Philips HR1453/70, HR1453 User manual

Philips HR1453/70, HR1453 User manual
HR1456, HR1455, HR1453
1
English 6
Dansk 10
Deutsch 15
Ελληνικα 20
Español 25
Suomi 30
Français 35
Italiano 40
Nederlands 45
Norsk 50
Português 55
Svenska 60
HR1456, HR1455, HR1453
Türkçe 64
English
General description (Fig. 1)
A On/Off switch and speed control
-
O = Off
1 = lowest speed
3 = highest speed (type HR1453)
5 = highest speed (type HR1456/HR1455)
B Turbo button
C Eject button
D Motor unit
E Cord storage
F Cord clip (4822 290 40369)*
G Beaters
Depending on the version, one of the following types of beaters has been
provided with the mixer:
- G1 or
- G2
H Kneading hooks (type HR1455)
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
- Always insert the beaters or kneading hooks into the mixer before
you connect it to the mains.
- Lower the beaters or kneading hooks into the ingredients before you
switch on the appliance.
- Unplug the mixer before you remove the beaters or kneading hooks
and before cleaning.
- Never immerse the motor unit in water or rinse it under the tap.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
English
-
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
Noise level: Lc= 83 dB [A]
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Using the appliance
1 Insert the beaters or kneading hooks into the mixer.You may need
to turn them slightly while you do this (Fig. 2).
NB: Insert the kneading hook with the metal collar into the larger
opening in the bottom of the mixer.
2 Put the plug in the wall socket.
3 Put the ingredients in a bowl.
4 Lower the beaters or kneading hooks into the ingredients.
5 Select the desired speed to switch on the mixer (Fig. 3).
For the right quantities and processing times, see the table below.
Start mixing at a low speed to avoid splashing. Switch to the highest
speed later.
- Turbo speed: press the turbo button to mix more quickly or to
increase the speed during heavy jobs, e.g. kneading yeast dough.
6 If you want to stop mixing for a while, switch off the appliance and
put it (with the beaters or kneading hooks still attached) on its heel
until you continue. (Fig. 4)
7 When you have finished mixing, unplug the mixer and push the
eject button to release the beaters or kneading hooks (Fig. 5).
English
Ingredient
Accessory Quantity/
time
Speed
Yeast dough
Kneading
hooks
Max. 500g
flour/max. 5
minutes
Always select max. speed
Batters for
waffles,
pancakes
etc.
Beaters
Approx.
Start mixing at a low speed
750g/approx. to avoid splashing. Switch to
3 minutes
the highest speed later
Thin sauces,
creams and
soups
Beaters
Approx.
Start mixing at a low speed
750g/approx. to avoid splashing. Switch to
3 minutes
the highest speed later
Pureeing
potatoes
Beaters
Max. 750g/
max. 3
minutes
Start mixing at a low speed
to avoid splashing. Switch to
the highest speed later
Mayonnaise
Beaters
Max. 3 egg
yolks/
approx. 15
minutes
Start mixing at a low speed
to avoid splashing. Switch to
the highest speed later
Whipping
cream
Beaters
Max. 500g/
max. 3
minutes
Start mixing at a low speed
to avoid splashing. Switch to
the highest speed later
Whipping
egg whites
Beaters
Max. 5 egg
whites/
approx. 3
minutes
Start mixing at a low speed
to avoid splashing. Switch to
the highest speed later
Cleaning
Do not immerse the appliance in water nor rinse it under the tap.
1 Clean the beaters or kneading hooks in hot water with some
washing-up liquid or in the dishwasher.
English
2 Unplug the mixer and then clean it with a damp cloth.
Replacement
The following items are available from your dealer for replacement. Please
mention the service number when you order them.
- Cord clip is available under service number 4822 290 40369.
- Beaters
Depending on the version, one of the following types of beaters has been
provided with the mixer:
- G1 available under service number 4822 690 40243.
- G2 available under service number 4822 690 40238.
- Kneading hooks (type HR1455) are available under service number
4822 690 40239.
Environment
-
Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 6).
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Centre in your country (you find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer or contact the Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
10
Dansk
Generel beskrivelse (fig. 1)
A On/off- og hastighedsknap
-
O = Off
1 = laveste hastighed
3 = højeste hastighed (type HR1453)
5 = højeste hastighed (type HR1456/HR1455)
B Turbo-knap
C Udløserknap
D Motorenhed
E Ledningsopbevaring
F Ledningsklemme (4822 290 40369)*
G Piskeris
Afhængigt af udgaven, følger en af disse typer piskeris med mixeren:
- G1 eller
- G2
H Dejkroge (type HR1455)
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
- Sæt altid piskeris eller dejkroge i mixeren, inden stikket sættes i
stikkontakten.
- Sænk altid piskeris eller dejkroge ned i ingredienserne, inden mixeren
tændes.
- Tag stikket ud af stikkontakten, inden piskeris eller dejkroge tages af –
og før mixeren rengøres.
- Motorenheden må aldrig kommes i vand eller skylles under
vandhanen.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske føle-/mentale evner eller
manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller
instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for
Dansk 11
-
deres sikkerhed. Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for
at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
Støjniveau: Lc = 83 dB [A]
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Sådan bruges apparatet
1 Sæt piskeris eller dejkroge på mixeren. Det kan være nødvendigt at
dreje dem en smule, mens du gør det (fig. 2).
Bemærk: Dejkrogen med metalkraven skal sættes i det største af hullerne
i bunden af håndmixeren.
2 Sæt stikket i stikkontakten.
3 Kom ingredienserne i en skål.
4 Sænk piskeris eller dejkroge ned i ingredienserne.
5 Tænd mixeren ved at vælge den ønskede hastighed (fig. 3).
Se de anbefalede mængder og tilberedningstider i tabellen nedenfor.
Begynd med lav hastighed for at undgå stænk og sprøjt. Skift senere til
højeste hastighed.
- Turbo: Tryk på denne knap for øget hastighed eller ekstra styrke, når
der æltes/mixes tunge ingredienser, f.eks. gærdej.
6 Ved midlertidig afbrydelse af processen slukkes mixeren og stilles
på “bunden” (med isatte piskeris/dejkroge), indtil du er klar til at
fortsætte. (fig. 4)
7 Efter brug skal du tage stikket ud af stikkontakten og trykke på
udløserknappen, så piskeris/dejkroge frigøres (fig. 5).
12
Dansk
Ingredienser
Tilbehør
Mængde/tid
Hastighed
Gærdej
Dejkroge
Maks. 500 g
mel/maks. 5
minutter
Vælg altid maksimal
hastighed
Dej til vafler,
pandekager
o.lign.
Piskeris
Ca. 750 g/ca. 3
minutter
Begynd med lav
hastighed for at undgå
stænk og sprøjt. Skift
senere til højeste
hastighed.
Let sauce,
kagecreme
og suppe
Piskeris
Ca. 750 g/ca. 3
minutter
Begynd med lav
hastighed for at undgå
stænk og sprøjt. Skift
senere til højeste
hastighed.
Kartoffelmos
Piskeris
Maks. 750 g/
maks. 3
minutter
Begynd med lav
hastighed for at undgå
stænk og sprøjt. Skift
senere til højeste
hastighed.
Mayonaise
Piskeris
Maks. 3
æggeblommer/
ca. 15 minutter
Begynd med lav
hastighed for at undgå
stænk og sprøjt. Skift
senere til højeste
hastighed.
Flødeskum
Piskeris
Maks. 500 g/
maks. 3
minutter
Begynd med lav
hastighed for at undgå
stænk og sprøjt. Skift
senere til højeste
hastighed.
Dansk 13
Ingredienser
Tilbehør
Mængde/tid
Hastighed
Piskning af
æggehvider
Piskeris
Maks. 5
æggehvider/ca.
3 minutter
Begynd med lav
hastighed for at undgå
stænk og sprøjt. Skift
senere til højeste
hastighed.
Rengøring
Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
1 Vask piskeris eller dejkroge i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel
eller i opvaskemaskinen.
2 Tag mixeren ud af stikket, og rengør den med en våd klud.
Udskiftning
Følgende dele til udskiftning fås hos din forhandler. Angiv servicenummer
ved bestilling.
- Ledningsklemme fås under servicenummer 4822 290 40369.
- Piskeris
Afhængigt af udgaven, følger en af disse typer piskeris med mixeren:
- G1 under servicenummer 4822 690 40243.
- G2 under servicenummer 4822 690 40238.
- Dejkroge (type HR1455) fås under servicenummer 4822 690 40239.
Miljøhensyn
-
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 6).
14
Dansk
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“World-Wide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i
dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller
Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Deutsch 15
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregler
-
O = Aus
1 = Niedrigste Geschwindigkeit
3 = Höchste Geschwindigkeit (Typ HR1453)
5 = Höchste Geschwindigkeit (Typ HR1456/HR1455)
B Turbotaste
C Auswerfentaste
D Motoreinheit
E Kabelaufwicklung
F Kabelclip (4822 290 40369)*
G Quirle
Je nach Gerätetyp ist der Mixer mit einem der folgenden Typen von
Quirlen ausgestattet:
- G1 oder
- G2
H Knethaken (Typ HR1455)
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
- Stecken Sie immer zuerst die Quirle bzw. Knethaken in den Mixer,
bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.
- Tauchen Sie die Quirle bzw. Knethaken in die Zutaten, bevor Sie das
Gerät einschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Quirle
bzw. Knethaken abnehmen und reinigen.
- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch
nicht unter fließendem Wasser ab.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
16
-
Deutsch
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Achten
Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Geräuschpegel: Lc = 83 dB [A]
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Das Gerät benutzen
1 Stecken Sie die Quirle bzw. Knethaken in den Mixer.
Möglicherweise müssen Sie die Einsätze dabei etwas hin- und her
drehen (Abb. 2).
Hinweis: Setzen Sie den Knethaken mit der Metallmanschette in die
größere Öffnung unten im Mixer ein.
2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3 Geben Sie die Zutaten in eine Schüssel.
4 Tauchen Sie die Quirle bzw. Knethaken in die Zutaten.
5 Wählen Sie zum Einschalten des Geräts die gewünschte
Geschwindigkeit (Abb. 3).
Die empfohlenen Mengen und Verarbeitungszeiten entnehmen Sie bitte
der untenstehenden Tabelle.
Beginnen Sie mit einer niedrigen Geschwindigkeit, um Spritzer zu
vermeiden. Schalten Sie dann auf die höchste Geschwindigkeit.
- Turbostufe: Drücken Sie die Turbotaste für schnelleres Mixen bzw.
zum Erhöhen der Geschwindigkeit bei schwereren Arbeitsgängen, z. B.
beim Kneten von Hefeteig.
6 Wenn Sie den Mixvorgang unterbrechen möchten, schalten Sie das
Gerät aus und stellen Sie es (ohne die Quirle bzw. Knethaken
Deutsch 17
abzunehmen) in senkrechte Position, bis Sie den Arbeitsgang wieder
aufnehmen. (Abb. 4)
7 Wenn Sie den Vorgang beendet haben, ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose und drücken Sie die Auswerfentaste, um die
Quirle oder Knethaken zu entnehmen (Abb. 5).
Zutaten
Zubehör
Menge/Zeit
Geschwindigkeit
Hefeteig
Knethaken
Max. 500 g
Mehl/max.
5 Minuten
Wählen Sie immer die
höchste
Geschwindigkeit
Teig für Waffeln, Quirle
Pfannkuchen
etc.
Ca. 750 g/ca. Beginnen Sie mit einer
3 Minuten
niedrigen
Geschwindigkeit, um
Spritzer zu vermeiden.
Schalten Sie dann auf
die höchste
Geschwindigkeit
Leichte Soßen,
Cremes und
Suppen
Quirle
Ca. 750 g/ca. Beginnen Sie mit einer
3 Minuten
niedrigen
Geschwindigkeit, um
Spritzer zu vermeiden.
Schalten Sie dann auf
die höchste
Geschwindigkeit
Kartoffelpüree
Quirle
Max. 750 g/
max. 3
Minuten
Beginnen Sie mit einer
niedrigen
Geschwindigkeit, um
Spritzer zu vermeiden.
Schalten Sie dann auf
die höchste
Geschwindigkeit
18
Deutsch
Zutaten
Zubehör
Menge/Zeit
Geschwindigkeit
Mayonnaise
Quirle
Max. 3
Beginnen Sie mit einer
Eigelb/ca. 15 niedrigen
Minuten
Geschwindigkeit, um
Spritzer zu vermeiden.
Schalten Sie dann auf
die höchste
Geschwindigkeit
Schlagsahne
Quirle
Max. 500 g/
max. 3
Minuten
Eischnee
schlagen
Quirle
Max. 5
Beginnen Sie mit einer
Eiweiß/ ca. 3 niedrigen
Minuten
Geschwindigkeit, um
Spritzer zu vermeiden.
Schalten Sie dann auf
die höchste
Geschwindigkeit
Beginnen Sie mit einer
niedrigen
Geschwindigkeit, um
Spritzer zu vermeiden.
Schalten Sie dann auf
die höchste
Geschwindigkeit
Reinigung
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter
fließendem Wasser ab.
1 Reinigen Sie die Quirle und Knethaken in heißem Spülwasser oder
im Geschirrspüler.
2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie den
Mixer anschließend mit einem feuchten Tuch.
Deutsch 19
Ersatz
Die folgenden Ersatzteile sind bei Ihrem Fachhändler erhältlich. Geben Sie
die Servicenummer an, wenn Sie Ersatzteile bestellen.
- Der Kabelclip ist unter Servicenummer 4822 290 40369 erhältlich.
- Quirle
Je nach Gerätetyp ist der Mixer mit einem der folgenden Typen von
Quirlen ausgestattet:
- G1 erhältlich unter der Servicenummer 4822 690 40243.
- G2 erhältlich unter der Servicenummer 4822 690 40238.
- Knethaken (Typ HR1455) sind unter der Servicenummer 4822 690
40239 erhältlich.
Umweltschutz
-
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 6).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich
mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips
Website (www.philips.com). Sie können auch direkt die ServiceAbteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV
kontaktieren.
20
Ελληνικα
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
A Διακόπτης On/Off και ρύθμιση ταχύτητας
-
O = Off
1 = χαμηλότερη ταχύτητα
3 = υψηλότερη ταχύτητα (τύπος HR1453)
5 = υψηλότερη ταχύτητα (τύποι HR1456/HR1455)
B Κουμπί turbo
C Κουμπί εξαγωγής
D Μοτέρ
E Αποθήκευση καλωδίου
F Κλιπ καλωδίου (4822 290 40369)*
G Εξαρτήματα ανάμειξης
Ανάλογα με την έκδοση, ένα από τα παρακάτω χτυπητήρια διατίθεται
με το μίξερ:
- G1 ή
- G2
H Εξαρτήματα ζύμωσης (τύπος HR1455)
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Eισάγετε πάντα τα εξαρτήματα ανάμειξης ή ζύμωσης στο μίξερ
προτού το συνδέσετε στο ρεύμα.
- Bυθίζετε τα εξαρτήματα ανάμειξης ή ζύμωσης στα υλικά προτού
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Να αποσυνδέετε το μίξερ από την πρίζα πριν αφαιρέσετε τα
εξαρτήματα ανάμειξης ή ζύμωσης και πριν τον καθαρισμό.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα μοτέρ σε νερό ούτε να την
ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
Ελληνικα 21
-
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν
θα παίζουν με τη συσκευή.
Επίπεδο θορύβου: Lc= 83 dB [A]
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Χρήση της συσκευής
1 Εισαγάγετε τα εξαρτήματα ανάμειξης ή ζύμωσης στο μίξερ.
Ενδεχομένως να χρειαστεί να τα περιστρέψετε ελαφρώς (Εικ. 2).
NB: Τοποθετήστε το εξάρτημα ζύμωσης με το μεταλλικό κολάρο μέσα
στο μεγαλύτερο άνοιγμα στο κάτω μέρος του μίξερ.
2 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
3 Βάλτε τα υλικά σε ένα μπολ.
4 Βυθίστε τα εξαρτήματα ανάμειξης ή ζύμωσης μέσα στα υλικά.
5 Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα για να ενεργοποιήσετε το
μίξερ (Εικ. 3).
Για τις σωστές ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας, ανατρέξτε
στον παρακάτω πίνακα.
Ξεκινήστε να αναμιγνύετε σε χαμηλή ταχύτητα για να αποφύγετε το
πιτσίλισμα. Ρυθμίστε σε μεγαλύτερη ταχύτητα αργότερα.
- Ταχύτητα Turbo: πιέστε αυτό το κουμπί για να ανακατέψετε
γρηγορότερα ή για να αυξήσετε την ταχύτητα κατά τη διάρκεια
δύσκολων εργασιών, π.χ. ζύμη με μαγιά.
6 Εάν θέλετε να σταματήσετε για λίγο την ανάμειξη,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε την όρθια
22
Ελληνικα
(χωρίς να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ανάμειξης ή ζύμωσης)
μέχρι να συνεχίσετε. (Εικ. 4)
7 Όταν τελειώσετε το ανακάτεμα, αποσυνδέστε το μίξερ από την
πρίζα και πιέστε το κουμπί εξαγωγής για να απασφαλίσετε τα
εξαρτήματα ανάμειξης ή ζύμωσης (Εικ. 5).
Συστατικό
Εξάρτημα
Ποσότητα/
χρόνος
Ταχύτητα
Ζύμη με
μαγιά
Εξαρτήματα Μεγ. 500 γρ.
ζύμωσης
αλεύρι/Μεγ. 5
λεπτά
Επιλέγετε πάντα
μέγιστη ταχύτητα
Ζύμη για
βάφλες,
κρέπες κτλ.
Εξαρτήματα Περίπου
ανάμειξης
750g/περίπου
3 λεπτά
Ξεκινήστε να
αναμιγνύετε σε χαμηλή
ταχύτητα για να
αποφύγετε το
πιτσίλισμα. Ρυθμίστε σε
μεγαλύτερη ταχύτητα
αργότερα
Αραιές
σάλτσες,
κρέμες και
σούπες
Εξαρτήματα Περίπου
ανάμειξης
750g/περίπου
3 λεπτά
Ξεκινήστε να
αναμιγνύετε σε χαμηλή
ταχύτητα για να
αποφύγετε το
πιτσίλισμα. Ρυθμίστε σε
μεγαλύτερη ταχύτητα
αργότερα
Πουρές
πατάτας
Εξαρτήματα Μεγ. 750 γρ./
ανάμειξης
Μεγ. 3 λεπτά
Ξεκινήστε να
αναμιγνύετε σε χαμηλή
ταχύτητα για να
αποφύγετε το
πιτσίλισμα. Ρυθμίστε σε
μεγαλύτερη ταχύτητα
αργότερα
Ελληνικα 23
Συστατικό
Εξάρτημα
Ποσότητα/
χρόνος
Ταχύτητα
Μαγιονέζα
Εξαρτήματα Μεγ. 3 κρόκοι
ανάμειξης
αυγών/
Περίπου 15
λεπτά
Ξεκινήστε να
αναμιγνύετε σε χαμηλή
ταχύτητα για να
αποφύγετε το
πιτσίλισμα. Ρυθμίστε σε
μεγαλύτερη ταχύτητα
αργότερα
Κρέμα
σαντιγί
Εξαρτήματα Μεγ. 500 γρ./
ανάμειξης
Μεγ. 3 λεπτά
Ξεκινήστε να
αναμιγνύετε σε χαμηλή
ταχύτητα για να
αποφύγετε το
πιτσίλισμα. Ρυθμίστε σε
μεγαλύτερη ταχύτητα
αργότερα
Χτύπημα
για
ασπράδια
αυγών
Εξαρτήματα Μεγ. 5
ανάμειξης
ασπράδια
αυγών/
Περίπου 3
λεπτά
Ξεκινήστε να
αναμιγνύετε σε χαμηλή
ταχύτητα για να
αποφύγετε το
πιτσίλισμα. Ρυθμίστε σε
μεγαλύτερη ταχύτητα
αργότερα
Καθαρισμός
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε με νερό
βρύσης.
1 Καθαρίστε τα εξαρτήματα ανάμειξης και ζύμωσης σε
ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο
πιάτων.
2 Αποσυνδέστε το μίξερ από την πρίζα και, στη συνέχεια,
καθαρίστε το με ένα υγρό πανί.
24
Ελληνικα
Αντικατάσταση
Τα ακόλουθα είδη διατίθενται από τον αντιπρόσωπό σας για
αντικατάσταση. Αναφέρετε τον αριθμό σέρβις όταν τα παραγγέλνετε.
- Το κλιπ καλωδίου διατίθεται με αρ. σέρβις 4822 290 40369.
- Εξαρτήματα ανάμειξης
Ανάλογα με την έκδοση, ένα από τα παρακάτω χτυπητήρια διατίθεται
με το μίξερ:
- Το G1 διατίθεται με αρ. σέρβις 4822 690 40243.
- Το G2 διατίθεται με αρ. σέρβις 4822 690 40238.
- Τα εξαρτήματα ζύμωσης (τύπος HR1455) διατίθενται με αρ.
σέρβις 4822 690 40239.
Περιβάλλον
-
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε
ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 6).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο σας της Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις
των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας BV της
Philips.
Español 25
Descripción general (fig. 1)
A Interruptor de encendido/apagado y control de velocidad
-
O = apagado
1 = velocidad mínima
3 = velocidad máxima (modelo HR1453)
5 = velocidad máxima (modelos HR1456/HR1455)
B Botón turbo
C Botón de expulsión
D Unidad motora
E Recogecable
F Clip para el cable (4822 290 40369)*
G Varillas batidoras
Según el modelo, la amasadora viene con uno de los siguientes tipos de
varillas batidoras:
- G1 o
- G2
H Ganchos para amasar (modelo HR1455)
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
- Inserte siempre las varillas batidoras o los ganchos para amasar en la
amasadora antes de enchufarla a la red eléctrica.
- Introduzca las varillas batidoras o los ganchos para amasar en los
ingredientes antes de encender el aparato.
- Desenchufe la amasadora de la toma de corriente antes de quitar las
varillas o los ganchos y antes de limpiarla.
- No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el
grifo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
26
-
Español
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad. Asegúrese de que los niños no
jueguen con este aparato.
Nivel de ruido: Lc= 83 dB [A]
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Uso del aparato
1 Inserte las varillas batidoras o los ganchos para amasar en la
amasadora. Para ello puede que tenga que girarlos
ligeramente (fig. 2).
Nota: Introduzca el gancho para amasar con la arandela de metal en la
abertura más grande de la parte inferior de la amasadora.
2 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
3 Ponga los ingredientes en el recipiente.
4 Introduzca las varillas batidoras o los ganchos para amasar en los
ingredientes.
5 Seleccione la velocidad deseada para encender la amasadora (fig. 3).
Consulte la tabla que aparece más abajo para conocer las cantidades y
los tiempos correctos.
Comience a preparar masa a una velocidad baja para evitar salpicaduras, y
luego cambie a la velocidad máxima.
- Velocidad turbo: Presione este botón para mezclar más rápidamente
o para aumentar la velocidad durante trabajos pesados, por ejemplo,
al amasar masa de levadura.
6 Si desea hacer una pausa, apague el aparato y colóquelo (con las
varillas o los ganchos aún montados) sobre su base de apoyo hasta
que vuelva a reanudar el proceso. (fig. 4)
Español 27
7 Cuando haya terminado, desenchufe la amasadora y presione el
botón de expulsión para quitar las varillas o los ganchos (fig. 5).
Ingrediente
Accesorio Cantidad/
tiempo
Velocidad
Masa de
levadura
Ganchos
para
amasar
Máx. 500 g
de harina/
máx.
5 minutos
Seleccione siempre la
velocidad máxima
Pasta para
gofres,
tortitas, etc.
Varillas
batidoras
Aprox.
750 g/
aprox.
3 minutos
Comience a preparar masa a
una velocidad baja para evitar
salpicaduras, y luego cambie a
la velocidad máxima.
Salsas,
cremas y
sopas
ligeras
Varillas
batidoras
Aprox.
750 g/
aprox.
3 minutos
Comience a preparar masa a
una velocidad baja para evitar
salpicaduras, y luego cambie a
la velocidad máxima.
Puré de
patatas
Varillas
batidoras
Máx.
750 g/máx.
3 minutos
Comience a preparar masa a
una velocidad baja para evitar
salpicaduras, y luego cambie a
la velocidad máxima.
Mayonesa
Varillas
batidoras
Máx.
3 yemas
de huevo/
aprox.
15 minutos
Comience a preparar masa a
una velocidad baja para evitar
salpicaduras, y luego cambie a
la velocidad máxima.
Montar nata Varillas
batidoras
Máx.
500 g/máx.
3 minutos
Comience a preparar masa a
una velocidad baja para evitar
salpicaduras, y luego cambie a
la velocidad máxima.
28
Español
Ingrediente
Accesorio Cantidad/
tiempo
Velocidad
Montar
claras de
huevo
Varillas
batidoras
Comience a preparar masa a
una velocidad baja para evitar
salpicaduras, y luego cambie a
la velocidad máxima.
Máx.
5 claras de
huevo/
aprox.
3 minutos
Limpieza
No sumerja el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
1 Lave las varillas o los ganchos con agua caliente y un poco de
detergente líquido o en el lavavajillas.
2 Desenchufe la amasadora y límpiela luego con un paño húmedo.
Sustitución
Los siguientes elementos están disponibles en su distribuidor como
repuestos. Mencione el número de repuesto al hacer el pedido.
- El clip para el cable está disponible con el número de repuesto 4822
290 40369.
- Varillas batidoras
Según el modelo, la amasadora viene con uno de los siguientes tipos de
varillas batidoras:
- G1 está disponible con el número de repuesto 4822 690 40243.
- G2 está disponible con el número de repuesto 4822 690 40238.
- Los ganchos para amasar (modelo HR1455) están disponibles con el
número de repuesto 4822 690 40239.
Medio ambiente
-
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De
esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 6).
Español 29
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o
póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
30
Suomi
Laitteen osat (Kuva 1)
A Virtapainike ja nopeudensäädin
-
O = ei käytössä
1 = pienin nopeus
3 = suurin nopeus (HR1453)
5 = suurin nopeus (HR1456/HR1455)
B Turbopainike
C Poistopainike
D Runko
E Säilytyspaikka johdolle
F Johdon pidike (4822 290 40369)*
G Vispilät
Vatkaimessa on version mukaan jompikumpi seuraavista vispilöistä:
- G1 tai
- G2
H Taikinakoukut (HR1455)
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
- Kiinnitä aina vispilät ja taikinakoukut vatkaimeen, ennen kuin kytket sen
pistorasiaan.
- Laske vispilät tai taikinakoukut, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen vispilöiden tai taikinakoukkujen
irrottamista, kiinnittämistä tai puhdistusta.
- Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä juoksevalla vedellä.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden
käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Lapsia ei saa päästää leikkimään laitteella.
- Käyntiääni: Lc = 83 dB [A]
Suomi 31
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
Käyttö
1 Kiinnitä vispilät tai taikinakoukut vatkaimeen, mitä varten niitä on
ehkä hieman käännettävä (Kuva 2).
Työnnä taikinakoukku, jonka varressa on metallikaulus, suurempaan
vatkaimen pohjassa olevista aukoista.
2 Työnnä pistoke pistorasiaan.
3 Mittaa aineet kulhoon.
4 Laske vispilät tai taikinakoukut aineksiin.
5 Käynnistä vatkain valitsemalla haluamasi nopeus (Kuva 3).
Katso alla olevasta taulukosta oikeat määrät ja käsittelyajat.
Voit välttää roiskumisen aloittamalla vatkaamisen pienellä nopeudella.
Vaihda myöhemmin suuremmalle nopeudelle.
- Turbonopeus: Paina turbopainiketta, kun haluat lisätä vatkausnopeutta
tai tarvitset enemmän voimaa esimerkiksi leipätaikinan vaivaamiseen.
6 Jos haluat keskeyttää vatkaamisen hetkeksi, katkaise virta ja aseta
vatkain (vispilät tai taikinakoukut paikoillaan) pystyyn, kunnes jatkat
vatkaamista. (Kuva 4)
7 Kun olet lopettanut, irrota pistotulppa pistorasiasta ja irrota vispilät
tai taikinakoukut painamalla poistopainiketta eteenpäin (Kuva 5).
32
Suomi
Ainesosa
Lisävaruste
Määrä/
aika
Nopeus
Hiivataikina
Taikinakoukut
Enint.
500 g
jauhoa /
enint. 5
minuuttia
Valitse aina suurin
nopeus
Ohukais- ja
Vispilät
vohvelitaikina yms.
Noin
750 g /
noin 3
minuuttia
Aloita vatkaaminen
pienimmällä
nopeudella
roiskumisen
välttämiseksi. Vaihda
myöhemmin
suurimmalle
nopeudelle.
Kastikkeet, keitot
Vispilät
Noin
750 g /
noin 3
minuuttia
Aloita vatkaaminen
pienimmällä
nopeudella
roiskumisen
välttämiseksi. Vaihda
myöhemmin
suurimmalle
nopeudelle.
Perunasose
Vispilät
Enint.
750 g /
enint. 3
minuuttia
Aloita vatkaaminen
pienimmällä
nopeudella
roiskumisen
välttämiseksi. Vaihda
myöhemmin
suurimmalle
nopeudelle.
Suomi 33
Ainesosa
Lisävaruste
Määrä/
aika
Nopeus
Majoneesi
Vispilät
Enint. 3
keltuaista
/ noin 15
minuuttia
Aloita vatkaaminen
pienimmällä
nopeudella
roiskumisen
välttämiseksi. Vaihda
myöhemmin
suurimmalle
nopeudelle.
Kermavaahto
Vispilät
Enint.
500 g /
enint. 3
minuuttia
Aloita vatkaaminen
pienimmällä
nopeudella
roiskumisen
välttämiseksi. Vaihda
myöhemmin
suurimmalle
nopeudelle.
Munanvalkuaisten
vispaaminen
Vispilät
Enint. 5
valkuaista
/ noin 3
minuuttia
Aloita vatkaaminen
pienimmällä
nopeudella
roiskumisen
välttämiseksi. Vaihda
myöhemmin
suurimmalle
nopeudelle.
Puhdistaminen
Älä upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
1 Pese vispilät tai taikinakoukut kuumalla vedellä ja astianpesuaineella
tai astianpesukoneessa.
2 Irrota vatkaimen virtajohto ja puhdista laite kostealla liinalla.
34
Suomi
Varaosat
Voit tilata jälleenmyyjiltä seuraavia osia. Käytä tilatessasi tuotenumeroa.
- Johdon pidikkeen tuotenumero on 4822 290 40369.
- Vispilät
Vatkaimessa on version mukaan jompikumpi seuraavista vispilöistä:
- G1: tuotenumero 4822 690 40243.
- G2: tuotenumero 4822 690 40238.
- Taikinakoukut (HR1455): tuotenumero 4822 690 40239.
Ympäristöasiaa
-
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 6).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa
yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huoltoosastoon.
Français 35
Description générale (fig. 1)
A Bouton marche/arrêt et variateur de vitesse
O = Arrêt
1 = Vitesse minimale
3 = Vitesse maximale (type HR1453)
5 = Vitesse maximale (type HR1456/HR1455)
B Fonction Turbo
C Bouton d’éjection
D Bloc moteur
E Rangement du cordon
F Bride attache-cordon (4822 290 40369)*
G Fouets
Selon le modèle, le batteur est doté d’un des types de fouets suivants :
- G1 ou
- G2
H Crochets à pétrir (type HR1455)
-
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
- Avant de brancher l’appareil, insérez les fouets ou les crochets à
pétrir dans le batteur.
- Abaissez les fouets ou les crochets à pétrir dans les ingrédients avant
de mettre l’appareil en marche.
- Débranchez toujours l’appareil avant de retirer les fouets ou les
crochets à pétrir et avant de le nettoyer.
- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous
le robinet.
- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
36
-
Français
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec
l’appareil.
Niveau de bruit : Lc= 83 dB (A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Utilisation de l’appareil
1 Insérez les fouets ou les crochets dans le batteur. Il se peut que
vous ayez à les tourner légèrement en effectuant cette
opération (fig. 2).
NB : insérez le crochet à pétrir avec le collier en métal dans l’ouverture la
plus grande au bas du batteur.
2 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
3 Placez les ingrédients dans un bol.
4 Abaissez les fouets ou les crochets à pétrir dans les ingrédients.
5 Mettez l’appareil en marche en sélectionnant la vitesse de votre
choix (fig. 3).
Pour connaître les quantités et les temps de préparation recommandés,
consultez le tableau ci-après.
Commencez le mélange à la vitesse minimale pour éviter d’éclabousser le
plan de travail. Passez ensuite à la vitesse maximale.
- Turbo : appuyez sur ce bouton pour mélanger plus rapidement ou
pour augmenter la vitesse pendant les opérations plus difficiles, par
exemple lors du pétrissage de la pâte.
Français 37
6 Si vous souhaitez interrompre l’opération quelque temps, éteignez
l’appareil et posez-le (avec les fouets ou les crochets fixés) sur son
talon jusqu’à ce que vous repreniez l’opération. (fig. 4)
7 Après utilisation, débranchez le mixeur et pressez le bouton
d’éjection pour libérer les fouets ou les crochets à pétrir (fig. 5).
Ingrédients
Accessoire
Quantité/
Durée
Vitesse
Pâte levée
Crochets à
pétrir
Max. 500 g
de farine/
Max. 5 min
Sélectionnez toujours la
vitesse max.
Pâte à frire
pour
gaufres,
crêpes, etc.
Fouets
Env. 750 g/
Env.
3 minutes
Commencez le mélange
à la vitesse minimale
pour éviter d’éclabousser
le plan de travail. Passez
ensuite à la vitesse
maximale.
Sauces
légères,
crèmes et
soupes
Fouets
Env. 750 g/
Env.
3 minutes
Commencez le mélange
à la vitesse minimale
pour éviter d’éclabousser
le plan de travail. Passez
ensuite à la vitesse
maximale.
Pommes de
terre en
purée
Fouets
Max. 750 g/
Max.
3 minutes
Commencez le mélange
à la vitesse minimale
pour éviter d’éclabousser
le plan de travail. Passez
ensuite à la vitesse
maximale.
38
Français
Ingrédients
Accessoire
Quantité/
Durée
Vitesse
Mayonnaise
Fouets
Max.
3 jaunes
d’œufs/ Env.
15 minutes
Commencez le mélange
à la vitesse minimale
pour éviter d’éclabousser
le plan de travail. Passez
ensuite à la vitesse
maximale.
Crème
fouettée
Fouets
Max. 500 g/
Max.
3 minutes
Commencez le mélange
à la vitesse minimale
pour éviter d’éclabousser
le plan de travail. Passez
ensuite à la vitesse
maximale.
Monter les
blancs en
neige
Fouets
Max.
5 blancs
d’œufs/Env.
3 minutes
Commencez le mélange
à la vitesse minimale
pour éviter d’éclabousser
le plan de travail. Passez
ensuite à la vitesse
maximale.
Nettoyage
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau et ne le rincez pas sous le
robinet.
1 Nettoyez les fouets et les crochets à l’eau chaude savonneuse ou
au lave-vaisselle.
2 Débranchez le batteur et nettoyez-le avec un chiffon humide.
Remplacement
Pour commander des accessoires de rechange, rendez-vous chez votre
revendeur Philips et utilisez les numéros de référence lors de la
commande.
Français 39
-
La bride attache-cordon est disponible sous la référence 4822 290
40369.
- Fouets
Selon le modèle, le batteur est doté d’un des types de fouets suivants :
- G1 disponible sous la référence 4822 690 40243.
- G2 disponible sous la référence 4822 690 40238.
- Les crochets à pétrir (type HR1455 uniquement) sont disponibles
sous la référence 4822 690 40239.
Environnement
-
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 6).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès
de votre revendeur Philips local ou contactez le « Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».
40
Italiano
Descrizione generale (fig. 1)
A Interruttore On/Off e controllo della velocità
-
O = spento
1 = Velocità bassa
3 = Velocità massima (tipo HR1453)
5 = Velocità massima (tipo HR1456/HR1455)
B Pulsante Turbo
C Pulsante di espulsione
D Gruppo motore
E Vano portacavo
F Clip per cavo (4822 290 40369)*
G Fruste
In base ai diversi modelli di mixer, le fruste possono essere di uno dei
seguenti tipi:
- G1 o
- G2
H Ganci per impastare (tipo HR1455)
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
- Ricordate di inserire sempre le fruste o i ganci per impastare nel
mixer prima di inserire la spina nella presa di corrente.
- Immergete le fruste o i ganci per impastare nel composto prima di
accendere l’apparecchio.
- Togliete la spina dalla presa prima di estrarre le fruste o i ganci per
impastare e prima di pulire l’apparecchio.
- Non immergete mai la base motore nell’acqua né risciacquatela sotto
l’acqua corrente.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
- L’apparecchio non è stato ideato per essere usato da persone (inclusi
bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i
Italiano 41
-
casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro
sicurezza. Prendere le precauzioni necessarie al fine di evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio.
Livello acustico: Lc= 83 dB (A)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Modalità d’uso dell’apparecchio
1 Inserite le fruste o i ganci per impastare nell’apparecchio. Se
necessario, ruotate leggermente gli accessori per inserirli
correttamente (fig. 2).
NB: inserite i ganci per impastare con la ghiera in metallo nell’apertura più
grande, nella parte inferiore del mixer.
2 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
3 Mettete gli ingredienti in un contenitore.
4 Immergete le fruste o i ganci nel composto.
5 Selezionate la velocità desiderata per accendere
l’apparecchio (fig. 3).
Per conoscere i quantitativi e i tempi di lavorazione, consultate la tabella
riportata di seguito.
Iniziate a frullare a bassa velocità per evitare schizzi, poi passate ad una
velocità maggiore.
- Velocità turbo: premete questo pulsante per miscelare più
rapidamente o per aumentare la velocità in caso di impasti
particolarmente duri, come la pasta lievitata.
42
Italiano
6 Se volete interrompere momentaneamente il processo, spegnete
l’apparecchio e appoggiatelo (con le fruste o i ganci ancora inseriti)
sulla base finché non riprendete la lavorazione. (fig. 4)
7 Quando avete finito, togliete la spina dalla presa e premete il
pulsante di espulsione per sganciare le fruste o i ganci (fig. 5).
Ingrediente Accessorio
Quantità
/ tempo
Velocità
Pasta di
pane
Ganci per
impastare
Max. 500
g farina /
max. 5
minuti
Selezionate sempre la
massima velocità
Pastelle per
cialde,
pancake,
ecc.
Fruste
Circa 750
g / circa 3
minuti
Iniziate a frullare a bassa
velocità per evitare schizzi,
poi passate ad una velocità
maggiore.
Salse,
creme e
zuppe
Fruste
Circa 750
g / circa 3
minuti
Iniziate a frullare a bassa
velocità per evitare schizzi,
poi passate ad una velocità
maggiore.
Puré di
patate
Fruste
Max. 750
g / max. 3
minuti
Iniziate a frullare a bassa
velocità per evitare schizzi,
poi passate ad una velocità
maggiore.
Maionese
Fruste
Max. 3
tuorli /
circa 15
minuti
Iniziate a frullare a bassa
velocità per evitare schizzi,
poi passate ad una velocità
maggiore.
Panna
montata
Fruste
Max. 500
g / max. 3
minuti
Iniziate a frullare a bassa
velocità per evitare schizzi,
poi passate ad una velocità
maggiore.
Italiano 43
Ingrediente Accessorio
Quantità
/ tempo
Velocità
Albumi
montati a
neve
Max. 5
albumi /
circa 3
minuti
Iniziate a frullare a bassa
velocità per evitare schizzi,
poi passate ad una velocità
maggiore.
Fruste
Pulizia
non immergete mai l’apparecchio in acqua né risciacquatelo sotto
l’acqua corrente.
1 Lavate le fruste e i ganci per impastare in acqua calda aggiungendo
un po’ di detersivo liquido oppure riponeteli direttamente in
lavastoviglie.
2 Scollegate il mixer dalla presa di corrente e pulitelo con un panno
umido.
Sostituzione
I seguenti accessori sono disponibili presso il vostro rivenditore di fiducia.
Al momento dell’ordine, indicate il relativo codice.
- Il clip per il cavo è disponibile con il codice 4822 290 40369.
- Fruste
In base ai diversi modelli di mixer, le fruste possono essere di uno dei
seguenti tipi:
- G1, disponibile con il codice 4822 690 40243.
- G2, disponibile con il codice 4822 690 40238.
- I ganci per impastare (tipo HR1455) sono disponibili con il codice
4822 690 40239.
Tutela dell’ambiente
-
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 6).
44
Italiano
Garanzia e assistenza
Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza
Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della
garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti
locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il
Reparto assistenza Philips Domestic Appliances & Personal Care BV.
Nederlands 45
Algemene beschrijving (fig. 1)
A Aan/uit- en snelheidsknop
-
O = uit
1 = laagste snelheid
3 = hoogste snelheid (type HR1453)
5 = hoogste snelheid (type HR1456/HR1455)
B Turboknop
C Uitwerpknop
D Motorunit
E Snoeropbergmogelijkheid
F Snoerclip (4822 290 40369)*
G Kloppers
Afhankelijk van het model, wordt een van de volgende typen kloppers
meegeleverd met de mixer:
- G1 of
- G2
H Kneedhaken (type HR1455)
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
- Steek altijd eerst de kloppers of de kneedhaken in de mixer voordat
u de stekker in het stopcontact steekt.
- Laat de kloppers of kneedhaken in de ingrediënten zakken voordat u
het apparaat inschakelt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de kloppers of de
kneedhaken verwijdert en voordat u de mixer gaat schoonmaken.
- Dompel de motorunit nooit in water. Spoel deze ook niet af.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
46
-
Nederlands
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met
het apparaat gaan spelen.
Geluidsniveau: Lc = 83 dB [A]
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Het apparaat gebruiken
1 Steek de kloppers of de kneedhaken in de mixer. Mogelijk moet u
ze hierbij een beetje draaien (fig. 2).
Let op: steek de kneedhaak met de metalen kraag in de grootste opening
in de onderzijde van de mixer.
2 Steek de stekker in het stopcontact.
3 Doe de ingrediënten in een kom.
4 Laat de kloppers of kneedhaken in de ingrediënten zakken.
5 Schakel de mixer in door de gewenste snelheid te selecteren (fig. 3).
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de juiste hoeveelheden en
verwerkingstijden.
Begin op een lage snelheid te mixen om spatten te voorkomen en
schakel pas later over op de hoogste snelheid.
- Turbo: druk op deze knop wanneer u sneller wilt mixen of wanneer u
de snelheid wilt vergroten tijdens zware klussen, zoals het kneden van
gistdeeg.
6 Als u even wilt stoppen met mixen, schakel het apparaat dan uit en
plaats het op de hiel (met de kloppers of kneedhaken nog
bevestigd) totdat u verdergaat. (fig. 4)
Nederlands 47
7 Als u klaar bent met mixen, haal dan de stekker van de mixer uit
het stopcontact en druk op de uitwerpknop om de kloppers of
kneedhaken te ontgrendelen (fig. 5).
Ingrediënt
Accessoire
Hoeveelheid/
tijd
Snelheid
Gistdeeg
Kneedhaken
Max. 500 g
bloem/max. 5
minuten
Selecteer altijd de
maximumsnelheid
Beslag voor
wafels,
pannenkoeken
enz.
Kloppers
Ong. 750 g/
ong. 3
minuten
Begin op een lagere
snelheid te mixen
om spatten te
voorkomen en
schakel pas later
over naar de
hoogste snelheid
Dunne sauzen,
crèmes en
soepen
Kloppers
Ong. 750 g/
ong. 3
minuten
Begin op een lagere
snelheid te mixen
om spatten te
voorkomen en
schakel pas later
over naar de
hoogste snelheid
Aardappels
pureren
Kloppers
Max. 750 g/
max. 3
minuten
Begin op een lagere
snelheid te mixen
om spatten te
voorkomen en
schakel pas later
over naar de
hoogste snelheid
48
Nederlands
Ingrediënt
Accessoire
Hoeveelheid/
tijd
Snelheid
Mayonaise
Kloppers
Max. 3
eierdooiers/
ong. 15
minuten
Begin op een lagere
snelheid te mixen
om spatten te
voorkomen en
schakel pas later
over naar de
hoogste snelheid
Slagroom
Kloppers
Max. 500 g/
max. 3
minuten
Begin op een lagere
snelheid te mixen
om spatten te
voorkomen en
schakel pas later
over naar de
hoogste snelheid
Eiwitten
kloppen
Kloppers
Max. 5
eiwitten/ong.
3 minuten
Begin op een lagere
snelheid te mixen
om spatten te
voorkomen en
schakel pas later
over naar de
hoogste snelheid
Schoonmaken
Dompel het apparaat niet in water en spoel het ook niet af onder de
kraan.
1 Maak de kloppers en de kneedhaken schoon in heet water met een
beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
2 Haal de stekker uit het stopcontact en maak de mixer vervolgens
schoon met een vochtige doek.
Nederlands 49
Vervangen
De volgende onderdelen zijn verkrijgbaar bij uw dealer ter vervanging.
Gebruik de onderstaande servicenummers als u een bestelling plaatst.
- De snoerclip is verkrijgbaar onder servicenummer 4822 290 40369.
- Kloppers
Afhankelijk van het model, wordt een van de volgende typen kloppers
meegeleverd met de mixer:
- G1 is verkrijgbaar onder servicenummer 4822 690 40243.
- G2 is verkrijgbaar onder servicenummer 4822 690 40238.
- Kneedhaken (type HR1455) zijn verkrijgbaar onder servicenummer
4822 690 40239.
Milieu
-
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 6).
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de
afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
50
Norsk
Generell beskrivelse (fig. 1)
A Av/på-knapp og hastighetskontroll
-
O = av
1 = laveste hastighet
3 = høyeste hastighet (type HR1453)
5 = høyeste hastighet (type HR1456/HR1455)
B Turboknapp
C Utløserknapp
D Motorenhet
E Oppbevaring av ledningen
F Ledningsklemme (4822 290 40369)*
G Visper
Én av følgende typer visper følger med mikseren, avhengig av typen:
- G1 eller
- G2
H Eltekroker (type HR1455)
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
- Sett alltid vispene eller eltekrokene i mikseren før du setter støpselet i
stikkontakten.
- Sett vispene eller eltekrokene ned i ingrediensene før du slår på
apparatet.
- Ta ut støpselet før du fjerner vispene eller eltekrokene, og før du
rengjør apparatet.
- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller skylles under springen.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller
instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for
Norsk 51
-
sikkerheten. Barn bør være under tilsyn, slik at de ikke leker med
apparatet.
Støynivå: Lc = 83 dB [A]
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Bruke apparatet
1 Sett inn vispene eller eltekrokene i mikseren. Det kan hende at du
må vri litt på delene mens du gjør dette (fig. 2).
NB: Sett eltekroken med metallkrage i den største åpningen i bunnen av
mikseren.
2 Sett støpselet inn i stikkontakten.
3 Ha ingrediensene i en bolle.
4 Senk vispene eller eltekrokene ned i ingrediensene.
5 Velg ønsket hastighet for å slå på mikseren (fig. 3).
Informasjon om mengder og bearbeidingstider finner du i tabellen
nedenfor.
Start miksingen ved en lav hastighet for å unngå søl. Bytt til den høyeste
hastigheten senere.
- Turbohastighet: Trykk på turboknappen for å mikse raskere, eller for å
øke hastigheten ved tunge jobber, for eksempel når du elter gjærdeig.
6 Hvis du vil ta en pause, slår du av apparatet og setter det (med
vispene eller eltekrokene på) på bakstykket til du vil
fortsette. (fig. 4)
7 Når du er ferdig med å mikse, tar du ut støpslet og trykker på
utløserknappen for å løse ut vispene eller eltekrokene (fig. 5).
52
Norsk
Ingrediens
Tilbehør
Mengde/tid
Hastighet
Gjærdeig
Eltekroker
Maks. 500 g mel / maks.
5 minutter
Velg alltid maks.
hastighet
Røre til
vafler,
pannekaker
osv.
Visper
Cirka 750 g / cirka
3 minutter
Start miksingen
ved en lav
hastighet for å
unngå søl. Bytt til
den høyeste
hastigheten
senere.
Tynne
sauser og
supper
Visper
Cirka 750 g / cirka
3 minutter
Start miksingen
ved en lav
hastighet for å
unngå søl. Bytt til
den høyeste
hastigheten
senere.
Lage
potetmos
Visper
Maks. 750 g / maks.
3 minutter
Start miksingen
ved en lav
hastighet for å
unngå søl. Bytt til
den høyeste
hastigheten
senere.
Majones
Visper
Maks.
3 eggeplommer / cirka
15 minutter
Start miksingen
ved en lav
hastighet for å
unngå søl. Bytt til
den høyeste
hastigheten
senere.
Norsk 53
Ingrediens
Tilbehør
Mengde/tid
Hastighet
Piske krem
Visper
Maks. 500 g / maks.
3 minutter
Start miksingen
ved en lav
hastighet for å
unngå søl. Bytt til
den høyeste
hastigheten
senere.
Vispe
eggehviter
Visper
Maks.
5 eggehviter / cirka
3 minutter
Start miksingen
ved en lav
hastighet for å
unngå søl. Bytt til
den høyeste
hastigheten
senere.
Rengjøring
Ikke senk apparatet ned i vann eller skyll det under springen.
1 Rengjør vispene og eltekrokene i varmt vann med oppvaskmiddel,
eller i oppvaskmaskinen.
2 Trekk ut støpselet, og og rengjør deretter mikseren med en fuktig
klut.
Utskifting
Følgende artikler er tilgjengelige fra forhandleren hvis du må bytte dem ut.
Ha servicenummeret klart når du bestiller dem.
- Ledningsklemmen er tilgjengelig med servicenummeret 4822 290
40369.
- Visper
Én av følgende typer visper følger med mikseren, avhengig av typen:
- G1 er tilgjengelig med servicenummeret 4822 690 40243.
- G2 er tilgjengelig med servicenummeret 4822 690 40238.
54
-
Norsk
Eltekroker (type HR1455) er tilgjengelige med servicenummeret
4822 690 40239.
Miljø
-
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å
ta vare på miljøet (fig. 6).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internettsider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der
du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale
Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Português 55
Descrição geral (fig. 1)
A Interruptor de ligar/desligar e controlo de velocidade
-
O = Desligado
1 = Velocidade mais baixa
3 = Velocidade mais alta (modelo HR1453)
5 = Velocidade mais alta (modelos HR1456/HR1455)
B Botão turbo
C Botão de ejecção
D Motor
E Arrumação do fio
F Clipe do fio (4822 290 40369)*
G Varas para bater
Dependendo da versão, poderão ser fornecidas uma das seguintes varas
de bater:
- G1 ou
- G2
H Pás para amassar (modelo HR1455)
Importante
Antes de utilizar o aparelho, leia este manual do utilizador com atenção e
guarde-o para futura referência.
- Introduza sempre as varas ou as pás antes de ligar a batedeira à
corrente.
- Baixe as varas ou as pás sobre os ingredientes antes de ligar a
batedeira.
- Desligue a batedeira da corrente antes de retirar as varas ou as pás e
antes de proceder à sua limpeza.
- Nunca mergulhe a unidade do motor dentro de água nem enxagúe à
torneira.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada
56
-
Português
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser
supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
Nível de ruído: Lc= 83 dB [A]
Campos Electromagnéticos - EMF (Electro Magnetic
Fields)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo
com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Utilização do aparelho
1 Introduza as varas ou pás na batedeira. Poderá ter de girar
ligeiramente os acessórios para os fixar (fig. 2).
Introduza as pás com o anel de plástico dentro da abertura mais larga na
base da batedeira.
2 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
3 Coloque os ingredientes numa taça.
4 Introduza as varas ou as pás nos ingredientes.
5 Seleccione a velocidade pretendida para ligar o aparelho (fig. 3).
Para quantidades e tempos certos, consulte a tabela abaixo.
Comece por uma velocidade mais baixa para evitar salpicos. Aumente a
velocidade mais tarde.
- Velocidade turbo: prima o botão Turbo para bater mais depressa ou
para aumentar a velocidade quando estiver a processar ingredientes
mais pesados, como no caso de massas levedadas.
6 Se quiser parar de bater por instantes, desligue a máquina e
coloque-a (com as varas ou as pás acopladas) sobre o apoio, até
recomeçar o trabalho. (fig. 4)
7 Quando terminar, desligue a batedeira e prima o botão de ejecção
para soltar as varas ou as pás (fig. 5).
Português 57
Ingrediente
Acessório
Quantidade/
tempo
Velocidade
Massa
levedada
Pás de
amassar
Máx. 500 g
de farinha /
máx. 5
minutos
Seleccione sempre a
velocidade máx.
Massas para
waffles,
panquecas,
etc.
Varas de
bater
Aprox. 750 g
/ aprox. 3
minutos
Comece por uma
velocidade mais baixa
para evitar salpicos.
Aumente a velocidade
mais tarde.
Molhos finos,
cremes e
sopas
Varas de
bater
Aprox. 750 g
/ aprox. 3
minutos
Comece por uma
velocidade mais baixa
para evitar salpicos.
Aumente a velocidade
mais tarde.
Puré de
batata
Varas de
bater
Máx. 750 g /
máx. 3
minutos
Comece por uma
velocidade mais baixa
para evitar salpicos.
Aumente a velocidade
mais tarde.
Maionese
Varas de
bater
Máx. 3 gemas Comece por uma
/ aprox. 15
velocidade mais baixa
minutos
para evitar salpicos.
Aumente a velocidade
mais tarde.
Bater natas
Varas de
bater
Máx. 500 g /
máx. 3
minutos
Comece por uma
velocidade mais baixa
para evitar salpicos.
Aumente a velocidade
mais tarde.
58
Português
Ingrediente
Acessório
Quantidade/
tempo
Velocidade
Bater claras
em castelo
Varas de
bater
Máx. 5 claras
/ aprox. 3
minutos
Comece por uma
velocidade mais baixa
para evitar salpicos.
Aumente a velocidade
mais tarde.
Limpeza
Não mergulhe o aparelho em água nem utilize a torneira para o
enxaguar.
1 Lave as varas e as pás com água quente e um pouco de detergente
líquido ou coloque-as na máquina.
2 Desligue a batedeira da tomada e limpe-a com um pano húmido.
Substituição
O seu fornecedor disponibiliza peças de substituição dos itens a seguir
indicados. Indique o número de referência no momento da encomenda.
- O clipe do fio encontra-se disponível sob o número de série 4822
290 40369.
- Varas de bater
Dependendo da versão, poderão ser fornecidas uma das seguintes varas
de bater:
- G1 disponível sob o número de referência 4822 690 40243.
- G2 disponível sob o número de referência 4822 690 40238.
- Pás de amassar (modelo HR1455) sob o número de referência 4822
690 40239
Ambiente
-
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 6).
Português 59
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da
Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao
Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto
da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao
Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o
Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
60
Svenska
Allmän beskrivning (Bild 1)
A På/av-knapp och hastighetskontroll
-
O = av
1 = lägsta hastighet
3 = högsta hastighet (modell HR1453)
5 = högsta hastighet (modell HR1456/HR1455)
B Turboknapp
C Utmatningsknapp
D Motorenhet
E Sladdförvaring
F Sladdklämma (4822 290 40369)*
G Vispar
Beroende på version medföljer en av följande typer av vispar mixern:
- G1 eller
- G2
H Degkrokar (modell HR1455)
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
- Sätt alltid fast visparna eller degkrokarna i mixern innan du ansluter
den till eluttaget.
- Sänk ned visparna eller degkrokarna i ingredienserna innan du slår på
apparaten.
- Dra ut nätsladden innan du tar bort visparna eller degkrokarna och
innan du rengör mixern.
- Sänk aldrig ned motorenheten i vatten och skölj den inte under
kranen.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som ansvarar för
Svenska 61
-
deras säkerhet. Barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
Ljudnivå: Lc= 83 dB [A]
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Använda apparaten
1 Sätt i visparna eller degkrokarna i mixern. Du kan behöva vrida lite
på dem när du gör det (Bild 2).
Obs! För in degkroken med metallkragen i den större öppningen på
mixerns undersida.
2 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
3 Häll ingredienserna i en skål.
4 Sänk ned visparna eller degkrokarna i ingredienserna.
5 Slå på apparaten genom att välja önskad hastighet (Bild 3).
I tabellen nedan visas mängder och tillredningstider.
Börja blanda vid låg hastighet för att undvika att det stänker. Slå på den
högsta hastigheten senare.
- Turbohastighet: tryck på turboknappen om du vill blanda snabbare
eller öka hastigheten under tunga uppgifter, till exempel när du knådar
deg som ska jäsa.
6 Om du vill sluta vispa eller blanda en stund stänger du av apparaten
och ställer den på hälen (låt visparna eller degkrokarna sitta
kvar). (Bild 4)
7 När du är klar med mixningen drar du ut nätsladden och trycker på
utmatningsknappen för att frigöra visparna eller
degkrokarna (Bild 5).
62
Svenska
Ingrediens
Tillbehör
Kvantitet/
tid
Hastighet
Jäsdeg
Degkrokar
Max. 500 g
mjöl/max.
5 minuter
Välj alltid max. hastighet
Smet till
våfflor,
pannkakor
etc.
Vispar
Ca 750 g/
ca 3
minuter
Börja blanda vid låg
hastighet för att undvika att
det stänker. Slå på den
högsta hastigheten senare.
Tunna såser,
krämer och
soppor
Vispar
Ca 750 g/
ca 3
minuter
Börja blanda vid låg
hastighet för att undvika att
det stänker. Slå på den
högsta hastigheten senare.
Potatispuré
Vispar
Max.
750 g/max.
3 minuter
Börja blanda vid låg
hastighet för att undvika att
det stänker. Slå på den
högsta hastigheten senare.
Majonnäs
Vispar
Max. 3
äggulor/ca
15 minuter
Börja blanda vid låg
hastighet för att undvika att
det stänker. Slå på den
högsta hastigheten senare.
Vispa grädde
Vispar
Max.
500 g/max.
3 minuter
Börja blanda vid låg
hastighet för att undvika att
det stänker. Slå på den
högsta hastigheten senare.
Vispa äggvitor Vispar
Max. 5
äggvitor/ca
3 minuter
Börja blanda vid låg
hastighet för att undvika att
det stänker. Slå på den
högsta hastigheten senare.
Svenska 63
Rengöring
Sänk inte ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.
1 Rengör visparna eller degkrokarna i varmt vatten med lite
diskmedel eller i diskmaskinen.
2 Dra ut nätsladden och rengör sedan mixern med en fuktig trasa.
Byten
Följande tillbehör finns att köpa hos din återförsäljare. Ange
servicenumret när du beställer.
- Sladdklämma har servicenummer 4822 290 40369.
- Vispar
Beroende på version medföljer en av följande typer av vispar mixern:
- G1 har servicenummer 4822 690 40243.
- G2 har servicenummer 4822 690 40238.
- Degkrokar (modell HR1455) har servicenummer 4822 690 40239.
Miljön
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 6).
Garanti och service
Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan
du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips
kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till
närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
64
Türkçe
Genel Açıklamalar (Şek. 1)
A Açma/Kapama düğmesi ve hız kontrolü
-
O = kapalı
1 = minimum hız
3 = maksimum hız (tip HR1453)
5 = maksimum hız (tip HR1456/HR1455)
B Turbo düğmesi
C Açma düğmesi
D Motor ünitesi
E Kordonun saklanması
F Kablo klipsi (4822 290 40369)*
G Çırpıcılar
Sürüme bağlı olarak mikserle birlikte aşağıdaki çırpıcı tipleri sağlanmaktadır:
- G1 veya
- G2
H Yoğurucular (tip HR1455)
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
- Çırpıcı veya yoğurucuları mikseri elektriğe bağlamadan önce takın.
- Çırpıcıları veya yoğurucuları malzemeye indirdikten sonra cihazı açın.
- Cihazı temizlemeden ve çırpıcıları veya yoğurucuları cihazdan
çıkarmadan önce cihazın fişini prizden çekiniz.
- Motor ünitesini kesinlikle suya batırmayın veya musluk suyu altında
yıkamayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazın, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları
dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve
tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklarda dahil) kullanılması
uygun değildir. Çocukların cihaza ulaşmaları veya oynamaları
engellenmelidir.
- Gürültü Düzeyi: Lc=83 dB [A]
Türkçe 65
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla
uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Cihaz kullanım
1 Çırpıcıları veya yoğurucuları miksere takın. Bu işlem sırasında bu
parçaları hafifçe çevirmeniz gerekebilir (Şek. 2).
NB: Yoğurma kancasını mikserin alt kısmında bulunan metal kenarlı geniş
deliklere takın.
2 Fişi prize takınız.
3 Malzemeleri bir kabın içine yerleştirin.
4 Çırpıcıları veya yoğurucuları malzemenin içine batırın.
5 İstediğiniz hızı seçerek mikseri çalıştırın (Şek. 3).
Doğru miktarlar ve hazırlanma süreleri için aşağıdaki tabloya başvurun.
Malzemelerin sıçramasını önlemek için karıştırmaya düşük hızdan başlayınız.
Daha sonra en yüksek hıza geçiniz.
- Turbo hızı: Turbo düğmesine basarak hamur gibi yoğun malzemeleri
daha hızlı karıştırabilirsiniz.
6 Karıştırma işlemini durdurmak isterseniz, cihazı kapatın (çırpıcılar
veya yoğurucular üzerine takılıyken) ve tekrar kullanıncaya kadar
arka kısmına oturtun. (Şek. 4)
7 Karıştırma işlemini bitirdiğinizde, mikserin fişini prizden çekin,
çırpıcıları veya yoğurucu aksesuarları yerinden çıkarın (Şek. 5).
Malzeme
Aksesuar
Miktar/
süre
Hız
Mayalı
hamur
Yoğurucular
Maks.
500g
flour/
maks. 5
dakika
Mutlaka en yüksek hızı seçin
66
Türkçe
Malzeme
Aksesuar
Miktar/
süre
Hız
Gözleme,
krep, vb.
karışımları
Çırpıcılar
Yaklaşık
750g/
yaklaşık 3
dakika
Malzemelerin sıçramasını
önlemek için karıştırmaya
düşük hızdan başlayın. Daha
sonra en yüksek hıza geçin
Soslar,
kremalar
ve çorbalar
Çırpıcılar
Yaklaşık
750g/
yaklaşık 3
dakika
Malzemelerin sıçramasını
önlemek için karıştırmaya
düşük hızdan başlayın. Daha
sonra en yüksek hıza geçin
Patates
püresi
Çırpıcılar
Maks.
750g/
maks. 3
dakika
Malzemelerin sıçramasını
önlemek için karıştırmaya
düşük hızdan başlayın. Daha
sonra en yüksek hıza geçin
Mayonez
Çırpıcılar
Maks. 3
yumurta
sarısı/
yaklaşık
15 dakika
Malzemelerin sıçramasını
önlemek için karıştırmaya
düşük hızdan başlayın. Daha
sonra en yüksek hıza geçin
Krem Şanti
Çırpıcılar
Maks.
500g/
maks. 3
dakika
Malzemelerin sıçramasını
önlemek için karıştırmaya
düşük hızdan başlayın. Daha
sonra en yüksek hıza geçin
Yumurta
beyazlarını
çırpma
Çırpıcılar
Maks. 5
yumurta
beyazı/
yaklaşık 3
dakika
Malzemelerin sıçramasını
önlemek için karıştırmaya
düşük hızdan başlayın. Daha
sonra en yüksek hıza geçin
Türkçe 67
Temizleme
Cihazı suya batırmayın ya da musluk altına tutmayın.
1 Çırpıcıları ve yoğurma kancalarını sabunlu sıcak suda veya bulaşık
makinesinde yıkayın.
2 Mikserin bağlantısını kesin ve sonra da nemli bir bezle silin.
Değiştirme
Bayinizde değiştirmek için aşağıdaki öğeler bulunmaktadır. Sipariş sırasında
servis numarasını belirtin.
- Kablo klipsi 4822 290 40369 servis numarasıyla temin edilebilir.
- Çırpıcılar
Sürüme bağlı olarak mikserle birlikte aşağıdaki çırpıcı tipleri sağlanmaktadır:
- G1, 4822 690 40243 servis numarasıyla temin edilebilir.
- G2, 4822 690 40238 servis numarasıyla temin edilebilir.
- Yoğurucular (tip HR1455), 4822 690 40239 servis numarasıyla temin
edilebilir.
Çevre
-
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara
teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 6).
Garanti ve Servis
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen
www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya
ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun
(telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer
ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize
başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı
ile iletişim kurun.
68
69
70
2
6
3
4
5
71
www.philips.com
u
4222.002.3102.2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement