Princess | 232183 | Instructions for use | Princess Water Kettle Roma 0.5L

Princess Water Kettle Roma 0.5L
Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d’emploi
Anleitung
Instrucciones de Uso
Istruzioni d’uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instruções de utilização
TYPE 232183
WATER KETTLE ROMA 0.5L
NL
Gebruiksaanwijzing
UK
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
..................................
3
F
Mode d’emploi
D
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
E
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
S
Bruksanvisning
.......................................
.......................................
5
9
DK
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SF
Käyttöohje
P
Instruções de utilização
GR
ARAB
...........................................
12
............................
13
.......................................................
14
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MAART 08 V0
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
VOOR GEBRUIK
Lees voordat u dit apparaat gaat gebruiken deze instructies zorgvuldig. Bewaar ze om ze later nog eens te
kunnen raadplegen. Controleer of de netspanning in uw woning overeenkomt met die van het apparaat.
Sluit dit apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
De waterkoker is voorzien van een droogkookbeveiliging, een resetknop en een indicatorlampje.
DE WATERKOKER GEBRUIKEN
U dient de waterkoker alleen te gebruiken voor het koker van water, nooit van andere vloeistoffen of
ingrediënten.
Breng eerst een volle ketel water aan het koken om de waterkoker te reinigen. Gooi dit water weg.
Plaats het apparaat op een stevige, stabiele ondergrond. Vul de waterkoker altijd tot onder het maximumniveau. Steek de stekker in het stopcontact en zet de waterkoker aan door op de restknop in het handvat te
drukken. Het indicatielampje gaat aan. Zodra het water kookt, wordt de waterkoker automatisch uitgeschakeld
en gaat het indicatielampje uit. Laat het apparaat afkoelen.
Zet de waterkoker niet aan als deze leeg is. Als u de waterkoker per ongeluk leeg aanzet, schakelt de
droogkookbeveiliging hem automatisch weer uit.
Door water in de waterkoker te doen, koelt de droogkookbeveiliging af en kunt u de waterkoker gewoon
weer gebruiken.
NB:
Vul de waterkoker nooit verder dan tot het MAX-streepje. Anders kan er kokend water uit de waterkoker
spatten.
SCHOONMAKEN
HAAL VOORDAT U MET REINIGEN BEGINT EERST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN
LAAT DE WATERKOKER AFKOELEN.
De buitenzijde van de waterkoker kunt u met een vochtige doek afnemen.
ONTKALKEN
Gebruik een ontkalkingsmiddel voor huishoudelijke apparaten, zoals koffiezetters. Zet de waterkoker
tijdens het ontkalken niet aan. Laat het middel goed inwerken terwijl de waterkoker koud is. Spoel de
waterkoker daarna een aantal keer met schoon water om.
PRINCESS-TIPS
-
-
Plaats de waterkoker op een stevige, stabiele ondergrond. Gebruik de waterkoker niet op een hellend vlak.
Gebruik de waterkoker alleen als het verwarmingselement helemaal onder water staat.
Als de ketel te vol is, kan er kokend water uit spuiten.
Dompel de waterkoker nooit onder in water of een andere vloeistof.
De buitenkant van het apparaat kan erg heet worden. Pak de waterkoker daarom alleen aan de handgreep beet.
Zorg dat het apparaat niet dermate dicht bij de rand van een tafel of een ander werkoppervlak staat, dat
iemand hem eraf zou kunnen stoten. Laat het snoer niet over rand hangen of op de vloer. Iemand zou
erover kunnen struikelen. Let op: de waterkoker bevat kokend water!
Gebruik het apparaat niet als het apparaat of het snoer beschadigd is. Stuur het in dit geval op naar
onze servicedienst. - Een beschadigd snoer van dit type apparaat mag alleen door onze servicedienst
worden vervangen met behulp van speciaal gereedschap.
Plaats dit apparaat niet op of in de buurt van een warme kookplaat of andere warmtebron.
Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact als zich een storing voordoet of als u het
apparaat gaat schoonmaken.
Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.
Het is niet zonder gevaar om dit apparaat te laten gebruiken door kinderen of personen
met een geestelijke of lichamelijke handicap, of met te weinig ervaring of deskundigheid. De voor de veiligheid van deze gebruikers verantwoordelijke persoon dient ze
duidelijke instructies te geven voor of ze te begeleiden bij het gebruik van dit apparaat.
Dit apparaat is niet gemaakt om zonder begeleiding te worden gebruikt door kinderen of
onbekwame volwassenen.
3
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
BEFORE USING
Read these instructions thoroughly first and keep them for future reference. Check whether the voltage in
the home corresponds with that of the appliance. Only connect this appliance to an earthed socket.
The kettle comes complete with boil-dry protection, a reset button and an indicator light.
USING THE KETTLE
The kettle should be used exclusively for boiling water; never use it with other liquids or ingredients.
First boil a full kettle of water to clean the kettle and discard this water.
Place the kettle on a sturdy, stable surface. Always fill the kettle less than maximum indicator. Plug in and
turn the kettle on by pressing the reset button in the handle. The indicator lamp will be illuminated. When
the water boils, the kettle switches itself off automatically and the indicator light goes out. Allow the
appliance to cool down. Don’t operate the kettle when it is empty. If the kettle is accidentally switched on
when empty, the boil-dry protection will automatically switch it off.
Adding water will then cool the boil-dry protection mechanism enabling you to use the kettle as normal.
NOTE:
Do not fill the kettle higher than the MAX level indicator or boiling water may spray out.
CLEANING
FIRST REMOVE THE PLUG FROM THE SOCKET AND ALLOW THE KETTLE TO COOL DOWN
BEFORE CLEANING.
The outside of the kettle can be wiped down with a damp cloth.
DESCALING
Use a descaling agent suitable for household appliances, such as coffee machines. Do not switch the kettle
on during descaling, but allow the agent to soak in while the kettle is still cool. Rinse the kettle several
times with clean water.
PRINCESS TIPS
-
Set the kettle on a sturdy, stable surface. Do not operate the kettle on an inclined plane.
Do not operate the kettle unless the element is fully immersed.
If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
Never immerse the kettle in water or any other liquid.
The exterior can become quite hot. Only pick up the kettle using the handle.
Ensure that the appliance is not so close to the edge of a table, counter top, etc., that someone could
knock it over. Do not allow the cord to hang over the edge or on the floor, as someone may become
entangled or trip over it. Remember: the kettle contains hot water!
Do not use the equipment if it is damaged, or if the lead is damaged. Send it to our Service
Department. With this type of appliance, a damaged cord should must only be replaced by our service
department using special tools.
Do not place the appliance on or directly adjacent to a warm hotplate or other source of heat.
Always unplug the appliance before cleaning or if any fault develops.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The use of this appliance by children or persons with a physical, sensory, mental or motorial disability,
or lack of experience and knowledge can give cause to hazards. Persons responsible for their safety
should give explicit instructions or supervise the use of the appliance.
The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision
U.K. WIRING INSTRUCTIONS
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
BLUE = neutral, BROWN = LIVE, GREEN-YELLOW = EARTH
As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the
colour markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with
the letter N or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked
with the letter L or coloured red.
4
The wire which is coloured GREEN-YELLOW must be connected to the earth terminal which is marked
with the letter E or
or coloured green and yellow.
With this appliance, if a 13 amp plug is used a 5 amp fuse should be fitted. If any other type of plug is
used a 15 amp fuse must be fitted either in the plug or at the distribution board.
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
AVANT L'EMPLOI
Lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement si n
écessaire. Assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle de l’appareil. Raccordez l’appareil
uniquement à une prise de terre.
La bouilloire est fournie complète avec protection anti-usage à sec, touche de remise à zéro et témoin lumineux.
UTILISATION DE LA BOUILLOIRE
Utiliser la bouilloire uniquement pour faire bouillir de l’eau. Ne pas l’utiliser pour tout autre liquide ou
d’autres ingrédients. Faire d’abord bouillir une pleine bouilloire pour la nettoyer; ne pas utiliser cette eau.
Installer la bouilloire sur une surface stable et solide. Ne jamais remplir la bouilloire au-dessus du niveau
maximum indiqué. Brancher la bouilloire et l’allumer en appuyant sur la touche de remise à zéro située
sur la poignée. Le témoin lumineux s’allume. La bouilloire s’éteint automatiquement dès que l'eau bout et
le témoin lumineux s'éteint. Laissez l'appareil refroidir.
Ne pas allumer la bouilloire sans eau.
Si par inadvertance la bouilloire est allumée sans contenir d’eau, le système de sécurité anti-usage à sec
se déclenchera automatiquement pour l’arrêter. Mettez alors de l’eau dans la bouilloire, ce qui fera refroidir
le dispositif de sécurité, et vous pourrez de nouveau utiliser la bouilloire normalement.
ATTENTION :
Ne jamais remplir la bouilloire au–delà du niveau “MAX” sinon l’eau bouillante déborderait.
ENTRETIEN
ENLEVEZ D'ABORD LA FICHE DE LA PRISE ET LAISSEZ LA BOUILLOIRE REFROIDIR AVANT
DE LA NETTOYER !
Essuyez la paroi extérieure de la bouilloire avec un chiffon humide.
DETARTRAGE
Utilisez un produit détartrant qui convient pour les appareils ménagers tels que cafetières électriques. Ne
pas allumer l’appareil pendant le détartrage, laisser agir le produit à froid. Bien rincer la bouilloire à l’eau
douce à plusieurs reprises après le détartrage.
CONSEILS DE PRINCESS
-
-
Posez l’appareil sur une surface solide et stable. N’utilisez pas la bouilloire sur un plan incliné.
N’allumez pas la bouilloire si la résistance n’est pas totalement immergée.
Si la bouilloire est trop remplie, de l’eau bouillante peut être éjectée.
Ne plongez jamais la bouilloire dans l’eau ni dans tout autre liquide.
La partie extérieure de la bouilloire devient très chaude. Saisissez la bouilloire uniquement par la poignée.
Ne placez pas l’appareil près du bord d’une table, d’un plan de travail, etc. pour ne pas risquer de le
heurter ; veillez également à ce que personne ne puisse trébucher sur le cordon ou y rester accroché.
Ne pas oublier que la bouilloire est remplie d’eau brûlante !
N’utilisez pas l’appareil si celui-ci ou son cordon sont endommagés, mais expédiez-le à notre service
de réparation. La réparation du cordon de ce type d’appareils exige des outils spéciaux et ne peut être
effectuée que par notre service après-vente.
Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’une plaque de cuisson chaude, etc.
Retirez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer l’appareil ou s’il est défectueux.
Ne pas laisser les enfants jouer avec cet appareil.
L’utilisation de cet appareil par des enfants ou des personnes handicapées physiques,
mentales ou moteurs, ou par des personnes ignorantes ou inexpérimentées, peut être
dangereuse. Les personnes responsables de leur sécurité doivent les informer de façon
explicite ou les surveiller si elles utilisent cet appareil.
Ne pas laisser des enfants en bas âge ou des infirmes utiliser cet appareil sans surveillance.
5
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
VOR DEM GEBRAUCH
Diese Gebrauchsanweisung zuerst gründlich durchlesen und für eventuelle spätere Fragen aufheben.
Überprüfen, ob die Netzspannung in der Wohnung der des Gerätes entspricht. Das Gerät nur an eine
geerdete Steckdose anschließen.
Der Wasserkocher wird komplett mit Trockenkochsicherung, Resettaste und Kontrolllämpchen geliefert.
GEBRAUCH DES WASSERKOCHERS
Den Wasserkocher ausschließlich zum Kochen von Wasser benutzen, nicht für andere Flüssigkeiten oder
Zutaten. Vor dem Erstgebrauch eine volle Kanne Wasser kochen lassen, um den Wasserkocher zu reinigen.
Den Wasserkocher auf eine feste, stabile Unterlage stellen. Den Wasserkocher immer nur bis unterhalb
der „MAX“-Anzeige füllen. Den Wasserkocher durch Drücken der Resettaste im Griff einschalten. Das
Kontrolllämpchen leuchtet auf. Wenn das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus
und das Kontrolllämpchen erlischt. Das Gerät abkühlen lassen.
Den Wasserkocher niemals einschalten, wenn er leer ist. Wenn der Wasserkocher versehentlich ohne
Wasser eingeschaltet wird, schaltet ihn die Trockenkochsicherung automatisch aus.
Den Wasserkocher danach mit Wasser füllen, sodass sich die Trockenkochsicherung wieder abkühlen und
der Wasserkocher erneut benutzt werden kann.
ACHTUNG:
Den Wasserkocher niemals voller als bis zur „MAX“-Anzeige füllen, da sonst kochendes Wasser
herausspritzen kann.
REINIGUNG
VOR DEM REINIGEN ZUERST DEN STECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN UND DEN
WASSERKOCHER ABKÜHLEN LASSEN.
Außen kann der Wasserkocher mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
ENTKALKEN
Ein für Haushaltsgeräte wie z. B. für Kaffeemaschinen geeignetes Entkalkungsmittel verwenden. Den
Wasserkocher während des Entkalkens nicht einschalten, sondern das Mittel kalt einwirken lassen. Nach
dem Entkalken die Kanne einige Male mit sauberem Wasser ausspülen.
PRINCESS-TIPPS
-
-
-
Das Gerät auf eine feste, stabile Unterlage stellen. Die Stellfläche darf nicht schräg sein.
Den Wasserkocher nur benutzen, wenn das Heizelement vollständig mit Wasser bedeckt ist.
Wenn der Wasserkocher zu voll ist, kann kochendes Wasser herausspritzen.
Das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
Die Außenseite des Wasserkochers kann ziemlich warm werden. Den Wasserkocher deshalb nur am
Griff anfassen.
Das Gerät nicht so nahe am Tischrand oder am Rand einer Arbeitsfläche o. Ä. aufstellen, dass es
heruntergestoßen werden kann. Außerdem dafür sorgen, dass das Kabel nicht so liegt, dass man
darüber stolpern oder darin hängen bleiben kann. Nicht vergessen, dass der Wasserkocher mit heißem
Wasser gefüllt ist!
Ein beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigtem Kabel nicht benutzen, sondern an unseren
Kundendienst schicken. Ein beschädigtes Kabel kann bei diesen Geräten ausschließlich mit
Spezialwerkzeug von unserem Kundendienst ausgetauscht werden.
Das Gerät niemals auf eine oder in unmittelbare Nähe einer heißen Kochplatte oder anderen Heizquelle
stellen.
Vor dem Reinigen oder bei Störungen immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Anwesende Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
Die Benutzung dieses Gerätes durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder fehlender
Erfahrung und Kenntnis kann Gefahren mit sich bringen. Diese Benutzer sind daher
von den für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen in den Gebrauch einzuweisen
oder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
Kleinkinder oder Personen mit Beeinträchtigungen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt
benutzen.
6
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
ANTES DEL USO
Primero léanse detenidamente estas instrucciones de uso y guárdense para una posible consulta posterior.
Compruebe que la tensión de red de su vivienda coincida con la del aparato. Conecte este aparato únicamente
a un enchufe con toma de tierra.
El hervidor está completo con protección contra hervido en seco, un botón restablecer y un indicador luminoso.
USO DEL HERVIDOR
El hervidor sólo debe usarse para hervir agua; no lo use nunca con otros líquidos o ingredientes.
Primero, hierva un hervidor llendo de agua y tire dicha agua.
Coloque el hervidor sobre una superficie sólida y estable. Llene siempre el hervidor por debajo del
indicador máximo. Enchúfelo y conecte el hervidor pulsando el botón restablecer (reset) del asa.
El indicador luminoso se encenderá. Cuando el agua llega a hervir, el hervidor se apaga automáticamente
y el indicador luminoso se apaga. Deje que el utensilio se enfríe.
No haga funcionar el hervidor cuando esté vacío.
Si el hervidor se enciende por error cuando está vacío, la protección anticalentamiento en seco lo apagará
automáticamente. Si añade agua, el mecanismo de protección anticalentamiento en seco se enfriará y ya
podrá usar el hervidor con normalidad.
ATENCIÓN:
No llene el hervidor por encima del indicador de nivel MAX para evitar que sobresalga el agua hirviendo.
LIMPIEZA
PRIMERO DESCONECTE EL ENCHUFE DE LA TOMA DE CORRIENTE Y DEJE ENFRIAR EL
HERVIDOR ANTES DE LIMPIARLO.
La parte exterior del hervidor se puede limpiar con un paño húmero.
DESCALCIFICACIÓN
Use productos descalcificadores adecuados para utensilios domésticos, como cafeteras. No conecte el
hervidor durante la descalcificación; debe dejar que el producto se diluya con el hervidor en frío. Aclare
el hervidor varias veces con agua limpia.
CONSEJOS PRINCESS
- Coloque el aparato sobre una superficie sólida y estable. No haga funcionar el hervidor en una superficie inclinada.
- No haga funcionar el hervidor si el elemento no está totalmente inmerso.
- Si el hervidor está lleno en exceso, el agua hirviendo podría salir.
- No sumerja nunca en agua u otro líquido el hervidor.
- La parte exterior de la jarra se calienta bastante. - Levante el aparato siempre mediante el asa.
- Asegúrese de no dejar el aparato muy cerca del borde de la mesa, mueble, etc. para que nadie lo pueda
volcar. No deje el cable colgando o en el suelo para evitar que alguien pueda tropezar con el mismo.
Recuerde: ¡el hervidor contiene agua caliente!
- No use el aparato si éste o el cable están dañados. En estos casos, llévelo a nuestro servicio técnico. En
este tipo de aparatos un cable averiado únicamente puede ser sustituido con herramientas especiales por
nuestro servicio técnico.
- No coloque el aparato sobre, ni muy cerca de una placa de cocción caliente u otras fuentes de calor.
- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo y en caso de anomalías.
- El utensilio no deben usarlo niños o personas enfermas o discapacitadas sin supervisión.
7
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
PRIMA DELL’USO
Leggete attentamente queste istruzioni d’uso e conservatele per eventuali consultazioni future. Verificate
che la tensione di alimentazione dell’apparecchio corrisponda a quella della vostra abitazione.
Collegate l’apparecchio unicamente ad una presa di alimentazione con messa e terra.
Il bollitore è dotato di sistema di sicurezza contro il funzionamento a secco, pulsante di riarmo e spia
luminosa.
USO DEL BOLLITORE
Usate il bollitore esclusivamente per bollire acqua; non adoperatelo per bollire altri liquidi o acqua
contenente altri ingredienti. Quando usate il bollitore per la prima volta, portate ad ebollizione un bricco
colmo d'acqua e buttatela via.
Posizionate il bollitore su una superficie piana stabile. Non superate mai il livello massimo d’acqua
indicato. Inserite la spina nella presa di alimentazione ed accendete il bollitore premendo il pulsante di
riarmo situato sull’impugnatura. La spia luminosa si accenderà. Il bollitore e la spia luminosa si spengono
automaticamente non appena l'acqua bolle. Lasciate raffreddare l’apparecchio.
Non accendete il bollitore quando è vuoto. Se il bollitore viene inavvertitamente acceso senza acqua, il
dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco provvede a spegnerlo automaticamente.
Riempiendo conseguentemente il bricco con acqua, il dispositivo di sicurezza si raffredda, permettendovi
di accendere il bollitore.
ATTENZIONE:
non riempite il bollitore oltre l'indicazione di livello "MAX", altrimenti l'acqua rischia di trasbordare
durante la bollitura.
PULIZIA
TOGLIETE SEMPRE PRIMA LA SPINA DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE E LASCIATE RAFFREDDARE IL BOLLITORE PRIMA DI PULIRLO.
Potete pulire la superficie esterna del bollitore con un panno umido.
DECALCIFICAZIONE
Usate un decalcificante indicato per apparecchi di uso domestico, come le macchine per il caffé. Non
azionate il bollitore durante la decalcificazione, ma lasciate agire il prodotto a freddo. Dopo il trattamento,
sciacquate a fondo il bricco con acqua pulita.
SUGGERIMENTI PRINCESS
- Posizionate l’apparecchio su una superficie stabile e piana. Non azionate il bollitore su una superficie
inclinata.
- Azionate il bollitore solo se l’elemento riscaldante è completamente coperto d’acqua
- Se il bollitore è troppo pieno l’acqua in ebollizione può schizzare fuori dall’apparecchio.
- Non immergete mai il bollitore in acqua o in altri liquidi.
- La superficie esterna del bollitore diventa piuttosto calda, pertanto, prendetelo solo per il manico.
- Assicuratevi che l’apparecchio non si trovi mai tanto vicino al bordo del tavolo o del ripiano, da poter
essere accidentalmente scontrato; assicuratevi anche che nessuno possa inciampare o rimanere
impigliato nel cavo di alimentazione. Non dimenticate che il bollitore contiene acqua calda!
- Non usate l’apparecchio se è difettoso o se il cavo di alimentazione è danneggiato, a inviatelo al
nostro centro di assistenza. Il cavo di alimentazione di questo tipo di apparecchi deve essere sostituito
esclusivamente presso il nostro centro di assistenza, con l’ausilio di attrezzi speciali.
- Non posizionate l’apparecchio su, o in prossimità di, piastre di cottura o altre fonti di calore.
- Togliete sempre la spina dalla presa di alimentazione prima di pulire l’apparecchio o in
caso di funzionamento difettoso.
- Controllare i bambini affinché non giochino con l’apparecchio.
- L’uso di questo apparecchio da parte di bambini o persone con problemi fisici, sensoriali,
mentali o motori, o con scarsa esperienza o conoscenza, può causare gravi pericoli.
Le persone responsabili per la loro sicurezza devono dare loro istruzioni chiare o
supervisionare l’uso dell’apparecchio.
- L’apparecchio non è indicato per essere usato da bambini piccoli o persone disabili
senza opportuna supervisione.
8
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
INNAN DU BÖRJAR
Läs först instruktionerna noggrant och behåll dem för framtida referens. Kontrollera att spänningen i
hemmet motsvarar apparatens spänning. Anslut apparaten endast till ett jordat uttag.
Vattenkokaren levereras komplett med skydd mot torrkokning, en återställningsknapp och en indikatorlampa.
ANVÄNDA VATTEKOKAREN
Apparaten ska endast användas för att koka vatten; använd den aldrig med andra vätskor eller
ingredienser. Koka först en full kanna vatten för att rengöra vattenkokaren och häll sedan ut vattnet.
Ställ vattenkokaren på ett robust och stadigt underlag. Fyll aldrig vattenkokaren högre än maxmarkeringen.
Stick i kontakten och sätt på vattenkokaren genom att trycka ner återställningsknappen på handtaget.
Indikatorlampan tänds. När vattnet kokar stängs vattenkokaren automatiskt av och indikatorlampan slocknar.
Låt apparaten kylas ned.
Om apparaten sätts på oavsiktligt när den är tom aktiveras skyddet mot torrkokning automatiskt. Genom
att tillsätta vatten kyls skyddsmekanismen ned och du kan använda apparaten som vanligt.
OBS:
Fyll inte på vattenkokaren över MAX-indikeringen, eftersom kokande vatten då kan stänka ut.
RENGÖRING
TAG FÖRST UT KONTAKTEN FRÅN UTTAGET OCH LÅT VATTENKOKAREN KYLAS NED
INNAN RENGÖRING UTFÖRS.
Utsidan vattenkokaren kan torkas med en fuktig trasa.
AVKALKNING
Använd ett avkalkningsmedel som är lämpligt för hushållsapparater, såsom kaffebryggare.
Sätt inte på apparaten under avkalkningen, men låt avkalkningsmedlet verka medan vattenkokaren är kall.
Skölj vattenkokaren flera gånger med rent vatten.
PRINCESS-TIPS
-
-
Placera apparaten på ett jämnt, stadigt underlag. Använd inte apparaten på ett lutande underlag.
Starta inte vattenkokaren om inte elementen är helt täckta av vatten.
Om vattenkokaren är överfull kan kokande vatten stänka ut.
Doppa aldrig vattenkokaren i vatten eller andra vätskor.
Utsidan blir het. Använd alltså alltid handtaget för att lyfta vattenkokaren.
Se till att apparaten inte står för nära bordets eller bänkens kant så att den kan stötas ned. Se även till
att sladden inte hänger så att någon kan snubbla över den eller fastna i den. Tänk på att vattenkokaren
är fylld med hett vatten!
Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om sladden är trasig. Skicka den till vår
serviceavdelning. Skadade sladdar hos den här typen av maskiner måste bytas ut av vår
serviceavdelning med användning av speciella verktyg.
Placera inte apparaten på eller direkt bredvid en varm platta eller någon annan värmekälla.
Tag alltid ur kontakten innan apparaten rengörs eller om något fel uppstår.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
Om apparaten används av personer med ett fysiskt, mentalt eller motoriskt funktionshinder eller nedsatt
sinnesförmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, kan fara uppstå. Personer som är ansvariga för
deras säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner eller hålla dem under uppsikt när de
använder apparaten.
Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller personer med nedsatt fysisk
förmåga utan uppsikt
9
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
INDEN IBRUGTAGNING
Læs brugsanvisningen grundigt igennem og gem den, hvis det senere skulle blive nødvendigt at slå
noget op. Kontrollér inden apparatet tilsluttes, at den på apparatet anviste spænding svarer til
spændingen i huset. Tilslut kun apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.
Kedlen er udstyret med tørkogningssikring, reset-knap og kontrollampe.
SÅDAN ANVENDES ELKEDLEN
Brug udelukkende elkedlen til at koge vand i. Brug ikke apparatet til andre væsker eller ingredienser. Kog
inden første ibrugtagning en fuld kande vand for at rengøre kanden; brug ikke dette vand til andre formål.
Anbring kedlen på en plan og solid overflade. Fyld aldrig vand i kedlen til over max-stregen. Stik stikket i
stikkontakten og tænd for kedlen ved at trykke på reset-knappen på håndtaget. Nu lyser kontrollampen.
Når vandet koger, slukkes der automatisk for kedlen; kontrollampen går ud. Lad apparatet køle helt af.
Tænd aldrig for en tom kedel. Hvis kedlen ved et uheld tændes, uden at man har hældt vand i, vil
tørkogningssikringen automatisk slukke for apparatet. Ved herefter at fylde kanden med vand køler
tørkogningssikringen af igen, og kan kedlen bruges på normal vis.
OBS:
Fyld kun kanden til max-stregen, da det kogende vand ellers kan sprøjte ud af apparatet.
RENGØRING
TAG FØRST STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN OG LAD KANDEN KØLE ORDENTLIGT AF
INDEN RENGØRING!
Ydersiden af kedlen kan tørres af med en fugtig klud.
AFKALKNING
Brug et afkalkningsmiddel til husholdningsapparater, som f. eks. kaffemaskiner. Tænd ikke for kedlen
under afkalkningen, men lad midlet stå og trække i koldt vand. Skyl efter afkalkningen kanden af et par
gange med rent vand.
PRINCESS TIPS
-
Anbring apparatet på et solidt og stabilt underlag. Brug ikke kedlen, hvis den står skråt.
Brug ikke kedlen, hvis den ikke er anbragt korrekt på soklen.
Hvis der er for meget vand i kedlen, kan den koge over.
Kom aldrig elkedlen ned i vand eller andre væsker.
Kandens yderside kan blive temmelig varm. Tag derfor kun fat i den ved hanken.
Sørg for, at apparatet ikke står for tæt ved kanten af et bord, køkkenbord o. lign., så man nemt kan
komme til at vælte det ned; sørg også for, at ledningen ikke er anbragt således, at man kan falde over
den eller blive hængende i den. Husk på, at kanden er fyldt med kogende vand!
Ved beskadigelse af apparatet eller dets ledning tilrådes det ikke at anvende apparatet mere, men at
bringe det til reparation hos forhandleren. På apparater af denne slags må en beskadiget ledning kun
udskiftes af vores tekniske afdeling med specialværktøj.
Anbring ikke apparatet i nærheden af en varm kogeplade eller lignende.
Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og ved defekter.
Vær altid opmærksom, når der er børn i nærheden, så de ikke leger med apparatet.
Hold opsyn med børn, så man er sikker på, at de ikke bruger apparatet som legetøj.
Det kan være farligt at lade børn eller personer med et mentalt eller fysisk handicap eller uden den
nødvendige erfaring eller viden anvende apparatet. Den, der har ansvaret for deres sikkerhed, bør først
instruere dem i brugen heraf eller altid selv holde tilsyn, når apparatet er i brug.
Apparatet må ikke bruges af yngre børn eller handicappede uden tilsyn.
10
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
FØR BRUK
Les gjennom hele bruksanvisningen før du begynner, og ta vare på den til senere bruk. Kontroller at
spenningen hjemme hos deg stemmer overens med spenningen på apparatet. Apparatet må kun kobles til
en jordet stikkontakt.
Vannkokeren leveres komplett med sikring mot tørrkoking, reset-knapp og kontrollys.
BRUKE VANNKOKEREN
Bruk vannkokeren utelukkende for koking av vann, ikke for andre væsker eller andre ingredienser.
Kok først en full kanne med vann for å rengjøre vannkokeren. Kast bort dette vannet.
Plasser vannkokeren på et stødig og stabilt underlag. Fyll vannkokeren til litt under "MAX"-streken. Sett
støpselet i stikkontakten og slå på vannkokeren ved å trykke på “reset”-knappen i håndtaket.
Kontrollampen tennes. Så snart vannet koker, slås vannkokeren av automatisk, og kontrollampen slokkes.
La apparatet avkjøles.
Ikke bruk vannkokeren når den er tom. Om kannen ved en feiltagelse slås på uten vann, vil sikringen mot
tørrkoking sørge for at den blir slått av automatisk.
Når du heller vann i kannen etterpå, vil sikringen mot tørrkoking kjøle av igjen, slik at du kan bruke kannen på vanlig måte.
MERK:
Ikke fyll kannen over "MAX"- målestreken, ellers kan det skvette ut kokende varmt vann.
RENGJØRING
TA STØPSELET UT AV STIKKONTAKTEN OG LA KANNEN KJØLE AV FØR RENGJØRING!
Utsiden på vannkokeren kan tørkes av med en fuktig klut.
AVKALKING
Bruk et antikalkmiddel som egner seg til husholdningsapparater, som f.eks. kaffemaskiner.
Slå ikke på kannen mens avkalking pågår, men la midlet virke inn kaldt. Skyll kannen et par ganger med
rent vann etter avkalking.
TIPS FRA PRINCESS
-
Sett apparatet på en stødig og stabil bunn. Ikke bruk vannkokeren på en skrå bunn.
Ikke bruk vannkokeren med mindre elementet er fullstendig nedsenket.
Hvis kjelen er for full, kan det skvette ut kokende varmt vann.
Dypp aldri apparatet i vann eller annen væske.
Kannens utside kan bli svært varm. Hold kannen kun i håndtaket.
Sørg for at apparatet ikke står så nært kanten av et bord, en kjøkkenbenk eller lignende, at det kan falle
ned. Sørg også for at ledningen ikke henger slik at noen kan snuble i den eller vikle seg inn i den. Husk
at kannen er fylt med kokende varmt vann!
Bruk ikke apparatet hvis selve apparatet eller ledningen er skadet, men send det til vår serviceavdeling.
For apparater av denne typen må en skadet ledning kun byttes ut ved vår serviceavdeling ved hjelp av
spesielt verktøy.
Plasser ikke apparatet på eller i nærheten av en varm kokeplate eller en annen varmekilde.
Ta alltid støpslet ut av stikkontakten før rengjøring og ved defekter.
Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Bruk av dette apparatet av barn eller personer med et fysisk, sensorisk, mentalt eller motorisk
handikapp, eller med manglende erfaring og kunnskap, kan medføre fare. Personer som er ansvarlig
for deres sikkerhet bør gi spesifikke instrukser eller overvåke bruken av apparatet.
Små barn eller funksjonshemmede personer bør ikke bruke apparatet uten tilsyn.
11
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue ensin käyttöohje perusteellisesti läpi ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Tarkista, että käytettävissäsi
oleva verkkojännite on sama kuin laitteen tarvitsema jännite. Kytke laite ainoastaan maadoitettuun
pistorasiaan. Vedenkeittimessä on kuiviinkiehumissuoja, käynnistyspainike ja merkkivalo.
VEDENKEITTIMEN KÄYTTÖ
Käytä vedenkeitintä ainoastaan veden kiehuttamiseen. Älä koskaan laita siihen muita nesteitä tai aineita.
Kiehuta ensin täysi kannullinen vettä kannun puhdistamiseksi ja heitä vesi sen jälkeen pois.
Aseta vedenkeitin tukevalle, vakaalle pinnalle. Laita vedenkeittimeen vettä aina alle maksimirajan. Liitä
pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä laite painamalla kädensijassa olevaa käynnistyspainiketta.
Merkkivalo syttyy. Kun vesi kiehuu, virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalo sammuu. Anna laitteen
jäähtyä.
Älä käynnistä vedenkeitintä, jos se on tyhjä. Jos vedenkeitin kytketään vahingossa toimintaan ilman vettä,
kuiviinkiehumissuoja katkaisee virran automaattisesti. Kun vedenkeittimeen kaadetaan sen jälkeen uudelleen
vettä, kuiviinkiehumissuoja jäähtyy ja keitintä voi jälleen käyttää normaalisti.
HUOM.:
Älä kaada kannuun enemmän vettä kuin MAX-täyttörajaan asti, muuten kiehuva vesi voi roiskua yli.
PUHDISTUS
IRROTA ENSIN PISTOTULPPA PISTORASIASTA JA ANNA KEITTIMEN JÄÄHTYÄ ENNEN
PUHDISTUSTA.
Vedenkeittimen vaippa voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.
KALKINPOISTO
Käytä kodinkoneille, esim. kahvinkeittimelle, sopivaa kalkinpoistoainetta. Älä käynnistä laitetta
kalkinpoiston aikana, vaan anna aineen vaikuttaa kylmänä. Huuhtele kannu kalkinpoiston jälkeen
muutaman kerran puhtaalla vedellä.
PRINCESS-NEUVOJA
-
-
Aseta vedenkeitin tukevalle ja vakaalle pinnalle. Älä käytä vedenkeitintä kaltevalla pinnalla.
Älä käytä vedenkeitintä, jos lämpövastus ei ole kokonaan veden alla.
Jos vedenkeittimessä on liian paljon vettä, kiehuva vesi voi roiskua yli.
Älä koskaan upota vedenkeitintä veteen tai muuhun nesteeseen.
Ulkopinta voi tulla hyvin kuumaksi. Tartu vedenkeittimeen vain kädensijasta.
Varmista, että laite ei ole sijoitettu niin lähelle pöydän, työtason tms. reunaa, että sen voi tönäistä
kumoon. Huolehdi myös, että verkkojohto ei riipu reunan yli lattialle niin, että siihen voi kompastua
tai takertua. Muista, että kannussa on kuumaa vettä!
Älä käytä laitetta, jos se tai sen verkkojohto on vioittunut, vaan lähetä se huoltopalveluumme.
Tämäntyyppisten laitteiden vioittunut liitosjohto on vaihdettava uuteen ainoastaan huoltopalvelussa,
koska siihen tarvitaan erikoistyökaluja.
Älä aseta laitetta kuuman keittolevyn tai muun lämmönlähteen päälle tai aivan sen lähelle.
Ota pistotulppa pois pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta tai häiriön sattuessa.
Lapsia on valvottava tarkoin, että he eivät leiki laitteella.
Jos lapset tai fyysisesti vammaiset, aisti-, kehitys- tai liikuntavammaiset tai henkilöt, joilla ei ole
tarvittavaa kokemusta tai taitoa, käyttävät tätä laitetta, siitä voi olla seurauksena
vaaratilanne. Heidän turvallisuudestaan vastuussa olevien henkilöiden on annettava
selvät ohjeet tai heidän on valvottava laitteen käyttöä.
Laite ei ole tarkoitettu pienten lasten tai heikkokuntoisten henkilöiden käytettäväksi
ilman valvontaa.
12
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
ANTES DE UTILIZAR
Deve primeiro ler e guardar estas instruções de utilização, para as poder mais tarde consultar caso seja
necessário. Controlar se a voltagem do aparelho corresponde à corrente eléctrica local. Apenas deve ligar
este aparelho a uma tomada de corrente residual.
A chaleira vem equipada com um mecanismo de protecção para não ferver sem água, uma tecla de restabelecimento do funcionamento do aparelho e um indicador luminoso.
UTILIZAÇÃO DA CHALEIRA PARA ÁGUA
Deve apenas usar a chaleira para ferver a água e não para outros líquidos e outros ingredientes. Ferva
primeiro um jarro cheio de água para limpar a chaleira e em seguida deite fora esta mesma água.
Deve colocar a chaleira sobre uma superfície sólida e estável. Deve encher sempre a chaleira até ao
indicador máximo. Enfiar a ficha na tomada e ligar a chaleira, premindo a tecla situada na asa. O indicador
luminoso acende-se. Quando a água ferver, a chaleira desliga-se automaticamente bem como o indicador
luminoso. Deixe arrefecer o aparelho. Não deve utilizar a chaleira sem água. Se por engano, a chaleira foi
ligada sem água, o mecanismo de segurança que evita ferver a seco desliga-a automaticamente. Se encher
de novo a chaleira com água, este mecanismo arrefece e pode então voltar a utilizar a chaleira segundo o
processo normal.
ATENÇÃO:
Não deve encher a chaleira acima do traço “MAX”, porque caso contrário ela derrama para fora a água
fervida.
LIMPEZA
DESLIGUE PRIMEIRO A TOMADA DA CORRENTE E DEIXE PRIMEIRO ARREFECER A CHALEIRA
ANTES DE A LIMPAR!
O lado exterior da chaleira pode ser limpo com um pano húmido.
COMO DESCALCIFICAR
Deve utilizar um produto de descalcificação que seja propício para aparelhos domésticos, tal como para as
máquinas de café. Não deve ligar a chaleira durante a descalcificação, mas deve deixar o produto actuar a
frio. Depois da chaleira ter sido descalcificada, deve lavá-la repetidamente com água limpa.
CONSELHOS DA PRINCESS
-
-
-
-
Coloque o aparelho numa superfície sólida e estável. Não deve utilizar a chaleira numa superfície inclinada.
Não deve utilizar a chaleira sem primeiro mergulhar totalmente o elemento de aquecimento.
Se encher demasiado a chaleira, pode derramar água a ferver.
Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutro líquido qualquer.
O exterior da chaleira para água aquece muito. Portanto deve pegar a chaleira sempre pela asa.
Não deve colocar o aparelho na borda de uma mesa, bancada, etc de modo a que alguém possa
porventura derrubá-lo; o fio não deve igualmente estar colocado de forma a que alguém possa
tropeçar ou ficar preso nele. Deve ter sempre presente o facto da chaleira se encontrar cheia com
água quente!
Não deve utilizar o aparelho se o mesmo ou o cabo de alimentação respectivo se encontrarem
danificados, devendo enviá-lo para os nossos serviços de assistência. Neste tipo de aparelho um cabo
de alimentação que esteja danificado deve ser unicamente substituído com as ferramentas especiais,
dos nossos serviços de assistência.
Não deve colocar o aparelho sobre ou perto de uma chapa de fogão quente, etc.
Desligue sempre a ficha da tomada antes de limpar o aparelho ou em caso de avaria.
Deve vigiar as crianças de modo a que não usem a chaleira como brinquedo.
A utilização deste aparelho por crianças ou por deficientes motores, sensoriais ou
mentais, ou que não tenham qualquer experiência ou desconheçam este tipo de
aparelhos pode causar graves riscos. As pessoas responsáveis pela sua segurança
devem instruí-las explicitamente ou vigiá-las enquanto utilizarem o aparelho.
O aparelho só pode ser utilizado por crianças pequenas ou por pessoas doentes sempre
sob vigilância.
13
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
14
PRINCESS WATER KETTLE ROMA 0.5L
ART. 232183
15
© PRINCESS 2008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising