Philips HP4674/00, HP4674/01, HP4674, HP4674/29, HP4674/08, HP 4674 User manual

Philips HP4674/00, HP4674/01, HP4674, HP4674/29, HP4674/08, HP 4674 User manual
HP4674
1
English 6
Dansk 14
Deutsch 22
Ελληνικα 31
Español 40
Suomi 48
Français 55
Italiano 63
Nederlands 71
Norsk 79
HP4674
Português 86
Svenska 94
Türkçe 102
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome.
The new Philips Airstylist Ion has been specially designed to give beautiful
styling results in a fast and easy way. The styler comes with exchangeable
attachments for various hairstyles. The ioniser produces streams of ions
which surround and condition your hair. The ions reduce frizz and static
electricity and leave your hair looking soft, smooth and shiny.
General description (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Air inlet grille
Control slide
m: Off
~ : gentle airflow for easy styling
6 (red): warm airflow for fast styling
6 (blue): cool airflow
Release button
Volume brush
Bristle retraction knob
Super Shine natural bristle brush
Retractable bristle brush
Nozzle
Ion on/off switch
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
-
Danger
Keep the appliance away from water. Do not use it near or over
water contained in baths, washbasins, sinks etc. When you use the
appliance in a bathroom, unplug it after use. The proximity of water
presents a risk, even when the appliance is switched off.
English
-
-
-
-
-
-
Do not insert metal objects into the air inlet grille to avoid electric
shock.
Warning
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the
appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Caution
For additional protection, we advise you to install a residual current
device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This
RCD must have a rated residual operating current not higher than
30mA. Ask your installer for advice.
The attachments become hot during use. Prevent contact with the
skin.
Never block the air inlet grille.
If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the
appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch
the appliance back on, check the grilles to make sure they are not
blocked by fluff, hair, etc.
Always unplug the appliance after use.
Wait until the appliance has cooled down before you store it.
Always switch off the appliance before you put it down, even if it is
only for a moment.
Do not wind the mains cord round the appliance.
Do not use the appliance on artificial hair.
-
English
Do not use the appliance for any other purpose than described in
this manual.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories
or parts, your guarantee becomes invalid.
Keep the attachments clean and free of dust, dirt and styling products
such as mousse, spray and gel.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Preparing for use
Hair
Do not use the appliance on wet hair, dry your hair with a towel first. The
Airstylist Ion is most effective on towel-dry hair.
1 Comb or brush the hair so that it is untangled and smooth.
2 Use a comb to divide the hair into locks.
Do not put too much hair in one lock.
Connecting and disconnecting attachments
Always connect the appropriate attachment before you put the plug in
the wall socket.
1 Choose the appropriate attachment and snap it onto the appliance
(‘click’) (Fig. 2).
2 To remove the attachment from the appliance, press the release
button (1) and pull the attachment off the appliance (2). (Fig. 3)
English
Using the appliance
Always connect the appropriate attachment before you put the plug in
the wall socket.
Styling with the retractable bristle brush
We advise you to perform a curl test to determine how long you have to
hold the brush in your hair to achieve a good result. Start with 8 to
10 seconds. You may have to hold the brush in your hair longer for tighter
curls. Less tight curls require less than 8 seconds.
1 Snap the retractable bristle brush onto the appliance.
See chapter ‘Preparing for use’.
2 Put the plug in the wall socket.
3 Take a lock of hair and wind it round the brush. Make sure you
wind the end of the lock in the required direction.
- Do not wind too much hair round the brush at a time.
- The thinner the lock of hair, the tighter the curl.
- Do not wind a lock of hair more than twice round the brush.
- Make sure the lock of hair is in contact with the barrel of the brush.
Note:To give your hair optimum lift and volume, wind the hair at right angles
to the scalp.
4 Switch on the appliance by selecting the preferred setting (Fig. 4).
~: gentle airflow for easy styling
6 (red): warm airflow for fast styling
5 Hold the brush in place as long as required (normally 8 to
10 seconds).
6 As soon as the hair feels dry, fix the curl with a cool airflow (blue
6 setting) for long-lasting results. (Fig. 5)
7 Switch off the appliance. Press the retractable bristle knob (1) and
turn it in the direction of the arrow (2) to remove the brush from
your hair (Fig. 6)
Make sure you hold the brush away from the underlying hair when you
remove it to preserve underlying curls.
10
English
8 Let the curls cool down before you comb, brush or finger-comb
the hair into its final style.
Styling with the volume brush
Use the volume brush to add maximum volume and body to your hair.
1 Snap the volume brush onto the appliance.
See chapter ‘Preparing for use’.
2 Place the brush in the hair.
3 Select setting ~ or 6 (red) to switch on the appliance.
4 Brush against the direction of hair growth while you touch your
scalp with the brush pins.
5 Move the brush away from the head while turning the brush.
The hair is lifted and falls lightly back onto the head.
6 When you have finished styling your hair, switch off the appliance.
Super Shine natural bristle brush
Use the Super Shine natural bristle brush to add shine and create texture,
especially for medium-length hair
1 Snap the natural bristle brush onto the appliance.
See chapter ‘Preparing for use’.
2 Place the brush in the hair.
3 Select setting ~ or 6 (red) to switch on the appliance.
4 Make brushing movements from the top of the head downwards
while you slightly turn the brush (inwards or outwards, depending
on the desired effect).
5 Finish off with a cool airflow (blue 6 setting) to fix your style.
6 When you have finished styling your hair, switch off the appliance.
Drying
1 Snap the nozzle onto the appliance.
English 11
See chapter ‘Preparing for use’.
2 Put the plug in the wall socket.
3 Select the preferred setting to switch on the appliance (Fig. 4).
4 When you have finished drying your hair, switch off the appliance.
Reducing frizz and static electricity
The ioniser inside the hairstyler produces streams of ions that surround
and condition your hair. The ions reduce frizz and static electricity and
leave your hair looking soft, smooth and shiny.
You can use the ioniser at any setting and with any attachment.
1 To activate the ioniser, push the ion on/off slide upwards (Fig. 7).
Cleaning
Remove the attachments from the appliance before you clean them.
Never rinse the appliance with water.
1 Make sure the appliance is unplugged.
2 Clean the appliance with a small brush or a dry cloth.
3 Clean the attachments with a moist cloth.
Make sure the attachments are dry before you use or store them.
Storage
1 Make sure the appliance is unplugged.
2 Detach the attachment (see chapter ‘Preparing for use’).
3 Put the appliance in a safe place and let it cool down before you
store it.
Do not wind the mains cord round the appliance.
12
English
Environment
-
Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 8).
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Centre in your country (you find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer or contact the Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Troubleshooting
If problems arise with your hairstyler and you are unable to solve them
with the information below, please contact the nearest Philips service
centre or the Philips Customer Care Centre in you country.
Problem
Solution
The appliance
does not work
at all.
Perhaps there is a power failure or the socket is not
live. Check if the power supply works. If it works,
plug another appliance into the socket to check
whether the socket is live.
Perhaps you did not switch on the appliance. Make
sure the appliance is plugged in. Then select the
preferred setting to switch on the appliance.
Perhaps the appliance overheated and switched itself
off. Unplug the appliance and let it cool down for a
few minutes. Before you switch the appliance back
on, make sure the grille is not blocked by fluff, hair,
etc.
English 13
Problem
Solution
Perhaps the appliance is not suitable for the voltage
to which it is connected. Make sure that the voltage
indicated on the appliance corresponds to the local
mains voltage.
If the mains cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
14
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
com/welcome.
Den nye Philips Airstylist Ion er specielt designet til at give et flot stylingresultat - hurtigt og nemt. Styleren leveres med forskelligt tilbehør til
forskellige frisurer. Ion-funktionen producerer ion-strømme, som lægger
sig beskyttende om håret og derved reducerer krus og statisk elektricitet.
Resultatet er blødt, glat og skinnende hår.
Generel beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Luftindtagsgitter
Skydekontakt
m: Off (slukket)
~ : Moderat luftstrøm til let styling
6 (rød): Varm luftstrøm til hurtig styling
6 (blå): Kold luftstrøm
Udløserknap
Volumenbørste
Knap til indtrækning af pigge
Super Shine naturhårsbørste
Børste med indtrækkelige pigge
Mundstykke
Ion on/off-knap
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
-
Fare
Hold apparatet væk fra vand. Brug ikke apparatet i nærheden af eller
over vand i f.eks. badekar, håndvask osv. Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en
risiko, selv om apparatet er slukket.
Dansk 15
-
-
-
-
-
Stik aldrig metalgenstande ind i luftindtagsgitteret, da dette kan give
elektrisk stød.
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
Kontrollér regelmæssigt, om ledningen er hel og ubeskadiget. Brug
ikke apparatet, hvis stik, ledning eller selve apparatet er beskadiget.
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
Forsigtig
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ (30 mA). Kontakt
eventuelt en el-installatør.
Tilbehørsdelene bliver varme under brug, så undgå kontakt med
huden.
Blokér aldrig for luftindtaget.
Hvis apparatet bliver for varmt, slukker det automatisk. Tag stikket ud
af stikkontakten, og lad apparatet køle af i et par minutter. Inden du
tænder apparatet igen, skal du kontrollere, at luftgitrene ikke er
blokeret af fnug, hår el. lign.
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
Sluk altid for apparatet, inden du lægger det fra dig, også selvom det
kun er for et kort øjeblik.
Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.
Brug aldrig apparatet i kunstigt hår.
Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.
16
-
Dansk
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele
som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald
bortfalder.
Hold apparatet rent og frit for støv, snavs og hårplejemidler som f.eks.
mousse, spray og gel.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Klargøring
Håret
Anvend ikke apparatet i vådt hår, men tør håret med et håndklæde først.
Airstylist Ion er mest effektiv i håndklædetørt hår.
1 Red eller børst håret godt igennem, så det ikke er filtret.
2 Brug en kam til opdeling af håret.
Kom ikke for meget hår i hver lok.
Påsætning/aftagning af tilbehør
Sæt altid den ønskede tilbehørsdel på, inden du sætter stikket i
stikkontakten.
1 Vælg en tilbehørsdel og sæt den på styleren (klik) (fig. 2).
2 Tilbehørsdelen aftages ved at trykke på udløserknappen (1) og
trække den af (2). (fig. 3)
Sådan bruges apparatet
Sæt altid den ønskede tilbehørsdel på, inden du sætter stikket i
stikkontakten.
Dansk 17
Styling med pigbørsten med indtrækkelige pigge
Det anbefales at lave en “krølleprøve” for at finde ud af, hvor længe
børsten skal holdes i håret for at opnå et godt resultat. Begynd med 8 til
10 sekunder. Jo længere tid børsten holdes i håret, desto fastere bliver
krøllen. Bløde krøller tager mindre end 8 sekunder.
1 Sæt pigbørsten på.
Se afsnittet “Klargøring”.
2 Sæt stikket i stikkontakten.
3 Rul en hårlok op omkring børsten. Sørg for, at få spidserne med i
den ønskede retning.
- Rul ikke for meget hår omkring børsten ad gangen.
- Jo tyndere lokkerne er, des mindre bliver krøllerne.
- Rul aldrig hårlokken mere end to gange omkring børsten.
- Sørg for, at hårlokken er i kontakt med børstens cylinder.
Bemærk: Du kan give håret ekstra løft og fylde ved at rulle håret op vinkelret
i forhold til hovedbunden.
4 Tænd for styleren ved at vælge den ønskede indstilling (fig. 4).
~ : Moderat luftstrøm til let styling
6 (rød): Varm luftstrøm til hurtig styling
5 Hold børsten i håret i et passende tidsrum (normalt 8 til
10 sekunder).
6 Så snart håret føles tørt, fikseres krøllen med kold luft (blå 6
indstilling), for at gøre resultatet mere holdbart. (fig. 5)
7 Sluk for apparatet. Tryk på knappen til indtrækning af pigge (1), og
drej børsten i pilens retning (2) for at trække den ud af håret (fig. 6)
Pas på, at børsten ikke får fat i det underliggende hår og ødelægger
krøllerne.
8 Lad krøllerne køle af, inden du reder, børster eller sætter den
endelige frisure.
18
Dansk
Styling med volumenbørsten
Volumenbørsten er ideel til at give håret maksimalt løft og fylde.
1 ”Klik” volumenbørsten på.
Se afsnittet “Klargøring”.
2 Sæt børsten ind i håret.
3 Vælg indstillingen ~ eller 6 (rød) for at tænde apparatet.
4 Børst imod hårets vækstretning samtidig med, at børstespidserne
berører hovedbunden.
5 Træk børsten væk fra hovedbunden samtidig med at den drejes
rundt. Derved løftes håret, hvorefter det falder let tilbage.
6 Sluk for apparatet, når du er færdig med at sætte håret.
Super Shine naturhårsbørste
Du kan bruge naturhårsbørsten til at gøre håret ekstra skinnende og
skabe struktur, især i halvlangt hår.
1 Sæt naturhårsbørsten på.
Se afsnittet “Klargøring”.
2 Sæt børsten ind i håret.
3 Vælg indstillingen ~ eller 6 (rød) for at tænde apparatet.
4 Børst håret oppefra og ned, mens du drejer børsten lidt (indad eller
udad alt efter den ønskede effekt).
5 Afslut med kold luft (blå 6 indstilling) for at fiksere frisuren.
6 Sluk for apparatet, når du er færdig med at sætte håret.
Hårtørring
1 Sæt mundstykket på styleren.
Se afsnittet “Klargøring”.
2 Sæt stikket i stikkontakten.
3 Tænd apparatet ved at vælge den ønskede indstilling (fig. 4).
Dansk 19
4 Sluk for apparatet, når du er færdig med at tørre håret.
Sådan reduceres krus og statisk elektricitet
Ion-funktionen i styleren producerer ion-strømme, som lægger sig
beskyttende om håret. Ionerne reducerer krus og statisk elektricitet og
efterlader håret blødt, glat og skinnende.
Du kan anvende ion-funktionen med alle indstillinger og tilbehørsdele.
1 Ion-funktionen aktiveres ved at skubbe on/off-skydekontakten
opad (fig. 7).
Rengøring
Tag altid tilbehørsdelene af, inden apparatet rengøres.
Brug aldrig vand til rengøring af apparatet.
1 Kontrollér, at stikket er taget ud af stikkontakten.
2 Rengør apparatet med en lille børste eller en tør klud.
3 Tør tilbehørsdelene af med en fugtig klud.
Sørg for at tilbehørsdelene er helt tørre, inden du bruger dem igen
eller lægger dem væk.
Opbevaring
1 Kontrollér, at stikket er taget ud af stikkontakten.
2 Tag tilbehørsdelen af (se afsnittet ‘Klargøring’).
3 Læg apparatet et sikkert sted og lad det køle helt af, inden du
lægger det væk.
Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.
Miljøhensyn
-
Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
20
Dansk
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 8).
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“World-Wide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i
dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller
Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med styleren, som du ikke selv kan løse ved
hjælp af nedenstående oplysninger, kan du kontakte din lokale Philipsforhandler eller det nærmeste Philips Kundecenter.
Problem
Løsning
Apparatet
virker slet ikke.
Der er muligvis strømsvigt eller stikkontakten virker
ikke. Kontrollér om strømforsyningen er i orden. Er
den det, kan du prøve at slutte et andet apparat til
stikkontakten, for at checke, om stikkontakten virker.
Måske har du glemt at tænde for apparatet. Sørg for
at apparatet er tilsluttet stikkontakten. Vælg derefter
den ønskede indstilling for at tænde for apparatet.
Måske er apparatet overophedet og er derfor
automatisk blevet afbrudt. Tag stikket ud af
stikkontakten og lad apparatet afkøle et par minutter.
Inden apparatet tændes igen skal du kontrollere, at
gitteret ikke er blokeret af fnug, hår el. lignende.
Måske er apparatet ikke beregnet til den tilsluttede
netspænding. Sørg for, at den indikerede netspænding
på apparatet svarer til den lokale netspænding.
Dansk 21
Problem
Løsning
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes
af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller
en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå
enhver risiko.
22
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt
bitte unter www.philips.com/welcome.
Der neue Philips Airstylist Ion wurde speziell für schnelles und einfaches
Stylen entwickelt. Die austauschbaren Aufsätze bieten optimale Flexibilität
beim Styling. Das Gerät erzeugt Ionen-Ströme, die das Haar umgeben
und dabei konditionieren. Die Ionen reduzieren die statische Aufladung,
das Haar ist weniger zersaust: Es wird weich, glatt und glänzend.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Lufteinlassöffnung
Schiebeschalter
m: Aus
~ : Sanfter Luftstrom für einfaches Styling
6 (rot): Warmer Luftstrom für schnelles Styling
6 (blau): Kaltstufe
Entriegelungstaste
Volumenbürste
Taste zum Einziehen der Bürstenreihen
Bürste mit Naturborsten für superglänzendes Haar
Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen
Düse
Ein-/Ausschalter für Ionisierungsfunktion
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
-
Gefahr
Halten Sie das Gerät von Wasser fern! Verwenden Sie es niemals in
der Nähe von Wasser oder über gefüllten Waschbecken bzw.
Badewannen. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch im Badezimmer
sofort den Stecker aus der Steckdose, denn auch ein ausgeschaltetes
Deutsch 23
-
-
-
-
-
Gerät ist in der Nähe von Wasser eine Gefahr, solange sich der
Stecker in der Steckdose befindet.
Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlassöffnung ein, da
dies zu Stromschlägen führen kann.
Warnhinweis
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Unversehrtheit.
Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn der Netzstecker, das
Netzkabel oder das Gerät selbst defekt ist.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Achtung
Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis,
der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA
verfügen. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
Die Aufsätze erhitzen sich beim Gebrauch. Vermeiden Sie deshalb
jeden Hautkontakt.
Decken Sie die Lufteinlassöffnung nicht ab.
Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige
Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten
Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Lufteinlass- und
Gebläseöffnung blockieren.
Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
24
-
Deutsch
Schalten Sie das Gerät immer aus, auch wenn Sie es nur für einen
Augenblick aus der Hand legen.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
Wenden Sie das Gerät nicht an Kunsthaar an.
Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche,
die von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie
derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
Halten Sie die Aufsätze sauber und frei von Staub, Schmutz sowie
Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel usw.
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Für den Gebrauch vorbereiten
Haare
Wenden Sie das Gerät nicht an nassem Haar an, trocknen Sie Ihr Haar
zuerst mit einem Handtuch. Dieser Airstylist Ion ist bei
handtuchtrockenem Haar am effektivsten.
1 Kämmen oder bürsten Sie Ihr Haar, damit es glatt und locker fällt.
2 Teilen Sie die Haare mit einem Kamm in Strähnen.
Nehmen Sie nur wenig Haar in eine Strähne.
Aufsätze anbringen und abnehmen
Bringen Sie immer erst den Aufsatz an, bevor Sie den Netzstecker in
die Steckdose stecken.
1 Stecken Sie den gewünschten Aufsatz auf das Gerät (er rastet mit
einem Klicken ein) (Abb. 2).
Deutsch 25
2 Zum Abnehmen des Aufsatzes drücken Sie die Entriegelungstaste
(1), und ziehen Sie den Aufsatz vom Gerät (2). (Abb. 3)
Das Gerät benutzen
Bringen Sie immer erst den Aufsatz an, bevor Sie den Netzstecker in
die Steckdose stecken.
Stylen mit der Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen
Sie sollten testen, wie lange die Bürste im Haar gehalten werden muss,
um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Beginnen Sie mit 8 bis 10 Sekunden.
Halten Sie die Bürste länger im Haar, erhalten Sie festere Locken. Die
Locken fallen weicher aus, wenn Sie die Bürste weniger als 8 Sekunden im
Haar halten.
1 Stecken Sie die Bürste mit den einziehbaren Bürstenreihen auf das
Gerät.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Für den Gebrauch
vorbereiten“.
2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3 Nehmen Sie eine Strähne, und wickeln Sie sie um die Bürste.
Achten Sie darauf, die Haarspitzen in die gewünschte Richtung
aufzuwickeln.
- Wickeln Sie nicht zu viele Haare auf einmal um die Bürste.
- Je feiner die Strähnen, um so fester werden die Locken.
- Wickeln Sie die Strähne höchstens zweimal um die Bürste.
- Die Strähne muss den Stab der Bürste berühren.
Hinweis: Sie geben Ihrem Haar optimalen Stand und extra Volumen, wenn Sie
es senkrecht zur Kopfhaut aufwickeln.
4 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter auf die
gewünschte Position stellen (Abb. 4).
~: Sanfter Luftstrom für einfaches Styling
6 (rot): Warmer Luftstrom für schnelles Styling
5 Halten Sie die Bürste in Position (normalerweise 8 bis 10 Sekunden).
26
Deutsch
6 Sobald sich das Haar trocken anfühlt, können Sie die Locken mit
der Kaltstufe fixieren (Einstellung 6 „blau“), um ein lang
anhaltendes Ergebnis zu erzielen. (Abb. 5)
7 Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie die Taste zum Einziehen
der Bürstenreihen (1) und drehen Sie die Bürste in Pfeilrichtung (2),
um die Bürste aus dem Haar zu ziehen (Abb. 6).
Achten Sie darauf, die Bürste beim Herausziehen von den darunter
liegenden Locken fernzuhalten, um diese nicht zu beeinträchtigen.
8 Lassen Sie die Locken abkühlen, bevor Sie Ihre Frisur mit Kamm,
Bürste oder den Fingern in die endgültige Form bringen.
Stylen mit der Volumenbürste
Mit der Volumenbürste geben Sie Ihrem Haar extra Halt und Volumen.
1 Stecken Sie die Volumenbürste auf das Gerät.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Für den Gebrauch
vorbereiten“.
2 Platzieren Sie die Bürste im Haar.
3 Wählen Sie die Einstellung ~ oder 6 (rot), um das Gerät
einzuschalten.
4 Bürsten Sie entgegen der Haarwuchsrichtung. Berühren Sie dabei
die Kopfhaut mit den Borsten.
5 Bewegen Sie die Bürste vom Kopf weg, indem Sie sie drehen. Das
Haar wird voluminöser und fällt dann weich auf den Kopf zurück.
6 Schalten Sie das Gerät aus, sobald Sie mit dem Stylen der Haare
fertig sind.
Bürste mit Naturborsten für superglänzendes Haar
Benutzen Sie die Bürste mit Naturborsten für superglänzendes Haar, um
dem Haar Glanz zu verleihen und Struktur zu geben, besonders bei
halblangem Haar.
1 Stecken Sie die Bürste mit Naturborsten auf das Gerät.
Deutsch 27
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Für den Gebrauch
vorbereiten“.
2 Platzieren Sie die Bürste im Haar.
3 Wählen Sie die Einstellung ~ oder 6 (rot), um das Gerät
einzuschalten.
4 Bürsten Sie das Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen, und drehen Sie
dabei die Bürste leicht (nach innen oder außen, je nach
gewünschtem Effekt).
5 Benutzen Sie anschließend die Kaltstufe (Einstellung 6 „blau“), um
die Frisur zu fixieren.
6 Schalten Sie das Gerät aus, sobald Sie mit dem Stylen der Haare
fertig sind.
Trocknen
1 Stecken Sie die Düse auf das Gerät.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Für den Gebrauch
vorbereiten“.
2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung zum Einschalten des
Geräts (Abb. 4).
4 Schalten Sie das Gerät aus, sobald Sie mit dem Trocknen der Haare
fertig sind.
Weniger zerzaustes Haar und reduzierte statische
Aufladung
Im Ionisierer werden Ionen-Ströme erzeugt, die das Haar umgeben und
dabei konditionieren. Die Ionen reduzieren die statische Aufladung und
machen das Haar weich, glatt und glänzend.
Sie können den Ionisierer bei jeder Einstellung und mit jedem Aufsatz
benutzen.
1 Sie aktivieren den Ionisierer, indem Sie den Ein-/Ausschalter für
Ionisierungsfunktion nach oben schieben (Abb. 7).
28
Deutsch
Reinigung
Nehmen Sie die Aufsätze vom Gerät, bevor Sie sie reinigen.
Spülen Sie das Gerät nie mit Wasser ab.
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Reinigen Sie das Gerät mit einer kleinen Bürste oder einem
trockenen Tuch.
3 Reinigen Sie die Aufsätze mit einem feuchten Tuch.
Achten Sie darauf, dass die Aufsätze trocken sind, bevor Sie sie
benutzen oder wegräumen.
Aufbewahrung
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Nehmen Sie den Aufsatz ab (siehe Kapitel „Für den Gebrauch
vorbereiten“).
3 Lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen an einem sicheren Ort
abkühlen.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
Umweltschutz
-
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz
bei (Abb. 8).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden
Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler, oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website www.philips.com.
Deutsch 29
Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV kontaktieren.
Fehlerbehebung
Sollten Probleme mit dem Gerät auftauchen, die sich mithilfe der
nachstehenden Informationen nicht beheben lassen, setzen Sie sich bitte
mit dem nächstgelegenen Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung.
Problem
Lösung
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Möglicherweise liegt ein Stromausfall vor, oder die
Steckdose ist defekt. Überprüfen Sie, ob die
Stromversorgung funktioniert. Falls dies der Fall ist,
schließen Sie ein anderes Gerät an die Steckdose an,
um zu ermitteln, ob diese Strom führt.
Möglicherweise haben Sie das Gerät nicht
angeschlossen. Prüfen Sie, ob das Gerät tatsächlich an
das Stromnetz angeschlossen ist. Wählen Sie
anschließend Ihre bevorzugte Einstellung, und
schalten Sie das Gerät ein.
Das Gerät hat sich möglicherweise überhitzt und
selbstständig ausgeschaltet. Trennen Sie das Gerät
vom Stromnetz, und lassen Sie es einige Minuten
abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten
Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die
Lufteinlassöffnung blockieren.
Möglicherweise ist das Gerät für die verfügbare
Netzspannung nicht geeignet. Die örtliche
Netzspannung muss der Spannungsangabe auf dem
Gerät entsprechen.
30
Deutsch
Problem
Lösung
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem
Philips Service-Center oder einer von Philips
autorisierten Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen
zu vermeiden.
Ελληνικα 31
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/
welcome.
Η νέα συσκευή Philips Airstylist Ion έχει σχεδιαστεί ειδικά για να σας
δίνει όμορφα αποτελέσματα στο φορμάρισμα, γρήγορα και εύκολα. Η
συσκευή διαθέτει εναλλασσόμενα εξαρτήματα για διάφορα στυλ. Ο
ιονιστής παράγει ροή ιόντων τα οποία πλαισιώνουν και φροντίζουν
τα μαλλιά σας. Τα ιόντα μειώνουν το φριζάρισμα και το στατικό
ηλεκτρισμό και αφήνουν τα μαλλιά σας μαλακά, απαλά και λαμπερά.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Γρίλια εισόδου αέρα
Διακόπτης ελέγχου
m: Off
~ : απαλή ροή αέρα για εύκολο φορμάρισμα
6 (κόκκινο): ζεστή ροή αέρα για γρήγορο φορμάρισμα
6 (μπλε): κρύα ροή αέρα
Κουμπί απασφάλισης
Βούρτσα για όγκο
Κουμπί απόσυρσης τριχών βούρτσας
Βούρτσα Super Shine με φυσικές, σκληρές τρίχες
Bούρτσα με σκληρές τρίχες που αποσύρονται
Στόμιο
Διακόπτης ιόντων on/off
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
-
Κίνδυνος
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το νερό. Μην τη χρησιμοποιείτε
κοντά ή πάνω από μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες κτλ. που
περιέχουν νερό. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, να
32
-
-
-
-
-
Ελληνικα
την αποσυνδέετε από την πρίζα μετά τη χρήση. Η εγγύτητα με
νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη γρίλια εισόδου αέρα
προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Προειδοποίηση
Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η
συσκευή έχουν υποστεί φθορά.
Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή
Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα
μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο
ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο
μηχανισμός θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος
ρεύματος λειτουργίας όχι υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω
πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
Τα εξαρτήματα ζεσταίνονται κατά τη χρήση. Αποφύγετε την
επαφή με το δέρμα σας.
Μην φράζετε ποτέ τη γρίλια εισόδου αέρα.
Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα.
Αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για
μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις
Ελληνικα 33
-
-
γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από
χνούδια, τρίχες, κτλ.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε
χρήση.
Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.
Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την ακουμπήσετε κάπου,
ακόμα και εάν είναι για μια στιγμή.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός
από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
Διατηρείτε τα εξαρτήματα καθαρά και χωρίς σκόνη, βρωμιά και
υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι και
τζελ.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Προετοιμασία για χρήση
Μαλλιά
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρεγμένα μαλλιά. Στεγνώστε τα
πρώτα με μια πετσέτα. Η συσκευή Airstylist Ion είναι πιο
αποτελεσματική όταν τα μαλλιά είναι ελαφρώς νωπά.
1 Χτενίστε ή βουρτσίστε τα μαλλιά σας για να τα ξεμπερδέψετε
και να είναι απαλά.
2 Χρησιμοποιήστε μια χτένα για να χωρίσετε τα μαλλιά σε τούφες.
34
Ελληνικα
Οι τούφες δεν θα πρέπει να είναι πολύ χοντρές.
Σύνδεση και αποσύνδεση των εξαρτημάτων
Συνδέετε πάντα το κατάλληλο εξάρτημα πριν συνδέσετε το φις
στην πρίζα.
1 Επιλέξτε το επιθυμητό εξάρτημα και συνδέστε το στη συσκευή
(‘κλικ’) (Εικ. 2).
2 Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα από τη συσκευή, πιέστε το
κουμπί απασφάλισης (1) και τραβήξτε το εξάρτημα από τη
συσκευή (2). (Εικ. 3)
Χρήση της συσκευής
Συνδέετε πάντα το κατάλληλο εξάρτημα πριν συνδέσετε το φις
στην πρίζα.
Φορμάρισμα με τη βούρτσα με σκληρές τρίχες που
αποσύρονται
Σας συμβουλεύουμε να κάνετε μια δοκιμή για να διαπιστώσετε πόσο
χρόνο θα πρέπει να κρατήσετε τη βούρτσα στα μαλλιά σας
προκειμένου να επιτύχετε ένα καλό αποτέλεσμα. Ξεκινήστε με 8-10
δευτερόλεπτα. Μπορεί να χρειαστεί να κρατήσετε τη βούρτσα στα
μαλλιά σας περισσότερο για πιο σφιχτές μπούκλες. Οι πιο
χαλαρές μπούκλες απαιτούν λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα.
1 Συνδέστε τη βούρτσα με σκληρές τρίχες που αποσύρονται στη
συσκευή.
Δείτε το κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για χρήση’.
2 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
3 Πάρτε μια τούφα μαλλιών και τυλίξτε τη γύρω από τη βούρτσα.
Βεβαιωθείτε ότι η άκρη της τούφας είναι τυλιγμένη προς την
επιθυμητή κατεύθυνση.
- Μην τυλίγετε πολλά μαλλιά γύρω από τη βούρτσα ταυτόχρονα
- Όσο πιο λεπτή είναι η τούφα, τόσο πιο σφιχτή θα γίνει η
μπούκλα.
Ελληνικα 35
-
Μην τυλίγετε μια τούφα μαλλιών πάνω από δύο φορές γύρω από
τη βούρτσα.
Βεβαιωθείτε ότι η τούφα βρίσκεται σε επαφή με τον κύλινδρο της
βούρτσας.
Σημείωση: Για να ανασηκώσετε τα μαλλιά σας και να τους δώσετε
όγκο, τυλίξτε τα μαλλιά σε ορθή γωνία με το δέρμα του κεφαλιού.
4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή επιλέγοντας την προτιμώμενη
ρύθμιση (Εικ. 4).
~: απαλή ροή αέρα για εύκολο φορμάρισμα
6 (κόκκινο): ζεστή ροή αέρα για γρήγορο φορμάρισμα
5 Κρατήστε τη βούρτσα στα μαλλιά όσο χρειάζεται (συνήθως 8
έως 10 δευτερόλεπτα).
6 Όταν στεγνώσουν τα μαλλιά, σταθεροποιήστε την μπούκλα με
κρύα βολή αέρα (μπλε 6 ρύθμιση) για αποτελέσματα μεγάλης
διάρκειας. (Εικ. 5)
7 Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πιέστε το κουμπί απόσυρσης
τριχών βούρτσας (1) και γυρίστε το προς την κατεύθυνση του
βέλους (2) για να αφαιρέσετε τη βούρτσα από τα μαλλιά
σας (Εικ. 6).
Βεβαιωθείτε ότι, όταν αφαιρείτε τη βούρτσα, την κρατάτε μακριά από
τα μαλλιά που βρίσκονται από κάτω, για να διατηρήσετε τις
υπάρχουσες μπούκλες.
8 Αφήστε τις μπούκλες να κρυώσουν πριν τους δώσετε το τελικό
φορμάρισμα με τη χτένα, τη βούρτσα ή τα δάχτυλά σας των
χεριών σας.
Φορμάρισμα με τη βούρτσα για όγκο
Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για όγκο για να δώσετε περισσότερο
όγκο και αέρα στα μαλλιά σας.
1 Συνδέστε τη βούρτσα για όγκο στη συσκευή.
Δείτε το κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για χρήση’.
2 Τοποθετήστε τη βούρτσα στα μαλλιά.
36
Ελληνικα
3 Επιλέξτε τη ρύθμιση ~ ή 6 (κόκκινο) για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
4 Βουρτσίστε τα μαλλιά σας αντίθετα από την φορά των τριχών
ακουμπώντας στο κεφάλι σας τις ακίδες της βούρτσας.
5 Απομακρύνετε τη βούρτσα από το κεφάλι σας ενώ ταυτόχρονα
την γυρίζετε. Τα μαλλιά θα ανασηκωθούν και θα πέσουν πάλι
απαλά στο κεφάλι σας.
6 Όταν ολοκληρώσετε το φορμάρισμα των μαλλιών σας,
απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Βούρτσα Super Shine με φυσικές, σκληρές τρίχες
Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα Super Shine με φυσικές, σκληρές τρίχες
για να προσθέσετε λάμψη και να δημιουργήσετε στυλ, ειδικά σε
μεσαίου μήκους μαλλιά
1 Συνδέστε τη βούρτσα με φυσικές, σκληρές τρίχες στη συσκευή.
Δείτε το κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για χρήση’.
2 Τοποθετήστε τη βούρτσα στα μαλλιά.
3 Επιλέξτε τη ρύθμιση ~ ή 6 (κόκκινο) για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
4 Κάντε κινήσεις βουρτσίσματος από το επάνω μέρος του
κεφαλιού προς τα κάτω ενώ ταυτόχρονα γυρίζετε ελαφρά τη
βούρτσα (προς τα μέσα ή προς τα έξω, ανάλογα με το
επιθυμητό χτένισμα).
5 Ολοκληρώστε με κρύα ροή αέρα (μπλε 6ρύθμιση) για να
σταθεροποιήσετε το φορμάρισμα.
6 Όταν ολοκληρώσετε το φορμάρισμα των μαλλιών σας,
απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Στέγνωμα
1 Συνδέστε το στόμιο στη συσκευή.
Δείτε το κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για χρήση’.
Ελληνικα 37
2 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
3 Επιλέξτε την προτιμώμενη ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή (Εικ. 4).
4 Όταν ολοκληρώσετε το στέγνωμα των μαλλιών σας,
απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Μείωση φριζαρίσματος και στατικού ηλεκτρισμού
Ο ιονιστής μέσα στη συσκευή παράγει ροή ιόντων τα οποία
πλαισιώνουν και φροντίζουν τα μαλλιά σας. Τα ιόντα μειώνουν το
φριζάρισμα και το στατικό ηλεκτρισμό και αφήνουν τα μαλλιά σας
μαλακά, απαλά και λαμπερά.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιονιστή σε οποιαδήποτε ρύθμιση
και με οποιοδήποτε εξάρτημα.
1 Για να ενεργοποιήσετε τον ιονιστή, πιέστε το διακόπτη ιόντων
on/off προς τα πάνω (Εικ. 7).
Καθαρισμός
Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη συσκευή πριν τα καθαρίσετε.
Μην ξεπλένετε ποτέ τη συσκευή με νερό.
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
2 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μικρό βουρτσάκι ή ένα στεγνό
πανί.
3 Καθαρίστε τα εξαρτήματα με ένα υγρό πανί.
Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν τα
χρησιμοποιήσετε ή αποθηκεύσετε.
Αποθήκευση
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
2 Αποσυνδέστε το εξάρτημα (δείτε το κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για
χρήση’).
38
Ελληνικα
3 Τοποθετήστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος και αφήστε τη να
κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Περιβάλλον
-
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 8).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο σας της Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις
των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας BV της
Philips.
Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων
Αν παρουσιαστούν προβλήματα με τη συσκευή σας και δεν μπορείτε
να τα επιλύσετε με τη βοήθεια των παρακάτω πληροφοριών,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις της Philips ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της
Philips στη χώρα σας.
Πρόβλημα
Λύση
Η συσκευή δεν
λειτουργεί
καθόλου.
Ενδέχεται να υπάρχει διακοπή ρεύματος ή να μην
λειτουργεί η πρίζα. Ελέγξτε αν υπάρχει
παροχή ρεύματος. Εάν υπάρχει, συνδέστε άλλη
συσκευή στην πρίζα για να δείτε αν λειτουργεί.
Ελληνικα 39
Πρόβλημα
Λύση
Ενδέχεται να μην ενεργοποιήσατε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα. Στη συνέχεια, επιλέξτε την
προτιμώμενη ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Ενδέχεται η συσκευή να έχει υπερθερμανθεί και
να απενεργοποιήθηκε μόνη της. Αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει
για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη
συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η γρίλια δεν έχει
μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ.
Ενδέχεται η συσκευή να μην είναι κατάλληλη για
την τάση με την οποία έχει συνδεθεί. Βεβαιωθείτε
ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
40
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
El nuevo moldeador de iones de Philips ha sido especialmente diseñado
para que el moldeado resulte fácil y para obtener unos bonitos
resultados. El moldeador incluye varios accesorios intercambiables para
conseguir diferentes peinados. El ionizador genera chorros de iones que
rodean y acondicionan el cabello. Los iones reducen el encrespado y la
electricidad estática, dejando su cabello suave, sedoso y brillante.
Descripción general (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Rejilla de entrada de aire
Botón de control
m: Apagado
~ : aire suave para moldear fácilmente
6 (rojo): aire caliente para moldear con rapidez
6 (azul): aire frío
Botón de liberación
Cepillo para volumen
Botón de retracción de púas
Cepillo de púas naturales Super Shine
Cepillo de púas retráctiles
Boquilla
Botón de encendido/apagado de iones
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
-
Peligro
Mantenga el aparato alejado del agua. No lo use cerca o sobre el
agua contenida en bañeras, lavabos, fregaderos, etc. Cuando lo use en
un cuarto de baño, desenchufe el aparato después de usarlo, ya que
Español 41
-
-
-
-
-
la proximidad del agua representa un riesgo aunque el aparato esté
apagado.
Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por
la rejilla de entrada de aire.
Advertencia
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
Compruebe el estado del cable de alimentación con regularidad. No
utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio
aparato están dañados.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
Precaución
Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito
que suministre electricidad al cuarto de baño un dispositivo de
corriente residual (RCD) con una corriente residual de
funcionamiento que no exceda los 30 mA. Consulte a su electricista.
Los accesorios se calentarán durante el uso. Evite su contacto con la
piel.
No bloquee nunca la rejilla de entrada de aire.
Si el aparato se calienta en exceso, se apagará automáticamente.
Desenchufe el aparato y déjelo enfriar unos minutos. Antes de volver
a enchufarlo, compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén
obstruidas con pelusas, pelos, etc.
Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
Apague siempre el aparato cuando lo deje en algún sitio, aunque sólo
sea por un momento.
42
-
Español
No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
No utilice el aparato sobre cabello artificial.
No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en
este manual.
No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no
hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía
queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
Mantenga los accesorios limpios y sin polvo, suciedad ni productos
para moldear el pelo, tales como espuma moldeadora, laca o gel.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Preparación para su uso
Cabello
No utilice el aparato sobre cabello mojado, séquelo primero con una
toalla. El moldeador de iones es más eficaz sobre el cabello que se ha
secado previamente con una toalla.
1 Peine o cepille el cabello para desenredarlo y dejarlo suave.
2 Utilice el peine para dividir el cabello en mechones.
No ponga demasiado cabello en un mechón.
Conexión y desconexión de los accesorios
Conecte siempre el accesorio apropiado antes de enchufarlo a la red.
1 Elija el accesorio apropiado y colóquelo presionando hasta que
encaje en el aparato (“clic”) (fig. 2).
2 Para quitar el accesorio del aparato, pulse el botón de liberación
(1) y saque el accesorio del aparato (2). (fig. 3)
Español 43
Uso del aparato
Conecte siempre el accesorio apropiado antes de enchufarlo a la red.
Moldeado con el cepillo de púas retráctiles
Le aconsejamos que realice una prueba de moldeado para determinar
cuánto tiempo debe permanecer el cepillo en el cabello para obtener un
buen resultado. Empiece con un tiempo entre 8 y 10 segundos. Para rizos
más marcados, deberá mantener el cepillo más tiempo en el cabello. Para
rizos menos marcados, necesitará menos de 8 segundos.
1 Coloque el cepillo de púas retráctiles en el aparato.
Consulte el capítulo “Preparación para su uso”.
2 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
3 Tome un mechón y enróllelo alrededor del cepillo. Asegúrese de
enrollar las puntas del mechón en la dirección correcta.
- No enrolle demasiado cabello alrededor del cepillo a la vez.
- Cuanto más fino sea el mechón de pelo, más marcado quedará el
rizo.
- No enrolle un mechón más de dos veces alrededor del cepillo.
- Asegúrese de que el mechón de pelo está en contacto con el cilindro
del cepillo.
Nota: Para darle a su cabello realce y volumen máximos, enrolle el cabello en
ángulos rectos respecto al cuero cabelludo.
4 Encienda el aparato y seleccione la opción que desea (fig. 4).
~: aire suave para moldear fácilmente
6 (rojo): aire caliente para moldear con rapidez
5 Mantenga el cepillo en posición tanto tiempo como sea necesario
(normalmente entre 8 y 10 segundos).
6 Cuando sienta que el cabello se seca, fije el rizo con aire frío (ajuste
6 azul) para obtener un resultado duradero. (fig. 5)
7 Apague el aparato. Pulse el botón de púas retráctiles (1) y gírelo en
la dirección de la flecha (2) para retirar el cepillo del pelo (fig. 6).
44
Español
Asegúrese de que cuando retire el cepillo, éste no toca el pelo
subyacente para mantener los rizos por debajo.
8 Deje que los rizos se enfríen antes de peinar, cepillar o retocar con
los dedos para obtener el peinado definitivo.
Moldeado con el cepillo para volumen
Utilice el cepillo para volumen para dar volumen y cuerpo máximos al
cabello.
1 Coloque el cepillo para volumen en el aparato.
Consulte el capítulo “Preparación para su uso”.
2 Coloque el cepillo en el cabello.
3 Seleccione ajuste ~ o 6 (rojo) para encender el aparato.
4 Cepille en sentido contrario al del crecimiento del pelo, tocando el
cuero cabelludo con las púas del cepillo.
5 Vaya retirando el cepillo de la cabeza a la vez que lo gira. El cabello
se elevará y caerá suavemente sobre la cabeza.
6 Cuando termine de moldear el cabello, apague el aparato.
Cepillo de púas naturales Super Shine
Utilice el cepillo de púas naturales Super Shine para añadir brillo y crear
texturas, especialmente con cabellos de longitud media.
1 Coloque el cepillo de púas naturales en el aparato.
Consulte el capítulo “Preparación para su uso”.
2 Coloque el cepillo en el cabello.
3 Seleccione ajuste ~ o 6 (rojo) para encender el aparato.
4 Realice movimientos de cepillado desde la parte superior de la
cabeza hacia abajo y gire ligeramente el cepillo (hacia dentro o
hacia afuera, según el efecto deseado).
5 Dé un toque final con aire frío (ajuste 6 azul) para fijar el
moldeado.
Español 45
6 Cuando termine de moldear el cabello, apague el aparato.
Secado
1 Coloque la boquilla en el aparato.
Consulte el capítulo “Preparación para su uso”.
2 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
3 Seleccione las opciones que desee para encender el aparato (fig. 4).
4 Cuando termine de secar el cabello, apague el aparato.
Reducción del cabello encrespado y la electricidad estática
El ionizador genera chorros de iones que rodean y acondicionan el
cabello. Los iones reducen el encrespado y la electricidad estática,
dejando su cabello suave, sedoso y brillante.
Puede utilizar el ionizador con cualquier opción y accesorio.
1 Para activar el ionizador deslice el botón de encendido/apagado de
iones hacia arriba (fig. 7).
Limpieza
Quite los accesorios del aparato antes de limpiarlos.
Nunca enjuague el aparato con agua.
1 Asegúrese de que el aparato está desenchufado.
2 Limpie el aparato con un cepillo pequeño o con un paño seco.
3 Limpie los accesorios con un paño húmedo.
Asegúrese de que los accesorios estén secos antes de utilizarlos o
guardarlos.
Almacenamiento
1 Asegúrese de que el aparato está desenchufado.
2 Quite el accesorio (consulte el capítulo “Preparación para su uso”).
46
Español
3 Coloque el aparato en un lugar seguro y déjelo enfriar antes de
almacenarlo.
No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
Medio ambiente
-
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De
esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 8).
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o
póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Guía de resolución de problemas
Si surgiera algún problema con el moldeador y no pudiera solucionarlo
con la siguiente información, póngase en contacto con el centro de
servicio Philips más próximo o con el Servicio de Atención al Cliente de
Philips en su país.
Problema
Solución
El aparato no
funciona.
Quizás haya un fallo de suministro de energía o la
toma no esté activa. Compruebe si la toma de
corriente funciona. Si funciona, conecte otro aparato
en la toma para comprobar si la toma de corriente
está activa.
Quizás no ha encendido el aparato. Asegúrese de
que el aparato está enchufado. Seleccione la opción
que desee para encender el aparato.
Español 47
Problema
Solución
Quizás el aparato se ha sobrecalentado y apagado
automáticamente. Desenchufe el aparato y déjelo
enfriar durante unos minutos. Antes de volver a
encender el aparato, compruebe la rejilla para
asegurarse de que no está obstruida con pelusas,
pelo, etc.
Quizás el aparato no es adecuado para el voltaje al
que está conectado. Asegúrese de que el voltaje
indicado en el aparato se corresponde con el de la
red local.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
48
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.
com/welcome.
Uudella Philips Airstylist Ion -ilmakihartimella muotoilet hiukset kauniiksi
nopeasti ja helposti. Kihartimen mukana on vaihdettavia lisäosia erilaisia
hiustyylejä varten. Ionisaattorin aikaansaama ionivirta hoitaa hiuksia. Ionit
vähentävät hiusten sähköisyyttä ja saavat ne näyttämään pehmeiltä, sileiltä
ja kiiltäviltä.
Laitteen osat (Kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Ilmanottoaukko
Liukukytkin
m: ei käytössä
~: kevyt puhallus helppoon muotoiluun
6 (punainen): lämmin puhallus nopeaan muotoiluun
6 (sininen): viileä puhallus
Vapautuspainike
Volyymiharja
Harjasten sisäänvetopainike
Luonnonharjalla upea kiilto
Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu harjaosa
Suutin
Ionikäsittelyn kytkin
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
-
-
Vaara
Älä kastele laitetta äläkä käytä sitä vettä täynnä olevan pesualtaan,
kylpyammeen tai muun astian päällä tai välittömässä läheisyydessä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen, sillä laitteessa on
jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
Älä työnnä ilmanottoaukkoihin metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
Suomi 49
-
-
-
Tärkeää
Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen
pistoke, virtajohto tai itse laite on vahingoittunut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Varoitus
Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
Lisäosat kuumenevat käytön aikana. Varo, etteivät ne kosketa ihoa.
Älä peitä ilmanottoaukon ritilää.
Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa automaattisesti. Irrota pistoke
pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin
käynnistät laitteen uudelleen, tarkista ettei ritilöiden tukkeena ole
esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.
Katkaise laitteesta virta aina, ennen kuin lasket sen kädestäsi
hetkeksikin.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä koskaan käytä lisävarusteita tai -osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia, takuu ei ole
voimassa.
Puhdista lisäosat säännöllisesti, ettei niihin kerry nukkaa, likaa ja
muotoilutuotteita, kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa tai geeliä.
50
Suomi
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
Käyttöönotto
Hiukset
Älä käytä laitetta valuvan märkiin hiuksiin. Kuivata hiuksia ensin pyyhkeellä.
Airstylist Ion toimii parhaiten, kun hiukset ovat pyyhekuivat.
1 Kampaa tai harjaa hiukset selviksi.
2 Jaa hiukset kammalla pieniin osiin.
Älä ota yhteen kiharaan liian paljon hiuksia.
Lisäosien kiinnittäminen ja irrottaminen
Kiinnitä lisäosat aina ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan.
1 Valitse haluamasi lisäosa ja napsauta se kiinni laitteeseen (Kuva 2).
2 Voit poistaa lisäosan laitteesta painamalla vapautuspainiketta (1) ja
vetämällä lisäosan irti laitteesta (2). (Kuva 3)
Käyttö
Kiinnitä lisäosat aina ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan.
Muotoileminen harjalla, jossa on sisään vedettävät
harjakset
Kokeile, kuinka pitkään sinun on pidettävä kiharrinta hiuksissa, jotta
lopputulos on hyvä. Aloita 8-10 sekunnista. Jos haluat napakat kiharat, voit
joutua pitämään kiharrinta hiuksissa pidempään. Löysemmille kiharoille
riittää alle 8 sekuntia.
1 Napsauta sisään vedettävä harja kiinni laitteeseen.
Katso Käyttöönotto.
Suomi 51
2 Työnnä pistoke pistorasiaan.
3 Tartu hiustupsuun ja kierrä se harjan ympäri. Tarkista, että hiusten
latvat taipuvat oikeaan suuntaan.
- Älä kierrä harjan ympärille liikaa hiuksia kerralla.
- Mitä ohuempi hiustupsu sitä tiukempi kihara.
- Kierrä hiussuortuva korkeintaan kaksi kertaa harjan ympäri.
- Varmista, että hiustupsu koskettaa harjan runkoa.
Huomautus: Jotta hiuksista tulisi mahdollisimman ilmavat ja tuuheat, kierrä
hiuksia oikeassa kulmassa päänahkaan nähden.
4 Käynnistä laite valitsemalla kytkimestä sopiva asetus (Kuva 4).
~: kevyt puhallus helppoon muotoiluun
6 (punainen): lämmin puhallus nopeaan muotoiluun
5 Pidä harjaa paikallaan riittävän kauan (yleensä 8-10 sekuntia).
6 Kun hiukset tuntuvat kuivilta, kiinnitä kihara kestäväksi viileällä
puhalluksella (sininen 6 asetus). (Kuva 5)
7 Katkaise laitteesta virta. Paina sisään vedettävien harjasten
painiketta (1) ja irrota harja hiuksista kääntämällä sitä nuolen
suuntaan (2) (Kuva 6).
Kun irrotat harjaa, pidä se irti alla olevista hiuksista, ettei harja takerru
niihin.
8 Anna kiharoiden jäähtyä, ennen kuin kampaat, harjaat tai erottelet
kiharan sormin lopulliseen muotoonsa.
Muotoileminen volyymiharjalla
Volyymiharjalla saat kampaukseen lisää runsautta ja tuuheutta.
1 Napsauta volyymiharja laitteeseen.
Katso Käyttöönotto.
2 Aseta harja hiuksiin.
3 Käynnistä laite valitsemalla asetukseksi ~ tai 6(punainen).
4 Harjaa hiuksia kasvusuuntaa vastaan siten, että harjan piikit
koskettavat hiuspohjaa.
52
Suomi
5 Vedä harjaa ulospäin samalla kun käännät harjaa. Hiukset nousevat
ylös ja putoavat kevyesti takaisin alas.
6 Kun lopetat hiusten muotoilemisen, katkaise laitteesta virta.
Luonnonharjalla upea kiilto
Luonnonharjalla saat etenkin puolipitkiin hiuksiin kiiltoa ja tuuheutta.
1 Napsauta sisään vedettävä harja kiinni laitteeseen.
Katso Käyttöönotto.
2 Aseta harja hiuksiin.
3 Käynnistä laite valitsemalla asetukseksi ~ tai 6(punainen).
4 Tee ylhäältä alas suuntautuvia harjausliikkeitä kääntämällä harjaa
samalla hieman (sisään- tai ulospäin haluamasi tyylin mukaan).
5 Viimeistele kampaus viileällä puhalluksella (sininen asetus 6).
6 Kun lopetat hiusten muotoilemisen, katkaise laitteesta virta.
Kuivatus
1 Napsauta suutin kiinni laitteeseen.
Katso Käyttöönotto.
2 Työnnä pistoke pistorasiaan.
3 Käynnistä laite valitsemalla haluamasi asetus (Kuva 4).
4 Kun lopetat hiusten muotoilemisen, katkaise laitteesta virta.
Karkeuden ja sähköisyyden poistaminen
Kihartimen ionisaattori tuottaa ioneja, jotka hoitavat hiuksia vähentämällä
niiden karkeutta ja sähköisyyttä. Ionikäsittely saa hiukset näyttämään
pehmeiltä, sileiltä ja kiiltäviltä.
Voit käyttää ionikäsittelyä kaikilla asetuksilla ja kaikkien lisäosien kanssa.
1 Käynnistä ionisaattori työntämällä sen käynnistyskytkintä ylöspäin (Kuva 7).
Suomi 53
Puhdistaminen
Irrota lisäosat laitteesta ennen niiden puhdistamista.
Älä huuhtele laitetta vedellä.
1 Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta.
2 Puhdista laite pienellä harjalla tai kuivalla liinalla.
3 Puhdista lisäosat kostealla liinalla.
Varmista, että lisäosat ovat kuivat, ennen käyttöä tai säilytykseen
asettamista.
Säilytys
1 Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta.
2 Irrota lisäosa (katso lukua Käyttöönotto).
3 Aseta laite turvalliseen paikkaan jäähtymään, ennen kuin asetat sen
säilytykseen.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Ympäristöasiaa
-
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 8).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa
yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huoltoosastoon.
54
Suomi
Vianmääritys
Jos laitteen käytössä tulee ongelmia, joita et pysty ratkaisemaan niitä alla
olevan vianmäärityksen avulla, ota yhteys Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai Philipsin asiakaspalveluun.
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei toimi
lainkaan.
Kyseessä saattaa olla sähköhäiriö tai pistorasiaan ei
tule virtaa. Tarkista pistorasian toimivuus kytkemällä
siihen jokin toinen laite.
Laitteeseen ei ehkä ole kytketty virtaa. Tarkista, että
laitteen virtajohto on kytketty pistorasiaan. Käynnistä
sitten laite valitsemalla haluamasi asetus.
Laite on saattanut ylikuumentua, jolloin virta katkeaa
automaattisesti. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin
käynnistät laitteen uudelleen tarkista, ettei
ilmanottoaukon ritilöiden tukkeena ole esimerkiksi
nukkaa tai hiuksia.
Laite ei ehkä sovi sille jännitteelle, johon se on
yhdistetty. Varmista, että laitteen
käyttöjännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Français 55
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez vos produits sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
La nouvelle Airstylist Ion a été spécialement conçue pour vous permettre
d’obtenir des résultats optimaux d’une manière rapide et simple. Cette
brosse coiffante est dotée d’accessoires interchangeables pour réaliser
des coiffures originales. L’ioniseur émet des ions qui enveloppent les
cheveux et les protègent. Ceux-ci réduisent les frisottis et neutralisent
l’électricité statique, rendant les cheveux soyeux, lisses et brillants.
Description générale (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Grille d’entrée d’air
Bouton coulissant
m: arrêt
~ : flux d’air doux pour une mise en forme en douceur
6 (rouge) : flux d’air chaud pour une mise en forme rapide
6 (bleu) : flux d’air froid
Bouton de déverrouillage
Brosse volume
Bouton de commande des picots
Brosse en poils naturels pour des cheveux ultrabrillants
Brosse à picots rétractables
Embout
Bouton Ion marche/arrêt
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
-
Danger
Tenez l’appareil à l’écart de l’eau. Ne l’utilisez pas près d’une
baignoire, d’un lavabo ou d’un évier. Si vous utilisez l’appareil dans la
salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l’eau peut
présenter un risque pour l’utilisateur même si l’appareil est éteint.
56
-
-
-
-
Français
N’insérez jamais d’objets métalliques dans la grille d’entrée d’air afin
d’éviter tout choc électrique.
Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension secteur locale.
Vérifiez régulièrement le cordon d’alimentation. N’utilisez jamais
l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même
est endommagé.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Attention
Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une
prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA
dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
Les accessoires chauffent en cours d’utilisation. Évitez tout contact
avec la peau.
Ne bloquez en aucun cas la grille d’entrée d’air.
En cas de surchauffe, l’appareil s’éteint automatiquement.
Débranchez-le et laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Avant
de remettre l’appareil sous tension, vérifiez que les grilles ne sont pas
obturées par des cheveux, des poussières, etc.
Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
Éteignez toujours l’appareil avant de le poser, même pour un court
instant.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
Français 57
-
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux artificiels.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
Les accessoires doivent être propres et ne doivent comporter
aucune trace de poussières, saletés, ni produits coiffants tels que
mousse, spray ou gel.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Avant utilisation
Cheveux
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux mouillés. Séchez-les d’abord avec une
serviette. Airstylist Ion donne de meilleurs résultats si vos cheveux ont
été préalablement séchés avec une serviette.
1 Peignez ou brossez les cheveux pour les démêler.
2 Divisez vos cheveux en mèches à l’aide d’un peigne.
Ne faites pas de mèches trop épaisses.
Branchement et débranchement des accessoires
Connectez toujours l’accessoire souhaité avant de brancher l’appareil
sur le secteur.
1 Choisissez l’accessoire et fixez-le sur l’appareil (clic) (fig. 2).
2 Pour retirer l’accessoire de l’appareil, appuyez sur le bouton de
déverrouillage (1), puis tirez sur l’accessoire dans la direction de la
flèche (2). (fig. 3)
58
Français
Utilisation de l’appareil
Connectez toujours l’accessoire souhaité avant de brancher l’appareil
sur le secteur.
Mise en forme à l’aide de la brosse à picots rétractables
Nous vous conseillons de faire un test sur une boucle pour déterminer
combien de temps vous devez tenir la brosse dans vos cheveux pour
obtenir de bons résultats. Commencez par 8 à 10 secondes. Vous pouvez
prolonger cette période pour obtenir des boucles plus serrées ou la
raccourcir pour obtenir des boucles moins serrées.
1 Fixez la brosse à picots rétractables sur l’appareil.
Voir la section « Avant utilisation ».
2 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
3 Prenez une mèche et enroulez-la autour de la brosse. Assurez-vous
que l’extrémité de la mèche est enroulée dans la direction
souhaitée.
- N’enroulez pas trop de cheveux autour de la brosse.
- Plus la mèche est mince, plus la boucle est serrée.
- N’enroulez pas une mèche autour de la brosse plus de deux fois.
- Assurez-vous que la mèche est en contact avec la partie métallique
de la brosse.
Remarque : Pour donner à votre coiffure encore plus de volume, tournez la
brosse de façon à ce que les cheveux fassent un angle droit avec le cuir
chevelu.
4 Mettez l’appareil en marche en sélectionnant la vitesse de votre
choix (fig. 4).
~ : flux d’air doux pour une mise en forme en douceur
6 (rouge) : flux d’air chaud pour une mise en forme rapide
5 Maintenez la brosse dans vos cheveux aussi longtemps que
nécessaire (de 8 à 10 secondes en règle générale).
Français 59
6 Dès que les cheveux semblent secs, fixez la boucle avec un flux
d’air froid (réglage 6 bleu) pour des résultats de longue
durée. (fig. 5)
7 Débranchez l’appareil. Appuyez sur le bouton de commande des
picots (1), puis faites-le tourner dans le sens de la flèche (2) pour
retirer la brosse de vos cheveux (fig. 6).
Quand vous retirez la brosse, tenez-la à une distance raisonnable des
cheveux ou boucles.
8 Laissez refroidir les boucles avant de les peigner, de les brosser ou
d’y passer vos doigts afin d’obtenir la mise en forme finale.
Mise en forme avec la brosse volume
Utilisez la brosse volume pour donner un maximum de volume et de
corps à votre coiffure.
1 Fixez la brosse volume sur l’appareil.
Voir la section « Avant utilisation ».
2 Placez la brosse dans vos cheveux.
3 Sélectionnez la position ~ ou 6 (rouge) pour mettre l’appareil sous
tension.
4 Déplacez l’appareil dans le sens inverse de la pousse des cheveux
tout en effleurant le cuir chevelu avec les picots de la brosse.
5 Éloignez la brosse de la tête en un mouvement rotatif.Vos cheveux
seront ainsi soulevés et retomberont légèrement.
6 Lorsque vous avez fini, arrêtez l’appareil.
Brosse en poils naturels pour des cheveux ultrabrillants
Utilisez la brosse en poils naturels pour obtenir des cheveux plus brillants
et leur donner de la texture, notamment pour les cheveux mi-longs.
1 Fixez la brosse en poils naturels sur l’appareil.
Voir la section « Avant utilisation ».
2 Placez la brosse dans vos cheveux.
60
Français
3 Sélectionnez la position ~ ou 6 (rouge) pour mettre l’appareil sous
tension.
4 Brossez les cheveux de haut en bas tout en imprimant une légère
rotation (ou de l’intérieur vers l’extérieur, selon l’effet recherché).
5 Terminez avec un flux d’air froid (réglage 6 bleu) pour fixer votre
mise en forme.
6 Lorsque vous avez fini, arrêtez l’appareil.
Séchage
1 Fixez l’embout sur l’appareil.
Voir la section « Avant utilisation ».
2 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
3 Mettez l’appareil en marche en sélectionnant le réglage de votre
choix (fig. 4).
4 Lorsque vous avez fini, arrêtez l’appareil.
Réduction des frisottis et neutralisation de l’électricité
statique
À l’intérieur de la brosse lissante, un ioniseur émet des ions qui
enveloppent les cheveux et les protègent. Ceux-ci réduisent les frisottis et
neutralisent l’électricité statique, rendant les cheveux soyeux, lisses et
brillants.
Vous pouvez utiliser l’ioniseur à tout moment et avec l’accessoire de
votre choix.
1 Faites glisser le bouton Ion marche/arrêt vers le haut pour activer
l’ioniseur (fig. 7).
Nettoyage
Retirez les accessoires de l’appareil avant de les nettoyer.
Ne rincez jamais l’appareil à l’eau.
1 Assurez-vous que l’appareil est débranché.
Français 61
2 Nettoyez l’appareil avec une petite brosse ou un chiffon sec.
3 Nettoyez les accessoires avec un chiffon humide.
Assurez-vous que les accessoires sont secs avant de les utiliser ou de
les stocker.
Rangement
1 Assurez-vous que l’appareil est débranché.
2 Retirez l’accessoire (voir le chapitre « Avant utilisation »).
3 Posez l’appareil dans un endroit sûr et laissez-le refroidir avant de
le ranger.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
Environnement
-
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 8).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès
de votre revendeur Philips local ou contactez le « Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».
62
Français
Dépannage
Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil et que vous ne
pouvez pas les résoudre à l’aide des informations ci-dessous, adressezvous à un Centre Service Agréé Philips ou au
Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème
Solution
L’appareil ne
fonctionne pas.
Il y a peut-être une panne de courant ou la prise
n’est pas alimentée. Vérifiez si l’alimentation
électrique fonctionne en branchant un autre appareil
sur la prise.
Vous avez peut-être oublié de mettre l’appareil en
marche. Assurez-vous qu’il est branché. Sélectionnez
ensuite l’un des réglages pour mettre l’appareil en
marche.
L’appareil était peut-être en surchauffe et s’est arrêté
automatiquement. Débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir pendant quelques minutes. Avant de
remettre l’appareil sous tension, vérifiez si la grille
n’est pas obturée par des cheveux, des poussières,
etc.
La tension nominale de l’appareil ne correspond
peut-être pas à la tension secteur. Assurez-vous que
la tension indiquée sur l’appareil correspond bien à
la tension secteur locale.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé
ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
Italiano 63
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome.
La nuova spazzola ad aria con ioni di Philips è stata realizzata
appositamente per ottenere uno splendido styling in modo facile e
veloce. La spazzola viene fornita provvista di accessori intercambiabili e
multifunzionali. Lo ionizzatore crea flussi di ioni che circondano e si
prendono cura dei vostri capelli. Gli ioni riducono l’elettricità statica e
lasciano i capelli morbidi, lisci e setosi.
Descrizione generale (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Griglia di ingresso dell’aria
Leva controllo
m: spento
~ : flusso d’aria delicato per un facile styling
6 (rosso): flusso d’aria calda per uno styling veloce
6 (blu): flusso d’aria fredda
Pulsante di sgancio
Spazzola per volume
Manopola di ritiro setole
Spazzola con setole naturali per una lucentezza straordinaria
Spazzola a setole retraibili
Bocchetta
Interruttore on/off ioni
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
-
Pericolo
Tenete l’apparecchio lontano dall’acqua. Non usate l’apparecchio
vicino a vasche da bagno, lavandini, ecc. contenenti acqua. Se usate
l’apparecchio nella stanza da bagno, scollegate la spina dalla presa
64
-
-
-
-
-
-
-
Italiano
dopo l’uso. La presenza d’acqua può infatti risultare pericolosa anche
quando l’apparecchio è spento.
Non inserite oggetti metallici nella griglia dell’aria in ingresso, al fine di
evitare scariche elettriche.
Avviso
Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
Verificate periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione.
Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di
alimentazione o l’apparecchio stesso siano danneggiati.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
Attenzione
Per una maggiore protezione, vi consigliamo di installare sull’impianto
elettrico del bagno un dispositivo di corrente residua (RCD) non
superiore a 30 mA. Per ulteriori suggerimenti, rivolgetevi
all’installatore di fiducia.
Gli accessori si surriscaldano durante l’uso. Evitate il contatto con la
pelle.
Non bloccate mai la griglia di ingresso dell’aria.
In caso di surriscaldamento, l’apparecchio si spegne automaticamente.
Scollegate la spina dalla presa e lasciate raffreddare l’apparecchio per
alcuni minuti. Prima di accendere nuovamente l’apparecchio,
controllate che le griglie non siano ostruite da capelli, lanugine o altro.
Scollegate sempre il cavo di alimentazione dopo l’uso.
Lasciate raffreddare l’apparecchio prima di riporlo.
Italiano 65
-
Spegnete sempre l’apparecchio prima di appoggiarlo, anche se solo
per un istante.
Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
Non usate l’apparecchio sui capelli artificiali.
Non usate l’apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel
presente manuale.
Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non
specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti
accessori o parti, la garanzia decade.
Assicuratevi che gli accessori siano puliti e privi di polvere, sporco,
residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Predisposizione dell’apparecchio
Capelli
Non utilizzate l’apparecchio sui capelli bagnati. Asciugateli prima con un
asciugamano, in questo modo Airstylist Ion sarà più efficace.
1 Pettinate o spazzolate i capelli per eliminare eventuali nodi.
2 Usate un pettine per dividere i capelli in ciocche.
Le ciocche devono essere sottili.
Come inserire e disinserire gli accessori
Inserite l’accessorio da utilizzare prima di collegare la spina alla presa di
corrente a muro.
1 Scegliete l’accessorio desiderato e inseritelo sull’apparecchio
facendolo scattare in posizione (fig. 2).
66
Italiano
2 Per disinserire l’accessorio dall’apparecchio, premete il pulsante di
rilascio (1) e rimuovete l’accessorio (2). (fig. 3)
Modalità d’uso dell’apparecchio
Inserite l’accessorio da utilizzare prima di collegare la spina alla presa di
corrente a muro.
Styling con la spazzola a setole retraibili
Vi consigliamo di effettuare una prova per stabilire per quanto tempo la
spazzola deve rimanere a contatto con i capelli per ottenere il risultato
desiderato. Iniziate con 8-10 secondi anche se forse occorrerà un po’ di
più per ottenere riccioli compatti. Se desiderate riccioli più
morbidi, provate con un tempo inferiore agli 8 secondi.
1 Inserite sull’apparecchio la spazzola a setole retraibili.
Vedere “Predisposizione dell’apparecchio”.
2 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
3 Prendete una ciocca e avvolgetela attorno alla spazzola. Controllate
che l’estremità della ciocca sia arrotolata nella direzione desiderata.
- Non avvolgete ciocche troppo grosse.
- Più sottili saranno le ciocche e più fitti risulteranno i riccioli.
- Non avvolgete ciascuna ciocca per più di due volte attorno alla
spazzola.
- Controllate che la ciocca di capelli sia a contatto con il cilindro della
spazzola.
Nota Per sollevare i capelli in modo appropriato e ottenere un volume
ottimale, avvolgete i capelli ad angolo retto rispetto al cuoio capelluto.
4 Accendete l’apparecchio selezionando l’impostazione
preferita (fig. 4).
~: flusso d’aria delicato, per un facile styling
6 (rosso): flusso d’aria calda per uno styling veloce
5 Tenete ferma la spazzola per il tempo necessario (normalmente da
8 a 10 secondi).
Italiano 67
6 Quando i capelli sono asciutti, fissate il ricciolo utilizzando il getto
d’aria fredda (impostazione blu 6) per un risultato a lunga
durata. (fig. 5)
7 Spegnete l’apparecchio. Premete la manopola per il ritiro delle
setole (1) e ruotatela nella direzione indicata dalla freccia (2) per
togliere la spazzola dai capelli (fig. 6).
Quando togliete la spazzola, fate in modo di non toccare i capelli
sottostanti per evitare di danneggiare i riccioli già fatti.
8 Lasciate raffreddare i riccioli prima di pettinare, spazzolare o
ravviare i capelli con le dita per terminare lo styling.
Styling con la spazzola volume
Usate la spazzola volume per dare volume e corpo ai vostri capelli.
1 Inserite la spazzola volume sull’apparecchio.
Vedere “Predisposizione dell’apparecchio”.
2 Posizionate la spazzola nei capelli.
3 Selezionate l’impostazione ~ o 6 (rosso) per accendere
l’apparecchio.
4 Spazzolate i capelli procedendo in senso inverso rispetto alla
crescita, sfiorando il cuoio capelluto con i dentini della spazzola.
5 Allontanate la spazzola dalla testa ruotandola leggermente. I capelli
verranno sollevati e ricadranno leggermente all’indietro sulla testa.
6 Al termine dello styling, spegnete l’apparecchio.
Spazzola con setole naturali per una lucentezza
straordinaria
La spazzola con setole naturali dona ai vostri capelli una lucentezza e una
consistenza straordinaria, in particolare per i tagli medio-lunghi.
1 Inserite sull’apparecchio la spazzola con setole naturali facendola
scattare in posizione.
Vedere “Predisposizione dell’apparecchio”.
68
Italiano
2 Posizionate la spazzola nei capelli.
3 Selezionate l’impostazione ~ o 6 (rosso) per accendere
l’apparecchio.
4 Spazzolate i capelli procedendo dalla parte superiore della testa
verso il basso e, contemporaneamente, ruotate leggermente la
spazzola (verso l’interno o l’esterno a seconda del risultato che
desiderate ottenere).
5 Per finire, utilizzate il colpo d’aria fredda (impostazione blu 6) per
fissare l’acconciatura creata.
6 Al termine dello styling, spegnete l’apparecchio.
Asciugatura
1 Inserite la bocchetta sull’apparecchio facendola scattare in
posizione.
Vedere “Predisposizione dell’apparecchio”.
2 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
3 Selezionate la velocità desiderata per accendere
l’apparecchio (fig. 4).
4 Una volta asciugati i capelli, spegnete l’apparecchio.
Riduzione dell’elettricità statica
Lo ionizzatore all’interno dell’asciugacapelli crea flussi di ioni che
circondano e si prendono cura dei vostri capelli. Gli ioni riducono
l’elettricità statica, lasciando i capelli morbidi, lisci e setosi.
Lo ionizzatore può essere utilizzato con qualsiasi impostazione e con tutti
gli accessori.
1 Per attivare lo ionizzatore, premete il cursore on/off degli ioni
verso l’alto (fig. 7).
Pulizia
Staccate gli accessori dall’apparecchio prima di pulirli.
Italiano 69
Non risciacquate mai l’apparecchio sotto l’acqua.
1 Verificate che l’apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente.
2 Pulite l’apparecchio con una spazzolina o un panno asciutto.
3 Pulite gli accessori con un panno umido.
Assicuratevi che gli accessori siano asciutti prima di utilizzarli o riporli.
Come riporre l’apparecchio
1 Verificate che l’apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente.
2 Staccate l’accessorio (vedere “Predisposizione dell’apparecchio”).
3 Appoggiate l’apparecchio in un posto sicuro e lasciatelo raffreddare
prima di riporlo.
Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
Tutela dell’ambiente
-
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite
l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro
di raccolta ufficiale (fig. 8).
Garanzia e assistenza
Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza
Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della
garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti
locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il
Reparto assistenza Philips Domestic Appliances & Personal Care BV.
70
Italiano
Risoluzione dei guasti
Nel caso sorgessero problemi con l’apparecchio che non possono essere
risolti con l’aiuto delle informazioni sotto riportate, contattate il
rivenditore Philips più vicino oppure il Centro Assistenza Clienti Philips
del vostro paese.
Problema
Soluzione
L’apparecchio
non funziona.
È possibile che si sia verificata un’interruzione di
corrente o che la presa non sia alimentata.
Controllate che
l’alimentazione funzioni correttamente. In tal caso,
collegate un altro apparecchio alla presa per
verificare che sia alimentata.
È possibile che non abbiate acceso l’apparecchio.
Assicuratevi che l’apparecchio sia collegato
all’alimentazione, quindi selezionate l’impostazione
desiderata per accenderlo.
L’apparecchio potrebbe essersi surriscaldato e quindi
potrebbe essersi spento automaticamente. Togliete la
spina dalla presa e lasciate raffreddare l’apparecchio
per alcuni minuti. Prima di riaccendere l’apparecchio,
controllate che la griglia dell’aria non sia ostruita da
lanugine, capelli ecc.
È possibile che l’apparecchio non sia adatto per il
tipo di tensione a cui è stato collegato. Controllate
che la tensione indicata sull’apparecchio corrisponda
a quella della rete locale.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da
personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
Nederlands 71
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
De nieuwe Philips Airstylist Ion is speciaal ontwikkeld om op een
eenvoudige en snelle manier mooie stylingresultaten te bereiken. De
styler wordt geleverd met verwisselbare hulpstukken waarmee u
verschillende haarstijlen kunt creëren. De ionisator produceert stromen
ionen die het haar omgeven en verzorgen. De ionen verminderen
pluizigheid en statische elektriciteit en maken het haar zacht, glad en
glanzend.
Algemene beschrijving (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Luchtinlaatrooster
Schuifknop
m: Uit
~ : zachte luchtstroom voor makkelijk stylen
6 (rood): warme luchtstroom voor snel stylen
6 (blauw): koele luchtstroom
Ontgrendelknop
Volumeborstel
Knop voor het intrekken van de borstelpennen
Super Shine borstel met echt haar
Borstel met intrekbare pennen
Blaasmond
Ionen-aan/uitknop
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
-
Gevaar
Houd het apparaat uit de buurt van water. Gebruik dit apparaat niet
in de buurt van of boven een bad, wasbak, gootsteen enz. gevuld met
72
-
-
-
-
-
-
Nederlands
water. Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker
dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan
gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
Steek geen metalen voorwerpen door het luchtinlaatrooster om een
elektrische schok te voorkomen.
Waarschuwing
Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
Controleer regelmatig of het netsnoer niet beschadigd is. Gebruik het
apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf
beschadigd is.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Let op
Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te
installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom
voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet
hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw installateur.
De hulpstukken worden heet tijdens gebruik. Vermijd contact met de
huid.
Blokkeer nooit het luchtinlaatrooster.
Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het zichzelf uit. Haal de
stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten
afkoelen. Controleer of de luchtroosters niet verstopt zitten met
pluizen, haar enz. voordat u het apparaat weer inschakelt.
Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
Nederlands 73
-
Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
Schakel het apparaat uit voordat u het neerlegt, al is het maar voor
even.
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in
deze gebruiksaanwijzing.
Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of
die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
Houd de hulpstukken schoon en vrij van stof, vuil en stylingproducten
zoals mousse, haarlak en gel.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
Haar
Gebruik het apparaat niet op nat haar; droog uw haar eerst met een
handdoek. De Airstylist Ion werkt het best op handdoekdroog haar.
1 Kam of borstel het haar zodat het glad en vrij van klitten is.
2 Gebruik een kam om het haar in lokken te verdelen.
Maak de lokken niet te dik.
Hulpstukken bevestigen en verwijderen
Bevestig het juiste hulpstuk voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.
1 Kies het juiste hulpstuk en klik het vast op het apparaat
(‘klik’) (fig. 2).
74
Nederlands
2 Om het hulpstuk van het apparaat te verwijderen, drukt u op de
ontgrendelknop (1) en trekt u het hulpstuk in de richting van de pijl
van het apparaat (2). (fig. 3)
Het apparaat gebruiken
Bevestig het juiste hulpstuk voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.
Stylen met de borstel met intrekbare borstelpennen
We adviseren u een krultest uit te voeren om vast te stellen hoe lang u
de borstel in het haar moet houden om goede resultaten te bereiken.
Begin met 8 tot 10 seconden. Voor strakkere krullen moet de borstel
langer in het haar worden gehouden. Voor lossere krullen is minder dan
8 seconden nodig.
1 Klik de borstel met intrekbare borstelpennen op het apparaat vast.
Zie hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’.
2 Steek de stekker in het stopcontact.
3 Neem een haarlok en wind deze rond de borstel. Zorg ervoor dat
u het uiteinde van de lok in de gewenste richting windt.
- Wind niet te veel haar tegelijk om de borstel.
- Hoe dunner de haarlok, hoe strakker de krul wordt.
- Wind een haarlok nooit meer dan twee keer om de borstel.
- Zorg ervoor dat de haarlok goed contact maakt met de staaf van de
borstel.
Opmerking:Wind uw haar in een rechte hoek ten opzichte van de
hoofdhuid voor meer body en volume.
4 Schakel het apparaat in door de gewenste stand te kiezen (fig. 4).
~: zachte luchtstroom voor makkelijk stylen
6 (rood): warme luchtstroom voor snel stylen
5 Houd de borstel zo lang als nodig op zijn plaats (gewoonlijk 8 tot
10 seconden).
Nederlands 75
6 Zodra het haar droogt aanvoelt, fixeert u de krul met een koele
luchtstroom (blauwe6stand) voor een langdurig resultaat. (fig. 5)
7 Schakel het apparaat uit. Druk op de knop voor het intrekken van
de borstelpennen (1) en draai deze in de richting van de pijl (2) om
de borstel uit uw haar te verwijderen (fig. 6).
Zorg er bij het verwijderen voor dat u de borstel uit de buurt houdt van
het onderliggende haar om de onderliggende krullen in model te houden.
8 Laat de krullen afkoelen voordat u het haar met een kam, een
borstel of uw vingers definitief in model brengt.
Stylen met de volumeborstel
Gebruik de volumeborstel om uw haar voller te maken en zo veel
mogelijk volume te geven.
1 Klik de volumeborstel op het apparaat vast.
Zie hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’.
2 Plaats de borstel in het haar.
3 Kies stand ~ of 6(rood) om het apparaat in te inschakelen.
4 Beweeg de borstel tegen de haargroeirichting in, terwijl u de
pennen uw hoofdhuid laat raken.
5 Draai de borstel vervolgens van het hoofd weg. Hierdoor wordt
het haar opgetild en valt het weer luchtig terug op het hoofd.
6 Schakel het apparaat uit wanneer u klaar bent met het stylen van
uw haar.
Super Shine borstel met echt haar
Gebruik de Super Shine borstel met echt haar om uw haar glans en
textuur te geven. Deze borstel is vooral bedoeld voor halflang haar.
1 Klik de borstel met echt haar op het apparaat vast.
Zie hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’.
2 Plaats de borstel in het haar.
3 Kies stand ~ of 6(rood) om het apparaat in te inschakelen.
76
Nederlands
4 Maak borstelbewegingen van de bovenkant van het hoofd naar
beneden terwijl u de borstel een beetje draait (naar binnen of naar
buiten, afhankelijk van het gewenste effect).
5 Eindig met een koude luchtstroom (blauwe6stand) om uw kapsel
te fixeren.
6 Schakel het apparaat uit wanneer u klaar bent met het stylen van
uw haar.
Drogen
1 Klik de blaasmond op het apparaat vast.
Zie hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’.
2 Steek de stekker in het stopcontact.
3 Schakel het apparaat in door de gewenste stand te kiezen (fig. 4).
4 Schakel het apparaat uit wanneer u klaar bent met het drogen van
uw haar.
Pluizigheid en statische elektriciteit verminderen
De ionisator in de styler produceert stromen ionen die het haar
omgeven en verzorgen. De ionen verminderen pluizigheid en statische
elektriciteit en maken het haar zacht, glad en glanzend.
U kunt de ionisator gebruiken op elke stand en met elk hulpstuk.
1 Activeer de ionisator door de ionen-aan/uitknop naar boven te
duwen (fig. 7).
Schoonmaken
Verwijder de hulpstukken van het apparaat voordat u deze
schoonmaakt.
Spoel het apparaat nooit schoon met water.
1 Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is.
2 Maak het apparaat schoon met een kleine borstel of een droge
doek.
Nederlands 77
3 Maak de hulpstukken schoon met een vochtige doek.
Zorg ervoor dat de hulpstukken droog zijn voordat u deze gebruikt of
opbergt.
Opbergen
1 Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is.
2 Verwijder het hulpstuk (zie hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).
3 Leg het apparaat op een veilige plaats en laat het afkoelen voordat
u het opbergt.
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Milieu
-
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 8).
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website www.philips.com, of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de
afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Problemen oplossen
Als u een probleem hebt met uw haarstyler en u er niet in slaagt dit
probleem op te lossen met behulp van onderstaande informatie, neem
dan contact op met het dichtstbijzijnde Philips-servicecentrum of met het
Philips Customer Care Centre in uw land.
78
Nederlands
Probleem
Oplossing
Het apparaat
doet het
helemaal niet.
Misschien is er een stroomstoring of werkt het
stopcontact niet. Controleer of de
stroomvoorziening naar behoren werkt. Als dit het
geval is, sluit dan een ander apparaat aan op het
stopcontact om te controleren of het stopcontact
het doet.
Misschien hebt u het apparaat niet ingeschakeld.
Controleer of de stekker van het apparaat in het
stopcontact zit. Kies vervolgens de gewenste stand
om het apparaat in te schakelen.
Misschien is het apparaat oververhit geraakt en heeft
het zichzelf daarom uitgeschakeld. Haal de stekker uit
het stopcontact en laat het apparaat een paar
minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat
weer inschakelt of het luchtrooster niet verstopt zit
met pluizen, haar enz.
Misschien is het apparaat niet geschikt voor de
netspanning waarop het is aangesloten. Controleer
of het voltage dat is aangegeven op het apparaat
overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten
vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Norsk 79
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.
philips.com/welcome.
Den nye Philips Airstylist Ion er spesielt utformet for å gi flotte
stylingresultater raskt og enkelt. Apparatet leveres med utskiftbart tilbehør
for ulike frisyrer. Ionisereren produserer strømmer av ioner som omgir og
pleier håret. Ionene reduserer krusing og statisk elektrisitet og gjør håret
mykt, glatt og glansfullt.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Gitter for innluft
Kontrollskyvebryter
m: Av
~ : svak luftstrøm for lett styling
6 (rød): varm luftstrøm for rask styling
6 (blå): kjølig luftstrøm
Utløserknapp
Volumbørste
Knapp for å trekke inn piggene
Børste med naturlige pigger for blankt hår
Inntrekkbar børste
Munnstykke
Av/på-bryter for ioner
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
-
Fare
Hold apparatet unna vann. Ikke bruk det i nærheten av eller over
vann i badekar, vasker, kummer osv. Når du bruker apparatet på badet,
må du ta ut kontakten etter bruk. Nærheten til vann er en risiko, selv
om apparatet er slått av.
80
-
-
-
-
-
Norsk
Ikke stikk metallgjenstander inn i luftinntaksgitteret. Det kan føre til
elektrisk støt.
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
Kontroller ledningen jevnlig. Ikke bruk apparatet hvis støpselet,
ledningen eller selve apparatet er skadet.
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Viktig
Vi anbefaler at du installerer en reststrømsenhet (RCD) i den
elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et
spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be
installatøren om råd.
Tilbehøret blir varmt ved bruk. Unngå kontakt med huden.
Luftinntaksgitteret må ikke blokkeres.
Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Koble fra
apparatet og la det avkjøles noen minutter. Før du slår på apparatet
igjen, bør du undersøke gitrene for å være sikker på at de ikke er
blokkert av støv, hår osv.
Koble alltid fra apparatet etter bruk.
Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
Slå alltid av apparatet før du legger det fra deg, selv om det bare er
for et øyeblikk.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
Norsk 81
-
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som
Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør
eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
Hold alltid tilbehøret rent og fritt for støv, smuss og
friseringsprodukter, for eksempel skum, spray og gelé.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Før bruk
Hår
Ikke bruk apparatet på dryppende vått hår. Tørk håret med et håndkle
først. Airstylist Ion er mest effektiv på håndkletørket hår.
1 Kam eller børst håret slik at det er glatt og uten floker.
2 Bruk en kam til å dele håret i lokker.
Ikke legg for mye hår i én lokk.
Sette på og ta av tilbehør
Sett alltid på tilbehøret før du setter støpselet i kontakten.
1 Velg tilbehør og fest det på apparatet med et klikk (fig. 2).
2 Du fjerner tilbehøret fra apparatet ved å trykke på utløserknappen
(1) og trekke tilbehøret av apparatet (2). (fig. 3)
Bruke apparatet
Sett alltid på tilbehøret før du setter støpselet i kontakten.
Styling med den inntrekkbare børsten
Vi anbefaler at du utfører en krølletest for å finne ut hvor lenge du må
holde børsten i håret for å oppnå et godt resultat. Begynn med 8 til
82
Norsk
10 sekunder. Det kan hende at du må holde børsten lenger i håret for å
få hardere krøller. Løsere krøller vil trenge mindre enn 8 sekunder.
1 Sett den inntrekkbare børsten på apparatet.
Se avsnittet Før bruk.
2 Sett støpselet inn i stikkontakten.
3 Tvinn en hårlokk rundt børsten. Pass på at enden på hårlokken
tvinnes i ønsket retning.
- Ikke tvinn for mye hår rundt børsten om gangen.
- Jo tynnere hårlokken er, desto hardere blir krøllen.
- Ikke tvinn en hårlokk mer enn to ganger rundt børsten.
- Kontroller at hårlokken er i kontakt med sylinderen på børsten.
Merk: Hvis du vil ha optimalt løft og volum, tvinner du håret med rette vinkler
mot hodebunnen.
4 Slå på apparatet ved å velge ønsket innstilling (fig. 4).
~: svak luftstrøm for lett styling
6 (rød): varm luftstrøm for rask styling
5 Hold børsten rolig i håret så lenge det er nødvendig (vanligvis
8 –10 sekunder).
6 Når håret føles tørt, fikserer du krøllen med en kjølig luftstrøm
(blå 6-innstilling) for et resultat som varer. (fig. 5)
7 Slå av apparatet. Trykk på knappen for å trekke inn piggene (1), og
vri den i pilens retning (2) for å fjerne børsten fra håret (fig. 6).
Pass på å holde børsten vekk fra underliggende hår når du trekker den ut,
for å bevare underliggende krøller.
8 La krøllene avkjøles før du kammer, børster eller fingerkammer
håret for å få frisyren på plass.
Styling med volumbørsten
Bruk volumbørsten for å tilføre håret maksimalt volum og fylde.
1 Fest volumbørsten på apparatet.
Se avsnittet Før bruk.
Norsk 83
2 Sett børsten i håret.
3 Velg innstilling ~ eller 6 (rød) for å slå på apparatet.
4 Børst mot vekstretningen på håret, og slik at børstepinnene
berører hodebunnen.
5 Flytt børsten bort fra hodet mens du vrir børsten. Håret løftes og
faller lett tilbake på hodet.
6 Når du er ferdig med å frisere håret, slår du av apparatet.
Børste med naturlige pigger for blankt hår
Bruk Super Shine-børsten med naturlige pigger for å gi håret glans og
struktur, spesielt på mellomlangt hår.
1 Sett børsten med naturlige pigger på apparatet.
Se avsnittet Før bruk.
2 Sett børsten i håret.
3 Velg innstilling ~ eller 6 (rød) for å slå på apparatet.
4 Utfør børstebevegelsene fra toppen av hodet og nedover, mens du
vrir børsten litt (innover eller utover, avhengig av hvilken effekt du
ønsker å oppnå).
5 Avslutt med en kjølig luftstrøm (blå 6-innstilling) for å fiksere
frisyren.
6 Når du er ferdig med å frisere håret, slår du av apparatet.
Tørking
1 Trykk munnstykket på apparatet.
Se avsnittet Før bruk.
2 Sett støpselet inn i stikkontakten.
3 Velg ønsket innstilling for å slå på apparatet (fig. 4).
4 Når du er ferdig med å tørke håret, slår du av apparatet.
84
Norsk
Redusere krusing og statisk elektrisitet
Ionisereren i hårstyleren produserer strømmer av ioner som omgir og
pleier håret. Ionene reduserer krusing og statisk elektrisitet, slik at håret
blir mykt, glatt og glansfullt.
Du kan bruke ionisereren på alle innstillinger og med alt tilbehør.
1 Ionisereren aktiveres ved å skyve av/på-bryteren for ioner
oppover (fig. 7).
Rengjøring
Fjern tilbehøret fra apparatet før du rengjør det.
Skyll aldri apparatet i vann.
1 Kontroller at apparatet er frakoblet.
2 Rengjør apparatet med en liten børste eller en tørr klut.
3 Rengjør tilbehøret med en fuktig klut.
Kontroller at tilbehøret er tørt før du bruker eller oppbevarer det.
Oppbevaring
1 Kontroller at apparatet er frakoblet.
2 Ta av tilbehøret (se avsnittet Før bruk).
3 Sett apparatet på et trygt sted og la det avkjøles før du rengjør det.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Miljø
-
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger.
Lever det på en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til
med å ta vare på miljøet (fig. 8).
Norsk 85
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internettsider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der
du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale
Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Feilsøking
Hvis det skulle oppstå problemer med hårstyleren og du ikke kan løse
dem ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du kontakte nærmeste
servicesenter eller kundetjeneste for Philips.
Problem
Løsning
Apparatet
virker ikke i det
hele tatt.
Kanskje strømmen har gått eller kontakten ikke virker.
Kontroller om strømtilførselen fungerer. Hvis den
fungerer, kobler du et annet apparat til kontakten for
å kontrollere om den fungerer.
Kanskje du ikke har slått på apparatet. Kontroller at
apparatet er koblet til strømmen. Velg deretter
ønsket innstilling for å slå på apparatet.
Kanskje apparatet ble overopphetet og slo seg av.
Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles noen
minutter. Kontroller at gitteret ikke er blokkert av
støv, hår o.l. før du slår på apparatet igjen.
Kanskje apparatet ikke er beregnet for spenningen
det er koblet til. Kontroller at spenningen som er
angitt på apparatet, tilsvarer den lokale
nettspenningen.
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
86 Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder beneficiar
de todas as vantagens da assistência Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
O novo Airstylist Ion da Philips foi especialmente concebido para
proporcionar resultados bonitos de uma forma rápida e simples. O
modelador é fornecido com acessórios destacáveis que permitem criar
vários estilos de penteado. O ionizador gera correntes de iões que
envolvem e acondicionam o cabelo. Os iões reduzem o frisado e a
electricidade estática e deixam o cabelo com um aspecto suave, macio e
brilhante.
Descrição geral (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Grelha de entrada de ar
Comutador
m: Desligado
~ : fluxo de ar suave para pentear facilmente
6 (vermelho): fluxo de ar quente para pentear rapidamente
6 (azul): fluxo de ar frio
Botão de desencaixe
Escova de volume
Botão de retracção das cerdas
Escova de cerdas naturais super brilhantes
Escova com cerdas retrácteis
Bico
Interruptor ligar/desligar iões
Importante
Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
-
Perigo
Mantenha o aparelho afastado da água. Não o utilize perto ou sobre
banheiras, lavatórios, bacias, etc. que contenham água. Quando utilizar
este aparelho na casa de banho, desligue-o após cada utilização. A
Português 87
-
-
-
-
-
-
proximidade da água representa sempre um risco, mesmo se o
aparelho estiver desligado.
Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ventilação para
evitar choques eléctricos.
Aviso
Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem
eléctrica local antes de o ligar.
Verifique regularmente o estado do fio de alimentação. Não utilize o
aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o próprio aparelho
estiverem danificados.
Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído da Philips, por
um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com
o aparelho.
Atenção
Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo
de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a
casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal
não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
Os acessórios ficam quentes durante a utilização. Evite, portanto, o
seu contacto com a pele.
Nunca obstrua a grelha de entrada do ar.
Se o aparelho aquecer demasiado, desligar-se-á automaticamente.
Desligue da corrente e deixe arrefecer durante alguns minutos. Antes
de voltar a ligar o aparelho à corrente, verifique se as grelhas não
estão obstruídas com cotão, cabelos, etc.
Desligue sempre da corrente após cada utilização.
Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
88
-
Português
Desligue sempre o aparelho antes de o pousar, mesmo que seja
apenas por breves instantes.
Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste
manual.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia fica invalidada.
Mantenha o secador limpo e sem poeiras, sujidade e produtos de
beleza como espuma, spray e gel.
Campos Electromagnéticos — EMF (Electro Magnetic
Fields)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo
com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Preparação
Cabelo
Não uilize o cabelo em cabelo molhado; seque primeiro com uma toalha.
O Airstylist Ion é mais eficaz em cabelo seco com a toalha.
1 Penteie ou escove o cabelo para o desembaraçar e amaciar.
2 Com um pente, separe o cabelo em madeixas.
Não faça madeixas muito grossas.
Colocar e retirar os acessórios
Coloque sempre o acessório correcto antes de ligar o aparelho à
corrente.
1 Escolha o acessório desejado e encaixe-o no aparelho
(‘clique’) (fig. 2).
Português 89
2 Para remover o acessório do aparelho, prima o botão de
desencaixe(1) e retire o acessório do aparelho (2). (fig. 3)
Utilizar o aparelho
Coloque sempre o acessório correcto antes de ligar o aparelho à
corrente.
Modelar com a escova de cerdas retrácteis
É aconselhável fazer primeiro uma experiência para calcular o tempo que
o modelador deve ficar no cabelo para se obter bons resultados.
Comece por 8 a 10 segundos. Se quiser caracóis mais apertados, talvez
tenha que manter o modelador mais tempo no cabelo. Se quiser os
caracóis mais soltos , não precisa de manter durante os 8 segundos.
1 Encaixe a escova de cerdas retrácteis no aparelho.
Consulte o capítulo ‘Preparação’.
2 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
3 Segure numa madeixa de cabelo e enrole-a na escova. Certifique-se
de que a extremidade do cabelo está enrolada na direcção
pretendida.
- Não enrole demasiado cabelo de uma só vez.
- Quanto mais fina for a madeixa, mais apertado será o caracol.
- Não enrole cada madeixa de cabelo mais do que duas vezes na
escova.
- Certifique-se que a madeixa de cabelo fica em contacto com a barra
da escova.
Nota: Para que o seu cabelo fique com um volume bonito, enrole o cabelo
nos ângulos correctos na direcção do couro cabeludo.
4 Ligue o aparelho e seleccione a regulação pretendida (fig. 4).
~: fluxo de ar suave para pentear facilmente
6 (vermelho): fluxo de ar quente para pentear rapidamente
5 Mantenha a escova o tempo que for preciso (normalmente 8 a
10 segundos).
90
Português
6 Assim que o cabelo estiver seco, fixe o caracol com um fluxo de ar
frio (regulação 6 azul) para resultados duradouros. (fig. 5)
7 Desligue o aparelho. Prima o botão das cerdas retrácteis (1) e
rode-o na direcção da seta (2) para retirar a escova do
cabelo (fig. 6).
Certifique-se de que mantém a escova afastada dos cabelos que
estiverem por baixo quando estiver a retirá-la, para não estragar os
caracóis que já tiver feito.
8 Deixe que os caracóis arrefeçam antes de se pentear, escovar ou
pentear-se com os dedos para dar o toque final.
Modelar com a escova de volume
Use a escova de volume para dar o máximo de volume e corpo ao seu
cabelo.
1 Encaixe a escova de volume no aparelho.
Consulte o capítulo ‘Preparação’.
2 Coloque a escova sobre o cabelo.
3 Seleccione a regulação ~ ou 6 (vermelho) para ligar o aparelho.
4 Escove na direcção contrária à do crescimento do cabelo, tocando
o couro cabeludo com os dentes da escova.
5 Afaste a escova da cabeça enquanto a enrola no cabelo. O cabelo é
levantado e cairá ligeiramente sobre a cabeça.
6 Quando terminar de modelar o cabelo, desligue o aparelho.
Escova de cerdas naturais super brilhantes
Utilize a escova de cerdas naturais super brilhantes para dar brilho extra
e criar textura, em especial para cabelos de comprimento médio.
1 Encaixe a escova de cerdas naturais no aparelho.
Consulte o capítulo ‘Preparação’.
2 Coloque a escova sobre o cabelo.
3 Seleccione a regulação ~ ou 6 (vermelho) para ligar o aparelho.
Português 91
4 Faça movimentos de escovagem a partir da parte de cima da
cabeça para baixo, rodando a escova ligeiramente (para dentro ou
para fora, dependendo do efeito pretendido).
5 Termine com um fluxo de ar frio (regulação 6 azul) para fixar o
penteado.
6 Quando terminar de modelar o cabelo, desligue o aparelho.
Secar
1 Encaixe o bico no aparelho.
Consulte o capítulo ‘Preparação’.
2 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
3 Seleccione a posição pretendida para ligar o aparelho (fig. 4).
4 Quando terminar de secar o cabelo, desligue o aparelho.
Reduzir o frisado e a electricidade estática
O ionizador do modelador gera correntes de iões que envolvem e
acondicionam o cabelo. Os iões reduzem o frisado e a electricidade
estática e deixam o cabelo com um aspecto suave, macio e brilhante.
Pode utilizar o ionizador em qualquer regulação e com qualquer
acessório.
1 Para activar o ionizador, empurre o comutador ligar/desligar para
cima (fig. 7).
Limpeza
Retire os acessórios do aparelho antes de os limpar.
Nunca enxagúe o aparelho com água.
1 Certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada.
2 Limpe o aparelho com uma escova pequena ou um pano seco.
3 Limpe os acessórios com um pano húmido.
92
Português
Certifique-se de que os acessórios estão secos antes de os utilizar ou
guardar.
Arrumação
1 Certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada.
2 Retire o acessório (consulte o capítulo ‘Preparação’).
3 Coloque o aparelho num local seguro e deixe-o arrefecer antes de
o guardar.
Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
Ambiente
-
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 8).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da
Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao
Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto
da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao
Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o
Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
Resolução de problemas
Se ocorrerem problemas com o modelador e não for capaz de os
resolver através das indicações dadas a seguir, contacte o centro de
assistência Philips mais próximo ou o Centro de Atendimento ao Cliente
Philips do seu país.
Português 93
Problema
Solução
O aparelho não
funciona.
Talvez tenha ocorrido uma falha de energia ou a
tomada não possui corrente eléctrica. Verifique se
a tomada funciona. Se funcionar, ligue outro aparelho
à corrente para verificar se a tomada tem corrente
eléctrica.
Talvez não tenha ligado o aparelho. Certifique-se de
que o aparelho está ligado. Depois, seleccione a
regulação pretendida para ligar o aparelho.
Talvez o modelador tenha aquecido demasiado e se
tenha desligado sozinho. Desligue-o da corrente e
deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de
voltar a ligá-lo, certifique-se de que a grelha não está
obstruída por pêlos, cabelos, etc.
Talvez este aparelho não esteja preparado para a
voltagem ao qual está a ligá-lo. Certifique-se que a
voltagem indicada no aparelho corresponde à
voltagem do local onde está a utilizá-lo.
Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído da Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações de perigo.
94 Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Nya Philips Airstylist Ion är speciellt framtagen för att ge utmärkt
stylingresultat på ett snabbt och enkelt sätt. Med fönen följer utbytbara
tillbehör för olika frisyrer. Joniseraren skapar strömmar med joner som
omger och formar ditt hår. Jonerna motverkar burrigt hår och statisk
elektricitet, och får ditt hår att bli mjukt, slätt och glänsande.
Allmän beskrivning (Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Galler för luftintag
Kontrollreglage
m: Av
~ : mjukt luftflöde för enkel styling
6 (röd): varmt luftflöde för snabb styling
6 (blå): kallt luftflöde
Frigöringsknapp
Volymborste
Knapp för borstindragning
Superglansborste med naturborst
Indragbar rundborste
Munstycke
På/av-knapp för joner
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
-
Fara
Håll apparaten borta från vatten. Använd den inte i närheten av eller
ovanför vatten i badkar, handfat, diskbänkar e.d. Om du använder
apparaten i ett badrum ska du dra ut kontakten efter användning.
Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
Svenska 95
-
-
-
-
-
För inte in metallföremål i luftintagsgallret eftersom det medför risk
för elektriska stötar.
Varning
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter
apparaten.
Kontrollera nätsladden regelbundet. Använd inte apparaten om
stickproppen, nätsladden eller apparaten är skadad.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Var försiktig
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30
mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
Tillbehören blir varma under användning. Undvik kontakt med huden.
Blockera aldrig luftintaget.
Om apparaten blir överhettad stängs den av automatiskt. Dra ut
kontakten och låt apparaten svalna några minuter. Innan du slår på
apparaten igen kontrollerar du att luftgallren inte täcks av ludd, hår
eller liknande.
Dra alltid ut nätsladden efter användning.
Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
Stäng alltid av apparaten innan du lägger ifrån dig den, även om det
bara är för en kort stund.
Linda inte nätsladden runt apparaten.
Använd inte apparaten på konstgjort hår.
96
-
Svenska
Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i
den här användarhandboken.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips
särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör
eller delar gäller inte garantin.
Håll tillbehören torra och fria från damm, smuts och stylingprodukter
som hårskum, hårspray och hårgelé.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Förberedelser inför användning
Hår
Använd inte apparaten på vått hår utan torka håret med en handduk
först. Airstylist Ion är effektivast på handdukstorkat hår.
1 Kamma eller borsta håret så det är mjukt och utan tovor.
2 Dela upp håret i slingor med en kam.
Ta inte för mycket hår per slinga.
Fästa och ta av tillbehör
Anslut alltid önskat tillbehör innan du sätter i kontakten i vägguttaget.
1 Välj rätt tillbehör och fäst det på apparaten (ett klickljud
hörs) (Bild 2).
2 När du vill ta bort tillbehöret trycker du på frigöringsknappen (1)
och drar bort tillbehöret från apparaten (2). (Bild 3)
Använda apparaten
Anslut alltid önskat tillbehör innan du sätter i kontakten i vägguttaget.
Svenska 97
Skapa frisyrer med den indragbara borsten
Vi rekommenderar att du gör ett lockprov för att kontrollera hur länge
du ska hålla kvar borsten i håret för bästa resultat. Börja med 8-10
sekunder. Du kan behöva hålla kvar borsten i håret längre för att få
starkare lockar. Håll kvar borsten mindre än 8 sekunder för mindre starka
lockar.
1 Fäst den indragbara borsten på apparaten.
Läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning.
2 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
3 Ta en hårslinga och linda runt borsten. Se till att vira änden på
slingan i rätt riktning.
- Vira inte för mycket hår i taget runt borsten.
- Ju tjockare hårslingan är, desto lockigare blir locken.
- Vira inte en och samma slinga runt borsten mer än två varv.
- Se till att håret vidrör borstens kolv.
Obs! Ge håret högsta möjliga lyft och volym genom att vira håret i räta
vinklar mot huvudet.
4 Slå på apparaten genom att välja önskad inställning (Bild 4).
~: mjukt luftflöde för enkel styling
6 (röd): varmt luftflöde för snabb styling
5 Håll kvar borsten så länge som det behövs (8 till 10 sekunder i
normala fall).
6 Så fort håret känns torrt fixerar du locken med det kalla luftflödet
(blå 6 inställning) så får du ett långvarigt resultat. (Bild 5)
7 Slå av apparaten. Tryck på knappen för borstindragning (1) och vrid
den i pilens riktning (2) så kan du ta bort borsten ur håret (Bild 6).
Se till att hålla borsten borta från det underliggande håret när du tar bort
den, så att du inte förstör de underliggande lockarna.
8 Låt lockarna svalna innan du avslutar stylingen genom att kamma,
borsta eller reda ut hårt med fingrarna.
98
Svenska
Skapa frisyrer med volymborsten
Använd volymborsten till att få maximal volym och fyllighet till ditt hår.
1 Fäst volymborsten på apparaten.
Läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning.
2 Placera borsten i håret.
3 Välj inställningen ~ eller 6 (röd) så slås apparaten på.
4 För borsten mot hårets riktning och låt borststråna röra vid
hårbotten.
5 För borsten bort från huvudet samtidigt som du vrider den. Håret
lyfts och faller lätt tillbaka på huvudet.
6 Stäng av apparaten när du är färdig.
Superglansborste med naturborst
Använd superglansborsten med naturborst när du vill ha extra lyster och
skapa struktur, speciellt för mellanlångt hår.
1 Fäst naturborsten på apparaten.
Läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning.
2 Placera borsten i håret.
3 Välj inställningen ~ eller 6 (röd) så slås apparaten på.
4 Gör borströrelser uppifrån och ned längs huvudet samtidigt som
du vrider borsten lite (inåt eller utåt beroende på vilken effekt du
önskar).
5 Avsluta genom att blåsa med kall luft (blå 6 inställning) så fixeras
frisyren.
6 Stäng av apparaten när du är färdig.
Torkning
1 Fäst munstycket på apparaten.
Läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning.
Svenska 99
2 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
3 Slå på apparaten genom att välja önskad inställning (Bild 4).
4 Stäng av apparaten när du har torkat håret.
Motverka burrigt hår och statisk elektricitet
Joniseraren i fönen skapar strömmar av joner som omger och formar ditt
hår. Jonerna motverkar burrigt hår och statisk elektricitet, och får ditt hår
att bli mjukt, slätt och glänsande.
Du kan använda joniseraren med alla inställningar och alla tillbehör.
1 Aktivera joniseraren genom att skjuta på/av-reglaget för joner
uppåt (Bild 7).
Rengöring
Ta loss alla tillbehör från apparaten innan du rengör dem.
Skölj aldrig apparaten med vatten.
1 Kontrollera att apparaten är urkopplad.
2 Rengör apparaten med en liten borste eller torr trasa.
3 Rengör tillbehören med fuktig trasa.
Se till så att tillbehören är torra innan du använder eller lägger undan
dem.
Förvaring
1 Kontrollera att apparaten är urkopplad.
2 Ta loss alla tillbehör (se avsnittet “Förberedelser inför användning”).
3 Lägg apparaten på en säker plats och låt den kylas av innan du
lägger undan den för förvaring.
Linda inte nätsladden runt apparaten.
100 Svenska
Miljön
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 8).
Garanti och service
Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan
du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips
kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till
närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Felsökning
Om du får problem med apparaten och inte kan lösa dem med hjälp av
nedanstående information ber vi dig att kontakta närmaste Philipsserviceombud eller Philips kundtjänstcenter i ditt land.
Problem
Lösning
Apparaten
fungerar inte
alls.
Det kan vara strömavbrott eller så är vägguttaget
inte inkopplat. Kontrollera att
elförsörjningen fungerar. Om den gör det kopplar du
in någon annan apparat i vägguttaget för att
kontrollera att det fungerar.
Du kanske inte har slagit på apparaten. Se till så att
apparaten är inkopplad. Välj sedan önskad inställning
så slås apparaten på.
Apparaten kan ha överhettats och stängts av
automatiskt. Koppla ur apparaten och låt den svalna i
några minuter. Kontrollera att luftintaget inte är
övertäckt av hår eller damm innan du slår på
apparaten igen.
Svenska 101
Problem
Lösning
Apparaten kanske inte är avsedd för den spänning
den anslutits till. Kontrollera att den spänning som
anges på apparaten överensstämmer med
nätspänningen där du bor.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut
av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
102 Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips
tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu
adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.
Yeni Philips Airstylist Ion kısa sürede ve kolay bir şekilde güzel saç
modelleri yaratmanız için özel olarak geliştirilmiştir. Saç şekillendiricide
farklı modeller yaratmanız için değiştirilebilir aparatlar bulunmaktadır.
İyonizer saçınızı çevreleyen ve güçlendiren iyon akımları yaratır. İyonlar
bukleleri ve elektriklenmeyi azaltır, saçlarınız daha parlak, yumuşak ve düz
görünür.
Genel Açıklamalar (Şek. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Hava giriş ızgarası
Kontrol sürgüsü
m: Kapalı
~ : kolay şekillendirme için hassas hava akımı
6 (kırmızı): hızlı şekillendirme için sıcak hava akımı
6 (mavi): soğuk hava akımı
Ayırma düğmesi
Hacim fırçası
Fırça boyu ayarlama düğmesi
Super Shine doğal sert fırça
Boyu ayarlanabilir sert fırça
Başlık
İyon fonksiyonu açma/kapama düğmesi
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
-
Tehlike
Cihazı sudan uzak tutun. Bu ürünü banyo, küvet, lavabo gibi ıslak
yerlerin yakınında kullanmayın. Cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini
prizden çekin. Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike
oluşturur.
Türkçe 103
-
-
-
-
Elektrik çarpması riski bulunduğundan hava giriş ızgaralarına metal
cisimler sokmayın.
Uyarı
Cihazı fişe takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle uygun olup olmadığını kontrol edin.
Elektrik kordonunu düzenli olarak kontrol edin. Cihazın elektrik
kordonu, fişi veya kendisi hasar görürse kesinlikle kullanmayın.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları
dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve
tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Dikkat
Daha fazla korunma için, banyonuzu besleyen elektrik devresine bir
kaçak akım cihazı (RCD) taktırmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD,
nominal 30mA kaçak akım değerini aşmamalıdır. Tavsiyeler için bir
elektrik teknisyenine başvurun.
Kullanım esnasında aparatlar ısınacaktır. Cilt ile temas ettirmeyin.
Hava girişi ızgarasını asla kapatmayın.
Cihaz çok ısındığında otomatik olarak kapanır. Cihazın fişini prizden
çekerek birkaç dakika soğumasını bekleyin. Cihazı tekrar açmadan
önce hava ızgaralarının saç veya tozdan kapanmadığından emin olun.
Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
Cihazı saklamadan önce, soğumasını bekleyin.
Cihazı, kısa süreliğine bile olsa, elinizden bırakmadan önce mutlaka
kapatın.
Kordonu cihazın etrafına sarmayın.
Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle önermediği
aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi parçaları
kullandığınız taktirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
104 Türkçe
-
Aparatları temiz tutun ve toz, kir ve krem, sprey veya jöle gibi saç
şekillendirme ürünlerinin girmesini önleyin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla
uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Cihazın kullanıma hazırlanması
Saç
Cihazı ıslak saçla kullanmayın; saçınızı önce havluyla kurulayın. Airstylist Ion,
havluyla kurulanmış saçlarda daha etkilidir.
1 Saçı tarayarak veya fırçalayarak, açılmasını ve düzleşmesini sağlayın.
2 Saçı tutamlara ayırmak için bir tarak kullanın.
Saçı ince tutamlara ayırın.
Aparatların takılması ve çıkarılması
Uygun aparatı daima fişi prize takmadan önce takın.
1 Uygun aparatı seçin ve cihaza takın (‘klik’ duyulur) (Şek. 2).
2 Aparatı cihazdan çıkarmak için, ayırma düğmesine (1) basın ve
aparatı cihazdan (2) çekerek çıkarın. (Şek. 3)
Cihaz kullanım
Uygun aparatı daima fişi prize takmadan önce takın.
Boyu ayarlanabilir sert fırça ile şekillendirme
İyi bir sonuca ulaşmak için, fırçanın ne kadar saçınızda kalması gerektiğini
belirleyebileceğiniz bir bukle testi uygulamanızı tavsiye ederiz. 8 - 10
saniyelik sürelerle başlayın. Daha sıkı bukleler için, fırçanızı saçınızda daha
uzun süre tutmanız gerekebilir. Daha gevşek bukleler için 8 saniyeden az
bir süre gerekir.
Türkçe 105
1 Boyu ayarlanabilir sert fırçayı cihaz üzerine takın.
Bkz. ‘Kullanıma hazırlama’
2 Fişi prize takınız.
3 Bir tutam saç alarak fırçaya sarın. Saç uçlarını fırçaya gereken
yönde sardığınızdan emin olun.
- Fırçaya bir seferde çok fazla saç sarmayın.
- Tutam ne kadar ince olursa, bukleler o kadar sıkı olacaktır.
- Saç tutamını fırça etrafına iki turdan fazla sarmayın.
- Saç tutamının fırça gövdesiyle temas halinde olduğundan emin olun.
Not: Saçınıza optimum kabarıklık ve hacmi vermek için, saçı saç derisine
uygun açılarda sarın.
4 İstenilen ayarı seçerek cihazı çalıştırın (Şek. 4).
~: kolay şekillendirme için hassas hava akımı
6 (kırmızı): hızlı şekillendirme için sıcak hava akımı
5 Fırçayı yerinde gerektiği kadar tutun (normal olarak 8 - 10 saniye).
6 Saçın kuruduğu hissedildiği an, kalıcı sonuçlar için bukleyi soğuk hava
akımıyla (mavi 6 ayar) sabitleyin. (Şek. 5)
7 Cihazı kapatın. Fırçayı saçınızdan ayırmak için boyu ayarlanabilir sert
fırça düğmesine (1) basın ve ok (2) yönünde çevirin (Şek. 6)
Altta kalan bukleleri korumak için fırçayı çektiğinizde, fırçayı altta kalan
saçtan uzakta tutmaya özen gösterin.
8 Saçınıza tarayarak, fırçalayarak veya parmaklarınızla açarak son
şeklini vermeden önce buklelerin soğumasını bekleyin.
Hacim fırçası ile şekillendirme
Saçınıza maksimum hacim ve dolgunluk vermek için hacim fırçasını kullanın.
1 Hacim fırçasını cihaza takın.
Bkz. ‘Kullanıma hazırlama’
2 Fırçayı saça yerleştirin.
3 Cihazı çalıştırmak için ~ veya 6 (kırmızı) ayarını seçin.
106 Türkçe
4 Fırça kıllarıyla saç derinize dokunurken, saçınızı çıkış yönünün
tersine doğru fırçalayın.
5 Fırçayı saçınızdan hafifçe çevirirken ayırın. Saç havalandıktan
sonra hafif bir şekilde başınıza dökülecektir.
6 Saçınızı şekillendirmeyi bitirdiğinizde, cihazı kapatın.
Super Shine doğal sert fırça
Özellikle orta uzunlukta saça parlaklık vermek ve doku ratamak için Super
Shine doğal sert fırçayı kullanın
1 Doğal sert fırçayı cihaza takın.
Bkz. ‘Kullanıma hazırlama’
2 Fırçayı saça yerleştirin.
3 Cihazı çalıştırmak için ~ veya 6 (kırmızı) ayarını seçin.
4 Fırçalama hareketlerini başınızın üstünden başlayarak aşağıya doğru,
fırçayı hafifçe (içe veya dışa doğru, istenen etkiye bağlı olarak)
döndürerek yapın.
5 Verdiğiniz şekli sabitlemek için soğuk hava akımını (mavi 6
ayar) kullanın.
6 Saçınızı şekillendirmeyi bitirdiğinizde, cihazı kapatın.
Kurutma
1 Başlığı cihaza takın.
Bkz. ‘Kullanıma hazırlama’
2 Fişi prize takınız.
3 Cihazı çalıştırmak için istenen ayarı seçin (Şek. 4).
4 Saçınızı kurutmayı bitirdiğinizde, cihazı kapatın.
Saçın elektriklenmesini ve kıvrılmasını azaltmak
Saç şekillendiricideki iyonizer saçınızı çevreleyen ve güçlendiren iyon
akımları yaratır. İyonlar bukleleri ve elektriklenmeyi azaltır, saçlarınız daha
parlak, yumuşak ve düz görünür.
Türkçe 107
İyonizeri herhangi bir ayarla ve istediğiniz aparatla kullanabilirsiniz.
1 İyonizeri çalıştırmak için iyon açma/kapama sürgüsünü yukarı
itin (Şek. 7).
Temizleme
Aparatları temizlemeden önce, cihazdan çıkarın.
Cihazı asla suyla durulamayın.
1 Cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
2 Cihazı küçük bir fırçayla veya kuru bir bezle temizleyin.
3 Aparatları nemli bir bezle silerek temizleyin.
Kullanmadan veya saklamadan önce aparatların kuru olduğundan emin
olun.
Saklama
1 Cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
2 Aparatları çıkarın (bkz.’Kullanıma hazırlama’ bölümü)
3 Cihazı saklamadan önce güvenli bir yere koyarak soğumasını
bekleyin.
Kordonu cihazın etrafına sarmayın.
Çevre
-
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 8).
108 Türkçe
Garanti ve Servis
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen
www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya
ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun
(telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer
ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize
başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı
ile iletişim kurun.
Sorun giderme
Saç şekillendiriciniz ile ilgili olarak karşılaştığınız sorunlar aşağıda verilen
bilgiler yardımıyla çözülemiyorsa, lütfen size en yakın Philips servisine veya
ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezine başvurun.
Sorun
Çözüm
Cihaz çalışmıyor. Bir elektrik arızası olabilir veya prizde elektrik
olmayabilir. Güç kaynağının çalışıp
çalışmadığını kontrol edin. Çalışıyorsa, prizde elektrik
olup olmadığını anlamak için prize başka bir cihaz
takın.
Cihazı açmamış olabilirsiniz. Cihazın prize takılmış
olduğundan emin olun. Ardından cihazı çalıştırmak
için istenen ayarı seçin.
Cihaz aşırı ısınmış ve kendiliğinden kapanmış olabilir.
Cihazın fişini prizden çekerek birkaç dakika
soğumasını bekleyin. Cihazın fişini tekrar prize
takmadan önce, giriş deliklerinin saç veya tozdan
tıkanmadığından emin olun.
Cihaz takıldığı prizin gerilimine uygun olmayabilir.
Cihaz üzerinde belirtilen gerilimin yerel şebeke
gerilimine uygun olduğundan emin olun.
Türkçe 109
Sorun
Çözüm
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkili
kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
110
2
3
4
7
8
1
CLICK
2
1
6
2
5
111
www.philips.com
u
4222.002.6069.3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement