Philips 14PT1501 User manual

Philips 14PT1501 User manual
14PT1501
14PT1521
21PT1820
Telra_12536-941 (DK) 6 Front Pag1 1
1/13/2006 5:09:34 PM
MODEL :
PROD. NO :
DK
Bemærk de oplysninger om dit
TV,der findes på kassen eller
bagsiden af TV-apparatet.
SF
Lue myös television
myyntipakkauksessa tai television
takana olevat merkinnät.
NO
Noter deg referansen for TVapparatet,som du finner på
emballasjen eller på baksiden
avapparatet.
ES
Anote las referencias de su televisor
que se encuentran en el embalaje o
en la parte trasera del aparato.
PT
SU
Notera de uppgifter om er TV
som återfinns på kartongen eller
baksidan av TV-apparaten.
Anote as referências do seu
televisor localizadas na embalagem
ou na parte de trás do aparelho.
Telra_12536-941 (DK) 6 Front Pag2 2
1/13/2006 5:09:35 PM
Indledning
Tillykke med dit nye fjernsyn og tak fordi du valgte netop dette.
Denne brugsanvisning er lavet for at hjælpe dig med at installere
og anvende dit fjernsyn. Vi opfordrer dig til at læse brugsanvisningen igennem.
Bemærk: Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.
°
Norsk
Português
Praktiske oplysninger
Ordforklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sikkerhedsoplysninger: Elektriske, magnetiske og
elektromagnetiske felter (“EMF”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gode råd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Svenska
Tilslutningsmuligheder
Tilslutning af eksternt udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Videooptager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Andet udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilslutninger på sidepanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
For at vælge det tilsluttede udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Suomi
Anvendelse
Indstilling af billede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vækning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Låsning af fjernsynet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tekst-tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Español
Indstilling
Installering af fjernsynet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Knapperne på fjernsynet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhedsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Fjernbetjeningens taster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hurtig installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sortering af programmerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Andre valgmuligheder i menuen Indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Manuel lagring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dansk
Oversigt
Regler for genbrug
Emballagen til dette apparat kan genbruges. Ret henvendelse til det lokale genbrugscenter
for korrekt bortskaffelse.
Bortskaffelse af dit gamle apparat
Dette apparat er udviklet og produceret af højkvalitetsmaterialer og komponenter, som
kan genbruges.
Når dette symbol af en affaldsbeholder med et kryds over er knyttet til et apparat, betyder
det, at apparatet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC. Sæt dig derfor venligst
ind i det lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske apparater. Ret dig derfor
venligst efter de lokale regler og bortskaf ikke dit gamle apparat sammen med det normale
husholdningsaffald.
En korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat vil hjælpe til at forhindre eventuelle negative
konsekvenser for såvel miljøet som den menneskelige sundhed.
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.1 1
1/17/2006 10:08:02 AM
Installering af fjernsynet
&Anbringelse af fjernsynet
5 cm
“Fjernbetjening
5 cm
FM.�
ANT.
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
Stil apparatet på en solid og stabil flade og
sørg for at der er mindst 5 cm fri luft omkring
apparatet. Undgå
5 cm farlige situationer: Anbring
ikke noget på fjernsynet, f.eks. noget der
dækker
(en dug), noget der
indeholder væske
5 cm
5 cm
(en vase) eller noget der afgiver varme (en
lampe). Apparatet må heller ikke udsættes for
vand.
éTilslutninger
FM.�
ANT.
FM.�
ANT.
FM.
ANT.
Indsæt de to batterier af typen R6 (leveret
sammen med fjernsynet). Sørg for at montere
dem i den rigtige retning. Kontroller, at
vælgerknappen er indstillet
på TV.
FM.�
De batterier, som leveres sammen
med apparatet,
ANT.
indeholder hverken kviksølv eller nikkel/cadmium, da
vi ikke ønsker at forurene miljøet. Du bør alligevel ikke
smide de brugte batterier væk med det almindelige
husaffald, men aflevere dem på et sted, der indsamler
brugte batterier (kontakt din forhandler). Når du skifter
batterierne ud, er det vigtigt, at du bruger den samme
type igen.
‘Igangsætning
eller
• Sæt antennestikket i kontakten : bag på
apparatet.
• Modeller med radio: Sæt radioens antennestik
i stikket FM ANT med den medfølgende
adapter.
Stueantenner giver ikke altid optimale modtagerforhold.
Drej antennen for at forbedre modtagerforholdene. Hvis
det ikke hjælper, skal der bruges en udendørs antenne.
• S et netstikket i en stikkontakt (220-240 V / 50 Hz).
Tryk på tænd-sluk knappen for at tænde
for fjernsynet. En rød kontrollampe lyser
og skærmen tændes. Gå direkte til afsnittet
Hurtig installering på side 5. Hvis fjernsynet
forbliver i standby stilling: Tryk på P # på
fjernbetjeningen.
Kontrollampen blinker, når du bruger fjernbetjeningen.
Knapperne på fjernsynet
Fjernsynet har 5 knapper, som, afhængig af
modellen, sidder foran eller ovenpå apparatet.
VOLUME - + (- ” +) knapperne bruges til at
indstille lydstyrken. PROGRAM - + (- P + eller - +)
knapperne bruges til at vælge det ønskede program.
For at få adgang til menuerne, tryk samtidigt på
de 2 knapper ” - og ” +. Derefter kan
PROGRAM - + knapperne bruges til at
vælge en indstilling og - ” + knapperne til
at foretage denne indstilling. For at forlade
menuerne, tryk samtidigt på de 2 knapper
” - og ” +.
Bemærk: Når Børnelås er aktiveret, fungerer disse
knapper ikke (se menuen Finesser side 8).
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.2 2
1/17/2006 10:08:03 AM
Sikkerhedsoplysninger
• Slut tv-apparatet til et 220 V - 240 V netstik, 50 Hz.
• Afbryd tv-apparatets stik fra netstikket, når:
– den røde lampe under tv-skærmen blinker hele tiden
– en klar hvid streg vises på skærmen
– det er tordenvejr
– tv-apparatet ikke skal anvendes i længere tid.
• Rengøring af tv-skærmen. Brug aldrig rengøringsmidler, der ridser. Brug et let fugtet vaskeskind eller
en blød klud.
• Kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys, må aldrig placeres oven på eller i nærheden af tv-apparatet.
• Stil ikke tv-apparatet i direkte sollys eller varme.
• Tildæk eller tilstop ikke tv-apparatet, da det kan medføre overophedning.
• Sørg for, at der er mindst 5 cm fri plads på alle sider af tv-apparatet for at sikre korrekt ventilation.
• Opstil ikke tv-apparatet (f.eks. tæt på et vindue), hvor det kan blive udsat for regn eller vand.
• Advarsel om anvendelse af batterier! Overhold følgende anvisninger for at undgå lækage fra batteriet, hvilket kan medføre personskader, materielle skader og skader på tv-apparatet:
– Installer altid batterierne korrekt, med + og – i henhold til afmærkningerne på tv-apparatet.
– Bland ikke flere typer batterier (gamle og nye eller kulstof og alkaliske mv.).
– Tag batterierne ud, når enheden ikke skal anvendes i længere tid.
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller plask med væske. Andre genstande, som er fyldt med
væske, f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet.
Nyttige tip
• Lad ikke tv-apparatet køre i standby i længere tid. Sluk apparatet, så det kan afmagnetiseres. Et
afmagnetiseret tv-apparat sikrer en god billedkvalitet.
• Flyt ikke rundt på tv-apparatet, nå det er tændt. Ujævne farver i en del af skærmen kan forekomme.
• Prøv aldrig selv at reparere et defekt tv-apparat. Kontakt altid en fagperson.
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.3 3
1/17/2006 10:08:03 AM
Fjernbetjeningens taster
&
1
2
é
3
"
‘
4
(
5
§
è
6
!
ç
0
7
& Funktionen Radio / Tv
Skift mellem funktionen Radio eller Tv (modeller med radio).
é Surround sound (kun på visse modeller)
Aktivering/deaktivering af surroundlyd. I stereo får man indtryk af en større afstand mellem højttalerne. På de modeller, der er udstyret med Virtual Dolby Surround* får man glæde af Dolby Surround Pro Logic-systemets gode lyd. I mono får man en rumlig pseudo-stereoeffekt.
“ Oplysninger på skærmen / Permanent nr.
Visning / sletning af programnummer, navn (hvis det findes), klokkeslæt, lydformat og timerens resterende tid. Tryk i 5 sekunder for at aktivere permanent visning af nummeret.
‘ Forudindstilling af lyden
Giver adgang til en række forudindstillinger: Tale, Musik, Teater og tilbage til Personlig.
( Menu
Åbning eller afslutning af en menu.
§ Markør / Formatet
Disse 4 taster bruges til at flytte rundt i menuerne. Tasterne îÏ bruges til at forstørre eller formindske billedet i højden.
è Lydstyrke
Indstilling af lydstyrken
! Afbrydelse af lyden
Afbrydelse eller aktivering af lyden.
ç Taltaster
Direkte adgang til programmerne. Hvis programnummeret består af 2 cifre, skal det andet ciffer indtastes, før stregen forsvinder.
0 Timer
Valg af en varighed for automatisk indstilling på standby (fra 0 til 180 minutter).
1 Standby
Fjernsynet indstilles på standby. Tryk på P @#, b, 0 til 9 (eller Â) for at tænde fjernsynet.
2 Lydindstilling
Skift af lydindstilling for en udsendelse i Stereo til Mono eller skift mellem Dual‑I og Dual‑II for tosprogede udsendelser. På de fjernsyn, der kan modtage i Nicam, er det muligt at ændre lyden Nicam stereo til Mono eller vælge mellem Nicam
Dual‑I, Nicam Dual‑II og Mono.
Mono står med rødt, når lydindstillingen er brugervalgt.
3 Tasten Tekst-tv (s. 9)
4 Forudindstilling af billedet
Giver adgang til en række forudindstillinger: Skarphed, Naturlig, Blød, Multimedia og tilbage til Personlig.
5 Visning af Tekst-tv (s. 9)
6 Valg af programmer
Skift til det forrige eller det næste programnummer. Nummeret, (navnet) og lydindstillingen vises i et øjeblik.
For visse programmer vises udsendelsens titel nederst på
skærmen.
7 Valg af EXT-stik
Tryk flere gange for at vælge EXT og AV.
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.4 4
1/17/2006 10:08:04 AM
Hurtig installation
Første gang fjernsynet tændes, vises en menu
på skærmen. I denne menu skal du vælge land
og sprog til menuerne:
WELCOME
Country
Language
...
ENGLISH
Hvis menuen ikke vises, skal du holde tasterne
”- og ”+ på fjernsynet trykket ind i
5 sekunder for at få vist menuen.
& Brug tasterne îÏ på fjernbetjeningen til at
vælge det ønskede land, og godkend med ¬.
Hvis landet ikke vises på listen, skal du vælge
indstillingen “. . .”
é Vælg derefter sprog med tasterne îÏ, og
godkend med ¬.
“ Søgningen starter automatisk.
Når søgningen er slut, vises menuen
INDSTILLINGER automatisk. Hvis de
programmer, der er fundet, ikke har de rigtige
numre, kan du bruge menuen Sortere til at
vælge nye numre.
Hvis der ikke er fundet noget billede,
kan du finde hjælp under de gode råd (side 12).
‘ Tryk flere gange på tasten H, hvis du vil
afslutte menuerne.
Sortering af programmerne
I denne menu kan du ændre programmernes
nummerering.
& Tryk på tasten H.
HOVEDMENUEN vises på skærmen.
HOVEDMENU
BILLEDE
FINESSER
INDSTILLINGER
INDSTILLINGER
Sprog
DANSK.
Land
...
Auto. Lagr.
Manuel Lagr.
Sortere
é Marker INSTALLATION (Installation), og
tryk på højre markørknap.
“ Marker SORT (Sorter), og tryk på højre
markørknap.
‘ Vælg det program, du vil flytte, med tasterne
îÏ og tryk på ¬.
( Tryk derefter på tasterne îÏ for at vælge
det nye nummer, og godkend med È.
§ Gentag fremgangsmåden i trin “ og ‘, indtil
alle programmerne har det ønskede nummer.
è Tryk flere gange på tasten H for at afslutte
menuerne.
Andre valgmuligheder i menuen Indstillinger
& Marker INSTALLATION (Installation),
og tryk på højre markørknap. Følgende
elementer vises:
• Sprog: for at vælge et andet sprog til
menuerne.
• Land: for at vælge land.
Denne indstilling gælder for søgning, automatisk
sortering af programmer og visning af Tekst-tv.
Hvis landet ikke vises på listen, skal du vælge
indstillingen “. . .”
• Automatisk indlæsning: For at starte
en automatisk søgning efter alle de
programmer, der er tilgængelige i området.
Når søgningen er slut, vises menuen
INDSTILLINGER automatisk. Hvis de
programmer, der er fundet, ikke har
de rigtige numre, kan du bruge menuen
Sortere til at vælge nye numre.
Hvis der ikke er fundet noget billede,
kan du finde hjælp under de gode råd (side 12).
• Tryk flere gange på tasten H, hvis du vil
afslutte menuerne.
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.5 5
1/17/2006 10:08:04 AM
Manuel lagring
I denne menu kan du gemme programmerne
et efter et eller tilføje et program på den
eksisterende liste.
& Tryk på knappen MENU (Menu) for at få vist
hovedmenuen.
é Marker INSTALLATION (Installation), og
tryk på højre markørknap.
“ Marker MANUAL STORE (Manuel lagring),
og tryk på højre markørknap.
HOVEDMENU
BILLEDE
FINESSER
INDSTILLINGER
Manuel Lagr.
Program
01
Navn
----System
EUROPA
Søg
674 MHz
Finindstil.
Gemme
• System: Vælg Europa (automatisk registrering*) eller, afhængigt af den pågældende
version, Vesteuropa (normen BG), Østeuropa
(normen DK), England (normen I) eller
Frankrig (normen LL’).
*U
ndtagen for Frankrig (normen LL’) skal du altid
vælge indstillingen Frankrig.
• Søgning: Tryk på ¬. Søgningen begynder.
Så snart et program er fundet, standser
rulningen. Gå videre til næste trin. Hvis du
kender sendefrekvensen for det ønskede
program, kan du indtaste nummeret direkte
med tasterne 0 til 9.
Hvis der ikke er fundet noget billede, kan du finde
hjælp under de gode råd (side. 12).
• Finindstilling: Hvis modtagelsen ikke er
til-fredsstillende, kan du indstille med tasterne
Ȭ.
• Program: Indtast det ønskede nummer
med tasterne Ȭ eller 0 til 9.
• Navn: Brug tasterne Ȭ til at flytte rundt
i visningsområdet for navnet (fem tegn) og
tryk på tasterne îÏ for at vælge tegnene.
Tryk på tasten È for at afslutte, når navnet
er indtastet.
• Lagring: Tryk på ¬. Programmet er nu
gemt.
• Gentag fremgangsmåden i trin é til è, indtil
alle programmer er gemt.
• Tryk flere gange på tasten H for at afslutte
menuerne.
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.6 6
1/17/2006 10:08:04 AM
Indstilling af billede
& Marker PICTURE (Billede) i MAIN MENU
(Hovedmenu), og tryk på højre markørknap.
HOVEDMENU
BILLEDE
FINESSER
INDSTILLINGER
BILLEDE
Lys
--I-----
Farver
Kontrast
Skarphed
Farve Temp.
Kold
Begrænset lyd
SLUK
Kontrast+
TÆND
Gemme
é Tryk på tasterne îÏ for at vælge
en indstilling, og tryk på tasterne Ȭ
for at vælge en værdi til indstillingen.
“ Når indstillingerne er valgt, skal du markere
indstillingen Gemme og derefter trykke på
¬ for at gemme dit valg.
‘ Tryk flere gange på tasten H for at afslutte
menuerne.
Beskrivelse af indstillingerne:
• Lys: Ændrer billedets lysstyrke.
• Farver: Ændrer farvens intensitet.
• Kontrast: Ændrer forskellen mellem de lyse
og de mørke farvetoner.
• Skarphed: Ændrer billedets skarphed.
• Farvetemp.: Ændrer farvegengivelsen:
Kold (mere blå), Normal (afbalanceret)
eller Varm (mere rød).
• Begrænset lyd: Formindsker støj fra billedet
(sne), hvis modtagelsen er dårlig.
• Kontrast +: Automatisk indstilling af billedets
kontrast, der hele tiden sørger for, at billedets
mørke del er sort.
• Gemme: Til at gemme billedets indstillinger.
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.7 7
1/17/2006 10:08:04 AM
Vækning
Ved hjælp af denne menu kan du bruge fjernsynet som vækkeur.
& Marker FEATURES (Funktioner) i MAIN
MENU (Hovedmenu), og tryk på højre
markørknap.
é Marker TIMER (Timer), og tryk på højre
markørknap.
Følgende elementer vises:
HOVEDMENU
BILLEDE
FINESSER
INDSTILLINGER
Sleep
Tid
Start Tid
Stop Tid
Pr Nr
Aktiv
Timer
SLUK
-- : --- : --- : -00
SLUK
“ Sleep: Til at vælge varigheden af den
automatiske standbyfunktion.
‘ Tid: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
( Start Tid: Indtast starttidspunktet.
§ Stop Tid: Indtast tidspunktet for aktivering
af standby.
è Pr. nr.: Indtast nummeret på det program,
der skal vække dig.
! Aktiv: Du kan indstille følgende:
• En gang for vækning en enkelt gang,
• Daglig for vækning hver dag,
• Sluk for at annullere.
ç Tryk på tasten b for at indstille fjernsynet
på standby. Det tænder automatisk igen
på det programmerede tidspunkt.
Hvis du lader fjernsynet være tændt, skiftes
der program på det programmerede tidspunkt
(og der indstilles på standby på tidspunktet for
Stop Tid).
Låsning af fjernsynet
Med denne menu kan du ved at låse tasterne
forhindre.
& Marker FEATURES (Funktioner) i MAIN
MENU (Hovedmenu), og tryk på højre
markørknap.
é Marker CHILDLOCK (Forældrestyring), og
tryk på højre markørknap.
HOVEDMENU
BILLEDE
FINESSER
INDSTILLINGER
Timer
Børnelås
EGENSKABER
‘ Næste gang, du tænder fjernsynet, skal du
angive den hemmelige adgangskode for at få
adgang til programmerne.
( Fjernsynet kan nu ikke bruges. Indtast
adgangskoden. Sådan annulleres funktionen:
Indstil Børnelås på SLUK.
§ Hvis du vil ændre koden, skal du vælge Nyt
Kodeord og indtaste en ny firecifret kode.
Bekræft adgangskoden ved at indtaste den
endnu en gang.
Indtast den universelle kode (0711), hvis du har
glemt din adgangskode.
è Tryk flere gange på tasten H for at afslutte
menuerne.
“ Indtast adgangskoden. Indtast koden 0711,
første gang. Herefter vises menuen.
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.8 8
1/17/2006 10:08:05 AM
Tekst-tv
Tekst-tv er et informationssystem, der udsendes på visse kanaler og læses som en avis. Via funktionen
Tekst-tv kan man få adgang til undertekster for hørehæmmede eller personer, som ikke forstår
sproget i det viste program, f.eks. ved kabel-tv, satellitprogrammer mv.
Tryk på:
For at:
Aktivere
Tekst-tv
Aktivering af Tekst-tv, skift til gennemsigtig visningsmåde
og afslutning af Tekst-tv. Indholdsfortegnelsen vises med
listen over de afsnit, du har adgang til. Hvert afsnit er
mærket med et 3-cifret sidetal.
Hvis den valgte kanal ikke udsender Tekst-tv, vises
meddelelsen 100, og skærmen forbliver sort. Afslut Tekst-tv,
og vælg en anden kanal.
Valg af en
side
Indtast det ønskede sidetal med tasterne 0 til 9 eller
@ P #. Eksempel: Indtast 1 2 0 for at gå til side
120. Nummeret vises øverst til venstre på skærmen,
sidetælleren aktiveres, og derefter vises siden. Gentag
fremgangsmåden for at se en anden side.
Hvis sidetælleren bliver ved med at søge, betyder det, at siden
ikke bliver sendt. Vælg i så fald et andet sidetal.
Direkte
adgang til et
afsnit
Indholdsfortegnelse
Forstørrelse
af en side
Stop bladring i
undersider
Skjulte
oplysninger
Der vises farvede områder nederst på skærmen. De 4
farvede taster giver adgang til de tilsvarende afsnit eller sider.
De farvede områder blinker, hvis afsnittet eller siden ikke er
tilgængelig.
For at vende tilbage til indholdsfortegnelsen
(normalt på side 100).
For at se først den øverste halvdel og så den nederste
halvdel og derefter vende tilbage til normal størrelse.
Visse sider indeholder undersider, der vises automatisk.
Denne tast bruges til at standse eller genoptage
automatisk visning af undersider. Tegnet _ vises øverst
til venstre på skærmen.
For at vise eller fjerne de skjulte oplysninger, f.eks.
løsninger til spil.
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.9 9
1/17/2006 10:08:05 AM
Tilslutning af eksternt udstyr
Videobåndoptager
Udfør tilslutningerne som vist på tegningen.
Brug et Eurokabel af god kvalitet.
Hvis din videooptager ikke er udstyret med stik til eksternt udstyr,
kan du kun udnytte antenneforbindelsen. Derfor skal Test-signalet
i videoen opsøges og tildeles programnummeret 0
(se manuel indlæsning, side 6).
For at se videobilledet, tryk på 0.
Videobåndoptager med dekoder
Tilslut dekoderen til videobåndoptagerens andet Euro-stik.
Du kan så optage kodede udsendelser.
Andet udstyr
Satellit modtager, dekoder, dvd, spilcomputer, osv.
Udfør tilslutningerne som vist på tegningen.
Tilslutninger foran (Findes kun på bestemte modeller)
Afhængigt af fjernsynets model sidder stikkene enten foran
(muligvis under en klap) eller på højre side af fjernsynet.
Udfør tilslutningerne som vist på tegningen.
Vælg EXT (og AV) med tasten .
Hovedtelefoner
Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er fjernsynets lyd afbrudt.
Brug tasterne @ ” # til at indstille lydstyrken.
Hovedtelefonernes impedans skal ligge mellem 32 og 600 ohm.
For at vælge det tilsluttede udstyr
Tryk på tasten
for at vælge EXT (og AV) for tilslutninger
på siden af fjernsynet.
De fleste apparater (dekodere, videooptagere) udfører selv omskiftningen.
10
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.10 10
1/17/2006 10:08:07 AM
Ordforklaring
RGB signaler:
Det drejer sig om tre videosignaler, rød, grøn og blå, som direkte styrer katoderørets tre
kanoner, rød, grøn og blå. Anvendelsen af disse signaler giver en bedre billedkvalitet.
NICAM-lyd:
Det er et system, der giver mulighed for at transmittere lyden med digital kvalitet.
System:
Fjernsynsbilleder udsendes ikke på samme måde i alle lande.
Der findes forskellige standarder: BG, DK, I, og L L’.
System indstilling (side 6) bruges til at vælge mellem disse forskellige standarder.
Dette er ikke at forveksle med PAL- eller SECAM-farvekodning. Standarden PAL bruges i de fleste
europæiske lande, og Secam bruges i Frankrig, Rusland og i de fleste afrikanske lande. USA og
Japan anvender et andet system, kaldet NTSC.
Sikkerhedsoplysninger: Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter (“EMF”)
1. Philips Royal Electronics producerer og sælger mange produkter til forbrugermarkedet, der i lighed med alle elektroniske apparater generelt kan sende og modtage elektromagnetiske signaler.
2. Et af Philips' væsentligste virksomhedsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for vores produkter, overholde alle gældende lovkrav og sikre, at produkterne ligger langt inden for de gældende EMF-standarder på produktionstidspunktet.
3. Philips engagerer sig i at udvikle, producere og markedsføre produkter, der ikke er sundhedsskadelige.
4. Philips bekræfter i henhold til de videnskabelige beviser, der er tilgængelige på indeværende tidspunkt, at produkterne er sikre at anvende til den påtænkte anvendelse, hvis de håndteres korrekt.
5. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, så virksomheden kan anticipere videreudviklingen inden for standardisering med tidlig integration i produkterne.
11
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.11 11
1/17/2006 10:08:07 AM
Gode råd
Dårligt billede
Nærliggende bakker eller høje bygninger kan forårsage dobbelte billeder,
ekko eller skygger. I så tilfælde prøv at indstille billedet manuelt
(se »finjustér« side 6) eller ændre den udvendige antennes retning.
Giver din antenne dig mulighed for at modtage udsendelser
i frekvensområdet UHF eller VHF ?
Hvis modtagelsen er dårlig (sne i billedet), indstil Begrænset lyd på TÆND
i menuen Finesser (side 7).
Billedet mangler
helt
Har du sat antennestikket rigtigt i? Har du valgt det rigtige system (side 6)?
Et dårligt forbundet antennestik eller en dårlig forbindelse til et eksternt udstyr
er ofte årsag til problemer med billede eller lyd (det sker, at stikkene går fra
hinanden, når man flytter eller drejer fjernsynet). Kontrollér alle tilslutningerne.
Det eksterne udstyr For at afspille et videobånd skal du kontrollere, at det er blevet indspillet under
samme standard (PAL, SECAM, NTSC), som din videooptager kan gengive.
giver et sort/hvidt
billede
Lyden mangler helt Hvis visse programmer er helt uden lyd, men billedet vises, er det fordi,
du ikke har valgt det rigtige tv-system. Gentag indstillingen System (side 6).
Tekst-tv
Visse tegn vises ikke korrekt
Kontrollér, om indstillingen af Land er korrekt: Se side 5.
Standby
Når du tænder fjernsynet, forbliver det i standby
og meddelelsen Børnesikring vises, når du bruger fjernsynets knapper?
Funktionen Børnrlås er slået til (se side 8).
Hvis fjernsynet ikke modtager noget signal i 10 minutter, slår det automatisk
over på standby. Afhængig af type bruger dit tv mindre end 5 watt i stand-by.
Men for at være endnu mere miljøvenlig er det en god idé at slukke helt for
tv’et med afbryderknappen.
Stadig intet resultat? Hvis dit fjernsyn er i uorden, forsøg aldrig at reparere det selv.
Kontakt din forhandlers tekniske afdeling.
Rengøring
af fjernsynet
Tør skærmen og overfladerne af med en ren, blød og fnugfri klud.
Brug ikke spritholdige rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
12
Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.12 12
1/17/2006 10:08:07 AM
Innledning
Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet.
Denne bruksanvisningen er blitt skrevet for å hjelpe deg med installasjon og bruk
av TV-apparatet. Det anbefales å lese den grundig.
Merk: Spesifikasjoner og informasjon kan endres uten forutgående varsel.
Installasjon
Installasjon av TV-apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tastene på TV-apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhetsinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tastene på fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rask installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kanalsortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Andre innstillinger under menyen Installere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Manuell lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bruk
Justering av bildet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sperring av TV-apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tekst-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Norsk
Innholdsfortegnelse
Tilkobling av andre apparater
Videospiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Andre apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sidetilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
For å velge tilkoblet utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Praktiske opplysninger
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sikkerhetsinformasjon: Elektriske, magnetiske og
elektromagnetiske felt («EMF»). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gode råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
°
Aanwijzing voor hergebruik
De verpakking van dit product is bedoeld voor recyclage. Contacteer locale overheden
voor correcte inlevering.
Het verwijderen van uw oud product.
Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en componenten van een hoge
kwaliteit, die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.Wanneer dit doorkruist
afvalemmer symbool bevestigd is op uw product, betekend dit dat deze voldoet aan de
Europese Directieven 200/96/EC. Gelieve uzelf te informeren met betrekking tot de lokale
gescheiden afval collectie van elektrische en elektronische producteren.
Gelieve volgens lokale wetgeving te andelen en uw oude producten niet met het gewone
huisvuil te verwijderen. Het correct afvoeren van uw oude producten helpt het voorkomen
van het vervuilen van milieu en menselijk welzijn.
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.1 1
1/17/2006 11:02:48 AM
5 cm
5 cm
5 cm
Installasjon av TV-apparatet
&Plassering av TV-apparatet.
“Fjernkontroll
FM.�
ANT.
5 cm
5 cm
5 cm
FM.�
ANT.
5 cm
Apparatet skal plasseres
på et solid og stabilt
5 cm
underlag. Sørg
5 cm klarering
5 cm for at det er minst5 cm
rundt
apparatet.
Ikke
plasser
noen
gjenstander
5 cm
5 cm
oppå apparatet, for eks. duker eller vaser eller
gjennsander som avgir varme (lamper for eks.).
TV-apparatet må ikke utsettes for vann.
éKoblinger
FM.�
ANT.
FM.
ANT.
eller
Sett inn to batterier av typen R6 (som følger med
apparatet). Påse at batteriene legges riktig vei.
Kontroller at modusvelgeren står i TV-posisjon.
Av miljøvernhensyn inneholder batteriene hverken
kvikksølv eller nikkelkadium. Ikke kast brukte
batterier, men forhør deg om resirkulering hos din
forhandler. Bruk alltid batterier av samme type.
‘Igangsetting
FM.�
ANT.
• Sett antennepluggen inn i : på apparatets
bakside.
• For modeller utstyrt med radio: Sett inn
radioantennekontakten i FM ANT-kontakten
ved hjelp av den medfølgende adapteren.
Med innendørsantenner kan mottaket i noen
tilfeller være vanskelig. For å bedre på dette
kan du prøve å orientere antennen i en annen
retning. Hvis mottaket fremdeles er dårlig, bør du
bruke en utendørsantenne.
• Sett støpselet til strømledningen inn i
stikkontakten (220-240 V / 50 Hz).
Trykk på av/på-tasten for å sette TV-apparatet
i gang. En rød lampe tennes, og skjermen lyser.
Gå direkte til kapittelet om rask installasjon på
side 5. Hvis TV-apparatet er i pausestilling,
trykker du på P # på fjernkontrollen.
Lyset blinker når du bruker fjernkontrollen.
Tastene på TV-apparatet
TV-apparatet har 5 taster. De sitter foran på
apparatet eller øverst oppe, alt etter modellen.
Tastene VOLUME - + (- ” +) brukes til å stille
inn lydnivået. Tastene PROGRAM - +
(- P + eller - +) brukes til å velge ønsket program.
For å få tilgang til menyene holder du nede
begge taster: ” - og ” +. Tastene
PROGRAM - + kan da brukes til å velge en
justering, og tastene - ” + til å foreta denne
justeringen. For å avslutte menyene holder du
nede begge taster: ” - og ” +.
Merk: Disse tastene er ikke tilgjengelige dersom
opsjonen Barnesikring er aktivert (se menyen
Opsjoner på side 8).
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.2 2
1/17/2006 11:02:49 AM
Sikkerhetsinformasjon
• Kople TVen i en stikkontakt med 220V – 240V/ 50 Hz.
• Kople fra strømledningen dersom:
– det røde lyset under TV-skjermen blinker hele tiden.
– det vises en skarpt lys linje over skjermen.
– det lyner eller tordner.
– TVen ikke er i bruk over en lengre periode.
• Rengjøring av TV-skjermen. Bruk aldri et slipende rengjøringsmiddel. Bruk et lett fuktet, semsket
skinn eller myk klut.
• Ikke sett stearinlys o.l. oppå TVen eller i nærheten av denne.
• Ikke utsett TVen for direkte sollys eller varme.
• Ikke dekk over TVen. Dette kan føre til overoppheting.
• La det være minst 5 cm frigang på hver side av TVen for å sikre ventilasjon.
• Unngå å plassere apparatet (f.eks. i nærheten av vinduet) på steder hvor det kan bli utsatt for regn
eller vann.
• Batteribruk ADVARSEL – For å hindre batterilekkasje som kan føre til personskade, skade på utstyr
eller skade på apparatet:
– Sett i alle batteriene på riktig måte, med + og – som indikert på apparatet.
– Ikke bland batteriene (gamle og nye eller karbon og alkaliske, etc.).
– Ta ut batteriene når apparatet ikke skal brukes på en stund.
• Apparatet må ikke utsettes for sprut eller dråper, og væskefylte gjenstander som blomstervaser må
aldri settes på apparatet.
Nyttige tips
• Ikke la apparatet stå i standby-modus over lengre tid. Slå av apparatet slik at det kan avmagnetisere
seg. Et avmagnetisert apparat gir god bildekvalitet.
• Ikke flytt på apparatet mens det er påslått. Det kan oppstå ujevnhet i fargene enkelte steder på
skjermen.
• Prøv aldri å reparere apparatet selv. Ta alltid kontakt med fagutdannet servicepersonell.
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.3 3
1/17/2006 11:02:50 AM
Tastene på fjernkontrollen
& Radio-/TV-modus
&
1
2
é
3
"
‘
4
(
5
§
è
6
!
ç
0
7
For å veksle mellom radio- og TV-modus (for modeller som er utstyrt med radio).
é Surround-lyd (kun tilgjengelig på enkelte modeller)
For å aktivere/deaktivere lydeffekten. I stereomodus gir dette inntrykk av at høyttalerne står lengre fra hverandre. For modeller som er utstyrt med Virtual.
Dolby Surround*, oppnår du bakre Dolby Surround Pro Logic-lydeffekter. I monomodus simuleres en stereoeffekt.
“ Displayinfo./permanent nr.
For å vise/slette programnummeret, navnet (hvis aktuelt),
klokkeslettet, lydmodusen og gjenstående tid i timeren. Trykk i 5 sekunder for å aktivere permanent visning av nummer.
‘ Forhåndsinnstilling av lyd
Gir tilgang til ulike forhåndsinnstillinger: Tale, Musikk, Teater og tilbake til Manuell.
( Menyer
For å vise eller avslutte menyene.
§ Markør/format
Med disse fire tastene kan du bla gjennom menyene. Tastene îÏ gjør det mulig å forstørre eller komprimere bildet vertikalt.
è Voluminnstillinger
For å stille inn lyden
! Lydutkobling
For å koble lyden ut eller tilbake igjen.
ç Talltaster
Gir direkte tilgang til kanalene. For 2-sifrede kanalnumre må det andre sifferet angis før streken forsvinner.
0 Timer
Gjør det mulig å velge hvor lang tid som skal gå før apparatet automatisk går over i standby-modus
(0-180 minutter).
1 Standby
Setter TV-apparatet i standby-modus. For å slå på apparatet igjen trykker du på P @#, b, 0 til 9 (eller Â).
2 Lydmodus
Gjør det mulig å veksle fra Stereo til Mono manuelt og å velge mellom Dual‑I og Dual‑II. På TV-apparater som er utstyrt med Nicam-mottak, kan du, avhengig av sendingene, veksle mellom Nicam‑Stereo og Mono manuelt eller mellom Nicam‑Dual‑I, Nicam‑Dual‑II og Mono.
Mono-indikatoren lyser rødt når Mono er valgt manuelt.
3 Tekst-TV-taster (se side 9)
4 Forhåndsinnstilling av bildet
Gir tilgang til ulike forhåndsinnstillinger: Intens, Naturlig, Soft, Multimedia og tilbake til Manuell.
5 Hente frem tekst-TV (se side 9)
6 Kanalvalg
Henter frem forrige eller neste kanal. Nummeret (eventuelt navnet) og lydmodusen vises i noen sekunder.
For enkelte kanaler vises tittelen på programmet nederst på skjermen.
7 Valg av EXT-kontakter
Trykk flere ganger for å velge EXT og AV.
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.4 4
1/17/2006 11:02:50 AM
Rask installering
Når du slår på TV-apparatet for første gang,
vises en meny på skjermen. Her blir du bedt
om å velge land og menyspråk:
WELCOME
Country
Language
...
ENGLISH
Hvis menyen ikke vises, holder du nede tastene
”- og ”+ på TVen i fem sekunder for å få
den frem.
& Bruk tastene îÏ på fjernkontrollen for å
velge land og bekreft med ¬.
Hvis ditt land ikke vises på listen, velger du
alternativet “. . .”
é Deretter velger du språk med tastene îÏ
og bekrefter med ¬.
“ Søket starter automatisk.
Deretter vises menyen INSTALLERE
automatisk. Hvis kanalene som ble funnet, ikke
har riktig nummer, bruker du menyen Sortere
for å angi nummer en gang til.
Hvis ingen kanal ble funnet, ser du rådene
(side 12).
‘ Hvis du vil gå ut av menyene, trykker du flere
ganger på H.
Kanalsortering
Med denne menyen kan du endre
kanalnummer.
& Trykk på tasten H. Hovedmenyen vises på
skjermen.
HOOFMENU
BILDE
EGENSKAPER
INSTALLASJON
INSTALLASJON
Språk
NORSK
Land
...
Auto. Lagr.
Manuel Lagr.
Sortere
é Uthev INSTALLATION (Installasjon) og
trykk piltast mot høyre.
“ Uthev SORT og trykk piltast mot høyre.
‘ Velg kanalen du vil flytte, med tastene îÏ,
og trykk på ¬.
( Deretter bruker du tastene îÏ for å
velge det nye nummeret og bekrefter med
È.
§ Gjenta trinn “ og ‘ for hver kanal som skal
få nytt nummer.
è For å gå ut av menyene trykker du flere
ganger på H.
Andre innstillinger under menyen Installere
& Uthev INSTALLATION (INSTALLASJON)
og trykk piltast mot høyre. Følgende
elementer vil bli vist:
• Språk: For å endre menyspråkene.
• Land: For å velge land.
Denne innstillingen gjelder for søking,
automatisk sortering av kanaler og tekst-TV.
Hvis ditt land ikke vises på listen, velger du
alternativet “. . .”
• Autolagring: For å starte automatisk
søking etter alle programmene som er
tilgjengelig i din region.
Deretter vises menyen INSTALLERE
automatisk. Hvis kanalene som ble funnet,
ikke har riktig nummer, bruker du menyen
Sortere for å angi nummer en gang til.
Hvis ingen kanal ble funnet, ser du rådene
(side 12).
• Hvis du vil gå ut av menyene, trykker du
flere ganger på H.
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.5 5
1/17/2006 11:02:50 AM
Manuell lagring
Denne menyen lar deg lagre kanalene én etter
én eller legge til en kanal på den eksisterende
listen.
& Trykk på tasten MENU (Meny) for å vise
hovedmenyen.
é Uthev INSTALLATION (INSTALLASJON)
og trykk piltast mot høyre.
“ Uthev MANUAL STORE (Manuell lagring)
og trykk piltast mot høyre.
HOOFMENU
BILDE
EGENSKAPER
INSTALLASJON
Man. Lagring
Program
01
Navn
----System
EUROPA
Sok
671 MHz
Innstilling
Lagre
• System: Velg Europe (automatisk innstilling*)
eller avhengig av versjon West Eur
(BG-standard), East Europe (DK-standard),
UK (I-standard) eller France (LL’-standard).
* Unntatt for Frankrike (LL’-standard), må du velge
France.
• Søking: Trykk på ¬. Søket starter.
Søket stopper når en kanal er funnet.
Gå til neste trinn. Hvis du kjenner frekvensen
for ønsket kanal, angir du nummeret direkte
med tastene 0 til 9.
Hvis ingen kanal ble funnet, ser du rådene på
side 12.
• Fininnstill: Hvis mottaket er dårlig, innstiller
du det med tastene Ȭ.
• Kanal: Angi ønsket nummer med tastene
Ȭ eller 0 til 9.
• Navn: Bruk tastene Ȭ for å flytte
i visningsområdet for navnet (5 tegn), og
tastene îÏ for å velge tegn. Når navnet er
angitt, bruker du tasten È for å gå ut.
• Lagre: Trykk på ¬. Kanalen lagres.
• Gjenta trinn é til è for hver kanal som skal
lagres.
• For å gå ut av menyen trykker du flere ganger
på H.
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.6 6
1/17/2006 11:02:50 AM
Justering av bildet
& Fra hovedmenyen, uthev PICTURE (Bilde)
og trykk piltast mot høyre.
HOOFMENU
BILDE
EGENSKAPER
INSTALLASJON
BILDE
Lysstyrke
-------I----
Farge
Kontrast
Skarphet
Fargetemp.
Kjølig
Støyreduksjon
AV
Kontrast+ PA
Lagre
é Bruk tastene îÏ for å velge en innstilling,
og tastene Ȭ for å innstille.
“ Når du har valgt innstilling, velger du Lagre og
trykker på ¬ for å lagre innstillingene.
‘ For å gå ut av menyene trykker du flere
ganger på H.
Beskrivelse av innstillingene:
• Lysstyrke: Regulerer bildets lysstyrke.
• Farge: Regulerer fargestyrken.
• Kontrast: Regulerer forskjellen mellom lyse
og mørke fargetoner.
• Skarphet: Regulerer bildets skarphet.
• Farge- temp.: Regulerer fargegjengivelsen:
Kjølig (blåere), Normal (balansert) eller
Varm (rødere).
• Støyreduksjon: Demper støyen i bildet
(snø) ved dårlige mottaksforhold.
• Kontrast +: Automatisk innstilling av
bildekontrasten som kontinuerlig bringer den
mørkeste delen av bildet over i svart.
• Lagre: For å lagre bildeinnstillingene.
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.7 7
1/17/2006 11:02:51 AM
Vekking
Med denne menyen kan du bruke TVapparatet som en vekkeklokke.
& Fra hovedmenyen, uthev FEATURES
(Egenskaper) og trykk piltast mot høyre.
é Uthev TIMER og trykk piltast mot høyre.
Følgende elementer vil bli vist:
HOOFMENU
BILDE
EGENSKAPER
INSTALLASJON
Lukking
Tid
Starttid
Stoptid
Pr nr
Aktiver
Timer
AV
-- : --- : --- : -00
AV
“ Lukking: for å velge varigheten til automatisk
lukking.
‘ Tid: Angi gjeldende klokkeslett.
( Starttid: Angi starttiden.
§ Stopptid: Angi stopptiden.
è Pr.nummer: Angi nummeret til kanalen du vil
bli vekket av.
! Aktiver: Du kan velge mellom:
• En gang for å bli vekket én gang,
• Daglig for å bli vekket daglig,
• Stans for å avbryte.
ç Trykk på b for å sette TV-apparatet i
standby. Apparatet slår seg på automatisk ved
det programmerte klokkeslettet. Hvis du lar
TV-apparatet stå på, vil det bare skifte
kanal på klokkeslettet du anga (og gå over i
standby-modus på klokkeslettet du anga som
stopptid).
Sperring av TV-apparatet
Du kan låse visse kanaler eller hindre all bruk
av TV-apparatet ved å låse tastene.
& Fra hovedmenyen, uthev FEATURES
(Egenskaper) og trykk piltast mot høyre.
é Uthev CHILDLOCK (Barnesikring) og trykk
piltast mot høyre.
HOOFMENU
BILDE
EGENSKAPER
INSTALLASJON
EGENSKAPER
Timer
Barnesikring
‘ Neste gang du slår TV-apparatet på, må du
taste den hemmelige tilgangskoden for å vise
programmene.
( Slik deaktiverer du dette: Sett Barnelås på
STOPP.
§ For å endre kode velger du Endre kode og
angir en ny firesifret kode. Bekreft koden ved
å taste den inn en gang til.
Hvis du har glemt den hemmelige koden, angir du
universalkoden 0711.
è For å gå ut av menyene trykker du flere
ganger på H.
“ Du må angi din hemmelige tilgangskode.
Den første gangen trykker du 0711. Menyen
vises.
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.8 8
1/17/2006 11:02:51 AM
Tekst-TV
Tekst-TV er et informasjonssystem som sendes av enkelte kanaler. Du kan slå opp på tekst-TV på
samme måte som i en avis. Tekst-TV gjør det også mulig å få tilgang til teksting for hørselshemmede
eller for personer som er lite kjent med språket programmet sendes på (kabelnett, satellittkanaler og
så videre).
Trykk på:
Tekst-TV
Valg av side
Direkte
tilgang til
rubrikker
Du får tilgang til:
Gjør det mulig å hente frem tekst-TV, gå over i
transparent modus og avslutte. Innholdsfortegnelsen
viser en liste over tilgjengelige undersider med emner.
Hver underside har et 3-sifret sidenummer.
Hvis den valgte kanalen ikke har tekst-TV, vises meldingen
100 og skjermen forblir svart. Avslutt tekst-TV og velg en
annen kanal).
Tast nummeret for ønsket side med tastene 0 til 9
eller @ P #. Eksempel: For side 120 taster du 1 2
0. Nummeret vises øverst til venstre på skjermen,
sidetelleren starter søket og siden vises. Gjenta samme
fremgangsmåte for å vise en annen side.
Hvis sidetelleren fortsetter å søke, betyr det at siden ikke
finnes. Velg et annet nummer.
Nederst på skjermen vises det fargede felt. Med de
fire fargede tastene får du tilgang til rubrikkene og de
tilhørende sidene.
De fargede feltene blinker når rubrikken eller siden ikke er
tilgjengelig.
Innholdsfortegnelse For å gå tilbake til innholdsfortegnelsen (vanligvis side 100).
Forstørre en
side
Stoppe visning
av undersider
Skjult
informasjon
For å vise øvre eller nedre del og gå tilbake til normal
størrelse.
Noen sider inneholder undersider som automatisk vises
etter hverandre. Denne tasten gjør det mulig å stoppe
eller gjenoppta visning av undersidene. Indikasjonen _
vises øverst til venstre.
For å vise eller skjule skjult informasjon (for eksempel
løsninger på spill).
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.9 9
1/17/2006 11:02:51 AM
Tilkobling av andre apparater
Videospiller
Utfør koblingene som vist på tegningen. Bruk en scartledning
av god kvalitet.
Dersom din videospiller ikke har noen scartkontakt, må du bruke
antennekabelen. Du må da finne ut hvilket testsignal videospilleren
har og gi den et kanalnummer, f.eks. 0 (se Manuell lagring, s. 6).
For å gjengi videospillerbildet trykker du på 0.
Videospiller med dekoder
Koble dekoderen til den andre scartkontakten på
videospilleren. Da kan du spille inn kodede programmer.
Andre apparater
Satellittmottaker, dekoder, CDV, spill osv.
Utfør disse koblingene.
Fronttilkobling (kun tilgjengelig på bestemte modeller)
Avhengig av modellene sitter kontaktene foran (noen ganger
under et deksel) eller på siden av TV-apparatet.
Utfør disse koblingene. Med tasten
velger du EXT (og
AV).
Hodetelefon
Når hodetelefonen er tilkoblet, kobles TV-lyden ut.
Med tastene @ ” # kan du justere lydstyrken.
Motstanden (impedansen) i hodetelefonen må være på mellom
32 og 600 ohm.
For å velge tilkoblet utstyr
Trykk på tasten
for å velge EXT (og AV) for sidetilkobling.
De fleste apparatene (dekoder, videospiller) kobler seg automatisk over.
10
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.10 10
1/17/2006 11:02:53 AM
Ordliste
RGB-signaler:
Tre videosignaler: rød, grønn, blå, som direkte styrer de tre elektrokanonene (rød, grønn, blå) i
bilderøret. Bruk av disse signalene gir bedre bildekvalitet.
NICAM-lyd:
Prosess som gjør det mulig å overføre lyd digitalt.
TV-standard:
TV-bildene blir ikke overført på samme måte i alle land. Det finnes ulike standarder: BG, DK, I
og L L’. Innstillingen System (s. 6) gjør det mulig å velge disse forskjellige standardene. Dette må
ikke forveksles med PAL- eller SECAM-fargekoding. Pal-systemet brukes i de fleste land i Europa,
Secam brukes i Frankrike, Russland og i de fleste landene i Afrika. USA og Japan har et annet
system, NTSC.
Sikkerhetsinformasjon: Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt («EMF»)
1. Philips Royal Electronics produserer mange forbrukerrettede produkter som i likhet med elektroniske apparater i alminnelighet har evnen til å avgi og motta elektromagnetiske signaler.
2. Ett av Philips’ førende forretningsprinsipper er å trygge våre produkter på alle måter med hensyn
til helse og sikkerhet, å overholde alle aktuelle juridiske krav og forordninger, og overholde med
god margin alle EMF-standarder som gjelder ved produktenes produksjonsdato.
3. Philips har forpliktet seg til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke medfører skadelige helsevirkninger.
4. Philips bekrefter at så lenge produktene håndteres korrekt innen det tiltenkte bruksområdet, er de trygge å bruke ifølge den vitenskapelige dokumentasjonen som foreligger i dag.
5. Philips spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, hvilket setter Philips i stand til å forutse den videre utvikling av slike standarder slik at disse kan integreres i produktene på et tidlig stadium.
11
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.11 11
1/17/2006 11:02:54 AM
Gode råd
Dårlig bilde
Dette kan komme at av du bor i nærheten av fjell eller høye boligblokker.
Dette kan forårsake uskarpe bilder, doble bilder eller skygger. Da bør du
prøve å justere bildet manuelt (se s.6) eller orientere den utvendige antennen
annerledes. Kan du ta inn sendinger på dette frekvensbåndet (UHF eller VHF)
med antennen? I tilfelle vanskeligheter med mottaket (snø på bildet), sett
innstillingen Støyreduksjon i menyen Bilde på På (s. 7).
Ikke noe bilde på
skjermen
Har du tilkoblet antennepluggen riktig?
Har du valgt riktig TV-standard? (s. 6) Problemer med bilde eller lyd skyldes
ofte dårlig tilkobling av en antennekontakt eller en scartkontakt (det hender
at kontaktene løsner når man flytter eller snur på TV-apparatet). Sjekk alle
koblinger.
Et tilkoblet apparat Når du skal spille av en videokassett, bør du kontrollere at den er blitt spilt inn
gir svart/hvitt-bilde med en standard (PAL, SECAM, NTSC) som videospilleren gjenkjenner.
Ingen lyd
Hvis noen programmer har bilde, men ikke lyd, kommer det av at du ikke har
valgt den rette TV-standarden. Endre innstillingen i System (s. 6).
Tekst-TV
Noen tegn vises ikke slik de skal Kontroller at innstillingen Land er riktig
(side 5).
Pausestillin
Når du slår TV-apparatet på, holder det seg i pausestilling, og viser
Barnesikring når du bruker tastene på TV-apparatet? Opsjonen Barnesikring
er aktivert (se s. 8).
Dersom TV-apparatet ikke mottar noe signal i 10 minutter, går det automatisk
inn i standby.
In stand-by mode, verbruikt uw TV minder dan 5W afhankelijk van het model.
Om nog milieuvriendelijker te zijn, gelieve het toestel door middel van de on/
off (power) schakelaar volledig uit te schakelen.
Fremdeles ingen
resultater?
Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere TV-apparatet ditt
selv. Ta kontakt med forhandlerens serviceavdeling.
Rengjøring av TVen Skjermen og kabinettet må bare rengjøres med en ren og myk klut som ikke
loer. Ikke bruk produkter med alkohol eller oppløsningsmidler.
12
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.12 12
1/17/2006 11:02:54 AM
Inledning
Tack för att du köpt din TV-apparat just hos oss.
Handboken har tagits fram för att hjälpa dig att installera och använda din TVapparat på bästa sätt.
Vi råder dig att läsa igenom den noggrant.
OBS! Tekniska data och informationen kan ändras utan föregående meddelande.
Innehållsförteckning
Användning
Bildinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Väckningsfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Låsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Text-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Andra apparater
Anslutning av andra apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Videobandspelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ytterligare apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dubbel text-TV-sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hur man kopplar in de anslutna apparaterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Svenska
Installation
Installation av TV-apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TV-apparatens knappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Säkerhetsinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Knappar på fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Snabbinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Programsortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Andra inställningar på menyn Installera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Spara manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Praktiska informationer
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Säkerhetsinformation Elektriska, magnetiska och
elektromagnetiska fält (“EMF”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
°
Direktiv om återanvändning
Emballaget till den här produkten är avsett att kunna återvinnas. Följ de anvisningar som
gäller på Er ort.
Hur du gör dig av med din förbrukade produkt
Din product är tillverkad med komponenter och material av hög kvalitet som kan
återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen föreställande en överstruken soptunna återfinns på en produkt
betyder detta att den omfattas EU:s direktiv 2002/96/EC. Vänligen informera dig om de
sorterings- och insamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter som finns i det
område där du bor. Följ de lokala bestämmelserna, och kasta inte gamla elektriska och
elektroniska produkter i hushållsavfallet. Ett korrekt omhändertagande av förbrukade
produkter hjälper till att förebygga möjliga skador på miljö och människors hälsa.
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.1 1
1/17/2006 12:57:09 PM
5 cm
Installation av TV-apparaten
&Placering av TV-apparaten
5 cm
5 cm
“Fjärrkontroll
FM.�
ANT.
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
Ställ TV-apparaten
på ett stadigt5 cm
och jämnt
5 cm
underlag, och5 lämna
ett fritt utrymme på
cm
minst 5 cm runt den. Placera av säkerhetsskäl
ingenting
på apparaten,5 dvs
inget föremål som
cm
5 cm
täcker den (duk), som innehåller vatten (vas)
eller som alstrar värme (lampa). Dessutom får
TV-apparaten inte utsättas för vatten.
éAnslutningar
FM.�
ANT.
Sätt i de 2 medföljande batterierna av typ R6
och var noga med att vända dem rätt.
FM.� är inställt.
Försäkra dig om att TV-läge
De batterier som levererasANT.
med apparaten är
miljövänliga och innehåller varken kvicksilver eller
kadmium/nickel. Kasta inte begagnade batterier i
soptunnan – lägg dem i särskilt avsedda behållare
för återanvändning (kontaka återförsäljaren om du
inte vet var du skall göra av dem). Använd vid byte
batterier av samma typ.
‘Påslagning
FM.�
ANT.
FM.
ANT.
eller
• Anslut antennkontakten i uttaget : som
finns på baksidan.
• Finns endast på modeller utrustade med radio:
använd den medföljande adaptern och koppla
in kontakten för radioantenn i FM ANTuttaget.
Om du använder en inomhusantenn kan
mottagningen i vissa fall vara dålig. Du kan
förbättra bilden genom att vrida på antennen. Om
mottagningen förblir dålig måste du använda en
utomhusantenn.
•A
nslut nätsladden till nätet (220-240 V / 50 Hz).
Tryck på knappen Till/Från för att sarta TVapparaten, En röd kontrollampa lyser rött och
skärmen lyser upp. Gå direkt till kapitlet om
snabb installation på sida 5.
Om TV-apparaten förblir i beredskapsläge,
tryck på knappen P # på fjärrkontrollen.
Kontrollampan blinkar när du använder
fjärrkontrollen.
TV-apparatens knappar
TV-apparaten har 5 knappar på framsidan eller
ovansidan beroende på modell.
VOLUME - + (- ” +) används för att ställa
in ljudnivån. PROGRAM - + (- P + eller - +)
används för att välja önskat program.
Ta fram menyerna genom att hålla kvar de
bägge ” - + i nedtryckt läge. PROGRAM - +
kan nu användas för att välja en inställning och
- ” + används för att utföra inställningen.
Lämna menyerna genom att hålla kvar de
bägge ” - + i nedtryckt läge.
Anm.: när Låsfunktionen är inkopplad kan dessa
knappar inte användas (se menyn Barnlås på sidan
8).
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.2 2
1/17/2006 12:57:10 PM
Säkerhetsinformation
• Anslut TV-apparaten i ett 220V – 240V AC, 50 Hz-nätuttag.
• Koppla ur nätkontakten :
– om den röda lampan under TV-skärmen blinkar hela tiden.
– om en klar, vit linje syns tvärs över skärmen.
– vid åskväder.
– när apparaten lämnas obevakad under längre tid.
• Rengöring av TV-skärmen. Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel. Använd ett fuktigt sämskskinn eller en mjuk trasa.
• Placera ingen öppen låga, till exempel tända ljus, ovanpå TV-apparaten eller i dess närhet.
• Placera inte TV-apparaten i direkt solsken eller på en varm plats.
• Täck aldrig över eller stäng in TV-apparaten, eftersom den då kan bli överhettad.
• Lämna ett minst 5 cm:s utrymme runt TV-apparaten för att ventilationen skall bli tillräcklig.
• Placera inte TV-apparaten så att den kan utsättas för regn eller fukt (t.ex. i närheten av ett fönster).
• Batterianvändning VARSAMHET – För att förhindra batteriläckage, som kan medföra personskada,
skada på egendom eller skada på enheten:
– Sätt i samtliga batterier korrekt, med + (plus)- och – (minus) placerade enligt markeringen på
enheten.
– Använd aldrig olika slags batterier (gamla och nya eller kolbatterier och alkaliska, osv.).
– Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under längre tid.
• Apparaten får ej utsättas för droppar eller stänk, och inga vätskefyllda föremål, t ex vaser, får
placeras ovanpå apparaten.
Praktiska tips
• Lämna aldrig enheten i standby/viloläge under längre tid. Stäng av enheten för att den ska kunna
avmagnetiseras. En avmagnetiserad enhet ger en god bildkvalitet.
• Flytta inte omkring enheten när den är påslagen. Detta kan medföra att vissa delar av skärmen får
ojämn färgkvalitet.
• Försök aldrig reparera en felaktig TV-apparat på egen hand. Kontakta alltid auktoriserad
servicepersonal.
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.3 3
1/17/2006 12:57:11 PM
Knappar på fjärrkontrollen
& Radio- eller TV-läge
&
1
2
é
3
"
‘
4
(
5
§
è
6
!
ç
0
7
För att flytta mellan radio- och TV-läge på TV-
apparaten (för modeller utrustade med radio).
é Surroundljud (endast tillgängligt på vissa modeller)
För att aktivera / stänga av ljudbreddningseffekten. I stereoläge får man intryck av att avståndet mellan högtalarna är större. Med de modeller som är utrustade med Virtual Dolby Surround*, får man Dolby Surround Pro Logic —systemets bakre ljudeffekter. I mono får man en rumslig pseudostereoeffekt.
“ Skärminformation / permanent
programnummer
För att visa/ta bort programmets nummer, namn (om sådant finns), klockslag, ljudläge och timerns återstående tid. Håll knappen nedtryckt i 5 sekunder för att programnummer ska visas permanent på skärmen.
‘ Ljudinställningar
För tillgång till en serie inställningar: Tal, Musik, Teater och tillbaka till Personlig.
( Meny
För att visa eller lämna menyerna.
§ Markör / Format
Med de här 4 knapparna kan du flytta mellan menyerna. Med knapparna îÏ kan du förstora eller flytta bilden i vertikal riktning.
è Volym
För att ställa in ljudstyrkan.
! Tyst
För att koppla bort eller koppla tillbaka ljudet.
ç Sifferknappar
För att direkt komma till program. Om programmet har två siffror måste den andra siffran knappas in innan strecket försvinner.
0 Timer
Väljer hur lång tid som skall förflyta innan övergången till automatiskt beredskapsläge (mellan 0 och 180 minuter).
1 Beredskapsläge
För att växla in beredskapsläge på TV-apparaten. Koppla på TV-apparaten genom att trycka på P @#, b, 0 till 9 (eller Â).
2 Ljudlägen
För att gå från Stereo till Mono eller välja mellan Dual I och Dual II i tvåspråkiga sändningar. För TV-
apparater med Nicam-mottagning och beroende på sändning kan du gå från Nicam Stereo till Mono eller välja mellan Nicam Dual I, Nicam Dual II och Mono.
Mono-läge visas indikeringen i rött.
3 Knappar för text-TV (s.9)
4 Bildinställning
För en serie inställningar: Fyllig, Naturlig, Mjuk, Multimedia och tillbaka till Personlig.
5 För att ta in text-TV (s. 9)
6 Val av program
För att flytta upp eller ned bland programmen. Nummer (namn) och ljudläge visas några sekunder.
För vissa text-TV-program visas programtitel längst ned på skärmen.
7 Val av EXT-uttag
Tryck flera gånger för att välja EXT och AV.
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.4 4
1/17/2006 12:57:11 PM
Snabbinstallation
När TV-apparaten slås på för första gången,
visas en meny på bildskärmen. Denna meny
ber dig välja språk för menyerna:
WELCOME
Country
Language
...
ENGLISH
Om menyn inte visas, håll TV-apparatens knappar
”- och ”+ intryckta i 5 sekunder för att ta
fram menyn.
& Använd fjärrkontrollens knappar îÏ för
att välja språk och bekräfta sedan med ¬.
Om ditt land inte finns med på listan, välj
alternativet “. . .”
é Välj sedan land med knapparna îÏ och
bekräfta därefter med ¬.
“ Sökningen börjar automatiskt.
När den är klar visas menyn INSTALLATION
automatiskt. Om de program som hittats inte
har hamnat i rätt nummerordning använder du
menyn Sortera för att numrera om dem.
Om du inte får in någon bild, se kapitlet Tips (sid.
12).
‘ Om du vill stänga menyerna trycker du
upprepade gånger på H.
Programsortering
På denna meny kan du ändra programmens
nummerordning.
& Tryck på knappenH. HUVUDMENYN visas
på skärmen.
HUVUD MENY
BILD
FUNKTIONER
INSTALLATION
INSTALLATION
Språk
SVENSKA
Land
...
Auto Spara
Manuell Spara
Sortera
é Markera INSTALLATION och klicka på
höger musknapp.
“ Markera SORT (SORTERA) och klicka på
höger musknapp.
‘ Markera det program du vill flytta om med
hjälp av knapparna îÏ och tryck på ¬.
( Använd sedan knapparna îÏ för att välja
nytt nummer och bekräfta med È.
§ Upprepa punkt “ och ‘ för samtliga de
program du vill numrera om.
è För att stänga menyerna trycker du upprepade
gånger på H.
Andra inställningar på menyn Installera
& Markera INSTALLATION och klicka på
höger musknapp. Följande poster kommer att
visas:
• Språk: för att välja språk för menyerna.
• Land: för att välja land.
Den här inställningen inverkar på sökningen,
den automatiska sorteringen av program och
visningen av text-TV. Om ditt land inte finns
med på listan, välj alternativet “. . .”
• Automatisk lagring: Med hjälp av denna
meny kan du utföra en automatisk sökning
av alla de program som finns tillgängliga i
din region.
När den är klar visas menyn
INSTALLATION automatiskt. Om de
program som hittats inte har hamnat i
rätt nummerordning använder du menyn
Sortera för att numrera om dem.
Om du inte får in någon bild, se kapitlet Tips
(sid. 12).
• Om du vill stänga menyerna trycker du
upprepade gånger på H.
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.5 5
1/17/2006 12:57:11 PM
Spara manuellt
Från denna meny kan du lagra ett program
i taget, eller lägga till ett program på den
befintliga listan.
& Tryck på MENU (MENY)-tangenten för att
visa huvudmenyn.
é Markera INSTALLATION och klicka på
höger musknapp.
“ Markera MANUAL STORE (MANUELL
LAGRING) och klicka på höger musknapp.
HUVUD MENY
BILD
FUNKTIONER
INSTALLATION
Manuell Spara
Program
01
Namn
----Sök
EUROPA
Fininställning
671 MHz
Spara
• System: välj Europe (automatisk sökning*)
eller beroende på modell West Europe
(norm BG= Sverige), East Europe (norm DK),
Storbritannien (norm I) eller Frankrike (norm
LL’).
* För Frankrike (norm LL’): välj alternativet
Frankrike.
• Sök: tryck på ¬. Sökningen startar. Så
fort ett program hittas avbryts sökningen.
Gå vidare till nästa punkt. Om du vet vilken
frekvens programmet sänder på, kan du mata
in denna frekvens direkt med sifferknapparna
0 till 9.
Om du inte får in någon bild, se kapitlet Tips (sid.
12).
• Fininställning: om mottagningen inte är
tillfredsställande kan du justera bilden med
hjälp av knapparna Ȭ.
• Program: mata in önskat nummer med
knapparna Ȭ eller 0 till 9.
• Namn: använd knapparna Ȭ för att
förflytta dig i namnfältet (5 tecken) och
knapparna îÏ för att välja tecken.
När namnet har skrivits in använder du
È-knappen för att avsluta.
• Spara: tryck på ¬. Programmet lagras.
• Upprepa punkterna é till è för varje
program du vill lagra.
• För att stänga menyerna trycker du upprepade
gånger på H.
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.6 6
1/17/2006 12:57:11 PM
Bildinställningar
& I MAIN MENU (HUVUDMENYN) markerar
du PICTURE (BILD) och trycker på höger
musknapp.
HUVUD MENY
BILD
FUNKTIONER
INSTALLATION
Ljus
Färg
Kontrast
Skärpa
Färg Temp.
NR
Kontrast+
Spara
BILD
--I----------
Kalt
AV
PA
é Använd knapparna îÏ för att välja vad
du vill ställa in och knapparna Ȭ för att
utföra inställningen.
“ När inställningarna är gjorda väljer du
alternativet Spara och trycker på ¬ för att
lagra dem.
‘ För att stänga menyerna trycker du upprepade
gånger på H.
Förklaring av inställningsalternativen:
• Ljus: påverkar hur ljus bilden blir.
• Färg: påverkar färgens intensitet.
• Kontrast: påverkar skillnaden mellan ljusa
och mörka toner.
• Skärpa: påverkar hur tydligt bilden visas.
• Färg Temp.: påverkar tonen i färgerna: Kall
(mer blåaktig), Normal (balanserad) eller
Varm (mer rödaktig).
• NR: minskar brus i bilden (flimmer), vid dålig
mottagning.
• Kontrast +: automatisk inställning av
kontrasten så att svarta partier i bilden får
djupare och fylligare svärta.
• Spara: för att spara bildinställningarna.
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.7 7
1/17/2006 12:57:12 PM
Väckningsfunktionen
Med hjälp av denna meny kan du använda TVapparaten som väckarklocka.
& I MAIN MENU (HUVUDMENYN) markerar
du FEATURES (EGENSKAPER) och trycker
på höger musknapp.
é Markera TIMER (TIDUR) och klicka på höger
musknapp.
Följande poster kommer att visas:
HUVUD MENY
BILD
FUNKTIONER
INSTALLATION
Stängning
Tid
Start Tid
Stop Tid
Pr Nr
Aktivera
Timer
AV
-- : --- : --- : -00
AV
( Starttid: skriv in när TV:n ska slås på.
§ Stopptid: skriv in när TV:n ska slå av till
beredskapsläge.
è Pr Nr: mata in önskat programnummer för
väckningen.
! Aktivera: du kan ställa in:
• En gång för väckning en enda gång,
• Daglig för väckning varje dag,
• AV för att stänga av funktionen.
ç Tryck på b för att slå av TV:n till
beredskapsläge. Den sätts på automatiskt vid
den inprogrammerade tidpunkten.
Om du lämnar TV:n påslagen, byter den bara
kanal vid den angivna tidpunkten (och slår av
till beredskapsläge vid angiven Stopptid).
“ Väckning: för att välja en tid för automatisk
väckning.
‘ Tid: mata in vad klockan är nu.
Låsfunktion
Med hjälp av denna meny kan du, genom att
låsa knapparna, förhindra att TV:n används.
& I MAIN MENU (HUVUDMENYN) markerar
du FEATURES (EGENSKAPER) och trycker
på höger musknapp.
é Markera CHILDLOCK (BARNLÅS) och
klicka på höger musknapp.
HUVUD MENY
BILD
FUNKTIONER
INSTALLATION
Timer
Barnlås
FUNKTIONER
‘ Nästa gång du startar TV:n måste du ange din
hemliga kod för att få tillgång till programmen.
( För att låsa upp: ställ in Barnlås på AV.
§ För att ändra kod, välj Ny kod och skriv in en
ny 4-siffrig kod. Bekräfta genom att skriva in
samma kod en andra gång.
Om du har glömt din hemliga kod skriver du in
den universella koden 0711.
è För att stänga menyerna trycker du upprepade
gånger på H.
“ Du ska nu mata in din hemliga åtkomstkod.
Första gången skriver du in koden 0711.
Menyn öppnas.
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.8 8
1/17/2006 12:57:12 PM
Text-TV
Text-TV är ett informationssystem som sänds av vissa kanaler och som läses som en tidning. Systemet
ger också hörselskadade eller den som inte är välbekant med sändningens språk tillgång till textning
(t.ex. kabel-TV och satellitsändningar…).
Tryck på:
Du får fram:
Inkoppling av
text-TV
Tar in eller lämnar text-TV. En innehållsförteckning med
lista över tillgängliga rubriker visas. Varje rubrik betecknas
med ett sidnummer (alltid 3-siffrigt).
Om den valda kanalen inte sänder text-TV visas texten P100
och skärmen förblir svart (lämna i så fall text-TV och välj en
annan kanal).
Val av en sida
Skriv in önskat sidnummer med knapparna 0 till 9 eller
@ P #. Exempel: för sidan 120 knappar du in 120 1
2 0. Numret visas högst upp till vänster på skärmen,
sidräknaren letar och sidan visas. Upprepa momentet när
du vill se en annan sida.
Om räknaren fortsätter att söka är sidan inte tillgänglig eller
sänds inte. Välj ett annat nummer.
Direktval av
rubrik
Innehållsförteckning
Färgade zoner visas i skärmens nederkant. De 4 färgade
knapparna gör det möjligt att ta fram rubriker eller
motsvarande sidor.
Färgzonerna blinkar om ett fält eller en sida inte är tillgänglig.
För att gå tillbaka till innehållsförteckningen (i allmänhet
sidan 100).
Förstoring av
en sida
Visar först den övre, sedan den undre delen av sidan och
går till sist tillbaka till normalläge.
Stopp för
delsideväxling
Vissa sidor består av delsidor som automatiskt rullas upp.
I så fall kan du stoppa eller starta växlingen med denna
knapp. Texten _ visas högst upp till vänster.
Dold
information
Tar fram/tar bort dold information (lösningar på spel eller
frågor/svar).
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.9 9
1/17/2006 12:57:12 PM
Anslutning av andra apparater
Videobandspelare
Gör anslutningarna som på bilden. Använd en eurokabel
(scart) av god kvalitet.
Om din videobandspelare inte utrustats med ett uttag för
eurokabel kan videon endast anslutas via antennuttaget. I så
fall måste du ställa in videobandspelarens testsignal och ge
den ett programnummer (se manuell lagring, s. 6). För att visa
videobandspelarens bild, tryck på knappen 0.
Videobandspelare med dekoder
Anslut dekodern till videobandspelarens andra uttag för
eurokabel. På så sätt kan du ta in kodade sändningar.
Ytterligare apparater
Satellitmottagare, dekoder, CDVideo, spel, o.s.v.
Anslut enligt figuren.
Frontanslutning (finns endast på vissa modeller)
Beroende på modell är uttagen placerade på TV-apparatens
framsida (ibland under en lucka) eller på sidan
av apparaten.
Anslut enligt figuren.Välj EXT (och AV) med knappen .
Hörlurar
När du kopplar in hörlurarna bryts ljudet i
TV-apparaten. Justera hörlurarnas ljudstyrka med hjälp av
knapparna @ ” #.
Hörlurarnas impedans ska vara mellan 32 och 600 ohms.
Hur man kopplar in de anslutna apparaterna
Tryck på knappen
för att välja EXT (och AV) för sidouttagen.
Flertalet apparater (dekoder, videobandspelare) sköter omkopplingen
automatiskt.
10
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.10 10
1/17/2006 12:57:14 PM
Ordlista
RGB-signaler:
RGB står för Röd, Grön och Blå videosignal som direkt styr de röda, gröna och blå elektroderna i
bildröret. Genom att använda RGB-signalen återges bilden med bästa möjliga bildkvalitet.
NICAM-ljud:
Det digitala ljudsystem som bl.a. svenska TV-kanaler använder.
System:
TV-bilderna sänd inte på samma sätt i alla länder. Det finns flera olika normer för TV-sändning:
BG, DK, I och LL’. Inställningen System (s. 6) används för att välja en av dessa normer. Förväxla
inte med PAL eller SECAM färgkodning. PAL används i de flesta europeiska länder, Secam i
Frankrike, Ryssland och i de flesta afrikanska länder. USA och Japan använder ett annat system
som heter NTSC.
Säkerhetsinformation Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (“EMF”)
1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Precis som alla andra
elektroniska apparater ger dessa produkter ifrån sig - och tar emot - elektromagnetiska signaler.
2. En av Philips viktigaste affärsprinciper är att iaktta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder när det gäller våra produkter, att efterleva alla tillämpliga lagliga föreskrifter och att uppfylla de EMF-
standarder, som är tillämpliga vid tidpunkten för tillverkning av produkten.
3. Philips strävar efter att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har några negativa hälsoeffekter.
4. Philips intygar, att om företagets produkter hanteras korrekt och för avsett bruk, är produkterna, enligt dagens vetenskapliga rön, säkra att använda.
5. Philips spelar en aktiv roll när det gäller utveckling av internationella EMF- och säkerhetsstandarder.
Därför har Philips insyn i den kommande utvecklingen av normerna, vilket företaget kan tillämpa i förväg vid produktionen.
11
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.11 11
1/17/2006 12:57:14 PM
Tips
Dålig bild
Närhet till berg eller höga hus kan ge upphov till dubbelbilder, eko eller
skuggor. Försök i så fall att ställa in bilden manuellt: se Fininställning (s. 6)
eller ändra utomhusantennens riktning. Är du säker på att din antenn kan ta in
sändningar på den här frekvensen (UHF- eller VHF-band)?
Vid svåra mottagningsförhållanden (flimrig bild) skall NR i m­enyn Bild ställas på Till
(s. 7).
Ingen bild
Har du anslutit antennen?
Har du valt rätt system (s. 6)?
Dåligt anslutna eurokablar eller antennuttag är ofta orsaken till bild- och
ljudproblem (det händer att anslutningssladdarna dras ut till hälften när du
flyttar eller vänder TV-apparaten). Kontrollera samtliga anslutningar.
Anslutna apparater ger Kontrollera att den videokassett du skall spela har spelats in med en norm
bild i svart-och-vitt
(PAL, SECAM, NTSC) som videobandspelaren kånner igen.
Inget ljud
Om du på vissa kanaler får in bild men inget ljud innebär det att du inte har rätt
TV-system. Ändra inställningen i System (s. 6).
Text-TV
Är bilden rätt inställd? Kontrollera att Land är korrekt inställd (s. 5).
Beredskapsläge
Stannar din TV-apparat kvar i berdeskapsläge när du sätter på den och visas
texten Låsfunktion när du använder TV-apparatens knappar? Tillvalet Barnlås
är inkopplat (se s. 8). Om TV-apparaten inte får någon signal efter 10 minuter
går den automatiskt över till beredskapsläge.
I stand-by läge (efter avstängning med fjärrkontrollen), drar Er TV apparat upp
till 5W beroende på modell. För att ytterligare värna om miljön kan Ni använda
strömbrytaren på apparaten (POWER) för att stänga av den helt.
Händer det fortfarande Försök aldrig reparera TV-apparaten själv när något är fel. Ta alltid kontakt
ingenting?
med din återförsäljare.
Rengöring av TVapparaten
Skärmen och TV-höljet bör endast rengöras med en ren och mjuk duk som inte
luddar. Använd inte produkter baserade på alkohol eller lösningsmedel.
12
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.12 12
1/17/2006 12:57:14 PM
Johdanto
Tämä ohjekirja neuvoo television asennuksessa ja käytössä ja se kannattaa lukea
läpi huolellisesti. Uskomme, että tuote vastaa täysin laatuvaatimuksianne.
Huomautus: Sekä tekniset että muut tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
Sisällys
Asennus
Television asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Television näppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Turvallisuustietoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kaukosäätimen näppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kanavien pikaviritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kanavien lajittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Asennus-valikon muut asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Manuaalinen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oheislaitteet
Oheislaitteiden liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kuvanauhuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Muut laitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Oheislaitteiden liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Liitettyjen laitteiden valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Muuta
Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Turvallisuustietoja: Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (EMF). . . . . 11
Vihjeitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
°
Suomi
Käyttö
Kuvan säädöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Herätystoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Television lukitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Teksti-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kierrätysohjeet
Tämän tuotteen pakkausmateriaali on tarkoitettu kierrätettäväksi. Noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä pakkausmateriaalin hävittämiseksi.
Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteesi suunnittelussa ja valmistuksessa on sovellettu korkealuokkaisia komponentteja ja
materiaaleja, joita voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kun ohessa näkyvä symboli on merkitty tuotteeseen, se tarkoittaa sitä, että tuote
on direktiivin European Directive 2002/96/EC mukainen.Tutustu oman paikallisen
kierrätyskeskuksesi järjestämiin keräyspisteisiin ja toimita vanhat sähkölaitteesi kierrätykseen.
Noudata paikallisia jätehuollon piiriin kuuluvia määräyksiä. Älä hävitä vanhoja laitteitasi
yhdessä tavanomaisen kotitalousjätteen kanssa.
Oikeaoppinen vanhan laitteen hävittäminen vähentää ympäristölle koituvia haittoja ja edistää
siten ihmiskunnan hyvinvointia.
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.1 1
1/17/2006 1:42:53 PM
5 cm
Television asennus
&Television paikka
5 cm
5 cm
“Kaukosäädin
FM.�
ANT.
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
Aseta televisio
ja jätä
5 cm
5 cm tukevalle alustalle
vähintään 5 cm: n ilmatila laitteen ympärille.
Jotta vaaratilanteita
5 cm ei pääsisi syntymään,
älä aseta television päälle mitään esineitä,
esimerkiksi
peittäviä esineitä
(pöytäliinaa),
5 cm
5 cm
vedellä täytettyjä astioita (maljakoita) tai lämpöä
säteileviä esineitä (valaisimia). Televisiota ei
myöskään saa jättää alttiiksi roiskevedelle.
FM.�
ANT.
éLiitännät
Asenna kaukosäätimeen kaksi R6-tyyppistä
paristoa ja varmista, ettäFM.�
ne ovat oikeinpäin.
Varmista, että tilanvalitsinANT.
on asetettu tv-asentoon.
Laitteen mukana toimitetut paristot ovat
ympäristöystävällisiä eivätkä sisällä elohopeaa,
nikkeliä tai kadmiumia. Älä heitä paristoja
roskiin vaan vie ne kierrätyspisteisiin (kysy
neuvoa myyjältä). Kun vaihdat paristot, käytä
samantyyppisiä paristoja.
‘Käynnistäminen
FM.�
ANT.
FM.
ANT.
tai
•Työnnä antennijohto television takana
olevaan liitäntään :.
•Malleissa, joissa on radio: kytke radion
antenniliitin FM ANT -liitäntään television
mukana tulevan sovittimen avulla.
Radion äänenlaatu voi olla heikko sisäantennia
käytettäessä. Voit parantaa äänenlaatua
kääntämällä antennia. Jos äänenlaatu ei parane,
käytä ulkoantennia.
•Liitä verkkojohto pistorasiaan (220-240 V / 50 Hz).
Paina virtakytkintä. Punainen merkkivalo syttyy ja
kuvaruutuun tulee kuva. Siirry suoraan sivulle 5
kohtaan Pikaviritys. Jos televisio jää valmiustilaan,
paina kaukosäätimen näppäintä P #.
Merkkivalo vilkkuu, kun käytät kaukosäädintä.
Television näppäimet
Televisiossa on neljä näppäintä, jotka
sijaitsevat joko laitteen päällä tai etuosassa
mallista riippuen.
VOLUME -+ (- ” +) näppäimillä säädetään
äänenvoimakkuutta.
PROGRAM -+ (- P + tai - +) näppäimillä
valitaan ohjelmat.Valikkoihin päästään pitämällä
painettuna molempia näppäimiä ” - ja ” +.
PROGRAM - + näppäimillä voidaan nyt valita
säätö ja - ” + näppäimillä säädetään.
Kun haluat pois valikoista, pidä painettuna
molempia näppäimiä ” - ja ” +.
Huom. Kun Lapsilukko toiminto on päällä, nämä
näppäimet eivät toimi (sivulla 8).
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.2 2
1/17/2006 1:42:54 PM
Turvallisuustietoja
• Kytke TV virtalähteeseen (220V – 240V AC, 50 Hz).
• Kytke virtajohdon pistoke irti, jos.
– TV-ruudun alapuolella oleva punainen valo vilkkuu jatkuvasti.
– ruudulla näkyy kirkas valkoinen raita.
– on ukonilma.
– laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
• TV-ruudun puhdistaminen Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Käytä hieman kosteaa säämiskänahkaa tai pehmeää kangasta.
• TV:n päälle tai sen lähelle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
• Älä altista TV:tä suoralle auringonpaisteelle tai kuumuudelle.
• Älä peitä TV-vastaanotinta, koska se voi ylikuumentua.
• Jätä TV-vastaanottimen ympärille 5 cm:n tila, jotta ilmanvaihto toimisi asianmukaisesti.
• Älä aseta vastaanotinta paikkaan, jossa se altistuu sateelle tai vedelle (esim. lähelle ikkunaa).
• Paristojen käyttö VAROITUS – Toimi seuraavasti ehkäistäksesi paristovuodot, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin, esineellisiin vahinkoihin tai yksikön vaurioitumiseen:
– Asenna paristot asianmukaisesti siten, että pariston + ja – on kohdistettu yksikön merkkien
mukaisesti.
– Älä sekoita paristoja keskenään (vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkali-paristoja jne.).
– Poista paristot, kun yksikköä ei käytetä pitkään aikaan.
• Apparaten får ej utsättas för droppar eller stänk, och inga vätskefyllda föremål, t ex vaser, får placeras ovanpå apparaten.
Hyödyllisiä vinkkejä
• Älä jätä vastaanotinta valmiustilaan pitkäksi aikaa. Kytke vastaanotin pois päältä, jotta se demagnetisoituu. Demagnetisoidun vastaanottimen kuvan laatu on parempi.
• Älä liikuta tai siirrä vastaanotinta sen ollessa toiminnassa. Värit saattavat näkyä epätasaisina joissain
ruudun osissa.
• Älä koskaan yritä korjata viallista TV:tä itse. Ota aina yhteyttä ammattitaitoiseen huoltohenkilöön.
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.3 3
1/17/2006 1:42:55 PM
Kaukosäätimen näppäimet
& Radio- tai TV-tilan valinta
&
1
2
é
3
"
‘
4
(
5
§
è
6
!
ç
0
7
Asettaa television radio- tai TV-tilaan (malleissa, joissa on radio).
é Surround-ääni (joissakin malleissa)
Kytkee surround-äänitehosteen päälle tai pois päältä. Stereoäänen yhteydessä tämä toiminto antaa vaikutelman, että kaiuttimet ovat todellista kauempana toisistaan. Jos televisiossasi on Virtual Dolby Surround* toiminto, saat ohjelmiin Dolby Surround Pro Logic äänentoiston. Monoäänen yhteydessä laite jäljittelee stereovaikutelmaa.
“ Kuvaruutunäyttö
Näyttää kuvaruudussa tai poistaa siitä kanavan numeron, kanavan nimen (jos se on ohjelmoitu), kellonajan, äänitilan ja ajastimessa jäljellä olevan ajan. Jos pidät tätä näppäintä alhaalla viisi sekuntia, kanavan numero näkyy koko ajan kuvaruudussa.
‘ Valmiiksi määritetyt ääniasetukset
Voit valita jonkin seuraavista asetuksista: Puhe, Musiikki, Teatteri tai Oma säätö.
( Valikot
Valikkojen avaaminen ja sulkeminen.
§ Kohdistin / kuva
Näiden neljän näppäimen avulla voit liikkua valikoissa. Näppäimillä îÏ voit suurentaa tai pienentää kuvaa pystysuunnassa.
è Äänenvoimakkuus
Säätää äänenvoimakkuutta.
! Äänen mykistys
Asettaa äänen pois päältä tai takaisin päälle.
ç Numeronäppäimet
TV-kanavien suora valinta. Jos kanavan tunnuksessa on kaksi numeroa, toinen numero pitää syöttää ennen kuin katkoviiva häviää.
0 Uniajastin
Voit valita ajan, jonka jälkeen laite siirtyy valmiustilaan
(0 - 180 minuuttia).
1 Valmiustila
Asettaa television valmiustilaan. Jos haluat kytkeä television päälle, paina näppäintä P @#, b, 0 - 9
(tai Â).
2 Äänitoiminto
Asettaa Stereo-lähetykset kuulumaan Mono-tilassa.
Kaksikielisissä lähetyksissä voit valita vaihtoehdon Ääni I
tai Ääni II. Nicam-toiminnolla varustetuissa televisioissa
voit, lähetyksestä riippuen, vaihtaa Nicam stereo -tilasta
Monotilaan tai valita jonkin seuraavista: Nicam Ääni I,
Nicam Ääni II tai Mono.
Mono-merkkivalo on punainen, kun ääni kuuluu monona.
3 Teksti-TV:n näppäimet (s. 9)
4 Pre-set image
Used to access a series of stored settings: Rich, Natural, Soft, Multimedia and return to Personal.
5 Teksti-TV (s. 9)
6 Kanavan valinta
Valitsee edellisen tai seuraavan kanavan. Kanavan numero,
nimi (jos tallennettu) ja äänitila näkyvät kuvaruudussa muutaman sekunnin.
Joillakin kanavilla TV-ohjelman nimi voi näkyä kuvaruudun alareunassa.
7 EXT-liitäntöjen valinta
Painamalla tätä näppäintä toistuvasti voit valita jonkin seuraavista: EXT tai AV.
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.4 4
1/17/2006 1:42:56 PM
Kanavien pikaviritys
Kun käynnistät television ensimmäisen kerran,
kuvaruutuun ilmestyy valikko. Tässä valikossa
voit valita maan, jossa televisiota käytetään, ja
valikkojen kielen:
WELCOME
Country
Language
...
ENGLISH
Jos valikkoa ei ilmesty, pidä alhaalla viisi sekuntia
television näppäimiä ”- ja ”+.
& Valitse haluamasi maa kaukosäätimen
näppäimillä îÏ ja vahvista näppäimellä ¬.
Jos haluamaasi maata ei ole luettelossa, valitse “. . .”
é Valitse haluamasi kieli näppäimillä îÏ ja
vahvista näppäimellä ¬.
“ Haku käynnistyy.
Lopuksi näkyviin tulee automaattisesti
ASENNUS-valikko. Jos löytyneet kanavat on
numeroitu väärin, voit numeroida ne uudelleen
Lajittelu-valikossa.
Jos yhtään kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja
sivulta 12.
‘ Poistu valikoista painamalla useita kertoja
näppäintä H.
Kanavien lajittelu
Tässä valikossa voit muuttaa kanavien
numerointia.
& Paina näppäintä H. PÄÄVALIKKO ilmestyy
kuvaruutuun.
PÄÄVALIKKO
KUVA
OMINAISUUDET
ASENNUS
ASENNUS
Kieli
SUOMI
Maa
...
Autom. asennus
Manuaal. asennus
Lajittelu
é Korosta INSTALLATION (asennus) ja
paina kohdistimen oikeaa näppäintä.
“ Korosta SORT (lajittelu) ja paina kohdistimen
oikeaa näppäintä.
‘ Valitse uudelleennumeroitava kanava
näppäimillä îÏ ja paina ¬.
( Valitse sitten näppäimillä îÏ uusi numero
ja vahvista valinta painamalla È.
§ Toista vaiheet “ ja ‘ jokaisen kanavan
kohdalla, jonka haluat numeroida uudelleen.
è Poistu valikoista painamalla useita kertoja
näppäintä H.
Asennus-valikon muut asetukset
& Korosta INSTALLATION (asennus) ja
paina kohdistimen oikeaa näppäintä. Seuraavat
kohteet tulevat näkyviin:
• Kieli: voit vaihtaa valikoissa käytettävän
kielen.
• Maa: voit valita maan, jos televisiota
käytetään.
Tätä asetusta käytetään kanavien haussa,
kanavien automaattisessa lajittelussa ja tekstiTV:n kanssa. Jos haluamaasi maata ei ole
luettelossa, valitse “. . .”
•
hakee kaikki alueella
saatavilla olevat kanavat.
Lopuksi näkyviin tulee automaattisesti
ASENNUS-valikko. Jos löytyneet kanavat
on numeroitu väärin, voit numeroida ne
uudelleen Lajittelu-valikossa.
Jos yhtään kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja
sivulta 12.
• Poistu valikoista painamalla useita kertoja
näppäintä H.
Autom. viritys:
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.5 5
1/17/2006 1:42:56 PM
Manuaalinen asennus
Tässä valikossa voit tallentaa kanavia muistiin
yksi kerrallaan tai lisätä uusia kanavia.
& Paina MENU (valikko) -näppäintä päävalikon
näyttämiseksi.
é Korosta INSTALLATION (asennus) ja
paina kohdistimen oikeaa näppäintä.
“ Korosta MANUAL STORE (manuaalinen
tallennus) ja paina kohdistimen oikeaa
näppäintä.
PÄÄVALIKKO
KUVA
OMINAISUUDET
ASENNUS
Manu. Asennus
Ohjelma
01
Nimi
----Systeemi
EUROOPPA
Haku
671 MHz
Hienoviritys
Tallenna
• Systeemi: valitse Eurooppa (automaattinen
haku*) tai jokin versioista Länsi-Eurooppa
(normi BG), Itä-Eurooppa (normi DK),
Iso-Britannia (normi I) tai Ranska (normi LL’).
* Ranskalle (normi LL’) pitää valita ehdottomasti
vaihtoehto Ranska.
• Haku: paina ¬. Haku aloitetaan. Kun kanava
on löytynyt, viritys pysähtyy. Siirry seuraavaan
vaiheeseen. Jos hakemasi kanavan taajuus
on tiedossasi, voit valita numeron suoraan
näppäimillä 0-9.
Jos yhtään kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja
sivulta 12.
• Hienoviritys: jos kanavan vastaanotto ei ole
tyydyttävä, voit säätää sitä näppäimillä Ȭ.
• Kanava: anna haluamasi numero näppäimillä
Ȭ tai 0-9.
• Nimi: siirry näppäimillä Ȭ näytön siihen
osaan, johon nimi tulee näkyviin (5 merkkiä) ja
valitse merkit näppäimillä îÏ .
Kun olet kirjoittanut nimen, poistu painamalla
näppäintä È.
• Tallenna: paina ¬. Kanava on tallennettu
muistiin.
• Toista vaiheet é-è jokaisen tallennettavan
kanavan kohdalla.
• Poistu valikoista painamalla useita kertoja
näppäintä H.
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.6 6
1/17/2006 1:42:56 PM
Kuvan säädöt
& Korosta päävalikon vaihtoehto PICTURE
(kuva) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.
PÄÄVALIKKO
KUVA
OMINAISUUDET
ASENNUS
Kirkkaus
Väri
Kontrasti
Terävyys
Värin lämpö
NR
Kontrasti +
Tallenna
KUVA
--I---------
Kylmä
OFF
ON
é Valitse säätökohde näppäimillä îÏ ja tee
säätöjä näppäimillä Ȭ.
“ Kun olet säätänyt asetukset, valitse vaihtoehto
Tallenna ja tallenna asetukset muistiin
painamalla ¬.
‘ Poistu valikoista painamalla useita kertoja
näppäintä H.
Säätöjen kuvaus:
• Kirkkaus: vaikuttaa kuvan kirkkauteen.
• Väri: vaikuttaa värin voimakkuuteen.
• Kontrasti: vaikuttaa vaaleiden ja tummien
sävyjen väliseen eroon.
• Terävyys: vaikuttaa kuvan tarkkuuteen.
• Värin Lämpö: vaikuttaa värintoistoon: Kylmä
(sinisempi), Normaali (tasapainoinen) tai
Lämmin (punaisempi).
• NR: vähentää kuvan kohinaa (lumisade), kun
vastaanotto ei toimi kunnolla.
• Kontrasti +: kuvan kontrastin automaattinen
säätö, joka näyttää kuvan pimeimmän osan
tummimpana.
• Tallenna: kuvan säätöjen tallentaminen.
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.7 7
1/17/2006 1:42:56 PM
Herätystoiminto
Tässä valikossa voit asettaa television
herätystoiminnon.
& Korosta päävalikon vaihtoehto FEATURES
(ominaisuudet) ja paina kohdistimen oikeaa
näppäintä.
é Korosta TIMER (ajastus) ja paina kohdistimen
oikeaa näppäintä.
Seuraavat kohteet tulevat näkyviin:
PÄÄVALIKKO
KUVA
OMINAISUUDET
ASENNUS
Uniajastin
Aika
Alkamisaika
Lopetusaika
Kanavanro
Aktivoi
Ajastin
OFF
-- : --- : --- : -00
OFF
“ Uniajastin: säädä uniajastimen automaattinen
käynnistyminen.
‘ Aika: kellonajan asettaminen.
( Alkamisaika: alkamisajan asettaminen.
§ Lopetusaika: määritä uniajastimen
käynnistymisen kellonaika.
è Kanavanro.: anna herätystoiminnon
käynnistyessä näytettävän kanavan numero.
! Aktivoi: valitse haluamasi vaihtoehto:
• Kerran (herätys kerran)
• Päivittäin (herätys joka päivä) tai
• OFF (Peruuta herätys).
ç Paina b asettaaksesi television uniajastimelle.
Televisio käynnistyy automaattisesti valittuna
kellonaikana. Jos televisio on jätetty päälle,
kanava vaihtuu automaattisesti valittuna
kellonaikana ja televisio siirtyy uniajastimelle,
kun Lopetusaika) koittaa.
Television lukitseminen
Tässä valikossa voit estää television käytön
lukitsemalla näppäimet.
& Korosta päävalikon vaihtoehto FEATURES
(ominaisuudet) ja paina kohdistimen oikeaa
näppäintä.
é Korosta CHILDLOCK (lapsilukko) ja paina
kohdistimen oikeaa näppäintä.
PÄÄVALIKKO
KUVA
OMINAISUUDET
ASENNUS
OMINAISUUDET
Ajastin
Lapsilukko
‘ Kun laitat seuraavan kerran vastaanottimen
päälle, sinun on annettava salainen käyttökoodi
ohjelmien katsomiseksi.
( Keskeytä: muuta Lapsilukko-kohtaan OFF.
§ Kun haluat vaihtaa salasanan, valitse Uusi
salasana ja anna uusi nelimerkkinen salasana.
Vahvista salasana antamalla se vielä toisen
kerran.
Jos olet unohtanut salasanan, anna yleinen 0711
kaksi kertaa.
è Poistu valikoista painamalla useita kertoja
näppäintä H.
“ Anna salasana. Anna ensimmäisellä kerralla
0711. Kuvaruutuun ilmestyy valikko.
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.8 8
1/17/2006 1:42:57 PM
Teksti-TV
Teksti-TV on joidenkin TV-yhtiöiden tarjoama tietojärjestelmä, jonka sisältämää tekstiä voidaan
lukea kuin sanomalehteä. Sen avulla kuvaruutuun saadaan myös tekstitys huonokuuloisia katsojia ja
vieraskielisiä ohjelmia varten (esimerkiksi kaapeli- ja satelliittikanavat).
Paina näppäintä
Kuvaruutuun ilmestyy:
Teksti-TV
käyttöön tai
pois käytöstä
Voit avata tai sulkea teksti-TV:n. Teksti-TV:n etusivulla
näkyvät valittavissa olevat otsikot. Jokaisella otsikolla on
kolminumeroinen sivunumero.
Jos valitulla kanavalla ei ole teksti-TV:tä, kuvaruudussa näkyy
sivunumero 100 ja kuvaruutu on pimeä (poistu teksti-TV:stä ja
valitse toinen kanava).
Teksti-TV:
n sivun
valitseminen
Valitse haluamasi sivunumero näppäimillä 0 - 9 tai @
P #. Jos haluat esimerkiksi sivun 120, näppäile 1, 2 ja
0. Numero ilmestyy kuvaruudun vasempaan yläreunaan,
sivulaskuri alkaa etsiä sivua ja sivu tulee näkyviin. Toista
nämä vaiheet, jos haluat nähdä jonkin toisen sivun.
Jos sivulaskuri jatkaa sivun etsimistä, sivua ei ole saatavana.
Valitse jokin toinen sivunumero.
Suora valinta
aiheen
mukaan
Kuvaruudun alareunassa näkyy värillisiä alueita. Neljän
värillisen näppäimen avulla saat näkyviin otsikot tai niitä
vastaavat sivut.
Värilliset alueet vilkkuvat, jos otsikkoa tai sivua ei ole vielä
saatavana.
Etusivu
Tällä näppäimellä pääset takaisin etusivulle (yleensä sivu 100).
Sivun
suurentaminen
Tällä näppäimellä voit asettaa näkymään vain sivun ylä- tai
alaosan tai palauttaa sivun normaalikokoon.
Alasivujen
selauksen
pysäyttäminen
Joillakin sivuilla on alasivuja, joita selataan automaattisesti.
Tällä näppäimellä voit pysäyttää alasivujen selauksen tai
jatkaa sitä. Symboli _ näkyy vasemmassa yläreunassa.
Piilotiedot
Tällä näppäimellä voit asettaa näkyviin tai pois näkyvistä
piilotetut tiedot (esim. pelien ratkaisut).
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.9 9
1/17/2006 1:42:57 PM
Oheislaitteiden liittäminen
Kuvanauhuri
Käytä hyvälaatuista eurojohtoa.
Jos kuvanauhurissasi ei ole euroliitäntää, ainoa mahdollinen liitäntä
on antennijohdon kautta. Sinun täytyy virittää kuvanauhurisi
testisignaali ohjelmanumerolle 0 (katso manuaaliviritys, s. 6).
Valitse ohjelmanumero 0 toistaaksesi kuvanauhurista tulevan
kuvan.
Liitä dekooderi kuvanauhuriin
Kytke dekooderi kuvanauhurin toiseen euroliitäntään.
Voit nauhoittaa salattuja lähetyksiä.
Muut laitteet
Satelliittivastaanotin, dekooderi, CDV, pelit jne.
Tee ohessa kuvatut liitännät.
Etuosassa olevat liitännät (vain tietyissä malleissa)
Liitännät ovat television mallista riippuen joko sen etuosassa
(voivat olla kannen alla) tai television oikeanpuoleisella sivulla.
Tee ohessa kuvatut liitännät.
Valitse näppäimellä
vaihtoehto EXT (ja AV).
Kuulokkeet
Kun televisioon on kytketty kuulokkeet, televisiosta ei kuulu
ääntä. Voit säätää äänenvoimakkuutta näppäimillä @ ” #.
Kuulokkeen impedanssin pitää olla 32 - 600 ohmia.
Liitettyjen laitteiden valitseminen
Paina näppäintä
valitaksesi liitännän EXT ja sivuliitäntöjä varten (AV)
(mallin mukaan).
Useimmat laitteet (dekooderi, kuvanauhuri) kytkeytyvät automaattisesti.
10
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.10 10
1/17/2006 1:42:59 PM
Sanasto
RGB-signaalit:
Kolme eroteltua videosignaalia (punainen, vihreä ja sininen), joilla ohjataan suoraan kuvaputken
punaista, vihreää ja sinistä elektronitykkiä. Näitä signaaleja käyttämällä saavutetaan paras kuvan
laatu.
NICAM-ääni:
Menetelmä, joka mahdollistaa äänen lähettämisen digitaalisena.
Järjestelmä:
Televisio-ohjelmia ei lähetetä kaikissa maissa samalla tavalla.
On olemassa erilaisia normeja: BG, DK, I tai LL’. Järjestelmä-asetusta (s. 6) käytetään eri normien
valitsemiseen.
Tätä ei pidä sekoittaa PAL-tai SECAM- värikoodaukseen.
PAL-järjestelmää käytetään useimmissa Euroopan maissa.
SECAM-järjestelmää käytetään Ranskassa, Venäjällä ja useimmissa Afrikan maissa. Yhdysvalloissa ja
Japanissa käytetään NTSC-järjestelmää.
Turvallisuustietoja: Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (EMF)
1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy monia kuluttajille suunnattuja tuotteita, jotka muiden elektronisten laitteiden tapaan voivat yleensä lähettää ja vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja.
2. Yksi Philipsin liiketoiminnan tärkeimmistä periaatteista on huomioida tuotteiden valmistuksessa välttämättömät terveys- ja turvallisuusseikat, jotta tuotteet olisivat kaikkien alalla sovellettavien lainsäädännöllisten määräysten sekä tuotteiden valmistushetkellä voimassa olevien sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettisia kenttiä koskevien EMF-standardien mukaisia.
3. Philips on sitoutunut kehittämään, valmistamaan ja markkinoimaan sellaisia tuotteita, jotka eivät ole terveydelle haitallisia.
4. Philips vakuuttaa, että nykyaikaisten tieteellisten tutkimusten mukaan sen valmistamat tuotteet ovat oikein käytettynä turvallisia.
5. Philips osallistuu aktiivisesti kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämiseen, minkä ansiosta Philips voi huomioida tulevat standardit tuotteissaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa.
11
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.11 11
1/17/2006 1:42:59 PM
Vihjeitä
Huono kuva
Lähellä olevat korkeat mäet tai rakennukset voivat aiheuttaa kaksoiskuvia,
kaikuja tai varjoja. Yritä säätää kuvaa manuaalisesti, ks. Hienosäätö (s. 6) tai
suuntaa ulkoantenni uudelleen. Voiko antennisi vastaanottaa lähetyksiä tällä
taajuusalueella (UHF- tai VHF-taajuusalue)?
Jos kuvan vastaanotto on huono (lumisadetta), on syytä käynnistää Toiminnotmenun säätö NR. asettamalla se tilaan Kytk. (s.7).
Ei kuvaa
Oletko liittänyt antennijohdon oikein?
Oletko valinnut oikean järjestelmän (s. 6)? Usein huono kuvan tai äänen laatu
johtuu eurojohdon tai antenniliittimen huonosta kytkennästä (liitin saattaa
osittain irrota, kun televisiota siirrellään tai käännellään). Tarkista kaikki
liitännät.
Oheislaitteet
tuottavat
mustavalkoista
kuvaa
Toistaessasi videokasettia tarkista,
että se on nauhoitettu sillä standardilla, minkä kuvanauhurisi tunnistaa.
Ei ääntä
Jos joiltakin kanavilta puuttuu ääni, mutta ei kuva, syy on väärässä TVjärjestelmässä.
Muuta Järjestelmä- asetusta (s. 6).
Teksti-TV
Eivätkö kaikki merkit näy oikein? Tarkista, että Maa-asetus on määritetty oikein
(sivu 5).
Odotustila
Kun avaat television, se jää odotustilaan ja kuvaruutuun ilmestyy Lapsilukko, kun
näppäimiin kosketaan. Lapsilukko on päällä (ks. s. 8).
Jos televisio ei vastaanota signaaleja viiteentoista minuuttiin, valmiustila
käynnistyy automaattisesti.
En mode veille, votre TV consomme moins de 5W selon les modèles.
Afin d’économiser l’énergie, utilisez la touche marche/arrêt pour éteindre
complètement l’appareil.
Edelleen ongelmia?
Jos televisioon tulee vika, älä koskaan yritä korjata sitä itse, vaan ota yhteys
jälleenmyyjään.
Television puhdistus Puhdista television kuvaruutu ja kotelo puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla
kankaalla. Älä käytä puhdistukseen alkoholia tai liuottimia.
12
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.12 12
1/17/2006 1:42:59 PM
Introducción
Le agradecemos la adquisición de este televisor. Este manual ha sido preparado
para ayudarle a instalar y a hacer funcionar su televisor. Le aconsejamos que lo
lea atentamente. Esperamos que nuestra tecnología le satisfaga plenamente.
Objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente :
•R
eglamento Técnico del Servicio de Difusión de Televisión y del Servicio
Portador soporte del mismo (Real Decreto 1160/1989) Articulo 9.2
•R
eglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas (Real Decreto 138/1989)
Anexo V.
Nota: Las especificaciones y la información puede cambiar sin previo aviso.
Indice
Instalación
Instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Los botones del televisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Información acerca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Las teclas del mando a distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instalación rápida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Clasificación de los programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Otros ajustes del menú Instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Búsqueda manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Periféricos
Conexión de otros aparatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vídeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Otros aparatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Conexiones laterales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Para seleccionar los aparatos conectados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Información práctica
Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Información acerca de la seguridad Campos eléctricos, magnéticos y
electromagnéticos (“EMF”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Consejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
°
Español
Utilización
Ajustes de la imagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Función despertador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bloqueo del televisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Teletexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Directiva para el reciclado
El embalaje de este producto puede ser reciclado. Por favor recicle su TV según las
normativas.
Reciclado de su producto usado
Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que
pueden ser reciclados y reutilizados.
El punto verde del producto significa que el producto está cubierto por la directiva europea
2002/96/EC. Por favor, informese de los lugares de reciclado para este tipo de aparatos. Por
favor, actue acorde con las normas locales y no se deshaga de su producto más que en
lugares apropiados, de esta forma podrá ayudar a prevenir potenciales consequencias
negativas para el medioambiente y la salud.
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.1 1
1/17/2006 2:09:50 PM
5 cm
Instalación
5 cm
5 cm
&Instalación del televisor
FM.�
ANT.
“Mando a distancia
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
Coloque su televisor sobre una superficie
sólida y estable,
dejando un espacio
5 cm libre
5 cm
de al menos 5 cm. alrededor del aparato.
5 cm
Para evitar cualquier
situación peligrosa,
no coloque sobre el televisor objetos que
cubran
(tapete), llenos de
líquido (florero)
5 cm
5 cm
o que desprendan calor (lámpara). Además,
el televisor no debe estar expuesto a
proyecciones de agua. FM.�
éConexiones
ANT.
Introduzca las 2 pilas de tipo R6 suministradas,
respetando las polaridades. Verificar que el
FM.� en posición T V.
selector de modo está bien
Las pilas que se entreganANT.
con el aparato no
contienen mercurio ni cadmio níquel, debido a
nuestra preocupación por respetar el entorno.
Le rogamos que no arroje sus pilas usadas sino
que utilice los medios de reciclaje puestos a su
disposición (consulte a su proveedor). En caso de
remplazo, utilice pilas del mismo tipo.
‘Puesta en marcha
FM.�
ANT.
FM.
ANT.
o
• Introduzca la clavija de antena en la toma
: situada en la parte de atrás.
• P ara las versiones equipadas de radio :
introduzca el enchufe de la antena de radio en la
toma FM ANT con el adaptador suministrado.
Con las antenas de interior, la recepción puede
ser difícil en algunas condiciones. Puede mejorarla
girando la antena. Si la recepción sigue siendo
mediocre, se debe utilizar una antena exterior.
• Conecte el cable de alimentación al enchufe
(220-240 V / 50 Hz).
Para encender el televisor, pulse el botón
Encendido-Apagado. Se enciende un
piloto rojo y se ilumina la pantalla. Vaya
directamente al capítulo Instalación rápida en
la página 5.
Si el televisor permanece en modo standby,
pulse el botón P # del mando a distancia.
El piloto parpadea cuando usted utiliza el mando
a distancia.
Los botones del televisor
El televisor posee 5 botones colocados en la parte
delantera o superior del aparato según el modelo.
Los botones VOLUME - + (- ” +) permiten
ajustar el sonido. Los botones PROGRAM - +
(- P + o - +) permiten seleccionar los programas
deseados. Para acceder a los menús, mantenga
pulsados los 2 botones ” - y ” + .
Los botones PROGRAM - + pueden entonces
ser utilizados para seleccionar un ajuste y los
botones - ” + para efectuarlo.
Para salir de los menús, mantenga pulsados los
2 botones ” - y ” +.
Nota: cuando está activada la función Bloqueo
Infantil estos botones no están disponibles (ver p. 8).
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.2 2
1/17/2006 2:09:51 PM
Información acerca
•
•
-
-
-
-
•
•
•
•
•
•
•
-
-
-
•
Enchufe el televisor en una toma de corriente de 220V- 240 V AC, 50 Hz.
Desconecte el enchufe cuando:
la luz roja en la parte inferior del televisor está parpadeando continuamente.
aparece una línea blanca muy brillante en la pantalla.
hay una tormenta eléctrica.
el aparato no ha sido utilizado durante un período de tiempo muy largo.
Limpieza de la pantalla del televisor. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos. Utilice una gamuza de piel o un paño suave ligeramente humedecido.
No se deben colocar objetos con llama al descubierto, tales como velas, encima o cerca del televisor.
No coloque su televisor debajo de los rayos directos del sol o de una fuente de calor.
No cubra u obstruya el televisor, ya que se podría calentar excesivamente.
Deje libres por lo menos 5 cm a cada lado del televisor para permitir que se ventile bien.
Evite colocar el aparato en un lugar, por ejemplo cerca de la ventana, donde puede estar expuesto a lluvia o agua.
PRECAUCIÓN al utilizar pilas – Para evitar que salga el líquido de las pilas que puede provocar daños corporales, daños a objetos o a la unidad:
Instale todas las pilas de forma correcta, con los polos + y - colocados tal como está marcado en la unidad.
No mezcle las pilas (nuevas con viejas, de carbono con alcalinas, etc).
Saque las pilas del aparato si no se utiliza durante un tiempo largo.
El aparato no se debe exponer a salpicaduras o goteo de líquidos, ni se deben colocar en su cercanía objetos llenos de líquido, tales como jarros.
Información acerca de la seguridad
• No deje el aparato en modo de standby durante un periodo de tiempo largo. Apague el aparato para permitir que se desmagnetice. Un aparato desmagnetizado proporciona una buena calidad de imagen.
• No mueva el televisor mientras esté encendido. Pueden producirse desajustes de color en zonas de la pantalla.
• Nunca intente reparar usted mismo un televisor que no funcione. Siempre consulte con personal especializado.
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.3 3
1/17/2006 2:09:51 PM
Las teclas del mando a distancia
& Modo radio / tv
&
1
2
é
3
"
‘
4
(
5
§
è
6
!
ç
0
7
Para cambiar el televisor a modo radio o tv (para las versiones equipadas con radio).
é Sonido Surround (disponible únicamente en algunas versiones)
Para activar / desactivar el efecto de ampliación del sonido. En estéreo, los altavoces parecen más distantes. Para las versiones equipadas con Virtual Dolby Surround*,
se obtienen los efectos sonoros traseros del Dolby Surround Pro Logic. En mono, se obtiene un efecto espacial pseudo estéreo.
“ Información de pantalla / n° permanente
Para visualizar / borrar el número de programa, el nombre (si existe), la hora, el modo de sonido y el tiempo restante del temporizador. Pulse durante 5 segundos para activar la visualización permanente del número.
‘ Preajuste del sonido
Permite acceder a una serie de preajustes: Voz, Música, Teatro y retorno a Personal.
( Menú
Para llamar o salir de los menús.
§ Cursor / Formato
Estas 4 teclas permiten navegar en los menús. Las teclas îÏ permiten ampliar o comprimir la imagen verticalmente.
è Volumen
Para ajustar el nivel sonoro.
! Corte de sonido
Para suprimir o restablecer el sonido.
ç Teclas numéricas
Acceso directo a los programas. Para un programa de 2 cifras, se debe añadir la 2a cifra antes que desaparezca el guión.
0 Temporizador
Para seleccionar una duración de puesta en modo de espera automática (de 0 a 180 minutos).
1 Modo de espera
Permite poner el televisor en modo de espera. Para encender, pulse P @#, b, 0 a 9 (o Â).
2 Modo de sonido
Permite forzar las emisiones Estéreo a Mono o para les emisiones bilingües, elegir entre Dual‑I o Dual‑II. Para los televisores equipados de la recepción Nicam, según las emisiones, puede forzar el sonido Nicam‑Estéreo a Mono o elegir entre Nicam‑Dual‑I, Nicam‑Dual‑II y Mono.
La indicación Mono aparece en rojo cuando se trata de una posición forzada.
3 Teclas de teletexto (p. 9)
4 Preajuste de la imagen
Permite acceder a una serie de preajustes: Intenso, Natural, Suave, Multimedia y retorno a Personal.
5 Llamada del teletexto (p. 9)
6 Selección de los programas
Para acceder al programa anterior o posterior. El número, (el nombre) y el modo de sonido aparecen algunos instantes.
Para algunos programas el título de la emisión aparece en la parte inferior de la pantalla.
7 Selección de las tomas EXT
Pulse varias veces para seleccionar EXT y AV.
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.4 4
1/17/2006 2:09:51 PM
Instalación rápida
La primera vez que enciende el televisor,
aparece un menú en la pantalla. Este menú le
invita a elegir el país así como el idioma de los
menús:
WELCOME
Country
Language
...
ENGLISH
Si no aparece el menú, mantenga pulsadas por
5 segundos las teclas ”- y ”+ del televisor,
para hacerlo aparecer.
& Utilice las teclas îÏ del telemando para
elegir su país, y luego valide con ¬.
Si su país no aparece en la lista, seleccione la
opción “. . .”
é Luego seleccione su idioma con las teclas îÏ
y luego valide con ¬.
“ La búsqueda se inicia automáticamente.
Al final, el menú INSTALACION aparecerá
automáticamente.
Si los programas encontrados no se han
numerado correctamente, utilice el menú
Ordenar para volver a numerarlos.
Si no se ha encontrado ninguna imagen, ver
consejos (p. 12).
‘ Si desea salir de los menús, pulse varias
veces H.
Clasificación de los programas
Este menú permite cambiar la numeración de
los programas.
& Pulse la tecla H. El MENU PRINCIPAL se
visualiza en la pantalla.
MENU PRINCIPAL
IMAGEN
VARIOS
INSTALACION
INSTALACION
Idioma
ESPAÑOL
Pais
...
Sint. Auto.
Sint. Manual
Ordenar
é Seleccione INSTALACIÓN y pulse la tecla
cursor derecho.
“ Seleccione ORDENAR y pulse la tecla cursor
derecho.
‘ Seleccione el programa que desea desplazar
con las teclas îÏ y pulse ¬.
( A continuación, utilice las teclas îÏ para
seleccionar el nuevo número y valide con È.
§ Vuelva a empezar los pasos “ y ‘ tantas
veces como programas desee numerar.
è Para salir de los menús, pulse varias veces H.
Otros ajustes del menú Instalación
& Seleccione INSTALACIÓN y pulse la tecla
cursor derecho. Se mostrarán los siguientes
elementos:
• Idioma: para modificar el idioma de
visualización de los menús.
• País: para elegir su país.
Este ajuste interviene en la búsqueda, la
clasificación automática de los programas y
la visualización del teletexto. Si su país no
aparece en la lista, seleccione la opción “. . .”
• Memo. Auto: para ejecutar una búsqueda
automática de todos los programas
disponibles en su región.
Al final, el menú INSTALACION
aparecerá automáticamente.
Si los programas encontrados no se han
numerado correctamente, utilice el menú
Ordenar para volver a numerarlos.
Si no se ha encontrado ninguna imagen, ver
consejos (p. 12).
• Si desea salir de los menús, pulse varias
veces H.
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.5 5
1/17/2006 2:09:52 PM
Búsqueda manual
Este menú permite memorizar los programas
uno a uno o añadir un programa a la lista
existente.
& Pulse la tecla MENÚ para visualizar el Menú
principal.
é Seleccione INSTALACIÓN y pulse la tecla
cursor derecho.
“ Seleccione MEMORIZACIÓN MANUAL y
pulse la tecla cursor derecho.
MENU PRINCIPAL
IMAGEN
VARIOS
INSTALACION
Sinto. Manual
Programa
01
Nombre
----Sistema
EUROPA
Búsqueda
671 MHz
Sint. Fina
Memorizar
• Sistema : seleccione Europa (detección
automática*) o, según las versiones, Europa
Oeste (norma BG), Europa Este (norma DK),
Reino Unido (norma I) o Francia (norma LL’).
* Salvo para Francia (norma LL’), se debe
seleccionar obligatoriamente la opción Francia.
• Búsqueda : pulse ¬. La búsqueda empieza.
Cuando se encuentra un programa, la
búsqueda se detiene. Vaya al paso siguiente.
Si ya sabe la frecuencia del programa que
desea, escriba directamente el número con las
teclas del 0 al 9.
Si no se ha encontrado ninguna imagen, ver
consejos (p. 12).
• Sint. fina : si la recepción no es satisfactoria,
ajústela con las teclas Ȭ.
• Programa : escriba el número que desee con
las teclas Ȭ o de 0 a 9.
• Nombre : utilice las teclas Ȭ para
desplazarse por la zona de visualización del
nombre (5 caracteres) y las teclas îÏ
para seleccionar los caracteres. Cuando haya
introducido el nombre, utilice la tecla È para
salir.
• Memorizar : pulse ¬. El programa se
memoriza.
• Repita los pasos é a è tantas veces como
programas desee memorizar.
• Para salir de los menús, pulse varias veces H.
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.6 6
1/17/2006 2:09:52 PM
Ajustes de la imagen
& Seleccione IMAGEN del MENÚ PRINCIPAL
y pulse la tecla cursor derecho.
MENU PRINCIPAL
IMAGEN
VARIOS
INSTALACION
IMAGEN
Brillo ----I-------
Color Contraste Realce Temp. del color FrÍo
NR
ENCENDER
Contraste+
APAGAR
Memorizar
é Utilice las teclas îÏ para seleccionar un
ajuste y las teclas Ȭ para ajustarlo.
“ Una vez realizados los ajustes, seleccione
la opción Memorizar y pulse ¬ para
guardarlos.
‘ Para salir de los menús, pulse varias veces H.
Descripción de los ajustes:
•B
rillo: actúa sobre la luminosidad de la imagen.
• Color: actúa sobre la intensidad del color.
• Contraste: actúa sobre la diferencia entre los
tonos claros y los tonos oscuros.
•D
efinición: actúa sobre la nitidez de la imagen.
• Temp. Color: actúa sobre la calidad de los
colores: Frío (más azul), Normal (equilibrado)
o Caliente (más rojo).
• Reduc. Ruido: atenúa el ruido de la imagen (la
nieve), en caso de recepción difícil.
• Contraste +: ajuste automático del
contraste de la imagen que vuelve negra
permanentemente la parte más oscura de la
imagen.
• Memorizar: para memorizar los ajustes de la
imagen.
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.7 7
1/17/2006 2:09:52 PM
Función despertador
Este menú le permite utilizar el televisor
como un despertador.
& Seleccione FUNCIONES del MENÚ
PRINCIPAL y pulse la tecla cursor derecho.
é Seleccione APAGADO PROGRAMADO y
pulse la tecla cursor derecho.
Se mostrarán los siguientes elementos.
MENU PRINCIPAL
IMAGEN
VARIOS
INSTALACION
Programador
Final
ENCENDER
Hora
-- : -Apertura
-- : -Apagado
-- : -Nú. del Pr
00
Activo
ENCENDER
“ Final: para seleccionar una duración de la
puesta en espera automática.
‘ Hora: introduzca la hora actual.
( Apertura: introduzca la hora de inicio.
§ Apagado: introduzca la hora de puesta en
modo de espera.
è Nú.del Pro: introduzca el número del
programa deseado para el despertador.
! Activo: puede ajustar:
• Una vez para un despertador único;
• Diario para todos los días;
• Apagar para anular.
ç Pulse b para poner en modo de espera el
televisor. Se encenderá automáticamente
en la hora programada. Si deja encendido el
televisor, cambiará únicamente de programa
a la hora indicada (y se pondrá en modo de
espera a la Hora de Fin).
Bloqueo del televisor
Este menú le permite prohibir la utilización del
televisor.
& Seleccione FUNCIONES del MENÚ
PRINCIPAL y pulse la tecla cursor derecho.
é Seleccione BLOQUEO INFANTIL y pulse
la tecla cursor derecho.
MENU PRINCIPAL
IMAGEN
VARIOS
INSTALACION
VARIOS
Programador
Bloqueo Infantil
‘ La próxima vez que encienda el TV, debe
introducir su código de acceso secreto para
acceder a los canales.
( Para anular: coloque Bloqueo infantil en
Parada.
§ Para cambiar de código, seleccione Nuevo
Código e introduzca un código nuevo de
4 cifras. Para confirmarlo, vuelva a introducirlo
una segunda vez.
Si ha olvidado su código confidencial, introduzca el
código universal 0711.
è Para salir de los menús, pulse varias veces H.
“ Debe introducir su código confidencial de
acceso. La primera vez, escriba el código
0711. Aparecerá el menú.
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.8 8
1/17/2006 2:09:52 PM
Teletexto
El teletexto es un sistema de informaciones, difundido por algunos canales, que se consulta como un
diario. También permite acceder a los subtítulos para las personas sordas o poco familiarizadas con el
idioma de transmisión (redes cableadas, canales de satélite, etc.).
Pulse en:
Obtendrá:
Llamada de
teletexto
Permite llamar al teletexto, pasar a modo transparente y
luego salir. Aparece el índice con la lista de las secciones a
las que puede acceder. Cada sección está identificada por
un número de página de 3 cifras.
Si el canal seleccionado no difunde teletexto, aparece la
indicación 100 y la pantalla permanece negra (en este caso,
salga del teletexto y elija otro canal).
Selección de
una página
Escriba el número de la página deseada con las teclas
0 a 9 o @ P #. Ejemplo: página 120, escriba 1 2
0. El número aparece en la parte superior izquierda, el
contador se mueve, y luego aparece la página. Vuelva a
efectuar la operación para consultar otra página.
Si el contador continúa buscando, quiere decir que no se ha
transmitido la página. Elija otro número.
Acceso
directo a las
secciones
Aparecen zonas coloreadas en la parte inferior de la
pantalla. Las 4 teclas coloreadas permiten acceder a las
secciones o a las páginas correspondientes.
Las zonas coloreadas parpadean cuando la sección o la página
aún no está disponible.
Índice
Para regresar al índice (generalmente la página 100).
Ampliación
de una
página
Para visualizar la parte superior, inferior, y luego regresar
a la dimensión normal.
Parada de la
alternancia de
las sub-páginas
Algunas páginas contienen sub-páginas que se suceden
automáticamente. Esta tecla permite parar o reanudar la
alternancia de las sub-páginas. La indicación _ aparece
en la parte superior izquierda.
Informaciones
ocultas
Para hacer aparecer o desaparecer las informaciones
ocultas (soluciones de juegos).
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.9 9
1/17/2006 2:09:52 PM
Conexión de otros aparatos
Vídeo
Realice las conexiones indicadas en el lateral. Utilice un cable
Euroconector de buena calidad.
Si su vídeo no posee toma de Euroconector, sólo es posible la
conexión por medio del cable de antena. En tal caso debe buscar la
señal de prueba de su vídeo y asignarle el número de programa 0
(vea Sintonia Manual, pág. 6). Para reproducir la imagen del vídeo,
pulse 0.
Vídeo con decodificador
Conecte el decodificador a la segunda toma de Euroconector
del vídeo. Así podrá grabar transmisiones codificadas.
Otros aparatos
Receptor de satélite, decodificador, CDV, juegos, etc.
Efectúe las conexiones que figuran al lado.
Conexiones en el panel delantero (disponible sólo en ciertas versiones)
Según las versiones, las tomas están situadas en la parte
delantera (a veces debajo de una tapa) o en el lado derecho
del televisor.
Efectúe las conexiones que figuran al lado.
Con la tecla
, seleccionar EXT (y AV).
Auricular
Cuando el auricular está conectado, el sonido del televisor se
corta. Las teclas @ ” # permiten ajustar el volumen.
La impedancia del auricular debe estar comprendida entre 32 y
600 ohmios.
Para seleccionar los aparatos conectados
Pulse la tecla
para seleccionar EXT (y AV) para las conexiones laterales.
La mayoría de los equipos (decodificador, vídeo) realizan ellos mismos la
conmutación.
10
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.10 10
1/17/2006 2:09:54 PM
Glosario
Señales RGB:
Son tres señales de vídeo (Roja, Verde y Azul) que se envían directamente a los
3 cañones del rojo, verde y azul del tubo catódico. El uso de estas señales proporciona una
imagen de mejor calidad.
Sonido NICAM:
Procedimiento que permite transmitir el sonido digitalizado.
Sistema:
La transmisión de imágenes no se hace del mismo modo en todos los países.
Existen diferentes normas : BG, DK, I, y L L’. El ajuste Sistema (pág. 6) se utiliza para seleccionar
estas diferentes normas. estas son las diferentes versiones la codificación de colores PAL o
SECAM.
El Pal se utiliza en la mayoría de los países de Europa, el Secam en Francia, en Rusia y en la
mayoría de los países de África. Japón y Estados Unidos utilizan un sistema diferente llamado
NTSC.
Información acerca de la seguridad Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos
(“EMF”)
1. Philips Royal Electronics fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, como
cualquier aparato electrónico, tienen la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.
2. Uno de los principios centrales de negocio de Philips es llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias para nuestros productos para así cumplir con los requisitos legales y mantenerse dentro de los estándares EMF que están en vigor en el momento de fabricar dichos productos.
3. Philips se compromete a desarrollar, producir y comercializar productos que no tengan efectos adversos en la salud de las personas.
4. Philips asegura que si sus productos se manipulan de forma correcta y se utilizan para el uso para
el que fueron diseñados, serán seguros según la evidencia científica disponible en el momento de fabricación.
5. Philips juega un papel activo en el desarrollo de estándares EMF y de seguridad internacionales, lo que le permite anticipar nuevos desarrollos en la estandarización para así integrarlos temprano en sus productos.
11
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.11 11
1/17/2006 2:09:54 PM
Consejos
Mala recepción
La proximidad de montañas o de edificios altos puede ser la causa de doble
imagen, eco o sombras. En este caso, trate de ajustar manualmente la imagen :
consulte Sintonía fina (pág. 6) o modifique la orientación de la antena exterior.
¿ Puede su antena recibir transmisiones en esta gama de frecuencias (banda UHF
o VHF) ?
En caso de recepción difícil (imagen con nieve), coloque el ajuste NR del menú
Imagen sobre Activar (pág. 7).
Ausencia de imagen ¿ Ha enchufado la antena correctamente ?
¿ Ha elegido el sistema adecuado ? (pág. 6) ¿ Una toma de Euroconector o de
antena mal conectada es a menudo la causa de problemas de imagen o sonido
(a veces las tomas se desconectan a medias si el televisor ha sido movido o
girado). Compruebe todas las conexiones.
Los aparatos
periféricos dan una
imagen en blanco y
negro
Para reproducir un videocasete verifique que ha sido grabado con la misma
norma (PAL, SECAM, NTSC) que puede ser reconocida por el vídeo.
Ausencia de sonido
Si en ciertos canales recibe la imagen pero no el sonido, significa que no tiene el
correcto sistema de televisión. Modifique el ajuste Sistema (pág. 6).
Teletexto
¿Algunos caracteres no se visualizan correctamente? Verifique que el ajuste del
País esté correctamente colocado (p.5).
Standby
Cuando enciende el televisor éste permanece en modo standby y aparece la
indicación Bloqueo Infantil cuando usa los botones del televisor ?
La función Bloq. Infantil está activada (pág. 7).
Si el televisor no recibe ninguna señal durante 15 minutos pasa automáticamente
a standby.
In modo stand-by, su TV consume menos de 5W, dependiendo del modelo.
Como medida medioambiental, por favor apague totalmente su TV.
¿ No se soluciona el En caso de avería del televisor nunca intente repararlo usted mismo : consulte
el servicio posventa.
problema ?
Limpieza del
televisor
La limpieza de la pantalla y de la caja debe efectuarse únicamente con un trapo
limpio, suave y que no se deshilache. No utilizar productos a base de alcohol o
de disolvente.
12
Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.12 12
1/17/2006 2:09:54 PM
Introdução
Obrigado por ter adquirido este aparelho de televisão.
Este manual foi concebido para o ajudar ao longo da sua instalação e
funcionamento. Leia atentamente as instruções que seguem, para compreender
melhor as possibilidades oferecidas pelo seu televisor.
Note: As especificações e informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Índice
Instalação
Instalação do televisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
As teclas do televisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Informações de segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
As teclas do telecomando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instalação rápida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Classificação dos programas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Outras regulações do menu Instalação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Procura manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utilização
Definições da imagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Função despertar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bloqueio da televisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Teletexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Periféricos
Ligações a outros aparelhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Gravador de vídeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Outros aparelhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ligações laterais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Selecção dos aparelhos ligados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
°
Português
Informação prática
Glossário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Informações de segurança: Campos eléctricos, magnéticos e
electromagnéticos (“EMF”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sugestões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Directiva relativa à reciclagem
A embalagem deste produto está preparada para ser reciclada. Por favor, siga os
procedimentos legais locais sobre como desfazer-se das embalagens.
Quando se desfizer do seu aparelho usado
O seu aparelho foi concebido e produzido com materiais e componentes de alta qualidade,
os quais podem ser reciclados e reutilizados.
Quando vir este símbolo – contentor de lixo traçado por uma cruz – apenso a um produto,
isso significa que esse produto está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC. Por favor,
informe-se sobre os procedimentos locais relativos ao sistema de separação e recolha
de produtos eléctricos e electrónicos. Por favor, actue de acordo com a legislação local
e não deite os seus aparelhos usados para o seu lixo doméstico normal. Se se desfizer
correctamente dos seus aparelhos usados, estará a ajudar a evitar as consequências negativas
que eles poderão produzir no ambiente e na saúde humana.
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.1 1
1/17/2006 2:34:59 PM
5 cm
5 cm
5 cm
Instalação do televisor
& Instalação
do televisor
“ Telecomando
FM.�
ANT.
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
Coloque o seu televisor numa superfície sólida
e estável, deixando
um espaço livre
de pelo
5 cm
5 cm
menos 5 cm à sua
5 cm volta. Para evitar qualquer
situação de perigo, não ponha nada por cima
do5 cmtelevisor, tal como um
objecto que o cubra
5 cm
(panos de mesa), cheio de água (vasos) ou
gerador de calor (candeeiro). Para além disso,
deve-se evitar expô-lo a projecções de água.
é
FM.�
ANT.
Conexões
FM.�
Insira as duas pilha de tipo
ANT. R6 (fornecidas)
respeitando as polaridades. Certifique-se que
o selector de modo está posicionado em TV
As pilhas fornecidas com este televisor estão isentas
de mercúrio ou de cádmio níquel. Por favor, não
deite fora as pilhas usadas, recicle-as utilizando os
meios disponíveis (consulte o seu revendedor). Ao
substituí-las, utilize pilhas do mesmo tipo.
‘ Funcionamento
FM.�
ANT.
FM.
ANT.
ou
• Insira a ficha da antena na : tomada
situada na retaguarda do aparelho.
• P ara as versões equipadas com rádio:
introduza a ficha da antena de rádio na
tomada FM ANT, utilizando o transformador
fornecido.
Com as antenas interiores, a recepção pode ser
difícil em certas condições. Reoriente a antena
para melhorar a recepção. Se a recepção
continuar má, tem de utilizar uma antena exterior.
• Conecte o cabo de ligação à corrente
eléctrica (220-240 V / 50 Hz).
Para ligar o televisor, carregue na tecla
de ligar/desligar. Acende-se um indicador
vermelho e o ecrã ilumina-se. Vá directamente
ao capítulo relativo à instalação rápida, na
página 5.
Se a televisão se mantêm em modo em
espera, carregue no botão P # do
telecomando.
A utilização do telecomando torna o indicador
intermitente.
As teclas do televisor
O televisor possui 5 teclas situadas na fachada
do aparelho.
As teclas do VOLUME - + (-” +) permitem
ajustar os níveis de som. As teclas de
PROGRAM - + (- P + ou - +) permitem
seleccionar os canais desejados.
Para aceder aos menus, carregue nas 2 teclas
de ” - e ” + ao mesmo tempo. Depois, as
teclas de selecção de PROGRAM - + permitem
seleccionar um parâmetro e as teclas de
- ” + permitem regular esse parâmetro.
Para sair do menu visualizado, carregue
continuamente nas 2 teclas ” - e ” +.
Atenção: quando a função Bloq Infantil está
activada, as teclas estão bloqueadas (cf. p. 8).
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.2 2
1/17/2006 2:35:00 PM
Informações de segurança
• Ligue a TV numa tomada de 220V – 240V CA, 50 Hz.
• Desligue a ficha da corrente quando:
– A luz vermelha sob o ecrã da TV ficar continuamente intermitente.
– Uma linha branca brilhante for visível no ecrã.
– Ocorrer uma trovoada.
– O aparelho for deixado sem supervisão durante um período de tempo prolongado.
• Limpeza do ecrã de TV. Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos. Utilize camurça ou um pano
macio ligeiramente humedecido.
• Nunca coloque objectos com chamas desprotegidas, como velas acesas, sobre a TV ou na sua
proximidade.
• Não coloque a TV sob qualquer fonte de calor ou luz solar directa.
• Não cubra a TV, para evitar o sobreaquecimento.
• Deixe, pelo menos, um espaço livre de 5 cm em redor de cada lado da TV para permitir uma
ventilação adequada.
• Evite colocar a TV num local onde haja o risco de exposição à chuva ou água (por exemplo, junto
de uma janela).
• CUIDADOS na utilização da bateria – Para evitar derrames da bateria que podem resultar em
ferimentos, danos no mobiliário ou na unidade:
– Instale correctamente todas as baterias, com os pólos + e – alinhados conforme as marcações na
unidade.
– Não misture baterias (antigas e novas, carvão e alcalinas, etc.).
– Remova as baterias quando a unidade não for utilizada durante um período de tempo prolongado.
• O aparelho não deve ser exposto a qualquer salpico ou borrifo, nem devem ser colocados quaisquer
objectos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
Informações de segurança
• Não deixe a TV em modo de espera durante um período de tempo prolongado. Desligue a TV para
permitir a sua desmagnetização. Uma TV desmagnetizada possui uma boa qualidade de imagem.
• Não levante ou mova a TV enquanto ela estiver ligada. Pode ocorrer um problema de cores
nalgumas partes do ecrã.
• Nunca tente reparar uma avaria da TV. Contacte sempre um técnico especializado.
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.3 3
1/17/2006 2:35:01 PM
As teclas do telecomando
& Selector de modo rádio / tv
&
1
2
é
3
"
‘
4
(
5
§
è
6
!
ç
0
7
Para colocar o televisor no modo de rádio ou tv (para as versões equipadas com rádio).
é Som surround (disponível apenas em algumas versões)
Para activar / desactivar o efeito de som ambiente. No modo estéreo os altifalantes parecem mais afastados. Nas versões equipadas com Virtual Dolby Surround *, obtém os efeitos de som posterior do Dolby Surround Pro Logic. No modo mono, obtém-se um efeito espacial pseudo estéreo.
“ Info. no ecrã / n° permanente
Para visualizar / eliminar o número do canal, o nome (se existir), a hora, o modo som e o tempo restante do temporizador. Prima durante 5 segundos para activar a visualização permanente do número.
‘ Controlos de som
Permite aceder a uma série de pré-regulações: Fala, Música, Teatro e voltar a Manual.
( Menu
Para visualizar ou sair dos menus.
§ Cursor / Formato
Estas 4 teclas permitem navegar nos menus. As teclas îÏ permitem ampliar ou comprimir a imagem na vertical.
è Volume
Para ajustar o nível de som.
! Corte do som
Para activar ou desactivar o som.
ç Teclas numéricas
Acesso directo aos canais. Para números decimais, o segundo algarismo deve ser introduzido antes do traço desaparecer.
0 Temporizador
Para seleccionar o tempo de duração, antes de passar ao modo de espera automático (de 0 a 180 minutos).
1 Espera
Permite pôr o televisor em espera. Para tornar a ligar, prima P @#, b, 0 a 9 (ou Â).
2 Modo som
Permite passar de Estéreo para Mono ou, nas emissões bilingues, escolher entre Dual I ou Dual II. Nos televisores equipados com recepção Nicam, dependendo das emissões, pode passar de Nicam Estéreo para Mono ou escolher entre Nicam Dual I, Nicam Dual II e Mono.
A indicação Mono aparece em vermelho se esta posição for forçada.
3 Funções de teletexto (p. 9)
4 Controlos da imagem
Permite aceder a uma série de pré-regulações: Intensa, Natural, Suave, Multimédia e voltar a Manual.
5 Chamada de teletexto (p. 9)
6 Selecção dos canais
Para aceder ao canal anterior ou seguinte. Le número, (o nome) e o modo som aparecem durante um momento.
Em certos canais, o título da emissão aparece na parte inferior do ecrã.
7 Seleccionar ligações EXTeriores
Prima várias vezes para seleccionar EXT e AV.
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.4 4
1/17/2006 2:35:01 PM
Instalação rápida
Quando ligar o televisor pela primeira
vez, aparece um menu no ecrã. Esse menu
permite-lhe escolher o país e a língua dos
menus :
WELCOME
Country
Language
...
ENGLISH
Se o menu não aparecer, prima sem soltar,
durante 5 segundos, as teclas ”- e ”+ do
televisor, para o visualizar.
& Utilize as teclas îÏ do telecomando para
escolher o seu país e depois valide com ¬.
Se o seu país não aparecer na lista, seleccione a
opção “. . .”
é Seleccione depois a sua língua com as teclas
îÏ e valide com ¬.
“ A busca inicia-se automaticamente.
No final, o menu INSTALAÇÃO aparece
automaticamente. Se os programas
encontrados não tiverem sido enumerados
correctamente, utilize o menu Classificação
para os enumerar de novo.
No caso de não ser encontrada qualquer imagem,
consulte os conselhos apresentados (p. 12).
‘ Caso pretenda sair dos menus, prima várias
vezes H.
Classificação dos programas
Este menu permite alterar a numeração dos
programas.
& Prima o botão H. O MENU PRINCIPAL é
apresentado no ecrã.
MENU PRINCIPAL
IMAGEM
CARACTERISTICAS
INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO
Idioma
PORTUG.
País
...
Prog. Auto.
Sintonia
Reordenar
é Evidencie INSTALLATION e prima a tecla
direita do cursor.
“ Evidencie SORT e prima a tecla direita do
cursor.
‘ Seleccione o programa que pretende deslocar
com a ajuda dos botões îÏ e prima ¬.
( De seguida, utilize os botões îÏ de forma
a escolher o número novo e proceda à sua
validação com È.
§ Recomece as etapas “ e ‘ , tantas as vezes
quantos os programas aos quais terá de
atribuir um número novo.
è Para sair dos menus, prima várias vezes H.
Outras regulações do menu Instalação
& Evidencie INSTALLATION e prima a
tecla direita do cursor. São apresentados os
seguintes itens:
• Língua : para modificar a língua de
visualização dos menus.
• País : para escolher o país.
Esta regulação intervém na busca, na
classificação automática dos canais e na
visualização do teletexto. Se o seu país não
constar da lista, seleccione a opção “. . .”
• Procura Auto : para iniciar uma busca
automática de todos os canais disponíveis
na sua região.
No final, o menu INSTALAÇÃO
aparece automaticamente. Se os
programas encontrados não tiverem sido
enumerados correctamente, utilize o menu
Classificação para os enumerar de novo.
No caso de não ser encontrada qualquer
imagem, consulte os conselhos apresentados
(p. 12).
• Caso pretenda sair dos menus, prima
várias vezes H.
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.5 5
1/17/2006 2:35:01 PM
Procura manual
Este menu permite memorizar os programas
um por um ou acrescentar um programa à
lista já existente.
& Prima a tecla MENU para obter o Menu
Principal.
é Evidencie INSTALLATION e prima a tecla
direita do cursor.
“ Evidencie MANUAL STORE e prima a tecla
direita do cursor.
MENU PRINCIPAL
IMAGEM
CARACTERISTICAS
INSTALAÇÃO
Programa
Nome
Sistema
Busca
Sint. Fina
Memorizar
Sintonia
01
----EUROPA
671 MHz
• Sistema: seleccione Europa (detecção
automática*) o, consoante as versões, Europa
Ocidental (norma BG), Europa do Leste
(norma DK), Reino Unido (norma I) o França
(norma LL’).
* À excepção da França (norma LL’), é necessário
seleccionar, obrigatoriamente, a escolha França.
• Busca: prima ¬. A pesquisa começa.
A partir do momento em que é encontrado
um programa, a apresentação é interrompida.
Passe para a etapa seguinte. Caso saiba qual
é a frequência do programa pretendido,
componha directamente o respectivo número
com os botões 0 a 9.
No caso de não ser encontrada qualquer imagem,
consulte os conselhos apresentados (p. 12).
• Sintonização fina: se a recepção não for
satisfatória, proceda à sua regulação com os
botões Ȭ.
• Programa: introduza o número pretendido
com a ajuda dos botões Ȭ ou 0 a 9.
• Nome: utilize os botões Ȭ para se
deslocar na zona de visualização do nome
(5 caracteres) e os botões îÏ para
escolher os caracteres. Após a introdução do
nome, utilize o botão È para sair.
• Memorizar: prima ¬. O programa fica
memorizado.
• Repita as etapas é à è tantas as vezes quantos
os programas existentes a serem memorizados.
• Para sair dos menus, prima várias vezes H.
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.6 6
1/17/2006 2:35:01 PM
Definições da imagem
& A partir do MAIN MENU, evidencie
PICTURE e prima a tecla direita do cursor.
MENU PRINCIPAL
IMAGEM
CARACTERISTICAS
INSTALAÇÃO
IMAGEN
Brilho ---I---------
Cor Contraste Definição Temp. das Cores Fria
Red. Ruído
DESLIGADO
Contraste+
LIGADO
Memorizar
é Utilize os botões îÏ para seleccionar
uma definição e os botões Ȭ para
defini-los.
“ Uma vez efectuadas as definições, seleccione a
escolha Memorizar e prima ¬ para guardar
as mesmas.
‘ Para sair dos menus, prima várias vezes H.
Descrição das definições:
•B
rilho: actua sobre a luminosidade da imagem.
• Cor: actua sobre a intensidade da cor.
• Contraste: actua sobre a diferença entre os
tons claros e os tons escuros.
• Definição: actua sobre a clareza da imagem.
• Temp.das Cores: actua sobre o desempenho
das cores: Fria (mais azul), Normal
(equilibrada) ou Quente (mais vermelho).
•R
ed. Ruído: atenua o ruído da imagem
(a chamada “chuva”), no caso de recepção
difícil.
• Contraste +: definição automática do
contraste da imagem que restabelece de forma
permanente a parte mais escura da imagem a
preto.
• Memorizar: para memorizar as definições da
imagem.
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.7 7
1/17/2006 2:35:02 PM
Função despertar
Este menu permite-lhe utilizar a televisão
como um despertador.
& A partir do MAIN MENU, evidencie
FEATURES e prima a tecla direita do
cursor.
é Evidencie TIMER e prima a tecla direita do
cursor.
São apresentados os seguintes itens:
MENU PRINCIPAL
IMAGEM
CARACTERITICAS
INSTALAÇÃO
Temporizador
Fecho
DESLIGADO
Hora
-- : -Inicio
-- : -Final
-- : -Nu. do Pr.
00
Activo
DESLIGADO
‘ Hora: introduza a hora actual.
( Início: introduza a hora de início.
§ Final: introduza a hora de entrada em fecho.
è Nú.do Pr: introduza o número do programa
pretendido para o despertar.
! Activo: pode regular:
• Uma vez no caso de um único despertar,
• Diário no caso de todos os dias,
• Desligado para anular.
ç Prima b para colocar a televisão no modo
de fecho. Esta liga-se automaticamente à hora
programada. No caso de deixar a televisão
ligada, esta só mudará de programa à hora
indicada (e passará para o modo de fecho na
Final).
“ Fecho: para seleccionar a duração da
introdução automática em fecho.
Bloqueio da televisão
Este menu permite proibir o uso da televisão.
& A partir do MAIN MENU, evidencie
FEATURES e prima a tecla direita do cursor.
é Evidencie CHILDLOCK e prima a tecla
direita do cursor.
MENU PRINCIPAL
IMAGEM
CARACTERITICAS
INSTALAÇÃO
CARACTERISTICAS
Temporizador
Bloqueio Infantil
‘ Da próxima vez que ligar a TV, precisa de
introduzir o seu código secreto de acesso
para aceder aos programas.
( Para anular: posicione Bloqueio infantil em
DESLIGAdO.
§ Para mudar de código, seleccione Novo
Código e introduza um código novo
constituído por 4 dígitos. Confirme-o,
digitando-o uma segunda vez.
No caso de se ter esquecido do código
confidencial, introduza duas vezes o código
universal 0711.
è Para sair dos menus, prima várias vezes H.
“ Tem de introduzir o seu código confidencial
de acesso. Da primeira vez, digite 2 vezes o
código 0711. Aparece o menu.
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.8 8
1/17/2006 2:35:02 PM
Teletexto
O teletexto é um sistema de informações, difundidas por determinados canais, que pode ser
consultado como um jornal. Também permite que as pessoas com problemas auditivos ou que não
dominem a língua de um canal específico (televisão por cabo, satélite, etc...) tenham acesso a legendas.
Prima :
Obtém :
Chamada do
teletexto
Permite chamar o teletexto, passar ao modo transparente
e depois sair. O sumário aparece com a lista das rubricas
disponíveis. Cada rubrica é referenciada por um número
de página de 3 algarismos.
Se o canal seleccionado não difundir teletexto, aparece a
indicação 100 e o ecrã permanece escuro (nesse caso, saia do
teletexto e escolha outro canal).
Selecção de
uma página
Marcar o número da página desejada com as teclas 0 à
9 ou @ P #. Exemplo: página 120, carregue em 1 2
0. O número aparece em cima à esquerda, o contador
roda e a página é visualizada. Repita a operação para
consultar outra página.
Se o contador continuar à procura, é porque a página não foi
transmitida. Escolha outro número.
Acesso
directo às
rubricas.
Aparecem zonas coloridas na parte inferior do ecrã. As
4 teclas coloridas permitem aceder às rubricas ou às
páginas correspondentes.
As zonas coloridas piscam se a rubrica ou a página ainda não
estiverem disponíveis.
Sumário
Ampliação
de uma
página
Interrupção da
alternância das
subpáginas
Informações
escondidas
Para voltar ao sumário (geralmente, a página 100).
Para visualizar a parte superior, inferior, e depois voltar à
dimensão normal.
Algumas páginas contêm subpáginas que se sucedem
automaticamente. Esta tecla permite interromper ou
retomar a alternância das subpáginas. A indicação _
aparece em cima à esquerda.
Para mostrar ou ocultar informações secretas (soluções
de jogos).
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.9 9
1/17/2006 2:35:02 PM
Ligações a outros aparelhos
Gravador de vídeo
Efectuar as ligações como descrito a seguir.
Utilizar um cabo com euroconector de boa qualidade.
Se o seu gravador de vídeo não possui uma tomada para
euroconector, a ligação só é possível através do cabo da antena.
Portanto, você deverá procurar o sinal de teste do gravador de vídeo
e atribuir-lhe um número, o programa 0 (cf. busca manual, p. 6).
Para reproduzir a imagem do gravador de vídeo, prima 0.
Gravador de vídeo com descodificador
Ligue o descodificador à segunda tomada para euroconector
do gravador de vídeo. Então, você deverá poder gravar
transmissões codificadas.
Outros aparelhos
Receptor de satélite, descodificador, CDV, jogos, etc.
Efectue as ligações como se descreve a seguir.
Ligações frontais (Disponível apenas em determinados modelos)
Dependendo das versões, as tomadas estão situadas na
parte da frente (por vezes, debaixo de uma tampa) ou no
lado direito do televisor.
Efectue as ligações como se descreve a seguir.
Com a tecla
, seleccione EXT (e AV).
Auscultadores
Assim que ligar os auscultadores, corta o som do televisor.
As teclas @ ” # permitem regular o volume.
A impedância dos auscultadores deve situar-se entre 32 e 600 ohms.
Selecção dos aparelhos ligados
Prima a tecla
para seleccionar EXT (e AV) para as ligações laterais.
A maioria dos aparelhos (descodificador, gravador de vídeo) conseguem efectuar
eles próprios a comutação.
10
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.10 10
1/17/2006 2:35:03 PM
Glossário
Sinais RGB:
Tratam-se de 3 sinais de vídeo Vermelho, Verde e Azul, que vêm comandar directamente
os respectivos 3 emissores do tubo catódico. A utilização destes sinais permite uma melhor
qualidade da imagem.
Som NICAM:
Processo de transmissão do som digital.
Sistema:
A transmissão das imagens não é feita da mesma forma em todos os países. Existem diferentes
normas: BG, DK, I, e L L’. O parâmetro Sistema (p. 6) é utilizado para seleccionar estas
diferentes normas. Não se deve confundir estas últimas com a codificação das cores, PAL ou
SECAM.
O sistema Pal é utilizado na maioria dos países da Europa, o Secam em França, na Rússia e na
maior parte dos países africanos.
Os Estados Unidos e o Japão utilizam um sistema diferente, chamado NTSC.
Informações de segurança: Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos (“EMF”)
1. A Philips Royal Electronics fabrica e vende muitos produtos dirigidos para os consumidores, os quais, tal como qualquer dispositivo electrónico, têm a capacidade de emitir e receber sinais magnéticos.
2. Um dos Princípios Comerciais mais importantes da Philips é o de tomar todas as medidas necessárias de saúde e segurança para os nossos produtos, agir de acordo com todos os requisitos legais aplicáveis e permanecer em conformidade com os padrões EMF aplicáveis quando do fabrico dos produtos.
3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não tenham qualquer efeito negativo na saúde das pessoas.
4. A Philips confirma que os seus produtos são concebidos de acordo com o fim a que se destinam,
e que a sua utilização é segura de acordo com os testemunhos científicos actualmente disponíveis.
5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de padrões de segurança e EMF internacionais, o que nos permite antecipar futuros desenvolvimentos na padronização para a integração nos seus produtos.
11
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.11 11
1/17/2006 2:35:04 PM
Sugestões
Má recepção
A proximidade das montanhas, ou prédios altos, pode ser a causa da imagem
sobreposta. Neste caso, modifique a orientação da antena exterior. Verifique
se o seu programa está bem regulado ou então ajuste a regulação (cf. Ajuste
Fino, pág. 6). ­A sua antena permite-lhe receber emissões nesta frequência
(UHF ou VHF)? Em caso de problemas de recepção (imagem chuvosa), coloque
a regulação Red. Ruído do menu Imagem em Ligar (p.7).
Ausência da imagem
Ligou a antena como deve ser?
Escolheu o sistema adequado? (p. 6).
As antenas ou euroconectores mal conectados estão, muitas vezes, na origem
de problemas de imagem ou de som. (acontece que, por vezes, as tomadas
podem desligar-se quando deslocamos ou viramos o televisor).Verifique todas as
ligações.
As imagens dos
periféricos estão a
preto e branco
Para ler uma cassete vídeo, certifique-se que ela foi gravada numa norma
idêntica (PAL, SECAM, NTSC) à que o seu gravador de vídeo pode reconhecer.
Ausência de som
Se determinados programas não possuírem som e somente a imagem, é porque
você não possui o sistema de televisão correcto. Altere o parâmetro Sistema
(p. 6).
Certos caracteres não são visualizados correctamente ? Verifique se a
regulação do País está correctamente posicionada (p.5).
Teletexto
Espera
Assim que liga o televisor, este permanece em espera, sendo visualizada a
indicação Bloq Infantil, quando utiliza as teclas do televisor? A função Bloq
Infantil está ligada (cf. p. 8).
Se o aparelho não recebe nenhum sinal durante 10 minutos, ele passa
automaticamente para o modo de espera.
No modo de espera, o seu TV consome menos de 5 W, dependendo do
modelo. Por forma a melhor respeitar o meio ambiente, deverá utilizar o
interruptor (botão de ligar/desligar) para desligar completamente o aparelho da
corrente.
Não obtém resultados? Em caso de avaria, não tente reparar o televisor. Prefira contactar o serviço
após venda.
Limpeza do televisor
Para se limpar o ecrã e televisor, deve-se utilizar unicamente um pano limpo,
macio e que não larga pêlos. Nunca utilizar quaisquer produtos à base de álcool
ou de solventes.
12
Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.12 12
1/17/2006 2:35:04 PM
Table of TV frequencies.
Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences TV.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze TV.
Lista de frecuencias TV.
Lista das frequências TV
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.
Tabell över TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.
K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÔÌÒÓ.
CÔËÒÓÍ ˜‡ÒÚÓÚ ÔÂ‰‡Ú˜ËÍÓ‚.
A televizió-adóállomások
frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.
FRANCE
EUROPE
CANAL ................FREQ (MHz)
E2 ........................48.25
E3 ........................55.25
E4 ........................62.25
E5 ......................175.25
E6 ......................182.25
E7 ......................189.25
E8 ......................196.25
E9 ......................203.25
E10 ....................210.25
E11 ....................217.25
E12 ....................224.25
R1 ........................49.75
R2 ........................59.25
R3 ........................77.25
R4 ........................85.25
R5 ........................93.25
R6 ......................175.25
R7 ......................183.25
R8 ......................191.25
R9 ......................199.25
R10 ....................207.25
R11 ....................215.25
R12 ....................223.25
S1 ......................105.25
S2 ......................112.25
S3 ......................119.25
S4 ......................126.25
S5 ......................133.25
S6 ......................140.25
S7 ......................147.25
S8 ......................154.25
S9 ......................161.25
S10 ....................168.25
S11 ....................231.25
S12 ....................238.25
S13 ....................245.25
S14 ....................252.25
CANAL ................FREQ (MHz)
S15 ....................259.25
S16 ....................266.25
S17 ....................273.25
S18 ....................280.25
S19 ....................287.25
S20 ....................294.25
H1 ......................303.25
H2 ......................311.25
H3 ......................319.25
H4 ......................327.25
H5 ......................335.25
H6 ......................343.25
H7 ......................351.25
H8 ......................359.25
H9 ......................367.25
H10 ....................375.25
H11 ....................383.25
H12 ....................391.25
H13 ....................399.25
H14 ....................407.25
H15 ....................415.25
H16 ....................423.25
H17 ....................431.25
H18 ....................439.25
H19 ....................447.25
21.......................471.25
22.......................479.25
23.......................487.25
24.......................495.25
25.......................503.25
26.......................511.25
27.......................519.25
28.......................527.25
29.......................535.25
30.......................543.25
31.......................551.25
32.......................559.25
CANAL ................FREQ (MHz)
33.......................567.25
34.......................575.25
35.......................583.25
36.......................591.25
37.......................599.25
38.......................607.25
39.......................615.25
40.......................623.25
41.......................631.25
42.......................639.25
43.......................647.25
44.......................655.25
45.......................663.25
46.......................671.25
47.......................679.25
48.......................687.25
49.......................695.25
50.......................703.25
51.......................711.25
52.......................719.25
53.......................727.25
54.......................735.25
55.......................743.25
56.......................751.25
57.......................759.25
58.......................767.25
59.......................775.25
60.......................783.25
61.......................791.25
62.......................799.25
63.......................807.25
64.......................815.25
65.......................823.25
66.......................831.25
67.......................839.25
68.......................839.25
69 .......................855.25
Information for users in the UK
Positioning the TV
For the best results, choose a position where light
does not fall directly on the screen, and at some
distance away from radiators or other sources of
heat. Leave a space of at least 5 cm all around the
TV for ventilation, making sure that curtains,
cupboards etc. cannot obstruct the air flow through
the ventilation apertures.The TV is intended for use
in a domestic environment only and should never be
operated or stored in excessively hot or humid
atmospheres.
General Points
Please take note of the section entitled 'Tips' at the
end of this booklet.
Interference
The Department of Trade and Industry operates a
Radio Interference Investigation Service to help TV
licence holders improve reception of BBC and IBA
programmes where they are being spoilt by
interference.
If your dealer cannot help, ask at a main Post Office
for the booklet "How to Improve Television and
Radio Reception".
Mains connection
Before connecting the TV to the mains, check that the
mains supply voltage corresponds to the voltage
printed on the type plate on the rear panel of the TV. If
the mains voltage is different, consult your dealer.
Telra_12536-941 (DK) 6 Front Pag3 3
CANAL ................FREQ (MHz)
2...........................55.75
3...........................60.50
4...........................63.75
5...........................176.0
6...........................184.0
7...........................192.0
8...........................200.0
9...........................208.0
10.........................216.0
B ........................116.75
C ........................128.75
D ........................140.75
E ........................159.75
F.........................164.75
G ........................176.75
H ........................188.75
I..........................200.75
J .........................212.75
K ........................224.75
L.........................236.75
M........................248.75
N ........................260.75
O ........................272.75
P ........................284.75
Q ........................296.75
ITALY
CANALE ..............FREQ (MHz)
A ..........................53.75
B ..........................62.25
C ..........................82.25
D ........................175.25
E ........................183.75
F.........................192.25
G ........................201.25
H ........................210.25
H1 ......................217.25
(not applicable outside the UK)
Important
Should it become necessary to replace the mains
fuse, this must be replaced with a fuse of the same
value as indicated on the plug.
1. Remove fuse cover and fuse.
2.The replacement fuse must comply with BS1362
and have the ASTA approval mark. If the fuse is
lost, make contact with your retailer in order to
verify the correct type.
3. Refit the fuse cover.
In order to maintain conformity to the EMC directive,
the mains plug on this product must not be removed.
Connecting the aerial
The aerial should be connected to the socket
marked : at the back of the set.An inferior aerial
is likely to result in a poor, perhaps unstable picture
with ghost images and lack of contrast. Make-shift loft
or set-top aerials are often inadequate.Your dealer
will know from experience the most suitable type for
your locality.
Should you wish to use the set in conjunction with
other equipment, which connects to the aerial socket
such as TV games, or a video camera it is recommended
that these be connected via a combiner unit to avoid
repeated connection and disconnection of the aerial plug.
Fitting the stand (if provided)
Use only the stand provided with the set, making
sure that the fixings are properly tightened.A
diagram showing how to assemble the stand is
packed with the stand. Never use a make-shift stand,
or legs fixed with woodscrews.
1/13/2006 5:09:36 PM
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Español
Português
Telra PT19 mono chassis-3139 125 36941
Telra_12536-941 (DK) 6 Front Pag4 4
1/13/2006 5:09:36 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement