Inventum MT22 digital body thermometer

0344
GEBRUIKSAANWIJZING - GEBRAUCHSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL
Hersteller Beurer GmbH • Söflingerstraße 218 • 89077 ULM (Deutschland) • Artikelnummer SFT22
THERMOMETER - THERMOMÈTRE
NEDERLANDS
Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak.
Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.
Apparaatclassificatie type BF
Lees s.v.p. de gebruiksaanwijzing!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Omschrijving van het apparaatPagina 4
Veiligheidsvoorschriften
pAGina 5
inleiding
pagina 6
temperatuur meten
pagina 7
geheugen
pagina 8
maateenheid wijzigen
pagina 8
uitleg symbolen/ foutmeldingen
pagina 8
batterij vervangen
pagina 9
Reiniging & onderhoud
pagina 9
technische gegevens
pagina 10
Garantie & Service
pagina 32
DEUTSCH
Elektro Haushaltsgeräte gehören nicht in den Hausmüll.
Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder
Ihrer örtlichen Wertstoffsammelstelle.
Geräteklassifikation Typ BF
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
beschreibung des gerätsseite 11
Sicherheitshinweiseseite 12
einleitungseite 13
temperatur messenseite 14
speicherseite 15
messeinheit ändernseite 15
erklärung symbole/ fehlermeldungseite 15
batterie wechselnseite 16
Reinigung & pflegeseite 16
technische datenseite 17
Garantie & Serviceseite 33
2
FRANÇAIS
Les petits appareils domestiques doivent être mis au rebut
dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte
réservés à cet usage.
Classification de l’appareil: type BF
Veuillez lire le mode d’emploi!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
définition de l’appareilPage 18
consigne de sécurité pAGe 19
introduction
page 20
mesure de la température
page 21
mémoire
page 22
modification de l’unité de mesure
page 22
explication & des messages d’erreur page 22
changement de pile
page 23
nettoyage, stockage & élimination page 23
données techniques
page 24
Garantie & Service
page 34
ENGLISH
Legislation requires that all electrical and electronic
equipment must be collected for reuse and recycling.
Electrical and electronic equipment marked with the
symbol indicating separate collection of such equipment
must be returned to a municipal waste collection point.
Device classification type BF
Please read the instructions for use!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
description of the device
Safety instructions
introduction
taking the temperature
memory
changing the measurement unit
explanation of symbols/error messages
changing the battery
cleaning, storage & disposal
technical data
Garantie & Service
3
page 25
page 26
page 27
page 28
page 28
page 29
page 29
page 30
page 30
page 31
page 35
NEDERLANDS
voorkant
3.
1.
2.
achterkant
4.
7.
5.
6.
1. Sensorpunt
2. LCD-display
3. Aan/ uit-knop en Meettoets
4. Beschermkapje voor het bewaren
5. Geheugenknop M
6. Deksel batterijcompartiment
7. Schroef
4
1 | veiligheidsvoorschriften
•Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat
u de oorthermometer gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig
voor latere raadpleging.
• Dit apparaat is een gevoelig, elektronisch apparaat. Behandel het
apparaat met zorg en stel het niet bloot aan mechanische schokken.
• Stel de thermometer niet bloot aan direct zonlicht.
• Het apparaat moet minimaal 30 minuten in de ruimte zijn waar de
meting wordt verricht.
• De thermometer is, met uitzondering van de meetpunt, NIET
waterdicht. Vermijd direct contact met water of andere vloeistoffen.
• De waterdichte meetpunt moet u na elk gebruik reinigen met een
zachte, met een desinfecterend middel bevochtigde doek.
• Controleer voor elk gebruik of de lens niet beschadigd is. Indien
deze beschadigd is, neem dan contact op met het bedrijf waar u het
apparaat hebt gekocht of met de serviceafdeling van de fabrikant.
• De oorthermometer is ontwikkeld als een praktisch gebruiksartikel,
maar kan een bezoek aan een arts niet vervangen.
• Dit apparaat is niet bestemd voor industrieel of klinisch gebruik.
• Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde
serviceafdelingen. Indien dit niet gebeurt, vervalt uw aanspraak op
garantie.
• Er zijn mensen die verschillende meetwaarden hebben aan het linkeren rechteroor. Om deze temperatuursveranderingen te ondervangen, is
het raadzaam de temperatuur steeds aan hetzelfde oor te meten.
• Wanneer u langere tijd op één oor hebt gelegen, is de temperatuur van
dat oor licht verhoogd. Wacht dan even of meet de temperatuur aan
het andere oor.
• Omdat oorsmeer de meting kan beïnvloeden, moet u, indien nodig, het
oor vóór de meting reinigen.
• Kinderen mogen alleen onder toezicht van volwassenen de
oorthermometer gebruiken. Normaal gesproken kan men een
temperatuur meten bij kinderen vanaf 6 maanden. Bij kinderen jonger
dan 6 maanden is de gehoorgang nog erg nauw, zodat de temperatuur
van het trommelvlies vaak niet kan worden
geregistreerd en de kans bestaat dat te lage waarden worden
aangegeven.
• Men mag niet meten aan een oor dat ontstekingsverschijnselen heeft
(bijv. etter, wondvocht), na eventuele oorletsels (bijv. beschadiging aan
het trommelvlies), of in de genezingsfase na een operatieve ingreep.
Neem in dit soort gevallen altijd contact op met uw behandelend arts.
• Het apparaat is alleen bestemd voor het in de gebruiksaanwijzing
omschreven doel.
•Dompel de oorthermometer nooit onder in water of andere
vloeistoffen.
• Dit apparaat beantwoordt aan EU-richtlijn 93/42 EWG.
5
• Dit apparaat beantwoordt aan norm EN 12470-5 medische thermometer,
voorschriften voor infrarode oorthermometers (met maximaal
element).
• Hebt u nog vragen over het gebruik van het apparaat, neem dan
contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht of met de
klantenservice van Inventum.
2 | inleidinG
Alles wat u moet weten over het gebruik van de Inventum
oorthermometer.
De thermometer is geschikt voor het meten van de
lichaamstemperatuur in het oor. De temperatuur varieert afhankelijk
het deel van het lichaam waar de meting wordt gedaan. Het verschil
kan tussen de 0.2-1°C zijn. Het normale temperatuursbereik gemeten
met een oorthermometer ligt tussen 36,0 tot 37,8°C.
Dat wil zeggen, dat de in het oor gemeten temperatuur de feitelijke
lichaamstemperatuur weerspiegelt. Een ander voordeel is dat
temperatuursveranderingen sneller bij oormeting dan bij rectale
meting worden waargenomen. Dit is vooral belangrijk bij zieken die
in de fase zijn waarin de koorts kan oplopen of kan dalen.
Tip: Temperaturen die met verschillende thermometers zijn
gemeten, kunnen niet met elkaar vergeleken worden.
Vertel uw arts c.q. houd er zelf rekening mee bij een zelfdiagnose,
op welke plek en met welke thermometer u de lichaamstemperatuur
hebt gemeten.
De temperatuur van een gezond iemand wordt bovendien door de
volgende factoren beïnvloed:
• de individuele, persoonsafhankelijke stofwisseling
• de leeftijd (de lichaamstemperatuur is bij zuigelingen en kleine
kinderen hoger en daalt naarmate iemand ouder wordt. Bij kinderen
treden grotere temperatuurschommelingen sneller en vaker op.)
• de kleding
• de buitentemperatuur
• tijdstip van de dag (’s ochtends is de lichaamstemperatuur lager en
stijgt in de loop van de dag tot de avond)
• de voorafgaande lichamelijke en, in mindere mate, ook mentale
inspanning.
Tip: De temperatuurmeting levert een meetwaarde die informatie
geeft over de actuele lichaamstemperatuur van iemand. Weet u niet
zeker hoe u de waarden moet interpreteren of treden er abnormale
waarden op (bijv. koorts), ga dan naar uw huisarts. Dit geldt ook
voor kleinere temperatuursveranderingen waarbij ook andere
ziektesymptomen optreden, zoals bijv. onrustig gevoel, overmatig
6
zweten, rood worden van de huid, snelle pols, neiging tot flauwvallen,
enz.
3 | temperatuur meten
Deze thermometer is voor gebruik in het oor (gehoorgang/
trommelvlies) voor personen die normaal gesproken 6 maanden of
ouder zijn. Bij kinderen jonger dan 6 maanden is de gehoorgang nog
erg nauw, zodat de temperatuur van het trommelvlies vaak niet kan
worden geregistreerd en de kans bestaat dat te lage waarden worden
aangegeven. Verwijder voor het meten het beschermkapje en
controleer of de sensorpunt en ook de gehoorgang schoon zijn. Bij
tekenen van een acute ontsteking (etter, wondvocht, pijn), bij letsels
of onmiddellijk na een operatieve ingreep aan het oor moet men het
oor kiezen dat niet ziek is. Anders kan dit leiden tot foutieve
meetwaarden.
Het gebruik van de thermometer bij verschillende personen kan, in
geval van bepaalde acute, infectieuze ziektes op grond van een
mogelijke kiemverspreiding en ondanks de doorgevoerde reiniging en
desinfectie ondoelmatig zijn. Neem in dergelijke gevallen contact op met
uw behandelend arts.
De thermometer mag uitsluitend zonder wegwerphoesjes worden
gebruikt. De thermometer bevat al een batterij en kan
dus bij de eerste keer direct worden gebruikt.
• Schakel het apparaat in met de ‘ ’-knop. Eerst
verschijnen alle symbolen van de display als zelftest van
het apparaat. Nadat u een pieptoon hebt gehoord, is het
apparaat gereed voor gebruik.
• Omdat de gehoorgang licht gekromd is, moet u voordat
u de sensorpunt naar binnen brengt het oor licht naar
achteren en omhoog trekken. Dit is
belangrijk, omdat de sensorpunt direct langs het
trommelvlies kan worden gericht.
• Breng de sensorpunt voorzichtig in en druk ongeveer
1 seconde op de meettoets ‘ ’-knop.
• Bij een geslaagde meting hoort u een pieptoon.
• U kunt nu de thermometer uit de gehoorgang halen en
de gemeten temperatuur aflezen.
• Een smiley geeft ook wat het resultaat is:
geeft aan dat de temperatuur binnen de normale waarden ligt.
geeft aan dat de temperatuur 38°C of hoger is, koortsalarm.
• Tussen twee metingen moet tenminste 10 seconden zitten. dit zorgt
voor een accurate meting.
7
4 | geheugen
De laatst gemeten waarden worden automatisch in het geheugen
opgeslagen. Er zijn 10 geheugenposities beschikbaar.
• Schakel het apparaat eerst aan.
• Wanneer u op de ‘M’-knop drukt, komt u in de geheugenmodus.
• Door opnieuw te drukken kunt u de andere opgeslagen
waarden na elkaar oproepen.
5 | meeteenheid wijzigen
U kunt de temperatuur in graden Celsius (°C) of in graden Fahrenheit (F)
laten aangeven.
• Om dit in te stellen, houdt u de ‘ ’-knop ingedrukt en drukt u
daarbij op de ‘M’-knop.
• Houd beide toetsen ingedrukt totdat de meeteenheid verandert.
•Alle opgeslagen waarden worden in de nieuwe meeteenheid
aangegeven.
6 | uitleg symbolen / foutmeldingen
Foutmelding
Probleem
Oplossing
Omgevingstemperatuur onder
16°C of boven 35°C (< 60,8°F,
> 95°F)
Omgevingstemperatuur moet tussen
16°C en 35°C liggen (60,8°F, 95°F).
De gemeten temperatuur is
hoger dan 43°C (109,4°F).
Gebruik de thermometer
alleen binnen het aangegeven
temperatuurbereik. Reinig de
meetpunt indien nodig. Bij herhaalde
foutmeldingen contact opnemen met
de winkelier of klantenservice.
De gemeten temperatuur is
kleiner dan 34°C (93,2°F).
Gebruik de thermometer
alleen binnen het aangegeven
temperatuurbereik. Reinig de
meetpunt indien nodig. Bij herhaalde
foutmeldingen contact opnemen met
de winkelier of klantenservice.
8
7 | batterij vervangen
De meegeleverde en geplaatste batterij (type 3V CR2032) heeft een
levensduur van ongeveer 3000 metingen. Wanneer het batterijsymbool
knippert, is de batterij bijna leeg. Wanneer in het display het
batterijsymbool
en ‘Lo’ verschijnt, moet u de batterij vervangen.
• Verwijder de schroef van het
batterijcompartiment.
• Neem het deksel van het batterijcompartiment
en verwijder de originele batterij.
• Neem een nieuwe lithium batterij, type
CR2032.
• Plaats deze met de plus-pool naar boven in het
batterijcompartiment.
• Plaats het deksel op het batterijcompartiment.
• Schroef het batterijcompartiment goed dicht.
Gebruikte batterijen horen niet bij het huisvuil. Verwijder de
batterijen via uw elektronicazaak of via een plaatselijk verzamelpunt
voor chemisch afval.
Aanwijzing: Deze tekens vindt u op batterijen die schadelijke stoffen
bevatten: Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg =
batterij bevat kwik. De batterij van dit apparaat bevat geen schadelijke
stoffen.
8 | reiniging & onderhoud
Reinig na elk gebruik de waterdichte sensorpunt. Gebruik daarvoor
een zachte doek of een wattenstaafje, die/dat bevochtigd is met een
desinfecterend middel, alcohol of warm water.
Voor reiniging van het hele apparaat gebruikt u een zachte doek die
bevochtigd is met een lichte zeepoplossing. Pas op dat er geen water in
het apparaat komt. Komt er toch water in het apparaat, haal dan meteen
de batterij eruit.
Gebruik het apparaat pas als het helemaal droog is.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.
Houd het apparaat nooit onder water. Alleen het meetpunt is
waterdicht.
Bewaar de thermometer altijd met het bevestigde beschermkapje ter
bescherming van de sensorpunt.
Het apparaat mag niet worden bewaard of gebruikt bij te hoge of lage
temperaturen of luchtvochtigheid (zie technische specificatie), in direct
zonlicht, in verbinding met elektrische stroom of op stoffige plekken.
Anders kan dit leiden tot onnauwkeurigheden.
Verwijder de batterij indien u de thermometer langere tijd ongebruikt
wilt bewaren.
9
9 | technische gegevens
Model
MT22
Meetbereik
34°C – 43°C (93,2°F – 109,4°F)
Laboratoriummeetnauwkeurigheid
±0,2°C (±0,4°F) in meetbereik van
35.5°c – 42°C (95°F – 107.6°F)
±0,3°C (±0,5°F) beneden 35.5°C en
boven 42°C
Klinische herhaalprecisie
0,31 (kinderen), 0,28 (volwassenen)
Meetduur
1 tot 2 seconden
Tijd tussen 2 metingen
Tenminste 10 seconden
Meeteenheden
°Celsius (°C) of °Fahrenheit (°F)
Bedrijfsvoorwaarden
16°C tot 35°C (60.8°F – 95°F) bij
een relatieve luchtvochtigheid tot
85% (niet condenserend)
Opslagvoorwaarden
-25 °C tot 55°C (-13°F – 131°F)
bij een relatieve luchtvochtigheid
tot 85% (niet condenserend)
Afmetingen
54 x 44 x 158 mm
Gewicht
65,5 g inclusief batterij
Batterij
1 lithiumbatterij (Typ 3V CR-2032)
Geheugen
Voor 10 metingen
Verklaring der tekens
Apparaatclassificatie type BF
Lees s.v.p. de gebruiksaanwijzing!
Aanwijzing: Bij gebruik van het apparaat buiten de specificatie is
foutloos functioneren niet gewaarborgd!
10
DEUTSCH
Vorderseite
3.
1.
2.
Rückseite
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
5.
6.
Sensorspitze
Display
Ein/Aus/ Messtaste
Schutzkappe
Speichertaste M
Batteriefachdeckel
Batteriefachentriegelung
11
1 | sicherheitshinweise
•Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das
Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese für den späteren
Gebrauch.
• Dieses Gerät ist ein empfindliches elektronisches Gerät. Bitte
behandeln Sie es sorgsam und setzten Sie es keinen mechanischen
Stößen aus.
• Setzen Sie das Thermometer nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
•Das Gerät sollte sich mindestens 30 Minuten in dem Raum befinden, in
dem die Messung durchgeführt wird.
• Das Thermometer ist, mit Ausnahme der Messspitze, NICHT
wasserdicht. Aus diesem Grund ist direkter Kontakt mit Wasser oder
anderen Flüssigkeiten zu vermeiden.
• Die wasserdichte Messspitze nach jedem Gebrauch mit einem weichen
mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch säubern.
• Bitte prüfen Sie vor jeder Anwendung, ob die Linse in der Sensorspitze
beschädigt ist. Falls diese beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den
Händler oder die angegebene Serviceadresse.
• Das Thermometer wurde für den praktischen Einsatz entwickelt, kann
aber nicht den Besuch beim Arzt ersetzen.
• Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen oder klinischen Gebrauch
bestimmt.
• Es gibt Personen, die unterschiedliche Messwerte am linken und
rechten Ohr haben. Um Temperaturveränderungen zu erfassen, messen
Sie bei derselben Person immer am selben Ohr.
• Wenn Sie längere Zeit auf einem Ohr gelegen sind, ist die Temperatur
leicht erhöht. Warten Sie einige Zeit oder messen Sie am anderen Ohr.
• Da Ohrenschmalz die Messung beeinflussen kann, sollten Sie das Ohr vor
der Messung gegebenenfalls reinigen.
•Das Ohrthermometer darf von Kindern nur unter Aufsicht von
Erwachsenen benutzt werden. In der Regel ist eine Messung ab einem
Lebensalter von 6 Monaten möglich. Bei Kleinkindern unter 6 Monaten
ist der Gehörgang noch sehr eng, sodass häufig die Temperatur des
Trommelfells nicht erfasst werden kann und zu niedrige Messergebnisse
angezeigt werden.
• Die Messung darf nicht an einem Ohr durchgeführt werden mit
entzündlichen Erkrankungen (z.B. Eiterfluss, Sekretabgang), nach
möglichen Ohrverletzungen (z.B. Trommelfellschaden), oder in der
Heilungsphase nach operativen Eingriffen. In all diesen Fällen sprechen
Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt.
• Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen
Zweck bestimmt.
• Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen vorgenommen
werden. Ansonsten erlischt der Garantieanspruch.
• Tauchen Sie das Ohrthermometer nie in Wasser oder in andere
Flüssigkeiten.
12
• Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 93/42 EWG.
• Dieses Gerät entspricht der Norm EN 12470-5 Medizinische
Thermometer, Anforderungen an Infrarot-Ohrthermometer (mit
Maximumvorrichtung).
• Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben,
so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Inventum
Kundenservice.
2 | EINleitung
Wissenswertes über den Umgang mit dem Inventum OhrThermometer
Vor dem Gebrauch eines Ohrthermometers ist Folgendes zu beachten:
Das Thermometer eignet sich zur Messung der Körpertemperatur im Ohr.
Die Abweichung kann bei Gesunden an unterschiedlichen Körperstellen
zwischen 0,2 bis 1°C liegen. Der normale Temperaturbereich bei
der Messung mit einem Ohrthermometer liegt zwischen 36,0 °C und
37,8 °C. Das heißt, die im Ohr gemessene Temperatur spiegelt die
tatsächliche Körpertemperatur wieder. Ein weiterer Vorteil ist, dass
Temperaturänderungen rascher bei der Ohrmessung zu erkennen sind als
bei der rektalen Messung. Dies ist besonders wichtig bei Krankheiten, bei
denen das Fieber steigen und fallen kann.
Tipp: Gemessene Temperaturen, mit unterschiedlichen
Thermometern, können nicht miteinander verglichen werden.
Geben Sie deshalb Ihrem Arzt an bzw. berücksichtigen Sie bei
einer Selbstdiagnose, mit welchem Thermometer Sie die
Körpertemperatur an welchem Ort gemessen haben.
Die Temperatur eines gesunden Menschen wird außerdem von folgenden
Faktoren beeinflusst:
• dem individuellen, personenabhängigen Stoffwechsel
• dem Alter (Die Körpertemperatur ist bei Säuglingen und Kleinkindern
höher und sinkt mit zunehmenden Alter. Bei Kindern treten höhere
Temperaturschwankungen schneller und häufiger auf.)
• von der Kleidung
• von der Außentemperatur
• von der Tageszeit (Morgens ist die Körpertemperatur niedriger und
steigt im Laufe des Tages zum Abend an.)
• von der vorausgegangenen körperlichen und, mit geringeren Einfluss,
auch mentalen Aktivität.
Tipp: Die Temperaturmessung liefert einen Messwert, der Auskunft über
die aktuelle Körpertemperatur eines Menschen gibt. Sollten Sie sich
unsicher sein in der Interpretation der Ergebnisse oder treten abnormale
Werte (z.B. Fieber) auf, sollten Sie sich an Ihren Hausarzt wenden.
Dies gilt auch bei geringen Temperaturveränderungen, wenn weitere
13
Krankheitssymptome hinzutreten, wie z.B. Unruhe / starkes Schwitzen /
Hautrötung / hohe Pulsfrequenz / Kollapsneigung usw.
3 | temperatur messen
Dieses Thermometer ist für den Einsatz im Ohr (Gehörgang/ Trommelfell)
für Menschen ab einem Lebensalter von 6 Monaten konzipiert. Bei
Kindern unter 6 Monaten ist der Gehörgang noch sehr eng, sodass häufig
die Temperatur des Trommelfells nicht erfasst werden kann und zu
niedrige Messergebnisse angezeigt werden. Entfernen Sie vor der Messung
die Schutzkappe und vergewissern Sie sich, dass die Sensorspitze und
auch der Gehörgang sauber sind. Bei Zeichen einer akuten Entzündung
(Eiterfluss, Sekretaustritt, Schmerzen), bei Verletzungen oder direkt nach
operativen Eingriffen an einem Ohr muss das nicht erkrankte Ohr gewählt
werden. Ansonsten kann es zu falschen Messergebnissen
kommen. Die Anwendung des Thermometers an verschiedenen
Personen kann bei bestimmten akuten, infektiösen Erkrankungen auf
Grund einer möglichen Keimverschleppung trotz einer durchgeführten
Reinigung und Desinfektion unzweckmäßig sein. Sprechen Sie dazu im
Einzelfall mit Ihren behandelnden Arzt. Das Thermometer darf nur ohne
Einwegschutzhüllen verwendet werden. Eine Batterie ist bereits in das
Thermometer eingelegt. Bei der erstmaligen Inbetriebnahme kann es
sofort benutzt werden.
• Schalten Sie das Thermometer mit der ‘ ’-Taste ein.
Nach einem kurzen Selbsttest und einem kurzen Piepton
ist das Thermometer zum Messen der Temperatur im Ohr
bereit.
• Da der Gehörgang leicht gekrümmt ist, müssen Sie
vor dem Einführen der Sensorspitze das Ohr leicht
nach hinten oben ziehen. Dies ist besonders wichtig,
damit die Sensorspitze direkt auf das Trommelfell
ausgerichtet werden kann.
• Führen Sie die Sensorspitze vorsichtig ein und drücken
Sie die Taste ‘ ’ ca. 1 Sekunde.
• Das Ende der Messzeit wird mit einem kurzen Piepton
signalisiert.
• Nun können Sie den gemessenen Wert ablesen.
• Zudern leuchtet der Smiley entsprechend dem
Messergebnis auf:
zeigt an, dass die Körpertemperatur im normalen Bereich liegt.
leuchtet dagegen bei einem Messwert ab 38°C, d.h. Fieberalarm.
• Der Abstand zwischen den Messungen sollte min. 10 Sekunden betragen.
Dies gewährleistet eine genauere Temperaturermittlung.
14
4 | speicher
Der zuletzt ermittelte Messwert wird automatisch abgespeichert.
Dazu stehen 10 Speicherplätze zur Verfügung. Sie können die letzten
Messwerte mit der ‘M’-Taste auf der Unterseite des Gerätes wieder
abrufen.
5 | messeinheit ändern
Sie können sich die Temperatur in Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit
(°F) anzeigen lassen. Zum Einstellen halten Sie die
‘ ’-Taste gedrückt. Ohne loszulassen, drücken Sie kurz die ‘M’-Taste,
um in die gewünschte Messeinheit zu wechseln. Alle gespeicherten Werte
werden in der neuen Messeinheit angezeigt.
6 | erklärung symbole/ fehlermeldungen
Fehlermeldung
Problem
Lösung
Umgebungstemperatur unter
16°C oder über 35°C (< 60,8°F,
> 95°F)
Umgebungstemperatur muss
zwischen 16°C und 35°C liegen
(60,8°F, 95°F).
Die ermittelte Temperatur ist
höher als 43°C (109,4°F).
Betreiben Sie das Thermometer
nur innerhalb der angegebenen
Temperaturbereiche. Säubern Sie
gegebenenfalls die Mess-Spitze.
Bei wiederholter Fehleranzeige an
Fachhändler oder Kundenservice
wenden.
Die ermittelte Temperatur ist
geringer als 34°C (93,2°F).
Betreiben Sie das Thermometer
nur innerhalb der angebenen
Temperaturbereiche. Säubern Sie
gegebenenfalls die Mess-Spitze.
Bei wiederholter Fehleranzeige an
Fachhändler oder Kundenservice
wenden.
15
7 | batterie wechseln
Die Batterie vom Typ 3V CR2032 ist bereits eingelegt und hat je nach
Beanspruchung eine Lebensdauer von ca. 3000 Messungen. Wenn die
Batterie schwach wird, erscheint das Batteriewarnsymbol
.
Temperaturmessungen sind noch möglich, Batterie muss ersetzt werden.
Wenn das Batteriesymbol
und ‘Lo’ angezeigt wird, muss die
Batterie ausgetauscht werden.
• Schraube aus dem Batteriedeckel
herausdrehen.
• Batteriedeckel öffnen und ursprüngliche
Batterie entnehmen.
• Eine neue CR 2032 Lithium Batterie nehmen
und den Pluspol (Anode) nach oben richten.
• Batterie in das Batteriefach einlegen.
• Batteriedeckel wieder in die Fassung
einsetzen.
• Schraube im Batteriedeckel festziehen.
Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind gesetzlich
dazu verpflichtet die Batterien zu entsorgen. Entsorgen Sie diese über
Ihren Elektrofachhändler oder Ihre örtliche Wertstoff-Sammelstelle.
Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb
= Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie
enthält Quecksilber.
Die Batterie dieses Gerätes ist schadstofffrei.
8 | reinigung & pflege
Reinigen Sie nach jedem Gebrauch die wasserdichte Sensorspitze.
Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch oder ein Wattestäbchen, welches
mit Desinfektionsmittel, Alkohol oder warmem Wasser befeuchtet ist.
Zur Reinigung des gesamten Gerätes verwenden Sie bitte ein weiches
leicht mit Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Es darf keinesfalls Wasser
in das Gerät eindringen. Sollte dennoch Wasser in das Gerät eindringen,
entfernen Sie bitte umgehend die Batterie. Benutzen Sie das Gerät erst
wieder wenn es vollständig trocken ist.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser.
Lediglich die Messspitze ist wasserfest.
Lagern Sie das Thermometer immer mit aufgesteckter Schutzkappe, um
die Sensorspitze zu schützen.
Das Gerät darf nicht bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur oder
Luftfeuchtigkeit (siehe technische Spezifikationen), im Sonnenlicht, in
Verbindung mit elektrischem Strom oder an staubigen Orten gelagert
oder auch benutzt werden. Ansonsten kann es zu Ungenauigkeiten
16
kommen. Bei beabsichtigter längerer Lagerung entfernen Sie bitte die
Batterie.
9 | technische daten
Name und Modell
MT22
Messbereich
34°C – 43°C (93,2°F – 109,4°F)
Labor-Messgenauigkeit
±0,2°C (±0,4°F) im Messbereich
von 35.5°c – 42°C (95.9°F – 107.6°F)
±0,3°C (±0,5°F) unter 35.5°C und
über 42°C
Klinische Wiederholpräzision
0,31 (Kinder), 0,28 (Erwachsene)
Messdauer
1 bis 2 Sekunden
Zeitabstand zwischen 2 Messungen
Mindestens 10 Sekunden
Masseinheiten
°Celsius (°C) oder °Fahrenheit (°F)
Betriebsbedingungen
16°C bis 35°C (60.8°F–95°F) bei
einer relativen Luftfeuchtigkeit bis
85% (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen
-25°C bis 55°C (-13°F–131°F) bei
einer relativen Luftfeuchtigkeit bis
85% (nicht kondensierend)
Abmessungen
54 x 44 x 158 mm
Gewicht
65,5 g einschließlich Batterie
Batterie
1 Lithium-Batterie (Typ 3V CR-2032)
Speicher
Für 10 Messungen
Zeichenerklärung
Geräteklassifikation Typ BF
Bitte lesen Sie die
Gebrauchsanleitung!
Hinweis: Bei Verwendung des Gerätes außerhalb der Spezifikation ist
eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet!
17
FRANÇAIS
avant
3.
1.
2.
dos
7.
4.
5.
6.
1. Pointe de capteur
2. Affichage
3. Touche de mesure - marché/ arrêt
4. Capuchon de protection
5. Touche mémoire M
6. Couvercle du compartiment des piles
7. Déverrouillage du compartiment des piles
18
1 | consignes de sécurité
•Lisez ce mode d’emploi très attentivement avant d’utiliser
votre appareil et conservez-le précieusement pour le consulter
éventuellement plus tard.
• Ce produit est un dispositif électronique sensible. Traitez-le avec soin
et évitez de l’exposer à des chocs.
• N’exposez pas le thermomètre à un ensoleillement direct.
• L’appareil doit être à température ambiante: laissez-le se mettre à la
température de la pièce où la mesure sera prise pendant une demiheure au moins.
• Le thermomètre n’est PAS étanche – à l’exception de la pointe. Pour
cette raison, il convient d’éviter de le mettre en contact direct avec de
l’eau ou d’autres liquides.
• Après chaque utilisation, nettoyez la pointe étanche avec un chiffon
doux imbibé de désinfectant.
• Avant chaque utilisation, vérifiez que la lentille n’est pas endommagée.
Le cas échéant, adressez-vous au revendeur ou au service après-vente
de Inventum.
•Ce thermomètre a été conçu pour un usage pratique, mais il ne saurait
remplacer une visite chez le médecin.
• Ce thermomètre n’est pas conçu pour une utilisation commerciale ou
clinique.
• Chez certaines personnes, les résultats diffèrent selon que la mesure
est faite à l’oreille gauche ou droite. Pour tenir compte de cette
disparité, prenez toujours la température à la même oreille.
• Si une personne reste longtemps allongée sur le côté, la température
de l’oreille sur laquelle la personne est couchée s’élève légèrement.
Attendez un peu ou prenez la mesure à l’autre oreille.
• La présence de cérumen est susceptible de perturber la mesure; le cas
échéant, nettoyez l’oreille avant de prendre la mesure.
• Si le thermomètre auriculaire est utilisé par des enfants, ce doit être
sous la surveillance d’adultes. En règle générale, la mesure est possible
chez les enfants à partir de l’âge de 6 mois. Chez les très jeunes
enfants (âgés de moins de 6 mois), le conduit auditif est très étroit de
sorte qu’il est impossible de prendre la température du tympan, ce qui
entraîne l’affichage de valeurs incorrectes car
inférieures à la température corporelle réelle.
• Il ne faut pas prendre la température dans l’oreille en cas de maladie
inflammatoire de l’oreille (pus, sécrétions par exemple), après
d’éventuelles lésions auriculaires (lésion tympanique par exemple)
ou pendant la phase de cicatrisation postérieure à une intervention
chirurgicale. Dans l’un ou l’autre cas, demandez conseil à votre
médecin traitant.
• L’appareil n’est prévu que pour l’usage indiqué dans ce mode d’emploi.
• Les réparations ne doivent être réalisées que par les services aprèsvente agréés. Sinon, il y a perte du droit à garantie.
19
• Cet appareil est conforme à la Directive CE 93/42.
• Cet appareil est conforme à la norme EN 12470-5 Thermomètres
médicaux, performance des thermomètres auriculaires (avec dispositif
à maximum).
• Pour toute question concernant l’utilisation de nos appareils, adressezvous à votre revendeur ou au service après-vente de Inventum.
2 | introduction
Informations importantes concernant le thermomètre auriculaire
Inventum
Avant d’utiliser un thermomètre frontal, un thermomètre auriculaire
ou un thermomètre à tige classique, il convient d’observer ce qui suit:
les divers thermomètres cités ci-dessus sont prévus pour mesurer la
température corporelle à divers endroits du corps : thermomètre frontal:
mesure au front seulement ; thermomètre auriculaire : mesure à l’oreille
seulement, thermomètre à tige : mesure rectale (dans le rectum), axiale
(sous l’aisselle) ou mesure orale (dans la bouche).
En fonction de l’endroit du corps où la mesure est prise, la valeur de la
température varie. Chez une personne en bonne santé, l’écart entre les
divers endroits du corps peut être de 0,2 à 1 °C.
Les plages de température normales sont les suivantes:
• température auriculaire – mesurée avec un thermomètre
auriculaire: 36,0 à 37,8 °C;
• température rectale – mesurée avec un thermomètre classique:
36,3 à 37,8 °C.
Cela signifie que la valeur de la température mesurée dans l’oreille
reflète la température corporelle réelle. Il y a un autre avantage: il est
plus facile de suivre les variations de la température corporelle avec
une mesure auriculaire qu’avec une mesure rectale. Cela revêt une
importance particulière lors de la phase de montée et de baisse de fièvre
des malades.
Conseil: Les températures mesurées avec des thermomètres différents
ne sont pas comparables. C’est pourquoi il convient d’informer le
médecin du type de thermomètre utilisé. En cas d’autodiagnostic, tenez
compte du thermomètre utilisé
et de l’endroit du corps où la température est prise.
La température d’une personne en bonne santé est de plus influencée
par les facteurs suivants:
• le métabolisme individuel;
• l’âge: la température corporelle est plus élevée chez les nourrissons
et les jeunes enfants. Quand l’enfant grandit, la température diminue;
chez les enfants, les fortes variations de température sont plus rapides
et plus fréquentes;
• l’habillement;
20
• la température extérieure;
• l’heure du jour: le matin, la température corporelle est basse. Elle
augmente en cours de journée et est à son maximum le soir;
• l’activité corporelle précédente et dans une moindre mesure, l’activité
mentale.
Conseil: La mesure de la température fournit une valeur mesurée qui
renseigne sur la température corporelle actuelle d’un être humain.
En cas d’incertitudes sur l’interprétation des résultats ou de valeurs
anormales (signalant la fièvre par exemple), contactez votre médecin.
Cela vaut aussi pour de faibles variations de température, quand
plusieurs symptôme cliniques sont présents, comme agitation,
forte transpiration, rougeur cutanée, fréquence élevée du pouls,
tendance au collapsus, etc.
3 | mesure de la température
Ce thermomètre est prévu pour une utilisation dans l’oreille (conduit
auditif, tympan) des êtres humains âgés de plus de 6 mois. Chez les
enfants âgés de moins de 6 mois, le conduit auditif est très étroit de
sorte qu’il est impossible de prendre la température du tympan, ce
qui entraîne l’affichage de valeurs incorrectes car inférieures à la
température réelle.
Avant de prendre la mesure, retirez l’embout protecteur et assurez-vous
que la pointe du capteur et le conduit auditif sont propres. En cas de
signes d’inflammation aiguë (pus, sécrétions, douleurs) ou de blessures
ou pendant la phase de cicatrisation postérieure à une intervention
chirurgicale dans l’oreille, il ne faut pas prendre la température dans
l’oreille malade ou opérée. Cela pourrait donner des résultats erronés.
L’utilisation du thermomètre sur différentes personnes peut être
inappropriée en cas de maladies infectieuses aiguës, en raison du risque
de diffusion des germes malgré un nettoyage et une désinfection du
thermomètre par essuyage. Dans ce cas, demandez conseil à votre
médecin. Le thermomètre doit être utilisé sans enveloppe protectrice à
usage unique. Le thermomètre est livré équipé d’une pile, ce qui permet
de l’utiliser immédiatement lors de la mise en service initiale.
• Assurez-vous toujours que le capteur est propre et
qu’il n’est pas endommagé. Mettez le thermomètre
en marche en appuyant sur la touche ‘ ’. Après
un bref contrôle automatique et un court bip, le
thermomètre est prêt pour la mesure de la
température auriculaire.
• Le conduit auditif étant légèrement incurvé, tirez
légèrement l’oreille vers l’arrière et le haut avant
d’introduire la pointe du capteur.
Ceci est primordial pour diriger le capteur directement
21
sur le tympan.
• Introduisez la pointe du capteur avec précaution et
appuyez sur la touche ‘ ’ pendant env. 1 seconde.
• La fin de la mesure est signalée par un bref bip.
• Vous pouvez maintenant lire la valeur mesurée.
• Le Smiley correspondant au résulat s’allume:
s’affiche lorsque la température du corps est normale.
s’allume en revanche pour les valeurs mesurées supérieures à partir
de 38°C, c’est-à-dire en cas de fièvre.
• L’intervalle entre les mesures doit être d’au moins 10 secondes, afin de
garantir une détermination précise de la température.
4 | mémoire
Il met en mémoire la dernière valeur déterminée. C’est pourquoi vous
disposez de 10 positions de mémoire. Vous pouvez revoir les dernières
valeurs mesurées à l’aide de la touche ‘M’ sur la face inférieure de
l’appareil.
5 | modification de l’unité de mesure
Vous pouvez afficher la température en degrés Celsius (°C) et en degrés
Fahrenheit (°F). Pour le réglage, maintenez la touche
‘ ’ enfoncée. Sans la relâcher, appuyez brièvement sur la touche ‘M’
pour passer à l’unité de mesure souhaitée. Toutes les valeurs mémorisées
seront affichées dans la nouvelle unité.
6 | explication des symboles & des messages d’erreur
Message
d’erreur
Problème
Solution
La température ambiante est
inférieure à 16°C ou supérieure
à 35°C (< 60,8°F, > 95°F)
La température ambiante doit
être comprise entre 16°C et 35°C
(60,8°F, 95°F).
La température mesurée est
supérieure à 43°C (109,4°F).
Utilisez le thermomètre uniquement
dans les plages de température
indiquées. Le cas échéant, nettoyez
la pointe de mesure. En cas de
répétition d’erreurs d’affichage,
adressez-vous à votre magasin
spécialisé ou au service après-vente.
22
La température mesurée est
inférieure à 34°C (93,2°F).
Utilisez le thermomètre uniquement
dans les plages de température
indiquées. Le cas échéant, nettoyez
la pointe de mesure. En cas de
répétition d’erreurs d’affichage,
adressez-vous à votre magasin
spécialisé ou au service après-vente.
7 | changement de pile
La pile de type 3V, CR2032 se trouve déjà dans le thermomètre; selon les
sollicitations, elle permet de faire en tout 3000 prises de température
environ. Quand la pile est faible, le symbole d’alarme de la pile
s’affiche
. Il est encore possible de prendre quelques mesures de la
température. Mais il faut remplacer la ile. Si le pictogramme des piles
et l’indication ‘Lo’ sont affichés, la pile doit être remplacée.
• Dévisser la vis qui maintient le couvercle de
la pile.
• Ouvrir le couvercle de la pile et retirer la pile
d’origine.
• Prendre une nouvelle pile au lithium CR2032 et
orienter le pôle + (anode) vers le haut.
• Mettre la pile dans le compartiment.
• Remettre le couvercle en place.
• Visser le couvercle de la pile.
Ne jetez pas les piles usagées à la poubelle mais éliminez-les
conformément à la réglementation en vigueur. Ramenez-les à votre
revendeur ou déposez-les au lieu de collecte situé près de chez vous.
Remarque: les piles contenant des substances dangereuses portent les
marques suivantes : Pb = pile contenant du plomb ; Cd = pile contenant
du cadmium ; Hg = pile contenant du mercure. La pile de l’appareil ne
contient aucune substance dangereuse.
8 | nettoyage, stockage & élimination
Après chaque utilisation, nettoyez la pointe du capteur étanche. Utilisez
à cet effet un chiffon mou ou un coton-tige que vous aurez imbibé
de désinfectant, d’alcool ou d’eau tiède. Pour nettoyer l’appareil
entièrement, utilisez un chiffon mou légèrement imbibé d’une lessive de
savon doux. Il ne doit en aucun cas y avoir
pénétration d’eau dans l’appareil. Toutefois, si de l’eau pénétrait dans
l’appareil, retirez immédiatement la pile. Avant d’utiliser l’appareil,
attendez qu’il soit complètement sec.
N’utilisez aucun nettoyant agressif.
23
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
Seule la pointe du thermomètre est résistante à l’eau. Pour ranger le
thermomètre, mettez toujours l’embout de protection afin de protéger
la pointe du capteur. L’appareil ne doit être ni stocké ni utilisé dans les
conditions suivantes: température ou hygrométrie élevées ou faibles
(voir les spécifications techniques), ensoleillement direct, contact avec
un courant électrique ou endroit poussiéreux.
Cela pourrait donner des résultats erronés. Si vous prévoyez une longue
période d’inutilisation, enlevez la pile.
9 | données techniques
Modèle
MT22
Plage de mesure
34°C - 43°C (93,2°F - 109,4°F)
Précision de mesure en laboratoire
±0,2°C (±0,4°F) sur une plage de
35,5°c à 42°C (95,9°F à 107,6°F)
±0,3°C (±0,5°F) pour une valeur
inférieure à 35,5°C ou supérieure à
43°C
Précision de répétition clinique
0,31 (enfants), 0,28 (adultes)
Durée de la mesure
1 à 2 secondes
Intervalle entre 2 mesures
10 secondes au minimum
Unités de mesure
°Celsius (°C) ou °Fahrenheit (°F)
Conditions de fonctionnement
16 à 35°C (60,8 à 95,5°F) avec une
hygrométrie relative maximale de
85 % (sans condensation)
Conditions de stockage
-25 à 55°C (-13 à 131°F) avec
une hygrométrie relative maximale
de 85 % (sans condensation)
Dimensions
54 x 44 x 158 mm
Poids
65,5 g, pile incluse
Pile
1 pile au lithium (type 3V, CR-2032)
Mémoire
Pour 10 mesures
Explication du symbole
Classification de l’appareil: type
BF
Veuillez lire le mode d’emploi!
Remarque: En cas d’utilisation de l’appareil non conforme aux
spécifications, nous ne saurions garantir un fonctionnement impeccable!
Ces informations sont fournies sous réserve de modifications techniques
visant à améliorer et développer le produit.
24
ENGLISH
front side
3.
1.
2.
rear side
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
5.
6.
Sensor tip
LCD-Display
On/ Off/ Measurement button
Protective cap
Memory button M
Battery compartment cover
Battery compartment unlocking
25
1 | safety instructions
•Read the instruction manual carefully and completely before using
the appliance and keep them for later use.
• This device is a sensitive electronic device. Please treat it carefully and
do not expose it to any mechanical impacts.
• Do not expose the thermometer to direct sunlight.
• The device should be in the room in which the measurement will be
made for at least 30 minutes before use.
• The thermometer, with the exception of the measuring tip, is NOT
waterproof. For this reason, direct contact with water or other liquids
should be avoided.
• Clean the waterproof measuring tip after each use with a soft cloth
moistened with disinfectant.
• Check before each use that the lens in the measuring tip is intact. If it
is damaged, please contact the dealer or service address.
• The thermometer was constructed for practical use but cannot replace
a visit to the doctor.
• This device is not intended for commercial or clinical use.
• There are people in whom different measurement results are obtained
in the left and right ear. In order to record temperature changes,
always measure in the same ear of the same person.
• If you have been lying on one ear for some time, the temperature is
slightly raised. Wait a little while or measure in the other ear.
• As ear wax can affect the measurement, you should clean the ear
before measuring if necessary.
• The ear thermometer may be used by children only under adult
supervision. Measurement is usually possible from the age of 6 months
and up.
In infants under 6 months, the ear passage is still very narrow so that
the temperature of the eardrum can often not be recorded and and the
measurement result displayed is too low.
• The measurement must not be taken in an ear affected by
inflammatory diseases (e.g. discharging pus or secretion), after possible
ear injuries (e.g. eardrum damage) or in the healing period after
operative procedures. In all of these cases, please talk to your doctor.
• The device is intended only for the purpose given in these directions
for use.
• Repairs must be carried out only by authorised service agents.
Otherwise the guarantee becomes void.
•Never immerse the thermometer in water or any other liquid.
• This device complies with EU Directive 93/42 EEC.
• This device complies with standard EN 12470-5 Medical Thermometers,
Requirements for Infrared Ear Thermometers (with maximum device).
• If you have further questions about using our devices, please contact
your dealer.
26
2 | introduction
What you should know about using the Inventum ear thermometer.
The thermometer is suitable for measuring body temperature in the
ear. The temperature varies depending on the part of the body where
the measurement is taken. The difference in healthy persons between
different parts of the body can be between 0.2-1°C.
The normal temperature ranges measured with an ear thermometer are
between 36,0 to 37,8°C. That means that the temperature measured in
the ear reflects the actual body temperature. This has the advantage
that temperature changes are identified faster when measured in the ear
than with rectal measurement. This is particularly important when the
patient’s temperature is rising or falling.
Tip: Temperatures measured with different thermometers cannot be
compared with one another. You should therefore tell your doctor or bear
in mind if you are diagnosing yourself what thermometer you used to
take your temperature and in what part of the body.
The temperature of a healthy person is also influenced by the following
factors:
• The person’s individual metabolism
• Age (body temperature is higher in babies and small children and
falls with increasing age. Greater temperature fluctuations occur
faster and more often with children.)
• Clothing
• The outside temperature
• The time of day (body temperature is lower in the morning and
increases during the day towards evening)
• Preceding physical and, to a lesser extent, mental activity.
Tip: Taking the temperature gives a measurement that provides
information about a person’s current body temperature. If you are
uncertain about interpreting the results or if the result is abnormal (e.g.
fever), you should consult your doctor.
This also applies in the case of slight temperature changes if there are
other symptoms of illness such as agitation, severe sweating, flushed
skin, fast pulse rate, tendency to collapse etc.
27
3 | taking the temperature
This thermometer is designed for use in the ear (ear passage / eardrum)
usually for persons older than 6 months. With children under 6 months,
the ear passage is still very narrow so that the temperature of the
eardrum can often not be recorded and the measurement result
displayed is too low. Before taking the temperature, remove the
protective cap and ensure that the sensor tip and also
the ear passage are clean. If there are signs of acute inflammation
(discharge of pus or secretion, pain), in the case of injuries or directly
after operations on the ear, the non-affected ear should be chosen.
Otherwise, the measurement result can be incorrect. Use of the
thermometer by different persons can be inappropriate
in certain acute infectious diseases because of the possible spread of
germs despite cleaning and disinfection. Discuss this with your doctor
in the individual case. The thermometer must only be used without
disposable covers. There is already a battery in it already so it can be
used immediately when operated for the first time.
• Switch on the thermometer with the ‘ ’ button. After
a short self-test and a short beep the thermometer is
ready for measuring the temperature in the ear.
• Because the ear canal is slightly curved, pull the ear
back and up slightly before inserting the sensor tip.
This is important to allow the sensor tip to be pointed
directly at the ear drum.
• Insert the sensor tip carefully and press the button
‘ ’ for about 1 sec.
• The end of the measuring time is signalled by a short
beep.
• Now you can read the measured temperature.
• The smiley is also illuminated according to the test
result:
indicates that the body temperature is in the normal range,
is displayed at a temperature of or higher than 38°C, i.e. fever
alarm.
• The time between measurements should be at least 10 seconds. This
ensures that the measurement is more accurate.
4 | memory
The temperature last measured, is saved automatically. There are 10
memory buttons available for this. The last temperature measurements
can be recalled by pressing the ‘M’ button on the bottom of the
thermometer.
28
5 | changing the measurement unit
The temperature can be displayed in degrees Celsius (°C) or degrees
Fahrenheit (°F). Press the button ‘ ’ to change the measuring unit.
Without releasing it press the ‘M’ button to switch to the desired
measuring unit. All saved values are displayed in the new measuring unit.
6 | explanation of symbols/ error messages
Message
d’erreur
Problème
Solution
Ambient temperature below
16°C or above 35°C (< 60,8°F,
> 95°F)
The ambient temperature must be
between 16°C and 35°C (60,8°F,
95°F).
The temperature measured is
higher than 43°C (109,4°F).
Operate the thermometer only
between the specified temperature
ranges. If necessary, clean the sensor
tip. In the event of a repeated error
mesaage, contact your dealer or
customer service.
The temperature measured is
lower than 34°C (93,2°F).
Operate the thermometer only
between the specified temperature
ranges. If necessary, clean the sensor
tip. In the event of a repeated error
mesaage, contact your dealer or
customer service.
29
7 | changing the battery
The type 3V CR2032 is already fitted and depending on usage has a
life of around 3000 measurements. When the battery gets weak, the
battery warning symbol appears
. It is still possible to measure the
temperature. Battery must be replaced. If the thermometer displays the
battery symbol
and ‘Lo’, the battery must be replaced.
• Remove the screw from the battery cover.
• Open the battery cover and remove the
original battery.
• Take a new CR2032 lithium battery and align it
with the positive terminal (anode) facing
upwards.
• Place the battery into the battery
compartment.
• Replace the battery cover back tightly.
• Screw the battery cover back tightly.
Used batteries should not go into domestic refuse. You are legally
obliged to dispose of the batteries correctly. Dispose of them through
your electrical dealer or local recycling centre. Note: you will find these
symbols on batteries containing toxic substances: Pb = battery contains
lead, Cd = battery contains cadmium, Hg = battery contains mercury.
The battery in this device does not contain toxic substances.
8 | cleaning, storage & disposal
Clean the waterproof sensor tip after every use. Use a clean cloth or
cotton bud which is moistened with disinfectant, alcohol or warm water.
To clean the entire device, use a soft cloth slightly moistened with a mild
soapy solution.
Water must never get into the device. If water gets into the device,
remove the battery immediately. Only use the device again when it’s
completely dry.
Do not use any harsh cleaning products. Never immerse the device
in water. Only the tip is waterproof.
Always store the thermometer with the cap on in order to protect
the sensor. When putting the cap on the device, align the arrow on the
cap with the arrow on the housing.
The device must not be stored or used at too high or low a temperature
or humidity (see technical specifications), in sunlight, in association with
an electrical current or in dusty locations. Otherwise, inaccuracies can
occur.
If prolonged storage is intended, you should remove the battery.
30
10 | technical data
Model
MT22
Measurement range
34°C – 43°C (93,2°F – 109,4°F)
Laboratory measurement precision
±0,2°C (±0,4°F) between 35.5°C
– 42°C (95.9°F – 107.6°F)
±0,3°C (±0,5°F) below 35.5°C and
above 42°C
Clinical repeat precision
0,31 (children), 0,28 (adults)
Measurement duration
1 to 2 seconds
Interval between 2 measurements
At least 10 seconds
Measurement units
°Celsius (°C) or °Fahrenheit (°F)
Operating conditions
16°C to 35°C (60.8°F – 95°F) with a
relative humidity of up to 85% (noncondensing)
Storage conditions
-25 °C to 55°C (-13°F – 131°F)
with a relative humidity of up to
85% (non-condensing)
Dimensions
54 x 44 x 158 mm
Weight
65.5 g including battery
Battery
1 lithium batteyj (type 3V CR-2032)
Memory
For 10 measurements
Explanation of symbols
Device classification type BF
Please read the instrucions for
use!
Note: When the device is used outside the specifications, perfect
functioning cannot be guaranteed!
31
GARANTIE & SERVICE
• Uw garantietermijn bedraagt 24 maanden na aankoop van het product.
• De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota kan worden overlegd.
Bewaar daarom uw aankoopnota zorgvuldig. De garantietermijn vangt aan op de
aankoopdatum.
• De garantie geldt niet in geval van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
- onvoldoende onderhoud;
- het niet in acht nemen van bedienings- en
onderhoudsvoorschriften;
- ondeskundige montage of reparatie door uzelf of
derden;
- door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen
zulks ter beoordeling van onze technische dienst.
• De garantie geldt niet voor:
- normale verbruiksartikelen;
- batterijen;
- (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes
zulks ter beoordeling van onze technische dienst.
Lever het apparaat in bij uw leverancier of stuur het apparaat, voorzien van kopie
aankoopbon en klachtomschrijving, gefrankeerd terug aan het serviceadres van uw
land:
Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
NEDERLAND
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIË
Indien de garantie is komen te vervallen of indien de garantietermijn is verstreken,
dienen wij de kosten welke verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in
rekening te brengen.
Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken alvorens tot reparatie
over te gaan. Zonder dit verzoek om prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het
opsturen van uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie heeft verstrekt.
Wij verlenen twee maanden garantie op de door onze servicedienst uitgevoerde
herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend
vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet welke
het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij
nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
32
GARANTIE & SERVICE
•
•
•
Die Garantie gilt für 24 Monaten ab Kauf der Ware.
Die Garantie gilt nur bei Vorlage der Rechnung des
gekauften Gerätes.
Bewahren Sie deshalb die Rechnung sorgfältig auf. Die
Garantie gilt ab dem Kaufdatum.
Die Garantie gilt nicht im Falle von:
- normalem Verschleiß
- mangelhafter Wartung
- unsachgemäßem oder zweckentfremdeten Gebrauch
-Nichtbeachtung von Bedienungs- und
Wartungsvorschriften
- unfachmännischer Reparatur durch den Käufer oder
Dritte
- nicht verwendeten Originalteilen, die vom Käufer
oder durch Dritte montiert worden sind, welche erst
von unserem Kundendienst zu begutachten sind.
•
Die Garantie gilt nicht für:
- normale Verbrauchsartikel;
- Batterien;
- Beleuchtungsbirnen, welche von unserem
Kundendienst zu begutachten sind.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler oder senden Sie das Gerät zusammen
mit einer Kopie der Rechnung und einer Fehlerbeschreibung frankiert an die
Serviceadresse:
Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
NIEDERLANDEN
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIEN
Falls die Garantie entfallen oder die Garantiezeit abgelaufen ist, müssen wir Ihnen
die Kosten, die durch eine Begutachtung und/oder einer Reparatur entstehen, in
Rechnung stellen.
Wir erstellen Ihnen gerne auf Anfrage einen Kostenvoranschlag, bevor wir mit
der Reparatur beginnen. Wenn wir zur Reparatur übergangen sind, werden die
Begutachtungs- bzw. Prüfungskosten von uns nicht in Rechnung gestellt.
Wir gewähren auf die von unserem Kundendienst ausgeführten Reparaturen und auf
das neu verarbeitete Material zwei Monate Garantie, wobei diese zweimonatige
Frist ab dem Tag der Reparatur gilt. Sollte während dieses Zeitraumes ein Defekt
auftreten, welcher direkt auf die Reparatur oder das dabei verwendete Material
zurückzuführen ist, kann der Kunde selbstverständlich sein Gerät kostenlos
reparieren lassen.
33
GARANTIE & SERVICE
• La garantie est assurée pendant 24 mois à compter de la date d’achat de
l’article.
• La garantie ne sera applicable que sur présentation du bon d’achat. C’est
pourquoi vous devez conserver bien précieusement votre bon d’achat. Le délai
de garantie commence à partir de la date d’achat.
• La garantie n’est pas assurée dans les cas suivants:
- usure normale
- emploi inadéquat ou utilisation abusive
- entretien insuffisant
- non-respect des consignes d’utilisation et d’entretien
- réparation par l’acheteur non compétent
- adaptation par l’acheteur de pièces détachées qui
ne sont pas d’origine ce qui sera jugé par notre
service technique
• La
-
-
-
garantie n’est pas applicable pour:
les articles de consommation normale
les piles
les lampes témoins (changeables) de signal et
d’éclairage ce qui sera jugé par notre service technique
Consultez alors votre commerçant ou notre service technique. L’appareil doit être
renvoyé en port payé avec la facture ainsi que la description du problème à:
Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
PAYS BAS
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIQUE
Si la garantie n’est pas applicable ou bien si le délai de garantie est dépassé, nous
vous facturerons les frais liés à un devis et/ou à une réparation.
Sur simple demande de votre part, nous pouvons d’abord établir un devis avant
de commencer toute réparation. Sans votre demande de devis, nous partons du
principe que vous nous donnez automatiquement votre accord pour la réparation
de votre appareil, dès l’instant où vous nous l’avez envoyé.
Nous assurons deux mois de garantie sur les réparations effectuées par notre
service après-vente et sur le matériel qui aura été ajouté, et ce délai de deux mois
est calculé à compter de la date de la réparation. Si pendant cette période, il y
avait une défection de l’appareil due directement aux travaux de réparation qui
ont été effectués ou due au matériel rajouté, il va de soi que l’acheteur pourra de
plein droit faire réparer gratuitement son appareil.
34
GUARANTEE & AFTER SALES SERVICE
• This product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase
against mechanical and electrical defect.
• Guarantee can only be given if proof of purchase (e.g. till receipt) can be
shown. Therefore keep it in a safe place. The guarantee period starts at date
of purchase.
• Guarantee is not valid in case of:
- normal wear;
- damage through misuse use or when the instructions
were not followed correctly;
- lack of maintenance;
- not following the operation- and safety instructions;
- incompetent montage or repairs made by yourself or
others;
- using accessories and spare parts which are not
suitable for the appliance; for assessment by our
technical department.
• The guarantee is not valid for:
- normal wear;
- batteries;
- (interchangeable) signal- and controllamps for
assessment by our technical department.
Return to your supplier of send the appliance, including a copy proof of purchase
and description of the complaint, stamped to:
Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
THE NETHERLANDS
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIUM
•Pack it carefully (preferably in the original carton). Ensure unit is clean.
• Enclose your name and address and quote model number on all
correspondence.
When the guarantee is no longer valid or when the period of guarantee has
passed, we will charge any costs that flow out of an assessment and/or repairing.
On request we will supply a statement before repairing. Without requesting a
statement, we assume that you, by sending the appliance, automatically order
to repair the appliance.
A guarantee period of two months is valid for repairs done by our technical
department and the used spare parts, counting from the repairdate. When a
malfunction occurs within this period which directly flows out of the
repairs and the used spare parts, the consumer has the right of repairs without any
costs.
35
Inventum Holland BV
Generatorstraat 17, 3903 LH , Veenendaal, Nederland
Tel.: 0318-542222, Fax.: 0318-542022, Mail: helpdesk@inventum.eu
Website: w w w .inventum .eu
04MT22.0209V
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden/ Änderungen und Druckfehler vorbehalten./
Sous réserve de modification / Modifications and printing errors reserved!
Inventum Belgium BVBA
Lindenstraat 32, 3140, Keerbergen, België
Tel: 015-512653, Fax.: 015-529718, Mail: info@inventumbelgium.be