2015-05 Barbas houthaarden inzet brochure

2015-05 Barbas houthaarden inzet brochure
fire
keep your
for life
an Interfocos brand
0 5 -2 0 1 5
Houthaarden inzet
Inserts à bois
Woodfires - insert
Holzkamine - Einsatz
Houthaarden inzet
Inserts à bois
Woodfires - insert
Holzkamine - Einsatz
an Interfocos brand
3
NL
FR
EN
DE
De organisatie achter Barbas
betrouwbaar en bevlogen
L’organisation de Barbas
fiable et impliquée
The organisation behind Barbas
reliable and enthusiastic
Die Organisation hinter Barbas
zuverlässig und voller Passion
Vindt u kwaliteit belangrijk? Hecht u waarde aan duurzaamheid? Voelt u
zich thuis bij een firma met een vriendelijk gezicht? Dan bent u bij Barbas
aan het juiste adres. Al sinds 1976 loopt deze Nederlandse haardenfabrikant
voorop als het gaat om innovatie en design. Barbas is nog altijd een familiebedrijf en weet als geen ander traditionele waarden te combineren met
moderne technieken. Kwalitatief hoogwaardige haarden produceren waar
u als klant honderd procent tevreden mee bent, dat is het streven. Maar
Barbas vindt dat zijn verantwoordelijkheid verder gaat: ook de zorg voor
mensen en milieu is een speerpunt. Alle haarden worden geproduceerd in
de Benelux, wat zorgt voor welkome werkgelegenheid. Door activiteiten
uit te besteden aan lagelonenlanden gaat waardevolle kennis verloren en
wordt snel inspelen op veranderingen in de markt onmogelijk. Barbas houdt
het vakmanschap dan ook graag in eigen huis. Daar doet u als consument
uw voordeel mee: altijd een moderne haard voorzien van de meest innovatieve technieken. Toch zijn de haarden van Barbas heel betaalbaar. Het
geheim van dit succes schuilt in de nieuwe manier van produceren. Met
een hypermoderne, milieuvriendelijke spuiterij en korte lijnen binnen het
bedrijf, weet Barbas een ongeëvenaarde efficiëntie te bereiken. Elke kachel
gaat op naam van de klant door de fabriek. Een haard is niet langer een
anoniem stuk staal maar een persoonlijk interieurproduct, met liefde en de
grootst mogelijke zorg behandeld door de vakmensen van Barbas.
Accordez-vous une grande importance à la qualité ? La durabilité est-elle
une valeur essentielle à vos yeux ? Vous sentez-vous bien auprès d’une
entreprise conviviale ? Alors, Barbas est la bonne adresse pour vous. Depuis
1976 déjà, ce fabricant néerlandais de foyers fait figure de pionnier en
matière d’innovation et de design. Barbas est toujours une entreprise familiale et sait mieux que quiconque combiner les valeurs traditionnelles et les
techniques modernes. Produire des foyers de qualité supérieure qui satisfont totalement nos clients, voilà notre mission. Mais Barbas estime que sa
responsabilité va encore plus loin : l’attention accordée aux personnes et le
respect de l’environnement sont aussi nos fers de lance. Tous les foyers sont
produits dans le Benelux, ce qui assure des emplois bienvenus. La soustraitance d’activités dans des pays à bas salaires entraîne une fuite de
précieuses connaissances et empêche de réagir rapidement aux changements sur les marchés. Barbas tente donc de conserver ce savoir-faire chez
nous. Et cela vous procure des avantages en tant que consommateur : vous
disposez toujours d’un foyer moderne doté des techniques les plus innovantes. Malgré tout, les foyers de Barbas sont très abordables. Le secret de
cette réussite réside dans une nouvelle manière de produire. Grâce à une
installation de mise en peinture hypermoderne et écologique ainsi qu’à des
lignes courtes au sein de l’entreprise, Barbas atteint un niveau d’efficacité
inégalé. Chaque foyer parcourt l’usine en arborant le nom du client. Un foyer
n’est plus une pièce d’acier anonyme mais un produit d’intérieur personnalisé, traité avec le plus grand soin possible par les professionnels de Barbas.
Is quality important to you? Do you attach value to sustainability? Do you
feel at home with a company with a friendly face? Then Barbas is the right
organisation for you. This Dutch fireplace manufacturer has been leading the
way in innovation and design since 1976. Barbas is still a family company
and has the unique ability of being able to combine traditional values with
modern techniques.
With the aim of manufacturing the highest quality fires that will give the
customer complete satisfaction. But Barbas believes its responsibility extends further: care for people and the environment is also something we
focus on. All our fires are produced in the Benelux, which ensures welcome
employment. If you sub-contract activities to low-wage countries, valuable
knowledge is lost and it is impossible to react effectively to changes in the
market. Barbas prefers to keep its skills and craftsmanship within the company. As a consumer, you also benefit from this: always a modern fire featuring
the most innovative techniques.
Yet Barbas fires are still very affordable. The secret of this success is in the
new production method. Thanks to a hyper-modern, environmentally
friendly paint shop and short lines within the company, Barbas has been
able to achieve unprecedented efficiency. Each fire goes through the factory
under its future owner’s name. A fire is no longer an anonymous piece of
steel, but a personal interior product, treated with the upmost care by the
Barbas professionals.
Finden Sie, dass Qualität ein wichtiger Aspekt ist? Legen Sie Wert auf Beständigkeit? Fühlen Sie sich bei einer Firma mit angenehmem Erscheinungsbild
gut aufgehoben? Dann sind Sie bei Barbas an der richtigen Adresse.
Der niederländische Hersteller von Kaminen gibt bereits seit 1976 in den
Bereichen Innovation und Design den Ton an. Barbas ist noch stets ein
Familienbetrieb und weiß traditionelle Werte mit modernen Techniken unnachahmlich zu kombinieren. Unser Bestreben ist es, qualitativ hochwertige
Kamine herzustellen, mit denen unsere Kunden hundertprozentig zufrieden
sind. Barbas findet, dass seine Verantwortung aber noch weitergeht: die
Sorge um Menschen und Umwelt ist ein weiterer Schwerpunkt. Alle Kamine
werden in den Benelux-Ländern hergestellt, was für willkommene Arbeitsplätze sorgt. Barbas vergibt keine Arbeiten an Niedriglohnländer, damit
wertvolles Wissen bewahrt und eine hohe Flexibilität bei Veränderungen im
Markt gewährleistet bleibt. Barbas hütet das Wissen gerne im eigenen
Haus. Der Vorteil für Sie als Verbraucher ist: immer ein moderner Kamin, der
mit den innovativsten Techniken ausgestattet ist.
Dabei bleiben die Kamine von Barbas auch noch erschwinglich. Das Geheimnis
des Erfolgs steckt in der neuen Produktionsweise. Mit einer hypermodernen,
umweltfreundlichen Lackiererei und kurzen Wegen innerhalb des Betriebs
ist Barbas beispiellos effizient. Jeder Ofen, der die Fabrik durchläuft, trägt
den Namen des Kunden. Ein Kamin ist kein anonymes Stück Stahl, sondern
ein persönlicher Einrichtungsgegenstand, der von den Barbas Fachleuten
mit Liebe und größtmöglicher Sorgfalt behandelt wird.
100% Benelux. Het is iets om trots op te zijn. Voor u als klant heeft dit nog
een belangrijk voordeel. Omdat Barbas snel kan schakelen, kunt u rekenen
op een bijzonder goede afterservice en vakkundige hulp bij het onderhoud
van uw haard.
100% Benelux. Nous pouvons en être fiers. Pour vous en tant que client, il
y a encore un autre avantage important. Etant donné que Barbas est très
flexible, vous pouvez compter sur un service après-vente de qualité élevée
et sur une assistance professionnelle pour l’entretien de votre foyer.
100% Benelux. It is something to be proud of, and it has an important
advantage for you, our customer. Because Barbas can adjust quickly, you can
count on exceptional after-sales service and professional help in the maintenance of your fire.
100% Benelux. Darauf kann man stolz sein. Für Sie als Kunde hat dies noch
einen weiteren wichtigen Vorteil. Weil Barbas so flexibel handeln kann, können Sie sich auch nach dem Kauf auf einen hervorragenden Kundendienst
und fachkundige Hilfe bei der Wartung Ihres Kamins verlassen.
5
NL
FR
EN
DE
Nader toegelicht...
Quelques explications...
Further explanation...
Gut zu wissen...
Wat is fijn stof?
Fijn stof zijn zeer kleine deeltjes, niet groter dan één honderdste millimeter
(< 0,01 mm), die bestaan uit een mengsel van zouten, mineralen en teren.
Met name deze laatste component is schadelijk voor de gezondheid. Teren
ontstaan als gevolg van een slechte en onvolledige verbranding. Maar er is
goed nieuws: bij moderne kachels treedt vrij­wel geen teervorming meer
op. Hierdoor bestaat het fijn stof alleen uit relatief onschadelijke zouten en
mineralen. Fijn stof emissies van Barbas-toestellen voldoen aan de strengste
internationale normen en bevatten nauwelijks teren. Voor u een veilig gevoel.
Que sont les particules fines ?
Les particules fines sont des éléments minuscules, ne dépassant pas un centième
de millimètre (< 0,01 mm), composés d’un mélange de sels, de minéraux et de
goudrons. Ce dernier composant surtout est nuisible pour la santé. Les goudrons
sont le résultat d’une combustion inadéquate et incomplète. Mais, il y a de
bonnes nouvelles : sur les poêles modernes, il n’y a pratiquement plus de formation de goudron. De ce fait, les particules fines sont composées uniquement de
sels et de minéraux relativement inoffensifs. Les émissions de particules fines
des appareils Barbas répondent aux normes internationales les plus strictes et
ne comportent quasiment pas de goudrons. Une caractéristique rassurante.
What is particle matter?
Particle matter is very fine particles, no larger than one hundredth of a millimetre (< 0.01 mm), made up of a mixture of salts, minerals, and tars. The last
component is particularly harmful to health. Tars arise as a result of bad and
incomplete combustion. But there is good news: modern fires produce hardly
any tar at all. This means that the particle matter is only made up of relatively
harmless salts and minerals. Particle emissions by Barbas appliances satisfy the
strictest international standards and contain virtually no tar. A safe feeling for you.
Was ist Feinstaub?
Feinstaub setzt sich aus sehr kleinen Teilchen zusammen, die nicht größer als ein
Hundertstel Millimeter sind (< 0,01 mm) und aus einer Mischung aus Salzen,
Mineralien und Teeren besteht. Vor allem diese letzte Komponente ist gesundheitsschädlich. Teere entstehen durch eine schlechte und unvollständige Verbrennung.
Es gibt jedoch eine gute Neuigkeit: Bei modernen Heizöfen tritt fast keine Teerbildung mehr auf. Dadurch besteht der Feinstaub nur aus relativ unschädlichen Salzen
und Mineralien. Feinstaubemissionen von Barbas-Geräten erfüllen die strengsten
internationalen Normen und enthalten kaum Teere. Ein beruhigendes Gefühl.
Keuringsrendement versus systeemrendement*
Een haard schaft u aan om er warmpjes bij te zitten. Natuurlijk wilt u niet dat
een groot deel van de warmte door de schoorsteen naar bui­ten verdwijnt. De
term ‘rendement’ brengt duidelijkheid. Bij het stoken van een houtkachel of
houthaard straalt er warmte via de wanden en ruit naar de ruimte waarin het
toestel staat opgesteld. Ook door de wand van het rookkanaal straalt warmte
naar de kamer. Een warm rookkanaal in de woonruimte draagt dan ook bij aan
het verwarmen van de woning. Omdat een deel van de warmte via de schoorsteen naar buiten verdwijnt, is er sprake van warmteverliezen. Het rendement
is een maat voor deze warmteverliezen. Hoe hoger het rendement, hoe meer
warmte er vrijkomt om de woning te verwarmen en hoe minder warmte via
de schoorsteen verloren gaat. Binnen de verwarmingswereld is het de laatste
tijd gebruikelijk om twee soorten rendementen te bepalen:
1. H
et keuringsrendement. Dit is een maat voor de warmteafgifte van een
toestel zonder rekening te houden met het verwarmend vermogen van een
rookkanaal in de woning. Dit rendement wordt onder gestandaardiseerde
omstandigheden bepaald door een onafhankelijke keuringsinstantie.
2. H
et systeemrendement. Hierbij wordt wel rekening gehouden met extra warmteafgifte van een rookkanaal in de woning. Omdat de situatie per
woning verschilt, is het systeemrendement niet exact te bepalen. In deze
brochure gaan wij uit van een gemiddelde woonsituatie.
Het systeemrendement is altijd hoger dan het keuringsrendement.
* In het productoverzicht wordt gesproken over efficiency (keuringsrendement) en system
efficiency (systeemrendement).
Materiaalkeuze
Barbas-haarden zijn zwaargewichten. Letterlijk en figuurlijk. Elke Barbas-haard is
namelijk voorzien van een verbrandingskamer van dikwandig, hittebestendig
staal, speciaal geselecteerd naar Barbas-normen. Daarnaast krijgt elke Barbas
een unieke oppervlaktebehandeling waarvoor we in onze eigen fabriek een
bijzondere installatie bouwden die onder gecontroleerde condities hittebestendige lak aanbrengt. Dit gebeurt op een zeer energiezuinige, milieuvriendelijke manier. De buitenmantel van elke Barbas is gemaakt van dikwandig
staal en/of speksteen. Dit zorgt voor een goede warmteoverdracht en verzekert u van een duurzaam, langdurig gebruik van de haard. Tastbaar resultaat
van bovengenoemde eigenschappen is dat elke Barbas-haard letterlijk wat
zwaarder weegt dan een vergelijkbaar model van een ander merk.
Rendement de certification par rapport à rendement de système*
Vous achetez un foyer pour vous tenir au chaud. Bien entendu, vous ne voulez
pas qu’une grande partie de la chaleur s’échappe vers l’extérieur par le biais de
la cheminée. Dans ce cadre, le terme « rendement » nous permet d’y voir plus
clair. Lors du chauffage avec un poêle ou un foyer au bois, de la chaleur rayonne
par le biais des parois et de la vitre dans la pièce où l’appareil est installé. De la
chaleur rayonne également vers la pièce via la paroi du canal de combustion.
Par conséquent, un canal de combustion chaud dans la pièce de séjour contribue
également au chauffage de l’habitation. Vu qu’une partie de la chaleur s’échappe
vers l’extérieur par le biais de la cheminée, il y a des pertes de chaleur. Le
rendement permet de mesurer ces pertes de chaleur. Plus le rendement est
élevé, plus de la chaleur est dégagée pour chauffer l’habitation et moins de la
chaleur s’échappe par le biais de la cheminée. Dans le secteur du chauffage,
il est d’usage ces derniers temps de déterminer deux sortes de rendement :
1. Le rendement de certification. C’est la mesure de la génération de chaleur
d’un appareil sans tenir compte du pouvoir chauffant d’un canal de combustion dans l’habitation. Ce rendement est déterminé dans des circonstances
standardisées par une instance de certification indépendante.
2. Le rendement de système. Dans ce cas, il est bel et bien tenu compte du
rayonnement de chaleur d’un canal de combustion dans l’habitation. Etant
donné que la situation diffère pour chaque habitation, il est impossible de
déterminer avec exactitude le rendement de système. Dans cette brochure,
nous partons de l’hypothèse d’une situation d’habitation moyenne.
Le rendement de système est toujours supérieur au rendement de certification.
* Dans l’aperçu des produits, il est question d’efficacité (rendement de certification) et
d’efficacité de système (rendement de système).
Sélection des matériaux
Les foyers de Barbas sont solides et costauds. Au sens littéral comme au sens figuré.
Chaque foyer Barbas est en effet doté d’une chambre de combustion en tôle d’acier
épaisse et résistante à la chaleur, spécialement sélectionnée en fonction des normes
Barbas. De plus, chaque Barbas subit un traitement de surface unique en son genre,
pour lequel nous avons construit une installation spécifique dans notre usine et
qui applique la laque résistante à la chaleur sous des conditions maîtrisées. Cela
s’effectue de manière très économe en énergie et écologique. Le manteau extérieur
de chaque Barbas est fabriqué en acier épais et/ou en pierre ollaire. Cela assure
un transfert de chaleur correct et garantit une utilisation durable du foyer. Le résultat tangible des propriétés susmentionnées est que chaque foyer Barbas est
littéralement un rien plus lourd qu’un modèle comparable d’une autre marque.
Test yield versus system yield*
You purchase a fire to keep you warm. Naturally you don’t want a lot of the
warmth to disappear up the chimney. The term ‘yield’ offers clarity. When burning
a wood fire or stove, the heat is radiated into the room in which the fire is located
via the walls and window. The wall of the flue also radiates warmth into the
room. A warm flue in the living-room also contributes to heating the home.
Because part of the heat disappears up the chimney, you have heat loss. Yield
is a measure of such heat losses. The higher the yield, the greater the warmth
that is released to heat the home and the lower the heat that is lost up the
chimney. Within the heating world, it has in recent times become usual to
determine two types of yield:
1. T he test yield. This is the measure for the heat emission of an appliance
without taking into account the heating capacity of the flue in the house.
This yield is measured under standardised conditions by an independent
test authority.
2. T he system yield. Here the extra heat emission from a flue in the house is
taken into account. Because the situation is different for each house, the
system yield cannot be precisely determined. In this brochure, we take an
average situation as an example.
The system yield is always higher than the test yield.
* In the product overview, we talk of efficiency (test yield) and system efficiency (system yield).
Choice of material
Barbas fires are heavyweights. Literally and figuratively. Each Barbas fire has a
combustion chamber of thick-walled, heat-resistant steel, specially selected to
meet Barbas standards. In addition, each Barbas fire undergoes a unique surface
treatment for which we built a special installation in our own factory; it applies
a heat-resistant lacquer under carefully controlled conditions. This takes place
in a high energy-saving and environmentally-friendly way. The outside casing
of each Barbas fire is made of thick steel and/or soapstone. This ensures an
optimum heat emission and guarantees that you will enjoy a sustainable, long
life of your fire. Tangible results of the above-mentioned characteristics are
that each Barbas fire literally weighs more than a comparable model from a
different manufacturer.
Normnutzungsgrad versus Systemwirkungsgrad*
Ein Kamin ist eine Anschaffung, damit man es warm hat. Es soll also nach Möglichkeit vermieden werden, dass ein Großteil der Wärme durch den Schornstein verloren geht. Der Ausdruck ‘Wirkungsgrad’ bringt Klarheit. Bei dem Heizen mit einem
Holzofen oder Holzkamin strahlt Wärme über die Wände und die Scheibe in den
Raum, wo das Gerät aufgestellt ist. Auch durch die Wand des Rauchkanals strahlt
Wärme in den Raum. Ein warmer Rauchkanal im Wohnraum trägt somit zum Erwärmen des Wohnraums bei. Da ein Teil der Wärme über den Schornstein nach
draußen zieht, kommt es zu Wärmeverlusten. Der Wirkungsgrad ist ein Maß für
diese Wärmeverluste. Je höher der Wirkungsgrad, desto mehr Wärme wird freigesetzt, um den Wohnraum zu beheizen und desto weniger Wärme geht über
den Schornstein verloren. In der Heizungsbranche ist es in letzter Zeit üblich,
zwei Arten von Wirkungsgraden zu bestimmen:
1. D
er Normnutzungsgrad. Dies ist ein Maß für die Wärmeabgabe eines Geräts,
ohne dass das Wärmevermögen eines Rauchkanals im Wohnraum berücksichtigt
wird. Der Nutzungsgrad wird unter standardisierten Bedingungen von einem
unabhängigen Prüfinstitut ermittelt.
2. Der Systemwirkungsgrad. Hier wird auch die zusätzliche Wärmeabgabe eines
Rauchkanals im Wohnraum berücksichtigt. Da in jedem Wohnraum eine andere
Situation vorliegt, lässt sich der Systemwirkungsgrad nicht exakt bestimmen.
In dieser Broschüre gehen wir von durchschnittlichen Wohnbedingungen aus.
Der Systemwirkungsgrad ist immer höher als der Normnutzungsgrad.
* In der Produktübersicht ist von efficiency (Normnutzungsgrad) und system efficiency
(Systemwirkungsgrad) die Rede.
Fijn stof emissie (mg/m3) - Fine particle emission (mg/m3)
Emission de particules fines (mg/m3) - Fein Staub Emission (mg/m3)
7
Materialwahl
Barbas Kamine sind Schwergewichte. Sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Jeder Barbas-Kamin besitzt nämlich eine Brennkammer aus dickwandigem, hitzebeständigem Stahl, der nach speziellen Barbas-Normen ausgewählt wird.
Daneben erhält jeder „Barbas“ in unserer fabrikeigenen Bearbeitungsanlage eine
einzigartige Oberflächenbehandlung, wo unter kontrollierten Bedingungen hitzebeständiger Lack aufgetragen wird. Dabei wird sehr energieschonend und umweltfreundlich vorgegangen. Der Außenmantel jedes „Barbas“ ist aus dickwandigem
Stahl und/oder Speckstein angefertigt. Dies sorgt für eine gute Wärmeübertragung
und garantiert Ihnen einen dauerhaften und langlebigen Kaminbetrieb. Als spürbares Ergebnis dieser Eigenschaften ist jeder Barbas-Kamin gegenüber vergleichbaren Modellen anderer Marken wahrhaftig ein Brocken.
Barbas fijn stof emissie
Barbas fine particle emission
Barbas emission de particules fines
Barbas Fein Staub Emission
Norm
Requirement
Seuils
Anforderung
Contents
Noviteiten, nouveautés, news, neuheiten
8
10
Universal-6
Universal-6 60
Universal-6 65
Universal-6 70
Universal-6 75
Universal-6 80
Universal-6 85
20
22
24
26
28
30
Unilux-6
Unilux-6 40
Unilux-6 52
Unilux-6 65
Unilux-6 75
36
38
40
42
Unilux-3
Unilux-3 55
Unilux-3 200 L/R
Unilux-3 300
48
50
52
Cuatro-3
Cuatro-3 57
Cuatro-3 70
Cuatro-3 75
Cuatro-3 80
Cuatro-3 90
58
60
62
64
66
Classics
Panolux 52/65
Beaufire 52/65
72
73
Showroom
84
Productinformatie
Productoverzicht
Warmtebepaling
Milieu
Service & garantie
Colofon
76
78
80
82
88
Product information
Product overview
Heat requirements
Environment
Service & guarantee
Colophon
76
78
80
82
88
Informations des produits
Tableau des produits
La chaleur requise
Environnement
Service & garantie
Colophon
76
78
80
82
88
Produktinformationen
Produktübersicht
Wärmebedarf
Umwelt
Service & Garantie
Impressum
76
79
81
83
88
NL
Noviteiten
Nouveautés
News
Neuheiten
EN
DE
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
Compacte krachtpatser
Kenmerkend voor de Unilux-6 inzet houthaarden is de
geringe inbouwdiepte van slechts 35 cm. Hierdoor is de
Unilux-6 extra breed toepasbaar en biedt de haard sfeer
en warmte, óók in ‘ondiepe’ situaties waar voorheen geen
haard mogelijk was.
Compact, mais puissant
Les inserts à bois Unilux-6 se caractérisent par une profondeur
d’encastrement de seulement 35 cm. L’Unilux-6 offre ainsi de
vastes possibilités d’installation. Il introduit la chaleur et la
convivialité même là où le « manque de profondeur » interdisait
auparavant l’installation d’un foyer.
Compact Power
It is the limited built-in depth of just 35 cm that characterises the
Unilux-6 wood insert fireplaces. This makes the Unilux-6 widely
applicable so that the fireplace provides more heat, also in
“shallow” situations where no fireplace was formerly possible.
Kompakter Kraftprotz
Charakteristisch für die Unilux-6 Einsatz-Holzkamine ist die geringe
Einbautiefe von nur 35 cm. Dadurch ist der Unilux-6 besonders
vielfältig einsetzbar. Er bietet Flair und Wärme auch in “untiefen“
Situationen, wo früher auf einen Kamin verzichtet werden musste.
10
Unilux-6 40 Frameless
FR
Unilux-6 65 Built-in frame
Unilux-6 75 Insert frame
NL
Noviteiten
Nouveautés
News
Neuheiten
FR
DE
Universal-6
Universal-6
Universal 6
Universal-6
Icoon onder de inzet houthaarden
Sommige producten zijn en blijven klassiekers. Zij doorstaan
de tand des tijds en zullen altijd vanuit ontwerp of functionaliteit hun waarde behouden. De Universal van Barbas is
zo’n product, met recht een klassieker en een begrip onder
de hout inzethaarden.
Un insert à bois emblématique
Certains produits sont et restent des classiques. Ils résistent aux
outrages du temps et, de par leur conception ou leurs fonctionnalités, sont assurés de conserver toute leur valeur. L’Universal
de Barbas en fait partie. C’est à juste titre un classique, et même
tout un concept dans le domaine des inserts à bois.
An icon of insert wood fires
Some products are and remain classics. They stand the test of
time and will always retain their value due to their design or
function. The Barbas Universal is such a product. A true, traditional classic wood inset fire.
Ikone unter den Einbau-Holzkaminen
Manche Produkte sind und bleiben Klassiker. Sie überstehen
den Zahn der Zeit und behalten dank des Designs oder Funktionsumfanges immer ihren Wert. Der Universal von Barbas ist ein
solches Produkt: mit Recht ein Klassiker und ein Begriff bei den
Einbau-Holzkaminen.
De Universal is revolutionair vernieuwd, zowel in de techniek
als in de vormgeving. Barbas presenteert u: de Universal-6!
L’Universal a toutefois bénéficié d’un rajeunissement révolutionnaire, tant sur le plan technique que de la forme. Aujourd’hui,
Barbas est fier de vous présenter l’Universal-6 !
Keep your fire for life!
Keep your fire for life!
12
Universal-6 70 Classic frame
EN
Universal-6 80 Built-in frame
Universal-6 85 Insert frame
The Universal has undergone revolutionary modernisation, in
terms of both technology and design. Barbas presents to you
the Universal 6!
Der Universal hat nun eine revolutionär neue Technik und Form.
Barbas präsentiert: den Universal-6!
Keep your fire for life!
Keep your fire for life!
Freedom in frames
14
frameless
Vier verschillende afwerkstijlen
NL
classic frame Universal-6
Nooit eerder waren de Universal en Unilux zo
compleet en volledig naar eigen smaak samen te
stellen. De vier nieuwe kader uit­voeringen zorgen
voor een geheel eigen stijl.
Four different finishing styles
EN
Never before has it been possible to create both
the Universal and the Unilux so completely accor­
ding to your personal taste. The modernized frame
versions create a completely unique style.
Kaderloos: In deze uitvoering is de ombouw van
het toestel volledig naar eigen inzicht te bouwen
waarbij geen kader zichtbaar is. Dit geeft u
maximale vrijheid bij het bepalen van de ombouw.
Klassiek Kader: Dit kader maakt een eenvoudige
en nette plaatsing mogelijk van het toestel in een
bestaande situatie.
Verdiept Kader: Deze nieuwste trend maakt van
de haard en ombouw één geheel. De 8 mm. rand
rond de haard maakt bij dit kader onderdeel uit van
het toestel. Hierdoor krijgt de opstelling een geheel
eigentijdse uitstraling conform de laatste modetrend.
Inbouw Kader: Dit stoere kader van 8 mm. dik
staal zorgt voor een minimalistische uitstraling.
De techniek onder de haard verdwijnt hierbij uit
het zicht.
classic frame Unilux-6
Frameless: In this version, the surround of the fire
can be built in according to your wishes, making
it invisible. This gives you maximum freedom in
terms of the selection of the surround.
Classic frame: This frame makes it possible to
create a simple and neat placement of the fire in an
existing situation.
Insert frame: This latest trend transforms the
hearth and surround into a single unit. With this
frame the edging around the hearth are part of
the fire. This gives the composition a contemporary
look in accordance with the latest fashion trends.
Built-in frame: The 8 mm front side creates a minimalist look. The technology under the fire is not
built in here.
Quatre finitions différentes
FR
built-in frame
insert frame Universal-6
insert frame Unilux-6
Jamais l’Universal et l’Unilux n’avaient mieux
répondu au goût de chacun. Les quatre nouvelles
façades proposées vous laissent toute latitude pour
choisir la mieux adaptée.
Sans cadre : Dans cette version, vous avez même
la possibilité d’encastrer votre insert de manière à
ce que le cadre ne soit pas apparent. Vous bénéficiez ainsi d’une liberté totale quant au choix de
l’encadrement.
Cadre classique : Ce cadre permet d’encastrer
l’insert facilement et proprement dans une installation existante.
Cadre de profondeur : Avec cette nouvelle tendance, l’insert et son enveloppe forment un tout.
Les contours de l’appareil sont ainsi totalement intégrés. Votre insert se signale ainsi par un look
résolument contemporain.
Cadre encastrable : D’une hauteur de seulement
8 mm, la bordure supérieure confère un aspect
minimaliste. L’insert proprement dit est encastré.
Vier Verarbeitungsstile
DE
Noch nie zuvor konnten die Universal und Unilux in
solch großem Maße den eigenen Wünschen gemäß
zusammengestellt werden. Die vier neuen Rahmen
sorgen für einen ganz eigenen Stil.
Ohne Rahmen: In dieser Ausführung kann das
Gehäuse des Geräts nach eigenen Vorstellungen
gebaut werden, wobei kein Rahmen sichtbar ist.
Dies gibt Ihnen höchste gestalterische Freiheit.
Klassischer Rahmen: Dieser Rahmen ermög­licht
eine einfache und ordentliche Aufstellung des
Geräts in einer bestehenden Situation.
Vertiefter Rahmen: Dieser neue Trend macht aus
Kamin und Gehäuse ein Ganzes. Die Einfassung des
Kamins ist hier ein Bestandteil des Geräts. Die Aufstellung bekommt dadurch eine zeitgenössische,
dem aktuellen Trend entsprechende Ausstrahlung.
Einbaurahmen: Die 8 mm breite Kopfseite sorgt
für eine minimalistische Ausstrahlung. Darin wird
die Technik des Kamins eingebaut.
16
17
Universal-6
Universal-6
Een begrip onder de inzet
houthaarden
Tout un concept dans le
domaine des inserts à bois
Setting the standard for
insert wood fires
Ein Begriff bei den
Einbau-Holzkaminen
Sommige producten zijn en blijven
klassiekers. Zij doorstaan de tand
des tijds en zullen altijd vanuit ontwerp of functionaliteit hun waarde behouden. De Universal van Barbas is zo’n
product, met recht een klassieker en een
begrip onder de hout inzethaarden. Nu is de
Universal revolutionair vernieuwd, zowel in
de techniek als in de vormgeving. Barbas
presenteert u: de Universal-6!
Certains produits sont et restent des
classiques. Ils résistent aux outrages
du temps et, de par leur conception
ou leurs fonctionnalités, sont assurés de conserver toute leur valeur. L’Universal de Barbas
en fait partie. C’est à juste titre un classique, et
même tout un concept dans le domaine des
inserts à bois. L’Universal a bénéficié d’un rajeunissement révolutionnaire, tant sur le plan
technique que de la forme. Aujourd’hui, Barbas est fier de vous présenter l’Universal-6 !
Some products are and remain
classics. They stand the test of time
and will always retain their value
due to their design or function. The Barbas
Universal is such a product, a true, traditional
classic wood inset fire. The Universal has undergone revolutionary modernisation, in
terms of both technology and design. Barbas
presents to you the Universal-6!
Manche Produkte sind und bleiben
Klassiker. Sie überstehen den Zahn
der Zeit und behalten dank des
Designs oder Funktionsumfanges immer
ihren Wert. Der Universal von Barbas ist ein
solches Produkt: mit Recht ein Klassiker und
ein Begriff bei den Einbau-Holzkaminen.
Der Universal hat nun eine revolutionär neue
Technik und Form. Barbas präsentiert:
den Universal-6!
NL
Bestaande situaties
De Universal-6 is een houthaard met draaideur en door zijn oorspronkelijke afmetingen
perfect toepasbaar in bestaande situaties.
Optionele convectieventilator
Het unieke aan de universal-6 is de geïntegreerde convectieventilator achterin het
toestel (optioneel). De ventilator zorgt voor
een snellere verspreiding van de convectiewarmte.
Nieuw is de positie van de ventilator, deze
bevindt zich achterin het toestel. Hierdoor is
er ruimte gecreëerd voor een verdiepte
stookbodem waardoor u extra stookcomfort
ervaart. Een ander voordeel; hierdoor is het
mogelijk te kiezen uit vier verschillende
design kaders.
FR
Installations existantes
L’Universal-6 est un insert à bois équipé
d’une porte pivotante, dont les dimensions
d’origine sont parfaitement adaptées aux installations existantes.
Ventilateur de convection optionnel
La particularité de l’Universal-6 réside dans
son ventilateur de convection intégré à
l’arrière (en option). Ce ventilateur assure
une distribution plus rapide de la chaleur de
convection.
Ce qui est nouveau, c’est sa position à
l’arrière de l’appareil. Cela ménage l’espace
nécessaire pour un fond de chauffe plus profond et, en conséquence, un plus grand confort d’utilisation. L’autre avantage réside
dans la possibilité inédite, de choisir parmi
quatre cadres différents.
EN
Existing situations
The Universal-6 is a wood fire with a swing
door, and its original dimensions make it
perfect for use in existing situations.
Optional convection ventilator
The unique aspect of the Universal-6 is the
integrated convection ventilator at the back
of the fire (optional), the ventilator accele­
rates the distribution of the convection heat.
The position of the ventilator is new. It is
now located at the back of the fire. This has
created space for a deepened combustion
base, giving you extra heating comfort which
is another advantage. This makes it possible
to choose from four different design frames.
DE
Universal-6 60
Universal-6 65
Universal-6 70
Universal-6 75
Universal-6 80
Universal-6 85
20
22
24
26
28
30
NL
FR
Bestehende Situationen
Der Universal-6 ist ein Holzkamin mit Drehtür
und dank seiner besonderen Abmessungen
perfekt in bestehenden Situationen einsetzbar.
EN
Optionaler Konvektionsventilator
Einzigartig an dem Universal-6 ist der hinten
im Gerät integrierte Konvektionsventilator
(optional). Der Ventilator sorgt für eine
schnellere Verbreitung der Konvektionswärme.
DE
Neu ist die Position des Ventilators, der sich
nun hinten im Gerät befindet. Dies schaffte
Platz für einen vertieften Feuerboden, wodurch sich Ihr Heizkomfort noch mehr erhöht. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie sich
nun aus vier Designrahmen entscheiden
können.
Vernieuwde verbrandingstechniek
Als vanzelfsprekend bij Barbas is er veel zorg besteed aan de verbrandingstechniek conform de laatste wet- en regelgeving. Bovendien is het
bij de Universal-6 mogelijk de verbrandingslucht van buiten te halen.
Zo stookt u ruimte onafhankelijk. Ideaal voor de steeds beter geïsoleerde
woningen.
Nouvelle technique de combustion
Bien entendu, Barbas apporte tous ses soins à la conformité de la technique de combustion à la législation et à la réglementation en vigueur.
De plus, l’Universal-6 permet d’extraire l’air de combustion de l’extérieur.
Vous pouvez ainsi chauffer des pièces indépendamment les unes des
autres. Idéal pour des habitations de mieux en mieux isolées.
Modernised combustion technology
Barbas naturally devotes a great deal of care to the combustion technology in accordance with the latest laws and regulations. Moreover, with
the Universal 6 it is possible to draw combustion air from outside. This
enables you to heat your room independently. Ideal for houses that have
increasingly effective insulation.
Erneuerte Verbrennungstechnik
Selbstverständlich wurde der Verbrennungstechnik beim Barbas große
Aufmerksamkeit entgegengebracht, sie genügt allen aktuellen Vorschriften. Überdies ist es beim Universal-6 möglich, die Verbrennungsluft von
außen zu beziehen. So heizen Sie Ihren Raum unabhängig. Ideal für heutige gut isolierte Wohnungen.
19
600
424
424
380
380
150
396
21
125
125
600
457
451
457
424
451
380
172
550
396
550
337
300
150
337
396
172
150
300
600
300
172
NEW
Universal-6 60
125
Universal-6 60 - frameless
i
* External air supply ø125
457
Bladel
Bladel
Universal
6-60 6-60
frameless
Universal
frameless
American
Modifications
Modifications
reserved reserved
American
1:10
mm
0
1:10
mm
0
451
p. 76
keep your fire - for life
NEW
Universal-6 65
650
650
474
474
380
380
396
396
172
172
200
200
150
150
22
125
125
715
715
461
461
507
507
451
451
650
474
380
172
396
600
600
387
387
632
632
200
150
125
Universal-6 65 - classic frame
keep your fire - for life
p. 76
i
* External air supply ø125
Bladel
Bladel
Universal6-65
6-65classic
classicframe
frame
Universal
American
Modifications American
Modifications
reserved
reserved
1:10
1:10
00
mm
mm
715
461
507
451
NEW
Universal-6 70
700700
524524
380380
396
396
82
17282
172
180180
125125
25
765765
461461
557557
451451
700
524
380
82
396
550
550
582
337
337
582
172
180
125
Universal-6 70 - classic frame
* External air supply ø125
Bladel
Bladel
Universal
6-70
classic
frame
Universal
6-70
classic
frame
American
Modifications
American
Modifications
reserved
reserved
1:10 1:10
0 0
mm mm
765
461
557
451
i
p. 76
keep your fire - for life
NEW
Universal-6 75
700
700
524
524
380
380
396
396
82
82
172
172
180
180
125
125
26
696
696
501
501
557
557
700
524
451
451
380
82
650
650
578
578
396
125
70
70
437
437
172
180
696
Universal-6 75 - built-in frame
p. 76
i
501
* External air supply ø125
Bladel
Bladel
557
451
Universal
Universal6-75
6-75built-in
built-inframe
frame
Modifications
Modifications
reserved
reserved
American
American
1:10
1:10
mm
mm
00
7
keep your fire - for life
NEW
Universal-6 80
750
574
380
82
396
172
180
125
29
746
750
501
607
574
451
380
82
396
528
600
125
70
387
172
180
746
Universal-6 80 - built-in frame
* External air supply ø125
501
607
Bladel
Universal 6-80 built-in frame
Modifications
reserved
American
1:10
mm
0
451
i
p. 76
keep your fire - for life
NEW
Universal-6 85
800
624
380
82
396
172
180
125
30
796
501
657
800
451
624
380
82
396
650
648
437
172
180
125
796
Universal-6 85 - insert frame
keep your fire - for life
p. 76
i
501
* External air supply ø125
Bladel
657
Universal 6-85 insert frame
Modifications
American
1:10
451
32
Unilux-6
Unilux-6
Compacte krachtpatser
Compact, mais puissant
Compact Power
Kompakter Kraftprotz
Kenmerkend voor de Unilux-6 inzet
houthaarden is de geringe inbouw­
diepte van slechts 35 cm. Hierdoor
is de Unilux-6 extra breed toepasbaar en
biedt de haard sfeer en warmte, óók in
‘ondiepe’ situaties waar voorheen geen
haard mogelijk was.
Les inserts à bois Unilux-6 se ca­
ractérisent par une profondeur
d’encastrement de seulement 35
cm. L’Unilux-6 offre ainsi de vastes possibilités
d’installation. Il introduit la chaleur et la
convivialité même là où le « manque de profondeur » interdisait auparavant l’installation
d’un foyer.
It is the limited built-in depth of
just 35 cm that characterises the
Unilux-6 wood insert fireplaces.
This makes the Unilux-6 widely applicable so
that the fireplace provides more heat, also in
“shallow” situations where no fireplace was
formerly possible.
Charakteristisch für die Unilux-6
Einsatz-Holzkamine ist die geringe
Einbautiefe von nur 35 cm. Dadurch
ist der Unilux-6 besonders vielfältig einsetzbar. Er bietet Flair und Wärme auch in
“un­tiefen“ Situationen, wo früher auf einen
Kamin verzichtet werden musste.
Plenty of variation
The Unilux-6 fits everywhere, always; in new
as well as in existing situations. Barbas has
no less than eight models on offer, in various
heights and widths. Just as with its big
bro­ther, the Universal-6, there is a choice of
four stylish frameworks; for every living
style. See the frameworks on page 14-15.
Variantenreichtum
Der Unilux-6 passt immer und überall,
sowohl in neuen als auch bestehenden Situationen. Barbas bietet acht Modelle in verschiedenen Höhen- und Breitenmaßen. Wie
beim großen Bruder Universal-6 stehen - für
jeden Wohnstil - vier stilvolle Rahmen zur
Auswahl. Siehe Rahmen auf Seiten 14-15.
Chimney connection
The option for connecting the flue to your
chimney is unique. The ingenious design of
the Unilux-6 means that it can be connected
via the top or rear to the appliance. Even a
diagonal connection is an option. With this
option there is no convection casing possible. For this option please check the installation manual.
Schornsteinanschluss
Einmalig ist die Möglichkeit des Anschlusses
des Rauchrohrs an den Schornstein. Dank der
ausgeklügelten Konstruktion des Unilux-6
kann er nach Wunsch über die Ober- oder
Rückseite zum Gerät angeschlossen werden.
Auch ein diagonaler Anschluss gehört zu den
Möglichkeiten. Bei dieser Option verfallt
den Konvektionsmantel. Überprüfe bitte die
Installationsvorschriften für diese Option.
NL
Volop variatie
De Unilux-6 past altijd en overal; in zowel
nieuwe als bestaande situaties. Barbas biedt
maar liefst acht modellen, in verschillende
hoogte- en breedtematen. Net als bij grote
broer Universal-6, is er keuze uit vier stijlvolle kaders; voor elke woonstijl. Zie kaders
op pagina 14 en 15.
Schoorsteen aansluiting
Uniek is de aansluitmogelijkheid voor de
rookgasafvoer op uw schoorsteen. Door het
uitgekiende ontwerp van de Unilux-6 kan
deze naar wens via de boven- of achterzijde
van het toestel worden aangesloten. Ook
een diagonale aansluiting behoort tot de
mogelijkheden. Bij deze optie komt de convectiemantel te vervallen. Raadpleeg voor
deze optie de installatievoorschriften.
FR
Polyvalence
L’Unilux-6 trouve sa place partout, dans le
neuf comme dans la rénovation. Barbas propose en effet pas moins de huit modèles de
hauteurs et de largeurs différentes. À l’instar
de son grand frère l’Universal-6, il offre le
choix entre quatre cadres de styles différents.
Découvrez les cadres disponibles à la page
14-15.
Raccordement à un conduit de cheminée
Cet insert se raccorde très facilement à une
cheminée pour évacuer les gaz de combustion. De conception astucieuse, l’Unilux-6 se
raccorde, au choix, par le dessus ou l’arrière.
Un raccordement en diagonale est aussi une
option. Avec cette option il n’est pas une possibilité d’avoir un manteau de la convection.
Pour cette option vous deviez consulter le
mode d’emploi.
EN
DE
Unilux-6 40
Unilux-6 52
Unilux-6 65
Unilux-6 75
36
38
40
42
NL
FR
EN
DE
Behaaglijk binnenklimaat
Voor de steeds beter geïsoleerde woningen van nu, is de Unilux-6 geschikt gemaakt om
de verbrandingslucht desgewenst van buiten te halen. Ondanks het compacte design van
de houthaard, kan de voorziening voor de toevoer van de verbrandingslucht direct worden
aangesloten op de haard; naar keuze aan de onderzijde of achterzijde. Dit biedt een
enorme keuzevrijheid qua plaatsing. Is dit om bouwtechnische redenen niet mogelijk?
Geen probleem: de Unilux-6 kan de verbrandingslucht ook rechtstreeks uit de woonkamer
halen. Aan u de keus. Een behaaglijk binnenklimaat is in beide gevallen gegarandeerd.
Une chaleur agréable
Conçu pour les logements à l’isolation sans cesse plus performante d’aujourd’hui, l’Unilux-6
permet en outre de récupérer l’air de combustion à l’extérieur. Grâce à son faible encombrement, il est possible de raccorder l’air de combustion directement sur l’insert, au choix
par le dessous ou par le côté. Vous bénéficiez ainsi d’une grande liberté de choix quant à
son emplacement. La construction ne le permet pas ? Aucun problème : l’Unilux-6 peut
également récupérer l’air de combustion directement dans la pièce. À vous de choisir.
Dans un cas comme dans l’autre, vous avez l’assurance d’une température idéale.
Pleasant indoor ambience
For the present-day increasingly better insulated homes, the Unilux-6 has been adapted
to draw combustion air from outside if required. In spite of the wood fire’s compact design, the combustion air supply facility can be directly connected to the fireplace, either
on the bottom or the rear as preferred. This offers enormous freedom of choice for installation. Is this not possible for architectural reasons? No problem, the Unilux-6 can also
draw combustion air directly from the living room. The choice is yours. An important indoor ambience is guaranteed in both situations.
Behagliches Raumklima
Für die heutigen gut isolierten Wohnungen ist der Unilux-6 in der Lage, Verbrennungsluft
auf Wunsch von außen zu beziehen. Ungeachtet des kompakten Designs des Holzkamins
kann die Vorkehrung für die Zufuhr der Verbrennungsluft direkt an den Kamin angeschlossen werden - nach Wahl unten oder hinten. So ergeben sich zahllose Aufstellungsmöglichkeiten. Ist dies aus baulichen Gründen nicht möglich? Kein Problem: Der Unilux-6 kann die
Verbrennungsluft auch direkt aus dem Wohnraum beziehen. Sie haben die Wahl! Ein behagliches Raumklima ist in jedem Fall garantiert.
35
NEW
Unilux-6 40
Afmetingen
Afmetingen onder
onder voorbehoud
voorbehoud
Dimensions
Dimensions under
under reservation
reservation
Dimensions
Dimensions sous
sous réserve
réserve
99*
405
405
128
128
37
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
359
359
337
337
262
262
99*
453*
560
76*
70
560
379
405
128
135*
135*
** == optional
optional air
air inlet
inlet /outlet
/outlet
Unilux-6 40 - frameless - Measurements under reservation
* Optional air inlet/outlet
262
Bladel
Bladel
Unilux-6 40 frameless
Modifications
Modifications
reserved
reserved
American
American
1:10
1:10
mm
mm
0
359
337
i
p. 76
keep your fire - for life
NEW
Unilux-6 52
Afmetingen
onder
voorbehoud
Afmetingen
onder
voorbehoud
Dimensions
under
reservation
Dimensions
under
reservation
Dimensions
sous
réserve
Dimensions
sous
réserve
530530
320320
117
117*
149
149 *
128128
125125
38
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
595595
359359
530
387387
351351
320
117
149 *
76 *
76 *388 *
388 495
*
495
110
110
527
527
314
314
128
125
135135
* *
Unilux-6 52 - classic frame - Measurements under reservation
keep your fire - for life
p. 76
i
* Optional air inlet/outlet
* = *optional
air air
inlet
/outlet
= optional
inlet
/outlet
Bladel
Bladel
Unilux-6
5252
classic
frame
Unilux-6
classic
frame
American
Modifications
American
Modifications
1:10 1:10
595
359
387
351
NEW
Unilux-6 65
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
650
380
150
41
149*
117
125
647
389
337
380
117
125
76 *
388 *
495
455
71
314
150
135 *
149*
507
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
650
647
Unilux-6 65 - built-in frame - Measurements under reservation
* Optional air inlet/outlet
* = optional air inlet /outlet
389
Unilux-6 65 built-in frame
American
1:10
mm
0
5
Modifications
reserved
337
4
Bladel
507
i
p. 76
keep your fire - for life
NEW
Unilux-6 75
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
760
117
42
149 *
500
150
125
756
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
389
337
617
760
117
135 *
149 *
76 *
388 *
495
493
110
314
500
150
125
756
Unilux-6 75 - insert frame - Measurements under reservation
keep your fire - for life
p. 76
i
* Optional air inlet/outlet
Bladel
* = optional air inlet /outlet
Unilux-6 75 insert frame
Modifications
reserved
American
1:10
mm
0
617
389
337
760
650
650
700
760
760
650
Unilux-6
76080
715
700
760
715
700
650
Unilux-6
80
760
760
700
715
760
760
715
760
760
700 80
Unilux-6
Unilux-6 80
760
765
760
715
760
760
700
760
825
760
760
765
760
760
825
765
760
760
760
825
760
765
825
760
825
760
825
760
765
760
760
825
760
825
765
760
825
760
825
825
760
825
825
760
825
825
527
592 650
760
825
765
825
760
825
682
765
825
760
825
825
825
825
765
760
825
825
825
682
52
650
592
765
760
NL
825
527
765
825
Multi-fuel
825
De Unilux-6 is optioneel
leverbaar als multi-fuel toestel. Deze optie is alleen beschikbaar voor
de UK. Bij deze uitvoering beschikt de haard over een speciaal hiervoor ontwikkeld stookrooster
met een extra diepe asbak, een verhoogd houtrekje en een aangepaste stookbodem. Hierdoor
komt, bijvoorbeeld bij het stoken van kolen, de uitgebalanceerde verbrandingstechniek optimaal tot zijn recht, zodat u onbezorgd kunt genieten van een behaaglijk houtvuur.
Smoke Control Areas
NL
682
527
682
560
682
592
495
715
De Unilux-6 en Universal-6 worden momenteel voorbereid voor toelating in een zogenaamde ‘Smoke
Control Area’. Deze zones kennen verscherpte eisen
voor de fijn stof emissie. Voor de laatste informatie
omtrent de beschikbaarheid zie www.barbas.com.
825
FR
825
825
527
650
760
760
825
765
Especially for the UK!
682
760
765
760
715
765
760
592
715
700
760
715
760
760
715
765
700
700
760
825
527
650
760
765
760
715
700
527
760
700
760
715
715
650
592
495
715
650
715
700
Unilux-6
80
595
715
715
682
68
495
527
610
715
700
760
715
682
560
527
455
715
650
682
560
527
650
682
520
650
715
700
595
527
650
682
495
650
592
495
682
610
595
650
700
595
760
715
650
595
EN
527
527
592
65
45
610
495
527
682
527
495
650
520610 592 455
650
682
527
682
650
495
520
455
495
610
527
527
682
527
560
650
455
610
650
520
682
595
650
650
682
760
825
760
765
760
650
650
595
595
700
530
825
DE
682
760
760
715
765
700
682
592
682
495
560
610
560
527455
760
715
765
700
760
760
592
527
592
650
495
495
682610
760
700
760
715
650
715
682
527
527
650
650
592
45
495
560
592
61
455
592
610
495
650
495
527
455 592
610
610
560 455
527
527
520
650
495
650
682
610 592
455
455
495610
682
682
455 527
495
650
495
527
520
520610
610
650
527
527
610
650
560
650
682
455 682
520
520
495455
650
760
715
760
650
715
700
700
L’Unilux-6 est éventuellement livré en version hybride. Cette option est disponible uniquement
au Royaume-Uni. Dans cette version, l’insert est équipé d’une grille de foyer spéciale et d’un
cendrier de grande profondeur, d’une étagère à bois surélevée et d’un fond de chauffe adapté.
Sa technique de combustion parfaitement équilibrée trouve toute son utilité, par exemple, avec
le charbon. Vous bénéficiez ainsi du même confort qu’avec un feu de bois.
The Unilux-6 can optionally be supplied as a multi-fuel appliance. This option is only available in
the UK. This version of the fireplace has a specially designed grate with an extra deep ashtray,
a raised log retainer and an adapted burning floor. So for instance, when stoking coal, this does
justice to the balanced combustion technology, so that you can enjoy a trouble-free and
pleasant burning fire.
Der Unilux-6 ist optional als Multi-fuel-Gerät lieferbar. Diese Option ist nur in Großbritannien
verfügbar. Bei dieser Ausführung verfügt der Kamin über einen speziell entwickelten Feuerrost
mit besonders tiefem Aschenkasten, erhöhtem Holzregal und angepasstem Heizboden. Dadurch
kommt, zum Beispiel beim Heizen mit Kohlen, die ausgewogene Verbrennungstechnik optimal
zur Geltung, so dass Sie sich bedenkenlos an einem behaglichen Holzfeuer erfreuen können.
FR
EN
DE
L’Unilux-6 et l’Universal-6 sont actuellement en cours
de modification, afin d’intégrer ce que nous appelons
une « Smoke control area », ou zone de contrôle de la
fumée. Ces zones posent des exigences particulières
pour les rejets de poussières fines. Pour en savoir plus
sur leur disponibilité, rendez-vous sur www.barbas.com.
The Unilux-6 and the Universal-6 are now being prepared for approval in “Smoke Control Areas”. These
zones have stricter requirements for fine particle emissions. For recent information on availability, see
www.barbas.com.
Der Unilux-6 und der Universal-6 werden momentan
für die Zulassung in einer sogenannten “Smoke Control
Area“ vorbereitet. Diese Zonen haben höhere Anforderungen an Feinstaubemissionen. Für aktuelle Informationen über die Verfügbarkeit siehe www.barbas.com.
SMOKE
CONTROL
825
825
825
650
700
595
Unilux-6
76080
715
682
760
765
715
760
700
760
760
760
760
825
765
700
595
760
715
650
650
650
530
595
650
470
527
760
760
760
700
760
715
765
650
650
595
682
760
715
760
650
700
715
700
682
682
560
495
560
592
610 527
455
455
650610
760
650
700
715
700
760
Unilux-6
76080
715
592
650
495
527 592
610
682495
610
560
61
455
520
560
455
592
455 560610
560
455
610
455
495
610
520
592
592527
610
455
495
495
610
455
610
650
560
455
455
527
610
650
455
592
495
610
682
527
520
650
610
455
495
610
682
520
495
610
527
650
455
527
682
455
495
520
610
650
520
650
650
682
527
610
650
455
520
560
455
527
455
650
520
682
495
610
Unilux-6
80
700
760
715
650
595
682
560
455
527610
650
520
682
527
650
610
610
650
455
527
610
592
455
520
495 495
455
610
527 520
682
495
520
495
610
682
520
527
610
455 650
650
610
455
560
610
455
610
560495
592
455
455
610 520
455
760
760
765
760
700
760
715
650
650
760
650
650
700
595
715
70075
Unilux-6
530
650
595
700
530
595
650
650
682
760
760
765
760
700
715
760
760
700
715
650
760
70080
Unilux-6
760
715
760
760
715
765
760
760
700
650
595
700
Unilux-6
75
530
650
595
530
650
650
595
47070
Unilux-6
700
Unilux-6
75
595
Unilux-6
75
530
527
527
682 592
650
650
495
715
760
760
Unilux-6
80
700
700
760
715
650
715
760
760
700
Unilux-6
76080
715
650
700
700
530
650
650
595
650
650
595 70
Unilux-6
592
682
560
610
455
495
610
610
560
455
520
455
Unilux-6 75
700
715
650
595
Unilux-6
75
700
470
Unilux-6
70
530
530
682
527
650
Unilux-6 75
700
715
650
650
595
Unilux-6
80
760
Unilux-6
75
700
650
760
715
650
700
Unilux-6
760
76080
700
715
650
Unilux-6
76080
650
650
595
650
530
Unilux-6
70
650
595
650
530
470
530
530
Klassiek
kader
Classic frame
682
760
700
760
700
715
650
Unilux-6
76080
Unilux-6 70
650
700
595
715
650
70075
760
Unilux-6
650
Classic frame
592
592527
495
495
610
610
682
650 560
455
650
Unilux-6
760 80
715
700
Unilux-6
75
700
650
650
595
650
760
715
70075
650
650
700
595
Unilux-6
700
650
650
Unilux-6
75
595
530
650
650
Unilux-6
59570
650
530
530
530
595
650
Klassiek
kader
470
650
Unilux-6
67
650527
592
495
610
Unilux-6 70
682
527
650
455
455
650
520
527
455
682
520
610 495
560
520
610
592
650
455
610
455
495
610
592
610
495
560
610
455 455
527
495 592 455
610
520
610
650
455
527
650
495
455
610 610
682
650
520
455
520
495
610
682
610
495
650
610
520 527
455
527
650
610
610
610
455
520
650
455
495
610455
592
595
650
650
650
700
595
760
700
650
Unilux-6 75
650
595
650
700
Unilux-6
70
650
595
Unilux-6
75
650
530
592
592
495
455
610
650
455
495
527
610
610
455 560
455
610
610
560
455
455
520
592
560
610
610
455
455
495
527
592
495
455
455
495
610
592
455
610
610560610
650
455
Unilux-6650
75
700
595
700
650
650
Unilux-6
65075
530
Unilux-6
70
Unilux-6 67
527
527
650
610
520
495
610
650
682
455
455
610 592495
610
455
520455
520
560
610
455
520
455
495
610
455
610
560
455
455
560
610 520455
650
700
650
595
Unilux-6
80
760
Unilux-6
Unilux-670
67
530
595
650
700
530
650
650
Unilux-6 70
595
650
650
595
650
595
650
700
530
Unilux-6
70
650
530
470
650
Unilux-6
67
530
Klassiek
kader
405
526
Classic frame
530
Klassiek530
kader
470
650
Unilux-6
67
Classic frame
405
682
650
Unilux-6 70
650
650
595
650
650
700
530
595
650
650
530
530
67
Unilux-6470
70
650
592
682
560
610
610
560
455
682
610
527
455
495 650
455
520
650
700
Unilux-6
75
650
530
Unilux-6
70
595
595
700
760
700
650
650
Unilux-6
75
470
650
530
595
530
650
Unilux-6
67
530
650
Klassiek
kader
470
Classic
frame
Unilux-6 65
595
530
650
650
530
470
650
Unilux-6
67
530
Klassiek
kader
Classic frame
650
530
Unilux-6530
70
595
650
530
470
Unilux-6
67
650
682
682
495
520
455
650
520
495
527 527
610
610
650
520
455
610
520
455
520455
610
520 455
520
560
610
610
610
455
455
560
455
520 455
592
495
455
455
455
610
610
495
610
560
455610
560455
610
455
455 520455610
Unilux-6 70
Unilux-6 67
650
650
700
595
Unilux-6
75
650
530
Unilux-6650
70
Unilux-6 65
Classic650
frame
530
595
Unilux-6
70
Unilux-6
67
650
530
650
530
530
470
530
530
650
Klassiek
kader
526
Unilux-6
67
65
405
Classic frame
495
610
592
682
610
455
610
455
610
495
5
610
650
65070
Unilux-6
530
700
650
650
530
650
650
470
Unilux-6530
70
Unilux-6530
67
650
650
650
700
530
595
Unilux-6
70
650
Unilux-6 67
530
530
650
650
470
530
650
Unilux-6
Klassiek 67
kader
527
560 682
455
610
455
650
520
527
520650
495
520
455 610
650
Unilux-6 530
70
530
Unilux-6650
67
650
65070
Unilux-6
Unilux-6470
67
530
650
530
Klassiek kader
Unilux-6
65
Classic frame
470
530
650
Klassiek
kader
Unilux-6
67
530
530
Unilux-6
65
Classic405
frame
526
682
610
455
7455
560
50
Unilux-6 65
Classic
Unilux-6frame
65
650
650
470
530
650
Unilux-6
67
530
682
520
520
520495
610
455 650
495
610
455610
527
455
560
610
455
classic
530
frame
650
Unilux-6
67
Verdiept kader
Insert frame
530
Klassiek530
kader
650
526
Unilux-6
67
Classic
frame
530
Unilux-6405
65
650
455
5
520
610
682
455
520
455
610
Unilux-665067
405
526
Unilux-6530
65
526
650
530
530
Klassiek
kader
650
Unilux-6 67
610
495
455
610
610455
610 455
560
530
526
Unilux-6
65
Verdiept
kader
Unilux-6
55
Insert frame
530
Unilux-665067
Unilux-6530
65
405
520 592 455
650
610
455610
455 610
495
530
650
405
530
530
650
405
Unilux-6526
65
Unilux-6 55
526
530
Verdiept
kader
Unilux-6
65
Insert
frame
Unilux-6
55
610
527
520
610
550
455
520
455 520
405
530
Unilux-6
55
Inbouw
kader
Unilux-6
52
Built-in
frame
insert
470
530
530
650
Klassiek
kader
530
405
Unilux-6
65
Classic526
frame
Verdiept kader
Unilux-6
55
Insert
frame
520
520
455
520
520
520 455
455 610 520520
455
520
530
405
Unilux-653055
Unilux-6 40
Kaderloos
Inbouw
Unilux-6kader
52
Frameless
Built-in frame
530
526kader
Unilux-6530
55
Inbouw
kader
Verdiept
Unilux-6
65
Unilux-6
55
Unilux-6
530
Built-in
frame
Insert
frame
Unilux-6
52
405
405
frame
65
ilux-6Unilux-6
405
Unilux-6530
55
610
405
405
530
526kader
Unilux-6
55
Inbouw
kader
Verdiept
530
Unilux-6
52
405
Unilux-6
65
Built-in 405
frame
Insert
frame
Unilux-6
55
Unilux-6
530
Unilux-6
40552
Unilux-6
frame
520
520
40552
Unilux-6
voorbehoud Kaderloos
40
Frameless
eservationUnilux-6
built-in
serve
405
405
530
526kader
Inbouw
kader
Verdiept
530
40552
405
Unilux-6
Unilux-6
Built-in
frame
Insert
frame
Unilux-6
40
530
Unilux-6
Unilux-655
52
Kaderloos
Inbouw
kader
Frameless
Built-in frame
530
Unilux-6
405
405
Unilux-6
65
Unilux-6
55
Unilux-6
530
526
Unilux-6
55
Inbouw
kader
Verdiept
kader
530
Unilux-6405
52
405
Frameless
Built-in frame
Insert frame
530
530
526kader
Inbouw530
kader
Verdiept
Klassiek530
kader
Unilux-6
530
526
Unilux-6
55
530
650
Kaderloos
Inbouw
kader
Verdiept
kader
Built-in
frame
Insert
frame
Classic
frame
40552
405
405
Unilux-6
Unilux-6 52
Unilux-6
55
Unilux-6
65
Unilux-6
40
Frameless
Built-in frame
Insert
frame
530
Klassiek
kader
650
Unilux-6
67
530
470
405
Unilux-6
67
526
Classic
frame
Unilux-6530
65
527
527
650
455
610
560
455
650
682
520
520
495
455 682
520610
Dimensions sous réserve
Classic
frame
Insert frame
682
682
560
610
610
560495
592
455
455
650
610 527
520
455
520455
520
520
Frameless
Built-in
frame
Insert
frame
Frameless
Built-in
frame
Unilux-6
52
Afmetingen onder voorbehoud
Kaderloos
Inbouw
kader
Verdiept
kader
Klassiek
kader
Dimensions under reservation Unilux-6 40
Unilux-6
530
526
Unilux-6
55
Kaderloos
Inbouw
kader
Verdiept
kader
530
Dimensions sous réserve Afmetingen
onder voorbehoud
Frameless
Built-in
frame
Insert
frame
Classic
frame
Unilux-6
5255
Unilux-6
5565
405
405
405
Unilux-6
52 52
405
405
Unilux-6
40
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
530
Unilux-6
65
Unilux-6
40
Frameless
Built-in
frame
Insert
frame
Dimensions
under reservation
Unilux-6
530
470
530
526
530
650
Klassiek
kader
Unilux-6
65
Verdiept
kader
405
592
592
495
650
495
527 682
610
610
560
455
610
530
405
530
Unilux-6
55
526
Verdiept
Inbouw
405kader
Unilux-6
405
530
Inbouw
Kaderloos
405
Unilux-6
52
Unilux-6kader
40
455
455
520
520455
610 520
560
520
Unilux-6
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve Dimensions under reservation Unilux-6405
40
Kaderloos
Dimensions sous réserve
527
650
495
610
520
520455
520
Dimensions Unilux-6
405
530
Klassiek650
kader
530
405
526
470
530
Verdiept
kader
Classic
frame
Unilux-6
65
Insert
frame
682
527
650
405
530
Unilux-6
55
405
Unilux-6
Inbouw
kader
Insert
frame
682
527
50
526
Verdiept
kader
530
520455
520
520
455
520
520
405
Unilux-6
40
Frameless
Built-in frame
530
Kaderloos
Inbouw
kader
Verdiept
kader
Klassiek
kader
Afmetingen onder voorbehoud
Afmetingen
onder voorbehoud
40540
405
40565
Unilux-6
52
Unilux-6
Dimensions under reservation
Dimensions
under
Unilux-6
40 reservationUnilux-6
Unilux-6
Frameless
Built-in
frame
Insert
frame
Classic526
frame
Unilux-6
52
Unilux-6
530
Unilux-6
55
Kaderloos
Inbouw
kader
Verdiept
kader
405
405
Dimensions sous réserve Dimensions sous réserve
Unilux-6
55
530
Frameless
Built-in frame
Insert
frame
Afmetingen onder voorbehoud
voorbehoud
Kaderloos
eservation Unilux-6
40
erve
Frameless
der
e
520
Unilux-6
405
Afmetingen onder voorbehoud Kaderloos
Dimensions under reservation Unilux-6
40
Frameless
Dimensions frameless
sous réserve
oorbehoud
servation
Unilux-6onder
40 voorbehoudUnilux-6
Afmetingen
405
52
erve Dimensions under reservationUnilux-6
40
Kaderloos
Dimensions sous réserve
os
ss
530
Unilux-6Verdiept
526
Unilux-6530
55
Inbouw
kader
Verdiept
kader
kader
Klassiek
kader
Unilux-6
65
405
405
Unilux-6
Built-in
frame
Insert
frame
Insert
frame
Classic
frame
Unilux-6
52
Dimensions under reservation
Unilux-6
40 voorbehoud Kaderloos
Afmetingen
onder
Kaderloos
Inbouw
kader
Dimensions sous réserve Dimensions
Unilux-6
40
under reservation
405
Unilux-6
52
Frameless
Dimensions
sous réserve
Frameless
Built-in
frame
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
530
Inbouw
kader
Dimensions sous réserve Afmetingen onder voorbehoud Kaderloos
40552
Unilux-6
405
405
Dimensions under reservation Unilux-6
40
Kaderloos
Frameless
Built-in
frame
Dimensions sous réserve
AREAS
45
Unilux-3
Unilux-3
Inzet houthaarden
Inserts au bois
Insert wood fires
Holzkamineinsätze
Speciaal voor dié situaties waarin
het ontbreekt aan de nodige ruimte,
biedt Barbas de Unilux-3. Door de
geringe inbouwdiepte ideaal voor de kleine,
bestaande haardpartijen. Uiteraard ook perfect toe te passen in iedere nieuw te bouwen
creatie. Eén model, twee afmetingen, beiden
even compact. Voor een strakke en afgemeten
inbouw kiest u voor de kaderloze uitvoering.
Ook een combinatie met een stijlschouw is
mogelijk met het driezijdige kader. Misschien
zwevend in de muur, met een vierzijdige lijst?
Wat u ook kiest, alle uitvoeringen bieden
een riant zicht op het vuur door het grote
glasoppervlak. Ondanks zijn compactheid, blijft
de Unilux-3 niet achter in warmteafgifte. Het
geavanceerde verbrandingssysteem zorgt voor
een optimale regelbaarheid en een systeemrendement van 84%. Als vanzelfsprekend
voldoet de Unilux-3 serie aan de allerstrengste
regelgeving. Kort gezegd … een compacte
krachtpatser!
Pour ces situations où l’espace nécessaire est limité, Barbas propose
l’Unilux-3. De par sa petite profondeur
d’intégration, il est idéal pour les cheminées
existantes aux dimensions réduites. Il s’adapte
aussi parfaitement dans toutes les nouvelles
créations. Un seul modèle, deux dimensions,
toutes deux aussi compactes. Pour un encastrement serré et bien proportionné, optez
pour le modèle sans encadrement. Une combinaison avec une cheminée de style est
également possible avec le cadre à 3 côtés.
Ou peut-être souhaitez-vous un insert en suspension dans le mur, avec un cadre à quatre
côtés ? Quel que soit votre choix, tous les
modèles offrent une vue agréable sur le feu
grâce à une grande surface vitrée. Malgré sa
dimension réduite, l’Unilux-3 n’est pas en
reste en terme d’émission de chaleur. Son
système de combustion avancé garantit en
effet des possibilités de réglages optimales
et un rendement de système de 84%. Naturellement, la série Unilux-3 est conforme à la
réglementation la plus stricte. En bref… un
colosse version compacte !
Especially for those situations in
which you lack space, Barbas offers
the Unilux-3. Due to its shallow installation depth it is ideal for small, existing
fireplaces. It is also perfectly suitable for any
new-build creation. One model, two sizes,
both equally compact. For an installation
with modern clean lines, choose the frameless version. Combination with an ornamental
fire surround is also possible with the threesided frame. Or suspended in the wall perhaps, with a four-sided frame? Whatever you
decide, all sizes offer a splendid view of the
fire through the large glass surface. Despite
its compactness, the Unilux-3 has not been
left behind when it comes to heat output.
The advanced combustion system ensures
optimum controllability and a system efficiency of 84%. Of course it goes without saying
that the Unilux-3 complies with the most
stringent regulations. In summary… a compact powerhouse!
Eigens für Umstände, in denen der
erforderliche Platz fehlt, bietet Barbas den Unilux-3. Durch die geringe
Einbautiefe eignet er sich besonders für kleine
bestehende Kamine. Er lässt sich selbstverständlich auch perfekt in jede neu zu bauende
Kreation einpassen. Ein Modell, zwei Maße,
beide gleich kompakt. Für einen straffen und
abgemessenen Einbau wählen Sie die rahmenlose Ausführung. Es ist auch eine Kombination
aus einem stilvollen Kaminsims und einer
dreiseitigen Einfassung möglich. Vielleicht
schwebend in der Wand, mit einer vierseitigen
Einfassung? Wofür Sie sich auch entscheiden,
alle Ausführungen bieten durch die große
Glasfläche eine großzügige Sicht auf das
Feuer. Trotz seiner Kompaktheit bleibt der
Unilux-3 im Bereich der Heizleistung nicht
zurück. Das moderne Verbrennungssystem
sorgt für eine optimale Regulierbarkeit und
einen Systemwirkungsgrad von 84 Prozent.
Selbstverständlich erfüllt die Unilux-3-Serie
die strengsten gesetzlichen Anforderungen.
Kurzum … ein kompakter Kraftprotz!
NL
FR
EN
DE
Unilux-3 55
Unilux-3 200 L/R
Unilux-3 300
48
50
52
NL
FR
EN
DE
Door het royale glasoppervlakte, blinkt de Unilux-3 uit in strak design.
De voor de verbranding benodigde zuurstof, wordt op drie plaatsen de
haard ingebracht. Via de onderzijde, voor de primaire verbranding. Via de
achterzijde, voor de secundaire verbranding en via de bovenzijde voor
een schone ruitspoeling. Dit uitgebalanceerde verbrandingssysteem zorgt
voor een rendement van meer dan 78% en een lage uitstoot van onder
andere fijnstof.
Grâce à sa grande surface vitrée, l’Unilux-3 resplendit dans son design
compact. L’oxygène nécessaire à la combustion est amené dans le foyer
en trois points. Via la face inférieure pour la combustion primaire. Via la
face arrière pour la combustion secondaire et via la face supérieure pour
garder une vitre autonettoyante (pyrolyse). Ce système de combustion
équilibré garantit un rendement de plus de 78% et notamment une très
faible émission de poussières fines.
The Unilux-3 is notable for its bold design, due to its generous glass
surface. The air necessary for combustion is fed into the fire via three inlets.
Via the underside for primary combustion, via the rear for secondary combustion and via the top for cleaning of the glass. The balanced combustion
system ensures an efficiency of over 78% and low emissions e.g. particles.
Das straffe Design des Unilux-3 zeichnet sich durch die großzügige
Glasfläche aus. Der zur Verbrennung erforderliche Sauerstoff wird dem
Kamin an drei Stellen zugeführt. Über die Unterseite zur primären Verbrennung. Über die Rückseite für die sekundäre Verbrennung und über
die Oberseite für eine saubere Scheibenspülung. Dieses ausgeglichene
Verbrennungssystem sorgt für einen Wirkungsgrad von über 78 Prozent
und eine niedrige Feinstaubemission.
47
Unilux-3 55
540
350
114
85
150
48
125
404
350
540
350
114
85
660
498,50
150
125
Unilux-3 55 - frameless, modern door
keep your fire - for life
p. 76
i
404
Naam:
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Nederland
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: info@barbas.com
Unilux-3 55 Moderne deur
Wijzigingen
voorbehouden
Projectie:
Amerikaans
Schaal
1:8
Maateenheid:
mm
Versie.
0
350
Unilux-3 200 L/R
660
317
50
147
150
390
250
504
660
317
147
495
333,50
333,50
150
Unilux-3 200 R - frameless, modern door
i
* not for Belgium / pas pour la Belgique.
390
250
Naam:
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Nederland
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: info@barbas.com
Unilux-3 200 R
Wijzigingen
voorbehouden
Projectie:
Amerikaans
504
Schaal
1:10
Maateenheid:
mm
Versie.
0
0
p. 76
0
keep your fire - for life
* not for Belgium / pas pour la Belgique.
Unilux-3 300
678
53
147
150
390
250
504
678
147
333,50
495
333,50
150
Unilux-3 300 - frameless, modern door
i
* not for Belgium / pas pour la Belgique.
390
Naam:
Unilux-3 300
Projectie:
Amerikaans
250
504
Schaal
1:10
Maateenheid:
mm
Versie.
0
,50
5
Wijzigingen
voorbehouden
,50
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Nederland
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: info@barbas.com
p. 76
keep your fire - for life
54
55
Cuatro-3
Cuatro-3
Stijlvolle alleskunner
De la magie pleine de style
Stylish all-rounder
Stilvoller Alleskönner
De Cuatro-3 is de nieuwe generatie
houthaarden van Barbas. Een serie
NL
prachtige houthaarden die de
voordelen van een inbouwhaard combineert
met het plaatsingsgemak van een inzethaard.
Hierdoor is de Cuatro-3 geschikt voor zowel
compleet nieuwe haardsituaties als ook ter
vervanging van uw huidige haard.
La Cuatro-3 est la nouvelle génération de cheminées au bois de
FR
Barbas. Une série de magnifiques
cheminées au bois qui combine les avanta­
ges d’une cheminée encastrée avec une
facilité d’installation d’une cheminée à
monter. De ce fait, la Cuatro-3 convient aussi
bien pour de toutes nouvelles situations de
cheminées que pour remplacer une cheminée existante.
Cuatro-3 is the new generation of
wood-burning fires produced by
EN
Barbas. A range of magnificent
wood-burning fires that combine advantages
of a built-in fireplace with an easy installation of an insert fireplace. This means that
Cuatro-3 is suitable for both situations - completely new fireplaces and also as the
replacement of your current fireplace.
Der Cuatro-3 ist die neue Holzkamingeneration von Barbas. Eine Serie
DE
eleganter Holzkamine, die die Vorteile eines Einbaukamins mit dem Montage­
komfort eines Einsatzkamin kombiniert. Das
macht den Cuatro-3 zur perfekten Wahl, wenn
Sie sich erstmalig für einen Kamin ent­
scheiden, aber auch, wenn Sie Ihren derzeitigen Kamin ersetzen möchten.
Cuatro-3 is simple to install and available
with a powerful ventilator (option) that distributes heat around the room even faster.
The ventilator is fitted under the fireplace,
which offers the possibility to switch the
ventilator on and off as desired with the continuously adjustable control.
Der Cuatro-3 lässt sich leicht montieren und ist
optional mit einem kräftigen Ventilator erhältlich, der die Wärme noch schneller im
Raum verteilt. Der Ventilator befindet sich unterhalb des Geräts; so können Sie ihn mithilfe
der stufenlosen Regulierung nach Wunsch einoder ausschalten.
Depending on the situation, Cuatro-3 can be
connected to fresh outside air. If it is installed
as an insert fireplace the combustion air can
be drawn from your living room. The deepened combustion floor of the Cuatro-3 ensures that wood remains neatly positioned
inside the combustion chamber. Another
great advantage: heating grill with primary
air inlet makes it very easy to start and control the fire. In short - with Cuatro-3 you can
enjoy a real wood-burning fire quickly, easily
and for a long time.
Je nach Situation benötigen Sie für den
Cuatro-3 einen Außenluftanschluss. Wenn Sie
das Gerät als Einsatzkamin montieren, wird
die Verbrennungsluft aus Ihrem Wohnzimmer
bezogen. Dank des vertieften Heizbodens des
Cuatro-3 bleibt das Brennholz sauber in der
Verbrennungskammer des Kamins liegen. Ein
weiterer großer Vorteil: Aufgrund des Feuerrosts mit primärer Luftzufuhr lässt sich der Kamin besonders leicht anzünden und bedienen.
Kurz, mit dem Cuatro-3 profitieren Sie schnell,
unkompliziert und langfristig von einem echten Holzfeuer.
De Cuatro-3 is eenvoudig te plaatsen en optioneel verkrijgbaar met een krachtige ventilator waardoor de warmte nog sneller door
de ruimte wordt verspreid. De ventilator be­
vindt zich onder het toestel, dit biedt de
mogelijkheid om de ventilator naar wens aan
of uit te zetten door de traploze bediening.
Afhankelijk van de situatie is de Cuatro-3 op
verse buitenlucht aan te sluiten. Indien het
toestel geplaatst wordt als een inzethaard
kan de verbrandingslucht uit uw woonkamer
worden gehaald. Door de verdiepte stook­
bodem van de Cuatro-3, blijft het brandhout
netjes in de verbrandingskamer van de haard
liggen. Nóg een groot voordeel: door het
stookrooster met primaire luchttoevoer, is
het aanmaken en bedienen van de haard
zeer eenvoudig. Kortom: met Cuatro-3 geniet
u snel, simpel en lang van een echt houtvuur.
La Cuatro-3 se place facilement et est disponible en option avec un puissant ventilateur, ce qui fait que la chaleur est diffusée
encore plus rapidement dans la pièce. Le
ventilateur se trouve en dessous de l’appareil,
cela offre la possibilité d’allumer ou
d’éteindre le ventilateur selon les désirs
grâce à la commande progressive.
Suivant la situation, la Cuatro-3 peut être raccordée sur l’air frais extérieur. Si l’appareil est
placé comme une cheminée à monter, l’air
de combustion peut être puisé dans votre
pièce. Grâce au foyer approfondi du Cuatro-3,
le bois reste correctement dans la chambre
de combustion de la cheminée. Autre avantage important : grâce à la grille avec un approvisionnement primaire en air, la mise en
place et la commande du feu sont très
faciles. En résumé : avec la Cuatro-3, vous
profitez rapidement, en toute simplicité et
longtemps d’un véritable feu au bois.
Cuatro-3 57
Cuatro-3 70
Cuatro-3 75
Cuatro-3 80
Cuatro-3 90
58
60
62
64
66
NL
FR
EN
Beton keramiek
Nieuw is het interieur van het in eigen beheer ontwikkelde beton keramiek.
Een duurzaam, kwalitatief hoogstaand materiaal dat er ook nog eens mooi
uitziet. Beton keramiek beschikt over zeer goede stooktechnische eigenschappen, wat mede zorgt voor een hoog rendement en een lage emissie.
De luchtbalk voor de secondaire verbranding is onzichtbaar weggewerkt in
het interieur.
Béton céramique
L’intérieur du béton céramique développé en interne est une nouveauté. Un
matériau durable et de très grande qualité qui est également très beau. Le
béton céramique dispose de très bonnes propriétés techniques pour les
cheminées, ce qui assure aussi un rendement élevé et de faibles émissions.
Le conduit d’air pour la combustion secondaire est dissimulé de manière invisible dans l’intérieur.
Concrete ceramics
A new feature is the interior produced from concrete ceramics developed
in-house. A sustainable, high quality material that also looks beautiful.
Concrete ceramics have excellent heating properties, which contribute to a
high output and low emissions. The air bar for the secondary combustion is
concealed inside the interior.
Cuatro-3 as insert
DE
Betonkeramik
Neu ist das Interieur aus selbst entwickelter Betonkeramik: ein nachhaltiges,
qualitativ hochwertiges Material, das auch optische keine Wünsche offen
lässt. Betonkeramik verfügt über vortreffliche heiztechnische Eigenschaften,
was zu einer starken Leistung und einem geringen Emissionswert beiträgt.
Die Luftleiste für die Sekundärverbrennung wird im Interieur verborgen.
57
Cuatro-3 57
570
400
800
450
170
125
150 100
200
170
125
550
180 100
180
58
455
424
570
400
125
455
750
557
664
750
557
520
Option
Cuatro-3 57 - frameless
350
125
* = Externe luchttoevoer Ø125
362
125
Option
Cuatro-3 57
Naam:
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Nederland
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Projectie:
Amerikaans
Wijzigingen
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
voorbehouden
Email: info@barbas.com
Name:
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Modifications
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
reserved
Email: info@barbas.com
* = Optional extended adjustable legs max.
+ 350 mm
1:10
Schaal
Versie.
Maateenheid:
mm
0
Cuatro-3 80 fan/air-box extended legs
p. 76
i
* External air supply ø125
175 *
211 *
264
keep your fire - for life
Projection:
American
Scale:
1:10
Unit:
mm
Version:
0
152
211 *
175 *
264
455
175 *
424
615
422
170
180 100
180
100
Cuatro-3 70
680
400
680
125
150 100
500
180
400
170
170
180
125
150 100
500
61
680
500
125
455
544
615
350
125
Cuatro-3 70 fan/air-box extended legs
Name:
Modifications
615
Cuatro-3 70 - 4-sided frame
Projection:
American
Scale:
1:10
Version:
Unit:
Cuatro-3 70 fan/air-box extended legs
Name:
Modifications
reserved
152
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: info@barbas.com
* External air supply ø125
350
100
reservedadjustable legs max.
0 350 mm
*Email:
= Optional
extended
info@barbas.com
mm +
175 *
422
* = Optional extended adjustable legs max. + 350 mm
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
100
125
152
350
175 *
455
544
152
175 *
615
422
170
150 100
180
455
544
422
400
100
Projection:
American
Scale:
1:10
Unit:
mm
Version:
0
i
p. 76
keep your fire - for life
Cuatro-3 75
750
800
500
550
400
450
125
125
62
150 100
150 100
200
170
170
180
750
500
455
664
615
422
500
307
150 100
170
455
614
125
180
211 *
235 *
455
500
307
i
Option
Cuatro-3
extended legs
Cuatro-3
75 80 fan/air-box
1:10
Barbas - Hallenstraat Naam:
17
Barbas - Hallenstraat
17 - Netherlands
5531 AB Bladel
- Nederland
5531 AB Bladel
Tel. +31
(0) 497 33 92 00
235 *
* External air supply ø125
520
362
125
Option
Name:
Tel. +31 (0)
497+31
33 (0)
92 00
Modifications
Fax.
497 33 92 10
Wijzigingen
211
reserved
Fax. +31*
(0)
497 33
92 10
Email:
info@barbas.com
voorbehouden
Projectie:
Amerikaans
Email: info@barbas.com
264
p. 76
125
* = Optional extended adjustable legs max. + 350 mm
* = Externe luchttoevoer Ø125
Cuatro-3 75 - frameless
keep your fire - for life
350
520
264
175 *
614
125
362
Projection:
American
Schaal
1:10
Maateenheid:
mm
Scale:
Versie.
Unit:
0
Version:
mm
0
152
400
100
Cuatro-3 80
800
550
450 800
125
200550
150 100
170
450
125
170
150 100
200
65
800
550
125
615
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: info@barbas.com
Cuatro-3 80 - Frameless
100
Cuatro-3 80 fan/air-box extended legs
Modifications
reserved
615
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: info@barbas.com
* External air supply ø125
350
125
Name:
Projection:
American
Scale:
1:10
Unit:
mm
Version:
0
* = Optional extended adjustable legs max. + 350 mm
152
175 *
422
350 legs max. + 350 mm
* = Optional extended adjustable
100
125
152
175 *
350
455
664
152
175 *
615
422
170
455
664
150 100
200
455
664
422
450
125
100
Cuatro-3 80 fan/air-box extended legs
Name:
Modifications
reserved
Projection:
American
Scale:
1:10
Unit:
mm
Version:
0
i
p. 76
keep your fire - for life
Cuatro-3 90
880
650
800
550
550
125
200
450
150 100
170
150 100
170
125
200
66
455
744
455
664
540
650
520
125
Option
p. 76
i
Cuatro-3 90
Wijzigingen
voorbehouden
Projectie:
Amerikaans
* External air supply ø125
Schaal
1:10
Maateenheid:
mm
Versie.
0
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: info@barbas.com
615
125
100
455
Cuatro-3 80 fan/air-box extended legs
Name:
Modifications
reserved
347
keep your fire - for life
125
* = Optional extended adjustable legs max. + 350 mm 744
Cuatro-3 90 - frameless
Naam:
350
Option
* = Externe luchttoevoer Ø125
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Nederland
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: info@barbas.com
362
175 *
264
170
300 *
200
211 *
152
150 100
422
550
Projection:
American
Scale:
1:10
Unit:
mm
Version:
0
540
347
880
68
Classics
Classics
Inzet houthaarden
Inserts au bois
Insert wood fires
Holzkamineinsätze
Kiest u voor een inzet houthaard,
dan kiest u voor de sfeer van een
open haard én voor het rendement
van een zuinige kachel. Een haard van onverwoestbare top­kwaliteit die een deur heeft
met een groot glasoppervlak voor een vrij
zicht op het vuur. En met een optionele convectieset en een krachtig ventilatorsysteem
voor een nog snellere en meer gelijkmatige
verdeling van de warmte.
En sélectionnant un insert au bois,
vous optez pour l’ambiance d’un
foyer ouvert et pour le rendement
d’un poêle économe. Un foyer d’une qualité
supérieure indestructible, doté d’une porte à
la grande surface vitrée pour une vue imprenable sur le feu. Et avec en option, un kit de
convection et un système de ventilateur
puissant pour une répartition encore plus
rapide et plus uniforme de la chaleur.
When you choose a insert wood
fire you choose the ambiance of an
open fire plus the output of an economical stove. A fire of indestructible quality
which has a door with a large glass area for
an uninterrupted view of the fire. And with
an optional convection set and a powerful
convection fan system for an even faster and
more equal distribution of the heat.
Wenn Sie einen Holzkamineinsatz
wählen, so entscheiden Sie sich für
die Atmosphäre eines offenen
Kamins mit dem Wirkungsgrad eines sparsamen Ofens. Ein Kamin von unverwüstlicher
Spitzenqualität mit einer großzügigen Türfläche aus Glas für eine freie Sicht auf das
Feuer, mit einem optional erhältlichen Konvektionssatz und einem leistungsstarken
Ventilatorsystem zur noch schnelleren und
gleichmäßigeren Verteilung der Wärme.
NL
FR
EN
DE
Panolux 52/65
Beaufire 52/65
72
73
NL
De benaming ”inzethaard” spreekt voor zich. Vanwege de perfecte afmetingen zijn de houtinzethaarden van Barbas eenvoudig te plaatsen in
zowel bestaande als nieuwe situaties.
FR
La désignation ”insert” parle d’elle-même. Vu leurs dimensions parfaites,
les inserts au bois de Barbas sont aisés à installer dans des situations
existantes et nouvelles.
EN
DE
The name ”insert fire” says it all. Thanks to the perfect dimensions, the
wood insert fires of Barbas can be easily fitted in both existing and new
situations.
Die Bezeichnung ”Kamineinsatz” spricht für sich. Wegen ihrer perfekten
Maße lassen sich die Holzkamineinsätze von Barbas mühelos sowohl in
bestehende als auch in neue Situationen einfügen.
71
Panolux 52/65
Beaufire 52/65
72
73
p. 76
i
52
52
65
65
Panolux 65
Beaufire 65
* not for Belgium / pas pour la Belgique.
* not for Belgium / pas pour la Belgique.
i
p. 76
keep your fire - for life
74
NL
FR
EN
DE
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
84
84
84
83
83
84
<40
<40
<40
<40
>75
>75
>75
>75
>82
>82
>82
>82
* Output under
reservation
* Puissance à confirmer
** Calculated for
average room
** Calcul selon une pièce
de taille moyenne.
*** Up for approval
*** Homologation en cours
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
80
79
78
79
76
83
83
81
83
79
For more details
see product manual
www.barbas.com
•
•
•
•
110
131
110
131
3-7
5-9
3-7
5-9
220 • 135 (Ø 150)
220 • 135 (Ø 180)
220 • 135 (Ø 150)
220 • 135 (Ø 180)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
• 
77
72
77
72
84
79
84
79
20
22
39
40
37
0,29
0,12
0,29
0,12
poussières fines mg/m3

0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
CO (vol%)

•
•
•
•
•
Smoke Control Areas

VKF-LRV11

•
•
•
•
•
1.BImSchV

Flamme Verte
max. cm.
CE - EN 13229
•
•
•
•
•
Normes
180
180
180
200
200
option
9-13
8-11
10-14
10-15
13-18
Ventilateur de convection
147
145
138
160
161
standard
•
•
•
•
•
Caisse de convection
50
50
50
60
50
Ø (mm)
**** Pas pour la Belgique
Diamètre de connexion au conduit
83
78
78
kW
76
70
70
Puissance
•  • • • 0,05 32
• 0,14 62
• 0,14 62
kg
•
•
•
Poids
150
150
150
béton céramique
4-8
4-8
4-8 rendement de système** (%)
**** Not for Belgium
rendement de certification (%)

*** ***
*** ***
*** ***
*** ***
78
79
77
76
76
77
Pour plus de détails,
télécharger les notices sur
www.barbas.com
Certificeringen toegelicht
Explications concernant
la certification
Certification explained
Was bedeuten eigentlich
die Zertifizierungen?
CE - Verplichte Europese keuringsnorm voor
alle houtge­stookte toestellen.
CE - Norme de certification européenne obligatoire pour tous les appareils chauffés au bois.
CE - Compulsory European standard for all
wood-burning appliances.
CE - Vorgeschriebene europäische Kenn­
zeichnung für alle holzbefeuerten Geräte.
FLAMME VERTE - Vrijwillige Franse keuringsnorm waarbij de emissie en rendement van
het toestel bepalen hoeveel sterren toegewezen worden (1 ster is de laagste prestatie,
7 sterren is de beste prestatie).
FLAMME VERTE - Norme de certification française volontaire dans laquelle les émissions
et le rendement de l’appareil déterminent le
nombre d’étoiles attribué (1 étoile pour la
performance la plus basse, 7 étoiles pour
la meilleure performance).
FLAMME VERTE - Voluntary French standard
in which the emission and yield of the appliance determine how many stars are awarded
(1 star is the lowest performance, 7 stars the
best performance).
FLAMME VERTE - Freiwilliges französisches
Umweltlabel, bei dem aufgrund von Emission und Wirkungsgrad des Geräts eine
bestimmte Anzahl von Sternen zuerkannt wird (1 Stern schlechtestes Ergebnis,
7 Sterne bestes Ergebnis).
1.BImschV - Verplichte Duitse keuringsnorm
voor houtgestookte toestellen. Toestellen die
in Duitsland worden verkocht moeten hieraan voldoen.
VKF-LRV11 - Verplichte Zwitserse keuringsnorm voor houtgestookte toestellen. Toestellen die in Zwitserland worden verkocht
moeten hieraan voldoen.
Smoke Control Areas - Noodzakelijke goedkeuring in Groot-Brittannië, voor toelating
van het gebruik van een hout gestookt toestel in een zogenaamd “smoke control zone”.
Deze zones kennen verscherpte eisen voor
de fijn stof emissie.
1.BImschV - Norme de certification allemande
obligatoire pour tous les appareils chauffés au
bois. Les appareils commercialisés en Allemagne doivent y satisfaire.
VKF-LRV11 - Norme de certification suisse
obligatoire pour tous les appareils chauffés au
bois. Les appareils commercialisés en Suisse
doivent y satisfaire.
Smoke Control Areas - Norme obligatoire
en Grande-Bretagne pour autoriser l’utilisa­
tion de feu de bois dans ce que l’on appelle
« une zone spécifique de contrôle des fumées » ou « smoke control zone ». Les
exigences ont été intensifiées dans ces
zones en particulier en ce qui concerne
les émissions de poussières fines.
1.BImschV - Compulsory German standard
for wood-burning appliances. Appliances that
are sold in Germany must meet this standard.
VKF-LRV11 - Compulsory Swiss standard for
wood-burning appliances. Appliances that are
sold in Switzerland must meet this standard.
Smoke Control Areas - Required approval in
Great Britain as suitable for burning wood in
a de-signated smoke control zone. These zones
have intensified requirements for the emission of fine particles.
Bunde
s-I
m

•
•
•
•
system efficiency, aprox.** (%)

efficiency (%)

fine particles (mg/m3)
CO (vol%)
Smoke Control Areas
VKF-LRV11
1.BImSchV
Flamme Verte
CE - EN 13229
optional system
Convection fan system
standard
Convection casing
Standard
•
•
•
•
125-130
125-130
150
150
46
24
36
27
27
20
98
107
110
Intérieur
option
3-5*
5-7*
7-9*
11-13*
 •0,09
•
 •0,07
•
• • 0,09
 • 0,09
•
• • 0,06
 •0,10
•
•
•
•
33
40
33
40
Taille des bûches
Pare-bûche
4 côtés 35 mm
3 côtés 35 mm
4 côtés 50 mm
3 côtés 50 mm
cadre encastrable
cadre de profondeur
sans cadre
cadre classique
68
79
90
99
••
••
•
•
••
•
•
••
150
150
180
180
180
180
35
50
50
lamelles en fonte
•
•
•
•
•
•
•
5-9
6-9
7-10
7-11
8-12
8-12
Ø (mm)
20
30
40
50
Gas flue outlet
•
•
•
•
100
112
115
126
128
141
kW
•
•
•
•
Output
•
•
•
•
kg, aprox.
•
•
•
•
Weight
35•
35•
40 •
40 •
40 •
50 •
•• • • •
•
•
Cadre
porte 6
porte moderne
porte traditionnelle
ceramic concrete
•
•
•
•
•
• Interior
•
•
•
•
•
•
max. cm.
•
•
•
•
•
•
option
•
•
•
•
•
•
Cuatro-3
Cuatro-3 57 • • • •
Cuatro-3 70 • • • •
Cuatro-3 75 • • • •
Cuatro-3 80 • • • •
Cuatro-3 90 • • • •
Classics
Panolux 52****
• •
Panolux 65****
• •
Beaufire 52****
• •
Beaufire 65****
• •
Porte
cast-iron panels
Max length wood logs
Log retainer extra height
4-sided frame 35 mm.
3-sided frame 35 mm.
4-sided frame 50 mm.
3-sided frame 50 mm.
insert frame
built-in frame
classic frame
Universal-6
Universal-6 60 •
Universal-6 65 •
Universal-6 70 •
Universal-6 75 •
Universal-6 80 •
Universal-6 85
•
Unilux-6
Unilux-6 40 •
Unilux-6 52 •
Unilux-6 65 •
Unilux-6 75 •
Unilux-3
Unilux-3 55
• • Unilux-3 200 L/R**** • Unilux-3 300**** • frameless
Frame
6-door
modern door
traditional door
Door
Product overview
schutzg
es
ions
et
iss
z
m
chV
ImS
1.B
1. BImschV - Bundes-Immissionsschutzverordnung für Kleinfeuerungsanlagen. Dieser
Verordnung unterliegen alle Geräte, die in
Deutschland verkauft werden.
VKF-LRV11 - Schweizerische Konformitätserklärung für Holzheizungen. Vorgeschrieben für Geräte, die in der Schweiz
verkauft werden.
Smoke Control Areas - Notwendiger Prüfung in Groß Britannien, zur Zulassung von
Verbrennung von Holz in den „smoke control
zone’s“; diese Gebiete kennen verschärfte
Anforderungen der Feinstaub Emission.
SMOKE
CONTROL
AREAS
77
NL
FR
EN
DE
Warmtebepaling
La chaleur requise
Heat requirements
Wärmebedarf
Hoe bepaal ik het vermogen dat mijn haard of kachel moet
hebben om de gewenste ruimte te verwarmen?
U kunt op eenvoudige wijze het vermogen bepalen van de haard
of de kachel dat u nodig heeft om de gewenste ruimte te verwarmen. In de grafiek hieronder ziet u het vermogen uitgedrukt in
kilowatt (kW). De te verwarmen ruimte wordt uitgedrukt in
kubieke meters (m3). Het aantal kubieke meters bepaalt u door
de lengte, breedte en hoogte van de ruimte met elkaar te vermenigvuldigen. Op het snijpunt van één van de drie lijnen kunt
u vervolgens het benodigde vermogen aflezen. Welke van de
drie lijnen u moet kiezen, hangt af van de mate waarin uw
woning is geïsoleerd.
Comment déterminer la puissance de mon foyer ou poêle
pour chauffer la pièce souhaitée?
Vous pouvez déterminer aisément la puissance requise du foyer
ou du poêle pour chauffer une pièce. Dans le graphique ci-dessous,
vous voyez la puissance exprimée en kilowatts (kW). La pièce à
chauffer est exprimée en mètres cubes (m3). Le nombre de
mètres cubes se calcule en multipliant la longueur, la largeur et la
hauteur de la pièce. À l’intersection de l’une des trois lignes, vous
pouvez ensuite lire la puissance requise. La ligne que vous devez
sélectionner dépend du degré d’isolation de votre logement.
How do I determine the capacity my fire or stove needs to
heat the area in which it is situated?
You can easily determine the capacity of the fire or the stove you
need to heat the chosen area. In the graph below, the capacity is
expressed in kilowatt (kW). The area to be heated is expressed in
cubic metres (m3). You calculate the number of cubic metres by
multiplying length, height and width of the room together. You
can then read the required capacity at the intersection on one of
the three lines. Which of the three lines you should choose
depends on the extent of insulation in your home.
Wie bestimme ich die zur Erwärmung des gewünschten Raums
erforderliche Wärmeleistung meines Kamins oder Ofens?
Die zur Erwärmung des gewünschten Raums erforderliche Wärmeleistung des Kamins oder Ofens lässt sich ganz einfach bestimmen.
In der Grafik hierunten können Sie die Leistung in Kilowatt (kW)
ausgedrückt, ablesen. Der zu erwärmende Raum wird in Kubikmeter (m3) ausgedrückt. Die Anzahl der Kubikmeter erhält man,
indem man die Länge, Breite und Höhe des Raums miteinander
multipliziert. Im Schnittpunkt mit einer der drei Linien kann dann
die erforderliche Leistung abgelesen werden. Welche der drei Linien
Sie wählen müssen, hängt vom Isolierungsgrad Ihres Wohnraums ab.
La ligne A:
est d’application pour un logement bien isolé. Le logement est
doté de double vitrage, d’une isolation murale et d’une isolation
du sol.
La ligne B:
est d’application pour un logement raisonnablement isolé.
Le logement est doté au minimum de double vitrage.
La ligne C:
est d’application pour un logement mal isolé. Le logement ne
bénéficie d’aucune des formes d’isolation susmentionnées.
Line A:
applies to a well-insulated house. It is fitted with double glazing,
wall insulation and floor insulation.
Line B:
applies to a reasonably insulated house. The house has at least
double glazing.
Line C:
applies to a badly insulated house. The house has none of the
insulation mentioned above.
Lijn A:
geldt voor een goed geïsoleerde woning. De woning is voorzien
van dubbele beglazing, muurisolatie en vloerisolatie.
Lijn B:
geldt voor een redelijk geïsoleerde woning. De woning is minimaal voorzien van dubbele beglazing.
Lijn C:
geldt voor een slecht geïsoleerde woning. De woning heeft geen
van de hierboven genoemde vormen van isolatie.
Let op!
Er zijn echter ook nog bepaalde factoren waardoor het warmteverlies in de woning vergroot wordt. Denkt u maar eens aan een
open keuken of een open trap. Hierdoor gaat veel warmte verloren. Dit warmteverlies kan worden opgevangen door in dergelijke
situaties een haard of kachel met een groter vermogen te kiezen.
Daarom adviseren wij u altijd met uw vakspecialist te overleggen
voordat u een keuze maakt.
Attention!
Il existe encore d’autres facteurs qui augmentent la perte de
chaleur dans le logement. Songez à une cuisine ouverte ou à un
escalier ouvert. De ce fait, une grande quantité de chaleur est
perdue. Dans de telles situations, cette perte de chaleur peut être
compensée en sélectionnant un foyer ou un poêle d’une puissance supérieure. C’est pourquoi nous vous recommandons de
toujours consulter votre spécialiste avant d’opérer un choix.
Important!
There are, however, certain factors which increase the heat loss in
the house. Things like an open kitchen or an open staircase. These
can allow a lot of heat to escape. This heat loss can be compensated by choosing a fire or stove with a higher capacity in such
situations. That is why we would always advise you to consult
your professional dealer before making a choice.
Linie A:
gilt für einen gut isolierten Wohnraum. Der Raum ist mit Doppelverglasung, Wand- und Bodenisolierung versehen.
Linie B:
gilt für einen passabel isolierten Wohnraum.
Der Raum ist zumindest mit Doppelverglasung versehen.
Linie C:
gilt für einen schlecht isolierten Wohnraum. Der Raum weist keine
der weiter oben genannten Isolierungsformen auf.
Achtung!
Es gibt aber auch noch bestimmte Faktoren, die den Wärmeverlust
in Wohnräumen erhöhen, wie z.B. eine offene Küche oder eine
offene Treppe. Hierdurch geht viel Wärme verloren. Der so verursachte Wärmeverlust kann aufgefangen werden, indem ein
Kamin oder Ofen mit größerer Wärmeleistung gewählt wird. Wir
empfehlen Ihnen daher, sich bei der Wahl eines Kamins oder Ofens
stets von einem Fachmann beraten zu lassen.
79
NL
FR
EN
DE
Milieu
Environnement
Environment
Umwelt
Als hout op de juiste manier wordt verbrand, belast u de natuur
niet meer dan wanneer een boom op een natuurlijke wijze zou
afsterven. Het stoken van hout is in balans met de natuur, past
daarom in de natuurlijke kringloop en draagt niet bij tot het
broeikaseffect. De CO2 die vrijkomt tijdens de verbranding wordt
immers weer gebruikt door bomen om te groeien, naast voedingsstoffen uit de bodem en zonlicht, waardoor zij weer zuurstof kunnen afgeven.
En règle générale, la combustion du bois ne fait subir à la nature
une contrainte supplémentaire que lorsque le bois pourrit de
façon naturelle après son cycle de vie. La combustion du bois est
en équilibre avec la nature, s’inscrit donc dans le cycle de la
nature et ne contribue pas à l’effet de serre. Le CO2 libéré durant
la combustion est en effet à nouveau utilisé par les arbres pour
croître, en plus des nutriments extraits du sol et de la lumière
solaire, ce qui libère à son tour de l’oxygène.
When wood is burnt in the correct way, it is no more detrimental to
the environment than when a tree dies naturally. Burning wood
is in balance with nature, is part of the natural cycle and makes
no contribution to the greenhouse effect. The CO2 that is released
during burning is in turn used for trees to grow, in addition to
other nutrients from the ground and sunlight, which allows them
to produce air.
Wenn Holz in der richtigen Weise verbrannt wird, belasten Sie die
Natur nicht mehr, als wenn ein Baum auf natürliche Weise absterben würde. Das Heizen mit Holz geschieht im Einklang mit der
Natur, passt somit in den natürlichen Kreislauf und trägt nicht zum
Treibhauseffekt bei. Das während der Verbrennung frei werdende
CO2 wird von den Bäumen neben Nährstoffen aus dem Boden und
Sonnenlicht für den Wachstumsprozess benötigt, wodurch sie wieder
Sauerstoff abgeben können.
Stoken op hout is dus absoluut milieuvriendelijk maar dient
wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:
Kies ten eerste een goede kwaliteit haard of kachel. Een kachel of
haard met een hoog rendement en een schone verbranding is
milieuvriendelijk. Alle Barbas houthaarden en -kachels voldoen
hieraan. Let daarnaast op het vermogen van uw haard of kachel.
Een toestel met een te grote capaciteit (ten opzichte van de te
verwarmen ruimte) zal niet voluit kunnen branden, met als
gevolg een onvolledige verbranding. Tot slot is het belangrijk dat
er planmatig bos wordt teruggeplant. Bij goed bosbeheer is hout
een onuitputtelijke energiebron.
Le chauffage au bois est donc absolument durable, mais doit
naturellement satisfaire à plusieurs conditions:
Sélectionnez tout d’abord un foyer ou un poêle de bonne qualité.
Un foyer ou un poêle au rendement élevé et à la combustion
propre est un bon choix pour l’environnement. Tous les foyers et
les poêles au bois Barbas satisfont à ces conditions. Ensuite,
prêtez attention à la puissance de votre foyer ou celle de votre
poêle. Un appareil d’une capacité excessive (par rapport à la pièce
à chauffer) ne pourra jamais brûler à haut rendement, d’où une
combustion incomplète. Enfin, il est important de replanter des
forêts de manière systématique. Une gestion correcte des forêts
fait en sorte que le bois est une source d’énergie inépuisable.
Using wood for heating is thus completely environmentally
friendly, but certain conditions must be met:
First, you must choose a good quality fire or stove. A stove or fire
with a high output and relatively clean exhaust is environmentally friendly. All Barbas wood fires and stoves satisfy these
demands. In addition, you should pay attention to the capacity of
your fire or stove. An appliance with a capacity that is too large
(for the room it has to heat) will not be able to burn full out,
which results in an incomplete combustion. And finally, it is
important that new woods are planted in a planned fashion.
Sustainable forestry makes wood an inexhaustible source of
energy.
Heizen mit Holz ist daher absolut umweltfreundlich, wenn
auch einige Bedingungen erfüllt sein müssen:
Wählen Sie vor allem einen qualitativ hochwertigen Kamin oder
Ofen. Ein Kamin oder Ofen mit hohem Wirkungsgrad und sauberer
Verbrennung ist umweltfreundlich. Holzkamine und -öfen von Barbas erfüllen grundsätzlich diese Bedingung. Achten Sie außerdem
auf die Wärmeleistung Ihres Kamins oder Ofens. Ein Gerät mit zu
hoher Kapazität (in Bezug auf den zu erwärmenden Raum) wird
niemals mit voller Leistung brennen können, wodurch es zu einer
nur unvollständigen Verbrennung kommt. Schließlich muss der
Wald regelmäßig aufgeforstet werden. Bei guter Waldbewirtschaftung ist Holz eine unerschöpfliche Energiequelle.
81
NL
FR
EN
DE
Service en garantie
Service et garantie
Service and guarantee
Service und Garantie
Service en garantie
Met een Barbas bent u verzekerd van absolute topkwaliteit.
Én van de allerbeste service. Een eventuele storing of defect
wordt zo snel mogelijk verholpen via uw dealer, die daarbij
eventueel een beroep kan doen op het gespecialiseerde
Barbas-serviceteam.
Service et garantie
Avec un Barbas, vous êtes certain de la qualité supérieure
absolue. Et du meilleur service qui soit. Une défaillance ou un
défaut éventuel est solutionné le plus rapidement possible par le
biais de votre revendeur, qui peut éventuellement faire appel à
l’équipe de service Barbas.
Service and guarantee
With a Barbas, you are guaranteed absolute top quality. And the
very best service. In the unlikely event of a malfunction or defect,
your dealer will assist you as quickly as possible, and if necessary
he can call in the assistance of the specialised Barbas service team.
Service und Garantie
Ein Barbas garantiert Ihnen absolute Spitzenqualität und allerbesten Service. Sollte einmal eine Störung oder ein Defekt auftreten,
kümmert sich Ihr Vertragshändler so schnell wie möglich um die
Lösung des Problems und nimmt dazu eventuell auch die Spezialisten des Barbas-Serviceteams in Anspruch.
De Barbas haarden en kachels ondergaan een groot aantal
controles voordat deze de fabriek in Bladel verlaten. Hierdoor
voldoen alle haarden en kachels aan de hoge kwaliteitseisen die
Barbas aan haar producten stelt. Daarom geeft Barbas 10 jaar garantie op de romp van het toestel en op onderdelen van het toestel
een jaar. Voor verbruiksonderdelen als glas(koord), gietijzer,
thermokoppel en het binnenwerk van de stookruimte wordt
eenzelfde garantie gegeven tot na de eerste stook.
Les foyers et les poêles Barbas subissent un grand nombre de
contrôles avant de quitter l’usine de Bladel, aux Pays-Bas. Ainsi,
tous les foyers et poêles satisfont aux exigences de qualité élevées
posées par Barbas. C’est la raison pour laquelle Barbas accorde 10
ans de garantie sur le revêtement extérieur de l’appareil et un an
sur les pièces. Pour les pièces sujettes à l’usure comme la vitre
(cordon), la fonte, le thermo-couple et la section intérieure de la
chambre de combustion, une garantie unique est accordée
jusqu’après la première chauffe.
Indien een toestel uit het assortiment gaat, zorgt Barbas dat
onderdelen die voor het goed functioneren van het toestel
noodzakelijk zijn minimaal 10 jaar, na stopzetten van de productie,
leverbaar blijven, dan wel vervangingsartikelen beschikbaar
heeft.
Installatie en onderhoud
Achter ieder Barbas product schuilt techniek. Daarom wordt er
uitsluitend geleverd via een netwerk van deskundige Barbas dealers.
Specialisten die alles weten over het inbouwen, plaatsen en installeren van haarden en kachels, over rendement en luchthuishouding, veiligheid en verbrandingsprocessen, zuurstoftoevoer en
rookgasafvoer. Zij staan garant voor gericht en persoonlijk advies
en voor een correcte, verantwoorde en veilige installatie.
Jaarlijks onderhoud aan de installatie is van wezenlijk belang om
blijvend te genieten van uw Barbas en dit wordt dan ook dringend
geadviseerd. U kunt hierover afspraken maken met uw dealer.
Si l’appareil est retiré de l’assortiment, Barbas veille à ce que les
pièces nécessaires à son bon fonctionnement restent livrables durant au moins 10 ans après la cessation de la production, ou ces
pièces seront remplacées par d’autres équivalentes et disponibles.
Installation et entretien
La technique se cache dans tous les produits Barbas. C’est pour
cette raison que nous livrons uniquement par le biais d’un réseau
de revendeurs Barbas expérimentés. Des spécialistes qui savent
tout de l’encastrement, du placement et de l’installation de foyers
et de poêles, du rendement, de la sécurité et des processus de
combustion, de l’arrivée d’air et de l’évacuation des fumées. Ils
sont garants de conseils ciblés et personnalisés ainsi que d’une
installation correcte, responsable et sûre.
L’entretien annuel de l’installation revêt une importance capitale
pour continuer à profiter de votre Barbas et il est donc vivement recommandé. Pour ce faire, vous pouvez contacter votre revendeur.
Barbas fires and hearths undergo a large number of checks before
they leave the factory in Bladel. This ensures that all fires and
hearths meet the high quality standards that Barbas sets for its
own products. For this reason, Barbas gives a 10-year warranty
on the body of the appliance and one year on the parts of the
appliance. For user parts such as glass, glass (cord), thermocouple
and the interior of the combustion chamber, a similar guarantee
is given until after the first burning.
If a model is dropped from the range, Barbas ensures that
the components necessary for the fire to function properly are
available for at least 10 years after production has ceased, or has
a replacement article available.
Installation and maintenance
Behind every Barbas product there is a wealth of technique.
That is why they are only available from a network of expert
Barbas dealers. Specialists who know everything about building in,
fitting and installing fires and stoves, about output and air control,
safety and combustion processes, air supply and combustion gas
extraction. They guarantee a personal, specific advice and a correct,
responsible and safe installation.
Annual maintenance of the installation is important for your
continued enjoyment of your Barbas and is strongly recommended.
You can make an appointment for this with your dealer.
Die Kamine und Öfen von Barbas durchlaufen erst mehrere Kontrollen, bevor sie die Fabrik in Bladel verlassen. Auf diese Weise
werden alle Produkte dem hohen Qualitätsanspruch von Barbas
gerecht. Außerdem gewährt Barbas 10 Jahre Garantie auf den Rumpf
der Geräte und ein Jahr Garantie auf einzelne Teile. Für Verbrauchsteile wie Glas(cord), Teile aus Gusseisen, Thermoelemente und für
den Brennraum wird ebenfalls ein Jahr Garantie bis zum ersten
Anheizen gewährt.
Wenn ein Modell aus dem Sortiment genommen wird, gibt Barbas
nach der Einstellung der Produktion eine 10jährige Liefer-garantie
für Teile, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts erforderlich sind, oder hat Ersatzteile zur Verfügung.
Installation und Wartung
Hinter jedem Barbas Produkt verbirgt sich eine ausgeklügelte Technik.
Aus diesem Grund kann Barbas ausschließlich über ein Netzwerk
aus fachkundigen Vertragshändlern bezogen werden. Spezialisten,
die alles über den Einbau, den Aufbau und die Installation von Kaminen und Öfen, über Wärmeleistung und Lufthaushalt, Sicherheit
und Verbrennungsprozesse, Sauerstoffzufuhr und Rauchgasabfuhr
wissen und sich für eine fachkundige, persönliche Beratung sowie
eine ordnungsgemäße und sichere Montage verbürgen.
Eine jährliche Wartung der Installation ist für den fehlerfreien
Betrieb Ihres Barbas von wesentlicher Bedeutung und wird daher
dringend empfohlen. Ihr Vertragshändler trifft gerne entsprechende
Vereinbarungen mit Ihnen.
83
84
Welkom in onze showroom
Welcome in our showroom
In onze sfeervolle showroom te Bladel -onder Eindhoven- staat een selectie van
onze meest recente Barbas en Bellfires haarden en kachels ruimtelijk uitgestald
NL
en komen al brandend optimaal tot hun recht. Laat u inspireren en kom een
kijkje nemen. U bent van harte welkom!
De showroom is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op
zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen.
Our elegant showroom in Bladel - just below Eindhoven - features a selection of
our most recent Barbas and Bellfires hearths and fires, exhibited in spacious
EN
surroundings and burning, so that they really come into their own. Let yourself
be inspired and come and take a look. You are warmly welcome! The showroom is open
from Monday to Friday, from 8.30 am to 4.30 pm, Saturday from 10.30 am to 4.00 pm.
We hope to be able to welcome you soon.
Bienvenu dans notre showroom
Willkommen in unserer Ausstellung
Notre showroom convivial à Bladel, à proximité d’Eindhoven aux Pays-Bas,
propose une sélection de nos plus récents foyers et poêles Barbas et Bellfires,
exposés de manière claire et en activité. Venez les admirer et laissez-vous
inspirer. Nous vous souhaitons la bienvenue !
Le showroom est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Ouverture le samedi de
10h30 à 16h00. Nous espérons vous accueillir prochainement.
In unserer Ausstellung in Bladel (unterhalb von Eindhoven) präsentieren wir
eine übersichtliche Auswahl unserer neuesten Barbas und Bellfires Kamine und
Öfen, die in stilvoller Atmosphäre auch im Brenneinsatz begutachtet werden
können. Lassen Sie sich inspirieren und schauen Sie mal herein. Sie sind herzlich willkommen!
Die Ausstellung ist von montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr geöffnet,
Samstag von 10.30 Uhr bis zu 16.00 Uhr. Wir hoffen Sie recht bald begrüßen zu dürfen.
Showroom
FR
DE
86
87
Interfocos UK
Interfocos FR
for other countries
for UK and Ireland
for France
Hallenstraat 17
NL - 5531 AB Bladel
The Netherlands
T + 31 (0)497 33 92 00
F + 31 (0)497 33 92 10
info@barbas.nl
www.barbas.nl
(Met showroom)
P.O. BOX 6940
Kidderminster
DY11 9EW - United Kingdom
T + 44 (0)1562 515715
F + 44 (0)1562 827826
info@bellfires.com
www.bellfires.co.uk
(No showroom)
63 avenue de Versailles
75016 Paris - France
T + 33 (0)385 390 446
F + 33 (0)385 393 734
info@barbas.com
www.barbas.com
(Pas de showroom)
Barbas is een geregistreerd handelsmerk, onder licentie gevoerd door
Interfocos BV.
Gepubliceerde foto’s zijn bedoeld om een sfeerimpressie van mogelijke opstellingen te tonen. Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks bestaat de
mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet langer compleet is. Barbas is
niet verantwoordelijk voor resultaten van handelingen die genomen zijn enkel op basis
van deze brochure. Barbas adviseert daarom altijd professioneel en deskundig advies te
raadplegen, alvorens over te gaan op activiteiten enkel gebaseerd op deze brochure.
NL
Barbas is a registered trademark, held under licence by Interfocos BV.
EN
All pictures in this brochure are meant to give an impression on possible settings and ideas. This brochure has been compiled with the utmost care. Nevertheless it is
possible that certain information included is now outdated or no longer complete. Barbas
is not responsible for results of actions taken purely on the basis of this brochure. Barbas
therefore recommends taking professional expert advice before undertaking any actions
purely based on the information in this brochure.
Barbas est une enseigne enregistrée sous licence de Interfocos BV.
FR
Les photos publiées ont pour but de montrer les possibilités d’une mise en scène
des produits. Cette brochure a été réalisée avec le plus grand soin. Il se peut malgré tout
que certaines informations soient obsolètes ou ne soient plus complètes. Barbas se
réserve le droit de modifier certaines données et rejette toute responsabilité d’une poursuite juridique uniquement sur la base de cette brochure. Par conséquent, Barbas vous
conseille de toujours consulter les concessionnaires Barbas ou des spécialistes, avant
d’entreprendre toute action uniquement sur la base de cette brochure.
Barbas ist eine eingetragene Marke, unter Lizenz geführt von Interfocos BV.
DE
Alle Fotos in diesem Katalog haben das Ziel einen Eindruck zu vermitteln von
möglichen Aufstellungen. Obwohl diese Broschüre mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, daß bestimmte Informationen überholt oder nicht mehr vollständig sind. Barbas übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen
von Handlungen, die lediglich auf der Grundlage dieser Broschüre erfolgen. Deshalb
empfiehlt Barbas, sich stets vom Fachmann sachkundig beraten zu lassen und keinerlei
Tätigkeiten durchzuführen, die einzig auf dieser Broschüre basieren.
329362 / 13
Colophon
Interfocos BV
Voor méér vuurbeleving zie ook …
Pour d’autres ambiances de feu voir aussi …
fire
For more fire experience also take a look at …
Für mehr Feuererlebnis sehen Sie sich auch an …
fire
keep your
keep your
for life
for life
Houthaarden vrijstaand
Poêles à bois
Woodfires - stove
Holzkamine - Kaminofen
Houthaarden inbouw
Foyers encastrables à bois
Woodfires - built-in
Holzkamine - Einbau
an Interfocos brand
fire
an Interfocos brand
fire
keep your
keep your
on demand
on demand
Gashaarden inbouw
Foyers encastrables au gaz
Gas fires - built-in
Gaskamine - Einbau
an Interfocos brand
Gashaarden inzet
Foyers inserts au gaz
Gas fires - insert
Gaskamine - Einsatz
an Interfocos brand
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising