Tristar | WK-1311 | Instruction manual | Tristar WK-1311 electrical kettle

Tristar WK-1311 electrical kettle
WK-1311
NL
Belangrijke veiligheidsmaatregelen
Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen basale veiligheidsvoorzorgsmaatregelen altijd in
achtgenomen te worden, waaronder de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lees alle instructies.
Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik de hendels, of draaiknoppen.
Om gevaar met elektriciteit te voorkomen mag het snoer, de stekkers of de apparaat niet
ondergedompeld worden in water of een andere vloeistof.
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door mensen met een verminderde
fysieke en/of mentale ontwikkeling, behalve als dit met goedkeuring en toezicht van anderen
gebeurd.
Volwassen toezicht is nodig als het apparaat gebruikt wordt door kinderen of zich in de
nabijheid van hen bevindt.
Haal de stekker uit de wandcontactdoos als het apparaat niet gebruikt wordt en voor het
schoonmaken. Laat het apparaat afkoelen voor dat er onderdelen er ingestopt of uitgehaald
worden en vóór het schoonmaken.
Bedien geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of stekker of nadat het apparaat
storingen heeft vertoond of op een andere manier beschadigd is. Breng het apparaat terug
voor onderzoek, reparatie of aanpassing. Zie de garantie.
Het gebruik van accessoires of toevoegingen die niet aanbevolen zijn kunnen leiden tot
brand, elektrische schokken of letsel.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Laat het snoer niet hangen boven de rand van de oven, tafel of bar en laat het geen hete
oppervlakken aanraken.
Plaats het niet in de nabijheid van een hete gas of elektrische brander of in een verhitte oven.
Doe altijd eerst de stekker in de kabel en dan in de wandcontactdoos. Om het uit te
schakelen draai elke knop op “UIT” en verwijder dan de stekker uit de wandcontactdoos.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
Laat het apparaat nooit onbeheerd alleen tijdens gebruik.
Uiterste voorzichtigheid moet in achtgenomen worden bij het verplaatsen van een apparaat
dat hete dranken bevat.
Als de waterkoker te vol zit, let op dat er kokend water uit kan lopen.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.
GEAARDE STEKKER
Om het risico van een elektrische schok te verminderen is dit apparaat uitgerust met een geaarde
stekker. (3 pennen ) als de stekker niet helemaal in het stopcontact past neem dan contact op
met een gekwalificeerde elektricien. Pas de stekker op geen enkele manier aan of gebruik een
adapter.
VOORDAT U HET VOOR HET EERST GEBRUIKT.
• Lees de aanwijzingen goed door en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
• Het water dat voor het eerst gekookt werd, moet weggespoeld worden.
GEBRUIKSAANWIJZING
• De filter is er op geïnstalleerd voordat het verscheept werd. Als het er af gehaald is, doe dan
de filter er opnieuw op voordat u de waterkoker gebruikt. Houd de filter stevig vast en doe de
voorkant van de deksel in de opening van de filter. Druk zachtjes zodat de filter in zijn positie
zal klikken. De filter zit nu vast aan de deksel.
- Gebruik de waterkoker niet zonder de filter omdat water er uit kan spatten tijdens het
koken.
- Haal de filter er niet uit wanneer de waterkoker heet is.
• Vul de waterkoker tussen de minimale en maximale niveaus zoals aangegeven op het
waterniveauvenster.
• Opmerking:
Probeer het niet te vullen terwijl de waterkoker op het voetstuk staat.
Gebruik het nergens anders voor dan het koken van water. Andere dranken zullen het
interieur van de waterkoker vuil maken.
Vul het niet voorbij het MAX-niveau aangegeven op het waterniveauvenster. Wanneer het
teveel gevuld is, dan kan het water er tijdens het koken uitspatten.
• Doe de waterkoker op het voetstuk er voor zorgend dat het er goed op staat.
• Zet de AAN/UIT-schakelaar in de ‘Aan’ stand. Het indicatorlampje licht op om aan te geven
dat de waterkoker zich in de kookcyclus. Zodra het water gekookt heeft, gaat de AAN/UITschakelaar automatisch naar de ‘Uit’ stand en gaat het indicatorlampje uit.
• Als u de waterkoker weer wilt gebruiken, laat dan de thermische veiligheidschakelaar voor 15
á 20 seconden afkoelen, en zet dan de AAN/UIT-schakelaar in de ‘Aan’ stand. Als de
AAN/UIT-schakelaar niet in de ‘Aan’ stand blijft staan, dan is het water heet genoeg om te
gebruiken zonder opnieuw op te warmen.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de waterkoker van het voetstuk haalt. Pak de
waterkoker alleen bij het handvat vast omdat het oppervlak en de deksel heet zullen zijn.
• Zet de waterkoker terug op het voetstuk op zet het op een hitte bestendig oppervlak na
gebruik.
• Wanneer de waterkoker per ongeluk aangezet wanneer deze leeg is, dan zal de thermostaat
het automatisch uitschakelen om te voorkomen dat de waterkoker oververhit. Als deze
situatie zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat de waterkoker afkoelen
voordat deze opnieuw gevuld wordt.
• Het wordt aanbevolen om de stekker uit het stopcontact te halen wanneer het apparaat niet
gebruikt wordt. Probeer geen ander apparaat aan te sluiten op het voetstuk en knoei ook niet
met de aansluiting.
HET SCHOONMAKEN EN VERZORGEN.
•
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact. Schenk het resterende water er uit en laat de waterkoker
afkoelen voordat het schoongemaakt wordt.
Verwijder, indien nodig, de Aquascreen Filter (R) er uit door het onder de kraan af te spoelen.
De filter kan verwijderd worden door het stevig tussen duim en wijsvinger beet te pakken en
het zachtjes er uit te trekken, aan de linker- of rechterkant beginnend.
Bij normaal gebruik kan er kalkaanslag ontstaan aan de binnenkant van de waterkoker en
wat verkleuring veroorzaken. De kalk, wat zich opeengehoopt heeft aan de binnenkant van
de waterkoker, kan verwijder worden door gelijke delen van schoonmaakazijn en water (500
ml/ 2 kopjes van elk wordt aanbevolen) te koken. Zodra het water gekookt heeft, laat het
mengsel staan voor enkele uren of een nacht. Schenk het mengsel eruit en vul de
waterkoker tot het MAX-niveau met vers water. Laat het water koken en spoel het door de
gootsteen. Wanneer er veel kalkaanslag is moet u dit proces herhalen.
Opmerking: Deze opeenhoping kan vertraagd worden door oud koud water er uit te
schenken en het apparaat opnieuw te vullen elke keer dat het gebruikt wordt.
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
Laat er geen water in het voetstuk komen.
•
Dompel de waterkoker of het voetstuk niet onder in water of een andere vloeistof.
Om het risico van verstrengeling of struikelen over een lang snoer te voorkomen is een kort
stroomsnoer meegeleverd. Verlengsnoeren kunnen gebruikt worden als voorzichtigheid
betracht wordt bij hun gebruik. Als er een verlengsnoer gebruikt wordt dan dient de
aangegeven elektriciteit van de ontkoppelbare stroomsnoer of verlengsnoer ten minste zo
groot te zijn als de elektriciteit norm van het apparaat. Als het apparaat geaard is, dan dient
het verlengsnoer een 3-dradig geaard snoer te zijn. Het verlengsnoer dient dusdanige
gelegen te worden dat het niet over de bar of tafel hangt waar het naar beneden getrokken
kan worden door kinderen of waar er over gestruikeld kan worden.
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een
speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool
op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik.
Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons
milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
DE
Wichtige Sicherheitshinweise
Bei der Benutzung von Elektrogeräten sollten stets allgemeine Sicherheitshinweise,
einschließlich der nachstehenden, beachtetet werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lesen Sie alle Anweisungen.
Berühren Sie keine heißen Teile, fassen Sie and Handgriffen oder Knöpfen an.
Zum Schutz vor Stromschlag oder Feuer tauchen Sie Netzkabel, -stecker oder Gerät nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Bei Benutzung durch oder in unmittelbarer Nähe von Kindern ist besondere Aufmerksamkeit
angebracht.
Bei längerer Nichtbenutzung und vor dem Reinigen ziehen Sie bitte den Netzstecker. Lassen
Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder Zubehörteile an- oder abbauen.
Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder -stecker oder wenn es nicht
richtig funktioniert oder beschädigt ist. Wenden Sie sich mit Überprüfung, Wartung oder
Einstellung an Ihren Fachhändler, bitte beachten Sie die Hinweise zur Garantie.
Die Benutzung nicht empfohlener Zubehörteile kann zu Feuer, Stromschlag oder
Verletzungen führen.
Gerät nicht im Freien benutzen.
Lassen Sie das Netzkabel nicht von Arbeitsplatten herunterhängen oder heiße Flächen
berühren.
Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in unmittelbarer Nähe von heißen Gas- oder
Elektrokochern oder in einem Ofen auf.
Schließen Sie das Netzkabel stets erst am Gerät an, danach stecken Sie den Stecker in die
Steckdose. Zum vollständigen Ausschalten schalten Sie das Gerät aus und ziehen dann bitte
den Netzstecker.
Benutzen Sie das Gerät nur zu seinem Bestimmungszweck.
Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
Beim Umsetzen eines Geräts, das heiße Flüssigkeiten enhält, lassen Sie bitte äußerste
Vorsicht walten.
BITTE BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
NUR FÜR DEN HEIMGEBRAUCH
GEERDETER STECKER
Zur Vermeidung von Stromschlag ist dieses Gerät mit einem geerdeten Stecker ausgestattet.
Kann der Netzstecker nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt werden, so wenden Sie sich
bitte an eine Elektrofachkraft. Nehmen Sie keinesfalls Veränderungen am Stecker vor und
benutzen Sie keinen Adapter.
VOR ERSTBENUTZUNG
•
•
•
Lesen Sie alle Bedienungshinweise und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
Kochen Sie den Wasserkessel zunächst einmal aus und gießen Sie das Wasser ab.
BEDIENUNGSHINWEISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Der Filter wurde werksseitig montiert. Sollte er zwischenzeitlich entfernt worden sein, so
setzen Sie ihn bitte vor Benutzung wieder ein. Setzen Sie ihn hierzu in die Führung im Deckel
ein und drücken ihn an, bis er einrastet.
- Benutzen Sie den Wasserkessel nicht ohne Filter, kochendes Wasser kann herausspritzen.
- Nehmen Sie den Filter nicht heraus, solange der Wasserkessel heiß ist.
Füllen Sie den Wasserkessel zwischen Mindest- und Höchstfüllmenge, wie in der
Füllstandanzeige angezeigt.
Hinweis:
Füllen Sie den Wasserkessel nicht nach, solange er sich auf der Basisplatte befindet.
Benutzen Sie den Wasserkessel nur zum Kochen von Wasser, andere Flüssigkeiten
verschmutzen den Kessel.
Füllen Sie den Wasserkessel nicht über die MAX Höchstfüllmarke, das führt zum Überkochen
des Wassers.
Setzen Sie den Wasserkessel ordnungsgemäß auf der Basisplatte auf.
Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter auf ‚Ein’, die Kontrollanzeige leuchtet auf. Sobald das
Wasser kocht, schaltet sich der Ein/Aus-Schalter automatisch auf ‚Aus’ zurück und die
Kontrollanzeige erlischt.
Wollen Sie den Wasserkessel im Anschluss sofort erneut benutzen, so lassen Sie bitte 15 bis
20 Sekunden verstreichen, damit sich der Thermoschalter zurücksetzen kann, danach
drücken Sie erneut den Ein/Aus-Schalter auf ‚Ein’. Bleibt der Ein/Aus-Schalter nicht auf ‚Ein’
stehen, so ist das Wasser noch heiß genug und muss nicht weiter erwärmt werden.
Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Wasserkessel von der Basisplatte abheben.
Fassen Sie den Wasserkessel stets am Handgriff an, Gerät und Deckel sind heiß.
Stellen Sie den Wasserkessel stets auf die Basisplatte auf einer hitzebeständigen Oberfläche
zurück.
Wird der Wasserkessel versehentlich ungefüllt eingeschaltet, so übernimmt der
Thermostatschalter die automatische Ausschaltung, um ein Überhitzen zu vermeiden. In
diesem Fall ziehen Sie bitte den Netzstecker und lassen den Wasserkessel vollständig
abkühlen, bevor Sie ihn erneut benutzen.
Bei Nichtbenutzung sollten Sie sicherheitshalber den Netzstecker ziehen. Bitte schließen Sie
keine anderen Geräte an der Basisplatte an und nehmen Sie keinesfalls Veränderungen an
der Stromübertragung zwischen Basisplatte und Wasserkessel vor.
REINIGUNG UND PFLEGE
•
•
•
•
•
•
Ziehen Sie den Netzstecker. Gießen Sie das Restwasser im Wasserkessel ab und lassen Sie
ihn vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
Nehmen Sie den Aquascreen Filter (R) heraus und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser
aus, falls notwendig. Fassen Sie den Filter hierzu mit Daumen und Zeigefinger an und ziehen
Sie ihn vorsichtig aus der Führung.
Bei gewöhnlicher Benutzung kann es zu Kalkablagerungen und Verfärbungen im
Wasserkessel kommen. Kalkablagerungen können mit einer Mischung aus gleichen Teilen
Wasser und weißem Essig (jeweils 500 ml / 2 Tassen) entfernt werden. Nach dem Kochen
lassen Sie die Mischung für einige Stunden oder über Nacht im Wasserkessel. Nach dem
Abgießen füllen Sie den Kessel mit frischem Wasser bis zum Höchstfüllstand, kochen das
Wasser und gießen es ab. Bei starken Ablagerungen wiederholen Sie die Entkalkung.
Hinweis: Kalkablagerungen können vermindert werden, wenn Sie jeweils vor dem Kochen
das Restwasser abgießen.
Benutzen Sie zum Reinigen keine Scheuermittel.
Bitte achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Basisplatte eindringt.
Tauchen Sie Wasserkessel oder Basisplatte keinesfalls in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten ein.
Das Gerät ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet, um die Gefahren durch Stolpern oder
Verwickeln in einem langen Kabel zu vermeiden. Benutzen Sie ein Verlängerungskabel mit
größter Vorsicht und achten Sie bitte darauf, dass der Nennwert des Kabels wenigstens dem
Gerät entspricht. Für ein geerdetes Gerät muss stets ein geerdetes Verlängerungskabel benutzt
werden. Das Verlängerungskabel muss so verlegt werden, dass es nicht von Arbeitsflächen
herunter hängt, von Kindern herunter gezogen werden kann oder zur Stolperfalle wird.
Hinweise zum Umweltschut
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das
Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer
Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der
Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der
Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.
FR
Mesures de sécurité importantes
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être
suivies y compris celles qui suivent :
•
Lisez toutes les instructions.
•
Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
•
Afin de vous protéger des risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, les prises
ou l’appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) don't
les capacities physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, oou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire
d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables
concernant l'utilisation de l'appareil.
• Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans
surveillance à proximité de l’appareil. En conséquence, lorsque vous choisissez l’emplacement de
l’appareil, faites-le de telle manière que l’enfant n’aura pas accès à l’appareil. Vérifiez et assurez-vous
que les câbles ne pendent pas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Débranchez de la prise de courant lorsque l’appareil ne sert pas et avant de le nettoyer.
Laissez refroidir avant d'installer ou de retirer des parties et avant de nettoyer l'appareil.
Ne pas faire fonctionner un appareil qui a un cordon ou une prise endommagée ou si
l’appareil disfonctionne ou qu’il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Veuillez
retourner l’appareil pour le faire examiner, réparer ou régler. Voir la garantie.
L’utilisation d’accessoires ou d’attaches qui non recommandés peut causer un incendie, un
choc électrique ou des blessures.
Ne pas utiliser en extérieur.
Ne pas laisser le cordon pendre d’un bord de table ou d’un comptoir et ne le laissez pas
entrer en contact avec des surfaces chaudes.
Ne pas le laisser sur ou à proximité d’une gazinière chaude, d’un brûleur électrique ou dans
un four chaud.
Veuillez toujours d’abord fixer la prise à l’appareil puis branchez le cordon dans la prise
murale. Pour débrancher, placez tous les contrôles sur ‘OFF’, puis retirez la prise de la prise
murale.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu.
Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en marche.
Une vigilance extrême est de mise lorsque vous déplacez un appareil contenant des liquides
chauds.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
PRISE DE TERRE
Afin de réduire le risques de choc électrique, cet appareil est équipé d’une prise de terre. (3
lames) Si la prise ne s’insère pas complètement dans la prise électrique murale, veuillez
contacter un électricien qualifié. Ne modifiez pas la prise de quelque manière que ce soit ou
utilisez un adaptateur.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Lisez soigneusement toutes les instructions et veuillez les conserver pour toute consultation
ultérieure.
• Veuillez retirer tous les emballages.
• Vous ne devez pas consommer la première eau qui a bouilli.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Le filtre a été installé sur la bouilloire avant la livraison. S’il a été retiré, installez le filtre avant
d’utiliser la bouilloire. Tenez le filtre fermement et placez le devant du couvercle dans l’ouverture
du filtre. Poussez légèrement pour que le filtre s’emboîte. Le filtre sera ensuite fixé au couvercle.
- Ne pas utiliser la bouilloire sans le filtre car l’eau pourrait déborder lorsqu’elle bout.
- Ne pas retirer le filtre lorsque la bouilloire est chaude.
• Remplissez la bouilloire entre les niveaux minimum et maximum indiqués sur la fenêtre de
niveau d’eau.
• Remarque:
Ne tentez pas de remplir la bouilloire lorsqu’elle est sur le socle.
Ne pas l’utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue. D’autres liquides
contamineraient l’intérieur de la bouilloire.
Ne pas remplir au-delà de l’indication de niveau MAX sur la fenêtre de niveau d’eau. Si vous
remplissez trop la bouilloire, l’eau risquerait de déborder lorsqu’elle bouillirait.
• Placez la bouilloire sur le socle en vous assurant qu’elle est bien en place.
• Réglez le bouton On/Off sur ‘ON’. Le témoin lumineux s’allumera pour indiquer que la
bouilloire est en cycle d’ébullition. Une fois que l’eau a bouilli, le bouton On/Off se mettra
automatiquement en position ‘Off’ et le témoin lumineux s’éteindra.
• Si vous souhaitez à nouveau utiliser la bouilloire, laissez la sécurité thermique refroidir
pendant 15 – 20 secondes puis relâchez le bouton On/Off sur On. Si le bouton On/Off ne
reste pas sur la position ‘On’, cela signifie que l’eau est chaude et qu’elle n’a pas besoin
d’être réchauffée.
• Débranchez le cordon de la prise murale avant de soulever la bouilloire du socle. Saisissez
la bouilloire par la poignée uniquement car la surface et le couvercle peuvent être chauds.
• Replacez la bouilloire sur le socle ou placez-la sur une surface qui résiste à la chaleur après
utilisation.
• Si vous allumez la bouilloire par accident alors qu’elle est vide, le thermostat s’éteindra
automatiquement pour empêcher la bouilloire de surchauffer. Si cela se produit, débranchez
le socle et laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir.
• Il est conseillé de déconnecter le cordon d’alimentation de la prise murale lorsque l’appareil
ne sert pas. Ne tentez pas de connecter un autre appareil sur le socle et ne pas tenter de
modifier le connecteur de quelque manière que ce soit.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale. Videz l’eau restante et laissez la
bouilloire refroidir avant de la nettoyer.
• Si nécessaire, retirez et nettoyez le filtre Aquascreen (R) en le rinçant à l’eau courante. Vous
pouvez retirer le filtre en le saisissant fermement entre votre pouce et votre index et en le
tirant légèrement en commençant soit par le bord droit soit par le bord gauche.
• Lors d’une utilisation normale, un dépôt de tarte peut se former à l’intérieur de la bouilloire et
entraîner une décoloration. Le tartre qui s’est formé à l’intérieur de la bouilloire peut être
retiré en faisant bouillir des quantités de vinaigre et d’eau égales (500ml/2 tasses de chaque
conseillé). Une fois que l’eau a bouilli, laissez le mélange reposer quelques heures ou toute
la nuit. Videz le mélange et remplissez la bouilloire au niveau MAX avec de l’eau fraîche.
Faites bouillir et jeter l’eau. Si beaucoup de tartre s’est formé, répétez l’opération.
Remarque: Cette formation peut être retardée si vous déversez l’eau usée et remplissez la
bouilloire à chaque utilisation.
• Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
• Ne laissez pas l’eau pénétrer le socle
• Ne pas immerger la bouilloire ou le socle dans l’eau ou dans tout autre liquide.
Un cordon d’alimentation court est fourni afin de réduire les risques qu’entraîneraient un cordon
emmêlé notamment les risques de chute que causerait un cordon long. Des rallonges peuvent
être utilisées si une attention est apportée lors de leur utilisation. Cependant, si vous utilisez une
rallonge, la puissance électrique indiquée sur le cordon d’alimentation amovible ou sur la rallonge
doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil. Si l’appareil est de type
mise à terre, la rallonge doit être un cordon composé de trois câbles et de type terre. La rallonge
doit être placée de manière à ce qu’elle ne soit pas par-dessus une table ou un comptoir c’est à
dire là où des enfants pourraient la tirer ou là où elle risquerait d’entraîner des chutes.
Renseignements pour la protection de l’environnement
Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à la fin de son existence mais doit être remis à une point de
ralliement pour des produits électroménager et électronique. Ce symbole sur article, mode d’emploi et boite vous indique
ce recyclage. Les matières de cet article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses
matières premières vous contribuez à la protection de notre environnement.
Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de rassemblement.
EN
Important safeguards
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including
the following:
•
•
•
•
•
•
•
Read all instructions.
Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plugs, or the appliance in water or
other liquid.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety
Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or
taking off parts, and before cleaning the appliance.
Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance
malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to for examination,
repair or adjustment. See Warranty.
•
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a
similarly qualified person in order to avoid a hazard.
•
The use of accessories or attachments not recommended may result in fire, electric shock or
personal injury.
Do not use outdoors.
Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn
any control to ‘OFF’, then remove plug from wall outlet.
Do not use appliance for other than intended use.
Do not leave unit unattended while in use.
Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot liquids.
If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
The kettel is only to be used with the stand provided.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY
GROUNDED PLUG
To reduce the risk of electric shock this appliance has a grounded plug. (3 pins) If the plug does
not fit fully into the electrical outlet contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any
way or use an adaptor.
BEFORE FIRST USE
• Read all instructions carefully and keep them for future reference.
• Remove all packaging.
• Water boiled for the first time should be discarded.
INSTRUCTION FOR USE
• The filter has been installed on the kettle before shipping. If it has been removed, install the
filter before using the kettle. Hold the filter securely and place the slot in the filter over the tab
in the cover. Push gently and the filter will snap into position.
- Do not use the kettle without the filter in position as water may spill out when boiling.
- Do not remove the filter when the kettle is hot.
• Fill kettle between the minimum and maximum levels shown on the water level window.
• Note:
Do not attempt to fill while the kettle is on the power base.
Do not use for other than boiling water. Other liquids will contaminate the interior of the
kettle.
Do not fill past the MAX level indicated on the water level window. Overfilling may cause
water to spill out when boiling.
• Place kettle on the base making sure it is correctly engaged on its base.
• Depress the On/Off Switch to the ‘On’ position. The indicator light will illuminate to indicate
that the kettle is in the boil cycle. Once the water has boiled, the On/Off Switch will
automatically switch to the ‘Off’ position and the indicator light will go out.
• If you want to use the kettle again, allow the thermal safety switch to cool down for 15 – 20
seconds then depress the On/Off Switch to the On position. If the On/Off Switch does not
remain in the ‘On’ position, the water is hot enough to use without reheating.
• Unplug cord from wall outlet before lifting kettle from power base. Grip the kettle by the
Handle only, as the surface and lid will be hot.
• Return the kettle to the power base or place on a heat resistant surface after use.
• If the kettle is accidently switched on when empty, the thermostat will automatically shut it off
to prevent the kettle from overheating. If this situation occurs, unplug the power base and let
the kettle cool before refilling.
• It is recommended that the power cord be disconnected from the wall outlet when not in use.
Do not attempt to connect any other appliance to the power base or tamper with the
connector in any way.
CARE AND CLEANING
•
•
•
•
•
•
Unplug power cord from wall outlet. Empty out remaining water and allow kettle to cool
before cleaning.
If necessary, remove and clean the Aquascreen filter (R) by rinsing under running water. The
filter can be removed by grasping firmly between your thumb and forefinger and gently pull off
starting at either the right or left edge.
Under normal use, a deposit of scale may form on the inside of the kettle and cause some
discolouration. Scale, which has accumulated inside the kettle, can be removed by boiling
equal parts of white vinegar and water (500 ml / 2 cups of each is recommended). Once the
water has boiled, allow mixture to stand several hours or overnight. Empty out mixture and
fill kettle to the MAX level with fresh water. Bring water to a boil and discard. For heavy
scale build-up, repeat this process.
Note: This build-up can be delayed by pouring out old water and refilling before each use.
Do not use abrasive cleaners
Do not allow water to enter the power base
Do not immerse kettle or power base in water or other liquid.
A short supply cord is provided to reduce the hazards of becoming entangled in or tripping over a
long cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is
used, the marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should
be at least as great as the electrical rating of the appliance. If the appliance is of the grounded
type, the extension cord should be of a grounded 3-wire cord. The extension cord should be
arranged so that it will not drape over the counter top or table top, where it can be pulled on by
children or tripped over.
Guidelines for protection of the environment
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central
point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and
packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling
used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities
for information regarding the point of recollection.
PT
Cuidados importantes
Ao usar aparelhos eléctricos, deverá seguir sempre as precauções básicas de segurança,
incluindo as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leia todas as instruções.
Não toque em superfícies quentes. Use pegas ou puxadores.
Para proteger contra perigos eléctricos, não mergulhe o cabo, tomadas ou o aparelho em
água ou outro líquido.
É necessária supervisão quando um aparelho está a ser utilizado perto de crianças.
Desligue o aparelho da corrente, quando não estiver em funcionamento ou durante a
limpeza. Deixe arrefecer antes de colocar ou retirar peças ou antes de limpar o aparelho.
Não utilize um aparelho que tenha o cabo ou a ficha danificados ou após verificar o mau
funcionamento do aparelho ou se verificar qualquer outro tipo de danos. Devolva o aparelho
para verificação, reparação ou ajuste. Veja Garantia.
A utilização de acessórios ou peças não recomendadas pode resultar em fogo, choque
eléctrico ou ferimentos pessoais.
Não recomendado para uso exterior.
Não deixe o cabo pendurado em mesas ou balcões nem deixe entrar em contacto com
superfícies quentes.
NÃO coloque o aparelho sobre ou perto de fogões eléctricos ou a gás quentes ou um forno
quente.
Fixe sempre primeiro a tomada ao aparelho e depois ligue à corrente eléctrica. Para desligar,
rode qualquer controlo para ‘OFF’ e remova a tomada da corrente eléctrica.
Este aparelho deve ser utilizado exclusivamente para os fins indicados.
Não deixe o aparelho sem supervisão durante o seu uso.
Devem ser tomadas precauções extremas ao mover um aparelho que contenha líquidos
quentes.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!
APENAS PARA USO DOMÉSTICO.
FICHA COM LIGAÇÃO À TERRA
Para reduzir o risco de choque eléctrico, este aparelho tem uma ficha com ligação à terra. (3
pinos) Se a ficha não servir na tomada eléctrica, contacte um técnico qualificado. Não modifique
a ficha de forma alguma nem use um adaptador.
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
•
•
•
Leira cuidadosamente todas as instruções e guarde para futura consulta.
Remova toda a embalagem.
A água fervida pela primeira vez deve ser deitada fora.
INTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O filtro foi instalado na chaleira antes de ser enviado. Caso tenha sido removido, instale o
filtro antes de usar a chaleira. Pegue no filtro de modo seguro e coloque a parte dianteira da
cobertura na abertura filtro. Empurre com cuidado e o filtro fixa na posição. Agora o filtro está
fixo à cobertura.
- Não use a chaleira sem o filtro na posição, pois pode entornar água quando ferve.
- Não remova o filtro com a chaleira quente.
Encha a chaleira entre os níveis mínimo e máximo, apresentados na janela de nível de água.
Nota:
Não tente encher a chaleira com esta na base de alimentação.
Não use para ferver outros líquidos além de água. Os outros líquidos podem contaminar o
interior da chaleira.
Não encha acima do nível MAX indicado na janela do nível de água. Colocar demasiada
água pode fazer com que entorne água ao ferver.
Coloque a chaleira na base, certificando-se que está fixa correctamente na base.
Coloque o interruptor On/Off na posição ‘On’. A luz indicadora liga-se para indicar que a
chaleira está no ciclo de fervura. Uma vez fervida a água, o interruptor On/Off move-se
automaticamente para a posição ‘Off) e a luz indicadora desliga-se.
Caso pretenda utilizar novamente a chaleira, deixe o interruptor de segurança térmico
arrefecer durante 15-20 segundos e coloque então o interruptor On/Off na posição On. Se o
interruptor On/Off não se mantiver na posição ‘On’, a água está quente o suficiente para
utilizar sem voltar a aquecer.
Desligue a ficha da corrente eléctrica antes de retirar a chaleira da base de alimentação.
Pegue a chaleira apenas pela Pega, pois a superfície e a tampa estão quentes.
Volte a colocar a chaleira na base de alimentação ou coloque numa superfície à prova de
calor após utilizar.
Se a chaleira for ligada acidentalmente quando estiver vazia, o termóstato desliga-a
automaticamente, para evitar que sobreaqueça. Caso esta situação ocorra, desligue a base
de alimentação e deixe a chaleira arrefecer antes de voltar a encher.
Recomenda-se que desligue a ficha da corrente eléctrica quando não utiliza. Não tente ligar
qualquer outro aparelho à base de alimentação nem modificar o conector de algum modo.
CUIDADO E LIMPEZA
•
•
•
•
•
•
Desligue a ficha da corrente eléctrica. Esvazie a restante água e deixe a chaleira arrefecer
antes de limpar.
Caso necessário, remova e limpe o filtro Aquascreen (R) ao passar por água corrente. O
filtro pode ser removido ao segurar firmemente entre o polegar e indicador e puxar com
cuidado, começando na extremidade direita ou esquerda.
Sob utilização normal, pode formar-se um depósito de calcificação no interior da chaleira e
causar alguma descoloração. A calcificação que se acumulou no interior da chaleira, pode
ser removida ao ferver partes iguais de vinagre branco e água (recomenda-se 500 ml / 2
taças de cada). Uma vez fervida a água, deixe a mistura assentar durante algumas horas ou
durante a noite. Esvazie a mistura e encha a chaleira até ao nível MAX com água limpa.
Deixe a água ferver e deite fora. Se tiver muita calcificação, repita o processo.
Nota: Este depósito pode ser atrasado ao deitar fora a água utilizar e encher com água nova
de cada vez que utiliza.
Não use detergentes abrasivos.
Não deixe água entrar na base de alimentação.
Não mergulhe a chaleira ou a base em água ou qualquer outro líquido.
Para reduzir os riscos resultantes da utilização de um cabo longo, o aparelho é fornecido com
um cabo de alimentação curto. Podem ser utilizadas extensões, desde que seja cuidadoso na
sua utilização. Se usar uma extensão, o valor eléctrico indicado no cabo de alimentação
amovível ou na extensão deve ser no máximo igual ao valor eléctrico do aparelho. Se o aparelho
for do tipo com ligação à terra, a extensão deve ser com ligação à terra de 3 cabos. A extensão
deve ser disposta de modo a não ficar pendida sob bancadas ou superfícies onde possa ser
puxada por crianças ou na qual possa haver perigo de tropeçar.
Indicações para a protecção ambiental
Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal no final da sua vida útil, tendo de ser colocado num ponto de
recolha selectiva para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O símbolo apresentado no produto, o manual de
instruções ou a embalagem avisam sobre esta situação. Os materiais são reutilizáveis de acordo com a sua identificação.
Através da reutilização, do aproveitamento de materiais ou de outras formas de aproveitamento de aparelhos antigos, irá
contribuir significativamente para proteger o ambiente. Informe-se no seu município para saber qual o ponto de eliminação
de resíduos responsável.
ES
Medidas de seguridad importantes
Cuando utilice electrodomésticos, debe seguir las instrucciones de seguridad básicas, entre
las que se incluyen las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lea todas las instrucciones.
No toque las superficies calientes. Utilice las asas o perillas.
Para evitar descargas eléctricas, no sumerja los cables, enchufes, ni el electrodoméstico en
agua u otros líquidos.
Debe vigilar cuando el electrodoméstico se utiliza cerca de niños.
Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no la vaya a utilizar y antes de
limpiarla. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar el
electrodoméstico.
No maneje ningún electrodoméstico con el cable o el enchufe dañado, o si no funciona
correctamente o se ha dañado de algún modo. Devuelva el electrodoméstico para revisarlo,
repararlo o realizar ajustes. Lea la Garantía.
La utilización de accesorios o complementos no recomendados por el fabricante puede
causar incendio, descargas eléctricas o daños personales.
No lo utilice en exteriores.
No deje que el cable cuelgue sobre los bordes de la mesa o mostrados, ni que toque
superficies calientes.
No lo coloque cerca ni sobre hornillos eléctricos o de gas, ni en un horno caliente.
Enchufe siempre el enchufe al electrodoméstico primero, y después enchufe el cable a la
toma de corriente. Para desconectarlo, gire cualquier control a la posición “APAGADO
(OFF)”, después quite el enchufe de la toma de corriente.
No utilice indebidamente el electrodoméstico.
No deje la unidad sin atender mientras la esté utilizando.
Tenga especial cuidado al mover un electrodoméstico que contenga líquidos calientes.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
USO DOMÉSTICO SOLAMENTE
ENCHUFE CON CONEXIÓN A TIERRA
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, esta unidad tiene un enchufe con conexión a
tierra. (3 clavijas) Si el enchufe no encaja perfectamente en la toma de corriente, póngase en
contacto con un electricista cualificado. No modifique de ningún modo el enchufe ni utilice un
adaptador.
ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ
• Lea detenidamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.
• Quite todo el embalaje.
• Debe desechar la primera agua que hierva.
INSTRUCCIONES DE USO.
• El filtro ha sido instalado en el hervidor antes de empaquetarlo. Si lo ha quitado, vuélvalo a
poner antes de utilizar el hervidor. Sostenga el filtro con firmeza y colóquelo en la ranura
que hay en el filtro sobre la lengüeta en la tapa. Presione suavemente y el filtro encajará en
su posición.
- No utilice el hervidor sin el filtro colocado ya que puede salpicar agua cuando está
hirviendo.
- No quite el filtro con el hervidor caliente.
• Llene el hervidor entre los niveles máximo y mínimo que se muestran en la ventanilla de
nivel de agua.
• Nota:
No intente llenar el hervidor con el hervidor colocado sobre la base eléctrica.
No lo utilice sino para hervor agua. La utilización de otros líquidos puede contaminar el
interior del hervidor.
No llene por encima de la marca de nivel MÁX indicada en la ventanilla de nivel de agua. Si
lo llena en exceso puede salpicar agua cuando está hirviendo.
• Coloque el hervidor sobre la base asegurándose de que está perfectamente acoplado sobre
la misma.
• Ponga el interruptor de Encendido/Apagado en posición “Encendido (On)”. La luz indicadora
se iluminará para indicar que el hervidor está en proceso de hervir. Una vez haya hervido el
agua, el interruptor de encendido/apagado se pondrá automáticamente en posición
“Apagado (Off)”, y la luz indicadora se apagará.
• Si desea volver a utilizar el hervidor, deje que el interruptor de seguridad térmica se enfríe
durante 15 – 20 segundos y a continuación ponga el interruptor de Encendido/Apagado en
posición “Encendido (On)”. Si el interruptor de encendido/apagado no se queda en posición
encendido, el agua está lo suficientemente caliente como para poder utilizarla sin
recalentarla.
• Desenchufe el cable de la toma de corriente antes de levantar el hervidor de la base. Agarre
el hervidor solamente por el asa, ya que la superficie y la tapa estarán calientes.
• Vuelva a poner el hervidor sobre la base o colóquelo en una superficie resistente al calor
después de utilizarlo.
• Si enciende accidentalmente el hervidor cuando esté vacío, el termostato lo apagará
automáticamente para evitar el sobrecalentamiento. Si se da esta situación, desenchufe la
base y deje que el hervidor se enfríe antes de volver a llenarlo.
• Se recomienda desconectar el cable de la toma de corriente cuando no lo vaya a utilizar. No
intente conectar ningún otro electrodoméstico a la base ni fuerce el conector.
CUIDADO Y LIMPIEZA
•
•
•
•
•
Desenchufe el cable de la toma de corriente. Vacíe el agua que haya quedado y espere a
que el hervidor se enfríe antes de limpiarlo.
Si es necesario, quite y limpie el filtro Aquascreen ® enjuagándolo debajo del agua corriente.
Puede quitar el filtro agarrándolo entre sus dedos pulgar e índice y tirando hacia afuera con
suavidad desde el borde izquierdo o derecho.
Bajo condiciones de uso normales, se puede formar un depósito de sarro en el interior del
hervidor y causar decoloración. El sarro acumulado en el interior del hervidor puede
eliminarse hirviendo partes iguales de vinagre blanco y agua (cantidad recomendada: 500ml/
2 tazas de cada uno). Una vez haya hervido el agua, deje la mezcla varias horas o toda la
noche. Vacíe la mezcla y llene el hervidor con agua fresca hasta el nivel MÁX. Hierva el
agua y tírela. Si hay acumulaciones graves, repita este proceso.
Nota: Esta capa de sarro se puede evitar vaciando el agua vieja y volviendo a llenar el
hervidor antes de cada utilización.
No utilice limpiadores abrasivos.
No deje que entre agua en la base eléctrica.
•
No sumerja el hervidor ni la base en agua u otro líquido.
Se proporciona un cable corto para evitar el riesgo de tropezar o enredarse con un cable largo.
Puede utilizar un cable prolongador siempre que tome la debida precaución. Si utiliza un
prolongador, los voltajes de la fuente de alimentación desmontable o del prolongador deben ser
iguales al voltaje del electrodoméstico. Si el electrodoméstico tiene conexión a tierra, el cable
prolongador debe ser un cable con conexión a tierra de 3 cables. Debe colocar el cable
prolongador de modo que no cuelgue sobre la mesa o mostrador, donde puedan tirar de él los
niños, o donde se pueda tropezar con él.
Indicaciones para la protección del medio ambiente
Este producto no debe desecharse con la basura normal una vez finalizada su vida útil, sino que debe depositarse en un
punto de recogida selectiva para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, tal como advierte el símbolo que
aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje. Los materiales se pueden reutilizar según su
clasificación. Al reutilizar los aparatos antiguos, ya sea de forma material o de cualquier otra forma, contribuye de
manera importante a la protección de nuestro medio ambiente. Infórmese en su ayuntamiento sobre los puntos de
eliminación de residuos correspondientes.
IT
Importanti norme di sicurezza
Quando si utilizzano apparecchi elettrici, dovrebbero essere sempre seguite precauzioni basilari
di sicurezza incluso le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leggere tutte le istruzioni.
Non toccare superfici calde. Usare manici o manopole.
Per proteggersi contro I pericoli elettrici, non immergere il cavo, le spine, o l’apparecchio in
acqua o altro liquido.
E’ necessaria una grande attenzione quando qualsiasi apparecchio viene utilizzato da o
vicino a bambini.
Scollegare la spina dalla presa quando non in uso e prima di pulire. Lasciar raffreddare prima
di inserire o estrarre i componenti e prima di pulire l’elettrodomestico.
Non utilizzare gli elettrodomestici se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati o
dopo problemi di funzionamento all’unità o dopo danni di qualsiasi genere. Riportare
l’elettrodomestico per la verifica, la riparazione o la manutenzione. Vedere Garanzia.
L’uso di accessori non consigliati dal produttore dell’unità può provocare incendi, folgorazioni
e/o lesioni fisiche.
Non usare all’aperto.
Non lasciar penzolare il cavo lungo i bordi di un tavolo o di un ripiano, o su una superficie
calda.
Non posizionare l’unità vicino a macchine a gas o elettriche o vicino a un forno caldo.
Collegare sempre prima la spina all’apparecchio, poi la spina del cavo di alimentazione nella
presa. Per scollegare, SPEGNERE ogni pulsante, quindi staccare la spina dalla presa.
Non utilizzare l’unità per altri usi diversi da quelli specificati.
Non lasciare l’unità non sorvegliata mentre è in uso.
Si deve usare estrema cautela quando si sposta un apparecchio contenente liquidi caldi.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
SOLO PER USO DOMESTICO
SPINA DI MESSA A TERRA
Per ridurre il rischio di shock elettrico questo apparecchio ha una spina di messa a terra. (3 pin)
Se questa spina non si adatta completamente alla presa elettrica contattare un elettricista
qualificato. Non modificare la spina in nessun modo o usare un adattatore.
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
• Leggere tutte le istruzioni attentamente e conservarle per una consultazione futura.
• Rimuovere tutto l’imballaggio.
• L’acqua bollita per la prima volta deve essere gettata.
ISTRUZIONI PER L’USO
• Il filtro è stato installato prima della spedizione. Se è stato rimosso, installare il filtro prima di
usare il bollitore. Mantenere il filtro saldamente e posizionare la parte anteriore del coperchio
nell’apertura del filtro. Premere gentilmente in modo che il filtro scivoli in posizione. Il filtro è
ora attaccato sul coperchio.
- Non usare il bollitore senza il filtro in posizione poiché l’acqua potrebbe uscire durante
l’ebollizione..
- Non rimuovere il filtro quando il bollitore è caldo.
• Riempire il bollitore tra il livello minimo e Massimo mostrato sulla finestra del livello
dell’acqua..
•
•
•
•
•
•
•
•
Nota:
Non cercare di riempire mentre il bollitore è sulla base di alimentazione.
Non usare per nient’altro che per bollire l’acqua. Altri liquidi contamineranno l’interno del
bollitore.
Non riempire dopo il livello MAX indicato sulla finestra del livello dell’acqua. Il riempimento
maggiore può causare lo sgocciolamento dell’acqua durante l’ebollizione.
Posizionare il bollitore sulla base assicurandosi che sia correttamente agganciato alla base.
Premere l’interruttore On/Off in posizione ‘On’. L’indicatore luminoso si illuminerà per indicare
che il bollitore è entrato in ciclo. Una volta che l’acqua è bollita, l’interruttore On/Off si
sposterà automaticamente sulla posizione ‘Off’ e l’indicatore luminoso si spegnerà.
Se volete riusare il bollitore di nuovo, fate raffreddare l’interruttore termico di sicurezza per 15
– 20 secondi, quindi premere l’interruttore On/Off su On. Se l’interruttore On/Off non rimane
su ‘On’, l’acqua non è calda abbastanza per usare senza riscaldare..
Staccare il cavo dalla presa prima di sollevare il bollitore dalla base di alimentazione. Tenere
il bollitore solo per il manico, poiché la superficie e il coperchio saranno caldi.
Riportare il bollitore sulla base di alimentazione o posizionare una superficie di resistenza
calda dopo l’uso.
Se il bollitore è acceso accidentalmente quando è vuoto, il termostato lo spegnerà
automaticamente per prevenire che il bollitore si surriscaldi. Se questa situazione accade,
scollegare la base di alimentazione e lasciar raffreddare il bollitore prima di riempirlo di
nuovo.
Si raccomanda di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa quando non è in uso. Non
cercare di collegare qualsiasi altro apparecchio alla base di alimentazione o tamper with il
connettore in alcun modo.
CURA E PULIZIA
• Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Svuotare l’acqua rimanente e lasciar
raffreddare il bollitore prima di pulire.
• Se necessario, rimuovere e pulire il filtro Aquascreen (R) sciacquandolo sotto acqua
corrente. Il filtro può essere rimosso mantenendo saldamente tra il pollice e l’indice e
spingendo gentilmente l’estremità sinistra e destra..
• Con un utilizzo normale, un deposito di calcare può formarsi all’interno del bollitore e causare
un po’ di decolorazione. Il calcare, che è stato accumulato all’interno, può essere rimosso
bollendo parti uguali di aceto bianco e acqua (si consiglia 500 ml / 2 tazze di ognuno). Una
volta che l’acqua ha bollito, lasciare il miscuglio a riposo diverse ore o per tutta la notte.
Svuotare il miscuglio e riempire fino al livello MAX con acqua fresca. Portare l’acqua a d
ebollizione e gettarla. Per il calcare pesante, ripetere questo procedimento.
Nota: Questa costituzione può essere ritardata gettando la vecchia acqua e riempendolo
prima di ogni utilizzo.
• Non usare detersivi abrasivi.
• Non permettere all’acqua di entrare nella base di alimentazione.
• Non immergere il bollitore o la base di alimentazione in acqua o in altro liquido.
Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi di rimanere impigliati o di
inciampare in un cavo lungo. Possono essere usate prolunghe so se utilizzate con
attenzione. Se viene usata una prolunga, il voltaggio elettrico indicato sul cavo di
alimentazione o sulla prolunga dovrà almeno essere grande quanto quello indicato
sull’apparecchio. Se l’apparecchio è del tipo messa a terra, la prolunga dovrà essere in cavo
da 3 fili. La prolunga dovrà essere messa in modo da non appoggiare sul ripiano o sul
copritavolo,dove può essere tirato o fatto cadere dai bambini.
Avvertenza per la tutela dell’ambiente
Come indicato dal simbolo riportato sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso oppure sull'imballaggio, una volta terminata la
vita utile di questo prodotto, non smaltirlo nei normali rifiuti domestici, bensì portarlo ad un centro di raccolta per il
riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. I materiali sono riutilizzabili in conformità alla loro marcatura. Con il riutilizzo,
il ricupero dei materiali oppure altre forme del ricupero di apparecchi vecchi si contribuisce in modo importante alla tutela
del nostro ambiente. Richiedete all’amministrazione comunale i dati relativi al punto di smaltimento competente.
DK
Generelle sikkerhedsforskrifter
Kontroller at din lokale netspænding svarer til spændingen, angivet på specifikationsskiltet på dit
apparat.
Læs betjeningsvejledningen nøje igennem, inden du tager denne enhed i brug, og opbevar
den til senere brug.
Bevar venligst disse instruktioner, garantien, kvitteringen og, hvis det er muligt, kassen med
den indvendige emballage!
Enheden er udelukkende beregnet til privat og ikke til kommerciel brug! Udsæt den ikke for
direkte varme, sollys og fugt, og beskyt den mod slag.
Sørg for at stikket altid er trukket ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug, ved
tilslutning af tilbehør, når enheden rengøres, eller der opstår andre forstyrrelser. Sluk da
først for enheden. Træk i stikket, ikke i kablet.
Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer med fysiske, sanse eller mentale
handikap, eller manglende erfaring og viden (herunder børn), medmindre de bliver overvåget
eller instrueret om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
For at beskytte børn mod de farer der er ved elektriske apparater, lade dem aldrig være
uden opsyn med enheden. Derfor, når man vælger, hvor enheden skal placeres, gør det
således, at børn ikke har adgang til enheden. Sørg omhyggeligt for, at kablet ikke hænger
ned.
Undersøg regelmæssigt enheden, stikket og kablet for skader. Hvis der er skader af nogen
art, må enheden ikke anvendes, derimod skal apparatet repareres af en kvalificeret tekniker,
for at undgå farlige situationer. Der må kun anvendes originale reservedele.
En beskadiget ledning eller stik skal udskiftes af en autoriseret tekniker, for at undgå farlige
situationer. Reparer ikke selv denne enhed.
Opbevar enheden og kablet så de ikke udsættes for varme, direkte sollys, fugt, skarpe
kanter og lignende.
Anvend aldrig enheden uden opsyn! Sluk for enheden, når den ikke anvendes, selv for et
kort øjeblik.
Anvend ikke enheden udendørs.
•
Enheden må under ingen omstændigheder anbringes i vand eller andre væsker, eller
komme i berøring med disse. Betjen ikke enheden med våde eller fugtige hænder.
•
Skulle enheden blive fugtig eller våd, træk da øjeblikkelig stikket ud af stikkontakten. Ræk
ikke ned i vandet efter den.
•
Anvend kun enheden til det formål den er beregnet.
JORDFORBUNDET STIK
For at reducere risikoen for elektrisk stød, er dette apparat udstyret med et jordet stik (3 ben).
Hvis stikket ikke passer helt ind i stikkontakten, bedes du kontakte en kvalificeret elektriker. Du
må på ingen måde ændre på stikket eller benytte en adapter.
FØR FØRSTE BRUG
•
•
•
Læs samtlige vejledninger omhyggeligt, og behold dem til fremtidig brug.
Fjern al emballage.
Første gang du koger vand, skal du smide vandet ud.
BRUGSVEJLEDNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Filteret er blevet monteret på kedlen før forsendelsen. Hvis det er blevet fjernet, skal du
montere filteret, før du bruger kedlen. Hold ordentlig fast på filteret, og placer rillen i filteret
over kanten på låget. Tryk forsigtigt, og filteret vil gå på plads.
- Undgå at bruge kedlen uden filteret, da vandet kan plaske ud når det koger.
- Fjern ikke filteret når kedlen er varm.
Fyld kedlen op fra mellem halvvejs til helt fuld, som vist i niveauvinduet.
Bemærk:
Undgå at fylde kedlen op, mens den står på foden.
Undgå at bruge kedlen til andet end at koge vand i. Andre væsker vil forurene indersiden af
kedlen.
Undgå at fylde op over MAX-niveauet i niveauvinduet. Fyldes der for meget vand i kedlen,
kan dette forårsage vandet til at løbe over, når det koger.
Stil kedlen på foden, og sørg for, at den har kontakt til foden.
Stil On/Off (Tænd/Sluk) knappen på ‘On’ (Tænd). Indikatoren begynder at lyse, for at vise at
kedlen er i gang med at koge. Når vandet koger, skifter Tænd/Sluk knappen automatisk til
Sluk, og lyset i indikatoren slukkes.
Hvis du ønsker at bruge kedlen igen, skal du sørge for at lade den termiske
sikkerhedsafbryder køle ned i 15-20 sekunder, og stil herefter On/Off (Tænd/Sluk) knappen
på ’On’ (Tænd). Hvis knappen ikke bliver i ’On’ positionen, betyder dette, at vandet er varmt
nok, og ikke behøver at blive genopvarmet.
Træk stikket ud af stikkontakten, før du fjerner kedlen fra foden. Løft kun kedlen i håndtaget,
da resten af overfladen samt låget vil være varmt.
Stil kedlen tilbage på foden, eller stil den på en varmebestandig overflade efter brug.
Hvis kedlen tændes ved et uheld, mens den er tom, slukker termostaten automatisk for den,
for at forhindre, at den bliver overophedet. Skulle dette ske, skal du trække stikket ud af
stikkontakten og lade kedlen køle ned, før den benyttes igen.
Det anbefales at du trækket stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger kedlen. Forsøg
ikke at tilslutte andre apparater til foden, eller ændre på stikket på nogen måde.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
•
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af stikkontakten. Tøm al resterende vand og lad kedel køle af før rengøring.
Fjern og rengør Aquascreen-filteret (R) ved at skylle det under vand om nødvendigt. Filteret
kan fjernes med et fat greb med tommel- og pegefinger startende enten i højre eller venstre
kant, og så forsigtigt trækkes ud.
Ved normalt brug kan der opstå kedelsten på indersiden af kedlen, som kan forårsage
misfarvning. Kedelsten, der har aflejret sig inde i kedlen, kan fjernes ved at koge en lige del
af hvid eddike og vand (500ml / 2 kopper af hver anbefales). Når blandingen har været i kog,
skal du lade den stå i adskillige timer eller natten over. Hæld blandingen ud og fyld kedlen
med rent vand til MAX-niveau. Bring vandet i kog og hæld det ud. I tilfælde af meget aflejring
af kedelsten, skal denne proces gentages.
Bemærk: Denne opbygning kan forsinkes ved at hælde gammelt vand ud, og fylde nyt i ved
hvert brug.
Undgå at bruge slibende rengøringsmidler.
Undgå at der trænger vand ind i foden.
Undgå at kedlen eller foden dyppes i vand eller andre væsker.
Ledningen, som følger med, er meget kort for at reducere risikoen for at blive viklet ind i den eller
snuble over den. Benyttes der en forlængerledning, bedes du være forsigtig. Endvidere skal elkapaciteten på denne forlængerledning, eller på en eventuel aftagelig ledning, være mindst lige
så stor som på selve apparatet. Hvis apparatet skal være jordforbundet, skal forlængerledningen
være en jordet ledning med 3-ledere. Forlængerledningen skal føres således, at den ikke går
over skranker eller borde, hvor den kan trækkes i af børn, eller hvor folk kan snuble over den.
Retningslinjer for beskyttelse af miljøet
Dette apparat må ikke kasseres sammen med husholdningsaffald, men skal kasseres på en central genbrugsplads for
bortskaffelse af elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbol på apparatet, brugsvejledningen og på
emballagen, gør opmærksom på dette vigtige emne. De materialer der er anvendt i dette apparat, kan genbruges. Ved at
genbruge brugte husholdningsapparater medvirker du til beskyttelse af vores miljø. Spørg de lokale myndigheder hvor du
finder den lokale genbrugsplads.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising