EN Manual for the installation, use and maintenance

EN
HU
Manual for the installation, use and maintenance of decorative hoods
Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai szagelszívókhoz
A
B
C
D
E
F
2
3
MAX 780mm
4
7
EN
DECORATIVE EXTRACTOR HOOD
Dear Customer,
Touch panel (Fig. P1)
Thank you for buying our hood. Please read these instructions carefully for its
optimum installation, use and maintenance.
1- Filter clean warning display/button. Warning of the need to replace the
filter – press to deactivate once the filter has been cleaned or replaced.
Notes: The figures mentioned in this manual are in the first pages.
Hood installation on walls (look for the symbol in
2- Enable and disable extractor fan timer.
the figures)
3- Lighting on and off. Keep pressed down to adjust the lighting intensity.
Warning: consult local regulations regarding fumes outlets. Do not
connect the hood to a fume, ventilation or hot air duct. Confirm that
room ventilation is appropriate with the local authorities. Make sure
the maximum air extraction flow rate for the appliances in the room does
not exceed 4 Pa (0.04 mbar).The room must have adequate ventilation if an
extractor hood is used simultaneously with appliances that run on gas or other
fuels. The evacuated air must be extracted through ducts that are used for
evacuating fumes from appliances that run on gas or other fuels. Regulations
regarding air extraction must be complied with.
4- Extractor fan on and off.
5- Extractor fan speed - button: speed 1, 2 and 3/4
Timer: the extractor fan works for 5 min. at the current speed and another 5
min. at each of the lower speeds until it stops.
Hood maintenance
Warning: always switch off the electricity supply before carrying out
maintenance work on the hood. In the event of a fault, contact an
official distributor or authorised dealer.
Use a rigid PVC pipe with a min. Ø l20 mm to evacuate fumes outside.
The above restrictions do not apply to hoods with no fumes outlet to outside
(recirculation system with activated charcoal filter).
Exterior cleaning: use non-corrosive, liquid detergent and avoid the use of
abrasive cleaning products.
Install the hood in line with the instructions on the template
provided
and indications of Figure 1 to Figure 16.
Respect instructions of cooker manufacturer if the distance from the cooking
surface to the hood (see fig. 3) is higher than indicated in the template
provided.
Grease filters: to avoid fires, clean thoroughly once a month or whenever the
display pilot light indicates as such. To do so, remove the filters and wash with
hot water and detergent. If using a dishwasher, position the filters vertically to
prevent solid remains from depositing on them.
Activated charcoal filters: replace the every 3 months.
For gas cooking appliances only: the minimum distance to the hood must be
at least 65 cm.
Important: increase the filter cleaning/replacement frequency if the hood
is used for more than 2 hours a day. Always use genuine filters from the
manufacturer.
Connecting the hood to the grid
Warning: before connecting the hood: switch off the electricity supply
and check that the supplied voltage and frequency coincide with that
indicated on the appliance nameplate.
Bulb replacement (look for the
symbol in the figures)
Warning: do not handle the bulbs until the electricity supply has been
switched off and they have cooled.
If the extractor hood has a plug, connect it to a power socket in line with
applicable regulations, located in an accessible area.
Important: use new bulbs according to that indicated on the hood
nameplate.
If the hood does not have a plug, connect it directly to the electrical grid,
protected by a separator device accessible for disconnection, in line with local
regulations.
Use bulbs with an aluminium reflector to replace halogen bulbs. Do not use
dichroic bulbs - risk of overheating.
On cooker hoods equipped with tungsten lamps, the lights should only be
used during operation of the motor. They should not be left on permanently
and used as a light source.
Use of the hood – Safety
Warning: the hood may stop working during an electrostatic discharge
(e. g. lightning). This involves no risk of damage. Switch off the electricity
supply to the hood and reconnect after one minute.
Do not allow the hood to be used by children or persons with reduced (physical,
sensory or mental) capabilities or lack of experience and knowledge, unless
they have been given instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Legal information
The manufacturer:
- Declares that this product meets all basic requirements regarding low-voltage
electrical equipment established in Directive 2006/95/EC of 12 December 2006
and electro-magnetic compatibility established in Directive 2004/108/EC of 15
December 2004.
Children should be supervised so that they do not play with the appliance.
To avoid the risk of fire, clean the metal filter regularly, permanently control
pans containing hot oil and do not flambé food underneath the hood.
- Is not responsible for any failure to observe the instructions given in this manual
and current safety regulations for the correct use of the equipment.
Do not use the hood if it shows signs of damage or imperfection. Contact an
official distributor or authorised dealer.
- R eserves the right to make any modifications to the equipment or this manual
without prior notice.
Accessible parts may heat up when using cooking appliances.
Use of the hood - Control panel
The different control panels are described below. Check the panel model
installed on your hood and see the figure indicated in each case.
Contact our official distributor should you require technical assistance or
additional information on our products.
9
HU DEKORATÍV KONYHAI ELSZÍVÓ
Tisztelt Vásárló!
Érintőpanel (P1 . ábra)
Köszönjük, hogy az elszívónkat választotta. Kérjük, hogy optimális felszerelése,
használata és karbantartása érdekében alaposan olvassa el az alábbi utasításokat.
1- Szűrőtisztításra figyelmeztető kijelző/gomb. Figyelmeztetés a szűrőcsere
szükségességére – a kikapcsolásához nyomja meg, ha megtisztította vagy
kicserélte a szűrőt.
Megjegyzés: A kézikönyben említett ábrák az első oldalakon találhatók.
Elszívó falra történő felszerelése (keresse az ábrákon a
szimbólumot)
2- Elszívóventilátor időzítésének be-/kikapcsolása.
Figyelem! Tartsa be a páraelszívókra vonatkozó helyi előírásokat.
Ne kösse az elszívót füstelvezető-, szellőző-, illetve meleglevegőcsövekre. Győződjön meg arról, hogy a helyiség szellőzése
megfelel a helyi hatóságok előírásainak. Gondoskodjon arról, hogy a
helyiség berendezéseinek maximális levegőelszívása ne legyen nagyobb,
mint 4 Pa (0,04 mbar). A helyiségnek megfelelő szellőzéssel kell rendelkeznie, ha
az elszívót gázüzemű vagy más tüzelőanyaggal működő készülékkel használja egy
helyen. Az elszívott levegőt gázüzemű vagy más tüzelőanyaggal működő készülékek
füstgázelvezetésére szolgáló csöveken keresztül kell a szabadba vezetni. A
légelszívásra vonatkozó jogszabályokat be kell tartan.
3- Világítás be-/kikapcsoló. A fényerő beállításához tartsa lenyomva a gombot.
4-
Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.
5- Elszívóventilátor sebessége – gomb: 1., 2. és 3/4. sebesség
Időzítés: Az elszívóventilátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik,
majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a
kikapcsolásig.
Az elszívó karbantartása
A pára környezetbe történő kivezetésére legalább Ø 120 mm-es merev PVC csövet
használjon.
Figyelem! Az elszívó karbantartási munkálatai előtt mindig kapcsolja le az
elektromos áramellátást. Hiba esetén forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz
vagy engedéllyel rendelkező viszonteladóhoz.
A fenti korlátozások nem vonatkoznak a környezetbe való kivezetéssel nem rendelkező
elszívókra (keringtető rendszer aktívszén-szűrővel).
A külső burkolat tisztítása: Használjon nem maró, folyékony tisztítószert, és kerülje a
dörzshatású tisztítószereket.
Az
elszívót
felszerelni.
Zsírszűrők: A tűzveszély elkerülése érdekében havonta egyszer vagy amikor a kijelző
jelzőlámpája jelzi annak szükségességét, alaposan tisztítsa meg. Ehhez vegye ki
a szűrőket, és mossa le tisztítószeres meleg vízzel. Amennyiben mosogatógépet
használ, a szűrőket függőlegesen helyezze be, hogy a szilárd maradékok nehogy
lerakódjanak rajtuk.
a sablonnak és az 1–16. ábrán megadottaknak megfelelően kell
Amennyiben a főzőfelület és az elszívó közti távolság (lásd 3. ábra) nagyobb a
mellékelt
sablonon megadottnál, tartsa be a tűzhely gyártójának utasításait.
Kizárólag gáztűzhelyek esetén: Az elszívótól való távolságnak legalább 65 cm-nek
kell lennie.
Aktívszén-szűrők: 3 havonta cserélje le a őket..
Fontos: Amennyiben naponta több mint két órát használja az elszívót, a szűrőket
gyakrabban kell tisztítani, illetve cserélni. Mindig használjon a gyártótól származó
eredeti szűrőket.
Az elszívó hálózatba történő bekötése
Figyelem! Az elszívó bekötése előtt kapcsolja le az elektromos áramellátást, és
ellenőrizze, hogy a szolgáltatott feszültség és frekvencia megfelel-e a készülék
adattábláján feltüntetett értékeknek.
Izzó kicserélése (keresse az ábrákon a
Fontos: Csak az elszívó adattábláján feltüntetett új izzókat használjon.
Ha az elszívó nem rendelkezik csatlakozódugóval, kösse be közvetlenül az elektromos
hálózatba egy, a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelő, leválasztást lehetővé tevő,
könnyen hozzáférhető megszakítón keresztül.
A halogén izzók helyett alumínium tükörrel ellátott izzókat használjon. Ne használjon
dikroikus izzókat – túlmelegedés veszélye.
Az elszívó használata – Biztonság
Figyelem! Az elszívó elektrosztatikus kisülés (pl. villámlás) esetén leállhat. Ez
nem járhat a készülék sérülésével. Kapcsolja le az elszívó elektromos ellátását,
majd egy perc eltelte után kapcsolja vissza.
A Tungsten lámpával rendelkező konyhai elszívókon a lámpát csak járó motorral
használja. Ne hagyja folyamatosan felkapcsolva világítási célra használva.
Jogi információk
Ne engedje, hogy az elszívót gyerekek vagy működtetésre alkalmatlan személyek
használják, kivéve, amennyiben ezeket a személyeket egy, a biztonságukért felelős
személy felügyeli, illetve a készülék használatát nekik elmagyarázza.
A gyártó:
- Kijelenti, hogy e termék megfelel a 2006. december 12-i 2006/95/EK irányelv
kisfeszültségű elektromos berendezésekre és a 2004. december 15-i 2004/108/
EK
irányelv
elektromágneses
összeférhetőségre
vonatkozó
valamennyi
alapkövetelményének.
A gyermekekre vigyázni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.
A tűzveszély elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a fémszűrőt, és ne
hagyja felügyelet nélkül a forró olajat tartalmazó serpenyőket, illetve ne flambírozzon
ételeket az elszívó alatt.
- Nem vállal felelősséget a kézikönyv utasításainak és a berendezés helyes
használatára vonatkozó hatályos biztonsági előírásoknak a be nem tartásából eredő
hibákért.
Amennyiben sérülés vagy nem megfelelő működés jeleit tapasztalja, ne használja
az elszívót. Forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy engedéllyel rendelkező
viszonteladóhoz.
- Fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosítsa a berendezést
vagy e kézikönyvet.
A hozzáférhető részek sütés-főzéskor felforrósodhatnak.
Az elszívó használata – Kezelőpanel (keresse az ábrákon a
szimbólumot)
Figyelem! Mielőtt az izzókhoz nyúlna, kapcsolja le az elektromos áramellátást,
és várja meg, hogy az izzók lehűljenek.
Ha az elszívó rendelkezik csatlakozódugóval, dugja be egy hozzáférhető helyen lévő,
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő hálózati aljzatba.
szimbólumot)
Amennyiben a termékeinkkel kapcsolatosan technikai segítségre vagy további
információkra van szüksége, forduljon hivatalos forgalmazónkhoz.
A különböző kezelőpanelek leírását lásd alább. Minden esetben ellenőrizze az Ön
elszívójába beszerelt panel típusát és tekintse meg a feltüntetett ábrát.
20
Atención al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es
SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt
060811855.29.11.2014
CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
C. del Ter, 2 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101
www.cnagroup.es - e.mail: cna@cnagroup.es