Philips HR7735/55, HR7735/80, HR-7735/80 User manual

Philips HR7735/55, HR7735/80, HR-7735/80 User manual
HR7735
EN
| English
UK
BG
| Български
AR
|
CS
| Čeština
FA
|
ET
| Eesti
HR
| Hrvatski
HU | Magyar
KZ
| Қазақша
LT
| Lietuviškai
LV
| Latviešu
PL
| Polski
RO
| Română
RU
| Русский
SK
| Slovensky
SL
| Slovenščina
SR
| Srpski
| Українська
4
23
28
35
39
46
51
61
66
68
77
80
95
97
,
EN | Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
-
-
-
Danger
Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor
rinse it under the tap. Only use a moist cloth to clean the motor
unit.
Warning
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
Never connect this appliance to a timer switch in order to avoid a
hazardous situation.
Do not use the appliance if the mains cord, the plug or other parts
are damaged.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Never let the appliance run unattended.
Never use your fingers or an object (e.g. a spatula) to push
ingredients down the feeding tube while the appliance is running.
Only use the pusher for this purpose.
Be very careful when you handle the blade or inserts. Be especially
careful when you remove them from the bowl or jar, when you
empty the bowl or jar and when you clean them. Their cutting edges
are very sharp.
Caution
Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC
Always switch off the appliance by turning the control knob to 0.
-
-
Switch off the appliance before you detach any accessory.
Unplug the appliance immediately after use.
Always unplug the appliance before you reach into the blender jar
with your fingers or an object (e.g. a spatula).
Wait until moving parts stop running before you remove the lid of
the bowl or jar.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or
that Philips does not specifically recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
Do not exceed the maximum content indicated on the bowl or the
blender jar.
Consult the table in this user manual for the correct processing
times.
Thoroughly clean the parts that come into contact with food before
you use the appliance for the first time.
General
Noise level: Lc= 85 dB(A).
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Built-in safety lock
All functions (except the blender function) only work when the blender
cap is assembled on the motor unit. The blender only works when the
blender jar is assembled properly. The food processor only works when
the lid is assembled properly on the bowl. The citrus press only works
when the cone is assembled properly in the sieve. Overheat protection
This appliance is equipped with overheat protection. If the appliance
overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it
cool down for 60 minutes. Then put the mains plug back into the wall
socket and switch on the appliance again. Please contact your Philips
dealer or an authorised Philips service centre if the overheat protection
is activated too often.
BG | Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.
-
-
-
-
Опасност
Не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност и
не го изплаквайте под крана на чешмата. Почиствайте
задвижващия блок само с влажна кърпа.
Предупреждение
Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали
посоченото върху уреда напрежение отговаря на
напрежението на местната електрическа мрежа.
За да се избегне евентуална опасност, този уред не бива никога
да се свързва към таймерен ключ.
Не използвайте уреда, ако захранващият кабел, щепселът или
други части са повредени.
Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се
подменя от Philips, упълномощен сервиз на Philips или подобни
квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително
деца) с намалени физически усещания или умствени недъзи или
без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са
инструктирани от страна на отговарящо за тяхната
безопасност лице относно начина на използване на уреда.
Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
Никога не оставяйте уреда да работи без наблюдение.
Никога не натискайте съставките в тръбата за подаване с
пръсти или с какъвто и да е предмет (например лопатка),
докато уредът работи. За тази цел трябва да се използва само
тласкачът.
Бъдете внимателни при боравенето с ножа и дисковете. Бъдете
особено внимателни, когато ги сваляте от купата или каната,
когато изсипвате купата или каната, както и при почистване.
Режещите им ръбове са много остри.
-
-
-
Внимание
Никога не сипвайте в каната на пасатора продукти, които са
по-горещи от 80°C.
Винаги изключвайте уреда чрез завъртане на командния бутон
на 0.
Винаги изключвайте уреда, преди да демонтирате приставките.
Веднага след употреба изваждайте щепсела от контакта.
Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да бръкнете в
каната на блендера с пръсти или с някакъв предмет (напр.
лопатка).
Изчакайте да спрат движещите се части, преди да сваляте
капака на купата или каната.
Никога не използвайте аксесоари или части от други
производители или такива, които не са специално
препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари
или части вашата гаранция става невалидна.
Не превишавайте максималното съдържание, показано на
купата или каната на блендера.
Проверете в таблицата в това ръководство за потребителя за
оптималната продължителност на обработката.
Преди да използвате този уред за пръв път, добре почистете
частите, които влизат в контакт с храна.
Общи положения
Ниво на шума: Lc= 85 dB [A]
Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по
отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се
употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството,
уредът е безопасен за използване според наличните досега научни
факти.
Вградена защитна блокировка
Всички функции (с изкл. на пасатора) работят само когато капачката
на пасатора е монтирана върху задвижващия блок. Пасаторът
работи само когато капакът е монтиран правилно върху каната.
Кухненският робот работи само когато капакът е монтиран
правилно върху купата. Цитрусовата преса работи само когато
конусът е монтиран правилно в цедката. Защита срещу прегряване
Този уред е съоръжен с устройство за защита срещу прегряване.
При прегряване уредът се изключва автоматично. Изключете го от
контакта и го оставете да изстине за 60 минути. След това отново
включете щепсела и уреда. Обърнете се към вашия дилър на Philips
или упълномощен сервизен център на Philips, ако защитата срещу
прегряване се задейства прекалено често.
CS | Důležité
Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a
uschovejte ji pro budoucí použití.
-
-
-
Nebezpečí
Nikdy nesmíte motorovou jednotku ponořit do vody nebo do jiné
kapaliny, ani ji mýt pod tekoucí vodou. K čištění motorové jednotky
používejte pouze navlhčený hadřík.
Výstraha
Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené
na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento
přístroj k časovému spínači.
Pokud byste zjistili jakékoli poškození síťového přívodu nebo jeho
zástrčky, ihned vyřaďte přístroj z provozu.
Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést
společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo
obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly
s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje
předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné
za jejich bezpečnost.
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
Nikdy nenechte přístroj pracovat bez dozoru.
-
-
-
Nikdy nepoužívejte prsty ani jiný předmět (např. stěrku) k tlačení
surovin plnicí trubicí, pokud je přístroj v chodu. K tomuto účelu
používejte výhradně pěchovač.
Při manipulaci s noži a nástavci buďte velmi opatrní. Zvláštní
opatrnosti dbejte zejména při jejich vyjímání z mísy nebo nádoby, při
vyprazdňování mísy nebo nádoby a při jejich čištění. Čepele nožů
jsou velmi ostré.
Upozornění
Nikdy neplňte nádobu mixéru přísadami, které jsou teplejší
než 80 °C.
Přístroj vždy vypínejte otočením ovládacího knoflíku do polohy 0.
Než začnete odpojovat příslušenství, vypněte přístroj.
Po použití přístroj ihned odpojte od elektrické sítě.
Než sáhnete prsty nebo předmětem (např. stěrkou) do nádoby
mixéru, vždy přístroj odpojte ze sítě.
Než odejmete víko z mísy či nádoby, počkejte, dokud všechny
pohyblivé díly nepřestanou pracovat.
Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců
nebo takové, které nebyly výslovně doporučeny společností Philips.
Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá záruka platnosti.
Nikdy nepřekračujte maximální množství obsahu, které je naznačeno
na míse nebo na nádobě mixéru.
Správná doba zpracování je uvedena v tabulce v této uživatelské
příručce.
Před prvním použitím přístroje důkladně umyjte všechny díly, které
přicházejí do styku s potravinami.
Obecné informace
Hladina hluku: Lc = 85 dB (A).
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se
elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu
s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle
dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Vestavěný bezpečnostní vypínač
Všechny funkce (kromě mixéru) lze použít, pouze pokud je na
motorové jednotce nasazen kryt mixéru. Mixér funguje pouze v případě,
je-li správně připevněna nádoba mixéru. Kuchyňský robot funguje pouze
se správně nasazeným víkem. Lis na citrusové plody funguje pouze se
správně nasazeným kuželem na sítku. Ochrana přehřátí
Tento přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí. Pokud se přístroj
přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej
60 minut vychladnout. Potom připojte zástrčku opět do zásuvky a
zapněte přístroj. Pokud se ochrana proti přehřátí aktivuje příliš často,
obraťte se na prodejce výrobků Philips nebo na autorizované servisní
středisko společnosti Philips.
ET | Tähelepanu
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see
edaspidiseks alles.
-
-
Ohtlik
Ärge kunagi kastke mootorit vette ega mingisse muusse vedelikku,
ärge loputage kraani all. Mootorisektsiooni puhastamiseks kasutage
vaid niisket lappi.
Hoiatus
Enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud
toitepinge vastab kohaliku vooluvõrgu pingele.
Ohtlike olukordade vältimiseks ärge seda seadet kunagi viitelülitiga
ühendage.
Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe, pistik või mõni teine osa on
kahjustatud.
Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade
vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud
hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud
(kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise
tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei
valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
-
-
-
Jälgige, et lapsed ei saaks seadmega mängida.
Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
Ärge kunagi kasutage oma sõrmi või esemeid (näit spaatlit) seadme
töötamise ajal koostisosade sisestamistorust alla lükkamiseks. Selleks
võite kasutada ainult tõukurit.
Olge väga hoolikad lõiketerade või -ketaste käsitsemisel. Olge eriti
hoolikad lõiketerade nõust või kannust väljavõtmisel,
peenestamisnõu või kannu tühjendamisel ja nende puhastamisel.
Lõiketerade ääred on väga teravad.
Ettevaatust
Ärge täitke kannmikserit toiduainetega, mis on kuumemad kui 80
°C.
Lülitage alati seade välja, keerates juhtnupu asendisse „0”.
Enne ükskõik milliste tarvikute küljest võtmist lülitage seade välja.
Lülitage seade otsekohe peale kasutamist välja.
Enne kui lükkate oma sõrmed või muu eseme (nt kaabitsa) mikseri
kannu, tõmmake pistik seinakontaktist välja.
Enne kui võtate nõult või kannult kaane ära, oodake, kuni liikuvad
osad on peatunud.
Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi,
mida firma Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid
tarvikuid või osi, siis kaotab seadme garantii kehtivuse.
Ärge ületage nõule või mikserikannule märgitud maksimumkoguseid.
Õigete töötlemisaegade leidmiseks vaadake kasutusjuhendi tabelit.
Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu peske kõik toiduainetega
kokkupuutuvad osad hoolikalt puhtaks.
Üldist teavet
Müratase: Lc = 85 dB (A)
Elektromagnetilised väljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF)
käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale
kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike
teooriate järgi ohutu kasutada.
Sisseehitatud ohutuslukk
Kõik funktsioonid (v.a mikserifunktsioon) töötavad ainult siis, kui
mikserikate on mootorisektsiooni külge pandud. Mikser töötab ainult siis,
kui mikseri kann on õigesti külge pandud. Köögikombain töötab ainult
siis, kui nõule on kaas õigesti peale pandud. Tsitrusepress töötab ainult
siis, kui koonus on sõela õigesti paigaldatud. Ülekuumenemiskaitse
Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega. Ülekuumenemise korral
lülitub seade automaatselt välja. Võtke pistik seinakontaktist ja laske
seadmel 60 minutit jahtuda. Seejärel sisestage toitepistik seinakontakti ja
lülitage seade uuesti sisse. Võtke ühendust oma Philipsi toodetemüüja
või Philipsi volitatud hoolduskeskusega, kui seadme termokaitse
rakendub liiga tihti.
HR | Važno
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i
spremite ga za buduće potrebe.
-
-
Opasnost
Nikada ne uranjajte jedinicu motora u vodu ili neku drugu tekućinu i
ne ispirite je pod mlazom vode. Čistite je samo vlažnom tkaninom.
Upozorenje
Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon
naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nemojte nikada spajati na
prekidač kojim upravlja mjerač vremena.
Ne koristite aparat ako su mrežni kabel, utikač ili drugi dijelovi
oštećeni.
Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips,
ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba
kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje
nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna
za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje
aparata.
-
-
-
Malu djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
Aparat nikad ne smije raditi bez nadzora.
Nemojte nikada prstima ili predmetima (npr. lopaticom) gurati
sastojke u cijev za umetanje sastojaka dok aparat radi. U tu svrhu
koristite samo potiskivač.
Budite vrlo pažljivi prilikom rukovanja rezačima ili umecima.
Budite posebno pažljivi kad ih budete vadili iz zdjele ili vrča, kad
budete praznili posude te prilikom čišćenja. Oštrice rezača su vrlo
oštre.
Oprez
U posudu miješalice nikada nemojte stavljati sastojke čija je
temperatura viša od 80ºC
Aparat uvijek isključite tako da regulator okrenete u položaj 0.
Isključite aparat prije odvajanja bilo kojeg dodatka.
Isključite aparat iz napajanja nakon uporabe.
Prije uzimanja sastojaka iz vrča miješalice prstima ili predmetom (npr.
lopaticom) uvijek isključite aparat iz napajanja.
Prije skidanja poklopca sa zdjele ili vrča pričekajte da se pomični
dijelovi zaustave.
Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili
proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite
takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
Nemojte premašiti maksimalnu količinu sadržaja naznačenu na zdjeli
ili vrču miješalice.
Ispravna vremena pripremanja potražite u tablici u ovom
korisničkom priručniku.
Prije prve uporabe aparata temeljito operite dijelove koji će dolaziti
u kontakt s hranom.
Opće informacije
Razina buke: Lc = 85 dB (A).
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču
elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u
skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dostupnim znanstvenim
dokazima on će biti siguran za uporabu.
Ugrađeni sigurnosni mehanizam
Sve funkcije (osim miješalice) dostupne su samo kad se poklopac
miješalice nalazi na jedinici motora. Miješalica funkcionira samo kad je
posuda miješalice ispravno montirana. Aparat za obradu
namirnica funkcionira samo kad je poklopac ispravno postavljen na
posudu. Cjediljka za agrume funkcionira samo kad je stožac ispravno
montiran na sito. Zaštita od pregrijavanja
Ovaj aparat ima mehanizam za zaštitu od pregrijavanja. Ako se aparat
pregrije, automatski će se isključiti. Isključite aparat i ostavite ga da se
hladi 60 minuta. Zatim utikač vratite u zidnu utičnicu i ponovo uključite
aparat. Ako se zaštita od pregrijavanja prečesto uključuje, obratite se
distributeru proizvoda tvrtke Philips ili ovlaštenom Philips servisnom
centru.
HU | Fontos
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati
utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.
-
-
Veszély
Ne merítse a motoregységet vízbe vagy más folyadékba, és ne
öblítse le folyóvíz alatt. A motoregység tisztítását csak nedves ruhával
végezze.
Figyelmeztetés
A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett
feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne
csatlakoztassa időzítőkapcsolóra.
Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel, a csatlakozó dugó vagy
egyéb alkatrész meghibásodott.
Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése
érdekében Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki
kell cserélni.
A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem
beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a
készüléket.
-
-
-
Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
Soha ne helyezze a hozzávalókat az ételadagoló csőbe az ujjával
vagy más tárggyal (pl. a kenőlapáttal) a készülék működése közben. E
célra csak a nyomórudat használja.
Legyen óvatos a kés és a betétek kezelésénél, különösen akkor,
amikor kiveszi őket az edényből (vagy a kehelyből), amikor kiüríti az
edényt (vagy kelyhet), valamint tisztításkor, mert igen élesek.
Figyelem
Ne töltsön 80 ºC-nál forróbb anyagot a turmixkehelybe.
Mindig kapcsolja ki a készüléket a kezelőgomb „0” állásba
fordításával.
Tartozék eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
Használat után azonnal húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
Mielőtt az ujjával vagy más tárggyal (pl. a kenőlapáttal) a
turmixkehelybe nyúlna, mindig húzza ki a csatlakozódugót a fali
aljzatból.
Mielőtt levenné a munkatál vagy edény fedelét, várjon, míg minden
forgó rész leáll.
Ne használjon más gyártótól származó tartozékot vagy alkatrészt,
illetve olyat, amelyet a Philips nem hagyott jóvá, ellenkező esetben a
garancia érvényét veszti.
Ne lépje túl a munkatálon vagy a turmixkelyhen jelzett legnagyobb
mennyiséget.
A helyes használati időket a használati útmutatóban találja.
A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg azokat a
részeket, amelyek az étellel érintkezni fognak.
Általános
Zajszint: Lc = 85 dB(A)
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF)
vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban
foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a
készülék biztonságos.
Beépített biztonsági zár
Az összes funkció (a turmixolást kivéve) csak akkor működik, ha a
turmixgép sapkája a motoregységen van. A turmixgép csak akkor
működik, ha a turmixkehely a helyén van. A konyhai robotgép csak akkor
működik, ha a fedél megfelelően illeszkedik az edényre. A citrusprés csak
akkor működik, ha a tölcsér a szűrőn van. Túlmelegedés elleni védelem
A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Túlmelegedés
esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készülék
csatlakozódugóját a fali aljzatból, és 60 percig hagyja hűlni. Ezután ismét
csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be a készüléket. Ha a
túlmelegedés elleni védelem túl gyakran lép működésbe, forduljon
Philips márkakereskedőhöz vagy Philips szakszervizhez.
KZ | Маңызды
-
-
-
Құралды қолданар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шағыңыз, әрі
болашақта қолдануға сақтап қойыңыз.
-
-
10
Қауіпті
Электрқозғалтқыштың блогын суға немесе басқа да сұйықтыққа
батыруға, сондай-ақ бұл блокты ағынды судың астында жууға
болмайды. Электрқозғалтқыштың блогын тазалау үшін ылғал
шүберекті пайдаланыңыз.
Ескерту
Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген вольтаж, жергілікті
қамтамасыз етілетін волтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп
алыңыз.
Қауіпті жағдай туғызбас үшін, бұл құралды ешқашан таймер
қосқышына байланыстырмаңыз.
Егер құралдың шанышқысы, сымы немесе құралдың өзі
зақымдалған болса, құралды қолданбаңыз.
Егер тоқ сым зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін,
оны тек Philips немесе Philips әкімшілік берген қызмет
орталығында немесе соған тәріздес деңгейі бар маман ғана
ауыстыруы тиіс.
-
-
Бұл құралмен, егер осы құралды қолдану жөнінде олардың
қауіпсіздігіне жауапты адамнан нұсқау алған болмаса немесе
оның қадағалауымен қолданып жатпаған болса, физикалық
сезімталдығы төмен немесе ақылы кем адамдар, немесе білімі
мен тәжірибесі аз адамдар (жас балаларды да қоса) қолдануына
болмайды.
Құралмен ойнамас үшін, балаларды қадағалаусыз қалдыруға
болмайды.
Құралды қадағалаусыз жұмыс жасатуға болмайды.
Блендер жұмыс жасап тұрғанда салма құбырындағы
ингредиенттерді итеру үшін, саусақтарыңызды немесе басқа
заттарды (мысалы күрекшені) қолдануға болмайды. Бұл мақсат
үшін әрдайым итергішті қолданыңыз.
Алмастар мен ішіне енгізгіштерді ұстағанда абай болыңыз.
Әсіресе оларды ыдыстан немесе банкіден шығарғанда, банкіні
немесе ыдысты босатқанда, және оларды тазалағанда өте абай
болыңыз. Олардың кесетін жүздері өте өткір.
Сақтандыру
Блендер банкасына 80ºC -тан ыстық ингредиенттерді салмаңыз.
Әрдайым бақылау түймесін 0-ге апару арқылы құралды сөндіріп
отырыңыз.
Кез келген қосымша бөлшектерін алар алдында құралды
сөндіріп алыңыз.
Құралды қолданып болғаннан соң, оны бірден сөндіріп тастаңыз.
Шайқауыш банкісіне саусақтарыңызды немесе басқа затты
(мәселен, күрекшені) салар алдында құралды тоқтан суырып
қойыңыз.
Банкінің немесе ыдыстың қақпағын ашар алдында жылжымалы
бөлшектері тоқтағанша күте тұрыңыз.
Басқа өндірушілердің бөлшектерін немесе қосымша
қондырғыларын, немесе Philips арнайы кеңес ретінде ұсынбаған
бөлшектерді қолдануға болмайды. Егер сіз сондай бөлшектерді
немесе қосымша қондырғыларды қолданған болсаңыз, онда
сіздің кепілдігіңіз өз күшін жоғалтады.
Шайқауыш банкісінде немесе ыдысында көрсетілген максималды
мөлшерден асырмаңыз.
-
-
Дұрыс шайқау/тарту уақытын көру үшін, осы нұсқаудағы кестені
қараңыз.
Құралды алғашқы рет қолданар алдында, тамақпен байланысқа
түсетін бөлшектерін жақсылап тазалаңыз («Тазалау» тармаған
қараңыз).
Жалпы
Шу деңгейі: Lc= 85 dB(A).
Электромагниттік өріс (ЭМӨ)
Осы Philips құралы Электромагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты
барлық стандарттарға сәйкес келеді. Бар ғылыми дәлелдерді негізге
ала отырып, нұсқауларға сәйкес дұрыс пайдалана отырып аспапты
пайдалануға болады.
Ішіне орнатылған қауіпсіздік құлпысы
Барлық функциялары (блендер функциясынан басқа) тек
мотор бөлігіне блендер қондырғысы орнатылғанда ғана жұмыс
жасайды. Блендер тек блендер ыдысы дұрыс жинастырылғанда ғана
жұмыс жасайды. Тамақ өңдеушісі тек қақпағы ыдысқа дұрыс
орнатылғанда ғана жұмыс жасайды. Цитрус сыққышы тек конусы
торға дұрыс орнатылғанда ғана жұсмыс жасайды. Қатты қызып кетуден қорғайды
Бұл құрал қатты қызып кетуден сақтайтын қорғаныспен қамтамасыз
етілген. Егер құрал қатты қызып кетсе, ол автоматты түрде
сөндіріледі. Құралды тоқтан суырып, оны 5 минуттай суытып алыңыз.
Содан соң, тоқ сымын қабырғадағы розеткаға кіргізіп, құралды қайта
қосыңыз. Егер қатты қызып кетуден сақтайтын қорғаныс тым жиі
белсендірілетін болса, Philips дилеріңізбен немесе Philips әкімшілік
берген қызмет орталығымен байланысыңыз.
LT | Svarbu
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vartotojo
vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
-
-
-
-
Pavojus
Variklio įtaiso nemerkite į vandenį ar bet kokį kitą skystį ir neplaukite
jo po tekančio vandens srove. Variklio įtaisą valykite tik drėgna
šluoste.
Įspėjimas
Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta
įtampa atitinka vietinio tinklo įtampą.
Norėdami išvengti pavojingos situacijos, šio prietaiso niekada
nejunkite prie laikmačio jungiklio.
Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas, kištukas arba kitos jo dalys.
Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti
panašios kvalifikacijos specialistai.
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kuriems
būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, arba tiems,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas
asmuo prižiūrėjo arba nurodė, kaip naudoti prietaisą.
Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Niekada veikiant prietaisui, pirštais arba kokiu nors daiktu (pvz.,
mentele) nestumkite produktų į maisto vamzdį. Tam galima naudoti
tik stūmiklį.
Būkite atsargūs dirbdami su peiliukais arba įdėklais. Būkite ypač
atsargūs juos išimdami iš dubens arba ąsočio, kai ištuštinate dubenį
arba ąsotį ir kai juos valote. Jų ašmenys yra labai aštrūs.
Atsargiai
Niekada nedėkite į maišytuvo ąsotį produktų, karštesnių nei 80º C
Prietaisą visada išjunkite pasukdami valdymo rankenėlę į 0 padėtį.
Prieš išimdami bet kokį priedą, visada išjunkite prietaisą.
Vos baigę naudotis, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Prietaisą visada atjunkite nuo maitinimo tinklo, prieš kišdami pirštus
arba daiktą (pvz., mentelę) į maišytuvo ąsotį.
Prieš nuimdami dubens arba ąsočio dangtį, palaukite, kol visos
judamosios dalys sustos.
11
-
-
Niekada nenaudokite jokių kitų gamintojų arba „Philips“ specialiai
nerekomenduojamų priedų arba dalių. Jei naudosite tokius priedus
arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
Niekada neviršykite maksimalaus produktų kiekio, nurodyto ant
dubens ar maišytuvo ąsočio.
Norėdami pasirinkti tinkamą apdorojimo laiką, vadovaukitės šiame
vartotojo vadove pateikiama lentele.
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis,
kurios liesis su maistu.
Bendrasis aprašas
Triukšmingumo lygis: Lc = 85 dB(A).
Elektromagnetiniai laukai (EMF)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF)
standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo
vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį
yra saugu naudoti.
Integruota apsauginė spynelė
Visos funkcijos (išskyrus maišytuvo funkciją) veikia tik tuomet,
kai maišytuvo dangtelis yra uždėtas ant variklio įtaiso. Maišytuvas veikia
tik tuomet, kai maišytuvo ąsotis yra tinkamai uždėtas. Virtuvės
kombainas veikia tik tuomet, kai dangtis yra tinkamai uždėtas ant dubens.
Citrusinių vaisių sulčiaspaudė veikia tik tada, kai kūgis yra tinkamai įdėtas į
sietelį. Apsauga nuo perkaitimo
Šiame prietaise yra apsauga nuo perkaitimo. Kai prietaisas perkaista,
jis automatiškai išsijungia. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir palikite jį
60 minučių, kad atvėstų. Tada vėl įjunkite kištuką į elektros lizdą ir įjunkite
prietaisą. Kreipkitės į „Philips“ prekybos atstovą ar įgaliotąjį „Philips“
techninės priežiūros centrą, jei apsauga nuo perkaitimo per dažnai
suaktyvinama.
LV | Svarīgi
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un
saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
12
-
-
-
-
Briesmas
Nekad neiegremdējiet motora nodalījumu ūdenī vai citā šķidrumā,
kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī. Motora nodalījuma tīrīšanai
izmantojiet tikai mitru drānu.
Brīdinājums
Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās
norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
Nekad nepievienojiet šo ierīci taimera slēdzim, lai izvairītos no
bīstamām situācijām.
Nelietojiet ierīci, ja bojāts elektrības vads, kontaktspraudnis vai citas
daļas.
Ja elektrības vads ir bojāts, jums jānomaina tas Philips pilnvarotā
servisa centrā vai līdzīgi kvalificētam personām, lai izvairītos no
bīstamām situācijām.
Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu
vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un
zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus
apmācījusi izmantot šo ierīci.
Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
Nekad neatstājiet ierīci darbībā bez uzraudzības.
Ierīcei darbojoties, nekad neizmantojiet pirkstus vai priekšmetu
(piemēram, lāpstiņu), lai produktus ievietotu padevējcaurulē.
Izmantojiet tikai bīdni.
Esiet ļoti uzmanīgs, apejoties ar asmeņiem vai ieliktņiem. Jo īpaši esiet
piesardzīgs, izņemot tos no bļodas vai krūzes, iztukšojot bļodu vai
krūzi, un tīrot tos. To asmeņi ir ļoti asi.
Ievērībai
Nekad nepiepildiet blendera krūzi ar sastāvdaļām, kas ir karstākas
par 80ºC
Vienmēr izslēdziet ierīci, pagriežot vadības slēdzi 0 stāvoklī.
Izslēdziet ierīci pirms jebkāda piederuma pievienošanas.
Pēc ierīces lietošanas uzreiz atvienojiet to no elektrotīkla.
Pirms izņemt produktus no blendera krūkas ar pirkstiem vai
priekšmetu (piemēram, lāpstiņu), vienmēr atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
-
-
Pirms noņemt bļodas vai krūzes vāku, pagaidiet, kamēr kustīgās
detaļas apstājas.
Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, vai kuras
īpaši nav ieteicis Philips. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas,
garantija vairs nav spēkā esoša.
Nepārsniedziet uz bļodas vai blendera krūzes norādīto maksimālo
produktu daudzumu.
Aplūkojiet šajā rokasgrāmatā atrodamo tabulu, lai izvēlētos pareizus
apstrādes laikus.
Pirms ierīces pirmās lietošanas, rūpīgi notīriet daļas, kas būs saskarē
ar produktiem.
Vispārīgi
Trokšņa līmenis: Lc = 85 dB(A).
Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem
laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā
rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās
pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Iebūvēts drošības slēdzis
Visas funkcijas (izņemot blendera funkciju) darbojas tikai tad, ja blendera
vāks ir uzvietots uz motora bloka. Blenderis darbojas tikai tad, ja
blendera krūze ir atbilstoši uzvietota. Virtuves kombains darbojas tikai
tad, ja vāks ir atbilstoši uzvietots uz bļodas. Citrusaugļu spiede darbojas
tikai tad, ja konuss ir atbilstoši ievietots sietā. Pārkaršanas aizsardzība
Šī ierīce ir aprīkota ar aizsardzību pret pārkaršanu. Ja ierīce pārkarst,
tā automātiski izslēdzās. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, un ļaujiet tai
atdzist 60 minūtes. Tad no jauna ievietojiet strāvas kontaktdakšu atpakaļ
sienas kontaktligzdā un no jauna ieslēdziet ierīci. Lūdzu, sazinieties ar savu
Philips izplatītāju vai pilnvarotu Philips servisa centru, ja aizsardzība pret
pārkaršanu tiek aktivizēta pārāk bieži.
PL | Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego
instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w
przyszłości.
-
-
-
Niebezpieczeństwo
Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani innym płynie, a
także nie płucz jej pod bieżącą wodą. Podczas czyszczenia części
silnikowej korzystaj jedynie z wilgotnej szmatki.
Ostrzeżenie
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na
urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji urządzenia nie należy
podłączać do włącznika czasowego.
Nie używaj urządzenia, jeśli przewód sieciowy, wtyczka lub inne
części są uszkodzone.
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu
sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu
firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia
przez opiekuna.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
Gdy urządzenie jest włączone, nigdy nie wpychaj produktów do
otworu na produkty palcami lub innymi przedmiotami (np. łopatką).
W tym celu używaj wyłącznie popychacza.
Zachowaj szczególną ostrożność przy dotykaniu ostrza i wkładek,
zwłaszcza przy wyjmowaniu ich z pojemnika lub dzbanka, przy
opróżnianiu pojemnika lub dzbanka oraz podczas mycia. Są one
bardzo ostre.
13
-
-
-
Uwaga
Nie wolno wypełniać dzbanka składnikami o temperaturze wyższej
niż 80ºC.
Zawsze wyłączaj urządzenie, ustawiając pokrętło w pozycji 0.
Przed odłączaniem jakichkolwiek akcesoriów wyłącz urządzenie.
Zaraz po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z
gniazdka elektrycznego.
Zawsze wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego przed
włożeniem palców albo jakiegoś przedmiotu (np. łopatki) do
dzbanka blendera.
Przed zdjęciem pokrywki z pojemnika lub dzbanka poczekaj, aż
zatrzymają się wszystkie ruchome części.
Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych
producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W
przypadku użycia takich akcesoriów lub części, gwarancja traci
ważność.
Nie przekraczaj maksymalnego poziomu zawartości oznaczonego
na pojemniku lub dzbanku.
Aby określić prawidłowy czas przygotowania, skorzystaj z tabeli w
tej instrukcji obsługi.
Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części
urządzenia stykające się z żywnością.
Wyciskarka do cytrusów działa tylko wtedy, gdy stożek jest prawidłowo
zamocowany na sitku. Opis ogólny
Poziom hałasu: Lc = 85 dB (A)
-
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól
elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w
użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień
dzisiejszy.
Wbudowana blokada bezpieczeństwa
Wszystkie funkcje (z wyjątkiem miksowania) działają tylko wtedy, gdy
nasadka blendera jest założona na część silnikową. Blender działa tylko
po prawidłowym zamocowaniu dzbanka. Robot kuchenny działa tylko
wtedy, gdy pokrywa jest prawidłowo zamocowana na pojemniku.
14
Ochrona przed przegrzaniem
To urządzenie jest wyposażone w ochronę przed przegrzaniem. W razie
przegrzania urządzenie wyłącza się samoczynnie. Należy wówczas wyjąć
wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i poczekać 60 minut aż
ostygnie. Jeśli ochrona przed przegrzaniem włącza się zbyt często,
skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips lub
autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
RO | Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l pentru consultare
ulterioară.
-
-
-
-
-
Pericol
Nu introduceţi blocul motor în apă sau în alt lichid, şi nici nu-l clătiţi
sub jet de apă. Utilizaţi o cârpă umedă pentru a-l curăţa.
Avertisment
Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe
aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
Nu conectaţi niciodată acest aparat la un ceas electronic pentru a
evita situaţiile periculoase.
Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau alte
componente sunt deteriorate.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie
înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de
Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice
accident.
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii)
care au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesupravegheat.
-
-
-
-
Nu împingeţi ingredientele prin tubul de alimentare cu degetele sau
cu un obiect (cum ar fi o spatulă) în timp ce aparatul funcţionează.
În acest scop, utilizaţi numai împingătorul.
Aveţi foarte multă grijă la manevrarea cuţitului şi a accesoriilor. Aveţi
grijă în special la scoaterea acestora din bol sau vas, când goliţi bolul
sau vasul şi când le curăţaţi. Muchiile pentru tăiere ale acestora sunt
foarte ascuţite.
Dispozitiv de siguranţă încorporat
Toate funcţiile (cu excepţia celei de blender) funcţionează numai
dacă capacul blenderului este montat pe blocul motor. Blenderul
funcţionează numai dacă vasul blenderului este montat corect. Robotul
de bucătărie funcţionează numai când capacul este montat corect pe
vas. Presa pentru citrice funcţionează numai când conul este montat
corect în strecurătoare. Atenţie
Nu umpleţi niciodată vasul blenderului cu ingrediente mai fierbinţi
de 80ºC
Opriţi întotdeauna aparatul comutând butonul de comandă pe
poziţia 0.
Opriţi aparatul înainte de a demonta vreun accesoriu.
Scoateţi aparatul din priză imediat după utilizare.
Deconectaţi întotdeauna aparatul înainte de a introduce degetele
sau vreun obiect (de ex. o spatulă) în vasul blenderului.
Aşteptaţi până când componentele mobile se opresc, înainte de a
scoate bolul sau vasul.
Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi
producători sau care nu au fost recomandate special de Philips.
Dacă utilizaţi astfel de accesorii sau componente, garanţia dvs.
devine nulă.
Nu depăşiţi conţinutul maxim indicat pe bol sau pe vasul
blenderului.
Consultaţi tabelul din acest manual de utilizare pentru duratele
corecte de preparare.
Curăţaţi foarte bine componentele care vin în contact cu alimentele
înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară.
Protecţie la supraîncălzire
Acest aparat este dotat cu un dispozitiv de protecţie la supraîncălzire.
Dacă aparatul se supraîncălzeşte, se va opri automat. Scoateţi aparatul
din priză şi lăsaţi-l să se răcească timp de 60 minute. Apoi introduceţi
cablul de alimentare în priză şi reporniţi aparatul. Vă rugam să contactaţi
furnizorul dvs. Philips sau un centru de service Philips autorizat, dacă
protecţia de supraîncălzire se activează prea des.
Informaţii generale
Nivel de zgomot: Lc = 85 dB (A).
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri
electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în
conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur
conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
RU | Внимание
До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с
настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.
-
-
Опасно
Запрещается погружать мотор в воду или другие жидкости, а
также мыть его под струёй воды. Для очистки мотора
пользуйтесь влажной салфеткой.
Предупреждение
Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём
номинальное напряжение соответствует напряжению местной
электросети.
Для безопасной эксплуатации прибора запрещается
подключать прибор к таймеру отключения.
Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка
или другие детали повреждены.
В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо
заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора,
заменяйте шнур в торговой организации Philips, в
15
-
-
-
-
16
авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном
центре с персоналом аналогичной квалификации.
Данный прибор не предназначен для использования лицами
(включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной
системы или ограниченными интеллектуальными
возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и
знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по
вопросам использования прибора со стороны лиц,
ответственных за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.
Во время работы прибора запрещается проталкивать продукты
в загрузочный лоток пальцами или какими-либо предметами
(например, лопаткой). Для этой цели пользуйтесь только
толкателем.
Соблюдайте осторожность при обращении с лезвиями и
вставками. Будьте особенно осторожны при извлечении
ножевого блока из чаши или кувшина, при извлечении
продуктов и при очистке чаши или кувшина. Режущие кромки
ножей очень острые.
Внимание
Не помещайте в кувшин блендера ингредиенты, температура
которых выше 80°C.
Обязательно выключайте электроприбор, установив регулятор
в положение 0.
Перед присоединением любых принадлежностей выключите
прибор.
После завершения работы отключайте прибор от розетки
электросети.
При работе с внутренней емкостью стакана блендера рукой
или каким-либо предметом (например, лопаткой), обязательно
отключите прибор от электросети.
Прежде чем снять крышку с чаши или кувшина, дождитесь
полной остановки движущихся деталей.
Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или
деталями от других производителей, не имеющих специальной
-
-
рекомендации Philips. При использовании таких деталей
гарантийные обязательства теряют силу.
Не заполняйте чашу или кувшин блендера выше отметки
максимального уровня.
Время обработки продуктов определяется по таблице в
руководстве пользователя.
Перед первым применением прибора тщательно промойте все
детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами.
Общее описание
Уровень шума: Lc = 85 дБ(A)
Электромагнитные поля (ЭМП)
Данное устройство Philips соответствует стандартам по
электромагнитным полям (ЭМП). При правильном
обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве
пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с
современными научными данными.
Встроенная блокировка
Все функции (кроме функции блендера) работают только когда
крышка блендера установлена на блоке электродвигателя.
Блендер работает только при правильной установке кувшина
блендера. Кухонный комбайн работает, только когда крышка
правильно установлена на чаше. Соковыжималка для
цитрусовых работает, только если конус правильно установлен в
фильтре. Защита от перегрева
Данный прибор снабжен устройством автоматического
отключения при перегреве. Прибор автоматически отключается
при перегреве. Выключите прибор и дайте ему остыть в течение 60
минут. Затем снова подключите прибор к электросети и включите
его. В случае слишком частого срабатывания автоматического
отключения при перегреве обратитесь в торговую организацию
или авторизованный сервисный центр Philips.
SK | Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a
uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.
-
-
-
-
-
Nebezpečenstvo
Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani
ju neoplachujte pod tečúcou vodou. Na jej čistenie používajte iba
vlhkú handričku.
Varovanie
Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na
zariadení a napätie v sieti je rovnaké.
Aby ste predišli nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte toto
zariadenie na časový spínač.
Ak je poškodený sieťový kábel, zástrčka alebo iné súčiastky,
zariadenie nepoužívajte.
Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový
kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné
centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo iná kvalifikovaná
osoba.
Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú
obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo
ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod
dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
Pokým zariadenie pracuje, na zatlačenie surovín cez dávkovaciu
trubicu do nádoby nikdy nepoužívajte prsty ani žiadne predmety
(napr. varešku). Na tento účel smiete použiť jedine piest.
Pri manipulácii s čepeľou alebo nástavcami buďte veľmi opatrní.
Obzvlášť opatrní buďte pri ich vyberaní z misky alebo nádoby, pri
vyprázdňovaní misky alebo nádoby a tiež pri ich čistení. Rezné hrany
čepelí a nástavcov sú veľmi ostré.
Výstraha
Do nádoby mixéra nevkladajte suroviny, ktorých teplota presahuje
80 °C.
-
-
Zariadenie vždy vypnite nastavením vypínača do polohy 0.
Pred odpojením akéhokoľvek príslušenstva vypnite zariadenie.
Hneď po použití zariadenie odpojte.
Skôr, ako do nádoby mixéra vložíte prsty alebo predmet (napr.
varešku), odpojte zariadenie zo siete.
Počkajte, kým sa pohyblivé časti zastavia, a až potom otvorte veko
misky alebo nádoby.
Nepoužívajte príslušenstvo iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré
spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo
alebo súčiastky použijete, záruka stratí platnosť.
Neprekračujte maximálny objem uvedený na miske alebo nádobe
mixéra.
Správny čas spracovania potravín nájdete v tabuľke v tomto návode
na použitie.
Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite všetky súčiastky,
ktoré prídu do styku s potravinami.
Všeobecné informácie
Deklarovaná hodnota emisie hluku je 85 dB(A), čo predstavuje
hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický
výkon 1 pW.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa
elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne
a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie
bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
Zabudovaný bezpečnostný zámok
Všetky funkcie (s výnimkou funkcie mixéra) fungujú len v prípade, keď sa
kryt mixéra namontuje na pohonnú jednotku. Mixér funguje len v
prípade, keď sa správne zloží nádoba mixéra. Kuchynský robot funguje
len v prípade, keď sa kryt správne namontuje na nádobu. Lis na
citrusové plody funguje, keď sa správne namontuje kužeľ do sitka. Ochrana proti prehriatiu
Toto zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu. Ak sa zariadenie
prehreje, automaticky sa vypne. Zariadenie odpojte a nechajte ho 60
minút schladiť. Potom zapojte sieťovú zástrčku späť do sieťovej zásuvky
17
a zariadenie znova zapnite. Ak sa ochrana proti prehriatiu aktivuje príliš
často, kontaktujte predajcu spotrebičov značky Philips alebo
autorizované servisné stredisko spoločnosti Philips.
SL | Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo in jih
shranite za poznejšo uporabo.
-
-
-
18
Nevarnost
Motorne enote ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino,
niti je ne spirajte z vodo. Za čiščenje motorne enote uporabljajte le
vlažno krpo.
Opozorilo
Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na
adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega
električnega omrežja.
Aparata nikoli ne priklapljajte na časovno stikalo, da ne povzročite
nevarnosti.
Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, kabel ali kateri
drugi deli.
Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips,
Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Aparata nikoli ne pustite delovati brez nadzora.
Ko aparat deluje, sestavin v prostor za polnjenje ne potiskajte s prsti
ali kakšnim predmetom (na primer z lopatico). Za to uporabljajte
samo potiskalo.
Pri rokovanju z rezili ali nastavki bodite nadvse previdni. Predvsem
bodite previdni, ko jih odstranjujete iz posode, in ko posodo
praznite ali čistite, saj so rezilni robovi izredno ostri.
Pozor
Posode ne polnite s sestavinami, katerih temperatura presega 80 ºC.
-
-
Aparat izklopite tako, da regulator obrnete na 0.
Preden odstranite nastavke, aparat izklopite.
Po uporabi aparat takoj izključite iz električnega omrežja.
Preden v posodo mešalnika sežete s prsti ali predmetom (npr. z
lopatico), aparat izključite.
Preden odstranite pokrov posode, počakajte, da se premični deli
ustavijo.
Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips
izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
Ne prekoračite največje količine sestavin, označene na posodi.
Ustrezni čas obdelave si oglejte v preglednici v teh navodilih za
uporabo.
Pred prvo uporabo aparata skrbno očistite vse dele, ki bodo prišli v
stik s hrano.
Splošno
Raven hrupa: Lc = 85 dB(A).
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih
polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem
priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene
dokaze varna.
Vgrajena varnostna ključavnica
Funkcije (razen mešanja) delujejo samo, če je pokrovček mešalnika
nameščen na motorno enoto. Mešalnik deluje samo, če je posoda
mešalnika pravilno sestavljena. Kuhinjski strojček deluje samo, če je
pokrov pravilno nameščen na posodo. Ožemalnik citrusov deluje samo,
če je stožec pravilno nameščen v rešeto. Zaščita pred pregrevanjem
Aparat je opremljen z zaščito pred pregrevanjem. Če se aparat pregreje,
se samodejno izklopi. Izključite ga iz električnega omrežja in počakajte
60 minut, da se ohladi. Nato vtikač ponovno vključite v omrežno
vtičnico in aparat vklopite. Če se zaščita pred pregrevanjem prepogosto
aktivira, se obrnite na prodajalca ali Philipsov servisni center.
SR | Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za
buduće potrebe.
-
-
-
-
Opasnost
Nikad ne potapajte jedinicu motora u vodu ili bilo kakvu drugu
tečnost i nemojte je ispirati pod slavinom. Za čišćenje jedinice
motora upotrebljavajte samo vlažnu krpu.
Upozorenje
Pre uključivanja uređaja proverite da li napon naznačen na uređaju
odgovara naponu lokalne mreže.
Da se ne biste izlagali opasnosti, ovaj aparat nikad ne smete
priključiti na prekidač kontrolisan tajmerom.
Aparat ne upotrebljavajte ako su kabl, utikač ili drugi delovi oštećeni.
Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane
kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način
kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući
i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od
strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
Aparat nikada ne ostavljajte da radi bez nadzora.
Kada je uređaj uključen, ne upotrebljavajte predmete (npr. lopaticu)
ili prste da bi namirnice ubacili u otvor za hranu. Za ovu namenu
upotrebljavajte isključivo potiskivač.
Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja sečivima ili dodacima.
Posebno budite pažljivi kada ih uklanjate iz posude ili bokala, kada
praznite posudu ili bokal i kada ih čistite. Sečiva su veoma oštra.
Oprez
Posudu nikada nemojte da punite sastojcima koji su topliji od 80ºC.
Uvek isključite uređaj okretanjem regulatora na 0.
Isključite aparat pre skidanja dodatnih delova.
Nakon svake upotrebe, odmah isključite aparat.
-
-
-
Uvek isključite aparat iz mreže pre nego što u posudu stavite prste
ili neki predmet (npr. lopaticu).
Pre nego što uklonite poklopac posude ili bokala, sačekajte da se
pokretni delovi zaustave.
Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača
odnosno one dodatke i delove koje kompanija Philips nije izričito
preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija
prestaje da važi.
Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu naznačenu na posudi ili
posudi blendera.
Pogledajte tabelu iz ovog korisničkog priručnika za tačno vreme
pripreme.
Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji dolaze u
kontakt sa namirnicama.
Opšte
Jačina buke: Lc = 85 dB (A)
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa
elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na
odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je
bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
Ugrađena bezbednosna brava
Sve funkcije (osim samog blendera) rade jedino kada je poklopac ležišta
blendera postavljen na motor. Blender radi samo ako je bokal blendera
pravilno postavljen. Multipraktik radi samo ako je poklopac
pravilno postavljen na posudu. Cediljka za agrume radi samo ako je
kupa pravilno postavljena na sito. Zaštita od pregrevanja
Ovaj aparat je opremljen zaštitom od pregrevanja. U slučaju da se
pregreje, aparat će se automatski isključiti. Isključite aparat iz utičnice i
ostavite ga 60 minuta da se ohladi. Zatim uključite utikač u zidnu utičnicu
i ponovo pokrenite aparat. Ako se zaštita od pregrevanja aktivira suviše
često, obratite se distributeru Philips proizvoda ili ovlašćenom Philips
servisnom centru.
19
UK | Важлива інформація
Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як
використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої
довідки.
-
-
-
-
-
20
Небезпечно
У жодному разі не занурюйте блок двигуна у воду чи іншу
рідину та не мийте його під краном. Чистіть блок двигуна лише
вологою ганчіркою.
Попередження
Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи
збігається напруга, вказана у табличці характеристик, із напругою
у мережі.
Для уникнення небезпеки ніколи не під’єднуйте цей пристрій
до таймера.
Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення, штекер або
інші компоненти пошкоджено.
Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки
його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips,
уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною
кваліфікацією.
Цей пристрій не призначено для користування особами
(включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи
розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань,
крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи,
яка відповідає за безпеку їх життя.
Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду.
Ніколи не проштовхуйте продукти в отвір для подачі пальцями
чи за допомогою інших предметів (наприклад, лопатки), коли
пристрій працює. Скористайтеся для цього штовхачем з
комплекту.
Будьте дуже обережні під час роботи з ножем чи насадками.
Особливо будьте обережні, коли виймаєте їх з чаші чи глека,
спорожнюєте або чистите чашу чи глек. Леза дуже гострі.
-
-
Увага
Ніколи не наповнюйте глек блендера продуктами, температура
яких перевищує 80ºC.
Завжди вимикайте пристрій, повертаючи регулятор у
положення 0.
Перед тим, як вийняти будь-який аксесуар, вимикайте пристрій.
Одразу ж після використання від’єднайте пристрій від мережі.
Завжди від’єднуйте пристрій від мережі перед тим, як
встромляти пальці чи інший предмет (наприклад, лопатку) у глек
блендера.
Перед тим, як зняти кришку чаші чи глека, почекайте, поки
рухомі частини зупиняться.
Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за
винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання
такого приладдя чи деталей призведе до втрати гарантії.
Не перевищуйте максимальний вміст, зазначений на посудині
або глекові блендера.
Правильний час обробки продуктів можна дізнатися у таблиці в
цьому посібнику користувача.
Перед першим використанням ретельно почистіть частини, які
контактуватимуть із їжею.
Загальна інформація
Рівень шуму: Lc = 85 dB (A).
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються
електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими
дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов
правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у
цьому посібнику користувача.
Вбудована система запобіжного блокування
Усі функції (крім функції блендера) працюють лише тоді, коли на
блок двигуна встановлений ковпак блендера. Блендер працює лише
тоді, коли ковпак встановлений належним чином. Кухонний комбайн
працює лише тоді, коли кришка належним чином встановлена на
чаші. Цитрус-прес працює лише тоді, коли конус встановлений у
сіточку належним чином. Захист від перегрівання
Цей пристрій обладнаний системою захисту від перегрівання. Якщо
пристрій перегріється, він автоматично вимкнеться. Від’єднайте
пристрій від мережі і дайте йому охолонути протягом 60 хвилин.
Потім знову вставте штепсель у розетку й увімкніть пристрій. Якщо
система захисту від перегрівання спрацьовує надто часто,
зверніться до офіційного дилера або сервісного центру Philips.
21
22
EN | Click & Go system - tips and warnings
-
-
The patented Click & Go assembly system of this appliance allows
you to assemble and disassemble the food processor bowl and the
food processor lid in a very easy and safe way. Thanks to the flowershaped rims, the bowl and the lid can be easily and securely
attached in any position.
The food processor lid can be easily disconnected by pressing the
Click & Go button in the centre of the lid.
When you use the food processor bowl, make sure that the Click &
Go button has been screwed into the lid properly to prevent
ingredients from entering the Click & Go system.
Always clean the food processor lid and the Click & Go button
after use, preferably immediately. See chapter ‘Cleaning’ for
instructions on how to take the Click & Go button apart in order
to clean it. Note: It is not possible to use the food processor bowl when the blender is
attached to the motor unit.
BG | Система Click & Go - съвети и предупреждения
-
-
-
Патентованата система за сглобяване Click & Go на този уред
ви позволява да монтирате и демонтирате купата на
кухненския робот по много лесен и безопасен начин.
Благодарение на слънцеобразните телени рамки купата и
капакът могат да бъдат лесно и надеждно закрепени в
произволно положение.
Капакът на кухненския робот може лесно да се откача с
натискане на бутона Click & Go в центъра на капака.
Когато използвате купата на кухненския робот, внимавайте
бутонът Click & Go да е завинтен правилно в капака, за да
предотвратите навлизане на хранителните продукти в
системата Click & Go.
Винаги почиствайте след употреба капака на кухненския робот
и бутона Click & Go, за предпочитане веднага. Вж. глава
“Почистване” за указания за начина на разглобяване на бутона
Click & Go, за да се почисти. 23
Забележка: Не е възможно да се използва купата на кухненския
робот, когато пасаторът е закрепен към задвижващия блок.
CS | Systém Click & Go - tipy a upozornění
-
-
Díky patentovanému sestavovacímu systému Click & Go snadno a
bezpečně sestavíte a opět rozmontujete mísu a víko kuchyňského
robota. Tvarované okraje umožňují snadné a bezpečné připevnění
mísy a víka v jakékoliv pozici.
Víko je možné snadno oddělit stisknutím tlačítka Click & Go ve
středu víka.
Při používání nádoby kuchyňského robotu dbejte na to, aby bylo
tlačítko Click & Go řádně přišroubováno k víku a suroviny se
nedostávaly do systému Click & Go.
Po každém použití (pokud možno co nejdříve) vyčistěte víko a
tlačítko Click & Go. Informace o tom, jak demontovat systém Click
& Go kvůli jeho čištění naleznete v kapitole „Čištění“. Poznámka: Dbejte na to, že mísu kuchyňského robota nelze používat, je-li
mixér upevněn k motorové jednotce.
ET
-
-
| Click & Go süsteem - märkused ja hoiatused
Patenteeritud Click & Go paigaldussüsteemi abil saate väga kergesti
ja ohutult köögikombaini nõu ja kaane külge panna ja ära võtta.
Voolujooneliste äärte abil saab nõud ja kaant igas asendis kergelt ja
ohutult külge kinnitada.
Kaane lahtivõtmiseks peab kaane keskel olevale Click & Go nupule
kergelt vajutama.
Kontrollige köögikombaini nõud kasutades, kas koostisosade Click &
Go süsteemi pääsu vältimiseks on Click & Go nupp korralikult kaane
sisse keeratud.
Puhastage köögikombaini kaas ja Click & Go nupp alati pärast
kasutamist, eelistatavalt otsekohe. Vt juhendi pt „Puhastamine”,
kuidas Click & Go nupp puhastamiseks ära võtta. Märkus: Köögikombaini nõu ei saa kasutada, kui mikser on
mootorisektsiooniga ühendatud.
24
HR | Click & Go sustav - savjeti i upozorenja
-
-
Patentirani sustav Click & Go ovog aparata omogućuje vam
sastavljanje i rastavljanje posude aparata za obradu hrane i poklopca
aparata za obradu hrane na vrlo jednostavan i siguran način.
Zahvaljujući rubovima u obliku cvijeta, posuda i poklopac se mogu
jednostavno i sigurno pričvrstiti u bilo kojem položaju.
Poklopac aparata za obradu hrane se može vrlo lako odvojiti
pritiskom na gumb Click & Go na sredini poklopca.
Tijekom korištenja posude aparata za obradu hrane provjerite je li
gumb Click & Go ispravno zavrnut u poklopac kako sastojci ne bi
ulazili u Click & Go sustav.
Nakon uporabe obavezno očistite poklopac i gumb Click & Go, po
mogućnosti odmah. Za upute kako možete rastaviti sustav Click &
Go pogledajte poglavlje ‘Čišćenje’. Napomena: Kad je na jedinicu motora postavljena miješalica ne može se
koristiti posuda aparata za obradu hrane.
HU | Click&Go rendszer - tanácsok és figyelmeztetések
-
-
A készülék szabadalmaztatott Click & Go rendszerének segítségével
rendkívül biztonságosan szerelheti össze-, illetve szét a robotgépmunkatálat és a robotgép fedelét. A virág alakú peremnek
köszönhetően a munkatál és a fedél könnyen és biztonságosan
rögzíthető bármilyen pozícióban.
A robotgép fedele egyszerűen eltávolítható a közepén található
Click&Go gomb megnyomásával.
A robotgép-munkatál használata közben ügyeljen arra, hogy a
Click&Go gombot tökéletesen a fedélhez csavarja, ezáltal
megakadályozva az alapanyagok Click&Go rendszerbe jutását.
Használat után mindig tisztítsa meg a fedelet és a Click&Go gombot.
A „Tisztítás” c. fejezetben további részleteket talál a Click&Go
rendszer szétszedéséről és tisztításáról. Megjegyzés: A robotgép-munkatál nem használható, ha a turmixkehely a
motoregységhez van illesztve.
KZ | Click & Go (түймені бас та жүре бер) жүйесі
– кеңестер мен ескерпелер
-
-
-
Осы құралдың патенттелген Click & Go (түймені бас та жүре
бер) жинау жүйесі сізге тамақ өңдеуші табақты және
тамақ өңдеуші қақпақты өте жеңіл және қауіпсіз жолда жинау
және бөлшектеу мүмкіндігін береді. Гүл тәріздес құрсаулар
арқасында табақ және қақпақ өте жеңіл және қауіпсіз түрде кез
келген ұстанымда орнатылады.
Тамақ өңдеуші қақпақты қақпақтың ортасында орналасқан Click
& Go (түймені бас та жүре бер) түймесін басу арқылы жеңіл
түрде ажыратуға болады.
Сіз тамақ өңдеуші табақты қолданғанда, Click & Go (түймені бас
та жүре бер) түймесі қақпаққа дұрыстап бұралғандығын
тексеріңіз, әйтпесе, ингредиенттер Click & Go (түймені бас та
жүре бер) жүйесіне кіріп кетуі мүмкін.
Әрдайым тамақ өңдеуші қақпақты және Click & Go (түймені бас
та жүре бер) түймесін қолданып болғанда тазалап отырыңыз,
бірден тазалаған дұрысырақ болады. Click & Go (түймені бас та
жүре бер) түймесін тазалау үшін, оны қалай ажыратуға
болатындығы жөніндегі нұсқауды «Тазалау» тармағынан
қараңыз. Есте сақтаңыз: Блендер мотор бөлігіне орнатылған болса, тамақ
өңдеуші табақты қолдану мүмкін емес.
LT | Sistema „Click & Go“ - patarimai ir perspėjimai
-
-
Patentuota šio prietaiso „Click & Go“ surinkimo sistema leidžia
surinkti ir išardyti virtuvės kombaino dubenį ir dangtį labai lengvai ir
saugiai. Gėlės formos apvado dėka, dubuo ir dangtis lengvai ir saugiai
uždedami kiekvienoje pozicijoje.
Virtuvės kombaino dangtį galima lengvai atskirti paspaudus „Click &
Go“ mygtuką, esantį dangčio centre.
Naudodamiesi virtuvės kombaino dubeniu įsitikinkite, jog „Click &
Go“ mygtukas buvo tinkamai įsuktas į dangtį. Tai užtikrina, kad maisto
produktai negalės patekti į „Click & Go“ sistemą.
-
Pasinaudoję prietaisu, visuomet išvalykite virtuvės kombaino dangtį ir
„Click & Go“ mygtuką, patartina - nedelsiant. Kaip atskirti „Click &
Go“ mygtuką, kad jį išvalytumėte, žr. skyriuje „Valymas“. Pastaba: Kai prie variklio įtaiso prijungtas maišytuvas, virtuvės kombaino
dubens naudoti neįmanoma.
LV | Click & Go sistēma
-
-
Šīs ierīces patentētā Click & Go montāžas sistēma ļauj jums ļoti viegli
un droši montēt un izjaukt virtuves kombaina bļodu un virtuves
kombaina vāku . Pateicoties ziedu veida maliņām, bļodu un vāku var
viegli un droši pievienot jebkurā stāvoklī.
Virtuves kombaina vāku var vienkārši noņemt, piespiežot Click & Go
pogu vāka centrā.
Lietojot virtuves kombaina bļodu, pārliecinieties, ka Click & Go poga
ir pareizi ieskrūvēta vākā, lai novērstu produktu iekļūšanu Click & Go
sistēmā.
Vienmēr notīriet virtuves kombaina vāku un Click & Go pogu tūlīt
pēc lietošanas. Norādījumus par Click & Go sistēmas noņemšanu, lai
to notīrītu, skatiet nodaļā ‘Tīrīšana’. Piezīme: Ievērojiet, ka virtuves kombaina bļodu nevar izmantot, ja blenderis
ir pievienots motora nodalījumam.
PL | System Click & Go — wskazówki i ostrzeżenia
-
-
-
Opatentowany system Click & Go umożliwia łatwe i bezpieczne
zakładanie i zdejmowanie pojemnika oraz pokrywki robota
kuchennego. Krawędzie pojemnika i pokrywki w kształcie kwiatu
umożliwiają łatwe i pewne zamocowanie w dowolnej pozycji.
Pokrywkę robota kuchennego można łatwo odłączyć, wciskając
umieszczony w jej środku przycisk Click & Go.
Aby nie dopuścić do przedostania się składników do przycisku Click
& Go, przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy przycisk Click
& Go został prawidłowo przykręcony do pokrywki robota
kuchennego.
Najlepiej czyścić pokrywkę i przycisk Click & Go tuż po użyciu
urządzenia. Instrukcje rozkładania systemu Click & Go w celu jego
oczyszczenia można znaleźć w rozdziale „Czyszczenie”. 25
Uwaga: Korzystanie z pojemnika robota kuchennego nie jest możliwe, gdy
do części silnikowej podłączony jest blender.
Примечание. Нельзя использовать функции кухонного комбайна, если
на блок электродвигателя установлен кувшин блендера.
RO | Sistem Click & Go - sfaturi şi avertismente
-
-
Sistemul de montare patentat Click & Go al acestui aparat vă
permite să montaţi şi să demontaţi vasul şi capacul robotului de
bucătărie foarte uşor şi sigur. Mulţumită nervurilor în formă de
floare, vasul şi capacul pot fi montate uşor şi sigur în orice poziţie.
Capacul robotului de bucătărie poate fi deconectat cu uşurinţă prin
apăsarea butonului Click & Go din centrul capacului.
Când utilizaţi vasul robotului, asiguraţi-vă că butonul Click & Go a
fost înşurubat bine în capac pentru a preveni intrarea ingredientelor
în sistemul Click & Go.
Curăţaţi întotdeauna capacul şi butonul Click & Go ale robotului de
bucătărie după utilizare, de preferat imediat. Consultaţi capitolul
‘Curăţarea’ pentru indicaţii referitoare la detaşarea butonului Click &
Go pentru curăţare. Notă: Nu puteţi folosi funcţiile robotului dacă blenderul este montat pe
blocul motor.
RU | Система крепления Click & Go - советы и
SK | Systém Click & Go - tipy a varovania
-
-
Poznámka: Nádobu kuchynského robota nemôžete používať, ak je na
pohonnej jednotke nasadený mixér.
SL | Sistem Click & Go - nasveti in opozorila
предостережения
-
-
26
Запатентованная система крепления Click & Go позволяет
безопасно и просто снимать и устанавливать чашу кухонного
комбайна и его крышку. Благодаря лепестковым опорным
кольцам, чаша и крышка просто и безопасно устанавливаются в
любом положении.
Крышку кухонного комбайна можно снять простым нажатием
кнопки Click& Go, расположенной в центре крышки.
При использовании кухонного комбайна убедитесь, что кнопка
Click& Go правильно привинчена к крышке, чтобы избежать
попадания продуктов в систему Click& Go.
Обязательно, лучше сразу же после использования прибора,
очищайте крышку и кнопку Click & Go. За получением
инструкций о способе отсоединения системы Click & Go для ее
очистки см. главу “Очистка”. Patentovaný systém Click & Go tohto zariadenia Vám umožňuje
zložiť a rozložiť nádobu kuchynského robota a veko kuchynského
robota veľmi jednoduchým a bezpečným spôsobom. Vďaka okrajom
v tvare kvetiny sa nádoba a veko dajú jednoducho a bezpečne
pripojiť v ľubovoľnej polohe.
Veko kuchynského robota môžete oddeliť tak, že stlačíte tlačidlo
Click & Go v jeho strede.
Keď používate nádobu kuchynského robota, uistite sa, že je tlačidlo
Click & Go riadne naskrutkované do veka, aby sa spracovávané
suroviny nedostali do systému Click & Go.
Veko kuchynského robota a tlačidlo Click & Go očistite po každom
použití, pokiaľ možno okamžite. Pokyny na demontáž tlačidla za
účelom čistenia systému Click & Go sú uvedené v kapitole
„Čistenie“. -
-
Patentirani sistem Click & Go tega aparata vam omogoča zelo
enostavno in varno sestavljanje in razstavljanje posode in pokrova
kuhinjskega strojčka. Robovi v obliki cvetlic zagotavljajo enostavno in
varno pritrditev posode in pokrova na vse položaje.
Pokrov lahko enostavno odklopite s pritiskom na gumb Click & Go
na sredini pokrova.
Med uporabo aparata pazite, da bo gumb Click & Go pravilno privit
na pokrov, kar preprečuje vdor sestavin v sistem Click & Go.
Gumb Click & Go in pokrov očistite po vsaki uporabi. Če je
mogoče, to storite takoj. Navodila za razstavljanje gumba Click & Go
pred čiščenjem si oglejte v poglavju “Čiščenje”. Opomba: Posode kuhinjskega strojčka ne morete uporabljati, če je na
motorno enoto pritrjen mešalnik.
SR | Sistem Click & Go - saveti i upozorenja
-
-
Patentirani Click & Go sistem za sastavljanje omogućava lako i
bezbedno sastavljanje i rastavljanje posude i poklopca multipraktika.
Zahvaljujući obodima u obliku cveta, posuda i poklopac se mogu
lako i bezbedno pričvrstiti u bilo kom položaju.
Poklopac multipraktika može se jednostavno odvojiti pritiskom na
dugme Click & Go u sredini poklopca.
U toku upotrebe multipraktika, vodite računa da dugme Click & Go
bude dobro pričvršćeno na poklopac, kako namirnice ne bi dospele
u Click & Go sistem.
Posle upotrebe uvek očistite poklopac i dugme Click & Go, najbolje
odmah. Za uputstvo o skidanju dugmeta Click & Go radi čišćenja,
vidi poglavlje ‘Čišćenje’. Napomena: Imajte u vidu da nije moguće koristiti posudu multipraktika dok
je blender pričvršćen na jedinicu motora.
UK | Система Click & Go - поради та попередження
-
-
Запатентована система збирання Click & Go цього пристрою
дозволяє збирати й розбирати чашу та кришку кухонного
комбайна у надзвичайно легкий та безпечний спосіб. Завдяки
обідкам у формі квітки, чашу та кришку можна легко та надійно
встановити у будь-якому положенні.
Натисненням кнопки “Click & Go” посередині кришки можна
легко зняти кришку кухонного комбайна.
Використовуючи пристрій, перевіряйте, чи кнопка “Click & Go”
надійно вкручена у кришку, і продукти не потрапляють у
систему Click & Go.
Завжди (бажано одразу ж після використання) чистіть кришку
кухонного комбайна і кнопку “Click & Go”. Вказівки про те, як
можна зняти і почистити кнопку “Click & Go”, див. у розділі
“Чищення”. Примітка: Якщо на блок двигуна встановлений блендер, неможливо
використовувати чашу кухонного комбайна.
27
Nutmeg
Индийско орехче
Muškátový ořech
Muskaatpähkel
Muškatni oraščić
Szerecsendió
Мускат жаңғағы
Muskato riešutas
Muskatrieksts
Gałka muszkatołowa
Nucşoară
Мускатный орех
Muškátový oriešok
Muškatni orešček
Muskatni oraščić
Мускатний горіх
5
—
—
Turmeric
Куркума
Kurkuma
Kurkum
Kurkum
Kurkuma
Куркума
Ciberžolė
Kurkums
Kurkuma
Turmeric
Куркума
Kurkuma
Kurkuma
Kurkuma
Куркума
3
1
2
1
2
6
28
4
—
1
EN | Blade - tips and warnings
Ако продуктите полепнат по ножа или по вътрешността на купата:
Always put the blade in the bowl before you start to add the
ingredients.
1 Изключете уреда.
Do not let the appliance run too long when you chop (hard) cheese
or chocolate. Otherwise these ingredients become too hot, start to
melt and turn lumpy.
3 Свалете съставките от ножа или от стената на купата с
лопатка.
-
Built-in safety lock: the blade only works when the blender cap is
assembled properly on the motor unit and the lid is assembled
properly on the bowl.
- If you chop onions, use the pulse function a few times to prevent
the onions from becoming too finely chopped.
- The standard processing time for all chopping jobs is 30-60 seconds.
If food sticks to the blade or to the inside of the bowl:
1 Switch off the appliance.
2 Remove the lid from the bowl.
3 Remove the ingredients from the blade or from the wall of the
bowl with a spatula.
BG | Нож - съвети и предупреждения
2 Свалете капака от купата.
CS | Nůž - tipy a upozornění
Nůž vložte do mísy vždy před přidáním surovin.
Při sekání (tvrdého) sýru nebo čokolády nenechávejte přístroj
v provozu příliš dlouhou dobu. Tyto suroviny by se příliš zahřály, začaly
by se rozpouštět a hrudkovatět.
-
Zabudovaná bezpečnostní pojistka: Nůž funguje pouze za podmínek,
je-li na motorové jednotce správně připevněn kryt mixéru a víko
nasazeno na nádobě.
- Pokud sekáte cibuli, použijte několikrát pulsní funkci, abyste předešli
příliš jemnému nasekání cibule.
- Standardní doba zpracování pro všechny typy sekání činí 30 až 60
sekund.
Pokud by se potraviny přilepily na nůž nebo na vnitřní stěnu mísy:
Винаги слагайте ножа в купата, преди да започнете да сипвате
продуктите.
1 Přístroj vypněte.
Не допускайте уредът да работи прекалено дълго, когато режете
(твърдо) сирене и шоколад. В противен случай тези продукти ще
станат много горещи, ще започнат да се топят и ще образуват
мехури.
3 Pomocí stěrky potraviny odstraňte ze stěny mísy nebo z nože.
-
Вградена защитна блокировка: ножът работи само когато
капачката на пасатора е монтирана правилно върху
задвижващия блок и капакът е монтиран правилно върху купата.
Ако кълцате лук, използвайте няколко пъти импулсната функция,
за да избегнете прекалено ситното накълцване на лука.
Нормалното време за обработване при кълцане е 30-60
секунди.
2 Sejměte víko z mísy.
ET | Tiiviknuga - märkused ja hoiatused
Enne kui hakkate toiduaineid nõusse lisama, pange alati tiiviknuga
nõusse.
Ärge laske seadmel (kõva) juustu või šokolaadi hakkimiselt liiga kaua
töötada.Vastasel juhul lähevad need koostisained liiga kuumaks,
hakkavad sulama ja tõmbuvad klompi.
29
-
Sisseehitatud ohutuslüliti: lõiketerad töötavad ainult siis, kui
mikserikate on korralikult mootorisektsioonile kinnitatud ja nõule on
kaas korralikult peale pandud.
- Et vältida sibulate liiga peeneks hakkimist, rakendage sibula
hakkimisel mitu korda impulssrežiimi.
- Igasuguste hakkimistoimingute tavaline pikkus on 30–60 sekundit.
Kui toiduained kleepuvad tiiviknoa või nõu seintele:
1 lülitage seade välja,
2 Võtke nõult kaas ära.
3 Eemaldage toiduained tiiviknoalt või nõu seintelt kaabitsaga.
HR | Rezač - savjeti i upozorenja
Uvijek stavite rezač u zdjelu prije no što počnete dodavati sastojke.
Pazite da aparat ne radi predugo prilikom sjeckanja (tvrdog) sira ili
čokolade. U protivnom će se ovi sastojci previše zagrijati, a zatim će
se početi topiti i stvorit će se grudice.
-
Ugrađeni sigurnosni mehanizam: Rezači rade samo kad je miješalica
pravilno postavljena na jedinicu motora, a na posudu pravilno
postavljen poklopac.
- Ako sjeckate luk, upotrijebite funkciju ‘pulsiranje’ nekoliko puta kako
se luk ne bi presitno isjeckao.
- Standardno vrijeme za sjeckanje svih sastojaka je 30-60 sekundi.
Ako se sastojci zalijepe za rezač ili unutarnje stjenke zdjele:
1 Isključite aparat.
2 Skinite poklopac sa zdjele.
3 Lopaticom uklonite sastojke s rezača ili stjenke zdjele.
HU | Kések - tanácsok és figyelmeztetések
Először mindig a késeket helyezze a tálba, az alapanyagokat csak ezt
követően.
30
Kemény sajt és csokoládé aprításakor ne üzemeltesse sokáig a
készüléket, mert az alapanyagok felmelegedhetnek, megolvadhatnak és
csomóssá válhatnak.
-
Beépített biztonsági zár: a kés csak akkor működik, ha a robotgép
fedele megfelelően illeszkedik a motoregységre, a fedél pedig a
munkatálra.
- Hagyma aprításakor használja néhányszor a pillanatfokozatot, így
elkerülheti, hogy a hagymát túl finomra vágja.
- Aprításhoz szükséges általános idő: 30-60 másodperc.
Ha az élelmiszer ráragad a késre vagy a munkatál belsejére:
1 Kapcsolja ki a készüléket.
2 Vegye le a fedőt a tálról.
3 Távolítsa el a vágókésre vagy a munkatál falára ragadt élelmiszert
a kenőlapáttal.
KZ | Алмас – кеңестер мен ескертпелер
Ингредиенттерді салар алдында міндетті түрде алмастарды
ыдысқа салыңыз.
Қатты ірімшік немесе шоколадты тураған кезде, құралды тым ұзақ
жұмыс жасатпаңыз. Әйтпесе, бұл ингредиенттер қызып кетеді де,
еріп, кесектеніп қалады.
-
Ішіне орнатылған қорғаныс бекітпесі: алмастар тек блендер
қондырғысы мотор бөлігіне дұрыс орнатылғанда және қақпақ
табаққа дұрыс орнатылғанда ғана жұмыс жасайды.
- Егер сіз пияз турасаңыз, онда пульсті функциясын бірнеше рет
қолданыңыз, ол пиязды сіздің талғамыңызға сай майдалап кеседі
- Стандартты турау/кесу уақыты 30-60 секунд.
Егер тамақ алмасқа немесе ыдыстың ішкі жағына жабысып қалса:
1 Құралды сөндіріңіз.
2 Ыдыстың қақпағын ашыңыз.
3 Алмастағы немесе ыдыстың қабырғасындағы ингредиенттерді
күрекшенің көмегімен тазалаңыз.
LT | Peiliukas – patarimai ir perspėjimai
Prieš sudėdami produktus, visada į dubenį įstatykite peiliuką.
Kapodami (kietą) sūrį arba šokoladą, nelaikykite prietaiso įjungto per
ilgai. Kitaip šie produktai per daug įkais, pradės lydytis ir sulips į
gumulus.
-
Įmontuotas apsauginis užraktas: ašmenys veikia tik tuomet, kai
maišytuvo dangtelis tinkamai uždėtas ant variklio įtaiso ir dangtis yra
tinkamai uždėtas ant dubens.
- Jei kapojate svogūnus, keletą kartų pasinaudokite pulsavimo funkcija,
kad nesukapotumėte svogūnų per smulkiai.
- Standartinis laikas bet kokiam kapojimui yra 30–60 sekundžių.
Jei maistas prilimpa prie peiliuko ar dubens sienelių:
1 Išjunkite prietaisą.
2 Nuo dubens nukelkite dangtį.
3 Mentele pašalinkite prie peiliuko ar dubens sienelių prilipusius
produktus.
LV | Asmens - padomi un brīdinājumi
Pirms liekat bļodā produktus, vienmēr ievietojiet tajā asmeni.
Nedarbiniet ierīci pārāk ilgi, kad kapājat (cietu) sieru vai šokolādi.
Pretējā gadījumā šis sastāvdaļas kļūs pārāk karstas un sāks izkust, un
salips.
-
Iebūvēts drošības slēdzis: asmens sāks darboties tikai tad, ja blendera
vāks ir atbilstoši uzvietots uz motora nodalījuma un vāks ir atbilstoši
uzvietots bļodai.
- Ja kapājat sīpolus, dažas reizes izmantojiet pulsa funkciju, lai sīpoli
netiktu sakapāti pārāk smalki.
- Visu veidu kapāšanas darbiem parastais apstrādes ilgums ir 30-60
sekundes.
Ja produkti pielīp pie asmens vai bļodas iekšpuses:
1 Izslēdziet ierīci.
2 Noņemiet bļodas vāku.
3 Ar lāpstiņu noņemiet produktus no asmens vai bļodas sienām.
PL | Ostrze — wskazówki i ostrzeżenia
Zamontuj ostrze w pojemniku przed dodaniem składników.
Nie należy rozdrabniać czekolady lub twardego sera zbyt długo. Może
to spowodować zbytnie nagrzanie się tych produktów i ich
roztopienie lub zbijanie się w grudki.
-
Wbudowana blokada bezpieczeństwa: ostrze działa tylko wtedy, gdy
nasadka blendera jest prawidłowo założona na części silnikowej, a
pokrywka jest prawidłowo założona na pojemniku.
- Gdy rozdrabniasz cebulę, użyj kilkakrotnie funkcji pulsacyjnej —
pozwoli to uniknąć jej zbyt drobnego posiekania.
- Standardowy czas dla wszystkich zadań rozdrabniania wynosi 30–60
sekund.
Jeśli produkty przykleją się do ostrza lub do ścianek pojemnika:
1 Wyłącz urządzenie.
2 Zdejmij pokrywkę z pojemnika.
3 Łopatką usuń składniki z ostrza i ścianek pojemnika.
RO | Lamă - sugestii şi avertismente
Puneţi întotdeauna lama în bol înainte de a începe să adăugaţi
ingredientele.
Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze prea mult când tocaţi brânză (tare)
sau ciocolată. În caz contrar, aceste ingrediente se înfierbântă prea
tare, încep să se topească şi devin pline de cocoloaşe.
-
Dispozitiv de siguranţă încorporat: cuţitul funcţionează numai atunci
când capacul blenderului este montat corect pe blocul motor şi
capacul este montat corect pe bol.
Dacă tăiaţi ceapă, acţionaţi de câteva ori funcţia impuls pentru a
evita tăierea prea fină a cepei.
31
-
Durata standard pentru toate operaţiile de tocare este de 30-60 de
secunde.
Dacă ingredientele se lipesc de lamă sau de interiorul bolului:
Ak sekáte (tvrdý) syr alebo čokoládu, nikdy nenechajte zariadenie
pracovať príliš dlho. V opačnom prípade sa tieto suroviny
príliš zohrejú, začnú sa topiť a vytvoria sa hrudky.
1 Opriţi aparatul.
-
2 Luaţi capacul de pe bol.
3 Îndepărtaţi ingredientele de pe lamă sau de pe pereţii bolului cu
ajutorul unei spatule.
RU | Лезвия - советы и предостережения
Всегда опускайте нож в чашу до того как поместить в нее
продукты.
При измельчении (твердых) сыров или шоколада не используйте
прибор долго. В противном случае ингредиенты могут слишком
нагреться, расплавиться и сбиться комками.
-
Встроенная блокировка: лезвия запускаются, только когда
крышка блендера правильно установлена на блок
электродвигателя, а крышка правильно стоит на чаше.
- При измельчении лука несколько раз включайте импульсный
режим, чтобы не допустить чрезмерного измельчения лука.
- Стандартное значение измельчения продуктов составляет 3060 секунд.
В случае налипания продуктов на нож или внутреннюю
поверхность чаши:
1 Выключите прибор.
2 Снимите с чаши крышку.
3 С помощью лопатки очистите прилипшие продукты с лезвия
ножа или со стенок чаши.
SK | Čepeľ – tipy a varovania
Do misky najskôr vložte čepeľ a až potom pridajte spracovávané
suroviny.
32
Vstavané bezpečnostné uzamknutie: čepeľ funguje len v prípade, ak
je správne upevnený kryt mixéra na pohonnej jednotke a veko je
správne namontované na nádobe.
- Ak sekáte cibuľu, niekoľkokrát použitie funkciu impulzov, aby ste ju
neposekali na príliš jemno.
- Spracovanie potravín bežne trvá 30 - 60 sekúnd.
Ak sa Vám jedlo prilepilo na nôž alebo vnútro misky:
1 Vypnite zariadenie.
2 Odmontujte veko misky.
3 Vareškou odstráňte z čepele a zo stien nádoby prilepené suroviny.
SL | Rezilo – nasveti in opozorila
V posodo vedno najprej namestite rezilo, šele zatem začnite dodajati
sestavine.
Pri sekljanju (trdega) sira ali čokolade ne dovolite, da aparat deluje
predolgo. Sicer se sestavine preveč segrejejo in posledično stalijo ali
postanejo grudaste.
-
Vgrajena varnostna ključavnica: rezilo deluje samo, če je pokrovček
mešalnika pravilno nameščen na motorno enoto, pokrov pa na
posodo.
- Če sekljate čebulo, uporabite nekajkrat pulzno funkcijo, da
preprečite predrobno nasekljano čebulo.
- Običajen čas obdelave pri vseh vrstah sekljanja je 30–60 sekund.
Če se hrana prilepi na rezilo ali na notranjost posode:
1 Aparat izklopite.
2 Odstranite pokrov posode.
3 Odstranite sestavine z rezila ali s stene posode z lopatico.
SR | Sečivo - saveti i upozorenja
Uvek stavite sečivo u posudu pre nego što počnete da dodajete
sastojke.
Aparat ne treba da radi suviše dugo kada seckate (tvrdi) sir ili
čokoladu. U suprotnom će se ovi sastojci zagrejati, zgrudvati, i postati
suviše mekani.
1 Вимкніть пристрій.
2 Зніміть з чаші кришку.
3 Почистіть ножі або стінки чаші від продуктів за допомогою
лопатки.
-
Ugrađena sigurnosna brava: sečivo radi samo kada je poklopac
ležišta blendera pravilno pričvršćen na motor, a poklopac pravilno
postavljen na posudu.
- Ako seckate crni luk, upotrebite pulsnu funkciju nekoliko puta da
biste sprečili da crni luk bude iseckan suviše sitno.
- Standardno vreme prerađivanja za sve vrste seckanja je između 3060 sekundi.
Ukoliko se hrana zalepi za sečivo ili unutrašnjost posude:
1 Isključite aparat.
2 Skinite poklopac sa posude.
3 Lopaticom uklonite sastojke sa sečiva ili zida posude.
UK | Ніж - поради та попередження
Перед тим, як додавати продукти, встановіть ніж у чашу.
Не допускайте, щоб пристрій надто довго працював під час
подрібнення (твердого) сиру чи шоколаду. Інакше ці продукти
дуже нагріються, почнуть топитися і стануть грудкуватими.
-
Вбудована система запобіжного блокування: ніж працює лише
тоді, коли ковпак блендера встановлений належним чином на
блок двигуна, а кришка надійно зафіксована на чаші.
- Під час нарізання цибулі використовуйте імпульсний режим
кілька разів, щоб не нарізати її надто дрібно.
- Стандартний час роботи пристрою для подрібнення становить
30-60 секунд.
Якщо продукти прилипають до ножа чи до внутрішніх стінок чаші:
33
34
35
EN | Kneading accessory - tips and warnings
-
Built-in safety lock: the kneading accessory only works when the
blender cap is assembled properly on the motor unit and the lid is
assembled properly on the bowl.
Always put the kneading accessory in the bowl before you add the
ingredients.
The standard processing time for all kneading jobs is 30-180
seconds.
BG | Приставка за месене - съвети и предупреждения
-
Вградена защитна блокировка: приставката за месене работи
само когато капачката на пасатора е монтирана правилно върху
задвижващия блок и капакът е монтиран правилно върху купата.
Винаги слагайте приставката за месене в купата, преди да
сипвате съставките.
Нормалното време за обработване при всички операции с
месене е 30-180 секунди.
CS | Hnětací nástavce - tipy a upozornění
-
Zabudovaná bezpečnostní pojistka: Hnětací hák funguje pouze za
podmínek, je-li na motorové jednotce správně připevněn kryt
mixéru a víko nasazeno na nádobě.
Hnětací nástavce vložte do mísy vždy před přidáním surovin.
Standardní doba zpracování pro všechny typy hnětení je 30 až 180
sekund.
ET | Tainakonksud - nõuanded ja hoiatused
-
Sisseehitatud ohutuslüliti: tainakonksud töötavad ainult siis, kui
mikserikate on korralikult mootorisektsioonile kinnitatud ja nõule on
kaas korralikult peale pandud.
Enne koostisainete lisamist pange alati tainakonksud nõusse.
Tavaline, kõikide tainasõtkumistoimingute pikkus on 30–180 sekundit.
HR | Dodatak za miješanje tijesta - savjeti i upozorenja
-
HU | Dagasztótartozék - tanácsok és figyelmeztetések
-
Beépített biztonsági zár: a dagasztótartozék csak akkor működik, ha
a robotgép fedele megfelelően illeszkedik a motoregységre, a fedél
pedig a munkatálra.
Először mindig a dagasztótartozékot helyezze a tálba, az
alapanyagokat csak ezt követően.
Dagasztáshoz szükséges általános idő: 30-180 másodperc.
KZ | Шайқау қосымша бөлшектері – кеңестер мен
ескертулер
-
Ішіне орнатылған қорғаныс бекітпесі: шайқаушы қосымша бөлшек
тек блендер қондырғысы мотор бөлігіне дұрыс орнатылғанда
және қақпақ табаққа дұрыс орнатылғанда ғана жұмыс жасайды.
Ингредиенттерді салар алдында әрдайым шайқауға арналған
қосымша бөлшектерін ыдыстың ішіне салыңыз.
Стандартты шайқау уақыты 30-180 секунд.
LT | Minkymo priedas – patarimai ir perspėjimai
-
Įmontuotas apsauginis užraktas: minkymo priedas veikia tik tuomet,
kai maišytuvo dangtelis tinkamai uždėtas ant variklio įtaiso ir dangtis
yra tinkamai uždėtas ant dubens.
Prieš sudėdami produktus, visada į dubenį įstatykite minkymo priedą.
Standartinis laikas visokių rūšių minkymui yra 30–180 sekundžių.
LV | Mīcīšanas piederums - padomi un brīdinājumi
-
36
Ugrađeni sigurnosni mehanizam: Dodatak za miješanje tijesta radi
samo kad je miješalica pravilno postavljena na jedinicu motora, a na
posudu pravilno postavljen poklopac.
Dodatak za miješanje uvijek stavite u zdjelu prije dodavanja
sastojaka.
Standardno vrijeme miješanja tijesta je 30-180 sekundi.
Iebūvēts drošības slēdzis: mīcīšanas piederums sāks darboties tikai
tad, ja blendera vāks ir atbilstoši uzvietots uz motora nodalījuma un
vāks ir atbilstoši uzvietots bļodai.
-
-
PL | Końcówka do wyrabiania ciasta — wskazówki i
-
ostrzeżenia
-
-
SK | Nástavec na miesenie – tipy a varovania
Vienmēr ielieciet mīcīšanas piederumu bļodā, pirms ievietojat tur
produktus.
Parastais apstrādes ilgums visiem mīcīšanas darbiem ir 30-180
sekundes.
Wbudowana blokada bezpieczeństwa: końcówka do wyrabiania
ciasta działa tylko wtedy, gdy nasadka blendera jest prawidłowo
założona na części silnikowej, a pokrywka jest prawidłowo założona
na pojemniku.
Zamontuj końcówkę do wyrabiania ciasta w pojemniku przed
dodaniem składników.
Standardowy czas dla wszystkich zadań wyrabiania ciasta wynosi
30–180 sekund.
-
SL | Nastavek za gnetenje – nasveti in opozorila
-
RO | Accesoriu de frământare - sugestii şi avertismente
-
Dispozitiv de siguranţă încorporat: accesoriul pentru frământare
funcţionează numai atunci când capacul blenderului este montat
corect pe blocul motor şi capacul este montat corect pe bol.
Puneţi întotdeauna accesoriul de frământare în bol înainte de a
adăuga ingredientele.
Durata standard pentru toate operaţiile de frământare este de 30180 de secunde.
-
Встроенная блокировка: насадка для приготовления теста
работает только когда крышка блендера правильно установлена
на блок электродвигателя, а крышка правильно стоит на чаше.
Всегда опускайте насадку-тестомешалку в чашу до того как
поместить в нее ингредиенты.
Стандартное значение времени замешивания составляет 30180 секунд.
Vgrajena varnostna ključavnica: nastavek za gnetenje deluje samo, če
je pokrovček mešalnika pravilno nameščen na motorno enoto,
pokrov pa na posodo.
Preden dodate sestavine, v posodo namestite nastavek za gnetenje.
Običajen čas obdelave pri vseh vrstah gnetenja je 30–180 sekund.
SR | Dodatak za mešenje - saveti i upozorenja
-
Ugrađena sigurnosna brava: dodaci za mešenje rade samo kada je
poklopac ležišta blendera pravilno pričvršćen na motor, a poklopac
pravilno postavljen na posudu.
Uvek stavite dodatak za mešenje u posudu pre dodavanja sastojaka.
Standardno vreme prerađivanja za sve vrste mešenja je između 30180 sekundi.
UK | Приладдя для замішування тіста - поради та
RU | Насадка-тестомешалка - советы и
предостережения
Vstavané bezpečnostné uzamknutie: nástavec na miesenie funguje
len v prípade, ak je správne upevnený kryt mixéra na pohonnej
jednotke a veko je správne namontované na nádobe.
Do misky najskôr vložte nástavec na miesenie a až potom pridajte
spracovávané suroviny.
Miesenie bežne trvá 30 - 180 sekúnd.
попередження
-
-
Вбудована система запобіжного блокування: приладдя для
замішування тіста працює лише тоді, коли ковпак блендера
встановлений належним чином на блок двигуна, а кришка
надійно зафіксована на чаші.
Перед тим, як додавати продукти, встановіть приладдя для
замішування тіста у чашу.
Стандартний час роботи пристрою для замішування тіста
становить 30-180 секунд.
37
38
HR7735
39
EN | Inserts - tips and warnings
Do not exert too much pressure on the pusher when you press
ingredients down the feeding tube.
Do not let the appliance run too long when you shred (hard) cheese.
Otherwise the cheese becomes too hot, starts to melt and turns
lumpy. Do not use the insert to shred chocolate. Only use the blade
(page 28) for this purpose.
-
Built-in safety lock: the inserts only work when the blender cap is
assembled properly on the motor unit and the lid is assembled
properly on the bowl.
When you shred or granulate soft ingredients, use a low speed to
prevent the ingredients from turning into a puree.
When you have to process a large amount of ingredients, process
small batches and empty the bowl between batches.
1 Pre-cut large ingredients to make them fit into the feeding tube.
2 Fill the feeding tube evenly for the best results.
BG | Дискове - съвети и предупреждения
Не натискайте прекалено силно тласкача, когато избутвате
продуктите през подаващата тръба.
Не допускайте уредът да работи прекалено дълго, когато
настъргвате (твърдо) сирене. В противен случай сиренето става
много горещо, започва да се топи и образува мехури. Не
използвайте диска за настъргване на шоколад. За тази цел
използвайте само ножа (стр. 28).
-
40
Вградена защитна блокировка: дисковете работят само когато
капачката на пасатора е монтирана правилно върху
задвижващия блок и капакът е монтиран правилно върху купата.
Когато настъргвате или гранулирате меки продукти,
използвайте ниска скорост, за да предотвратите смачкването
им на пюре.
-
Когато имате да обработвате голямо количество продукти,
работете с малки порции и изпразвайте купата между
порциите.
1 Нарязвайте предварително едрите продукти, за да могат да
минат през подаващата тръба.
2 За най-добри резултати запълвайте равномерно подаващата
тръба.
CS | Nástavce - tipy a upozornění
Při stlačování surovin plnicí trubicí nevyvíjejte příliš velký tlak na
pěchovač.
Při strouhání (tvrdého) sýru nenechávejte přístroj v provozu příliš
dlouhou dobu. Sýr by se příliš zahřál, začal by se rozpouštět a
hrudkovatět. Nepoužívejte tento nástavec pro strouhání čokolády. Pro
tento účel používejte pouze nůž (strana 28).
-
Zabudovaná bezpečnostní pojistka: Nástavce fungují pouze za
podmínek, je-li na motorové jednotce správně připevněn kryt
mixéru a víko nasazeno na nádobě.
Při strouhání nebo granulování měkkých surovin použijte nízkou
rychlost, aby se suroviny nezměnily na kaši.
Pokud zpracováváte velké množství surovin, postupujte po malých
dávkách a po každé dávce vyprázdněte mísu.
1 Velké kusy potravin předem nakrájejte, aby se vešly do plnicí
trubice.
2 Potraviny vkládejte postupně a rovnoměrně.
ET | Riivimiskettad - nõuanded ja hoiatused
Ärge rakendage tõukurile liigset jõudu, kui te sellega koostisaineid
etteandetorusse surute.
Ärge (kõva) juustu riivimisel laske seadmel liiga kaua töötada.Vastasel
juhtumil läheb juust liiga kuumaks, hakkab sulama ja läheb klompi.
Ärge kasutage riivimiskettaid šokolaadi riivimiseks. Kasutage selleks
eesmärgiks ainult tiiviknuga (lk 28).
-
Sisseehitatud ohutuslüliti: riivimiskettad töötavad ainult siis, kui
mikserikate on korralikult mootorisektsioonile kinnitatud ja nõule on
kaas korralikult peale pandud.
Pehmeid toiduaineid riivides või sõmerdades kasutage väiksemat
kiirust, et vältida toiduainete püreestumist.
Vajadusel töödelda suurt kogust koostisaineid, tehke seda väikeste
koguste kaupa, ning tühjendage kogustevahelisel ajal nõu.
1 Tükeldage suured koostisaine tükid eelnevalt etteandetorusse
mahtuvateks tükkideks.
2 Parema tulemuse saavutamiseks täitke etteandetoru ühtlaselt.
HR | Umeci - savjeti i upozorenja
Nemojte prejako pritiskati potiskivač prilikom guranja sastojaka niz
cijev za umetanje.
Pazite da aparat ne radi predugo prilikom usitnjavanja (tvrdog) sira. U
protivnom će se sir previše zagrijati, a zatim će se početi topiti i
stvorit će se grudice. Nemojte koristiti umetak za sjeckanje čokolade.
U tu svrhu koristite samo rezač (stranica 28).
-
Ugrađeni sigurnosni mehanizam: Umetci rade samo kad je miješalica
pravilno postavljena na jedinicu motora, a na posudu pravilno
postavljen poklopac.
Kada usitnjavate ili granulirate meke sastojke, koristite nižu brzinu
kako se sastojci ne bi pretvorili u kašu.
Kada trebate obraditi velike količine sastojaka, obrađujte manje
količine odjednom i ispraznite zdjelu između dva procesa.
1 Velike sastojke prethodno ručno izrežite na manje komade kako
bi stali u cijev za umetanje.
2 Za najbolje rezultate ravnomjerno napunite cijev.
HU | Betétek - tanácsok és figyelmeztetések
Ne nyomja túl erősen az adagolócsőbe az alapanyagokat a
nyomórúddal.
Kemény sajtok reszelésekor ne üzemeltesse sokáig a készüléket, mert
a sajt felmelegedhet, megolvadhat és csomóssá válhat. Csokoládé
reszeléséhez ne ezt a betétet használja, hanem a késsel aprítsa
(28 oldal).
-
Beépített biztonsági zár: a betétek csak akkor működnek, ha a
robotgép sapkája megfelelően illeszkedik a motoregységre, a fedél
pedig a munkatálra.
Puha alapanyagok reszelését vagy darálását alacsony fokozaton
végezze, így megakadályozza a pürésítést.
Ha nagyobb mennyiséget dolgoz fel, végezze kisebb adagokban, és
közben mindig ürítse ki a munkatálat.
1 Darabolja fel előre az alapanyagokat az adagolócsőhöz mérten.
2 A legjobb eredmény érdekében egyenletesen töltse meg az
ételadagoló nyílást.
KZ | Енгізбелер – кеңестер мен ескертулер
Салма құбыры ішіне ингредиенттерді итергішпен итергенде қатты
күш салмаңыз.
Қатты ірімшікті майдалағанда құралды тым ұзақ жұмыс
жасатпаңыз. Әйтпесе, ірімшік қызып кетеді де, еріп,
кесектеніп қалады. Енгізбені шоколад кесуге қолданбаңыз. Бұл
мақсат үшін, тек алмасты ғана қолданыңыз (28 бет).
-
Ішіне орнатылған қорғаныс бекітпесі: қосымша қондырғылар тек
блендер қондырғысы мотор бөлігіне дұрыс орнатылғанда және
қақпақ табаққа дұрыс орнатылғанда ғана жұмыс жасайды.
Жұмсақ ингредиенттерді майдалағанда немесе түйіршіктегенде,
төмен жылдамдықты таңдаңыз, сонда сіздің ингредиенттеріңіз
пюреге айналып кетпейді.
41
-
Сізге тым көп мөлшердегі ингредиенттерді шайқау/турау керек
болса, онда кішкене бөліктермен шайқап/тураңыз, және ыдысты
арасында босатып отырыңыз.
1 Салма құбырына кіре алатын етіп, үлкен мөлшерлі
ингредиенттерді алдын ала кесіп алыңыз.
2 Жақсы нәтижеге жету үшін, салма құбырын бірқалыпты етіп
толтырыңыз.
LT | Įdėklai – patarimai ir perspėjimai
Stumdami produktus padavimo vamzdžiu žemyn, nespauskite stūmiklio
per stipriai.
Pjaustydami (kietą) sūrį, neleiskite prietaisui veikti per ilgai. Kitaip
sūris per daug įkais, pradės lydytis ir sulips į gumulus. Pjaustydami
šokoladą, nenaudokite įdėklo. Naudokite tam skirtą peiliuką (28 psl.).
-
Įmontuotas apsauginis užraktas: įdėklai veikia tik tuomet, kai
maišytuvo dangtelis tinkamai uždėtas ant variklio įtaiso ir dangtis yra
tinkamai uždėtas ant dubens.
Pjaustydami arba smulkindami minkštus produktus, pasirinkite mažą
greitį, kad produktai nevirstų tyre.
Kai turite apdoroti didelį maisto kiekį, darykite tai nedideliais kiekiais
ir, prieš imdami naują porciją, ištuštinkite dubenį.
1 Didelius produktus supjaustykite, kad jie tilptų į padavimo vamzdį.
2 Geriausius rezultatus pasieksite, padavimo vamzdį užpildę tolygiai.
LV
| Ieliktņi — padomi un brīdinājumi
Spiežot produktus lejup pa padevējcauruli, nespiediet bīdni pārāk
spēcīgi.
Neļaujiet ierīcei darboties pārāk ilgi, kad sasmalcināt (cietu) sieru.
Pretējā gadījumā siers pārāk sasils, sāks kust un salips. Neizmantojiet
ieliktni, lai sasmalcinātu šokolādi. Šim nolūkam, izmantojiet tikai asmeni
(28. lpp.).
42
-
Iebūvēts drošības slēdzis: ieliktņi sāks darboties tikai tad, ja blendera
vāks ir atbilstoši uzvietots uz motora nodalījuma un vāks ir atbilstoši
uzvietots bļodai.
Rīvējot vai smalcinot mīkstus produktus, noregulējiet mazu ātrumu,
lai produkti nepārvērstos biezenī.
Apstrādājot lielu daudzumu produktu, sadaliet to nelielās porcijās un
iztukšojiet bļodu pēc katras porcijas apstrādes.
1 Sagrieziet iepriekš lielus gabalus, lai tie ietilptu padevējcaurulē.
2 Lai iegūtu labākus rezultātus, produktu padevējcauruli piepildiet
vienmērīgi.
PL | Wkładki — wskazówki i ostrzeżenia
Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz podczas wpychania składników
do otworu na produkty.
Nie należy rozdrabniać twardego sera zbyt długo. Może to
spowodować zbytnie nagrzanie się sera i roztopienie lub zbijanie się
w grudki. Do rozdrabniania czekolady nie używaj wkładki, tylko ostrza
(str. 28).
-
Wbudowana blokada bezpieczeństwa: wkładki działają tylko wtedy,
gdy nasadka blendera jest prawidłowo założona na części silnikowej,
a pokrywka jest prawidłowo założona na pojemniku.
Podczas szatkowania lub rozdrabniania miękkich składników używaj
niskiej szybkości, aby nie zetrzeć ich na puree.
W przypadku dużej ilości składników miksuj jednorazowo małe
porcje i opróżniaj pojemnik po każdej porcji.
1 Przed włożeniem większych składników potnij je na kawałki, aby
zmieściły się do otworu na produkty.
2 Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, wkładaj produkty do otworu
stopniowo.
RO | Accesorii - sugestii şi avertismente
Nu exercitaţi o presiune prea mare pe împingător când împingeţi
ingredientele în tubul de alimentare.
Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze un timp prea îndelungat când radeţi
brânză (tare). În caz contrar, brânza se înfierbântă prea tare, începe să
se topească şi devine plină de cocoloaşe. Nu utilizaţi accesoriul pentru
a rade ciocolată. În acest scop, utilizaţi numai lama (pagina 28).
-
Dispozitiv de siguranţă încorporat: accesoriile funcţionează numai
atunci când capacul blenderului este montat corect pe blocul motor
şi capacul este montat corect pe bol.
Când radeţi sau granulaţi ingrediente moi, folosiţi o viteză redusă
pentru a evita transformarea ingredientelor în piure.
Când trebuie să preparaţi o cantitate mare de ingrediente, preparaţi
pe rând cantităţi mici şi goliţi bolul frecvent.
1 Tăiaţi ingredientele în bucăţi mai mici pentru a încăpea pe tubul
de alimentare.
2 Pentru rezultate optime, umpleţi complet tubul de alimentare.
RU | Вставки - советы и предостережения
Не нажимайте слишком сильно на толкатель при проталкивании
ингредиентов через загрузочное отверстие.
При шинковке (твердых) сыров не используйте прибор долго. В
противном случае сыр может слишком нагреться, расплавиться
и сбиться комками. Не используйте вставку для измельчения
шоколада. Для этого следует использовать только нож (см. стр.
28).
-
-
Встроенная блокировка: насадки работают, только когда крышка
блендера правильно установлена на блок электродвигателя, а
крышка правильно стоит на чаше.
При измельчении или гранулировании мягких ингредиентов
используйте низкую скорость их обработки, чтобы не
допустить чрезмерного измельчения продуктов до состояния
пюре.
Если вам необходимо обработать большое количество
продуктов, разделите их на небольшие порции и освобождайте
чашу после обработки каждой порции.
1 Предварительно разрежьте крупные куски, чтобы их можно
было поместить в загрузочное отверстие.
2 Для получения наилучших результатов заполняйте
загрузочный лоток равномерно.
SK | Nástavce – tipy a varovania
Pri dávkovaní surovín cez dávkovaciu trubicu netlačte priveľmi na
piest.
Ak strúhate (tvrdý) syr, nenechajte zariadenie príliš dlho zapnuté.V
opačnom prípade sa syr príliš zohreje, začne sa topiť a vytvoria sa
hrudky. Tento nástavec nepoužívajte na strúhanie čokolády. Na tento
účel používajte len čepeľ (strana 28).
-
Vstavané bezpečnostné uzamknutie: nástavce fungujú len v prípade,
ak je správne upevnený kryt mixéra na pohonnej jednotke a veko je
správne namontované na nádobe.
Keď sekáte alebo granulujete mäkké suroviny, použite nižšiu rýchlosť,
aby zo surovín nevzniklo pyré.
Ak máte spracovať veľké množstvo surovín, spracujte ho po
menších dávkach a po každej dávke vyprázdnite nádobu.
1 Väčšie suroviny vopred nakrájajte na kúsky, ktoré sa zmestia do
dávkovacej trubice.
2 Dávkovaciu trubicu napĺňajte rovnomerne, aby ste dosiahli
najlepšie výsledky.
SL | Nastavki – nasveti in opozorila
Na potiskalo ne pritiskajte premočno, ko v prostor za polnjenje
dodajate sestavine.
Pri strganju (trdega) sira ne dovolite, da aparat deluje predolgo.V
nasprotnem primeru se bo sir preveč segrel in posledično stalil ali
postal grudast. Nastavka ne uporabite za strganje čokolade. Uporabite
samo za to namenjeno rezilo (stran 28).
43
-
Vgrajena varnostna ključavnica: nastavki delujejo samo, če je
pokrovček mešalnika pravilno nameščen na motorno enoto, pokrov
pa na posodo.
Ko strgate ali granulirate mehke sestavine, uporabite nizko hitrost, da
se sestavine ne spremenijo v pire.
Večje količine sestavin obdelujte v manjših količinah in posodo
občasno izpraznite.
1 Večje sestavine narežite na manjše koščke, da jih lažje potisnete v
prostor za polnjenje.
2 Za optimalne rezultate napolnite prostor za polnjenje
enakomerno.
SR | Umeci - saveti i upozorenja
Nemojte previše pritiskati potiskivač kada gurate namirnice niz otvor
za hranu.
Aparat ne treba da radi suviše dugo kada rendate (tvrdi) sir. U
suprotnom će se sir ugrejati, početi da se topi i postati grudvast.
Nemojte koristiti umetak za rendanje čokolade. Koristite samo sečivo
(strana 28) u tu svrhu.
-
Ugrađena sigurnosna brava: dodaci rade samo kada je poklopac
ležišta blendera pravilno pričvršćen na motor, a poklopac pravilno
postavljen na posudu.
Kada stružete ili granulirate meke sastojke, koristite nisku brzinu da
biste sprečili da se sastojci pretvore u pire.
Kada treba da preradite veliku količinu sastojaka, obrađujte manje
količine i praznite posudu između tih količina.
1 Prethodno iseckajte velike sastojke da bi mogli da stanu u otvor
za hranu.
2 Punite otvor za hranu ravnomerno kako biste postigli najbolje
rezultate.
44
UK | Насадки - поради та попередження
Не тисніть на штовхач надто сильно, просуваючи продукти у
отвір для подачі.
Не допускайте, щоб пристрій надто довго працював під час
подрібнення (твердого) сиру. Інакше сир дуже нагріється, почне
плавитися і стане грудкуватим. Не використовуйте цю насадку
для подрібнення шоколаду - скористайтеся для цього ножем
(стор. 28).
-
Вбудована система запобіжного блокування: насадки працюють
лише тоді, коли ковпак блендера встановлений належним чином
на блок двигуна, а кришка надійно зафіксована на чаші.
Шинкуючи чи подрібнюючи м’які продукти, застосовуйте низьку
швидкість для запобігання перетворенню інгредієнтів у пюре.
Обробляючи велику кількість продуктів, подавайте їх малими
порціями і щоразу спорожнюйте чашу.
1 Попередньо поріжте великі шматки перед тим, як подавати їх
в отвір.
2 Для отримання кращих результатів, заповнюйте отвір для
подачі рівномірно.
45
i
100 g.
200 g.
L
Mayo
L
30 - 70 sec.
2-6
20 sec.
500 g.
500 g.
50 g.
150-300 g.
250 g.
500 g.
46
125-500 ml
EN | Emulsifying disc - tips and warnings
You can use the emulsifying disc to whip cream and to whisk eggs, egg
whites, instant pudding, mayonnaise and sponge cake mixtures.
Do not use the emulsifying disc to prepare cake mixtures with butter
or margarine or to knead dough. Use the kneading accessory for
these jobs (see page 35).
-
Built-in safety lock: the emulsifying disc only works when the blender
cap is assembled properly on the motor unit and the lid is
assembled properly on the bowl.
Make sure the bowl and the emulsifying disc are dry and free from
grease when you whisk egg whites. The egg whites have to be at
room temperature.
Always clean the emulsifying disc after use.
BG | Диск за емулгиране - съвети и предупреждения
Можете да използвате диска за емулгиране за получаване на
емулсия от сметана, яйца, белтъци, пудинг на прах, майонеза и
пандишпанени смеси.
Не използвайте диска за емулгиране за приготвяне на смеси за
кекс с масло или маргарин или за месене на тесто. Използвайте за
тези цели приставката за месене (вж. стр. 35).
-
Вградена защитна блокировка: дискът за емулгиране работи
само когато капачката на пасатора е монтирана правилно върху
задвижващия блок и капакът е монтиран правилно върху купата.
Внимавайте купата и дискът за емулгиране да са сухи и по тях
да няма остатъци от мазнина, когато разбивате белтъци.
Белтъците трябва да са със стайна температура.
След употреба винаги почиствайте емулгиращия диск.
CS | Emulgační kotouč - tipy a upozornění
Emulgační kotouč můžete použít ke šlehání krémů, vajec, vaječných bílků,
pudinků, majonéz a piškotových těst.
Emulgační kotouč nepoužívejte k přípravě těst s obsahem másla či
margarínu nebo pro hnětení těsta. Pro tyto činnosti použijte hnětací
nástavce (viz strana 35).
-
Zabudovaná bezpečnostní pojistka: Emulgační disk funguje pouze za
podmínek, je-li na motorové jednotce správně připevněn kryt
mixéru a víko nasazeno na nádobě.
Při šlehání vaječných bílků se přesvědčte, zda je emulgační kotouč a
mísa suchá a bez zbytků oleje. Bílky by měly mít pokojovou teplotu.
Po použití vždy emulgační kotouč vyčistěte.
ET | Emulgeerimiskettad - nõuanded ja hoiatused
Emulgeerimiskettaid saab kasutada vahukoore ja muna, munavalgete,
pulbrist valmistavate pudingute, majoneesi ning keeksisegu
vahustamiseks.
Ärge kasutage emulgeerimiskettaid võid või margariini sisaldava
koogisegu valmistamiseks või taina sõtkumiseks. Nende tööde
tegemiseks kasutage sõtkumiskonkse (vt lk 35).
-
Sisseehitatud ohutuslüliti: emulgeerimiskettad töötavad ainult siis, kui
mikserikate on korralikult mootorisektsioonile kinnitatud ja nõule on
kaas korralikult peale pandud.
Veenduge, et munavalgeid vahustades oleksid nõu ja
emulgeerimiskettad kuivad ning poleks rasvased. Munavalged peaksid
olema toatemperatuuriga.
Puhastage emulgeerimiskettad alati pärast kasutamist.
HR | Diskovi za pravljenje emulzije - savjeti i upozorenja
Diskove za pravljenje emulzije možete koristiti za turčenje vrhnja, jaja,
bjelanjaka jaja, pudinga, majoneza i pripremanje smjese za biskvit.
Nemojte koristiti ove diskove za pripremanje smjesa za kolače koje
sadrže maslac ili margarin ili miješanje tijesta. Za te zadatke koristite
dodatak za miješanje (pogledajte stranicu 35).
-
Ugrađeni sigurnosni mehanizam: Disk za pravljenje emulzija radi
samo kad je miješalica pravilno postavljena na jedinicu motora, a na
posudu pravilno postavljen poklopac.
47
-
Prilikom turčenja bjelanjaka jaja provjerite jesu li posuda i diskovi za
pravljenje emulzije suhi i bez masnoće. Bjelanjci moraju biti sobne
temperature.
Nakon korištenja diskove za pravljenje emulzije obavezno očistite.
HU | Elegyítőtárcsa - tippek és figyelmeztetések
Az elegyítőtárcsát használhatja tejszínhab készítéséhez, tojás, tojásfehérje
felveréséhez, instant pudingok, majonéz készítésére és süteménytészták
keveréséhez.
Vajat, margarint vagy élesztőt tartalmazó süteménytészták
készítéséhez ne az elegyítőtárcsát használja, hanem a dagasztókelléket
(lásd. 35. oldal).
-
Beépített biztonsági zár: az elegyítőtárcsa csak akkor működik, ha a
robotgép fedele megfelelően illeszkedik a motoregységre, a fedél
pedig a munkatálra.
Győződjön meg róla, hogy az edény és a elegyítőtárcsa ne legyen
nedves vagy zsíros, amikor tojásfehérjét ver fel. A tojásfehérje legyen
szobahőmérsékletű.
Használat után mindig tisztítsa meg az elegyítőtárcsát.
KZ | Майдалауыш дискілер – кеңестер мен
ескертулер
Майдалауыш дискілерін сіз крем, жұмыртқа, жұмыртқа ағын шайқауға,
ерітілмелі пудинг, майонез және бисквитті араластырмалар жасауға
қолдансаңыз болады.
Plakimo disku galite išplakti grietinėlę, kiaušinius, kiaušinių baltymus, tirpų
pudingą, majonezą ir biskvitinio pyrago tešlą.
Plakimo disko nenaudokite pyragų tešloms, kurių sudėtyje yra sviesto
arba margarino, ar tešlai minkyti. Šiems darbams naudokite minkymo
priedą (žr. puslapį 35).
-
Įmontuotas apsauginis užraktas: plakimo diskas veikia tik tuomet, kai
maišytuvo dangtelis tinkamai uždėtas ant variklio įtaiso ir dangtis yra
tinkamai uždėtas ant dubens.
Prieš plakdami kiaušinių baltymus, patikrinkite, ar dubuo bei plakimo
diskas yra sausi ir nesutepti riebalais. Kiaušinių baltymai turėtų būti
kambario temperatūros.
Visada iš karto po naudojimo nuvalykite plakimo diską.
LV | Emulģēšanas disks - padomi un brīdinājumi
Emulģēšanas disku var izmantot, lai sakultu putukrējumu un olas, olu
baltumus, ātri pagatavojamos pudiņus, majonēzi un biskvītu mīklu.
Neizmantojiet emulģēšanas disku, lai gatavotu mīklas ar margarīnu vai
sviestu, kā arī rauga mīklu. Šo darbu veikšanai izmantojiet mīcīšanas
piederumu (skatiet 35. lpp.).
-
-
-
Ішіне орнатылған қорғаныс бекітпесі: эмульсиялы дискі тек
блендер қондырғысы мотор бөлігіне дұрыс орнатылғанда және
қақпақ табаққа дұрыс орнатылғанда ғана жұмыс жасайды.
Жұмыртқа ағын шайқар алдында ыдыс және майдалауыш
дискілер кебу және майлы емес екендігін тексеріңіз. Жұмыртқа
ақтары бөлме температурасында болуы тиіс.
Қолданып болғаннан соң, майдалауыш дискілерді міндетті түрде
тазалап қойыңыз.
LT | Plakimo diskas – patarimai ir perspėjimai
Майдалауыш дискілерді май немесе маргарин қосылған кремдер
мен араластырмалар жасауға қолдануға болмайды. Бұл жұмыстар
үшін араластыру қосымша бөлшегін қолданыңыз (35 бетті
қараңыз)
-
48
-
Iebūvēts drošības slēdzis: emulģējošais disks sāks darboties tikai tad,
ja blendera vāks ir atbilstoši uzvietots uz motora nodalījuma un vāks
ir atbilstoši uzvietots bļodai.
Pirms olu baltumu putošanas pārliecinieties, ka bļoda un
emulģēšanas disks ir sauss un nav taukains. Olu baltumiem jābūt
istabas temperatūrā.
Vienmēr pēc izmantošanas notīriet emulģēšanas disku.
PL | Tarcza emulgacyjna — wskazówki i ostrzeżenia
Tarczy emulgacyjnej można używać do ubijania śmietany i trzepania jajek,
ubijania białek, puddingu, majonezu i różnego rodzaju ciast
biszkoptowych.
Tarczy emulgacyjnej nie można używać do przygotowywania ciast
zagniatanych z masłem lub margaryną albo do wyrabiania ciasta. Do
tych czynności należy używać końcówki do wyrabiania ciasta (patrz
str. 35).
-
-
Wbudowana blokada bezpieczeństwa: tarcza emulgacyjna działa
tylko wtedy, gdy nasadka blendera jest prawidłowo założona na
części silnikowej, a pokrywka jest prawidłowo założona na
pojemniku.
Upewnij się, że pojemnik i tarcza emulgacyjna są suche i
niezatłuszczone, zanim zaczniesz ubijanie piany z białek. Białka jajek
powinny mieć temperaturę pokojową.
Zawsze wyczyść tarczę emulgacyjną po użyciu.
RO | Disc de emulsifiere - sugestii şi avertismente
Puteţi folosi discul de emulsifiere pentru a bate frişcă, ouă, albuşuri sau a
prepara budinci instant, maioneză sau clătite.
Nu folosiţi discul de emulsifiere pentru prepararea aluaturilor pentru
prăjituri cu unt sau margarină sau pentru a frământa cocă. Folosiţi
accesoriul de frământare pentru aceste operaţii (vezi pagina 35).
-
Dispozitiv de siguranţă încorporat:discul de emulsifiere funcţionează
numai atunci când capacul blenderului este montat corect pe blocul
motor şi capacul este montat corect pe bol.
Aveţi grijă ca bolul şi discul de emulsifiere să fie curate şi uscate
când bateţi albuşuri. Albuşurile trebuie să fie la temperatura camerei.
După ce îl utilizaţi, curăţaţi întotdeauna discul de emulsifiere.
RU | Диск для приготовления эмульсий - советы и
предостережения
Вы можете пользоваться диском для приготовления эмульсий для
взбивания сливок и яиц, сбивания яичных белков, быстрого
приготовления пудинга, майонеза и смесей для бисквита.
Не используйте диск для приготовления эмульсий при
приготовлении смесей для бисквита со сливочным маслом или
маргарином, а также для замешивания теста. Для этих целей
используйте насадку-тестомешалку (см. стр. 35).
-
Встроенная блокировка: диск для взбивания работает только
когда крышка блендера правильно установлена на блок
электродвигателя, а крышка правильно стоит на чаше.
При сбивании яичных белков убедитесь, что чаша и диск для
приготовления эмульсий сухие и очищены от жира. Яичные
белки должны иметь комнатную температуру.
Обязательно очищайте диск для приготовления эмульсий после
использования.
SK | Emulgačný disk – tipy a varovania
Emulgačný disk môžete použiť na prípravu šľahaných krémov, na
vyšľahanie vajíčok, vaječných bielkov, instantných pudingov, majonéz a na
vymiešanie riedkeho piškótového cesta.
Emulgačný disk nepoužívajte na prípravu zmesí s maslom alebo
margarínom ani na miesenie cesta. Na spracovanie takýchto druhov
surovín použite nástavec na miesenie (pozrite si stranu 35).
-
Vstavané bezpečnostné uzamknutie: emulgačný disk funguje len v
prípade, ak je správne upevnený kryt mixéra na pohonnej jednotke
a veko je správne namontované na nádobe.
Pri šľahaní vaječných bielkov sa uistite, že emulgačný disk a miska sú
suché a odmastené. Vaječné bielka by mali mať izbovú teplotu.
Emulgačný disk po použití vždy očistite.
SL | Mešalna plošča – nasveti in opozorila
Mešalno ploščo lahko uporabljate za stepanje smetane, jajc, beljaka,
instant pudinga, majoneze in zmesi za torte.
Mešalne plošče ne uporabljajte za pripravo zmesi za torte z maslom
ali margarino ali za gnetenje testa. Za ta opravila uporabite nastavek
za gnetenje (oglejte si stran 35).
-
Vgrajena varnostna ključavnica: mešalna plošča deluje samo, če je
pokrovček mešalnika pravilno nameščen na motorno enoto, pokrov
pa na posodo.
Ko boste stepali beljak, naj bosta posoda in mešalna plošča čisti in
nemastni. Beljak naj ima sobno temperaturo.
Mešalno ploščo po uporabi očistite.
49
SR | Disk za pravljenje emulzije - saveti i upozorenja
Disk za pravljenje emulzije možete upotrebljavati za mućenje šlaga i jaja,
belanaca, instant pudinga, majoneza i testa za patišpanj.
Nemojte koristiti disk za pravljenje emulzije za pripremanje smesa za
kolač sa puterom ili margarinom ili za mešenje testa. Za ove postupke
koristite dodatak za mešenje (vidi stranicu 35).
-
Ugrađena sigurnosna brava: disk za pravljenje emulzije radi samo
kada je poklopac ležišta blendera pravilno pričvršćen na motor, a
poklopac pravilno postavljen na posudu.
Proverite da li su posuda i disk za pravljenje emulzije suvi i ne
zamašćeni kada mutite belanca. Belanca treba da budu na sobnoj
temperaturi.
Posle upotrebe uvek očistite disk za pravljenje emulzije.
UK | Диск для приготування емульсій - поради та
попередження
Диск для приготування емульсій можна використовувати для
збивання крему, яєць, білків, пудингів миттєвого приготування,
майонезу та бісквітних сумішей.
Не використовуйте цей диск для приготування сумішей для
тортів з маслом чи маргарином або для замішування тіста.
З цією метою використовуйте приладдя для замішування тіста
(див. стор. 35).
-
50
Вбудована система запобіжного блокування: диск для
приготування емульсій працює лише тоді, коли ковпак блендера
встановлений належним чином на блок двигуна, а кришка
надійно зафіксована на чаші.
Перед тим, як збивати яєчні білки, перевірте, чи чаша та диск
для приготування емульсій сухі, чи на них немає жиру. Яєчні
білки повинні мати кімнатну температуру.
Завжди після використання чистіть диск для приготування
емульсій.
51
EN | Blender - tips and warnings
Always let the appliance cool down to room temperature after you
have processed two batches.
Never open the lid when the blade rotates.
-
Built-in safety lock: you can only use the blender when the rib on
the blender jar is directly opposite the print on the motor unit.
- Do not exert too much pressure on the handle of the blender jar
when you assemble or disassemble the jar.
- Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC.
- To add liquid ingredients during processing, pour them into the
blender jar through the hole in the lid.
- Pre-cut solid ingredients into smaller pieces before you process
them.
- Soak dried ingredients, such as soy beans, before you process them.
- If you want to prepare a large quantity, process small batches of
ingredients instead of a large quantity at once.
- Use cooked ingredients when you blend a soup.
- When you process a liquid that is hot or tends to foam (e.g. milk),
do not put more than 1 litre in the blender jar to avoid spillage.
- If you are not satisfied with the result, switch off the appliance and
stir the ingredients with a spatula. Remove some of the contents to
process a smaller quantity or add some liquid.
If ingredients stick to the wall of the blender jar:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Open the lid and use a spatula to remove the ingredients from
the wall of the jar.
-
Вградена защитна блокировка: можете да използвате пасатора
само когато реброто на каната на пасатора е точно срещу
белега на задвижващия блок.
- Не упражнявайте прекомерен натиск върху дръжката на каната
на пасатора, когато я монтирате или демонтирате.
- Никога не сипвайте в каната на пасатора продукти, които са
по-горещи от 80°C.
- За да добавите течни съставки по време на обработване,
наливайте ги в каната на пасатора през отвора в капака.
- Нарязвайте предварително твърдите продукти на по-малки
парчета, преди да ги обработвате.
- Накисвайте сушените продукти, като например соевите зърна,
преди да ги обработвате.
- Ако искате да приготвите голямо количество, обработвайте
малки порции продукти вместо голямо количество наведнъж.
- Когато пасирате супа, използвайте предварително термично
обработени продукти.
- Когато обработвате течност, която е гореща или склонна към
разпенване (напр. мляко), не наливайте повече от 1 литър в
каната на пасатора, за да избегнете разплискване.
- Ако не сте доволни от резултата, изключете уреда и
разбъркайте продуктите с лопатка. Махнете малко от
съдържанието, за да обработите по-малко количество, или
добавете малко течност.
Ако продуктите залепнат по стените на каната на пасатора:
1 Изключете уреда и изведете щепсела от контакта.
3 Keep the spatula at a safe distance of approx. 2cm from the blade.
2 Отворете капака и използвайте лопатка, за да отстраните
продуктите от стените на каната.
Note: It is not possible to use the food processor bowl when the blender is
attached to the motor unit.
3 Дръжте лопатката на безопасно разстояние от около 2 см от
ножа.
BG | Пасатор - съвети и предупреждения
Винаги изчаквайте уреда да изстине до стайна температура след
обработването на всеки две порции.
52
Никога не отваряйте капака, докато ножът се върти.
Забележка: Не е възможно да се използва купата на кухненския
робот, когато пасаторът е закрепен към задвижващия блок.
CS | Mixér - tipy a upozornění
ET | Mikser - nõuanded ja hoiatused
Po zpracování dvou dávek nechte přístroj vychladnout na pokojovou
teplotu, než budete pokračovat.
Pärast kahe portsjoni töötlemist laske seade alati toatemperatuurini
jahtuda.
Nikdy neotvírejte víko, dokud se nůž točí.
Ärge kunagi avage kaant kui tera pöörleb.
-
-
Vestavěná bezpečnostní pojistka: mixér je možné použít pouze
tehdy, je-li žebro na nádobě mixéru přímo naproti potisku na
motorové jednotce.
- Při sestavování nebo rozebírání nádoby mixéru nevyvíjejte příliš
velký tlak na rukojeť.
- Nikdy neplňte nádobu mixéru přísadami, které jsou teplejší
než 80 °C.
- Chcete-li během zpracování přidat tekuté suroviny, nalijte je do
nádoby mixéru otvorem ve víku.
- Pevné suroviny před zpracováním nakrájejte na menší kousky.
- Suché přísady, jako jsou například sojové boby, před zpracováním
namočte.
- Pokud chcete připravovat velké množství, zpracovávejte raději menší
dávky spíše než velké množství surovin najednou.
- Při mixování polévky používejte vařené suroviny.
- Pokud zpracováváte tekutinu, která je horká nebo která tvoří pěnu
(např. mléko), nedávejte do nádoby více než 1 litr, aby se tekutina
nerozlila.
- Pokud nejste s výsledkem spokojeni, vypněte přístroj a zamíchejte
suroviny pomocí stěrky. Odeberte část surovin a zpracujte menší
množství nebo přidejte trochu tekutiny.
V případě, že se potraviny přilepí na stěnu nádoby mixéru:
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
2 Otevřete víko a pomocí stěrky odstraňte suroviny ze stěny
nádoby.
3 Stěrku udržujte v bezpečné vzdálenosti přibližně 2 cm od nože.
Poznámka: Dbejte na to, že mísu kuchyňského robota nelze používat, je-li
mixér upevněn k motorové jednotce.
Sissemonteeritud turvalukk: mikserit saab kasutada ainult siis, kui
mikserkannu ääresakk on täpselt mootoril oleva tähise vastas.
- Ärge kannu külgepanemisel või äravõtmisel mikserikannu käepidet
liiga tugevasti suruge.
- Ärge täitke kannmikserit toiduainetega, mis on kuumemad kui 80
°C.
- Töötlemise käigus lisage vedelaid koostisaineid mikserikannu kaanes
oleva ava kaudu.
- Enne tahkete koostisainete töötlemist tükeldage need väikesteks
tükkideks.
- Leotage kuivi toiduaineid, nagu nt sojaube enne töötlemist.
- Selle asemel et valmistada ühe korraga suur kogus, töödelge
koostisaineid väikeste koguste kaupa.
- Supi segamiseks kasutage keedetud koostisaineid.
- Kuumade või vahtuminevate vedelike (nt piim) töötlemisel ärge
pritsmete vältimiseks valage mikserikannu üle ühe liitri vedelikku.
- Kui te ei ole tulemusega rahul, lülitage seade välja ja segage
toiduaineid spaatliga. Eemaldage osa sisust, et töödelda väiksemaid
koduseid või valage natuke vedelikku juurde.
Kui mikserikannu külge on toiduained kinni jäänud, siis:
1 lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist;
2 avage kaas ja kasutage kaabitsat, et toiduaineid kannu seintelt
eemaldada.
3 Hoidke kaabitsat teradest ohutus, umbes 2 cm kaugusel.
Märkus: Köögikombaini nõu ei saa kasutada, kui mikser on
mootorisektsiooniga ühendatud.
53
HR | Miješalica - savjeti i upozorenja
Kad obradite dvije serije obavezno ostavite aparat da se ohladi na
sobnu temperaturu.
Az egyes adagok feldolgozása között várjon, míg a készülék
szobahőmérsékletre hűl.
Nemojte nikada otvarati poklopac dok se rezač okreće.
Ne nyissa fel a fedelet, ha a kés forog.
-
Ugrađeni sigurnosni mehanizam: miješalicu možete koristiti samo
kada se utor na posudi miješalice nalazi točno nasuprot ispisane
oznake na jedinici motora.
- Prilikom sastavljanja i rastavljanja posude nemojte previše pritiskati
ručku posude miješalice.
- U posudu miješalice nikada nemojte stavljati sastojke čija je
temperatura viša od 80ºC.
- Kako biste dodali tekuće sastojke tijekom obrade, izlijte ih u posudu
miješalice kroz otvor na poklopcu.
- Tvrde sastojke prethodno izrežite na manje dijelove prije obrade.
- Prije obrade suhe namirnice namočite poput soje.
- Ako želite pripremiti velike količine, obrađujte više manjih serija
sastojaka umjesto jedne velike količine.
- Kada miješate juhu koristite skuhane sastojke.
- Kad obrađujete tekuće sastojke koji su vrući ili se pjene (npr.
mlijeko), nemojte stavljati više od 1 litre u vrč miješalice kako se
sastojci ne bi prolili.
- Ako niste zadovoljni rezultatima, isključite aparat i promiješajte
sastojke lopaticom. Izvadite dio sadržaja kako biste obradili manju
količinu ili dodajte malo tekućine.
Ako se sastojci zalijepe za stjenku vrča miješalice:
-
1 Isključite aparat i izvucite kabel iz utičnice.
1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali
aljzatból.
2 Otvorite poklopac i lopaticom odvojite sastojke od stjenke vrča.
3 Držite lopaticu na sigurnoj udaljenosti od rezača, pribl. 2 cm.
Napomena: Posuda aparata za obradu hrane ne može se koristiti kad je na
jedinicu motora postavljena miješalica.
54
HU | Turmix - tanácsok és figyelmeztetések
Beépített biztonsági zár: a turmix csak akkor fog működni, ha a
turmixkelyhen lévő bordázat a motoregységen található jelzéssel
szemben áll.
- Össze- és szétszereléskor ne fejtsen ki túlságosan nagy nyomást a
turmixkehely fogantyújára.
- Ne töltsön 80 ºC-nál forróbb anyagot a turmixkehelybe.
- Turmixolás közben folyékony alapanyagot a turmixkehely
fedélnyílásán keresztül adagolhat.
- Mielőtt szilárd alapanyagokat turmixolna, darabolja fel őket.
- Feldolgozás előtt áztassa be a száraz alapanyagokat (például a
szójababot).
- Ha nagyobb mennyiséget kíván turmixolni, végezze kis adagokban.
- Leveskészítéskor főtt hozzávalókat alkalmazzon.
- Ha forró vagy habosodó folyadékot (pl. tej) kíván turmixolni, 1
liternél többet ne töltsön a turmixkehelybe, hogy elkerülje a
kifröcskölést.
- Ha nem elégedett a végeredménnyel, kapcsolja ki a készüléket, és
kenőlapát segítségével keverje össze az alapanyagokat. Vegyen ki
belőle, és turmixoljon kisebb adagot, vagy adjon hozzá kevés
folyadékot.
Ha a hozzávalók a turmixkehely falára ragadnak:
2 Nyissa fel a fedelet, és kenőlapát segítségével távolítsa el az
alapanyagokat az edény faláról.
3 A kenőlapátot tartsa biztonságos távolságra (kb. 2 cm) a késektől.
Megjegyzés: A robotgép-munkatál nem használható, ha a turmixkehely a
motoregységhez van illesztve.
KZ | Блендер – кеңестер мен ескертулер
Екі салымды өңдеп болған соң, құралды әрдайым бөлме
температурасына дейін суытып алыңыз.
Алмас айналып тұрғанда қақпақты ашуға тиым салынады.
-
Ішіне енгізілген қауіпсіздік бекітпе: сіз блендерді тек блендер
банкісінің қабырғасы тікелей мотор бөлігіндегі белгіге қарсы
қойылғанда ғана қолдана аласыз.
- Ыдысты жинағанда немесе бөлшектегенде блендер ыдысының
сабына қатты салмақ түсірмеңіз.
- Блендер банкасына 80ºC -тан ыстық ингредиенттерді салмаңыз.
- Шайқау/турау барысында сұйық ингредиенттер қосқыңыз келсе,
блендер банкісіне оларды қақпақтағы тесікшеден құйыңыз.
- Қатты ингредиенттерді турар/майдалар алдында кішкене
кесектерге кесіп алыңыз.
- Соя атбас бұршақтары сияқты құрғақ ингредиенттерді фильтрге
салар алдында, оларды суға салып жібітіп алыңыз.
- Егер сіз көп мөлшер дайындағыңыз келсе, онда бірден көп
мөлшердегі ингредиенттерді салмай, кішкене мөлшерлі
бөліктерге бөліп жасаңыз.
- Сорпа шайқағанда пісірілген ингредиенттер қолданыңыз.
- Тасып кетпес үшін, ыстық сұйықтықтарды немесе көбіктенетін
ингредиенттерді (мәселен сүтті) шайқағанда, 1 литірден көп
етіп блендер банкісіне құймаңыз.
- Егер сіз нәтижесімен қанағаттанбасаңыз, құралды сөндіріп,
ингредиенттерді күрекшемен араластырыңыз. Кішкене бөлігін
алып, аз мөлшерде жұмыс жасатыңыз немесе сұйықтық қосыңыз.
Егер ингредиенттер блендер банкісінің қабырғаларына жабысып
қалса:
1 Құралды өшіріп, тоқтан суырыңыз.
2 Қақпағын ашып, күрекшенің көмегімен ингредиенттерді банкі
қабығасынан тазалаңыз.
3 Күрекшені алмастан қауіпсіз – шамамен 2 см. қашықтықта
ұстаңыз.
Есте сақтаңыз: Блендер мотор бөлігіне орнатылған болса, тамақ
өңдеуші табақты қолдану мүмкін емес.
LT | Maišytuvas – patarimai ir perspėjimai
Visuomet leiskite prietaisui atvėsti iki kambario temperatūros po to,
kai apdorojate dvi produktų porcijas.
Niekada nenukelkite dangčio, kai sukasi peiliukai.
-
Įmontuotas apsauginis užraktas: maišytuvu galite naudotis tik tada, kai
maišytuvo ąsočio briaunelė yra tiesiai priešais žymę, esančią ant
variklio.
- Surinkdami ar išardydami maišytuvo ąsotį, nespauskite ąsočio
rankenos per stipriai.
- Niekada nedėkite į maišytuvo ąsotį produktų, karštesnių nei 80 ºC.
- Jei darbo metu norite į maišytuvo ąsoti supilti skysčių, pilkite juos per
angą dangtyje.
- Prieš apdorodami produktus, supjaustykite juos mažesniais
gabalėliais.
- Išmirkykite džiovintus produktus, pvz. sojos pupeles, prieš juos
apdorodami.
- Jei norite pagaminti didelį maisto kiekį, geriau produktus apdorokite
mažais, o ne dideliais kiekiais vienu metu.
- Maišydami sriubą, naudokite išvirtus produktus.
- Jei maišote karštus arba putojančius skysčius (pvz., pieną), kad
neišsitaškytų, į maišytuvo ąsotį pilkite ne daugiau kaip 1 litrą.
- Jei rezultatas jūsų netenkina, išjunkite prietaisą ir produktus
pamaišykite mentele. Truputį produktų išimkite, kad apdorotumėte
mažesnį kiekį, arba įpilkite skysčio.
Jei produktai prilipo prie maišytuvo ąsočio sienelės:
1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Atidarykite dangtį ir mentele pašalinkite produktus, prilipusius
prie ąsočio sienelių.
3 Mentelę laikykite saugiu, maždaug 2 cm atstumu nuo peiliuko.
55
Pastaba: Kai prie variklio įtaiso prijungtas maišytuvas, virtuvės kombaino
dubens naudoti neįmanoma.
LV | Blenderis - padomi un brīdinājumi
Vienmēr atdzesējiet ierīci līdz istabas temperatūrai pēc divu porciju
produktu apstrādes.
Nekad neatveriet vāku, asmeņiem griežoties.
-
Iebūvētais drošības slēdzis: blenderi var lietot tikai tad, ja blendera
krūzes izvirzījums atrodas tieši pretī motora nodalījuma uzrakstam.
- Neizdariet pārāk lielu spiedienu uz blendera krūzes rokturi, kad to
noņemat vai uzvietojat uz krūzes.
- Nekad nepiepildiet blendera krūku ar sastāvdaļām, kas ir karstākas
par 80ºC.
- Lai apstrādes laikā pievienotu šķidrus produktus, ielejiet tos blendera
krūzē pa atveri vākā.
- Pirms apstrādājat cietus produktus, sagrieziet tos mazākos gabaliņos.
- Izmērcējiet kaltētus produktus, piemēram, sojas pupiņas, pirms to
apstrādes.
- Lai sagatavotu lielu daudzumu ēdiena, apstrādājiet mazas produktu
porcijas, nevis uzreiz lielu porciju.
- Jaucot blenderī zupu, izmantojiet apstrādātus produktus.
- Apstrādājot karstu vai putojošu šķidrumu (piemēram, pienu), nelejiet
blendera krūzē vairāk par 1 litru, lai tas neizšļakstītos.
- Ja rezultāts jūs neapmierina, izslēdziet ierīci un apmaisiet produktus
ar lāpstiņu, izņemiet daļu produktu, lai apstrādātu mazāku daudzumu,
vai pievienojiet nedaudz šķidruma.
Ja produkti pielīp pie miksera blendera krūzes sienām:
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Atveriet vāku un ar lāpstiņu noņemiet produktus no krūzes
sieniņām.
3 Turiet lāpstiņu apmēram 2cm drošā attālumā no asmens.
Piezīme: Ievērojiet, ka virtuves kombaina bļodu nevar izmantot, ja blenderis
ir pievienots motora nodalījumam.
56
PL | Blender — wskazówki i ostrzeżenia
Przed użyciem urządzenia po raz trzeci odczekaj, aż ochłodzi się ono
do temperatury pokojowej.
Nigdy nie otwieraj pokrywki, gdy ostrza się obracają.
-
Wbudowana blokada bezpieczeństwa: blender można uruchomić
jedynie wtedy, gdy występ na dzbanku blendera znajduje się
dokładnie naprzeciw nadruku na części silnikowej.
- Nie naciskaj zbyt mocno na uchwyt blendera podczas zakładania i
zdejmowania dzbanka.
- Nie wolno wypełniać dzbanka składnikami o temperaturze wyższej
niż 80ºC.
- Aby dodać płynne składniki podczas miksowania, wlej je do dzbanka
przez otwór w pokrywce.
- Potnij składniki stałe przeznaczone do miksowania na niezbyt duże
kawałki.
- Namocz suche składniki (np. ziarna soi) przed ich zmiksowaniem.
- Jeśli chcesz przygotować większą ilość jedzenia lub napoju, podziel
składniki na mniejsze porcje — nie przetwarzaj ich w całości za
jednym razem.
- Do przecierania zupy używaj gotowanych produktów.
- W przypadku miksowania gorących lub pieniących się płynów (np.
mleka), nie wlewaj do dzbanka więcej niż 1 litr, aby uniknąć rozlania.
- Jeśli rezultaty nie są zadowalające, wyłącz urządzenie i przemieszaj
składniki łopatką. Wyjmij część zawartości, aby miksować mniejszą
ilość, albo dodaj trochę płynu.
Jeśli składniki przykleją się do ścianek dzbanka:
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
2 Otwórz pokrywkę i usuń składniki ze ścianek dzbanka blendera
za pomocą łopatki.
3 Trzymaj łopatkę w bezpiecznej odległości około 2 cm od ostrza.
Uwaga: Korzystanie z pojemnika robota kuchennego nie jest możliwe, gdy
do części silnikowej podłączony jest blender.
RO | Blender - sugestii şi avertismente
RU | Блендер - советы и предостережения
Lăsaţi întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei
după ce procesaţi două şarje.
Обязательно дайте прибору остыть до комнатной температуры
после обработки двух порций.
Nu deschideţi niciodată capacul în timp ce lama se învârteşte.
Запрещается открывать крышку при вращающемся ноже.
-
-
Întrerupător de siguranţă încorporat: puteţi folosi blenderul numai
când striaţia de pe vasul blenderului se află în dreptul reperului de
pe blocul motor.
- Nu exercitaţi o presiune prea mare pe mânerul vasului blenderului
când montaţi sau demontaţi vasul.
- Nu umpleţi niciodată vasul blenderului cu ingrediente mai fierbinţi
de 80ºC.
- Pentru a turna ingrediente lichide în timpul procesării, turnaţi-le în
vasul blenderului prin orificiul din capac.
- Tăiaţi ingredientele solide în bucăţi mai mici înainte de a le procesa.
- Muiaţi ingredientele uscate, cum ar fi boabele de soia, înainte de a le
procesa.
- Dacă doriţi să preparaţi o cantitate mare procesaţi, pe rând, cantităţi
mici în loc să introduceţi o cantitate mare o dată.
- Utilizaţi ingrediente preparate când pasaţi o supă.
- Dacă preparaţi un ingredient lichid fierbinte sau care face spumă
(cum ar fi laptele), nu adăugaţi mai mult de 1 litru în vasul
blenderului pentru a evita stropirea.
- Dacă nu sunteţi mulţumit de rezultat, opriţi aparatul şi amestecaţi
ingredientele cu o spatulă. Scoateţi o parte din conţinut pentru a
procesa o cantitate mai mică sau adăugaţi puţin lichid.
Dacă se lipesc ingredientele de pereţii vasului blenderului:
1 Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2 Deschideţi capacul şi dezlipiţi ingredientele de pe pereţii bolului
cu o spatulă.
3 Ţineţi spatula la o distanţă sigură de aproximativ 2 cm faţă de
lamă.
Notă: Nu puteţi folosi funcţiile robotului dacă blenderul este montat pe
blocul motor.
Встроенный блокиратор безопасности: блендер будет работать
только в том случае, если ребро блендера расположено точно
напротив отметки на блоке электродвигателя.
- При сборке или разборке кувшина блендера не прикладывайте
слишком большое усилие к ручке кувшина блендера.
- Не помещайте в кувшин блендера ингредиенты, температура
которых выше 80°C.
- Для того, чтобы добавить жидкие ингредиенты в процессе
обработки продуктов, добавляйте их в кувшин блендера через
отверстие в крышке.
- Прежде чем помещать в блендер твердые ингредиенты,
нарезайте их на более мелкие кусочки.
- Намочите сухие ингредиенты, такие как бобы, прежде чем
обработать их.
- Если вам требуется переработать большой объем продуктов,
разделите его на небольшие порции, а не старайтесь
переработать все продукты за один прием.
- При приготовлении супов используйте уже сваренные
ингредиенты.
- При переработке горячих жидкостей или жидкостей,
образующей пену (например, молока), не наливайте в кувшин
блендера более 1 л жидкости во избежание расплескивания.
- Если вы не удовлетворены результатом обработки
ингредиентов, выключите прибор и перемешайте ингредиенты
лопаткой, извлеките часть содержимого для обработки
меньшей порции или чтобы добавить немного жидкости.
Если ингредиенты прилипают к стенкам кувшина блендера:
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Откройте крышку и очистите налипшие продукты со стенок
кувшина с помощью лопатки.
57
3 Удерживайте лопатку на безопасном расстоянии от ножа,
приблизительно в 2 см.
Примечание. Нельзя использовать функции кухонного комбайна, если
на блок электродвигателя установлен кувшин блендера.
SK | Mixér – tipy a varovania
Po spracovaní dvoch dávok nechajte zariadenie schladiť na izbovú
teplotu.
Kým čepele rotujú, nikdy neotvárajte veko.
-
Zabudovaný bezpečnostný zámok: zariadenie uvediete do chodu,
len ak sa výstupok na nádobe mixéra nachádza presne oproti
označenému miestu na pohonnej jednotke.
- Keď nádobu skladáte alebo rozoberáte, na rukoväť nádoby mixéra
nevyvíjajte príliš veľký tlak.
- Do nádoby mixéra vkladajte len suroviny, ktorých teplota
nepresahuje 80 °C.
- Ak chcete do nádoby počas činnosti zariadenia pridať kvapalné
suroviny, použite na tento účel otvor vo veku nádoby.
- Pred spracovaním pokrájajte tuhé suroviny na menšie kúsky.
- Pred spracovaním suché prísady, napríklad sójové bôby, namočte.
- Ak chcete spracovať väčšie množstvo surovín, radšej spracujte
niekoľko menších dávok, ako väčšie množstvo surovín naraz.
- Pri mixovaní polievky použite varené suroviny.
- Ak potrebujete spracovať horúcu kvapalinu alebo kvapalinu, ktorá
pení (napr. mlieko), do nádoby nalejte maximálne 1 liter tejto
kvapaliny, aby ste predišli jej rozliatiu.
- Ak s výsledkom nie ste spokojní, vypnite zariadenie a suroviny
premiešajte vareškou. Časť obsahu nádoby vyberte, aby v nej
zostalo menej surovín na spracovanie alebo pridajte trochu
kvapaliny.
Ak sa suroviny prilepia na steny nádoby mixéra:
58
3 Varešku držte v bezpečnej vzdialenosti (asi 2 cm) od čepele.
Poznámka: Nádobu kuchynského robota nemôžete používať, ak je na
pohonnej jednotke nasadený mixér.
SL | Mešalnik – nasveti in opozorila
Če ste obdelali dve količini, naj se aparat ohladi na sobno
temperaturo.
Ko se rezilo vrti, pokrova ne odpirajte.
-
Vgrajena varnostna ključavnica: mešalnik lahko uporabljate samo, ko
je izbočena črta posode neposredno nasproti napisa na motorni
enoti.
- Ko sestavljate ali razstavljate posodo mešalnika, ne pritiskajte
premočno na njen ročaj.
- Posode ne polnite s sestavinami, katerih temperatura presega 80 ºC.
- Tekočine lahko med obdelavo dodajate skozi odprtino v pokrovu
posode.
- Trde sestavine pred obdelavo narežite na manjše koščke.
- Suhe sestavine, kot so sojina zrna, pred obdelavo namočite.
- Večje količine sestavin obdelujte v več manjših količinah in ne vseh
naenkrat.
- Pri mešanju juhe uporabite kuhane sestavine.
- Ko obdelujete tekočine, ki so vroče ali se rade penijo (npr. mleko),
jih v posodo mešalnika ne nalijte več kot 1 liter, da preprečite
razlivanje.
- Če z rezultatom niste zadovoljni, izklopite aparat, sestavine
premešajte z lopatico, odstranite nekaj količine in obdelujte manjšo
količino ali pa dodajte nekaj tekočine.
Če se sestavine prilepijo na stene posode:
1 Aparat izklopite in izključite.
2 Odprite pokrov in z lopatico odstranite sestavine s sten posode.
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
3 Lopatico držite na varni razdalji, približno 2 cm od rezila.
2 Otvorte veko a pomocou varešky odstráňte suroviny zo stien
nádoby.
Opomba: Posode kuhinjskega strojčka ne morete uporabljati, če je na
motorno enoto pritrjen mešalnik.
SR | Blender - saveti i upozorenja
Uvek ostavite aparat da se ohladi na sobnoj temperaturi pošto ste
obradili dve mere namirnica.
Ne otvarajte poklopac dok se sečivo okreće.
-
Ugrađena sigurnosna brava: možete da koristite blender samo kada
se rebro na posudi blendera nalazi direktno nasuprot crtice na
jedinici motora.
- Ne pritiskajte previše dršku bokala blendera dok sklapate ili
rasklapate bokal.
- Posudu nemojte da punite sastojcima koji su topliji od 80ºC.
- Da biste dodali tečne sastojke tokom rada, sipajte ih u posudu
blendera kroz otvor na poklopcu.
- Pre obrade, isecite čvrste sastojke na manje komade.
- Suve sastojke, na primer zrna soje, pre obrade potopite u vodu.
- Ako želite da pripremite veliku količinu, preradite više manjih celina
umesto velike količine odjednom.
- Kada miksujete supu, koristite samo obarene sastojke.
- Kada prerađujete tečnost koja je vrela ili stvara penu (npr. mleko),
nemojte staviti više od 1 litra u posudu blendera, da biste izbegli
prelivanje.
- Ako niste zadovoljni rezultatom, isključite uređaj i promešajte
sastojke lopaticom, uklonite deo sastojaka da biste radili s manjom
količinom ili dodajte nešto tečnosti.
Ako se sastojci zalepe za zid posude blendera:
1 Isključite uređaj i izvucite kabl iz struje.
2 Otvorite poklopac i lopaticom uklonite sastojke sa zidova posude.
3 Držite lopaticu na sigurnom rastojanju od pribl. 2 cm od sečiva.
Napomena: Imajte u vidu da nije moguće koristiti posudu multipraktika dok
je blender pričvršćen na jedinicu motora.
Ніколи не відкривайте кришку, коли ніж повертається.
-
Вбудована система запобіжного блокування: блендер можна
використовувати лише тоді, коли виступ на глекові блендера
знаходиться навпроти позначки на блоці двигуна.
- Не тисніть занадто сильно на ручку глека блендера,
встановлюючи чи знімаючи глек.
- Ніколи не наповнюйте глек блендера продуктами, температура
яких перевищує 80ºC.
- Щоб під час обробки додати рідкі продукти, наливайте їх до
глека блендера через отвір у кришці.
- Перед обробкою попередньо наріжте тверді продукти на
маленькі шматки.
- Перед тим, як обробляти сухі продукти, наприклад, соєві боби,
замочить їх.
- Щоб обробити велику кількість продуктів, подавайте їх малими
порціями, а не все одразу.
- Змішуючи суп, використовуйте приготовані продукти.
- Обробляючи рідину, яка є гарячою або може піниться
(наприклад, молоко), не наливайте у глек блендера більше 1 л,
щоб рідина не виливалася.
- Якщо ви не задоволені результатом, вимкніть пристрій і
помішайте продукти лопаткою. Видаліть частину продуктів, щоб
обробити меншу кількість, або додайте трохи рідини.
Якщо продукти прилипають до чаші блендера:
1 Вимкніть пристрій і витягніть шнур із розетки.
2 Відкрийте кришку і за допомогою лопатки видаліть продукти
зі стінок глека.
3 Тримайте лопатку на безпечній відстані від ножа (приблизно
2 см).
Примітка: Якщо на блок двигуна встановлений блендер, неможливо
використовувати чашу кухонного комбайна.
UK | Блендер - поради та попередження
Залишайте пристрій охолонути до кімнатної температури після
двох оброблених порцій.
59
60
61
EN | Cleaning
-
-
Always unplug the appliance before you remove accessories or
clean the motor unit.
To clean the Click & Go button, unscrew it by turning it
anticlockwise. Clean the lid in the dishwasher or let it soak in warm
water with some washing-up liquid for a while and then rinse it
under the tap with fresh water. If the Click & Go button is still dirty
after cleaning in the dishwasher, clean it in the dishwasher a second
time.
You can quickly and easily preclean the food processor bowl and
blender jar with the CLEAN button. Simply add some water and
washing-up liquid to the dirty bowl or jar and secure the lid. Then
use the CLEAN button until the bowl or jar is clean. When you
preclean the food processor bowl in this way, make sure the blade
or the kneading accessory is assembled in the bowl.
CS | Čištění
-
-
BG | Чистене
-
-
62
Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да демонтирате
и почиствате задвижващия блок.
За да почистите бутона Click & Go, отвинтете го чрез
завъртане обратно на часовниковата стрелка. Измийте капака в
съдомиялна машина или го накиснете в топла вода с малко
течен миещ препарат, след което го изплакнете с течаща чиста
вода. Ако бутонът Click & Go е все още замърсен след
измиването в съдомиялна машина, пуснете го да се измие втори
път в машината.
Можете бързо и лесно да подготвите за почистване купата на
кухненския робот и каната на пасатора с бутона за лесно
почистване (CLEAN). Просто добавете малко вода и течен
миещ препарат в замърсената купа или кана и затегнете капака.
След това използвайте бутона за лесно почистване, докато
купата или каната се почистят. Когато правите бързо
почистване на купата на кухненския робот по този начин,
уверете се, че ножът или приставката за месене са монтирани в
купата.
Před sejmutím příslušenství nebo čištěním motorové jednotky
přístroj vždy odpojte ze sítě.
Chcete-li vyčistit tlačítko Click & Go, můžete je odšroubovat jeho
otáčením proti směru hodinových ručiček. Víko umyjte v myčce
nádobí nebo je ponořte do teplé vody s trochou mycího prostředku
a pak je opláchněte pod tekoucí vodou. Je-li tlačítko Click & Go po
umytí v myčce stále špinavé, umyjte je v myčce podruhé.
Mísu kuchyňského robota a nádobu mixéru můžete snadno rychle
nahrubo vyčistit pomocí tlačítka rychlého čištění. Jednoduše přidejte
vodu a přípravek na mytí nádobí do špinavé mísy nebo nádoby a
zajistěte víko. Potom použijte tlačítko rychlého čištění, dokud se mísa
nebo nádoba nevyčistí. Budete-li tímto způsobem nahrubo čistit
mísu kuchyňského robota, dbejte na to, aby byl nůž nebo hnětací
hák nasazen v míse.
ET | Puhastamine
-
-
Tõmmake seadme pistik pesast enne tarvikute või mootori
puhastamist välja.
Click & Go nupu puhastamiseks keerake seda vastupäeva. Peske
kaas nõudepesumasinas puhtaks või leotage soojas vedela
pesemisvahendiga vees, seejärel loputage kraani all puhta veega üle.
Kui Click & Go nupp on pärast nõudepesumasinas pesemist ikka
veel must, korrake nõudepesumasinas pesemist.
Köögikombaini nõu ja mikseri kannu saate kiirelt ja lihtsalt eelnevalt
puhastada CLEAN-nupule vajutades. Lihtsalt lisage musta nõusse või
kannu natuke vedela nõudepesuvahendiga vett ning pange kaas
peale. Seejärel vajutage niikaua CLEAN-nupule, kuni nõu või kann
pole puhtaks läinud. Köögikombaini nõu sellisel eelneval
puhastamisel veenduge, et tiiviknuga või sõtkumiskonksud on nõusse
kinnitatud.
HR | Čišćenje
-
Prije odvajanja dodataka ili čišćenja jedinice motora obavezno
isključite aparat iz napajanja.
-
-
Kako biste očistili gumb Click & Go, odvrnite ga u smjeru obrnutom
od kazaljke na satu. Poklopac očistite u stroju za pranje posuđa ili ga
operite u vrućoj vodi s malo sredstva za pranje posuđa, te ga
isperite u hladnoj vodi. Ako je gumb Click & Go još prljav nakon
pranja u stroju za pranje posuđa, operite ga još jednom.
Pomoću gumba CLEAN možete jednostavno i brzo prethodno
očistiti zdjelu i vrč aparata za obradu hrane. Jednostavno dodajte
malo vode i sredstva za pranje posuđa u prljavu zdjelu ili vrč i
ispravno zatvorite poklopac. Zatim koristite gumb CLEAN dok se
zdjela ili vrč ne očiste. Kad na ovaj način prethodno čistite zdjelu
aparata za obradu hrane, pazite da rezač bude pričvršćen u zdjeli.
HU | Tisztítás
-
-
Mindig húzza ki a csatlakozódugóját a fali aljzatból, ha tartozékot
kíván levenni, vagy tisztítani szeretné a motoregységet.
A Click&Go gomb tisztításához csavarja le a gombot az óramutató
járásával ellentétes irányban. Mossa el a fedelet mosogatógépben,
vagy áztassa be meleg, mosogatószeres vízbe, és folyóvíz alatt öblítse
le. Ha a Click&Go gomb a mosogatógépben való mosogatás után
még mindig szennyezett, mossa el másodszor is a mosogatógépben.
A CLEAN gombbal gyorsan és egyszerűen elvégezheti a robotgépmunkatál és a turmixkehely előtisztítását. Öntsön kevés vizet és
mosogatószert a szennyezett tálba vagy kehelybe, majd zárja le a
fedelet. Addig tartsa lenyomva a CLEAN gombot, amíg a tál vagy a
kehely tiszta nem lesz. A munkatál előtisztításakor a késnek vagy a
dagasztótartozéknak az edényben kell lennie.
KZ | Тазалау
-
Қосымша бөлшектерді алар алдында немесе мотор бөлігін
тазалар алдында міндетті түрде құралды тоқтан суырыңыз.
Click & Go (түймені бас та жүре бер) түймесін тазалау үшін, оны
сағат бағытына қарсы бұрау арқылы босатыңыз. Қақпақты ыдыс
жуғышта жуыңыз, немесе оны біраз тазалау сұйықтық қосылған
жылы суға біраз уақытқа жібітіп қойып, содан соң қунақы ағын су
астында шәйіп жіберіңіз. Егер Click & Go (түймені бас та жүре
бер) түймесі ыдыс жуғышта тазалағаннан соң да кір болса, оны
екінші рет ыдыс жуғышта жуыңыз.
-
Сіз CLEAN (тазалау) түймесі арқылы тамақ өңдеуші табақты
және блендер ыдысын жылдам және жеңіл түрде алдын ала
тазаласаңыз болады. Жәй ғана біраз су және тазалау сұйықтықты
кір табаққа немесе ыдысқа құйыңыз, және қақпақты бекітіңіз.
Содан соң CLEAN (тазалау) түймесін қолданып, табақты немесе
ыдысты тазалаңыз. Сіз осы жолмен тамақ өңдеуші табақты
тазалағаныңызда міндетті түрде алмастар немесе шайқаушы
қосымша бөлшектердің табаққа орнатылғандығын текесеріңіз.
LT | Valymas
-
-
Prieš išimdami priedus arba valydami variklį, prietaisą visada atjunkite
nuo maitinimo tinklo.
Norėdami išvalyti „Click & Go“ mygtuką, išsukite jį , sukdami prieš
laikrodžio rodyklę. Išplaukite dangtį indaplovėje arba pamirkykite jį
kurį laiką šiltame vandenyje su trupučiu skysto ploviklio ir vėliau
išskalaukite jį po švariu tekančiu vandeniu. Jei „Click & Go“ mygtukas
po plovimo indaplovėje vis dar nešvarus , išplaukite jį indaplovėje
antrą kartą.
Galite greitai ir lengvai atlikti virtuvės kombaino dubens ir maišytuvo
ąsočio išankstinį valymą, naudodami „CLEAN“ mygtuką. Tiesiog
įpilkite truputį vandens ir skysto ploviklio į nešvarų dubenį arba ąsotį
bei saugiai uždėkite dangtį. Tada naudokite „CLEAN“ mygtuką tol,
kol dubuo ar ąsotis bus švarus. Kai atliekate virtuvės kombaino
dubens išankstinį valymą šiuo būdu, įsitikinkite, kad dubenyje įstatyti
ašmenys arba minkymo priedas.
LV | Tīrīšana
-
-
Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms noņemat piederumus
vai tīrāt motora bloku.
Lai notīrītu Click & Go pogu, varat to atskrūvēt, pagriežot pretēji
pulksteņa rādītāju kustības virzienam. Nomazgājiet vāku trauku
mazgājamā mašīnā vai brīdi ļaujiet tam izmirkt siltā ūdenī, kam
pievienots trauku mazgāšanas līdzeklis, un noskalojiet to tīrā tekošā
ūdenī. Ja pēc mazgāšanas trauku mazgājamā mašīnā Click & Go poga
joprojām ir netīra, nomazgājiet to vēlreiz trauku mazgājamā mašīnā .
Jūs varat ātri un viegli sākotnēji iztīrīt kombaina bļodu un blendera
krūzi ar TĪRĪŠANAS pogu. Vienkārši pielejiet nedaudz ūdens un
63
mazgājamā līdzekļa netīrā bļodā vai krūzē un uzlieciet vāku. Tad
izmantojiet TĪRĪŠANAS pogu, kamēr bļoda vai krūze ir tīra. Ja
sākotnēji tīrāt kombaina bļodu šādā veidā, pārliecinieties, ka asmens
vai mīcīšanas piederums no bļodas ir izņemts.
PL | Czyszczenie
-
-
Zawsze przed odłączaniem akcesoriów lub czyszczeniem części
silnikowej wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
Aby oczyścić przycisk Click & Go możesz go odkręcić, obracając
nim w lewo. Umyj pokrywkę w zmywarce lub pozostaw ją na chwilę
w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia
naczyń, a następnie wypłucz ją czystą wodą z kranu. Jeśli po umyciu
w zmywarce przycisk Click & Go jest nadal brudny, umyj go
ponownie.
Można szybko i łatwo wstępnie wyczyścić pojemnik robota
kuchennego i dzbanek blendera, korzystając z przycisku CLEAN.
Wlej trochę wody i płynu do mycia naczyń do brudnego pojemnika
lub dzbanka i zamknij pokrywkę. Raz po raz naciskaj przycisk
CLEAN, aż pojemnik lub dzbanek będą czyste. Do czyszczenia
wstępnego konieczne jest zamontowanie końcówki do wyrabiania
ciasta w pojemniku.
RO | Curăţarea
-
-
64
Scoateţi întotdeauna aparatul din priză înainte de a demonta
accesoriile sau de a curăţa blocul motor.
Pentru a curăţa butonul Click & Go, deşurubaţi-l răsucindu-l în sens
antiorar. Curăţaţi capacul în maşina de spălat vase sau lăsaţi-l la
muiat în apă caldă cu săpun lichid şi apoi clătiţi-l sub jet de apă
curată. Dacă butonul Click & Go este în continuare murdar, după ce
a fost curăţat în maşina de spălat vase, curăţaţi-l încă o dată în
maşina de spălat vase.
Puteţi curăţa rapid şi uşor bolul de preparare a alimentelor şi vasul
blenderului folosind butonul CLEAN. Adăugaţi pur şi simplu puţină
apă şi lichid de spălat vase în bolul sau vasul murdar şi fixaţi capacul.
Apoi acţionaţi butonul CLEAN până când bolul sau vasul este curat.
Când curăţaţi bolul robotului de bucătărie în acest mod, asiguraţi-vă
că lama sau accesoriul pentru frământare este montată în bol.
RU | Очистка
-
-
При необходимости снять насадки или очистить блок
электродвигателя отключите прибор от электросети.
Для того чтобы очистить кнопку Click & Go, ее
можно отвинтить, повернув против часовой стрелки. Вымойте
крышку в посудомоечной машине, или дайте ей отмокнуть в
теплой воде с небольшим количеством моющего средства, и
затем сполосните под струей водопроводной воды. Если на
кнопке Click & Go после очистки в посудомоечной машине
остались загрязнения, повторно вымойте крышку
в посудомоечной машине.
Очистку чаши прибора и кувшина блендера можно быстро
выполнить с помощью кнопки CLEAN. Налейте немного воды с
чистящей жидкостью в грязную чашу или кувшин и закройте
крышку. Затем нажмите и удерживайте кнопку CLEAN, до
полной очистки емкостей. При таком способе очистки чаши
прибора убедитесь, что нож установлен в чаше.
SK | Čistenie
-
-
Ak chcete demontovať príslušenstvo alebo očistiť pohonnú
jednotku, zariadenie vždy odpojte zo siete.
Aby ste očistili tlačidlo Click & Go, odskrutkujte ho proti smeru
pohybu hodinových ručičiek. Veko očistite v umývačke na riad alebo
ho na chvíľu namočte do teplej vody s prídavkom saponátu a potom
ho opláchnite čistou vodou. Ak je tlačidlo Click & Go aj po umytí v
umývačke znečistené, umyte ho v umývačke na riad ešte raz.
Misku kuchynského robota a nádobu mixéra môžete ľahko očistiť
použitím tlačidla CLEAN. Do znečistenej misky alebo nádoby
pridajte trochu vody a čistiaceho prostriedku na riad a zaistite jej
veko. Potom niekoľkokrát stlačte tlačidlo CLEAN, kým nie je miska
alebo nádoba čistá. Ak chcete týmto spôsobom očistiť misku
kuchynského robota, uistite sa, že je čepeľ vložená v miske.
SL | Čiščenje
-
Pred odstranjevanjem nastavkov ali čiščenjem motorne enote aparat
odklopite.
-
-
Gumb Click & Go očistite tako, da ga obračate v levo in tako
odvijete z aparata. Pokrov operite v pomivalnem stroju ali ga za
nekaj časa namočite v vroči vodi z nekaj tekočega čistila in ga nato
sperite s čisto vodo. Če je gumb Click & Go po pranju v
pomivalnem stroju še vedno umazan, ga operite še enkrat.
Posodo kuhinjskega strojčka in posodo mešalnika lahko hitro in
enostavno očistite z gumbom CLEAN. V umazano posodo nalijte
nekaj vode, dodajte tekoče čistilo in namestite pokrov. Nato
pritisnite gumb CLEAN, da posodo očistite. Pri takšnem načinu
predhodnega čiščenja posode kuhinjskega strojčka se prepričajte, da
je v posodi nameščeno rezilo ali nastavek za gnetenje.
-
посудомийній машині кнопка “Click & Go” залишається брудною,
помийте її у посудомийній машині ще раз.
За допомогою кнопки CLEAN можна швидко й легко
попередньо почистити чашу кухонного комбайна і глек
блендера. Просто додайте трохи води і миючого засобу до
брудної чаші чи глека і закрийте їх кришкою. Використовуйте
кнопку CLEAN, доки чаша чи глек не будуть чистими. Чистячи
чашу кухонного комбайна у такий спосіб, пам’ятайте, що ніж або
приладдя для замішування тіста має бути встановлене у чашу.
SR | Čišćenje
-
-
Aparat obavezno isključite pre uklanjanja dodataka ili čišćenja
jedinice motora.
Da biste očistili dugme Click & Go, možete ga odviti okretanjem u
smeru suprotnom od kazaljke na satu. Poklopac perite u mašini za
sudove ili ga ostavite neko vreme u sudoperi da se natapa u toploj
vodi sa malo tečnosti za pranje, a zatim isperite čistom vodom iz
slavine. Ako je dugme Click & Go još uvek prljavo posle pranja
u mašini za sudove, operite ga ponovo.
Pomoću dugmeta CLEAN, možete brzo i jednostavno isprati
posudu multipraktika i bokal blendera. Jednostavno sipajte malo
vode i tečnosti za pranje sudova u zaprljanu posudu ili bokal i
zatvorite poklopac. Zatim pritisnite dugme CLEAN da se posuda ili
bokal očiste. Kada posudu multipraktika čistite na ovaj način, prvo
proverite da li je sečivo ili dodatak za mešenje postavljen u posudu.
UK | Чищення
-
Перед тим, як виймати приладдя чи чистити блок двигуна,
завжди від’єднуйте пристрій від мережі.
Щоб почистити кнопку “Click & Go”, відкрутіть її, повертаючи
проти годинникової стрілки. Помийте кришку у посудомийній
машині або дайте їй відмокнути у теплій воді з миючим засобом
і сполосніть чистою водою з-під крана. Якщо після миття у
65
EN | Storage
To avoid damage, never switch on the appliance when the accessories
are stored in the bowl.
BG | Съхранение
За да избегнете повреда, никога не включвайте уреда, докато
приставките са прибрани в купата.
CS | Skladování
Přístroj nikdy nezapínejte, je-li v míse příslušenství - předejdete tak
poškození dílů.
ET | Hoidmine
Ärge kunagi lülitage seadet kahjustuste vältimiseks sisse, kui tarvikud on
nõusse hoiustatud.
HR | Spremanje
Kako biste izbjegli štetu, nemojte nikada uključivati aparat dok se dodaci
nalaze u zdjeli.
HU | Tárolás
A károk elkerülése érdekében ne kapcsolja be a készüléket, ha
alkatrészek vannak a munkatálban.
KZ | Сақтау
Бөлшектерге зақым келтірмес үшін, қосымша бөлшектер ыдыс
үшінде тұрғанда құралды қоспаңыз.
LT | Laikymas
Norėdami išvengti pažeidimų, niekada neįjunkite prietaiso, kai priedai
sudėti dubenyje.
LV | Uzglabāšana
Lai izvairītos no bojājumiem, nekad neieslēdziet ierīci, kad piederumi ir
ielikti bļodā glabāšanai.
66
PL | Przechowywanie
Nie wolno włączać urządzenia, gdy akcesoria znajdują się w pojemniku,
ponieważ grozi to ich uszkodzeniem.
RO | Depozitarea
Pentru a evita deteriorarea, nu porniţi niciodată aparatul când accesoriile
sunt depozitate în bol.
RU | Хранение
Чтобы избежать поломок, не включайте прибор, если в чашу
помещены съемные принадлежности.
SK | Odkladanie
Aby ste predišli poškodeniu, zariadenie nikdy nezapínajte, keď je v miske
odložené príslušenstvo.
SL | Shranjevanje
Da bi preprečili poškodovanje delov, aparata ne vklopite, ko so v posodi
shranjeni nastavki.
SR | Odlaganje
Da bi se izbegla oštećenja, nikada ne uključujte aparat dok se dodaci
nalaze u posudi.
UK | Зберігання
Щоб запобігти пошкодженню, ніколи не вмикайте пристрій, якщо
приладдя знаходяться у чаші.
67
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
68
Blender cap
Капачка на пасатора
Kryt mixéru
Mikseri kaitsekate
Miješalica
A robotgép fedele
Блендер қондырғысы
Maišytuvo dangtelis
Blendera vāks
Nasadka blendera
Capac blender
Крышка блендера
Kryt mixéra
Pokrov mešalnika
Poklopac ležišta blendera
Ковпак блендера
EN Motor unit with cord storage facility on the back
BG Задвижващ блок с приспособление за навиване на кабела
CS Motorová jednotka s držákem pro uložení kabelu v zadní části
ET Mootor koos seadme taga asuva toitejuhtme kambriga
HR Jedinica motora sa spremištem za kabel na stražnjoj strani
HU Motoregység, a hátulján kábeltárolóval
KZАртында тоқ сымын сақтап қоятын арнайы орны бар мотор
бөлігі
LT Variklis su laido laikymo įrenginiu gale
LV Motora bloks ar vada uzglabāšanas vietu ierīces aizmugurē
PL Część silnikowa ze znajdującym się z tyłu schowkiem na przewód
RO Bloc motor cu suport pentru cablu în spate
RU Блок электродвигателя с приспособлением для хранения
RU сетевого шнура на задней стороне прибора
SK Pohonná jednotka s výstupkami na navinutie kábla vzadu
SLMotorna enota s pripomočkom za shranjevanje kabla na zadnji
strani
SR Jedinica motora sa mestom za odlaganje kabla sa zadnje strane
UK Блок двигуна із пристосуванням для шнура позаду пристрою
69
70
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Blender jar with lid
отзад
Nádoba mixéru s víkem
Kaanega mikserkann
Posuda miješalice s poklopcem
Turmixkehely tetővel
Қақпағы бар блендер ыдысы
Maišytuvo ąsotis su dangčiu
Blendera krūze ar vāku
Dzbanek blendera z pokrywką
Vas blender cu capac
Кувшин блендера с крышкой
Nádoba mixéra s vekom
Posoda mešalnika s pokrovom
Bokal blendera sa poklopcem
Глек блендера з кришкою
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Stopper
Кана на пасатора с капак
Zátka
Piiraja
Čep
Dugó
Тығын
Kamštis
Aizbāznis
Zatyczka
Opritor
Блокирующее устройство
Zátka
Zamašek
Odbojnik
Пробка
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Food processor bowl
Запушалка
Mísa kuchyňského robota
Köögikombaini segamisnõu
Posuda aparata za obradu hrane
Robotgép-munkatál
Тамақ шайқау/турау ыдысы
Virtuvės kombaino dubuo
Virtuves kombaina bļoda
Pojemnik robota kuchennego
Bol robot
Чаша кухонного комбайна
Miska kuchynského robota
Posoda kuhinjskega strojčka
Posuda procesora namirnica
Чаша кухонного комбайну
71
EN Food processor lid with Click & Go button
BG Купа за обработване на продукти
BG Капак на кухненския робот с бутон Click & Go
CS Víko kuchyňského robotu s tlačítkem Click & Go
ET Click & Go nupuga nõu kaas
HR Poklopac aparata za obradu hrane s gumbom Click & Go
HU A robotgép munkatáljának fedele Click&Go gombbal
KZClick & Go (түймені бас та жүре бер) түймесі бар тамақ
өңдеуші қақпақ
LT Virtuvės kombaino dangtis su „Click & Go“ mygtuku
LV Virtuves kombaina vāks ar Click & Go pogu
PL Pokrywka robota kuchennego z przyciskiem Click & Go
RO Capac robot, cu buton Click & Go
RU Крышка кухонного комбайна с кнопкой Click& Go
SK Veko kuchynského robota s tlačidlom Click & Go
SL Pokrov kuhinjskega strojčka z gumbom Click & Go
SR Poklopac posude multipraktika sa dugmetom Click & Go
UK Кришка кухонного комбайна з кнопкою “Click & Go”
72
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Pusher of food processor
Тласкач на кухненския робот
Pěchovač kuchyňského robotu
Köögikombaini tõukur
Potiskivač aparata za obradu hrane
A robotgép nyomórúdja
Тамақ өңдеуші итергіші
Virtuvės kombaino stūmiklis
Virtuves kombaina spiednis
Popychacz robota kuchennego
Împingător robot
Толкатель кухонного комбайна
Piest kuchynského robota
Potiskalo kuhinjskega strojčka
Potiskivač multipraktika
Штовхач кухонного комбайна
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Blade with protection cap
Нож с предпазител
Nůž s ochranným krytem
Kaitsekattega tiiviknuga
Rezač sa zaštitnim poklopcem
Vágókés biztonsági kupakkal
Қорғаныс қақпағы бар алмас
Peiliukas su apsauginiu dangteliu
Asmens ar aizsargvāku
Ostrze z nasadką zabezpieczającą
Lamă cu teacă de protecţie
Нож с защитным колпачком
Čepeľ s ochranným krytom
Rezilo z zaščitnim pokrovčkom
Sečivo sa zaštitnom navlakom
Ніж із захисним ковпачком
73
74
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Kneading accessory
Приставка за месене
Hnětací příslušenství
Tainasegamiskonksud
Dodatak za miješanje
Dagasztótartozék
Шайқау қосымша қондырғылары
Minkymo priedas
Mīcīšanas piederumi
Końcówka do wyrabiania ciasta
Accesoriu de frământare
Насадка-тестомешалка
Nástavec na miesenie
Nastavek za gnetenje
Dodatak za mešenje
Приладдя для замішування тіста
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Emulsifying disc
Диск за емулгиране
Emulgační disk
Emulgeeriv ketas
Disk za pravljenje emulzija
Elegyítő tárcsa
Майдалау дискілері
Plakimo diskas
Emulģējošs disks
Tarcza emulgacyjna
Disc de emulsifiere
Диск для приготовления эмульсий
Emulgačný disk
Mešalna plošča
Disk za mućenje
Диск для приготування емульсій
HR7735
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Medium slicing insert
Диск за средно нарязване
Krájecí nástavec
Keskmiste lõikude tegemise lõikeketas
Srednji umetak za sjeckanje
Közepes szeletelő betét
Орташа кесетін енгізбе
Vidutinio pjaustymo stambumo įdėklas
Vidējs šķēlētājs
Wkładka do krojenia (średnia grubość)
Accesoriu mediu pentru feliere
Вставка для средней резки
Nástavce na krájanie (stredné)
Srednji nastavek za rezanje
Umetak za sečenje na kriške srednje veličine
Насадка середнього розміру для нарізання
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Granulating insert
Гранулираща приставка
Nástavec pro drcení
Riivimisketas
Umetak za granuliranje
Granulálóbetét
Түйіршіктейтін енгізбе
Granuliavimo įdėklas
Granulējošs ieliktnis
Wkładka do rozdrabniania
Accesoriu pentru granulare
Вставка для нарезки
Granulačný nástavec
Granulacijski nastavek
Umetak za granuliranje hrane
Насадка для подрібнення
75
76
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Medium shredding insert
Приставка за средно раздробяване
Nástavec pro středně jemné strouhání
Keskmine riivimisketas
Srednji umetak za usitnjavanje
Közepes aprítóbetét
Орташа турайтын енгізбе
Vidutinio smulkinimo įdėklas
Vidējs smalcinātājs
Wkładka do szatkowania (średnia grubość)
Accesoriu mediu de radere
Средняя вставка для шинковки
Nástavec na strúhanie (stredný)
Srednji nastavek za strganje
Umetak za rendanje srednje veličine
Насадка середнього розміру для перетирання
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Insert holder
Държач за вложки
Držák nástavce
Riivimisketaste hoidik
Držač umetaka
Betéttartó
Енгізбені ұстағыш
Įdėklų laikiklis
Ieliktņu turētājs
Uchwyt wkładki
Suport pentru accesorii
Установите держатель
Držiak na nástavce
Nosilec nastavka
Držač umetaka
Тримач насадки
EN | Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
BG | Гаранция и сервиз
Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или
имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.
philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на
потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще
намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата
страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се
към местния търговец на уреди на Philips.
CS | Záruka a servis
Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde
k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.
com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips
ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou
zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází,
můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.
ET | Garantii ja hooldus
Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi
veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie
riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
müügiesindaja poole.
HR | Jamstvo i servis
U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem,
posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite
centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se
u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za
potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
HU | Jótállás és szerviz
Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen
probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.
com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha
országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi
szaküzletéhez.
KZ | Кепілдік пен қызмет
Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде шешілмеген мәселе
болса, Philips’тің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына
келіңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына
телефон шалсаңыз болады (ол нөмірді сіз дүние жүзі бойынша
берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің еліңізде
Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзіңіздің
жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips’тің Үйге
арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV
бөліміне арзызданыңыз.
LT | Garantija ir techninė priežiūra
Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo
problemų, apsilankykite „Philips“ svetainėje www.philips.com arba
susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono
numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei
„Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį
„Philips“ atstovą.
77
LV | Garantija un apkalpošana
Ja ir nepieciešams serviss vai informācija, vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet
Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu
apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams vispasaules
garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra,
griezieties pie vietējā Philips izplatītāja.
PL | Gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów
prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer
telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania
nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy
produktów firmy Philips.
RO | Garanţie şi service
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul
Web Philips la adresa www.philips.com sau contactaţi centrul Philips de
asistenţă pentru clienţi din ţara dumneavoastră (găsiţi numărul de
telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dumneavoastră nu există
un astfel de centru, deplasaţi-vă la furnizorul dumneavoastră Philips local.
RU | Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации или обслуживания или
в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips www.
philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей
Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на
гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране
отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.
78
SK | Záruka a servis
Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú
stránku spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine
(telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza,
obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.
SL | Garancija in servis
Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno
stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center
za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se
obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
SR | Garancija i servis
Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem,
posetite web-stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se
obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji
(broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u
vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu
Philips proizvoda.
UK | Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас
виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.
com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії
Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному
талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів,
зверніться до місцевого дилера Philips.
79
EN | Troubleshooting
Problem
Solution
The food
processor does
not work.
All functions except the blender only work when
the blender cap is assembled on the motor unit.
Check whether the blender cap is assembled
properly on the motor unit (see page 23). Also
check whether the lid has properly locked into
place on the bowl (‘click’).
Both the
blender jar and
the food
processor bowl
are attached,
but only the
blender works.
If both the blender jar and the food processor
bowl have been assembled correctly, only the
blender works. If you want to use the food
processor bowl, remove the blender jar and
assemble the blender cap onto the motor unit (see
page 23).
The citrus press All functions except the blender only work when
does not work. the blender cap is assembled on the motor unit.
Check whether the blender cap is assembled
properly on the motor unit (see page 23). Also
check whether the cone is assembled properly in
the sieve.
80
The blender
does not work.
Check whether the blender jar is assembled
properly on the motor unit.
The appliance
cannot be
switched on.
All functions except the blender only work when
the blender cap is assembled on the motor unit.
Check whether the blender cap is assembled
properly on the motor unit (see page 23). If you
want to use the food processor, check whether the
lid is properly assembled on the bowl (‘click’). If
you want to use the blender, make sure the
blender jar is assembled properly on the motor
unit.
Problem
Solution
The appliance
suddenly stops
running.
The thermal safety cut-out has probably cut off the
power supply to the appliance because the
appliance has overheated. 1) Unplug the appliance
2) Let the appliance cool down for 60 minutes 3)
Put the mains plug in the socket 4) Switch on the
appliance again.
Dirt has
entered the
Click & Go
button.
Take the lid off the bowl, unscrew the Click & Go
button by turning it anticlockwise and clean the lid
in the dishwasher. If there is still dirt in the Click &
Go button, clean the lid in the dishwasher a second
time. If you do not have a dishwasher, you can also
let the lid soak in warm water with some washingup liquid for a while and then rinse it in fresh water.
BG | Отстраняване на неизправности
Проблем
Решение
Кухненският
робот не
работи.
Всички функции, с изкл. на пасатора, работят
само когато капачката на пасатора е монтирана
върху задвижващия блок. Проверете дали
капачката на пасатора е монтирана правилно
върху задвижващия блок (вж. стр. 23).
Проверете също дали капакът е застопорен
правилно на мястото си върху купата (с
щракване).
Проблем
Решение
Проблем
Решение
Закачени са
както каната
на пасатора,
така и купата
на кухненския
робот, но
работи само
пасаторът.
Ако са монтирани правилно както каната на
пасатора, така и купата на кухненския робот, ще
работи само пасаторът. Ако искате да
използвате купата на кухненския робот, свалете
каната на пасатора и монтирайте капачката на
пасатора върху задвижващия блок (вж. стр. 23).
Уредът
внезапно
спира да
работи.
Вероятно термичният защитен прекъсвач е
прекъснал електрозахранването на уреда
поради прегряване. 1) Извадете щепсела на
уреда от контакта. 2) Оставете уреда да се
охлажда 60 минути. 3) Включете щепсела в
контакта. 4) Включете отново уреда.
Цитрусовата
преса не
работи.
Всички функции, с изкл. на пасатора, работят
само когато капачката на пасатора е монтирана
върху задвижващия блок. Проверете дали
капачката на пасатора е монтирана правилно
върху задвижващия блок (вж. стр. 23).
Проверете също дали конусът е монтиран
правилно в цедката.
В бутона Click
& Go е
проникнало
замърсяване.
Пасаторът не
работи.
Проверете дали каната на пасатора е
монтирана правилно върху задвижващия блок.
Свалете капака от купата, отвинтете бутона
Click & Go чрез завъртане обратно на
часовниковата стрелка и измийте капака в
съдомиялна машина. Ако след това бутонът
Click & Go все още е замърсен, измийте капака
още веднъж в съдомиялната машина. Ако
нямате съдомиялна машина, можете да
накиснете за малко капака в топла вода с малко
течен миещ препарат и след това да го
изплакнете с чиста вода.
Уредът не
може да се
включи.
Всички функции, с изкл. на пасатора, работят
само когато капачката на пасатора е монтирана
върху задвижващия блок. Проверете дали
капачката на пасатора е монтирана правилно
върху задвижващия блок (вж. стр. 23). Ако
желаете да ползвате кухненския робот,
проверете дали капакът е застопорен правилно
върху купата (с щракване). Ако желаете да
ползвате пасатора, убедете се, че каната на
пасатора е монтирана правилно върху
задвижващия блок.
CS | Řešení problémů
Problém
Řešení
Robot
nepracuje.
Všechny funkce kromě mixéru fungují pouze
v případě, je-li na motorové jednotce nasazen kryt
mixéru. Zkontrolujte, zda je na motorové jednotce
správně nasazen kryt mixéru (viz str. 23).
Zkontrolujte také, je-li na nádobě správně zajištěno
víko (ozve se klapnutí).
Je nasazena
nádoba mixéru
i nádoba na
potraviny, ale
pracuje pouze
mixér.
Pokud je správně upevněna nádoba mixéru i mísa
na potraviny, bude pracovat pouze mixér. Pokud
chcete použít mísu kuchyňského robota, odejměte
nádobu mixéru a na motorovou jednotku nasaďte
kryt mixéru (viz strana 23).
81
Problém
Řešení
Lis na citrusy
nefunguje.
Všechny funkce kromě mixéru fungují pouze
v případě, je-li na motorové jednotce nasazen kryt
mixéru. Zkontrolujte, zda je na motorové jednotce
správně nasazen kryt mixéru (viz str. 23).
Zkontrolujte také, je-li na nádobě správně zajištěn
kužel.
Mixér
nefunguje.
Zkontrolujte, zda je na motorové jednotce správně
nasazena nádoba mixéru.
Přístroj není
Všechny funkce kromě mixéru fungují pouze
možné zapnout. v případě, je-li na motorové jednotce nasazen kryt
mixéru. Zkontrolujte, zda je na motorové jednotce
správně nasazen kryt mixéru (viz str. 23). Pokud
chcete použít mísu kuchyňského robota,
zkontrolujte, zda je na míse správně nasazeno víko
(ozve se klapnutí). . Před použitím mixéru se
ujistěte, zda je na motorové jednotce správně
nasazena nádoba.
82
Přístroj náhle
přestane
pracovat.
Teplotní bezpečnostní vypínač pravděpodobně
způsobil vypnutí přístroje, neboť došlo k jeho
přehřátí. 1) Odpojte přístroj ze sítě. 2) Nechejte
přístroj 60 minut vychladnout. 3) Zasuňte síťovou
zástrčku do zásuvky. 4) Znovu zapněte přístroj.
Do tlačítka
Click & Go se
dostala
nečistota.
Sejměte víko z mísy na potraviny, odšroubujte
tlačítko Click & Go otáčením proti směru
hodinových ručiček. Víko umyjte v myčce nádobí.
Je-li v tlačítku Click & Go po umytí v myčce stále
nečistota, umyjte víko v myčce podruhé. Pokud
nemáte myčku nádobí, můžete víko ponořit na
chvíli do teplé vody s trochou mycího prostředku a
pak je opláchnout pod tekoucí vodou.
ET | Veaotsing
Häire
Lahendus
Köögikombain
ei hakka tööle.
Kõik funktsioonid, v.a mikser töötavad ainult siis, kui
mikserikate on mootorisektsioonile kinnitatud.
Kontrollige, kas kaitsekate on mootorisektsioonile
õigesti paigaldatud (vt lk 23). Samuti kontrollige, kas
kaas on nõule korralikult kinnitatud (peate kuulma
klõpsatust).
Mõlemad, nii
mikserikann kui
ka
köögikombaini
nõu on külge
pandud, kuid
töötab ainult
mikser.
Kui mõlemad, nii mikserkann kui ka köögikombaini
nõu on seadmele õigesti paigaldatud, töötab ainult
mikser. Kui soovite kasutada köögikombaini nõu,
eemaldage mikserkann ja pange kaitsekate
mootorile (vt lk 23).
Tsitrusepress ei
tööta
Kõik funktsioonid, v.a mikser töötavad ainult siis, kui
mikserikate on mootorisektsioonile kinnitatud.
Kontrollige, kas mikseri kaitsekate on
mootorisektsioonile õigesti paigaldatud (vt lk 23).
Samuti kontrollige, kas koonus on sõela õigesti
kinnitatud (peate klõpsatust kuulama).
Mikser ei tööta.
Kontrollige, kas mikserikann on mootorisektsioonile
korralikult kinnitatud.
Seadet ei ole
võimalik sisse
lülitada.
Kõik funktsioonid, v.a mikser töötavad ainult siis, kui
mikserikate on mootorile kinnitatud. Kontrollige,
kas mikserikate on mootorisektsioonile korralikult
kinnitatud (vt lk 23). Kui soovite köögikombaini
kasutada, kontrollige, kas kaas on nõule õigesti
kinnitatud (peate kuulma klõpsatust). Kui soovite
mikserit kasutada, kontrollige, kas mikserikann on
mootorisektsiooniga korralikult ühendatud.
Häire
Lahendus
Problem
Rješenje
Kui seade
lakkab äkki
töötamast.
Termiline ülekuumenemiskaitse on pingeallika välja
lülitanud, sest seade on ülekuumenenud. 1) Võtke
seadme pistik seinakontaktist välja; 2) Laske
seadmel 60 minutit jahtuda; 3) Sisestage pistik
seinakontakti; 4) Lülitage seade uuesti sisse.
Cjediljka za
agrume ne radi.
Click & Gonuppu on
mustus sisse
läinud.
Võtke kaas nõult ja keerake Click & Go nupp
vastupäeva küljest ära ja peske kaas
nõudepesumasinas puhtaks. Kui Click & Go nupp
on ikka veel must, korrake pesemist
nõudepesumasinas. Kui teil ei ole
nõudepesumasinat, leotage kaant vedela
nõudepesuvahendiga soojas vees, seejärel loputage
seda puhta veega.
Sve funkcije osim miješalice rade samo kad se
poklopac miješalice nalazi na jedinici motora.
Provjerite je li poklopac miješalice pravilno
postavljen na jedinicu motora (pogledajte stranicu
23). Također provjerite je li stožac pravilno
postavljen na sito.
Miješalica ne
radi.
Provjerite je li posuda miješalice ispravno
postavljena na jedinicu motora.
Aparat se ne
može uključiti.
Sve funkcije osim miješalice dostupne su samo kad
se poklopac miješalice nalazi na jedinici motora.
Provjerite je li poklopac miješalice ispravno
postavljen na jedinicu motora (pogledajte stranicu
23). Ako želite koristiti aparat za obradu
hrane, provjerite je li poklopac postavljen na
posudu (“klik”). Ako želite koristiti miješalicu,
provjerite je li posuda miješalice pravilno
postavljena na jedinicu motora.
Ako aparat
iznenada
prestane raditi.
Aparat se vjerojatno pregrijao i sigurnosno
isključivanje se aktiviralo. 1) Izvucite kabel za
napajanje iz utičnice 2) Ostavite aparat da se hladi
60 minuta 3) Priključite kabel napajanja u utičnicu
4) Ponovo uključite aparat.
Prljavština je
ušla u gumb
Click & Go.
Skinite poklopac s posude, odvrnite gumb Click &
Go u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
operite poklopac u stroju za pranje posuđa. Ako i
nakon toga ima prljavštine u gumbu Click & Go,
operite ga još jednom. Ako nemate stroj za pranje
posuđa, možete ga namočiti u vruću vodu s malo
sredstva za čišćenje, a zatim isprati u svježoj vodi.
HR | Rješavanje problema
Problem
Rješenje
Aparat za
obradu hrane
ne radi.
Sve funkcije osim miješalice rade samo kad se
poklopac miješalice nalazi na jedinici motora.
Provjerite je li poklopac miješalice pravilno
postavljen na jedinicu motora (pogledajte stranicu
23). Također provjerite je li poklopac pravilno sjeo
u posudu (“klik”).
Na aparat su
postavljene
posuda
miješalice i
posuda za
obradu hrane,
ali samo
miješalica radi.
Ako su posuda miješalice i posuda za obradu hrane
u isto vrijeme na aparatu, radit će samo miješalica.
Želite li koristiti posudu za obradu hrane, odvojite
posudu miješalice i stavite poklopac miješalice na
jedinicu motora (pogledajte stranicu 23).
83
HU | Hibaelhárítás
84
Probléma
Megoldás
A robotgép
nem működik.
Az összes funkció (a turmixolást kivéve) csak akkor
működik, ha a turmixgép sapkája a motoregységen
van. A turmixgép csak akkor működik, ha a
turmixkehely a helyén van. Ellenőrizze, hogy a
turmixgép fedele megfelelően illeszkedik-e a
motoregységre (lásd a 23. oldalt). Azt is ellenőrizze,
hogy a fedél megfelelően (kattanásig) illeszkedik-e
az edényre.
A turmixkehely
és a robotgép
munkatálja
rögzítve van, de
csak a
turmixgép
működik.
Ha turmixkelyhet és a robotgép munkatálját is
megfelelően a helyére illesztette, csak a turmix
működik. Ha a robotgép munkatálját szeretné
használni, távolítsa el a turmixkelyhet, és helyezze a
turmix fedelét a motoregységre (lásd a 23. oldalt).
A citrusprés
nem működik.
Az összes funkció (a turmixolást kivéve) csak akkor
működik, ha a turmixgép fedele a motoregységen
van. A turmixgép csak akkor működik, ha a
turmixkehely a helyén van. Ellenőrizze, hogy a
turmixgép fedele megfelelően illeszkedik-e a
motoregységre (lásd a 23. oldalt). Azt is ellenőrizze,
hogy a tölcsér megfelelően (kattanásig) illeszkedik-e
a szűrőre.
A turmixgép
nem működik.
Ellenőrizze, hogy a turmixkehely megfelelően
illeszkedik-e a motoregységre.
Probléma
Megoldás
A készülék
bekapcsolás
után nem
működik
Az összes funkció (a turmixolást kivéve) csak akkor
működik, ha a turmixgép sapkája a motoregységen
van. Ellenőrizze, hogy a turmixgép fedele
megfelelően illeszkedik-e a motoregységre (lásd a
23. oldalt). Ha a robotgépet szeretné használni,
ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően (kattanásig)
illeszkedik-e a munkatálhoz. Ha a turmixot szeretné
használni, ellenőrizze, hogy a turmixkehely
megfelelően illeszkedik-e motoregységre.
A készülék
hirtelen leáll.
A biztonsági hőérzékelő valószínűleg lekapcsolta a
készüléket, mert az túlmelegedett. 1) Húzza ki a
hálózati kábelt a fali aljzatból. 2) Hagyja lehűlni a
készüléket kb. 60 másodpercig. 3) Csatlakoztassa a
hálózati dugót a fali aljzatba. 4) Kapcsolja be ismét a
készüléket.
A Click & Go
gombba
szennyeződés
került.
Vegye le a munkatál fedelét, csavarja le a Click&Go
gombot az óramutató járásával ellentétes irányban,
és mossa el mosogatógépben. Ha a Click&Go
gomb még mindig szennyezett, mossa el újra a
mosogatógépben. Ha nincs mosogatógépe, áztassa
be a gombot meleg, mosogatószeres vízbe, majd
tiszta vízzel öblítse le.
KZ | Ақаулықтарды табу
Келелі мәселе
Шешім
Тамақ өңдеуші
жұмыс
жасамайды.
Блендерден басқа барлық функциялары тек
блендер қондырғысы мотор бөлігіне дұрыс
орнатылғанда ғана жұмыс жасайды. Блендер
қондырғысы мотор бөлігіне дұрыс
орнатылғандығын тексеріңіз. (23-ші бетті
қараңыз). Сонымен қатар, қақпақ табақтағы
дұрыс орнына бекітілгендігін тексеріңіз («сырт»
ете түсуі тиіс).
Блендер
ыдысы және
тамақ өңдеу
табағы да
орнатылған,
дегенмен
блендер
жұмыс
жасамайды.
Егер блендер ыдысы және тамақ өңдеу табағы
да дұрыс орнатылған болса, тек блендер ғана
жұмыс жасайды. Егер сіз тамақ өңдеуші табақты
қолданғыңыз келсе, блендер ыдысын алып
тастап, блендер қондырғысын мотор бөлігіне
орнатыңыз (23-ші бетті қараңыз).
Цитрус
сыққышы
жұмыс
жасамайды.
Блендерден басқа барлық функциялары тек
блендер қондырғысы мотор бөлігіне
орнатылғанда ғана жұмыс жасайды. Блендер
қондырғысы мотор бөлігіне дұрыс
орнатылғандығын тексеріңіз (23-ші бетті
қараңыз). Сонымен қатар, конус торға дұрыс
орнатылғандығын да тексеріңіз.
Блендер
жұмыс
жасамайды.
Блендер ыдысы мотор бөлігіне дұрыс
орнатылғандығын тексеріңіз.
Келелі мәселе
Шешім
Құрал
қосылмайды.
Блендерден басқа барлық функциялары тек
блендер қондырғысы мотор бөлігіне
орнатылғанда ғана жұмыс жасайды. Блендер
қондырғысы мотор бөлігіне дұрыс
орнатылғандығын тексеріңіз (23-ші бетті
қараңыз). Егер сіз тамақ өңдеушіні қолданғыңыз
келсе, қақпақ табаққа дұрыс орнатылғандығын т
ексеріңіз («сырт» ете түсуі тиіс).Егер сіз
блендер қолданғыңыз келсе, блендер ыдысы
мотор бөлігіне дұрыс орнатылғандығын
тексеріңіз.
Егер құрал
кенеттен
жұмыс
жасағанын
тоқтатса:
Мүмкін құрал қатты қызып кеткендіктен термо
қорғанысы құралға берілетін тоқ қуатын бекітіп
тастаған болар. 1) Құралды тоқтан суырыңыз 2)
Құралды 60 минуттай суытып алыңыз 3) Тоқ
сымын қабырғадағы розеткаға кіргізіңіз 4)
Құралды қайта қосыңыз.
Click & Go
(түймені бас та
жүре бер)
түймесіне кір
еніп кеткен
болар.
Табақтан қақпақты алыңыз, Click & Go (түймені
бас та жүре бер) түймесін сағат бағытына қарсы
бұрау арқылы босатып алыңыз да, қақпақты
ыдыс жуғышта тазалаңыз. Егер сонда да болса
Click & Go (түймені бас та жүре бер)
түймесінде кір болса, онда ыдыс жуғышта қайта
жуыңыз. Егер сізде ыдыс жуғыш болмаса, онда
сіз оны біраз тазалау сұйықтық қосылған жылы
суға біраз уақытқа жібітіп қойып, содан соң
қунақы ағын су астында шәйіп жіберуіңізге де
болады.
85
LT | Trikčių nustatymas ir šalinimas
86
Triktis
Sprendimas
Virtuvės
kombainas
neveikia.
Visos funkcijos, išskyrus maišytuvą, veikia tik tuomet,
kai maišytuvo dangtelis yra uždėtas ant variklio
įtaiso. Patikrinkite, ar maišytuvo dangtelis tinkamai
uždėtas ant variklio įtaiso (žr. 23 psl.). Taip pat
patikrinkite, ar dangtis tinkamai užsifiksavo savo
vietoje dubenyje (pasigirs spragtelėjimas).
Uždėtas ir
maišytuvo
ąsotis, ir
virtuvės
kombaino
dubuo, tačiau
veikia tik
maišytuvas.
Jei ir maišytuvo ąsotis, ir virtuvės kombaino dubuo
surinkti tinkamai, veikia tik maišytuvas . Jei norite
naudotis virtuvės kombaino dubeniu, nuimkite
maišytuvo ąsotį ir uždėkite maišytuvo dangtelį ant
variklio įtaiso (žr. 23 psl.).
Citrusinių vaisių
sulčiaspaudė
neveikia.
Visos funkcijos, išskyrus maišytuvą, veikia tik tuomet,
kai maišytuvo dangtelis yra uždėtas ant variklio
įtaiso. Patikrinkite, ar maišytuvo dangtelis tinkamai
uždėtas ant variklio įtaiso (žr. 23 psl.). Taip pat
patikrinkite, ar kūgis yra tinkamai įdėtas į sietelį.
Maišytuvas
neveikia.
Patikrinkite, ar maišytuvo ąsotis tinkamai uždėtas
ant variklio įtaiso.
Neįmanoma
įjungti prietaiso.
Visos funkcijos, išskyrus maišytuvą, veikia tik tuomet,
kai maišytuvo dangtelis yra uždėtas ant variklio
įtaiso. Patikrinkite, ar maišytuvo dangtelis tinkamai
uždėtas ant variklio įtaiso (žr. 23 psl.). Jeigu norite
naudoti virtuvės kombainą, patikrinkite, ar
dangtis tinkamai užsifiksavo savo vietoje dubenyje
(pasigirs spragtelėjimas). Jeigu norite naudoti
maišytuvą, įsitikinkite, kad maišytuvo ąsotis tinkamai
uždėtas ant variklio įtaiso.
Triktis
Sprendimas
Prietaisas staiga
nustoja veikęs.
Automatinis terminis saugiklis tikriausiai nutraukė
elektros tiekimą, nes prietaisas perkaito. 1) Išjunkite
prietaisą 2) Leiskite prietaisui atvėsti 60 minučių 3)
Įkiškite laidą į el. lizdą 4) Dar kartą įjunkite prietaisą.
Į „Click & Go“
mygtuką pateko
nešvarumų.
Nuo dubens nuimkite dangtį , išsukite „Click & Go“
mygtuką, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, ir
išplaukite dangtį indaplovėje. Jei „Click & Go“
mygtuke vis dar yra nešvarumų, išplaukite dangtį
indaplovėje antrą kartą. Jei neturite indaplovės,
galite įmerkti dangtį į šiltą vandenį su trupučiu
skysto ploviklio ir, pamirkius kurį laiką, perskalauti
švariu vandeniu.
LV | Kļūmju novēršana
Problēma
Atrisinājums
Virtuves
kombains
nedarbojas.
Visas funkcijas (izņemot blendera funkciju) darbojas
tikai tad, ja blendera vāks ir uzvietots uz motora
bloka. Pārbaudiet, vai blendera krūze ir atbilstoši
uzvietota uz motora bloka (skatiet 23. lpp.). Tāpat
arī pārbaudiet, vai vāks ir pareizi noslēgts atbilstošā
vietā uz krūzes (atskan klikšķis).
Ir pievienota
gan blendera
krūze, gan
virtuves
kombaina bļoda,
bet darbojas
tikai blenderis.
Ja gan blendera krūze, gan virtuves kombaina bļoda
ir pievienota pareizi, darbojas tikai blenderis. Ja
vēlaties lietot virtuves kombaina bļodu, noņemiet
blendera krūzi un uzlieciet blendera vāku motora
nodalījumam (skatiet 23. lpp.).
Problēma
Atrisinājums
Citrusaugļu
sulas spiede
nedarbojas.
Visas funkcijas (izņemot blendera funkciju) darbojas
tikai tad, ja blendera vāks ir uzvietots uz motora
bloka. Pārbaudiet, vai blendera krūze ir atbilstoši
uzvietota uz motora bloka (skatiet 23. lpp.). Tāpat
arī pārbaudiet, vai konuss ir atbilstoši ievietots sietā.
Blenderis
nedarbojas.
Pārbaudiet, vai blendera krūze ir atbilstoši novietota
uz motora nodalījuma.
Ierīci nevar
ieslēgt.
Visas funkcijas (izņemot blendera funkciju) darbojas
tikai tad, ja blendera vāks ir uzvietots uz motora
bloka. Pārbaudiet, vai blendera krūze ir atbilstoši
uzvietota uz motora bloka (skatiet 23. lpp.). Ja
vēlaties izmantot tikai virtuves
kombainu, pārbaudiet, vai vāks ir atbilstoši uzvietots
bļodai (atskan klikšķis). Ja vēlaties izmantot blenderi,
pārliecinieties, ka blendera krūze ir atbilstoši
uzvietota motora nodalījumam.
Ierīce pēkšņi
pārtrauc
darboties.
Iespējams, ka termiskā drošības izslēgšanās sistēma
pārtraukusi strāvas padevi ierīcei, jo tā ir pārkarsusi.
1) Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. 2) Ļaujiet ierīcei
60 minūtes atdzist. 3) Iespraudiet elektrības vada
kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. 4) Vēlreiz
ieslēdziet ierīci.
Click & Go
Noņemiet bļodas vāku, atskrūvējiet Click & Go
podā ir iekļuvuši pogu, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāju
netīrumi.
kustības virzienam, un nomazgājiet vāku trauku
mazgājamā mašīnā. Ja Click & Go poga joprojām ir
netīra, vēlreiz nomazgājiet vāku trauku mazgājamā
mašīnā. Ja jums nav trauku mazgājamās mašīnas,
atstājiet vāku izmirkt siltā ūdenī, kam pievienots
trauku mazgāšanas līdzeklis, un pēc tam noskalojiet
to tīrā ūdenī.
PL | Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Robot
kuchenny nie
działa.
Wszystkie funkcje (z wyjątkiem miksowania)
działają tylko wtedy, gdy nasadka blendera jest
założona na część silnikową. Sprawdź, czy nasadka
jest prawidłowo założona na części silnikowej
(patrz str. 23). Sprawdź również, czy pokrywka jest
prawidłowo zablokowana na pojemniku (było
słyszalne charakterystyczne „kliknięcie”).
Zarówno
dzbanek
blendera, jak i
pojemnik
robota
kuchennego są
podłączone do
urządzenia, ale
pracuje tylko
blender.
Jeśli dzbanek blendera i pojemnik robota
kuchennego zostały zamontowane prawidłowo,
wówczas działała tylko blender. Jeśli chcesz używać
pojemnika robota kuchennego, zdejmij dzbanek
blendera i załóż pokrywkę blendera na część
silnikową (patrz str. 23).
Wyciskarka do
cytrusów nie
działa.
Wszystkie funkcje (z wyjątkiem miksowania)
działają tylko wtedy, gdy nasadka blendera jest
założona na część silnikową. Sprawdź, czy nasadka
jest prawidłowo założona na części silnikowej
(patrz str. 23). Sprawdź również, czy stożek jest
prawidłowo zamocowany na sitku.
Blender nie
działa.
Sprawdź, czy dzbanek blendera jest prawidłowo
założony na części silnikowej.
87
Problem
Rozwiązanie
Nie można
włączyć
urządzenia.
Wszystkie funkcje (z wyjątkiem miksowania)
działają tylko wtedy, gdy nasadka blendera jest
założona na część silnikową. Sprawdź, czy nasadka
jest prawidłowo założona na części silnikowej
(patrz str. 23). Jeśli chcesz używać robota
kuchennego, sprawdź czy pokrywa jest prawidłowo
założona na pojemniku (było słyszalne
charakterystyczne „kliknięcie”). Jeśli chcesz używać
blendera, upewnij się, że dzbanek blendera jest
prawidłowo zamontowany na części silnikowej.
Urządzenie
nagle się
zatrzymuje:
Do przycisku
Click & Go
dostał się brud.
88
Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa
prawdopodobnie odciął dopływ prądu z powodu
przegrzania urządzenia. 1) Wyjmij wtyczkę
urządzenia z gniazdka elektrycznego. 2) Odczekaj
60 minut, aż urządzenie ostygnie. 3) Włóż wtyczkę
przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego.
4) Ponownie włącz urządzenie.
Zdejmij pokrywkę z pojemnika, odkręć przycisk
Click & Go, obracając nim w lewo i umyj pokrywkę
w zmywarce. Jeśli przycisk Click & Go jest nadal
brudny, ponownie umyj go w zmywarce. Jeśli nie
dysponujesz zmywarką, możesz również
pozostawić pokrywkę na pewien czas w ciepłej
wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do
mycia naczyń, a następnie wypłukać ją czystą wodą.
RO | Depanare
Problemă
Soluţie
Robotul nu
funcţionează.
Toate funcţiile cu excepţia blenderului funcţionează
numai când capacul blenderului este montat pe
blocul motor. Verificaţi dacă capacul blenderului
este montat corect pe blocul motor (consultaţi
pagina 23). De asemenea, verificaţi capacul dacă a
fost fixat bine pe bol (‘clic’).
Atât vasul
blenderului cât
şi bolul pentru
robotului sunt
montate, dar nu
funcţionează
decât blenderul.
Dacă atât vasul blenderului cât şi bolul pentru
robotului au fost montate corect, funcţionează
numai blenderul. Dacă doriţi să folosiţi bolul
robotului de bucătărie, scoateţi vasul blenderului şi
montaţi capacul blenderului pe blocul motor
(consultaţi pagina 23).
Presa pentru
citrice nu
funcţionează.
Toate funcţiile cu excepţia blenderului funcţionează
numai când capacul blenderului este montat pe
blocul motor. Verificaţi dacă capacul blenderului
este montat corect pe blocul motor (consultaţi
pagina 23). De asemenea, verificaţi conul dacă a
fost montat corect în strecurătoare.
Blenderul nu
funcţionează.
Verificaţi dacă vasul blenderului este montat corect
pe blocul motor.
Aparatul nu
poate fi pornit.
Toate funcţiile cu excepţia blenderului funcţionează
numai când capacul blenderului este montat pe
blocul motor. Verificaţi dacă capacul blenderului
este montat corect pe blocul motor (consultaţi
pagina 23). Dacă doriţi să utilizaţi robotul de
bucătărie, verificaţi capacul dacă este montat
corect pe bol (‘clic’). Dacă doriţi să utilizaţi
blenderul,asiguraţi-vă că vasul acestuia este montat
corect pe blocul motor.
Problemă
Soluţie
Проблема
Способы решения
Aparatul se
opreşte brusc.
Probabil că termocupla a întrerupt alimentarea
electrică a aparatului, deoarece aparatul s-a
supraîncălzit. 1) Scoateţi aparatul din priză 2) Lăsaţi
aparatul să se răcească 60 de minute 3) Introduceţi
ştecherul în priză 4) Porniţi aparatul din nou.
Не работает
соковыжималка
для цитрусовых
A intrat mizerie
în butonul Click
& Go.
Luaţi capacul de pe bol, deşurubaţi butonul Click &
Go răsucindu-l în sens antiorar şi curăţaţi capacul în
maşina de spălat vase. Dacă mai rămâne mizerie în
butonul Click & Go, curăţaţi încă o dată capacul în
maşina de spălat vase. Dacă nu aveţi maşină de
spălat vase, puteţi lăsa capacul la muiat în apă caldă
cu săpun lichid şi apoi îl puteţi clăti cu apă curată.
Все функции, кроме функции блендера,
работают только когда крышка блендера
установлена на блоке электродвигателя.
Проверьте правильность установки крышки
блендера на блоке электродвигателя (см. стр.
23). Также проверьте правильно ли
установлен конус в фильтре.
Блендер не
работает.
Проверьте правильность установки крышки
блендера на блоке электродвигателя.
Прибор не
включается.
Все функции, кроме функции блендера,
работают только когда крышка блендера
установлена на блоке электродвигателя.
Проверьте правильность установки крышки
блендера на блоке электродвигателя (см. стр.
23). При необходимости использования
кухонного комбайна проверьте, правильно
ли крышка стоит на чаше (при установке
должен прозвучать щелчок). При
необходимости использования блендера,
убедитесь, что кувшин блендера правильно
установлен на блоке электродвигателя.
Прибор
неожиданно
отключается.
Вероятно, сработала автоматическая защита
от перегрева. 1) Отключите прибор от
электросети. 2) Дайте прибору остыть в
течение 60 минут. 3) Вставьте вилку прибора
в розетку электросети. 4) Снова включите
прибор.
RU | Поиск и устранение неисправностей
Проблема
Способы решения
Кухонный
комбайн не
работает.
Все функции, кроме функции блендера,
работают только когда крышка блендера
установлена на блоке электродвигателя.
Проверьте правильность установки крышки
блендера на блоке электродвигателя (см. стр.
23). Также проверьте правильность установки
крышки на чаше (при установке должен
прозвучать щелчок).
Установлены и
кувшин блендера,
и чаша кухонного
комбайна, но
работает только
блендер.
Если кувшин блендера и чаша кухонного
комбайна установлены правильно, будет
работать только блендер. Если вы хотите
использовать чашу для переработки
продуктов, отсоедините блендер и
установите на блок электродвигателя крышку
блендера (см. страницу 23).
89
Проблема
Способы решения
Problém
В кнопку Click &
Go попала грязь.
Снимите крышку с чаши для обработки
продуктов, отвинтите кнопку Click & Go,
поворачивая ее против часовой стрелки, и
вымойте крышку в посудомоечной машине.
Если на кнопке Click & Go после очистки в
посудомоечной машине остались
загрязнения, повторно вымойте крышку в
посудомоечной машине. Если у вас нет
посудомоечной машины, можно дать ей
отмокнуть в теплой воде с небольшим
количеством моющего средства, и затем
сполоснуть под струей водопроводной воды.
Lis na citrusové Všetky funkcie s výnimkou mixéra fungujú len v
plody nefunguje. prípade, ak je na pohonnej jednotke nasadený kryt
mixéra. Skontrolujte, či je kryt mixéra správne
upevnený na pohonnej jednotke (pozrite stranu
23). Tiež skontrolujte, či je kužeľ v sitku správne
upevnený.
Mixér
nefunguje.
Skontrolujte, či je kryt mixéra správne upevnený na
pohonnej jednotke.
Zariadenie sa
nedá zapnúť.
Všetky funkcie s výnimkou funkcie mixéra fungujú
len v prípade, ak je na pohonnej jednotke nasadený
kryt mixéra. Skontrolujte, či je kryt mixéra správne
upevnený na pohonnej jednotke (pozrite stranu
23). Ak chcete použiť kuchynský robot,
skontrolujte, či je na nádobe správne nasadené
veko (budete počuť „kliknutie“). Ak chcete použiť
mixér, uistite sa, že je nádoba mixéra správne
namontovaná na pohonnej jednotke.
Zariadenie
náhle prestane
fungovať.
Automatický tepelný vypínač pravdepodobne
prerušil dodávku energie k zariadeniu, pretože sa
zariadenie prehrialo. 1) Odpojte zariadenie. 2)
Nechajte ho 60 minút vychladnúť. 3) Pripojte
sieťovú zásuvku do siete. 4) Znovu ho zapnite.
Do tlačidla
Click & Go
prenikla špina.
Odpojte veko od nádoby, tlačidlo Click & Go
odskrutkujte proti smeru pohybu hodinových
ručičiek a veko očistite v umývačke na riad. Ak je
tlačidlo Click & Go aj po umytí v umývačke
znečistený, umyte ho v umývačke riadu ešte raz. Ak
nemáte umývačku na riad, môžete veko na chvíľu
namočiť v teplej vode s prídavkom saponátu a
potom ho opláchnite prúdom čistej vody.
SK | Riešenie problémov
90
Problém
Riešenie
Kuchynský
robot
nefunguje.
Všetky funkcie s výnimkou mixéra fungujú len v
prípade, ak je na pohonnej jednotke nasadená
nádoba mixéra. Skontrolujte, či je kryt mixéra
správne upevnený na pohonnej jednotke (pozrite
stranu 23). Tiež skontrolujte, či je veko na nádobe
mixéra správne uzamknuté (budete počuť
„kliknutie“).
Je nasadená
nádoba mixéra
a kuchynský
robot, ale
funguje len
mixér.
Ak ste riadne nasadili nádobu mixéra a nádobu
kuchynského robota, bude fungovať len mixér. Ak
chcete použiť nádobu kuchynského robota, musíte
odmontovať nádobu mixéra a nasadiť miesto nej
na pohonnú jednotku kryt mixéra (pozrite stranu
23).
Riešenie
SL | Odpravljanje težav
Težava
Rešitev
Kuhinjski
strojček ne
deluje.
Funkcije (razen mešanja) delujejo samo, če je
pokrovček mešalnika nameščen na motorno enoto.
Preverite, ali je pokrovček mešalnika pravilno
nameščen na motorno enoto (oglejte si stran 23),
oziroma ali je pokrov pravilno pritrjen na posodo
(“klik”).
Posoda
mešalnika in
posoda
kuhinjskega
strojčka sta
pritrjena, vendar
deluje le
mešalnik.
Če sta posoda mešalnika in posoda kuhinjskega
strojčka pravilno nameščeni, deluje samo mešalnik.
Če želite uporabljati posodo kuhinjskega strojčka,
odstranite posodo mešalnika in na motorno enoto
namestite pokrovček mešalnika (oglejte si stran 23).
Ožemalnik
citrusov ne
deluje.
Funkcije (razen mešanja) delujejo samo, če je
pokrovček mešalnika nameščen na motorno enoto.
Preverite, ali je pokrovček mešalnika pravilno
nameščen na motorno enoto (oglejte si stran 23),
oziroma ali je stožec pravilno pritrjen na rešeto.
Mešalnik ne
deluje.
Preverite, ali je posoda mešalnika pravilno
nameščena na motorno enoto.
Aparata ne
morete vklopiti.
Funkcije (razen mešanja) delujejo samo, če je
pokrovček mešalnika nameščen na motorno enoto.
Preverite, ali je pokrovček mešalnika pravilno
nameščen na motorno enoto (oglejte si stran 23).
Če želite uporabiti kuhinjski strojček, preverite, ali je
pokrov pravilno nameščen na posodo (“klik”). Če
želite uporabiti mešalnik, preverite, ali je posoda
mešalnika pravilno nameščena na motorno enoto.
Težava
Rešitev
Aparat
nenadoma
preneha
delovati:
Varnostna termična varovalka je zaradi pregretja
verjetno prekinila napajanje aparata. 1) Aparat
izključite z napajanja. 2) Počakajte 60 minut, da se
aparat ohladi. 3) Vstavite vtikač v omrežno vtičnico.
4) Ponovno vklopite aparat.
Gumb Click &
Go je umazan.
Pokrov snemite s posode in gumb Click & Go
odvijte tako, da ga obrnete v levo, nato pa pokrov
operite v pomivalnem stroju. Če je gumb Click &
Go še vedno umazan, pokrov ponovno operite v
pomivalnem stroju. Če nimate pomivalnega stroja,
lahko pokrov za nekaj časa namočite v vroči vodi z
nekaj tekočega čistila in nato sperete s čisto vodo.
SR | Rešavanje problema
Problem
Rešenje
Multipraktik ne
radi.
Sve funkcije osim blendera rade samo ako je
poklopac ležišta blendera postavljen na motor.
Proverite da li je poklopac ležišta blendera
postavljen ispravno na motor (pogledajte stranicu
23). Takođe proverite da li je poklopac posude
pravilno zatvoren (“klik”).
Bokal blendera i
posuda
multipraktika su
postavljene, ali
samo blender
radi.
Ako su i posuda blendera i posuda multipraktika
pravilno postavljene, radiće samo blender. Ako
želite da upotrebite posudu multipraktika, uklonite
bokal blendera i stavite poklopac ležišta blendera
na jedinicu motora (vidi stranicu 23).
91
Problem
Rešenje
Cediljka za
agrume ne radi.
Sve funkcije osim blendera rade samo ako je
poklopac ležišta blendera postavljen na jedinicu
motora. Proverite da li je poklopac ležišta blendera
pravilno postavljen na jedinicu motora (pogledajte
stranicu 23). Takođe proverite da li je kupa pravilno
postavljena na sito.
Blender ne radi.
Proverite da li je bokal blendera pravilno postavljen
na jedinicu motora.
Uređaj ne može Sve funkcije osim blendera rade samo ako je
da se uključi.
poklopac ležišta blendera postavljen na motor.
Proverite da li je poklopac ležišta blendera
postavljen ispravno na jedinicu motora (pogledajte
stranicu 23). Ukoliko želite da koristite
multipraktik, proverite da li je poklopac pravilno
postavljen na posudu (“klik”). Ukoliko želite da
koristite blender, proverite da li je bokal blendera
pravilno postavljen na motor.
92
Aparat je
odjednom
prestao sa
radom.
Funkcija sigurnosnog isključivanja za zaštitu od
pregrevanja je verovatno isključila napajanje uređaja
jer se pregrejao. 1) Isključite uređaj iz utičnice. 2)
Ostavite uređaj da se hladi 60 minuta. 3) Uključite
utikač u utičnicu. 4) Ponovo uključite uređaj.
Prljavština je
ušla u dugme
Click & Go.
Skinite poklopac sa posude, odvijte dugme Click &
Go okrećući ga u smeru suprotnom od kazaljke na
satu i operite poklopac u mašini za sudove. Ako se
i nakon toga u dugmetu Click & Go nalazi
prljavština, ponovo operite poklopac u mašini za
sudove. Ako nemate mašinu za sudove, možete da
ostavite poklopac neko vreme u sudoperi da se
natapa u toploj vodi sa malo tečnosti za pranje, a
zatim ga isperite čistom vodom iz slavine.
UK | Усунення несправностей
Проблема
Вирішення
Кухонний
комбайн не
працює.
Усі функції, крім блендера, працюють лише тоді,
коли ковпак блендера встановлений на блок
двигуна. Перевірте, чи ковпак блендера
встановлений на блок двигуна належним чином
(див. стор. 23). Перевірте також, чи кришка
надійно зафіксована на чаші.
Одночасно
встановлені
глек блендера і
чаша
кухонного
комбайна, але
працює лише
блендер.
Якщо одночасно і правильно встановлені глек
блендера і чаша кухонного комбайна,
працюватиме лише блендер. Щоб
використовувати чашу кухонного комбайна,
зніміть глек блендера і встановіть ковпак
блендера на блок двигуна (див. стор. 23).
Цитрус-прес
не працює
Усі функції, крім блендера, працюють лише тоді,
коли ковпак блендера встановлений на блок
двигуна. Перевірте, чи ковпак блендера
встановлений на блок двигуна належним чином
(див. стор. 23). Перевірте також, чи конус
встановлений у сіточку належним чином.
Блендер не
працює.
Перевірте, чи глек блендера встановлений на
блок двигуна належним чином.
Проблема
Вирішення
Пристрій не
вмикається.
Усі функції, крім блендера, працюють лише тоді,
коли ковпак блендера встановлений на блок
двигуна. Перевірте, чи ковпак блендера
встановлений на блок двигуна належним чином
(див. стор. 23). Щоб використовувати чашу
кухонного комбайна, перевірте, чи кришка
надійно зафіксована на чаші. Щоб
використовувати блендер, перевірте, чи глек
блендера встановлений на блок двигуна
належним чином.
Пристрій
раптом
перестав
працювати.
Можливо, тепловий запобіжник вимкнув
живлення пристрою внаслідок перегрівання. 1)
Від’єднайте пристрій від мережі 2) Дайте
пристрою охолонути протягом 60 хвилин 3)
Вставте штепсель у розетку 4) Увімкніть
пристрій знову.
У кнопку “Click Зніміть із чаші кришку, відкрутіть кнопку “Click &
& Go”
Go”, повертаючи її проти годинникової стрілки,
потрапив бруд. потім помийте кришку в посудомийній машині.
Якщо після того у кнопці “Click & Go” залишився
бруд, помийте кришку в посудомийній машині
вдруге. Якщо у Вас немає посудомийної машини,
можна вимочити кришку в теплій воді з миючим
засобом, після чого сполоснути її чистою водою.
93
94
EN | Environment
,
Do not throw away the appliance with the normal household
waste at the end of its life, but hand it in at an official collection
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment.
BG | Опазване на околната среда
,
След края на срока на експлоатация на уреда не го
изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го
предайте в официален пункт за събиране, където да бъде
рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на
околната среда.
CS | Ochrana životního prostředí
,
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního
odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci.
Pomůžete tím chránit životní prostředí.
ET | Keskkonnakaitse
,
Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade
tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Seda tehes
aitate keskkonda säästa.
HR | Zaštita okoliša
,
Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s
uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno
odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.
HU | Környezetvédelem
,
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő.
Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul
környezete védelméhez.
KZ | Қоршаған айнала
,
Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй
қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл
95
құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына
өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған айналаны сақтауға себіңізді
тигізесіз.
LT | Aplinka
,
Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis
šiukšlėmis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip
prisidėsite prie aplinkosaugos.
LV | Vides aizsardzība
,
Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei.
Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi.
PL | Ochrona środowiska
,
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu
zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do
tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.
RO | Protecţia mediului
,
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul
duratei de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare
autorizat pentru reciclare. În acest fel, ajutaţi la protejarea
mediului înconjurător.
RU | Защита окружающей среды
,
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор
вместе с бытовыми отходами. Передайте его в
специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим
вы поможете защитить окружающую среду.
SK | Životné prostredie
,
96
Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným
komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na miesto
oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.
SL | Okolje
,
Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na
uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k
ohranitvi okolja.
SR | Zaštita okoline
,
Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u
kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za
reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.
UK | Навколишнє середовище
,
Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для
повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте
захистити довкілля.
EN | Recipes
BG | Рецепти
Fresh fruit milkshake
Млечен шейк от пресни плодове
Do not process more than the quantities indicated in this recipe in
one go. Let the appliance cool down to room temperature before
you continue processing.
Не обработвайте наведнъж по-големи количества от указаните в
рецептите. Оставете уреда да се охлади до стайна температура,
преди да продължите работата.
Ingredients:
- 100g bananas or strawberries
- 200ml fresh milk
- 50g vanilla ice cream
- granulated sugar to taste
, Peel the bananas or rinse and hull the strawberries. Cut the fruit
into smaller pieces. Put all the ingredients in the blender jar. , Blend until smooth.
Съставки:
- 100 г банани или ягоди
- 200 мл прясно мляко
- 50 г сладолед с ванилия
- захар на кристали по вкус
, Обелете бананите или измийте ягодите и им махнете
дръжките. Нарежете плодовете на по-дребни парчета. Сипете
всички съставки в каната на пасатора. , Бъркайте до получаване на гладка смес.
Tip:You can use any fruit you like to make your favourite fresh fruit
milkshake.
Soy milk
Do not process more than the quantities indicated in this recipe in
one go. Let the appliance cool down to room temperature before
you continue processing.
For this recipe you need a filter. You can order a filter for this appliance
from your Philips dealer under type number HR2938.
Ingredients:
- 120g dried soy beans
- 1200ml water
, Soak the soy beans for 4 hours before you process them. Set
them aside to drain.
, Put the soaked soy beans in the filter. Pour 1200ml of water into
the blender jar and blend for 15 seconds.
, Pour the soy milk into a pan and bring to the boil. Then add some
sugar and let the soy milk simmer until all sugar has dissolved.
, Serve hot or cold.
Съвет: Можете да използвате каквито си искате пресни плодове,
за да направите любимия си млечен шейк.
Соево мляко
Не обработвайте наведнъж по-големи количества от указаните в
рецептите. Оставете уреда да се охлади до стайна температура,
преди да продължите работата.
За тази рецепта ви е нужен филтър. Можете да поръчате филтър за
този уред от вашия търговец на уреди Philips под номер HR2938.
Съставки:
- 120 г изсушени соеви зърна
- 1200 мл вода
, Накиснете соевите зърна за 4 часа, преди да ги обработите.
Оставете ги да се отцедят.
, Поставете накиснатите соеви зърна във филтъра. Налейте
1200 мл вода в каната на пасатора и пасирайте в продължение
на 15 секунди.
, Налейте соевото мляко в тиган и го поставете на огъня,
докато заври. След това добавете малко захар и оставете
соевото мляко да ври на тих огън, докато захарта се разтвори.
97
,
Сервирайте горещо или студено.
CS | Recepty
Čerstvý ovocný mléčný koktejl
Nezpracovávejte najednou větší množství, než je uvedeno v tomto
receptu. Než budete pokračovat ve zpracování potravin, nechte
přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.
Přísady:
- 100 g banánů nebo jahod
- 200 ml čerstvého mléka
- 50 g vanilkové zmrzliny
- granulovaný cukr podle chuti
, Oloupejte banány a opláchněte jahody a zbavte je stopek.
Nakrájejte ovoce na menší kousky.Vložte všechny suroviny do
nádoby mixéru. , Mixujte, dokud se vše nerozmělní.
Tip: Pro přípravu čerstvého ovocného mléčného koktejlu můžete použít
jakékoli vaše oblíbené ovoce.
Sojové mléko
Nezpracovávejte najednou větší množství, než je uvedeno v tomto
receptu. Než budete pokračovat ve zpracování potravin, nechte
přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.
Pro tento recept potřebujete filtr. U prodejce výrobků Philips si můžete
objednat filtr pro tento přístroj pod typovým označením HR2938.
Přísady:
- 120 g sušených sójových bobů
- 1 200 ml vody
, Před zpracováním namočte sojové boby na 4 hodiny do vody.
Dejte je stranou okapat.
, Vložte namočené sojové boby do filtru. Nalijte do nádoby mixéru
1 200 ml vody a mixujte po dobu 15 sekund.
, Nalijte sojové mléko do hrnce a přiveďte k varu. Pak přidejte cukr
a nechte povařit, dokud se cukr nerozpustí.
98
,
Podávejte horké nebo studené.
ET | Retseptid
Piimakokteil värsketest puuviljadest
Ärge töödelge korraga rohkem koguseid, kui retseptis on näidatud.
Laske seadmel enne töötlemise jätkamist toatemperatuurini jahtuda.
Koostisained:
- 100 g banaane või maasikaid
- 200 g värsket piima
- 50 g vaniljejäätist
- sõmerat suhkrut maitse järgi
, Koorige banaanid või peske ja puhastage maasikad. Lõigake
väiksemateks tükkideks. Pange kõik mikserkannu. , Segage, kuni segu on ühtlaselt püdel.
Näpunäide:Värske meelispiimakokteili tegemiseks võite kasutada ükskõik
milliseid puuvilju.
Sojapiim
Ärge töödelge korraga rohkem koguseid, kui retseptis on näidatud.
Laske seadmel enne töötlemise jätkamist toatemperatuurini jahtuda.
Selle retsepti jaoks vajate filtrit. Filtri saate tellida kohalikult Philipsi
müügiesindajalt mudeli nr HR2938.
Koostisained:
- 120 g kuivatatud sojaube
- 1200 ml vett
, Laske sojaubadel enne töötlemist 4 tundi liguneda. Pange kõrvale
nõrguma.
, Pange leotatud sojaoad filtrisse.Valage 1200 ml vett kannmikseri
nõusse ja segage 15 sekundit.
, Kallake sojapiim potti ja kuumutage kuni keemiseni. Seejärel lisage
natuke suhkrut ja laske sojapiimal aeglasel tulel haududa, kuni
suhkur on sulanud.
, Serveerige kuumalt või külmalt.
HR | Recepti
HU | Receptek
Frape od svježeg voća
Friss gyümölcsöt tartalmazó tejturmix
Nemojte odjednom obrađivati veću količinu hrane od one navedene u
receptu. Ostavite aparat da se ohladi do sobne temperature
prije nastavka obrade.
Egy alkalommal ne turmixoljon a receptben megjelöltnél nagyobb
mennyiséget. A turmixolás folytatása előtt hagyja lehűlni a készüléket
szobahőmérsékletűre.
Sastojci:
- 100 g banana ili jagoda
- 200 ml svježeg mlijeka
- 50 g sladoleda od vanilije
- granulirani šećer
, Ogulite banane te operite i očistite jagode. Izrežite voće na male
komadiće. Stavite sve sastojke u vrč miješalice. , Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu.
Hozzávalók:
- 10 dkg banán vagy eper
- 2 dl friss tej
- 5 dkg vaníliafagylalt
- porcukor ízlés szerint
, Hámozza meg a banánt, vagy öblítse le az epret. A gyümölcsöket
aprózza fel. Minden hozzávalót tegyen a turmixkehelybe. , Turmixolja simára.
Savjet: Možete koristiti bilo koje voće i napraviti omiljeni frape od svježeg
voća.
Sojino mlijeko
Nemojte odjednom obrađivati veću količinu hrane od one navedene u
receptu. Ostavite aparat da se ohladi do sobne temperature
prije nastavka obrade.
Za ovaj recept treba vam filter. Filter za ovaj aparat možete naručiti od
svog distributera proizvoda tvrtke Philips pod brojem HR2938.
Sastojci:
- 120 g suhe soje u zrnu
- 1200 ml vode
, Zrna soje namačite 4 sata prije obrade. Zatim ih ostavite da se
iscijede.
, Stavite namočena zrna u filter. U vrč miješalice ulijte 1200 ml vode
i miješajte 15 sekundi.
, Sojino mlijeko izlijte u lonac i pustite da gotovo prokuha. Zatim
dodajte malo šećera i ostavite sojino mlijeko da ključa dok se
šećer ne rastopi.
, Poslužite toplo ili hladno.
Tipp: A gyümölcsturmixot más kedvenc gyümölcseiből is elkészítheti.
Szójatej
Egy alkalommal ne turmixoljon a receptben megjelöltnél nagyobb
mennyiséget. A turmixolás folytatása előtt hagyja lehűlni a készüléket
szobahőmérsékletűre.
Az ital elkészítéséhez szüksége lesz a szűrőre.Filtert a Philips
szakszervizben rendelhet, HR2938 típusszámon.
Hozzávalók:
- 120 g szárított szójabab
- 1200 ml víz
, A szójababot előzőleg áztassa 4 órán át, majd hagyja megszáradni.
, Tegye az áztatott szójababot a szűrőbe. Öntse a 1200 ml vizet a
turmixkehelybe, majd turmixolja 30 másodpercig.
, Forralja fel egy lábasban a szójatejet, adjon hozzá cukrot, majd
főzze lassú tűzön, míg a cukor el nem olvad.
, Hidegen és melegen is kínálhatja.
99
KZ | Рецепттер
Қунақы жеміс сүт коктейілі
Бір дегенде рецепте көрсетілген мөлшерден артық шайқауға/
турауға болмайды. Жұмыс жасауды жалғастырар алдында
құралдың бөлме температурасына дейін суығанын күтіңіз.
Ингредиенттер:
- 100 гр банан немесе құлпынай
- 200 мл қунақы сүт
- 50 гр ваниль балмұздағы
- Талғамыңызға қарай түйіршіктелген қант
, Банан қабығын аршып, немесе құлпынайды тазалап және
шәйіп жіберіңіз. Жемісті кішкене бөліктерге кесіңіз.. Барлық
ингредиенттерді блендер банкісіне салыңыз. , Жұмсақ сұйықтық болғанша шайқаңыз.
Кеңес: Сізге өзіңіз талғамыңызға қарай кез келген қунақы жеміс сүт
коктейлін жасауыңызға болады.
Соя сүті
Бір дегенде рецепте көрсетілген мөлшерден артық шайқауға/
турауға болмайды. Жұмыс жасауды жалғастырар алдында
құралдың бөлме температурасына дейін суығанын күтіңіз.
Бұл рецепт үшін, сізге фильтр қажет болады. Сіз, осы құралға
арналған фильтрді, өзіңіздің Philips диллерінен сұраныс нөмірі
HR2938 бойынша тапсырыс жасап аласыз.
Ингредиенттер:
- 120 гр кептірілген соя бұршақтары
- 1200 мл. су
, Шайқар алдында, соя бұршақтарын 4 сағатқа суға салып
қойыңыз.
, Фильтірге суға жібітілген соя бұршақтарын салыңыз. Блендер
құмырасына 1200 мл су құйыңыз және 15 секунд бойы
дайындаңыз.
, Соя сүтін кастрөлге құйып, қайнатыңыз. Содан соң қант
қосып, қанты әбден ерігенше жәй отта қайнатыңыз.
100
,
Ыстық немесе суық күйінде ұсыныңыз.
LT | Receptai
Šviežių vaisių pieno kokteilis
Vienu metu neapdorokite didesnio kiekio nei nurodytas šiame
recepte. Prieš apdorodami toliau, leiskite prietaisui atvėsti iki
kambario temperatūros.
Sudėtis:
- 100 g bananų ar braškių
- 200 ml šviežio pieno
- 50 g vanilinių ledų
- smulkaus cukraus pagal skonį
, Nulupkite bananus arba nuplaukite braškes ir nulupkite jų žieveles.
Vaisius susmulkinkite.Visus produktus sudėkite į maišytuvo ąsotį. , Plakite tol, kol taps vientisa mase.
Patarimas: Šviežių vaisių pieno kokteilį galite pasigaminti iš bet kokių vaisių.
Sojos pienas
Vienu metu neapdorokite didesnio kiekio nei nurodytas šiame
recepte. Prieš apdorodami toliau, leiskite prietaisui atvėsti iki
kambario temperatūros.
Šiam receptui reikės filtro. Šiam prietaisui filtrą galite užsisakyti iš
„Philips“ platintojo; filtro tipo numeris yra HR2938.
Sudėtis:
- 120 g džiovintų sojos pupelių
- 1200 ml vandens
, Prieš apdorojimą sojos pupeles mirkykite 4 valandas. Tada leiskite
joms nuvarvėti.
, Sudėkite išmirkytas sojų pupeles į filtrą. Įpilkite 1200 ml vandens į
maišytuvo ąsotį ir maišykite 15 sek.
, Supilkite sojų pieną į prikaistuvį ir užvirinkite. Tada įdėkite truputį
cukraus ir leiskite sojų pienui virti, kol ištirps visas cukrus.
, Patiekite karštą arba šaltą.
LV | Receptes
PL | Przepisy
Svaigu augļu piena kokteilis
Koktajl mleczny ze świeżych owoców
Vienā reizē nepārstrādājiet lielākus daudzumus par receptē
norādītajiem. Ļaujiet ierīcei atdzist līdz istabas temperatūrai pirms
darba turpināšanas.
Nie miksuj na raz większej ilości składników niż podano w tym
przepisie. Przed miksowaniem kolejnej części składników odczekaj, aż
urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
Sastāvdaļas:
- 100g banānu vai zemeņu
- 200ml svaiga piena
- 50g vaniļas saldējuma
- smalkais cukurs pēc garšas
, Nomizojiet banānus vai noskalojiet un notīriet zemenes. Sagrieziet
augļus sīkākos gabaliņos. Ielieciet visus produktus blendera krūzē. , Jauciet, kamēr masa kļūst vienmērīga.
Składniki:
- 100 g bananów lub truskawek
- 200 ml świeżego mleka
- 50 g lodów waniliowych
- cukier kryształ do smaku
, Obierz banany lub opłucz i obierz truskawki. Pokrój owoce na
mniejsze kawałki. Wszystkie składniki włóż do dzbanka. , Miksuj do uzyskania jednolitej masy.
Padoms.Varat lietot jebkādus augļus, no kuriem vēlaties pagatavot savu
iecienīto svaigu augļu piena kokteili.
Sojas piens
Wskazówka: Użyj owoców, które lubisz, aby przyrządzić ulubiony koktajl
mleczny.
Mleko sojowe
Vienā reizē nepārstrādājiet lielākus daudzumus par receptē
norādītajiem. Ļaujiet ierīcei atdzist līdz istabas temperatūrai pirms
darba turpināšanas.
Nie miksuj na raz większej ilości składników niż podano w tym
przepisie. Przed miksowaniem kolejnej części składników odczekaj, aż
urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
Šai receptei jums būs nepieciešams filtrs. Šai ierīcei paredzēto filtru varat
pasūtīt pie Philips produkcijas izplatītājiem ar modeļa numuru HR2938.
Sastāvdaļas:
- 120 g kaltētu sojas pupiņu
- 1200 ml ūdens
, Izmērcējiet sojas pupiņas 4 stundas pirms to pagatavošanas.
Nolieciet tās, lai nožūst.
, Ielieciet izmērcētās sojas pupiņas filtrā. Ielejiet 1200 ml ūdens
blendera kausā un jauciet 15 sekundes.
, Izlejiet sojas pienu katlā, un uzvāriet to. Tad pievienojiet cukuru un
ļaujiet sojas pienam vārīties, kamēr viss cukurs ir izšķīdis.
, Pasniedziet aukstu vai karstu.
Do przygotowania tego dania potrzebny jest filtr. Możesz zamówić filtr
do tego urządzenia u sprzedawcy firmy Philips pod numerem produktu
HR2938.
Składniki:
- 120 g suszonych ziaren soi
- 1200 ml wody
, Przed miksowaniem mocz soję przez 4 godziny, a następnie
odcedź ją.
, Włóż namoczone ziarna soi do filtra. Wlej 1200 ml wody do
dzbanka blendera i miksuj przez 15 sekund.
, Wlej mleko sojowe do rondla i doprowadź do wrzenia. Dodaj
trochę cukru, postaw na wolnym ogniu i gotuj, aż cukier się
rozpuści.
, Podawaj na ciepło lub na zimno.
101
RO | Reţete
RU | Рецепты
Milkshake proaspăt cu fructe
Молочный коктейль со свежими фруктами
Nu preparaţi de o dată cantităţi mai mari decât cele indicate în
această reţetă. Lăsaţi aparatul să se răcească până la temperatura
camerei înainte de a continua procesarea.
Не обрабатывайте количество продуктов, превышающее
указанное в этом рецепте, за один раз. Дайте прибору остыть до
комнатной температуры, прежде чем продолжить приготовление.
Ingrediente:
- 100 g de banane sau căpşuni
- 200 ml lapte proaspăt
- 50 g de îngheţată de vanilie
- zahăr granulat după gust
, Decojiţi bananele sau spălaţi şi îndepărtaţi frunzele căpşunilor.
Tăiaţi fructele în bucăţi mici. Puneţi toate ingredientele în vasul
blenderului. , Amestecaţi până se omogenizează.
Ингредиенты:
- 100 г бананов или клубники
- 200 мл свежего молока
- 50 г ванильного мороженного
- сахар-песок по вкусу
, Очистите бананы или вымойте и очистите от черенков
клубнику. Нарежьте фрукты небольшими кусочками.
Поместите все ингредиенты в кувшин блендера. , Перемешивайте до получения однородной массы.
Sugestie: Puteţi folosi orice fructe vă plac pentru a vă prepara milkshake-ul
proaspăt cu fructe preferat.
Lapte de soia
102
Совет. Для приготовления вашего любимого молочного коктейля
можно использовать любые фрукты на ваш вкус.
Соевое молоко
Nu preparaţi de o dată cantităţi mai mari decât cele indicate în
această reţetă. Lăsaţi aparatul să se răcească până la temperatura
camerei înainte de a continua procesarea.
Не обрабатывайте количество продуктов, превышающее
указанное в этом рецепте, за один раз. Дайте прибору остыть до
комнатной температуры, прежде чем продолжить приготовление.
Pentru această reţetă aveţi nevoie de un filtru. Puteţi comanda un filtru
pentru acest aparat de la distribuitorul dumneavoastră Philips folosind
numărul de tip HR2938.
Ingrediente:
- 120 g de boabe de soia uscate
- 1200 ml de apă
, Lăsaţi boabele de soia la muiat timp de 4 ore înainte de a le
procesa. Apoi lăsaţi-le la scurs.
, Puneţi boabele de soia muiate în filtru. Turnaţi 1200 ml de apă în
vasul blenderului şi amestecaţi timp de 15 secunde.
, Turnaţi laptele de soia într-o cratiţă şi fierbeţi-l. Apoi adăugaţi
zahăr şi lăsaţi laptele de soia să fiarbă până se dizolvă tot zahărul.
, Serviţi fierbinte sau rece.
Для приготовления напитка по этому рецепту необходим фильтр.
Фильтр для этого прибора можно заказать в торговой организации
Philips. Номер по каталогу HR2938.
Ингредиенты:
- 120 г сухих соевых бобов
- 1200 мл воды
, Перед приготовлением положите соевые бобы замачиваться
на 4 часа. Затем дайте воде стечь.
, Положите предварительно замоченные соевые бобы в
фильтр. Налейте 1200 мл воды в стакан блендера и
измельчайте в течение 15 секунд.
,
,
Налейте соевое молоко в кастрюлю и вскипятите. Затем
добавьте сахар и кипятите на маленьком огне, пока сахар не
растворится.
Подавайте горячим или холодным.
,
SK | Recepty
,
Čerstvý mliečny koktail s ovocím
Nespracúvajte v jednej dávke väčšie množstvá, ako sú uvedené v
tomto recepte. Pred ďalším spracovávaním surovín nechajte
zariadenie vychladnúť na izbovú teplotu.
Zloženie:
- 100 g banánov alebo jahôd
- 200 ml čerstvého mlieka
- 50 g vanilkovej zmrzliny
- kryštálový cukor na dochutenie
, Ošúpte banány alebo opláchnite a odstopkujte jahody. Ovocie
pokrájajte na menšie kúsky.Všetky suroviny dajte do nádoby
mixéra. , Mixujte, až kým získate hladký nápoj.
Tip Na prípravu čerstvého ovocného koktailu môžete použiť ovocie podľa
vlastnej chuti.
Sójové mlieko
Nespracúvajte v jednej dávke väčšie množstvá, ako sú uvedené v
tomto recepte. Pred ďalším spracovávaním surovín nechajte
zariadenie vychladnúť na izbovú teplotu.
Na tento recept je potrebný filter. Filter pre toto zariadenie si môžete
objednať u Vášho predajcu výrobkov Philips pod typovým označením
HR2938.
Zloženie:
- 120 g sušených sójových bôbov
- 1200 ml vody
, Sójové bôby pred spracovaním namočte na 4 hodiny do vody.
Potom ich nechajte odtiecť.
,
Nasiaknuté sójové bôby nasypte do filtra. Do nádoby mixéra
nalejte 1200 ml vody a 15 sekúnd mixujte.
Sójové mlieko nalejte do hrnca a nechajte ho zovrieť. Pridajte
trocha cukru a mlieko nechajte ďalej vrieť, až kým sa všetok
cukor nerozpustí.
Podávajte horúce alebo studené.
SL | Recepti
Svež sadno-mlečni napitek
Naenkrat ne obdelujte večjih količin, kot so navedene v receptu. Pred
nadaljevanjem pustite, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.
Sestavine:
- 100 g banan ali jagod
- 200 ml svežega mleka
- 50 g vaniljinega sladoleda
- kristalni sladkor po okusu
, Olupite banane ali operite jagode in jim odstranite peclje. Sadje
narežite na manjše koščke in dodajte v posodo mešalnika. , Mešajte, dokler ni tekoče.
Nasvet: Za pripravo najljubšega napitka lahko uporabite katerokoli sadje.
Sojino mleko
Naenkrat ne obdelujte večjih količin, kot so navedene v receptu. Pred
nadaljevanjem pustite, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.
Pri tem receptu potrebujete filter. Filter za ta aparat lahko naročite pri
Philipsovem prodajalcu pod oznako HR2938.
Sestavine:
- 120 g suhih sojinih zrn
- 1200 ml vode
, Pred pripravo sojina zrna namakajte 4 ure. Nato jih osušite.
, Namočena sojina zrna dajte v filter.V posodo mešalnika vlijte
1200 ml vode in mešajte 15 sekund.
103
,
,
V ponev nalijte sojino mleko in ga zavrite. Nato dodajte nekaj
sladkorja in sojino mleko kuhajte na majhnem ognju, dokler se
sladkor ne raztopi.
Postrezite toplo ali hladno.
SR | Recepti
Milkšejk od svežeg voća
Nemojte obrađivati veću količinu od one koja je navedena u receptu
u jednom postupku. Ostavite aparat da se ohladi pre nego
što nastavite proces obrade.
Sastojci:
- 100 g banana ili jagoda
- 200 ml svežeg mleka
- 50 g sladoleda od vanile
- kristal šećer po želji
, Oljuštite banane ili operite i očistite jagode. Isecite voće na manje
komade. Stavite sve sastojke u posudu blendera. , Miksujte dok ne postane glatko.
Savet: Možete koristiti voće po želji za pravljenje svog omiljenog milkšejka
od svežeg voća.
Sojino mleko
104
,
,
Sojino mleko uspite u posudu i pustite da zavre. Zatim dodajte
šećer i ostavite sojino mleko da ključa dok se šećer ne rastopi.
Služiti toplo ili hladno.
UK | Рецепти
Молочний коктейль зі свіжими фруктами
Не обробляйте за один раз більшої кількості продуктів, ніж
зазначено у цьому рецепті. Перед тим, як продовжити роботу,
дайте пристрою охолонути до кімнатної температури.
Інгредієнти:
- 100 г бананів чи полуниць
- 200 мл свіжого молока
- 50 г ванільного морозива
- цукор-пісок до смаку
, Почистіть банани або сполосніть і почистіть полуниці.
Поріжте фрукти на маленькі шматки. Покладіть усі продукти у
глек блендера. , Змішуйте до утворення однорідної маси.
Порада: Для приготування молочних коктейлів зі свіжими фруктами
можна брати будь-які фрукти на Ваш вибір.
Соєве молоко
Nemojte obrađivati veću količinu od one koja je navedena u receptu
u jednom postupku. Ostavite aparat da se ohladi pre nego
što nastavite proces obrade.
Не обробляйте за один раз більшої кількості продуктів, ніж
зазначено у цьому рецепті. Перед тим, як продовжити роботу,
дайте пристрою охолонути до кімнатної температури.
Za ovaj recept potreban vam je filter. Filter za ovaj aparat možete
naručiti od svog distributera Philips proizvoda pod tipskim brojem
HR2938.
Sastojci:
- 120 g sušene soje
- 1200 ml vode
, Soju pre obrade natopiti 4 sata. Zatim je ostavite da se ocedi.
, Staviti natopljenu soju u filter. Sipati 1200 ml vode u posudu
blendera i prerađivati je 15 sekundi.
Для цього рецепта потрібен фільтр. Фільтр для цього пристрою
можна замовити за номером артикулу HR2938 у дилера Philips.
Інгредієнти:
- 120 г сухих соєвих бобів
- 1200 мл води
, Перед приготуванням вимочуйте соєві боби протягом
4 годин. Потім процідіть їх.
, Покладіть замочені соєві боби у фільтр. Налийте в чашу
блендера 1200 мл води і змішуйте протягом 15 секунд.
,
,
Вилийте соєве молоко в каструлю і доведіть до кипіння.
Потім додайте трохи цукру і трохи проваріть соєве молоко,
доки цукор не розчиниться.
Подавайте гарячим або холодним.
105
106
107
www.philips.com
u
4203.064.1432.5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project