Philips HR2391/00, HR2391/53, HR2391 User manual

Philips HR2391/00, HR2391/53, HR2391 User manual
HR2391
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
> 2,0 m
> 1,5 m
English 6
Dansk 9
Deutsch 12
Ελληνικα 15
Español 18
Suomi 21
Français 24
Italiano 27
Nederlands 30
Norsk 33
Português 36
Svenska 39
Türkçe 42
47
HR2391
50
English
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
-
-
-
Warning
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Do not immerse the scales in water or any other liquid and do not allow liquid to enter the
scales.
Caution
Always place the appliance on a stable, level and horizontal surface when you use it.
Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the batteries.
A microwave oven or a mobile phone may cause interference, which can lead to unreliable
weighing results.
Use the kitchen scales at a safe distance of at least 1.5 metres from a working microwave oven,
or switch off the microwave oven. (Fig. 1)
Keep a mobile phone that is switched on at a safe distance of at least 2 metres from the scales,
or switch off the mobile phone. (Fig. 2)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Preparing for use
The appliance runs on four AAA 1.5-volt batteries (not included). We advise you to use Philips
PowerLife batteries on account of their long life and environmental friendliness.
Do not use rechargeable batteries in this appliance.
Inserting batteries
Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the batteries.
1 Remove the battery compartment cover. (Fig. 3)
2 Place the batteries in the battery compartment and reattach the battery compartment
cover. (Fig. 4)
, Make sure the + and - poles of the batteries point in the right direction.
Using the appliance
The scales indicate weight in graduations of 1 gram from 2 gram onwards.
, The appliance can weigh up to 3kg. If you put a weight of more than 3kg on the weighing
plate, ‘Err’ appears on the display.
Weighing directly on the weighing plate
1 Press the on/off button I briefly to switch on the scales. (Fig. 5)
, The appliance is ready for use after 2 seconds.
2 Put the ingredients to be weighed directly on the weighing plate. (Fig. 6)
, The weight is displayed immediately (Fig. 7).
3 Press the on/off button I again to switch off the appliance.
English
Weighing in a bowl
1 Press the on/off button I briefly to switch on the scales.
, The appliance is ready for use after 2 seconds.
2 Put an empty bowl on the weighing plate. (Fig. 8)
, The display shows the weight of the bowl. 3 Press the reset/tare button 3. (Fig. 9)
, The display reads 0 again.
, If you remove the bowl from the weighing plate, the display shows the negative weight of the
bowl (Fig. 10).
4 Put the ingredients to be weighed in the bowl (Fig. 11).
, The display only shows the weight of the ingredients, without adding the weight of the
bowl. (Fig. 12)
, The appliance keeps displaying the weight of the ingredients only (without the weight of the
bowl) until you press the reset/tare button 3 while the weighing plate is empty or until you
switch off the appliance.
, Each time you press the reset/tare button 3 when there is something on the weighing
plate, the weight on the display is set back to 0 again, irrespective of the ingredients that are
already in the bowl on the weighing plate. For example: if you have put 200 grams of sugar in
the bowl on the scales and you press the reset button, the weight is set back to 0.You can
then easily add another ingredient, for example 300 grams of flour, without calculating.
Features
Automatic switch-off
,
If you do not use the appliance for 3 minutes when it is switched on, it switches off
automatically to save battery power.
,
This appliance has ‘full memory back-up’: if the appliance has not been used for 3 minutes,
it switches off automatically. If you have left the ingredients you have just weighed on the
weighing plate, the previously shown weight is displayed again when you press the on/off
button I.
Full memory back-up
Cleaning
Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or
acetone to clean the appliance.
1 Clean the appliance with a damp cloth and, if necessary, some mild cleaning agent.
Storage
,
You can easily store the scales vertically on a shelf between your cookery books or
horizontally in a drawer.
Make sure that there is nothing on the weighing plate when the appliance is not in use.
Replacement
1 Replace the batteries as soon as the battery symbol appears on the display (see section
‘Inserting batteries’ in chapter ‘Preparing for use’) (Fig. 13).
English
Environment
-
-
Batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away batteries
with the normal household waste, but dispose of them at an official collection point for
batteries. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official
collection point.
Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but
hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 14).
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care
BV.
Dansk
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
-
-
-
Advarsel
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege
med det.
Kom aldrig vægten ned i vand eller anden væske. Sørg for, at der ikke trænger vand eller væske
ind i vægten.
Forsigtig
Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.
Sørg for, at både apparatet og dine hænder er tørre, når batterierne isættes.
En mikrobølgeovn eller en mobiltelefon kan skabe elektroniske forstyrrelser, der gør vejningen
upålidelig.
Anvend vægten i sikker afstand på mindst 1,5 m fra en tændt mikrobølgeovn, eller sluk mikrobøl
geovnen. (fig. 1)
En tændt mobiltelefon skal holdes mindst 2 m fra vægten, eller slukkes. (fig. 2)
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt
anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at
anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Klargøring
Apparatet kører på fire AAA 1,5-volt batterier (medfølger ikke). Det anbefales at bruge Philips
PowerLife-batterier pga. deres lange levetid og af hensyn til miljøet.
Brug ikke genopladelige batterier i dette apparat.
Isætning af batterier
Sørg for, at både apparatet og dine hænder er tørre, når batterierne isættes.
1 Fjern dækslet til batterirummet. (fig. 3)
2 Sæt batterierne i batterirummet, og sæt dækslet tilbage på batterirummet. (fig. 4)
, Sørg for, at batteriernes poler (+ og -) vender den rigtige vej.
Sådan bruges apparatet
Vægten indikerer vægtangivelsen med 1 grams intervaller fra 2 gram og opefter.
, Apparatet kan veje op til 3 kg. Lægges der mere end 3 kg på vægtpladen, vises der ‘Err’ i
displayet.
Vejning direkte på vægtpladen
1 Tryk kort på on/off-knappen I for at tænde for vægten. (fig. 5)
, Apparatet er klar til brug efter 2 sekunder.
2 Læg ingredienserne, der skal vejes, direkte på vægtpladen. (fig. 6)
, Vægtangivelsen vises med det samme (fig. 7).
3 Tryk på on/off-knappen I igen for at slukke apparatet.
10
Dansk
Vejning i skål
1 Tryk kort på on/off-knappen I for at tænde for vægten.
, Apparatet er klar til brug efter 2 sekunder.
2 Sæt en tom skål på vægtpladen. (fig. 8)
, Displayet viser skålens vægt. 3 Tryk på reset/tare3knappen. (fig. 9)
, Displayet viser nu 0 igen.
, Hvis du fjerner skålen fra vægtpladen, viser displayet skålens negative vægt (fig. 10).
4 Læg ingredienserne, der skal vejes, i skålen (fig. 11).
, Displayet viser nu kun ingrediensernes vægt, uden at tilføje skålens vægt. (fig. 12)
, Apparatet fortsætter med kun at vise ingrediensernes vægt (uden skålens vægt), indtil du
trykker på reset/tare3knappen, mens vægtpladen er tom, eller indtil du slukker for
apparatet.
, Hver gang du trykker på reset/tare3knappen, mens der er noget på vægtpladen, går
vægtangivelsen i displayet tilbage til 0, uden hensyntagen til de ingredienser, der allerede er i
skålen på vægtpladen. Eksempel: Har du kommet 200 g sukker i skålen på vægten og trykker
på reset, går vægtangivelsen tilbage til 0. Derefter kan du nemt tilsætte den næste ingrediens,
f.eks. 300 g mel, uden beregninger.
Funktioner
Auto-sluk
,
Hvis du ikke bruger apparatet i 3 minutter, mens det er tændt, slukker det automatisk for at
spare på batterierne.
,
Dette apparat har “fuld hukommelses-back-up”: Hvis apparatet ikke er blevet brugt i 3
minutter, slukker det automatisk. Hvis ingredienserne, du lige har vejet, stadig er på
vægtpladen, vises den senest viste vægtangivelse igen, når du trykker på on/off-tastenI.
Fuld hukommelses-back-up
Rengøring
Apparatet må ikke kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom sprit, benzin eller acetone til
rengøring af apparatet.
1 Rengør apparatet med en fugtig klud, og om nødvendigt med et mildt opvaskemiddel.
Opbevaring
,
Vægten kan opbevares lodret på en hylde mellem kogebøger eller vandret i en skuffe.
Sørg altid for, at der ikke ligger noget på vægtpladen, når apparatet ikke er i brug.
Udskiftning
1 Udskift batteriet, så snart batterisymbolet vises på displayet (se afsnittet “Isætning af
batterier” under “Klargøring”) (fig. 13).
Miljøhensyn
-
Batterier indeholder substanser, der kan skade miljøet. Smid aldrig batterier ud sammen med det
normale husholdningsaffald, men aflevér dem på et officielt indsamlingssted for brugte batterier.
Dansk 11
-
Fjern altid batterierne, inden apparatet til sin tid kasseres, og aflevér dem på et officielt
indsamlingssted.
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 14).
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’
hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes
i vedlagte “World-Wide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du
venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV.
12
Deutsch
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
-
-
-
Warnhinweis
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch
eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass
keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
Achtung
Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf eine stabile, ebene und waagerechte Unterlage.
Ihre Hände müssen beim Einsetzen der Batterien völlig trocken sein.
Mikrowellengeräte oder Mobiltelefone können Strahlen aussenden, die u. U. die
Wiegeergebnisse verfälschen.
Benutzen Sie die Küchenwaage in sicherer Entfernung von mindestens 1,5 Metern zu einer
laufenden Mikrowelle, oder schalten Sie die Mikrowelle aus. (Abb. 1)
Legen Sie ein eingeschaltetes Mobiltelefon mindestens 2 Meter von der Waage entfernt ab,
oder schalten Sie es aus. (Abb. 2)
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt
wird.
Für den Gebrauch vorbereiten
Für den Betrieb des Geräts sind vier 1,5-Volt-Batterien AAA (nicht mitgeliefert) erforderlich.
Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und Umweltfreundlichkeit empfehlen wir die Verwendung von
PowerLife-Batterien von Philips.
Verwenden Sie für dieses Gerät keine Akkus.
Batterien einlegen
Ihre Hände müssen beim Einsetzen der Batterien völlig trocken sein.
1 Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab. (Abb. 3)
2 Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein, und setzen Sie die Abdeckung des
Batteriefachs wieder auf. (Abb. 4)
, Achten Sie darauf, dass die Polung (+) bzw. (-) auf den Batterien mit den Markierungen im
Batteriefach übereinstimmt.
Das Gerät benutzen
Die Waage wiegt ab 2 Gramm in Schritten von 1 Gramm.
, Das Gerät kann bis zu 3 kg wiegen. Liegt mehr Gewicht auf dem Wiegeteller, erscheint in der
Anzeige ‘Err’ für Fehler.
Direkt auf dem Wiegeteller wiegen
1 Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter I,um die Waage einzuschalten. (Abb. 5)
, Das Gerät ist nach 2 Sekunden betriebsbereit.
Deutsch 13
2 Geben Sie die abzuwiegende Zutaten direkt auf den Wiegeteller. (Abb. 6)
, Das Gewicht wird sofort angezeigt (Abb. 7).
3 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter I, um das Gerät wieder auszuschalten.
Mit einer Schüssel wiegen
1 Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter I,um die Waage einzuschalten.
, Das Gerät ist nach 2 Sekunden betriebsbereit.
2 Stellen Sie eine leere Schüssel auf den Wiegeteller. (Abb. 8)
, Die Anzeige gibt das Gewicht der Schüssel an. 3 Drücken Sie die Rückstell-/Zuwiegetaste 3. (Abb. 9)
, Auf der Anzeige erscheint wieder 0.
, Wenn Sie nun die Schüssel vom Wiegeteller nehmen, erscheint in der Anzeige das
Schüsselgewicht als Negativwert (Abb. 10).
4 Geben Sie die abzuwiegenden Zutaten in die Schüssel (Abb. 11).
, Auf dem Display wird nur das Gewicht der Zutaten ohne Gewicht der Schüssel
angezeigt. (Abb. 12)
, Das Gerät gibt nur das Gewicht der Zutaten an (ohne das Gewicht der Schüssel), bis Sie es
bei leerem Wiegeteller durch Drücken der Taste für die Zuwiegefunktion 3 zurücksetzen
oder das Gerät ausschalten.
, Jedesmal wenn Sie die Rückstell-/Zuwiegetaste 3 drücken, während Wiegegut auf dem
Wiegeteller liegt, wird das angezeigte Gewicht wieder auf 0 zurückgestellt, und zwar
unabhängig von den Zutaten, die sich bereits in der Schüssel auf dem Wiegeteller befinden.
Beispiel: Wenn Sie 200 g Zucker in die Schüssel auf der Waage gegeben haben und die
Rückstelltaste drücken, kehrt die Gewichtsanzeige zurück auf 0. Auf diese Weise können Sie
einfach eine Zutat nach der anderen zugeben, z. B. 300 Gramm Mehl, ohne selbst addieren zu
müssen.
Produktmerkmale
Automatische Abschaltung
,
Wenn Sie die Waage in eingeschaltetem Zustand 3 Minuten lang nicht benutzen, schaltet sie
sich automatisch aus, um Batteriestrom zu sparen.
,
Dieses Gerät ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet: Nach 3-minütiger Gebrauchspause
schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie die gerade gewogenen Zutaten auf dem
Wiegeteller lassen, wird das zuvor ermittelte Gewicht wieder angezeigt, sobald Sie den Ein-/
Ausschalter I betätigen.
Speicherfunktion
Reinigung
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive
Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
1 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf etwas mildem
Reinigungsmittel.
Aufbewahrung
,
Sie können die Waage in vertikaler Position zusammen mit Ihren Kochbüchern im Regal oder
in horizontaler Position z. B. in einer Schublade verstauen.
14
Deutsch
Legen Sie nichts auf den Wiegeteller, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
Ersatz
1 Wechseln Sie die Batterien aus, sobald das Batteriesymbol auf dem Display angezeigt wird
(siehe Abschnitt “Batterien einlegen” im Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”) (Abb. 13).
Umweltschutz
-
-
Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entsorgen Sie Batterien nicht
über den gewöhnlichen Hausmüll, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle für
Batterien ab. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle
abgeben.
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 14).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren
Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com).
Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care
BV kontaktieren.
Ελληνικα 15
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
-
-
-
Προειδοποίηση
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με
τη συσκευή.
Μην βυθίζετε τη ζυγαριά σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην αφήνετε να
εισέλθει υγρό μέσα στη ζυγαριά.
Προσοχή
Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια, όταν τη
χρησιμοποιείτε.
Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και η συσκευή είναι στεγνά όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες.
Ο φούρνος μικροκυμάτων ή το κινητό τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή,
δίνοντας αναξιόπιστα αποτελέσματα ζύγισης.
Χρησιμοποιήστε τη ζυγαριά κουζίνας σε ασφαλή απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από
φούρνο μικροκυμάτων που βρίσκεται σε λειτουργία ή απενεργοποιήστε τον. (Εικ. 1)
Κρατήστε το κινητό τηλέφωνο που βρίσκεται σε λειτουργία σε ασφαλή απόσταση
τουλάχιστον 2 μέτρων από τη ζυγαριά ή απενεργοποιήστε το. (Εικ. 2)
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Προετοιμασία για χρήση
Η συσκευή λειτουργεί με τέσσερις μπαταρίες AAA 1,5 V (δεν συμπεριλαμβάνονται). Σας
συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες PowerLife της Philips λόγω της μεγάλης
διάρκειας ζωής τους και της φιλικότητάς τους προς το περιβάλλον.
Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτή τη συσκευή.
Τοποθέτηση μπαταριών
Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και η συσκευή είναι στεγνά όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες.
1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. (Εικ. 3)
2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταριών και επανατοποθετήστε το κάλυμμα της
θήκης. (Εικ. 4)
, Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Χρήση της συσκευής
Η ζυγαριά υποδεικνύει το βάρος, με ακρίβεια 1 γραμμαρίου, από 2 γραμμάρια και πάνω.
, Η συσκευή μπορεί να ζυγίσει μέχρι 3 κιλά. Αν τοποθετήσετε πάνω από 3 κιλά βάρος
στην επιφάνεια ζύγισης, η ένδειξη ‘Err’ (Σφάλμα) εμφανίζεται στην οθόνη.
Μέτρηση βάρους απευθείας πάνω στην επιφάνεια ζύγισης
1 Πατήστε στιγμιαία το κουμπί on/off I για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά. (Εικ. 5)
16
,
Ελληνικα
Η συσκευή θα είναι έτοιμη για χρήση μετά από 2 δευτερόλεπτα.
2 Τοποθετήστε τα προς ζύγιση υλικά απευθείας πάνω στην επιφάνεια ζύγισης. (Εικ. 6)
, Το βάρος εμφανίζεται στην οθόνη αμέσως (Εικ. 7).
3 Πατήστε ξανά το κουμπί on/off I για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.
Μέτρηση βάρους μέσα σε μπολ
1 Πατήστε στιγμιαία το κουμπί on/off I για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.
, Η συσκευή θα είναι έτοιμη για χρήση μετά από 2 δευτερόλεπτα.
2 Τοποθετήστε ένα άδειο μπολ πάνω στην επιφάνεια ζύγισης. (Εικ. 8)
, Στην οθόνη εμφανίζεται το βάρος του μπολ. 3 Πατήστε το κουμπί μηδενισμού/απόβαρου 3. (Εικ. 9)
, Στην οθόνη εμφανίζεται πάλι το 0.
, Αν αφαιρέσετε το μπολ από την επιφάνεια ζύγισης, στην οθόνη εμφανίζεται η αρνητική
τιμή βάρους του μπολ (Εικ. 10).
4 Τοποθετήστε τα προς ζύγιση υλικά μέσα στο μπολ (Εικ. 11).
, Στην οθόνη εμφανίζεται μόνο το βάρος των υλικών, χωρίς την προσθήκη του βάρους
του μπολ. (Εικ. 12)
, Στη συσκευή συνεχίζει να εμφανίζεται το βάρος των υλικών μόνο (χωρίς το βάρος του
μπολ) μέχρι να πατήσετε το κουμπί μηδενισμού/απόβαρου 3 ενώ η επιφάνεια ζύγισης
είναι κενή ή μέχρι να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
, Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί μηδενισμού/απόβαρου 3 ενώ υπάρχει κάτι πάνω
στην επιφάνεια ζύγισης, το βάρος στην οθόνη ρυθμίζεται πάλι στο 0, ανεξάρτητα από τα
υλικά που βρίσκονται ήδη μέσα στο μπολ, το οποίο βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια
ζύγισης. Για παράδειγμα: εάν έχετε τοποθετήσει 200 γρ. ζάχαρη μέσα στο μπολ, το οποίο
βρίσκεται πάνω στη ζυγαριά και πατήσετε το κουμπί μηδενισμού, το βάρος ρυθμίζεται
πάλι στο 0. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε και κάποιο άλλο υλικό, για παράδειγμα
300 γρ. αλεύρι, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε υπολογισμούς.
Χαρακτηριστικά
Αυτόματη απενεργοποίηση
,
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 3 λεπτά ενώ είναι ενεργοποιημένη,
απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.
,
Η συγκεκριμένη συσκευή έχει τη δυνατότητα ‘πλήρους αποθήκευσης δεδομένων στη
μνήμη’: εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 3 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
Εάν έχετε αφήσει τα υλικά, που μόλις ζυγίσατε, πάνω στην επιφάνεια ζύγισης, το βάρος
που είχε εμφανιστεί προηγουμένως στην οθόνη, εμφανίζεται ξανά μόλις πατήσετε το
κουμπί on/off I.
Πλήρης αποθήκευση δεδομένων στη μνήμη
Καθαρισμός
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή υγρά με μεγάλη
οξύτητα, όπως οινόπνευμα, πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.
1 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και, αν είναι απαραίτητο, με λίγο ήπιο υγρό
καθαρισμού.
Ελληνικα 17
Αποθήκευση
,
Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε τη ζυγαριά είτε κάθετα σε ένα ράφι ανάμεσα στα
βιβλία μαγειρικής σας είτε οριζόντια σε ένα συρτάρι.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα επάνω στην επιφάνεια ζύγισης όταν η συσκευή δεν
χρησιμοποιείται.
Αντικατάσταση
1 Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόλις εμφανιστεί το σύμβολο της μπαταρίας στην οθόνη
(δείτε την ενότητα ‘Τοποθέτηση μπαταριών’, στο κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για
χρήση’) (Εικ. 13).
Περιβάλλον
-
-
Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μην
απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά μόνο
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες πριν
απορρίψετε και παραδώσετε τη συσκευή σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα
του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση.
Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 14).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές
φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σας της Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις
των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας BV της Philips.
18
Español
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
-
-
Advertencia
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a
menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
No sumerja la báscula en agua u otros líquidos, ni permita que entren líquidos en la misma.
Precaución
Coloque siempre el aparato en una superficie estable, plana y horizontal cuando lo utilice.
Cuando vaya a poner las pilas, asegúrese de que sus manos y el aparato estén secos.
Los microondas y los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y alterar los resultados
del peso.
Si el microondas está funcionando, use la báscula de cocina a una distancia de seguridad de al
menos 1,5 metros del microondas, o apague éste. (fig. 1)
Si el teléfono móvil está encendido, manténgalo a una distancia de seguridad de al menos
2 metros de la báscula, o apáguelo. (fig. 2)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Preparación para su uso
El aparato necesita cuatro pilas AAA de 1,5 voltios (no incluidas). Le aconsejamos que utilice
pilas Philips PowerLife, ya que son de larga duración y respetan el medio ambiente.
No use pilas recargables con este aparato.
Cómo colocar las pilas
Cuando vaya a poner las pilas, asegúrese de que sus manos y el aparato estén secos.
1 Quite la tapa del compartimento de la pila. (fig. 3)
2 Inserte las pilas en su compartimento y vuelva a colocar la tapa del compartimento. (fig. 4)
, Asegúrese de que los polos + y - de las pilas estén en la posición correcta.
Uso del aparato
La báscula indica el peso en graduaciones de 1 gramo a partir de 2 gramos.
, El aparato puede pesar hasta 3 kg. Si coloca más peso en la báscula, aparecerá en la pantalla el
mensaje “Err”.
Cómo pesar directamente sobre la báscula
1 Pulse brevemente el botón de encendido/apagado I para encender la báscula. (fig. 5)
, El aparato estará listo para usar en 2 segundos.
2 Coloque los ingredientes que quiera pesar directamente sobre la báscula. (fig. 6)
, El peso se mostrará de inmediato (fig. 7).
3 Pulse de nuevo el botón de encendido/apagado I para apagar el aparato.
Español 19
Para pesar con un recipiente
1 Pulse brevemente el botón de encendido/apagado I para encender la báscula.
, El aparato estará listo para usar en 2 segundos.
2 Coloque un recipiente vacío sobre la báscula. (fig. 8)
, En la pantalla se mostrará el peso del recipiente. 3 Pulse el botón de puesta a cero/tara 3. (fig. 9)
, La pantalla volverá a “0”.
, Si retira el recipiente de la báscula, en la pantalla se mostrará el peso del recipiente en
negativo (fig. 10).
4 Ponga en el recipiente los ingredientes que desea pesar (fig. 11).
, En la pantalla se mostrará sólo el peso de los ingredientes, sin el peso del recipiente. (fig. 12)
, El aparato seguirá mostrando sólo el peso de los ingredientes (sin el peso del recipiente)
hasta que pulse el botón de puesta a cero/tara 3 cuando no haya nada sobre la placa de
medición, o hasta que apague el aparato.
, Cada vez que pulse el botón de puesta a cero/tara 3 cuando haya algo sobre la placa de
medición, el peso que aparece en la pantalla volverá a ser “0”, independientemente de los
ingredientes que haya en el recipiente sobre la placa de medición. Por ejemplo: si ha puesto
200 gramos de azúcar en un recipiente sobre la báscula y pulsa el botón de puesta a cero, el
peso se pone de nuevo a “0”. Luego podrá añadir fácilmente otro ingrediente, como
300 gramos de harina, sin tener que hacer cálculos.
Características
Apagado automático
,
Si el aparato está encendido pero no lo utiliza durante 3 minutos, se apagará
automáticamente para ahorrar energía de la pila.
,
Este aparato cuenta con una función de copia de seguridad de memoria: si no utiliza el
aparato durante 3 minutos, éste se apaga automáticamente. Si ha dejado los ingredientes que
acaba de pesar sobre la placa de medición, el peso que se mostraba anteriormente volverá a
aparecer en la pantalla al pulsar el botón de encendido/apagado I.
Función de memoria
Limpieza
No sumerja nunca el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como alcohol, gasolina o acetona,
para limpiar el aparato.
1 Limpie el aparato con un paño húmedo y, si es necesario, con un producto de limpieza suave.
Almacenamiento
,
Puede guardar la báscula de forma fácil verticalmente en un estante junto con los libros de
cocina u horizontalmente en un cajón.
Asegúrese de que no haya nada sobre la báscula cuando no se esté utilizando.
Sustitución
1 Sustituya las pilas tan pronto como aparezca el símbolo de la pila en la pantalla (consulte la
sección “Cómo colocar las pilas” del capítulo “Preparación para su uso”) (fig. 13).
20
Español
Medio ambiente
-
Las pilas contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No tire las pilas con
la basura normal del hogar, deposítelas en un punto de recogida oficial para pilas. Quite siempre
las pilas antes de deshacerse del aparato y llevarlo a un punto de recogida oficial.
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un
punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio
ambiente (fig. 14).
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com,
o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el
número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o póngase en contacto con el Service
Department de Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Suomi 21
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.
-
Tärkeää
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Älä upota vaakaa veteen tai muuhun nesteeseen äläkä päästä nestettä vaa’an sisään.
Varoitus
Käytä laitetta aina tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
Varmista, että kätesi ja laite ovat kuivat, kun laitat paristot paikalleen.
Käytössä oleva mikroaaltouuni tai matkapuhelin saattaa häiritä laitteen toimintaa, jolloin
punnitustulos on epäluotettava.
Käytä keittiövaakaa vähintään 1,5 metrin etäisyydellä käytössä olevasta mikroaaltouunista tai
käytä vaakaa vain silloin, kun mikroaaltouuni ei ole käytössä. (Kuva 1)
Käytä matkapuhelinta vähintään 2 metrin etäisyydellä vaa’asta tai sulje matkapuhelin vaa’an
käytön ajaksi. (Kuva 2)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
Käyttöönotto
Laite toimii neljällä 1,5 voltin AAA-paristolla (ei mukana). Suosittelemme kestävien ja
ympäristöystävällisten Philips PowerLife -paristojen käyttöä.
Älä käytä laitteessa ladattavia paristoja.
Paristojen asettaminen
Varmista, että kätesi ja laite ovat kuivat, kun laitat paristot paikalleen.
1 Irrota paristolokeron kansi. (Kuva 3)
2 Aseta paristot paristolokeroon ja kiinnitä paristolokeron kansi takaisin laitteeseen. (Kuva 4)
, Varmista, että paristojen plus- ja miinusmerkit osoittavat oikeaan suuntaan.
Käyttö
Vaaka näyttää painon 1 gramman tarkkuudella 2 grammasta alkaen.
, Vaa’alla voi punnita enintään 3 kg. Jos punnitusalustalle asetetaan yli 3 kg, näyttöön tulee teksti
Err.
Punnitus suoraan punnitusalustalla
1 Käynnistä vaaka painamalla virtapainiketta ( I) lyhyesti. (Kuva 5)
, Laite on käyttövalmis 2 sekunnin kuluttua.
2 Aseta punnittavat aineet suoraan punnitusalustalle. (Kuva 6)
, Paino näkyy heti näytössä (Kuva 7).
3 Katkaise laitteesta virta painamalla käynnistyspainiketta I.
Punnitus kulhossa
1 Käynnistä vaaka painamalla virtapainiketta ( I) lyhyesti.
22
,
Suomi
Laite on käyttövalmis 2 sekunnin kuluttua.
2 Aseta tyhjä kulho punnitusalustalle. (Kuva 8)
, Näytössä näkyy kulhon paino. 3 Paina nollaus/taarauspainiketta 3. (Kuva 9)
, Näytön lukema nollautuu.
, Jos poistat kulhon punnitusalustalta, kulhon paino näkyy näytössä negatiivisena
lukuna (Kuva 10).
4 Aseta punnittavat aineet kulhoon (Kuva 11).
, Näytössä näkyy nyt vain ainesten paino ilman kulhon painoa. (Kuva 12)
, Laite näyttää vain aineiden painon ilman kulhon painoa, kunnes painat nollaus/
taarauspainiketta 3 punnitusalustan ollessa tyhjä tai kunnes sammutat laitteen.
, Näytössä näkyvä lukema nollautuu nollaus/taarauspainiketta 3 painettaessa huolimatta siitä,
että punnitusalustalla on jotain. Jos esimerkiksi vaa’alla on kulhossa 200 grammaa sokeria ja
painat nollauspainiketta, painolukema nollautuu. Jos tämän jälkeen haluat lisätä muita aineita,
esimerkiksi 300 grammaa jauhoja, näet niiden painon ilman erillisiä laskutoimituksia.
Ominaisuudet
Automaattinen virrankatkaisu
,
Jos laite on käyttämättä 3 minuuttia, ja laitteen virta on kytkettynä, virta katkeaa
automaattisesti paristovirran säästämiseksi.
,
Laitteessa on muistitoiminto: jos laite on käyttämättä 3 minuuttia, sen virta katkeaa
automaattisesti. Jos olet jättänyt punnitut aineet punnitusalustalle, viimeksi näytetty paino
näkyy uudelleen, kun painat virtapainiketta I.
Muistitoiminto
Puhdistaminen
Älä upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen
(kuten alkoholia, bensiiniä tai asetonia).
1 Puhdista laite kostealla, tarvittaessa mietoon pesuaineveteen kastetulla liinalla.
Säilytys
,
Voit helposti säilyttää vaakaa pystyasennossa hyllyllä keittokirjojen välissä tai vaaka-asennossa
vetolaatikossa.
Säilytä laite siten, että sen punnitusalustalla ei ole mitään.
Varaosat
1 Vaihda paristot, kun paristokuvake näkyy näytössä (katso Paristojen asettaminen kohdassa
Käyttöönotto) (Kuva 13)
Ympäristöasiaa
-
Paristot sisältävät aineita, jotka saattavat olla ympäristölle haitallisia. Älä hävitä paristoja
talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Poista paristot aina
ennen laitteen toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen.
Suomi 23
-
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 14).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä).
Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.
24
Français
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
-
-
-
Avertissement
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles
aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de
leur sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Ne plongez jamais la balance dans l’eau ou dans tout autre liquide et ne laissez pas de liquide
s’infiltrer dans l’appareil.
Attention
Placez toujours l’appareil sur une surface stable, plane et horizontale lorsque vous l’utilisez.
Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l’appareil avant d’insérer les piles.
Un four à micro-ondes ou un téléphone portable peut causer des interférences, ce qui peut
entraîner un pesage non fiable.
Maintenez la balance de cuisine à une distance minimale de 1,5 mètre d’un four à micro-ondes
en fonctionnement ou éteignez ce dernier. (fig. 1)
Veillez à garder une distance minimale de 2 mètres entre la balance et un téléphone portable
ou éteignez ce dernier. (fig. 2)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
Avant utilisation
L’appareil fonctionne avec quatre piles AAA 1,5 V (non fournies). Nous vous conseillons d’utiliser des
piles Philips PowerLife car elles garantissent une longue durée de fonctionnement et respectent
l’environnement.
N’utilisez pas des piles rechargeables avec cet appareil.
Installation des piles
Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l’appareil avant d’insérer les piles.
1 Retirez le couvercle du compartiment à piles. (fig. 3)
2 Placez les piles dans le compartiment à piles, puis refermez le couvercle. (fig. 4)
, Veillez à respecter la polarité des piles.
Utilisation de l’appareil
La balance indique le poids au gramme ou aux 2 grammes près.
, L’appareil permet de peser des ingrédients jusqu’à 3 kg. Au-delà de ce poids, le message
« Err » apparaît sur l’afficheur.
Pesage directement sur la plaque de pesage
1 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt I pour allumer la balance. (fig. 5)
, Au bout de 2 secondes, l’appareil est prêt à l’emploi.
2 Placez les ingrédients à peser directement sur la plaque de pesage. (fig. 6)
Français 25
,
Le poids s’affiche immédiatement (fig. 7).
3 Éteignez l’appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt I .
Pesage par l’intermédiaire d’un bol
1 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt I pour allumer la balance.
, Au bout de 2 secondes, l’appareil est prêt à l’emploi.
2 Placez un bol vide sur la plaque de pesage. (fig. 8)
, L’afficheur indique le poids du bol. 3 Appuyez sur le bouton de remise à zéro/tare 3. (fig. 9)
, L’afficheur indique de nouveau « 0 ».
, Si vous retirez le bol de la plaque de pesage, l’afficheur indique le poids du bol en
négatif (fig. 10).
4 Placez les ingrédients à peser dans le bol (fig. 11).
, L’afficheur indique le poids des ingrédients uniquement (sans le bol). (fig. 12)
, L’appareil continue d’afficher le poids des ingrédients uniquement (sans le bol) jusqu’à ce que
vous appuyiez sur le bouton de remise à zéro/tare 3 une fois la plaque de pesage libérée
ou jusqu’à ce que vous éteigniez l’appareil.
, Si vous appuyez sur le bouton de remise à zéro/tare 3 alors que des ingrédients se
trouvent dans le bol situé sur la plaque de pesage, le poids renseigné sur l’afficheur est remis
à « 0 », indépendamment des ingrédients déjà contenus dans le bol. Par exemple : si vous
placez 200 grammes de sucre dans le bol situé sur la balance et appuyez sur le bouton de
remise à zéro, le poids est remis à 0.Vous pouvez alors facilement ajouter un autre ingrédient,
300 grammes de farine par exemple, sans devoir faire le calcul.
Caractéristiques
Arrêt automatique
,
Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant 3 minutes alors qu’il est allumé, celui-ci s’éteint
automatiquement afin d’économiser l’énergie.
,
Cet appareil intègre une option de « sauvegarde de la mémoire » : s’il n’est pas utilisé
pendant 3 minutes, il s’éteint automatiquement. Si vous avez laissé les ingrédients sur la
plaque de pesage après les avoir pesé, le dernier poids affiché apparaît de nouveau lorsque
vous appuyez sur le bouton marche/arrêt I.
Sauvegarde de la mémoire
Nettoyage
N’immergez jamais l’appareil dans l’eau et ne le rincez pas sous le robinet.
N’utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de
l’alcool, de l’essence ou de l’acétone pour nettoyer l’appareil.
1 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide et, si nécessaire, un peu de détergent.
Rangement
,
Vous pouvez facilement ranger la balance verticalement sur une étagère, parmi vos livres de
cuisine, ou horizontalement dans un tiroir.
Assurez-vous qu’aucun objet ne se trouve sur la plaque de pesage lorsque vous n’utilisez pas
l’appareil.
26
Français
Remplacement
1 Remplacez les piles dès que le symbole de la pile apparaît sur l’afficheur (voir la section
« Installation des piles » dans le chapitre « Avant utilisation ») (fig. 13).
Environnement
-
-
Les piles contiennent des substances qui peuvent nuire à l’environnement. Ne jetez pas les piles
usées avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit assigné à cet effet. Retirez
toujours les piles avant de mettre l’appareil au rebut et de le déposer à un endroit assigné à cet
effet.
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères, mais déposezle à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 14).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème,
visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips
local ou contactez le « Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».
Italiano 27
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per
eventuali riferimenti futuri.
-
-
Avviso
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
Non immergete la bilancia in acqua o altri liquidi onde evitare infiltrazioni di sostanze liquide
all’interno dell’apparecchio.
Attenzione
Posizionate sempre la bilancia su una superficie stabile, piana e orizzontale durante l’utilizzo.
Assicuratevi che le mani e l’apparecchio siano perfettamente asciutti prima di inserire le batterie.
L’utilizzo di forni a microonde o telefoni cellulari potrebbe causare interferenze e di conseguenza
i risultati della pesatura potrebbero essere inaffidabili.
Utilizzate la bilancia da cucina ad una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri da un forno a
microonde in funzionamento oppure spegnete il forno. (fig. 1)
Mantenete una distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra un telefono cellulare acceso e la
bilancia, oppure spegnete il telefono cellulare. (fig. 2)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente
disponibili.
Predisposizione dell’apparecchio
L’apparecchio funziona con quattro batterie AAA da 1,5 V (non incluse). Si consiglia di utilizzare
batterie PowerLife Philips per assicurare una maggiore durata e tutela dell’ambiente.
non utilizzate batterie ricaricabili con questo apparecchio.
Inserimento delle batterie
Assicuratevi che le mani e l’apparecchio siano perfettamente asciutti prima di inserire le batterie.
1 Rimuovete il coperchio dello scomparto della batteria. (fig. 3)
2 Posizionate le batterie nello scomparto e reinserite il coperchio. (fig. 4)
, Controllate che la direzione dei poli +/- delle batterie sia corretta.
Modalità d’uso dell’apparecchio
La bilancia indica il peso in livelli di 1 grammo a partire da 2 grammi in su.
, L’apparecchio è in grado di pesare fino a 3 kg. Se si posiziona sul piatto di pesatura un
elemento il cui peso è superiore a 3 kg, viene visualizzato il messaggio “Err” sul display.
Rilevamento del peso tramite piatto di pesatura
1 Premete brevemente il pulsante on/off I per accendere la bilancia. (fig. 5)
, L’apparecchio è pronto per l’uso dopo 2 secondi.
2 Posizionate gli ingredienti da pesare direttamente sul piatto di pesatura. (fig. 6)
, Il peso viene visualizzato immediatamente (fig. 7).
3 Premete nuovamente il pulsante on/off I per spegnere l’apparecchio.
28
Italiano
Rilevamento del peso tramite recipiente
1 Premete brevemente il pulsante on/off I per accendere la bilancia.
, L’apparecchio è pronto per l’uso dopo 2 secondi.
2 Posizionate un recipiente vuoto sul piatto di pesatura. (fig. 8)
, Sul display viene visualizzato il peso del recipiente. 3 Premete il pulsante reset/tara 3. (fig. 9)
, Sul display viene visualizzato 0.
, Se si rimuove il recipiente dal piatto di pesatura, sul display viene visualizzato il peso negativo
del recipiente (fig. 10).
4 Posizionate nel recipiente gli ingredienti da pesare (fig. 11).
, Il display mostra solo il peso degli ingredienti, senza aggiungere il peso del recipiente. (fig. 12)
, L’apparecchio mostra solo il peso degli ingredienti (escluso il peso del recipiente) fino a
quando non premete il pulsante reset/tara 3 con il piatto di pesatura vuoto o finché non
spegnete l’apparecchio.
, Ogni volta che premete il pulsante reset/tara 3 quando il piatto di pesatura non è vuoto, il
peso visualizzato viene azzerato di nuovo, indipendentemente dagli ingredienti presenti nel
recipiente o sul piatto di pesatura. Ad esempio, se il recipiente collocato sul piatto di pesatura
contiene 200 grammi di zucchero e si preme il pulsante reset, il peso viene azzerato. È quindi
possibile aggiungere un altro ingrediente, ad esempio 300 grammi di farina, senza dover
eseguire alcun calcolo.
Caratteristiche
Spegnimento automatico
,
Se la bilancia non viene utilizzata per 3 minuti dopo essere stata accesa, si spegne
automaticamente per consentire il risparmio della batteria.
,
Questo apparecchio è dotato di un funzione di “backup completo della memoria”: se non
viene utilizzato per 3 minuti, si spegne automaticamente. Se gli ingredienti appena pesati
restano sul piatto di pesatura, il peso viene visualizzato nuovamente quando si preme il
pulsante on/off I.
Backup completo della memoria
Pulizia
Non immergete mai l’apparecchio nell’acqua e non risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per
pulire l’apparecchio.
1 Pulite l’apparecchio con un panno umido e, se necessario, utilizzate un detergente neutro.
Come riporre l’apparecchio
,
Potete riporre la bilancia in posizione verticale su uno scaffale, ad esempio tra i libri di cucina,
o in posizione orizzontale in un cassetto.
Controllate che sul piatto della bilancia non vi sia nulla quando non la utilizzate.
Italiano 29
Sostituzione
1 È necessario sostituire le batterie non appena sul display viene visualizzato il simbolo della
batteria (vedere la sezione “Inserimento delle batterie” al capitolo “Predisposizione
dell’apparecchio”) (fig. 13).
Tutela dell’ambiente
-
-
Le batterie contengono sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente. Non smaltite le batterie
insieme ai comuni rifiuti domestici, ma consegnatele a un apposito centro di raccolta ufficiale.
Rimuovete sempre le batterie prima dello smaltimento e consegnate l’apparecchio a un centro
di raccolta ufficiale.
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici,
ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 14).
Garanzia e assistenza
Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo
www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono
è riportato nell’opuscolo della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti
locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Reparto assistenza Philips
Domestic Appliances & Personal Care BV.
30
Nederlands
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
-
-
-
Waarschuwing
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of
kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt
of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Dompel de weegschaal niet in water of een andere vloeistof en voorkom dat er vloeistof in de
weegschaal komt.
Let op
Plaats het apparaat altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond als u het gebruikt.
Zorg ervoor dat uw handen en het apparaat droog zijn wanneer u de batterijen plaatst.
Magnetrons en mobiele telefoons kunnen storingen veroorzaken, waardoor het weegresultaat
onbetrouwbaar kan zijn.
Gebruik de keukenweegschaal op een veilige afstand (ten minste 1,5 meter) van een werkende
magnetron of schakel de magnetron uit. (fig. 1)
Houd ingeschakelde mobiele telefoons op een veilige afstand (ten minste 2 meter) van de
weegschaal of schakel de telefoon uit. (fig. 2)
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
Het apparaat werkt op vier 1,5V AAA-batterijen (niet meegeleverd). We raden u aan om Philips
PowerLife-batterijen te gebruiken omdat deze batterijen een lange levensduur hebben en
milieuvriendelijk zijn.
Gebruik geen oplaadbare batterijen in dit apparaat.
Batterijen plaatsen
Zorg ervoor dat uw handen en het apparaat droog zijn wanneer u de batterijen plaatst.
1 Verwijder het klepje van het batterijvak. (fig. 3)
2 Plaats de batterijen in het batterijvak en plaats het klepje van het batterijvak terug. (fig. 4)
, Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen in de juiste richting wijzen.
Het apparaat gebruiken
De weegschaal geeft het gewicht aan in stappen van 1 gram en begint bij 2 gram.
, Het apparaat kan maximaal 3 kg wegen. Als u een gewicht van meer dan 3 kg op de weegplaat
plaatst, verschijnt ‘Err’ op het display.
Rechtstreeks wegen op de weegplaat
1 Druk kort op de aan/uitknop I om de weegschaal in te schakelen. (fig. 5)
, Het apparaat is na 2 seconden klaar voor gebruik.
2 Plaats de ingrediënten die u wilt wegen rechtstreeks op de weegplaat. (fig. 6)
, Het gewicht wordt meteen weergegeven (fig. 7).
Nederlands 31
3 Druk nogmaals op de aan/uitknop I om het apparaat uit te schakelen.
Wegen in een kom
1 Druk kort op de aan/uitknop I om de weegschaal in te schakelen.
, Het apparaat is na 2 seconden klaar voor gebruik.
2 Plaats een lege kom op de weegplaat. (fig. 8)
, Het display toont het gewicht van de kom. 3 Druk op de reset/tarraknop 3. (fig. 9)
, Het display staat nu weer op 0.
, Zodra u de kom van de weegplaat verwijdert, toont het display het negatieve gewicht van de
kom (fig. 10).
4 Plaats de ingrediënten die u wilt wegen in de kom (fig. 11).
, Het display toont alleen het gewicht van de ingrediënten (zonder het gewicht van de kom
erbij op te tellen). (fig. 12)
, Het apparaat blijft alleen het gewicht van de ingrediënten (zonder het gewicht van de kom)
tonen, totdat u op de reset/tarraknop 3 drukt als de weegplaat leeg is of totdat u het
apparaat uitschakelt.
, Elke keer dat u op de reset/tarraknop 3 drukt terwijl er iets op de weegplaat ligt, wordt
het gewicht op het display weer op 0 gezet, ongeacht de ingrediënten die zich al in de kom of
op de weegplaat bevinden. Als u bijvoorbeeld 200 gram suiker in de kom op de weegschaal
hebt gedaan en op de resetknop drukt, wordt het gewicht weer op 0 ingesteld. Zo kunt u
eenvoudig een ander ingrediënt, bijvoorbeeld 300 gram bloem, toevoegen zonder te hoeven
rekenen.
Functies
Automatische uitschakeling
,
Om energie te besparen schakelt het apparaat automatisch uit als u het gedurende 3 minuten
niet gebruikt terwijl het is ingeschakeld.
,
Dit apparaat is uitgerust met een geheugenfunctie: als het apparaat gedurende 3 minuten niet
wordt gebruikt, schakelt het automatisch uit. Als u de ingrediënten die u zojuist hebt gewogen
op de weegplaat laat liggen, verschijnt het laatst weergegeven gewicht opnieuw zodra u op de
aan/uitknop I drukt.
Geheugenfunctie
Schoonmaken
Dompel het apparaat nooit in water en spoel het ook niet af onder de kraan.
Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals
alcohol, benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.
1 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en, indien nodig, een mild
schoonmaakmiddel.
Opbergen
,
U kunt de weegschaal eenvoudig verticaal opbergen op een plank tussen uw kookboeken of
horizontaal in een la.
Zorg ervoor dat er niets op de weegplaat ligt wanneer u het apparaat niet gebruikt.
32
Nederlands
Vervangen
1 Vervang de batterij zodra het batterijsymbool op het display verschijnt (zie ‘Batterijen
plaatsen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’) (fig. 13).
Milieu
-
-
Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Als u de batterijen
weggooit, doe ze dan niet bij het huisvuil, maar lever ze apart in op een officieel aangewezen
inzamelpunt voor batterijen. Verwijder de batterijen altijd voordat u het apparaat afdankt en
inlevert op een officieel aangewezen inzamelpunt.
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die
manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 14).
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
www.philips.com, of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de afdeling Service van Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Norsk 33
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
-
-
Advarsel
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Ikke senk vekten ned i vann eller annen væske, og ikke la det komme væske inn i vekten.
Viktig
Plasser alltid apparatet på en stabil, jevn og vannrett overflate når du bruker det.
Kontroller at hendene og apparatet er tørre når du setter inn batteriene.
En mikrobølgeovn eller mobiltelefon kan forårsake forstyrrelse, som igjen kan føre til upålitelige
vektresultater.
Bruk kjøkkenvekten på en sikker avstand på minst 1,5 meter fra en mikrobølgeovn som er i bruk,
eller slå av mikrobølgeovnen. (fig. 1)
Hold mobiltelefoner som er slått på, på sikker avstand på minst to meter fra vekten, eller slå den
av. (fig. 2)
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Før bruk
Apparatet bruker fire AAA-batterier på 1,5 volt (følger ikke med). Vi anbefaler at du bruker Philips
PowerLife-batterier siden de har lang levetid og er miljøvennlige.
Ikke bruk oppladbare batterier i dette apparatet.
Sette inn batteriene
Kontroller at hendene og apparatet er tørre når du setter inn batteriene.
1 Fjern dekselet på batterirommet. (fig. 3)
2 Plasser batteriene i batterirommet og fest dekselet på batterirommet. (fig. 4)
, Kontroller at polene + og - på batteriene peker i riktig retning.
Bruke apparatet
Vekten viser vekt i deler på 1 gram fra 2 gram og oppover.
, Apparatet kan veie opptil 3 kg. Hvis du setter mer enn 3 kg på veieplaten, vises Err i displayet.
Veie direkte på veieplaten
1 Trykk raskt på av/på-knappen I for å slå på vekten. (fig. 5)
, Apparatet er klart for bruk etter 2 sekunder.
2 Plasser ingrediensene som skal veies, direkte på veieplaten. (fig. 6)
, Vekten vises med én gang (fig. 7).
3 Trykk på av/på-knappen I igjen for å slå av apparatet.
Veie i en bolle
1 Trykk raskt på av/på-knappen I for å slå på vekten.
34
,
Norsk
Apparatet er klart for bruk etter 2 sekunder.
2 Plasser en tom bolle på veieplaten. (fig. 8)
, Displayet viser vekten på bollen. 3 Trykk på tilbakestill/tara-knappen 3. (fig. 9)
, Displayet viser 0 igjen.
, Hvis du fjerner bollen fra veieplaten, viser displayet den negative vekten på bollen (fig. 10).
4 Plasser ingrediensene som skal veies, i bollen (fig. 11).
, Displayet viser bare vekten på ingrediensene, uten å legge til vekten på bollen. (fig. 12)
, Apparatet viser bare vekten på ingrediensene (uten vekten på bollen) til du trykker på
tilbakestill/tara-knappen 3 mens veieplaten er tom, eller til du slår av apparatet.
, Hver gang du trykker på tilbakestill/tara-knappen 3 når det er noe på veieplaten, settes
vekten i displayet tilbake til 0 igjen, uansett om det allerede er ingredienser i bollen på
veieplaten. Hvis du for eksempel heller 200 gram sukker i bollen på vekten og deretter
trykker på tilbakestill-knappen, settes vekten tilbake til 0. Du kan deretter enkelt legge til en
annen ingrediens, for eksempel 300 gram mel, uten å beregne mengden.
Funksjoner
Automatisk avslåing
,
Hvis du ikke bruker apparatet på tre minutter når det er slått på, slår det seg automatisk av
for å spare batteriet.
,
Dette apparatet har “fullstendig minnefunksjon”: Hvis apparatet ikke er brukt på tre minutter,
slår det seg av automatisk. Hvis du har latt ingrediensen(e) du nettopp veide, stå på
veieplaten, vises den vekten igjen når du trykker på av/på-knappen I.
Fullstendig minnefunksjon
Rengjøring
Senk aldri apparatet ned i vann eller skyll det under springen.
Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som alkohol, bensin eller aceton til å rengjøre
apparatet.
1 Rengjør apparatet med en fuktig klut og, hvis det er nødvendig, litt mildt rengjøringsmiddel.
Oppbevaring
,
Du kan enkelt oppbevare vekten loddrett på en hylle mellom kokebøkene eller vannrett i en
skuff.
Sørg for at det ikke er plassert noe på veieplaten når apparatet ikke er i bruk.
Utskifting
1 Bytt batteriene så snart batterisymbolet vises i displayet (se delen Sette inn batteriene i
avsnittet Før bruk) (fig. 13).
Miljø
-
Batterier inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ikke kast batterier i restavfallet, men lever
dem på et offentlig innsamlingssted for batterier. Ta alltid ut batteriene før du kaster og leverer
inn apparatet på et offentlig innsamlingssted.
Norsk 35
-
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 14).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internett-sider på www.philips.com
eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis
det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philipsforhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
36
Português
Importante
Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma
eventual consulta futura.
-
-
Aviso
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes
tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
Não mergulhe a balança em água ou outro líquido e não deixe que entre líquido para a balança.
Atenção
Coloque sempre o aparelho numa superfície estável, nivelada e horizontal ao utilizá-lo.
Certifique-se de que as suas mãos e o aparelho estão secos quando introduzir as pilhas.
Os fornos microondas ou os telemóveis podem causar interferência, o que pode fazer com que
os resultados não sejam fiáveis.
Utilize a balança de cozinha a uma distância segura de pelo menos 1,5 metros de um forno
microondas em funcionamento ou desligue o forno microondas. (fig. 1)
Mantenha os telemóveis ligados a uma distância segura de pelo menos 2 metros da balança ou
desligue os telemóveis. (fig. 2)
Campos Electromagnéticos - EMF (Electro Magnetic Fields)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF).
Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador,
o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas
actualmente disponíveis.
Preparação
O aparelho funciona com quatro pilhas AAA de 1,5 volts (não incluídas). Aconselha-se vivamente
que utilize pilhas PowerLife da Philips devido à sua longa duração e ao facto de respeitarem o
ambiente.
Não utilize pilhas recarregáveis neste aparelho.
Introduzir as pilhas
Certifique-se de que as suas mãos e o aparelho estão secos quando introduzir as pilhas.
1 Remova a tampa do compartimento da pilha. (fig. 3)
2 Coloque as pilhas no respectivo compartimento e volte a colocar a tampa do
compartimento das pilhas. (fig. 4)
, Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas ficam virados na direcção certa.
Utilização do aparelho
A balança indica o peso em graduações de 1 grama a partir de 2 gramas.
, O aparelho pode pesar até 3 kg. Se colocar um peso superior a 3 kg no prato da balança,
aparece a mensagem ‘Err’ no visor.
Pesagem directa no prato de pesagem
1 Prima ligeiramente o botão ligar/desligar I para ligar a balança. (fig. 5)
, O aparelho está pronto a utilizar 2 segundos depois.
2 Coloque os ingredientes a serem pesados directamente no prato de pesagem. (fig. 6)
Português 37
,
O peso é imediatamente apresentado (fig. 7).
3 Prima novamente o botão ligar/desligar I para desligar o aparelho.
Pesar numa taça
1 Prima ligeiramente o botão ligar/desligar I para ligar a balança.
, O aparelho está pronto a utilizar 2 segundos depois.
2 Coloque uma taça vazia no prato de pesagem. (fig. 8)
, O visor apresenta o peso da taça. 3 Prima o botão de reinício/tara 3. (fig. 9)
, O visor apresenta novamente 0.
, Se remover a taça do prato de pesagem, o visor apresenta o peso negativo da taça (fig. 10).
4 Coloque os ingredientes a serem pesados na taça (fig. 11).
, O visor apresenta apenas o peso dos ingredientes, não acrescentando o peso da taça. (fig. 12)
, O aparelho continuará a apresentar apenas o peso dos ingredientes (sem incluir o peso da
taça) até que prima o botão de reinício/tara 3 enquanto o prato de pesagem estiver vazio,
ou até que desligue o aparelho.
, Cada vez que premir o botão de reinício/tara 3 quando estiver algum objecto ou
ingrediente no prato de pesagem, o peso apresentado no visor é novamente definido para 0,
independentemente dos ingredientes que já se encontram na taça ou no prato de pesagem.
Por exemplo: se colocou 200 gramas de açúcar na taça que se encontra na balança e se
premir o botão de reinício, o peso é definido novamente para 0. Pode então adicionar
facilmente outro ingrediente, por exemplo 300 gramas de farinha, sem fazer cálculos.
Características
Desligar automático
,
Se não utilizar o aparelho durante 3 minutos quando este estiver ligado, o aparelho desliga-se
automaticamente para poupar a energia da pilha.
,
Este aparelho possui um “registo completo de memória”: se o aparelho não for utilizado
durante 3 minutos, desliga-se automaticamente. Se deixou os ingredientes que acabou de
pesar no prato de pesagem, o peso anteriormente mostrado é novamente apresentado
quando premir o botão de ligar/desligar I.
Registo completo de memória
Limpeza
Nunca mergulhe o aparelho dentro de água nem o enxagúe à torneira.
Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como álcool,
petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
1 Limpe o aparelho com um pano húmido e, se necessário, um pouco de detergente líquido
não abrasivo.
Arrumação
,
Pode arrumar a balança verticalmente numa prateleira, entre os seus livros de culinária, ou
horizontalmente, numa gaveta.
Verifique que não fica nada a fazer pressão sobre o prato de pesagem quando o aparelho não
estiver a ser usado.
38
Português
Substituição
1 Substitua as pilhas assim que aparecer o símbolo da pilha no visor (Consulte a secção
‘Introduzir as pilhas’, no capítulo ‘Preparação’) (fig. 13).
Ambiente
-
As pilhas contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Não deite fora pilhas com o lixo
doméstico normal; coloque-as num ponto de recolha oficial. Retire sempre as pilhas antes de se
desfazer do aparelho e entregue o aparelho num ponto de recolha oficial.
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil;
entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o
ambiente (fig. 14).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou
contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de
telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no
seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o Departamento de Assistência da Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Svenska 39
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
-
-
Varning
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Sänk inte ned vågen i vatten eller någon annan vätska och låt inte vätska komma in i vågen.
Var försiktig
Placera alltid apparaten på en stabil, jämn och horisontell yta när du använder den.
Se till att både dina händer och apparaten är torra när du sätter i batterierna.
Mikrovågsugnar och mobiltelefoner kan orsaka störningar som leder till felaktiga vägningsresultat.
Placera köksvågen minst 1,5 meter från mikrovågsugnen om den används eller stäng av mikrovåg
sugnen. (Bild 1)
Förvara en mobiltelefon som är påslagen minst två meter från vågen eller stäng av mobiltelefone
n. (Bild 2)
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Förberedelser inför användning
Apparaten drivs med fyra AAA 1,5-voltsbatterier (medföljer inte). Vi rekommenderar att du
använder Philips PowerLife-batterier eftersom de räcker länge och är miljövänliga.
Använd inte laddningsbara batterier i den här apparaten.
Sätta i batterier
Se till att både dina händer och apparaten är torra när du sätter i batterierna.
1 Ta bort locket till batterifacket. (Bild 3)
2 Sätt i batterierna i batterifacket och sätt tillbaka locket. (Bild 4)
, Kontrollera att batteriets poler (+ och -) är placerade åt rätt håll.
Använda apparaten
Vågen anger vikter med ett grams precision från två gram och uppåt.
, Du kan väga upp till tre kilo med apparaten. Om du lägger något som väger mer än tre kilo
på vågplattan visas Err (fel) i teckenfönstret.
Väga direkt på vågplattan
1 Slå på vågen genom att snabbt trycka på på/av-knappen I. (Bild 5)
, Du kan börja använda apparaten efter två sekunder.
2 Lägg ingredienserna som ska vägas direkt på vågplattan. (Bild 6)
, Vikten visas omedelbart (Bild 7).
3 Stäng av apparaten genom att trycka på på/av-knappen I igen.
Väga i en skål
1 Slå på vågen genom att snabbt trycka på på/av-knappen I.
40
,
Svenska
Du kan börja använda apparaten efter två sekunder.
2 Sätt en tom skål på vågplattan. (Bild 8)
, Skålens vikt visas i teckenfönstret. 3 Tryck på knappen för nollställning/tomvikt 3. (Bild 9)
, 0 visas i teckenfönstret igen.
, Om du tar bort skålen från vågplattan visas skålens negativa vikt i teckenfönstret (Bild 10).
4 Lägg ingredienserna som ska vägas i skålen (Bild 11).
, Ingrediensernas vikt visas i teckenfönstret, utan skålens vikt. (Bild 12)
, Ingrediensernas vikt fortsätter att visas (utan skålens vikt) tills du trycker på knappen för
nollställning/tomvikt 3 när vågplattan är tom eller stänger av apparaten.
, Varje gång du trycker på knappen för nollställning/tomvikt 3 när det ligger något på
vågplattan återställs vikten i teckenfönstret till 0, utan hänsyn till ingredienserna som redan
ligger i skålen på vågplattan. Om du t.ex. har lagt 200 gram socker i skålen på vågen och
trycker på nollställningsknappen återställs vikten till 0. Du kan sedan enkelt lägga till
ytterligare en ingrediens, t.ex. 300 gram mjöl, utan att behöva räkna.
Funktioner
Automatisk avstängning
,
Om du inte använder apparaten inom tre minuter när du har slagit på den stängs den av
automatiskt för att spara på batteriet.
,
Apparaten har fullständig minnesbackup: om apparaten inte har använts på tre minuter stängs
den av automatiskt. Om du har lämnat ingredienserna du just har vägt på vågplattan visas den
tidigare visade vikten igen när du trycker på på/av-knappen I.
Fullständig minnesbackup
Rengöring
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.
Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som alkohol, bensin eller
aceton till att rengöra enheten.
1 Rengör apparaten med en fuktig trasa och eventuellt lite milt rengöringsmedel.
Förvaring
,
Du kan enkelt förvara vågen vertikalt på en hylla mellan dina kokböcker eller horisontellt i en
låda.
Se till att det inte ligger något på vågplattan när apparaten inte används.
Byten
1 Byt ut batterierna när batterisymbolen visas i teckenfönstret (se avsnittet Sätta i batterier i
kapitlet Förberedelser inför användning) (Bild 13).
Miljön
-
Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Släng inte batterier i
hushållssoporna, utan lämna in dem vid en återvinningsstation för batterier. Ta alltid ut
batterierna innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en återvinningsstation.
Svenska 41
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 14).
Garanti och service
Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar
telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du
dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
42
Türkçe
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
-
Uyarı
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da
dahil) kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Teraziyi suya veya başka bir sıvıya sokmayın ve terazinin içine sıvı girmesine izin vermeyin.
Dikkat
Cihazı kullanırken her zaman sabit, düzgün ve yatay bir zemin üzerine yerleştirin.
Pilleri takarken ellerinizin ve cihazın kuru olduğundan emin olun.
Mikrodalga fırını veya cep telefonu gibi cihazlar teraziyle etkileşime girerek sağlıksız tartı
sonuçlarına yol açabilirler.
Mutfak terazisini, çalışmakta olan bir mikrodalga fırından en az 1,5 metrelik güvenli mesafede
bulundurun veya fırını kapatın. (Şek. 1)
Açık bir cep telefonunu teraziden en az 2 metrelik güvenli mesafede bulundurun veya telefonun
kapatın. (Şek. 2)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği
gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre
kullanımı güvenlidir.
Cihazın kullanıma hazırlanması
Bu cihaz dört adet AA 1,5 voltluk pille çalışır (ürünle birlikte verilmemektedir). Uzun ömürlü ve
çevre dostu olmaları nedeniyle Philips PowerLife pilleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Bu cihazda şarj edilebilir piller kullanmayın.
Pillerin takılması
Pilleri takarken ellerinizin ve cihazın kuru olduğundan emin olun.
1 Pil bölmesinin kapağını çıkarın. (Şek. 3)
2 Pilleri pil bölmesine yerleştirin ve pil bölmesi kapağını kapatın. (Şek. 4)
, Pillerin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.
Cihaz kullanım
Tartı, 2 gram’dan başlayarak 1 gram’lık adımlarla yapılan tartımları gösterir.
, Cihaz 3 kg’a kadar ağırlı ölçebilir. Tartı tepsisine 3 kg’dan fazla ağırlık koyarsanız, ekranda
‘Err’ (Hata) mesajı görüntülenir.
Doğrudan tartı tepsisi üzerinde tartma
1 Tartıyı açmak için açma/kapama düğmesine I kısaca basın. (Şek. 5)
, Cihaz 2 saniye sonra kullanıma hazırdır.
2 Tartılacak malzemeyi doğrudan tartı tepsisine koyun (Şek. 6)
, Ağırlık anında görüntülenir (Şek. 7).
3 Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine I tekrar basın.
Bir kasede tartma
1 Tartıyı açmak için açma/kapama düğmesine I kısaca basın.
Türkçe 43
,
Cihaz 2 saniye sonra kullanıma hazırdır.
2 Tartı tepsisine boş bir kase koyun (Şek. 8)
, Ekranda kasenin ağırlığı gösterilir. 3 Sıfırlama/dara düğmesine 3 basın. (Şek. 9)
, Ekran tekrar 0 değerini gösterir.
, Kaseyi tartı tepsisinden kaldırırsanız, ekran kasenin negatif ağırlığını gösterir (Şek. 10).
4 Tartılacak malzemeyi kaseye koyun (Şek. 11).
, Ekranda, kasenin ağırlığı eklenmeden, sadece malzemelerin ağırlığı gösterilir. (Şek. 12)
, Tartı tepsisi boşken sıfırlama/dara düğmesine 3 basılana ya da cihazı kapatana kadar cihaz
sadece malzemelerin ağırlığını (kasenin ağırlığı olmadan) görüntülemeye devam eder.
, Ekrandaki ağırlık, tartı tepsisinde malzeme varken sıfırlama/dara düğmesine 3 her
bastığınızda, tartı tepsisinin üstündeki kasede bulunan malzemeden bağımsız olarak tekrar 0’a
geri dönecektir. Örneğin: terazinin üzerindeki kaseye 200 gr şeker koyup sıfırlama düğmesine
basarsanız, ağırlık 0’a ayarlanacaktır. Başka bir malzemeyi, mesela 300 gr unu hesaplamadan,
kolaylıkla ekleyebilirsiniz.
Özellikler
Otomatik kapanma
,
Cihazı çalışır konumdayken 3 dakika süreyle kullanmazsanız, cihaz pil tasarrufu sağlamak için
otomatik olarak kapanır.
,
Bu cihazın ‘tam hafıza yedeklemesi’ vardır: Cihaz 3 dakika boyunca kullanılmadığında
otomatik olarak kapanır. Tarttığınız malzemeleri tartı tepsisinde bıraktıysanız, açma/kapama
düğmesine I bastığınızda en son gösterilen ağırlık tekrar görüntülenir.
Tam hafıza yedeklemesi
Temizleme
Cihazı kesinlikle suya batırmayın ve suda yıkamayın.
Cihazı temizlemek için ovma telleri, alkol, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya
zarar verici sıvılar kullanmayın.
1 Cihazı nemli bir bezle ve gerekirse hafif bir temizlik maddesiyle temizleyin
Saklama
,
Tartıyı, raftaki yemek kitaplarınızın arasına dikey olarak ya da çekmecede yatay olarak kolayca
saklayabilirsiniz.
Cihaz kullanılmadığında tartı tepsisi üzerinde herhangi bir şey olmadığından emin olun.
Değiştirme
1 Ekranda pil simgesi görüntülendiğinde pilleri değiştirin (‘Kullanıma hazırlama’ bölümünde bkz.
‘Pillerin takılması’) (Şek. 13).
Çevre
-
Piller çevre kirliliğine neden olabilecek maddeler içermektedir. Pilleri normal evsel atıklarınızla
birlikte atmayın; bunun yerine, resmi pil toplama noktalarına teslim edin. Cihazı atmadan ya da
resmi toplama noktasına teslim etmeden önce pilleri mutlaka çıkarın.
44
-
Türkçe
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 14).
Garanti ve Servis
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen www.philips.com.
adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi
ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer
ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve
Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
4222.002.6479.3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement