Record player with built-in speakers

Record player with built-in speakers
Deut s ch
S uomi
N orsk
Skivspelare med inbyggda högtalare
Platespiller med innebygde høytalere
Levysoitin, jossa on kiinteät kaiuttimet
Schallplattenspieler mit integrierten Lautsprechern
S ve n sk a
E ngl i sh
Record player with
built-in speakers
Art.noModel
38-4323TT-918
Ver. 20131108
2
Art.no 38-4323
Model TT-918
Please read the entire instruction manual before using the product and save it
for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any
necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding
technical problems please contact Customer Services.
Safety
• The product should only be repaired by qualified service personnel.
• The product should not be dismantled or modified.
• Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquid.
Do not place any objects containing liquid on top of the product, e.g. flower vases
or fizzy drinks.
• Shut off the standby function at night or before going on holiday.
• Do not cover the product. Adequate ventilation with a distance of at least 15 cm
between ventilation holes and the surrounding area is necessary to prevent the
device from becoming too warm.
• Do not place the record player in damp, dusty environments or where there are
strong vibrations.
• Prolonged exposure to high volume can damage your hearing.
Product description
Record Player. Built-in amplifier and speakers. Switch for 33/45 rpm. Auto-stop when
record finishes. Built-in RIAA amplifier. Line-out for connection to hi-fi, stereo system,
etc. Stereo headphone socket.
Power-save mode
The record player automatically switches to power-save mode after 15 minutes when
the last track on an LP has been played.
To start the record player when it is in power-save mode, turn the [ON/OFF]
switch to OFF and then back to ON.
3
E ngl i sh
Record player with built-in speakers
E ngl i sh
Buttons and functions
1
4
2
5
6
3
1. Cover
2. Left speaker
7
3. 3.5 mm headphone socket
4. Power indicator
5. ON/OFF and volume control
8
6. Right speaker
9
7. Record adaptor
10
8. RPM selector 33/45
9. Auto stop switch
10.Tone arm holder
11.Line-out
12.Mains lead
11
12
Connections
1. Remove all protective packaging from the product.
2. Make sure that none of the ventilation openings is blocked.
3. Connect the mains lead to a wall socket.
4
Use
1
E ngl i sh
1. Remove the cover from the stylus.
2. Place a record on the turntable. Use the record
adaptor if needed.
3. Set the RPM selector to the correct speed for
the record to be played.
4. Start the player by turning the ON/OFF switch.
6
5
5. Lift the tone arm from its holder.
6. Place the stylus at the desired place on the record.
7. Adjust the volume as desired.
8. When the record has finished playing, the player will stop automatically.
Lift the tone arm from the record and return it to its holder.
9. To stop the record manually, lift the tone arm from the record and return it to
its holder.
Note: On some records, the auto stop function is activated before the record has
finished. If this happens, set the auto stop switch to the OFF position. The record will
then play until the very end of the groove, but it will not shut off automatically and will
continue to revolve. Switch the player of using the ON/OFF switch or set the auto stop
switch to the ON position. Return the tone arm to its holder.
Line-out
It is possible to connect the player to a stereo system via the line-out socket using
an RCA lead (not included).
Care and maintenance
Wipe the product using a dry cloth as and when required. Never use solvents
or abrasive cleaning agents.
Disposal
Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to
dispose of this product, please contact your local authority.
Specifications
Size
316 × 270 × 125 mm
5
Skivspelare med inbyggda högtalare
Art.nr 38-4323
Modell TT-918
S ve n sk a
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för
framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska
data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).
Säkerhet
• Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
• Produkten får inte demonteras eller ändras.
• Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte
några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. blomvas eller läskedryck.
• Stäng av eventuell standbyfunktion om natten eller när du reser bort.
• Täck inte över anläggningen. Tillräcklig ventilation, med ett minsta avstånd på
15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor, är nödvändig för att förhindra
att anläggningen blir för varm.
• Placera inte anläggningen i en fuktig, dammig miljö eller där det förekommer
starka vibrationer.
• Långvarig exponering av hög ljudvolym från hörlurar kan orsaka skador på
din hörsel.
Produktbeskrivning
Skivspelare. Inbyggd förstärkare och inbyggda högtalare. Omkopplare för 33/45 rpm.
Auto-stop vid skivans slut. Inbyggd RIAA-förstärkare och lågnivåutgång för anslutning
till t.ex. musikanläggning. Uttag för stereohörlurar.
Strömsparläge
Skivspelaren går automatisk över till strömsparläge efter 15 minuter när sista låten har
spelats på en LP-skiva.
För att starta skivspelaren från strömsparläget vrid [ON/OFF] till läge av och sen
till på igen.
6
Knappar och funktioner
1
4
2
S ve n sk a
5
6
3
1. Täcklock
2. Vänster högtalare
7
3. 3,5 mm uttag för hörlurar
4. Strömindikator
5. ON/OFF och volymkontroll
8
6. Höger högtalare
9
7. Adapter
10
8. Varvtalsreglage 33/45 rpm
9. Auto stop-reglage
10.Hållare för tonarmen
11.Lågnivåutgång (line out)
12.Nätsladd
11
12
Anslutning
1. Ta bort allt skyddsmaterial från apparaten.
2. Se till att ingen ventilationsport är blockerad.
3. Anslut nätsladden till ett vägguttag.
7
Användning
1
1. Ta bort skyddet från nålen.
2. Placera skivan på skivtallriken.
Använd adaptern vid behov.
S ve n sk a
3. Sätt varvtalsreglaget till önskat läge beroende på
vilken skiva som ska spelas.
4. Starta apparaten genom att vrida på strömbrytaren.
6
5
5. Lyft tonarmen från hållaren.
6. Placera nålen på önskat läge på skivan.
7. Justera volymen enligt önskemål.
8. När skivan spelats färdigt stannar skivspelaren automatiskt. Lyft tonarmen från
skivan och sätt tillbaka i hållaren.
9. För att stoppa uppspelningen manuellt, lyft tonarmen från skivan och sätt tillbaka
den i hållaren.
Observera: På en del skivor aktiveras auto stop-funktionen innan skivan spelats klart
helt. I detta fall, placera auto stop-reglaget i läge OFF. Hela skivan spelas då färdigt
men stannar inte automatiskt utan fortsätter att snurra. Stäng av strömbrytaren eller
sätt tillbaka auto stop-reglaget till ON. Sätt slutligen tillbaka tonarmen i hållaren.
Lågnivåutgång (line out)
Det går att ansluta enheten till en musikanläggning från lågnivåutgången (line out)
med en RCA-kabel (medföljer ej).
Skötsel och underhåll
Vid behov torka av apparaten med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller
slipande rengöringsmedel.
Avfallshantering
När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.
Specifikationer
Storlek
316 × 270 × 125 mm
8
Platespiller med innebygde
høytalere
Art.nr. 38-4323
Modell TT-918
Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig
bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).
Sikkerhet
• Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
• Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen
væske. Plasser aldri produktet nær gjenstander, som kan forårsake at vann eller
annen væske skylles over produktet. Dette gjelder blomstervaser, leskedrikk etc.
• Skru av eventuell standby funksjon om natten, og når du reiser bort.
• Anlegget må ikke tildekkes. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Avstand fra ventilasjonsåpninger på anlegget og tilstøtende flater bør være min. 15 cm. Dette for
å hindre at anlegget blir for varmt.
• Plasser ikke anlegget i fuktig eller støvete miljø, eller der det forekommer
sterke vibrasjoner.
• Langvarig eksponering av høy lyd fra headset/hodetelefoner, kan føre
til kroniske hørselsskader.
Produktbeskrivelse
Platespiller med innebygd forsterker og høyttalere. Justerbar hastighet, 33 eller
45 rpm. Autostopp ved ferdigspilt plate. Innebygd RIAA-forsterker og lavnivåutgang for
tilkobling til for eksempel musikkanlegg. Uttak for stereoheadset.
Strømsparemodus
Produktet går automatisk over til strømsparemodus 15 minutter etter siste låten på
LP-en er spilt.
For å starte platespilleren fra strømsparemodus drei [ON/OFF]-bryteren til «av»
og deretter «på» igjen.
9
N orsk
• Produktet må ikke demonteres eller forandres på.
Knapper og funksjoner
1
4
2
5
6
3
1. Deksel
N orsk
2. Venstre høyttaler
7
3. 3,5 mm utgang for headset
4. Strømindikator
5. ON/OFF (På/Av) og volumkontroll
8
6. Høyre høyttaler
9
7. Adapter
10
8. Hastighetsregulering 33
eller 45 rpm
9. Autostoppbryter
10.Holder for arm
11.Lavnivåutgang (line out)
12.Strømkable
11
12
Klargjøring
1. Fjern alt innpaknings-/beskyttelsesmateriale fra spilleren.
2. Påse at den ikke er tildekket.
3. Koble strømkabelen til et vegguttak.
10
Bruk
1
1. Fjern beskyttelsen fra stiften.
2. Plasser en plate på platetallerkenen.
Bruk adapteren ved behov.
3. Juster for riktig omdreiningshastighet (rpm).
4. Anlegget startes ved å dreie på strømbryteren.
6
5
5. Løft picup-armen fra holderen.
6. Plasser stiften på ønsket spor på platen.
7. Juster volumet til ønsket styrke.
9. For å stoppe avspillingen manuelt, løft picup-armen fra platen og plasser den
på holderen.
Obs! På noen plater kan autostopp-funksjonen aktiveres før platen er ferdigspilt.
I disse tilfellene kan autostoppjusteringen stilles i OFF-posisjon. Hele platen vil nå bli
spilt ferdig, men den stopper ikke automatisk når platen er ferdigspilt. Skru av strømbryteren eller plasser autostoppbryteren tilbake til ON-posisjon. Plasser deretter armen
tilbake i holderen.
Lavnivåutgang (line out)
Enheten kan kobles til et musikkanlegg via lavnivåutgangen (line out) med en RCAkabel (medfølger ikke).
Stell og vedlikehold
Tørk av produktet med en tørr klut ved behov. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler
eller sterke løsemidler.
Avfallshåndtering
Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet,
ta kontakt med lokale myndigheter.
Spesifikasjoner
Størrelse
316 × 270 × 125 mm
11
N orsk
8. Når platen er ferdigspilt vil platespilleren stoppe automatisk. Løft picup-armen
fra platen og plasser den på holderen.
Levysoitin, jossa on kiinteät
kaiuttimet
Tuotenumero 38-4323
Malli TT-918
Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta
varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista
teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään
tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).
Turvallisuus
• Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
• Laitetta ei saa purkaa eikä muuttaa.
• Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun
nesteeseen. Älä pane laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita
tai limsapulloja.
• Sammuta mahdollinen valmiustila yön ajaksi ja poistuessasi kotoa.
S uomi
• Älä peitä laitetta. Riittävä ilmastointi (vähintään 15 cm ilmastointiaukon ja
ympäröivän pinnan välillä) on välttämätön, jotta laitteen ylikuumeneminen estetään.
• Älä pidä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa tai paikoissa, joissa siihen kohdistuu
voimakasta värähtelyä.
• Älä kuuntele kuulokkeista kovaäänistä musiikkia pitkäkestoisesti, se voi
vahingoittaa kuuloasi.
Tuotekuvaus
Levysoitin. Vahvistin ja kiinteät kaiuttimet. Valintakytkin 33/45 rpm. Automaattinen
pysäytys levyn lopussa. Kiinteä RIAA-vahvistin ja matalatasoulostulo esim. musiikkilaitteeseen liittämistä varten. Kuulokeliitäntä.
Virransäästötila
Soitin siirtyy automaattisesti virransäästötilaan 15 minuuttia LP-levyn viimeisen kappaleen
päättymisen jälkeen.
Käynnistä soitin virransäästötilassa kääntämällä soitin virtakytkimestä [ON/OFF]
pois päältä ja uudelleen päälle.
12
Painikkeiden kuvaus
1
4
2
5
6
3
1. Suojakansi
2. Vasen kaiutin
7
3. 3,5 mm:n kuulokeliitäntä
4. Virran merkkivalo
5. ON/OFF ja
äänenvoimakkuuden säätö
8
7. Adapteri
10
8. Kierrosluvun valinta 33/45
9. Auto stop -kytkin
10.Äänivarren pidike
11.Matalatasoliitäntä (line out)
12.Virtajohto
11
12
Liitäntä
1. Poista kaikki laitteen suojamateriaalit.
2. Varmista, etteivät ilmanottoaukot ole tukossa.
3. Liitä virtajohdon pistoke verkkopistorasiaan.
13
S uomi
9
6. Oikea kaiutin
Käyttö
1
1. Poista neulan suoja.
2. Aseta levy levylautaselle.
Käytä tarvittaessa adapteria.
3. Aseta kierrosluvun säädin sopivaan asentoon.
6
4. Käynnistä soitin virtakytkimellä.
5
5. Nosta äänivarsi pidikkeestä.
6. Aseta neula levyn päälle haluamaasi kohtaan.
7. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
8. Kun levy on soinut loppuun, levysoitin pysähtyy
automaattisesti. Nosta äänivarsi levyn päältä ja laita neula takaisin pidikkeeseen.
9. Lopeta soitto manuaalisesti nostamalla äänivarsi levyltä ja laittamalla se takaisin
pidikkeeseen.
S uomi
Huom.! Joissakin levyissä auto stop -toiminto aktivoituu ennen, kuin levy on soinut
täysin loppuun asti. Aseta tässä tapauksessa auto stop -säädin asentoon OFF.
Koko levy soi tässä tapauksessa loppuun, mutta ei pysähdy automaattisesti, vaan
jatkaa pyörimistä. Sammuta soitin virtakytkimestä tai aseta auto stop -säädin
asentoon ON. Laita lopuksi äänivarsi takaisin pidikkeeseen.
Matalatasoliitäntä (line out)
Levysoittimen voi liittää musiikkilaitteistoon matalatasoliitännän (line out) kautta
RCA-kaapelilla (ei sisälly).
Huolto ja ylläpito
Puhdista laite tarvittaessa kuivalla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita
tai liuottimia.
Kierrätys
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita
saat kuntasi jäteneuvonnasta.
Tekniset tiedot
Mitat
316 × 270 × 125 mm
14
Schallplattenspieler mit
integrierten Lautsprechern
Art.Nr.38-4323
ModellTT-918
Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren.
Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen
oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt
siehe Rückseite).
Sicherheitshinweise
• Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern überlassen.
• Das Gerät nicht demontieren oder technisch verändern.
• Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
fallen kann.
• Niemals Gegenstände mit Flüssigkeiten (z. B. Blumenvasen oder Getränke) auf
das Produkt stellen.
• Bei längerer Nichtbenutzung das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen.
• Das Gerät nicht zudecken. Damit das Gerät sich nicht überhitzt sicherstellen, dass
auf allen Seiten mindestens 15 cm Platz für eine ausreichende Belüftung ist.
• Das Gerät nicht in feuchter, staubiger Umgebung oder an Orten mit starken
Erschütterungen aufstellen.
Produktbeschreibung
Plattenspieler. Integrierter Verstärker und integrierte Lautsprecher. Wechselschalter für
33/45 rpm. Autostop-Funktion, wenn die Schallplatte abgespielt ist. Integrierter RIAAEntzerrvorverstärker und Low-Level-Ausgang für den Anschluss an eine Stereoanlage.
Buchse für Stereokopfhörer.
Standbymodus
15 Minuten nachdem der letzte Titel von einer Schallplatte abgespielt wurde begibt
sich das Gerät automatisch in den Standbymodus.
Um den Plattenspieler aus dem Standbymodus einzuschalten den Stromschalter
auf Aus und dann wieder auf Ein drehen.
15
Deut s ch
• Längeres Hören über Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.
Tasten und Funktionen
1
4
2
5
6
3
1. Deckel
2. Linker Lautsprecher
7
3. Kopfhörerausgang, 3,5 mm
4. Status-LED
5. Stromschalter und Lautstärkeregler
8
6. Rechter Lautsprecher
9
7. Puck
10
8. Drehzahlwähler 33/45 rpm
9. Autostopp-Regler
Deut s ch
10.Stütze für den Tonarm
11.Low-Level-Ausgang (Line Out)
12.Netzkabel
11
12
Inbetriebnahme
1. Alles Material zum Transportschutz vom Plattenspieler entfernen.
2. Sicherstellen, dass keine Lüftungsöffnungen blockiert sind.
3. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
16
Betrieb
1
1. Die Abdeckung von der Nadel entfernen.
2. Eine Schallplatte auf den Plattenteller legen.
Bei Bedarf den Puck benutzen.
3. Den Drehzahlwähler auf die für die Schallplatte
korrekte Geschwindigkeit stellen.
4. Das Gerät durch Drehen des Stromschalters starten.
5. Den Tonarm von seiner Stütze anheben.
6
5
6. Die Nadel an der gewünschten Stelle auf
der Schallplatte ablegen.
7. Lautstärke auf das gewünschte Niveau einstellen.
8. Wenn die Schallplatte bis zu Ende abgespielt ist,
hält der Plattenspieler automatisch an. Danach den
Tonarm anheben und zurück auf seine Stütze setzen.
9. Um den Plattenspieler manuell anzuhalten den Tonarm anheben und zurück auf
seine Stütze setzen.
Achtung: Bei manchen Schallplatten kann es vorkommen, dass die AutostoppFunktion aktiviert wird, bevor die Schallplatte komplett abgespielt ist. In diesem Fall
kann der Autostopp-Regler auf OFF gestellt werden. In diesem Fall wird die komplette
Schallplatte abgespielt. Der Plattenspieler hält jedoch danach nicht an, sondern rotiert
weiter. Am Stromschalter ausschalten oder den Autostopp-Regler auf ON stellen.
Danach den Tonarm wieder auf seine Stütze setzen.
Der Plattenspieler kann über den Low-Level-Ausgang mit einem Cinch-Kabel (separat
erhältlich) an eine HiFi-Anlage angeschlossen werden.
Pflege und Wartung
Vor Pflege und Wartung stets das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen.
Das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel
verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
Hinweise zur Entsorgung
Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.
Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen
Entsorgungsbetrieben erhältlich.
Technische Daten
Abmessungen
316 × 270 × 125 mm
17
Deut s ch
Low-Level-Ausgang (Line Out)
Sverige
Kundtjänst
tel: 0247/445 00
fax: 0247/445 09
e-post: kundservice@clasohlson.se
Internetwww.clasohlson.se
Post
Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN
Norge
Kundesenter
tlf.: 23 21 40 00
faks: 23 21 40 80
e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internettwww.clasohlson.no
Post
Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO
Suomi
Asiakaspalvelu
puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internetwww.clasohlson.fi
Osoite
Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI
Great Britain
Customer Service
contact number: 08545 300 9799
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internetwww.clasohlson.com/uk
Postal
10 – 13 Market Place
Kingston Upon Thames
Surrey
KT1 1JZ
Deutschland
Kundenservice
Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und
auf Kundenservice klicken.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising