t - Boatmanual
"
)
)
')
"
)
~
Startförberedel..
Luftfilter
a) <.?~.i.e_~~~I;.t!tJ~~t~!(bild 2 och 3)
kontrolleras
dagligen,
varvid
olja
pafylles
til!
markeringen
i filtrets
underdel.
Om mer än 1/3
utgör
slamavsättningar,
skall
behallaren
tömmas
och rengöras
parefter
ny eller
slamfri
olja
pafylles.
Om det under ett
dagsküt samlas
till hälften
eller mer
slamavsättningar
skall
filtret
kontrolleras
och rengöras
;iven
under
dagens
lopp.
.~
..
~4"<""""
\;
~
L
(\
,l
.-.--
-)~.,IlOo........
-
b) ?!~~~I~~~i~~e_~ (bUd 4)
kontrolleras
betr. ytans renhet. Vld
nedsmutsrling
skall
insatsen
avskruvas,
urtagas
och rengöras
i dieselbränsle,
varefter
det
biases eller skakas.
Före atermonteringen
inoijas ytan lätt.
Sedan smörjolja
och bränsle
pafyllts
skall bränslesystemet
urluftas.
Öppna
luftskruven
pa
bränslefiltret
nagot
varv
tills
rent, luftfritt bränsle
strömmar
ut. Därefter
stänges luftskruven.
Öppna nu luftskruven
pa insprutningspumpen
(bi ld 5). Drag runt
motorn (med vev eller elektrisk
startmotor)
sa länge tills bränslet
som kommer
genom luftskruven
är friH iran luftblasor.
Stäng
sedan luftskruven.
Det kan vara
nödvändigt aH även urlufta tryckledriingen
mellan
bränslepump
och insprutningsveI'til.
Härför
lossas
överfallsmuUern
pa ledDingen n~gra varv, varefter
luftDing' aker pa samma sätt som vld
insprutningspu
ropen
No 5
Sätt varvtalsspaken
A (bild 6) i
läge max. (= fullvarv)
och lyft
startspaken
B (bild 6 ).
Drag
sedan
dekompressionsarmen
C
och veva runt motorn tills eH
tydligt knarrande
ljud hörs iran
insprutningsventilen.
Motorn är
nu startklar.
Vid mycket kall väderlek kan det
int r äffa
att varvtalsreglaget
i
motorn genom sin nogranna
inpassning
gar nagot trögt sedan
varvtalsspaken
lämnats i stoppläge dagen före. Detta avhjälpes
genom att hastigt röra varvtalsspaken
fram
och ater
nagra
ganger.
"Jo 6
No 4
~
)
)
) Skötsel och tillsyn
Start
Ollebyte
Motorn far starthjälp
deIs genom
dekompressionsvel1tilen
och deIs
genom
ökad bränslemängd
via
startspaken.
Före. start
sättes
varvtalsspaken
i läge max. eller
fullvarv.
Därefter
lyftes startspaken.
Sedan öppnas. dekompre8sionsventilen
samtidigt
gom
motorn dras runt.
Veva föz:st sakta nagot varv och
öka sedan hastigheten
sa mycket
som möjligt,
Därefter
skall dekompressionsarmen
släppas
.samtidi~
som man fortsätter
att"'l
veva
för att övervinna
första
~
kompressionsslaget.
Därefter
startar
motorn,
varvid
veven
frigörs.
Veven drage s ut.
Kraftbehovet
vld start är ej stort,
art man vevar fort.
Ps ny motor
bytes
smörjoljan
etter
de först&. 20 drifttimmarna
. (sköljeffekt),
sedan
skall
oljebyte
ske
efter
var je period
om
50-60 timmar.
Oljebyte
röretages
endast
vld varm motor.
Demontera
v~vhusluckan
och kontrollera
vevhuset,
Om slamavsättningar.
är synliga,
skall motorn
sköljas
med funD motorolja
som sedan avtappas.
Om sköljning
aker
med dieselolja
skall
sa mycket
som
m5jligt
sugas
upp med en trasa
sedan
huvudmängden
avtappats
gerIOm avtappningspluggt!n.
abs.
lInder
inkörningstiden
kan smärjoljeförbrukningen
vara högre
3n normalt,
Detta normaliserar
gig
emellertid
efter
100-150
timmar.
varför
en högre
oljeförbrukning
före d~nna tid ej innebär
nagel fel pB. moto!'n,
Branllefllter
---
däremot
No 7
är det av star betydelse
Hul'
0 B S! Motorn skall etter start öka i varvtal titan belastning sa att
startspaken
kan aterga till normalläget.
Sedanvarvtalet
har stigit och startspaken
frigjorts
ställes varvtalsspaken
nagot lägre och
motorn lar ga en kort stund för kontroll och varmkörning.
Om motorn redan vid start är belastad
talet omedelbart
skall varvtalsspaken
eller stopp sa att startspaken
frigörs.
och saledes ej ökar varvhastigt ställas pa tomgang
Vintentart:
Veva runt motorn nagra ganger SaBam beskrivits
ovan. För art underlätta
starten
kan STARTPILOT
med normal
doseringsburk
användas.
Tryck endast en gang: ps. burkens knapp
och spruta
pa luftfiltret.
Sedan aker startenligt
ovan.
Stopp
Motorn
lar
aldrig
stoppas
direkt
iran
fuU belastning
- naturligtvis
utom vid haverifall. Sätt först varvtalsspaken i tomgangsläge
lat motorn ga en kort stund. Därefter kan motorn stoppas.
och
0
MOTORN
FAR
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER
DEKOMPRESSIONSSP
Sa länge filtret
släpper
genom tillräcklig
bränslemängd,
vilket
m'irkes ps motorns gang, edor'dras
ingen särskild tillsyn. Om motorn emellertid
gel' mindre effekt k<1!ldetta bere pa otillräcklig
bränsletillförsel.
Kontrollera
detta geno:Tl aH öppna luftskruven
pa.
insprutningspumpen.
:\är motorn vevas I'unt skall bränsle komma ut,
STOPPAS
MED
efta
ett
bränslefilter
skall
rengöras
be rol' huvudsakligen
ril
bränslets
renhetsgrad,
Det är
därför
ej möj ligt att ange efter
hul' manga timmar
filtret !:>ehöver
rengöras.
Allmänt
kan nämnas
aft bränslefiltren
aftast
demonteras
i onödan.
Förutsatt
aH
bränslet
ej innehsller
onormala
föroreningar
skall
filtret
vara
ruIlt funktionsdugligt
eller
ca.
2000
minst
drifttimmar,
1/2
r~,
. f
u,."~
.
a
För rengöring
demonteras
filterhuset
och den inbyggda
Mie ronic
(papper)-insatsen
tages ur sedan
muttern
lossats
(bild 8).
Hopsättning
med ny insatspatron
aker
i omvänd
ordning
varvid
gummiringen
som tätar
mot filterhuset
l1tbytes.
Därefter
ska!l
filtret
nog~rant
luftas,
.
J' .
,- '
1
~
...
~ .',,:.'.
(
.6
'I
"'..
,
AKEN!
,~
No8
'~..~'...
S~
~~ :.~
.
"~.- .::
~
~
~
"
)
Ventilspel
)
Om det skulle föreligga
sv~righeter
med Er motor,
vilka Ni ej själv kan atgärda
her vi att Ni i eget
intresse
kontaktar
närmaste
FARYMANN-service.
Justeras
p~ kall motor (bild 9),
Spelet är 0, l-;;-m för b~d,') insug-.
och avgasventil.
I allmänhet
erfordras
en justering
a v ventilspelet
mycket
sällan, men det
bör med jämna interval.ler
kontrolleras.
Efter demontering
av
topplock
eller
vipparmar
erfordras
alltid justering
av ventilspelet.
Där finns tillgang
till utbildad
personal
som är väl
förtrogen
med motorerna
och som därför
kan ge
snabb
och tillförlitlig
hjälp.
Vid reparationer
som företas av främmande verkstäder
kan garantiansprak
endast godkännas
om
reparationen
i förväg godkänts av fabriken eller
dess agenter resp. serviceverkstäder.
No 9,
För vissa reparations-och
tillsynsarbeten
erfordras
specialverktyg.
Dessa kan vid behov levereras
av
agenten.
V.vhusurluftnlngen
Skall arbeta tydligt hörbart. Kontrollera detta vid lagt motorvarvtal. Ventilen
skall alltid halla3
ren.
>,
Ventilplattan
skall ligga plant pa
sitt säte, i annatfall
skall den
utbytas ( bild 10).
Om oljeläckage
pa motorn föreligger,
skall alltid
vevhusurluftningens
ventil kontrolleras
i
första hand.
No 10
Kylning
Rätt driftstemperatur
Det erfordras
endast
erhalles automatiskt
gen om svänghjulsfläkten.
att sugsidan balIes tri iran föror.eningar.
"
"
)
För
att
undvika
)
svarigheter
och tidsförlust
- reservdelar
FARYMANN
av
skall
beställning
1.)
Motornummer
som är instansat pa typskylten
utom är ins1aget i vevhusets fot.
reservdelar
bör
följande
4.)
Exakt
transportsätt
adress,
-~
"
(post,
även jJost-
express,
eller
uppges:
och som dess-
255.027.004.4
2.) Reservdelsnr.
och beteckning,iex.
Lagerdeckel
Önskat
luftpost
osv.
järnvägsstation.
--.
,,'
::~
";'.
"
;":
.<tJ
ORIGINAL
användas.
Vid
3.)
alltid
)
)
-
..
./
Î
)
)
)
PREFACE
read and
Carefully
adhere
up your new FARYMANN
operation
and
lans and
keep
your
economical
Please
you
To
to
engine
have
been
Compliance
fully
covered
with
efficient,
the
smoothly
by
the
fol!owing
recommendatlons
running
descriptgiven
and
wil!
also
ensures
might
compel
operation.
read
the manual
refer
to
famil iarize
It will,
service
station,
to carry
out
ncw
lt in
yourself
booklet.
and
instructions, before starting
marine diesel engine. Essential points of
maintenance
illustrations.
to the present
of
a
and
with
course,
but
small
do not walt
until a
failure
hurry.
it will
the
not
help
repairs
engine,
replace
you
it is necessary
an
experienced
to properly
to study
mechanic
maintain
the
this
or
a
engine
yourself.
We
are much
obI iged for the confidence shown by going in for a
FARYMANN
marine diesel engine, which, we reel certain, wil! never
rail you, thus helping to enjoy cruizing on sunny days and in stormy
weather.
FARYMANN
Farny
&
DIESEL
Weidmann
~
)
TECHNICAL
DATA
ENGINE
(Old Designation)
CONTENTS
Technical
data
3
Description
of
engines
Description
of
gearbox
Preparation
for
Fuel
Daily
initial
and
start-up
lub.-oil
hazard
13
and maintenance
14
Time
14
schedule
Engine
15
Gearbox
19
system
of engine
Trouble
to service
information
Marking
Fuel
on Dil dipstick
Electrical
-
13
-
20
-
18
18
2500
38
2
1160
72
22
2500
46
2
1270
78
26
2500
54
2
1550
95
- 0,4
0,3
1 mm
device
mm
(0,04
HD SAE
HD SAE
capacity
ltr.
Oil filter
Fuel filter
2,25
(0,014")
") maximum
stroke
20
10
2,3
4,5
4,3
R 30
BOSCH-Equipment
A30/A40
-
0414.151.998
0432.281.831
0433.271.184
Injection pump
Nozzle holder
Nozz le
Nozzle opening pressure
20 - 21
22
Propeller
thread
-
Electrical
Min. size
equipment
battery
Tightening
torques
26
PUROLA TOR PMP 32/2
PUROLA TOR PM 456
element
Reverse
27
P30/S
30
0414.162.984
0414.172.021
0432.281.820.100
0433.271.191
175 kp/cm2
B6
gear
Cyl. head nuts
Rocker
arm bracket
Con.-rod
bolt
28
water
10
2500
21
1
582
35
(B8)G12
right
(2490
p.s.i.)
(B8)G12/F16
F 16
hand
12 V
56AH
88AH
88AH
88AH
sheets
system
Cooling
(S W)
(In+Out)
20
23
shooting
Technical
S 30
(P W)
Engine
Dil
Summer
Winter
Sump
12
Restoring
P 30
(R W)
12
Stopping
Storage
clearance
R 30
(A/LA)
11
starting
Electric
Valve
Decompression
11
starting
Electric
HP (DIN)
R PM
(max)
ft lb
cyl.
capacity
cm3
cu in
A30/A40
9
10
Hand
Output
Speed
Torque
No. of
Cubic
7
9
up the engine
Frost
-
8
checks
Starting
Care
4
-
')
')
circuit
wiring
diagrams
29
30
-
31
Main bearing
plate
Injection
pump
Delivery
valve
Pres.-line
connector
Nozzle
into hol der
Nozzle
holder
Flywheel
(aU
types)
-ftlb
mkp
43
58
6
8
43 (S30
22
: 58)
6 (S30:
3
18
-
22
2,5
25
-
29
3,5
22
2
4
14
-
29
22
impact
8)
-
3
-
4
3
-
3
wrench
3
\
t ïl'=1~'lllt:hlll]B1
)
)
)
tïl'=I~'~~
DESCRIPTION OF ENGINES
Engine
A30
37
A30/A40
Single
cylinder,
four-stroke
diesel
jection
combustion
method.
Direct
ed crankshaft
with roller
bearings
ings
and
main
bearings.
Splash
exhaust
by
water
engines
with
direct
inseawater
cooling.
Forgfor connecting
rad bearlubrication.
Cooling
of
injection.
20
R30/P30/S30
V-twin,
bustion
shaft.
ation.
four-stroke
diesel
engines.
Direct
injection
methad.
Direct
seawater
cooling.
Cast steel
Roller
Cooling
bearings
on
of exhaust
flywheel
by water
side.
Pressure
injection.
comcrank-
40
lubric-
44
SINGLE CYLINDER ENGINES
Engine
A 30
A40
1567911121617202124-
254
vertical
configuration
horizontal
configuration
Acceleration-stop
Oil dipstick
Lub.-oil
filler
lever
Lub ,-Dil dra in plug
Breather
(crankcase)
Rocker
arm
cover
Crankcase
cover
Nozzle
holder
Fuel return
line
(remove
Flywheel
protective
housing
33343637384041424344-
cover)
flange
9
42
39-
Fuel reed pump
Fuel filter
Mark for TDC
A40
47-
Marine
mounts
Water
pump
TI-e rmostat
Connector
for Thermometer
Water
dra in
Air intake
silencer
43
34
Oil dipstick
(gearbox)
Housing
cover
(gearbox)
Gearshift
lever
Connector
for remote
control
11
Lubrication
nipple
(clutch
thrust
bearing)
Exhaust
elbow for
water
injection
36
5
~
')
V-TWIN
~
)
20
ENGINES
3
15
36
R 30/
P 30/
S 30
134-
Acceleration stop lever
Excess starting
fuel
Decompression
device
Camshaft
5-
Dil
6-
Lub.-oil
791112-
Lub.-oil
drain
plug
Breather
(crankcase)
Rocker
arm cover
Crankcase
cover
131414a-
Governor
inspection
Injection
pump
Vent screw
151617-
Fuel pressure
line
Nozzle
holder
Fuel return
line
2021-
Fuel
Fuel
2526-
Flywheel
Electric
9
2-
As above
model
S
272829303132-
dipstick
filler
-
3334363738394041424344-
cover
reed pump
filter
housing
starter
engines
30 is
4546-
flange
motor
are almost
illustrated
identical
only.
with
Dil strainer
Crankcase
cover
Inspection
cover
Lub.-oil filter
Dil cooler
Dil pressure
switch
Marine mounts
Water pump
Thermostat
Connector
for Thermometer
Water drain
Air intake silencer
Dil dipstick (gearbox)
Housing cover (gearbox)
Gearshift
lever
Connector
for remote control
Lubrication
nipple
(c\utch th rust bearing)
Water inlet
Water outlet
regard
16
to
design
and
6
2
5
33
appearance,
,
11
4S
37
17
34
140
32
4
12
6
41
7
~ ;r.I..'111t--It11t!mI
)
)
MARINE REVERSE REDUCTION GEARBOX
1)
Serial and type number
asking for spare parts,
the gearbox
referred
t.
1.1.
5758
=
V
= s ize
type
of gearbox
and farm
adapter
of en-
5758
with
helical
to gearbox
on page 19.
dogs
allows
by single
a safe
and
and
connections
nuts
and balts
balts
and the
Adapt
oi!
the engine
(2: 1)
1.3.
FBI
dipstick
of
in the fully
tank
with
and
all
pipeworks
engine
and reversing
equipped
beat
(see
gearbox
page
27).
Important:
around
the
disk
fric-
easy
gear-
not filled
are
tight.
with
containers,
funnels
LUBRICATING
GIL:
or
and
angle
of
I to reduce
before
en-
shifting
gear.
Make
sure
that
The area
only clean
strainers.
Use only well-known
HO brands
of engine
oi!,
selected,
if at al\ possible.
Never
mix different
up the Dil.
HO
Gearbox
gine
leaks
the
absolute
cleanliness
is essential
when rilling.
filler
should
be cleaned
before
opening
it.
Use
Engine
speed
to
Dil by suppliers.
and keep
brands
to the brand
when topping
WINTER
SUMMER
It is essentia
for
if necessary.
This
applies
especially
to the
retaining
balts
of the exhaust
and shaft
as-
fuel.
Engine
and gears
are
bath
oi! drain
plugs
a)
engine is transmitted
Adjustment
described
sleeve
hese
bolt
1.2.
Other
markings
mean
special
execution.
The gearshift
shifting.
Check
flan ge
= reduction ratio
= serial number
2
3)
FOR INITIAL START-UP
tighten
mounting
sembly.
86/V2
B 6
gine
Power
from
tion clutch.
PREPARATION
are punched into the gearbox
housing.
Wh en
always give the model and serial
nu mb er of
to.
.§:2'~~E.!..-e..:
2)
~;r.I"'lllt--hllfD
)
SAE
20
SAE
30
HO
SAE
10
SAE
20
The engine oi! can also be used for lubricating
the gearbox but not
vice versa.
CAUTION: only use HO oBs for the engine. An SAE 10/30 multigrade
oi! can be used for all-year-round
operation.
GIL CAPACITY PER ENGINE AND REVERSE GEAR
E
4)
Possible
Reductions:
TYPE
Itr.
N
G I N
uS
quart
Engine
Type:
Gearbox
Type:
Reduction
8
Ratio:
A30 / A40
86
1:1
2: 1
R 30
(88)G12
1: 1
2:1
1:1
2: 1
G
ltr.
E
A
R
US
B
0
X
quart
Imp.
pints
0,64
0,64
0,64
0,64
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
2
S 30
P 30
(B8) G12
E
Imp.
pints
F16
F 16
2:1
3:1
2: 1
3: 1
A
A
R
P
S
30
40
30
30
30
2,25
2,25
2,3
4,3
4,5
2,4
2,4
2,5
4,6
4,8
4
4
4,1
7,5
8,0
0,6
0,6
0,6
0,6
1,0
9
~ ~1;"jllt:1111~
a)
Cont'd
Caution:
stated
always
b)
In 2-cyl inder
capacity
applies
deduct
0,3 liter
V-type
engines
(mode Is R 30, P 30, S 30) the
if the Dil filter
is renewed.
Otherwise
from
the listed
Dil capacity.
3.
STARTING
3.1.
Move
gear
lever
to
position
(mid-position
cal).
3.2.
Move
the
trol
lever
FUEL:
Obtain
fuel
in filtering
only from
system,
strainer
(if necessary
filler
cap immediately.
-
Use
clean
commercial
DIN
B. S.
A. S.
rilling
stations
equipped
with a pump and
otherwise
filter
the fuel yourself
with
using
a nylon
grade
stocking).
branded
diesel
51601 (German
Standards)
2869: 1957 Class A (British
No. 2 (American
Standards).
,
Always
fuel
equivalent
Standards)
replace
according
builta fine
position
the
2.1.
neutral
verti-
engine
speed
conto the full power
(max.)
(A)
(Fig.
1)
Caution:
if a morse
type single lever
gearshift
is provided pull out the knob in the
hand lever
to the full power
position.
The gear
will then
continue
to idle.
Fig.
1
Running-in
DAILY CHECKS
BEFORE
of the
3.2.1.
gearbox.
Ifnecessary
fill to
teristic
jection
The chromium-plated
piston rings may cause a slightly higher lub.Dil consumption
during the running-in
period
(80 - 100 hours).
Screw in the lubricating
cup (if provided) on the cool ing water pump
by half a turn.
Check tight fit of locknut
on stuffing
box.
2.3.
Check the diesel Dil supply in the tank and open the tank cock. If
the engine has not been in operation
for same time,
the fuel system
should be bied in accordance
with the operating
instructions.
2.4.
After checking the drain cocks and the sea water
cock completely
and check Aow of sea water
cover of sea water filter.
filter,
open the sea
through transparent
lever
starting
or
pushbutton
fuel (Fig.
1)
Operate
the
decompression
lever
(C)
with
your
right
hand
and
slowly
turn
the
starting
crank
in the camshaft
anticlockwise
with your
left hand.
Listen
for charac-
dipstick.
2.2.
HAND STARTING
Operate
(B) for
STARTING
Check Dil level in engine and reverse
the top mark
10
ENGINE
to
A new or reconditioned
engine must be carefully
run-in.
During the
first 20 hours,
only use full engine power for very short periods.
After first
20 hours engine power can gradually
be increased.
A
~first Dil change is necessary
after 20 hours.
Check cylinder
head
balts at the same time.
Retighten,
wh en engine is cold. Tightening
torques
see technical
data sheet.
2.
UP THE
to
or
The sulphur
content
must not exceed
0,5
% (weight).
A lower
value
is specially
important
for sea water-cooled
engines
operating
at relatively
lew temperatures.
Never
use gasoline
diesel
fuel mixture
or marine
diesel
fuel (big marine
engines).
Caution:
Bleed
the fuel
system
after
the first
rilling.
Never
allow
the tank to drain
completely.
1. 4.
-
)
)
,. )1
creaking
nozzles.
of
the
in-
Turn the crank
with your left
hand
as
fast
as
possible.
When
the maximum
impetus
is reached
release
the decompression
lever and carry
on turning
tial
compression
resistance.
Rapid
matters!
Engine
with
electric
start
turns
ignitian
Fig.
2
ta overcame
not force,
in cruer
turning,
key
to
first
the iniis what
notch.
11
t
è-U'J 11f--II J I t::=:BI
3.2.2.
3.3.2.
ELECTRIC STARTING
1)
Turn the key in the ignition
switch to the first notch or
control
lamp and the oH. pressure
must light up.
switch.
The charge
lamp,
if provided,
2)
Turn the key to its extreme
angina starts.
Then release
position
and held
the key.
it there
pull out
control
until
usa the extra
forget to usa
As soon as the angina has started
set speed control to idl ing and run
to warm
up.
When angina with
ignition key must
the
3.2.3.
In
as
3)
dim,
time
4)
by crank,
TWIN
the angina
time.
LEVER
it is running
the
either
scan
at speed,
but
OPERATION
stop
LEVER
while
cable
OPERA
and
held
it
in
this
position
until
the
TION
Move the speed control
lever
beyond
it there
until
the angina
stops.
fuel device
10 lub. -Dil
and the control
lamps
the angina for a short
SINGLE
Pull
out the
angina
stops.
2)
starting
HO SAE
electric
start
is hand started
be turned to first noteh.
Never completely
stop
let it idle for a short
1)
Caution: do not operate starter
motor for more than a maximum
of 1Q seconds,
and wait 30-60 seconds
before repeating
th is
process
(in order
to proteet
the battery).
Never usa starter
while the engine is still in motion.
At lew ambient temperatures
for electric
starting.
Oon't
in the winter.
t è-1.'JIlf--IIJIIEm
)
)
the
case
return
the speed
control
as the
angina
has
stopped.
idl ing position
lever
to
fuU
and
lead
held
position
ELECTRICAL
SYSTEM
After stopping
the Q-position
the angina as described
above,
turn the key to
and remove
it or press
the push
button.
Close
the
3.3.3.
After
angina
3.3.4.
FROST
HAZARD
sea
cock.
halt
always
engage
gaar
to
relieve
clutch
springs.
Open aH drain cocks
and ensure
complete
drainage.
Push a wire
through the cocks to ensure
umimpeded
ncw. FinaHy crank the engine
by hand
until
the
cooling
water
pump is empty,
toa.
CHECKING AFTER STARTING
For most of the applications,
the entire
cooling water is injected
into the exhaust to cool down the exhaust
gages (i. e. re duce the
noise level),
and te be able te dispose of the exhaust
gages by
means
of rubber
hoses.
Check whether
a fine sprinkle
of water
comes out of the exhaust and whether
noise of exhaust
is normal.
In case
of V-twin
engines,
In exceptional
cases,
lew the drain cocks,
be opened in order
Remove
If no water comes out, then the exhaust
produces
a considerable
noise which means that no cool ing water is being injected
into the
exhaust
and that the cooling water supply on the angina is not in
order.
In this case
angina has to be stopped
immediately
for
checking.
intake
3.3.5.
the water-GeGlad
where lines or water
the appropriate
pipa
to dra in them.
line
If cool ing water
is
lift
silencer
must
drain
with
sea
injected
into
be drained.
water
the
exhaust
manifold.
chambers
are located beor hoge connections
must
from
filter
angina
exhaust
the
pipe,
cock
the
!
water
BATTERY
When charged,
the battery
can safely
withstand
as -150
C (+ 50 F).
At lower
temperatures
and
stored
in a frostproof
place.
temperatures
it should
be
as low
removed
Attention:
3.3.
STOPPING
3.3.1.
This
12
must
on no
account
be done with the decompression
lever
I
Engines
equipped
with A. C. generators
may not be run
disconnected
(destruction
of diodes
of voltage
regulator).
tremely
short
trial
runs
only
with
battery
properly
with
battery
Even
exconnected.
13
" J,
~è-I;"JIlt:hhl]8l
4.
CARE
AND
4.2.
MAINTENANCE
The operations
til the
engine
4.1.
)
)
listed
in the
is due
for
following
overhaul.
schedule
must
be
repeated
hours
Daily
:::;heck oil level -:::;hange lub. -oil
eplace spin-en oil filter
:::;lean oil stra iner
Flush out crankcase
60
.
of operation
120
8
-------
For tightness
clearance
:::;hecksea water filter
Lubricate
water
------
pump
(applies only to JABSCO
1/4" pump)
Check
V-belt
- ---.._u
tension
.
--
.
.
.
.
.
Checkwater pumpimpeller
Examine and clean thermostat
Check
Check
all pipelines
fuel
filters
Drain
(clean)
for
500
.
Examinenuts and balts
:::;heck valve
250
8
leaks
.
the engine
during
installation
it can be fitted
to replace
the
oil drain
plug. The hese supplied connects
cock with
drain
.
'
pump.
Remember
the
cock
after
Dil.
to
draining
Fig.
3
Fig.
4
close
the
Do change
engine
lub. -ei I at
least
once every
season
even
if 100 operat ing hours
are not
achieved.
.
4.3.
.
8
fuel tank
CHANGING THE ENGINE DIL
Change
the oil only with the
engine
at operating
temperature
(scavenging
effect)
in a
new engine
after
appr.
20 h.
Change
the
oil
again
after
approx.
50-60
hours.
Later
on every
120 hours.
A separate
hand-drain
pump
with
hese
and cock
is supplied
with
the
FARYMANN
MARINE
ENGINE.
If
this
cock
has
not
been
fitted
to
un-
OPERATION
ENGINE
~~I;"Jllt:llll[;m
DIL FILTER
(applies
gines)
The
not
G ,ARBOX
only
to
spin-en
oil
be cleaned
V-twin
filter
and
en-
(1) canmust
be
replaced.
Lubricate
clutch bearing
Check
clutch
clearance
.
Change lub. -oil
Lubricateremote control
.
Lightly
tighten
.
.
mechanism
E .ECTRICALSYSTEM
electrolyte
in battery
Check specific
of battery
level
gravity
Checkall cables and
connections
Grease starter rim-gear
on flywheel
14
.
(2)
tooI
Check
en-
Filter:
.
Type:
.
.
seal,
level.
A suitable
special
spanner
is
supplied
within
the
kit.
gine
Maintain
oil the rubber
it and top up oil
for
leaks
with
the
running!
PUROLATOR
PMP
32/2
PMP 32/2
PMP 31/2
PC 27
or
PC
27
(Standard)
(Oversize)
(Short
type)
15
~
--
4.4.
)
CRANKCASE
4.6.
If during a normal
oH change or
when
cleaning
the
oH strainer
the oH is seen to
contain
a lot of sludge,
the
crankcase
should be washed
out sooner than recommended in the schedule.
Flush
with diesel oH after removing the
crankcase
cover.
cleanliness
VALVE CLEARANCE
Adjustment
with both
of firing
0,3-0,4
With new
rance
has
20 hot:Jrs
is es-
on cold
engine
valves
closed
(TOC
stroke).
Clearance
mm (0,012-0,016")
engine,
val ve c leato be checked
after
of operat ion.
Important:
after
major
repairs
the cylinder
head
and
rocker
arm
support
must
be
firmly
bolted
in position
with
nuts
finally
tightened
before
valve
clearance
is adjusted.
1
Absolute
sential!
~
~
)
)
I
Fig. 7
Fig.5
4.7.
V-BELT
Too
j ust
and
4.8.
4.5.
CRANKCASE
BREATHER
I
Crankcase
breather
(combined with oH filler)
should
werk audibly. Check with the
engine running at lew speed.
The thin steel valve must always be kept clean.
It must
1ie flush on its sitting,
otherwise
it should be replaced.
If necessary,
take off
complete
breather
housing
and wash out thoroughly
with
gasoline
or
diesel
fuel.
If there are any oH leaks en
the engine check this breather valve first.
16
~
WATER
TENSION
tight a belt
is destructive
tor 3/8"
s lack from a stra
driven
pulleys,
midway
PUMP
IMPELLER
The
neoprene
impeller
has
only a limited
life and must
therefore
be inspected
regularly.
If the water
pump
is
allowed
to run dry for more
than a tew seconds
(sea
cock
closed)
the impeller
may
be
completely
ruined.
Remove
cover
of pump
and
release
the
impeller
(C)
trom
the
2 screwdrishaft by applying
vers CE) under the hub of the
impel!er.
Remove
al! traces
to bearings
of the
i ght I ine over
outer
between
pulleys.
6
Addrive
A\
0
B
of rubber
and smooth
any damaged
surfaces.
Fit a new impeller.
ways
be kept
on board.
If impeller
is held by loek screw,
thru opening
(A) or remove
complete
removing
V-belt
pulley.
Fig.
driven
parts.
diameter
of
A
spare
impe\\er
loosen
same
shaft-impe\\er
STUFFING
BOX (JABSCO
Pump with plain bearing):
then loek with locknut.
To lubricate
plain
bearing,
is
permitted.
with
should
screw
assembly
ul-
driver
after
Tighten
by hand
small
water
leak
17
,.
f
'-
~ ;r.1.'lllt--h1t~
4.9.
4.13.
THERMOSTAT
FARYMANN
DIESEL
ENGINES
are cooled
directly
by sea water.
If
the sea water
in the engine
exceeds
a temperature
of 550 C (1320
F),
salt
and time
will be precipitated,
which
results
in closing
of the
cooling
passages.
For this reason
the thermostat
is set at a maximum temperature
of 550 C. Any deposits
of lime
on the thermostat
should
be removed
with diluted
hydrochloric
acid.
Flush
with water
afterwards.
c
Caution:
during
assembly
make
sure
thai the smal!
hole
(equipped
with a tiny Getier
pin) in the fitting
plate
of the thermostat,
which
permits
water
to penetrate
even
in the closed
position,
is not obstructed.
4.10.
CLUTCH
To
filter
is installed
in the
be transparent
in order
cool ing
water
and
any
setscrew
threaded
screw
is
its tapped
link
(30).
I ife of the
fuel
filter
de-
water
4.12.
contaminated
causes
element
(loss
of
link
ate
the
grease
clutch
excessively,
Fig.
waterlogged
which
8
results
proceed
as
follows:
in
the
the
into
the
the
screw
turning
it
hand until
clutch
le-
and
a definite
can
be feIt.
surplus
grease
(31) is
behind
lever
should
at forward
or
The
sets crew
in fuel starThis setting
ing and the
otherwise
correctly,
(67) is tightened
further
by a 2 1/2
turns
in a
clockwise
direction
and
locked
with
the
locknut
(87) .
CLUTCH BEARING
Do not
clearance
(30).
3) The
gear
ncw be set
reverse.
fuel
fuel
filter
to
become
power).
hole
Note: clutch
lever
al most
hidden
fue I pump should
be opened.
Unsteady
flow,
even
af ter
pumping,
indicates
a contaminated
filter.
Change
the
filter
element
(see
fig.
8).
We recommend
a PUROLATOR PM 456 filter
element.
system
naper
vat ion
bearing
(67) until
end
of
withdrawn
Now
tighten
(67)
again,
by
clockwise
it touches
the
ver
(31)
res istance
pends
entirely
on the degree
of purity
of the fuel used.
A
loss of engine
power
may be
due
to a shortage
of fue I
brought
ab out by a clogged
fil ter.
If this
is suspected
the
air
vent
screw
in the
A
clutch
water
pump
intake
line,
the
to permit
observation
of the
contamination
of the
filter.
FUEL FILTER
The
the
1) Move
the
gear
lever
to
the idl ing position
(midposition).
Release
the
locknut
and unscrew
the
2)
4.11.
set
CLEARANCE
Method:
SEA WATER FILTER
If a sea water
cover
should
flow
of the
~
l )
}
wil!
contamin-
ensures
clutch
the correct
levers.
Too
clearance
between
the
much
clearance
means
disengagement,
which
in consequence
to engage
entirely.
Risks
of damage.
does
not
allow
clutch
little
the
dog
bearclutch
clutch
lining.
19
18
...
~
î
...
/j.1.
~T+E~DL
~
.-"" ~
--'
:q:: -::C';,=,,","""1..= =e
drain
pump.
4.15.
===.~ E =::- =-:
=!="ercec ;:re
7"e
-= -=
~..
:,,1 r"",..-c';ec
~"":
::y
-ears
Cont ' d
4) Al\ow
the
pipelines,
tive
fluid
distributed
c::-"" ~~-./>/
:1'"" -arc:
5)
GREASING THE STARTER RIM GEAR
Remove
and
The starter
pin ion should mesh weU over the entire length of the
teeth. Remove the starter.
Lightly grease the rim gear wl1:n the aid
of a brush.
Use e. g. BOSCH FT 1 V 31 gre'7se.
4.16.
distiUed
water.
Protect
terminals
with
a light
the
rocker
arm
cover
ENSIS
and
spray
a mixture
20 on rocker
arms,
of
diesel
fit covers
fuel
again.
speed
lever
at full power
and the decompression
so that engine will not fire,
crank the engine several
times
50 that the cylinder
is weIl sprayed
with the diesel
fuel anti-corrosive
mixture.
Drain anti-corrosive
Dil from
sump.
lever
engine
actuated,
7) Remave
the exhaust
piping trom the cyl inder head or the exhaust manifold and cover the exhaust
ports by means of ad hessive
tape.
This
also
applies
to the port of the air intake.
5.2.
STORAGE
Frost
COOLING WATER SECTION
Drain
al\
cooling
water
proceeding
as described
in para. 3.3.4.
Remove
water
suction
pipe from sea cock and remove
waterline,
injecting
cool ing water
into exhaust
elbow.
Take
a can with an emulsifying
cooling
water
protection
Dil e.g.
SHELL
DONAX
C or equivalent,
and insert
water suction pipe as weIl as a piece of rubber
pipe
fitted
to water
outlet
(which
normal\y
injects
into exhaust
elbow) into can.
Let engine
run with this
"closed
circuit"
containing
the protection
Dil for the same
time
as mentioned
in para.
5.1.4.
OF ENG'NE
If the engine is to be taken out of service
dur ing the winter,
protect
engine as
protection
has
already
been
for a lengthy period,
outl ined below:
delt
with
in
Para.
e. g.
3.3.4.
Drain
The diesel.
engine must be protected
from rust,
irrespective
whether
the
baat
is laid up on land or the engine
removed.
e. g.
in the fuel
injection
system
can
cause
engine
failure
where
its
presence
cannot
be detected
with the naked
the
outside
of the
Clean
outside
ing controls
Rust
even
with
diesel
fuel
or
white
Drain
off the engine
Dil while
it is still
warm
and fill with
corrosive
engine
oil, e. g. SHELL
ENSIS
20 or ESSO
RUST
up to the
lower
dipstick
mark
(MIN.).
3)
Drain
Then
Remove
spirit.
fuel
system.
refit
bath
pipes
to
their
proper
po?itions.
of engine
and cable
and coat
connections
engine,
with
metal
anti-rust
parts
of
maneuver-
Dil.
and
store
Take
the
it to
battery
in
accordance
a filling
station
to
sign
tor
with
suppl
iers'
in-
maintenance.
antiBAN
the fuel tank and clean
it thoroughly.
Drain
the fuel filter.
fill the fuel tank with several
litres
of a mixture
of diesel
fuel and SHELL ENSIS or RUST BAN at a ratio of 2: 1. Bleed
the
or
ELECTRICAL SYSTEM
structions.
2)
plug
eye.
5.3.
engine
off Dil and
of
LUB.-OIL ANC FUEL SYSTEM
1) Clean
20
the
10 % SHELL
6) With
vase-
I;
5.1.
engine
to run for approx.
15 minutes
50 that aU the
filters,
pump
and nozzles
are
fil\ed
with the protecand the
anti-corrosive
engine
Dil mixture
is evenly
inside
the
engine.
BATTERY
Add only clean
line
coating.
5.
~
)
As
the
a last
engine
step,
has
it is advisable
been
inhibited.
affix
on the
engine
indicating
that
21
-
,.
~
8.
RESTORING
)
)
( '\
7.
TO SERVICE
7.1.
Although this subject
has been dealt with in detail
shall enGe again list the most important
points.
in Para.
1, we
TROUBLE
Faults
6.2.
6.3.
Bleed fuel system,
and connect aH fuel-,
etc.
Remember
to remove
the plugs.
lines tor leaks.
usual1y
due
first
check
have
been
cannot
detect
to
and
In order
to ensure
rial
number.
7.2.
goed
al1
remedy
maintenance.
the
the
points
fault
that
service
service,
always
FAULT
POSSIBLE
CAUSE
Engine does
nat start
Control
STOP
lever
at
waterand exhaust
lines
Check aH water
and fuel
Fuel
6.4.
inadequate
whether
fol1owed.
fol1owing
table,
it is
essential
FARYMANN
dealer
or approved
Fill the fuel tank,
test
tor unimpeded
flow with the fuel filter
in~talled
and if necessary
change
the filter
cartridge.
Fill crankcase
with specified
HD lub. -oil,
take battery
on board
and connect.
Coat
terminals
with
vaseline
after
tightening.
Take out fuel injection nozzle,
clean and if possible
have them immediately
tested by your local BOSCH service-station,
tor correct
injection
pressure.
With injectors
out turn the engine starter
in
order to remove anti-rust
oil trom cylinder.
Re-fit injection nozzle.
SHOOTING
are
a fault,
structions
If you
6.1.
')
Start engine and make trial run, checking
immediately
whether
the
cooling water is flowing through the sea water filter to the engine.
Re-check
aH lines,
seals
and
hese
connections
tor
leaks.
tank
empty
In the" event
in these
even
with
state
Top
fuel
up tank
lines
Bleed
Starter
turn
does
not
freely
Engine
oil toa viscous,
espec.
at
low ambient
tem-
type
of
the
nearest
and
se-
When
starting
always
place
at MAX.
and
if
necessary
operate
excess
starting
fue I
Air
tem
Sys-
aid
the
in-
REMEDY
Replace
tue!
to
engine
Fuel filter clogged or waterlogged
in
the
you apply
station.
of
operating
filter
and
bleed
element
Charge
battery,
examine terminals
and tighten.
(Emergency:
use
decompression
device)
Use
Dil
HD SAE
10 Lub.-
peratures
Engine
runs
erratically,
no output
22
No compression,
valve
clearance
incorrect
Adjust
Fuel
low,
ged
Replace
tue! filter element, check contents
of
tank
supp!y
too
filter
clog-
valve
23
FAULT
7.2.
Engine
runs
erratically,
)
)
7.2.
POSSIBLE CAUSE
REMEDY
Inadequate supply
of combustion air
Engine
must
cowling
(housing)
have
opening
for
fresh
air
Air
in fuel sys-
FAULT
POSSIBLE CAUSE
Engine
runs
toa hot
water
supply
Fuel
pressure
nes
li-
Cool
little
cool
leaking
Engine stans
Gasoline
when warm
(gas bubbles
formed)
Empty
fuel tank, filter
etc. fillwith clean die-
are
fuel,
bleed
ing
water
rotates
fuel
Check
de-
Fit new
impeller
toa
Tighten
drive
pump
defec-
Injection nozzle
level
Poor compressor
due
to
rings,
overload-
Excess
device
disengage
starting
cannot
itself
as engine does
not reach rated
speed (overload-
rate
Engine
clearance
Check
de-
Have
engine overhauled
Oil pressure
pilot lamp
lights up
Reduce
eter
propeller diam-
Briefly
move
trol lever
of
speed
injec-
scaled
up
or
cloggedwith
sludge
Have nozzle checked
by
Pressure
switch
Oil
low
toa
pressure
Gil
level
toa
low
Oil
level
toa
high
con-
into idling po-
sition, then slowly
to fun
laad
Examine
by
Dismantle
and clean en-
mechanic
gine
(service
Fit a
new
station)
switch
defective
back
Stop
ely.
engine
Check
Top
up
Crankshaft
immediatoil level
action
ates
oil faam
ters
lub.
which
oil pump
creeneau-
sing
pressure
failure
Correct
oil level.
Oil
filter leaky
Tighten
or
replace
fil-
ter
ed)
Engine runs
toa hot
ventilation
erratic
cool ing pas-
sages
valve
ed
fuel
valve
etc.
Engine
Clean
or replace.
In
caSe of doubt continue
operation without ther-
mechanic
tion pump
piston
worn
guides
Adjust
Feed
check
seized
braken
V-belt
off and re-check
Dil level possibly
angle of engine
Valve
clearance
incorrect
ion
Drain
Iines
. -- -------.
fective
Dil
water
slowly
Engine
compartment
toa hot
its excessive
high
inlet strai-
mostat.
sys-
Exhaust em-
Engine
water
(outboard)
li-
tive
tem.
too
Clean
defective
Thermostat
sel
REMEDY
ner
Cool ing water
Adjust valve
in fuel
ing
Pump
impeller
fective
Tighten
Valve
clearance
incorrect
2) black
Toa
ne
Bleed
tem
smoke:
1) blue
-
.>
Fresh
air must
Engine
compartment
toa hot
quately
Too
Open
littlecooling
water
be ade-
Oil filter clogged
sea cock complet-
Replace
oil
filter im-
mediately
ventilated
Worn
bearings
See
service station
ely
Clean sea water filter
24
25
-
'>
~
)
( )
7.2.
FAULT
POSSIBLE
CAUSE
REMEDY
races
Centrifugal
governor
defective
Do not disengage
propeller,
return
with lowest possible
speed apply to
service
station
Engine
knocks
Worn
connecting
red bearings
See
Valve
Check
valves
ion" clearances)
Charge
indicator
lamp
Iights up during operation
Engine does not
obtain lts stated speed under
lead
service
Alternator
toa low
speed
Tighten
Terminals
lease
Tighten
terminals
cable ends
Engine
Reduce
meter
overloaded
markings.
Flywheel
side
(gearbox)
lower
than
engine
~I'
V-belt
to
dipstick
max.
and
repairer
propeller
dia-
>-
~r
lm
Exact
slope of engine wh en installed
into baat is not known when supplied.
Markings
on the oil dipstick
(for horizontal
installation)
have to be removed
and re-adjusted
in accordance
to the engine slope.
Af ter complete
installation
of engine into baat, the crankcase
is to be filled
up with the quantity of oil corresponding
to the respective
engine model (see
table on page 9).
Dil leveion
dipstick indicates
location of top (MAX.) marking.
BoUom marking (MIN.) then to be filed in "Y" mm lower down.
For
checking
Slope
Dimension
(mm)
i
+
26
of
(lubricat-
Stop engine,
let it cool
turn crank,
in case of
difficulty
have beat towed
Take
Correction
itself.
station
Fuel del ivery timing
incorrect,
piston
tends
to
seize up
Voltage regulator
defective
)
OIL DIPSTICK MARINE DIESEL ENGINE
Engine
sticks
(
')
please
in
X
refer
to the
values
given
in the following
table:
degree
30
60
90
120
150
percent
5%
11 %
16%
21 %
27 %
cm
5
11
16
21
27
A10
182
182
182
182
182
A40
76
81
85
90+
R30
133
138
142
148+
153+
12
P30
301
306
313
321 +
326+
12
S 30
301
306
313
321 +
326+
12
Extreme
slope
requires
extended
P30,
S30
Engine:
099.062.025.5
R30
Engine:
181.062.026.5
A40
Engine:
164.062.027.5
95 +
Y
(mm)
17
21
dipstick
27
-
>
)
)
tl!':l~'JIIr.llllt:EBI
)
FUEl SYSTEM
Fuel
FARYMANN MARINE DIESEL ENGINE TYPE "A 30"
system
with
automatic
bleeding
device,
employing
Same
continuously
passes
fuel through
filter
(4) to
Part of the excessive
fuel returns
via banjo
bolt with
fuel return
line (10) to fuel tank.
The
return
line
connecting
to
(5 cm above
when
the
)
bottom),
to prevent
engine
does
not run.
Drain
plug
if any.
(9)
for
drainage
tank
air
of
should
penetrating
condensing
be
situated
fuel
water
fuel
feed
pump
(2).
Exhaust
fuel. injection
pump (5).
built-in
throttle
(8) and
system
and
Direct
A
as
via
lew
as
return
deposits
in
and
=
cooling
seawater
100mm
water
cooling
installation
with
water
diagram
injection
into
exhaust
above
water
line.
(4")
possible
line
the
(10)
tank,
"3
ttt
---------C
A
1
2
3
4
5
28
Fuel
tank
Fuel feed pump
(with pre. -filter)
Primer
(fuel feed
Fuel
filter
Injection
pump
pump)
6
7
8
9
10
11
Push button for excess
Injection nozzle
Banjo bolt with throttle
Drain plug
Fuel return
line
Fuel feed line
starting
fuel
=
=
Water
line
Minimum
hight
Seawater
strainer
2
Sea
cock
3
Drain
4
Seawater
5
Water
cock
filter
pump
6
Temp.
7
Thermostat
Connector
above
water
line
water
injection
8
of
Water
injection
9
Rubber
10
Water
lift
11
Goose
neck
12
Exhaust
(thru
into
exhaust
line.
hese
hun
silencer
outlet
fitting)
29
~
)
)
)
ELECTRIC EQUIPMENT
Single
cylinder
equipped
and
water
marine
with ignition
thermoswitch
-
)
ELECTRIC EQUIPMENT
diesel
starter
angina
switch
V-twin
with charging
pilot lamp (10)
marine
equipped
(7)
oil
diesel
with ignition
pressure
switch
angina
starter
(8) and
switch
water
with charging
pilot lamp (10)
thermoswitch
CD
(7)
CD
~
@",
, "-..,
'"
OF
1
2
3
4
5
6
Battery
Starter
motor
Alternator
Plug socket
Plug
Voltage regulator
7
9
10
12
13
14
Thermoswitch
Pilot
lamp
(12V/2W)
Pilot lamp
(12V / 4W)
Ignition
starter
switch
Main switch
(battery)
Connector
for electr.
rev.
-counter
If battery main switch (13) is employed,
fitted close to the battery,
i.e.
stalled within the cabin which can be locked,
then ig1ition starter
switch
may be reptaced
by a simple
pull switch and starter
push button.
30
in(12)
1
2
Battery
Starter
3
4
5
6
7
Alternator
motor
Plug socket
Plug
Voltage
regulator
Thermoswitch
8
Oil
9
ga
10
12
13
14
Pilot lamp
(12V /2W)
Pilot lamp
(12V/2W)
Pilot lamp
(12V / 4W)
Ig1ition
starter
switch
Main switch
(battery)
Connector
for electr.
rev.-counter
pressure
switch
If battery main switch (13) is employed,
fitted close to the battery,
i.e.
stalled within the cabin which can be locked,
then ignition starter
switch
may be replaced
by a simple pul1 switch and starter
push button.
in(12)
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising