DW056 DW057
544666-87 SK
DW056
DW057
2
3
AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ
DW056/DW057
Blahoželáme vám!
Popis (obr. A)
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Váš akumulátorový rázový uťahovač DW056/
DW057 je určený na profesionálne skrutkovanie
s rázmi. Vďaka funkcii rázov je toto náradie
obzvlášť vhodné na uťahovanie spojovacích
prvkov drevených a kovových materiálov
a betónu.
1 Vypínač s reguláciou rýchlosti
2 Prepínač pravého a ľavého chodu
3 Držiak nástroja
4 Pištoľová rukoväť
5 Akumulátor (nie je súčasťou dodávky)
Technické údaje
Napätie
V
Max. výstupný výkon W
Otáčky naprázdno min-1
Rázy
min-1
Maximálny krútiaci
moment
Nm
Držiak nástroja
Veľkosť skrutiek
Hmotnosť
(bez akumulátora)
Poistky:
Náradie 230 V
DW056
18
220
0 - 2,400
0 - 3,000
DW057
18
220
0 - 2,400
0 - 3,000
125
1/4“
šesťhran
M5 - M12
180
1/2“
štvorhran
M6 - M16
kg 1,1
Doplnkové príslušenstvo (obr. B)
5
6
7
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku
náradia. Uistite sa, či hodnota napätia vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia vašej
zásuvky v stene.
1,1
10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335;
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre vašu nabíjačku (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorový rázový uťahovač
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
Batériový zdroj
Uvoľňovacie tlačidlá
Nabíjačka
Montáž a nastavenie
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
•
•
Pred prevádzaním montáže
a nastavenia vždy vyberte
akumulátor.
Pred vložením alebo vybratím
akumulátora náradie vždy vypnite.
Pred použitím náradia sa
presvedčte, či je akumulátor riadne
nasadený.
Používajte iba batérie a nabíjačky
DEWALT.
4
Akumulátor (obr. A)
Pri prvom rozbehu po zmene smeru otáčania
náradia sa môže pri rozbehu ozvať cvaknutie.
Druh akumulátora
Náradie pracuje s akumulátormi s napätím 18 V.
Vhodné akumulátory sú uvedené v tabuľke
v zadnej časti.
Pokyny na obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
Používajte iba akumulátory a nabíjačky
DEWALT.
Pred zahájením prevádzky:
• Podľa použitého náradia zvoľte príslušný
nástavec alebo hlavicu.
• Uistite sa, či je akumulátor (celkom) nabitý.
Vkladanie a vyberanie akumulátora
• Akumulátor zasuňte do rukoväte náradia
až pokým nezacvakne.
• Pokiaľ chcete batériu vybrať, stlačte
súčasne dve blokovacie tlačidlá (6) a batériu
z rukoväte vytiahnite von.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
Stav akumulátora
• Uistite sa, či je akumulátor (celkom) nabitý.
Pokiaľ akumulátor nedáva dostatočný
výkon, nabite ho podľa pokynov uvedených
v príručke nabíjačky.
•
Použitie (obr. A)
•
DW056 - Vloženie a vybratie príslušenstva
(obr. A & D)
Toto náradie používa systém šesťhranu 1/4“
s poistnou objímkou.
• Objímku (3) vytiahnite dopredu a čo
najhlbšie do nej zasuňte nástavec.
Uvoľnením objímky nástavec zaistíte.
• Nástavec môžete vybrať tak, že vytiahnete
objímku smerom dopredu.
•
•
•
Pomocou prepínača pre voľbu smeru chodu
(2) zvoľte smer otáčania dopredu alebo
dozadu.
V závislosti od použitia postupujte podľa
nasledujúcich pokynov.
Stlačte vypínač s reguláciou rýchlosti (1).
Po dotiahnutí skontrolujte moment pomocou
momentového kľúča.
Skrutkovanie
• Hrot skrutkovacieho nástavca zasuňte
do hlavičky skrutky.
• Náradie uchopte tak, aby bolo v smere osi
skrutky, zľahka pritlačte tak, aby sa dotýkalo
povrchu obrobku.
DW057 - Uchytenie a vybratie hlavíc (obr.
A & E)
Toto náradie používa systém 1/2“ štvorhranu
s aretačným čapom.
Skrutkovanie matíc
• Hlavicu nasaďte na hlavu skrutky alebo
na maticu.
• Náradie držte v rovine so skrutkou.
Nasadenie nástavca
• Zarovnajte otvor (8) na bočnej stene
nástavca s čapom (9) na hriadeli náradia.
• Natlačte držiak (10) na hriadeľ (3) tak, aby
došlo k jeho zacvaknutiu. Podľa potreby ho
zľahka priťuknite.
Doba uťahovania
Toto náradie dotiahne väčšinu skrutiek behom
niekoľkých sekúnd. Doba doťahovania závisí od
nastavenia krútiaceho momentu a od vlastnej
zručnosti.
Vybratie nástavca
• Stlačte aretačný čap (9) tak, aby vyskočil
z otvoru (8) v nástavci a tento nástavec
z hriadeľa stiahnite.
Nadmerné uťahovanie môže spôsobiť
poškodenie konca skrutkovacieho
nástavca a hlavy skrutky.
Prepínač pravého a ľavého chodu (obr. B)
•
Ak chcete náradie spustiť, stisnite vypínač
s reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia
sú určované tlakom, ktorý je vyvíjaný
na vypínač.
Pokiaľ si prajete náradie zaistiť, presuňte
prepínač chodu (2) do strednej polohy.
Zvoliť smer otáčania je možné pomocou
prepínača chodu vpred/vzad (2) tak, ako
je znázornené (viď šípky na náradí).
Doplnkové príslušenstvo
Používajte iba príslušenstvo určené pre vaše
náradie.
Pred vykonaním zmeny smeru chodu
počkajte, až sa motor celkom zastaví.
5
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Akumulátory
Napätie
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Nabíjačka
Napätie
9 - 18
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom
dlhodobej bezproblémovej funkcie náradia je
jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
Mazanie
Dobíjateľná batéria
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
Pokiaľ prestane batériový zdroj s dlhou
životnosťou dodávať dostatočnú úroveň
výkonu, je treba ho dobiť. Po ukončení jeho
životnosti preveďte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Batérie NiCd a NiMH je možné recyklovať.
Odovzdajte ho prosím dodávateľovi alebo
v miestnej recyklačnej stanici. Zhromaždené
batérie budú vhodne zlikvidované alebo
recyklované.
Čistenie
•
•
•
Nabíjačku pred čistením krytov mäkkou
handričkou odpojte od siete.
Pred čistením z náradia vyberte batériu.
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
6
Prehlásenie o zhode
Všeobecné bezpečnostné předpisy
Pozor! Prečítajte si všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie “výkonné náradie“vo
všetkých nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na vaše náradie napájané zo siete
(obsahuje napájací prívodný kábel) alebo
náradie napájané batériami (bez napájacieho
kábla).
NÁVOD USCHOVAJTE.
DW056/DW057
Spoločnosť D E WALT vyhlasuje, že tieto
elektrické náradia sú vyrobené v súlade
s normami: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
86/188/EEC, EN 60745, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť D WALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
E
1
a
DW056 DW057
LpA (akustický tlak) dB(A)
95
97
108
LWA (akustický výkon) dB(A) 106
Meraná veľkosť vibrácií m/s2 11,5
8,2
2,8 dB(A)
KpA (odchýlka akustického tlaku)
KWA (odchýlka akustického výkonu) 2,8 dB(A)
b
c
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
2
a
b
c
d
7
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Znečistený a riadne
neosvetlený priestor môže byť príčinou
nehody.
S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných prostrediach, ako sú
napríklad priestory, v ktorých sa
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
zapálenie prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na
to, aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a
okolo stojace osoby. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte.
S náradím, ktoré je chránené uzemnením
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky
a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými
povrchmi ako sú potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Elektrické náradie nevystavujte dažďu
ani vlhkému prostrediu. Pokiaľ do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte napájací
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpojovaní náradia od elektrickej
siete. Chráňte kábel pred vysokými
e
3
a
b
c
d
e
f
g
4
teplotami, mastnotou, ostrými hranami
a pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkajšieho prostredia. Práca
s predlžovacím káblom na vonkajšie použitie
znižuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
a
b
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. S náradím nepracujte,
pokiaľ ste unavení alebo pod vplyvom
drog, alkoholu či liekov. Chvíľková
nepozornosť pri práci s náradím môže
privodiť vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti.Vždy používajte vhodnú
ochranu zraku. Bezpečnostné vybavenie
ako je respirátor, nekĺzavá bezpečnostná
obuv, pevná prilba alebo ochrana sluchu,
použité v zodpovedajúcich podmienkach
znižujú riziko vzniku úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred
tým, ako náradie pripojíte do elektrickej
zásuvky, zabezpečte, aby bol hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na vypínači alebo jeho
pripájanie, pokiaľ je hlavný vypínač v polohe
zapnuté, môže viesť k poraneniu osôb.
Pred spustením náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte Nenoste voľný
odev alebo šperky. Vaše vlasy, odev a
rukavice držte mimo dosahu pohyblivých
častí. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
c
d
e
f
g
5
a
b
8
Prevádzka a údržba elektrického
náradia
Náradie nepreťažujte. Používajte správny
typ náradia pre vašu prácu. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude
používať vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho
od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného spustenia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu
detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré
toto náradie nevedia ovládať, aby s týmto
elektrickým náradím pracovali. Elektrické
náradie je v rukách neoboznámených osôb
nebezpečné.
Údržba elektrického náradia.
Skontrolujte, či sa v náradí nevyskytujú
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé
časti, zlomené diely alebo akékoľvek iné
závady, ktoré môžu mať vplyv na jeho
správny chod. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd vzniká
v dôsledku nedostatočnej údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľmi sa menej zanášajú
a lepšie sa ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a násady
používajte podľa týchto pokynov
a spôsobom určeným daným typom
náradia, berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Používanie elektrického náradia
na iné než určené aplikácie môže viesť
k spôsobeniu rizikových situácií.
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred vložením batérie sa uistite, či je
vypínač v polohe vypnuté. Vloženie
batérie do náradia so zapnutým vypínačom
spôsobí poruchu alebo úraz.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka určená pre určitý
c
d
e
6
a
druh akumulátora môže byť nebezpečná
pri nabíjaní iného typu akumulátora.
Používajte výhradne akumulátory určené
pre daný typ náradia. Použitie iných typov
akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo
zranenie.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte ho
mimo dosahu kovových predmetov ako
sú kancelárske sponky na papier, mince,
kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie
drobné kovové predmety, ktoré môžu
spôsobiť skratovanie oboch svoriek
akumulátora. Vzájomné skratovanie
kontaktov akumulátora môže spôsobiť
popáleniny alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže
z akumulátora unikať kvapalina;
vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne do
styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
omyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
Opravy
Zverte opravu Vášho elektrického náradia
iba osobe s príslušnou kvalifikáciou
s použitím výhradne originálnych
náhradných dielov. Týmto spôsobom
zaistíte stálu bezpečnosť elektrického
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
akumulátory
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Vyvarujte sa skratovaniu kovových
kontaktov vybratého akumulátora.
Batérie neskladujte ani ich neprenášajte
bez krycích viečok kontaktov.
•
•
Kvapalina v batérii je 25-30% roztok
hydroxidu draselného, ktorý je veľmi
nebezpečný. Zasiahnuté miesto ihneď
opláchnite vodou. Neutralizujte ho slabou
kyselinou ako je kyselina citrónová alebo
ocot. V prípade zasiahnutia očí vyplachujte
oči prúdom čistej vody minimálne 10 minút.
Vyhľadajte lekára.
Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu batérie rozoberať.
9
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047284 - 10-07-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
IMPACT WRENCH 1
©
DW056K - - - - A
12
IMPACT WRENCH 1
©
DW057K - - - - A
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising