Princess | 232650 | Instructions for use | Princess Classic Water Kettle Roma 1.7L

Princess Classic Water Kettle Roma 1.7L
Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d’emploi
Anleitung
Instrucciones de Uso
Istruzioni d’uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instruções de utilização
TYPE 232147 / 232153 / 232155 / 232650
CLASSIC WATERKETTLE ROMA 1.0 L / 1.7 L
RED WATERKETTLE ROMA 1.0 L LIMITED EDITION
ARCTIC WHITE KETTLE 1L
NL
Gebruiksaanwijzing
UK
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
..................................
3
F
Mode d’emploi
D
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
E
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
S
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DK
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SF
Käyttöohje
P
Instruções de utilização
GR
ARAB
.......................................
...........................................
5
14
............................
15
.......................................................
17
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MAY 11 V0
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
VOOR HET GEBRUIK
Deze gebruiksaanwijzing eerst geheel doorlezen en bewaren om later nog eens te kunnen raadplegen.
Controleer of de netspanning in de woning overeenkomt met die van het apparaat. Sluit dit apparaat
alleen op een geaard stopcontact aan.
De waterkoker heeft een (verwijderbaar) filter in de uitschenkopening. Doordat de kan van de voet
afgenomen kan worden en 360 graden draaibaar is op de ronde basis, is de waterkoker bijzonder
praktisch in gebruik voor zowel links- als rechtshandigen. Het geïntegreerde element is ongevoelig voor
kalkaanslag en heeft daardoor een langere levensduur. Voorzien van verlichte aan-/uitschakelaar en veilige
dekselvergrendeling. U kunt het deksel openen door op de knop te drukken. Er is tevens een drievoudige
veiligheid ingebouwd: stoomafslag, droogkookbeveiliging en oververhittingsbeveiliging.
GEBRUIK VAN DE WATERKOKER
Gebruik de waterkoker uitsluitend voor het aan de kook brengen van water, niet voor andere vloeistoffen
en ook niet voor andere ingrediënten. Kook eerst een volle kan water om de kan te reinigen; gooi dit
water weg.
Vul de kan altijd met een hoeveelheid water die tussen de minimum- en maximumvulstrepen ligt. Bij te
weinig water zal de kan te vroeg uitschakelen, bij te veel kan het water overkoken. Bij het vullen de kan
altijd van de voet nemen, zodat er geen gemorst water in de voet kan lopen.
Schakel de kan in door de aan-/uitschakelaar naar boven te drukken. Het controlelampje gaat aan. Zodra
het water kookt, springt de aan-/uitschakelaar automatisch terug in de uitstand.
Als de kan per abuis droog ingeschakeld wordt, schakelt de droogkookbeveiliging hem automatisch uit.
Door de kan daarna met water te vullen, koelt de droogkookbeveiliging weer af en kunt u de kan op de
normale wijze gebruiken.
Let op:
• Neem de kan pas van de voet nadat deze automatisch uitgeschakeld is of schakel deze eerst met de
hand uit.
• Vul de kan niet verder dan tot het maatstreepje ‘MAX’, anders kan er kokend water uitgestoten worden.
• Gebruik de waterkoker alleen met de bijbehorende voet.
• Rol het snoer volledig uit, laat dit niet om de voet gerold.
SCHOONMAKEN
HAAL EERST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN LAAT DE KAN AFKOELEN!
De buitenkant van de PRINCESS CLASSIC WATERKETTLE ROMA kan met een vochtige doek
afgenomen worden. De voet dient altijd droog gereinigd te worden.
ONTKALKEN
Gebruik een ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor huishoudelijke apparaten, zoals koffiezetapparaten.
Gebruik het middel volgens de aanwijzingen op de verpakking. Schakel de kan niet in tijdens het ontkalken,
maar laat het middel koud inweken. Spoel na het ontkalken de kan enige malen om met schoon water.
PRINCESS-TIPS
-
Plaats het toestel op een stevige en stabiele ondergrond.
Dompel de waterkoker en de voet nooit in water of andere vloeistof onder.
De buitenkant van de kan wordt vrij warm. Pak de kan dus alleen bij de handgreep beet.
Zorg dat het apparaat niet zo dicht bij de rand van tafel, werkblad e.d. staat dat iemand
het eraf zou kunnen stoten; zorg ook dat het snoer niet zodanig hangt dat men erover zou
kunnen struikelen of erachter blijven haken. Bedenk dat de kan gevuld is met heet water!
Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of als het snoer beschadigd is, maar stuur
het dan naar onze servicedienst. Bij dit type toestellen kan een beschadigd snoer
uitsluitend met speciaal gereedschap door onze servicedienst vervangen worden.
Plaats het apparaat niet op of in de directe nabijheid van een hete kookplaat e.d.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór het schoonmaken en bij storingen.
Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.
3
- Het is niet zonder gevaar om dit apparaat te laten gebruiken door kinderen of personen met een geestelijke of lichamelijke handicap, of met te weinig ervaring of deskundigheid. De voor de veiligheid van
deze gebruikers verantwoordelijke persoon dient ze duidelijke instructies te geven voor of ze te begeleiden bij het gebruik van dit apparaat.
- Als de waterkoker te vol is, kan er kokend water worden uitgeworpen
- De waterkoker is alleen te gebruiken met de meegeleverde standaard.
- LET OP: Gebruik de waterkoker niet op een hellend vlak. Werken niet, terwijl de waterkoker leeg of
dan de minimale level marker. Niet bewegen terwijl de waterkoker is ingeschakeld.
- LET OP: Om te voorkomen dat schade aan het apparaat geen gebruik maken van alkalische reinigingsmiddelen bij het reinigen een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel gebruiken.
- Dit apparaat is bestemd om te worden gebruikt in gesloten alleen en soortgelijke toepassingen, zoals
het personeel keuken gebieden in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door de
klanten in hotels, motels en andere overnachtingsmogelijkheden; bed and breakfast soort omgevingen.
- Als het snoer beschadigd is, moet worden vervangen door de fabrikant zelf, zijn dealer of vergelijkbare
bekwame personen om een gevaar te voorkomen.
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
BEFORE USING
Read these instructions thoroughly first and keep them for future reference. Check whether the voltage
in the home corresponds with that of the appliance. Only connect this appliance to an earthed socket.
The kettle has a (removable) filter in the spout. The fact that the pot is completely detachable and rotates
a full 360 degrees on the circular base makes the kettle especially easy to use for both left-handed and
right-handed people. The integrated element is not vulnerable to limescale for a longer life-span.
Complete with illuminated on/off switch, safe lid locking system. You can open the lid by pressing the
button. With built-in three-way safety feature: steam cut-off, boil-dry protection and overheat protection.
USING THE KETTLE
The kettle should be used exclusively for boiling water; never use it with other liquids or ingredients.
First boil a full pot of water to clean the pot and discard this water.
Always fill the pot between the minimum and maximum level markers. If insufficient water is used, the
kettle may switch off, with too much water it may boil over. Always remove the pot when filling it to
avoid water dripping into the base.
Switch it on by pushing up the on/off button in the handle. The indicator lamp will be illuminated. Once
the water has boiled, the on/off switch returns automatically to the off position.
If the appliance is accidentally switched on when empty, the boil-dry protection will automatically switch
it off. Adding water will then cool the boil-dry protection mechanism enabling you to use the kettle as normal.
Note:
• Do not remove the pot from its base until it has switched off automatically or you have switched it
off yourself first.
• Do not fill the pot higher than the MAX level indicator or boiling water may spray out.
• The kettle may only be used with the accompanying base.
• The cord should be completely unrolled and not left rolled around the base.
CLEANING
FIRST REMOVE THE PLUG FROM THE SOCKET AND ALLOW THE POT TO COOL.
The outside of the PRINCESS CLASSIC WATERKETTLE ROMA can be wiped down
with a damp cloth. The base should always be cleaned without water.
DESCALING
Use a descaling agent suitable for household appliances, such as coffee machines.
Follow the instructions on the packaging. Do not switch the kettle on during descaling,
but allow the agent to soak in while the kettle is still cool. Rinse the pot several times
with clean water.
4
PRINCESS TIPS
-
Set the kettle on a sturdy, stable surface.
Never immerse the kettle in water or any other liquid.
The exterior can become quite hot. Only pick up the pot using the handle.
Ensure that the appliance is not so close to the edge of a table, counter top, etc., that someone could
knock it over. Do not allow the cord to hang over the edge or on the floor, as someone may become
entangled or trip over it. Remember: the appliance contains hot water!
Do not use the equipment if it is damaged, or if the lead is damaged. Send it to our Service
Department. With this type of appliance, a damaged cord should only be replaced by our service
department using special tools.
Do not place the appliance on or directly adjacent to a warm hotplate or other source of heat.
Always unplug the appliance before cleaning or if any fault develops.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected
The kettle is only to be used with the stand provided.
CAUTION: Do not operate the kettle on an inclined plane. Do not operate the kettle while empty or
beyond minimum level marker. Do not move while the kettle is switched on.
CAUTION: To prevent damage to the appliance do not use alkaline cleaning agents when cleaning, use
a soft cloth and a mild detergent.
This appliance is intended to be used in indoor only and similar applications such as staff kitchen areas
in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other
residential type environments; bed and breakfast type environments.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
U.K. WIRING INSTRUCTIONS
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
BLUE = neutral, BROWN = LIVE, GREEN-YELLOW = EARTH
As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour
markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the
letter N or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the
letter L or coloured red.
The wire which is coloured GREEN-YELLOW must be connected to the earth terminal which is marked
with the letter E or
or coloured green and yellow.
With this appliance, if a 13 amp plug is used a 13 amp fuse should be fitted. If any other type of plug is
used a 15 amp fuse must be fitted either in the plug or at the distribution board.
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
AVANT L'EMPLOI
Lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement si
nécessaire. Assurez-vous que le voltage de votre logement correspond à celui indiqué sur l'appareil.
Raccordez l’appareil uniquement à une prise de terre.
La bouilloire est équipée d’un filtre (amovible) intégré dans l’orifice du verseur. La
bouilloire se détache de son socle et peut pivoter de 360 degrés ce qui la rend très pratique
à utiliser aussi bien pour les droitiers que les gauchers. L’élément de chauffe intégré est
résistant au calcaire ce qui lui garantit une longue durée de vie. Equipée d’un interrupteur
marche/arrêt éclairé et d’un dispositif de verrouillage du couvercle pour la sécurité.
Pour ouvrir le couvercle, il suffit d’appuyer sur le bouton. Triple sécurité intégrée : arrêt
automatique, protection anti-usage à sec et protection anti-surchauffe.
5
UTILISATION DE LA BOUILLOIRE
Utiliser la bouilloire uniquement pour faire bouillir de l’eau. Ne pas l’utiliser pour tout autre liquide ou
autres ingrédients. Faire d’abord bouillir une pleine bouilloire pour la nettoyer; ne pas utiliser cette eau.
Toujours remplir la bouilloire de façon à ce que le niveau d’eau arrive entre les traits minimum et
maximum. S’il n’y a pas suffisamment d’eau, la bouilloire s’arrêtera trop tôt et s’il y en a trop, l’eau
pourra déborder. Toujours détacher le récipient de son socle pour le remplir d’eau afin de ne pas renverser
de l’eau à l’intérieur du socle.
Allumez la bouilloire en poussant vers le haut l’interrupteur Marche/Arrêt. Le témoin lumineux s'allume.
Dès que l’eau bout, la bouilloire s’arrête automatiquement et l’interrupteur revient en position Arrêt.
Si par inadvertance la bouilloire est allumée sans contenir d’eau, le système de sécurité anti-usage à sec
se déclenchera automatiquement pour l’arrêter. Remplissez alors la bouilloire d’eau, ce qui fera refroidir le
dispositif de sécurité, et vous pourrez de nouveau utiliser la bouilloire normalement.
Attention :
• Ne détacher la bouilloire de son socle qu’après l’arrêt automatique ou l’éteindre d’abord à la main.
• Ne jamais remplir la bouilloire au–delà du niveau “MAX” sinon l’eau bouillante déborderait.
• Utiliser uniquement cette bouilloire avec le socle fourni.
• Dérouler entièrement le cordon ; ne pas le laisser enrouler sur le socle.
ENTRETIEN
ENLEVEZ D'ABORD LA FICHE DE LA PRISE ET LAISSEZ LA BOUILLOIRE REFROIDIR !
L’extérieur de la bouilloire PRINCESS CLASSIC WATERKETTLE ROMA peut être essuyé avec un
chiffon humide. Le socle doit toujours être nettoyé à sec.
DETARTRAGE
Utilisez un produit détartrant qui convient pour les appareils ménagers tels que cafetières électriques. Reportezvous aux indications figurant sur le paquet du produit. Ne pas allumer l’appareil pendant le détartrage,
laisser agir le produit à froid. Bien rincer la bouilloire à l’eau douce à plusieurs reprises après le détartrage.
CONSEILS DE PRINCESS
-
-
Poser l’appareil sur une surface solide et stable.
Ne plonger jamais la bouilloire et son socle dans l’eau ni dans tout autre liquide.
La partie extérieure de l’appareil devient très chaude. Saisir l’appareil uniquement par la poignée.
Ne placez pas l’appareil près du bord d’une table, d’un plan de travail, etc. pour ne pas risquer de le
heurter ; veillez également à ce que personne ne puisse trébucher sur le cordon ou y rester accroché.
Ne pas oublier que la bouilloire est remplie d’eau brûlante !
N’utilisez pas l’appareil si celui-ci ou son cordon électrique sont endommagés, mais expédiez-le à
notre service de réparation. La réparation du cordon de ce type d’appareils exige des outils spéciaux
et ne peut être effectuée que par notre service après-vente.
Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’une plaque de cuisson chaude, etc.
Retirez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer l’appareil ou s’il est défectueux.
Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.
L’utilisation de cet appareil par des enfants ou des handicapés physiques, sensoriels, mentaux ou
moteurs, ou dénués d’expérience et de connaissance peut être dangereuse. Les personnes responsables
de leur sécurité devront fournir des instructions explicites ou surveiller l’utilisation de l’appareil.
Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
La bouilloire ne doit être utilisé avec le socle fourni.
ATTENTION: Ne pas faire fonctionner la bouilloire sur un plan incliné. Ne pas faire
fonctionner la bouilloire à vide ou au-delà de repère de niveau minimum. Ne déplacez
pas la bouilloire est sous tension.
ATTENTION: Pour éviter d'endommager l'appareil ne pas utiliser de nettoyants alcalins
pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et un détergent doux.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications intérieures et ne similaires tels
que les zones personnel de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements
de travail, les maisons de ferme; par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; lit et les environnements de type petit-déjeuner.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger.
6
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
VOR GEBRAUCH
Lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung zuerst gründlich durch und heben Sie sie auf, um später noch
einmal nachlesen zu können. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung in der Wohnung mit der des Geräts
übereinstimmt. Das Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen.
Der Wasserkocher hat in der Ausschenköffnung einen (herausnehmbaren) Filter. Aufgrund der vom Fuß
abnehmbaren Kanne und einer Drehmöglichkeit von 360 Grad auf dem Ständer ist der Wasserkocher für
sowohl Links- als auch Rechtshändler besonders praktisch im Gebrauch. Das integrierte Heizelement ist
unempfindlich für Kalkablagerungen und garantiert dadurch eine lange Lebensdauer. Mit einem
beleuchteten Ein-Aus-Schalter, Kontrolllämpchen und sicherer Deckelverriegelung ausgestattet. Der
Deckel lässt sich mit einem Knopfdruck öffnen. Außerdem von einer dreifachen Sicherung versehen:
Dampf-Ausschaltautomatik, Trockenkoch- und Überhitzungssicherung.
GEBRAUCH DES WASSERKOCHERS
Den Wasserkocher ausschließlich zum Kochen von Wasser benutzen, nicht für andere Flüssigkeiten oder
Zutaten. Vor dem Erstgebrauch eine Kanne Wasser kochen lassen, um die Kanne zu reinigen. Dieses
Wasser wegschütten.
Das Wasserniveau in der Kanne muss sich immer zwischen der Minimum- und der Maximumanzeige
befinden. Bei zu wenig Wasser schaltet sich die Kanne aus, bei zu viel Wasser kann sie überkochen. Beim
Füllen die Kanne immer vom Fuß nehmen, so dass kein verschüttetes Wasser in den Fuß laufen kann.
Wenn der Ein-Aus-Schalter nach oben gedrückt wird, schaltet sich der Wasserkocher an. Das Kontrolllämpchen
leuchtet. Sobald das Wasser kocht, springt der Ein-Aus-Schalter automatisch in den Aus-Stand zurück.
Falls die Kanne ohne Wasser eingeschaltet wird, schaltet die Trockenkochsicherung sie automatisch aus.
Wird die Kanne danach mit Wasser gefüllt, kühlt die Trockenkochsicherung wieder ab und kann die Kanne
normal benutzt werden.
Achtung:
• Die Kanne erst vom Fuß nehmen, nachdem sich der Wasserkocher automatisch ausgeschaltet hat oder
manuell ausgeschaltet wurde.
• Die Kanne niemals voller als bis zur „MAX“-Anzeige füllen, da sonst kochendes Wasser herausspritzen kann.
• Den Wasserkocher ausschließlich mit dem dazugehörigen Fuß benutzen.
• Das Kabel vollständig ausrollen und nicht um den Fuß gewickelt lassen.
REINIGUNG
ERST DEN STECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN UND DIE KANNE ABKÜHLEN LASSEN!
Außen kann der PRINCESS CLASSIC WATERKETTLE ROMA mit einem feuchten Tuch abgewischt
werden. Den Fuß immer trocken reinigen.
ENTKALKEN
Ein für Haushaltsgeräte wie z.B. für Kaffeemaschinen geeignetes Entkalkungsmittel verwenden. Dabei
die Hinweise auf der Verpackung des entsprechenden Mittels beachten. Die Kanne während des
Entkalkens nicht einschalten, sondern das Mittel kalt einwirken lassen. Nach dem Entkalken die Kanne
einige Male mit sauberem Wasser ausspülen.
PRINCESS-TIPPS:
- Das Gerät auf eine feste und stabile Unterlage stellen.
- Den Wasserkocher und den Fuß nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Die Außenseite der Kanne kann ziemlich warm werden. Die Kanne deshalb nur am Griff
anfassen.
- Das Gerät nicht so nahe am Tischrand oder am Rand einer Arbeitsfläche o.ä. aufstellen,
dass es heruntergestoßen werden kann. Außerdem dafür sorgen, dass das Kabel nicht so
liegt, dass man darüber stolpern oder darin hängen bleiben kann. Nicht vergessen, dass
die Kanne mit heißem Wasser gefüllt ist!
7
- Ein beschädigtes Gerät oder ein beschädigtes Kabel nicht benutzen, sondern unserem Kundendienst
schicken. Ein beschädigtes Kabel kann bei diesen Geräten ausschließlich mit Spezialwerkzeug von
unserem Kundendienst ausgetauscht werden.
- Das Gerät niemals auf oder in unmittelbare Nähe einer heißen Kochplatte o.ä. stellen.
- Vor dem Reinigen oder bei Störungen immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Benutzung dieses Gerätes durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis kann Gefahren mit sich bringen.
Diese Benutzer sind daher von den für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen in den Gebrauch
einzuweisen oder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
- Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser ausgestoßen werden
- Der Wasserkocher ist nur mit dem Stand zur Verfügung gestellt werden.
- ACHTUNG: Betreiben Sie den Wasserkocher auf einer schiefen Ebene. Betreiben Sie den Kessel
während leer oder über Mindestanforderungen für die Marker. Bewegen Sie sich nicht, während der
Wasserkocher eingeschaltet ist.
- ACHTUNG: Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie bei der Reinigung keine alkalischen
Reinigungsmittel. Verwenden Sie dazu nur ein mit mildem Reinigungsmittel angefeuchteten weichen Tuch.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt in Innenräumen und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie
beispielsweise in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
in Frühstückspensionen.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen
Fachhändler oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
ANTES DEL USO
Primero léanse en su totalidad estas instrucciones de uso y consérvense para una posible consulta futura.
Controle si la tensión de la red en la vivienda coincide con la del aparato. Conecte este aparato únicamente
a un enchufe con toma a tierra.
El hervidor de agua lleva un filtro (extraíble) en la apertura de vertido. Gracias a la jarra que se puede sacar
del pie y por ser pivotable 360 grados sobre la base redonda, este hervidor resulta especialmente práctico
de usar, tanto para personas diestras como zurdas. El elemento integrado es insensible a la calcificación,
lo que prolonga su vida útil. Provisto de un interruptor de encendido/apagado iluminado y seguro bloqueo
de la tapa. Se puede abrir la tapa pulsando el botón. Además lleva incorporada una seguridad triple:
desconexión de vapor, protección antideseacado y protección antisobrecalentamiento.
USO DEL HERVIDOR DE AGUA
Use el hervidor de agua exclusivamente para llevar a ebullición agua, no lo use para otros líquidos ni para otros
ingredientes. Primero lleve a ebullición una jarra llena de agua para limpiarla: después deseche esta agua.
Siempre rellene la jarra con una cantidad de agua situada entre las indicaciones mínima y máxima.
Cuando hay agua insuficiente la jarra se desconectará prematuramente, con un exceso de agua, ésta podría
rebosar hirviendo. Cuando se llena la jarra, siempre sáquela del pie, impidiendo que entren salpicaduras
en el pie.
Active la jarra presionando hacia arriba el interruptor de activación/desactivación. Se enciende el piloto.
En cuanto hierva el agua, el interruptor de activación/desactivación regresará automáticamente a la posición
desactivada.
Si accidentalmente se activara el hervidor cuando está seco, la protección antidesecado lo
desactivará automáticamente. Al llenar luego la jarra con agua, la protección antidesecado
se volverá a enfriar y usted podrá usar la jarra del modo habitual.
Atención:
• No saque la jarra del pie antes de que se haya desactivado automáticamente o desactívela
primero con la mano.
• No rellene la jarra por encima de la indicación ‘MÁX’, caso contrario podría expulsar
agua hirviendo.
• Use el hervidor exclusivamente con el pie suministrado.
• Desenrolle por completo el cable, no lo deje enrollado alrededor del pie.
8
LIMPIEZA
¡PRIMERO DESENCHUFE LA CLAVIJA DE LA TOMA DE CORRIENTE Y DEJE ENFRIAR LA JARRA!
La parte exterior del hervidor PRINCESS CLASSIC WATERKETTLE ROMA se puede limpiar con un
paño húmedo. Se ha de limpiar el pie siempre de forma seca.
DESCALCIFICACIÓN
Use un producto de descalcificación apto para aparatos domésticos, como cafeteras eléctricas. Aplique el
producto según las instrucciones en el envase. No active la jarra durante la descalcificación, sino déjela en
remojo frío con el producto. Después de calcificar, enjuague la jarra varias veces con agua limpia.
CONSEJOS PRINCESS
-
Coloque el aparato en una superficie sólida y estable.
Nunca sumerja el hervidor de agua y el pie en agua u otro líquido.
La parte exterior de la jarra se calienta bastante. Por eso, sólo agarre la jarra por el asa.
Asegure que el aparato no quede tan cerca del borde de la mesa, encimera, etc. que alguien pudiera
volcarlo; asegure también que el cable no cuelgue de forma que alguien pudiera tropezar con él o
quedarse enganchado en él. ¡No olvide que la jarra lleva agua caliente!
No utilice el aparato cuando está averiado el mismo o el cable, sino envíelo entonces a nuestro servicio
técnico. En este tipo de aparatos un cable averiado sólo puede ser reemplazado con herramientas
especiales por nuestro servicio técnico.
No coloque el aparato en o muy cerca de una placa de cocción caliente, etc.
Siempre desenchufe la clavija de la toma de corriente antes de la limpieza y en caso de defectos.
Los niños deberán estar vigilados para evitar que no jueguen con el aparato.
El uso de este aparato por niños o personas con alguna discapacidad física, sensorial, mental o motora,
o con falta de experiencia o conocimientos puede implicar riesgos. Las personas responsables de su
seguridad deberán proporcionar instrucciones explícitas o supervisar el uso del aparato.
Si el hervidor está demasiado lleno, el agua hirviendo podría salir
El hervidor de agua sólo para ser utilizado con el soporte proporcionado.
ADVERTENCIA: No haga funcionar la caldera en un plano inclinado. No utilice el hervidor de agua,
en vacío o más allá de marcador de nivel mínimo. No se mueva mientras que la caldera esté encendida.
ATENCIÓN: Para evitar daños en el aparato, no use productos de limpieza alcalinos para limpiar,
utilice un paño suave y un detergente suave.
Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de interior solamente y similares, tales
como áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo, casas rurales, por
los clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial, alojamiento y desayunos.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o
por personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
PRIMA DELL’USO
Leggete attentamente queste istruzioni d’uso e conservatele per eventuali consultazioni future. Verificate
che la tensione di alimentazione dell’apparecchio (220—240 Volt) corrisponda a quella della vostra
abitazione. Collegate l’apparecchio unicamente ad una presa di alimentazione con messa e terra.
Il beccuccio del bollitore è dotato di un filtro (amovibile). Il bricco staccabile dalla base e rotabile sulla
base di 360 gradi rende il bollitore particolarmente pratico anche per l'utilizzatore mancino. L'elemento
riscaldante integrato non è sensibile ai depositi di calcare, garantendo una lunga durata. Dotato di
interruttore luminoso acceso/spento e chiusura di sicurezza del coperchio, che si apre premendo
l'apposito pulsante. Dotato inoltre di triplice sistema di sicurezza: spegnimento automatico,
protezione contro il funzionamento a secco e protezione contro il surriscaldamento.
USO DEL BOLLITORE
Usate il bollitore esclusivamente per bollire acqua; non adoperatelo per bollire altri liquidi
o acqua contenente altri ingredienti. Quando usate il bollitore per la prima volta, portate
ad ebollizione un bricco colmo d'acqua e buttatela via.
Riempite sempre il bricco con una quantità d'acqua compresa tra i livelli minimo e massimo
indicati. Con troppa poca acqua il bollitore si spegne anzitempo, mentre se troppo pieno,
l'acqua può fuoriuscire durante la bollitura. Togliete sempre il bricco dalla base prima di
riempirlo, in modo che l'acqua non venga a contatto con la base stessa.
9
Accendete il bollitore spingendo in su l'interruttore acceso/spento posto sulla maniglia. La spia luminosa si
accenderà. Non appena l'acqua bolle, l'interruttore acceso/spento ritorna automaticamente nella posizione spento.
Se il bollitore viene inavvertitamente acceso senza acqua, il sistema di sicurezza contro il funzionamento
a secco provvede a spegnerlo automaticamente. Riempendo conseguentemente il bricco con acqua, il
sistema di sicurezza si raffredda, permettendovi di accendere il bollitore.
Attenzione:
• Togliete il bricco dalla base solo dopo che il bollitore si è spento automaticamente o spegnetelo
manualmente.
• Non superate l'indicazione di livello "MAX", altrimenti l'acqua rischia di trasbordare durante la bollitura.
• Usate il bollitore solo con la base in dotazione.
• Svolgete completamente il cavo di alimentazione, non lasciatelo arrotolato intorno alla base.
PULIZIA
TOGLIETE SEMPRE PRIMA LA SPINA DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE E LASCIATE
RAFFREDDARE IL BOLLITORE!
Potete pulire la superficie esterna del PRINCESS CLASSIC WATERKETTLE ROMA con un panno
umido. La base deve sempre essere pulita a secco.
DECALCIFICAZIONE
Usate un decalcificante indicato per apparecchi di uso domestico, come le macchine per il caffè. Seguite
le indicazioni d'uso riportate sul prodotto stesso. Non azionate il bollitore durante la decalcificazione, ma
lasciate agire il prodotto a freddo. Dopo il trattamento, sciacquate a fondo il bricco con acqua pulita.
SUGGERIMENTI PRINCESS
-
Posizionate l’apparecchio su una superficie stabile e piana.
Non immergete mai il bollitore e la base in acqua, o in altri liquidi.
La superficie esterna del bricco diventa piuttosto calda. Pertanto prendetelo solo per il manico.
Assicuratevi che l’apparecchio non si trovi mai tanto vicino al bordo del tavolo o del ripiano, da poter
essere accidentalmente scontrato; assicuratevi anche che nessuno possa inciampare o rimanere
impigliato nel cavo di alimentazione. Non dimenticate che il bricco contiene acqua calda!
Non usate l’apparecchio se è difettoso o se il cavo di alimentazione è danneggiato, ma inviatelo al
nostro centro di assistenza. Il cavo di alimentazione di questo tipo di apparecchi può essere sostituito
solo presso il nostro centro di assistenza, con l’ausilio di attrezzi speciali.
Non posizionate l’apparecchio su, o in prossimità di, piastre di cottura o altre fonti di calore.
Togliete sempre la spina dalla presa di alimentazione prima di pulire l’apparecchio o in caso di
funzionamento difettoso.
Controllare i bambini affinché non giochino con l’apparecchio.
L’uso di questo apparecchio da parte di bambini o persone con problemi fisici, sensoriali, mentali o
motori, o con scarsa esperienza o conoscenza, può causare gravi pericoli. Le persone responsabili per la
loro sicurezza devono dare loro istruzioni chiare o supervisionare l’uso dell’apparecchio.
Se il bollitore è troppo pieno, l'acqua bollente può essere espulso
Il bollitore è solo per essere utilizzato con il supporto fornito.
ATTENZIONE: Non utilizzate il bollitore su un piano inclinato. Non usare il bollitore, a vuoto o al di
là di indicatore di livello minimo. Non spostare mentre il bollitore è acceso.
ATTENZIONE: per evitare danni all'apparecchio non utilizzare detergenti alcalini per la pulizia, usare
un panno morbido e un detergente delicato.
Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in interni solo le applicazioni e simili, come zone di
personale di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; agriturismo, ai clienti di
alberghi, hotel e altri luoghi residenziali; letto e analoghi.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, un
suo agente o una persona qualificata, al fine di evitare situazioni pericolose.
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
INNAN DU BÖRJAR
Läs först igenom hela bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Kontrollera att
nätspänningen i din bostad överensstämmer med apparatens. Apparaten får endast kopplas
till ett jordat vägguttag.
10
Vattenkokaren har ett filter (som kan avlägsnas) i pipen. Den från foten avtagbara kannan samt vridbarheten
på 360 grader på den runda basen gör att vattenkokaren kan användas av höger- och vänsterhänta. Det
integrerade elementet förhindrar kalkbeläggning och har därför en längre livslängd. Försedd med en
strömbrytare med lampa och en säkerhetsspärr på locket. Du kan öppna locket genom att trycka på
knappen. Dessutom har en trefaldig säkerhet byggts in: avstängning vid kokning, torrkokningsskydd och
överhettningsskydd.
VATTENKOKARENS FUNKTION
Använd vattenkokaren endast till att koka vatten, inga andra vätskor och inte heller några andra ingredienser.
Koka först en full kanna vatten för att rengöra kannan; häll sedan ut det vattnet.
Fyll alltid kannan tills vattnet står mellan strecken för minimal och maximal fyllning. Med för litet vatten
kommer kannan att stängas av för tidigt, med för mycket vatten kan det koka över. Tag alltid loss kannan
från foten när du fyller den, så att du inte råkar spilla vatten i foten.
Koppla in kannan genom att trycka upp strömbrytaren. Kontrollampan tänds. Så snart vattnet kokar går
strömbrytaren tillbaka till från-läget automatiskt.
Om kannan av misstag kopplas in när den är tom, kommer torrkokningsskyddet automatiskt att stänga av den
igen. Om kannan sedan fylls med vatten svalnar skyddsanordningen så att kannan kan användas som vanligt.
OBS!
•
•
•
•
Avlägsna inte kannan från foten förrän apparaten stängts av automatiskt eller stäng av den manuellt.
Fyll inte kannan längre än till måttstrecket MAX. Annars kan det komma ut kokande vatten.
Vattenkokaren får endast användas med den tillhörande foten.
Rulla ut sladden helt; låt den inte vara lindad runt foten.
RENGÖRING
DRAG FÖRST UR KONTAKTEN UR VÄGGUTTAGET OCH LÅT KANNAN SVALNA!
PRINCESS CLASSIC WATERKETTLE ROMA:s utsida kan göras ren med en fuktig trasa.
Foten måste alltid rengöras torr.
AVKALKNING
Använd ett avkalkningsmedel som är lämpat för hushållsapparater, t.ex. kaffebryggare. Följ anvisningarna
på medlets förpackning. Koppla inte in kannan under avkalkningen, låt medlet verka kallt. Skölj efter
avkalkningen av kannan några gånger med rent vatten.
PRINCESS-TIPS
-
-
Placera apparaten på ett jämnt, stadigt underlag.
Doppa aldrig vattenkokaren eller foten i vatten eller andra vätskor.
Kannans utsida blir ganska het. Använd alltså alltid handtaget för att lyfta den.
Se till att apparaten inte står för nära bordets eller bänkens kant så att den kan stötas ned; se även till
att sladden inte hänger så att någon kan snubbla över den eller fastna i den. Tänk på att kannan är fylld
med hett vatten!
Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om sladden är trasig. Lämna in hos affären för
reparation. Med den här typen av apparater kan en skadad sladd endast bytas ut med särskilt verktyg
av vår serviceavdelning.
Placera aldrig apparaten på eller nära en het kokplatta e.d.
Drag alltid ur kontakten ur vägguttaget före rengöring och vid störningar.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
Om apparaten används av personer med ett fysiskt, mentalt eller motoriskt funktionshinder
eller nedsatt sinnesförmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, kan fara uppstå.
Personer som är ansvariga för deras säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner eller hålla
dem under uppsikt när de använder apparaten.
Om vattenkokaren är överfylld, kan kokande vatten spruta ut
Vattenkokaren får endast användas med medföljande stativ.
VARNING: Använd inte vattenkokaren på ett lutande plan. Använd inte vattenkokaren
medan tomma eller bortom miniminivån. Flytta inte vattenkokaren när den är påslagen.
VARNING: För att förhindra skador på apparaten inte använda alkaliska rengöringsmedel vid rengöring, använd en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel.
11
- Denna apparat är avsedd att användas i inomhus endast och liknande såsom i personalkök i affärer,
kontor och andra arbetsplatser, herrgårdar, av gäster på hotell, motell och andra boendeformer, bed and
breakfast typ.
- Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, kvalificerad dess servicerepresentant eller
motsvarande personer för att undvika fara.
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
INDEN IBRUGTAGNING
Læs brugsanvisningen grundigt igennem og gem den, hvis det senere skulle blive nødvendigt at slå noget
op. Kontrollér inden apparatet tilsluttes, at den på apparatet anviste spænding svarer til spændingen i
huset. Tilslut kun apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.
Elkedlen er udstyret med et (udskifteligt) filter i hældetuden. Den af soklen aftagelige kande kan drejes
360 grader rundt på den runde motorbasis, og derfor er elkedlen yderst praktisk i brug både for højre- og
venstrehåndede. Det indbyggede element påvirkes ikke af kalksten og har derfor en længere levetid.
Udstyret med TÆND/SLUK-afbryder med lampe og sikret lukkeanordning på låget, der også kan åbnes ved
at trykke på knappen. Endvidere udstyret med tredobbelt sikkerhedsanordning: dampudslip samt tørkognings- og overophedningssikring.
SÅDAN ANVENDES ELKEDLEN
Brug udelukkende elkedlen til at koge vand i. Brug ikke apparatet til andre væsker eller ingredienser. Kog
inden første ibrugtagning en fuld kande vand for at rengøre kanden; brug ikke dette vand til andre formål.
Fyld altid kanden med vand til mellem min.- og max.-stregerne. Hvis man kommer for lidt vand i kedlen,
vil den blive slukket for tidligt, med for meget vand vil den koge over. Tag altid kanden af soklen, når den
fyldes, så du ikke spilder vand ned i soklen.
Tænd for kedlen ved at trykke TÆND/SLUK-afbryderen opad. Kontrollampen lyser. Så snart vandet
koger, vil kedlen automatisk springe tilbage i SLUK-positionen.
Hvis kedlen ved et uheld tændes, uden at man har hældt vand i, vil tørkogningssikringen automatisk slukke
for apparatet. Ved herefter at fylde kanden med vand køler tørkogningssikringen af igen, og kan kedlen
bruges på normal vis.
OBS:
•
•
•
•
Tag først kanden af soklen, når den er afbrudt automatisk, eller sluk selv på afbryderen.
Fyld kun kanden til max-stregen, da det kogende vand ellers kan sprøjte ud af apparatet.
Brug kun elkedlen med den tilhørende sokkel.
Rul ledningen helt ud; lad den ikke være rullet omkring soklen.
RENGØRING
TAG FØRST STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN OG LAD KANDEN KØLE ORDENTLIGT AF!
Ydersiden af PRINCESS CLASSIC WATERKETTLE ROMA kan tørres af med en fugtig klud. Soklen
rengøres altid med en tør klud.
AFKALKNING
Brug et afkalkningsmiddel til husholdningsapparater, som f. eks. kaffemaskiner. Brug midlet som angivet
på pakningen. Tænd ikke for kedlen under afkalkningen, men lad midlet stå og trække i koldt vand. Skyl
efter afkalkningen kanden af et par gange med rent vand.
PRINCESS TIPS
-
Anbring apparatet på et solidt og stabilt underlag.
Kom aldrig apparatet ned i vand eller andre væsker.
Kandens yderside kan blive temmelig varm. Tag derfor kun fat i den ved hanken.
Sørg for, at apparatet ikke står for tæt ved kanten af et bord, køkkenbord o. lign., så man
nemt kan komme til at vælte det ned; sørg også for, at ledningen ikke er anbragt således,
at man kan falde over den eller blive hængende i den. Husk på, at kanden er fyldt med
kogende vand!
12
- Ved beskadigelse af apparatet eller dets ledning tilrådes det ikke at anvende apparatet mere, men at
bringe det til reparation hos forhandleren. På denne slags apparater kan en beskadiget ledning kun
udskiftes af vores tekniske afdeling med specialværktøj.
- Anbring ikke apparatet i nærheden af en varm kogeplade eller lignende.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og ved defekter.
- Hold opsyn med børn, så man er sikker på, at de ikke bruger apparatet som legetøj.
- Det kan være farligt at lade børn eller personer med et mentalt eller fysisk handicap eller uden den
nødvendige erfaring eller viden anvende apparatet. Den, der har ansvaret for deres sikkerhed, bør først
instruere dem i brugen heraf eller altid selv holde tilsyn, når apparatet er i brug.
- Hvis kedlen er overfyldt, kan kogende vand skubbes ud
- Kanden må kun anvendes med den medfølgende fod.
- ADVARSEL: Brug ikke apparatet på en skrå flade. Ikke opererer kedlen mens tomme eller ud over
minimumsniveau markør. Må ikke bevæge sig, mens kedlen er tændt.
- ADVARSEL: For at undgå skader på apparatet skal du ikke bruge alkaliske rengøringsmidler ved
rengøring, brug en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Dette apparat er beregnet til brug i indendørs kun og lignende applikationer såsom personale køkken
områder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, gårde, som gæster på hoteller, moteller og andre
boliger type miljøer, bed and breakfast lignende miljøer.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
FØR BRUK
Les gjennom hele bruksanvisningen før du begynner, og ta vare på den til senere bruk. Kontroller at
spenningen hjemme hos deg stemmer overens med spenningen på apparatet. Apparatet må kun kobles til
en jordet stikkontakt.
Vannkokeren har et (avtagbart) filter i skjenkeåpningen. Takket være kannen som kan tas av foten og dreies
360 grader på den runde basen er vannkokeren svært praktisk i bruk, både for venstre- og høyrehendte
personer. Det integrerte elementet er ufølsomt for kalkavleiring og har derfor en lengre levetid. Apparatet
har en på/av-bryter med inngebygget lys og en trygg låsemekanisme for lokket. Du kan åpne lokket ved å
trykke på knappen.
Dessuten har den tredobbelt innebygget sikkerhet: dampavslag, sikring mot tørrkoking og sikring mot
overoppheting.
BRUKE VANNKOKEREN
Bruk vannkokeren uitsluitend utelukkende for koking av vann, ikke for andre væsker eller andre ingredienser.
Kok først en full kanne med vann for å rengjøre kannen. Kast bort dette vannet.
Fyll kannen alltid med en vannmengde som ligger mellom minimums- og maksimums-fyllestrekene. Har
du for lite vann, vil kannen slå av for tidlig. Har du for mye vann, kan vannet koke over. Ta kannen alltid
av foten når du fyller den, slik at ingen sølt vann kan renne inn i foten.
Slå på kannen ved å trykke av/på-bryteren oppover. Kontrollampen tennes. Så snart vannet koker, vil
av/på-bryteren automatisk vende tilbake til av-stilling.
Om kannen ved en feiltagelse slås på uten vann, vil sikringen mot tørrkoking sørge for at den blir slått av
automatisk. Når du heller vann i kannen etterpå, vil sikringen kjøle av igjen, slik at du kan
bruke kannen på vanlig måte.
Merk:
• Ta kannen først av foten etter at denne er blitt slått av automatisk.
• Fyll kannen ikke over målestreken "MAX", ellers kan det skvette ut kokende varmt vann.
• Bruk vannkokeren kun i kombinasjon med den tilhørende foten.
• Rull ledningen helt ut, la den ikke sitte rullet rundt foten.
13
RENGJØRING
TA STØPSLET UT AV STIKKONTAKTEN OG LA KANNEN KJØLE AV FØRST!
Utsiden på PRINCESS CLASSIC WATERKETTLE ROMA kan tørkes av med en fuktig klut.
Foten skal alltid holdes tørr under rengjøring.
AVKALKING
Bruk et antikalkmiddel som egner seg til husholdningsapparater, som f.eks. kaffemaskiner. Følg
bruksanvisningen på antikalkmidlets emballasje. Slå ikke på kannen mens avkalking pågår, men la
midlet virke inn kaldt. Skyll kannen et par ganger med rent vann etter avkalking.
TIPS FRA PRINCESS
-
Sett apparatet på en stødig og stabil bunn.
Dypp aldri apparatet i vann eller annen væske.
Kannens utside kan bli svært varm. Hold kannen kun i håndtaket.
Sørg for at apparatet ikke står så nært kanten av et bord, en kjøkkenbenk eller lignende, at det kan
falle ned. Sørg også for at ledningen ikke henger slik at noen kan snuble i den eller vikle seg inn i den.
Husk at kannen er fylt med kokende varmt vann!
Bruk ikke apparatet hvis selve apparatet eller ledningen er skadet, men send det til vår serviceavdeling.
For apparater av denne typen kan en skadet ledning kun byttes ut ved vår serviceavdeling ved hjelp av
spesielt verktøy.
Plasser ikke apparatet på eller i nærheten av en varm kokeplate eller lignende.
Ta alltid støpslet ut av stikkontakten før rengjøring og ved defekter.
Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Bruk av dette apparatet av barn eller personer med et fysisk, sensorisk, mentalt eller motorisk handikapp,
eller med manglende erfaring og kunnskap, kan medføre fare. Personer som er ansvarlig for deres
sikkerhet bør gi spesifikke instrukser eller overvåke bruken av apparatet.
Hvis vannkokeren er overfylt, kan kokende vann komme ut
Vannkokeren er kun brukes med stativet som følger med.
FORSIKTIG: Ikke bruk kjelen på en skråning. Ikke bruk vannkokeren mens tomme eller utover
minimumsnivå markør. Ikke flytt mens vannkokeren er slått på.
FORSIKTIG: For å unngå skader på apparatet ikke bruke alkaliske rengjøringsmidler ved rengjøring,
bruk en myk klut og et mildt vaskemiddel.
Dette apparatet er ment å bli brukt i innendørs bare og lignende bruk som kjøkken for ansatte i
butikker, kontorer og andre arbeidsplasser gårdsbygninger av gjester på hoteller, moteller og andre
bosteder, seng og frokost type miljøer.
Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende
kvalifisert personell for å unngå fare.
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue ensin käyttöohje kokonaan läpi ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Tarkista, että käytettävissäsi
oleva verkkojännite on sama kuin laitteen tarvitsema jännite. Kytke laite ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
Vedenkeittimen kaatonokassa on (irrotettava) suodatin. Jalustalta irrotettavan ja pyöreässä alustassa 360
astetta kääntyvän kannun ansiosta vedenkeitin on erittäin käytännöllinen sekä vasen- että oikeakätisille.
Integroitu elementti estää kalkin muodostumista, mikä taas puolestaan pidentää käyttöikää. Keittimessä
on merkkivalolla varustettu käyttökytkin ja turvallinen kansilukitus. Kansi avataan avauspainikkeella.
Lisäksi laitteessa on kolminkertainen sisäänrakennettu turvasuoja: höyrykatkaisin,
kuiviinkiehumissuoja ja ylikuumenemissuoja.
VEDENKEITTIMEN KÄYTTÖ
Käytä vedenkeitintä ainoastaan veden kiehuttamiseen. Älä pane siihen muita nesteitä tai
aineita. Kiehuta ensin täysi kannullinen vettä kannun puhdistamiseksi ja heitä vesi sen
jälkeen pois.
Kaada kannuun aina sellainen vesimäärä, että veden pinta on minimi- ja maksimitäyttörajojen
välillä. Jos vettä on liian vähän, vedenkeittimen virta katkeaa liian aikaisin ja jos vettä on liian
paljon, vesi voi kiehua yli. Ennen kuin kaadat kannuun vettä, ota se aina pois paikoiltaan
niin että jalustaan ei pääse roiskumaan vettä.
14
Kytke vedenkeitin toimintaan painamalla käyttökytkin ylös. Merkkivalo syttyy. Heti kun vesi alkaa
kiehua, virta katkeaa, ja käyttökytkin palautuu automaattisesti alkuasentoon.
Jos vedenkeitin kytketään vahingossa toimintaan ilman vettä, kuiviinkiehumissuoja katkaisee virran
automaattisesti. Kun kannuun kaadetaan sen jälkeen uudelleen vettä, kuiviinkiehumissuoja jäähtyy ja
keitintä voi jälleen käyttää normaalisti.
Huomaa :
• Ota kannu pois jalustalta vasta sitten kun virta on automaattisesti katkennut tai katkaise virta ensin
käyttökytkimellä.
• Älä kaada kannuun enemmän vettä kuin ‘MAX’-täyttörajaan asti, muuten vesi voi kiehua yli.
• Käytä vedenkeitintä ainoastaan siihen kuuluvan jalustan kanssa.
• Kelaa verkkojohto kokonaan auki, älä käytä laitetta verkkojohto kiedottuna jalustan ympärille.
PUHDISTUS
IRROTA ENSIN PISTOTULPPA PISTORASIASTA JA ANNA KANNUN JÄÄHTYÄ!
PRINCESS CLASSIC GRAND -vedenkeittimen ulkopinnan voi pyyhkiä kostealla liinalla.
Jalusta on aina puhdistettava kuivana.
KALKINPOISTO
Käytä kodinkoneille, esim. kahvinkeittimelle, sopivaa kalkinpoistoainetta. Käytä ainetta pakkauksen
ohjeiden mukaisesti. Älä käynnistä laitetta kalkinpoiston aikana, vaan anna aineen vaikuttaa kylmänä.
Huuhtele kannu kalkinpoiston jälkeen muutaman kerran puhtaalla vedellä.
PRINCESS-NEUVOJA
-
-
Sijoita laite tukevalle ja vakaalle pinnalle.
Älä koskaan upota vedenkeitintä tai jalustaa veteen tai muuhun nesteeseen.
Kannun ulkopinta kuumenee. Ota kannua kiinni vain kahvasta.
Huolehdi siitä, että laite ei ole sijoitettu niin lähelle pöydän, työtason tms. reunaa, että sen voi tönäistä
kumoon; huolehdi myös siitä, että verkkojohto ei roiku niin, että siihen voi kompastua tai takertua.
Muista, että kannu on täynnä kuumaa vettä!
Älä käytä laitetta, jos se tai sen verkkojohto on vioittunut, vaan lähetä se huoltopalveluumme.
Tämäntyyppisten laitteiden vioittuneen verkkojohdon voi vaihtaa uuteen ainoastaan huoltopalvelu,
koska siihen tarvitaan erikoistyökaluja.
Älä aseta laitetta kuuman keittolevyn tms. päälle tai aivan sen lähelle.
Vedä pistotulppa pois pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta tai häiriön sattuessa.
Lapsia on valvottava tarkoin, että he eivät leiki laitteella.
Jos lapset tai fyysisesti vammaiset, aisti-, kehitys- tai liikuntavammaiset tai henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai taitoa, käyttävät tätä laitetta, siitä voi olla seurauksena vaaratilanne. Heidän turvallisuudestaan vastuussa olevien henkilöiden on annettava selvät ohjeet tai heidän on valvottava laitteen
käyttöä.
Jos kannu on täynnä, kiehuvaa vettä saattaa roiskua
Keitin on vain käyttää jalustaa tarjotaan.
VAROITUS: Älä käytä keitintä kaltevalla tasolla. Älä käytä vedenkeitintä tyhjänä tai yli minimitason.
Älä siirrä kattila on päällä.
VAROITUS: voi vahingoittaa laitetta Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita, pehmeällä liinalla ja
miedolla pesuaineella.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa vain ja vastaaviin, kuten henkilökunnan keittiöt
kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä, maatilamajoitus, asiakkaat hotelleissa, motelleissa
ja muiden asuinrakennusten tyyppi ympäristöissä, aamiaismajoitus ympäristöissä.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy korvata valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan
pätevän henkilön välttämiseksi vaaran.
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
ANTES DE UTILIZAR
Leia primeiro as instruções e conserve-as para as poder eventualmente voltar a consultar
mais tarde. Verifique se a corrente eléctrica em casa corresponde à do aparelho. Ligue este
aparelho unicamente a uma tomada de ligação à terra.
15
A chaleira de ferver a água tem um filtro (removível) situado dentro do bocal por onde sai a água. A chaleira
é muito prática de utilizar tanto para pessoas destras como para pessoas canhotas porque é possível retirar
o jarro da base redonda e rodar esta última até 360 graus em ambas as direcções. O elemento incorporado
resiste ao calcário e por isso dura mais. Vem munida de um interruptor de ligar/desligar, e de uma tranca
de segurança na tampa. Pode abrir esta tampa carregando no botão. Existe igualmente um sistema triplo
de segurança incorporado: a saída do vapor, um sistema de segurança que impede de ferver a seco e um
sistema de segurança que impede que a chaleira aqueça demasiado.
USO DA CHALEIRA
Utilizar a chaleira unicamente para ferver a água e não outros líquidos ou quaisquer outros ingredientes.
Ferver pela primeira vez com a chaleira cheia de água para limpar o aparelho: deitar fora em seguida esta
mesma água.
Encher sempre a chaleira com uma capacidade de água situada entre os limites máximo e mínimo. Em
caso de haver pouca água, a chaleira desliga mais cedo do que o habittual, em caso de haver água em
demasia, esta transborda. Retirar a base da chaleira cada vez que a for encher de forma a que não verta
água para dentro da base.
Ligar a chaleira,premindo para cima o interruptor de ligar/desligar na asa. A luz de controle acende. Logo
que a água ferve, o interruptor de ligar/desligar desliga automaticamente.
Se porventura ligou a chaleira sem a ter enchido primeiro com água, o sistema de segurança que impede
de ferver a seco desliga-a automaticamente. Ao encher em seguida a chaleira com água, o sistema de
segurança arrefece de novo e pode depois utilizar a chaleira como habitualmente.
Atenção:
• Retirar a chaleira da base somente depois desta se ter desligado automaticamente ou então deve desligar
a chaleira manualmente.
• Não deve encher a chaleira para além da capacidade indicada por “MAX”, caso contrário a água
fervida transborda.
• Utilizar a chaleira apenas com a base respectiva.
• Desenrolar o fio por completo, não o devendo deixar enrolado na base.
LIMPEZA
RETIRAR PRIMEIRO A FICHA DA TOMADA E DEIXAR ARREFECER A CHALEIRA! Pode limpar
o lado exterior da PRINCESS CLASSIC WATERKETTLE ROMA com um pano húmido. A base deve
ser sempre limpa a seco.
DESCALCIFICAÇÃO
Utilizar um produto de descalcificação para aparelhos domésticos, tais como para máquinas de café.
Seguir as instruções indicadas na embalagem. Não deve ligar a chaleira durante a descalcificação, deve
deixar actuar o produto a frio. Em seguida, lavar a chaleira várias vezes com água limpa.
SUGESTÕES DA PRINCESS
-
-
-
Colocar o aparelho sobre uma superfície sólida e estável.
Nunca deve mergulhar o aparelho em água ou noutros líquidos.
O lado exterior da chaleira aquece muito. Por isso, deve sempre pegar nela pela asa.
Certifique-se que o aparelho não se encontra colocado à beira da mesa ou bancada, de
forma a que alguém possa tropeçar nele; deve igualmente certificar-se que o fio não se
encontra pendurado de maneira a que alguém possa tropeçar nele ou ficar preso com o
salto do sapato. Lembre-se que a chaleira está cheida de água a ferver!
Nunca deve utilizar o aparelho se o mesmo está avariado ou se o vidro está rachado ou o
fio danificado, deve sim enviar a chaleira para os nossos serviços de assistência. Neste
tipo de aparelho, um fio danificado pode ser unicamente reparado ou substituído por um
tipo de ferramentas especiais e pelos nossos serviços especializados.
Não deve colocar a chaleira perto de uma chapa de fogão quente, etc.
Puxar sempre a ficha da tomada para limpar o aparelho ou em caso de mau
funcionamento do mesmo.
Deve vigiar as crianças para se assegurar que não brincam com o aparelho.
16
- O uso deste aparelho por crianças ou pessoas com deficiências físicas, sensoriais, mentais ou motoras,
ou com falta de experiência ou conhecimentos pode provocar a ocorrência de riscos. As pessoas
responsáveis pela sua segurança deverão receber instruções explícitas, ou então manter a vigilância
enquanto o aparelho for utilizado.
- Se o jarro está cheio, a água a ferver pode ser ejetado
- O jarro é apenas para ser usado com o suporte fornecido.
- ATENÇÃO: Não utilize a chaleira sobre um plano inclinado. Não utilize a chaleira enquanto vazio ou
fora marcador do nível mínimo. Não se mova enquanto o jarro está ligado.
- ATENÇÃO: Para evitar danos no aparelho, não usar pilhas alcalinas agentes de limpeza, use um pano
macio e detergente neutro.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações indoor somente e similares, tais como áreas
de pessoal de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, casas de fazenda; por clientes
em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais, de cama e pequeno-almoço tipo de ambientes.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de
serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de perigo.
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
17
PRINCESS WATERKETTLE
ART. 232147 / 232153 / 232155 / 232650
ϝϭϷ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϞΒϗ
ϚϟΰϨϣ ΔϜΒθϟ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΪϬΠϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Η .ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ϪΘόΟ΍ήϤϟ ϪΑ φϔΘΣ΍ϭ ϻϭ΃ ϞϣΎϜϟΎΑ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϞϴϟΩ ΃ήϗ΍
.νέΆϣ βΒϘϤΑ ϻ· ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫ ϞλϮΗ ϻ .ίΎϬΠϠϟ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΪϬΠϟ΍ ϊϣ ϖϓ΍ϮΘϳ
Ϧϣ ΎϬόϓέ ϦϜϤϳ ΎϬϧϷ ήδϋϷ΍ϭ ϦϤϳϸϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔϳΎϐϠϟ ΔϴϠϤϋ ϲϫϭ .ΐμϟ΍ ΔΤΘϓ ϲϓ (ϞμϔϨϣ) ΢ηήϤΑ ΓΩϭΰϣ Δϳϼϐϟ΍
ϲδϠϜϟ΍ ΐγήΘϟΎΑ ίΎϬΠϟ΍ ϲϓ ϲϨΒϤϟ΍ ήμϨόϟ΍ ήΛ΄Θϳ ϻ .ΓήϳΪΘδϤϟ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϰϠϋ ΔΟέΩ ˼˿˹ ϥ΍έϭΪϟ΍ ΓήΣ ΎϬϧ΃ϭ ΓΪϋΎϘϟ΍
ςϐπϟΎΑ ˯Ύτϐϟ΍ ΢Θϔϳ .˯Ύτϐϟ΍ Ϟϔϗ Δϴϟ΁ϭ ˯ϲπϣ ϒϗϭϭ ϞϴϐθΗ ΡΎΘϔϤΑ ΓΩϭΰϣ ϲϫϭ .ϼϳϮσ ΍ήϤϋ ΎϬϟ ϚϟΫ ϦϤπϳϭ
.ϦϴΨδΘϟ΍ ρήϓ Ϧϴϣ΄Ηϭ ϑΎΠϟ΍ ϥΎϴϠϐϟ΍ Ϧϴϣ΄Ηϭ έΎΨΒϟ΍ ΝήΧ :ΔΛϼΛ ϥΎϣ΃ ΕΎϴϟ΂Α Ύπϳ΃ ΓΩϭΰϣ ϰϫϭ .έΰϟ΍ ϰϠϋ
Δϳϼϐϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ΎϣΎϤΗ Γ˯ϮϠϤϣ ΔϳϼϏ ϻϭ΃ ϲϠϏ΍ .ϯήΧ΃ ΕΎϧϮϜϤϟ ϻϭ ϯήΧ΃ Ϟ΋΍Ϯγ ϲϠϐϟ ΎϬϣΪΨΘδΗ ϻϭ ˯ΎϤϟ΍ ϲϠϐϟ ςϘϓ Δϳϼϐϟ΍ ϡΪΨΘγ΍
.˯ΎϤϟ΍ ΍άϫ ϲϣέ΍ϭ ΎϬϔϴψϨΘϟ
Δϳϼϐϟ΍ ΖϔϗϮΗ ϞϴϠϗ ˯ΎϤΑ Δϳϼϐϟ΍ Εϸϣ ϥ· ϚϧϷ .ϰμϗϷ΍ϭ ϰϧΩϷ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘΗ ˯Ύϣ ΔϴϤϜΑ ΎϤ΋΍Ω Δϳϼϐϟ΍ ϸϣ΍
ϲϓ ˯ΎϤϟ΍ ϝϮΧΩ ϊϨϤΘϟ ˯ΎϤϟΎΑ ΎϬΌϠϣ ΪϨϋ ΎϬϣΪϗ Ϧϣ Δϳϼϐϟ΍ ϊϓέ΍ .Δϳϼϐϟ΍ Ϧϣ ˯ΎϤϟ΍ ξϴϔϳ ήϴΜϛ ˯ΎϤΑϭ ϥ΍ϭϷ΍ ϞΒϗ
.ΓΪϋΎϘϟ΍
18
Ϧϴϣ΄Η ΩήΒϳ ˯ΎϤϟΎΑ ϚϟΫ ΪόΑ Δϳϼϐϟ΍ ΖΌϠϣ ΍Ϋ·ϭ .ϑΎΠϟ΍ ϥΎϴϠϐϟ΍ Ϧϴϣ΄Η Ύϴϟ΁ ΎϬϔϗϮϳ ΔϏέΎϓ ϲϫϭ Δϳϼϐϟ΍ ΍Ϯϔϋ ΖϠϐη ΍Ϋ·
.ΓΩΎΘόϤϟ΍ ΔϘϳήτϟΎΑ Δϳϼϐϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϚϨϜϤϳϭ ϑΎΠϟ΍ ϥΎϴϠϐϟ΍
:ϪΒΘϧ΍
.ϙΪϴΑ Ζϧ΃ ΎϬϔϗϮΗ ϭ΃ Ύϴϟ΁ ϒϗϮΘΗ ϥ΃ ΪόΑ ϻ· ΎϬϣΪϗ Ϧϣ Δϳϼϐϟ΍ ϊϓήΗ ϻ
.ϥΎϴϠϐϟ΍ ΪϨϋ ΎϬϨϣ ˯ΎϤϟ΍ ξϴϔϳ Ϊϗ ϻ·ϭ MAX Δϣϼϋ ΪόΑ Δϳϼϐϟ΍ ϸϤΗ ϻ
.ϲϠλϷ΍ ΎϬϣΪϗ ϊϣ ϻ· Δϳϼϐϟ΍ ϡΪΨΘδΗ ϻ
.ϡΪϘϟ΍ ϝϮΣ ΎϓϮϔϠϣ ϪϛήΘΗ ϻϭ ΔϴϠϛ ϚϠδϟ΍ ςδΑ΍
ϒϴψϨΘϟ΍
.Δϳϼϐϟ΍ ΩήΒΗ ϰΘΣ ήψΘϧ΍ϭ ς΋ΎΤϟ΍ βΒϘϣ Ϧϣ βΑΎϘϟ΍ ϻϭ΃ ϊϠΧ΍
.ΔϓΎΟ Ξ΋΍ϮΤΑ ΎϤ΋΍Ω ϡΪϘϟ΍ ϒϴψϨΗ ΐΠϳ .ΔϠϠΒϣ ΔσϮϔΑ ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ Ϛϴγϼϛ Ύϣϭέ βδϨϳήΑ ΔϳϼϏ ϦΘϣ ϒϴψϨΗ ϦϜϤϳ
βϠϜϟ΍ ωΰϧ
ΓΎτόϤϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘϠϟ ΎϘϓϭ ΓΩΎϤϟ΍ ϡΪΨΘγ΍ .ΓϮϬϘϟ΍ ϊϨλ ΓΰϬΟ΃ ϞΜϣ ΔϴϟΰϨϤϟ΍ Ε΍ϭΩϸϟ ΔΒγΎϨϣ βϠϜϟ΍ ωΰϧ ΓΩΎϣ ϡΪΨΘγ΍
ϲϘϨϟ΍ ˯ΎϤϟΎΑ Ε΍ήϣ ΓΪϋ Δϳϼϐϟ΍ ϒτη΃ .ΩέΎΒϟ΍ ϰϠϋ ΓΩΎϤϟ΍ ϡΪΨΘγ΍ ϦϜϟ βϠϜϟ΍ ωΰϧ ˯ΎϨΛ΃ Δϳϼϐϟ΍ ϞϐθΗ ϻ .ΔΌΒόΘϟ΍ ϰϠϋ
.ΎϬϨϣ βϠϜϟ΍ ωΰϧ ΪόΑ
ΓήϴϣϷ΍ ΢΋Ύμϧ
.ΖΑΎΛ ήϘΘδϣ ΢τγ ϰϠϋ ίΎϬΠϟ΍ ϊο
.ήΧ΁ Ϟ΋Ύγ ϱ΃ ϭ΃ ˯ΎϤϟ΍ ϲϓ ΍ΪΑ΃ ϡΪϘϟ΍ ϭ΃ Δϳϼϐϟ΍ ήϤϐΗ ϻ
.ΎϬπΒϘϣ Ϧϣ ϻ· ΎϬϜδϤΗ ϼϓ ΍ήϴΜϛ ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ Δϳϼϐϟ΍ ϦΨδΗ
ϚϠδϟ΍ ςδΒΗ ϻ΃ ω΍έϭ ΎϬσϮϘγ ϞϬδϳ ϻϷ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ΦΒτϤϟ΍ ΔϣΎΧέ ϭ΃ ΔϟϭΎτϟ΍ ΔϓΎΣ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ Δϳϼϐϟ΍ ϊπΗ ϻ
.ϦΧΎγ ˯Ύϣ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ Δϳϼϐϟ΍ ϭ΃ ήϛάΗϭ ΎϬΑ ϪϣΪϗ ϚΒθϳ ϭ΃ ΪΣ΃ ϪϴϠϋ ήΜόΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΚϴΤΑ
Ϧϣ ί΍ήτϟ΍ ΍άϫ ϚϠγ ϥϷ .ΎϨΘϣΪΧ ΰϛήϣ ϰϟ· ϪϠγέ΃ ϦϜϟ ΎϔϟΎΗ ϪϜϠγ ϥΎϛ ϭ΃ ϒϟΎΗ ϥΎϛ ϥ· ίΎϬΠϟ΍ ϡΪΨΘδΗ ϻ
.ΔλΎΧ ΓΪϋ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΎϨΘϣΪΧ ΰϛήϣ ϖϳήσ Ϧϋ ϰϟ· ϪΣϼλ· ϦϜϤϳ ϻ ΓΰϬΟϷ΍
.ΔϨΧΎγ ϯήΧ΃ ΓΰϬΟ΃ ϱ΃ ϭ΃ ΎϬϴϠϋ ϭ΃ ΔϨΧΎδϟ΍ ΦΒτϟ΍ ΓΰϬΟ΃ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ίΎϬΠϟ΍ ϊπΗ ϻ
.ΐτόϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϭ΃ ϒϴψϨΘϟ΍ ϞΒϗ ς΋ΎΤϟ΍ βΒϘϣ Ϧϣ βΑΎϘϟ΍ ΎϤ΋΍Ω ΝήΧ΃
19
© PRINCESS 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising