Philips HR2792/31 Manuel utilisateur
HR2792
2
3
1
4
HR2792
English 6
Dansk 8
Deutsch 10
Ελληνικα 12
Español 14
Suomi 16
Français 18
Italiano 20
Nederlands 22
Norsk 24
Português 26
Svenska 28
Türkçe 30
6
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
General description (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
Dust cover
Cone
Sieve
Pulp selector
Jug
Motor unit
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance (Fig. 2).
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-----
Caution
Always place the appliance on a flat, stable surface.
Do not use the citrus press longer than 10 minutes without interruption.
This appliance is intended for household use only.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does
not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes
invalid.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Preparing for use
1 Clean all detachable parts before you use the appliance for the first time (see chapter
‘Cleaning’).
2 Make sure the appliance is assembled properly (see chapter ‘General description’) before you
put the plug in the wall socket.
3 Remove the dust cover from the appliance (Fig. 3).
4 Wind excess cord round the base of the appliance (Fig. 4).
5 Put the plug in the wall socket.
English
7
Pulp selector
-- Set the pulp selector to 1 for juice with a lot of pulp, but without pips.  (Fig. 5)
-- Set the pulp selector to m for juice without pulp and pips.  (Fig. 6)
Using the appliance
1 Press a halved fruit firmly onto the cone to switch on the appliance (Fig. 7).
2 Remove the cone and the sieve with pulp selector. Then lift the jug from the motor
unit (Fig. 8).
3 Pour out the fresh juice (Fig. 9).
Tip: Clean the appliance immediately after use (see chapter ‘Cleaning’). Dried fruit pulp is more difficult
to remove.
Cleaning
1 Unplug the appliance.
2 Remove all detachable parts from the motor unit.
3 Separate the sieve from the pulp selector (Fig. 10).
4 Clean all detachable parts with hot water and some washing-up liquid or clean them in the
dishwasher (Fig. 11).
5 Clean the motor unit with a moist cloth.
Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
Storage
1 Wind the cord round the base of the appliance.
2 Store the appliance in a safe and dry place.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but
hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 12).
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
8
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Generel beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
Støvdæksel
Pressekegle
Si
Frugtkødsvælger
Kande
Motorenhed
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
Fare
-- Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles under vandhanen.
Advarsel
-- Kontrollér, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet svarer til den lokale netspænding, før
du slutter strøm til apparatet (fig. 2).
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege
med det.
-----
Forsigtig
Stil altid apparatet på et jævnt, stabilt underlag.
Brug ikke citruspresseren længere end 10 minutter uden pause.
Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele som ikke specifikt er
anbefalet af Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt
anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at
anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Klargøring
1 Rengør alle de aftagelige dele, før du bruger apparatet første gang (se afsnittet “Rengøring”).
2 Sørg for, at apparatet er samlet korrekt (se afsnittet “Generel beskrivelse”), før du sætter
stikket i stikkontakten.
3 Tag støvdækslet af apparatet (fig. 3).
4 Overskydende ledning rulles op omkring bunden af apparatet (fig. 4).
5 Sæt stikket i stikkontakten.
Dansk
9
Frugtkødsvælger
-- Stil frugtkødsvælgeren på 1 for at lave saft med meget frugtkød, men uden kerner.  (fig. 5)
-- Stil frugtkødsvælgeren på m for at lave saft uden frugtkød og kerner.  (fig. 6)
Sådan bruges apparatet
1 Pres en halveret frugt ned over keglen for at tænde for apparatet (fig. 7).
2 Fjern keglen og sien med frugtkødsvælgeren. Løft derefter kanden af motorenheden (fig. 8).
3 Skænk den friske saft op (fig. 9).
Tip: Rengør apparatet umiddelbart efter brug (se afsnittet “Rengøring”), da indtørret frugtkød er
vanskeligere at fjerne.
Rengøring
1 Tag stikket ud af stikkontakten.
2 Fjern alle de aftagelige dele fra motorenheden.
3 Fjern sien fra frugtkødsvælgeren (fig. 10).
4 Vask alle aftagelige dele i varmt vand med lidt opvaskemiddel, eller vask dem i
opvaskemaskinen (fig. 11).
5 Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles under vandhanen.
Opbevaring
1 Rul ledningen rundt om apparatets bund.
2 Opbevar apparatet et sikkert og tørt sted.
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 12).
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’
hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes
i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du
kontakte din lokale Philips-forhandler.
10
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von
Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A
B
C
D
E
F
Gerätedeckel
Kegel
Sieb
Wahlschalter für Fruchtfleisch
Kaffeekanne
Motoreinheit
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem
Wasser ab.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf der Unterseite des Geräts mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt (Abb. 2).
-- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips
autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen
zu vermeiden.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile des
Geräts defekt oder beschädigt sind.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch
eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-----
Achtung
Stellen Sie das Gerät stets auf eine ebene und stabile Oberfläche.
Benutzen Sie die Zitruspresse nicht länger als 10 Minuten ohne Unterbrechung.
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche, die von Philips nicht
ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt
wird.
Für den Gebrauch vorbereiten
1 Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden (siehe
Kapitel ‘Reinigung’).
2 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut ist (siehe Kapitel
‘Allgemeine Beschreibung’), bevor Sie es an die Steckdose anschließen.
Deutsch 11
3 Entfernen Sie die Staubabdeckung vom Gerät (Abb. 3).
4 Wickeln Sie überschüssiges Netzkabel um die Gerätebasis (Abb. 4).
5 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
Wahlschalter für Fruchtfleisch
-- Stellen Sie den Wahlschalter für Fruchtfleisch auf Position 1, wenn Sie Saft mit viel Fruchtfleisch,
aber ohne Kerne wünschen.  (Abb. 5)
-- Stellen Sie den Wahlschalter für Fruchtfleisch auf Position m, wenn Sie Saft ohne Fruchtfleisch
und Kerne wünschen.  (Abb. 6)
Das Gerät benutzen
1 Drücken Sie eine halbierte Frucht fest auf den Kegel, um das Gerät einzuschalten (Abb. 7).
2 Entfernen Sie den Kegel und das Sieb mit dem Wahlschalter für Fruchtfleisch. Heben Sie
anschließend den Saftbehälter aus der Motoreinheit (Abb. 8).
3 Gießen Sie den frischen Saft in ein Gefäß (Abb. 9).
Tipp: Reinigen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch (siehe Kapitel ‘Reinigen’). Angetrocknetes Fruchtfleisch
lässt sich schwerer entfernen.
Reinigung
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Entfernen Sie alle abnehmbaren Teile von der Motoreinheit.
3 Trennen Sie das Sieb von dem Wahlschalter für Fruchtfleisch (Abb. 10).
4 Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile gründlich mit heißem Wasser und etwas
Geschirrspülmittel oder in der Spülmaschine (Abb. 11).
5 Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem
Wasser ab.
Aufbewahrung
1 Wickeln Sie das Kabel um die Gerätebasis.
2 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf.
Umweltschutz
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 12).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips
Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
12
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.
philips.com/welcome.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
A
B
C
D
E
F
Κάλυμμα σκόνης
Κώνος
Σίτα
Επιλογέας πολτού
Κανάτα
Μοτέρ
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό και μην το ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην
τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή (Εικ. 2).
-- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή
κινδύνου.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν
υποστεί φθορά.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με
τη συσκευή.
-----
Προσοχή
Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
Μην χρησιμοποιείτε τον στείφτη για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς διακοπή.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips
κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή
σας καθίσταται άκυρη.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Προετοιμασία για χρήση
1 Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη
φορά (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’).
Ελληνικα 13
2 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά (δείτε το κεφάλαιο ‘Γενική
περιγραφή’) πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα.
3 Αφαιρέστε το κάλυμμα σκόνης από τη συσκευή (Εικ. 3).
4 Τυλίξτε το καλώδιο που περισσεύει γύρω από τη βάση της συσκευής (Εικ. 4).
5 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
Επιλογέας πολτού
-- Ρυθμίστε τον επιλογέα πολτού στο 1 για χυμό με πολύ πολτό, αλλά χωρίς
κουκούτσια.  (Εικ. 5)
-- Ρυθμίστε τον επιλογέα πολτού στο m για χυμό χωρίς πολτό και κουκούτσια.  (Εικ. 6)
Χρήση της συσκευής
1 Πιέστε ένα κομμένο στη μέση φρούτο σταθερά πάνω στον κώνο για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή (Εικ. 7).
2 Αφαιρέστε τον κώνο και το διαχωριστή πολτού με τον επιλογέα πολτού. Στη συνέχεια,
ανασηκώστε την κανάτα από το μοτέρ (Εικ. 8).
3 Σερβίρετε το φρέσκο χυμό (Εικ. 9).
Συμβουλή: Καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’). Ο
ξεραμένος πολτός φρούτων είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθεί.
Καθαρισμός
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2 Αφαιρέστε όλα τα αποσπώμενα μέρη από το μοτέρ.
3 Διαχωρίστε το διαχωριστή πολτού από τον επιλογέα πολτού (Εικ. 10).
4 Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη με ζεστό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό ή
καθαρίστε τα στο πλυντήριο πιάτων (Εικ. 11).
5 Καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό και μην το ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Αποθήκευση
1 Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη βάση της συσκευής.
2 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος.
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση.
Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 12).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο
φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα
σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.
14
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
Cubierta
Cono
Tamiz
Selector de pulpa
Jarra
Unidad motora
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del mismo se
corresponde con el voltaje de red local (fig. 2).
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a
menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
-----
Precaución
Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
No utilice el exprimidor durante más de 10 minutos seguidos.
Este aparato es sólo para uso doméstico.
No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente
recomendados por Philips. La garantía queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Preparación para su uso
1 Lave todas las piezas desmontables antes de usar el aparato por primera vez (consulte el
capítulo “Limpieza”).
2 Asegúrese de que el aparato esté montado correctamente (consulte el capítulo “Descripción
general”) antes de enchufarlo a la toma de corriente.
3 Quite la cubierta del aparato (fig. 3).
4 Enrolle el cable sobrante alrededor de la base del aparato (fig. 4).
5 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
Español 15
Selector de pulpa
-- Ponga el selector de pulpa en la posición 1 para conseguir zumo con mucha pulpa, pero sin
pepitas.  (fig. 5)
-- Para conseguir zumo sin pulpa ni pepitas, ponga el selector de pulpa en la posición m.  (fig. 6)
Uso del aparato
1 Presione firmemente la mitad de una fruta sobre el cono para encender el aparato (fig. 7).
2 Quite el cono y el tamiz con el selector de pulpa. Después quite la jarra de la unidad
motora (fig. 8).
3 Sirva el zumo recién hecho (fig. 9).
Consejo: Lave el aparato inmediatamente después de usarlo (consulte el capítulo “Limpieza”). La pulpa
de fruta, una vez seca, es más difícil de limpiar.
Limpieza
1 Desenchufe el aparato.
2 Quite todas las piezas desmontables de la unidad motora.
3 Separe el tamiz del selector de pulpa (fig. 10).
4 Lave todas las piezas desmontables con agua caliente y un poco de detergente líquido o en el
lavavajillas (fig. 11).
5 Limpie la unidad motora con un paño húmedo.
No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.
Almacenamiento
1 Enrolle el cable alrededor de la base del aparato.
2 Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un
punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio
ambiente (fig. 12).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su
país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
16
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Laitteen osat (Kuva 1)
A
B
C
D
E
F
Pölysuojus
Puserrinosa
Siivilä
Hedelmälihasuodatin
Kannu
Runko
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
Tärkeää
-- Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen
kuin liität laitteen sähköverkkoon (Kuva 2).
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-----
Varoitus
Aseta laite aina tasaiselle ja vakaalle alustalle.
Älä käytä sitruspuserrinta yli 10 minuuttia ilman taukoja.
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia
osia, takuu ei ole voimassa.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Käyttöönoton valmistelu
1 Puhdista kaikki irrotettavat osat ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa (katso kohtaa
Puhdistaminen).
2 Varmista, että laitteen osat on kiinnitetty kunnolla (katso kohta Laitteen osat) ennen
pistokkeen työntämistä pistorasiaan.
3 Poista pölykansi laitteesta (Kuva 3).
4 Kierrä ylimääräinen johto laitteen pohjan ympärille (Kuva 4).
5 Työnnä pistoke pistorasiaan.
Suomi 17
Hedelmälihasuodatin
-- Aseta hedelmälihasuodatin asentoon 1, kun haluat, että mehussa on runsaasti hedelmälihaa,
mutta ei siemeniä.  (Kuva 5)
-- Aseta hedelmälihasuodatin asentoon m, kun haluat mehun ilman hedelmälihaa ja
siemeniä.  (Kuva 6)
Käyttö
1 Käynnistä laite painamalla hedelmän puolikasta voimakkaasti puserrinta vasten (Kuva 7).
2 Irrota puserrin ja siivilä hedelmälihasuodattimen mukana. Irrota kannu rungosta (Kuva 8).
3 Kaada tuoremehu kannusta (Kuva 9).
Vinkki: Laite kannattaa puhdistaa heti käytön jälkeen (katso kohtaa Puhdistaminen). Kuivunutta
hedelmälihaa on vaikea poistaa.
Puhdistaminen
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Irrota kaikki irrotettavat osat rungosta.
3 Irrota siivilä hedelmälihasuodattimesta (Kuva 10).
4 Puhdista kaikki irrotettavat osat kuumalla vedellä ja tiskinpesuaineella tai pese osat
tiskikoneessa (Kuva 11).
5 Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.
Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
Säilytys
1 Kierrä johto laitteen pohjan ympärille.
2 Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 12).
Takuu & huolto
Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon
osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero
on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin
jälleenmyyjään.
18
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Description générale (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
Couvercle du bac à poussière
Cône
Filtre
Sélecteur de pulpe
Verseuse
Bloc moteur
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous l’eau du robinet.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la base correspond à la tension
secteur locale (fig. 2).
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre
Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces sont
endommagées.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de
leur sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
-----
Attention
Posez toujours l’appareil sur une surface plane et stable.
N’utilisez pas le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans interruption.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui n’ont pas été
spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas valable en cas d’utilisation
de tels accessoires ou pièces.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
Avant l’utilisation
1 Nettoyez les pièces amovibles de l’appareil avant la première utilisation (voir le chapitre
« Nettoyage »).
2 Assurez-vous que l’appareil est correctement assemblé (voir le chapitre « Description
générale ») avant de le brancher.
Français 19
3 Ôtez le couvercle de l’appareil (fig. 3).
4 Enroulez le cordon autour du socle de l’appareil pour en ajuster la longueur (fig. 4).
5 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
Sélecteur de pulpe
-- Réglez le sélecteur de pulpe sur 1 pour préparer un jus avec beaucoup de pulpe, mais sans
pépins.  (fig. 5)
-- Réglez le sélecteur de pulpe sur m pour préparer un jus sans pulpe ni pépins.  (fig. 6)
Utilisation de l’appareil
1 Pressez fermement la moitié d’un fruit sur le cône pour déclencher l’appareil (fig. 7).
2 Retirez le cône et le filtre avec le sélecteur de pulpe. Soulevez ensuite la verseuse du bloc
moteur (fig. 8).
3 Versez le jus frais (fig. 9).
Conseil : Nettoyez l’appareil immédiatement après utilisation (voir le chapitre « Nettoyage »). La pulpe
des fruits secs est plus difficile à nettoyer.
Nettoyage
1 Débranchez l’appareil.
2 Retirez toutes les pièces amovibles du bloc moteur.
3 Enlevez le filtre du sélecteur de pulpe (fig. 10).
4 Nettoyez soigneusement toutes les pièces amovibles à l’eau chaude, avec un peu de produit
vaisselle, ou passez-les au lave-vaisselle (fig. 11).
5 Nettoyez le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide.
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous le robinet.
Rangement
1 Enroulez le cordon autour du socle de l’appareil.
2 Placez l’appareil dans un endroit sûr et sec.
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères, mais déposezle à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 12).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème,
rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service
Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur
le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre
pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips.
20
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Descrizione generale (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
Copertura antipolvere
Cono
Setaccio
Selettore per polpa
Caraffa
Gruppo motore
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete la base motore nell’acqua e non sciacquatela mai sotto l’acqua corrente.
Avvertenza
-- Prima di collegare l’apparecchio, controllate che la tensione indicata sulla parte inferiore
dell’apparecchio corrisponda a quella locale (fig. 2).
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per
evitare situazioni pericolose.
-- Non usate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di alimentazione o altri componenti
risultassero danneggiati.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
-----
Attenzione
Appoggiate sempre l’apparecchio su una superficie piana e stabile.
Non utilizzate lo spremiagrumi per un tempo superiore ai 10 minuti senza interruzione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico.
Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non specificatamente consigliati da Philips.
Nel caso in cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente
disponibili.
Predisposizione dell’apparecchio
1 Al primo utilizzo, pulite accuratamente tutte le parti asportabili (vedere il capitolo “Pulizia”).
2 Assicuratevi che l’apparecchio sia assemblato correttamente (vedere il capitolo “Descrizione
generale”), prima di inserire la spina nella presa di alimentazione a muro.
3 Togliete il coperchio antipolvere dall’apparecchio (fig. 3).
4 Avvolgete il cavo in eccesso attorno alla base dell’apparecchio (fig. 4).
Italiano 21
5 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
Selettore per polpa
-- Impostate il selettore di polpa su 1 per ottenere un succo con molta polpa ma privo di
semi.  (fig. 5)
-- Impostate il selettore di polpa su m per ottenere un succo senza polpa e semi.  (fig. 6)
Modalità d’uso dell’apparecchio
1 Per accendere l’apparecchio, premete metà del frutto esercitando una pressione decisa sul
cono (fig. 7).
2 Rimuovete il cono e il setaccio con il selettore di polpa. Quindi estraete la brocca dall’unità
motore (fig. 8).
3 Versate il succo ottenuto (fig. 9).
Consiglio vi consigliamo di pulire l’apparecchio immediatamente dopo l’uso (vedere il capitolo “Pulizia”).
La polpa secca è più difficile da eliminare.
Pulizia
1 Staccate la spina dalla presa di corrente.
2 Rimuovete tutte le parti asportabili dall’unità motore.
3 Separate il setaccio dal selettore di polpa (fig. 10).
4 Pulite accuratamente tutte le parti asportabili con acqua calda e un po’ di detersivo liquido o
lavatele in lavastoviglie (fig. 11).
5 Pulite il gruppo motore con un panno umido.
Non immergete mai la base motore nell’acqua e non sciacquatela mai sotto l’acqua corrente.
Conservazione
1 Avvolgete il cavo attorno alla base dell’apparecchio.
2 Riponete l’apparecchio in un posto sicuro e asciutto.
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici,
ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 12).
Garanzia e assistenza
Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com
oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di
telefono, consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza
Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
22
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Algemene beschrijving (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
Stofkap
Perskegel
Zeef
Vruchtvleesselector
Kan
Motorunit
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit niet in water. Spoel deze ook niet af.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit (fig. 2).
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of
kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt
of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
-----
Let op
Plaats het apparaat altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
Gebruik de citruspers nooit langer dan 10 minuten achter elkaar.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek door Philips
worden aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
1 Maak de afneembare onderdelen schoon als u het apparaat voor de eerste keer gaat
gebruiken (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
2 Zorg ervoor dat het apparaat goed in elkaar is gezet (zie hoofdstuk ‘Algemene beschrijving’)
voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
3 Verwijder de stofkap van het apparaat (fig. 3).
4 Wikkel overtollig snoer rond de voet van het apparaat (fig. 4).
Nederlands 23
5 Steek de stekker in het stopcontact.
Vruchtvleesselector
-- Zet de vruchtvleesselector op stand 1
voor sap met veel vruchtvlees maar zonder pitten.  (fig. 5)
-- Zet de vruchtvleesselector op stand m voor sap zonder vruchtvlees en pitten.  (fig. 6)
Het apparaat gebruiken
1 Druk een gehalveerde vrucht stevig op de perskegel om het apparaat in te schakelen (fig. 7).
2 Neem de perskegel en de zeef van de vruchtvleesselector. Til vervolgens de kan van de
motorunit (fig. 8).
3 Schenk het verse sap uit (fig. 9).
Tip: Maak het apparaat direct na gebruik schoon (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’). Opgedroogd vruchtvlees
is moeilijker te verwijderen.
Schoonmaken
1 Haal de stekker uit het stopcontact.
2 Verwijder alle afneembare onderdelen van de motorunit.
3 Scheid de zeef van de vruchtvleesselector (fig. 10).
4 Maak alle afneembare onderdelen schoon met warm water en wat afwasmiddel of in de
vaatwasmachine (fig. 11).
5 Maak de motorunit schoon met een vochtige doek.
Dompel de motorunit nooit in water. Spoel deze ook niet af.
Opbergen
1 Wikkel het snoer rond de voet van het apparaat.
2 Berg het apparaat op op een veilige en droge plaats.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die
manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 12).
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
24
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
Støvdeksel
Safttopp
Sil
Fruktkjøttvelger
Kanne
Motorenhet
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må ikke dyppes i vann eller skylles under springen.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden av
apparatet, stemmer overens med nettspenningen (fig. 2).
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller andre deler.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-----
Viktig
Sett alltid apparatet på et flatt og stabilt underlag.
Ikke bruk sitruspressen lenger enn 10 minutter uten pause.
Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som Philips ikke spesifikt
anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Før bruk
1 Rengjør alle avtakbare deler før apparatet brukes for første gang (se avsnittet Rengjøring).
2 Kontroller at apparatet er satt riktig sammen (se avsnittet Generell beskrivelse) før du setter
støpselet inn i stikkontakten.
3 Fjern støvdekselet fra apparatet (fig. 3).
4 Overflødig strømledning vikles rundt sokkelen på apparatet (fig. 4).
5 Sett støpselet inn i stikkontakten.
Norsk 25
Fruktkjøttvelger
-- Sett fruktkjøttvelgeren på 1 for juice med mye fruktkjøtt, men uten fruktkjerner.  (fig. 5)
-- Sett fruktkjøttvelgeren på m for juice uten fruktkjøtt eller fruktkjerner.  (fig. 6)
Bruke apparatet
1 Trykk en halv frukt godt ned på kjeglen for å skru på apparatet (fig. 7).
2 Fjern kjeglen og silen som hører til fruktkjøttvelgeren. Løft deretter muggen av
motorenheten (fig. 8).
3 Hell ut den ferske juicen (fig. 9).
Tips:Vi anbefaler å rengjøre apparatet rett etter bruk (se avsnittet Rengjøring).Tørket fruktkjøtt er
vanskeligere å fjerne.
Rengjøring
1 Koble fra apparatet.
2 Fjern alle avtakbare deler fra motorenheten.
3 Skill silen fra fruktkjøttvelgeren (fig. 10).
4 Rengjør alle de avtakbare delene med varmt vann og oppvaskmiddel eller i
oppvaskmaskinen (fig. 11).
5 Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
Motorenheten må aldri dyppes i vann eller skylles under springen.
Oppbevaring
1 Kveil ledningen rundt sokkelen på apparatet.
2 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted.
Miljø
-- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 12).
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til
Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du
finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan
du kontakte din lokale Philips-forhandler.
26
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida
pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Descrição geral (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
Protecção contra pó
Cone
Crivo
Selector de polpa
Jarro
Motor
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
consultas futuras.
Perigo
-- Não mergulhe o motor em água, nem o enxagúe à torneira.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem eléctrica
local, antes de ligar o aparelho (fig. 2).
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de
perigo.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou outras peças estiverem danificados.
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se
tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável
pela sua segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
-----
Cuidado
Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
Não utilize o espremedor de citrinos durante mais de 10 minutos sem interrupção.
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não
tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia será
considerada inválida.
Campos electromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos
(EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do
utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis
actualmente.
Preparar para a utilização
1 Limpe todas as peças amovíveis antes de utilizar o aparelho pela primeira vez (consulte o
capítulo ‘Limpeza’).
2 Certifique-se de que o aparelho é montado correctamente (consulte o capítulo ‘Descrição
geral’) antes de ligar a ficha à tomada de parede.
3 Retire a cobertura contra o pó do aparelho (fig. 3).
Português 27
4 Enrole o fio em excesso à volta da base do aparelho (fig. 4).
5 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
Selector de polpa
-- Coloque o selector de polpa na posição 1 para obter sumo com muita polpa, mas sem
caroços.  (fig. 5)
-- Ligue o selector de polpa em mpara sumo sem polpa (nem caroços).  (fig. 6)
Utilizar o aparelho
1 Pressone uma metade do fruto firmemente contra o cone para ligar o aparelho (fig. 7).
2 Retire o cone e escoe com o selector de polpa. Em seguida, levante o jarro da unidade do
motor (fig. 8).
3 Sirva o sumo acabado de fazer (fig. 9).
Sugestão: É aconselhável lavar o aparelho imediatamente após cada utilização (ver ‘Limpeza’). A polpa
seca da fruta é mais difícil de limpar.
Limpeza
1 Desligue o aparelho da corrente.
2 Retire todas as peças amovíveis da unidade do motor.
3 Separe o crivo do selector de polpa (fig. 10).
4 Lave todas as peças amovíveis com água quente e detergente ou na máquina de lavar
louça (fig. 11).
5 Limpe o motor com um pano húmido.
Nunca mergulhe o motor em água nem o enxagúe à torneira.
Arrumação
1 Enrole o fio à volta da base do aparelho.
2 Arrume o aparelho num local seguro e seco.
Meio ambiente
-- Não deite fora o aparelho juntamente com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil e
entregue-o num ponto de recolha autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o
meio ambiente (fig. 12).
Garantia e assistência
Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt
ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone
no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu
representante Philips local.
28
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning (Bild 1)
A
B
C
D
E
F
Dammskydd
Kon
Sil
Fruktköttsväljare
Kanna
Motorenhet
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten och skölj den inte under kranen.
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges på apparatens undersida motsvarar den lokala
nätspänningen innan du kopplar in den (Bild 2).
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är skadad.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-----
Varning!
Ställ alltid apparaten på en stabil och plan yta.
Använd inte citruspressen i mer än tio minuter utan avbrott.
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips särskilt har
rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Förberedelser inför användning
1 Rengör alla löstagbara delar innan du använder apparaten första gången (se kapitlet
Rengöring).
2 Se till att apparaten är monterad på rätt sätt (se kapitlet Allmän beskrivning) innan du sätter i
kontakten i vägguttaget.
3 Ta av dammskyddet från apparaten (Bild 3).
4 Linda överflödig nätsladd runt apparatens nederdel (Bild 4).
5 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Svenska 29
Fruktköttsväljare
-- Ställ in fruktköttsväljaren på 1 om du vill ha juice med mycket fruktkött men utan
kärnor.  (Bild 5)
-- Ställ in fruktköttsväljaren på m om du vill ha juice utan fruktkött och kärnor.  (Bild 6)
Använda apparaten
1 Slå på apparaten genom att trycka en delad frukt mot konen (Bild 7).
2 Ta bort konen och silen med fruktköttsväljaren. Lyft sedan av kannan från
motorenheten (Bild 8).
3 Häll upp den färska juicen (Bild 9).
Tips: Rengör apparaten omedelbart efter användning (se kapitlet Rengöring). Intorkat fruktkött är mycket
svårare att få bort än färskt.
Rengöring
1 Dra ur nätsladden.
2 Ta bort alla löstagbara delar från motorenheten.
3 Ta bort silen från fruktköttsväljaren (Bild 10).
4 Rengör alla löstagbara delar i varmt vatten med lite diskmedel eller i diskmaskinen (Bild 11).
5 Gör ren motorenheten med en fuktad trasa.
Sänk aldrig ned motorenheten i vatten och skölj den inte under kranen.
Förvaring
1 Linda sladden runt apparatens nederdel.
2 Förvara apparaten på en säker och torr plats.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 12).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philipsåterförsäljare.
30
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
A
B
C
D
E
F
Toz kapağı
Huni
Süzgeç
Posa seçici
Sürahi
Motor ünitesi
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini asla suya sokmayın veya musluk altında yıkamayın.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, cihazın tabanında belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimiyle
uygunluğunu kontrol edin (Şek. 2).
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
-- Elektrik fişi, kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, motor ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar
da dahil) kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-----
Dikkat
Cihazı sert, düz, sabit bir yüzey üzerine yerleştirin.
Narenciye sıkacağını kesintisiz olarak 10 dakikadan fazla kullanmayın.
Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle
kullanmayın. Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
Elektromanyetik alanlar (EMA)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi
ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı
güvenlidir.
Cihazın kullanıma hazırlanması
1 İlk kullanımdan önce cihazın tüm sökülebilir parçalarını temizleyin (bkz. bölüm ‘Temizleme’).
2 Fişi, elektrik prizine takmadan önce cihazın düzgün şekilde bir araya getirildiğinden emin olun
(bkz. bölüm ‘Genel açıklamalar’).
3 Cihazın üzerindeki toz kapağını çıkarın (Şek. 3).
4 Cihazın kablosunu alt bölüme sararak saklayın (Şek. 4).
5 Fişi prize takın.
Türkçe 31
Posa seçici
-- Çok posa içeren ancak çekirdeksiz meyve suyu için posa seçiciyi 1 ayarına getirin.  (Şek. 5)
-- Posa seçiciyi m ayarına getirerek posasız ve çekirdeksiz meyve suyu elde edebilirsiniz.  (Şek. 6)
Cihazın kullanımı
1 İkiye bölünmüş bir meyveyi sertçe koninin üzerine bastırarak cihazı çalıştırın (Şek. 7).
2 Koniyi ve posa seçiciyle birlikte süzgeci çıkarın. Daha sonra sürahiyi motor ünitesinden
çıkarın (Şek. 8).
3 Taze sıkılmış meyve suyunu boşaltın (Şek. 9).
İpucu: Cihazı kullandıktan hemen sonra, cihazı temizlemenizi tavsiye ederiz (bkz. bölüm ‘Temizleme’).
Aksi halde yapışan kurumuş meyve posalarının temizliği daha zor olacaktır.
Temizleme
1 Cihazı prizden çıkartın.
2 Motor ünitesinden tüm sökülebilir parçaları çıkarın.
3 Posa seçiciden süzgeci ayırın (Şek. 10).
4 Tüm ayrılabilir parçaları az miktarda bulaşık deterjanı ve sıcak suyla ya da bulaşık makinesinde
yıkayın (Şek. 11).
5 Motor ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.
Motor ünitesini asla suya sokmayın ya da musluk altında yıkamayın.
Saklama
1 Kabloyu, cihaz tabanı etrafında dolayın.
2 Cihazı güvenli ve kuru bir yerde saklayın.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 12).
Garanti ve Servis
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki
Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun
(telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri
Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.
32
33
34
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
35
4203.064.5619.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement