Jamo SUB 200 User manual

Jamo SUB 200 User manual
10.05
SUB 200
-
+
SOURCE
On Auto Off
2
On Auto Off
1
3
4
2
3
ON
AUTO
OFF
Type ......................................................... SUB 200
System .......................................................... Bass reflex
Woofer (in / mm) .............................................8 / 203
Frequency range (Hz)................................... 36 - 150
Impedance (K Ohm) ................................................ 22
Phase.................................................... Adj. 0-180 deg.
Cut off frequency (Hz).................................... 40-150
Amplifier rated output (W peak) .......................200
Limiter ........................................................................ Yes
Dimensions (HxWxD mm / in) ... 303 x 230 x 430 .
...............................................................11.9 x 9.1 x 16.9
Weight (Kg / lb) ............................................ 8,4 / 18.5
4
English
Dansk
The scope of the warranty
Garantiens omfang
The warranty period will come into force as from the
purchase date stated on the invoice. The warranty will
apply for the following period of time:
Garantiperioden træder i kraft fra den på fakturaen påførte købsdato. Tidsrummet for garantiens dækning er
som følger:
• 2 years for electronics (power supply, amplifier, etc.)
• 7 years for other parts (cabinet, speaker units, etc.)
• 2 år for elektronikdele (strømforsyning, forstærker etc.)
• 7 år for andre dele (kabinet, højttaler-enheder etc.)
In case of warranty inquiries, please contact your dealer.
Alle henvendelser om garanti skal ske til forhandleren.
In case of request for service under warranty, please
enclose your original receipt.
Ved anmodning om servicering under garanti skal original faktura medbringes.
Defects covered by the warranty:
Except for the defects stated below, the warranty covers
any production and material defects of the product.
Hvad omfatter garantien:
Med undtagelse af nedenstående dækker garantien alle
fabrikations- og materialefejl på produktet.
Defects not covered by the warranty:
• Defects arising from accidents, misuse, normal wear
and tear, mis-maintenance, voltage variation,
overloading, stroke of lightning, and other force majeure events
• Defects arising from incorrect installation or operation
• Defects arising from modification/repair/attempt of
repair by a non-authorised service centre
• Defects arising from the use of non-original spare parts
• Defects on products with altered or lacking series
number
• Other defects due to conditions or circumstances
beyond the supplier’s control
Hvad omfatter garantien ikke:
• Fejl opstået som følge af uheld, misbrug, normalt slid,
misligholdelse, spændingsudsving, overbelastning,
lynnedslag og force majeure i øvrigt
• Fejl opstået som følge af ukorrekt installering eller betjening
• Fejl opstået som følge af modifikation/reparation/forsøg på reparation foretaget af et ikke-autoriseret service center
• Fejl opstået i forbindelse med brugen af uoriginale
reservedele
• Fejl på produkter med ændret eller manglende serienummer
• Fejl i øvrigt på grund af forhold eller omstændigheder, som leverandøren ikke er ansvarlig for
Transportation costs for servicing are not covered by the
warranty.
The supplier is liable only to repair or replace defective
parts or products and the supplier is not responsible for
indirect losses or damages arising from the use of the
product. A replacement cannot exceed the value of the
product under warranty.
To the extent that the enclosed conditions, including the
limitation of liabilities, are inconsistent with
indispensable regulations in the customer’s country of
residence, the latter shall have precedence.
Omkostninger til transport i forbindelse med servicering
er ikke omfattet af garantien.
Leverandøren er alene forpligtet til at udbedre eller
omlevere fejlbehæftede dele eller produkter, og leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab og/eller følgeskader i øvrigt ved brugen af produktet. Erstatningen kan
ikke overstige værdien af det leverede.
I det omfang nærværende betingelser, herunder ansvarsbegrænsning m.v., måtte stride mod ufravigelige regler
i kundens bopælsland har disse regler forrang i forholdet til nærværende bestemmelser.
5
Deutsch
Français
Garantieumfang
Couverture de la garantie
Der Garantiezeitraum beginnt mit dem auf der Rechnung
ange-gebenen Kaufdatum. Die Garantie gilt für die folgenden Zeiträume:
La garantie prend effet à la date de facture au client final, à condition qu’il s’agisse de produits figurant sur le
catalogue annuel en cours ou celui de l’année
précédente. La garantie constructeur s’établit comme
suit:
• 2 Jahre für die Elektronik (Netzteil, Verstärker etc.)
• 7 Jahre für sonstige Teile (Gehäuse, Lautsprechereinheiten etc.)
Bei Anfragen bezüglich der Garantie wenden Sie sich
bitte an Ihren Händler.
Wenn Sie eine Garantieleistung in Anspruch nehmen
möchten, so legen Sie bitte Ihre Originalquittung bei.
Schäden, die unter die Garantieleistung fallen:
Mit Ausnahme der unten aufgeführten Schäden umfaßt
die Garantie sämtliche Produktions- und Materialfehler
des Produktes.
Von der Garantieleistung ausgenommen sind:
• Schäden aufgrund von Unfällen, unsachgemäßer
Handhabung, Verschleiß im normalen Betrieb,
fehlerhafter Pflege oder Wartung, Spannungsschwankungen, Überlastung, Blitzschlag und anderen
Fällen höherer Gewalt
• Schäden aufgrund von unsachgemäßer Installation
oder Betrieb
• Schäden aufgrund von Veränderungen/Reparaturen/
Reparaturversuchen durch nicht-autorisierte ServiceAnbieter
• Schäden auf Grund der Benutzung anderer als der Original-Ersatzteile
• Schäden an Produkten, die eine geänderte oder gar
keine Seriennummer aufweisen
• andere Schäden, die auf Bedingungen oder Umstände
zurückgehen, die sich der Kontrolle des Herstellers
entziehen
Die Transportkosten für die Einsendung der Produkte im
Garantiefall werden durch die Garantie nicht gedeckt.
Der Hersteller ist nur dazu verpflichtet, fehlerhafte Teile
oder Produkte zu reparieren bzw. zu ersetzen. Der Hersteller übernimmt für indirekt auftretende Verluste oder
Schäden, die durch die Benutzung des Produkts
entstehen, keine Haftung. Der Wert einer Ersatzlieferung
kann niemals den Wert des Produktes, für das die
Garantie gilt, übersteigen.
Falls die beiliegenden Bedingungen, einschließlich der
Haftungseinschränkungen, nicht mit den im Land des
Kunden geltenden gesetzlichen Bestimmungen
übereinstimmen, haben letztere Vorrang.
6
• 2 ans pour les produits amplifiés (comportant de
l’électronique)
• 7 ans pour tous les produits (hors électronique)
Pour toute demande de garantie, contacter votre
revendeur.
Pour toute demande de réparation sous garantie, joindre
l’original de la facture.
Champ d’application de la garantie :
La garantie s’applique contre tout vice caché et
comprend le remplacement ou la remise en état sans
frais du matériel sur lequel un vice de fabrication a été
constaté.
Limites de la garantie :
La garantie ne s’applique pas dans les cas listés ci-dessous.
• Défectuosités survenues à la suite d’accident, mauvaise
utilisation, usure normale, mauvais entretien, variation
de tension, court-circuit, coupure de courant, et autres
cas de force majeure
• Défectuosités survenues à la suite de mauvaise installation
• Défectuosités survenues à la suite de modification/
réparation/tentative de réparation par une personne ou
un service non agréé
• Défectuosités survenues à la suite d’utilisation de pièces
détachées non originales
• Défectuosités des produits comportant des numéros de
série modifiés ou manquants
• Autres défectuosités dues à des conditions ou des
circonstances indépendantes de la volonté du
fournisseur
Les frais de port engendrés par la réparation ne sont pas
couverts par la garantie.
Le fournisseur s’engage seulement à réparer ou
remplacer les pièces défectueuses ou le produit luimême. Le fournisseur n’est pas responsable des
dommages causés dans le cadre de l’utilisation du
produit. Le produit échangé ne peut dépasser la valeur
du produit sous garantie.
Les réglementations en vigueur dans pays de résidence
du consommateur sont prioritaires et incompatibles
avec toutes les autres.
Nederlands
Svenska
Garantievoorwaarden
Garantins omfattning
De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop,
aangegeven op de factuur.
De garantie is geldig voor de volgende periode:
Garantiperioden gäller från det datum då produkten är
inköpt. Garantin gäller enligt följande tidsperioder.
• 2 jaar voor elektronica (power supply, versterker, etc)
• 7 jaar voor ander delen (kabinet, speaker units, etc.)
• 2 år för elektronik ( strömförsörjning, slutsteg etc )
• 7 år för andra delar ( kabinett, element etc )
Vid garantiförfrågan, kontakta din återförsäljare.
Indien u inlichtingen over uw garantie wilt, neem dan
contact op met uw dealer.
In het geval van een verzoek tot service onder garantie,
voegt dan uw originele aankoopbon bij.
Gebreken die onder de garantie vallen:
De garantie dekt alle fabricagefouten en defecten aan
het materiaal, met uitzondering van de hieronder
genoemde defecten:
Gebreken die niet onder de garantie vallen:
• Gebreken veroorzaakt door ongelukken, misbruik,
normale slijtage, verkeerd onderhoud, wisseling van
voltage, overbelasting, blikseminslag en andere
overmachtsituaties
• Gebreken veroorzaakt door incorrecte installatie of
bediening
• Gebreken veroorzaakt door wijziging/reparatie/
poging tot reparatie door een niet geautoriseerd
servicecentrum
• Gebreken bij producten waar sprake is van een
gewijzigd of ontbrekend serienummer
• Andere gebreken veroorzaakt door situaties of
omstandig-heden buiten beheer van de leverancier.
Om du behöver service under garantiperioden, skall du
bifoga originalkvittot.
Fel som täcks av garantin:
Med undantag av nedanstående fel, täcker garantin alla
produktions- och materialfel på produkten.
Fel som inte täcks av garantin:
• Fel som uppstått på grund av olyckor, oaktsamhet,
normalt slitage, felaktig skötsel, spänningsvariationer,
överbelastning, åsknedslag och andra force major
händelser.
• Fel som uppstått genom okorrekt installering eller
handhavande.
• Fel som uppstått genom modifierings/
reparationsförsök utförda av en icke auktoriserad
serviceverkstad.
• Fel som uppstått genom användning av icke
originaldelar.
• Fel på produkter med ändrade eller försvunna serienummer.
• Andra fel som uppstår genom omständigheter
utanför tillverkarens kontroll.
Transportkostnader för service omfattas ej av garantin.
Transportkosten voor service zijn niet gedekt door de
garantie.
De leverancier is alleen aansprakelijk voor het repareren
of vervangen van defecte onderdelen of producten. De
leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte verliezen
of schade aan het product ontstaan door gebruik van
het product. De waarde van een vervanged product mag
de waarde van het product onder garantie niet
overschrijden.
Leverantören är endast skyldig att reparera eller byta ut
defekta delar eller produkter och är inte ansvarig för
indirekta förluster eller skador i samband användningen
av produkten. Ett byte får inte överskrida värdet av produkten som omfattas av garantin.
I den mån bifogade villkor, inklusive begränsning av
skadeersättning, inte överensstämmer med gällande
bestämmelser i det land som kunden vistas, har de
sistnämnda företräde.
Voor zover de bijgevoegde voorwaarden, inclusief
aansprakelijkheidsbeperkingen, niet in overeenstemming zijn met de geldende regelgevingen in het
land van de klant, zijn deze laatste van toepassing.
7
Español
Italiano
Alcance de la garantía
Garanzia
El período de vigencia de la garantía empieza a partir de la
fecha de adquisición indicada en la factura de compra. La
garantía se aplicará por los siguientes períodos de tiempo:
Il periodo di garanzia inizia dalla data di vendita, come
indicata sul documento fiscale. La garanzia stessa verrà
applicata per i seguenti periodi di tempo:
• 2 años para elementos electrónicos (fuentes de
alimentación, amplificadores, etc.)
• 7 años para otros elementos (recintos, altavoces, etc.)
• 2 anni per le parti elettroniche (alimentatori,
amplificatori);
• 7 anni per le altre parti (cabinet, trasduttori).
Le rogamos que en caso de reclamación en garantía se
dirija a su Distribuidor.
Nel caso di necessità di chiarimenti, contattare il proprio
rivenditore.
Para la solicitud de intervención en garantía deberá
adjuntarse la factura original de compra.
In caso di richiesta di intervento in garanzia, per favore
allegare il documento fiscale di acquisto.
Defectos cubiertos por la garantía:
A excepción de los relacionados a continuación, la
garantía cubre todo defecto de fabricación y materiales
del producto.
Difetti coperti da garanzia:
eccezion fatta per i difetti elencati al punto successivo,
la garanzia copre ogni difetto di produzione e materiali.
Defectos no cubiertos por la garantía:
• Daños causados por accidentes, maltrato, negligencia,
puesta en marcha incorrecta, variaciones de voltaje,
averías de la red eléctrica, sobrecargas u otros daños
fortuitos.
• Daños causados por instalación o utilización
incorrectos.
• Daños producidos por reparaciones, intentos de
reparación y/o modificaciones realizados por servicios
no autorizados.
• Daños causados por el empleo de piezas de recambio
no originales.
• Daños a productos sin número de serie o con número
de serie alterado.
• Otros daños debidos a condiciones o circunstancias
fuera del control del proveedor.
Quedan excluidos de esta cobertura los gastos de transporte relacionados con las intervenciones en garantía.
El proveedor sólo se responsabiliza de la reparación o la
sustitución de las piezas o productos defectuosos. El
proveedor no se responsabiliza de cualesquiera pérdidas
o perjuicios indirectos causados por el uso del producto.
El valor del producto sustituto no podrá superar el del
producto objeto de garantía.
En caso de que las condiciones adjuntas, incluida la
limitación de responsabilidades, entren en conflicto con
la legislación vigente en el país de residencia del cliente,
tendrá precedencia dicha legislación.
8
Difetti non coperti da garanzia:
• Difetti dovuti da urti, uso improprio, normale
logoramento, cattiva od errata manutenzione,
applicazione di tensione errata, sovraccarico, fulmine
ed altri eventi di forza maggiore;
• Difetti dovuti ad installazione errata;
• Difetti dovuti a riparazioni effettuate da personale
non autorizzato;
• Difetti originati dall’utilizzo di parti di ricambio non
originali;
• Difetti apparsi su prodotti con alterazioni o
manomissioni del numero di serie;
• Altri difetti dovuti a cause non sotto il diretto controllo
del fornitore.
I costi di trasporto relativi ad interventi in garanzia non
sono coperti dalla garanzia stessa.
Il fornitore è responsabile soltanto per la riparazione o la
sostituzione dei componenti o prodotti difettosi ma non
è responsabile per danni indiretti o guasti provocati
dall’uso del prodotto. Una eventuale sostituzione non
può superare il valore del prodotto in garanzia.
Nell’ipotesi che le suaccennate condizioni di garanzia ,
inclusa la limitazione di responsabilità per il produttore,
siano incompatibili con le leggi del Paese di residenza
dell’acquirente, queste ultime prevarranno.
Português
Suomi
O alcance da garantia
Takuuehdot
O período de garantia vai iniciar a partir da data de
compra mencionada na nota fiscal. A garantia vai ser
aplicada nos períodos de tempo a seguir:
Takuu alkaa laskuun merkitystä ostopäivästä ja se on
voimassa seuraavan ajanjakson:
• 2 anos para eletrônicos (fonte de energia, amplificador,
etc.)
• 7 anos para outros componentes (gabinete, alto-falantes,
etc.)
• 2 vuotta elektroniikalle (teholähde, vahvistin ym.)
• 7 vuotta muille osille (kotelo, elementit ym.)
Takuun piiriin kuuluvissa vahinkotapauksissa ota yhteyttä
myyjään.
No caso de dúvidas sobre a garantia, por favor entre em
contato com o seu revendedor.
Jos tarvitset takuuseen kuuluvaa huoltoa, esitä
kaiuttimen alkuperäinen ostokuitti.
No caso de pedido de serviço dentro da garantia, anexe
a nota fiscal original.
Takuun kattavuus:
Seuraavassa kappaleessa lueteltuja poikkeuksia
lukuunottamatta Jamo-kaiuttimien takuu kattaa kaikki
tuotteessa tai sen valmistuksessa käytettyjen
materiaalien viat.
Defeitos cobertos pela garantia:
Com exceção dos defeitos descritos abaixo, a garantia
cobre qualquer defeito de produção ou de material no
produto.
Defeitos não cobertos pela garantia:
• Defeitos causados por acidentes, mal uso, desgaste normal, falta de manutenção, variação de voltagem,
sobrecarga, relâmpagos e outros eventos de força
maior
• Defeitos decorrentes de instalação ou operação
incorreta
• Defeitos decorrentes de modificações/ reparo/
tentativa de reparo por serviço de manutenção não
autorizado
• Defeitos decorrentes do uso de peças sobressalentes
não originais
• Defeitos em produtos com números de série alterados
ou incompletos
• Outros defeitos causados por condições ou
circunstâncias fora do controle do fornecedor
Custos de transporte para serviço não estão cobertos pela
garantia.
O fabricante é responsável por reparar ou substituir
partes defeituosas ou produtos e o fabricante não é
responsável por pedas indiretas ou danos causados pelo
uso do produto. Uma substituição não pode exceder o
valor do produto coberto pela garantia.
Para os fins destas condições, incluindo a limitação de
responsabilidades, se estas estiverem inconsistentes com
regulamentações indispensáveis do país do consumidor,
a mais recente será válida.
Takuu ei kata seuraavia tapauksia:
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta,
väärinkäytöstä,
normaalista
kulumisesta,
omatoimisesta huoltamisesta, käyttöjännitteen
vaihtelusta, ylikuormituksesta, salamaniskusta ja
muista force majeure -syistä
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisestä
asennuksesta ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat ei-valtuutetun
huoltoliikkeen suorittamista muutoksista, korjauksista
tai korjausyrityksistä
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin
alkuperäisten varaosien käyttämisestä
• Vahinkoja tuotteissa, joiden sarjanumero on muutettu
tai puuttuu kokonaan
• Muita sellaisia vahinkoja, joiden aiheutuminen on
valmistajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.
Takuu ei kata kuluja, jotka aiheutuvat tuotteen
toimittamisesta huoltoon.
Myyjän vastuu rajoittuu tuotteen rikkoutuneen osan
korjaamiseen tai vaihtamiseen eikä myyjä ole vastuussa
tuotteen käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
Korvaava tuote ei voi arvoltaan ylittää takuuehtojen
mukaan korvattavaa tuotetta.
Jos nämä ehdot, mukaanlukien myyjän vastuun
rajoittaminen, ovat ristiriitaisia asiakkaan kotimaassa
vallitsevan kuluttajansuojalain kanssa, jälkimmäisellä on
etusija.
9
10
11
12
7
7
13
14
15
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement