Philips SUH5100, SUH5100/10 User manual

Philips SUH5100, SUH5100/10 User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Notebook USB Hub
SUH5100
3. Philips está comprometida con el desarrollo, producción y
comercialización de productos no perjudiciales para la salud.
4. Philips confirma que si los productos se manipulan de forma
correcta para el uso al que están destinados, según las pruebas
científicas de las que se dispone actualmente, será seguro utilizarlos.
5. Philips participa activamente en el desarrollo de estándares de
CEM y seguridad internacionales, por lo que se puede anticipar a
futuros desarrollos de estándares para integrarlos en una etapa
temprana en sus productos.
1
a
c
b
d
Reciclaje
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales
y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un
producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/
EC::
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura
doméstica. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje
de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de
un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana.
e
EN
CS
DE
EL
ES
FR
HU
IT
NL
PL
User manual
Příručka pro uživatele
Benutzerhandbuch
Εγχειρίδιο χρήσης
Manual del usuario
Mode d’emploi
Felhasználói kézikönyv
Manuale utente
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
PT Manual do utilizador
RO Manual de utilizare
RU Руководство
пользователя
SL Uporabniški priročnik
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
ZH-TW
使用手冊
用户手册
ZH-CN
2
HD
2-1
2
•
•
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 y superiores
Puerto USB
Requisitos del sistema
2
Descripción de las funciones (fig. 1)
a Cable USB
b Puertos USB
c Indicador LED (se enciende cuando el concentrador USB recibe
3
1
Důležité informace
Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (EMP)
1. Společnost Philips Royal Electronics vyrábí a prodává mnoho
výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný
elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály.
2. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit
u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní
opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a
dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.
3. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez
nepříznivých vlivů na lidské zdraví.
4. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně
zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného
stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.
5. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů
EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další
vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.
Recyklace
© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.
Specifications are subject to change
without notice.Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.
SUH5100_QSG_V1.0
EN
1
Important
Electric-, Magnetic and Electromagnetic Fields (EMF)
1. Philips Royal Electronics manufactures and sells many products
targeted at consumers,which, like any electronic apparatus, in
general have the ability to emit and receive electromagnetic
signals.
2. One of Philips’ leading Business Principles is to take all necessary
health and safety measures for our products, to comply with all
applicable legal requirements and to stay well within the EMF
standards applicable at the time of producing products.
3. Philips is committed to develop, produce and market products
that cause no adverse health effects.
4. Philips confirms that if its products are handled properly for their
intended use, they are safe to use according to scientific evidence
available today.
5. Philips plays an active role in the development of international
EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further
developments in standardization for early integration in its
products.
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached
to a product, it means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC .
Never dispose of your product with other household waste. Please
inform yourself about the local rules on the separate collection of
electrical and electronic products. The correct disposal of your old
product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
3
System requirements
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 and above
USB port
Function overview (Fig. 1)
a USB cable
b USB ports
c LED indicator (Light up when power is supplied to the USB
hub)
d Power input socket
e Power adaptor
4
Use your product (Fig. 2)
B Warning
• Only use the supplied power adaptor. Use of another type of
adaptor may damage the USB hub, the devices attached, and
your computer.
•
•
2
•
•
Ensure that the USB cable of your hub is properly connected to
a USB port on your notebook.
To connect high power drain devices (e.g. external hard disks,
ect.) or charge USB rechargeable devices (e.g. MP3 players,
mobile phones, etc.), use the supplied power adaptor to supply
power (Fig. 2-1).
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 a novější
Port rozhraní USB
3
a
b
c
d
e
Přehled funkcí (obr. 1)
Kabel USB
Porty rozhraní USB
Indikátor LED (rozsvítí se, je-li zařízení USB hub pod proudem)
Zásuvka vstupu napájení
Síťový adaptér
4
Použití výrobku (obr. 2)
B Varování
• Používejte jen dodaný síťový adaptér. Použití jiného síťového
adaptéru může poškodit zařízení USB hub, připojená zařízení
a počítač.
•
•
1
Přesvědčte se, že je kabel USB zařízení hub řádně připojen
k portu rozhraní USB notebooku.
Chcete-li připojit zařízení s vysokým odběrem proudu (např.
externí pevné disky atd.) nebo nabíjet zařízení, která lze nabíjet
pomocí rozhraní USB (např. MP3 přehrávač, mobilní telefony atd..),
použijte k dodávce energie dodaný síťový adaptér (obr. 2-1).
1
Wichtig
Elektromagnetische Verträglichkeit
Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (EMF)
1. Philips Royal Electronics produziert und vertreibt viele
Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im
Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und
empfangen können.
2. Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips
ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren
rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum
Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMVNormen in vollem Maße einzuhalten.
3. Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und
zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen.
4. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass
die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem
Gebrauch sicher sind.
5. Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der
internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch
weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so
früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.
Recycling
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt
und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne
auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses
Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.:
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen
Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer
Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.
2
•
•
SUH5100_QSG.indd
Požadavky na systém
DE
Recycling
2
•
•
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a
součástí, které je možné recyklovat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté
popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU
2002/96/EC::
Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.
Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru
elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého
výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Systemanforderungen
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 und höher
USB-Port
Funktionsüberblick (Abb. 1)
a USB-Kabel
b USB-Anschlüsse
c LED-Anzeige (leuchtet, wenn der USB-Hub mit Strom versorgt
wird)
d Netzanschluss
4
e Netzteil
Verwendung des Produkts (Abb. 2).
B Warnung
• Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
Die Verwendung eines anderen Netzteils kann den USB-Hub,
angeschlossene Geräte und den Computer beschädigen.
•
•
Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel des Hubs korrekt an einen
USB-Anschluss des Notebooks angeschlossen ist.
Um Geräte mit hohem Stromverbrauch anzuschließen (z. B.
externe Festplatten) oder Geräte über USB aufzuladen (z. B.
MP3-Player, Mobiltelefone etc.), verwenden Sie das mitgelieferte
Netzteil, um das Gerät mit Strom zu versorgen (Abb. 2 – 1).
4
Uso del producto (fig. 2)
B Advertencia
• Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado.
El uso de otro tipo de adaptador puede dañar el concentrador
USB, los dispositivos conectados y el ordenador.
•
•
Asegúrese de que el cable USB del concentrador está
correctamente conectado al puerto USB del ordenador portátil.
Para conectar dispositivos que consumen mucha energía
(como discos duros externos, etc.) o cargar dispositivos USB
recargables (como reproductores de MP3, teléfonos móviles,
etc.), utilice el adaptador de alimentación que se incluye para
suministrar energía al concentrador (fig. 2-1).
FR
1
Important
Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (CEM)
EL
1
Σημαντικό
Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
1. Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πουλά προϊόντα
που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε
ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης
ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.
2. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips
είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας
και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις
απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν
εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία
παραγωγής τους.
3. Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και
πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις
στην υγεία.
4. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός
των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία
προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με
τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.
5. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των
διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips
τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον
τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα
στα προϊόντα της.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες
πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ::
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα
απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για
τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη
του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν
αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
2
•
•
Απαιτήσεις συστήματος
Windows® 7, Vista, XP, Mac OS® X 10.2.8 και μεταγενέστερη
έκδοση
Θύρα USB
3
Επισκόπηση λειτουργιών (Εικ. 1)
a Καλώδιο USB
b Θύρες USB
c Ένδειξη LED (Ανάβει όταν τροφοδοτείται ρεύμα στο διανομέα
USB)
d Υποδοχή εισόδου ισχύος
e Τροφοδοτικό
4
•
•
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB του διανομέα είναι σωστά
συνδεδεμένο σε μια θύρα USB του notebook σας.
Για να συνδέσετε συσκευές υψηλής κατανάλωσης ρεύματος
(π.χ. εξωτερικούς σκληρούς δίσκους κ.λπ.) ή για να φορτίσετε
επαναφορτιζόμενες συσκευές μέσω USB (π.χ. MP3 player,
κινητά τηλέφωνα κ.λπ.), χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο
τροφοδοτικό για την παροχή ρεύματος (Εικ. 2-1).
ES
1
1. Royal Philips Electronics fabrique et commercialise de nombreux
produits destinés aux consommateurs qui, comme tout appareil
électronique, peuvent généralement émettre et recevoir des
signaux électromagnétiques.
2. L’un des principes commerciaux majeurs de Philips consiste à
prendre toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires
pour ses produits, afin de satisfaire à toutes les législations
applicables et de respecter les normes relatives aux CEM
applicables lors de la production des produits.
3. Philips s’engage à développer, produire et commercialiser des
produits n’ayant aucun effet indésirable sur la santé.
4. Philips confirme que ses produits, s’ils sont manipulés
correctement et conformément à l’usage prévu, répondent
aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances
scientifiques actuelles.
5. Philips joue un rôle essentiel dans le développement des normes
internationales en matière de sécurité et d’EMF, ce qui lui permet
d’anticiper les développements à venir dans la normalisation
d’intégration de ses produits.
Recyclage
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux
et des composants de haute qualité pouvant être recyclés
et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le
produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE:
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères
ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur
dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l’ancien
produit permet de préserver l’environnement et la santé.
2
•
•
Importante
Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (CEM)
1. Philips Royal Electronics fabrica y vende muchos productos
dirigidos a consumidores que, al igual que cualquier aparato
electrónico, tienen en general la capacidad de emitir y recibir
señales electromagnéticas.
2. Uno de los principios empresariales más importantes de Philips
es adoptar todas las medidas de salud y seguridad necesarias
para que nuestros productos cumplan todos los requisitos legales
aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre
CEM en el momento en que se producen.
Configuration requise
Présentation des fonctionnalités (Fig. 1)
a
b
c
d
e
Câble USB
Ports USB
Voyant (S’allume lorsque le concentrateur USB est alimenté)
Prise d’entrée pour l’alimentation
Adaptateur secteur
4
Utilisation de votre produit (Fig. 2)
B Avertissement
• Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni. L’utilisation
de tout autre type d’adaptateur peut endommager le
concentrateur USB, les périphériques associés et votre
ordinateur.
•
•
Assurez-vous que le câble USB de votre concentrateur est
correctement branché sur un port USB de votre ordinateur
portable.
Pour connecter des appareils consommant beaucoup d’énergie
(ex. : disques durs externes, etc.) ou recharger des appareils via
USB (ex. : baladeurs MP3, téléphones portables, etc.), utilisez
l’adaptateur secteur fourni pour l’alimentation (Fig. 2-1).
HU
1
Fontos!
Rendszerkövetelmények
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 vagy újabb
USB-port
3
a
b
c
d
e
A funkciók áttekintése (1. ábra)
USB-kábel
USB-portok
LED-jelzőfény (Villanással jelzi az USB-hub áramellátását)
Tápfeszültség bemeneti aljzat
Adapter
4
A készülék használata (2. ábra)
B Figyelem
• Csak a készülékhez mellékelt adaptert használja. Más
típusú adapter használatával tönkreteheti az USB-hubot, a
csatlakoztatott készülékeket és a számítógépét.
•
•
Ellenőrizze, hogy a hub USB-kábele a megfelelő módon
csatlakozik-e a notebook USB-portjához.
Nagyfogyasztású készülékek (pl. külső merevlemezek, stb.)
csatlakoztatásához, újratölthető USB-eszközök (pl. MP3-lejátszók,
mobiltelefonok, stb.) töltéséhez, vagy a mellékelt adapter
áramellátásának biztosításához (2-1. ábra).
IT
1
Importante
Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (EMF)
1. Philips Royal Electronics produce e distribuisce al dettaglio diversi
prodotti e apparecchi elettronici che emettono e ricevono segnali
elettromagnetici.
2. Uno dei principi aziendali cardine di Philips prevede l’adozione
di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri
prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard
EMF in vigore al momento della produzione dell’apparecchio.
3. In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza
prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute.
4. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle
modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici
attualmente disponibili.
5. Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di
sicurezza internazionali. In questo modo, è in grado di anticipare
i risultati della standardizzazione e di garantirne l’integrazione nei
propri prodotti.
Riciclaggio
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con
materiali e componenti di alta qualità, che possono essere
riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote,
ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i
requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.:
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui
regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici
ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce
a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
2
•
•
Requisiti di sistema
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 e superiore
Porta USB
3
a
b
c
d
e
Panoramica delle funzioni (Fig. 1)
Cavo USB
Porte USB
Spia a LED (si accende quando l’hub USB viene alimentato)
Presa di alimentazione
Adattatore di alimentazione
4
Utilizzo del prodotto (Fig. 2)
B Avvertenza
• Utilizzare solo l’adattatore di alimentazione in dotazione.
L’utilizzo di un altro tipo di adattatore può danneggiare l’hub
USB, i dispositivi collegati e il computer.
•
•
Windows® 7, Vista, XP ; Mac OS® X 10.2.8 et ultérieure
Port USB
3
Χρήση προϊόντος (Εικ. 2)
B Προειδοποίηση
• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου τροφοδοτικού
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο διανομέα USB, τις
συνδεδεμένες συσκευές και τον υπολογιστή σας.
2
•
•
alimentación)
d Toma de entrada de alimentación
e Adaptador de alimentación
CS
A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum
azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai
irányelvnek.:
Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon
az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére
vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.
Assicurarsi che il cavo USB dell’hub sia collegato in maniera
corretta a una porta USB del notebook.
Per collegare dispositivi ad alto consumo energetico (ad
esempio, hard disk ecc....) oppure caricare dispositivi ricaricabili
USB (ad esempio, lettori MP3, telefoni cellulari, ecc...), utilizzare
l’adattatore di alimentazione in dotazione (Fig. 2-1).
NL
1
Belangrijk
Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden (“EMF”)
1. Koninklijke Philips Electronics maakt en verkoopt vele
consumentenproducten die net als andere elektronische
apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en
ontvangen.
2. Een van de belangrijkste principes van Philips is ervoor te zorgen
dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten
inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze
producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden
op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.
3. Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren
en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid.
4. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe
bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste
wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie
van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale
EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op
toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.
Elektromos, mágneses és elektromágneses mezők (EMF)
Recycling
1. A Philips Royal Electronics számos olyan terméket gyárt és kínál
eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek
általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.
2. A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden
szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása
termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes
vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termékek gyártásakor
érvényben lévő EMF-szabványoknak.
3. A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására
kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.
4. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű
használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak
minősülnek.
5. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági
szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a
szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és
azok beépítését termékeibe.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw
gebruikt kunnen worden.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een
afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product
onder de Europese richtlijn 2002/96/EG::
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk
afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden
afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede
afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen
van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.
Újrafelhasználás
a USB-kabel
b USB-poorten
c LED-indicator (gaat branden wanneer de USB-hub van voeding
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
2
•
•
3
Systeemvereisten
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 en hoger
USB-poort
Functieoverzicht (afb. 1)
wordt voorzien)
d Voedingsingang
e Voedingsadapter
2009-11-30
11:10:30
Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados
e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado
afixado num produto, significa que o produto é abrangido
pela Directiva Europeia 2002/96/CE::
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos
domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local
relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação
correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais
consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
2
•
•
3
Requisitos do sistema
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 e superiores
Porta USB
Vista geral das funções (Fig. 1)
a Cabo USB
b Portas USB
c Indicador LED (Acende quando é fornecida energia ao hub
USB)
d Tomada de entrada da corrente
e Transformador
4
Utilização do produto (Fig. 2)
B Aviso
• Utilize apenas o transformador fornecido. A utilização de
outro transformador pode danificar o hub USB, os aparelhos
ligados e o seu computador.
•
Certifique-se de que o cabo USB do seu hub está
correctamente ligado a uma porta USB no seu computador
portátil.
2
•
•
3
Системные требования
ОС Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 или более
поздних версий
Порт USB
Обзор функций (рис. 1)
a USB-кабель
b USB-порты
c Светодиодный индикатор (загорается при подаче питания
на USB-концентратор)
d Разъем подачи питания
e Адаптер питания
4
Эксплуатация изделия (рис. 2)
B Предупреждение
• Используйте только адаптер питания, входящий в
комплект. Использование другого адаптера может
привести к повреждению USB-концентратора,
подключенных устройств и компьютера.
•
•
Убедитесь, что USB-кабель концентратора надежно
подключен к USB-порту компьютера.
Для подключения устройств с высоким коэффициентом
энергопотребления (например, внешних жестких дисков
и пр.) или зарядки устройств через USB-порт (например,
MP3-плееров, мобильных телефонов и пр.) используйте
прилагаемый адаптер (рис. 2-1).
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 och senare
USB-port
3
a
b
c
d
e
Funktionsöversikt (bild 1)
USB-kabel
USB-portar
Lysdiodsindikator (lyser vid strömförsörjning till USB-hubben)
Nätingång
Nätadapter
4
Använd produkten (bild 2)
B Varning
• Använd endast den nätadapter som medföljer. Om en annan
typ av adapter används kan det skada USB-hubben, anslutna
enheter och datorn.
•
•
Se till att hubbens USB-kabel är ordentligt ansluten till en USBport på din bärbara dator.
För att ansluta enheter som drar mycket ström (t.ex. externa
hårddiskar) eller ladda laddningsbara USB-enheter (t.ex. MP3spelare och mobiltelefoner) använder du den medföljande
nätadaptern för strömförsörjning (bild 2-1).
•
Önemli
Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (EMF)
1. Philips Royal Electronics, herhangi bir elektronik alet gibi, genel
anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine
sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.
2. Philips’in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için
gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle
uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF
standartlarına uymaktır.
3. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler
geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır.
4. Philips, tüm ürünlerinin kulanım amaçları doğrultusunda
kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre
güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde
etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri
ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.
確認集線器的 USB 纜線已妥善連接您筆記型電腦的 USB
連接埠。
若要連接高耗電裝置 (如外接式硬碟等) 或為 USB 充電裝
置進行充電 (如 MP3 播放機、手機等),請使用隨附的電源
變壓器供應電源 (圖 2-1)。
ZH-CN
1
重要信息
电、磁和电磁场 (EMF)
1. Philips 电子集团主要面向广大消费者制造和销售各类产
品,包括通常能放射和接收电磁信号的各种电子设备。
2. Philips 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种
必要的健康和安全措施,符合所有相应的法律要求,并在
生产产品时严格遵照 EMF 标准。
3. Philips 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害
的产品。
4. Philips 确认,据目前的科学证明,如果其产品使用得当,
则对人体毫无危害。
5. 长期以来,Philips 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工
作中扮演着积极的角色,这就使 Philips 总能预知标准的发
展趋势,并率先应用到其产品中去。
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
h
˜
•
回收
本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。
如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号,则表示此产品
符合欧盟指令 2002/96/EC:
切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。 请自行了解当
地关于分类收集电子和电气产品的规定。 正确弃置旧产
品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。
2
•
3
1
使用您的產品 (圖 2)
B 警告
• 請僅使用隨附的電源變壓器。 使用其他類型的變壓器可能
會損壞 USB 集線器、連接裝置與您的電腦。
h
4
•
TR
功能總覽 (圖 1)
USB 纜線
USB 連接埠
LED 指示燈 (USB 集線器有電時,指示燈會亮起)
電源輸入插孔
電源變壓器
⦃ֱՓ⫼ᳳ䰤 Environmental Protection Use Period, ℸᷛ䆚ᣛᳳ䰤 (कᑈ, Ң⫳ѻ᮹ᳳㅫ䍋), ⬉ᄤֵᙃѻકЁ৿᳝ⱘ
Systemkrav
a
b
c
d
e
᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴೼ℷᐌՓ⫼ⱘᴵӊϟϡӮথ⫳໪⊘៪さব, ⫼᠋Փ⫼䆹⬉ᄤֵᙃѻકϡӮᇍ⦃๗䗴៤Ϲ䞡∵ᶧ៪ᇍ
݊Ҏ䑿ǃ䋶ѻ䗴៤Ϲ䞡ᤳᆇⱘᳳ䰤.
2
•
•
3
˜
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa
material och komponenter som både kan återvinnas och
återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på
produkten innebär att produkten följer EU-direktivet
2002/96/EC::
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de
lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska
produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan
du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
系統需求
Windows® 7、Vista、XP;Mac OS® X 10.2.8 或更高版本
USB 連接埠
˜
Återvinning
2
•
•
˜: 㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼೼䆹䚼ӊ᠔᳝ഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣ഛ೼ SJ/T11363-2006 ᷛ‫ޚ‬㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖ҹϟDŽ
h: 㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼㟇ᇥ೼䆹䚼ӊⱘᶤϔഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣䍙ߎ SJ/T11363-2006 ᷛ‫ޚ‬㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖DŽ
⊼ķᴀѻક໻໮᭄ⱘ䚼ӊ䞛⫼᮴↦᮴ᆇⱘ⦃ֱᴤ᭭ࠊ䗴৿᳝᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴ⱘ䚼ӊⱚ಴ܼ⧗ᡔᴃথሩ∈ᑇ䰤
ࠊ㗠᮴⊩ᅲ⦄᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴ⱘ᳓ҷ
ĸ⦃ֱՓ⫼ᳳ䰤ⱘখ㗗ᷛ‫ޚ‬প‫އ‬ѢѻકℷᐌᎹ԰ⱘ⏽ᑺ੠⑓ᑺㄝᴵӊDŽ
Утилизация
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые
подлежат переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением
перечеркнутого мусорного бака, это означает,
что изделие подпадает под действие директивы
Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC::
Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для
утилизации электрических и электронных изделий необходимы
сведения о местной системе отдельной утилизации отходов.
Правильная утилизация отработавшего изделия поможет
предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många
konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla
elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot
elektromagnetiska signaler.
2. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga
hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla
tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder
som är tillämpliga när produkten tillverkas.
3. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra
produkter som inte orsakar hälsorisker.
4. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och
i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga
belägg.
5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella
EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips
att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig
integrering i våra produkter.
h
1. A Philips Royal Electronics fabrica e comercializa muitos
produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho
electrónico em geral, têm a capacidade de emitir e receber sinais
electromagnéticos.
2. Um dos mais importantes princípios empresariais da Philips é
a implementação de todas as medidas de saúde e segurança
necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os
requisitos legais aplicáveis, bem como normas dos CEM aplicáveis
no momento de fabrico dos produtos.
3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e
comercializar produtos que não causem efeitos adversos na
saúde.
4. A Philips confirma que se os seus produtos forem devidamente
utilizados para o fim a que se destinam são seguros de utilizar, de
acordo com as provas científicas actualmente disponíveis.
5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de
normas internacionais sobre CEM e segurança, permitindo à
Philips incorporar previamente melhoramentos no processo de
fabrico dos seus produtos.
Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF)
݊ᅗ䚼ӊ2WKHUV
Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos (CEM)
Viktigt!
˜
Importante
1. Компания Philips Electronics производит и продает продукцию
для потребителей, которая, как и любые электронные
приборы, может излучать и принимать электромагнитные
сигналы.
2. Одним из ключевых принципов компании Philips является
забота о здоровье и безопасности потребителей, а
также соответствие продукции всем соответствующим
законодательным требованиям и существующим стандартам
безопасности воздействия ЭМП.
3. Philips стремится разрабатывать, производить и продавать
изделия, не оказывающие отрицательного воздействия на
здоровье.
4. Philips подтверждает, что при правильном обращении и
использовании в указанных целях его изделия безопасны в
соответствии с современными научными данными.
5. Philips активно участвует в разработке международных
стандартов ЭМП и стандартов безопасности, что
позволяет компании заранее применять эти стандарты при
производстве изделий.
1
您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造,可回
收和重複使用。
當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時,代表產品適用於
歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC:
請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。 請了解當
地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。 正確處理廢棄產
品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。
h
1
Электрические, магнитные и электромагнитные поля (ЭМП)
SV
回收
䞥ሲ䚼ӊ 0HWDOOLFHOHPHQWV
PT
Важно!
•
Poskrbite, da bo kabel USB vozlišča pravilno priključen na vrata
USB notesnika.
Če želite priključiti energijsko zelo potratne naprave (kot so
zunanji trdi diski ipd.) ali napolniti baterije naprav USB (kot so
predvajalniki MP3, mobilni telefoni ipd.), za napajanje uporabite
priloženi napajalni adapter (sliki 2–1).
˜
•
Upewnij się, że przewód USB huba jest podłączony prawidłowo
do portu USB laptopa.
Aby podłączyć urządzenia wymagające dużej mocy (np.
zewnętrzne dyski twarde itd.) lub ładować urządzenia USB
(np. odtwarzacze MP3, telefony komórkowe itd.) skorzystaj z
dołączonego zasilacza (rys. 2–1).
1
•
˜
•
RU
B Opozorilo
• Uporabljajte samo priloženi napajalni adapter. Z drugačnim
napajalnim adapterjem bi lahko poškodovali vozlišče USB,
priključene naprave in računalnik.
1. Philips Royal Electronics (皇家飛利浦電子公司) 製造並銷
售多項消費性產品,這些產品就如同其他電器,通常能收
發電磁訊號。
2. Philips 的一項重要企業原則,就是針對自身的產品進行必
要的健康與安全檢測,以符合所有適用的法律規定,以及
在產品生產期間符合適用的 EMF 標準。
3. Philips 致力於開發、生產及銷售不危害健康的產品。
4. Philips 保證,只要依照正確用途並妥善使用,根據現有的
科學研究資料,使用本公司產品並無安全顧慮。
5. Philips 積極參與國際 EMF 與安全標準的開發,因此得以
掌握標準化的發展,及早將標準化與自身的產品整合。
˜
Korzystanie z urządzenia (rys. 2)
B Ostrzeżenie
• Korzystaj jedynie z zasilacza dołączonego do zestawu.
Korzystanie z innego zasilacza może doprowadzić do
uszkodzenia huba USB, podłączonych do niego urządzeń oraz
komputera.
Uporaba izdelka (slika 2)
重要事項
電場、磁場與電磁場 (EMF)
h
zasilania)
4
1
ล᭭䚼ӊ 3ODVWLFSDUWV
•
Cablul USB al hub-ului dvs. trebuie să fie conectat corect la un
port USB al notebook-ului.
Pentru a conecta dispozitive cu consum mare (de ex. hard discuri externe etc.) sau a încărca dispozitivele USB reîncărcabile
(de ex. playere MP3, telefoane mobile etc.), utilizaţi adaptorul de
alimentare furnizat pentru a alimenta cu energie (Fig. 2-1).
napajanje)
d Vtičnica za napajanje
e Napajalni adapter
ZH-TW
˜
•
Utilizarea produsului dvs. (Fig. 2)
Pregled funkcij (slika 1)
a Kabel USB
b Vrata USB
c Indikator LED (sveti, ko je vozlišče USB priklopljeno na
˜
4
d Gniazdo wejściowe zasilania
e Zasilacz
4
Prezentarea funcţiilor (Fig. 1)
Cablu USB
Porturi USB
Indicator LED (se aprinde când hub-ul USB este alimentat)
Priză de alimentare
Adaptor de alimentare
•
FCC - Remarques sur la conformité
Hub’ın (göbek) USB kablosunun dizüstü bilgisayarınızdaki USB
portuna bağlı olduğundan emin olun.
Yüksek güçlü boşalmalı cihazlara (örn. harici sabit diskler, vb.)
bağlamak veya USB yeniden şarj edilebilir USB cihazlarını (örn.
MP3 çalarlar, cep telefonları, vb.) şarj etmek için güç vermek
amacıyla birlikte verilen güç adaptörünü kullanın (Şek. 2-1).
˜
Opis elementów urządzenia (rys. 1)
a przewód USB
b porty USB
c wskaźnik LED (podświetla się po podłączeniu huba USB do
a
b
c
d
e
•
˜
3
3
Ürününüzün kullanılması (Şek. 2)
B Uyarı
• Sadece ürünle birlikte verilen güç adaptörünü kullanın. Başka
adaptör tiplerinin kullanılması USB hub’a (göbek), bağlı
cihazlara ve bilgisayarınıza zarar verebilir.
˜
B Avertisment
• Utilizaţi numai adaptorul de alimentare furnizat. Utilizarea
unui alt tip de adaptor poate deteriora hub-ul USB,
dispozitivele conectate şi calculatorul dvs.
Wymagania systemowe:
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 şi superior
Port USB
4
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 in novejše različice
Vrata USB
3
Fonksiyonlara genel bakış (Şek. 1)
USB kablosu
USB portları
LED göstergesi (USB hub’a (göbek) güç verildiğinde yanar)
Güç giriş soketi
Güç adaptörü
˜
2
•
•
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 i nowszy
Port USB
Cerinţe sistem
Sistemske zahteve
a
b
c
d
e
h
2
•
•
2
•
•
3
⬉䏃ᵓ㒘ӊ 3:%$VVHPEO\
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane
z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które
nadają się do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on
postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.:
Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się
z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga
zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie
zdrowia.
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in
sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je
izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES::
Izdelka ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Pozanimajte se o lokalnih pravilih za ločeno zbiranje električnih in
elektronskih izdelkov. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Sistem gereksinimleri
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 ve üzeri
USB bağlantı noktası
໮⒈㘨㣃3%% ໮⒈Ѡ㣃䝮3%'(
Reciclarea
Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din
materiale şi componente de înaltă calitate, care pot fi
reciclate şi reutilizate.
Când vedeţi simbolul unei pubele cu un X peste ea, aceasta
înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE
2002/96/EC::
Niciodată nu evacuaţi produsul împreună cu gunoiul menajer. Vă
rugăm să vă informaţi despre regulamentele locale referitoare la
colectarea separată a produselor electrice şi electronice. Scoaterea
din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecinţelor
potenţial negative asupra mediului şi a sănătăţii umane.
Recikliranje
2
•
•
˜
1. Philips Royal Electronics produce şi vinde o gamă largă de
produse destinate consumatorilor, produse care, ca orice
dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite şi a
primi semnale electromagnetice.
2. Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea
tuturor măsurilor de siguranţă şi de sănătate necesare pentru
produsele noastre, conformitatea cu toate cerinţele legale în
vigoare şi menţinerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în
momentul fabricării produselor.
3. Philips este dedicat dezvoltării, producţiei şi vânzării de produse
care nu afectează negativ sănătatea.
4. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului
dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform
demonstraţiilor ştiinţifice disponibile în acest moment.
5. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaţionale
EMF şi de siguranţă, ceea ce permite Philips să anticipeze
dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie
în produsele noastre.
݁Ӌ䫀&U9,
Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice (EMF)
˜
Recykling
Important
˜
1. Firma Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje wiele
produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które —
jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz
odbierać sygnały elektromagnetyczne.
2. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie
wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i
nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje
to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów
prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola
magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.
3. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i
sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu
na zdrowie.
4. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą
naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są
używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu
międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa,
co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju
standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do
nowych przepisów.
1
1. Philips Royal Electronics izdeluje in prodaja veliko potrošniških
izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo
in sprejemajo elektromagnetne signale.
2. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh
ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke
ob upoštevanju vseh zakonskih zahtev in standardov za
elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.
3. Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo
zdravju.
4. Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive
znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in
na predviden način.
5. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih
standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar
družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo
integracijo izdelkov.
h
Ważne
Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)
RO
⬉㓚 &DEOH
1
Pomembno
Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF)
FCC - Notice of compliance
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket
bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.:
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen,
elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar
hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru
biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
ѻકЁ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴ⱘৡ⿄ঞ৿䞣
PL
1
Geri dönüşüm
䬝&G
•
Controleer of de USB-kabel van uw hub goed is aangesloten op
een USB-poort van uw notebook.
Gebruik de meegeleverde voedingsadapter voor apparaten
met een hoog energieverbruik (externe harde schijven, enz.)
of om USB-apparaten mee op te laden (MP3-spelers, mobiele
telefoons, enz.) (afb. 2-1).
SL
∲+J
•
Para ligar aparelhos de alto consumo (p. ex. discos rígidos
externos, etc.) ou carregar dispositivos USB recarregáveis (p. ex.
leitores MP3, telemóveis, etc.), utilize o transformador fornecido
para a alimentação de corrente (Fig. 2-1).
䪙3E
•
䚼ӊৡ⿄1DPHRIWKH3DUWV
Uw product gebruiken (afb. 2)
B Waarschuwing
• Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. Als u een
ander type adapter gebruikt, kunnen mogelijk de USB-hub, de
aangesloten apparaten en uw computer beschadigd raken.
4
a
b
c
d
e
4
系统要求
SUH5100
Windows® 7、Vista、XP;Mac OS® X 10.2.8 及更高
版本
USB 端口
功能概述(图 1)
USB 线缆
USB 端口
LED 指示灯(USB 集线器通电后即会亮起)
电源输入插孔
电源适配器
使用您的产品(图 2)
B 警告
• 只能使用随附的电源适配器。 使用其它类型的适配器可能
会损坏 USB 集线器、所连接设备及电脑。
•
•
确保集线器的 USB 线缆已正确连接至笔记本上的 USB 端
口。
要连接高功耗设备(如外部硬盘等)或为 USB 充电设备
(如 MP3 播放机、手机等)充电,请使用随附的电源适
配器进行供电(图 2-1)。
Printed in China
SUH5100_QSG.indd
2
2009-11-30
11:10:36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project