Philips | HR7774 | User manual | Philips HR7775/00 Kasutusjuhend

HR7775, HR7774
EN
| English
BG
| Български
CS
| Čeština
ET
| Eesti
HR
| Hrvatski
HU | Magyar
KZ
| Қазақша
LT
| Lietuviškai
LV
| Latviešu
PL
| Polski
RO
| Română
RU
| Русский
SK
| Slovensky
SL
| Slovenščina
SR
| Srpski
UK
| Українська
4
21
22
29
32
42
46
51
56
65
68
69
80
83
101
103
EN | Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
Danger
-- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor
rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
-- Never connect this appliance to a timer switch in order to avoid a
hazardous situation.
-- Do not use the appliance if the mains cord, the plug or other parts
are damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
-- This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
-- Never let the appliance run unattended.
-- Never use your fingers or an object (e.g. a spatula) to push
ingredients down the feeding tube while the appliance is running.
Only use the pusher for this purpose.
-- Be very careful when you handle the discs, blender blade unit or
food processor blade unit. Be especially careful when you remove
them from the food processor bowl or blender jar, when you empty
the bowl or jar and when you clean them. Their cutting edges are
very sharp.
4
Caution
-- Never switch off the appliance by turning the blender jar, the food
processor bowl or the juicer bowl. Always switch off the
appliance by turning the speed control knob to OFF.
-- Switch off the appliance before you detach any accessory.
-- Unplug the appliance immediately after use.
-- Always unplug the appliance before you reach into the blender jar
with your fingers or an object (e.g. a spatula).
-- Wait until moving parts stop running before you remove the lid of
the bowls or jar.
-- Never use any accessories or parts from other manufacturers or
that Philips does not specifically recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
-- Do not exceed the maximum content indicated on the food
processor bowl or the blender jar.
-- Do not use the juicer if the sieve is damaged.
-- Consult the tables in this user manual for the correct quantities and
processing times.
-- Thoroughly clean the parts that come into contact with food before
you use the appliance for the first time.
-- Let hot ingredients cool down before you process them (max.
temperature 80°C/175°F).
-- Noise level: Lc= 78 dB(A).
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if you
have assembled the blender jar with blade unit, the food processor
bowl, the juicer bowl with coupling unit or the citrus press correctly on
the motor unit. If the blender jar with blade unit, the food processor
bowl,  the juicer bowl with coupling unit or the citrus press is assembled
correctly, i.e.when it has been turned in the direction of the ‘locked’
symbol as far as possible (‘click’), the built-in safety lock will be unlocked.
BG | Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.
Опасност
-- Не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност и
не го мийте с течаща вода.
Предупреждение
-- Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали
посоченото върху уреда напрежение отговаря на
напрежението на местната електрическа мрежа.
-- За да се избегне евентуална опасност, този уред не бива никога
да се свързва към таймерен ключ.
-- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел, щепселът или
други части са повредени.
-- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се
подменя от Philips, упълномощен сервиз на Philips или подобни
квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
-- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително
деца) с намалени физически усещания или умствени недъзи или
без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са
инструктирани от страна на отговарящо за тяхната
безопасност лице относно начина на използване на уреда.
-- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
-- Никога не оставяйте уреда да работи без наблюдение.
-- Никога не натискайте съставките в тръбата за подаване с
пръсти или с какъвто и да е предмет (например лопатка),
докато уредът работи. За тази цел трябва да се използва само
тласкачът.
-- Бъдете внимателни при боравенето с дисковете, режещия блок
на пасатора и режещия блок на кухненския робот. Бъдете
особено внимателни, когато ги сваляте от купата на кухненския
робот или каната на пасатора, когато изсипвате купата или
каната, както и при почистване. Режещите им ръбове са много
остри.
Внимание
-- Не се опитвайте да изключите уреда със завъртане на каната на
пасатора, купата на кухненския робот или купата на
сокоизстисквачката. Винаги изключвайте уреда чрез завъртане
на регулиращия бутон за скорост в положение “OFF”.
-- Винаги изключвайте уреда, преди да демонтирате приставките.
-- Веднага след употреба изваждайте щепсела от контакта.
-- Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да бръкнете в
каната на блендера с пръсти или с някакъв предмет (напр.
лопатка).
-- Изчакайте да спрат движещите се части, преди да сваляте
капака на купите или каната.
-- Никога не използвайте аксесоари или части от други
производители или такива, които не са специално
препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари
или части вашата гаранция става невалидна.
-- Не превишавайте максималното съдържание, показано на
купата на кухненския робот или каната на пасатора.
-- Не използвайте сокоизстисквачката, ако цедката е повредена.
-- Проверете в таблиците в това ръководство за потребителя за
оптималните количества и продължителност на обработката.
-- Преди да използвате този уред за пръв път, добре почистете
частите, които влизат в контакт с храна.
-- Горещите съставки трябва да се охладят, преди да се
обработват (макс. температура 80°C).
-- Ниво на шума: Lc= 78 dB [A]
Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по
отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се
употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството,
уредът е безопасен за използване според наличните досега научни
факти.
Вградена защитна блокировка
Тази функция гарантира, че ще можете да включвате уреда само
когато каната на пасатора с режещия блок, купата на кухненския
робот, купата на сокоизстисквачката с блока за присъединяване или
5
цитрусовата преса са монтирани правилно на задвижващия блок.
Ако каната на пасатора с режещия блок, купата на кухненския
робот, купата на сокоизстисквачката с блока за присъединяване или
цитрусовата преса са монтирани правилно, т.е. когато те са
завъртяни докрай (с щракване) по посока на символа за заключване,
вградената защитна блокировка ще се освободи.
CS | Důležité
Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a
uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
-- Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny,
ani ji neproplachujte pod tekoucí vodou.
Výstraha
-- Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené
na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
-- Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento
přístroj k časovému spínači.
-- Pokud byste zjistili jakékoli poškození síťového přívodu nebo jeho
zástrčky, ihned vyřaďte přístroj z provozu.
-- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést
společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo
obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
-- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly
s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje
předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné
za jejich bezpečnost.
-- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
-- Nikdy nenechte přístroj pracovat bez dozoru.
-- Nikdy nepoužívejte prsty ani jiný předmět (např. stěrku) k tlačení
surovin plnicí trubicí, pokud je přístroj v chodu. K tomuto účelu
používejte výhradně pěchovač.
6
-- Při manipulaci s kotouči, nožovou jednotkou mixéru a noži
kuchyňského robota buďte velmi opatrní. Zvláštní opatrnosti dbejte
zejména při jejich vyjímání z mísy nebo nádoby kuchyňského robota,
při vyprazdňování mísy nebo nádoby a při jejich čištění. Čepele nožů
jsou velmi ostré.
Upozornění
-- Přístroj nikdy nevypínejte otočením nádoby mixéru, mísy
kuchyňského robota nebo mísy odšťavňovače. Přístroj vždy
vypínejte otočením ovládacího knoflíku do polohy OFF.
-- Než začnete odpojovat příslušenství, vypněte přístroj.
-- Po použití přístroj ihned odpojte od elektrické sítě.
-- Než sáhnete prsty nebo předmětem (např. stěrkou) do nádoby
mixéru, vždy přístroj odpojte ze sítě.
-- Než odejmete víko z mís či nádoby, počkejte, než všechny pohyblivé
díly přestanou pracovat.
-- Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců
nebo takové, které nebyly výslovně doporučeny společností Philips.
Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá záruka platnosti.
-- Nikdy nepřekračujte maximální množství obsahu, které je naznačeno
na míse nebo na nádobě mixéru.
-- Odšťavňovač nepoužívejte, je-li sítko poškozené.
-- Správná množství a doba zpracování jsou uvedeny v tabulkách
v této uživatelské příručce.
-- Před prvním použitím přístroje důkladně umyjte všechny díly, které
přicházejí do styku s potravinami.
-- Horké přísady nechejte před zpracováním vychladnout (na teplotu
maximálně 80°C).
-- Hladina hluku: Lc = 78 dB (A).
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se
elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu
s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle
dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Vestavěný bezpečnostní vypínač
Tato funkce umožňuje zapnout přístroj, pouze pokud je nádoba mixéru
řádně nasazena na nožovou jednotku, mísu kuchyňského robota a
nádoba odšťavňovače na spojovací jednotku nebo pokud je lis na citrusy
správně nasazen na motorovou jednotku. Pokud jsou nádoba mixéru,
mísa kuchyňského robota, nádoba odšťavňovače se spojovací jednotkou
nebo lis na citrusy nasazeny správně, např. pokud byly otočeny ve směru
symbolu ‚Locked‘ (Zamčeno) až na doraz, zabudovaný bezpečnostní
zámek se odemkne.
ET | Tähelepanu
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see
edaspidiseks alles.
Ohtlik
-- Ärge kastke mootorit vette või muudesse vedelikesse ega loputage
seda kraani all.
Hoiatus
-- Enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud
toitepinge vastab kohaliku vooluvõrgu pingele.
-- Ohtlike olukordade vältimiseks ärge seda seadet kunagi viitelülitiga
ühendage.
-- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe, pistik või mõni teine osa on
kahjustatud.
-- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade
vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud
hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
-- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud
(kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise
tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei
valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
-- Jälgige, et lapsed ei saaks seadmega mängida.
-- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
-- Ärge kunagi kasutage oma sõrmi või esemeid (näit spaatlit) seadme
töötamise ajal koostisosade sisestamistorust alla lükkamiseks. Selleks
võite kasutada ainult tõukurit.
-- Olge väga hoolikad ketaste, mikseri või köögikombaini lõiketerade
käsitsemisel. Olge eriti hoolikad lõiketerade köögikombaini nõust või
kannmikseri kannust väljavõtmisel, nõu või kannu tühjendamisel ja
nende puhastamisel. Lõiketerade ääred on väga teravad.
Ettevaatust
-- Ärge lülitage kunagi seadet välja mikseri kannu, köögikombaini nõu
või mahlapressi nõud keerates. Lülitage seade alati välja, keerates
kiiruse nupu asendisse „OFF (väljas)”.
-- Enne ükskõik milliste tarvikute küljest võtmist lülitage seade välja.
-- Lülitage seade otsekohe peale kasutamist välja.
-- Enne kui lükkate oma sõrmed või muu eseme (nt kaabitsa) mikseri
kannu, tõmmake pistik seinakontaktist välja.
-- Enne kui võtate nõult või kannult kaane ära, oodake, kuni liikuvad
osad on peatunud.
-- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi,
mida firma Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid
tarvikuid või osi, siis kaotab te seadme garantii kehtivuse.
-- Ärge ületage köögikombaini nõule või mikserikannule märgitud
maksimumkoguseid.
-- Ärge kasutage mahlapressi, kui sõel on kahjustatud.
-- Õigete koguste ja töötlemisaegade leidmiseks vaadake selle
kasutusjuhendi tabelit.
-- Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu peske hoolikalt kõik
toiduainetega kokkupuutuvad osad puhtaks.
-- Laske kuumad koostisained enne töötlemist jahtuda (maks
temperatuur 80 °C).
-- Müratase: Lc = 78 dB [A]
Elektromagnetilised väljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF)
käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale
kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike
teooriate järgi ohutu kasutada.
Sisseehitatud ohutuslukk
See omadus tagab, et saate seadme sisse lülitada ainult siis, kui olete
liitmiku abil kannmikseri kannu teradega, köögikombaini nõuga,
7
mahlapressi nõuga või tsitrusepressi õigesti mootoriga ühendanud. Kui
kannmikseri kann on teradega, köögikombaini nõu, mahlapressi nõu
liitmikuga või tsitrusepress on mootoriga õigesti ühendatud, s.t on
pööratud lukustussümboli poole nii palju kui võimalik (kuulete
klõpsatust), siis sisseehitatud ohutuslukk avaneb lukustusest.
HR | Važno
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i
spremite ih za buduće potrebe.
Opasnost
-- Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu
tekućinu i nemojte je ispirati pod vodom.
Upozorenje
-- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon
naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
-- Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nemojte nikada spajati na
prekidač kojim upravlja mjerač vremena.
-- Ne koristite aparat ako su mrežni kabel, utikač ili drugi dijelovi
oštećeni.
-- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips,
ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba
kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
-- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje
nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna
za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje
aparata.
-- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
-- Aparat nikad ne smije raditi bez nadzora.
-- Nikada nemojte prstima ili predmetima (npr. lopaticom) gurati
sastojke u cijev za umetanje sastojaka dok aparat radi. U tu svrhu
koristite samo potiskivač.
-- Budite jako oprezni prilikom rukovanja diskovima, rezačima
miješalice ili rezačima aparata za obradu hrane. Budite posebno
8
oprezni kad ih vadite iz zdjele ili vrča, kad praznite zdjelu ili vrč te
kad ih čistite. Njihovi rubovi su vrlo oštri.
Oprez
-- Nikada nemojte isključivati aparat okretanjem vrča miješalice, zdjele
aparata za obradu hrane ili zdjele sokovnika. Aparat obavezno
isključujte okretanjem regulatora brzine na OFF (Isključeno).
-- Isključite aparat prije odvajanja bilo kojeg dodatka.
-- Isključite aparat iz napajanja nakon uporabe.
-- Prije uzimanja sastojaka iz vrča miješalice prstima ili predmetom (npr.
lopaticom) uvijek isključite aparat iz napajanja.
-- Prije skidanja poklopca sa zdjela ili vrča pričekajte da se pomični
dijelovi zaustave.
-- Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili
proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite
takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
-- Nemojte premašiti maksimalnu količinu sadržaja naznačenu na zdjeli
ili vrču miješalice aparata za obradu hrane.
-- Sokovnik nemojte koristiti ako je sito oštećeno.
-- Odgovarajuće količine i vrijeme pripremanja potražite u tablici u
ovom korisničkom priručniku.
-- Prije prve uporabe aparata temeljito operite dijelove koji će dolaziti
u kontakt s hranom.
-- Prije obrade pustite da se vrući sastojci ohlade (maks. temperatura
80°C/175°F).
-- Razina buke: Lc = 78 dB (A).
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču
elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u
skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će
biti siguran za korištenje.
Ugrađeni sigurnosni mehanizam
Ova značajka omogućuje uključivanje aparata samo ako ste vrč
miješalice s rezačima, zdjelu aparata za obradu hrane, zdjelu sokovnika s
jedinicom za spajanje ili cjediljku za agrume ispravno postavili na jedinicu
motora. Ako je vrč miješalice s rezačima, zdjela aparata za obradu hrane,
zdjela sokovnika s jedinicom za spajanje ili cjediljka za agrume ispravno
postavljena, tj. kada se okrene u smjeru simbola “zatvoreno” što je
moguće dalje (“klik”), otključat će se ugrađeni sigurnosni mehanizam.
HU | Fontos
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati
utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.
Veszély
-- Ne merítse a motoregységet vízbe vagy más folyadékba, és ne
öblítse le folyóvíz alatt.
Figyelmeztetés
-- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett
feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
-- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne
csatlakoztassa időzítőkapcsolóra.
-- Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel, a csatlakozó dugó vagy
egyéb alkatrész meghibásodott.
-- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése
érdekében Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki
kell cserélni.
-- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem
beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a
készüléket.
-- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
-- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
-- Soha ne helyezze a hozzávalókat az ételadagoló csőbe az ujjával
vagy más tárggyal (pl. a kenőlapáttal) a készülék működése közben. E
célra csak a nyomórudat használja.
-- Legyen óvatos a tárcsák, a turmix kése és a robotgép vágókésének
kezelésénél, különösen akkor, amikor kiveszi őket a robotgép
munkatáljából (vagy a turmixkehelyből), amikor kiüríti a tálat (vagy a
kelyhet), valamint tisztításkor, mert igen élesek.
Figyelem
-- Soha ne a turmixkehely, a robotgép-munkatál vagy a
gyümölcscentrifuga edényének elfordításával kapcsolja be vagy ki a
készüléket, hanem a sebességszabályzó gomb „OFF” állásba
fordításával.
-- Tartozék eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
-- Használat után azonnal húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
-- Mielőtt az ujjával vagy más tárggyal (pl. a kenőlapáttal) a
turmixkehelybe nyúlna, mindig húzza ki a csatlakozódugót a fali
aljzatból.
-- Mielőtt levenné a munkatál, az edény vagy a kehely fedelét, várja
meg, míg minden forgó rész leáll.
-- Ne használjon más gyártótól származó tartozékot vagy alkatrészt,
illetve olyat, amelyet a Philips nem hagyott jóvá, ellenkező esetben a
garancia érvényét veszti.
-- Ne lépje túl a robotgép munkatálján vagy a turmixkelyhen jelzett
legnagyobb mennyiséget.
-- Sérült forgószűrővel ne használja a gyümölcscentrifugát.
-- A helyes mennyiségeket és használati időket a használati
útmutatóban lévő táblázatokban találja.
-- A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg azokat a
részeket, amelyek az étellel érintkezni fognak.
-- Feldolgozás előtt hagyja az alapanyagokat lehűlni (max. hőmérséklet:
80 °C).
-- Zajszint: Lc = 78 dB(A)
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF)
vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban
foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a
készülék biztonságos.
Beépített biztonsági zár
A funkció biztosítja, hogy a készüléket csak akkor lehessen bekapcsolni,
ha az aprítókéssel felszerelt turmixkehely, a robotgép munkatálja, a
gyümölcscentrifuga edénye a csatlakozóegységgel, illetve a citrusprés
megfelelő helyzetben van a motoregységre illesztve. Ha az aprítókéssel
felszerelt turmixkehely, a robotgép munkatálja, a gyümölcscentrifuga
9
edénye a csatlakozóegységgel, illetve a citrusprés megfelelően van
felhelyezve, azaz amikor kattanásig el van fordítva a „zárva” szimbólum
irányába, a beépített biztonsági zár kiold.
KZ | Маңызды
Құралды қолданар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шағыңыз, әрі
болашақта қолдануға сақтап қойыңыз.
Қауіпті
-- Моторды суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға болмайды,
немесе кран астындағы сумен шаюға да болмайды.
Ескерту
-- Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген вольтаж, жергілікті
қамтамасыз етілетін волтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп
алыңыз.
-- Қауіпті жағдай туғызбас үшін, бұл құралды ешқашан таймер
қосқышына байланыстырмаңыз.
-- Егер құралдың шанышқысы, сымы немесе құралдың өзі
зақымдалған болса, құралды қолданбаңыз.
-- Егер тоқ сым зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін,
оны тек Philips немесе Philips әкімшілік берген қызмет
орталығында немесе соған тәріздес деңгейі бар маман ғана
ауыстыруы тиіс.
-- Бұл құралмен, егер осы құралды қолдану жөнінде олардың
қауіпсіздігіне жауапты адамнан нұсқау алған болмаса немесе
оның қадағалауымен қолданып жатпаған болса, физикалық
сезімталдығы төмен немесе ақылы кем адамдар, немесе білімі
мен тәжірибесі аз адамдар (жас балаларды да қоса) қолдануына
болмайды.
-- Құралмен ойнамас үшін, балаларды қадағалаусыз қалдыруға
болмайды.
-- Құралды қадағалаусыз жұмыс жасатуға болмайды.
-- Блендер жұмыс жасап тұрғанда салма құбырындағы
ингредиенттерді итеру үшін, саусақтарыңызды немесе басқа
заттарды (мысалы күрекшені) қолдануға болмайды. Бұл мақсат
үшін әрдайым итергішті қолданыңыз.
10
--  Дискілерді, шайқауыш алмас бөлігін немесе тағам өңдеуші алмас
бөлігін ұстағанда абайлау болыңыз. Әсіресе, оларды тағам өңдеу
ыдысынан немесе шайқаушы шыны аяғынан алар кезде, немесе
сіз ыдысты немесе шыны ыдысты босату кезінде, болмаса,
оларды тазалау кезінде өте абайлау болыңыз. Олардың жиектері
өте өткір.
Сақтандыру
-- Шайқауыш шыны аяғын, тағам өңдеуіш ыдысын немесе шырын
сыққыш ыдысын бұрау арқылы құралды сөндіруге болмайды.
Құралды әрдайым жылдамдық бақылау OFF (сөндіру)
түймесін бұрау арқылы ғана сөндіріңіз.
-- Кез келген қосымша бөлшектерін алар алдында құралды
сөндіріп алыңыз.
-- Құралды қолданып болғаннан соң, оны бірден сөндіріп тастаңыз.
-- Шайқауыш банкісіне саусақтарыңызды немесе басқа затты
(мәселен, күрекшені) салар алдында құралды тоқтан суырып
қойыңыз.
-- Банкінің немесе ыдыстың қақпағын ашар алдында жылжымалы
бөлшектері тоқтағанша күте тұрыңыз.
-- Басқа өндірушілердің бөлшектерін немесе қосымша
қондырғыларын, немесе Philips арнайы кеңес ретінде ұсынбаған
бөлшектерді қолдануға болмайды. Егер сіз сондай бөлшектерді
немесе қосымша қондырғыларды қолданған болсаңыз, онда
сіздің кепілдігіңіз өз күшін жоғалтады.
-- Шайқауыш банкісінде немесе ыдысында көрсетілген максималды
мөлшерден асырмаңыз.
-- Егер айналмалы ірі елек зақымдалған болса, құралмен
қолданбаңыз.
-- Дұрыс мөлшерлер мен өңдеу уақыты үшін қолданушы
нұсқауындағы кестені қараңыз.
-- Құралды алғашқы рет қолданар алдында, тамақпен байланысқа
түсетін бөлшектерін жақсылап тазалаңыз («Тазалау» тармаған
қараңыз).
-- Ыстық ингредиенттерді турар немесе шайқауышқа
құяр алдында суытып алыңыз (максималды температура
80°C/175°F).
-- Шу деңгейі: Lc= 78 dB(A).
Электромагниттік өріс (ЭМӨ)
Осы Philips құралы Электрмагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты
барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер осы құралды қосымша
берілген нұсқаудағыдай ұқыпты қолданған болса, онда бұл құрал,
бүгінгі таңдағы белгілі ғылыми зерттеулер бойынша, қолдануға
қауіпсіз болып келеді.
Ішіне орнатылған қауіпсіздік құлпысы
Осы мүмкіндік арқасында сіз құралды тек оған алмас бөлігі бар
шайқауыш шыны аяқты, байланыс блогы бар тағам өңдеуші ыдысы
мен шырын сыққыш ыдысын, немесе цитрус сыққышты дұрыс
орнатқанда ғана қоса аласыз. Егер құралға алмас бөлігі бар
шайқауыш шыны аяқты, байланыс блогі бар тағам өңдеуші ыдысы
мен шырын сыққыш ыдысын, немесе цитрус сыққышты дұрыс
орнатылған болса, мәселен, оларды «бекітілген» белгісіне қарай
барынша бұрағанда («сырт» ете түскенде), оның ішіне орнатылған
қауіпсіздік бекітпесі босатылады.
LT | Svarbu
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vartotojo
vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
Pavojus
-- Niekada nemerkite variklio į vandenį ar kitą skystį ir neskalaukite jo
po tekančiu vandeniu.
Įspėjimas
-- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta
įtampa atitinka vietinio tinklo įtampą.
-- Norėdami išvengti pavojingos situacijos, šio prietaiso niekada
nejunkite prie laikmačio jungiklio.
-- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas, kištukas arba kitos jo dalys.
-- Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti
panašios kvalifikacijos specialistai.
-- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kuriems
būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, arba tiems,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas
asmuo prižiūrėjo arba nurodė, kaip naudoti prietaisą.
-- Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
-- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
-- Niekada veikiant prietaisui, pirštais arba kokiu nors daiktu (pvz.,
mentele) nestumkite produktų į maisto vamzdį. Tam galima naudoti
tik stūmiklį.
-- Būkite labai atsargūs dirbdami  pjaustymo disku, maišytuvo menčių
įtaisu ar virtuvės kombaino pjaustymo įtaisu. Būkite ypač atsargūs
išimdami juos iš virtuvės kombaino dubens ar ąsočio, tuštindami
arba juos valydami. Jų pjovimo ašmenys yra labai aštrūs.
Atsargiai
-- Jokiu būdu neišjunkite prietaiso pasukdami maišytuvo ąsotį, virtuvės
kombaino dubenį ar sulčiaspaudės dubenį. Prietaisą visada
išjunkite pasukdami greičio valdymo rankenėlę į padėtį „OFF“.
-- Prieš išimdami bet kokį priedą, visada išjunkite prietaisą.
-- Vos baigę naudotis, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
-- Prietaisą visada atjunkite nuo maitinimo tinklo, prieš kišdami pirštus
arba daiktą (pvz., mentelę) į maišytuvo ąsotį.
-- Prieš nuimdami dubenų arba ąsočio dangtį, palaukite, kol visos
judančios dalys sustos.
-- Niekada nenaudokite jokių kitų gamintojų arba „Philips“ specialiai
nerekomenduojamų priedų arba dalių. Jei naudosite tokius priedus
arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
-- Niekada neviršykite maksimalaus produktų kiekio, nurodyto ant
virtuvės kombaino dubens ar maišytuvo ąsočio.
-- Nesinaudokite sulčiaspaude, jei sietelis yra pažeistas.
-- Norėdami pasirinkti tinkamus kiekius ir apdorojimo laiką,
vadovaukitės šiame vartotojo vadove pateikiamomis lentelėmis.
-- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis,
kurios liesis su maistu.
-- Prieš apdorodami karštus produktus, palaukite, kol jie atvės (maks.
temperatūra 80°C / 175°F).
-- Triukšmo lygis: Lc = 78 dB [A]
11
Elektromagnetiniai laukai (EMF)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF)
standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo
vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį
yra saugu naudoti.
Integruota apsauginė spynelė
Ši funkcija užtikrina jums galimybę įjungti prietaisą tik tada, kai maišytuvo
ąsotis su pjaustymo įtaisu, virtuvės kombaino dubuo, sulčiaspaudės
dubuo su mova arba citrusinių vaisių sulčiaspaudė tinkamai uždėti ant
variklio įtaiso. Jei maišytuvo ąsotis su pjaustymo įtaisu, virtuvės kombaino
dubuo, sulčiaspaudės dubuo su mova arba citrusinių vaisių sulčiaspaudė
tinkamai uždėti ant variklio įtaiso, t. y. kai kiekvienas įtaisas kuo daugiau
pasuktas simbolio „užrakinta“ kryptimi („trakštelėjimas“), apsauginis
užraktas atsiblokuoja.
LV | Svarīgi
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un
saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
-- Nekad nelieciet motora bloku ūdenī vai kādā citā šķidrumā un
neskalojiet to zem krāna.
Brīdinājums
-- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās
norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
-- Nekad nepievienojiet šo ierīci taimera slēdzim, lai izvairītos no
bīstamām situācijām.
-- Nelietojiet ierīci, ja bojāts elektrības vads, kontaktspraudnis vai citas
daļas.
-- Ja elektrības vads ir bojāts, jums jānomaina tas Philips pilnvarotā
servisa centrā vai līdzīgi kvalificētam personām, lai izvairītos no
bīstamām situācijām.
-- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu
vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un
12
-----
zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus
apmācījusi izmantot šo ierīci.
Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
Nekad neatstājiet ierīci darbībā bez uzraudzības.
Ierīcei darbojoties, nekad neizmantojiet pirkstus vai priekšmetu
(piemēram, lāpstiņu), lai produktus ievietotu padevējcaurulē.
Izmantojiet tikai bīdni.
Esiet ļoti uzmanīgs, kad darbojaties ar diskiem , blendera asmeņu
bloku vai virtuves kombaina asmeni. Jo īpaši esiet piesardzīgs,
izņemot tos no virtuves kombaina bļodas vai blendera krūzes,
iztukšojot bļodu vai krūzi un tīros tos. To asmeņi ir ļoti asi.
Ievērībai
-- Nekad neizslēdziet ierīci, pagriežot blendera krūzi, virtuves kombaina
bļodu vai sulu spiedes bļodu. Vienmēr izslēdziet ierīci, pagriežot
ātruma kontroles pogu IZSLĒGTS pozīcijā.
-- Izslēdziet ierīci pirms jebkāda piederuma pievienošanas.
-- Pēc ierīces lietošanas uzreiz atvienojiet to no elektrotīkla.
-- Pirms izņemt produktus no blendera krūkas ar pirkstiem vai
priekšmetu (piemēram, lāpstiņu), vienmēr atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
-- Pirms noņemt bļodas vai krūzes vāku, pagaidiet, kamēr kustīgās
detaļas apstājas.
-- Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, vai kuras
īpaši nav ieteicis Philips. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas,
garantija vairs nav spēkā esoša.
-- Nepārsniedziet uz virtuves kombaina bļodas vai blendera krūzes
norādīto maksimālo produktu daudzumu.
-- Nelietojiet sulu spiedi, ja siets ir bojāts.
-- Aplūkojiet šajā rokasgrāmatā atrodamo tabulu, lai izvēlētos pareizus
apstrādes laikus un daudzumus.
-- Pirms ierīces pirmās lietošanas, rūpīgi notīriet daļas, kas būs saskarē
ar produktiem.
-- Pirms karstu produktu apstrādes ļaujiet tiem atdzist (maks.
temperatūra 80°C/175°F).
-- Trokšņa līmenis: Lc = 78 dB(A).
Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem
laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā
rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās
pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Iebūvēts drošības slēdzis
Šī funkcija nodrošina, ka varat ieslēgt ierīci tikai tad, ja esat atbilstoši
uzvietojis blendera krūzi ar asmeņu bloku, virtuves kombaina bļodu, sulas
spiedes bļodu ar savienotāju  vai citrusu augļu spiedi uz motora bloka. Ja
blendera krūze ar asmeņu bloku, virtuves kombaina bļoda, sulas spiedes
bļoda ar savienotāju vai citrusu augļu spiede ir uzvietota pareizi, t.i., kad
tā ir cik vien tālu iespējams pagriezta uz simbola ‘aizslēgts’ pusi (atskan
klikšķis), iebūvētais drošības slēdzis tiek atbloķēts.
PL
| Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego
instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w
przyszłości.
Niebezpieczeństwo
-- Nigdy nie zanurzaj części silnikowej urządzenia w wodzie ani innym
płynie. Nie opłukuj jej pod bieżącą wodą.
Ostrzeżenie
-- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na
urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
-- W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji urządzenia nie należy
podłączać do włącznika czasowego.
-- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód sieciowy, wtyczka lub inne
części są uszkodzone.
-- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu
sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu
firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
-- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
-----
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia
przez opiekuna.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
Gdy urządzenie jest włączone, nigdy nie wpychaj produktów do
otworu na produkty palcami lub przy użyciu innych przedmiotów
(np. łopatki). W tym celu używaj wyłącznie popychacza.
Zachowaj szczególną ostrożność przy dotykaniu tarcz i ostrzy
blendera lub robota kuchennego, zwłaszcza przy wyjmowaniu tych
elementów z pojemnika lub dzbanka urządzenia, przy opróżnianiu
pojemnika lub dzbanka oraz podczas mycia. Ostrza tych elementów
są bardzo ostre.
Uwaga
-- Nigdy nie wyłączaj urządzenia przez przekręcenie dzbanka blendera,
pojemnika robota kuchennego lub pojemnika sokowirówki. Zawsze
wyłączaj urządzenie, ustawiając pokrętło regulacji szybkości w pozycji
„OFF”.
-- Przed odłączaniem jakichkolwiek akcesoriów wyłącz urządzenie.
-- Zaraz po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z
gniazdka elektrycznego.
-- Zawsze wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego przed
włożeniem palców albo jakiegoś przedmiotu (np. łopatki) do
dzbanka blendera.
-- Przed zdjęciem pokrywki z pojemników lub dzbanka zaczekaj do
ustania ruchu.
-- Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych
producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W
przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci
ważność.
-- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu zawartości oznaczonego
na pojemniku robota kuchennego lub dzbanku blendera.
-- Nie używaj sokowirówki z uszkodzonym sitkiem.
-- Aby określić prawidłowe proporcje składników i czas przygotowania,
skorzystaj z tabel w tej instrukcji obsługi.
13
-- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części
urządzenia stykające się z żywnością.
-- Przed zmiksowaniem poczekaj, aż gorące składniki wystygną
(maksymalna temperatura to 80°C).
-- Poziom hałasu: Lc = 78 dB (A)
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól
elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w
użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień
dzisiejszy.
Wbudowana blokada bezpieczeństwa
Funkcja ta powoduje, że urządzenie można włączyć jedynie wtedy, gdy
dzbanek blendera jest prawidłowo założony na część tnącą, pojemnik
robota kuchennego i pojemnik sokowirówki są prawidłowo
przymocowane do elementu łączącego lub wyciskarka do cytrusów jest
prawidłowo założona na część silnikową. Jeśli te elementy są założone
prawidłowo, tj. jeśli zostały maksymalnie obrócone w kierunku symbolu
blokady (usłyszysz „kliknięcie”), wbudowana blokada bezpieczeństwa
zostanie zwolniona.
RO | Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l pentru consultare
ulterioară.
Pericol
-- Nu introduceţi blocul motor în apă sau în alt lichid şi nici nu-l clătiţi
sub jet de apă.
Avertisment
-- Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe
aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
-- Nu conectaţi niciodată acest aparat la un ceas electronic pentru a
evita situaţiile periculoase.
-- Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau alte
componente sunt deteriorate.
14
-- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie
înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de
Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice
accident.
-- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii)
care au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
-- Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
-- Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesupravegheat.
-- Nu împingeţi ingredientele prin tubul de alimentare cu degetele sau
cu un obiect (cum ar fi o spatulă) în timp ce aparatul funcţionează.
În acest scop, utilizaţi numai împingătorul.
-- Aveţi foarte multă grijă la manevrarea discurilor,  blocului tăietor al
blenderului sau a unităţii cuţit pentru robotul de bucătărie. Aveţi
grijă în special la scoaterea acestora din bolul robotului sau vasul
blenderului, când goliţi bolul sau vasul şi când le curăţaţi. Muchiile
pentru tăiere ale acestora sunt foarte ascuţite.
Atenţie
-- Nu opriţi niciodată aparatul răsucind vasul pentru blender, bolul
robotului sau bolul storcătorului. Opriţi întotdeauna
aparatul răsucind butonul de control al vitezei în poziţia OFF
(Oprit).
-- Opriţi aparatul înainte de a demonta vreun accesoriu.
-- Scoateţi aparatul din priză imediat după utilizare.
-- Deconectaţi întotdeauna aparatul înainte de a introduce degetele
sau vreun obiect (de ex. o spatulă) în vasul blenderului.
-- Aşteptaţi până când componentele mobile se opresc, înainte de a
scoate capacul bolurilor sau vasului.
-- Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi
producători sau care nu au fost recomandate special de Philips.
Dacă utilizaţi astfel de accesorii sau componente, garanţia dvs.
devine nulă.
-- Nu depăşiţi conţinutul maxim indicat pe bolul robotului sau pe vasul
blenderului.
-- Nu folosiţi storcătorul dacă strecurătoarea este deteriorată.
-- Consultaţi tabelul din acest manual de utilizare pentru cantităţile şi
duratele de preparare corecte.
-- Curăţaţi foarte bine componentele care vin în contact cu alimentele
înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară.
-- Lăsaţi ingredientele fierbinţi să se răcească înainte de a le prepara
(temperatură maximă 80°C/175°F).
-- Nivel de zgomot: Lc = 78 dB (A).
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri
electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în
conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur
conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
Dispozitiv de siguranţă încorporat
Această caracteristică vă asigură că puteţi porni aparatul doar dacă aţi
montat vasul blenderului cu blocul tăietor, bolul robotului, bolul
storcătorului cu unitatea de cuplare sau storcătorul de citrice corect pe
blocul motor. Dacă vasul blenderului cu blocul tăietor, bolul robotului,
bolul storcătorului cu unitatea de cuplare sau storcătorul de citrice sunt
asamblate corect, de exemplu, când a fost răsucit în direcţia simbolului
‘blocat’ cât de mult posibil (‘clic’), dispozitivul de siguranţă încorporat se
deblochează.
RU | Внимание
До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с
настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.
Опасно
-- Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или
другие жидкости, а также промывать его под струей воды.
Предупреждение
-- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём
номинальное напряжение соответствует напряжению местной
электросети.
-- Для безопасной эксплуатации прибора запрещается
подключать прибор к таймеру отключения.
-- Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка
или другие детали повреждены.
-- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо
заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора,
заменяйте шнур в торговой организации Philips, в
авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном
центре с персоналом аналогичной квалификации.
-- Данный прибор не предназначен для использования лицами
(включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной
системы или ограниченными интеллектуальными
возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и
знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по
вопросам использования прибора со стороны лиц,
ответственных за их безопасность.
-- Не позволяйте детям играть с прибором.
-- Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.
-- Во время работы прибора запрещается проталкивать продукты
в загрузочный лоток пальцами или какими-либо предметами
(например, лопаткой). Для этой цели пользуйтесь только
толкателем.
-- Соблюдайте осторожность при обращении с дисками, ножевым
блоком блендера и ножами кухонного комбайна. Будьте
особенно осторожны при извлечении ножевого блока из чаши
или кувшина, при извлечении продуктов и при очистке чаши или
кувшина. Режущие кромки ножей очень острые.
Внимание
-- Не пытайтесь выключить прибор, поворачивая кувшин блендера,
чашу комбайна или соковыжималки. Выключайте прибор только
с помощью регулятора скорости, устанавливая его в положение
OFF (Выкл.).
-- Перед присоединением любых принадлежностей выключите
прибор.
-- После завершения работы отключайте прибор от розетки
электросети.
15
-- Обязательно отключите прибор от электросети, прежде чем
работать с внутренней емкостью стакана блендера рукой или
каким-либо предметом (например, лопаткой).
-- Прежде чем снять крышку с чаши или кувшина, дождитесь
полной остановки движущихся деталей.
-- Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или
деталями от других производителей, не имеющих специальной
рекомендации Philips. При использовании таких деталей
гарантийные обязательства теряют силу.
-- Не заполняйте чашу кухонного комбайна или кувшин блендера
выше отметки максимального уровня.
-- Запрещается пользоваться соковыжималкой с
поврежденным ситом.
-- Время обработки продуктов определяется по таблице в
руководстве пользователя.
-- Перед первым применением прибора тщательно промойте все
детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами.
-- Перед обработкой горячих продуктов, дайте им остыть
(максимальная температура 80°C/175°F).
-- Уровень шума: Lc = 78 дБ (A)
Электромагнитные поля (ЭМП)
Данное устройство Philips соответствует стандартам по
электромагнитным полям (ЭМП). При правильном
обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве
пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с
современными научными данными.
Встроенная блокировка
Эта функция гарантирует, что прибор включится, только если
кувшин блендера вместе с установленным в нем ножевым блоком,
чаша кухонного комбайна, чаша соковыжималки с блоком
присоединения или соковыжималка для цитрусовых были
правильно установлены на блок электродвигателя. Если кувшин
блендера вместе с установленным в нем ножевым блоком, чашей
кухонного комбайна, чашей соковыжималки с блоком
присоединения или соковыжималкой для цитрусовых были
16
правильно установлены, то при повороте в направлении символа
блокировки до упора (щелчок), встроенная блокировка будет снята.
SK | Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a
uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.
Nebezpečenstvo
-- Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani
ju neoplachujte pod tečúcou vodou.
Varovanie
-- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na
zariadení a napätie v sieti je rovnaké.
-- Aby ste predišli nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte toto
zariadenie na časový spínač.
-- Ak je poškodený sieťový kábel, zástrčka alebo iné súčiastky,
zariadenie nepoužívajte.
-- Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový
kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné
centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo iná kvalifikovaná
osoba.
-- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú
obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo
ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod
dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
-- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
-- Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
-- Pokiaľ zariadenie pracuje, nikdy nepoužívajte prsty ani žiadne
predmety (napr. varešku) na zatlačenie surovín cez dávkovaciu
trubicu do nádoby. Na tento účel smiete použiť jedine piest.
-- Buďte veľmi opatrní, keď manipulujete s diskami, čepeľou mixéra
alebo čepeľou kuchynského robota. Buďte obzvlášť opatrní, keď ich
vyberáte z misky kuchynského robota alebo nádoby mixéra, keď
vyprázdňujete misku alebo nádobu, a keď ich čistíte. Ich rezné hrany
sú veľmi ostré.
Výstraha
-- Nikdy nevypínajte zariadenie otočením nádoby mixéra, misky
kuchynského robota alebo nádoby odšťavovača. Zariadenie vždy
vypnite tak, že otočíte ovládací gombík rýchlosti do polohy OFF.
-- Pred odpojením akéhokoľvek príslušenstva vypnite zariadenie.
-- Hneď po použití zariadenie odpojte.
-- Skôr, ako do nádoby mixéra vložíte prsty alebo predmet (napr.
varešku), odpojte zariadenie zo siete.
-- Počkajte, kým sa pohyblivé časti zastavia, a až potom otvorte veko
misiek alebo nádoby.
-- Nepoužívajte príslušenstvo iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré
spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo
alebo súčiastky použijete, záruka stratí platnosť.
-- Neprekračujte maximálny objem uvedený na miske kuchynského
robota alebo nádobe mixéra.
-- Ak je sitko poškodené, odšťavovač nepoužívajte.
-- Správne množstvá a časy spracovania potravín nájdete v tabuľkách v
tomto návode na použitie.
-- Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite všetky súčiastky,
ktoré prídu do styku s potravinami.
-- Horúce suroviny nechajte ochladiť a až potom ich spracujte (max.
teplota 80 °C/175 °F).
-- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 78 dB(A), čo predstavuje
hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický
výkon 1 pW.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa
elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne
a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie
bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
Zabudovaný bezpečnostný zámok
Táto funkcia zabezpečí, že zariadenie môžete zapnúť len v prípade, že
nádoba mixéra bola správne nasadená na nástavec s čepeľami, miska
kuchynského robota a nádoba odšťavovača na spojovací nástavec alebo
lis na citrusové plody na pohonnú jednotku. Ak je nádoba mixéra s
nástavcom s čepeľami, miska kuchynského robota, nádoba odšťavovača
so spojovacím nástavcom alebo lis na citrusové plody nasadený
správne, t.j. ak boli otočené v smere symbolu „uzamknuté“ do
maximálnej možnej miery, bezpečnostný uzáver sa odblokuje.
SL | Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga
shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
-- Motorne enote nikoli ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo
tekočino ter je ne spirajte pod pipo.
Opozorilo
-- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na
adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega
električnega omrežja.
-- Aparata nikoli ne priklapljajte na časovno stikalo, da ne povzročite
nevarnosti.
-- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, kabel ali kateri
drugi deli.
-- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips,
Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
-- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
-- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
-- Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
-- Ko aparat deluje, sestavin v prostor za polnjenje ne potiskajte s prsti
ali kakšnim predmetom (na primer z lopatico). Za to uporabljajte
samo potiskalo.
-- Bodite zelo previdni, ko uporabljate plošče, rezilno enoto mešalnika
ali kuhinjskega strojčka. Predvsem bodite previdni, ko jih
odstranjujete iz posode kuhinjskega strojčka ali mešalnika, in ko
posodo praznite ali čistite. Rezilni robovi izredno ostri.
17
Pozor
-- Aparata ne izklopite tako, da obrnete posodo mešalnika, kuhinjskega
strojčka ali sokovnika. Aparat izklopite tako, da regulator hitrosti
obrnete na OFF.
-- Preden odstranite nastavke, aparat izklopite.
-- Po uporabi aparat takoj izključite iz električnega omrežja.
-- Preden v posodo mešalnika sežete s prsti ali predmetom (npr. z
lopatico), aparat izključite.
-- Preden odstranite pokrov posode, počakajte, da se premični deli
ustavijo.
-- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips
izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
-- Ne prekoračite največje količine sestavin, označene na posodi
kuhinjskega strojčka ali mešalnika.
-- Sokovnika ne uporabljajte, če je sito poškodovano.
-- Ustrezne količine in čase obdelave si oglejte v preglednici v teh
navodilih za uporabo.
-- Pred prvo uporabo aparata skrbno očistite vse dele, ki bodo prišli v
stik s hrano.
-- Preden začnete z obdelavo sestavin, naj se ohladijo (najvišja
temperatura je 80 °C).
-- Raven hrupa: Lc = 78 dB(A).
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih
polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem
uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne
znanstvene dokaze varna.
Vgrajena varnostna ključavnica
Ta funkcija zagotavlja, da lahko aparat vklopite samo v primeru, da ste
posodo mešalnika z rezilno enoto, posodo kuhinjskega strojčka, posodo
sokovnika z nastavkom ali ožemalnikom citrusov pravilno sestavili na
motorno enoto. Če je posoda mešalnika z rezilno enoto, posodo
kuhinjskega strojčka, posoda sokovnika z nastavkom ali ožemalnikom
citrusov pravilno sestavljena, torej je do konca obrnjena v smeri simbola
“zaklenjeno” (“klik”), se vgrajena varnostna ključavnica odklene.
18
SR | Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za
buduće potrebe.
Opasnost
-- Ne uranjajte jedinicu motora u vodu ili neku drugu tečnost, ne
ispirajte je pod slavinom.
Upozorenje
-- Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu
odgovara naponu lokalne mreže.
-- Da se ne biste izlagali opasnosti, ovaj aparat nikad ne smete
priključiti na prekidač kontrolisan tajmerom.
-- Aparat ne upotrebljavajte ako su kabl, utikač ili drugi delovi oštećeni.
-- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane
kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način
kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
-- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući
i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od
strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
-- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
-- Aparat nikada ne ostavljajte da radi bez nadzora.
-- Kada je aparat uključen, ne upotrebljavajte predmete (npr. lopaticu)
ili prste da bi namirnice ubacili u otvor za hranu. Za ovu namenu
upotrebljavajte isključivo potiskivač.
-- Budite izuzetno pažljivi kada rukujete diskovima, sečivom blendera ili
sečivom multipraktika. Budite posebno pažljivi kada ih uklanjate iz
posude ili bokala, kada praznite posudu ili bokal i kada ih čistite.
Sečiva su veoma oštra.
Oprez
-- Nikada nemojte isključivati uređaj okretanjem bokala blendera,
posude multipraktika ili posude sokovnika. Uređaj uvek
isključujte okretanjem regulatora brzine na postavku OFF
(Isključeno).
-- Isključite aparat pre skidanja dodatnih delova.
-- Nakon svake upotrebe, odmah isključite aparat.
-- Uvek isključite aparat iz mreže pre nego što u posudu stavite prste
ili neki predmet (npr. lopaticu).
-- Pre nego što uklonite poklopac posude ili bokala, sačekajte da se
pokretni delovi zaustave.
-- Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača koje
kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih
dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
-- Ne prekoračujte maksimalnu količinu naznačenu na posudi
multipraktika ili posudi blendera.
-- Nemojte koristiti sokovnik ako je sito oštećeno.
-- Pogledajte tabele iz ovog korisničkog priručnika za tačne količine i
vremena obrade.
-- Pre prve upotrebe temeljito očistite delove koji dolaze u kontakt sa
namirnicama.
-- Pustite da se sastojci ohlade pre nego što počnete da ih obrađujete
(maks. temperatura 80°C/175°F).
-- Nivo buke: Lc = 78 dB (A)
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa
elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na
odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je
bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
Ugrađena bezbednosna brava
Ova funkcija omogućava uključivanje uređaja samo ako ste posudu
blendera sa sečivom, posudu multipraktika, posudu sokovnika sa
jedinicom za povezivanje ili cediljku za agrume pravilno montirali na
jedinicu motora. Ako ste pravilno montirali posudu blendera sa sečivom,
posudu multipraktika, posudu sokovnika sa jedinicom za povezivanje ili
cediljku za agrume, tj. ako ste ih do kraja okrenuli u smeru simbola za
zaključavanje (‘klik’), ugrađena bezbednosna brava se deaktivira.
UK | Важлива інформація
Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як
використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої
довідки.
Небезпечно
-- Ніколи не занурюйте блок двигуна у воду чи іншу рідину та не
мийте його під краном.
Попередження
-- Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи
збігається напруга, вказана у табличці характеристик, із напругою
у мережі.
-- Для уникнення небезпеки ніколи не під’єднуйте цей пристрій
до таймера.
-- Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення, штекер або
інші компоненти пошкоджено.
-- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки
його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips,
уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною
кваліфікацією.
-- Цей пристрій не призначено для користування особами
(включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи
розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань,
крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи,
яка відповідає за безпеку їх життя.
-- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
-- Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду.
-- Ніколи не проштовхуйте продукти в отвір для подачі пальцями
чи за допомогою інших предметів (наприклад, лопатки), коли
пристрій працює. Скористайтеся для цього штовхачем з
комплекту.
-- Будьте обережні під час роботи з дисками, ріжучим блоком
блендера чи кухонного комбайна. Будьте особливо обережні,
коли виймаєте їх із чаші чи глека кухонного комбайна, коли
спорожняєте чашу чи глек, а також під час чищення. Леза дуже
гострі.
19
Увага
-- Ніколи не вимикайте пристрій, повертаючи глек блендера, чашу
кухонного комбайна чи соковижималки. Завжди вимикайте
пристрій, повертаючи регулятор швидкості в положення “вимк.”.
-- Перед тим, як вийняти будь-який аксесуар, вимикайте пристрій.
-- Одразу ж після використання від’єднайте пристрій від мережі.
-- Завжди від’єднуйте пристрій від мережі перед тим, як
встромляти пальці чи інший предмет (наприклад, лопатку) у глек
блендера.
-- Перед тим, як зняти кришку чаші чи глека, почекайте, поки
рухомі частини зупиняться.
-- Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за
винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання
такого приладдя чи деталей призведе до втрати гарантії.
-- Не перевищуйте максимальний вміст, зазначений на чаші
кухонного комбайна чи глекові блендера.
-- Не використовуйте соковижималку, якщо сито пошкоджене.
-- Правильну кількість продуктів та час їх обробки можна
дізнатися у таблицях в цьому посібнику користувача.
-- Перед першим використанням ретельно почистіть частини, які
контактуватимуть із їжею.
-- Перед тим, як обробляти гарячі продукти, дайте їм охолонути
(макс. температура 80°C/175°F).
-- Рівень шуму: Lc = 78 dB (A).
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються
електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими
дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов
правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у
цьому посібнику користувача.
Вбудована система запобіжного блокування
Ця функція дозволяє вмикати пристрій лише тоді, коли глек
блендера з ріжучим блоком, чаша кухонного комбайна, чаша
соковижималки із блоком з’єднання чи цитрус-прес встановлені на
блок двигуна належним чином. Якщо глек блендера з ріжучим
блоком, чаша кухонного комбайна, чаша соковижималки із блоком
20
з’єднання чи цитрус-прес встановлені належним чином, тобто
повернуті в напрямку символа “заблоковано” якомога далі до
фіксації, систему запобіжного блокування буде вимкнено.
5
4
EN | Assembly/disassembly
BG | Сглобяване/разглобяване
CS | Montáž a rozmontování
ET | Kokkupanemine või lahtivõtmine
HR | Sastavljanje/rastavljanje
HU | Szét- és összeszerelés
KZ | Жинау/бөлшектеу
LT | Surinkimas / išardymas
LV | Montāža/demontāža
PL | Montaż i demontaż
RO | Asamblarea/Dezasamblarea
RU | Сборка/разборка
SK | Zloženie/rozobratie
SL | Sestavljanje/razstavljanje
SR | Sastavljanje/rastavljanje
UK | Збирання/розбирання
21
6
Nutmeg
Индийско орехче
Muškátový ořech
Muskaatpähkel
Muškatni oraščić
Szerecsendió
Мускат жаңғағы
Muskato riešutas
Muskatrieksts
Gałka
muszkatołowa
Nucşoară
Мускатный орех
Muškátový oriešok
Muškatni orešček
Muskatni oraščić
Мускатний горіх
Turmeric
Куркума
Kurkuma
Kurkum
Kurkum
Kurkuma
Куркума
Ciberžolė
Kurkums
Kurkuma
Turmeric
Куркума
Kurkuma
Kurkuma
Kurkuma
Куркума
22
EN | Blade - tips and warnings
Always put the food processor blade in the bowl before you start to
add the ingredients.
-- If you chop onions, use the pulse function a few times to prevent
the onions from becoming too finely chopped.
Do not let the appliance run too long when you chop (hard) cheese
or chocolate. Otherwise these ingredients become too hot, start to
melt and turn lumpy.
Do not use the food processor blade to chop very hard ingredients
such as coffee beans, nutmeg, turmeric and ice cubes, as this may
cause the blade to become blunt.
-- The standard processing time for all chopping jobs is 30-60 seconds.
If food sticks to the blade or to the inside of the bowl:
1 Switch off  the appliance.
2 Remove the lid from the bowl.
3 Remove the ingredients from the blade or from the wall of the
bowl with a spatula.
BG | Нож - съвети и предупреждения
Винаги слагайте ножа на кухненския робот в купата, преди да
започнете да сипвате продуктите.
-- Ако кълцате лук, използвайте няколко пъти импулсната функция,
за да избегнете прекалено ситното накълцване на лука.
Не допускайте уредът да работи прекалено дълго, когато режете
(твърдо) сирене и шоколад. В противен случай тези продукти ще
станат много горещи, ще започнат да се топят и ще образуват
мехури.
Не използвайте ножа на кухненския робот за смилане на много
твърди продукти, като например кафе на зърна, индийско орехче,
куркума и ледени кубчета, тъй като това може да доведе до
изтъпяване на ножа.
-- Нормалното време за обработване при кълцане е 30-60
секунди.
Ако продуктите полепнат по ножа или по вътрешността на купата:
1 Изключете уреда.
2 Свалете капака от купата.
3 Свалете съставките от ножа или от стената на купата с
лопатка.
CS | Nůž - tipy a upozornění
Nože kuchyňského robota vždy vkládejte do mísy před přidáváním
surovin.
-- Pokud sekáte cibuli, použijte několikrát pulsní funkci, abyste předešli
příliš jemnému nasekání cibule.
Při sekání (tvrdého) sýru nebo čokolády nenechávejte přístroj
v provozu příliš dlouhou dobu. Tyto suroviny by se příliš zahřály, začaly
by se rozpouštět a hrudkovatět.
Nepoužívejte nože kuchyňského robota k sekání velmi tvrdých
surovin, jako jsou kávová zrna, muškátový oříšek, kurkuma nebo
kostky ledu, protože by mohlo dojít ke ztupení ostří nožů.
-- Standardní doba zpracování pro všechny typy sekání činí 30 až 60
sekund.
Pokud by se potraviny přilepily na nůž nebo na vnitřní stěnu mísy:
1 Přístroj vypněte.
2 Sejměte víko z mísy.
3 Pomocí stěrky potraviny odstraňte ze stěny mísy nebo z nože.
23
ET | Lõiketerad - nõuanded ja hoiatused
Enne kui hakkate toiduaineid lisama, kinnitage alati köögikombaini
lõiketerad nõusse.
-- Et vältida sibulate liiga peeneks hakkimist, rakendage sibula
hakkimisel mitu korda impulssrežiimi.
Ärge laske seadmel (kõva) juustu või šokolaadi hakkimiselt liiga kaua
töötada.Vastasel juhul lähevad need koostisained liiga kuumaks,
hakkavad sulama ja tõmbuvad klompi.
Ärge kasutage köögikombaini lõiketeri väga kõvade koostisainete,
nagu nt kohviubade, muskaatpähkli, kurkumi ja jääkuubikute
purustamiseks, sest need võivad nüristada lõiketera.
-- Igasuguste hakkimistoimingute tavaline pikkus on 30–60 sekundit.
Kui toiduained kleepuvad lõiketeradele või nõu seintele:
1 lülitage seade välja,
2 Võtke nõult kaas ära.
3 Eemaldage toiduained lõiketeradelt või nõu seintelt kaabitsaga.
HR | Rezač - savjeti i upozorenja
Prije dodavanja sastojaka rezač aparata za obradu hrane obavezno
stavite u zdjelu.
-- Ako sjeckate luk, upotrijebite funkciju ‘pulsiranje’ nekoliko puta kako
se luk ne bi presitno isjeckao.
Pazite da aparat ne radi predugo prilikom sjeckanja (tvrdog) sira ili
čokolade. U protivnom će se ovi sastojci previše zagrijati, a zatim će
se početi topiti i stvorit će se grudice.
Rezač aparata za obradu hrane nemojte koristiti za rezanje vrlo tvrdih
sastojaka poput kave u zrnu, muškatnih oraščića, kurkuma i kockica
leda jer to može otupiti oštrice.
-- Standardno vrijeme za sjeckanje svih sastojaka je 30-60 sekundi.
Ako se sastojci zalijepe za rezač ili unutarnje stjenke zdjele:
24
1 Isključite aparat.
2 Skinite poklopac sa zdjele.
3 Lopaticom uklonite sastojke s rezača ili stjenke zdjele.
HU | Kések - tanácsok és figyelmeztetések
Először mindig a munkakést helyezze a tálba, az alapanyagokat csak
ezt követően.
-- Hagyma aprításakor használja néhányszor a pillanatfokozatot, így
elkerülheti, hogy a hagymát túl finomra vágja.
Kemény sajtok vagy csokoládé aprításakor ne üzemeltesse sokáig a
készüléket, mert az alapanyagok felmelegedhetnek, megolvadhatnak és
csomóssá válhatnak.
Ne daráljon a munkakéssel nagyon kemény alapanyagokat, például
kávébabot, szerecsendiót, kurkumát vagy jégkockát, mert ez
kicsorbíthatja azt.
-- Aprításhoz szükséges általános idő: 30-60 másodperc.
Ha az élelmiszer ráragad a késre vagy a munkatál belsejére:
1 Kapcsolja ki a készüléket.
2 Vegye le a fedőt a tálról.
3 Távolítsa el a vágókésre vagy a munkatál falára ragadt élelmiszert
a kenőlapáttal.
KZ | Алмас – кеңестер мен ескертпелер
Ингредиенттерді салар алдында міндетті түрде алмастарды
ыдысқа салыңыз.
-- Егер сіз пияз турасаңыз, онда пульсті функциясын бірнеше рет
қолданыңыз, ол пиязды сіздің талғамыңызға сай майдалап кеседі
Қатты ірімшік немесе шоколадты тураған кезде, құралды тым ұзақ
жұмыс жасатпаңыз. Әйтпесе, бұл ингредиенттер қызып кетеді де,
еріп, кесектеніп қалады.
Тамақ өңдеу алмастарын ешқашан өте қатты ингредиенттерді
турау үшін қолданбаңыз, мәселен, кофе бұршақтарын, жұпар
жаңғағын, куркума және мұз кесектерін, себебі бұл алмастардың
өтпей қалуына әкеліп соғады.
-- Стандартты турау/кесу уақыты 30-60 секунд.
Егер тамақ алмасқа немесе ыдыстың ішкі жағына жабысып қалса:
1 Құралды сөндіріңіз.
2 Ыдыстың қақпағын ашыңыз.
3 Алмастағы немесе ыдыстың қабырғасындағы ингредиенттерді
күрекшенің көмегімен тазалаңыз.
LT | Peiliukas – patarimai ir perspėjimai
Prieš sudėdami produktus, visada į dubenį įstatykite virtuvės
kombaino mentę.
-- Jei kapojate svogūnus, keletą kartų pasinaudokite pulsavimo funkcija,
kad nesukapotumėte svogūnų per smulkiai.
Kapodami (kietą) sūrį arba šokoladą, nelaikykite prietaiso įjungto per
ilgai. Kitaip šie produktai per daug įkais, pradės lydytis ir sulips į
gumulus.
Virtuvės kombaino mente nesmulkinkite labai stambių produktų, tokių
kaip kavos pupelės, muskato riešutai, ciberžolės ir ledo kubeliai – tai
gali atbukinti mentę.
-- Standartinis laikas bet kokiam kapojimui yra 30–60 sekundžių.
Jei maistas prilimpa prie peiliuko ar dubens sienelių:
1 Išjunkite prietaisą.
2 Nuo dubens nukelkite dangtį.
3 Mentele pašalinkite prie peiliuko ar dubens sienelių prilipusius
produktus.
LV | Asmens - padomi un brīdinājumi
Pirms liekat bļodā produktus, vienmēr ievietojiet virtuves kombaina
asmeni.
-- Ja kapājat sīpolus, dažas reizes izmantojiet pulsa funkciju, lai sīpoli
netiktu sakapāti pārāk smalki.
Nedarbiniet ierīci pārāk ilgi, kad kapājat (cietu) sieru vai
šokolādi. Pretējā gadījumā šis sastāvdaļas kļūs pārāk karstas un sāks
izkust, un salips.
Neizmantojat virtuves kombaina asmeni, lai sasmalcinātu ļoti cietus
produktus, piemēram, kafijas pupiņas, muskatriekstus, kurkumu un
ledus gabaliņus, jo tādējādi var sabojāt asmeni — tas var kļūt neass.
-- Visu veidu kapāšanas darbiem parastais apstrādes ilgums ir 30-60
sekundes.
Ja produkti pielīp pie asmens vai bļodas iekšpuses:
1 Izslēdziet ierīci.
2 Noņemiet bļodas vāku.
3 Ar lāpstiņu noņemiet produktus no asmens vai bļodas sienām.
PL | Ostrze — wskazówki i ostrzeżenia
Przed dodaniem składników zamontuj ostrze robota kuchennego w
pojemniku.
-- Gdy rozdrabniasz cebulę, użyj kilkakrotnie funkcji pulsacyjnej —
pozwoli to uniknąć jej zbyt drobnego posiekania.
Nie należy rozdrabniać czekolady lub twardego sera zbyt długo. Może
to spowodować zbytnie nagrzanie się tych produktów i ich
roztopienie lub zbijanie się w grudki.
25
Nie używaj ostrza robota kuchennego do rozdrabniania bardzo
twardych składników, takich jak ziarna kawy, gałka muszkatołowa,
kurkuma czy kostek lodu, gdyż może to spowodować stępienie ostrzy.
-- Standardowy czas dla wszystkich zadań rozdrabniania wynosi 30–60
sekund.
Jeśli produkty przykleją się do ostrza lub do ścianek pojemnika:
1 Wyłącz urządzenie.
2 Zdejmij pokrywkę z pojemnika.
3 Łopatką usuń składniki z ostrza i ścianek pojemnika.
RO | Lamă - sugestii şi avertismente
Puneţi întotdeauna lama robotului de bucătărie în bol înainte de a
începe să adăugaţi ingredientele.
-- Dacă tăiaţi ceapă, acţionaţi de câteva ori funcţia impuls pentru a
evita tăierea prea fină a cepei.
Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze prea mult când  tocaţi brânză (tare)
sau ciocolată. În caz contrar, aceste ingrediente se înfierbântă prea
tare, încep să se topească şi devin pline de cocoloaşe.
Nu folosiţi lama robotului de bucătărie pentru a toca ingrediente
foarte tari, cum ar fi boabe de cafea, nucşoară, turmeric şi cuburi de
gheaţă, deoarece acest lucru poate toci lama.
-- Durata standard pentru toate operaţiile de tocare este de 30-60 de
secunde.
Dacă ingredientele se lipesc de lamă sau de interiorul bolului:
1 Opriţi aparatul.
2 Luaţi capacul de pe bol.
3 Îndepărtaţi ingredientele de pe lamă sau de pe pereţii bolului cu
ajutorul unei spatule.
26
RU | Лезвия - советы и предостережения
Всегда опускайте нож в чашу до того как поместить в нее
продукты.
-- При измельчении лука несколько раз включайте импульсный
режим, чтобы не допустить чрезмерного измельчения лука.
При измельчении (твердых) сыров или шоколада не используйте
прибор долго. В противном случае ингредиенты могут слишком
нагреться, расплавиться и сбиться комками.
Не используйте комбайн для измельчения очень твердых
ингредиентов, таких как зерна кофе, мускатного ореха, куркумы и
кубиков льда - это может затупить ножи кухонного комбайна.
-- Стандартное значение измельчения продуктов составляет 3060 секунд.
В случае налипания продуктов на нож или внутреннюю
поверхность чаши:
1 Выключите прибор.
2 Снимите с чаши крышку.
3 С помощью лопатки очистите прилипшие продукты с лезвия
ножа или со стенок чаши.
SK | Čepeľ – tipy a varovania
Do misky kuchynského robota najskôr vložte čepeľ a až potom
pridajte spracovávané suroviny.
-- Ak sekáte cibuľu, niekoľkokrát použitie funkciu impulzov, aby ste ju
neposekali na príliš jemno.
Ak sekáte (tvrdý) syr alebo čokoládu, nikdy nenechajte zariadenie
pracovať príliš dlho. V opačnom prípade sa tieto suroviny
príliš zohrejú, začnú sa topiť a vytvoria sa hrudky.
Čepeľ kuchynského robota nepoužívajte na sekanie veľmi tvrdých
surovín, ako napríklad kávových zŕn, muškátového orecha, kurkumy a
kociek ľadu, pretože sa pri tejto činnosti môžu čepele zatupiť.
-- Spracovanie potravín bežne trvá 30 - 60 sekúnd.
Ak sa Vám jedlo prilepilo na nôž alebo vnútro misky:
1 Vypnite zariadenie.
2 Odmontujte veko misky.
3 Vareškou odstráňte z čepele a zo stien nádoby prilepené suroviny.
SL | Rezilo – nasveti in opozorila
V posodo najprej namestite rezilo kuhinjskega strojčka, šele nato
začnite dodajati sestavine.
-- Če sekljate čebulo, uporabite nekajkrat pulzno funkcijo, da
preprečite predrobno nasekljano čebulo.
Pri sekljanju (trdega) sira ali čokolade ne pustite, da aparat predolgo
deluje.V nasprotnem primeru se bodo sestavine preveč segrele in
posledično stalile ali postale grudaste.
Rezila kuhinjskega strojčka ne uporabljajte za sekljanje zelo trdih
sestavin, kot so kavna zrna, muškatni orešček, kurkuma in ledene
kocke, ker lahko rezilo postane topo.
-- Običajen čas obdelave pri vseh vrstah sekljanja je 30–60 sekund.
Če se hrana prilepi na rezilo ali na notranjost posode:
1 Aparat izklopite.
2 Odstranite pokrov posode.
3 Odstranite sestavine z rezila ali s stene posode z lopatico.
SR | Sečivo - saveti i upozorenja
Uvek stavite sečivo multipraktika u posudu pre nego što počnete da
dodajete sastojke.
-- Ako seckate crni luk, upotrebite pulsnu funkciju nekoliko puta da
biste sprečili da crni luk bude iseckan suviše sitno.
Aparat ne treba da radi suviše dugo kada seckate (tvrdi) sir ili
čokoladu. U suprotnom će se ovi sastojci ugrejati, početi da se tope i
postati grudvasti.
Ne koristite sečivo multipraktika za seckanje veoma tvrdih sastojaka,
kao što su zrna kafe, muskatni oraščić, kurkuma i kockice leda, jer će
se tako sečivo istupiti.
-- Standardno vreme prerađivanja za sve vrste seckanja je između 3060 sekundi.
Ukoliko se hrana zalepi za sečivo ili unutrašnjost posude:
1 Isključite aparat.
2 Skinite poklopac sa posude.
3 Lopaticom uklonite sastojke sa sečiva ili zida posude.
UK | Ніж - поради та попередження
Перед тим, як додавати продукти, встановіть ніж кухонного
комбайна у чашу.
-- Під час нарізання цибулі використовуйте імпульсний режим
кілька разів, щоб не нарізати її надто дрібно.
Не допускайте, щоб пристрій надто довго працював під час
подрібнення (твердого) сиру чи шоколаду. Інакше ці продукти
дуже нагріються, почнуть топитися і стануть грудкуватими.
Не використовуйте ніж кухонного комбайна для подрібнення
надто твердих продуктів, таких як кавові зерна, мускатний горіх,
куркума та кубики льоду, оскільки це може затупити ніж.
27
-- Стандартний час роботи пристрою для подрібнення становить
30-60 секунд.
Якщо продукти прилипають до ножа чи до внутрішніх стінок чаші:
1 Вимкніть пристрій.
2 Зніміть з чаші кришку.
3 Почистіть ножі або стінки чаші від продуктів за допомогою
лопатки.
28
6
29
EN | Kneading accessory - tips and warnings
-- Always put the kneading accessory in the bowl before you add the
ingredients.
-- The standard processing time for all kneading jobs is 30-180
seconds.
BG | Приставка за месене - съвети и
предупреждения
-- Винаги слагайте приставката за месене в купата, преди да
сипвате съставките.
-- Нормалното време за обработване при всички операции с
месене е 30-180 секунди.
CS
| Hnětací nástavce - tipy a upozornění
-- Hnětací nástavce vložte do mísy vždy před přidáním surovin.
-- Standardní doba zpracování pro všechny typy hnětení je 30 až 180
sekund.
ET | Tainakonksud - nõuanded ja hoiatused
-- Enne koostisainete lisamist pange alati tainakonksud nõusse.
-- Tavaline, kõikide tainasõtkumistoimingute pikkus on 30–180 sekundit.
HR | Dodatak za miješanje tijesta - savjeti i upozorenja
-- Dodatak za miješanje uvijek stavite u zdjelu prije dodavanja
sastojaka.
-- Standardno vrijeme miješanja tijesta je 30-180 sekundi.
HU | Dagasztótartozék - tanácsok és figyelmeztetések
-- Először mindig a dagasztótartozékot helyezze a tálba, az
alapanyagokat csak ezt követően.
-- Dagasztáshoz szükséges általános idő: 30-180 másodperc.
30
KZ | Шайқау қосымша бөлшектері – кеңестер мен
ескертулер
-- Ингредиенттерді салар алдында әрдайым шайқауға арналған
қосымша бөлшектерін ыдыстың ішіне салыңыз.
-- Стандартты шайқау уақыты 30-180 секунд.
LT | Minkymo priedas – patarimai ir perspėjimai
-- Prieš sudėdami produktus, visada į dubenį įstatykite minkymo priedą.
-- Standartinis laikas visokių rūšių minkymui yra 30–180 sekundžių.
LV | Mīcīšanas piederums - padomi un brīdinājumi
-- Vienmēr ielieciet mīcīšanas piederumu bļodā, pirms ievietojat tur
produktus.
-- Parastais apstrādes ilgums visiem mīcīšanas darbiem ir 30-180
sekundes.
PL | Końcówka do wyrabiania ciasta — wskazówki i
ostrzeżenia
-- Zamontuj końcówkę do wyrabiania ciasta w pojemniku przed
dodaniem składników.
-- Standardowy czas dla wszystkich zadań wyrabiania ciasta wynosi
30–180 sekund.
RO | Accesoriu de frământare - sugestii şi avertismente
-- Puneţi întotdeauna accesoriul de frământare în bol înainte de a
adăuga ingredientele.
-- Durata standard pentru toate operaţiile de frământare este de 30180 de secunde.
RU | Насадка-тестомешалка - советы и
предостережения
-- Всегда опускайте насадку-тестомешалку в чашу до того как
поместить в нее ингредиенты.
-- Стандартное значение времени замешивания составляет 30180 секунд.
SK | Nástavec na miesenie – tipy a varovania
-- Do misky najskôr vložte nástavec na miesenie a až potom pridajte
spracovávané suroviny.
-- Miesenie bežne trvá 30 - 180 sekúnd.
SL | Nastavek za gnetenje – nasveti in opozorila
-- Preden dodate sestavine, v posodo namestite nastavek za gnetenje.
-- Običajen čas obdelave pri vseh vrstah gnetenja je 30–180 sekund.
SR | Dodatak za mešenje - saveti i upozorenja
-- Uvek stavite dodatak za mešenje u posudu pre dodavanja sastojaka.
-- Standardno vreme prerađivanja za sve vrste mešenja je između 30180 sekundi.
UK | Приладдя для замішування тіста - поради та
попередження
-- Перед тим, як додавати продукти, встановіть приладдя для
замішування тіста у чашу.
-- Стандартний час роботи пристрою для замішування тіста
становить 30-180 секунд.
31
5
HR7774
4
3
HR7775
32
EN | Discs - tips and warnings
BG | Дискове - съвети и предупреждения
Do not exert too much pressure on the pusher when you press
ingredients down the feeding tube.
Не натискайте прекалено силно тласкача, когато избутвате
продуктите през подаващата тръба.
1 Pre-cut large ingredients to make them fit into the feeding tube.
1 Нарязвайте предварително едрите продукти, за да могат да
минат през подаващата тръба.
2 Fill the feeding tube evenly for the best results.
Do not fill the bowl beyond the MAX indication.
-- When you shred or granulate soft ingredients, use a low speed to
prevent the ingredients from turning into a puree.
-- If the ingredients you are going to shred or slice have a small
diameter, put the outer pusher in the feeding tube to make the
feeding tube smaller. Then use the inner pusher to push the
ingredients down the feeding tube.
-- When you have to process a large amount of ingredients, process
small batches and empty the bowl between batches.
Do not let the appliance run too long when you shred (hard) cheese.
Otherwise the cheese becomes too hot, starts to melt and turns
lumpy. Do not use the shredding disc to shred chocolate. Only use
the food processor blade (page 22) for this purpose.
Adjustable slicing disc - tips and warnings
The adjustable slicing disc allows you to cut ingredients to any thickness
you like.
Be careful: the slicing insert has a very sharp cutting edge.
1 Insert the slicing insert into the top of the carrier.
2 За най-добри резултати запълвайте равномерно подаващата
тръба.
Не пълнете купата над обозначението МАХ.
-- Когато настъргвате или гранулирате меки продукти,
използвайте ниска скорост, за да предотвратите смачкването
им на пюре.
-- Ако продуктите за нарязване са с малък диаметър, поставете
външния тласкач в улея за подаване, за да намалите отвора на
улея. След това използвайте вътрешния тласкач, за да бутате
продуктите навътре в улея за подаване.
-- Когато имате да обработвате голямо количество продукти,
работете с малки порции и изпразвайте купата между
порциите.
Не допускайте уредът да работи прекалено дълго, когато
настъргвате (твърдо) сирене. В противен случай сиренето става
много горещо, започва да се топи и образува мехури. Не
използвайте диска за нарязване за настъргване на шоколад. За
тази цел използвайте само ножа на кухненския робот (стр. 22).
Регулируем диск за резени - съвети и
предупреждения
2 Attach the adjusting knob to the bottom of the disc and turn it to
the position marked with a dot to lock it.
Регулируемият диск за резени ви дава възможност да нарязвате
продуктите на желаната от вас дебелина.
3 Turn the adjusting knob to set the slicing disc to the slicing
thickness you prefer.
Внимавайте: дискът за резени е с много остър режещ ръб.
1 Пъхнете диска за резени в горната страна на носача.
33
2 Монтирайте регулиращия бутон от долната страна на диска и
го завъртете до отбелязаното с точка положение, за да го
застопорите.
3 Завъртете регулиращия бутон, за да нагласите диска за резени
на предпочитаната от вас дебелина на рязане.
CS | Kotouče - tipy a upozornění
Při stlačování surovin plnicí trubicí nevyvíjejte příliš velký tlak na
pěchovač.
1 Velké kusy potravin předem nakrájejte, aby se vešly do plnicí
trubice.
2 Potraviny vkládejte postupně a rovnoměrně.
Neplňte mísu nad úroveň značky MAX.
-- Při strouhání nebo granulování měkkých surovin použijte nízkou
rychlost, aby se suroviny nezměnily na kaši.
-- Pokud budete strouhat nebo krájet na plátky suroviny menšího
průměru, vložte do plnicí trubice vnější pěchovač. Tím zmenšíte
plnicí trubici. Vnitřní pěchovač pak použijte k tlačení surovin plnicí
trubicí.
-- Pokud zpracováváte velké množství surovin, postupujte po malých
dávkách a po každé dávce vyprázdněte mísu.
Při strouhání (tvrdého) sýru nenechávejte přístroj v provozu příliš
dlouhou dobu. Sýr by se příliš zahřál, začal by se rozpouštět a
hrudkovatět. Nepoužívejte strouhací kotouče pro strouhání čokolády.
Pro tento účel používejte pouze nože kuchyňského robota (strana
22).
Nastavitelný krájecí kotouč - tipy a upozornění
Nastavitelný krájecí kotouč vám umožní nakrájet suroviny na libovolnou
tloušťku.
Buďte opatrní: krájecí nástavec má velmi ostré hrany.
34
1 Vložte krájecí nástavec do horní části držáku.
2 Spojte stavěcí knoflík se spodní stranou kotouče, otočte ho do
polohy označené bodem a zajistěte ho.
3 Stavěcím knoflíkem nastavte požadovanou tloušťku řezu.
ET | Kettad - nõuanded ja hoiatused
Ärge rakendage koostisainete etteandetorusse surumisel tõukurile
liigset jõudu.
1 Tükeldage koostisainete suured tükid eelnevalt etteandetorusse
mahtuvateks tükkideks.
2 Paremate tulemuste saavutamiseks täitke etteandetoru ühtlaselt.
Ärge täitke kannu üle „MAX” tähise.
-- Pehmeid toiduaineid riivides või sõmerdades kasutage väiksemat
kiirust, et vältida toiduainete püreestumist.
-- Väikese läbimõõduga koostisainete riivimisel või viilutamisel pange
tõukuri välisosa etteandetorusse, et seda väiksemaks teha. Seejärel
kasutage koostisainete sisselükkamiseks tõukuri sisemist osa.
-- Vajadusel töödelda suurt kogust koostisaineid, tehke seda väikeste
koguste kaupa, ning tühjendage kogustevahelisel ajal nõu.
Ärge (kõva) juustu riivimisel laske seadmel liiga kaua töötada.Vastasel
juhtumil läheb juust liiga kuumaks, hakkab sulama ja läheb klompi.
Ärge kasutage riivimisketast šokolaadi riivimiseks. Kasutage selleks
eesmärgiks ainult köögikombaini lõiketera (lk 22).
Reguleeritav viilutusketas - nõuanded ja hoiatused
Reguleeritava viilutuskettaga saate koostisaineid soovitud paksusega
viiludeks lõigata.
Olge ettevaatlik: viilutusketta lõikeäär on väga terav.
1 Pange viilutusketas toe peale.
2 Kinnitage reguleerimisnupp ketta põhja ja keerake lukustamiseks
märgistatud asendisse.
2 Gumb za podešavanje pričvrstite na donjoj strani diska te ga
okrenite u položaj označen točkom kako biste ga zaključali.
3 Soovitud paksusega viilude lõikamiseks keerake
reguleerimisnuppu.
3 Gumb za podešavanje okrenite kako biste podesili željenu debljinu
rezanja.
HR | Diskovi - savjeti i upozorenja
HU | Tárcsák - tanácsok és figyelmeztetések
Potiskivač nemojte prejako pritiskati prilikom guranja sastojaka niz
cijev za umetanje.
Ne nyomja túl erősen az adagolócsőbe az alapanyagokat a
nyomórúddal.
1 Velike sastojke prethodno ručno izrežite na manje komade kako
bi stali u cijev za umetanje.
1 Darabolja fel előre az alapanyagokat az adagolócsőhöz mérten.
2 Za najbolje rezultate ravnomjerno napunite cijev.
2 A legjobb eredmény érdekében egyenletesen töltse meg az
ételadagoló nyílást.
Posudu nemojte puniti iznad oznake MAX.
Soha ne töltse az edényt a MAX jelzésen túl.
-- Kada usitnjavate ili granulirate meke sastojke, koristite nižu brzinu
kako se sastojci ne bi pretvorili u kašu.
-- Ako sastojci koje namjeravate sjeckati ili rezati imaju mali promjer,
stavite vanjski potiskivač u otvor za umetanje kako biste smanjili
otvor za umetanje. Tada za guranje sastojaka niz otvor koristite
unutrašnji potiskivač.
-- Kada trebate obraditi velike količine sastojaka, obrađujte manje
količine odjednom i ispraznite zdjelu između dva procesa.
-- Puha alapanyagok reszelését vagy darálását alacsony fokozaton
végezze, így megakadályozza a pürésítést.
-- Ha a reszelni vagy szeletelni kívánt alapanyagok kis átmérővel
rendelkeznek, helyezze a külső nyomórudat az adagolócsőbe. Ezáltal
az adagolócső kisebb lesz. Ezután a belső nyomórúd segítségével
nyomja le az alapanyagokat az adagolócsövön.
-- Ha nagyobb mennyiséget dolgoz fel, végezze kisebb adagokban, és
közben mindig ürítse ki a munkatálat.
Pazite da aparat ne radi predugo prilikom usitnjavanja (tvrdog) sira. U
protivnom će se sir previše zagrijati, a zatim će se početi topiti i
stvorit će se grudice. Disk nemojte koristiti za sjeckanje čokolade. U
tu svrhu koristite samo rezač aparata za obradu hrane (stranica 22).
Kemény sajtok reszelésekor ne üzemeltesse sokáig a készüléket, mert
a sajt felmelegedhet, megolvadhat és csomóssá válhat. Csokoládé
reszeléséhez ne ezt a reszelőtárcsát használja, hanem a robotgép
késével aprítsa (22. oldal).
Podesivi disk za sjeckanje - savjeti i upozorenja
Állítható szeletelőtárcsa - tanácsok és figyelmeztetések
Podesivi disk za sjeckanje omogućuje rezanje sastojaka na bilo koju
željenu debljinu.
Az állítható szeletelőtárcsa lehetővé teszi, hogy olyan vastagságúra vágja
a hozzávalókat, amilyenre szeretné.
Budite oprezni: disk za sjeckanje ima vrlo oštar rub.
Legyen óvatos: a szeletelőbetétnek nagyon éles vágófelülete van.
1 Umetak za rezanje umetnite u vrh nosača.
1 Helyezze a szeletelőbetétet a tartó tetejébe.
35
2 Csatlakoztassa a szabályozógombot a tárcsa aljához, majd fordítsa
el a ponttal jelzett helyzetbe.
Сәйкестендірілетін турау дискілері – кеңестер мен
ескертпелер
3 A szabályozógomb elforgatásával állítsa be a szeletelőtárcsa kívánt
vágóvastagságát.
Сәйкестендірілетін турау дискілері сізге ингредиенттерді өзіңіз
қалаған қалыңдықта турау мүмкіндігін ұсынады.
KZ | Дискілер – кеңестер мен ескертпелер
Салма құбыры ішіне ингредиенттерді итергішпен итергенде қатты
күш салмаңыз.
1 Салма құбырына кіре алатын етіп, үлкен мөлшерлі
ингредиенттерді алдын ала кесіп алыңыз.
2 Жақсы нәтижеге жету үшін, салма құбырын бірқалыпты етіп
толтырыңыз.
Табақты MAX деңгейінен асырып толтырмаңыз.
-- Жұмсақ ингредиенттерді майдалағанда немесе түйіршіктегенде,
төмен жылдамдықты таңдаңыз, сонда сіздің ингредиенттеріңіз
пюреге айналып кетпейді.
-- Егер сіз турағалы немесе тартқалы жатқан
ингредиенттер диаметрі кішкене болса, сыртқы итермешіні
тамақ салатын аузына орнатып, оны кішірейтіңіз, содан соң ішкі
итермешіні қолданып, ингредиенттерді тамақ салатын құбыр
арқылы итеріңіз.
-- Сізге тым көп мөлшердегі ингредиенттерді шайқау/турау керек
болса, онда кішкене бөліктермен шайқап/тураңыз, және ыдысты
арасында босатып отырыңыз.
Қатты ірімшікті майдалағанда құралды тым ұзақ жұмыс
жасатпаңыз. Әйтпесе, ірімшік қызып кетеді де, еріп,
кесектеніп қалады. Енгізбені шоколад кесуге қолданбаңыз. Бұл
мақсат үшін, тек алмасты ғана қолданыңыз (22-шы бет).
36
Абай болыңыз: турайтын бөлшектердің кесу жиектері өте өткір.
1 Турайтын бөлшекті патронның жоғарғы жағына енгізіңіз.
2 Сәйкестендіру түймесін дискінің төмен жағына орнатып, оны
бекіту үшін, нүктемен белгіленген ұстанымға бұрап бекітіңіз.
3 Сәйкестендіру түймесін турау дискісін өзіңізге керекті
қалыңдық бағдарламасына орнату үшін, бұраңыз.
LT | Diskai – patarimai ir perspėjimai
Stumdami produktus tiekimo vamzdžiu žemyn, nespauskite stūmiklio
per stipriai.
1 Didesnius produktus supjaustykite, kad jie tilptų į tiekimo vamzdį.
2 Geriausius rezultatus pasieksite, tiekimo vamzdį užpildę tolygiai.
Nepripildykite dubens daugiau nei iki žymės „MAX“.
-- Pjaustydami arba smulkindami minkštus produktus, pasirinkite mažą
greitį, kad produktai nevirstų tyre.
-- Jei produktai, kuriuos ruošiatės pjaustyti ar raikyti, yra nedidelio
skersmens, į tiekimo vamzdį įdėkite išorinį stūmiklį tam, kad
sumažėtų tiekimo vamzdis. Tada stumdami produktus tiekimo
vamzdžiu žemyn naudokite vidinį stūmiklį.
-- Kai turite apdoroti didelį maisto kiekį, darykite tai nedideliais kiekiais
ir, prieš imdami naują porciją, ištuštinkite dubenį.
Pjaustydami (kietą) sūrį, neleiskite prietaisui veikti per ilgai. Kitaip
sūris per daug įkais, pradės lydytis ir sulips į gumulus. Pjaustydami
šokoladą, nenaudokite pjaustymo disko. Naudokite tam skirtą virtuvės
kombaino mentę (22 psl.).
Reguliuojamas raikymo diskas – patarimai ir perspėjimai
Šķēlējošā diska regulēšana — padomi un brīdinājumi
Reguliuojamu raikymo disku galima supjaustyti produktus pageidaujamo
storio riekelėmis / griežinėliais.
Ar regulējamo šķēlētāju varat sagriezt produktus tik biezās šķēlēs, cik
vēlaties.
Būkite atsargūs: raikymo įdėklo pjovimo ašmuo yra labai aštrus.
Uzmanieties: šķēlētāja ieliktnim ir ļoti asas malas.
1 Raikymo įdėklą įdėkite į laikiklio viršų.
1 Novietojiet šķēlētāja ieliktni uz ripas.
2 Reguliavimo rankenėlę pritvirtinkite disko apačioje ir pasukite į
tašku pažymėtą padėtį, kad prisitvirtintų.
2 Diska apakšā uzlieciet regulēšanas pogu un pagrieziet to ar punktu
iezīmētajā stāvoklī, lai to nostiprinātu.
3 Pasukite reguliavimo rankenėlę, norėdami nustatyti raikymo diską
raikyti pageidaujamu storiu.
3 Pagrieziet regulēšanas pogu, lai noregulētu šķēlēšanas disku uz
vēlamo šķēlēšanas biezumu.
LV | Diski- padomi un brīdinājumi
PL | Tarcze — wskazówki i ostrzeżenia
Spiežot produktus lejup pa padevējcauruli, nespiediet bīdni pārāk
spēcīgi.
Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz podczas wpychania składników
do otworu na produkty.
1 Sagrieziet iepriekš lielus gabalus, lai tie ietilptu padevējcaurulē.
1 Przed włożeniem większych składników potnij je na kawałki, aby
zmieściły się w otworze na produkty.
2 Lai iegūtu labākus rezultātus, produktu tekni piepildiet vienmērīgi.
Iepildot produktus, nepārsniedziet krūzes MAX iezīmi.
-- Rīvējot vai smalcinot mīkstus produktus, noregulējiet mazu ātrumu,
lai produkti nepārvērstos biezenī.
-- Ja produktiem, ko grasāties apstrādāt vai sagriezt šķēlēs, ir mazs
diametrs, novietojiet ārējo bīdni padevējcaurulē, lai to padarītu
mazāku. Tad izmantojiet iekšējo bīdni, lai spiestu produktus lejup pa
padevējcauruli.
-- Apstrādājot lielu daudzumu produktu, sadaliet to nelielās porcijās un
iztukšojiet bļodu pēc katras porcijas apstrādes.
Neļaujiet ierīcei darboties pārāk ilgi, kad sasmalcināt (cietu) sieru.
Pretējā gadījumā siers pārāk sasils, sāks kust un salips. Neizmantojiet
sadalīšanas disku, lai sasmalcinātu šokolādi. Šim nolūkam, izmantojiet
tikai asmeni (22. lpp.).
2 Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, wkładaj produkty do otworu
stopniowo.
Nie napełniaj pojemnika powyżej wskaźnika „MAX”.
-- Podczas szatkowania lub rozdrabniania miękkich składników używaj
niskiej szybkości, aby nie zetrzeć ich na puree.
-- Jeśli składniki, które zamierzasz poszatkować lub pokroić, są małe,
włóż zewnętrzny popychacz do otworu na produkty, aby zmniejszyć
jego przepustowość. Następnie wpychaj produkty do otworu na
produkty przy użyciu popychacza wewnętrznego.
-- W przypadku dużej ilości składników miksuj jednorazowo małe
porcje i opróżniaj pojemnik po każdej porcji.
Nie rozdrabniaj twardego sera zbyt długo. Ser może się za bardzo
rozgrzać i zacząć topić lub zbijać w grudki. Do rozdrabniania
czekolady nie używaj tarczy do szatkowania, tylko ostrza robota
kuchennego (str. 22).
37
Regulowana tarcza krojąca — wskazówki i ostrzeżenia
Tarcza krojąca umożliwia krojenie składników na plastry o dowolnej
grubości.
Discul de feliere reglabil vă permite să tăiaţi ingredientele în felii la
grosimea dorită.
Zachowaj ostrożność, gdyż wkładka do krojenia jest bardzo ostra.
Atenţie: tăişul accesoriului de feliere este foarte ascuţit.
1 Nałóż wkładkę do krojenia na górną część uchwytu.
1 Inseraţi accesoriul de feliere pe suport.
2 Zamocuj pokrętło regulacyjne na dolnej stronie tarczy i obróć je
do położenia oznaczonego za pomocą kropki, aby je zablokować.
2 Montaţi butonul de reglare la baza discului şi răsuciţi-l în poziţia
indicată de reper pentru a-l fixa.
3 Obróć pokrętło regulacyjne, aby ustawić żądaną grubość plastrów.
3 Răsuciţi butonul pentru a regla discul la grosimea de feliere dorită.
RO | Discuri - sugestii şi avertismente
RU | Диски - советы и предостережения
Nu exercitaţi o presiune prea mare pe împingător când împingeţi
ingredientele în tubul de alimentare.
Не нажимайте слишком сильно на толкатель при проталкивании
ингредиентов через загрузочное отверстие.
1 Tăiaţi ingredientele în bucăţi mai mici pentru a încăpea pe tubul
de alimentare.
1 Предварительно разрежьте крупные куски, чтобы их можно
было поместить в загрузочное отверстие.
2 Pentru rezultate optime, umpleţi complet tubul de alimentare.
2 Для получения наилучших результатов заполняйте
загрузочный отверстие равномерно.
Nu umpleţi bolul peste gradaţia MAX.
-- Când radeţi sau granulaţi ingrediente moi, folosiţi o viteză redusă
pentru a evita transformarea ingredientelor în piure.
-- Dacă ingredientele pe care urmează să le radeţi sau să le feliaţi au
un diametru mic, puneţi elementul de împingere exterior în tubul de
alimentare pentru a micşora acest tub. Apoi, folosiţi elementul de
împingere interior pentru a împinge ingredientele în tubul de
alimentare.
-- Când trebuie să preparaţi o cantitate mare de ingrediente, preparaţi
pe rând cantităţi mici şi goliţi bolul frecvent.
Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze un timp prea îndelungat când radeţi
brânză (tare). În caz contrar, brânza se înfierbântă prea tare, începe să
se topească şi devine plină de cocoloaşe. Nu utilizaţi discul de radere
pentru a rade ciocolată. În acest scop, utilizaţi numai lama robotului
de bucătărie (pagina 22).
38
Disc de feliere reglabil - sugestii şi avertismente
Не заполняйте чашу выше отметки MAX.
-- При измельчении или гранулировании мягких ингредиентов
используйте низкую скорость их обработки, чтобы не
допустить чрезмерного измельчения продуктов до состояния
пюре.
-- Если продукты, которые необходимо нарезать или
пошинковать небольшого диаметра поместите наружный
толкатель в загрузочное отверстие, чтобы его размер
уменьшился. Затем воспользуйтесь внутренним толкателем и
протолкните продукты в загрузочное отверстие.
-- Если вам необходимо обработать большое количество
продуктов, разделите их на небольшие порции и освобождайте
чашу после обработки каждой порции.
При шинковке (твердых) сыров не используйте прибор долго. В
противном случае сыр может слишком нагреться, расплавиться
и сбиться комками. Не используйте вставку для измельчения
шоколада. Для этого следует использовать только нож (см. стр.
22).
Регулируемый диск для нарезки ломтиками - советы и
предостережения
С помощью регулируемого диска для нарезки ломтиков вы
сможете нарезать ингредиенты на ломтики любой толщины по
вашему усмотрению.
Будьте осторожны: у ножа-вставки очень острые режущие
кромки.
1 Вставьте нож-вставку в верхнюю часть патрона.
2 Присоедините установочную ручку, расположенную на
нижней стороне диска, и поверните до отметки-точки, до
защелкивания.
3 Поворачивая регулировочную ручку, установите нужную
толщину нарезки ломтиков.
SK | Disky – tipy a varovania
Pri dávkovaní surovín cez dávkovaciu trubicu netlačte priveľmi na
piest.
1 Väčšie suroviny vopred nakrájajte na kúsky, ktoré sa zmestia do
dávkovacej trubice.
2 Dávkovaciu trubicu napĺňajte rovnomerne, aby ste dosiahli
najlepšie výsledky.
Neprepĺňajte nádobu nad značku MAX.
-- Keď sekáte alebo granulujete mäkké suroviny, použite nižšiu rýchlosť,
aby zo surovín nevzniklo pyré.
-- Ak majú suroviny, ktoré chcete sekať alebo krájať, malý priemer,
zatlačte vonkajší piest do dávkovacej trubice, aby sa zmenšila. Potom
použite vnútorný piest na zatláčanie surovín cez dávkovaciu trubicu.
-- Ak máte spracovať veľké množstvo surovín, spracujte ho po
menších dávkach a po každej dávke vyprázdnite nádobu.
Ak strúhate (tvrdý) syr, nenechajte zariadenie príliš dlho zapnuté.V
opačnom prípade sa syr príliš zohreje, začne sa topiť a vytvoria sa
hrudky. Disk na strúhanie nepoužívajte na strúhanie čokolády. Na
tento účel používajte len čepeľ kuchynského robota (strana 22).
Nastaviteľný disk na krájanie - tipy a varovania
Nastaviteľný disk na krájanie Vám umožní krájať suroviny na plátky
požadovanej hrúbky.
Dajte pozor: čepeľ nástavca na krájanie je veľmi ostrá.
1 Nástavec na krájanie na plátky nasaďte na vrch nosiča.
2 Zospodu disku pripojte nastavovací gombík a otočením do polohy
označenej bodkou ho uzamknite.
3 Otočením nastavovacieho gombíka zvoľte hrúbku, na akú chcete
nastaviť disk na krájanie.
SL | Plošče – nasveti in opozorila
Na potiskalo ne pritiskajte premočno, ko v prostor za polnjenje
dodajate sestavine.
1 Večje sestavine narežite na manjše koščke, da jih lažje potisnete v
prostor za polnjenje.
2 Za optimalne rezultate napolnite prostor za polnjenje
enakomerno.
Posode ne napolnite preko oznake MAX.
-- Ko strgate ali granulirate mehke sestavine, uporabite nizko hitrost, da
se sestavine ne spremenijo v pire.
39
-- Če so sestavine, ki jih boste strgali ali rezali, manjšega premera,
položite zunanje potiskalo v kanal za polnjenje in ga s tem
zmanjšajte. Nato sestavine z notranjim potiskalom potisnite v kanal
za polnjenje.
-- Večje količine sestavin obdelujte v manjših količinah in posodo
občasno izpraznite.
Pri strganju (trdega) sira ne dovolite, da aparat deluje predolgo.V
nasprotnem primeru se bo sir preveč segrel in posledično stalil ali
postal grudast. Strgalne plošče ne uporabite za strganje čokolade. Za
to uporabite rezilo kuhinjskega strojčka (stran 22).
Nastavljiva rezalna plošča - nasveti in opozorila
Prilagodljiva rezalna plošča vam omogoča rezanje sestavin na želeno
debelino.
Aparat ne treba da radi suviše dugo kada rendate (tvrdi) sir. U
suprotnom će se sir ugrejati, početi da se topi i postati grudvast. Disk
za seckanje nemojte koristiti za rendanje čokolade. Za ovu namenu
koristite samo sečivo multipraktika (strana 22).
Podesivi disk za sečenje na kriške - saveti i upozorenja
Pazite: rezalni vložek ima zelo ostre robove.
Podesivi disk za sečenje na kriške omogućava vam da sečete sastojke na
koju god debljinu želite.
1 Rezalno ploščo vstavite na vrh nosilca.
Budite oprezni: umetak za sečenje na kriške ima veoma oštru ivicu.
2 Gumb za nastavitev namestite na spodnjo stran plošče in obrnite
na položaj, ki je označen s piko, da ga pritrdite.
1 Stavite umetak za sečenje na kriške na vrh nosača.
3 Obrnite gumb za nastavitev, da rezalno ploščo nastavite na želeno
debelino rezanja.
SR
| Diskovi - saveti i upozorenja
Nemojte previše pritiskati potiskivač kada gurate namirnice niz otvor
za hranu.
1 Prethodno iseckajte velike sastojke da bi mogli da stanu u otvor
za hranu.
2 Punite otvor za hranu ravnomerno kako biste postigli najbolje
rezultate.
Nemojte da punite posudu iznad oznake “MAX”.
40
-- Kada stružete ili granulirate meke sastojke, koristite nisku brzinu da
biste sprečili da se sastojci pretvore u pire.
-- Ako su sastojci koje želite da iseckate ili isečete na kriške  malog
prečnika, umetnite spoljni potiskivač u otvor za hranu da bi otvor
bio manji. Zatim za potiskivanje hrane upotrebite unutrašnji
potiskivač.
-- Kada treba da preradite veliku količinu sastojaka, obrađujte manje
količine i praznite posudu između tih količina.
2 Pričvrstite dugme za podešavanje sa donje strane diska i okrenite
ga u položaj obeležen tačkicom da biste ga zaključali.
3 Okrenite dugme za podešavanje da biste disk za sečenje na kriške
podesili na željenu debljinu sečenja.
UK | Диски - поради та попередження
Не тисніть на штовхач надто сильно, просуваючи продукти у
отвір для подачі.
1 Попередньо поріжте великі шматки перед тим, як подавати їх
в отвір.
2 Для отримання кращих результатів заповнюйте отвір для
подачі рівномірно.
Не заповнюйте чашу вище позначки MAX.
-- Шинкуючи чи подрібнюючи м’які продукти, застосовуйте низьку
швидкість для запобігання перетворенню інгредієнтів у пюре.
-- Якщо продукти, які потрібно пошинкувати чи нарізати, малого
діаметру, вставте в отвір для подачі зовнішній штовхач, щоб
зробити цей отвір меншим. Після того за допомогою
внутрішнього штовхача просувайте продукти в отвір.
-- Обробляючи велику кількість продуктів, подавайте їх малими
порціями і щоразу спорожнюйте чашу.
Не допускайте, щоб пристрій надто довго працював під час
подрібнення (твердого) сиру. Інакше сир дуже нагріється, почне
плавитися і стане грудкуватим. Для подрібнення шоколаду не
можна використовувати диск для тертя - скористайтеся для
цього ножем кухонного комбайна (стор. 22).
Регульований диск для нарізання - поради та
попередження
За допомогою регульованого диска для нарізання можна порізати
продукти на скибки різної товщини.
Будьте обережні: насадка для нарізання має дуже гострі краї.
1 Вставте насадку для нарізання у верхню частину тримача.
2 Встановіть регулятор в нижній частині диска і поверніть його
у положення, позначене крапкою, щоб зафіксувати.
3 Повертаючи регулятор, встановіть бажану товщину нарізання.
41
42
EN | Balloon beater - tips and warnings
ET | Vispel - nõuanded ja hoiatused
You can use the balloon beater to whip cream and to whisk eggs, egg
whites, instant pudding, mayonnaise and sponge cake mixtures.
Kasutage visplit vahukoore, munade, munavalgete vahustamiseks ning
kiirpudingute, majoneesi ja keeksitaina tegemiseks.
Do not use the balloon beater to prepare cake mixtures with butter
or margarine or to knead dough. Use the kneading accessory for
these jobs (see page 29).
Ärge kasutage visplit võid või margariini sisaldavate koogisegude
valmistamiseks või taina sõtkumiseks. Nende tööde tegemiseks
kasutage tainakonkse (vt lk 29).
-- Make sure the bowl and the balloon beater are dry and free from
grease when you whisk egg whites. The egg whites have to be at
room temperature.
-- Always clean the balloon beater after use.
-- Veenduge, et munavalgeid vahustades oleksid nõu ja visplid kuivad
ning poleks rasvased. Munavalged peaksid olema toatemperatuuriga.
-- Peske vispel alati pärast kasutamist puhataks.
BG | Балонна бъркалка - съвети и предупреждения
Можете да използвате балонната бъркалка за получаване на
емулсия от сметана, яйца, белтъци, пудинг на прах, майонеза и
пандишпанени смеси.
Не използвайте балонната бъркалка за приготвяне на смеси за
кекс с масло или маргарин или за месене на тесто. За тези цели
използвайте приставката за месене (вж. стр. 29).
-- Внимавайте купата и балонната бъркалка да са сухи и по тях да
няма остатъци от мазнина, когато разбивате белтъци.
Белтъците трябва да са със стайна температура.
-- Винаги почиствайте балонната бъркалка след употреба.
CS
| Šlehací metly - tipy a upozornění
Šlehací metly můžete použít ke šlehání krémů, vajec, vaječných bílků,
pudingů, majonéz a piškotových těst.
Šlehací metly nepoužívejte k přípravě těst s obsahem másla či
margarínu nebo pro hnětení těsta. Pro tyto činnosti použijte hnětací
nástavce (viz strana 29).
-- Při šlehání vaječných bílků se přesvědčte, zda jsou šlehací metly a
mísa suchá a bez zbytků oleje. Bílky by měly mít pokojovou teplotu.
-- Šlehací metly vždy po použití pečlivě umyjte.
HR | Metlice - savjeti i upozorenja
Metlice možete koristiti za tučenje krema, jaja, bjelanjaka, pripremanje
pudinga, majoneza ili tijesta za kolače.
Ne koristite metlice za pripremu tijesta kolača koja sadrže maslac ili
margarin ili tijesta za kruh. Za te poslove koristite dodatak za
miješanje tijesta (pogledajte stranicu 29).
-- Prilikom tučenja bjelanjaka jaja provjerite jesu li posuda i metlice suhi
i bez masnoće. Bjelanjci moraju biti sobne temperature.
-- Metlice obavezno očistite nakon uporabe.
HU | Tojás alakú habverő - tanácsok és figyelmeztetések
A tojás alakú habverőt használhatja hab készítéséhez, tojások,
tojásfehérjék, azonnal oldódó - instant - pudingporok, majonéz és
piskótatészta kikeveréséhez.
Ne használja a tojás alakú habverőt dagasztáshoz vagy vajas ill.
margarin alapú tészták kikeveréséhez. Ehhez használja a dagasztó
horgokat (ld. 29. oldal).
-- Győződjön meg róla, hogy az edény és a tojás alakú habverő ne legyen nedves vagy zsíros, amikor tojásfehérjét ver fel. A tojásfehérje
legyen szobahőmérsékletű.
-- A habverőt mindig tisztítsa le használat után.
43
KZ | Аэростат шайқаушысы – кеңестер мен
ескертпелер
Сіз аэростат шайқаушысын крем шайқауға, жұмыртқа, жұмыртқа
ағын, ерітпе пудингісін, майонезді және бисквитті тәтті нан шайқауға
қолдансаңыз болады.
Аэростат шайқаушысын май немесе маргарин қосылған торт
араластырмаларын шайқауға немесе қамыр илеуге қолданбаңыз.
Бұл тәріздес жұмыстар үшін, илеуші қосымша бөлшектерін
қолданыңыз (29-шы бетті қараңыз).
-- Жұмыртқа ақтарын шайқағанда міндетті түрде табақтың және
аэростат шайқаушысының кепкен екендігін және майлы емес
екендігін тексеріңіз. Жұмыртқа ақтары бөлме температурасында
болуы тиіс.
-- Аэростат шайқаушысын қолданып болған бойда тазалаңыз.
LT | Plaktuvėlis – patarimai ir perspėjimai
Plaktuvėliu galite išplakti grietinėlę, kiaušinius, kiaušinių baltymus, tirpaus
pudingo, majonezo ar biskvitinio pyrago mišinius.
Plaktuvėliu nenaudokite pyragų mišiniams, kurių sudėtyje yra sviesto
arba margarino, paruošti ar tešlai minkyti. Šiems darbams naudokite
minkymo priedą (žr. 29 psl.).
-- Prieš plakdami kiaušinių baltymus, patikrinkite, ar dubuo bei
plaktuvėlis yra sausi ir nesutepti riebalais. Kiaušinių baltymai turėtų
būti kambario temperatūros.
-- Visada išvalykite plaktuvėlį po naudojimo.
LV | Putotājs — padomi un brīdinājumi
Putotāju var lietot, lai sakultu putukrējumu vai saputotu olas, olu
baltumus, ātri pagatavojamus pudiņus, majonēzi un biskvītkūku mīklas.
Nelietojiet putotāju, lai pagatavotu kūku mīklas, kurās izmantots
sviests vai margarīns, vai rauga mīklas mīcīšanai.  Šīs darbības veiciet ar
mīcīšanas piederumu (skatiet 29. lpp.).
44
-- Pirms olu baltumu putošanas pārliecinieties, ka bļoda un putotājs ir
sauss un nav taukains. Olu baltumiem jābūt istabas temperatūrā.
-- Pēc lietošanas vienmēr nomazgājiet putotāju.
PL | Końcówka do ubijania piany — wskazówki i
ostrzeżenia
Końcówki do ubijania piany można używać do ubijania śmietany,
roztrzepywania jajek, ubijania białek, przygotowywania puddingu,
majonezu oraz różnego rodzaju ciast biszkoptowych.
Końcówki do ubijania piany nie można używać do przygotowywania
ciast zagniatanych z masłem lub margaryną ani do wyrabiania ciasta.
Do tych czynności należy używać końcówki do wyrabiania ciasta
(patrz str. 29).
-- Zanim zaczniesz ubijanie piany z białek upewnij się, że pojemnik i
końcówka do ubijania piany są suche i niezatłuszczone. Białka jajek
powinny mieć temperaturę pokojową.
-- Zawsze po użyciu wyczyść końcówkę do ubijania piany.
RO | Tel în formă de balon - sugestii şi avertismente
Puteţi folosi telul în formă de balon pentru a bate ouă, albuşuri sau a
prepara frişcă bătută, budinci instant, maioneză sau clătite.
Nu folosiţi telul în formă de balon pentru prepararea aluaturilor pentru
prăjituri cu unt sau margarină sau pentru a frământa cocă. Folosiţi
accesoriul de frământare pentru această operaţie (vezi pagina 29).
-- Aveţi grijă ca bolul şi telul în formă de balon să fie curate şi uscate
când bateţi albuşuri. Albuşurile trebuie să fie la temperatura camerei.
-- După ce îl utilizaţi, curăţaţi întotdeauna telul în formă de balon.
RU | Круглая насадка для взбивания - советы и
предостережения
Вы можете пользоваться круглой насадкой для взбивания для
взбивания сливок и яиц, сбивания яичных белков, быстрого
приготовления пудинга, майонеза и бисквитной смеси.
Не следует использовать круглую насадку для взбивания для
приготовления смесей для кексов, содержащих масло или
маргарин, а также для приготовления замешивания теста. Для
этих целей используйте насадку-тестомешалку (см. страницу 29).
-- При сбивании яичных белков убедитесь, что чаша и диск для
приготовления эмульсий сухие и очищены от жира. Яичные
белки должны иметь комнатную температуру.
-- Обязательно очищайте круглую насадку для взбивания после
использования.
SK
| Nástavec na šľahanie - tipy a varovania
Nástavce na šľahanie môžete použiť na prípravu šľahaných krémov, na
vyšľahanie vajíčok, vaječných bielkov, instantných pudingov, majonéz a na
vymiešanie riedkeho piškótového cesta.
Nástavec na šľahanie nepoužívajte na prípravu zmesí s maslom alebo
margarínom ani na miesenie cesta. Na spracovanie takýchto druhov
surovín použite nástavec na miesenie (pozrite si stranu 29).
-- Pri šľahaní vaječných bielkov sa uistite, že nástavec na šľahanie a
miska sú suché a odmastené. Vaječné bielka by mali mať izbovú
teplotu.
-- Nástavec na šľahanie očistite po každom použití.
SL | Stepalnik - nasveti in opozorila
Stepalnik lahko uporabite za stepanje smetane in jajc, jajčnega beljaka,
instant pudingov, majoneze in zmesi za biskvit.
Stepalnika ne uporabljajte za pripravo zmesi za torte z maslom ali
margarino oziroma za gnetenje testa. Za ta opravila uporabite
nastavek za gnetenje (glejte str. 29).
-- Ko stepate beljak, naj bosta posoda in stepalnik čista in nemastna.
Beljak mora imeti sobno temperaturo.
-- Stepalnik očistite po vsaki uporabi.
SR | Metlica za mućenje - saveti i upozorenja
Metlicu miksera možete upotrebljavati za mućenje šlaga i jaja, belanaca,
instant pudinga, majoneza i testa za patišpanj.
Nemojte koristiti metlicu za pripremu smesa sa puterom ili
margarinom ili za mešenje testa. Za ove poslove koristite dodatak za
mešenje (vidi stranicu 29).
-- Vodite računa da posuda i metlica za mućenje budu suvi i da ne
budu masni kada mutite belanca. Belanca treba da budu na sobnoj
temperaturi.
-- Metlicu uvek očistite nakon upotrebe.
UK | Об’ємний вінчик - поради та попередження
Об’ємний вінчик можна використовувати для збивання крему, яєць,
білків, пудингів миттєвого приготування, майонезу та бісквітних
сумішей.
Не використовуйте цей об’ємний вінчик для приготування
сумішей для тортів з маслом чи маргарином або для замішування
тіста. З цією метою використовуйте приладдя для замішування
тіста (див. стор. 29).
-- Перед тим, як збивати яєчні білки, перевірте, чи чаша та
об’ємний вінчик сухі, чи на них немає жиру. Яєчні білки повинні
бути кімнатної температури.
-- Після використання завжди чистіть об’ємний вінчик.
45
EN | Citrus press - tips and warnings
Do not fill the bowl beyond the MAX indication.
5
4
Built-in safety lock: the citrus press only works when the sieve is
assembled properly on the motor unit and the cone is assembled
properly in the sieve (see picture on page 46).
If all parts have been assembled properly, the cone starts rotating as
soon as you turn the switch to the minimum speed setting.
1 Set the control knob to the minimum speed setting.
2 Press the citrus fruit onto the cone.
4
Note: Stop pressing from time to time to remove the pulp from the sieve.
When you have finished pressing or when you want to remove the
pulp, switch off the appliance and remove the bowl from the appliance
with the sieve and cone on it.
BG | Цитрусова преса - съвети и предупреждения
Не пълнете купата над обозначението МАХ.
Вградена защитна блокировка: цитрусовата преса работи само
когато цедката е монтирана правилно върху задвижващия блок и
конусът е монтиран правилно в цедката (вж. илюстрацията на стр.
46).
Ако всички детайли са правилно монтирани, конусът започва да се
върти веднага с превключването на бутона в положение за
минимална скорост.
1 Завъртете регулиращия бутон в положението за минимални
обороти.
2 Притиснете цитрусовия плод към конуса.
Забележка: Спирайте изцеждането от време на време, за да
махнете кашата от цедката.
Когато свършите с изцеждането или когато искате да махнете
кашата, изключете уреда и свалете от него купата с цедката и
конуса на нея.
46
CS | Lis na citrusy - tipy a upozornění
Neplňte mísu nad úroveň značky MAX.
Vestavěná bezpečnostní pojistka: Lis na citrusy funguje pouze za
podmínek, je-li na motorové jednotce správně připevněno sítko lisu a na
sítku nasazen kužel (viz obrázek na str. 46).
V případě, že jsou všechny součásti řádně složeny, začne se kužel otáčet,
jakmile pootočíte vypínač do polohy pro nejnižší rychlost chodu.
1 Ovládací knoflík nastavte na nejnižší rychlost.
2 Citrusové plody přitlačte na kužel.
Poznámka: Občas přestaňte lisovat a odstraňte dužinu ze sítka.
Pokud jste skončili s lisováním nebo chcete-li odstranit dužinu, vypněte
přístroj a vyjměte z něj nádobu s nasazeným sítkem a kuželem.
ET | Tsitruspress - nõuanded ja hoiatused
Ärge täitke kannu üle „MAX” tähise.
Sisseehitatud ohutuslüliti: tsitrusepress töötab ainult siis, kui sõel on
korralikult mootorisektsioonile ja koonus on korralikult sõela kinnitatud
(vt lk 46 pilti).
Kui kõik osad on korralikult ühendatud, hakkab koonus niipea pöörlema,
kui seadme miinimumkiirusel sisse lülitate.
1 Keerake reguleerimisnupp minimaalsele kiirusele.
2 Vajutage tsitrusvili vastu koonust.
Märkus: Aeg-ajalt peatage vajutamine viljaliha sõelalt eemaldamiseks.
Kui olete vajutamise lõpetanud või soovite jäätmed eemaldada, lülitage
seade välja ja võtke nõu koos sõela ja koonusega seadme küljest ära.
HR | Cjediljka za agrume - savjeti i upozorenja
Posudu nemojte puniti iznad oznake MAX.
Ugrađeni sigurnosni mehanizam: cjediljka za agrume radi samo kad je
sito pravilno postavljeno na jedinicu motora, a stožac pravilno
postavljen u sito (pogledajte sliku na str. 46).
Ako su svi dijelovi pravilno postavljeni, stožac se počinje okretati čim
postavite regulator na najmanju brzinu.
1 Regulator postavite na najmanju brzinu.
2 Agrum pritisnite na stožac.
Napomena: Povremeno prestanite pritiskati kako biste uklonili pulpu sa sita.
Kada završite cijeđenje ili kad želite ukloniti pulpu, isključite aparat i
odvojite zdjelu sa stošcem i sitom.
HU | Citrusprés - tanácsok és figyelmeztetések
Soha ne töltse az edényt a MAX jelzésen túl.
Beépített biztonsági zár: a citrusprés csak akkor működik, ha a szűrő
megfelelően illeszkedik a motoregységre, a tölcsér pedig a szűrőre (lásd
a képet a 46. oldalon).
Ha minden alkatrész megfelelően a helyén van, a tölcsér forogni kezd,
amint a kapcsolót a legkisebb fokozatra állítja.
1 Állítsa a kezelőgombot a legkisebb fokozatra.
2 A gyümölcsöt nyomja a tölcsérre.
Megjegyzés: Időről-időre állítsa meg a műveletet, és vegye le a gyümölcshúst
a szűrőről.
Ha befejezte a préselést, vagy el szeretné távolítani a gyümölcshúst,
kapcsolja ki a készüléket, és vegye le a készülékről a tálat a szűrővel és a
tölcsérrel együtt.
KZ | Цитрус сыққыш – кеңестер мен ескертпелер
Табақты MAX деңгейінен асырып толтырмаңыз.
Ішіне орнатылған қорғаныс беітпесі: цитрус сыққыш тек блендер
қондырғысы мотор бөлігіне дұрыс орнатылғанда және конус торға
дұрыс орнатылғанда ғана жұмыс жасайды (46-ші беттегі суретті
көріңіз).
47
Егер барлық бөлшектер дұрыс орнатылған болса, қосу түймесін ең
төменгі жылдамдыққа бұраған бойда конустар айнала бастайды.
Ja visas daļas ir atbilstoši savietotas, konuss sāk rotēt tiklīdz pagriežat
slēdzi uz minimālo ātruma iestatījumu.
1 Бақылау түймесін ең төменгі жылдамдық бағдарламасына
бұраңыз.
1 Iestatiet kontroles pogu minimāla ātruma iestatījumā.
2 Цитрус жемісін конусқа итере бастаңыз.
Есте сақтаңыз: Тордан дәнектерді алып тастау үшін, сығуды анда
санда тоқтатып отырыңыз.
Сығып болғанда немесе дәнектерді алып тастағыңыз келсе, құралды
сөндіріп, тор мен конус орнатылған шырын құмыранын сағат
бағытына қарсы бұрау арқылы алыңыз.
LT | Citrusinių vaisių spaustuvas – patarimai ir
perspėjimai
Nepripildykite dubens virš žymės „MAX“.
Įmontuotas apsauginis užraktas: citrusinių vaisių spaustuvas veikia tik tada,
kai sietelis tinkamai sumontuotas ant variklio bloko, o kūgis – tinkamai
įmontuotas į sietelį (žr. paveikslėlį 46 psl.).
Jei visos dalys buvo tinkamai sumontuotos, kūgis pradės suktis iškart, kai
jungiklį pasuksite į minimalaus greičio režimą.
1 Nustatykite valdymo rankenėlę į minimalaus greičio režimą.
2 Užspauskite citrusinį vaisių ant kūgio.
Pastaba: Kartais liaukitės spaudę ir pašalinkite iš sieto susikaupusį
minkštimą.
Baigę spausti sultis ar norėdami pašalinti minkštimą, išjunkite prietaisą ir
nuo jo nuimkite dubenį su sieteliu bei ant jo esančiu kūgiu.
LV
| Citrusaugļu spiede — padomi un brīdinājumi
Iepildot produktus, nepārsniedziet krūzes MAX iezīmi.
Iebūvēts drošības slēdzis: citrusaugļu spiede sāks darboties tikai tad, ja
siets ir atbilstoši uzvietots uz motora nodalījuma un konuss ir atbilstoši
ievietots sietā (skatiet attēlu 46. lpp.).
48
2 Uzspiediet citrusa augli uz konusa.
Piezīme: Lai izņemtu mīkstumu no sieta, reizēm pārtrauciet darbību.
Kad sulas spiešana ir pabeigta vai vēlaties no sieta izņemt augļu
mīkstumu, izslēdziet ierīci un noņemiet no tās bļodu kopā ar sietu un
konusu.
PL | Wyciskarka do cytrusów — wskazówki i
ostrzeżenia
Nie napełniaj pojemnika powyżej wskaźnika „MAX”.
Wbudowana blokada bezpieczeństwa: wyciskarka do cytrusów działa
tylko wtedy, gdy sitko jest prawidłowo założone na części silnikowej, a
stożek jest prawidłowo zamocowany na sitku (patrz rysunek na str. 46).
Jeśli wszystkie części zostały prawidłowo założone, stożek zacznie
obracać się zaraz po ustawieniu przełącznika na najmniejszą szybkość.
1 Ustaw pokrętło regulacji szybkości na najmniejszą szybkość.
2 Dociśnij owoc do stożka.
Uwaga: Od czasu do czasu przerwij dociskanie, aby usunąć resztki z sitka.
Po zakończeniu wyciskania lub kiedy chcesz usunąć miąższ, wyłącz
urządzenie i zdejmij pojemnik z sitkiem i stożkiem z urządzenia.
RO | Presa pentru citrice - sfaturi şi avertismente
Nu umpleţi bolul peste gradaţia MAX.
Dispozitiv de siguranţă încorporat: presa pentru citrice funcţionează
numai când strecurătoarea este montată corect pe blocul motor
şi conul este montat corect în strecurătoare (consultaţi imaginea de la
pagina 46).
Dacă toate componentele au fost asamblate corect, conul începe să se
rotească de îndată ce acţionaţi comutatorul la setarea pentru viteză
minimă.
1 Poziţionaţi butonul de control la setare pentru viteză minimă.
2 Apăsaţi fructul pe con.
Notă: Întrerupeţi din când în când apăsarea pentru a îndepărta pulpa din
sită.
După ce aţi terminat de apăsat sau când doriţi să eliminaţi pulpa, opriţi
aparatul şi îndepărtaţi bolul din aparat cu strecurătoare şi conul
montate.
RU | Соковыжималка для цитрусовых - советы и
предостережения
Не заполняйте чашу выше отметки MAX.
Встроенная блокировка: соковыжималка для цитрусовых работает,
только когда сито правильно установлено на блок
электродвигателя, а конус правильно установлен в фильтре (см. рис.
на стр. 46).
Если все части собраны правильно, конус начнет вращаться сразу
после включения прибора на минимальной скорости.
1 Установите регулятор в положение для минимальной
скорости.
2 Надавите цитрусовым на конус.
Примечание. Время от времени прерывайте работу, чтобы удалить
мякоть с фильтра.
Закончив выжимать сок или при необходимости очистить сито от
мякоти, выключите прибор и снимите чашу вместе с ситом и
конусом.
SK | Lis na citrusové plody - tipy a varovania
Neprepĺňajte nádobu nad značku MAX.
Vstavané bezpečnostné uzamknutie: lis na citrusové plody funguje len v
prípade, ak je správne zložené sitko na pohonnej jednotke a kužeľ je
správne vložený v sitku (pozrite si obrázok na strane 46).
Ak ste všetky súčiastky správne zložili, kužeľ sa začne otáčať hneď, ako
ovládacím gombíkom nastavíte minimálnu rýchlosť.
1 Ovládacím gombíkom nastavte minimálnu rýchlosť.
2 Citrusové plody zatlačte na kužeľ.
Poznámka: Občas prestaňte tlačiť, aby ste mohli očistiť sitko od zachytenej
dužiny.
Ak ste skončili odšťavovanie alebo ak chcete odstrániť dužinu, vypnite
zariadenie a odpojte nádobu od zariadenia s nasadeným sitkom a
kužeľom.
SL | Ožemalnik citrusov - nasveti in opozorila
Posode ne polnite preko oznake MAX.
Vgrajena varnostna ključavnica: ožemalnik citrusov deluje samo, če je
rešeto pravilno nameščeno na motorno enoto, stožec pa v rešeto
(glejte sliko na str. 46).
Če so vsi deli pravilno sestavljeni, se stožec začne vrteti takoj, ko s
stikalom izberete najnižjo hitrost.
1 Regulator nastavite na najnižjo hitrost.
2 Sadež pritisnite na stožec.
Opomba: Občasno prekinite postopek, da iz rešeta odstranite tropine.
Ko končate s stiskanjem sadja ali če želite odstraniti tropine, aparat
izklopite in iz njega odstranite posodo z rešetom in stožcem.
SR | Cediljka za agrume - saveti i upozorenja
Nemojte da punite posudu iznad oznake “MAX”.
Ugrađena sigurnosna brava: cediljka za agrume radi samo kada je sito
pravilno pričvršćeno na jedinicu motora, a kupa pravilno pričvršćena na
sito (pogledajte sliku na strani 43).
49
Ako su svi delovi pravilno pričvršćeni, kupa počinje da rotira čim
prekidač postavite na najmanju brzinu.
1 Okrenite regulator na postavku najmanje brzine.
2 Pritisnite citrusno voće na kupu.
Napomena: Povremeno prekinite ceđenje da biste mogli da uklonite voćnu
pulpu sa sita.
Kada završite ceđenje ili kada želite da uklonite pulpu, isključite uređaj i
skinite posudu zajedno sa sitom i kupom.
UK | Цитрус-прес - поради та попередження
Не заповнюйте чашу вище позначки MAX.
Вбудована система запобіжного блокування: цитрус-прес працює
лише тоді, коли сіточка надійно зафіксована на блоці двигуна, а
конус встановлений у сіточку належним чином (див. мал. на стор.
46).
Якщо усі частини було встановлено належним чином, конус починає
повертатися одразу після увімкнення налаштування мінімальної
швидкості.
1 Встановіть регулятор у положення мінімальної швидкості.
2 Притисніть цитрус до конуса.
Примітка: Час від часу відпускайте фрукт, щоб видалити м’якоть зі
сіточки.
Вичавивши увесь сік із цитруса або щоб видалити м’якоть, вимкніть
пристрій та зніміть чашу із ситом та конусом із пристрою.
50
6
5
4
4
51
EN | Juicer - tips and warnings
Never insert your hand or another object (e.g. a fork, knife, spoon or
spatula) into the feeding tube. Only use the pusher supplied with the
appliance for this purpose. Wait until the sieve has completely
stopped rotating before you remove the lid.
-- Always check the sieve before use. Do not use the juicer if you
notice any damage like cracks, crazes or a loose grating  disc.
-- The standard processing time for all juicing jobs is 30-90 seconds.
-- Peel citrus fruits, pineapples, melons, etc. before you juice them.
-- Stone cherries, plums, apricots, peaches, etc. before you juice  them. 
BG | Сокоизстисквачка - съвети и предупреждения
Никога не бъркайте в улея за подаване с ръка или с друг предмет
(напр. вилица, нож, лъжица или лопатка). За тази цел трябва да се
използва само тласкачът, приложен към уреда. Преди да отворите
капака, изчакайте ситото да спре напълно да се върти.
-- Винаги проверявайте цедката преди употреба. Не използвайте
сокоизстисквачката, ако установите повреди като пукнатини,
деформации или хлабав диск.
-- Нормалното време за обработване при всички операции със
сокоизстисквачката е 30-90 секунди.
-- Обелете цитрусовите плодове, ананасите, пъпешите и т.н.,
преди да изцедите сок от тях.
-- Махнете костилките на черешите, сливите, кайсиите, прасковите
и т.н., преди да изцедите сок от тях. 
CS | Odšťavňovač - tipy a upozornění
Do plnicí trubice nikdy nevkládejte ruku ani jiné předměty (např.
vidličku, nůž, lžíci nebo stěrku). K tomuto účelu používejte pouze
pěchovač, který je dodáván spolu s přístrojem. Před sejmutím víka
vyčkejte, než se sítko úplně zastaví.
52
-- Sítko vždy před použitím zkontrolujte. Objevíte-li jakékoliv
poškození, jako jsou trhliny, praskliny nebo uvolněný strouhací disk,
odšťavňovač nepoužívejte.
-- Standardní doba zpracování pro všechny typy odšťavňování je 30 až
90 sekund.
-- Před odšťavňováním citrusů, ananasů, melounů atd. suroviny
oloupejte.
-- Před odšťavňováním třešní, švestek, meruněk, broskví atd. suroviny
vypeckujte. ET | Mahlapress: nõuanded ja hoiatused
Ärge sisestage oma kätt või muid esemeid (nt kahvlit, nuga, lusikat või
spaatlit) sisestustorusse. Kasutage selleks ainult seadmega
komplektisolevat tõukurit. Oodake enne kaane eemaldamist kuni sõel
on pöörlemise täielikult lõpetanud.
-- Enne kasutamist kontrollige alati sõela. Ärge mahlapressi kasutage,
kui märkate ükskõik millist kahjustust, nagu pragusid, murdekohti või
lahtist riivimistera.
-- Tavaliselt on kõikide mahlapressimistööde pikkus 30–90 sekundit.
-- Koorige tsitrusviljad, ananassid, melonid jne enne mahlategemist.
-- Võtke kirssidelt, ploomidelt, aprikoosidelt, virsikutelt jne enne
mahlategemist kivid välja. 
HR | Sokovnik - savjeti i upozorenja
U cijev za umetanje nikada nemojte stavljati ruku ili neki predmet (npr.
vilicu, nož, žlicu ili lopaticu). U tu svrhu koristite isključivo potiskivač
isporučen s aparatom. Prije uklanjanja poklopca pričekajte da se sito
potpuno zaustavi.
-- Sito obavezno provjerite prije korištenja. Sokovnik nemojte koristiti
ako primijetite bilo kakvo oštećenje poput pukotina,
napuklina ili labavog diska za rezanje.
-- Standardno vrijeme cijeđenja je 30-90 sekundi.
-- Agrume, ananas, dinje itd. ogulite prije obrade u sokovniku.
-- Iz trešanja, šljiva, marelica, breskvi itd izvadite koštice prije obrade
u sokovniku. 
HU | Gyümölcscentrifuga – tanácsok és
figyelmeztetések
Ne tegye be a kezét vagy bármilyen tárgyat (villát, kést, kanalat, lapátot
stb.) az adagolócsőbe. Kizárólag a készülékhez mellékelt nyomórudat
használja erre a célra. A fedél eltávolítása előtt várja meg, amíg a szűrő
teljesen leáll.
-- Használat előtt mindig ellenőrizze a szűrőt. Ne használja a
gyümölcscentrifugát, ha bármilyen sérülést (pl. repedést, karcolást)
észlel, vagy ha a darálótárcsa laza.
-- Gyümölcscentrifugáláshoz szükséges általános idő: 30-90 másodperc.
-- Centrifugálás előtt hámozza meg a citrusféléket, ananászt, dinnyét
stb.
-- Centrifugálás előtt magozza ki a cseresznyét, szilvát, sárgabarackot,
őszibarackot stb. 
KZ | Шырын сыққыш – кеңестер мен ескертпелер
Тағамдарды салатын кернейге қолыңызды немесе басқа (мәселе
шанышқы, пышақ, қасық немесе күрекше тәрізді) заттарды салуға
болмайды. Бұл мақсатпен тек қосымша берілген итергішті ғана
қолданыңыз. Қақпақты алар алдында айналмалы тор толығымен
тоқтағанша күтіңіз.
-- Торды қолданар алдында әрдайым тексеріп алыңыз. Шырын
сыққышты егер онда кез келген зақым байқасаңыз, мысалы, жары
қша,сынық, немесе торы бос диск, онда онымен қолдануға
болмайды.
-- Шырын сығу жұмысына арналған стандартты өңдеу уақыты 3090 секунд болып келеді.
-- Цитрус өнімдерін, ананас, қауын және басқалардың қабығын
шырын сығар алдында аршып алыңыз.
-- Шие, өрік, сары өрік, абрикос т.б. сүйектерін шырын
сығар алдында алып тастаңыз. 
LT | Sulčiaspaudė – patarimai ir perspėjimai
Niekada nekiškite rankos ar kito daikto (pvz., šakutės, peilio, šaukšto
ar mentelės) į padavimo vamzdį. Šiam tikslui naudojamas tik stūmiklis,
esantis prietaiso rinkinyje. Prieš nuimdami dangtį, palaukite, kol sietelis
visiškai nustos sukęsis.
-- Visada prieš naudodami patikrinkite sietą. Nenaudokite
sulčiaspaudės, jei pastebėjote kokį nors pažeidimą, pvz., įskilimus,
įtrūkimus, ar kad smulkinimo diskas atsipalaidavęs.
-- Standartinis laikas visokių rūšių minkymui yra 30–90 sekundžių.
-- Prieš dėdami į sulčiaspaudę citrusinius vaisius, ananasus, melionus ir
pan. nulupkite.
-- Prieš dėdami į sulčiaspaudę vyšnias, slyvas, abrikosus, persikus ir pan.
išimkite jų kauliukus. 
LV | Sulu spiede - padomi un brīdinājumi
Nekad neievietojiet roku vai citu priekšmetu (piem., dakšiņu, nazi,
karoti vai lāpstiņu) padevējcaurulē. Šim nolūkam, izmantojiet tikai ar
ierīci komplektā esoši spiedni. Nogaidiet, kamēr siets pilnībā beidz
rotēt, un tikai tad noņemiet vāku.
-- Vienmēr pārbaudiet sietu pirms lietošanas. Nelietojiet sulu spiedi, ja
pamanāt jebkādus bojājumus, kā, piemēram, spraugas,
plīsumus vai brīvi berzējošu disku.
-- Parastais apstrādes ilgums visiem sulu spiešanas darbiem ir 30-90
sekundes.
-- Pirms spiediet sulu no citrusu augļiem, ananāsiem, melonēm u.c. ,
nomizojiet tos.
-- Pirms spiediet sulu no ķiršiem, plūmēm, aprikozēm, persikiem, u.c.,
izņemiet tiem kauliņus. 
PL | Sokowirówka — wskazówki i ostrzeżenia
Nie wkładaj ręki ani żadnych przedmiotów (np. widelca, noża, łyżki lub
łopatki) do otworu na produkty. Do popychania produktów używaj
53
popychacza. Poczekaj, aż sitko przestanie się obracać i zdejmij
pokrywkę.
-- Zawsze przed użyciem sprawdzaj sitko. Nie korzystaj z sokowirówki,
jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia, np. pęknięcia, lub w
przypadku obluzowania tarczy trącej.
-- Standardowy czas dla wszystkich zadań wyciskania soku wynosi 30–
90 sekund.
-- Przed wyciśnięciem soku obierz owoce cytrusowe, ananasy, melony
itp.
-- Wypestkuj wiśnie, śliwki, morele, brzoskwinie itp. RO | Storcător - sugestii şi avertismente
Nu introduceţi niciodată mâna sau un alt obiect (de exemplu o
furculiţă, un cuţit, o lingură sau o spatulă) în tubul de alimentare.
Folosiţi numai împingătorul furnizat în acest scop împreună cu
aparatul. Aşteptaţi oprirea completă a rotaţiei strecurătoarei înainte
de a scoate capacul.
-- Verificaţi întotdeauna strecurătoarea înainte de utilizare. Nu utilizaţi
storcătorul dacă observaţi deteriorări precum crăpături, fisuri sau
un disc de măcinat slăbit.
-- Durata standard pentru toate operaţiile de stoarcere este de 30-90
de secunde.
-- Curăţaţi citricele, ananasul, pepenii etc. înainte de a le stoarce.
-- Scoateţi sâmburii din cireşe, prune, caise, piersici etc. înainte de a
le stoarce. 
RU | Соковыжималка - советы и предостережения
Не допускайте попадания рук или посторонних предметов
(например, ножа, ложки или лопаточки) в загрузочное отверстие.
Используйте только толкатель. Дождитесь окончания вращения
сита, прежде чем открывать крышку.
-- Обязательно проверяйте сито перед использованием прибора.
Не пользуйтесь соковыжималкой, если вы обнаружили такие
54
неисправности, как трещины или ослабление прижима дискаизмельчителя.
-- Стандартное значение времени замешивания составляет 30-90
секунд.
-- Перед приготовлением сока снимите кожуру с цитрусовых,
ананасов, дынь и т.д.
-- Перед приготовлением сока выньте косточки из вишен, слив,
абрикосов, персиков, и т.д.
SK | Odšťavovač - tipy a varovania
Do dávkovacej trubice nikdy nesiahajte prstami ani žiadnymi
predmetmi (napr. vidličkou, nožom, lyžičkou alebo vareškou). Na tento
účel používajte výlučne piest dodaný so zariadením. Pred odstránením
veka počkajte, kým sa rotujúce sitko úplne nezastaví.
-- Pred použitím vždy skontrolujte sitko. Ak zistíte akékoľvek známky
poškodenia, ako sú praskliny, trhliny alebo uvoľnený strúhací disk,
odšťavovač nepoužívajte.
-- Bežný čas spracovania pre všetky druhy odšťavovania trvá 30 - 90
sekúnd.
-- Predtým, ako začnete odšťavovať citrusy, ananásy, melóny atď.,
ošúpte ich.
-- Predtým, ako začnete odšťavovať čerešne, slivky, marhule, broskyne
atď., odkôstkujte ich. SL | Sokovnik – nasveti in opozorila
V prostor za polnjenje ne posegajte z roko ali drugimi predmeti (na
primer vilicami, nožem, žlico ali lopatico). Za to uporabljajte samo
priloženo potiskalo. Preden odstranite pokrov, počakajte, da se sito
popolnoma ustavi.
-- Sito pred uporabo preverite. Če opazite poškodbe, kot so razpoke,
špranje ali opraskana plošča, sokovnika ne uporabljajte.
-- Običajen čas obdelave pri vseh vrstah iztiskanja soka je 30–90
sekund.
-- Citruse, ananas, melone in drugo sadje pred iztiskanjem olupite.
-- Češnje, slive, marelice, breskve in drugo sadje pred iztiskanjem
razkoščičite. 
SR | Sokovnik - saveti i upozorenja
Nikada ne gurajte ruku ili predmete (npr. viljušku, nož, kašiku ili
lopaticu) u cev za punjenje. U ove svrhe upotrebljavajte isključivo
potiskivač koji ste dobili sa aparatom. Pre uklanjanja poklopca
sačekajte da se sito potpuno zaustavi.
-- Obavezno proverite sito pre upotrebe. Ako primetite bilo kakve
naprsline ili oštećenja ili je rešetkasti disk olabavljen, nemojte koristiti
sokovnik.
-- Standardno vreme prerađivanja za sve vrste ceđenja je između 3090 sekundi.
-- Pre ceđenja, oljuštite agrume, ananas, dinje itd.
-- Pre ceđenja, izvadite koštice iz višanja, šljiva, kajsija, bresaka itd. 
UK | Соковижималка - поради та попередження
Ніколи не встромляйте руки чи інші об’єкти (наприклад, вилку,
ніж, ложку чи лопатку) в отвір подачі. Для цього використовуйте
штовхач, який входить у комплект пристрою. Перед тим, як зняти
кришку, почекайте, поки поворотне сито повністю не зупиниться.
-- Завжди перевіряйте сіточку перед використанням. Не
використовуйте соковижималку, якщо помітите будь-які
пошкодження, такі як щілини, тріщини, незафіксований фільтр.
-- Стандартний час роботи пристрою для вичавалення соку
становить 30-90 секунд.
-- Почистіть цитрусові, фрукти, ананаси, дині тощо перед тим, як
вичавлювати сік.
-- Видаліть кісточки з вишень, слив, абрикосів, персиків тощо перед
тим, як вичавлювати сік. 
55
2
1
56
EN | Blender - tips and warnings
Always assemble the sealing ring onto the blender blade unit before
you attach the blade unit to the blender jar.
Always let the appliance cool down to room temperature after you
have processed two batches.
Never open the lid when the blade rotates.
,, Built-in safety lock: you can only switch on the appliance when the
blender jar has been assembled in such a way that the ridge on
the blade unit is aligned with the ‘locked’ symbol on the motor
unit.
-- To add liquid ingredients during processing, remove the measuring
cup and pour them into the blender jar through the hole in the lid.
-- Pre-cut solid ingredients into smaller pieces before you process
them.
-- If you want to prepare a large quantity, process small batches of
ingredients instead of a large quantity at once.
-- Use cooked ingredients when you blend a soup.
-- When you process a liquid that is hot or tends to foam (e.g. milk),
do not put more than 1 litre in the blender jar to avoid spillage.
-- If you are not satisfied with the result, switch off the appliance and
stir the ingredients with a spatula. Remove some of the contents to
process a smaller quantity or add some liquid.
If ingredients stick to the wall of the blender jar:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Remove the lid and use a spatula to remove the ingredients from
the wall of the jar.
3 Keep the spatula at a safe distance of approx. 2cm from the
blades.
BG | Пасатор - съвети и предупреждения
Винаги поставяйте уплътнителния пръстен на режещия блок на
пасатора, преди да монтирате режещия блок към каната на
пасатора.
Винаги изчаквайте уреда да изстине до стайна температура след
обработването на всеки две порции.
Никога не отваряйте капака, докато ножът се върти.
,, Вградена защитна блокировка: можете да включите уреда
само когато каната на пасатора е монтирана така, че
издатината на режещия блок да е на една линия със символа
за заключване на задвижващия блок.
-- За да добавите течни съставки по време на обработване,
махнете мерната чаша и ги налейте в каната на пасатора през
отвора в капака.
-- Нарязвайте предварително твърдите продукти на по-малки
парчета, преди да ги обработвате.
-- Ако искате да приготвите голямо количество, обработвайте
малки порции продукти вместо голямо количество наведнъж.
-- Когато пасирате супа, използвайте предварително термично
обработени продукти.
-- Когато обработвате течност, която е гореща или склонна към
разпенване (напр. мляко), не наливайте повече от 1 литър в
каната на пасатора, за да избегнете разплискване.
-- Ако не сте доволни от резултата, изключете уреда и
разбъркайте продуктите с лопатка. Махнете малко от
съдържанието, за да обработите по-малко количество, или
добавете малко течност.
Ако продуктите залепнат по стените на каната на пасатора:
1 Изключете уреда и изведете щепсела от контакта.
2 Махнете капака и използвайте лопатка, за да отстраните
продуктите от стените на каната.
57
3 Дръжте лопатката на безопасно разстояние от около 2 см от
ножовете.
CS | Mixér - tipy a upozornění
Než připevníte nožovou jednotku mixéru k nádobě mixéru, vždy na
nožovou jednotku mixéru připevněte těsnicí kroužek!
Po zpracování dvou dávek nechte přístroj vychladnout na pokojovou
teplotu, než budete pokračovat.
Nikdy neotvírejte víko, dokud se nůž točí.
,, Vestavěná bezpečnostní pojistka: Přístroj lze zapnout, pouze
pokud je nádoba mixéru namontována tak, aby byla drážka na
nožové jednotce zarovnána se symbolem „locked“ (uzamčeno) na
motorové jednotce.
-- Chcete-li během zpracování přidat tekuté suroviny, sejměte
odměrku a nalijte je do nádoby mixéru otvorem ve víku.
-- Pevné suroviny před zpracováním nakrájejte na menší kousky.
-- Pokud chcete připravovat velké množství, zpracovávejte raději menší
dávky spíše než velké množství surovin najednou.
-- Při mixování polévky používejte vařené suroviny.
-- Pokud zpracováváte tekutinu, která je horká nebo která tvoří pěnu
(např. mléko), nedávejte do nádoby více než 1 litr, aby se tekutina
nerozlila.
-- Pokud nejste s výsledkem spokojeni, vypněte přístroj a zamíchejte
suroviny pomocí stěrky. Odeberte část surovin a zpracujte menší
množství nebo přidejte trochu tekutiny.
V případě, že se potraviny přilepí na stěnu nádoby mixéru:
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
2 Sejměte víko a pomocí stěrky odstraňte suroviny ze stěny nádoby.
3 Stěrku udržujte v bezpečné vzdálenosti přibližně 2 cm od nože.
ET | Mikser - nõuanded ja hoiatused
Enne lõiketerade paigaldamist mikserikannu paigaldage alati
rõngastihend mikseri lõiketeradele.
Pärast kahe portsjoni töötlemist laske seade alati toatemperatuurini
jahtuda.
Ärge kunagi avage kaant kui tera pöörleb.
,, Sisseehitatud ohutuslukk: te saate seadme sisse lülitada ainult siis,
kui mikserikann on paigaldatud sellisel viisil, et lõiketeradel olev
soon on mootorisektsioonile märgistatud sümboliga „locked
(lukustatud)” joondatud.
-- Töötlemise käigus vedelate koostisainete lisamiseks võtke mõõtetass
ära ja kallake koostisained mikserisse kaanes oleva ava kaudu.
-- Enne tahkete koostisainete töötlemist tükeldage need väikesteks
tükkideks.
-- Selle asemel et valmistada ühe korraga suur kogus, töödelge
koostisaineid väikeste koguste kaupa.
-- Supi segamiseks kasutage keedetud koostisaineid.
-- Kuumade või vahtuminevate vedelike (nt piim) töötlemisel ärge
pritsmete vältimiseks valage mikserikannu üle ühe liitri vedelikku.
-- Kui te ei ole tulemusega rahul, lülitage seade välja ja segage
toiduaineid spaatliga. Eemaldage osa sisust, et töödelda väiksemaid
koduseid või valage natuke vedelikku juurde.
Kui mikserikannu külge on toiduained kinni jäänud, siis:
1 lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist;
2 avage kaas ja kasutage kaabitsat, et toiduaineid kannu seintelt
eemaldada.
3 Hoidke kaabitsat teradest ohutus, umbes 2 cm kaugusel.
HR | Miješalica - savjeti i upozorenja
Prije pričvršćivanja rezača na vrč miješalice obavezno stavite brtveni
prsten na rezač miješalice.
58
Kad obradite dvije serije, aparat obavezno ostavite da se ohladi do
sobne temperature.
Nemojte nikada otvarati poklopac dok se rezač okreće.
,, Ugrađeni sigurnosni mehanizam: aparat možete uključiti samo kad
je vrč miješalice postavljen tako da je rub rezača poravnat sa
simbolom ‘zaključavanja’ na jedinici motora.
-- Kako biste dodali tekuće sastojke tijekom obrade, uklonite mjernu
posudu i izlijte ih u vrč miješalice kroz otvor na poklopcu.
-- Tvrde sastojke prethodno izrežite na manje dijelove prije obrade.
-- Ako želite pripremiti velike količine, obrađujte više manjih serija
sastojaka umjesto jedne velike količine.
-- Kada miješate juhu koristite skuhane sastojke.
-- Kad obrađujete tekuće sastojke koji su vrući ili se pjene (npr.
mlijeko), nemojte stavljati više od 1 litre u vrč miješalice kako se
sastojci ne bi prolili.
-- Ako niste zadovoljni rezultatima, isključite aparat i promiješajte
sastojke lopaticom. Izvadite dio sadržaja kako biste obradili manju
količinu ili dodajte malo tekućine.
Ako se sastojci zalijepe za stjenku vrča miješalice:
,, Beépített biztonsági zár: a készüléket csak akkor tudja bekapcsolni,
ha a turmixkelyhet úgy szerelte föl, hogy a turmixkéseken lévő sín
egy vonalban van a motoregységen látható „zárva” szimbólummal.
-- Ha turmixolás közben kíván folyékony alapanyagot a turmixkehelybe
önteni, vegye le a mérőpoharat, és a fedélnyíláson keresztül töltse be
a folyadékot.
-- Mielőtt szilárd alapanyagokat turmixolna, darabolja fel őket.
-- Ha nagyobb mennyiséget kíván turmixolni, végezze kis adagokban.
-- Leveskészítéskor főtt hozzávalókat alkalmazzon.
-- Ha forró vagy habosodó folyadékot (pl. tej) kíván turmixolni, 1
liternél többet ne töltsön a turmixkehelybe, hogy elkerülje a
kifröcskölést.
-- Ha nem elégedett a végeredménnyel, kapcsolja ki a készüléket, és
kenőlapát segítségével keverje össze az alapanyagokat. Vegyen ki
belőle, és turmixoljon kisebb adagot, vagy adjon hozzá kevés
folyadékot.
Ha a hozzávalók a turmixkehely falára ragadnak:
1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali
aljzatból.
1 Isključite aparat i izvucite kabel iz utičnice.
2 Vegye le a fedelet, és kenőlapát segítségével távolítsa el az
alapanyagokat az edény faláról.
2 Skinite poklopac i lopaticom odvojite sastojke od stjenke vrča.
3 A kenőlapátot tartsa biztonságos távolságra (kb. 2 cm) a késektől.
3 Lopaticu držite na sigurnoj udaljenosti od oštrica, pribl. 2 cm.
HU | Turmix - tanácsok és figyelmeztetések
A turmixkések beszerelése előtt mindig tegye fel a tömítőgyűrűt a
vágóegységre.
Az egyes adagok feldolgozása között várjon, míg a készülék
szobahőmérsékletre hűl.
Ne nyissa fel a fedelet, ha a kés forog.
KZ | Блендер – кеңестер мен ескертулер
Алмасты блендер банкісіне салар алдында оған міндетті
түрде мөрлеу сақинасын кигізіңіз!
Екі салымды өңдеп болған соң, құралды әрдайым бөлме
температурасына дейін суытып алыңыз.
Алмас айналып тұрғанда қақпақты ашуға тиым салынады.
,, Ішіне орнатылған қорғаныс бекітпесі: сіз құралды тек блендер
ыдысындағы алмас бөліктің жиектері мотор бөлігіндегі
«бекітілген» белгісімен сәйкес келіп тұрғанда ғана қоса аласыз.
59
-- Өңдеу барысында сұйық ингредиенттер қосу үшін,
өлшеуіш шыны аяқты алып, қақпақтағы тесікше арқылы блендер
ыдысына құйыңыз.
-- Қатты ингредиенттерді турар/майдалар алдында кішкене
кесектерге кесіп алыңыз.
-- Егер сіз көп мөлшер дайындағыңыз келсе, онда бірден көп
мөлшердегі ингредиенттерді салмай, кішкене мөлшерлі
бөліктерге бөліп жасаңыз.
-- Сорпа шайқағанда пісірілген ингредиенттер қолданыңыз.
-- Тасып кетпес үшін, ыстық сұйықтықтарды немесе көбіктенетін
ингредиенттерді (мәселен сүтті) шайқағанда, 1 литірден көп
етіп блендер банкісіне құймаңыз.
-- Егер сіз нәтижесімен қанағаттанбасаңыз, құралды сөндіріп,
ингредиенттерді күрекшемен араластырыңыз. Кішкене бөлігін
алып, аз мөлшерде жұмыс жасатыңыз немесе сұйықтық қосыңыз.
Егер ингредиенттер блендер банкісінің қабырғаларына жабысып
қалса:
1 Құралды өшіріп, тоқтан суырыңыз.
2 Қақпағын ашып, күрекшенің көмегімен ингредиенттерді банкі
қабығасынан тазалаңыз.
3 Күрекшені алмастан қауіпсіз – шамамен 2 см. қашықтықта
ұстаңыз.
LT | Maišytuvas – patarimai ir perspėjimai
Prieš įstatydami peiliuką į maišytuvo ąsotį, visada ant maišytuvo
menčių įtaiso uždėkite sandarinimo žiedą.
Apdoroję dvi porcijas, visada leiskite prietaisui atvėsti iki kambario
temperatūros.
Niekada nenukelkite dangčio, kai sukasi peiliukai.
,, Įmontuotas apsauginis užraktas: įjungti prietaisą galite tik tada,
kai maišytuvo ąsotis yra sumontuotas taip, kad pjaustymo įtaiso
briauna sutampa su užrakinimo simboliu „locked“ ant variklio bloko.
60
-- Jei produktų apdorojimo metu norite įpilti skysčių,
nuimkite matavimo puodelį ir pilkite juos  į maišytuvo ąsotį per angą
dangtyje.
-- Prieš apdorodami produktus, supjaustykite juos mažesniais
gabalėliais.
-- Jei norite pagaminti didelį maisto kiekį, geriau produktus apdorokite
mažais, o ne dideliais kiekiais vienu metu.
-- Maišydami sriubą, naudokite išvirtus produktus.
-- Jei maišote karštus arba putojančius skysčius (pvz., pieną), kad
neišsitaškytų, į maišytuvo ąsotį pilkite ne daugiau kaip 1 litrą.
-- Jei rezultatas jūsų netenkina, išjunkite prietaisą ir produktus
pamaišykite mentele. Truputį produktų išimkite, kad apdorotumėte
mažesnį kiekį, arba įpilkite skysčio.
Jei produktai prilipo prie maišytuvo ąsočio sienelės:
1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Nuimkite dangtį ir mentele nugramdykite produktus nuo ąsočio
sienelių.
3 Mentelę laikykite saugiu, maždaug 2 cm atstumu nuo menčių.
LV | Blenderis - padomi un brīdinājumi
Vienmēr uzlieciet blīvējošu gredzenu uz blendera asmeņu bloka ,
pirms tā pievienošanas blendera krūzei.
Vienmēr atdzesējiet ierīci līdz istabas temperatūrai pēc divu porciju
produktu apstrādes.
Nekad neatveriet vāku, asmeņiem griežoties.
,, Iebūvēts drošības slēdzis: jūs varat ieslēgt ierīci tikai tad,
ja blendera krūze ir samontēta tā, ka uzgalis uz asmeņu bloka
atbilst motora nodalījuma ‘locked’ simbolam.
-- Lai apstrādes laikā pievienotu šķidrus produktus, izņemiet mērglāzi
un ielejiet tos blendera krūzē pa atveri vākā.
-- Pirms apstrādājat cietus produktus, sagrieziet tos mazākos gabaliņos.
-- Lai sagatavotu lielu daudzumu ēdiena, apstrādājiet mazas produktu
porcijas, nevis uzreiz lielu porciju.
-- Jaucot blenderī zupu, izmantojiet apstrādātus produktus.
-- Apstrādājot karstu vai putojošu šķidrumu (piemēram, pienu), nelejiet
blendera krūzē vairāk par 1 litru, lai tas neizšļakstītos.
-- Ja rezultāts jūs neapmierina, izslēdziet ierīci un apmaisiet produktus
ar lāpstiņu, izņemiet daļu produktu, lai apstrādātu mazāku daudzumu,
vai pievienojiet nedaudz šķidruma.
Ja produkti pielīp pie miksera blendera krūzes sienām:
-- Do przecierania zupy używaj gotowanych produktów.
-- W przypadku miksowania gorących lub pieniących się płynów (np.
mleka), nie wlewaj do dzbanka więcej niż jeden litr, aby uniknąć
rozlania.
-- Jeśli rezultaty nie są zadowalające, wyłącz urządzenie i przemieszaj
składniki łopatką. Wyjmij część zawartości, aby miksować mniejszą
ilość, albo dodaj trochę płynu.
Jeśli składniki przykleją się do ścianek dzbanka:
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
2 Atveriet vāku un ar lāpstiņu noņemiet produktus no krūzes
sieniņām.
2 Zdejmij pokrywkę i usuń składniki ze ścianek dzbanka blendera za
pomocą łopatki.
3 Turiet lāpstiņu apmēram 2cm drošā attālumā no asmens.
3 Trzymaj łopatkę w bezpiecznej odległości około 2 cm od ostrzy.
PL | Blender — wskazówki i ostrzeżenia
RO | Blender - sugestii şi avertismente
Przed zamocowaniem części tnącej blendera w dzbanku zawsze nałóż
na nią uszczelkę.
Montaţi întotdeauna garnitura de etanşare pe unitatea cuţitului
blenderului înainte de a ataşa blocul tăietor la vasul blenderului.
Przed użyciem urządzenia po raz trzeci odczekaj, aż ochłodzi się ono
do temperatury pokojowej.
Lăsaţi întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei
după ce procesaţi două şarje.
Nigdy nie otwieraj pokrywki, gdy ostrza się obracają.
Nu deschideţi niciodată capacul în timp ce lama se învârteşte.
,, Wbudowana blokada bezpieczeństwa: urządzenie można włączyć
dopiero wtedy, gdy dzbanek blendera zostanie założony w taki
sposób, że krawędź części tnącej będzie ustawiona w jednej linii z
symbolem kłódki na części silnikowej.
-- Aby dodać płynne składniki podczas miksowania, wyjmij miarkę i
wlej składniki do dzbanka przez otwór w pokrywce.
-- Potnij składniki stałe przeznaczone do miksowania na niezbyt duże
kawałki.
-- Jeśli chcesz przygotować większą ilość jedzenia lub napoju, podziel
składniki na mniejsze porcje — nie przetwarzaj ich w całości za
jednym razem.
,, Dispozitiv de siguranţă încorporat: puteţi porni aparatul atunci
când vasul blenderului a fost montat în aşa fel încât pintenul de pe
unitatea cuţitului să fie aliniat cu simbolul ‘blocat’ de pe blocul
motor.
-- Pentru a turna ingrediente lichide în timpul procesării,
scoateţi paharul gradat şi turnaţi-le în vasul blenderului prin orificiul
din capac.
-- Tăiaţi ingredientele solide în bucăţi mai mici înainte de a le procesa.
-- Dacă doriţi să preparaţi o cantitate mare procesaţi, pe rând, cantităţi
mici în loc să introduceţi o cantitate mare o dată.
-- Utilizaţi ingrediente preparate când pasaţi o supă.
61
-- Dacă preparaţi un ingredient lichid fierbinte sau care face spumă
(cum ar fi laptele), nu adăugaţi mai mult de 1 litru în vasul
blenderului pentru a evita stropirea.
-- Dacă nu sunteţi mulţumit de rezultat, opriţi aparatul şi amestecaţi
ingredientele cu o spatulă. Scoateţi o parte din conţinut pentru a
procesa o cantitate mai mică sau adăugaţi puţin lichid.
Dacă se lipesc ingredientele de pereţii vasului blenderului:
1 Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2 Scoateţi capacul şi dezlipiţi ingredientele de pe pereţii vasului cu o
spatulă.
3 Ţineţi spatula la o distanţă sigură de aproximativ 2 cm faţă de
lame.
RU | Блендер - советы и предостережения
Обязательно устанавливайте уплотнительное кольцо перед
подсоединением ножевого блока к кувшину блендера!
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Откройте крышку и очистите налипшие продукты со стенок
кувшина с помощью лопатки.
3 Удерживайте лопатку на безопасном расстоянии от ножа,
приблизительно в 2 см.
SK | Mixér – tipy a varovania
Обязательно дайте прибору остыть до комнатной температуры,
после обработки двух порций.
Pred pripojením čepele k nádobe mixéra vždy nasaďte na čepeľ
mixéra tesniaci krúžok.
Запрещается открывать крышку при вращающемся ноже.
Po spracovaní dvoch dávok nechajte zariadenie schladiť na izbovú
teplotu.
,, Встроенная блокировка: включить прибор можно только
когда кувшин блендера установлен таким образом, что ребро
ножевого блока находится напротив символа блокировки на
блоке электродвигателя.
-- Для того, чтобы добавить жидкие ингредиенты в процессе
обработки продуктов, снимите мерный стакан и добавляйте
ингредиенты в кувшин блендера через отверстие в крышке.
-- Прежде чем помещать в блендер твердые ингредиенты,
нарезайте их на более мелкие кусочки.
-- Если вам требуется переработать большой объем продуктов,
разделите его на небольшие порции, а не старайтесь
переработать все продукты за один прием.
62
-- При приготовлении супов используйте уже сваренные
ингредиенты.
-- При переработке горячих жидкостей или жидкостей,
образующей пену (например, молока), не наливайте в кувшин
блендера более 1 л жидкости во избежание расплескивания.
-- Если вы не удовлетворены результатом обработки
ингредиентов, выключите прибор и перемешайте ингредиенты
лопаткой, извлеките часть содержимого для обработки
меньшей порции или чтобы добавить немного жидкости.
Если ингредиенты прилипают к стенкам кувшина блендера:
Kým čepele rotujú, nikdy neotvárajte veko.
,, Zabudovaný bezpečnostný zámok: zariadenie môžete zapnúť len
vtedy, keď je nádoba mixéra správne zmontovaná, t.j. hrana na
čepeli je zarovnaná so symbolom „uzamknuté“ na pohonnej
jednotke.
-- Ak chcete do nádoby počas činnosti zariadenia pridať kvapalné
suroviny, vyberte odmerku a použite na tento účel otvor vo veku
nádoby.
-- Pred spracovaním pokrájajte tuhé suroviny na menšie kúsky.
-- Ak chcete spracovať väčšie množstvo surovín, radšej spracujte
niekoľko menších dávok, ako väčšie množstvo surovín naraz.
-- Pri mixovaní polievky použite varené suroviny.
-- Ak potrebujete spracovať horúcu kvapalinu alebo kvapalinu, ktorá
pení (napr. mlieko), do nádoby nalejte maximálne 1 liter tejto
kvapaliny, aby ste predišli jej rozliatiu.
-- Ak s výsledkom nie ste spokojní, vypnite zariadenie a suroviny
premiešajte vareškou. Časť obsahu nádoby vyberte, aby v nej
zostalo menej surovín na spracovanie alebo pridajte trochu
kvapaliny.
Ak sa suroviny prilepia na steny nádoby mixéra:
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Odpojte veko a pomocou varešky odstráňte suroviny zo stien
nádoby.
3 Varešku držte v bezpečnej vzdialenosti (asi 2 cm) od čepelí.
SL | Mešalnik – nasveti in opozorila
Preden rezilo pritrdite na posodo mešalnika, nanj namestite gumijasto
tesnilo.
Če ste obdelali dve količini, naj se aparat ohladi na sobno
temperaturo.
Ko se rezilo vrti, pokrova ne odpirajte.
,, Vgrajena varnostna ključavnica: aparat lahko vklopite samo, če je
posoda mešalnika sestavljena tako, da je hrbet rezila poravnan s
simbolom “zaklenjeno” na motorni enoti.
-- Tekočine lahko med obdelavo dodajate tako, da odstranite merilno
posodico in jih vlijete skozi odprtino v pokrovu posode.
-- Trde sestavine pred obdelavo narežite na manjše koščke.
-- Večje količine sestavin obdelujte v več manjših količinah in ne vseh
naenkrat.
-- Pri mešanju juhe uporabite kuhane sestavine.
-- Ko obdelujete tekočine, ki so vroče ali se rade penijo (npr. mleko),
jih v posodo mešalnika ne nalijte več kot 1 liter, da preprečite
razlivanje.
-- Če z rezultatom niste zadovoljni, izklopite aparat, sestavine
premešajte z lopatico, odstranite nekaj količine in obdelujte manjšo
količino ali pa dodajte nekaj tekočine.
Če se sestavine prilepijo na stene posode:
1 Aparat izklopite in izključite.
2 Odstranite pokrov in z lopatico odstranite sestavine s sten
posode.
3 Lopatico držite na varni razdalji, približno 2 cm od rezil.
SR | Blender - saveti i upozorenja
Uvek montirajte zaptivni prsten na sečivo blendera pre nego što ga
stavite u bokal blendera.
Uvek ostavite aparat da se ohladi na sobnoj temperaturi pošto ste
obradili dve mere namirnica.
Ne otvarajte poklopac dok se sečivo okreće.
,, Ugrađena sigurnosna brava: aparat možete uključiti samo kada
je bokal blendera postavljen tako da se izbočina na sečivu nalazi u
istoj liniji sa simbolom „zaključano“ na jedinici motora.
-- Da biste dodali tečne sastojke tokom rada, uklonite šolju za merenje
i sipajte ih u bokal blendera kroz otvor na poklopcu.
-- Pre obrade, isecite čvrste sastojke na manje komade.
-- Ako želite da pripremite veliku količinu, preradite više manjih celina
umesto velike količine odjednom.
-- Kada miksujete supu, koristite samo obarene sastojke.
-- Kada prerađujete tečnost koja je vrela ili stvara penu (npr. mleko),
nemojte staviti više od 1 litra u posudu blendera, da biste izbegli
prelivanje.
-- Ako niste zadovoljni rezultatom, isključite uređaj i promešajte
sastojke lopaticom, uklonite deo sastojaka da biste radili s manjom
količinom ili dodajte nešto tečnosti.
Ako se sastojci zalepe za zid posude blendera:
63
1 Isključite uređaj i izvucite kabl iz struje.
2 Sklonite poklopac i lopaticom uklonite sastojke sa zidova posude.
3 Držite lopaticu na sigurnom rastojanju od oko 2 cm od sečiva.
UK | Блендер - поради та попередження
Перед тим, як вставити ріжучий блок у глек блендера, завжди
встановлюйте на блок ущільнююче кільце.
Залишайте пристрій охолонути до кімнатної температури після
двох оброблених порцій.
Ніколи не відкривайте кришку, коли ніж повертається.
,, Вбудована система запобіжного блокування: пристрій можна
увімкнути лише тоді, коли чашу блендера закріплено так, щоб
виступи на ріжучому блоці були вирівняні з символом
“заблоковано” на блоці двигуна.
-- Щоб під час обробки додати рідкі продукти, зніміть мірну чашку
і наливайте їх до глека блендера через отвір у кришці.
-- Перед обробкою попередньо наріжте тверді продукти на
маленькі шматки.
-- Щоб обробити велику кількість продуктів, подавайте їх малими
порціями, а не все одразу.
-- Змішуючи суп, використовуйте приготовані продукти.
-- Обробляючи рідину, яка є гарячою або може піниться
(наприклад, молоко), не наливайте у глек блендера більше 1 л,
щоб рідина не виливалася.
-- Якщо ви не задоволені результатом, вимкніть пристрій і
помішайте продукти лопаткою. Видаліть частину продуктів, щоб
обробити меншу кількість, або додайте трохи рідини.
Якщо продукти прилипають до чаші блендера:
1 Вимкніть пристрій і витягніть шнур із розетки.
2 Зніміть кришку і за допомогою лопатки видаліть продукти зі
стінок глека.
64
3 Тримайте лопатку на безпечній відстані від ножів (приблизно
2 см).
EN | Cleaning
-- Always unplug the appliance before you remove accessories or
clean the motor unit.
-- You can quickly and easily preclean the food processor bowl and
blender jar with the pulse button. Simply add some water and
washing-up liquid to the dirty bowl or jar and secure the lid. Then
use the pulse button until the bowl or jar is clean. When you
preclean the food processor bowl in this way, make sure the food
processor blade is assembled in the bowl.
BG | Чистене
-- Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да демонтирате
и почиствате задвижващия блок.
-- Можете бързо и лесно да подготвите за почистване купата на
кухненския робот и каната на пасатора с бутона за импулсен
режим. Просто добавете малко вода и течен миещ препарат в
замърсената купа или кана и затегнете капака. След това
използвайте бутона за импулсен режим, докато купата или
каната се почистят. Когато правите бързо почистване на купата
на кухненския робот по този начин, уверете се, че ножът на
кухненския робот е монтиран в купата.
CS | Čištění
-- Před sejmutím příslušenství nebo čištěním motorové jednotky
přístroj vždy odpojte ze sítě.
-- Mísu kuchyňského robota a nádobu mixéru můžete snadno rychle
nahrubo vyčistit pomocí pulzního tlačítka. Jednoduše přidejte vodu a
přípravek na mytí nádobí do špinavé mísy nebo nádoby a zajistěte
víko. Potom použijte pulzní tlačítko, dokud se mísa nebo nádoba
nevyčistí. Budete-li tímto způsobem nahrubo čistit mísu kuchyňského
robota, dbejte na to, aby byly nože nasazeny v míse.
65
ET | Puhastamine
-- Tõmmake seadme pistik pesast enne tarvikute või mootori
puhastamist välja.
-- Köögikombaini nõu ja mikseri kannu saate kiiresti ja lihtsalt eelnevalt
puhastada impulssrežiimis. Lihtsalt lisage musta nõusse või kannu
natuke vedela nõudepesuvahendiga vett ning pange kaas peale.
Seejärel vajutage niikaua impulssrežiimi nupule, kuni nõu või kann
pole puhtaks läinud. Köögikombaini eelneval puhastamisel veenduge,
et lõiketerad on nõusse kinnitatud.
HR | Čišćenje
-- Prije odvajanja dodataka ili čišćenja jedinice motora obavezno
isključite aparat iz napajanja.
-- Pomoću gumba za pulsiranje možete jednostavno i brzo prethodno
očistiti zdjelu i vrč aparata za obradu hrane. Jednostavno dodajte
malo vode i sredstva za pranje posuđa u prljavu zdjelu ili vrč i
ispravno zatvorite poklopac. Zatim koristite gumb za pulsiranje dok
se zdjela ili vrč ne očiste. Kad na ovaj način prethodno čistite zdjelu
aparata za obradu hrane, pazite da rezač bude pričvršćen u zdjeli.
HU | Tisztítás
-- Mindig húzza ki a csatlakozódugóját a fali aljzatból, ha tartozékot
kíván levenni, vagy tisztítani szeretné a motoregységet.
-- A pulzusgombbal gyorsan és egyszerűen elvégezheti a robotgépmunkatál és a turmixkehely előtisztítását. Öntsön kevés vizet és
mosogatószert a szennyezett tálba vagy kehelybe, majd zárja le a
fedelet. Addig tartsa lenyomva a pulzusgombot, amíg a tál vagy a
kehely tiszta nem lesz. A munkatál előtisztításakor a robotgép
késének az edényben kell lennie.
KZ | Тазалау
-- Қосымша бөлшектерді алар алдында немесе мотор бөлігін
тазалар алдында міндетті түрде құралды тоқтан суырыңыз.
-- Сіз пульсті түйменің көмегімен оңай және жылдам түрде тамақ
шайқауыш\турағыш ыдысты және блендер банкісін алдын ала
66
тазалап алуыңызға болады. Ол үшін, әшейін ғана кір ыдысқа
немесе банкіге біраз су және жуғыш сұйықтық құйып, қақпағын
жабыңыз. Сөйтіп, ыдыс немесе банкі тазаланғанша пульсті
түймені қолданыңыз. Сіз осы жолмен банкіні немесе ыдысты
алдын ала тазалап алғыңыз келген болса, алмас ыдыс ішінде
орнатылғандығын тексеріп отырыңыз.
LT | Valymas
-- Prieš išimdami priedus arba valydami variklį, prietaisą visada atjunkite
nuo maitinimo tinklo.
-- Galite greitai ir lengvai atlikti virtuvės kombaino dubens ir maišytuvo
ąsočio išankstinį valymą, naudodami pulsavimo mygtuką.
Paprasčiausiai į nešvarų dubenį arba ąsotį įpilkite truputį vandens ir
ploviklio bei saugiai uždėkite dangtį. Tada spauskite pulsavimo
mygtuką tol, kol dubuo arba ąsotis bus švarūs. Jei atliekate virtuvės
kombaino dubens išankstinį valymą tokiu būdu, įsitikinkite, kad
dubenyje yra įstatytas virtuvės kombaino peiliukas.
LV | Tīrīšana
-- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms noņemat piederumus
vai tīrāt motora bloku.
-- Jūs varat ātri un viegli sākotnēji iztīrīt virtuves kombaina bļodu un
blendera krūzi ar pulsa pogu. Vienkārši pielejiet nedaudz ūdens un
mazgājamā līdzekļa netīrā bļodā vai krūzē un uzlieciet vāku. Tad
izmantojiet pulsa pogu, kamēr bļoda vai krūze ir tīra. Ja sākotnēji tīrāt
virtuves kombaina bļodu šādā veidā, pārliecinieties, ka asmens ir
ievietots bļodā.
PL | Czyszczenie
-- Zawsze przed odłączaniem akcesoriów lub czyszczeniem części
silnikowej wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
-- Można szybko i łatwo wstępnie wyczyścić pojemnik robota
kuchennego i dzbanek blendera, korzystając z przycisku pulsacji. Wlej
trochę wody i płynu do mycia naczyń do brudnego pojemnika lub
dzbanka i zamknij pokrywkę. Raz po raz naciskaj przycisk pulsacji, aż
pojemnik lub dzbanek będą czyste. Do czyszczenia wstępnego
konieczne jest zamontowanie ostrza robota kuchennego w
pojemniku.
RO | Curăţarea
-- Scoateţi întotdeauna aparatul din priză înainte de a demonta
accesoriile sau de a curăţa blocul motor.
-- Puteţi curăţa rapid şi uşor bolul de preparare a alimentelor şi vasul
blenderului folosind butonul pentru impuls. Adăugaţi pur şi simplu
puţină apă şi lichid de spălat vase în bolul sau vasul murdar şi fixaţi
capacul. Apoi acţionaţi butonul pentru impuls până când bolul sau
vasul este curat. Când curăţaţi bolul robotului de bucătărie în acest
mod, asiguraţi-vă că lama robotului de bucătărie este montată în bol.
RU | Очистка
-- При необходимости снять насадки или очистить блок
электродвигателя отключите прибор от электросети.
-- Очистку чаши прибора и кувшина блендера можно быстро
выполнить с помощью импульсного режима. Налейте немного
воды с чистящей жидкостью в грязную чашу или кувшин и
закройте крышку. Затем включите импульсный режим до
полной очистки емкостей. При таком способе очистки чаши
прибора убедитесь, что нож установлен в чаше.
SK
| Čistenie
-- Ak chcete demontovať príslušenstvo alebo očistiť pohonnú
jednotku, zariadenie vždy odpojte zo siete.
-- Misku kuchynského robota a nádobu mixéra môžete ľahko očistiť
použitím tlačidla impulzu. Do znečistenej misky alebo nádoby
pridajte trochu vody a čistiaceho prostriedku na riad a zaistite jej
veko. Potom niekoľkokrát stlačte tlačidlo impulzu, kým nie je miska
alebo nádoba čistá. Ak chcete týmto spôsobom očistiť misku
kuchynského robota, uistite sa, že je čepeľ kuchynského robota
vložená v miske.
SL | Čiščenje
-- Pred odstranjevanjem nastavkov ali čiščenjem motorne enote aparat
odklopite.
-- Posodo kuhinjskega strojčka in posodo mešalnika lahko hitro in
enostavno očistite s pulznim gumbom. V umazano posodo
preprosto nalijte nekaj vode, dodajte tekoče čistilo in namestite
pokrov. Nato pritisnite pulzni gumb, da posodo očistite. Pri takšnem
načinu predhodnega čiščenja posode kuhinjskega strojčka se
prepričajte, da je v posodi nameščeno rezilo.
SR | Čišćenje
-- Aparat obavezno isključite pre uklanjanja dodataka ili čišćenja
jedinice motora.
-- Pomoću dugmeta za pulsiranje možete brzo i jednostavno isprati
posudu multipraktika i bokal blendera. Jednostavno sipajte malo
vode i tečnosti za pranje sudova u zaprljanu posudu multipraktika ili
bokal blendera i zatvorite poklopac. Zatim uključite dugme za
pulsiranje da se činija ili posuda blendera očiste. Kada posudu
multipraktika čistite na ovaj način, prvo proverite da li je sečivo
postavljeno u posudu.
UK | Чищення
-- Перед тим, як виймати приладдя чи чистити блок двигуна,
завжди від’єднуйте пристрій від мережі.
-- За допомогою кнопки імпульсного режиму можна швидко й
легко попередньо почистити чашу кухонного комбайна і глек
блендера. Просто додайте трохи води і миючого засобу до
брудної чаші чи глека і закрийте їх кришкою. Потім
використовуйте імпульсну кнопку, доки чаша чи глек не будуть
чистими. Чистячи чашу кухонного комбайна у такий спосіб,
пам’ятайте, що ніж повинен бути встановлений у чашу.
67
EN | Storage
To avoid damage to the appliance and its accessories, never switch on
the appliance when you have stored accessories in the bowl.
BG | Съхранение
За да избегнете повреда на уреда или приставките, никога не
включвайте уреда, докато приставките са прибрани в купата.
CS | Skladování
Přístroj nikdy nezapínejte, je-li v míse uloženo příslušenství - předejdete
tak poškození přístroje i příslušenství.
ET | Hoidmine
Ärge kunagi lülitage seadme ja tarvikute kahjustamise vältimiseks seadet
sisse, kui olete tarvikud nõusse hoiustanud.
HR | Spremanje
Kako biste izbjegli štetu na aparatu i dodacima, nikad ne uključujte aparat
ako ste u njemu spremili dodatke.
HU | Tárolás
A készülék és a tartozékok védelme érdekében ne kapcsolja be a
készüléket, ha a tartozékok a munkatálban vannak.
KZ | Сақтау
Құралды және қосымша бөлшектерін зақымнан сақ ету үшін, табаққа
қосымша бөлшектерді сақтап салып қойып, құралды қосып жүрмеңіз.
LT | Laikymas
Norėdami išvengti prietaiso ir jo priedų pažeidimų, niekada neįjunkite
prietaiso, neišėmę dubenyje laikomų priedų.
68
LV | Uzglabāšana
Lai nesabojātu ierīci un tās piederumus, nekad neieslēdziet ierīci, tās
bļodā glabājot piederumus.
PL | Przechowywanie
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i jego akcesoriów, nigdy nie
włączaj urządzenia, gdy w pojemniku znajdują się akcesoria.
RO | Depozitarea
Pentru a evita deteriorarea aparatului şi a accesoriilor sale, nu porniţi
niciodată aparatul cu accesoriile depozitate în el.
RU | Хранение
Чтобы избежать поломок, не включайте прибор, если в чашу
помещены съемные принадлежности.
SK | Odkladanie
Aby ste predišli poškodeniu zariadenia a jeho príslušenstva, nikdy
nezapínajte zariadenie, keď je v jeho miske uložené príslušenstvo.
SL | Shranjevanje
Da bi preprečili poškodovanje aparata in nastavkov, aparata ne
vklapljajte, če so v posodi nastavki.
SR | Odlaganje
Da bi se izbegla oštećenja uređaja i dodataka, nikada ne uključujte aparat
ako ste dodatke odložili u posudu.
UK | Зберігання
Щоб запобігти пошкодженню пристрою та його приладдя, ніколи
не вимикайте пристрій, якщо приладдя знаходяться в чаші.
ENBlender jar with lid, measuring cup and detachable blade unit with
sealing ring.
BGКана на пасатора с капак, мерна чаша и подвижен задвижващ
блок с уплътнителен пръстен.
CSNádoba mixéru s víkem, odměrkou a odnímatelnou nožovou
jednotkou s těsnicím kroužkem.
ET Kaanega mikserikann, mõõtetass ja äravõetav rõngastihendiga
lõiketera.
HRPosuda miješalice s poklopcem, mjerna posuda i odvojiva jedinica
rezača s brtvenim prstenom.
HUTurmixkehely fedéllel, mérőpohár és eltávolítható turmixkés
tömítőgyűrűvel.
KZҚақпағы бар блендер ыдысы, өлшеуіш шыны аяқ және мөрлеу
сақинасы бар алынатын алмас бөлігі.
LTMaišytuvo ąsotis su dangčiu, matavimo puodeliu ir nuimamu
pjaustymo įtaisu su sandarinimo žiedu.
LVBlendera krūze ar vāku, mērglāzi un noņemamu asmeni ar blīvējošu
gredzenu.
PL Dzbanek z pokrywką, miarka i odłączana część tnąca z uszczelką
ROVas pentru blender cu capac, pahar gradat şi unitate cuţit
detaşabilă cu garnitură de etanşare.
RUКувшин блендера с крышкой, мерный стакан и отсоединяемый
ножевой блок с уплотняющим кольцом
SKNádoba mixéra s vekom, odmerka a oddeliteľná čepeľ s tesniacim
krúžkom
SLPosoda mešalnika s pokrovom, merilna posodica in snemljiva
rezilna enota s tesnilom
SRBokal blendera sa poklopcem, šoljom za merenje i odvojivim
sečivom sa zaptivnim prstenom
UKГлек блендера з кришкою, мірна чашка і знімний ріжучий блок
з ущільнюючим кільцем
69
70
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Food processor bowl
Купа на кухненския робот
Mísa kuchyňského robota
Köögikombaini segamisnõu
Posuda aparata za obradu hrane
Robotgép-munkatál
Тамақ шайқау/турау ыдысы
Virtuvės kombaino dubuo
Virtuves kombaina bļoda
Pojemnik robota kuchennego
Bol robot
Чаша кухонного комбайна
Miska kuchynského robota
Posoda kuhinjskega strojčka
Posuda procesora namirnica
Чаша кухонного комбайна
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Lid of food processor bowl
Капак на купата на кухненския робот
Víko mísy kuchyňského robota
Köögikombaini kaas
Poklopac zdjele aparata za obradu hrane
A robotgép-munkatál fedele
Тамақ өңдеу табағының қақпағы
Virtuvės kombaino dubens dangtis
Virtuves kombaina bļodas vāks
Pokrywka pojemnika robota kuchennego
Capacul bolului robotului de bucătărie
Крышка чаши кухонного комбайна
Kryt misky kuchynského robota
Pokrov posode kuhinjskega strojčka
Poklopac posude multipraktika
Кришка чаші кухонного комбайна
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Inner pusher and outer pusher
Вътрешен и външен тласкачи
Vnitřní pěchovač a vnější pěchovač
Tõukuri sisemine osa ja välisosa
Unutrašnji i vanjski potiskivač
Belső és külső nyomórúd
Ішкі және сыртқы итермеші
Vidinis ir išorinis stūmikliai
Iekšējais spiednis un ārējais spiednis
Popychacz wewnętrzny i popychacz zewnętrzny
Element de împingere interior şi element de împingere exterior
Внутренний и наружный толкатель
Vnútorný piest a vonkajší piest
Notranje in zunanje potiskalo
Unutrašnji i spoljni potiskivač
Внутрішній і зовнішній штовхачі
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Food processor blade unit with protection cap
Режещ блок на кухненския робот с предпазител
Jednotka nožů kuchyňského robota s ochranným krytem
Kaitsekattega köögikombaini lõiketera
Jedinica rezača aparata za obradu hrane sa zaštitnom kapicom
Vágókés biztonsági kupakkal
Қорғаныс қақпағы бар тамақ өңдеуші алмас бөлігі
Virtuvės kombaino mentės įtaisas su apsauginiu dangteliu
Virtuves kombaina asmeņu bloks ar aizsargvāku
Część tnąca robota kuchennego z nasadką zabezpieczającą
Unitate cuţit pentru robotul de bucătărie, cu capac de protecţie
Ножевой блок кухонного комбайна с защитным колпачком
Čepeľ kuchynského robota s ochranným krytom
Rezilna enota kuhinjskega strojčka z zaščitnim pokrovčkom
Sečivo multipraktika sa zaštitnom navlakom
Ріжучий блок кухонного комбайна із захисним ковпачком
71
72
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Kneading accessory
Приставка за месене
Hnětací příslušenství
Tainasegamiskonksud
Dodatak za miješanje
Dagasztótartozék
Шайқау қосымша қондырғылары
Minkymo priedas
Mīcīšanas piederumi
Końcówka do wyrabiania ciasta
Accesoriu de frământare
Насадка-тестомешалка
Nástavec na miesenie
Nastavek za gnetenje
Dodatak za mešenje
Приладдя для замішування тіста
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Balloon beater
Балонна бъркалка
Kulatá šlehací metla
Visplid
Metlica
Tojás alakú habverő
Аэростат шайқаушысы
Plaktuvėlis
Putotājs
Trzepaczka
Tel în formă de balon
Круглая насадка для взбивания
Metlička
Stepalnik
Metlica za mućenje
Об’ємний вінчик
HR7775/HR7774
HR7775
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Adjustable slicing disc
Регулируем диск за резени
Nastavitelný krájecí disk
Reguleeritav viilutusketas
Podesivi disk za sjeckanje
Állítható szeletelőtárcsa
Сәйкестендірілетін турау дискісі
Reguliuojamas raikymo diskas
Regulējamais šķēlēšanas disks
Regulowana tarcza krojąca
Disc de feliere reglabil
Регулируемый диск для нарезки ломтиками
Nastaviteľný krájací disk
Prilagodljiva rezalna plošča
Podesivi disk za sečenje na kriške
Регульований диск для нарізання
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Double-sided shredding disc
Двустранен диск за нарязване
oboustranný strouhací kotouč
Kahepoolne riivimisketas
Dvostrani disk za sjeckanje
Kétoldalú reszelőtárcsa
Екі жақты кесу дискісі
Dvipusis pjaustymo diskas
Divpusējs smalcināšanas disks
Dwustronna tarcza do szatkowania
Disc de radere cu două feţe
Двусторонний диск для шинковки
Obojstranný disk na strúhanie
Dvostranska strgalna plošča
Dvostrani disk za seckanje
Двосторонній диск для подрібнення
73
74
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Granulating disc
Гранулиращ диск
Disk pro drcení
Purustamisketas
Disk za granuliranje
Granulálótárcsa
Түйіршіктейтін диск
Smulkinimo granulėmis diskas
Drupināšanas disks
Tarcza rozdrabniająca
Disc de granulare
Диск для измельчения
Granulovací disk
Plošča za granuliranje
Disk za granuliranje
Диск для подрібнення
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Julienne disc
Диск за жулиен
Disk pro krájení zeleniny
Ribastamisketas julienne’i valmistamiseks
Disk za rezanje na trakice
Julienne szeletelőtárcsa
Тілімдейтін диск
Smulkinimo šiaudeliais diskas
Salmiņu griešanas disks
Tarcza do krojenia w słupki
Disc de feliere Julienne
Диск для нарезки соломкой
Plátkovací disk
Plošča za rezanje na palčke
Disk za rezanje na trake
Диск для нарізання соломкою
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Sieve for citrus press
Цедка за цитрусовата преса
Sítko lisu na citrusy
Tsitruspressi sõel
Sito cjediljke za agrume
A citrusprés szűrője
Цитрус сыққыш тор
Citrusinių vaisių sulčiaspaudės sietelis
Citrusaugļu spiedes siets
Sitko wyciskarki do cytrusów
Strecurătoare pentru storcătorul de citrice
Сито соковыжималки для цитрусовых
Sitko pre lis na citrusové plody
Rešeto za ožemalnik citrusov
Sito cediljke za agrume
Сіточка для цитрус-преса
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Cone for citrus press
Конус за цитрусовата преса
Kužel lisu na citrusy
Tsitruspressi koonus
Stožac cjediljke za agrume
A citrusprés tölcsérje
Цитрус сыққыш конусы
Citrusinių vaisių sulčiaspaudės kūgis
Citrusaugļu spiedes konuss
Stożek wyciskarki do cytrusów
Con pentru storcătorul de citrice
Конус соковыжималки для цитрусовых
Kužeľ pre lis na citrusové plody
Stožec za ožemalnik citrusov
Kupa cediljke za agrume
Конус для цитрус-преса
75
76
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Pusher of juicer
Тласкач на сокоизстисквачката
Pěchovač odšťavňovače
Malapressi tõukur
Potiskivač sokovnika
A gyümölcscentrifuga nyomórúdja
Шырын сыққыш итергіші
Sulčiaspaudės stūmiklis
Sulu spiedes spiednis
Popychacz sokowirówki
Împingătorul storcătorului
Толкатель соковыжималки
Piest odšťavovača
Potiskalo sokovnika
Potiskivač sokovnika
Сіточка для цитрус-преса
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Lid of juicer bowl
Капак на купата на сокоизстисквачката
Víko mísy odšťavňovače
Mahlapressi kaas
Poklopac zdjele sokovnika
A gyümölcscentrifuga edényének fedele
Шырын сыққыш ыдысының қақпағы
Sulčiaspaudės dubens dangtis
Sulu spiedes bļoda
Pokrywka pojemnika sokowirówki
Capacul bolului storcătorului
Крышка чаши соковыжималки
Veko nádoby odšťavovača
Pokrov posode sokovnika
Poklopac posude sokovnika
Кришка чаші соковижималки
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Juicer bowl with integrated spout
Купа на сокоизстисквачката с оформен улей за изливане
Mísa odšťavňovače s integrovanou hubičkou
Mahlapressi nõu koos tilaga
Zdjela sokovnika sa žlijebom
A gyümölcscentrifuga edénye beépített kifolyócsővel
Орнатылған мұрны бар шырын сыққыш ыдыс
Sulčiaspaudės dubuo su integruotu snapeliu
Sulu spiedes bļoda ar iebūvētu snīpi
Pojemnik sokowirówki z wbudowanym dziobkiem
Bolului storcătorului cu gaură de scurgere integrată
Чаша соковыжималки с встроенным носиком
Nádoba odšťavovača s integrovanou výlevkou
Posoda sokovnika z vgrajenim dulcem
Posuda sokovnika sa ugrađenim grlićem
Чаша соковижималки з вмонтованим носиком
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Sieve of juicer
Цедка на сокоизстисквачката
Sítko odšťavňovače
Mahlapressi sõel
Sito sokovnika
A gyümölcscentrifuga szűrője
Шырын сыққыш торы
Sulčiaspaudės sietas
Sulu spiedes siets
Sitko sokowirówki
Strecurătoarea storcătorului
Сито соковыжималки
Sitko odšťavovača
Sito sokovnika
Sito sokovnika
Сіточка соковижималки
77
78
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Juicer coupling unit with clamps
Блок за присъединяване на сокоизстисквачката с щипки
Spojovací jednotka odšťavňovače se svorkami
Mahlapressi liitmik koos klambritega
Jedinica za spajanje sa spojnicama
A gyümölcscentrifuga csatlakozóegysége rögzítőkapcsokkal
Қыстырмалары бар шырын сыққыш байланыс блогі
Sulu spiedes savienotājs ar skavām
Rīka turētājs
Element łączący sokowirówkę z zaciskami
Unitatea de cuplare a storcătorului cu cleme
Соединительное устройство соковыжималки с фиксаторами
Spojovací nástavec odšťavovača so svorkami
Nastavek sokovnika z objemkami
Jedinica za povezivanje sokovnika sa stezaljkama
Блок з’єднання соковижималки із затискачами
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Tool holder
Държач на приставките
Držák nástroje
Tarvikuhoidja
Držač alata
Eszköztároló
Құрал ұстағыш
Įrankio laikiklis
Rīka turētājs
Uchwyt na akcesoria
Suport pentru instrumente
Держатель насадок
Držiak nástroja
Nosilec pripomočka
Držač alata
Тримач інструментів
EN
BG
CS
ET
HR
HU
KZ
LT
LV
PL
RO
RU
SK
SL
SR
UK
Spatula
Лопатка
Stěrka
Spaatel
Lopatica
Spatula
Күрекше
Mentelė
Lāpstiņa
Łopatka
Spatulă
Лопаточка
Stierka
Lopatica
Lopatica
Лопатка
79
EN | Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Centre in your country (you find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer or contact the Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
BG | Гаранция и сервиз
Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете
Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете
към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна
(телефонния му номер можете да намерите в международната
гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за
обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на
уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване
на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV].
CS | Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou
informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.
com, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve
své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou
zárukou). Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází,
můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips nebo oddělení
Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care
BV.
ET | Garantii ja hooldus
Kui vajate infot või on teil mõni probleem, külastage Philipsi veebisaiti
aadressil www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie
80
riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku Philipsi toodete
edasimüüja poole või võtke ühendust Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV teenindusosakonnaga.
HR | Jamstvo i servis
Ako vam je potrebna informacija ili imate problem, posjetite webstranicu www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisnike u
svojoj državi (broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u
vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom
prodavaču Philips proizvoda ili servisnom odjelu Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
HU | Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel,
látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az
adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a
világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez vagy a Philips
háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.
KZ | Кепілдік пен қызмет
Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде ойландырған мәселе
болса, Philips’тің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына
келіңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына
телефон шалсаңыз болады (оның нөмірін сіз дүние жүзі бойынша
берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің еліңізде
Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзіңіздің
жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips’тің Үйге
арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV
бөліміне арызданыңыз.
LT | Garantija ir techninė priežiūra
Jei jums reikia informacijos arba kyla problemų, apsilankykite „Philips“
tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios
garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro,
kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“ buitinės technikos
priežiūros skyrių.
LV | Garantija un apkalpošana
Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips
tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar savas valsts Philips
Pakalpojumu centru (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas
brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību
Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču
nodaļas pakalpojumu dienestam.
PL | Gwarancja i serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą
stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce
gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o
pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub
do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
RO | Garanţie şi service
Pentru informaţii suplimentare sau în cazul apariţiei altor probleme, vă
rugăm să vizitaţi site-ul Philips www.philips.com sau să contactaţi centrul
de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (veţi găsi numărul de
telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există
un astfel de centru, contactaţi furnizorul dvs. Philips sau Departamentul
de Service din cadrul Philips Domestic Appliances and Personal Care.
RU | Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации или в случае
возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или
обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране
(номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если
подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу
местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки
покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care
BV.
SK | Záruka a servis
Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú
stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com, alebo sa obráťte
na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo vašej krajine
(telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto Centrum nenachádza,
obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo kontaktujte Oddelenie
služieb spoločnosti Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná
starostlivosť.
SL | Garancija in servis
Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na
naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za
pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se
obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za
male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.
SR | Garancija i servis
Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips
web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj
podršci u svojoj zemlji (broj telefona možete pronaći na
međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji
81
predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
UK | Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема,
відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com або
зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у
Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у
Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до
місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії
Philips Domestic Appliаnces аnd Personаl Cаre BV.
82
EN | Troubleshooting
Problem
Solution
The appliance
does not go on.
Make sure that all assembly indications (on the lid
of the bowl, on the bowl, on the blender jar and
on the motor unit) are aligned.
The appliance
suddenly stops
running.
The lid of the bowl may have become undone
during a heavy processing job. Close the lid
properly. The appliance immediately starts working
again.
The processing job is too heavy. Set the control
knob to OFF to switch off the appliance and
remove the mains plug from the wall socket. Then
let the appliance cool down to room temperature.
Plug in the appliance and switch it on again.
Process smaller batches.
The motor of
the device runs
but cone of the
citrus press
does not turn.
Question
Answer
What does
‘pulse’ mean?
When you press the Pulse button, the appliance
will run at its highest speed a s long you keep
pressing the button. Using the Pulse button is
recommended if you want to have more control
over the processing job, for instance when you are
chopping.
Can I pour
boiling hot
ingredients into
the blender jar?
No, let the liquids or ingredients cool down to
80°C to avoid damaging the accessories.
Why does the
motor produce
an unpleasant
smell during
processing?
It is very common for a new appliance to give off
an unpleasant smell or emit some smoke the first
few times it is used .This phenomenon will stop
after you have used the appliance a number of
times. The appliance may also give off an unpleasant
smell or emit some smoke if it has been used too
long. In that case you have to switch the appliance
off and let it cool down for 60 minutes.
What should I
do when the
blade unit or
motor gets
blocked during
processing?
Switch the appliance off and use a spatula to
dislodge the ingredients that block the blade unit.
We also recommend processing a smaller quantity.
What should I
do if the
blender leaks?
Switch the appliance off and pour out the
ingredients. Then remove the blade unit interface.
Check if the sealing ring has been assembled
properly on the blade unit.
Why does the
ice function not
work?
If you want to use the ice button, first turn the
control knob to position ON. Then push the ice
button.
Please check if you have inserted the tool holder.
Please check if you have attached the sieve of the
citrus press properly. (Indication on the sieve
points to indication on the handle of the bowl).
Frequently asked questions
Question
Answer
Can I clean all
removable
parts in the
dishwasher?
Yes, except the motor unit and the protection cap
for the blade unit.
83
BG | Отстраняване на неизправности
Проблем
Решение
Въпрос
Отговор
Уредът не се
включва.
Убедете се, че всички обозначения (на капака
на купата, на самата купа, на каната на пасатора
и на задвижващия блок) са подравнени.
Да, с изключение на задвижващия блок и
предпазителя за режещия блок.
Уредът
внезапно
спира да
работи.
Капакът на купата може да се отвори при поинтензивна обработка на продукти. Затворете
добре капака. Уредът моментално възобновява
работата си.
Мога ли да
измивам
всички
разглобени
части в
съдомиялна
машина?
Уредът е претоварен. Поставете регулиращия
бутон в положение “OFF”, за да изключите
уреда, и изключете щепсела от контакта.
Оставете уреда да се охлади до стайна
температура. Включете щепсела в контакта и
отново включете уреда. Работете с по-малки
порции.
Проверете дали сте монтирали държача на
Моторът на
уреда се върти, приставките.
но конусът на
цитрусовата
преса не се
завърта.
Проверете дали сте монтирали правилно
цедката на цитрусовата преса. (Маркировката
на цедката да сочи към маркировката на
дръжката на купата.)
84
Често задавани въпроси
Какво означава Когато натиснете импулсния бутон (Pulse),
“импулсен
уредът ще тръгне с най-високите си обороти и
режим”?
ще работи така, докато държите натиснат
бутона. Използването на бутона Pulse се
препоръчва, ако искате по-добре да
контролирате обработването, например при
кълцане.
Мога ли да
наливам почти
кипящи
продукти в
каната на
пасатора?
Не, оставете течностите или продуктите да се
охладят до 80°C, за да не повредите
приставките.
Защо
двигателят
отделя
неприятна
миризма по
време на
работа?
Много често новите уреди отделят неприятна
миризма или малко дим при първите няколко
пъти на работа. Това явление ще спре, след като
сте използвали уреда няколко пъти. Уредът
може също така да отделя неприятна миризма
или малко дим, ако е работил прекалено дълго.
В такъв случай трябва да изключите уреда и да
го оставите да изстива 60 минути.
Въпрос
Отговор
Какво да правя,
когато
режещият
блок или
двигателят
блокират по
време на
работа?
Изключете уреда и използвайте лопатка, за да
отместите продуктите, които задръстват
режещия блок. Препоръчваме също така да
обработвате по-малко количество.
Какво да правя, Изключете уреда и изсипете съдържанието.
ако пасаторът След това извадете присъединяването на
протече?
режещия блок. Проверете дали уплътнителният
пръстен е поставен правилно в режещия блок.
Защо не
работи
функцията за
лед?
Ако искате да използвате бутона за лед, първо
завъртете регулиращия бутон в положение
“ON”. След това натиснете бутона за лед.
CS | Řešení problémů
Problém
Řešení
Přístroj se
nezapíná.
Zkontrolujte, zda jsou všechny díly nasazeny tak,
aby jejich značky byly zarovnány (na víku mísy, na
míse, na nádobě mixéru a na motorové jednotce).
Přístroj náhle
přestane
pracovat.
Víko mísy se mohlo během zpracovávání potravin
uvolnit. Řádně zavřete víko. Přístroj začne ihned
znovu pracovat.
Problém
Řešení
Zpracovávané potraviny jsou příliš těžké. Vypněte
přístroj nastavením ovládacího knoflíku do polohy
OFF a odpojte síťovou zástrčku od zásuvky ve zdi.
Nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.
Poté přístroj znovu zapojte a zapněte. Nadále
zpracovávejte menší dávky.
Motor přístroje Zkontrolujte, zda jste vložili držák nástroje.
běží, ale kužel
lisu na citrusy se
neotáčí.
Zkontrolujte, zda jste správně připojili sítko lisu na
citrusy. (Značka na sítku ukazuje ke značce na
rukojeti mísy).
Nejčastější dotazy
Otázka
Odpověď
Lze mýt
všechny
odnímatelné
díly v myčce na
nádobí?
Ano, kromě motorové jednotky a ochranného
krytu nožové jednotky.
K čemu je
vhodné
nastavení
pulzace?
Po stisku tlačítka Pulse se přístroj roztočí na nejvyšší
otáčky do doby, než tlačítko uvolníte. Tlačítko Pulse
je vhodné používat tehdy, chcete-li mít větší
kontrolu nad zpracováním surovin v mixéru,
například při sekání.
Lze do nádoby
mixéru vlévat
vařící
ingredience?
Ne. Tekutiny i jiné ingredience je nutné nechat
vychladnout na teplotu 80 °C.
85
Otázka
Odpověď
Proč může
motor během
chodu vydávat
nepříjemný
zápach?
Nový přístroj běžně vydává po krátkou dobu
nepříjemný zápach nebo dokonce malé množství
kouře. Tento jev obvykle po několika použitích
zmizí. Nepříjemný zápach a kouř však může též
znamenat, že byl přístroj přetížen nadměrným
množstvím zpracovávaných potravin nebo příliš
dlouhým provozem. V takovém případě je vhodné
ponechat přístroj asi 60 minut vychladnout.
Co když se
nožová
jednotka nebo
motor během
práce zablokují?
Vypněte přístroj a pokuste se stěrkou uvolnit
suroviny blokující nožovou jednotku. Lze též
doporučit odebrání určitého množství
zpracovávaných potravin.
Co když
z mixéru
prosakuje jeho
obsah?
Vypněte přístroj a vylijte z něj suroviny. Poté
vyjměte rozhraní nožové jednotky. Zkontrolujte,
zda je těsnící kroužek na nožové jednotce správně
nasazen.
Proč nefunguje
funkce pro
drcení ledu?
Chcete-li použít tlačítko funkce pro drcení ledu,
pootočte nejprve ovládací knoflík do polohy ON.
Poté stiskněte tlačítko funkce pro drcení ledu.
ET | Veaotsing
86
Häire
Lahendus
Seade ei lülitu
sisse.
Veenduge, et kõik paigaldusmärgised (nõu kaanel,
nõul, mikserikannul ja mootoril) oleks joondatud.
Seade lakkab
äkki töötamast
Võib-olla on nõu kaas raske töötlemistoimingu ajal
lahti läinud. Sulgege kaas korralikult. Seade peaks
viivitamatult uuesti tööle hakkama.
Häire
Lahendus
Töötlemistoiming on liiga raske. Keerake
reguleerimisnupp seadme väljalülitamiseks
asendisse „OFF” ja võtke toitepistik seinakontaktist
välja. Seejärel laske seadmel toatemperatuurini
jahtuda. Sisestage toitepistik uuesti seinakontakti ja
lülitage seade uuesti sisse.Töödelge korraga
väiksemaid portsjone.
Seadme
mootor töötab,
kuid
tsitruspressi
koonus ei
pöörle.
Palun kontrollige, kas olete tarvikuhoidja sisse
pannud.
Palun kontrollige, kas olete tsitruspressi sõela
korralikult kinnitanud. (Sõelal olev märgis peab
olema suunatud nõu käepideme märgise poole).
Korduma kippuvad küsimused
Küsimus
Vastus
Kas eemaldatavaid osi
tohib pesta
nõudepesumasinaga?
Jah, v.a mootorit ja lõiketerade kaitsekatet.
Mida tähendab
„impulssrežiim”?
Kui vajutate Pulse-nuppu, hakkab seade tööle
suurima kiirusega ja teeb seda seni, kuni
nuppu hoitakse all. Impulssrežiimis
soovitatakse töötada siis, kui soovite
töötlemistoimingut paremini kontrollida, nt
hakkimisel.
Küsimus
Vastus
Problem
Rješenje
Kas mikseri kannu
tohib keevalt kuumi
toiduaineid valada?
Ei, laske vedelikel või koostisainetel jahtuda
kuni 80 °C, et tarvikute rikkiminekut vältida.
Aparat je
iznenada
prestao raditi.
Možda se poklopac zdjele odvojio tijekom obrade
veće količine hrane. Pravilno zatvorite poklopac.
Aparat će odmah početi ponovo raditi.
Miks tuleb mootorist
töötlemise ajal
ebameeldivat lõhna?
Seadme esmakordsel kasutamisel on tavaline,
et seadmest väljub ebameeldivat lõhna või
vähest suitsu. See nähtus kaob pärast seadme
korduvat kasutamist. Seadmest võib tulla
ebameeldivat lõhna või suitsu ka siis, kui
seadet on kasutatud liiga pikalt. Sel juhul
lülitage seade välja ja laske 60 minutit jahtuda.
Mida teha kui
lõiketera või mootor
töötlemise käigus
kinni jääb?
Lülitage seade välja ja kasutage lõiketera
ummistanud koostisainete eemaldamiseks
kaabitsat. Ka soovitame töödelda väiksemaid
koguseid.
Mida teha, kui
kannmikser lekib?
Lülitage seade välja ja kallake koostisained
välja. Seejärel eemaldage lõiketerad.
Kontrollige, kas olete rõngastihendi korralikult
lõiketeradele kinnitanud.
Miks jääfunktsioon ei
toimi?
Kui soovite jäänuppu kasutada, siis kõigepealt
keerake reguleerimisnupp asendisse „ON
(sees)”. Seejärel vajutage jäänupule.
HR | Rješavanje problema
Problem
Rješenje
Aparat se ne
uključuje.
Provjerite jesu li oznake za sastavljanje (na
poklopcu zdjele, na zdjeli, na vrču miješalice i na
jedinici motora) poravnate.
Sadržaj posude je pretežak. Postavite regulator na
OFF (Isključeno) kako biste isključili aparat i izvadite
utikač iz zidne utičnice. Zatim ostavite aparat da se
ohladi do sobne temperature. Priključite utikač u
zidnu utičnicu i ponovo uključite aparat. Obrađujte
manje količine.
Motor aparata
radi, ali stožac
cjediljke za
agrume se ne
okreće.
Provjerite jeste li umetnuli držač alata.
Provjerite jeste li ispravno postavili sito cjediljke za
agrume (oznaka na situ poklapa se s oznakom na
ručki zdjele).
Često postavljana pitanja
Pitanje
Odgovor
Mogu li sve
odvojivi dijelove
prati u stroju za
pranje posuđa?
Da, osim jedinice motora i zaštitne kapice rezača.
Što znači
‘pulsiranje’?
Aparat će raditi najvećom brzinom sve dok ovaj
gumb držite pritisnutim. Korištenje ovog gumba
preporučuje se kada želite imati veću kontrolu nad
procesom, na primjer kad sjeckate.
87
Pitanje
Odgovor
Probléma
Megoldás
Mogu li u
posudu
miješalice staviti
kipuće sastojke?
Ne, sastojci se trebaju ohladiti na 80°C kako ne bi
oštetili dijelove aparata.
A készülék
hirtelen leáll.
A tál teteje meglazulhatott turmixolás közben.
Csukja le megfelelően a fedelet. A készülék azonnal
újra működni kezd.
Zašto motor
proizvodi
neugodan miris
tijekom
pripreme?
Za nove aparate je uobičajeno da prilikom prvih
nekoliko korištenja ispuštaju neugodan miris ili dim.
To će prestati nakon nekoliko korištenja. Aparat
može ispuštati neugodan miris ili dim i ako je
predugo bio uključen. U tom slučaju, isključite
aparat iz napajanja i ostavite ga da se hladi 60
minuta.
Što mogu učiniti Isključite aparat i lopaticom uklonite sastojke koji
ako se rezač ili
blokiraju rezač. Preporučujemo obradu manjih
motor blokiraju količina.
tijekom obrade?
Što mogu učiniti Isključite aparat i izlijte sastojke. Zatim izvadite
ako miješalica
sklop jedinice rezača. Provjerite je li brtveni prsten
propušta?
ispravno postavljen na jedinicu rezača.
Zašto funkcija
za led ne radi?
Ako želite koristiti gumb za led, prvo postavite
regulator u položaj ON (Uključeno), a zatim
pritisnite gumb za led.
HU | Hibaelhárítás
88
Probléma
Megoldás
A készülék nem
működik.
Ellenőrizze, hogy a tál tetején, a tálon, a
turmixkelyhen és a motoregységen lévő
összeszerelési jeleknek megfelelően vannak-e
összerakva a tartozékok.
Túl nagy mennyiséggel dolgozik. A készülék
kikapcsolásához állítsa a kezelőgombot „OFF”
állásba, majd húzza ki a hálózati dugót a fali
konnektorból. Várjon, míg a készülék
szobahőmérsékletre lehűl. Csatlakoztassa a hálózati
dugót a fali aljzatba, és kapcsolja be ismét a
készüléket. Kisebb adagokkal dolgozzon.
A készülék
motorja
működik, de a
citrusprés
tölcsérje nem
forog.
Ellenőrizze, hogy behelyezte-e az eszköztartót.
Ellenőrizze, hogy a citrusprés szűrőjét megfelelően
csatlakoztatta-e. (A szűrőn látható jelzés az edény
fogantyúján található jelzés felé mutat).
Gyakran ismétlődő kérdések
Kérdés
Válasz
Minden levehető
alkatrész
elmosható
mosogatógépben?
Igen, kivéve a motoregységet és a turmixkés
védősapkáját.
Kérdés
Válasz
Mit jelent a
„pulzus fokozat”?
Ha megnyomja a impulzusgombot, a készülék a
legmagasabb fokozaton működik, egészen addig,
míg a gombot nyomva tartja. Az
impulzusgombot akkor használja, ha az étel
készítését jobban figyelemmel akarja kísérni,
például aprításnál.
Forró hozzávalók
is tölthetők a
munkaedénybe?
Nem, a tartozékok megóvása érdekében várjon,
amíg a folyadékok és egyéb hozzávalók 80 °C-ra
hűlnek.
A motornak
működés közben
kellemetlen szaga
van?
Új készülék esetén gyakran előfordul, hogy az
első néhány használat során kellemetlen szag
vagy egy kevés füst száll a motorból. Ez a
jelenség bizonyos számú használat után
megszűnik. A készülék akkor is kellemetlen
szagot vagy füstöt bocsáthat ki, ha túl hosszú
ideig volt bekapcsolva. Ebben az esetben
kapcsolja ki a készüléket, és hagyja hűlni 60
percig.
Mi a teendő, ha
munka közben
elakad a kés vagy a
motor?
Kapcsolja ki a készüléket, és egy simítólapáttal
dolgozza szét az elakadást okozó részeket.
Javasoljuk, hogy kisebb mennyiséggel folytassa a
munkát.
Mi a teendő, ha a
turmixedény
szivárog?
Kapcsolja ki a készüléket, és öntse ki az
alapanyagokat. Távolítsa el a turmixkés
illesztőegységét. Ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű
megfelelően van-e felhelyezve a turmixkésre.
Miért nem
működik a
jégaprítás funkció?
Ha a jégaprítás gombot kívánja használni, először
fordítsa a kezelőgombot „ON” állásba. Ezután
nyomja meg a jégaprítás gombot.
KZ | Ақаулықтарды табу
Келелі мәселе
Шешім
Құрал жұмыс
жасамайды.
Барлық жинау көрсеткіштері (ыдыстың
қақпағындағы, ыдыстағы, банкідегі және мотор
бөлігіндегі) түзу тұрғандығын тексеріңіз.
Егер құрал
кенеттен
жұмыс
жасағанын
тоқтатса:
Мүмкін ыдыс қақпағы қатты турау/шайқау
барысында босап қалған болар. Қақпақты
тығыздап жабыңыз. Құрал бірден жұмыс жасай
бастайды.
Өңдеп жатқан жұмыс тым ауыр. Бақылау
түймесін OFF (сөндіру) ұстанымына бұрап,
құралды сөндіріп, тоқ сымын қабырғадағы
розеткадан суырыңыз. Құралды бөлме
температурасына дейін суытыңыз. Тоқ сымын
қосып, құралды қайта қосыңыз. Азырақ салым
салып, өңдеңіз.
Құралдың
моторы жұмыс
жасап ақ тұр,
дегенмен,
цитрус
сыққыштың
конусы
айналмайды.
Аспап ұстағышын орнатқандығыңызды
тексеріңіз.
Цитрус сыққышының торын дұрыс
орнатқандығыңызды тексеріңіз (Тордағы
көрсеткіш табақтағы саптың көрсеткішіне
бағытталып тұруы тиіс).
89
Жиі қойылатын сұрақтар
90
Сұрақ
Жауап
Барлық бөлек
алынатын
бөлшектерді ыдыс
жуғышта жууға бола
ма?
Иә, тек мотор бөлігі мен алмас бөлігіне
арналған қорғаныс қақпағынан басқа.
«Пульс» дегеніміз
не білдіреді?
Пульс түймесін басқан кезіңізде, құрал ең
жоғарғы жылдамдықта түймені басып
тұрғанда ғана жұмыс жасайды. Пульс
түймесін жұмыс жасау барысын жақсырақ
бақылау үшін қолданған дұрыс, мысалы
кесектерді сындарғанда.
Қайнап жатқан
ыстық
сұйықтықтарды
блендер банкісіне
құюға болады ма?
Жоқ, бөлшектерге зақым келтірмес үшін,
сұйықтықтар мен ингредиенттерді 80°C
дейін суытып алыңыз.
Неліктен
электроқозғалтқыш
блогі жұмыс жасап
жатқанда жағымсыз
иіс шығарады?
Жаңа құралды алғашқы рет қолданған
кезде, жағымсыз иіс шығарып немесе біраз
түтін шығару әдеттегі нәрсе. Бұл құбылыс
құралды бірнеше рет қолданғаннан соң
жойылады. Сонымен бірге, құралды тым
ұзақ қолданғанда да, ол жағымсыз иіс
шығарып немесе біраз түтін шығаруы
мүмкін. Мұндай жағдайда құралды сөндіріп,
оны 60 минуттай суытыңыз.
Сұрақ
Жауап
Жұмыс жасап
жатқанда пышақ
бөлігіне немесе
моторына тамақ
тұрып қалғанда не
істеуім керек?
Құралды сөндіріп, күрекшенің көмегімен
пышақ бөлігіне тұрып қалған
ингредиенттерді алыңыз. Сонымен бірге,
біз сізге азырақ мөлшер салыңыз деп кеңес
береміз.
Блендерден
ингредиенттер ағып
кетіп жатқан болса
не істеуім керек?
Құралды сөндіріңіз және ингредиенттерді
құйып алыңыз. Содан соң алмас бөлік
интерфейсін алыңыз. Алмас бөлігіндегі
мөрлеу сақинасы дұрыс орнатылғандығын
тексеріңіз.
Неліктен мұз
функциясы жұмыс
жасамайды?
Егер сіз мұз түймесін қолданғыңыз келсе,
алдымен бақылау түймесін ON (қосу)
ұстанымына бұрап, содан соң мұз түймесін
басыңыз.
LT | Trikčių nustatymas ir šalinimas
Triktis
Sprendimas
Prietaisas
neįsijungia.
Įsitikinkite, kad visos surinkimo žymos (ant dubens
dangčio, ant dubens, ant maišytuvo ąsočio ir variklio
bloko) yra sulygiuotos.
Prietaisas staiga
nustoja veikęs.
Atliekant sunkiai apdorojamą darbą, galėjo atsidaryti
dubens dangtis. Tinkamai uždarykite dangtį.
Prietaisas iš karto vėl pradės veikti.
Triktis
Prietaiso variklis
dirba, bet
citrusinių vaisių
sulčiaspaudės
kūgis nesisuka.
Sprendimas
Klausimas
Atsakymas
Apdorojimo darbas yra per sunkus. Norėdami
išjungti prietaisą ir ištraukti maitinimo kištuką iš
sieninio el. lizdo, nustatykite valdymo rankenėlę į
padėtį „OFF“. Tada leiskite prietaisui atvėsti iki
kambario temperatūros. Įkiškite prietaiso kištuką į
el. lizdą ir iš naujo įjunkite. Apdorokite mažesnes
porcijas.
Ar galiu dėti į
maišytuvo ąsotį
karštus, virimo
temperatūros
produktus?
Ne, negalima, leiskite skysčiams ar produktams
atvėsti iki 80 °C temperatūros, norėdami išvengti
priedų pažeidimų.
Kodėl darbo
metu variklis
skleidžia
nemalonų
kvapą?
Dažnai pasitaiko, kad naujas prietaisas skleidžia
nemalonų kvapą ar leidžia dūmus, jį naudojant kelis
pirmuosius kartus. Šis reiškinys išnyks po kelių
naudojimų. Prietaisas taip pat gali skleisti nemalonų
kvapą ar leisti dūmus, jei naudojate jį per ilgai. Tokiu
atveju išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti 60
minučių.
Patikrinkite, ar įdėjote įrankio laikiklį.
Patikrinkite, ar tinkamai uždėjote citrusinių vaisių
sulčiaspaudės sietelį. (Žymė ant sietelio sutampa su
žyme ant dubens rankenos).
Dažnai užduodami klausimai
Klausimas
Atsakymas
Ar visas
nuimamas dalis
galima plauti
indaplovėje?
Taip, išskyrus variklio įtaisą ir pjaustymo įtaiso
apsauginį dangtelį.
Kas yra „pulsinis
režimas“?
Paspaudus pulsinio režimo mygtuką, prietaisas veiks
didžiausiu greičiu tol, kol jūs laikysite mygtuką
nuspaustą. Pulsinį režimą patartina naudoti tada, kai
norite geriau kontroliuoti maisto apdorojimo
procesą, pavyzdžiui, kai smulkinate maistą.
Ką daryti, jei
Išjunkite prietaisą ir mentele nustumkite produktus,
pjaustymo
stabdančius pjaustymo įtaisą. Mes taip pat
įtaisas ar variklis patariame apdoroti mažesnius produktų kiekius.
apdorojimo
metu užstringa ?
Ką daryti, jei iš
maišytuvo teka
skystis?
Išjunkite prietaisą ir išpilkite produktus. Tada
nuimkite pjaustymo įtaiso sąsają. Patikrinkite, ar
sandarinimo žiedas prie pjaustymo įtaiso
pritvirtintas tinkamai.
Kodėl ledo
funkcija
neveikia?
Norėdami naudoti ledo mygtuką, pirma pasukite
valdymo rankenėlę į padėtį „ON“. Tada paspauskite
ledo mygtuką.
LV | Kļūmju novēršana
Problēma
Atrisinājums
Ierīce
neieslēdzas.
Pārliecinieties, ka visi piederumi (uz bļodas vāka, uz
bļodas, uz blendera krūzes un motora bloka) ir
savietoti.
91
Problēma
Atrisinājums
Jautājums
Atbilde
Ierīce pēkšņi
pārtrauc
darboties.
Iespējams, lielu daudzumu produktu pārstrādes
laikā bļodas vāks ir attaisījies. Aizveriet vāku. Ierīce
uzreiz sāks darboties.
Vai blendera
traukā var likt
karstus
produktus?
Nē, atdzesējiet šķidrumus vai produktus līdz 80°C
temperatūrai, lai netiktu bojāti ierīces piederumi.
Kāpēc motors
rada nepatīkamu
smaku produktu
pārstrādes laikā?
Pirmajās lietošanas reizēs jauna ierīce mēdz izdalīt
nepatīkamu smaku vai dūmus. Tas vairs
neatkārtosies, kad ierīce būs lietota vairākas reizes.
Ierīce var izdalīt nepatīkamu smaku vai dūmus arī
tad, ja tā tiek lietota bez pārtraukuma pārāk ilgi.
Tādā gadījumā izslēdziet ierīci un ļaujiet tai 60
minūtes atdzist.
Pārstrādājamo produktu ir pārāk daudz. Uzstādiet
kontroles pogu IZSLĒGTS režīmā, lai izslēgtu ierīci
un izņemtu elektrības kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas. Tad ļaujiet ierīcei atdzist līdz istabas
temperatūrai. Pieslēdziet ierīci elektrībai un atkal
ieslēdziet to. Pārstrādājiet mazākas porcijas.
Ierīces motors
darbojas, bet
citrusaugļu
spiedes konuss
negriežas.
Lūdzu, pārbaudiet, vai esat ievietojis rīku turētāju.
Lūdzu, pārbaudiet, vai esat atbilstoši pievienojis
citrusaugļu spiedes sietu. (Norāde par tīkla
punktiem pret norādi uz bļodas roktura).
Visbiežāk uzdotie jautājumi
92
Jautājums
Atbilde
Vai varu mazgāt
visas
noņemamas
detaļas trauku
mazgājamajā
mašīnā?
Jā, izņemot motora bloku un asmeņu bloka
aizsargvāciņu.
Ko nozīmē
‘pulss’?
Piespiežot pulsa pogu, ierīce darbojas ar vislielāko
ātrumu tik ilgi, kamēr turat pogu piespiestu. Pulsa
pogu ieteicams izmantot, lai kontrolētu produktu
apstrādi, piemēram, tos smalcinot.
Kā rīkoties, ja
Izslēdziet ierīci un ar lāpstiņu atbrīvojiet asmeņu
asmeņu bloks vai bloku no produktiem, kas tajā iesprūduši. Ieteicams
motors
apstrādāt produktus mazās porcijās.
apstrādes laikā
tiek nosprostots?
Kā rīkoties, ja no
blendera sūcas
šķidrums?
Izslēdziet ierīci un izlejiet ievietotās sastāvdaļas. Tad
izņemiet asmeņu bloka saskarni. Pārbaudiet, vai
blīvējošais gredzens ir atbilstoši uzvietots uz
asmeņu bloka.
Kāpēc ledus
funkcija
nedarbojas?
Ja vēlaties izmantot ledus pogu, no sākuma
pagrieziet kontroles pogu IESLĒGTS stāvoklī. Tad
nospiediet ledus pogu.
PL | Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie nie
włącza się.
Upewnij się, że wszystkie wskaźniki montażowe (na
pokrywie pojemnika, pojemniku, dzbanku i części
silnikowej) znajdują się w jednej linii.
Problem
Rozwiązanie
Pytanie
Odpowiedź
Urządzenie
nagle się
zatrzymuje.
Pokrywka pojemnika mogła się otworzyć podczas
intensywnego miksowania dużej ilości produktów.
Urządzenie wznowi pracę natychmiast po
zamknięciu pokrywki w prawidłowy sposób.
Co oznacza
„pulse”?
Naciśnięcie przycisku pulsacji (Pulse) powoduje, że
urządzenie pracuje na najwyższych obrotach tak
długo, jak długo naciśnięty jest ten przycisk. Użycie
przycisku pulsacji jest zalecane w przypadku, gdy
wymagana jest większa kontrola nad procesem
miksowania, na przykład podczas siekania.
Czy mogę wlać
składniki o
temperaturze
wrzenia do
dzbanka
blendera?
Nie, poczekaj aż płyn lub składniki ostygną do
temperatury 80°C, aby uniknąć uszkodzenia
akcesoriów.
Dlaczego z
silnika
wydobywa się
nieprzyjemny
zapach podczas
pracy blendera?
Wydzielanie przez nowe urządzenie
nieprzyjemnego zapachu lub nieznacznych ilości
dymu podczas pierwszych uruchomień jest
zjawiskiem normalnym. Po jakimś czasie zjawisko
to ustanie. Urządzenie może wydzielać
nieprzyjemny zapach lub nieznacznie dymić
również wtedy, gdy było używane zbyt długo. W
takim wypadku należy wyłączyć urządzenie i
odczekać 60 minut, aż ostygnie.
Ilość miksowanych składników jest zbyt duża. Ustaw
pokrętło regulacji szybkości w pozycji „OFF”, aby
wyłączyć urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu
sieciowego z gniazdka elektrycznego. Następnie
odczekaj, aż urządzenie ochłodzi się do
temperatury pokojowej. Włóż wtyczkę urządzenia
do gniazdka elektrycznego i włącz je ponownie.
Miksuj mniejsze porcje.
Silnik urządzenia Sprawdź, czy został włożony uchwyt na akcesoria.
działa, ale stożek
wyciskarki do
cytrusów nie
obraca się.
Sprawdź, czy sitko i wyciskarka do cytrusów zostały
prawidłowo zamocowane. (Wskaźnik na sitku
powinien znajdować się w jednej linii ze
wskaźnikiem na uchwycie pojemnika).
Często zadawane pytania
Pytanie
Odpowiedź
Czy mogę myć
wszystkie
zdejmowane
części
urządzenia w
zmywarce?
Tak, oprócz części silnikowej oraz nasadki
zabezpieczającej części tnącej.
Co należy
Wyłącz urządzenie i za pomocą łopatki wyjmij
zrobić, gdy część składniki blokujące część tnącą. Zalecamy również
tnąca lub silnik
miksowanie mniejszych ilości składników.
zablokują się
podczas pracy?
Co należy
zrobić, gdy
blender
przecieka?
Wyłącz urządzenie i wylej miksowane składniki, a
następnie zdejmij część tnącą. Sprawdź, czy
uszczelka jest prawidłowo założona na część tnącą.
Wlej płynne składniki przez sitko.
93
Pytanie
Odpowiedź
Dlaczego funkcja Jeśli chcesz korzystać z przycisku „Ice” (lód),
kruszenia lodu
najpierw ustaw pokrętło regulacyjne w pozycji
nie działa?
„ON” i naciśnij przycisk „Ice” (lód).
RO | Depanare
Problemă
Soluţie
Aparatul nu
porneşte.
Asiguraţi-vă că toate marcajele de asamblare (de
pe capacul bolului, de pe bol, de pe vasul
blenderului şi de pe blocul motor) sunt aliniate.
Aparatul se
opreşte brusc.
Este posibil să se fi desfăcut capacul bolului în
timpul unei operaţii dificile de procesare. Închideţi
capacul corect. Aparatul porneşte la loc imediat.
Operaţia de procesare este prea dificilă. Setaţi
butonul în poziţia OFF (Oprit) pentru a opri
aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. Apoi lăsaţi
aparatul să se răcească la temperatura camerei.
Conectaţi aparatul şi porniţi-l din nou. Procesaţi
cantităţi mai mici.
Motorul
aparatului
funcţionează
însă conul
presei pentru
citrice nu se
învârteşte.
Verificaţi dacă aţi introdus suportul pentru
instrument.
Verificaţi dacă aţi montat corect strecurătoarea
presei pentru citrice. (Semnul de pe strecurătoare
se află în dreptul semnului de pe mânerul bolului).
94
Întrebări frecvente
Întrebare
Răspuns
Pot spăla toate
componentele
detaşabile în
maşina de
spălat vase?
Da, cu excepţia blocului motor şi a capacului de
protecţie al unităţii cuţitului.
Ce presupune
funcţia impuls?
Când apăsaţi butonul Impuls, aparatul funcţionează
la cea mai mare viteză atâta timp cât ţineţi butonul
apăsat. Vă recomandăm să folosiţi butonul Impuls
dacă vreţi să aveţi mai mult control asupra
procesării, de exemplu când tocaţi.
Pot turna
ingrediente
fierbinţi în vasul
blenderului?
Nu, lăsaţi lichidele sau ingredientele să se răcească
la 80°C pentru a evita deteriorarea accesoriilor.
De ce motorul
emană un miros
neplăcut în
timpul
procesării?
Este normal ca un aparat nou să emane un miros
neplăcut sau puţin fum în timpul primelor
funcţionări. Acest fenomen se va opri după ce aţi
folosit aparatul de câteva ori. Aparatul poate
emana un miros neplăcut sau puţin fum şi după o
utilizare îndelungată. În acest caz, trebuie să opriţi
aparatul şi să-l lăsaţi să se răcească 60 de minute.
Ce trebuie să
fac când
unitatea
cuţitului sau
motorul se
blochează în
timpul
funcţionării?
Opriţi aparatul şi folosiţi o spatulă pentru
dislocarea ingredientelor care blochează unitatea
cuţitului. Vă recomandăm să procesaţi cantităţi mai
mici.
Întrebare
Răspuns
Проблема
Ce trebuie să
fac dacă există
scurgeri din
blender?
Opriţi aparatul şi turnaţi ingredientele. Apoi
scoateţi conexiunea pentru unitatea cuţitului.
Verificaţi dacă garnitura a fost montată corect pe
unitatea cuţitului.
De ce
nu funcţionează
funcţia pentru
gheaţă?
Dacă doriţi să utilizaţi butonul pentru gheaţă,
răsuciţi mai întâi butonul de control în poziţia ON
(Pornit). Apoi apăsaţi butonul pentru gheaţă.
Мотор работает,
Проверьте, установлен ли держатель
насадок.
но конус
соковыжималки для
цитрусовых не
вращается.
RU | Поиск и устранение неисправностей
Проблема
Способы решения
Прибор не
работает.
Убедитесь, что все отметки сборки (на
крышке чаши и чаше, на кувшине и на блоке
электродвигателя) совпадают.
При неожиданной
остановке
электродвигателя:
В результате работы в интенсивном
режиме крышка чаши могла открыться.
Закройте крышку. Прибор сразу
возобновит работу.
Нагрузка слишком велика. Установите
регулятор в положение OFF (Выкл.), чтобы
выключить прибор и вытащите вилку из
розетки электросети. Дайте прибору
остыть до комнатной температуры.
Подключите прибор к электросети
снова включите. Обрабатывайте менее
объемные порции.
Способы решения
Проверьте правильность установки сита в
соковыжималке для цитрусовых. (Отметка
на сите должна совпадать с отметкой на
чаше).
Часто задаваемые вопросы и ответы на них
Вопрос
Ответ
Могу ли я мыть
все съемные
детали в
посудомоечной
машине?
Да, кроме блока электродвигателя и
защитного колпачка ножевого блока.
Что такое
“импульсный”
режим?
Когда вы нажимаете на кнопку импульсного
режима, прибор будет работать на
максимальной скорости столь долго,
сколько вы будете удерживать кнопку
нажатой. Импульсный режим рекомендуется
использовать, если вы хотите в большей
степени контролировать процесс
обработки продуктов, например, когда вы
измельчаете продукты.
Могу ли я наливать Нет, дайте жидкости остыть до 80°C, чтобы
кипящую жидкость не повредить насадки.
в кувшин
блендера?
95
Вопрос
Ответ
Problém
Почему при
работе
электродвигателя
появляется
неприятный запах?
Обычно работающий новый прибор при
первых включениях издает неприятный
запах или выделяет небольшое количество
дыма. Это явление исчезнет после того, как
прибор поработает несколько раз. Прибор
также может издавать неприятный запах
или выделять небольшое количество дыма,
если он долго работает. В этом случае
следует выключить прибор и дать ему
остыть в течение 60 минут.
Zariadenie náhle
Veko misky sa mohlo počas náročnejšej úlohy
prestane fungovať. otvoriť. Poriadne zatvorte veko. Zariadenie začne
okamžite znova pracovať.
Что делать при
остановке ножей
во время работы?
Выключите прибор и удалите лопаточкой
пищевые продукты, заблокировавшие
устройство. Мы также рекомендуем
обрабатывать меньшие количества
продуктов.
Что делать при
протекании
блендера?
Выключите прибор и вылейте содержимое.
Затем извлеките ножевой блок. Проверьте
правильность установки уплотнительного
кольца на ножевом блоке. Слейте смесь
через сито.
Почему функция
льда работает?
При необходимости использования кнопки
включения измельчения льда, сначала
установите регулятор в положение ON
(Вкл.). Затем нажмите кнопку включения
измельчения льда.
SK | Riešenie problémov
96
Problém
Riešenie
Zariadenie sa
nedá zapnúť.
Uistite sa, že všetky značky (na veku misky, na
miske, na nádobe mixéra a na pohonnej
jednotke) sú v zákryte.
Riešenie
Úloha je príliš náročná. Prepnite ovládací gombík
do polohy OFF, aby ste zariadenie vypli a
odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. Potom
nechajte zariadenie ochladiť na izbovú teplotu.
Zariadenie znova pripojte do siete a zapnite ho.
Spracujte menšie dávky surovín.
Motor zariadenia
je spustený, ale
kužeľ lisu na
citrusové plody sa
neotáča.
Skontrolujte, či ste vložili nosič nástroja.
Skontrolujte, či ste správne pripojili sitko lisu na
citrusové plody. (Značka na sitku smeruje k
značke na rukoväti misky).
Často kladené otázky
Otázka
Odpoveď
Všetky
Áno, a to okrem pohonnej jednotky a ochranného
oddeliteľné
krytu čepele.
diely môžem
umývať v
umývačke riadu?
Čo znamená
„impulz“?
Ak stlačíte tlačidlo Pulse, zariadenie bude pracovať
najväčšou rýchlosťou dovtedy, kým tlačidlo držíte
stlačené. Tlačidlo Pulse Vám odporúčame použiť
vtedy, keď chcete lepšie ovládať spracovanie
potravín, napríklad pri ich sekaní.
Otázka
Odpoveď
Težava
Rešitev
Môžem do
nádoby mixéra
naliať vriace
suroviny?
Nie, kvapaliny alebo suroviny nechajte vychladnúť
aspoň na teplotu 80°C, aby ste predišli poškodeniu
príslušenstva.
Aparat nenadoma
preneha delovati:
Pokrov posode se je morda med obdelovanjem
snel. Pravilno zaprite pokrov. Aparat takoj začne
ponovno delovati.
Prečo počas
spracovania
surovín motor
páchne?
Nové zariadenie môže počas niekoľkých prvých
použití vydávať slabý zápach a malé množstvo
dymu. Po opakovanom použití zariadenia sa tento
nedostatok stratí. Zariadenie sa môže rovnako
správať aj vtedy, ak ste ho bez prestávky nechali
príliš dlho pracovať. V takom prípade vypnite
zariadenie a nechajte ho 60 minút vychladnúť.
Čo mám
spraviť, ak sa
počas
spracovania
surovín zasekne
čepeľ alebo
motor?
Vypnite zariadenie a pomocou varešky odstráňte
suroviny, ktoré zablokovali pohyb čepele.
Odporúčame Vám tiež pokračovať v činnosti s
menším množstvom surovín.
Čo mám
spraviť, ak
mixér tečie?
Vypnite zariadenie a z nádoby vylejte prísady.
Následne odpojte prepojenie čepele. Skontrolujte,
či je správne založený tesniaci krúžok na čepeli.
Prečo nefunguje Ak chcete použiť tlačidlo drvenia ľadu, najskôr
funkcia drvenia otočte ovládací gombík do polohy ON. Potom
ľadu?
stlačte tlačidlo drvenia ľadu.
SL | Odpravljanje težav
Težava
Rešitev
Aparat se ne
vklopi.
Prepričajte se, da so vse sestavne oznake (na
pokrovu posode, posodi, posodi mešalnika in
motorni enoti) poravnane.
Obdelava sestavin je prezahtevna. Regulator
obrnite na položaj OFF, da izklopite aparat, in
vtikač izključite iz omrežne vtičnice. Nato
počakajte, da se aparat ohladi na sobno
temperaturo. Aparat vključite in ponovno
vklopite. Obdelujte manjše količine.
Motor aparata
deluje, vendar se
stožec ožemalnika
citrusov ne
obrača.
Preverite, ali ste vstavili nosilec nastavka.
Preverite, ali ste rešeto ožemalnika citrusov
pravilno pritrdili (oznaka na rešetu je usmerjena
proti oznaki na ročaju posode).
Pogosto zastavljena vprašanja
Vprašanje
Odgovor
So vsi snemljivi
deli aparata
primerni za
pomivanje v
pralnem stroju?
Da, razen motorne enote in zaščitnega pokrovčka
za rezilno enoto.
Kaj pomeni
“pulzno”?
Ko pritisnete pulzni gumb, aparat deluje z največjo
hitrostjo, dokler držite gumb. Ta gumb uporabljajte,
kadar želite obdelavo bolje nadzorovati, na primer
pri sekljanju.
97
Vprašanje
Odgovor
Problem
Rešenje
Lahko v posodo
mešalnika
nalijem vrele
sestavine?
Ne. Počakajte, da se sestavine ohladijo na 80 °C,
da preprečite poškodovanje nastavkov.
Aparat je
odjednom
prestao sa
radom.
Možda se poklopac činije otvorio tokom
obrađivanja čvrstih sastojaka. Zatvorite ga. Aparat
će odmah početi da radi.
Zakaj motor
med
obdelovanjem
sestavin oddaja
neprijeten vonj?
Novi aparati pri prvih nekaj uporabah običajno
oddajajo neprijeten vonj in se iz njih celo nekoliko
kadi. Ta pojav izgine po nekaj uporabah. Aparat
lahko prav tako oddaja neprijeten vonj ali se iz
njega celo kadi, če je bil predolgo vklopljen. V tem
primeru aparat izklopite in počakajte 60 minut, da
se ohladi.
Kaj naj storim, če Izklopite aparat in z lopatico odstranite sestavine,
rezilna enota ali ki blokirajo rezilno enoto. Prav tako priporočamo,
motor med
da hkrati obdelujete le manjše količine.
obdelovanjem
blokirata?
Kaj naj storim, če Izklopite aparat in izlijte sestavine. Preverite, ali je
mešalnik spušča? tesnilo pravilno nameščeno na rezilno enoto.
Pijačo zlijte skozi rešeto.
Zakaj funkcija za
drobljenje ledu
ne deluje?
Če želite uporabiti funkcijo za drobljenje ledu,
regulator premaknite na položaj ON. Nato
pritisnite gumb za led.
SR | Rešavanje problema
98
Problem
Rešenje
Aparat se ne
uključuje.
Proverite da li se sve oznake za montažu (na
poklopcu posude, na posudi, na bokalu blendera i
jedinici motora) nalaze u istoj liniji.
Sastojci su suviše teški za obradu. Okrenite regulator
u položaj OFF (Isključeno) da biste isključili uređaj i
izvucite utikač iz zidne utičnice. Sačekajte da se
aparat ohladi do sobne temperature. Priključite
uređaj na napajanje i ponovo ga uključite. Obrađujte
manje količine namirnica.
Motor uređaja
radi, ali se kupa
cediljke za
agrume ne
okreće.
Proverite da li ste umetnuli držač dodatka.
Proverite da li ste pravilno pričvrstili sito cediljke za
agrume. (Oznaka na situ nalazi se u istoj liniji sa
oznakom na dršci posude).
Najčešća pitanja
Pitanje
Odgovor
Da li sve delove Da, sa izuzetkom jedinice motora i zaštitnom
koji mogu da se navlakom za jedinicu sečiva.
rastave mogu da
perem u mašini
za sudove?
UK | Усунення несправностей
Pitanje
Odgovor
Šta znači
“pulsiranje”?
Kada pritisnete dugme „Pulsno“, uređaj će raditi na
maksimalnoj brzini sve dok pritiskate dugme.
Upotreba dugmeta „Pulsno“ preporučuje se ako
želite da imate veću kontrolu nad procesom
obrade, npr. kod seckanja.
Проблема
Вирішення
Пристрій не
вмикається.
Перевірте, чи усі позначки для монтажу (на
кришці чаші, на чаші, на глекові блендера та
блоці двигуна) вирівняні.
Smem li da
sipam ključale
sastojke u bokal
blendera?
Ne, ostavite tečnosti ili čvrste sastojke da se ohlade
do 80°C kako ne bi došlo do oštećenja dodataka.
Пристрій
раптом
перестав
працювати.
Можливо, кришка чаші зсунулася під час
обробки великої кількості продуктів. Закрийте
кришку належним чином. Пристрій одразу ж
почне знову працювати.
Zašto motor u
toku prerade
proizvodi
neprijatan miris?
U toku prvih nekoliko upotreba, novi uređaji vrlo
često ispuštaju neprijatan miris ili određenu količinu
dima. Ova pojava će nestati nakon nekoliko
upotreba. Neprijatan miris ili dim mogu da se pojave
i ako ste aparat predugo koristili. U tom slučaju,
isključite aparat i ostavite ga da se hladi 60 minuta.
Šta da uradim
ukoliko se u
toku rada
motor ili sečivo
blokiraju?
Isključite uređaj i lopaticom pomerite sastojke koji
blokiraju sečivo. Takođe savetujemo da prerađujete
manje količine sastojaka.
Šta treba da
uradim ukoliko
blender curi?
Isključite aparat i izlijte sastojke. Zatim uklonite
interfejs jedinice sečiva. Proverite da li je zaptivni
prsten pravilno postavljen na jedinicu sečiva.
Zašto funkcija
za led ne radi?
Ako želite da koristite dugme za led, prvo okrenite
regulator u položaj ON (Uključeno). Zatim
pritisnite dugme za led.
Пристрій обробляє надто велику кількість
продуктів. Встановіть регулятор у положення
ВИМК., щоб вимкнути пристрій і вийняти
штепсель із розетки. Потім дайте пристрою
охолонути до кімнатної температури.
Під’єднайте живлення і увімкніть пристрій знову.
Обробляйте продукти меншими порціями.
Двигун
пристрою
працює, але
конус цитруспреса не
повертається.
Перевірте, чи встановлений тримач
інструментів.
Перевірте, чи сіточка цитрус-преса встановлена
належним чином. (позначка на сіточці вказує на
позначку на ручці чаші).
99
Запитання, що часто задаються
100
Запитання
Відповідь
Чи можна мити
всі знімні частини
у посудомийній
машині?
Так, за винятком блока двигуна і захисного
ковпака для ріжучого блока.
Що означає
“імпульсний”?
Якщо натиснути та утримувати кнопку
імпульсного режиму, пристрій почне
працювати на найвищій швидкості. Радимо
використовувати кнопку імпульсного режиму,
якщо Ви бажаєте краще контролювати
процес обробки продуктів, наприклад, під час
нарізання.
Чи можна
заливати у глек
блендера дуже
гарячі (які щойно
закипіли)
продукти?
Ні, дайте продуктам чи рідинам охолонути
до температури 80°C, щоб не пошкодити
приладдя.
Чому з двигуна
під час роботи
виходить
неприємний
запах?
З новими пристроями таке часто буває неприємний запах або незначна кількість
диму протягом перших кількох хвилин
використання. Це явище припиниться після
кількох разів використання пристрою.
Неприємний запах або дим можуть також
з’явитися після тривалого використання
пристрою. У такому випадку вимкніть
пристрій і дайте йому охолонути протягом
60 хвилин.
Запитання
Відповідь
Що потрібно
робити, якщо під
час обробки
ріжучий блок чи
двигун
заблоковуються?
Вимкніть пристрій і за допомогою лопатки
видаліть продукти, які заблокували ріжучий
блок. Радимо також переробляти менші
порції продуктів.
Що потрібно
Вимкніть пристрій і вилийте продукти. Зніміть
зробити, якщо
ріжучий блок. Перевірте, чи ущільнююче
блендер протікає? кільце встановлене на ріжучий блок
належним чином.
Чому функція
кришення льоду
не працює?
Щоб використовувати функцію кришення
льоду, спочатку поверніть регулятор у
положення УВІМК. Потім натисніть кнопку
кришення льоду.
EN | Environment
,, Do not throw away the appliance with the normal household
waste at the end of its life, but hand it in at an official collection
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment.
BG | Опазване на околната среда
,, След края на срока на експлоатация на уреда не го
изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го
предайте в официален пункт за събиране, където да бъде
рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на
околната среда.
CS | Ochrana životního prostředí
,, Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního
odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci.
Pomůžete tím chránit životní prostředí.
ET | Keskkonnakaitse
,, Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade
tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Seda tehes
aitate keskkonda säästa.
HR | Zaštita okoliša
,, Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s
uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno
odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.
HU | Környezetvédelem
,, A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő.
Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul
környezete védelméhez.
101
KZ | Қоршаған айнала
,, Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй
қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл
құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына
өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған айналаны сақтауға себіңізді
тигізесіз.
LT | Aplinka
,, Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis
atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip
prisidėsite prie aplinkosaugos.
LV | Vides aizsardzība
,, Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei.
Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi.
PL | Ochrona środowiska
,, Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu
zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do
tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.
RO | Protecţia mediului
,, Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul
duratei de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare
autorizat pentru reciclare. În acest fel, ajutaţi la protejarea
mediului înconjurător.
RU | Защита окружающей среды
,, После окончания срока службы не выбрасывайте прибор
вместе с бытовыми отходами. Передайте его в
специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим
вы поможете защитить окружающую среду.
102
SK | Životné prostredie
,, Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným
komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na miesto
oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.
SL | Okolje
,, Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na
uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k
ohranitvi okolja.
SR | Zaštita okoline
,, Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u
kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za
reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.
UK | Навколишнє середовище
,, Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для
повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте
захистити довкілля.
EN | Recipes
Fresh fruit milkshake
Do not process more than the quantities indicated in this recipe in
one go. Let the appliance cool down to room temperature before
you continue processing.
Ingredients:
-- 100g bananas or strawberries
-- 200ml fresh milk
-- 50g vanilla ice cream
-- granulated sugar to taste
,, Peel the bananas or rinse and hull the strawberries. Cut the fruit
into smaller pieces. Put all the ingredients in the blender jar. 
,, Blend until smooth.
Tip:You can use any fruit you like to make your favourite fresh fruit
milkshake.
Nourishing vegetable soup from Budapest
Ingredients:
-- 240g kohlrabi
-- 240g potatoes
-- 360g celery
-- 120g carrots
-- water (fill up to 1,5-litre indication)
,, Put the kohlrabi, potatoes, celery, carrots and water in the
blender in this order. Blend the ingredients for 5 seconds for a
coarse soup or longer for a finer result.
-- 150g dal (from can)
-- 150g smoked pork
-- 190g crème fraîche
-- 15g parsley
-- salt
-- fresh pepper
-- 1.5 stock cubes
-- 2 bay leaves
,, Put the blended ingredients in a pan and bring to the boil.
Add water, crème fraîche, dal, pork and herbs. Cook for 30
minutes while stirring constantly.
,, If you want to prepare a larger quantity of soup, let the appliance
cool down for 60 minutes after processing the ingredients for
each batch.
Pizza dough
Ingredients:
-- 1000g flour
-- 25g yeast
-- 600ml warm water
1 Put all the dry ingredients into the bowl.
2 Pour in the water and knead for 45 seconds. If necessary, e.g. to
get a firmer result, you can continue to knead.
BG | Рецепти
Млечен шейк от пресни плодове
Не обработвайте наведнъж по-големи количества от указаните в
рецептите. Оставете уреда да се охлади до стайна температура,
преди да продължите работата.
Съставки:
-- 100 г банани или ягоди
-- 200 мл прясно мляко
-- 50 г сладолед с ванилия
-- захар на кристали по вкус
,, Обелете бананите или измийте ягодите и им махнете
дръжките. Нарежете плодовете на по-дребни парчета. Сипете
всички съставки в каната на пасатора.  
,, Бъркайте до получаване на гладка смес.
Съвет: Можете да използвате каквито си искате пресни плодове,
за да направите любимия си млечен шейк.
103
Питателна зеленчукова супа от Будапеща
Съставки:
-- 240 г алабаш
-- 240 г картофи
-- 360 г целина
-- 120 г моркови
-- вода (напълнете до обозначението за 1,5 литра)
,, Изсипете алабаша, картофите, целината, морковите и вода в
пасатора в указания ред. Пасирайте продуктите 5 секунди за
по-твърда супа или по-дълго за по-фин продукт.
-- 150 г грах (от консерва)
-- 150 г пушено свинско
-- 190 г заквасена сметана
-- 15 г магданоз
-- сол
-- червен пипер
-- 1,5 кубчета бульон
-- 2 дафинови листа
,, Изсипете пасираните продукти в тиган и варете до кипване.
Добавете вода, заквасената сметана, граха, свинското и
подправките. Гответе в продължение на 30 минути, като
разбърквате непрекъснато.
,, Ако желаете да приготвите по-голямо количество супа,
оставете уреда да изстива 60 минути след обработването на
всяка порция продукти
Тесто за пица
Съставки:
-- 1000 г брашно
-- 25 г мая
-- 600 мл топла вода
1 Сложете всички сухи съставки в купата.
2 Налейте водата и месете 45 секунди. Ако е нужно, напр. за да
получите по-твърд продукт, можете да продължите да
месите.
104
CS | Recepty
Čerstvý ovocný mléčný koktejl
Nezpracovávejte najednou větší množství, než je uvedeno v tomto
receptu. Než budete pokračovat ve zpracování potravin, nechte
přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.
Přísady:
-- 100 g banánů nebo jahod
-- 200 ml čerstvého mléka
-- 50 g vanilkové zmrzliny
-- granulovaný cukr podle chuti
,, Oloupejte banány a opláchněte jahody a zbavte je stopek.
Nakrájejte ovoce na menší kousky.Vložte všechny suroviny do
nádoby mixéru. ,, Mixujte, dokud se vše nerozmělní.
Upozornění Pro přípravu čerstvého ovocného mléčného koktejlu můžete
použít jakékoli vaše oblíbené ovoce.
Výživná zeleninová polévka z Budapešti
Přísady:
-- 240 g kedluben
-- 240 g brambor
-- 360 g celeru
-- 120 g mrkve
-- voda (naplňte po vyznačenou hladinu 1,5 litru)
,, Vložte kedlubny, brambory, celer, mrkev a vodu do mixéru
v tomto pořadí. Mixujte suroviny po dobu 5 sekund. Tím vytvoříte
hrubě rozmixovanou polévku. Pro dosažení jemnějšího výsledku
mixujte dále.
-- 150 g luštěnin dal (z konzervy)
-- 150 g uzeného vepřového masa
-- 190 g smetany
-- 15 g petržele
-- sůl
-- čerstvý pepř
-- 1,5 kostky bujónu
-- 2 ks bobkového listu
,, Rozmixované suroviny vložte do hrnce a přiveďte k varu. Přidejte
vodu, smetanu, luštěniny dal, maso a bylinky. Za stálého míchání
vařte po dobu 30 minut.
,, Chcete-li připravit větší množství polévky, nechte přístroj
vychladnout po dobu 60 minut po zpracování surovin každé dávky.
----,,
1 Vložte všechny suché přísady do nádoby.
--------,,
Těsto na pizzu
Přísady:
-- 1 000 g mouky
-- 2 g kvasnic
-- 600 ml horké vody
2 Nalijte vodu a hněťte po dobu 45 sekund.V případě potřeby, např.
chcete-li obdržet pevnější výsledek, můžete pokračovat ve
hnětení.
ET | Retseptid
Piimakokteil värsketest puuviljadest
Ärge töödelge korraga rohkem koguseid, kui retseptis on näidatud.
Laske seadmel enne töötlemise jätkamist toatemperatuurini jahtuda.
Koostisained:
-- 100 g banaane või maasikaid
-- 200 g värsket piima
-- 50 g vaniljejäätist
-- sõmerat suhkrut maitse järgi
,, Koorige banaanid või peske ja puhastage maasikad. Lõigake
väiksemateks tükkideks. Pange kõik mikserkannu. 
,, Segage, kuni segu on ühtlaselt püdel.
Näpunäide:Värske meelispiimakokteili tegemiseks võite kasutada ükskõik
milliseid puuvilju.
Toitev köögiviljasupp Budapestist
Koostisained:
-- 240 g nuikapsast
,,
240 g kartulit
360 g sellerit
120 g porgandit
vett (täitke kuni 1,5 l märgendini)
Pange nuikapsas, kartulid, seller, porgandid ja vesi nimetatud
järjestuse mikserikannu. Jämedateralise supi koostisaineid
peenestage 5 sek, peenemateralise omasid kauem.
150 g ube (konserveeritud)
150 g suitsetatud sealiha
190 g crème fraîche´d (hapukoort)
15 g peterselli
soola
värsket pipart
1,5 puljongikuubikut
2 loorberilehte
Pange peenestatud koostisained potti ja laske keema minna. Lisage
vett, crème fraîche´d (hapukoort), oad, liha ja ürdid. Keetke
pidevalt segades 30 min.
Kui soovite valmistada suurema koguse suppi, laske seadmel pärast
iga koostisainete koguse töötlemist 60 min jahtuda.
Pitsa tainas
Koostisained:
-- 1000 g jahu
-- 25 g pärmi
-- 600 ml sooja vett
1 Pange kõik kuivained kaussi.
2 Valage vesi peale ja sõtkuge 45 sekundit. Kui tainas pole veel
piisavalt tahe, jätkake sõtkumist.
HR | Recepti
Frape od svježeg voća
Nemojte odjednom obrađivati veću količinu hrane od one navedene u
receptu. Ostavite aparat da se ohladi do sobne temperature
prije nastavka obrade.
105
Sastojci:
-- 100 g banana ili jagoda
-- 200 ml svježeg mlijeka
-- 50 g sladoleda od vanilije
-- granulirani šećer
,, Ogulite banane te operite i očistite jagode. Izrežite voće na male
komadiće. Stavite sve sastojke u vrč miješalice. 
,, Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu.
Savjet: Možete koristiti bilo koje voće i napraviti omiljeni frape od svježeg
voća.
Okrepljujuća juha od povrća iz Budimpešte
Sastojci:
-- 240 g korabe
-- 240 g krumpira
-- 360 g celera
-- 120 g mrkvi
-- voda (napunite do oznake za 1,5 l)
,, Korabu, krumpire, celer, mrkve i vodu stavite tim redoslijedom u
miješalicu. Miješajte sastojke 5 sekundi za juhu s većim komadima
ili dulje za juhu sa sitnijim komadima.
-- 150 g dahla (iz konzerve)
-- 150 g dimljene svinjetine
-- 190 g crème fraîche
-- 15 g peršina
-- sol
-- svježi papar
-- 1,5 kocka za juhu
-- 2 lista lovora
,, Izmiješane sastojke stavite u posudu i zakuhajte. Dodajte vodu,
crème fraîche, dahl, svinjetinu i začine. Kuhajte 30 minuta uz
neprestano miješanje.
,, Ako želite napraviti veću količinu juhe, ostavite aparat da se hladi
60 minuta nakon obrade sastojaka za svaku seriju.
106
Tijesto za pizzu
Sastojci:
-- 1000 g brašna
-- 25 g kvasca
-- 600 ml tople vode
1 Sve suhe sastojke uspite u zdjelu.
2 Ulijte vodu i mijesite 45 sekundi. Prema potrebi, npr. kako bi
smjesa bila čvršća, možete mijesiti i duže.
HU | Receptek
Friss gyümölcsöt tartalmazó tejturmix
Egy alkalommal ne turmixoljon a receptben megjelöltnél nagyobb
mennyiséget. A turmixolás folytatása előtt hagyja lehűlni a készüléket
szobahőmérsékletűre.
Hozzávalók:
-- 10 dkg banán vagy eper
-- 2 dl friss tej
-- 5 dkg vaníliafagylalt
-- porcukor ízlés szerint
,, Hámozza meg a banánt, vagy öblítse le az epret. A gyümölcsöket
aprózza fel. Minden hozzávalót tegyen a turmixkehelybe. 
,, Turmixolja simára.
Tanács: A gyümölcsturmixot más kedvenc gyümölcseiből is elkészítheti.
Tápláló zöldségleves Budapest módra
Hozzávalók:
-- 24 dkg karalábé
-- 24 dkg burgonya
-- 36 dkg zeller
-- 12 dkg sárgarépa
-- víz (töltse fel maximum az 1,5 l-es szintjelzésig)
,, Tegye a karalábét, a burgonyát, a zellert, a sárgarépát és a vizet a
turmixgépbe ebben a sorrendben. Turmixolja 5 másodpercig az
alapanyagokat vagy ízlés szerint tovább.
--------,,
15 dkg lencse (konzerv)
15 dkg füstölt sertéshús
19 dkg tejföl
1,5 dkg petrezselyem
só
bors
1,5 húsleves kocka
2 babérlevél
Tegye az alapanyagokat serpenyőbe. Adjon hozzá vizet, majd a
tejfölt, a lencsét, a húst és a fűszereket. Főzze 30 percig folyamatos
keveréssel.
,, Ha több levest szeretne készíteni, hagyja a készüléket hűlni 60
percig, mielőtt újra elkezdené használni.
Pizza tészta
Hozzávalók:
-- 1 kg liszt
-- 25 g élesztő
-- 600 ml melegvíz
1 Tegye a száraz hozzávalókat az edénybe.
2 Öntse bele a vizet, majd gyúrja 45 másodpercig. Ha szükséges, pl.
szilárdabb állagú végeredményt kíván, folytathatja a gyúrást.
KZ | Рецепттер
Қунақы жеміс сүт коктейілі
Бір дегенде рецепте көрсетілген мөлшерден артық шайқауға/
турауға болмайды. Жұмыс жасауды жалғастырар алдында
құралдың бөлме температурасына дейін суығанын күтіңіз.
Ингредиенттер:
-- 100 гр банан немесе құлпынай
-- 200 мл қунақы сүт
-- 50 гр ваниль балмұздағы
-- Талғамыңызға қарай түйіршіктелген қант
,, Банан қабығын аршып, немесе құлпынайды тазалап және
шәйіп жіберіңіз. Жемісті кішкене бөліктерге кесіңіз.. Барлық
ингредиенттерді блендер банкісіне салыңыз. 
,, Жұмсақ сұйықтық болғанша шайқаңыз.
Кеңес: Сізге өзіңіз талғамыңызға қарай кез келген қунақы жеміс сүт
коктейлін жасауыңызға болады.
Будапештен келген қоректі көкөніс супы
Ингредиенттер:
-- 240гр кольраби
-- 240гр картоп
-- 360гр сельдерей
-- 120 гр сәбіз
-- Су (1,5 литр көрсеткішіне дейін толтырыңыз).
,, Кольраби, картоп, сельдерей, сәбіз және суды осы кезекпен
блендерге салыңыз. Егер ірілеу супы болсын десеңіз,
ингредиенттерді 5 секунд бойы, ал одан да сұйық болсын
десеңіз, ұзағырақ шайқаңыз.
-- 150 гр дал (консервіленген)
-- 150 гр қақталған шошқа еті
-- 190 гр crème fraîche
-- 15 гр ақжелкен
-- тұз
-- Қунақы бұрыш
-- 1.5 кесек
-- 2 лавр жапырағы
,, Шайқалған ингредиенттерді табаға салып, қайнатыңыз.
Су, crème fraîche, шошқа етін және шөптерді қосып, 30
минуттай тоқтаусыз араластырып отырып пісіріңіз.
,, Егер сіз көбірек мөлшердегі сорпа жасағыңыз келсе, құралды
әрбір бөлікті шайқағаннан соң 60 минут бойы суытып алыңыз.
Пицца қамыры
Ингредиенттер:
-- 1000 г ұн
-- 25 г ашытқы
-- 600 мл жылы су
107
1 Барлық құрғақ ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
2 Оған суды құйып, 45 секундтай илеңіз. Егер қажет болса,
мысалы, тығызырақ ету үшін, илеуді жалғастыра беруге болады.
LT | Receptai
Šviežių vaisių pieno kokteilis
Vienu metu neapdorokite didesnio kiekio nei nurodytas šiame
recepte. Prieš apdorodami toliau, leiskite prietaisui atvėsti iki
kambario temperatūros.
Sudėtis:
-- 100 g bananų ar braškių
-- 200 ml šviežio pieno
-- 50 g vanilinių ledų
-- smulkaus cukraus pagal skonį
,, Nulupkite bananus arba nuplaukite braškes ir nulupkite jų žieveles.
Vaisius susmulkinkite.Visus produktus sudėkite į maišytuvo ąsotį. 
,, Plakite tol, kol taps vientisa mase.
Patarimas: Šviežių vaisių pieno kokteilį galite pasigaminti iš bet kokių vaisių.
Maistinga daržovių sriuba iš Budapešto
Sudėtis:
-- 240 g kaliaropių
-- 240 g bulvių
-- 360 g salierų
-- 120 g morkų
-- vandens (pripilti iki 1,5 litro žymos)
,, Į maišytuvą nurodyta tvarka sudėkite kaliaropes, bulves, salierus,
morkas ir įpilkite vandens. Produktus maišykite 5 sekundes, jei
norite gauti rupią sriubą, arba ilgiau, jei norite, kad sriubos
sudedamosios dalys būtų labiau susmulkintos.
-- 150 g dalo (iš skardinės)
-- 150 g rūkytos kiaulienos
-- 190 g grietinės
-- 15 g petražolių
-- druskos
108
---,,
šviežių pipirų
1,5 sultinio kubelio
2 lauro lapų
Sudėkite sumaišytus produktus į puodą ir užvirinkite.
Įpilkite vandens, įdėkite grietinės, dalo, kiaulienos ir prieskonių.
Virkite 30 minučių nuolat maišydami.
,, Jei norite paruošti didesnį sriubos kiekį, leiskite prietaisui atvėsti
60 minučių apdorojus vienos porcijos produktus.
Picos tešla
Sudėtis:
-- 1000 g miltų
-- 25 g mielių
-- 600 ml šilto vandens
1 Sudėkite visus sausus produktus į dubenį.
2 Supilkite vandenį ir maišykite apie 45 sekundes. Jei tešla per skysta,
galite minkyti ją ilgiau.
LV | Receptes
Svaigu augļu piena kokteilis
Vienā reizē nepārstrādājiet lielākus daudzumus par receptē
norādītajiem. Ļaujiet ierīcei atdzist līdz istabas temperatūrai pirms
darba turpināšanas.
Sastāvdaļas:
-- 100g banānu vai zemeņu
-- 200ml svaiga piena
-- 50g vaniļas saldējuma
-- smalkais cukurs pēc garšas
,, Nomizojiet banānus vai noskalojiet un notīriet zemenes. Sagrieziet
augļus sīkākos gabaliņos. Ielieciet visus produktus blendera krūzē. 
,, Jauciet, kamēr masa kļūst vienmērīga.
Padoms:Varat lietot jebkādus augļus, no kuriem vēlaties pagatavot savu
iecienīto svaigu augļu piena kokteili.
Sātīga dārzeņu zupa no Budapeštas
Sastāvdaļas:
-- 240g kolrābju
-- 240g kartupeļu
-- 360g seleriju
-- 120g burkānu
-- ūdens (piepildiet līdz 1,5 litra atzīmei)
,, Ievietojiet kolrābjus, kartupeļus, selerijas, burkānus un ūdeni
blenderī minētajā kārtībā. Sajauciet sastāvdaļas 5 sekundes, lai
iegūtu biezzupu, vai ilgāk ne tik biezam rezultātam.
-- 150g pupiņu (konservētas)
-- 150g kūpinātas cūkgaļas
-- 190g krējums
-- 15g pētersīļa
-- sāls
-- svaigs pipars
-- 1,5 buljona kubiņi
-- 2 lauru lapas
,, Ievietojiet sajauktas sastāvdaļas katlā un uzvāriet tās.
Pievienojiet ūdeni, krējumu, pupiņas, cūkgaļu un zaļumus.
Gatavojiet 30 minūtes, reizēm apmaisot.
,, Ja vēlaties pagatavot lielāku daudzumu zupas, ļaujiet ierīcei atdzist
60 minūtes pēc katras porcijas sastāvdaļu pārstrādes.
Picas mīkla
Sastāvdaļas:
-- 1000 g miltu
-- 25 g rauga
-- 600 ml silta ūdens
1 Ieberiet visas sausās sastāvdaļas bļodā.
2 Pielejiet ūdeni un mīciet 45 sekundes. Ja nepieciešams, piemēram,
lai iegūtu stingrāku mīklu, varat turpināt mīcīt.
PL | Przepisy
Koktajl mleczny ze świeżych owoców
Nie miksuj na raz większej ilości składników niż podano w tym
przepisie. Przed miksowaniem kolejnej części składników odczekaj, aż
urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
Składniki:
-- 100 g bananów lub truskawek
-- 200 ml świeżego mleka
-- 50 g lodów waniliowych
-- cukier kryształ do smaku
,, Obierz banany lub opłucz i obierz truskawki. Pokrój owoce na
mniejsze kawałki. Wszystkie składniki włóż do dzbanka. ,, Miksuj do uzyskania jednolitej masy.
Wskazówka: Użyj owoców, które lubisz, aby przyrządzić ulubiony koktajl
mleczny.
Pożywna zupa jarzynowa z Budapesztu
Składniki:
-- 240 g kalarepy
-- 240 g ziemniaków
-- 360 g selera naciowego
-- 120 g marchwi
-- woda (tyle, aby dopełnić do wskaźnika 1,5 litra)
,, Włóż składniki do blendera w następującej kolejności: kalarepa,
ziemniaki, seler, marchew i woda. Miksuj przez 5 sekund, jeśli
chcesz uzyskać zupę z większymi kawałkami warzyw, lub dłużej,
jeśli chcesz uzyskać jednolitą masę.
-- 150 g soczewica (z puszki)
-- 150 g wędzonej wieprzowiny
-- 190 g crème fraîche (lekko kwaśnej śmietany)
-- 15 g pietruszki
-- sól
-- świeżo zmielony pieprz
-- 1,5 kostki rosołowej
-- 2 listki laurowe
109
,, Przełóż zmiksowane składniki do garnka i zagotuj. Dodaj wodę,
śmietanę crème fraîche, soczewicę, wieprzowinę, zioła i przyprawy.
Gotuj przez 30 minut, ciągle mieszając.
,, Jeśli chcesz przygotować większą ilość zupy, po zmiksowaniu
każdej porcji składników poczekaj 60 minut, aż urządzenie
ostygnie.
Ciasto na pizzę
Składniki:
-- 1000 g mąki
-- 25 g drożdży
-- 600 ml ciepłej wody
1 Włóż wszystkie suche składniki do pojemnika.
2 Wlej wodę i zagniataj ciasto przez 45 sekund. Jeśli chcesz uzyskać
bardziej jednolitą masę, możesz zagniatać dłużej.
RO | Reţete
Milkshake proaspăt cu fructe
Nu preparaţi de o dată cantităţi mai mari decât cele indicate în
această reţetă. Lăsaţi aparatul să se răcească până la temperatura
camerei înainte de a continua procesarea.
Ingrediente:
-- 100 g de banane sau căpşuni
-- 200 ml lapte proaspăt
-- 50 g de îngheţată de vanilie
-- zahăr granulat după gust
,, Decojiţi bananele sau spălaţi şi îndepărtaţi frunzele căpşunilor.
Tăiaţi fructele în bucăţi mici. Puneţi toate ingredientele în vasul
blenderului. 
,, Amestecaţi până se omogenizează.
Sugestie: Puteţi folosi orice fructe vă plac pentru a vă prepara milkshake-ul
proaspăt cu fructe preferat.
110
Supă de legume hrănitoare de la Budapesta
Ingrediente:
-- 240 g gulie
-- 240 g cartofi
-- 360 g ţelină
-- 120 g morcovi
-- apă (umpleţi până la marcajul pentru 1,5 litri)
,, Puneţi gulia, cartofii, ţelina, morcovii şi apa în blender în această
ordine. Amestecaţi ingredientele 5 secunde pentru o supă cu
bucăţi mari sau mai mult pentru o supă mai fină.
-- 150 g fasole indiană (din conservă)
-- 150 g carne de porc afumată
-- 190 g smântână
-- 15 g pătrunjel
-- sare
-- piper proaspăt
-- 1,5 cuburi de supă
-- 2 frunze de dafin
,, Puneţi ingredientele amestecate într-o oală şi daţi în clocot.
Adăugaţi apă, smântână, fasole indiană, carne de porc şi zarzavaturi.
Lăsaţi la preparat 30 de minute în timp ce amestecaţi constant.
,, Dacă doriţi să preparaţi o cantitate mai mare de supă, lăsaţi
aparatul să se răcească 60 de minute după prepararea
ingredientelor pentru fiecare serie.
Aluat pentru pizza
Ingrediente:
-- 1000 g făină
-- 25 g drojdie
-- 600 ml apă caldă
1 Introduceţi toate ingredientele uscate în castron.
2 Turnaţi apa şi frământaţi 45 de secunde. Dacă este necesar, de ex.
pentru a obţine un aluat mai tare, puteţi continua frământarea.
RU | Рецепты
Молочный коктейль со свежими фруктами
Не обрабатывайте количество продуктов, превышающее
указанное в этом рецепте, за один раз. Дайте прибору остыть до
комнатной температуры, прежде чем продолжить приготовление.
Ингредиенты:
-- 100 г бананов или клубники
-- 200 мл свежего молока
-- 50 г ванильного мороженного
-- сахар-песок по вкусу
,, Очистите бананы или вымойте и очистите от черенков
клубнику. Нарежьте фрукты небольшими кусочками.
Поместите все ингредиенты в кувшин блендера. 
,, Перемешивайте до получения однородной массы.
Совет. Для приготовления вашего любимого молочного коктейля
можно использовать любые фрукты на ваш вкус.
Питательный овощной суп по-будапештски
Ингредиенты:
-- 240 г кольраби
-- 240 г картофеля
-- 360 г сельдерея
-- 120 г моркови
-- вода (долейте до отметки 1,5 л )
,, Поместите кольраби, картофель, сельдерей, морковь и воду в
блендер, соблюдая указанную очередность. Измельчайте
ингредиенты в течение 5 секунд для получения крупных
кусков, или дольше для получения более мелких.
-- 150 г дала (консервированного)
-- 150 г копченой свинины
-- 190 г сметаны
-- 15 г петрушки
-- соль
-- свежий перец
-- 1,5 бульонных кубика
-- 2 лавровых листа
,, Поместите измельченные ингредиенты в кастрюлю и
доведите до кипения. Добавьте воду, сметану, дал, мясо и
приправы. Варите 30 минут при постоянном помешивании.
,, При необходимости приготовить большее количество супа
дайте прибору остыть в течение 60 минут после обработки
каждой порции.
Тесто для пиццы
Ингредиенты:
-- 1000 г муки
-- 25 г дрожжей
-- 600 мл теплой воды
1 Поместите все сухие ингредиенты в емкость.
2 Влейте воду и перемешивайте в течение 45 секунд. При
необходимости, например, если нужно приготовить более
густое тесто, продолжайте смешивание в течение более
длительного времени.
SK | Recepty
Čerstvý mliečny koktail s ovocím
Nespracúvajte v jednej dávke väčšie množstvá, ako sú uvedené v
tomto recepte. Pred ďalším spracovávaním surovín nechajte
zariadenie vychladnúť na izbovú teplotu.
Zloženie:
-- 100 g banánov alebo jahôd
-- 200 ml čerstvého mlieka
-- 50 g vanilkovej zmrzliny
-- kryštálový cukor na dochutenie
,, Ošúpte banány alebo opláchnite a odstopkujte jahody. Ovocie
pokrájajte na menšie kúsky.Všetky suroviny dajte do nádoby
mixéra. ,, Mixujte, až kým získate hladký nápoj.
111
Tip Na prípravu čerstvého ovocného koktailu môžete použiť ovocie podľa
vlastnej chuti.
Výživná zeleninová polievka na budapeštiansky spôsob
Zloženie:
-- 240 g kalerábu
-- 240 g zemiakov
-- 360 g zeleru
-- 120 g mrkvy
-- voda (naplňte po značku 1,5 litra)
,, Kaleráb, zemiaky, zeler, mrkvu a vodu dajte v uvedenom poradí do
mixéra. Suroviny mixujte 5 sekúnd, aby ste získali nahrubo
posekanú zeleninu, prípadne dlhšie, ak má byť zelenina v polievke
nasekaná nadrobno.
-- 150 g strukovín (z konzervy)
-- 150 g údeného bravčového mäsa
-- 190 g kyslej smotany (crème fraîche)
-- 15 g petržlenu
-- soľ
-- čerstvé korenie
-- 1,5 kocky bujónu
-- 2 bobkové listy
,, Rozmixované suroviny vložte do hrnca a nechajte zovrieť.
Pridajte vodu, kyslú smotanu (crème fraîche), strukoviny, bravčové
mäso a bylinky. Za stáleho miešania varte 30 minút.
,, Ak chcete pripraviť väčšie množstvo polievky, po spracovaní
každej dávky zeleniny nechajte zariadenie 60 minút vychladnúť.
Pizzové cesto
Zloženie:
-- 1000 g múky
-- 25 g kvasníc
-- 600 ml teplej vody
1 Všetky prísady vložte do misky.
2 Prilejte vodu a mieste 45 sekúnd. Ak je to potrebné, napríklad aby
bolo cesto tuhšie, pokračujte v miesení aj dlhšie.
112
SL | Recepti
Svež sadno-mlečni napitek
Naenkrat ne obdelujte večjih količin, kot so navedene v receptu. Pred
nadaljevanjem pustite, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.
Sestavine:
-- 100 g banan ali jagod
-- 200 ml svežega mleka
-- 50 g vaniljinega sladoleda
-- kristalni sladkor po okusu
,, Olupite banane ali operite jagode in jim odstranite peclje. Sadje
narežite na manjše koščke in dodajte v posodo mešalnika. 
,, Mešajte, dokler ni tekoče.
Nasvet: Za pripravo najljubšega napitka lahko uporabite katerokoli sadje.
Hranljiva zelenjavna juha iz Budimpešte
Sestavine:
-- 240 g kolerabe
-- 240 g krompirja
-- 360 g zelene
-- 120 g korenja
-- voda (nalijte do oznake za 1,5 litra)
,, Zelenjavo dodajte v mešalnik v naslednjem zaporedju: koleraba,
krompir, zelena, korenje in voda. Sestavine mešajte 5 sekund za
grobo mleto in dlje za fino mleto.
-- 150 g fižola ali leče (iz konzerve)
-- 150 g dimljene svinjine
-- 190 g goste kisle smetane
-- 15 g peteršilja
-- sol
-- svež poper
-- 1,5 jušne kocke
-- 2 lovorova lista
,, Premešane sestavine dajte v lonec in počakajte, da zavrejo.
Dodajte vodo, gosto kislo smetano, fižol ali lečo, svinjino in
začimbe. Kuhajte 30 minut in pri tem nenehno mešajte.
,, Če želite pripraviti večjo količino juhe, po vsaki obdelavi sestavin
počakajte 60 minut, da se aparat ohladi.
Testo za pico
Sestavine:
-- 1000 g moke
-- 25 g kvasa
-- 600 ml tople vode
1 Vse suhe sestavine dajte v posodo.
2 Dodajte še vodo in gnetite 45 sekund. Če želite imeti na primer
bolj gosto testo, lahko nadaljujete z gnetenjem.
SR | Recepti
Milkšejk od svežeg voća
Nemojte obrađivati veću količinu od one koja je navedena u receptu
u jednom postupku. Ostavite aparat da se ohladi pre nego
što nastavite proces obrade.
Sastojci:
-- 100 g banana ili jagoda
-- 200 ml svežeg mleka
-- 50 g sladoleda od vanile
-- kristal šećer po želji
,, Oljuštite banane ili operite i očistite jagode. Isecite voće na manje
komade. Stavite sve sastojke u posudu blendera. 
,, Miksujte dok ne postane glatko.
Savet: Možete koristiti voće po želji za pravljenje svog omiljenog milkšejka
od svežeg voća.
Hranljiva čorba od povrća na mađarski način
Sastojci:
-- 240 g kelerabe
-- 240 g krompira
-- 360 g celera
-- 120 g šargarepe
-- voda (napunite do oznake za 1,5 l)
,, Stavite kelerabu, krompir, celer, šargarepu i vodu u blender
navedenim redosledom. Obrađujte sastojke 5 sekundi ako hoćete
da budu krupniji ili nešto duže ako ih želite sitnije isečene.
-- 150 g dala (iz konzerve)
-- 150 g dimljene svinjetine
-- 190 gr kisele pavlake
-- 15 g peršuna
-- so
-- svež biber
-- 1,5 kocka supe
-- 2 lista lovora
,, Stavite usitnjene sastojke u lonac i stavite da provri. Dodajte vodu,
pavlaku, dal, svinjetinu i začine. Kuvajte 30 minuta uz stalno
mešanje.
,, Ako želite da pripremite veću količinu supe, ostavite aparat da se
ohladi 60 minuta nakon obrade sastojaka.
Testo za picu
Sastojci:
-- 1000 g brašna
-- 25 g kvasca
-- 600 ml tople vode
1 Sve suhe sastojke uspite u posudu.
2 Ulijte vodu i mesite 45 sekundi. Ako je potrebno, na primer da bi
smesa bila čvršća, možete mesiti i duže.
UK | Рецепти
Молочний коктейль зі свіжими фруктами
Не обробляйте за один раз більшої кількості продуктів, ніж
зазначено у цьому рецепті. Перед тим, як продовжити роботу,
дайте пристрою охолонути до кімнатної температури.
Інгредієнти:
-- 100 г бананів чи полуниць
-- 200 мл свіжого молока
-- 50 г ванільного морозива
113
-- цукор-пісок до смаку
,, Почистіть банани або сполосніть і почистіть полуниці.
Поріжте фрукти на маленькі шматки. Покладіть усі продукти у
глек блендера. 
,, Змішуйте до утворення однорідної маси.
Порада: Для приготування молочних коктейлів зі свіжими фруктами
можна брати будь-які фрукти на Ваш вибір.
Поживний овочевий суп по-будапештськи
Інгредієнти:
-- 240 г кольрабі
-- 240 г картоплі
-- 360 г селери
-- 120 г моркви
-- вода (налити до позначки 1,5 л)
,, Покладіть кольрабі, картоплю, селеру, моркву та воду в
блендер у вказаному порядку. Змішуйте продукти протягом 5
секунд для отримання супу з грубо подрібненими продуктами,
або довше для дрібнішого результату.
-- 150 г бобів (консервованих)
-- 150 г копченої свинини
-- 190 г густої некислої сметани
-- 15 г петрушки
-- сіль
-- свіжий перець
-- 1,5 бульйонних кубики
-- 2 лаврові листки
,, Покладіть змішані продукти в каструлю і доведіть до кипіння.
Додайте воду, сметану, боби, свинину і трави. Варіть
30 хвилин, постійно помішуючи.
,, Щоб приготувати більше супу, дайте пристрою охолонути
протягом 60 хвилин після обробки кожної порції продуктів.
Тісто для піци
Інгредієнти:
-- 1000 г борошна
-- 25 г дріжджів
114
-- 600 мл теплої води
1 Покладіть усі сухі продукти в каструлю.
2 Додайте воду і замішуйте тісто протягом 45 секунд. Для
отримання твердішого тіста можна замішувати довше.
115
www.philips.com
u
4203.000.5833.5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising