Tristar SA-2139 Instruction manual

Tristar SA-2139 Instruction manual
SA-2139
NL
Algemene Veiligheidsaanwijzingen.
Controleer of de spanning van uw stroomnetwerk overeenkomt met de spanning
aangegeven op het label van uw apparaat.
•
Voordat u dit apparaat in gebruik gaat nemen, lees a.u.b. eerst de
gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar het zodat u het later weer kunt
nalezen.
•
Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en
indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste verpakking.
•
Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en niet voor
commercieel gebruik. Houd het uit de buurt van directe warmte, zon en
vocht en bescherm het tegen zware botsingen.
•
Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in
gebruik is, wanneer er accessoires op aangesloten worden, tijdens het
schoonmaken van het apparaat of wanneer er een storing plaatsvindt.
Schakel het apparaat van tevoren uit. Trek aan de stekker niet aan de kabel.
•
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen
(waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht
staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat
door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
•
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur
mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een
plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen.
Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt.
•
Test het apparaat, de stekker en de kabel regelmatig op schade. Als er
schade is dan dient het apparaat niet gebruikt te worden maar dient het
gerepareerd te worden door een gekwalificeerd technicus om gevaar te
vermijden. Alleen de oorspronkelijke onderdelen mogen gebruikt worden.
•
Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een
geautoriseerde technicus om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat
niet zelf.
•
Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct zonlicht, vochtigheid en
scherpe randen e.d.
2
•
•
•
•
•
•
Laat het apparaat nooit alleen wanneer het gebruikt wordt. Schakel het
apparaat uit wanneer u het niet gebruikt zelfs al is het maar voor een
ogenblik.
Het gebruik van een verlengsnoer of afstandbediende schakelaar is niet
toegestaan.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Dompel in geen geval het apparaat onder in water of een andere vloeistof
en laat het er niet mee in contact komen. Gebruik het apparaat niet met
natte of vochtige handen.
Wanneer het apparaat vochtig of nat wordt, haal dan onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact. Reik niet met uw hand in het water.
Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
Algemene aanwijzing voor eerste gebruik
Zorg dat de antiaanbaklaag (4) lichtelijk wordt ingevet voordat de toaster voor de eerste
keer gebruikt wordt. Laat de sandwichtoaster zonder toast ca. 10 minuten gesloten
opwarmen, zodat de geur van het apparaat kan verdwijnen. Zorg voor goede ventilatie.
Hierna de sandwichtoaster reinigen zoals beschreven in “Reiniging en onderhoud”
Gebruik van de sandwich toaster
Stop de stekker (2) in het stopcontact.
Na een korte opwarmperiode is de sandwichtoaster klaar voor gebruik. Het rode
controlelampje blijft aan zo lang het apparaat is aangeschakeld. Het groene lampje gaat
aan op het moment dat de juiste temperatuur is bereikt.
Wanneer het apparaat afkoelt gaat het groene lampje uit en zal weer aangaan op het
moment dat de temperatuur weer is bereikt. Deze cyclus kan verschillende keren
worden herhaald.
De sandwich toaster openen.
De beide voorbereide sandwiches op het apparaat leggen en de sandwich toaster
sluiten.
De handvaten (7) van de twee toasterhelften in elkaar laten vallen en vergrendelen (6).
De grendel (6) losmaken, de sandwichtoaster openen en de sandwiches uitnemen. Om
beschadiging aan de antiaanbaklaag te voorkomen mag u geen scherpe voorwerpen
gebruiken om de sandwiches van de toaster te verwijderen. Haal de stekker uit het
stopcontact na gebruik.
3
Reiniging en onderhoud
Trek voor iedere reiniging eerst de stekker uit het stopcontact, en laat het apparaat
afkoelen met beide toasterhelften open.
De sandwich toaster mag op grond van elektrische veiligheid niet met vloeistoffen
behandeld worden of erin ondergedompeld worden. Uw sandwichtoaster met
bakplaten met antiaanbaklaag (4) is eenvoudig te onderhouden. De buitenkant reinigen
met een vochtige doek. De bakplaten reinigt u met een vochtige doek of een zacht
borsteltje.
Geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
Recepten
Enkele tips:
Een sandwich bestaat normalerwijs uit twee sneetjes brood met daartussen beleg.
Alle gebruikelijke broodsoorten zijn geschikt voor sandwiches.
Wittebrood moet een dag oud zijn. Snij de korst eraf.
Snij het beleg (kaas, ham enz) zodanig dat het op het brood past.
1.Ham sandwich
Ingrediënten: 4 sneetjes brood, boter, 4 plakken magere gekookte ham, 2 plakken kaas,
paprikapoeder.
Bereiding: Brood aan een kant met boter besmeren, met ham en kaas beleggen en met
paprika bestrooien, bedekken met tweede plak ham en de tweede snee brood. Warm
opdienen.
2.Kaassandwich
Ingrediënten:
4 sneetjes brood, 65 gram boter, 125 gram geraspte kaas, 2 eidooiers, zout,
paprikapoeder, gehakte peterselie.
Bereiding: Brood aan een kant met boter besmeren, met kaascrème bestrijken en
bedekken met de tweede snee brood. Toasten en warm serveren.
Bereiding kaascrème:
65 gram boter vermengen met kaas, eigeel, zout, paprika en peterselie.
3.Vissandwich
Ingrediënten:
4 sneetjes brood, boter, 1 blik tonijn, 4 plakken kaas, 6-8 gevulde olijven (in plakjes
gesneden).
Bereiding: Brood aan een kant met boter besmeren, met twee plakken kaas beleggen,
daarop tonijn en olijven leggen, bedekken met tweede plak kaas en tweede sneetje
brood. Toasten en warm serveren.
4
Garantieverklaring
Voor dit apparaat geldt een garantie van 2 jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en
fabrieksfouten. Onder deze garantie valt de reparatie of vervanging van defecte
onderdelen, op voorwaarde dat het apparaat naar het aankoopadres is teruggebracht.
Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de
gebruiksaanwijzing en door verkeerd gebruik, normale slijtage en zeer breekbare
onderdelen etc. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde
instellingen. Als het apparaat niet naar behoren werkt, verpak het dan zorgvuldig, met
vermelding van uw naam en adres en de reden van retour en breng het naar het
aankoopadres. Als het apparaat binnen de garantieperiode geretourneerd wordt, doe er
dan de garantiekaart en de aankoopbon bij.
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een
speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en
elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool
op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier
op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik.
Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen
levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons
milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde
inzamelpunt.
5
FR
Instructions générales de sécurité
Vérifiez si la tension de votre alimentation correspond au voltage indiqué sur le label de
votre appareil.
•
Avant de mettre cet appareil en service, veuillez lire le manuel
d’instructions attentivement et conservez-le afin de pouvoir vous y référer
dans le futur.
•
Veuillez conserver ces instructions, le certificat de garantie, le ticket de
caisse et, si possible, le carton contenant l’emballage interne.
•
L’appareil est conçu uniquement pour un usage privé et non pour un usage
commercial ! Tenez le á l’écart de la chaleur, du soleil et de l‘humidité et
protégez-le des impacts coupants.
•
Débranchez toujours la prise quand vous n’utilisez pas l’appareil, quand
vous attachez des parties accessoires, quand vous nettoyez l’appareil ou
quand vous observez un problème. Eteignez d’abord l’appareil. Tirez sur la
prise et non sur le câble.
•
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) don't les capacities physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, oou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance,
sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables
concernant l'utilisation de l'appareil.
•
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
•
Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les
laissez jamais sans surveillance à proximité de l’appareil. En conséquence,
lorsque vous choisissez l’emplacement de l’appareil, faites-le de telle
manière que l’enfant n’aura pas accès à l’appareil. Vérifiez et assurez-vous
que les câbles ne pendent pas.
•
Testez régulièrement l’appareil, la prise et le câble au cas ou ils seraient
endommagés.. Seules des parties de remplacement originales peuvent être
utilisées.
•
Si la prise ou de câble d’alimentation serait endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de
qualification similaire afin d’éviter un danger Ne réparez pas l’appareil
vous-même.
•
Tenez l’appareil et le câble à l’écart de la chaleur, des rayons directs du
soleil, de l’humidité ou des coins tranchants…etc.
6
•
•
•
•
•
•
N’utilisez jamais l’appareil sans surveillance ;éteignez l’appareil quand vous
ne l’utilisez pas, même pour un court moment.
L’appareil n’est pas destiné à etre mis en fonctionnement au moyen d’une
minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
N’utilisez pas l’appareil en extérieur.
L’appareil ne doit être placé dans l’eau ou un autre liquide en aucune
circonstance. N’utilisez pas l’appareil si vos mains sont humides ou
mouillées.
Si l’appareil devient humide ou mouillé, débranchez la prise principale
immédiatement. Ne touchez pas l’eau.
Utilisez l’appareil seulement pour les fins auxquelles il a été conçu.
Première utilisation
Lors de la première utilisation, graisser les plaques à revêtement anti-adhésif (4) avec un
peu d'huile ou de beurre et faire chauffer le croque-monsieur environ dix minutes avec
les plaques de cuisson fermées afin d'éliminer l'odeur du neuf. Faire attention à ce que
l'endroit soit suffisamment ventilé.
Ensuite nettoyer le croque-monsieur en se référant au paragraphe « Nettoyage et
entretien ».
Comment utiliser votre croque-monsieur
Mettre la fiche (2) dans la prise de courant.
Après une courte période de réchauffement, le croque-monsieur est prêt à fonctionner.
Le voyant lumineux rouge reste allumé aussi longtemps que l'appareil est branché. Le
voyant lumineux vert s'allume une fois que la température a été atteinte.
Lorsque l'appareil commence à refroidir, le voyant lumineux vert s'éteint et ne se
rallume qu'une fois que la température a été atteinte de nouveau. Ce cycle peut se
répéter plusieurs fois.
Ouvrir le croque-monsieur.
Mettre les deux sandwichs préparés sur la plaque de cuisson inférieure puis fermer
doucement la plaque de cuisson supérieure.
Fermer ensuite les poignées (7) par le clip de fermeture (6).
Le temps de cuisson est de trois à quatre minutes, toutefois il dépend aussi de la nature
du pain et des ingrédients utilisés pour garnir.
Décrocher le clip de fermeture (6), puis ouvrir l'appareil et enlever les sandwichs. Ne pas
utiliser d'objets pointus ou tranchants pour enlever les sandwichs afin de protéger les
plaques à revêtement anti-adhésif de toute détérioration.
Après chaque utilisation enlever la fiche de la prise de courant.
7
Nettoyage et entretien
Avant le nettoyage, retirer la fiche de la prise de courant et laisser refroidir l'appareil en
position ouverte. Pour des raisons de sécurité ne jamais utiliser de l'eau ou autre liquide
sur le croque-monsieur, ne jamais l'immerger. L'entretien de votre croque-monsieur est
assez facile. Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Les
plaques à revêtement anti-adhésif se nettoient avec un chiffon humide ou une brosse
souple.
Ne jamais utiliser de détergents agressifs.
Recettes
Conseils pratiques
Un sandwich se fait avec deux tranches de pain et des ingrédients entre celles-ci pour
garnir. Toutes sortes de pain pour sandwich peuvent être utilisées.
Si vous utilisez du pain de mie, celui-ci doit de préférence être du jour précédent.
Coupez la croûte. Veiller à ce que les tranches (de jambon, de fromage etc.) utilisées
pour garnir le sandwich aient la même taille que les tranches de pain.
1. Croque-monsieur au jambon et au fromage
Ingrédients: 4 tranches de pain, beurre, 4 tranches de jambon blanc maigre, 2 tranches
de fromage, paprika.
Préparation: Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, mettre une
tranche de jambon et une de fromage sur les deux sandwichs, saupoudrer de paprika et
poser par-dessus les deux tranches du jambon puis recouvrir avec les deux tranches de
pain restantes. Servir chaud.
2. Croque-monsieur au fromage
Ingrédients : 4 tranches de pain, 65 g de beurre, 125 g. de fromage râpé, 2 jaunes
d’œufs, sel, paprika, et persil haché.
Préparation: Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, tartiner la pâte de
fromage et recouvrir avec les tranches de pain restantes.
Préparation de la pâte de fromage : Mélanger les 65 g. de beurre avec les jaunes d’œufs
et le fromage râpé. Assaisonner avec du sel, paprika et persil haché.
3. Croque-monsieur au thon
Ingrédients : 4 tranches de pain, beurre, 1 boîte de thon, 4 tranches de fromage, 6-8
olives (tranchées).
Préparation: Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, ajouter 2 tranches
de fromage, le thon et les olives tranchées, poser pardessus les deux tranches de
fromage puis recouvrir avec les deux tranches de pain restantes. Servir chaud.
8
Garantie
Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de 2 ans à partir de la date
d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette
période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne
couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables, ni les détériorations
provoquées par un mauvais emploi et le non-respect du mode d'emploi. Aucune
garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou
d'entretien par des personnes non agréées par nous-mêmes. Si votre appareil ne
fonctionne plus normalement, veuillez le porter, sous emballage solide, à l’adresse
d’achat, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la
période de garantie, n'oubliez pas de joindre la carte de garantie certifiée par le
vendeur, ainsi que le ticket d’achat.
Renseignements pour la protection de l’environnement
Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à
la fin de son existence mais doit être remis à une point de
ralliement pour des produits électroménager et électronique. Ce
symbole sur article, mode d’emploi et boite vous indique ce
recyclage. Les matières de cet article sont appropriées pour
recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières
premières vous contribuez à la protection de notre
environnement.
Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de
rassemblement.
9
DE
Allgemeine Sicherheitshinweise
Überprüfen Sie, ob Ihre Haushaltsspannung mit der Spannung auf dem Typenschild Ihres
Geräts übereinstimmt.
•
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme bitte sorgfältig
durch und bewahren Sie diese für die Zukunft gut auf.
•
Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung, den Garantieschein, die
Kaufquittung, und wenn möglich, den Karton mit der inneren Verpackung
auf!
•
Dieses Gerät ist nur für den privaten und nicht den kommerziellen
Gebrauch! Schützen Sie es vor direkter Hitze, Sonne und Feuchtigkeit, und
schützen Sie es vor Einwirkungen scharfer Gegenstände.
•
Ziehen Sie immer den Stecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, wenn
Sie Zubehörteile anschließen, das Gerät reinigen oder eine Störung auftritt.
Ziehen Sie den Stecker vorher. Halten Sie das Kabel am Stecker und ziehen
Sie nicht am Kabel selbst.
•
Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig
eingeschränkten Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende
Personen geeignet, es sei denn, diese wurden von einer schutzbefohlenen
Person in Bezug auf den Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet.
•
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, um sie vor den
Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten zu schützen. Suchen Sie für
das Gerät also einen Platz aus, der für Kinder unzugänglich ist. Achten Sie
darauf, dass das Kabel nicht herunterhängt.
•
Überprüfen Sie das Gerät, den Stecker und das Kabel regelmäßig auf
Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Vorhandensein irgendwelcher
Schäden, sondern lassen Sie es von einem Techniker reparieren, um
Gefahrensituationen zu vermeiden. Es dürfen nur Originalteile verwendet
werden.
•
Beschädigte Kabel oder Stecker müssen von einem authorisierten Techniker
ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden. Reparieren Sie das
Gerät nicht selbst.
•
Verwendung einer Verlängerungskabel oder externe Zeitschalter ist nicht
erlaubt.
•
Schützen Sie das Gerät und das Kabel vor Hitze, direktem Sonnenlicht,
Feuchtigkeit, scharfen Kanten und ähnlichem.
10
•
•
•
•
•
Verwenden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt! Schalten Sie das Gerät
immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, auch wenn es nur für einen kurzen
Moment ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät darf unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten
gestellt werden oder mit solchen in Berührung kommen. Benutzen Sie das
Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
Wenn das Gerät feucht oder nass wird, ziehen Sie bitte umgehend den
Stecker. Fassen Sie nicht in das Wasser.
Verwenden Sie das Gerät nur für seinen Bestimmungszweck.
Erste Inbetriebnahme
Bestreichen Sie die Toastflächen (4) leicht mit etwas Öl und lassen Sie das Gerät mit
geschlossenen Toastflächen ca. 10 Minuten aufheizen. Dadurch kann der Eigengeruch
des Sandwich Toasters abklingen. Bitte für ausreichende Lüftung sorgen.
Anschliessend den Sandwich Toaster wie unter Reinigung und Pflege beschrieben,
reinigen.
Bedienung
Stecken Sie den Netzstecker (2) in die Steckdose.
Nach kurzer Aufheizzeit ist der Sandwich Toaster betriebsbereit. Die rote Kontrollampe
leuchtet, solange wie das Gerät eingeschaltet ist. Die Grüne, sobald die Temperatur
erreicht ist. Wenn das Gerät sich abkühlt, erlischt die grüne Kontrollampe bis die
Endtemperatur wieder erreicht ist. Dieser Vorgang kann sich mehrmals wiederholen.
Öffnen Sie den Sandwich Toaster.
Die beiden vorbereiteten Sandwiches in die untere Toastfläche einlegen und die obere
Toastfläche zuklappen.
Beide Toastflächen zusammendrücken und die Verriegelung (6) am Griff (7) der oberen
Toastfläche einrasten lassen.
Die Toastzeit beträgt je nach Beschaffenheit der Sandwiches ca. 3 - 4 Minuten.
Verriegelung (6) lösen, Sandwich Toaster öffnen und die Sandwiches herausnehmen.
Verwenden Sie hierzu bitte keine spitzen Gegenstände, damit die Antihaftbeschichtung
nicht beschädigt wird.
Nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
11
Reinigung und Pflege
Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und den Sandwich Toaster mit geöffneten
Toastflächen abkühlen lassen. Der Sandwich Toaster darf aus Gründen der elektrischen
Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
Ihr Sandwich Toaster mit antihaftbeschichteten Toastflächen (4) ist anspruchslos in der
Wartung. Die Aussenseite reinigen Sie nur mit einem angefeuchteten Tuch.
Die beschichteten Toastflächen reinigen Sie ebenfalls mit einem angefeuchteten Tuch
oder mit einer weichen Bürste. Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel
verwenden.
Rezepte
Praktische Hinweise zum guten Gelingen der Sandwiches:
Ein Sandwich besteht aus zwei Toastscheiben mit dazwischen liegenden Beilagen.
Es eignen sich alle üblichen Sorten von Toastscheiben. Bei Verwendung von Weissbrot
sollte dieses ca. 1 Tag alt sein. Bitte die Rinde entfernen. Die als Belag zu verwendenden
Scheiben (Käse, Schinken etc.) in toastscheibengrosse Stücke schneiden.
1. Schinken-Käse Sandwich
Zutaten: 4 Scheiben Toastbrot, Butter, 4 Scheiben magerer, gekochter Schinken, 2
Scheiben Holländer Käse, Paprika.
Zubereitung: Toastscheiben aussen mit Butter bestreichen, mit Schinken belegen, 2
Scheiben Käse auflegen und mit Paprika bestreuen, die beiden anderen Schinken- und
Toastscheiben darüber legen, warm servieren.
2. Käsesandwich
Zutaten: 4 Scheiben Toastbrot, 65g Butter, 125g Käse gerieben, Butter, 2 Eigelb, Salz,
Paprika, Petersilie fein gehackt.
Zubereitung: Toastbrot aussen mit Butter bestreichen, Käsecreme darauf geben, die
restlichen zwei Toastscheiben darüber legen.
Zubereitung Käsecreme: 65g Butter verrühren, geriebenen Käse und Eigelb hinzufügen,
mit Salz, Paprika und Petersilie abschmecken.
3. Fischsandwich
Zutaten: 4 Scheiben Toastbrot, Butter, 1 Dose Thunfisch, 4 Scheiben Käse, 6 - 8 gefüllte
Oliven (in Scheiben geschnitten).
Zubereitung: Toastbrot aussen mit Butter bestreichen, zwei Scheiben Käse auflegen, mit
Thunfisch und Oliven belegen, die beiden, anderen Toastscheiben darüber legen. Warm
servieren.
12
Garantie
Wir gewähren Ihnen eine Herstellergarantie von 2 Jahre ab Kaufdatum. In diesem
Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder
Fertigungsfehler beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere
Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemässe Behandlung oder normalen
Verschleiss zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile. Die Garantie erlischt
bei Eingriff nicht von uns autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich
werden, bringen Sie bitte das Gerät ohne Zubehörteile, gut verpackt, mit
Fehlererklärung und Kaufbeleg und Garantiekarte versehen, direkt zu der
Verkaufsadresse. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte, gegenüber dem Verkäufer
und eventuelle Verkäufergarantien bleiben unberührt.
Hinweise zum Umweltschutz
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über
den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss
an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf
dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung
weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer
Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der
Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze
unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige
Entsorgungsstelle.
13
EN
General safety instructions
Check if the tension of your supply corresponds with the voltage indicated on the rating
plate of your appliance.
•
Before commissioning this device please read the instruction manual carefully
and keep this so that you can check them later .
•
Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if
possible, the carton with the inner packaging!
•
The device is intended exclusively for private and not for commercial use! Keep it
away from direct heat, sun and moist and protect it against sharp impacts.
•
Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when
attaching accessory parts, cleaning the device or whenever a disturbance occurs.
Switch off the device before. Pull on the plug, not on the cable.
•
This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory
or mental capacities , or lack of experience and knowledge (including children) ,
unless they have been supervised or instructed concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
•
In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave
them unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location
for your device, do so in such a way that children do not have access to the
device. Take care to ensure that the cable does not hang down.
•
Test the device, plug and the cable regularly for damage. If there is damage of
any kind, the device should not be used but the appliance must be repaired by a
qualified technician in order to avoid a hazard. Only original spare parts must be
used.
•
A damaged cord or plug must be replaced by an authorized technician to avoid
a hazard. Do not repair the device yourself,.
•
Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp
edges and such like.
•
Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not
using it, even if this is only for a moment.
•
Do not use the device outdoors.
14
•
•
•
Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or
come into contact with such. Do not use the device with wet or moist hands.
Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket
immediately. Do not reach into the water.
Use the device only for the intended purpose.
Initial use
•
Before you start toasting for the first time, grease the non-stick coated cooking
plates (4) lightly with a small amount of oil or fat, and let the appliance heat up
for about 10 minutes with the cooking plates closed. This will remove the smell
typically encountered when first switching on a toast grill. Please ensure sufficient
ventilation.
•
Clean the toast grill afterwards as described in “Cleaning and Care”.
How to use your toast grill
•
Insert the plug (2) into the wall socket.
•
After a short warm-up period the toast grill is ready for use. The red pilot light
remains on as long as the unit is switched on. The green light comes on once the
temperature has been reached.
•
When the appliance begins to cool down, the green light goes out and only comes
on again once the temperature has been reached once more. This cycle may be
repeated several times.
•
Open the toast grill.
•
Place the two prepared sandwiches on the lower cooking plate and gently close
the upper cooking plate.
•
Press both cooking plates together and lock the handles (7) by means of the latch
(6).
•
The cooking time is in general three to four minutes, depending on the bread and
filling.
15
•
•
Unlatch the locking device (6), open the toaster and take out the sandwiches. In
order to prevent the non-stick cooking plates from being damaged do not use
sharp or pointed objects while removing the sandwiches.
Remove the plug from the wall socket after use.
Cleaning and care
•
Before cleaning, remove the plug from the wall socket and wait until the
appliance has cooled down with the cooking plates open.
•
For reasons of electrical safety, never use water or any other kind of liquid on the
toast grill, nor immerse it.
•
The toast grill with non-stick coated plates (4) requires little maintenance. Clean
the outside with a soft damp cloth only.
•
The non-stick-coated plates can also be cleaned with a soft damp cloth or a soft
brush.
•
Do not use harsh abrasive cleaners.
Recipes
Practical hints
1.
A sandwich consists of two slices of sandwich bread with a filling in between.
2.
All common types of sandwich bread can be used.
3.
White bread should preferably be one day old when it is used for making
sandwiches. Cut off the crust, if any.
4.
The slices used for the filling (cheese, ham, etc.) should be cut to match the
sandwich shape.
1. Ham and cheese sandwich
Ingredients: 4 slices of sandwich bread, butter, 4 slices lean cooked ham, 2 slices Dutch
cheese, and paprika powder.
Preparation: Butter the outside of each slice of bread, put one slice of ham and one slice
of cheese onto each slice, season with paprika and then cover with the two remaining
slices of ham and bread. Serve hot.
16
2. Cheese sandwich
Ingredients: 4 slices sandwich bread, 65 g. (2 1/4 oz.) butter, 125 g. (5 oz.) grated
cheese, butter, 2 egg yolks, salt, paprika powder, finely chopped parsley.
Preparation: Butter the outside of each slice of bread, add the cheese cream and cover
with the two remaining slices of bread.
Preparing the cheese cream: cream the 65 g. of butter and add the grated cheese and
egg yolks. Season with salt, paprika and parsley to taste.
3. Fish sandwich
Ingredients: 4 slices sandwich bread, butter, 1 tin of tuna, 4 slices of cheese. 6-8 stuffed
olives (sliced).
Preparation: Butter the outside of each slice of bread, add 2 slices of cheese, the tuna
and sliced olives, cover with the two remaining slices of bread. Serve hot.
Guarantee
This product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase against
defects in materials and workmanship. Under this guarantee the manufacturer
undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is
brought back to the purchase address. This guarantee is only valid if the appliance has
been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been
modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through
misuse.
This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as bulbs etc.
If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your
name and address and the reason for return and bring it to the address of purchase. If
within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of
purchase.
Guidelines for protection of the environment
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its useful life, but must be disposed of at a central
point for recycling of electric and electronic domestic appliances.
This symbol on appliance, instruction manual and packaging
puts your attention to this important issue. The materials used in
this appliance can be recycled. By recycling used domestic
appliances you contribute an important push to the protection of
our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.
17
PT
Instruções gerais de segurança
Verifique se a sua tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de
identificação do seu aparelho.
•
Antes de ligar este aparelho, leia o manual de instruções, e guarde-o para
consulta futura.
•
Guarde estas instruções, o certificado de garantia, o recibo de compra e, se
possível, a caixa com os respectivos materiais de acondicionamento!
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização privada e não a
utilizações comerciais! Mantenha-o afastado da luz directa do sol, do calor e
da humidade para o proteger contra avarias.
•
Retire sempre a ficha da tomada quando não estiver a utilizar o aparelho,
quando fixar acessórios, quando limpar o aparelho ou quando ocorrer uma
avaria. Desligue primeiro o aparelho. Retire o cabo da tomada e não do
aparelho.
•
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento
(incluindo crianças), a não ser que tenham sido instruídas e supervisionadas
na utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
•
No sentido de proteger as crianças dos perigos dos aparelhos eléctricos,
nunca as deixe sem supervisão junto do aparelho. Da mesma forma,
quando seleccionar o local onde vai colocar o aparelho, faça-o de modo a
que as crianças não lhe consigam aceder. Certifique-se de que o cabo não
fica suspenso.
•
Verifique regularmente se o dispositivo, a ficha e o cabo estão danificados.
Se houver algum tipo de dano, não deve utilizar o aparelho. Deve entregá-lo
a um técnico qualificado para que este o repare, evitando assim mais
perigos. Só podem ser utilizadas peças de substituição originais.
•
Se o cabo ou o fio estiverem danificados, devem ser substituídos por um
técnico autorizado para evitar mais perigos. Não tente reparar o aparelho
sozinho.
•
Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz directa do sol, da
humidade, de extremidades afiadas e de outras situações semelhantes.
•
Não utilize este aparelho sem supervisão! Desligue o aparelho sempre que
não o estiver a utilizar, mesmo que seja por breves momentos.
•
Não utilize o aparelho ao ar livre.
•
O aparelho não pode, em nenhuma circunstância, entrar em contacto ou ser
colocado dentro de água ou de outro líquido. Não utilize o aparelho se tiver
18
•
•
as mãos molhadas ou húmidas.
Se o aparelho ficar húmido ou molhado, retire imediatamente a ficha da
tomada. Não coloque as mãos dentro de água.
Utilize o aparelho exclusivamente para o fim a que se destina.
Normas de segurança
Nunca permita que o aparelho seja utilizado por crianças. Tal como para todos os
aparelhos eléctricos, manter fora do alcance das crianças.
Atenção:
• Logo que em funcionamento o aparelho liberta uma fonte de calor. Ter atenção
para não tocar as partes quentes, utilizar sempre os punhos. Ter atenção aos riscos
de queimaduras.
• Nunca tentar por em funcionamento o aparelho se:
- a sandwicheira ou o cabo de alimentação estiverem estragados
- O aparelho tenha caído sobre uma superfície dura
• Retirar a ficha da tomada de corrente
- depois de cada utilização
- em caso de eventuais anomalias
- antes de limpar
• Ter atenção para que o cabo de alimentação não toque as partes quentes do
aparelho
• Nunca retirar a ficha da tomada puxando o cabo de alimentação. Não deixar
pendurar o cabo.
• Não expor ou utilizar a sandwicheira assim como o cabo de alimentação sobre ou
próximo de superfícies quentes (ex. placas eléctricas) ou perto de fogão a gás.
• Utilizar a sandwicheira sobre superfícies resistentes ao calor. Não posicionar a
sandwicheira sob cortinas ou armários de parede.
• A sandwicheira foi concebida unicamente para uso doméstico e não para utilização
comercial.
• Em caso de utilização imprópria do aparelho, nenhuma responsabilidade pelos
eventuais estragos poderá ser aceitável.
• A fim de estar conforme as normas de segurança e de evitar qualquer perigo, todas
as reparações dos aparelhos eléctricos devem ser efectuadas unicamente por
pessoal qualificado, incluindo mudança de cabo de alimentação. Em caso de mau
funcionamento, o aparelho deve ser entregue para reparação a um estabelecimento
autorizado de serviço após venda. A identificação desses estabelecimentos está
indicada na garantia que se encontra dentro da embalagem.
• Se o cabo de alimentação estiver estragado deve ser substituído pelo fabricante, seu
serviço após venda ou um técnico qualificado para evitar perigo.
19
Primeira utilização
Aquando da primeira utilização lubrificar as placas de revestimento anti-adesivo com um
pouco de óleo ou de manteiga e deixar aquecer a sandwicheira cerca de 10 minutos
com as placas de cozedura fechadas para eliminar o odor de novo. Ter em atenção que o
local seja suficientemente ventilado.
De seguida limpar a sandwicheira seguindo as indicações de Limpeza e Cuidados.
Como utilizar a sandwicheira
Ligar a ficha à tomada de corrente eléctrica.
Após um curto período de aquecimento, a sandwicheira está pronta a funcionar. O
mostrador luminoso vermelho fica aceso enquanto o aparelho estiver ligado.
Quando o aparelho começa a esfriar o mostrador luminoso verde apaga e apenas se
reacende quando a temperatura desejada for atingida. Este ciclo pode ser repetido
várias vezes.
Abrir a sandwicheira.
Colocar as suas sanduiches já preparadas sobre a placa de cozedura inferior e fechar
lentamente a placa de cozedura superior.
Pressionar ambas as placas (7) e fechar com o travão (6)
Destravar o travão (6), abrir a sandwicheira e retirar as sandwiches.
Não utilizar objectos pontiagudos ou cortantes para retirar as sanduiches para proteger
as placas de qualquer deterioração.
Depois de cada utilização retirar a ficha da tomada de corrente eléctrica.
Limpeza e Manutenção
Antes de limpar retirar a ficha da tomada de corrente eléctrica e deixar esfriar o
aparelho, mantendo-o aberto.
Por razões de segurança nunca utilizar água ou outro líquido sobre a sandwicheira,
nunca imergir o aparelho.
A manutenção da sandwicheira é bastante fácil.
Limpar o corpo exterior do aparelho com um pano húmido.
As placas de revestimentos anti-adesivo limpam-se com um pano húmido ou uma
escova macia.
Nunca utilizar detergentes agressivos. Para arrumar poderá fechar a tampa pelo clip (à
esquerda).
20
Receitas
Conselhos práticos.
Uma sanduíche faz-se com duas fatias de pão e ingredientes entre elas para completar.
Todos os tipos de pão para sanduíche podem ser utilizados.
Se utilizar pão de esfarela bastante, deverá ser de preferência do dia anterior. Cortar a
côdea.
Verificar que as fatias (de fiambre, queijo, etc.) utilizadas para completar a sanduíche
tenham a mesma medida que as fatias de pão.
1.Sanduíche com fiambre e queijo
Ingredientes: 4 fatias de pão, 4 fatias de fiambre, 2 fatias de queijo, paprika.
Preparação: Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, colocar uma fatia de
fiambre e uma de queijo sobre as duas sanduíches, salpicar com paprika e colocar por
cima as duas fatias de fiambre e cobrir com as duas fatias de pão que restam. Servir
quente.
2.Sanduíche de queijo
Ingredientes: 4 fatias de pão, 65g de manteiga, 125g de queijo raspado, 2 gemas de ovo,
sal e paprika.
Preparação: Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, juntar a pasta de
queijo e cobrir com as fatias de pão restantes.
Preparação da pasta de queijo: Misturar as 65g de manteiga com as gemas de ovo e o
queijo raspado.
Temperar com sal e paprika.
3.Sanduíche de atum
Ingredientes: 4 fatias de pão, manteiga, 1 lata de atum, 4 fatias de queijo, 6-8 azeitonas
(trinchadas).
Preparação: Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, juntar 2 fatias de
queijo, o atum e as azeitonas, colocar por cima as 2 fatias de queijo e depois cobrir com
as 2 fatias de pão restantes.
Servir quente.
21
Garantia
Este aparelho está garantido pelo fabricante durante 2 (dois) anos a partir da data da
sua compra, contra todos os defeitos de materiais e de fabrico. Durante este período,
todas as peças defeituosas serão substituídas gratuitamente. A garantia não cobre as
peças que partem, nem as deteriorações provocadas por má utilização e pelo não
cumprimento destas instruções de utilização. Nenhuma garantia será devida se o
aparelho tiver sido objecto de intervenção a título de reparação por pessoas não
autorizadas pelo fabricante. Se o seu aparelho não funcionar normalmente, deverá
envia-lo, utilizando uma embalagem sólida, a um dos nossos estabelecimentos de
serviços após venda autorizados, com a indicação do seu nome e endereço. Se devolver
o aparelho durante o período de garantia, não esqueça de juntar o certificado da
garantia, assim como o comprovativo da compra.
Indicações para a protecção ambiental
Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal no
final da sua vida útil, tendo de ser colocado num ponto de
recolha selectiva para reciclagem de aparelhos eléctricos e
electrónicos. O símbolo apresentado no produto, o manual de
instruções ou a embalagem avisam sobre esta situação. Os
materiais são reutilizáveis de acordo com a sua identificação.
Através da reutilização, do aproveitamento de materiais ou de
outras formas de aproveitamento de aparelhos antigos, irá
contribuir significativamente para proteger o ambiente. Informe-se no seu
município para saber qual o ponto de eliminação de resíduos responsável.
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement