Philips TT2021/30 Manuel utilisateur

Philips TT2021/30 Manuel utilisateur
Bodygroom
TT2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4203 000 34251
v<ñUã
Èd"U! 78«bï« ñËœ
Êœdë V"dî
ñUë ñbIï¬ ñu"uî U" b|ñ«c~! Ë bOMë ÃñU8 ˛ñUÅ t|UÄ “« «ñ ÁU~¶<œ ±
ÆœuÅ tOK‹" öîUë Èd"U! të bMë
·dÉ p| ñœ ʬ ÈUNëuï tJOìU4 ñœ «ñ Ê“ j8 ÈUÙ tïUÅ “« vJ| ±
Æ©∏ qJÅ® bOïe! U3 ÁU~¶<œ ñœ bïñ«œ ñ«dè
bOMë “U! ÁU~¶<œ “« v¶ÅuÖ êOÄ p| ÁœUH¶<« U! «ñ ÈñUMë ÈUNKïUÄ ≤
Æ©±˚ qJÅ®
†ËUH¶î ‰uÉ t< ñœ «ñ uî U" bÙœ vî Á“U3« ULÅ t! Ê“ j8 ÈUÙ tïUÅ
∫bOMë Õö«
Æ©±˙ qJÅ® bOMë “U! «ñ ÁU~¶<œ U" Áœdë «b3 «ñ tEHæî g‹! Ëœ dÙ ≥
ÕöM« “« bF! uî ‰uÉ
vï“ j8 ÈUÙ tïUÅ
d¶î vKOî ≥
pÇuë
d¶î vKOî ∑
j<u¶î
d¶î vKOî ±∞ U"
¯ñe!
ÆbOMë ÃñU8 ÁU~¶<œ “« «ñ t|cG" g‹! ˘
r8 ÃñU8 ·dÉ t! «ñ ʬ ñUMë »öè Ëœ t|cG" g‹! Êœdë “U! È«d! ˚
Æ©±∑ qJÅ® bOMë
“« Èd"U! Êœdë «b3 È«d! «ñ ʬ ÈUNLO< Ë Áœñˬ ÊËdO! «ñ Èd"U! ˙
Æ©±∏ qJÅ® b|d§! t|cG" b4«Ë
s|« “« ÁœUH¶<« U! Êœdë V"dî U" Áœdë ŸËdÅ ¯ñe! tïUÅ U! «ñ ñUë
ÆbOMë †œUà ʬ t! Ë Áœdë s|d9 «ñ ÁU~¶<œ
ÆbOMë sÅËñ ‘uîU8ØsÅËñ tLëœ Êœ«œ ñUAã U! «ñ ÁU~¶<œ ≤
ñœ «ñ ʬ U| Áœdë ÃñU8 ÁU~¶<œ 78«bï« ñËœ “« q§è «ñ Èd"U! tAOLÙ
lL3 vL<ñ qæî ñœ «ñ Èd"U! ÆbOÙœ q|u% vL<ñ Èñˬ lL3 ◊UIï
vî qJAî ñUÇœ Èd"U! Êœdë “U! ñœ dÖ« Æb|e|d!ñËœ UN|d"U! Èñˬ
ñœ të b|d§! Philips †Uîb8 eëdî p| t! eOï «ñ ÁU~¶<œ bOï«u" vî ¨bOÅU!
dCî Xfi|“ jOæî È«d! të vKæî ñœ «ñ UNï¬ Ë Áœdë «b3 «ñ UN|d"U! U$¬
ÆX‹|ñ bMÙ«u8 ñËœ bÅU§ï
V"dî uî g|Ëñ XN3 ·ö8 ñœ ÁU~¶<œ Êœ«œ Xëd4 U! «ñ Èuî ≥
Æ©π qJÅ® bOMë
Xëd4 «ñ ÁU~¶<œ të v¶N3 ·dÉ t! tïUÅ „uï të b|uÅ s£LDî tAOLÙ
ÆbÅU! t¶ãdÖ ñ«dè ¨bOÙœ vî
†UJï
Èd"U! 78«bï« ñËœ
ñUë ñbIï¬ ñu"uî U" b|ñ«c~! Ë bOMë ÃñU8 ˛ñUÅ t|UÄ “« «ñ ÁU~¶<œ ±
ÆœuÅ tOK‹" öîUë Èd"U! të bMë
bOMë “U! ÁU~¶<œ “« v¶ÅuÖ êOÄ p| ÁœUH¶<« U! «ñ ÈñUMë ÈUNKïUÄ ≤
Æ©±˚ qJÅ®
Æ©±˙ qJÅ® bOMë “U! «ñ ÁU~¶<œ U" Áœdë «b3 «ñ tEHæî g‹! Ëœ dÙ ≥
ÆbOMë ÃñU8 ÁU~¶<œ “« «ñ t|cG" g‹! ˘
r8 ÃñU8 ·dÉ t! «ñ ʬ ñUMë »öè Ëœ t|cG" g‹! Êœdë “U! È«d! ˚
Æ©±∑ qJÅ® bOMë
“« Èd"U! Êœdë «b3 È«d! «ñ ʬ ÈUNLO< Ë Áœñˬ ÊËdO! «ñ Èd"U! ˙
Æ©±∏ qJÅ® b|d§! t|cG" b4«Ë
V"dî «ñ UNï¬ ‰Ë« bOï«u" vî ¨X<« d¶î vKOî ±∞ “« d"bMK! uî dÖ«
ÆœuÅ d¶ïU<¬ ÊUï¬ ÕöM« U" Áœdë
ñœ ÁU~¶<œ të b|uÅ s£LDî tAOLÙ ¨tºO¶ï s|d¶N! Vfië È«d!
Æœñ«œ ñ«dè ULÅ X<uÄ U! qîUë ”U9
d" ÁœU< Êœdë V"dî ¨bMÅU! pA8 ULÅ Èuî Ë X<uÄ të vîU~MÙ
Æœu! bÙ«u8
‰˛ œu8 X<uÄ t! bOï«u" vî ¨ÂUL4 ñœ ÁU~¶<œ “« ÁœUH¶<« ÂU~MÙ
ÆbOïe! rÙ vÅ«d" g|ñ dOL8 U| ÂUL4
æ
æ
æ
æ
Èñ«bN~ï Ë Êœdë eO9
ÆbOMë eO9 ÁœUH¶<« “« bF! «ñ ÁU~¶<œ tAOLÙ
ÆbOMë ‘uîU8 «ñ ÁU~¶<œ ±
qJÅ® bOMë «b3 ÕöM« 5ÅUî “« ¨Ê¬ ÊbOAë U! «ñ ÕöM« Èñu" ≤
Æ©±∞
ÆbOMë „UÄ ”d! U! «ñ ÕöM« Èñu" Ë ‘d! tFDè “« ”d! U! «ñ UÙuî ≥
U! rÙ «ñ X<« ÁbÅ lL3 Ê“ j8 d|“ të v|UÙuî të b|uÅ s£LDî
Æ©±± qJÅ® bOMë eO9 ”d!
t! ÁñU!Ëœ ¨Ê¬ Êœ“ U3 U! «ñ ÕöM« Èñu" ¨Êœdë eO9 “« bF! ˘
Æ©±≤ qJÅ® ©¢pOK뢮 bOMë qMË ÁU~¶<œ
Æ©±≥ qJÅ® b|dO~! »¬ dOÅ d|“ «ñ ÁU~¶<œ ˚
ÈñUë säËñ ÕöM« säËñ ÁdDè p| U! «ñ ÕöM« Èñu" ‰U<ñœ ñU!Ëœ æ
ÆbOMë
i|uF"
Õö« Èd< ¨bOMë vî ÁœUH¶<« ÂË«bî ñuD! ÁU~¶<œ “« të v"ñu ñœ
VO<¬ Õö« Èd< ÆbOMë i|uF" ‰U< dÙ «ñ ©TT2000 tFDè ÁñULÅ®
ÆbOMë i|uF" Ϋñuã «ñ Áb|œ
bOMë «b3 ÕöM« 5ÅUî “« ¨Ê¬ ÊbOAë U! «ñ v1bè ÕöM« Èd< ±
Æ©±∞ qJÅ®
©¢pOK뢮 bOÙœ ñ«dè ÁU~¶<œ ÈËñ «ñ ÕöM« b|b3 Èd< p| ≤
Æ©±≤qJÅ®
Xfi|“ jOæî
ñœ «ñ ʬ Ë ¨b|e|dï ñËœ v~ïU8 ÈUÙ tìU!“ d|U< bMïUî «ñ ÁU~¶<œ æ
kH4 t! ULÅ ñUë s|« ÂU$« U! Æb|e|d! ñËœ ÁbÅ 5OF" ÈUNKæî
Æ©±˘ qJÅ® bOMë vî pLë Xfi|“ jOæî
Xfi|“ jOæî bï«u" vî të bMÅU! vî Èœ«uî È«ñ«œ ÁU~¶<œ q8«œ UN|d"U!
ÆbMë Áœuì¬ «ñ
tîbIî
tOKë È«d! «ñ Ê«Ëñ Ë l|d< ¨Âdï ¨s£LDî v4ö« ÂËdÖ ÈœU! Philips
“« ÁœUH¶<« U! ÆbMë vî tz«ñ« ¨bïñ«œ ñ«dè ÊœdÖ j8 5|UÄ të Êb! ÈUCà«
ÈUÙuî vÖœU< t! bOï«u" vî Ê“ j8 Ë Õö« ˛ñUÅ q!Uè ÁU~¶<œ s|«
°pA8 tÇ Ë fO8 tÇ ¨bOMë lãñ «ñ ÊUï¬ Ë Áœdë ÁU"uë «ñ œu8 Êb!
vKë ÕdÅ
vï“ j8 pÇuë tïUÅ A
j<u¶î vï“ j8 tïUÅ B
¯ñe! vï“ j8 tïUÅ C
Èñu" U! Õö« Èd< D
‘uîU8ØsÅËñ tLëœ E
Êœdë Ê«e|ˬ bM! F
˛ñUÅ t|UÄ G
ñu¶Ä«œ¬ H
pÇuë gOã I
ÁbMMë eO9 ”d! J
rNî
È«d! Ë bOï«u‹! Xèœ U! ÁU~¶<œ “« ÁœUH¶<« “« q§è «ñ d|“ ÈUNKLFì«ñu¶<œ
ÆbOMë Èñ«bN~ï ÁbM|¬ tF3«dî
ÁbÅ h‹Aî ˛U¶ìË të bOMë Xèœ ‚d! t! ÁU~¶<œ ‰UB"« “« q§è
ÆbÅU! t¶Å«œ v~MÙULÙ qæî ‚d! U! ÁU~¶<œ ÈËñ
i|uF" È«d! «ñ ñu¶Ä«œ¬ rO< ÆX<« ñu"UîñuHfiï«d" p| È«ñ«œ ñu¶Ä«œ¬
XOFèuî p| “Ëd! YàU! ÊuÇ bOMJï lDè d~|œ Ÿuï U! ʬ t8UÅ Ëœ
ÆœuÅ vî „UïdD8
¨X<« d" s1« të XìË ≤˘ ˛U¶ìË t! «ñ ≤≤∞≠≤˘∞ ˛U¶ìË ñu¶Ä«œ¬
ÆbMë vî q|b§"
ÆbOMë ÁœUH¶<« ÁbÅ tz«ñ« ñu¶Ä«œ¬ “« jIã
Æb|ñ«œ ÁU~ï pA8 «ñ ñu¶Ä«œ¬
ÆbOMJï ÁœUH¶<« »uOFî ñu¶Ä«œ¬ “«
«ñ ʬ tAOLÙ dD8 “« »UM¶3« È«d! ¨ñu¶Ä«œ¬ Êb|œ tîbM †ñuM ñœ
ÆbOMë i|uF" vKM« Ÿuï p| U!
XI!UDî ÁbÅ bO|U" IEC vM1« vKK*« 5! †«ñdIî U! ÁU~¶<œ s|«
qJÅ® œdë eO9 »¬ dOÅ d|“ qîUë vM1« U! «ñ ʬ Ê«u" vî Ë œñ«œ
Æ©±
bï«u" vî ©‘d! tFDè U| ÕöM« Èñu" ¨Îößî® ÁbÅ t¶fiJÅ †UFDè
«ñ UNï¬ ¨X<« t¶fiJÅ v|« tFDè dÖ« ÆbïU<ñ VO<¬ ÁœUH¶<« 54 ñœ
eëdî U| ÁbMÅËdã œeï dOLF" XN3 «ñ ÁU~¶<œ U| Áœdë i|uF"
Æb|d§! Philips “Uºî †Uîb8
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
Êœdë ˛ñUÅ
Æ©≤ qJÅ® bOMë qMË t|UÄ t! «ñ pÇuë gOã ±
Æ©≥ qJÅ® bOÙœ ñ«dè ˛ñUÅ t|UÄ ñœ «ñ ÁU~¶<œ ≤
t|UÄ ñœ «ñ ÁU~¶<œ të vîU~MÙ Êœdë Ê«e|ˬ bM! të b|uÅ s£LDî æ
Æ©˘ qJÅ® X<« t¶ãdÖ ñ«dè ULÅ ·dÉ t! bOÙœ vî ñ«dè ˛ñUÅ
U! tIOèœ ˚∞ È«d! bOï«u¶! U" bOMë ˛ñUÅ XàU< ∏ È«d! «ñ ÁU~¶<œ æ
ÆbOÙœ ÂU$« «ñ Êœdë V"dî Ë ÕöM« ʬ
tJM|« Êœ«œ ÊUAï È«d! œñ«œ ñ«dè ñu¶Ä«œ¬ ÈËñ të ˛ñUÅ ⁄«dÇ æ
Æ©˚ qJÅ® bÅ bÙ«u8 sÅËñ ¨X<« ˛ñUÅ ‰U4 ñœ ÁU~¶<œ
ÁU~¶<œ “« ÁœUH¶<«
¨bOMë vî ÕöM« «ñ ”Ufi4 oÉUMî ñU! 5ìË« È«d! të vîU~MÙ æ
ULÅ X<uÄ Æb|ñ«œ s|d9 t! “UOï ÁU~¶<œ U! ñUë È«d! ÆbOMJï tKºà
Æœñ«œ ÊUî“ t! “UOï ñUë s|« t! Êœdë †œUà È«d!
j8 “« d" 5|UÄ të Êb! ÈUÙuî tOKë Õö« È«d! ÁU~¶<œ “« bOï«u" vî
s|« “« s|«d!UM! ÆbOMë ÁœUH¶<« d" U| pA8 XìU4 ñœ bï« t¶ãdÖ ñ«dè ÊœdÖ
°bOMJï ÁœUH¶<« d< Èuî U| †ñu ÈUÙuî Õö« È«d! ÁU~¶<œ
Êœdë ÕöM«
“« ÊbOAë U! «ñ ʬ ¨bÅU! qMË “uMÙ Ê“ j8 ÈUÙ tïUÅ “« vJ| dÖ« ±
Æ©˙ qJÅ® bOMë «b3 ÁU~¶<œ
ÆbOMë sÅËñ ‘uîU8ØsÅËñ tLëœ Êœ«œ ñUAã ñU§J| U! «ñ ÁU~¶<œ ≤
ÆbOÙœ ñ«dè X<uÄ ÈËñ «ñ ÕöM« Èd< ≥
ñœ «ñ ʬ U| Áœdë ÃñU8 ÁU~¶<œ 78«bï« ñËœ “« q§è «ñ Èd"U! tAOLÙ
lL3 vL<ñ qæî ñœ «ñ Èd"U! ÆbOÙœ q|u% vL<ñ Èñˬ lL3 ◊UIï
vî qJAî ñUÇœ Èd"U! Êœdë “U! ñœ dÖ« Æb|e|d!ñËœ UN|d"U! Èñˬ
ñœ të b|d§! Philips †Uîb8 eëdî p| t! eOï «ñ ÁU~¶<œ bOï«u" vî ¨bOÅU!
dCî Xfi|“ jOæî È«d! të vKæî ñœ «ñ UNï¬ Ë Áœdë «b3 «ñ UN|d"U! U$¬
ÆX‹|ñ bMÙ«u8 ñËœ bÅU§ï
Êœ«œ Xëd4 ÂU~MÙ të b|uÅ s£LDî Ë ÁœdJï œñ«Ë b4 “« gO! ñUAã
ÆX<« ÁbÅ ÁbOAë ÎöîUë X<uÄ ÁU~¶<œ
ñœ «ñ ʬ ¨bOMë vî œñ«Ë ñUAã vî«ñ¬ t! ÁU~¶<œ ÈËñ tJOìU4 ñœ ˘
Æ©∑ qJÅ® bOÙœ Xëd4 uî bÅñ nìU‹î XN3
ñ«dè X<uÄ U! qîUë ”U9 ñœ tAOLÙ Õö« Èd< të b|uÅ s£LDî
Æœñ«œ
2/11
4203 000 34251
á«Hô©dG
Öjò°ûàdG
.≈∏YC’ RÉ¡÷G øe á«Hô¡µdG ábÉ£dG IóMh ´õfG 4
êQÉÿG ¤EG á«Hô¡µdG ábÉ£dG IóMh »ÑfÉL Óc ≈∏Y ∞«WÉ£ÿG »æKG 5
.(17 πµ°T) É¡ëàØd
IóMh øY ájQÉ£ÑdG π°üØd ∑Ó°SC’G ™£bG ºK ,≈∏YC’ ájQÉ£ÑdG ´õfG 6
.(18 πµ°T) á«Hô¡µdG ábÉ£dG
™e RÉ¡÷G áeó≤e ‘ ¬à«ÑãJ ≥jôW øY Öjò°ûàdG •É°ûeCG øe Gók MGh ÖcQ 1
.(8 πµ°T) ÚgÉŒ’G …CG ‘ ¿Éæ°SC’G ¬«LƒJ
.áØ∏àfl ∫GƒWCG áKÓãH ô©°ûdG ¢üb Öjò°ûàdG •É°ûeCG ∂d í«àJ
¢ü≤dG ó©H ô©°ûdG ∫ƒW
Öjò°ûàdG §°ûe
áfÉ«°üdGh ¿Éª°†dG
Ò¨°U
º∏e 3
™bƒe IQÉjR ≈Lôj ,á∏µ°ûe ájCG ∂àaOÉ°U hCG äÉeƒ∏©e ájC’ áLÉM ‘ âæc GPEG
§°Sƒàe
º∏e 7
Philips õcôà ∫É°üJ’G hCG www.philips.com âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y Philips
ÒÑc
º∏e
10
øe
∫ƒWC
G
Ö«àc ‘ ¬H ¢UÉÿG ¿ƒØ«∏àdG ºbQ óŒ ±ƒ°S) ∑ó∏H ‘ AÓª©dÉH ájÉæ©∏d
AÓª©dÉH ájÉæ©∏d õcôe óLGƒJ ΩóY ádÉM ‘ .(⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ ¿Éª°†dG ΩGóîà°SÉH Öjò°ûàdG ‘ IÈÿG ÜÉ°ùàc’ ÒѵdG Öjò°ûàdG §°ûe ∫ɪ©à°SÉH CGóHG
™HÉàdG áeóÿG º°ù≤H ∫É°üJ’G hCG Philips `d »∏ÙG ´RƒŸG ¤EG ¬ŒG ,∑ó∏H ‘
.RÉ¡÷G Gòg
.‘ »H á«°üî°ûdG ájÉæ©dGh á«dõæŸG Iõ¡LCÓd
.(±É≤jEG/𫨰ûJ) on/offQR ≈∏Y §¨°†dG ᣰSGƒH RÉ¡÷G π¨°T 2
¿Éª°†dG •hô°T
ô©°ûdG ƒ‰ √ÉŒG ¢ùµY RÉ¡÷G ∂jô– ≥jôW øY ô©°ûdG Öjò°ûàH ºb 3
.(9 πµ°T)
:á«dÉàdG ™£≤dG ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ¿Éª°†dG •hô°T á«£¨J πª°ûJ ’
ábÓ◊G ¢SCGQ .RÉ¡é∏d ∂µjô– √ÉŒG ‘ §°ûŸG ¿Éæ°SCG ¬«LƒJ øe ÉkehO ócCÉJ
øë°û∏d á∏HÉ≤dG ájQÉ£ÑdG íFÉ°üf
ÌcCG ábÓ◊G π©÷ ;k’hCG ¬Ñjò°ûJ ∂æµÁ ,º∏e 10 øY ô©°ûdG ∫ƒW OGR GPEG
.ádƒ¡°S
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Iô°ûÑdG ™e ΩÉJ ¢ùeÓJ ‘ RÉ¡÷G ¿CG øe ÉkªFGO ócCÉJ
.èFÉàædG π°†aCG
.ô©°ûdGh Iô°ûÑdG ±ÉØL ádÉM ‘ ádƒ¡°S ÌcCG Öjò°ûàdG íÑ°üj
≈∏Y ábÓë∏d IƒZQ hCG Ωɪëà°SÓd πFÉ°S ¿ƒHÉ°U ™°Vh É°†jC
k G ∂æµÁ
.¢TódG â– RÉ¡é∏d ∂dɪ©à°SG óæY Iô°ûÑdG
æ
æ
æ
æ
áfÉ«°üdGh ∞«¶æàdG
.∫ɪ©à°SG πc ó©H ábÓ◊G ¢SCGQ ∞¶f
RÉ¡÷G 𫨰ûJ ∞bhCG 1
.(10 πµ°T) RÉ¡÷G øe É¡©∏îH á«fó©ŸG ábÓ◊G ábÉbQ ´õfG 2
ΩGóîà°SÉH á«fó©ŸG ábÓ◊G ábÉbQh ¢ü≤ŸG á∏àc øe ô©°ûdG ∫RCG 3
äÉHò°ûŸG â– ™ªéàe ô©°T …CG ádGREG øe É°†jC
k G ócCÉJ .IÉ°TôØdG
.(11 πµ°T) IÉ°TôØdG ΩGóîà°SÉH
øY á«fó©ŸG ábÓ◊G ábÉbQ Ö«côJ óYCG ,∞«¶æàdG øe AÉ¡àf’G ó©H 4
.(12 πµ°T) (''Iô≤f'') RÉ¡÷G áeó≤e ‘ É¡à«ÑãJ ≥jôW
áeó≤e
áªYÉfh á©jô°Sh áØ«£dh áæeBG ábÓM Philips øe Bodygroom RÉ¡L Ωó≤j
ójó÷G RÉ¡÷G Gòg ΩGóîà°SÉÑa .≥æ©dG §N â– º°ù÷G AGõLCG øe AõL πµd
‘ ÖZôJ ¿Éµe …CG ‘ ô©°ûdG ádGREGh Ò°ü≤J ∂æµÁ ,Ék©e Öjò°ûàdGh ábÓë∏d
.ÉkaÉL hCG kÓàÑe ¿ÉcCG AGƒ°S º°ù÷G
ΩÉY ∞°Uh
Öjò°ûà∏d Ò¨°U §°ûe A
Öjò°ûà∏d §°Sƒàe §°ûe B
Öjò°ûà∏d ÒÑc §°ûe C
á«fó©e ábÉbôH IOhõe ábÓM ¢SCGQ D
(±É≤jEG/𫨰ûJ) On/Off QR E
≥«∏©à∏d ∂∏°S F
øMÉ°T G
ÅjÉ¡e H
Ò¨°U ¢ùHÉb I
∞«¶æJ IÉ°Tôa J
ΩÉg
É¡H ßØàMGh RÉ¡÷G ΩGóîà°SG πÑb Gkó«L Éæg IOQGƒdG ΩGóîà°S’G äGOÉ°TQEG CGôbG
.πÑ≤à°ùŸG ‘ É¡«dEG ´ƒLô∏d
òNCÉŸG á«àdƒa ™e ≥aGƒàJ RÉ¡÷G ≈∏Y áë°VƒŸG á«àdƒØdG øe ócCÉJ
.RÉ¡÷G π«°UƒJ πÑb ∂à≤£æe ‘ AÉHô¡µ∏d »°ù«FôdG
å«M ôNCG ¢ùHÉ≤H ¬dGóÑà°S’ ÅjÉ¡ŸG π°üØJ ’ .k’ƒfi ÅjÉ¡ŸG øª°†àj
.ô£N ™°Vh ‘ ÖÑ°ùàdG ¬fCÉ°T øe ∂dP ¿CG
áæeBG á«àdƒa 240 ¤EG 220 ÚH ìhGÎJ á«àdƒa πjƒëàH ÅjÉ¡ŸG Ωƒ≤j
.á«àdƒa 24 øe πbCG
.OhõŸG ÅjÉ¡ŸG §≤a Ωóîà°SG
.ÉkaÉL ÅjÉ¡ŸÉH ßØàMG
.∞dÉJ ÅjÉ¡e Ωóîà°ùJ ’
Öæéàd á«∏°UCG ™£≤H ÉkehO ¬dGóÑà°SG Öéj ,∞∏à∏d ÅjÉ¡ŸG ¢Vô©J GPEG
.ôWÉfl ´ƒbh
øeh ,Ék«ŸÉY É¡H ±Î©ŸG áeÓ°ù∏d IEC §HGƒ°V ™e ≥aGƒàj RÉ¡÷G Gòg
(1.πµ°T) ¢TódG â– hCG Ωɪ◊G ‘ øeBG ƒëf ≈∏Y ¬eGóîà°SG øµÁ ºK
á∏àc hCG á«fó©ŸG ábÓ◊G ábÉbQ πãe) IQƒ°ùµŸG ™£≤dG ÖÑ°ùàJ ób
,IQƒ°ùµe ™£b …CG ∑Éæg ¿Éc GPEG .∫ɪ©à°S’G AÉæKCG äÉHÉ°UEG ‘ (¢ü≤ŸG
¤EG hCG ¬©e πeÉ©àJ …òdG ´RƒŸG ¤EG RÉ¡÷ÉH ¬LƒJ hCG É¡dGóÑà°SÉH ºb
.ìÓ°UE’G AGôLE’ Philips øe óªà©e áfÉ«°U õcôe
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
øë°ûdG
(2 πµ°T) øë°ûdG IóYÉb ‘ Ò¨°üdG ¢ùHÉ≤dG πNOCG 1
.(13 πµ°T) QƒÑæ°üdG â– RÉ¡÷G ∞£°TCG 5
áæ«cÉe âjR Iô£b ᣰSGƒH á«fó©ŸG ábÓ◊G ábÉbQ º«ë°ûàH ºb æ
.áæ°ùdG ‘ ÚJôe ácÉ«◊G
¬éàe ≥«∏©àdG ∂∏°S ¿CG øe ócCÉJ .(3 πµ°T) øë°ûdG IóYÉb RÉ¡÷G ™°V 2
.(4 πµ°T) øë°ûdG IóYÉb ‘ RÉ¡é∏d ∂©°Vh óæY ΩÉeC’G ¤EG
IóŸ Öjò°ûàdGh ábÓ◊G øe øµªàJ ≈àM äÉYÉ°S 8 IóŸ RÉ¡÷G øë°TG æ
.á≤«bO 50 øY ójõJ
∫GóÑà°S’G
πµ°T) RÉ¡÷G øë°T …QÉL ¬fCG ¤EG GkÒ°ûe øë°û∏d »Fƒ°†dG ô°TDƒŸG Å°†j æ
ΩGóîà°S’G ádÉM ‘ ,Ékjƒæ°S (TT2000 RGô£dG ºbQ) ábÓ◊G ¢SCGQ ∫óÑà°SG
.(5
.QƒØdG ≈∏Y áØdÉàdG ábÓ◊G ¢SCGQ ∫óÑà°SG .QôµàŸG
RÉ¡÷G ΩGóîà°SG
.(10 πµ°T) RÉ¡÷G øe É¡©∏îH áÁó≤dG ábÓ◊G ¢SCGQ ´õfG 1
ÜÉ°ùàcÉH ∂«∏Y .Iôe ∫hC’ á°SÉ°ù◊G ≥WÉæŸG ábÓM ∂FóH óæY π¡“ æ
.(12 πµ°T) (''Iô≤f'') RÉ¡÷G ‘ Iójó÷G ábÓ◊G ¢SCGQ âÑK 2
º∏bCÉà∏d âbƒdG ¢†©H É°†jC
k G ∂Jô°ûH êÉà– .RÉ¡÷G ∫ɪ©à°SG ‘ IÈÿG
.RÉ¡÷ÉH ábÓ◊G ™e
áÄ«ÑdG
IÎa ájÉ¡f ‘ ájOÉ©dG ∫õæŸG äÉØ∏fl ™e RÉ¡÷G øe ¢ü∏îàJ ’ æ ≥æ©dG §N â– º°ù÷G ≥WÉæe áaÉc ‘ ô©°ûdG ábÓ◊ RÉ¡÷G ΩGóîà°SG ∂æµÁ
Ihôa hCG ¬LƒdG ô©°T ábÓM ‘ RÉ¡÷G Ωóîà°ùJ ’ .áaÉL hCG á∏∏Ñe âfÉcCG AGƒ°S
.√ôjhóàd ᫪°SQ ™«ªŒ á£≤f ¤EG ¬ª∏°S øµdh ,¬H ¢UÉÿG áeóÿG
! ¢SCGôdG
áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ AGôLE’G Gò¡H ΩÉ«≤dG ≥jôW øY óYÉ°ùJ
.(14 .πµ°T)
ábÓ◊G
OGƒe ≈∏Y RÉ¡÷G πNGO IOhõŸG øë°ûdG IOÉYE’ á∏HÉ≤dG ájQÉ£ÑdG …ƒà–
.áÄ«ÑdG çƒ∏J ¿CG øµÁ
øe ¬©∏îH ¬YõfG ,ÉkàÑãe ∫Gõj ’ Öjò°ûàdG •É°ûeCG øe GkóMGh ¿Éc GPEG 1
᫪°SQ á£≤f ¤EG ¬ª«∏°ùJ hCG RÉ¡÷G øe ¢ü∏îàdG πÑb ÉkªFGO ájQÉ£ÑdG ´õfG
.(6 πµ°T) RÉ¡÷G
GPEG .äÉjQÉ£ÑdG ™ª÷ ᫪°SQ á£≤f ‘ ájQÉ£ÑdG øe ¢ü∏îJ .äÉØ∏ıG ™ª÷
¤EG RÉ¡÷ÉH ¬LƒàdG É°†jC
IôŸ (±É≤jEG/𫨰ûJ) on/offQR ≈∏Y §¨°†dG ᣰSGƒH RÉ¡÷G π¨°T 2
k G ∂æµÁ ,ájQÉ£Ñ∏d ∂Yõf AÉæKCG πcÉ°ûe …CG ∂àaOÉ°U
.IóMGh
áæeBG á≤jô£H É¡æe ¢ü∏îàdGh ájQÉ£ÑdG ´õæd áfÉ«°ü∏d Philips õcGôe óMCG
.Ék«Ä«H
.Iô°ûÑdG ≈∏Y ábÓ◊G ¢SCGQ ™°V 3
ájQÉ£ÑdG øe ¢ü∏îàdG
íÑ°üJ ≈àM πª©J ájQÉ£ÑdG π©LG ºK ,øë°ûdG IóYÉb øe RÉ¡÷G ´õfG 1
.Éek É“ áZQÉa
πµ°T) ∂Øe ΩGóîà°SÉH RÉ¡÷G øe Úà«ÑfÉ÷G ÚàMƒ∏dG øe πc ∂ØH ºb 2
.(15
RÉ¡÷ ∂jô– AÉæKCG Gkó«L Iô°ûÑdG ó°ûJ ∂fCG øe ócCÉJh , Ió°ûH §¨°†J ’
.É¡«∏Y ábÓ◊G
.πµ°T) ≥aôH ¬«∏Y §¨°†dG ™e ,ô©°ûdG ƒ‰ √ÉŒG ¢ùµY ‘ RÉ¡÷G ∑ôM 4
. (7
.Iô°ûÑdG ™e ΩÉJ ¢ùeÓJ ‘ ábÓ◊G ¢SCGQ ¿CG ócCÉJ
.(16 πµ°T) RÉ¡÷G íàØd â««ÑàdG »à©£b øe πc π°üaCG 3
3/11
4203 000 34251
FRANÇAIS
Introduction
Le rasoir Bodygroom de Philips garantit un rasage rapide,
sûr et tout en douceur de toutes les parties du corps
situées en-dessous de la nuque. Ce nouveau rasoir
rechargeable avec peignes-guides permet de couper et de
raser les poils de toutes les zones du corps, sur peau sèche
ou humide.
.
Description générale
Petit peigne-guide
Peigne-guide moyen
Grand peigne-guide
Tête de rasage avec grille
Bouton marche/arrêt
Cordon de suspension
Base de recharge
Adaptateur
Petite fiche
Brosse de nettoyage
.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Taille
1 Encliquetez l'un des trois peignes sur l'appareil en
veillant à orienter les dents dans la bonne direction
(fig. 8).
Les peignes-guides offrent trois longueurs de coupe:
Peigne-guide
Longueur obtenue
Petit
3 mm
Moyen
7 mm
Grand
Jusqu'à 10 mm
Utilisez le grand peigne-guide pour vous familiariser avec
l'appareil.
2 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le
bouton marche/arrêt.
Important
Lisez soigneusement ce mode d'emploi avant d'utiliser
l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure.
3 Déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse
des poils (fig. 9).
.
◗ Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l'appareil correspond à la tension du
réseau locale.
◗ L'adaptateur comprend un transformateur.
Ne coupez pas l'adaptateur en vue de le remplacer par
une autre fiche afin d'éviter tout risque de blessure.
◗ L'adaptateur transforme la tension 220-240V en une
tension plus faible et plus sécuritaire de 24 volts.
◗ Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil.
◗ Évitez de mouiller l'adaptateur.
◗ N'utilisez pas un adaptateur endommagé.
◗ Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours
par un modèle identique à l'original afin d'éviter tout
risque de blessure.
◗ Cet appareil est conforme aux normes internationales
de sécurité IEC et peut être utilisé dans le bain ou
sous la douche (fig. 1).
Recharge
1 Insérez la petite fiche dans la base (fig. 2).
.
2 Placez l'appareil sur la base de recharge (fig. 3).
◗ Assurez-vous que le cordon de suspension se trouve
vers l'avant lorsque vous placez l'appareil sur sa base
(fig. 4).
◗ Chargez l'appareil pendant 8 heures pour garantir
une autonomie de rasage et de coupe de 50 minutes.
◗ Le voyant de charge de l'adaptateur s'allume pour
indiquer que l'appareil est en cours de charge (fig. 5).
Assurez-vous que les dents du peigne-guide sont orientées
dans le sens de déplacement de l'appareil.
Conseils
◗ Si la longueur des poils à raser est supérieure à
10 mm, taillez-les d'abord. Il vous sera plus facile de
les raser ensuite.
◗ Veillez à ce que l'appareil soit toujours en contact
avec la peau pour obtenir des résultats optimaux.
◗ Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous utilisez
le rasoir sur une peau ou des poils secs.
◗ Appliquez du gel douche ou de la mousse à raser sur
votre peau lorsque vous utilisez l'appareil sous la
douche.
Nettoyage et entretien
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
.
1 Éteignez l'appareil.
2 Retirez la grille de rasage de l'appareil (fig. 10).
3 À l'aide d'une brosse, retirez les poils du bloc tailleur
et de la grille de rasage, ainsi que ceux restés sous les
peignes-guides (fig. 11).
4 Après le nettoyage, refixez la grille de rasage sur
l'appareil (clic) (fig. 12).
5 Rincez l'appareil à l'eau courante (fig. 13).
◗ Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre
sur la grille deux fois par an.
Remplacement
En cas d'utilisation fréquente, remplacez la tête de rasage
(référence TT2000) tous les ans. Si la tête de rasage est
endommagée, n'utilisez plus l'appareil et remplacez la tête
immédiatement.
.
Utilisation de l'appareil
◗ Lorsque vous rasez les zones sensibles pour la
première fois, prenez le temps de vous familiariser
avec l'appareil. Votre peau doit également s'y habituer.
.
Vous pouvez utiliser le rasoir sur toutes les zones du corps
situées en-dessous de la nuque, sur une peau sèche ou
humide (ce rasoir ne convient donc ni au rasage du visage,
ni à la coupe des cheveux).
Rasage
1 Si l'un des peignes-guides se trouve sur le rasoir,
retirez-le (fig. 6).
2 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le
bouton marche/arrêt.
3 Placez la tête de rasage sur la peau.
N'exercez pas une pression trop forte et tendez la peau
avant d'y passer le rasoir.
4 Déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse
des poils en exerçant une légère pression (fig. 7).
Veillez à ce que la tête de rasage soit toujours en contact
avec la peau.
1 Retirez la tête de rasage usagée de l'appareil (fig. 10).
2 Fixez-y ensuite une nouvelle tête de rasage (clic)
(fig. 12).
Environnement
◗ Lorsqu'il ne fonctionne plus, ne jetez pas l'appareil
avec les ordures ménagères; déposez-le plutôt dans
un point de collecte de recyclage officiel. Vous
contribuerez ainsi à la protection de l'environnement
(fig. 14).
.
La pile rechargeable intégrée contient des substances qui
peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer
la pile avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer
à un endroit assigné à cet effet. Déposez la pile usagée à un
endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à la retirer,
vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service
Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge.
4/11
4203 000 34251
Élimination de la pile
1 Retirez l'appareil de la base de recharge et laissez-le
fonctionner jusqu'à ce que la pile soit à plat.
2 Retirez les deux panneaux latéraux de l'appareil à
l'aide d'un tournevis (fig. 15).
3 Écartez les deux parties du boîtier pour l'ouvrir
(fig. 16).
4 Retirez le bloc d'alimentation de l'appareil.
5 Écartez les crochets maintenant le bloc d'alimentation
pour l'ouvrir (fig. 17).
6 Retirez la pile et coupez les fils (fig. 18).
Garantie et service
Si vous avez besoin de renseignements ou si vous avez un
problème, veuillez visiter le site Web de Philips à l'adresse
www.philips.com ou communiquer avec le centre
d'assistance à la clientèle Philips (vous trouverez le numéro
de téléphone dans le feuillet sur la garantie à l'échelle
mondiale). S'il n'y a pas de centre d'assistance à la clientèle
dans votre pays, communiquez avec le détaillant de produits
Philips de votre région ou avec le service d'entretien de
Philips Domestic Appliances and Personal Care.
.
RESTRICTIONS DE GARANTIE
Les pièces suivantes ne sont pas couvertes par la garantie
internationale :
- Tête de rasage
- Pile rechargeable
5/11
4203 000 34251
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
2
3
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
1
◗
2
◗
3
4
5
1
◗
2
◗
◗
◗
1
2
◗
◗
1
2
3
1
4
2
3
4
5
7
6/11
4203 000 34251
7/11
4203 000 34251
.
1
.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
2
3
.
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
.
1
◗
2
◗
3
4
.
5
1
◗
2
.
◗
◗
◗
1
2
.
◗
.
◗
1
2
3
4
8/11
4203 000 34251
1
2
3
4
5
6
.
9/11
4203 000 34251
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
10/11
4203 000 34251
11/11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement