DB nr.: 1687048 62.450
62.450
DK - Brugervejledning
UK - User manual
DB nr.: 1687048
Løvsuger/blæser
Leaf blower/vacuum
DK - Brugervejledning
Sikkerhedsanvisninger
Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et
tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend
maskinen tages i brug.
Opbevar altid vejledningen sammen med maskinen.
VIGTIGT!
Ved brug af EL-værktøjer skal følgende grundlæggende sikkerhedsregler nøje
overholdes.
Sikkert arbejde med maskinen forudsætter, at brugervejledningen og
sikkerhedsforskrifterne læses igennem og anvisninger overholdes, førend
maskinen tages i brug. Desuden skal de almindelige sikkerhedsforskrifter følges.
Få eventuelt en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer,
førend den benyttes første gang.
• Brug altid sikkerhedsbriller
• Bær arbejdstøj og handsker.
• Anvend støvmaske.
• Benyt høreværn
• Beskyt Deres hår hvis dette er langt
• Brug aldrig maskinen, når der er børn i nærheden
• Benyt aldrig maskinen under
indtagelse af alkohol, medicin eller lignende
• Husk altid at stå på et fast underlag.
• Opbevar altid værktøjet således det
er utilgængeligt for børn.
• Maskinen må aldrig overbelastes.
• Kontroller regelmæssigt at alle
skruer er strammet.
• Benyt aldrig hænderne til at fastgøre
emnet under arbejde.
• Ved defekt maskine, opsøg da altid forhandler eller Millarco’s serviceafd.
på tlf. nr. 87434233 eller
pr. mail: service@millarco.dk
Særlige sikkerhedsanvisninger for løvsuger/blæser
• Kontrollér arbejdsområdet før hver
brug. Fjern alle genstande som f.eks.
sten, glasskår, søm, ledninger eller
snor, der kan blive kastet eller blev
viklet ind i maskinen.
• Enheden må aldrig betjenes uden en
gnistfangerskærm; denne skærm er
placeret inde i lyddæmperen.
• Håndtér brændstof med omtanke
for at mindske risikoen for brand og
forbrændinger. Det er meget brandfarligt.
• Tøm brændstoftanken og fastgør
enheden, før transport i et køretøj.
• Sluk for enheden før du lægger den fra dig.
• Lad motoren køle af, før du lægger
enheden væk.
• Ryg ikke, mens du håndterer brændstof.
• Bland og opbevar brændstof i en
godkendt beholder til benzin.
• Bland brændstof udenfor hvor der
ingen gnister eller åben ild er.
• Løsn brændstofdækslet langsomt
for at udløse trykket og forhindre
at brændstoffet trænger ud rundt
om dækslet.
Særlige sikkerhedsanvisninger for løvsuger/blæser
• Stram brændstofdækslet grundigt
efter påfyldning af brændstof.
• Efterse enheden før hver brug for
løse bolte, brændstoflækager osv. Udskift beskadigede dele.
• Hold altid blæseren i højre hånd; se
betjeningsvejledningen i denne
brugsanvisning.
• Roterende rotorblade kan forårsage
alvorlig personskade. Stop motoren
før du åbner vakuumdøren eller
monterer/udskifter rør. Stik ikke
hænderne eller andre genstande ind
i vakuumrøret, mens de er monteret
på enheden.
• Peg ikke blæseren mundstykke i
retning af personer eller kæledyr.
• Start aldrig maskinen uden at det
korrekte udstyr er monteret. Når
den bruges som blæser, skal du altid
montere blæserrøret. Når den
bruges som et løvsuger, skal du altid
montere sugerøret og opsamlings
posen. Sørg for at opsamlingsposen
er helt lynet til, når enheden kører,
for at undgå flyvende genstande.
• Undgå situationer, der kan få
opsamlingsposer til at bryde i brand.
Betjen ikke nær åben ild. Opsug ikke
varm aske fra pejse, ildsteder osv.
Opsug ikke cigar- eller cigaretskodder
medmindre asken er helt kold.
• Betjen kun maskinen på rimelige
tidspunkter - ikke tidligt om
morgenen eller sent om aftenen, når
det kan forstyrre andre mennesker.
• Betjen ikke maskinen nær åbne
vinduer.
• Brug river eller koste til at løsne
snavs før du blæser/suger.
Udpakning af maskinen
Fjern forsigtigt maskinen fra emballagen, og tjek, om du har fjernet alt fra
emballagen.
Beskrivelse
1. Tænd/sluk-knap
2. Hovedhåndtag
3.Gasreguleringsgreb
4. Øverste rør
5. Sikringsbøjle til rør
6. Motor
7. Brændstoftank
8. Benzindæksel
9. Choker
10. Luftfilter
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Trækstart
Tændrør
Bredt mundstykke
Smalt mundstykke
Poseadapter
Brændstofspædning
Opsamlingspose
Cover til blæser
Øverste sugerør
Nederste sugerør
Samling
ADVARSEL
Stop motoren og sæt kontakten på ”STOP” før du monterer dele, foretager
justeringer, rengør, eller når enheden ikke er i brug. I modsat fald kan det
medføre alvorlige personskader.
Montering af blæserrørene
1. Skru mundstykket på det øverste
blæserrør og spænd det godt til.
Kontrollér for utætheder og efterspænd
om nødvendigt.
2. Placér klemmen omkring halsen på
blæserhusets afgang. Spænd ikke
vingemøtrikken endnu.
3. Justér låsetappen på det øverste blæser rør med rillen i blæserhusets afgang; skub
røret ind i huset. Drej for at låse det på plads.
4. Drej røret så mundstykket vender opad som
vist. Spænd derefter vingemøtrikken
forsvarligt.
5. For at afmontere rørene løsnes vinge møtrikken på klemmen. Drej rørene for at
frigøre dem, og fjern dem derefter fra blæser
husets afgang.
Montering af opsamlingsposen
1. Afmontér mundstykket og det øverste
blæserrør fra blæseren.
2. Lyn opsamlingsposen op og påsæt adapteren
som vist.
3. Justér låsetappen på poseadapteren med
rillen i blæserhusets afgang; skub pose adapteren ind i huset. Drej for at låse det på
plads.
4. Spænd derefter vingemøtrikken forsvarligt.
5. Drej opsamlingsposen indtil siden sidder
oprejst.
6. Sørg for at opsamlingsposen er lynet til og
lukket, før du starter maskinen.
Montering af sugerøret
For at montere sugerørene:
1. Indsæt det nederste sugerør i det øverste
sugerør og spænd dem sammen med skruen.
2. Løsn lukkeskruen på indsugningsdækslet og
åbn. Sæt hakket i støttearmen på det øverste
sugerør.
3. Skub det øverste sugerør ind i blæserhuset.
4. Justér det øverste sugerør med hullet i huset
og spænd forsvarligt.
For at afmontere sugerørene:
1. Løsn det øverste sugerørs knap.
2. Fjern det øverste sugerør fra blæserhuset.
3. Luk dækslet på indsugningen og spænd
lukkeskruen forsvarligt.
Brændstofpåfyldning
BRÆNDSTOF: blanding af benzin og olie på 40:1
1. Brug frisk, blyfri benzin. Du skal bruge 100 % syntetisk olie
lavet specielt til højtydende to-taktsmotorer.
2. Bland benzin og olie i en passende beholder. Bland aldrig
brændstof direkte i maskinens brændstoftank.
3. Anbring maskinen opretstående på jorden eller på en robust
bænk og aftør snavs omkring tankdækslet.
4. Skru brændstofdækslet af og hæld blandingen i tanken ved
hjælp af en tragt.
5. Pas på ikke at spilde blanding. Hvis dette sker, skal du tørre
spild op med en ren klud.
6. Start motoren mindst tre meter væk fra det område hvor
tanken er blevet fyldt op for at undgå enhver risiko for brand.
Risiko for brand og forbrændinger.
• Brug altid stor forsigtighed ved håndtering af brændstof! Brændstof er meget
brandfarligt.
• Forsøg aldrig tanke maskinen hvis brændstofsystemets dele er beskadigede
eller lækker.
• Forsøg aldrig at fylde brændstof til motoren, mens den er i gang eller stadig
er varm; lad den afkøle, før brændstofpåfyldning.
• Tænd aldrig ild eller ryg i nærheden af maskinen eller brændstoffet.
• Transporter og opbevar altid brændstof i en godkendt beholder.
• Anbring aldrig brændbare materiale tæt på motorens lyddæmper.
• Brug aldrig maskinen uden en velfungerende lyddæmper og gnistfanger
monteret.
• Brug aldrig maskinen medmindre den er monteret korrekt og i god stand.
• Brug ikke benzin, der indeholder ethanol eller methanol, idet det kan
beskadige brændstofledninger og andre motordele.
• Bland kun nok brændstof til dit umiddelbare behov. Hvis brændstoffet
opbevares
Start og stop
Start af motoren
BEMÆRK: Hvordan produktet startes, afhænger
af om motoren er kold eller varm.
1. Flyt tændingskontakten til on-positionen
mærket med I.
2. Flyt chokerarmen opad til startpositionen
(koldstart).
Bemærk. Det er ikke nødvendigt, hvis motoren
allerede er varm.
3. Tryk 8 gange på håndspæderen, indtil benzin/
olie-blanding strømmer ind og ud af
udløbsslange placeret over brændstoftanken.
4. Træk i startsnoren 2 til 3 gange, indtil du
hører motoren starter.
5. Skub chokerarmen nedad til driftspositionen
(varmstart).
6. Motoren kan starte, eller det kan være
nødvendigt at trække i startsnoren, indtil
motoren starter.
7. Lad motoren gå i tomgang i ca. 10 sekunder,
så den varmes op.
For at stoppe:
1. Slip gashåndtagsudløseren, og lad motoren køre i
tomgang i et par minutter.
2. Flyt tændingskontakten til off-positionen mærket med STOP.
3. Motoren vil nu stoppe.
Betjening af blæseren
• Kontroller udstyret før du tager det i brug, især lyddæmperen, luftindtag og
luftfiltre.
• Start blæseren. Hold blæseren med det øverste håndtag i højre hånd.
• Når du blæser, skal du aktivere låsen for at låse udløseren på høj hastighed.
• For at forhindre at affald spredes, skal du blæse rundt om yderkanten af
bunken med snavs. Blæse ikke direkte ind midt i en bunke.
• Brug river eller koste til at løsne snavs før du blæser.
• I støvede omgivelser skal overfladen fugtes en smule, når vand til rådighed.
• Spar på vandet at bruge forstøvere i stedet for slanger til mange anvendelse
i haven, herunder områder som f.eks. tagrender, skærme, terrasser,
verandaer og haver.
• Hold øje med børn, kæledyr og åbne vinduer.
• Brug hele blæsermundstykkets forlænger så luftstrømmen kan arbejde tæt på
jorden.
• Brug det bredde mundstykke til hverdagsanvendelse af blæseren. Dette
mundstykke kan dække et større areal under almindelig blæsning.
• Højhastighedsmundstykket er godt til våde blade, der sidder fast. Det giver
dig mulighed for at skrabe våde blade og snavs af med blæseren.
• Gør rent efter brug af blæseren eller andet udstyr. Bortskaf affald i
affaldsbeholdere.
Sugning
• Montér sugerør og pose.
• For start af blæseren, se ”Start og stop” i denne brugsanvisning.
• Placer posens strop over hovedet og på venstre skulder. Hold det øverste
håndtag i højre hånd og det nederste håndtag i venstre hånd.
• Bevæg blæseren fra side til side langs yderkanten af affaldet. For at undgå
tilstopning, skal du undlade at placere sugerøret direkte ind i affaldsbunker.
• Hold motoren højere end indsugningsenden af sugerøret.
• Vend altid sugerøret ned ad bakke, når der arbejdes på skråninger.
• For at undgå skader på brugeren eller enheden, skal du ikke opsuge sten,
glas, flasker eller andre lignende genstande.
• Hvis sugerøret tilstopper, skal du stoppe motoren og sætte kontakten på
”STOP”, før blokeringen fjernes.
• Aftag sugerørene og rens snavs fra blæserens hus. Tag posen af og rens
røret. En lille gren eller pind kan være nødvendig for at rense hele rørets
længde. Sørg for at alle rester er fjernet før du samler sugerørene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Brug kun originale reservedele, tilbehør og ekstraudstyr fra
producenten. Undladelse kan forårsage skader og dårlig
ydeevne.
Udskiftning og rengøring af luftfilteret
For at sikre korrekt ydeevne og lang levetid, skal luftfilteret
holdes rent.
1. Skub dækslet til luftfilteret ned.
2. Fjern luftfilteret og rengør det i varmt sæbevand. Lad det
tørre helt. For at opnå den bedste ydeevne, skal luftfiltret
udskiftes årligt.
3. Genmontér luftfilteret i filterholderen.
4. Skub dækslet tilbage på plads. Skub låsen tilbage i hullet,
og sørg for, at dækslet er låst på plads.
Rengøring af brændstoffilteret
1. Tanken er udstyret med et filter.
2. Filteret er placeret på den frie ende af brændstofslangen
og kan tages ud gennem brændstofpåfyldningsåbningen
med et stykke bøjet ståltråd eller lignende.
3. Kontrollér brændstoffilteret med jævne mellemrum.
Tillad ikke, at støv trænger ind i brændstoftanken.
Et tilstoppet filter kan forårsage problemer, når motoren
startes eller uregelmæssigheder i motorens ydeevne.
4. Når filteret er snavset, skal det udskiftes.
5. Når indersiden af brændstoftanken er snavset, kan den
rengøres ved at skylle tanken med benzin.
Eftersyn af tændrøret
1. Kontrollér tændrøret for hver 10 til 15 timers brug.
2. Aftag tændrørshætten.
3. Brug tændrørsnøgle til at afmontere tændrøret, ved at
dreje det mod uret.
4. Rengør og justér tændrørets mellemrum til 0,6 - 0,7 mm.
5. Udskift beskadigede eller synligt slidte tændrør med et
TORCH L8RTC eller tilsvarende tændrør.
6. Skru tændrøret håndstramt på igen i cylinderhovedet, og
spænd det derefter fast med tændrørsnøglen.
Opsamlingspose
En beskidt pose vil reducere ydelsen.
For at rengøre posen, skal du vende vrangen ud på
den og ryste. Vask posen i sæbevand.
Rengør posen mindst én gang om året.
Problemer
Effekttab eller pludselige stop af motor
• Kontrollér, om tanken er tom.
• Blandingen når ikke karburatoren. Rens brændstoffilteret i brændstoftanken.
• Der er vand i blandingen. Dræn og skyl hele brændstofsystemet.
• Luftfilteret er snavset. Rengør luftfilteret.
• Der er sodaflejringer i cylinderens udstødningsrør og lyddæmperen. Rens
dem eller skift lyddæmperen.
Start af en druknet motor
• Afmonter tændrørshætten, og brug tændrørsnøglen til at afmontere
tændrøret ved at dreje det mod uret.
• Hvis tændrøret er tilsmudset eller det er gennemvædet med brændstof, skal
du rengøre eller udskifte tændrøret som påkrævet.
• Rens overskydende brændstof fra forbrændingskammeret ved at tørne
motoren adskillige gange, mens tændrør er fjernet.
• Montér tændrøret igen og spænd det med tændrørsnøgle.
• Gentag startproceduren som om blæserens motor allerede var varm.
Hvis motoren ikke standser
• Hvis motoren fortsætter med at køre efter at have slået on/off-kontakten
over på off, stoppes motoren ved at skubbe chokerarmen til helt lukket
position. Hvis denne tilstand fortsætter, skal blæseren efterses før du bruger
den igen.
Miljøbeskyttelse
Genbrug af råstoffer i stedet for bortskaffelse af affald.
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort sammen med almindeligt affald. Maskine tilbehør og emballage skal genbruges på
en miljøvenlig måde. Aflever den til et opsamligssted i din kommune eller til et
serviceværksted.
Informationstekst til elektriske og elektroniske produkter
Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der
kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk
udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.
Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Service og reparation
Vi yder garanti på vores produkter i henhold til de lovbestemmelser, som gælder i
det enkelte land. (Købebevis skal fremlægges/medsendes)
Service og reparation uden beregning ydes indenfor garantiperioden iflg. dansk
købelov under følgende forudsætninger.
1.Fejlen er en konstruktions- eller materialefejl
(normal slitage og misbrug er undtaget)
2.Reparation har ikke være forsøgt, af andre end Millarco’s
godkendte serviceværksteder
3.Der har ikke været anvendt uoriginale dele til maskinen
Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte samt arbejdsløn.
Produktet indleveres hvor De har købt det og forretningen sørger for videre
forsendelse. Vi modtager ikke reparationer eller garantiforpligtelser direkte fra
kunden.
Såfremt der skulle opstå tekniske spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at
kontakte vore serviceværksted:
Millarco International A/S, Rokhøj 26, DK - 8520 Lystrup
Service telefon: +45 8743 4233
E-mail: service@millarco.dk
Tekniske data
Løvsuger/blæser:
Model 62.450/50088
Motor:
30cm3 - 1,1KW
Benzin 2-Takt motor
Olie blandet benzin:
1:40
Tank kapacitet:
0,5 l.
Opsamlingspose:
40 l.
Blæsehastighed:
200 km/t
Sugekapacitet:
10m3/min.
Kværn ved løvopsamling
Vægt:
7.2 kg.
Lydtryk:
96 dB( A)
Lydstyrke:
107 dB( A)
Vibration:
11.62 m/s²
CE - Overensstemmelseserklæring
Brugervejledning version 1/feb. 2014
EU-importør Millarco International A/S
DK-8520 Lystrup
Erklærer hermed, at det følgende materiale:
Løvsuger/blæser - Model 62.450/50088
er produceret i overensstemmelse med
følgende direktiver:
2006/42/EC,
2004/108/EEC,
Maskindirektivet
EMC-direktivet
Materiellet er udført i henhold til følgende standarder:
EN15503:2009
EN ISO 14982:2009
www.millarco.dk
Sted og dato:
Lystrup, den 3. feb. 2014
Underskrevet af:
Lars Bærentsen
EN - User Manual
Safety Instructions
Thank you for your confidence in choosing this machine. To achieve best
results, read this manual carefully before using the machine for the first time.
Always store the manual together with the machine.
IMPORTANT!
When using electrical tools, always observe the following basic safety rules.
Safe operation of the machine requires that you read the operating manual and
safety instructions and comply with them before using the machine for the first
time. You should also observe general safety rules. You may wish to have a
professional demonstrate for you how to operate the machine before you use it.
• Wear safety goggles at all times
• Wear appropriate work wear and
protective gloves
• Wear a dust mask
• Wear ear defenders
• Wear protective hair covering to
keep long hair out of the way.
• Use clamps/vice to hold the product
in place
• Secure the workpiece to avoid
rotation.
• Never use the tool in the presence
of children
• Never use the tool if you are under
the influence of alchohol, medicine or
similar substances
• Always work standing on a firm floor
surface
• Do not expose the tool to humidity
• Keep power tools out of the reach of
children
• Never overload the tool
• Check regularly that all the screws
are tight
• If the product is defective, contact
your local dealer or the Millarco
Service department, tel.:
+45 87434233 or E-mail:
service@millarco.dk
Additional safety instructions for leaf blower/vaccum
• Check the work area before each
use. Remove all objects such as
rocks, broken glass, nails, wire, or
string which can be thrown or became entangled in the machine.
• To reduce the risk of the fire and
burn injury, handle fuel with care. It is
highly flammable.
• Empty fuel tank and restrain the unit
from moving before transporting in a
vehicle.
• Turn the unit off before setting it
down.
• Before storing, allow the engine cool.
• Do not smoke while handling fuel.
• Mix and store fuel in a container
approved for gasoline.
• Mix fuel outdoors where there is no
sparks or flames.
• Select bare ground, stop engine, and
allow cool before refueling.
• Loosen fuel cap slowly to release
pressure and to keep fuel from
escaping around the cap.
• Tighten the fuel cap securely after
refueling.
• Inspect the unit before each use for
loose fasteners, fuel leaks, etc.
Replace damaged parts.
Additional safety instructions for leaf blower/vaccum
• Always hold the blower in your right
hand, refer to the Operation Instruc
tions in this manual.
• Rotating impeller blades can cause
severe injury. Stop the engine before
opening the vacuum door or
installing/changing tubes. Do not
put hands or any other object into
the vacuum tubes while they are installed on the unit.
• To reduce the risk of injury associ ated with contacting rotating parts,
stop the engine before installing or
removing attachments. Do not operate without guard in place.
Always disconnect the spark plug
before performing maintenance or
accessing any movable parts.
• Do not point the blower nozzle in the
direction of people or pets.
• Never run the unit without the proper
equipment attached. When used
as a blower, always install the blower
tubes. When used as a vacuum
always install the vacuum tubes and
vacuum bag. Make sure the vacuum
bag is completely zipped when the
unit is running to avoid flying debris.
• Avoid situations that could catch the
vacuum bag on fire. Do not operate
near an open flame. Do not vacuum
warm ash from fireplace, barbeque
pits, etc. Do not vacuum discarded
cigars or cigarettes unless the
cinders are completely cool.
• Operate the machine only at
reasonable hours – not early in the
morning or late at night when people
might be disturbed;
• Do not to operate the machine near
open windows.
• Use rakes and brooms to loosen
debris before blowing/vacuuming;
• Slightly dampen surfaces in dusty
conditions or use mister attachment;
• Use the full blower nozzle extension
so the air stream can work close to
the ground.
Unpacking the machine
Carefully remove the machine from its packaging and check that you have removed all from the packaging
Decription
1. On/off switch
2. Main handle
3. Throttle trigger
4. Upper tube
5. Tube locking clamp
6. Motor
7. Fuel tank
8. Petrol cap
9.Choke
10. Air filter
11. Recoil starter
12. Spark plug
13. Wide sweeper nozzle
14. Direct nozzle
15. Bag adapter
16. Primer
17. Vacuum bag
18. Fan cover
19. Upper vacuum tube
20. Lower vacuum tube
Assembly
WARNING
Stop the engine and put the switch to “STOP” place before installing parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Failure to do so could result in
possible serious personal injury.
Assembling the blower tubes
1. Screw the nozzle onto upper blower tube and
tighten securely. Check tightness after initial
run and retighten if needed.
2. Place clamp around the neck of the blower
housing outlet. Do not tighten the wing nut
yet.
3. Align the locking tab on upper blower tube
with the slot in the blower housing outlet;
push the tube into the housing. Twist to lock
into place.
4. Rotate the tube so the nozzle is pointing
upward as shown. Tighten the wing nut
securely.
5. To remove the tubes, loosen the wing nut
on the clamp. Rotate the tubes to unlock
them remove from the blower housing outlet.
Assembling the vacuum bag
1. Remove the nozzle and upper blower tube
from the blower.
2. Unzip the vacuum bag and place the adaptor
inside as shown.
3. Align the locking tab on the bag adaptor with
the slot in the blower housing outlet; push the
bag adaptor into the housing. Twist to lock
into place.
4. Tighten the wing nut securely.
5. Rotate the vacuum bag until the shoulder is
upright.
6. Make sure the vacuum bag is zipped and
closed before starting the unit.
Installing the vacuum tube
To install the vacuum tubes:
1. Insert the lower vacuum tube into the upper
vacuum tube and tighten them with the screw
provided.
2. Loosen the door knob on the inlet cover and
open. Place the notch in the support arm of
the upper vacuum tube.
3. Push the upper vacuum tube into the blower
housing.
4. Align the upper vacuum tube with the hole in
the housing and tighten securely.
To remove the vacuum tubes:
1. Loosen the upper vacuum tube knob.
2. Remove the vacuum tubes from the blower
housing.
3. Close the inlet cover door and tighten the
door knob securely.
Fueling
MOTOR FUEL: mix the petrol and oil at 40:1 only
1. Use fresh unleaded petrol. You must use 100% synthetic oil
specifically made for heavily stressed two stroke engines.
2. Mix the petrol and oil in an approved container. Never mix
fuel directly in the line trimmer fuel tank.
3. Place the brush cutter upright on the ground or on a sturdy
bench and wipe any debris from around the fuel cap.
4. Unscrew the fuel tank cap and pour the mixture into the tank
with the aid of a funnel.
5. Be careful not to spill any mixture. If this happens, wipe the
spill with a clean rag.
6. Start the engine at least three meters away from the area
where the fuel tank has been filled up in order to avoid any
risk of fire.
Danger of fire and burn injuries.
• Always use extreme care when handling fuel! Fuel is highly flammable.
• Never attempt to fuel the line trimmer if the fuel system components are
damaged or are leaking.
• Never attempt the refuel the engine while it is running or still warm, allow it
to cool before fueling.
• Never smoke or light any fires near the line trimmer or fuels.
• Always transport and store fuels in an approved container.
• Never place flammable material close the engine muffler.
• Never operate the line trimmer without a properly functioning muffler and
spark arrestor installed.
• Never operate the line trimmer unless it is properly assembled and in good working condition.
• Do not use petrol which contains ethanol or methanol as it may damage the
fuel lines and other engine parts.
• Mix only enough fuel for your immediate needs. If fuel must be stored longer
than 30 days, it should first be treated with a stabilizer or similar product.
Starting and stopping
Start the engine
NOTE: Starting the product differs depending on
whether the engine is cold or warm.
1. Move the ignition switch to the on position
marked I.
2. Move the choke lever upwards to the start
position (cold start).
Note. This is not required if the engine is already warm.
3. Push the primer button 8 times, until the
petrol/oil mixture flows in and out of the
discharge hose located above the fuel tank.
4. Pull the recoil starter 2-3 times until you hear
the engine starting.
5. Push the choke lever down to the run position
(warm start).
6. The engine may start, or it may be required
to pull on the recoil starter until the engine
starts.
7. Allow the engine to run idle for around 10 seconds to let it
warm up.
To stop:
1. Release the throttle trigger and allow the engine to idle for
a few moments.
2. Move the ignition switch to the off position marked STOP.
3. The engine will now stop.
Operate the blower
Check your equipment before operation, especially the muffler, air intakes and air
filters.
• Start the blower. Hold the blower with the upper handle in your right hand.
• When blow, push the trigger lock to lock the trigger on height speed.
• To keep from scattering debris, blow around the outer edges of a debris pile. Never blow directly into the center of a pile.
• Use rakes and brooms to loosen debris before blowing.
• In dusty conditions, slightly dampen surface when water available.
• Conserve water by using blowers instead of hoses for many lawn and garden
applications, including areas such as gutters, screens, patios, porches and
gardens.
• Watch out for children, pets, open windows.
• Use the full blower nozzle extension so the air stream can work close to the
ground.
• Use the wide sweeper nozzle for the everyday blowing operation. This nozzle
allow for more area to be covered during the blowing operation.
• The high velocity nozzle is great for wet sticky leaves. It allows you to scrape
wet leaves or debris while operating the blower.
• After using the blower or other equipment, clean up. Dispose the debris in
trash receptacles.
Vacuum operation
• Install the vacuum tubes and bag.
• Start the blower, refer to “Starting and Stopping” in this manual.
• Place the bag strap over the head and onto the left shoulder. Hold the upper
handle in your right hand and the lower handle in your left hand.
• Move the blower from side to side along outer edge of the debris. To avoid
clogging, do not place the vacuum tube directly into the debris pile.
• Hold the engine higher than the inlet end of the vacuum tube.
• Always point vacuum tube downhill when working on a hillside.
• To avoid the injury to the operate or unit, do not pick up rocks, broken glass,
bottles, or other similar objects.
• If the vacuum tubes clog, stop the engine and put the switch to “STOP” place
before cleaning the obstruction.
• Remove the vacuum tubes and clear the debris from the blower fan housing.
Remove the bag and clear the tube. A small rod or stick may be required to
clear the entire tube length. Ensure that all debris has been cleared before
reassembling the vacuum tubes.
Maintenance
WARNING
Use only original manufacture’s replacement parts, accessories
and attachment. Failure to do so can cause possible injury,
poor performance.
Replacing and cleaning the air filter
For proper performance and long life, keep air filter clean.
1. Push down the cover of the air filter.
2. Remove the air filter and clean it in warm soapy water.
Let dry completely. For best performance, replace the
air filter annually.
3. Reinstall the air filter into the filter base.
4. Push the cover back in place. Push the latch back into the
slot and ensure the cover is locked in place.
Clean Fuel Filter
1. Fuel tank is fitted with a filter.
2. Filter is situated at the free end of fuel pipe and can be
picked out through fuel port with a piece of hooked wire
or the like.
3. Check the fuel filter periodically. Do not allow dust to enter
the fuel tank. Clogged filter will cause difficulty when starting engine or
abnormalities in engine performance.
4. When the filter is dirty, replace the filter.
5. When the inside of the fuel tank is dirty, it can be cleaned
by rinsing the tank out with petrol.
Checking the spark plug
1. Check the spark plug every 10-15 hours of use.
2. Remove the spark plug cover.
3. Use the spark plug wrench to remove the spark plug, by
turning it counter-clockwise.
4. Clean and adjust the spark plug gap to 0.6 - 0.7mm.
5. Replace any damaged or visibly worn plug with a
TORCH L8RTC or equivalent spark plug.
6. Install the spark plug finger tight in the cylinder head,
and then tighten it firmly with the spark plug wrench.
Vacuum bag
A dirty bag will reduce performance. To clean the bag, turn
it’s inside out and shake. Wash the bag in soapy water.
Clean the bag at least once a year.
Problems
Power loss or sudden stopping of the engine
• Power loss or sudden stopping of the engine
• Check whether the fuel tank is empty.
• The mixture does not reach the carburetor. Clean the fuel filter in the fuel
tank.
• There is water in the mixture. Drain and rinse all the fuel system.
• The air filter is dirty. Clean the air filter.
• There are carbon deposits in the cylinder exhaust pipe or the muffler.
Clean those or change the muffler.
Starting a flooded engine
• Disconnect the spark plug lead, and use the plug wrench to remove the spark
plug in a counter clockwise direction.
• If the spark plug is fouled or is soaked with fuel, clean or replace the plug as
required.
• Clean excess fuel from the combustion chamber by cranking the engine
several times while the spark plug is removed.
• Install the spark plug and firmly tighten it with the spark plug wrench.
• Repeat the starting procedure as if the blower was already warm.
If the engine won’t stop
• If the engine continues to run after switching the on/off switch to off, stop
the engine by pushing the choke lever to the fully closed position. If this
condition continues, have the blower serviced before using it again.
Environmental protection
Recycling of materials rather than waste disposal
Preserve the environment! When your power tool has reached the end of its
useful lifetime, do not dispose of it as unsorted household waste. The tool, its
accessories and packaging must be recycled in an environmentally sound way.
Deposit the tool at a municipal collection site or service workshop.
Information text on electrical and electronic products
This electrical and electronic equipment contains materials, components and
substances that can cause damage to human health and the environment if not
disposed of responsibly.
This electrical and electronic equipment is labelled with the crossed-out wheelie
bin symbol (below). It symbolises that electrical and electronic equipment must
not be disposed of as unsorted municipal waste but collected separately.
All municipalities have established separate collection facilities at recycling stations, where you can deposit electrical and electronic equipment free of charge, or
a collection service where such equipment is collected directly from households.
For further details, contact your local municipal technical department.
Service & Repair
We offer a warranty on our products in accordance with the legal provisions
applicable in each country. (Proof of purchase must be presented/submitted.)
Service and repair are provided free of charge during the warranty period in
accordance with Danish Sale of Goods Act and on the following terms.
1.The defect is a design flaw or a defect in material
(normal wear and misuse excepted).
2.Repair has not been attempted by anyone other than Millarco’s
authorized service workshops.
3.Only original parts have been used for the machine.
No-cost service covers replacement of defective parts and wages.
Return the product to the store where it was purchased, and the store will
forward it for service. We do not accept products returned under warranty or
otherwise directly from the customer.
Should technical questions arise, you are naturally welcome to contact our
service workshop:
Millarco A/S, Rokhøj 26, DK - 8520 Lystrup
Service phone: +45 8743 4233
E-mail: service@millarco.dk
Technical data
Leaf vacuum/blower:
Model 62.450/50088
Engine:
30 cm3 - 1.1 kW
2-stroke petrol engine
Pre-mixed oil and petrol:
1:40
Tank capacity:
0.5 l.
Collection bag:
40 l
Blower speed:
200 km/h
Vacuum capacity:
10 m3/minute
Grinder with leaf collection
Weight:
7.2 kg
Sound pressure:
96 dB( A)
Sound power level:
Vibration:
107 dB( A)
11.62 m/s2
CE Declaration of Conformity
EU Importer Millarco International A/S
Manual version 1/Feb. 2014
DK-8520 Lystrup
Hereby declares that the following material:
Leaf vacuum/blower - Model 62.450/50088
is manufactured in accordance with
the following directives:
2006/42/EC,
2004/108/EEC,
Machinery Directive
EMC Directive
www.millarco.dk
Place & Date:
Lystrup, Feb. 3, 2014
Signed: Lars Bærentsen
The product has been manufactured in accordance with the following standards:
EN15503:2009
EN ISO 14982:2009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising