Princess | 565780 | Instructions for use | Princess Foot Spa DeLuxe

Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d’emploi
Anleitung
Instrucciones de Uso
Istruzioni d’uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instruções de utilização
TYPE 565780
FOOT SPA DELUXE
NL
Gebruiksaanwijzing
UK
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
..................................
3
F
Mode d’emploi
D
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
E
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
S
Bruksanvisning
.......................................
.......................................
5
9
DK
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SF
Käyttöohje
P
Instruções de utilização
GR
ARAB
...........................................
12
............................
13
.......................................................
14
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OKT 09 V0
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
Lees voordat u de FOOT SPA voor de eerste keer gebruikt de instructies zorgvuldig door en bewaar ze
om later nog eens te kunnen raadplegen. Controleer of de netspanning in uw woning overeenkomt met die
van het apparaat.
De FOOT SPA is dé manier om uw vermoeide voeten te verwennen en daarmee te zorgen dat uw hele lichaam
zich ontspant. De FOOT SPA kan worden gebruikt om uw voeten te masseren en om massagewarmte te
leveren. Met behulp van de infraroodfunctie kunt u uw voeten verwarmen en de bloedcirculatie stimuleren.
INSTELLINGEN
Stand 0 - Uit
Stand 1 - Vibratie
Stand 2 - Infrarood- & Warmtefunctie
Stand 3 - Vibratie & Infrarood & Warmtefunctie
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het bad wordt gevuld, geleegd of schoongemaakt.
- Ga niet in het bad staan.
- U mag een beetje badolie gebruiken in het bad. Gebruik in het water geen andere producten. Gebruik
alleen schoon leidingwater.
- Als u aan suikerziekte lijdt, dient u voordat u het bad gaat gebruiken eerst uw arts te raadplegen.
- Als u wonden aan of andere gezondheidsproblemen met uw voeten of benen hebt, of als u na gebruik
van het bad pijn, jeuk of een branderig gevoel hebt, dient u eerst uw arts te raadplegen voordat u het
bad opnieuw gebruikt.
- Vul het bad nooit verder dan tot het maximumstreepje aan de binnenkant van het bad.
- Plaats het bad op een stabiele vloer die waterpas is. Plaats het niet op dik tapijt, aangezien daardoor de
ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen worden.
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
- Vul het bad met een kan of emmertje warm of koud water, al naar gelang uw voorkeur. Het verwarmingselement van het bad houdt het warme water enige tijd op temperatuur, maar kan koud water niet
opwarmen. Als u dus een warm voetenbad wilt, dan moet u het bad met water met de gewenste
temperatuur vullen.
- Zet een stoel voor het bad, steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en zet het op de
gewenste stand.
- Ga eerst zitten. Plaats dan uw voeten in het bad. Ga niet in het bad staan.
- Zorg dat het water niet over de rand van het bad of op de keuzeschakelaar spat.
- Na gebruik dient u het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Maak het bad schoon met schoon water en een mild reinigingsmiddel. Droog het vervolgens af.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes.
VEILIGHEID
-
Wikkel het snoer niet strak om het bad.
Gebruik het voetbad niet in de badkamer of douche of vlakbij een wastafel met water.
Bedien het bad alleen met droge handen.
Zorg dat het bad alleen gebruikt wordt door mensen die deze instructies kunnen lezen en begrijpen.
Gebruik het bad niet als het apparaat of het snoer beschadigd is. Breng in dat geval het bad terug
voor reparatie. Een beschadigd snoer kan alleen met speciaal gereedschap worden vervangen door de
servicedienst.
- Dit voetbad is alleen bedoeld voor huishoudelijk ge¬bruik.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- Het gebruik van dit apparaat door personen (met inbegrip van kinderen) met een
geestelijke of lichamelijke handicap, of met te weinig ervaring of deskundigheid, kan
gevaarlijk zijn. De voor de veiligheid van deze gebruikers verantwoordelijke persoon
dient ze duidelijke instructies te geven voor of ze te begeleiden bij het gebruik van dit
apparaat.
3
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
Read the instructions carefully before you use the FOOT SPA for the first time and retain for later reference.
Check whether the mains voltage in your home corresponds to that of the appliance.
The FOOT SPA is the perfect way to soothe tired and painful feet, which helps to relax the entire body.
The FOOT SPA can be used to massage your feet and it can provide massaging heat. Using the infrared
function you can warm your feet and stimulate the blood circulation.
SETTINGS
Setting 0 - Off
Setting 1 - Vibration
Setting 2 – Infrared & Keep warm function
Setting 3 – Vibration & Infrared & Keep warm function
IMPORTANT INSTRUCTIONS
- Remove the plug from the socket when the bath is being filled, emptied or cleaned.
- Do not stand in the bath.
- You can use a little bit of bath oil in the bath. Do not use any other products in the water. Use only
clean tap water.
- If you have diabetes, first consult your doctor before using the bath.
- If you have any wounds or other health problems with your feet or legs, or if you experience pain,
itching or a burning feeling after using this bath, consult your doctor first before using the bath again.
- Do not fill the bath higher than the top marker line inside the bath.
- Place the bath on a stable, level floor, but not on thick carpeting or a thick rug, as this could block the vents.
INSTRUCTIONS FOR USE
- Use a jug, small bucket or something similar to fill the bath with warm or cold water, whichever you
prefer. The bath heater is strong enough to maintain the temperature of warm water for a period of
time, but not to warm up cold water. So if you want a warm foot bath, use warm water of the desired
temperature.
- Place a chair in front of the bath, plug in the appliance and switch it to the desired setting.
- First sit and then place your feet in the bath. Do not stand in the bath!
- Make sure that the water does not splash over the edge of the bath or on the selector switch.
- After use, switch off the bath and remove the plug from the socket.
- Clean the bath with clean water and a mild detergent, then dry off. Do not use any abrasive detergents
or sponges.
SAFETY
-
Do not wind the cord tightly around the bath.
Do not use the foot bath in the bathroom or shower, or near a sink(s) filled with water.
Operate the bath with dry hands.
Only allow the bath to be used by persons who can read and understand these instructions.
Do not use the bath if it is damaged or if the cord is damaged. In this case, return the bath for repairs.
A damaged cord can only be replaced by our technical service department with the special tools.
- This foot bath is intended for household use only.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The use of this appliance by persons (including children) with a physical, sensory, mental or motorial
disability, or lack of experience and knowledge can cause hazards. Persons responsible for their safety
should give explicit instructions and supervise the use of the appliance.
U.K. WIRING INSTRUCTIONS
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
BLUE
NEUTRAL
BROWN
LIVE
As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the
colour markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with
the letter N or coloured black.
4
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the
letter L or coloured red.
With this appliance, if a 13 amp plug is used a 3 amp fuse should be fitted. If any other type of plug is
used, a 15 amp fuse must be fitted either in the plug or at the distribution board
THIS IS A DOUBLE INSULATED APPLIANCE AND DOES NOT NEED AN EARTH CONNECTION
WARNING: ON NO ACCOUNT SHOULD EITHER THE LIVE OR NEUTRAL WIRES BE
CONNECTED TO THE EARTH TERMINAL
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser votre FOOT SPA pour la première fois et conservez-le
afin de pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire. Assurez-vous que le voltage de votre domicile
correspond à celui indiqué sur l'appareil.
Le FOOT SPA est idéal pour détendre les pieds douloureux et fatigués et relaxer ainsi tout le corps. Le
FOOT SPA s'utilise pour le massage des pieds et il procure de la chaleur. La fonction infrarouge permet
de chauffer les pieds et de stimuler la circulation sanguine.
REGLAGES
Réglage 0 - Eteint
Réglage 1 - Vibration
Réglage 2 – Fonction infrarouge et maintien de la température
Réglage 3 – Vibration & Fonction infrarouge et maintien de la température
INSTRUCTIONS IMPORTANTES
- Débranchez la fiche mâle de la prise pour remplir le bain d’eau, le vider ou le nettoyer.
- Ne vous tenez pas debout dans le bain.
- Vous pouvez verser un peu d’huile de bain dans l’eau. N’ajoutez aucun autre produit dans l’eau.
Utilisez uniquement de l’eau pure du robinet.
- Si vous souffrez de diabète, demandez l’avis de votre médecin avant d’utiliser le bain de pieds.
- Si vous avez des blessures ou autres problèmes de santé aux pieds ou aux jambes, ou si vous ressentez
une douleur, irritation ou sensation de brûlure après avoir utilisé ce bain, consultez votre médecin avant
de l’utiliser de nouveau.
- Ne dépassez jamais la limite de remplissage indiquée à l’intérieur du bain.
- Installez le bain sur une surface plane et solide mais pas sur une moquette ou un tapis épais car cela
pourrait obturer les orifices de ventilation.
MODE D'EMPLOI
- Versez de l’eau chaude ou froide, comme vous préférez, à l’aide d’une carafe, d’un petit seau ou tout
autre récipient similaire. Le système de chauffage est suffisamment puissant pour maintenir l’eau chaude
à température pendant un certain temps mais pas pour chauffer de l’eau froide. Donc, si vous désirez
prendre un bain de pieds chaud, il faudra directement verser de l’eau chaude à la température désirée.
- Placez une chaise devant le bain, branchez la fiche mâle dans la prise de courant et allumez la fonction
souhaitée.
- Asseyez-vous avant de mettre vos pieds dans l’eau. Ne vous tenez pas debout dans le bain !
- Veillez à ce que l’eau ne gicle pas hors du bain ou n’éclabousse le bouton de réglage.
- Après l’utilisation, éteignez le bain et débranchez la prise.
- Nettoyez le bain à l’eau propre dans laquelle vous aurez ajouté un produit nettoyant doux puis séchez.
Ne pas utiliser des produits nettoyants abrasifs ni des tampons à récurer.
SÉCURITÉ
- Ne jamais enrouler le cordon électrique trop serré autour de l’appareil.
- Ne pas utiliser le bain de pieds dans la salle de bains ou dans la douche ni près d’un
lavabo rempli d’eau.
- Manipuler le bain avec les mains sèches.
- Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes capables de lire ce mode d’emploi
et d’en comprendre les instructions.
- Ne pas utiliser l’appareil si lui-même ou son cordon d’alimentation est endommagé. Si
c’était le cas, le faire réparer. Un cordon endommagé ne peut être remplacé qu’avec des
outils spéciaux dont dispose uniquement notre service de réparation.
5
- Ce bain de pieds est uniquement destiné à un usage domestique.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil.
- L’utilisation de cet appareil par des enfants ou des personnes handicapées physiques, mentales ou moteur,
ou des personnes disposant de connaissances ou d’expérience insuffisantes, peut être dangereuse. Les
personnes responsables de leur sécurité doivent leur fournir une assistance ou des instructions concernant
l'utilisation de l'appareil.
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den FOOT SPA zum ersten Mal benutzen, und
bewahren Sie die Anweisungen auf, um auch später darauf zurückgreifen zu können. Prüfen Sie, ob die
Netzspannung in Ihrem Haushalt mit derjenigen des Geräts übereinstimmt.
FOOT SPA ist perfekt bei müden und schmerzenden Füßen und trägt zur Entspannung des gesamten
Körpers bei. FOOT SPA können Sie zur Massage Ihrer Füße benutzen und gibt massierende Wärme ab.
Mit Hilfe der Infrarot-Funktion können Sie die Füße wärmen und den Blutkreislauf anregen.
EINSTELLUNGEN
Einstellung 0 - Aus
Einstellung 1 - Vibration
Einstellung 2 – Infrarot- + Warmhalte-Funktion
Einstellung 3 – Vibration & Infrarot & Warmhalte-Funktion
WICHTIGE ANWEISUNGEN
- Den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Bad gefüllt, geleert oder gereinigt wird.
- Im Bad nicht stehen.
- Sie können etwas Badeöl im Bad verwenden. Aber verwenden Sie keine anderen Produkte im Wasser,
sondern nur sauberes Trinkwasser.
- Wenn Sie Diabetes haben, fragen Sie zuerst Ihren Arzt, bevor Sie das Bad benutzen.
- Wenn Sie Verletzungen oder andere gesundheitliche Probleme mit den Füßen oder Beinen oder
Schmerzen haben, oder ein juckendes oder brennendes Gefühl entsteht, wenn Sie das Bad benutzt
haben, fragen Sie dann Ihren Arzt, bevor Sie das Bad erneut benutzen.
- Befüllen Sie das Bad nicht höher als die obere Begrenzungslinie innen im Bad.
- Stellen Sie das Bad auf einen stabilen, ebenen Boden, aber nicht auf einen dicken Teppich oder eine
dicke Matte, weil sonst die Ventilationsöffnungen verstopft werden könnten.
GEBRAUCHSANLEITUNG
- Benutzen Sie einen Krug, einen kleinen Eimer oder etwas Ähnliches, um das Bad je nach Wunsch mit
warmem oder kaltem Wasser zu füllen. Das Badheizgerät ist stark genug, um die warme
Wassertemperatur eine Zeit lang zu halten, aber nicht, um kaltes Wasser aufzuwärmen. Wenn Sie also
ein warmes Bad haben wollen, müssen Sie warmes Wasser in der gewünschten Temperatur einfüllen.
- Stellen Sie einen Stuhl vor das Bad, stecken Sie den Gerätestecker in die Steckdose und wählen Sie die
gewünschte Einstellung aus.
- Setzen Sie sich auf den Stuhl und stellen Sie erst dann die Füße in das Bad. Sie dürfen sich nicht in das
Bad stellen!
- Passen Sie auf, dass kein Wasser über den Badrand oder auf den Schalter spritzt.
- Nach Beendigung des Bades schalten Sie es aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Bad mit frischem Wasser und einem milden Reinigungsmittel, dann trocknen Sie es
ab. Keine scharfen Reinigungsmittel oder Reinigungsschwämme benutzen.
SICHERHEIT
- Das Kabel nicht eng um das Bad herumwickeln.
- Das Bad nicht im Badezimmer, in der Dusche oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Waschbecken benutzen.
- Das Bad mit trockenen Händen bedienen.
- Gestatten Sie nur Personen, die diese Anweisungen lesen und verstehen können, das Bad
zu benutzen.
- Benutzen Sie das Bad nicht, wenn das Gerät oder das Kabel defekt sind. In dem Fall
müssen Sie das Bad zur Reparatur geben. Ein defektes Kabel darf nur von unserer
technischen Kundendienstabteilung mit Sonderwerkzeug ausgetauscht werden.
- Dieses Fußbad ist nur für den Gebrauch im Haushalt gedacht.
6
- Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wird dieses Gerät von Personen (oder Kindern) mit einer körperlichen, sensorischen, geistigen oder
motorischen Behinderung oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt, können
gefährliche Situationen entstehen. Wer für die Sicherheit solcher Personen verantwortlich ist, muss die
Benutzung des Geräts ausdrücklich erklären und überwachen.
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el FOOT SPA por primera vez y consérvelas para poderlas
consultar en el futuro. Asegúrese de que la tensión de red de su vivienda coincide con la del aparato.
El FOOT SPA es perfecto para calmar pies cansados y doloridos, lo cual consigue relajar todo el cuerpo.
El FOOT SPA se puede usar para masajear los pies o para dar calor para masaje. Con la función de infrarrojos
puede calentarse los pies y estimular la circulación sanguínea.
POSICIONES
Posición 0 - Apagado
Posición 1 - Vibración
Posición 2 - Infrarrojos y mantenimiento en caliente
Posición 3 - Vibración e infrarrojos y mantenimiento en caliente
INSTRUCCIONES IMPORTANTES
- Desenchufe la clavija de la toma de corriente cuando esté llenando, vaciando o limpiando el baño.
- No se ponga de pie en el baño.
- Puede usar un poco de aceite de baño en el baño. No utilice ningún otro producto en el agua. Use
únicamente agua limpia del grifo.
- Si padece diabetes consulte antes a su médico antes de usar el baño.
- Si tiene heridas o padece otros problemas de salud en los pies o las piernas, o si después del baño nota
dolor, picores o sensación de quemazón, consulte primero con su médico antes de volver a utilizar el baño.
- No llene el baño por encima de la marca superior del interior del baño.
- Coloque el baño sobre un suelo nivelado y estable, no sobre una moqueta espesa o alfombra gruesa, lo
cual podría obturar los orificios de ventilación.
INSTRUCCIONES DE USO
- Use una jarra, cubeta pequeña o algo similar para llenar el baño con agua caliente o fría, según prefiera.
El calentador del baño da el calor suficiente para mantener la temperatura del agua caliente durante un
tiempo, pero no para calentar agua fría. Por ello, para darse un baño de pies caliente debe usar agua
caliente a la temperatura deseada.
- Coloque una silla delante del baño, enchúfelo y seleccione la función deseada.
- Primero siéntese y luego introduzca los pies en el baño. ¡No se ponga de pie en el baño!
- Asegúrese de que el agua no salpique fuera del baño ni sobre el botón selector.
- Después del uso, apague el baño y desenchúfelo de la toma de corriente.
- Limpie el baño con agua limpia y un detergente suave y séquelo. No utilice productos de limpieza
abrasivos ni esponjas.
SEGURIDAD
-
No enrolle tensamente el cable alrededor del baño.
No utilice el baño de pies en el cuarto de baño o la ducha ni cerca de lavabos llenos de agua.
Maneje el baño con las manos secas.
Deje usar el baño únicamente a personas que puedan leer y entender las instrucciones.
No use el baño si éste o el cable están dañados. En tal caso, lleve el baño a que lo reparen.
Un cable dañado únicamente puede ser reemplazado por nuestro servicio técnico con
herramientas especiales.
- Este baño se ha fabricado para uso exclusivamente doméstico.
- Los niños deberán estar vigilados para evitar que no jueguen con el aparato.
- El uso de este aparato por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas,
mentales o motoras o con falta de experiencia y conocimientos puede ser causa de
accidentes. Las personas responsables de su seguridad deberán darles instrucciones
explícitas y supervisar el uso del aparato.
7
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
Leggete attentamente queste istruzioni per l'uso prima di usare il FOOT SPA per la prima volta e conservatele
per eventuali consultazioni future. Controllate che la tensione della rete di alimentazione della vostra
abitazione corrisponda a quella indicata sull’apparecchio.
Il FOOT SPA è ideale per rilassare i piedi affaticati e doloranti, dando così sollievo a tutto il corpo. Il
FOOT SPA vi permette di massaggiare i vostri piedi e può realizzare un massaggio a caldo. La funzione
a infrarossi vi permette di riscaldare i piedi e stimola la circolazione del sangue.
REGOLAZIONE
Impostazione 0 - Off
Impostazione 1 - Vibrazione
Impostazione 2 – Funzione ad infrarossi e riscaldamento
Impostazione 3 – Vibrazione, funzione ad infrarossi e riscaldamento
ISTRUZIONI IMPORTANTI
- Togliete la spina dalla presa di alimentazione quando riempite, pulite o svuotate la vasca.
- Non mettetevi in piedi dentro la vasca.
- Potete aggiungere un po' di olio da bagno all'acqua. Non aggiungete nessun altra sostanza all'acqua.
Usate esclusivamente acqua del rubinetto pulita.
- Se siete affetti da diabete, consultate il vostro medico di fiducia prima di usare l'apparecchio
- Se avete delle ferite o altri problemi di salute ai piedi o alle gambe, o se avvertite dolore, prurito o
un senso di bruciore dopo l'uso dell'idromassaggiatore, consultate il vostro medico di fiducia prima
di riutilizzare l'apparecchio.
- Non riempite la vasca oltre il segno di livello massimo all’interno della vasca.
- Posizionate l'apparecchio su una superficie piana e solida, non su un tappeto o moquette spessi, per
evitare di ostruire le aperture di ventilazione.
ISTRUZIONI PER L’USO
- Con l'aiuto di una caraffa, o recipiente simile, riempite la vasca con acqua calda o fredda, a vostro
piacimento. Il riscaldatore dell'apparecchio è sufficientemente potente da mantenere la temperatura
dell'acqua calda per il periodo necessario all’uso, ma non lo è altrettanto da riscaldare l'acqua fredda.
Pertanto, se volete fate un pediluvio caldo, dovete riempire l'apparecchio con acqua alla temperatura
desiderata.
- Posizionate una sedia davanti all'apparecchio, inserite la spina nella presa di alimentazione ed accendete
l'apparecchio selezionando la funzione desiderata.
- Sedetevi prima di immergere i piedi nell'acqua. Non mettetevi in piedi dentro la vasca!
- Assicuratevi che l'acqua non fuoriesca dalla vasca e non schizzi sul selettore di funzione.
- Spegnete l’apparecchio dopo l’uso e togliete la spina dalla presa di alimentazione.
- Pulite la vasca con acqua pulita ed un detergente delicato, quindi asciugatela accuratamente. Non usate
sostanze o spugne abrasive.
SICUREZZA
- Non avvolgete il cavo di alimentazione troppo stretto intorno all'apparecchio.
- Non utilizzate l'apparecchio nella stanza da bagno, nella doccia o in prossimità di un lavandino, o altro
recipiente, colmo d'acqua.
- Regolate l’apparecchio esclusivamente con le mani asciutte.
- Permettete l’uso dell'apparecchio solo a persone che abbiano letto e compreso le presenti istruzioni.
- Non usate l’apparecchio se è danneggiato o se è danneggiato il suo cavo di alimentazione. In tal caso
riportate l'apparecchio al negozio per la riparazione. Un cavo di alimentazione
danneggiato può essere sostituito esclusivamente con l’uso di attrezzi specifici
presso il nostro centro di assistenza.
- Questo apparecchio è indicato per il solo uso domestico.
- Controllate i bambini affinché non giochino con l’apparecchio.
- L’uso di questo apparecchio da parte di persone (inclusi i bambini) con problemi
fisici, sensoriali, mentali o motori, o con scarsa esperienza o conoscenza, può
causare gravi incidenti. Le persone responsabili per la loro sicurezza devono dare
loro istruzioni chiare e supervisionare l’uso dell’apparecchio.
8
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
Läs instruktionerna noggrant innan du använder FOOT SPA för första gången och behåll dem för framtida
bruk. Kontrollera att spänningen i hemmet motsvarar apparatens spänning.
FOOT SPA utgör ett perfekt sätt att lugna trötta och smärtande fötter, vilket ger avslappning för hela
kroppen. Du kan använda FOOT SPA för att massera fötterna och få massagevärme. Med den infraröda
funktionen kan du värma fötterna och stimulera blodcirkulationen.
INSTÄLLNINGAR
Inställning 0 – Av
Inställning 1 – Vibration
Inställning 2 – Infrarött och varmhållning
Inställning 3 – Vibration och infrarött och varmhållning
VIKTIGA INSTRUKTIONER
- Ta ut kontakten från eluttaget när badet fylls på, töms eller rengörs.
- Stå inte i fotbadet.
- Du kan använda lite badolja i fotbadet. Använd inte några andra produkter i vattnet. Använd endast rent
kranvatten.
- Om du har diabetes bör du rådfråga läkare innan du använder fotbadet.
- Om du har sår eller andra hälsoproblem på fötterna eller benen eller om det gör ont, kliar eller svider
efter att du använt fotbadet ska du kontakta en läkare innan du använder fotbadet igen.
- Fyll aldrig fotbadet över det översta strecket inuti badet.
- Placera fotbadet på ett stabilt, plant golv, men inte på tjocka mattor, eftersom de kan blockera
ventilationsöppningarna.
BRUKSANVISNING
- Använd en kanna, en liten hink eller något liknande och fyll på fotbadet med varmt eller kallt vatten,
beroende på vad du föredrar. Värmeelementet i fotbadet är tillräckligt starkt för att bibehålla temperaturen
hos varmt vatten under en tid, men inte för att värma upp kallt vatten. Om du vill ha ett varmt fotbad
måste du alltså använda varmt vatten med önskad temperatur.
- Placera en stol framför fotbadet, sätt in kontakten och ställ in önskat läge.
- Sätt dig först ned och placera sedan fötterna i fotbadet. Stå aldrig i fotbadet!
- Var försiktig så att vattnet inte stänker över kanten på fotbadet eller på lägesknappen.
- Stäng efter bruk av fotbadet och drag ut kontakten ur vägguttaget.
- Rengör fotbadet med rent vatten och ett milt rengöringsmedel och torka sedan av det. Använd inget
slipande eller nötande medel eller material för rengöring.
SÄKERHET
-
Linda aldrig sladden hårt kring fotbadet.
Använd inte fotbadet i badrum eller duschen, eller i närheten av ett handfat fyllt med vatten.
Fotbadet ska hanteras med torra händer.
Låt endast personer som kan läsa och förstå instruktionerna använda badet.
Använd inte badet om det är skadat eller om kabeln är skadad. Om så är fallet ska du återlämna badet
för reparation. Skadade sladdar får endast ersättas av avdelningen för teknisk service med specialverktyg.
- Detta fotbad är endast avsett för hushållsbruk.
- Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om apparaten används av personer (inklusive barn) med ett fysiskt, mentalt eller motoriskt
funktionshinder, nedsatt sinnesförmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, kan risk för fara
uppstå. De personer som ansvarar för deras säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner och
hålla dem under uppsikt när de använder apparaten.
9
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager denne FOD SPA i brug første gang og opbevar den til
senere brug. Kontroller, at spændingen på strømforsyningen i dit hjem svarer til spændingen på apparatet.
Denne FOD-SPA er perfekt til at lindre trætte og ømme fødder, og den hjælper således med til at slappe
hele kroppen af. Denne FOD-SPA kan bruges til at massere fødderne, og den kan frembringe masserende
varme. Med den infrarøde funktion kan du varme fødderne og stimulere blodomløbet.
INDSTILLINGER
Indstilling 0 - Fra
Indstilling 1 - Vibration
Indstilling 2 – Infrarød & Holde varm-funktion
Indstilling 3 – Vibration & Infrarød & Holde varm-funktion
VIGTIGE INSTRUKTIONER
- Tag stikket ud af kontakten, mens badet bliver fyldt, tømt eller gjort rent.
- Undgå at stå i badet.
- Du kan bruge en smule badeolie i badet. Brug ikke andre produkter i vandet. Brug udelukkende rent
vand fra hanen.
- Hvis du har diabetes, skal du spørge din læge til råds, før du bruger badet.
- Hvis du har sår eller andre helbredsproblemer med fødder eller ben, eller hvis du føler smerte, kløe
eller har en brændende følelse efter at have brugt dette bad, skal du spørge din læge til råds, før du
bruger badet igen.
- Badet må ikke fyldes højere op end til den øverste markeringslinje indvendig i badet.
- Sæt badet på et stabilt, vandret gulv, men ikke på et tykt tæppe eller en tyk plaid, da disse kan spærre
for ventilationshullerne.
BRUGSANVISNINGER
- Brug en kande, en lille spand eller lignende til at fylde badet med enten varmt eller koldt vand, efter
forgodtbefindende. Bad-opvarmeren er stærk nok til at vedligeholde varmt vands temperatur i et stykke
tid, men ikke til at varme koldt vand op. Så hvis du vil have et varmt fodbad, skal du bruge varmt vand
med den ønskede temperatur.
- Sæt en stol foran badet, sæt stikket i stikkontakten og skift til den ønskede indstilling.
- Sæt dig først og stik derefter fødderne ned i badet. Undgå at stå i badet!
- Sørg for, at vandet ikke sprøjter over kanten af badet eller på vælgerkontakten.
- Sluk for badet og tag stikket ud af kontakten efter brug.
- Vask badet med rent vand og et mildt rengøringsmiddel og tør det derefter af. Der må ikke bruges
skurende rengøringsmidler eller skuresvampe.
SIKKERHED
- Rul ikke ledningen stramt op omkring badet.
- Fodbadet må ikke bruges i badeværelset eller brusekabinen eller i nærheden af en vask(e) fyldt med
vand.
- Betjen badet med tørre hænder.
- Badet må kun bruges af personer, der kan læse og forstå disse anvisninger.
- Badet må ikke bruges, hvis det er beskadiget, eller hvis ledningen er beskadiget. I dette tilfælde skal
badet sendes retur til reparation. En beskadiget ledning kan kun udskiftes af vores tekniske serviceafdeling med specialværktøj.
- Dette fodbad er kun til privat brug.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis dette apparat bruges af personer (inkl. børn) med et fysisk, sensorisk, mentalt
eller motorisk handicap eller med mangel på erfaring og viden, er der risiko for ulykker.
De, der er ansvarlige for disse personers sikkerhed, bør give tydelige instruktioner og
overvåge brugen af apparatet.
10
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
Les instruksene nøye før du bruker fotbadet første gang og oppbevar dem slik at du kan slå opp i dem
senere. Kontroller at spenningen hjemme hos deg stemmer overens med spenningen på apparatet.
Princess FOOT SPA egner seg perfekt for å hvile trette og ømme føtter, og dermed hele kroppen.
Fotbadet kan brukes til å massere føttene dine og kan gi massasjevarme. Med infrarød-funksjonen kan du
varme føttene dine og stimulere blodsirkulasjonen.
INNSTILLINGER
Instilling 0 - Av
Instilling 1 - Vibrere
Instilling 2 – Infrarød & Varmholde-funksjon
Instilling 3 – Vibrere & Infrarød & Varmholde-funksjon
VIKTIGE INSTRUKSER
-
Trekk støpselet ut av stikkontakten når du fyller, tømmer eller rengjør fotbadet.
Stå ikke i fotbadet.
Du kan godt bruke litt badeolje i fotbadet. Ha ingen andre produkter i vannet. Bruk kun rent springvann.
Hvis du har diabetes, bør du rådføre deg med din lege før du bruker fotbadet.
Rådfør deg med din lege hvis du har sår eller andre helseproblemer på føttene eller bena, eller hvis
bruken av fotbadet gir deg smerter, kløe eller en brennende følelse.
- Ikke fyll fotbadet over 'MAX'-streken i badet.
- Sett fotbadet på et jevnt og stødig gulv, men ikke på tykk gulvbekledning eller tykt vegg-til-vegg-teppe.
Det ville blokkere ventilasjonsåpningene.
BRUKSANVISNING
- Ha varmt eller kaldt vann i f.eks. en kanne en liten bøtte e.l., og hell det i fotbadet. Varmen i fotbadet
er kraftig nok til å holde varmt vann på samme temperatur i en viss tid, men ikke til å varme opp kaldt
vann. Hvis du vil ha et varmt fotbad, må du altså ha vann med ønsket temperatur direkte i fotbadet.
- Sett en stol foran fotbadet, sett støpslet i stikkontakten og still inn på ønsket funksjon.
- Sett deg ned først og ha føttene i fotbadet deretter. Stå ikke i fotbadet!
- Sørg for at vannet ikke skvetter over kanten av fotbadet eller på vendebryteren.
- Sett bryteren på stopp og trekk støpselet ut av stikkontakten når du er ferdig.
- Rengjør fotbadet med rent vann og et mildt rengjøringsmiddel og tørk det etterpå. Bruk aldri sterke
rengjøringsmidler eller skuremidler.
SIKKERHET
- Ledningen må ikke vikles for stramt rundt badet.
- Bruk ikke apparatet i badeværelse eller dusj. Ikke sett apparatet i nærheten av en håndvask eller
oppvaskkum som er fylt med vann.
- Håndter fotbadet med tørre hender.
- Fotbadet må kun brukes av personer som kan lese denne bruksanvisningen og forstår instruksene.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller hvis ledningen er skadet. Send det til vår serviceavdeling
for reparasjon. En skadet ledning kan kun byttes ut ved vår serviceavdeling ved hjelp av spesielt verktøy.
- Dette fotbadet er kun beregnet på hjemmebruk.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Bruk av dette apparatet av barn eller personer med et fysisk, sensorisk, mentalt eller motorisk
handikapp, eller med manglende erfaring og kunnskap, kan medføre fare. Personer som er ansvarlige
for deres sikkerhet bør gi tydelige instruksjoner eller overvåke bruken av apparatet.
11
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
Lue ohjeet huolellisesti ennen FOOT SPA -jalkakylvyn ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne myöhempää
käyttöä varten. Tarkista, että käytettävissäsi oleva verkkojännite on sama kuin laitteessa ilmoitettu jännite.
FOOT SPA on erinomainen tapa rentouttaa väsyneitä ja särkeviä jalkoja, jolloin koko kehokin rentoutuu.
FOOT SPA -jalkakylpyä voidaan käyttää jalkojen hierontaan ja tuottamaan hierontalämpöä.
Infrapunatoimintoa käyttämällä voit lämmittää jalkojasi ja vilkastuttaa verenkiertoa.
ASETUKSET
Asetus 0 – Pois päältä
Asetus 1 - Värinä
Asetus 2 – Infrapuna & Lämpimänäpitotoiminto
Asetus 3 – Värinä & Infrapuna & Lämpimänäpitotoiminto
TÄRKEITÄ OHJEITA
- Irrota pistoke pistorasiasta jalkakylpyä täytettäessä, tyhjennettäessä tai puhdistettaessa.
- Älä seiso jalkakylvyssä.
- Voit käyttää jalkakylvyssä hieman kylpyöljyä. Älä käytä vedessä mitään muita aineita. Käytä vain
puhdasta vesijohtovettä.
- Jos olet diabeetikko, kysy neuvoa lääkäriltäsi ennen kuin käytät jalkakylpyä.
- Jos jaloissasi tai säärissäsi on haavoja tai muita terveysongelmia, tai jos käytettyäsi tätä laitetta ilmenee
särkyä, kutinaa tai kuumoittava tunne, kysy neuvoa lääkäriltäsi ennen kylvyn uudelleen käyttöä.
- Älä laita jalkakylpyyn enemmän vettä kuin kylvyn sisäpuolella olevaan ylärajaan saakka.
- Aseta jalkakylpy tukevalle ja tasaiselle lattialle, ei kuitenkaan paksulle matolle tai paksun peitteen
päälle, koska ilmanvaihtoaukot voivat tukkeutua.
KÄYTTÖOHJEET
- Kaada jalkakylpyyn kannulla, pienellä ämpärillä tms. lämmintä tai kylmää vettä, valintasi mukaan.
Jalkakylvyn lämmityslaite on kyllin voimakas pitämään veden lämpimänä jonkin aikaa, mutta se ei
lämmitä kylmää vettä. Jos siis haluat lämpimän jalkakylvyn, käytä halutun lämpöistä vettä.
- Aseta tuoli jalkakylvyn eteen, liitä pistoke pistorasiaan ja käynnistä haluamasi asetus.
- Käy ensin istumaan ja laita vasta sitten jalkasi kylpyyn. Älä seiso kylvyssä!
- Varo, että vesi ei roisku jalkakylvyn reunojen yli tai valintakytkimelle.
- Käytön jälkeen katkaise laitteen virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Puhdista jalkakylpy puhtaalla vedellä ja miedolla puhdistusaineella ja kuivaa se. Älä käytä hankaavia
puhdisteita tai sieniä.
TURVALLISUUS
-
Älä kiedo verkkojohtoa tiukasti jalkakylvyn ympärille.
Älä käytä jalkakylpyä kylpyhuoneessa, suihkussa tai lähellä pesuallasta, jossa on vettä.
Käytä laitetta kuivin käsin.
Anna vain sellaisten henkilöiden käyttää jalkakylpyä, jotka osaavat lukea ja ymmärtävät nämä ohjeet.
Älä käytä jalkakylpyä, jos se tai sen verkkojohto on vioittunut, vaan vie se korjattavaksi. Vain tekninen
huoltopalvelumme voi vaihtaa vioittuneen verkkojohdon uuteen, koska siinä tarvitaan erikoistyökaluja.
- Tämä jalkakylpy on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Lapsia on valvottava ja varmistettava, että he eivät leiki laitteella.
- Jos lapset tai fyysisesti vammaiset, aisti-, kehitys- tai liikuntavammaiset, tai henkilöt, joilla ei ole
tarvittavaa kokemusta tai taitoa, käyttävät tätä laitetta, seuraukset voivat olla vaarallisia. Heidän
turvallisuudestaan vastuussa olevien henkilöiden on annettava selvät ohjeet ja heidän on valvottava
laitteen käyttöä.
12
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
Leia estas instruções antes de usar o FOOT SPA pela primeira vez, guardando-as para mais tarde as voltar
a consultar.. Deve controlar se a voltagem da corrente eléctrica da sua casa corresponde à do aparelho.
O FOOT SPA é a maneira ideal de aliviar os pés cansados e dolorosos, ajudando a relaxar todo o corpo.
O FOOT SPA pode ser usado para massajar os pés e pode gerar calor para massagem. Com a função de
infravermelhos, pode aquecer os pés e estimular a circulação sanguínea.
PROGRAMAS
Programa 0 – Off (desligado)
Programa 1 - Vibração
Programa 2 – Função de infravermelhos & de manter o calor
Programa 3 – Vibração & Função de infravermelhos & de manter o calor
INSTRUÇÕES IMPORTANTES
- Desligar a ficha da tomada depois de ter enchido, esvaziado ou limpo o banho.
- Não ficar de pé no banho.
- Pode usar um pouco de óleo perfumado no banho. Não deve usar outros produtos na água., devendo
apenas usar água da torneira.para o banho.
- Se tiver diabetes, deve primeiro consultar o seu médico antes de usar o banho.
- Se tiver quaisquer ferimentos ou outros problemas de saúde nos pés ou nas pernas, ou se tiver dores,
comichão ou uma sensação de queimadura depois de ter usado o banho, deve consultar o seu médico
antes de voltar a usar o banho.
- Não deve encher o banho acima da risca superior indicada no interior do aparelho.
- Colocar o banho sobre uma superfície estável, ao nível do chão, não o colocando sobre uma alcatifa
ou tapete espessos, porque pode bloquear as ventilações.
MODO DE EMPREGO
- Usar um jarro, um balde peqeuno ou qualquer outro recipiente semelhante para encher o banho com
água fria ou quente, conforne desejar. O aquecedor do banho é suficientemente potente para manter a
temperatura da água quente durante algum tempo, mas não serve para aquecer água fria. Portanto, se
desejar uma banho quente para os seus pés, deve usar água quente à temperatura que preferir.
- Colocar uma cadeira em frente do banho, ligar o aparelho à tomada e ligar o programa que desejar.
- Sente-se primeiro e em seguida meta os pés dentro do banho. Não deve ficar de pé no banho!
- Certifique-se que a água não transborda para fora ou para cima do interruptor de selecionar os programas.
- Quando terminar, desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada.
- Limpar o aparelho com um pano limpo e um detergente suave, secando em seguida. Não usar abrasivos
ou esponjas.
SEGURANÇA
-
Não enrolar o cabo de alimentação à volta do aparelho.
Não usar o banho para os pés na casa de banho ou no duche, ou perto de um lavatório com água.
Utilizar o banho com as mãos secas.
Deve apenas permitir que o aparelho seja utilizado por pessoas que possam ler e compreender estas
instruções.
Não usar o aparelho se estiver avariado ou o cabo de alimentação estiver danificado, devendo
devolvê-lo à loja para ser reparado. Um cabo de alimentação pode ser apenas substituído pelo
nosso departamento de assistência técnica, que dispõe de ferramentas especializadas.
Este aparelho destina-se unicamente ao uso doméstico.
Deve vigiar as crianças para não usarem o aparelho como brinquedo.
O uso deste aparelho por crianças ou adultos com deficiências físicas, sensoriais,
mentais ou motoras, ou com falta de experiência e conhecimentos pode ser perigoso.
As pessoas responsáveis pela sua segurança devem dar-lhes intruções explícitas e
vigiar o uso do aparelho.
13
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
14
PRINCESS FOOT SPA DELUXE
ART. 565780
15
© PRINCESS 2009
Download PDF