Salora DVP 9016 Specification

Salora DVP 9016 Specification
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften
PGELET
Hoge spanningen Niet openen !
Herinnert de gebruiker eraan voorzichtig
te zijn om elektrische schokken te vermijden
Verwittiging: om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden
mag dit toestel niet blootgesteld worden aan regen of vocht.
1) Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en volg de instructies voor een
veilige bediening.
2) Gebruik het toestel niet naast water. Plaats geen voorwerp gevuld met
een vloeistof boven het apparaat.
3) Plaats het toestel niet naast een warmtebron zoals een radiator, kachel of
andere apparatuur die warmte veroorzaken (ook versterkers).
4) Trek de stekker uit het stopcontact in geval van bliksem of wanneer het
toestel gedurende lange tijd niet gebruikt wordt.
5) Reinigen: trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik een vochtig doekje.
Gebruik geen vloeibare detergent of een spuitbus.
6) Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
7) Consulteer de naverkoopdienst als herstelling nodig is. Dit is nodig
wanne er het toestel beschadigd is, wanneer de stroomkabel beschadigd is,
wanneer er een vloeistof of een object in het toestel is geraakt, wanneer het
blootgesteld is geweest aan vocht of wanneer het niet goed functioneert.
Probeer niet zelf het toestel te herstellen wegens het gevaar op elektrische
schokken.
8) Gebruik geen discs met onregelmatige vorm, zoals een hart of een ster
vermits dit aanleiding tot slecht functioneren kan geven.
1
Verpakking
Bedieningstoetsen
DVD-speler
1
Audio/video-kabel
1
Afstandsbediening met batterij
1
AC/DC-adapter
1
Sigarenaanstekeradapter
1
Gebruiksaanwijzing
1
1
1
3
2
Oortelefoon
FUNC.
SETUP
MENU
13
7
12
5
6
Geschikt voor DVD, VCD, MP3, MP4, CD, JPEG, enz.
11
OFF/ON
4
9” LCD-scherm met hoge helderheid
14
AV IN/OUT
10
DC IN 9-12V
8
Voornaamste eigenschappen
15
PUSH
Ingebouwde stereo luidspreker
9
16
Ingebouwde oplaadbare Lithium-Polymeer batterij
Geschikt voor PAL en NTSC
Ondersteunt meertalige OSD, snel voorwaarts/achterwaarts en
1.LCD schakelaar
9. Openen
herhalingsfuncties
2.Insteltoets
10. DC ingang 9-12 V
Zoom in/uit functie
3.Functietoets
11. Aan/uit schakelaar
4.
/
12. USB poort
5.
/
13. SD-kaart ingang
2
6.OK toets
14. AV in/uit
7.Menutoets
15. Volume
8.Weergave/pauze
16. Aansluiting hoofdtelefoon
3
Aansluitingen
Aansluiting met TV
U kan het toestel aansluiten op de TV om te genieten van hoge beeldkwaliteit
en stereo geluid. Zie afbeelding hieronder.
Voeding en installatie
Sluit een uiteinde van de AC/DC-adapter aan de DC 9-12 V ingang op de
rechterzijde van het toestel en steek het andere uiteinde in het stopcontact.
Zie afbeelding hieronder.
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
AV-kabel
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
Bij gebruik van de sigarenaanstekeradapter: sluit een uiteinde van de
sigarenaanstekeradapter aan de DC 9-12 V ingang op de rechterzijde van
het toestel en steek het andere uiteinde in de sigarenaansteker.
Zie afbeelding hieronder.
(Niet meegeleverd)
AUDIO IN
VIDEO IN
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
TV
Opmerkingen:
De sigarenaanstekeradapter kan niet gebruikt worden om de batterij op
te laden.
Gebruik de AV-kabel om het toestel aan de TV aan te sluiten. Controleer
of de aansluitingen correct zijn.
De sigarenaanstekeradapter kan alleen gebruikt worden als de
stroomtoevoer in de auto 9-12 Volt is.
4
5
Aansluiting met externe luidsprekers
Aansluiting voor extern AV-signaal
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
AV-kabel
(Niet meegeleverd)
VIDEO IN
AUDIO IN
(Not Supplied)
VERSTERKER
TV
VIDEO IN
Linker luidspreker vooraan
ADUIO IN
Rechter luidspreker vooraan
Center luidspreker
Druk op de functietoets om het externe AV-signaal te ontvangen.
Gebruik de AV-kabel om het toestel aan de externe AV-bron aan te sluiten.
SUBWOOFER
Druk opnieuw op de functietoets om te stoppen.
Linker luidspreker achteraan
Rechter luidspreker achteraan
Opmerking: in het toestel is er een 5.1 kanalen weergave. Dit is wel mogelijk
via aansluiting via een versterker.
6
7
Afstandsbediening
Gebruik van de afstandsbediening
Plaats de batterij in de afstandbediening zoals hieronder getoond.
1
1
2
10
11
12
2
4
13
14
5
6
15
16
3
20
17
7
CR2025
CR2025
Bij gebruik van de afstandsbediening,
zorg ervoor dat deze gericht wordt op
de ontvanger van het toestel. De
FUNC
.
SETUP
MENU
afstand mag niet meer dan 3 meter
19
bedragen. Zie tekening rechts.
PUSH
0
30
8
9
18
30
1.Numerieke toetsen
2.TITEL (om informatie over de titel
af te beelden)
3.AUDIO (om de gesproken taal te kiezen)
4.SETUP (om in het instelmenu te komen)
5.
(om tijdens de weergave naar
het volgende/vorige hoofdstuk te gaan)
6.
(om snel voorwaarts/achterwaarts
te zoeken aan 2,4,8,16 of 32 maal de
normale snelheid
7.OSD (om informatie over de disc af
te beelden, zoals verlopen of
resterende tijd)
8.Weergave/pauze
9.Stop. Druk eenmaal om de weergave
te stoppen en druk op
om de weergave
verder te zetten vanaf het punt waar
u gestopt bent. Druk tweemaal om de
weergave volledig te stoppen.
8
0
Opmerking
10.IN/OUT (om signaal in of uit te voeren).
11.USB/SD (om de bron te kiezen).
12.Menu (om in of uit het menu te gaan).
13.Ondertitels (om de taal van de
ondertitels te kiezen).
14.Hoek (om de hoek te kiezen
waaronder een scène is opgenomen).
15.A-B (om een bepaald deel tussen
punten A en B te herhalen).
16.Herhaling (om een titel, een hoofdstuk
of een nummer te herhalen).
17.Return (om terug te gaan naar het
hoofdmenu).
18.ZOOM (om op het beeld in of uit te
zoomen).
19.VOL +/- (om het volume te regelen).
20.Enter (om te bevestigen).
1.Zorg ervoor dat de afstandsbediening niet valt of in een vochtige plaats
gebruikt wordt.
2.Zorg ervoor dat de infrarood ontvanger van het toestel zich niet in direct
zonlicht bevindt.
3.Vervang de batterij als de afstandsbediening niet goed meer functioneert.
9
Snel voorwaarts en achterwaarts
DVD
Basisbediening
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
7.
Druk op
om in de DVD-modus of Media-modus te gaan en druk op Enter
om te bevestigen. Als u Media-modus kiest, zorg er dan voor dat de USB of de
SD/MMC kaart is aangesloten.
Schuif de OPEN toets naar links om de disklade te openen en plaats een
disc met de bedrukte zijde naar boven.
Sluit de disklade; het toestel laadt de disc en begint met de weergave.
Druk eenmaal op
om de weergave te stoppen en druk op
om de
weergave verder te zetten vanaf het punt waar u gestopt bent. Druk tweemaal
op
om de weergave volledig te stoppen.
Schakel het toestel uit na het beëindigen van de weergave door de ON/OFFschakelaar in de OFF stand te plaatsen.
Opmerking: verwijder de USB of de SD/MMC kaart niet tijdens de weergave.
Dit kan aanleiding geven tot slechte werking.
MPEG4
SVCD
VCD
CD
MP3
4X
16X
8X
32X
2X
4X
16X
8X
Search forward
Search backward
Herhaling
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD en CD kan een hoofdstuk, een
titel of de hele disc herhaald worden.
Title
All
Repeat off
Bij CD/VCD druk de Repeat toets verschillende malen om het nummer of de
hele disc te herhalen.
Opmerking:
Track
als het toestel in pauze,stop of 'no disc' is, wordt het toestel
na 3minuten beschermd. Druk dan op eender welke toets.
DVD-weergave via het titel of hoofdstuk menu
10
2X
2. Druk op en het toestel zoekt achterwaarts.
Druk verschillende malen om de snelheid van
het zoeken te bepalen (x 2,4,8,16 of 32).
Chapter
Tijdens de weergave, druk op
om te pauzeren.
Druk opnieuw om verder te gaan.
Play/pause
Bij sommige DVD-discs die een titel en een
hoofdstukmenu hebben, druk op MENU om
in het menu te komen en gebruik de
pijltoetsen om uw keuze te maken.
Druk op ENTER om te bevestigen.
CD
Bij DVD, druk de Repeat toets eenmaal in om een hoofdstuk te herhalen;
tweemaal om een titel te herhalen; driemaal of de hele disc te herhalen. Druk
opnieuw om de herhaling te stoppen.
Pauze tijdens de weergave
DVD
VCD
32X
DVD
MEDIA
5.
6.
SVCD
Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD en CD kan snel voorwaarts of
achterwaarts gezocht worden.
1. Druk op
en het toestel zoekt voorwaarts. Druk verschillende malen om
de snelheid van het zoeken te bepalen (x 2,4,8,16 of 32).
MP3
Weergave van DVD, MP4, SVCD, VCD, CD, MP3
1. Sluit te stroomtoevoer aan.
2. Op het toestel en regel het scherm voor een goede kijkpositie.
3. Schakel het toestel in door de ON/OFF-schakelaar in de ON stand te
plaatsen. Het menu van de bron verschijnt op het scherm:
4.
MPEG4
Title
Cursor button
Menu
Repeat off
All
Bij MP3, druk op de Repeat toets om de huidige file te herhalen; druk
opnieuw om de folder te herhalen en druk een derde maal om de herhaling
stop te zetten.
Repeat off
Repeat one
Repeat folder
ENTER
11
Herhaling van een bepaalde passage
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
In en uitzoomen
MP3
DVD
Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD,
MP3 en CD kan een bepaalde passage herhaald
worden.
Tijdens de weergave druk op de A-B toets om
het beginpunt A te bepalen; druk opnieuw om
het eindpunt B te bepalen. Het toestel herhaalt
nu de passage tussen de punten A en B.
MPEG4
SVCD
VCD
2X
A
Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD en
VCD kan er op het beeld in en uitgezoomd
worden.
3X
AB
Tijdens de weergave, druk op de ZOOM
toets. Het beeld wordt vergroot; druk
opnieuw en het beeld wordt nog vergroot;
druk voor een vierde maal en het beeld
wordt uitgezoomd; herhaal totdat er terug
een normaal beeld is.
Druk een derde maal op de A-B toets om de
herhaling stop te zetten.
Number
4X
1 /2
1 /3
A-B
Angle
Wanneer het beeld vergroot is kunnen
gebruikt worden om het beeld te
verplaatsen.
Keuze hoek
1 /4
DVD
Bij weergave van een DVD die voorzien is met
verschillende hoeken, druk op de 'Angle' toets en
het volgende verschijnt op het scherm.
Gebruik de numerieke toetsen om de gewenste
hoek te kiezen.
Om terug tot normale weergave te komen, druk
opnieuw op de 'Angle' toets om tot de standaard
hoek te komen.
1 /4
2 /4
3 /4
Zoom in/out
Opmerking
4 /4
Deze functie is alleen beschikbaar bij discs die met meerdere hoeken zijn
uitgerust.
12
13
Systeeminstellingen
Weergave van een LPG file
1. Plaats een JPG-disc in de lade en het toestel begint de weergave.
2. Druk op MENU om doorheen de JPG-file te bladeren.
3. Bij weergave van een JPG-file, druk op om de beelden als thumbnail
weer te geven. Gebruik de pijltoetsen en OK om een beeld te selecteren
en te bekijken.
4. Gebruik
en OK om een JPG-file uit het menu te kiezen.
5. Om de geslecteerde JPG-file te doorbladeren, gebruik
of OK.
6. Om het beeld naar links te roteren, druk op
, om naar rechts te roteren,
druk op
.
7. Gebruik
om het beeld horizontaal te draaien, gebruik
om het beeld
verticaal te draaien.
8. Druk op de OSD-toets om de overgang tussen de beelden uit het volgende
te kiezen:
- van boven naar beneden
- van beneden naar boven
- van links naar rechts
- van rechts naar links
- van links bovenaan naar rechts onderaan
- van rechts bovenaan naar links onderaan
- van links onderaan naar rechts bovenaan
- van rechts onderaan naar links bovenaan
- van het horizontale midden naar de zijkanten
- van het verticale midden naar de zijkanten
- van boven en beneden naar het midden
- van links en rechts naar het midden
- van vier vensters bovenaan naar onderaan
- van vier vensters links naar rechts
- van de vier hoeken naar het midden
Druk op de Setup toets en het hoofdmenu wordt
afgebeeld.
In de algemene instelpagina, gebruik
om een
item aan te duiden.
Druk op OK om in het submenu te gaan.
Gebruik
om de gewenste instelling te kiezen.
Druk op OK om uw selectie te bevestigen.
Druk op om te verlaten.
--General Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Go to General Setup Page
TV display
--General Setup Page-TV Display
Wide Normal/PS
TV Type
PAL Normal/LB
Angle Mark
ON
Wide
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Set TV Display Mode
--General Setup Page-TV Display
Wide
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
PAL
NTSC
TV-type
Gebruik deze optie om te kiezen tussen PAL en
NTSC.
De standaardinstelling is PAL.
Set TV Standard
Weergave MP3 file
1. Plaats een MP3-disc in de lade of steek een USB of een SD kaart in het toestel.
2. Gebruik
of OK om een MP3 file te selecteren en druk op of OK om de
weergave te starten.
TV display
Ga in dit menu om het schermformaat te kiezen:
Normaal/PS, Normaal LB, Breedbeeld.
De standaardinstelling is breedbeeld.
Opmerking:
Deze functie hangt af van het formaat
waarmee de DVD-disc opgenomen werd.
Gebruik breedbeeld (16:9) wanneer
het toestel wordt aangesloten op een
breedbeeld televisie.
--General Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
On
OSD Lang
ENG Off
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Hoekmarkering
Wanneer de disc is uitgerust met beelden die onder
verschillende hoeken zijn opgenomen verschijnt er
een symbool van een camera op het scherm. Kies
'OFF' om het symbool niet meer weer te geven.
Set Angle Mark
00 36 03
Dir 001
43
\Ctyy\
--Video Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
......
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
English
French
German
Italian
OSD-taal
Met deze optie kan de gebruiker de taal van het
OSD-scherm bepalen: Engels, Frans, Duits of
Italiaans.
De standaardinstelling is Engels.
Set OSD Language
14
15
--General Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
On
Off
Set Screen Saver
Screen saver
Selecteer 'ON' om de screen saver te activeren.
Een bewegend DVD symbool verschijnt op het
scherm wanneer het toestel gestopt wordt of
wanneer de pauzefunctie verschillende minuten
duurt. Deze functie dient om te vermijden dat het
LCD-scherm beschadigd zou worden door een
statisch beeld.
Kies 'OFF' om deze functie uit te schakelen.
Voorkeurinstellingen
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
OFF
ENG
English
French
German
Italian
Audio
Met deze optie kan de gebruiker de gewenste
gesproken taal instellen van de DVD. De
standaardinstelling is Engels.
Opmerking:
De keuzemogelijkheid hangt af van de inhoud van
de DVD.
De gebruiker kan de taal ook kiezen tijdens de
weergave door op Audio te drukken.
Preference Audio La nguage
--General Setup Page-TV Display
Wide
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Laatste geheugen
Dit heeft alleen functie bij de AV in/uit operatie.
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
On
Off
Set Last Memory state
ENG
OFF English
ENG French
German
Italian
Off
Preferred Subtitle Language
Video instelpagina
--Video Setup Page-Quality
Panel Quality
Ondertitels
In de optie kan de gebruiker de taal van de
ondertitels kiezen.
De keuzemogelijkheid hangt af van de inhoud van
de DVD.
De gebruiker kan de taal ook kiezen tijdens de
weergave door op Subtitle te drukken.
In deze optie kan de gebruiker de beeldkwaliteit van
de video-uitgang instellen. De volgende items
kunnen ingesteld worden: helderheid, contrast,
kleur en saturatie.
Voor al deze items is de standaardinstelling 00.
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
OFF
ENG English
Disc menu
In deze optie kan de taal van het disc menu
gekozen worden.
French
German
Italian
Go to Video Setup Page
Preferred Menu Language
--Video Setup Page-Quality
Panel Quality
In deze optie kan de gebruiker de beeldkwaliteit van
het scherm instellen. De volgende items kunnen
ingesteld worden: helderheid, contrast, kleur en
saturatie.
Voor al deze items is de standaardinstelling 00.
Go to Video Panel Quality Setup Page
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Paretal
Default
ENG
OFF
ENG
1
2
3
4
5
6
7
8
KID SAF
G
PG
PG 13
PGR
R
NC 17
ADULT
Set Parental Control
Paswoord instelpagina
--Password Setup Page-Password
In deze optie kan het paswoord (vier cijfers)
ingesteld worden. Een paswoord is nodig om de
ouderlijke controle te kunnen instellen. Met deze
functie kunt u het paswoord wijzigen.
Het standaard paswoord is 8888.
Go To Password Setup Page
Default (standaard)
Selecteer deze optie en druk op OK om alle
instellingen terug op de fabriekswaarden te brengen.
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
Ouderlijke controle
DVD discs zijn uitgerust met een ouderlijke controle
in functie van de inhoud. De manier waarop de
ouderlijke controle kan ingesteld worden varieert
van disc tot disc. Indien de disc de mogelijkheid
biedt kunnen bijvoorbeeld gewelddadige scènes
vervangen of geblokkeerd worden. Gebruik de
numerieke toetsen van de afstandsbediening om
het paswoord in te brengen. Druk op OK om terug
naar het vorig menu te gaan.
De standaardinstelling is ADULT (Volwassenen).
ENG
OFF
ENG
Reset
Load Factory Setting
16
17
In geval van problemen
Specificaties
Geschikt voor: DVD+R+RW, DVD-R/RW, Xvid, CD-DA, CD-R/RW, MP3, JPEG, VCD2.0
Systeem: PAL/NTSC
Schermgrootte : 9 “
Beeldresolutie: 640 x 234 (RGB)
Frequentiebereik: 20 Hz 20 kHz
Video-uitgang: 1Vp-p/75 Ohm, ongebalanceerd
Audio-uitgang: 1.7 Vrms/10 kOhm
S/R verhouding: beter dan 80 dB
Dynamisch bereik: beter dan 85 dB
USB: ondersteunt USB 1.1
Laser: halfgeleider laser, golflengte: 650/795 nm
Voeding: 9-12 V DC
Verbruik: 10 W
Gebruikstemperatuur: 0-40°C
Gewicht: 0.79 kg
Afmetingen (b x d x h): 233 x 170 x 36 mm
Batterijtype: LiPolymeer
Opmerking:
1. De kwaliteit en de snelheid van de weergave van JPEG foto's hangt af van
de resolutie en de compressieverhouding van de foto's. Sommige JPEG
foto's kunnen niet weergegeven worden wegens de kwaliteit van de disc
en de formaten.
2. Sommige DVD+R+RW, DVD-R/RW en CD-R/RW disc kunnen niet
weergegeven worden wegens de kwaliteit of de omstandigheden waarmee
Ze gebrand zijn.
Geen geluid of
vervormd geluid
Controleer of het toestel goed is aangesloten.
Controleer of alle kabels op de juiste punten zijn
aangesloten.
Kan niet snel
doorheen een
film gaan
U kan niet snel gaan doorheen de opening en
verwittigingen bij het begin van een film omdat
dit verboden is.
Het symbool
verschijnt op het
scherm
Voorzichtigheid bij het herladen van de batterij
De batterij kan alleen geladen worden wanneer het toestel in 'OFF' staat en
de voeding aangesloten is. Tijdens het laden brandt een rood lampje, dat
geel wordt zodra de batterij volledig is opgeladen.
Gebruik en onderhoud van de heroplaadbare batterij
1. De gebruikstemperatuur is 0° - 40° C.
2. Verwijder de AC/DC adapter wanneer het toestel niet gebruikt wordt.
3. Tijdens het gebruik wordt het toestel warm, wat normaal is. Vermijdt
evenwel te lange speelduur.
4. Vermijd dat er zaken op het toestel kunnen vallen en gebruik het niet in
vochtige en te warme omgeving.
18
De gevraagde functie kan niet uitgevoerd worden
omdat:
1. De software het niet toelaat.
2. De disc de gevraagde functie niet ondersteunt.
3. De functie op het ogenblik niet beschikbaar is.
U heeft een nummer ingevoegd dat niet bestaat.
De disc kan beschadigd zijn. Probeer een
Beeld is vervormd andere disc. Vervorming tijdens versneld
voorwaarts of achterwaarts zoeken is normaal.
Gebruik van de heroplaadbare batterij
Dit toestel gebruikt een LiPolymeer batterij met een lange levensduur. De
batterij heeft geen geheugeneffect en kan op eender welk moment herladen
worden, zelfs al is de batterij slecht gedeeltelijk ontladen. Zes uur volstaan
voor het volledig opladen en geeft dan een speelduur van twee uur.
OPLOSSING
PROBLEEM
Geen voorwaarts
of achterwaarts
scannen
Sommige discs laten deze functie niet toe.
U kan niet snel gaan doorheen de opening en
verwittigingen bij het begin van een film omdat
dit verboden is.
Indien u op een gegeven ogenblik van het toestel wil ontdoen,
noteer dan dat afval van elektrische toestellen niet samen met
huishoudelijke afval gevoegd mag worden. Recyclage is
aanbevolen. Consulteer de plaatselijke autoriteiten of uw dealer.
(Richtlijn betreffende de Afval van Elektrische en Elektronische
Apparatuur).
Wegens constante verbeteringen, wordt er geen voorafgaande verwittiging
gegeven bij wijzigingen aan de eigenschappen en de specificaties.
19
Sommaire
Précuations de sécurité
ATTENTION
Hautes voltages Ne pas ouvrir !
Pour prévenir l'utilisateur d'être prudent
pour éviter des chocs électriques
Attention : pour éviter le risque d'incendie ou des chocs électriques, ne pas
exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
1) Lisez attentivement le manuel d'utilisation et suivez les instructions pour
une utilisation en toute sécurité.
2) N'utilisez pas l'appareil à côté d'eau. Ne mettez pas au-dessus de
l'appareil des objets remplis avec une liquide.
3) N'installez pas l'appareil à côté d'une source de chaleurs, tels que
radiateurs ou autres appareils qui produisent du chaleur (y compris
Amplificateur).
4) Retirez la prise courant secteur quand vous n'utilisez pas l'appareil
pendant un certain temps.
5) Nettoyage : déconnectez l'appareil et utilisez un chiffon légèrement humide.
N'utilisez pas des détergents ou des aérosols.
6) Utilisez uniquement les accessoires recommandées par le fabricant.
7) Consultez le service après-ventes si nécessaire. Le service est nécessaire
quand l'appareil est endommagé, quand le câble courant-secteur
est endommagé, quand une liquide ou un objet a pénétré l'appareil, quand
l'appareil a été exposé à l'humidité ou quand il ne fonctionne pas bien.
N 'essa yez pas de réparer vous-même à cause du danger des hauts v oltag es
et chocs électriques.
8) N'utilisez pas des disques avec un format irrégulier (cœur, étoile) car ceci
peut influencer le bon fonctionnement de l'appareil.
1
Emballage
Commandes
Lecteur DVD
1
Câble audio/vidéo
1
Télécommande avec pile
1
Adaptateur AC/DC
1
Adaptateur allume cigares
1
Manuel d'utilisation
1
1
1
3
2
Casque d'écoute
FUNC.
SETUP
MENU
13
7
5
6
Compatible avec disques DVD, VCD, MP3, MP4, CD, JPEG, etc.
11
OFF/ON
4
Ecran LCD 9 pouces à grande luminosité.
14
AV IN/OUT
10
DC IN 9-12V
12
8
Caractéristiques principales
15
PUSH
Haut-parleur stéréo.
9
16
Accu Lithium polymère rechargeable incorporé.
Prévu pour PAL et NTSC.
1.Commutateur LCD
9. Bouton ouvrir
OSD multi langues, recherche rapide en avant et en arrière,
2.Bouton réglages
10. Entrée DC 9-12 V
fonction de répétition.
3.Bouton fonctions
11. Commutateur en/hors fonction
Fonction zoom.
4.
/
12. Porte USB
5.
/
13. Entrée cartes SD
2
6.Bouton OK
14. Entrée/sortie AV
7.Bouton menu
15. Bouton volume
8.Lecture/pause
16. Prise pour casque d'écoute
3
Connexions
Connexion au TV
Vous pouvez connecter l'appareil au TV pour profiter de la très haute qualité
d'image et d'un son stéréophonique. Voyez illustration ci-dessous.
Alimentation et installation
Connectez l'adaptateur AC/DC à l'entrée DC 9-12 V sur le côté droit de
l'appareil et au prise courant secteur. Voyez illustration ci-dessous.
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
CABLE AV
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
(Ne pas fourni)
Connectez l'adaptateur allume cigares à l'entrée DC 9-12 V sur le côté
droit de l'appareil et au prise allume cigare de la voiture. Voyez illustration
ci-dessous.
AUDIO IN
VIDEO IN
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
TV
Remarque :
L'adaptateur allume cigare ne peut pas être utilisé pour charger l'accu.
L'adaptateur allume cigare ne peut être utilisé que quand l'alimentation de
la voiture est 9-12 V.
Utilisez le câble AV pour connecter l'appareil au TV. Faites attention à
réaliser une bonne connexion.
4
5
Connexion aux haut-parleurs externes
Connexion source AV externe
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
CABLE AV
(Ne pas fourni)
VIDEO IN
AUDIO IN
(Not Supplied)
AMPLIFICATEUR
TV
VIDEO IN
ADUIO IN
Haut-parleur droite frontal
Haut-parleur gauche frontal
Haut-parleur central
Poussez le bouton FUNCTION pour recevoir le signal AV externe.
Utilisez le câble AV pour connecter la source AV externe.
SUBWOOFER
Pour quitter, repoussez le bouton FUNCTION.
Haut-parleur gauche arrière
Haut-parleur droite arrière
Remarque : il n'y a pas de son 5.1 canaux dans l'appareil, mais vous
pouvez obtenir un son 5.1 canaux quand vous connectez
l'appareil à l'amplificateur.
6
7
Télécommande
Utilisation de la télécommande
Insérez la pile comme indiqué ci-dessous.
1
1
2
10
11
12
2
4
13
14
5
6
15
16
3
20
17
7
18
CR2025
CR2025
Faites attention à bien diriger la
télécommande vers l'appareil. La
distance maximale est 3 mètres.
Voyez l'illustration à droite.
FUNC
.
SETUP
MENU
PUSH
19
0
30
8
9
30
1. Boutons numériques
2. TITLE (pour afficher
l'information du titre)
3. AUDIO (pour choisir la langue
parlée)
4.SETUP (pour entrer dans le
menu réglages)
5.
(pour aller vers le chapitre
précédent ou suivant)
6.
(pour avancement en avant
ou en arrière à 2,4,8,16 ou 32
fois la vitesse normale)
7.OSD (pour afficher des
informations comme le temps
écoulé ou le temps restant)
8.Lecture/pause
9.Stop (Arrêt) Poussez une fois
pour arrêter la lecture, poussez
pour continer la lecture à partir du
point où vous avez arrêté.
Poussez ce bouton deux fois pour
arrêter complètement la lecture.
10.IN/OUT (pour entrer ou sortir
le signal)
11.USB/SD (pour choisir la source)
12.Menu (pour entrer dans ou pour
sortir du menu)
13.Subtitle (pour choisir la langue
des sous titres)
14.Angle (pour choisir l'angle de
prise de vue)
15.A-B (pour répéter un certain
passage entre les points A et B)
16.Repeat ( pour répéter un titre,
chapitre ou numéro)
17.Return (pour retourner au menu
principal)
18.Zoom (pour agrandir l'image)
19.VOL +/- (pour régler le volume)
20. Enter (pour confirmer)
8
0
Remarque
1.Evitez que la télécommande tombe et nel'utilisez pas dans des environnem
ents humides.
2.Evitez que le récepteur infrarouges de l'appareil se trouve dans la lumière
directe du soleil.
3.Remplacez la pile quand la télécommande ne fontionne pas bien.
9
Avancement rapide en avant ou arrière
DVD
Opération de base
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
MP3
Lecture DVD, MP4, SVCD, VCD, CD, MP3
1.Connectez l'appareil au courant secteur.
2.Ouvrez l'appareil et ajustez l'écran pour obtenir une bonne vue.
3.Mettez l'appareil en fonction en glissant le commutateur en position ON. Le
Menu de la source apparaît sur l'écran.
Poussez
pour entre dans le mode DVD ou Media et poussez Enter
pour confirmer. Insérez une source USB ou une carte SD/MMC quand vous
choisissez Media.
4.Ouvrez le tiroir disque avec le bouton OPEN et mettez le disque avec la
face imprimée vers le haut.
5.Fermez le tiroir. L'appareil charge le disque et commence la lecture.
6.Poussez une fois pour arrêter la lecture ; poussez
pour continuer la
lecture à partir du point où vous avez arrêté ; poussez deux fois pour
arrêter complètement la lecture.
7.Après la lecture, mettez l'appareil hors fonction en glissant le commutateur
en position OFF.
Remlarque : n'enlevez pas la source USB ou la carte SD/MMC quand elles
sont utilisées car ceci peut causer des malfonctionnements.
SVCD
VCD
CD
Pendant la lecture d'un disque DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, on peut
chercher rapidement en avant ou en arrière.
1.Poussez et l'appareil cherche en avant. Poussez plusieurs fois pour choisir
la vitesse 2,4,8,16 ou 32 fois la vitesse normale.
2X
4X
16X
8X
2.Poussez
et l'appareil cherche en arrière.
Poussez plusieurs fois pour choisir la vitesse
2,4,8,16 ou 32 fois la vitesse normale.
32X
2X
4X
16X
8X
Search forward
Search backward
Répétition
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
Pendant la lecture d'un disque DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, on peut
répéter un chapitre, un titre ou le disque entier.
Pour DVD, poussez une fois le bouton Repeat pour répéter le chapitre ;
poussez deux fois pour répéter le titre ; poussez trois fois pour répéter le
disque entier. Repoussez pour arrêter la répétition.
Pauser la lecture
MPEG4
SVCD
32X
DVD
MEDIA
DVD
MPEG4
VCD
CD
MP3
Chapter
Pendan la lecture poussez pour pauser la
lecture ; repoussez pour continuer la lecture.
Play/pause
Pendant pause, arrêt ou pas de disque, l'appareil est
protecté après 3 minutes. Poussez n'importe quel
bouton pour sortir.
Track
Lecture disque DVD par menu titre ou chapitre
10
All
Repeat off
Pour CD/VCD poussez une fois pour répéter le numéro ; poussez deux fois
pour répéter le disque entier.
Remarque
Certains disques DVD possèdent un menu
titres/chapitres. Poussez le bouton Menu
pour entrer dans le menu. Utilisez les
boutons flèches pour effectuer votre
sélection et poussez Enter pour confirmer.
Title
Title
Cursor button
Menu
Repeat off
All
Pour disque MP3, poussez une fois pour répéter le document actuel ;
poussez deux fois pour répéter le folder ; repoussez pour arrêter la
répétition.
Repeat off
Repeat one
Repeat folder
ENTER
11
Répétition d'un certain passage
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
Zoom
MP3
DVD
Pendant la lecture d'un disque DVD,
MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3 un
certain passage peut être répété.
Pendant la lecture poussez le bouton
A-B pour marquer le point de départ
(A) du passage ; repoussez le bouton
pour marquer le point final (B) du
passage. L'appareil repète la section
entre les points A et B.
Poussez le bouton A-B une troisième
fois pour arrêter la répétition.
MPEG4
SVCD
VCD
2X
Pendant la lecture des disques DVD, MPEG4,
SVCD, VCD vous pouvez utiliser la fonction
zoom.
A
AB
Pendant la lecture poussez Zoom et l'image
agrandit ; repoussez le bouton et l'image
agrandit encore ; poussez une quatrième fois et
l'image devient à nouveau plus petit. Repoussez
jusqu'au moment où vous avez à nouveau
l'image normale.
Number
Quand l'image est agrandi, utilisez les boutons
pour bouger l'image.
A-B
Angle
3X
4X
1 /2
1 /3
1 /4
Sélection angle
DVD
Pendant la lecture d'un disque DVD avec multiples
angles, poussez le bouton Angle. L'écran affiche
l'information comme illustré.
Utilisez les boutons numériques pour choisir l'angle
voulu.
Pour revenir à la lecture normale, repoussez le
bouton Angle pour revenir à l'angle standard.
1 /4
2 /4
3 /4
Zoom in/out
4 /4
Remarque
Cette fonction est uniquement disponible sur les disques qui contiennent
plusieurs angles.
12
13
Réglages du système
Lecture document JPG
1. Insérez le disque JPG et l'appareil commence la lecture.
2. Poussez le bouton Menu pour parcourir le document JPG.
3. Pendant la lecture d'un document JPG, poussez pour afficher les images
sous forme thumbnail. Utilisez
pour sélectionner l'image et poussez
OK pour voir l'image.
4. Poussez et le bouton OK pour sélectionner un document JPG dans le menu.
5. Pour parcourir le document JPG sélectionné, utilisez le bouton et OK.
6. Pour tourner l'image vers la gauche poussez ; pour tourner l'image vers
la droite poussez .
7. Poussez pour tourner l'image horizontalement ; poussez pour tourner
l'image verticalement.
8. Poussez le bouton OSD pour choisir entre les différentes façons de transition
entre les images :
- du haut vers le bas
- du bas vers le haut
- de gauche vers la droite
- de droite vers la gauche
- du coin gauche haut vers le coin droite bas
- du coin droite haut vers le coin gauche bas
- du coin gauche bas vers le coin droite haut
- du coin droite bas vers le coin gauche haut
- du centre horizontal vers les deux côtés
- du centre vertical vers les deux côtés
- du haut et du bas vers le centre
- de gauche et de droite vers le centre
- des quatres fenêtres haut vers le bas
- des quatres fenêtres gauche vers la droite
- des quatres coins vers le centre.
Poussez le bouton Setup et le menu principal est
affiché sur l'écran.
Dans le menu principal, utilisez
pour sélectionner
l'item voulu.
Poussez Ok pour entrer dans le sous-menu.
Utilisez
pour sélectionner les réglages
Poussez OK pour confirmer votre sélection.
Poussez pour quitter
--General Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Go to General Setup Page
Ecran TV
--General Setup Page-TV Display
Wide Normal/PS
TV Type
PAL Normal/LB
Angle Mark
ON
Wide
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Set TV Display Mode
--General Setup Page-TV Display
Wide
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
PAL
NTSC
ou Ok
Remarque :
Cette fonction dépend du format enregistré sur le
disque.
Choisissez écran large (16 :9) quand vous
connectez l'appareil au téléviseur écran large.
Type TV
Entrez dans cette option pour choisir entre PAL ou
NTSC.
Réglage standard : PAL
Set TV Standard
Lecture disques Mp3
1. Insérez le disque Mp3 ou connectez la source USB ou carte SD.
2. Poussez
ou OK pour sélectionner le document MP3 ; poussez
pour lire le document sélectionné.
Ecran TV
Entrez dans cette option pour choisir le format
d'écran : normal/PS, normal LB, écran large.
Réglage standard : écran large
--General Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
On
OSD Lang
ENG Off
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Symbole angle
Quand vous reproduisez un disque DVD à
multiples angles, un symbole angle apparaît sur
l'écran. Sélectionnez 'OFF' pour ne pas afficher ce
symbole.
Set Angle Mark
00 36 03
Dir 001
43
\Ctyy\
--Video Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
......
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
English
French
German
Italian
Langue OSD
Entrez dans cette option pour choisir la langue OSD :
anglais, français, allemand ou italien.
Réglage standard : anglais
Set OSD Language
14
15
--General Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
On
Off
Set Screen Saver
Screen saver
Sélectionnez ON pour activer cette fonction. Dans ce
cas un symbole DVD bougeant apparaît sur l'écran
quand l'appareil est arrêté ou se trouve plusieurs
minutes en mode pause. Ceci pour éviter que l'écran
soit endommagé par des images fixes.
Choisissez OFF si vous ne voulez pas utiliser cette
fonction.
Page préférences
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
OFF
ENG
English
French
German
Italian
Audio
Entrez dans cette option pour choisir la langue
parlée préférée pour disques DVD. Le réglage
standard est anglais.
Remarque :
Le choix des langues dépend du contenu du disque.
L'utilisateur peut changer la langue
pendant la lecture en utilisant le bouton Audio.
Preference Audio La nguage
--General Setup Page-TV Display
Wide
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Dernière mémoire
Cette fonction est uniquement disponible pendant
l'opération AV in/out
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
On
Off
Set Last Memory state
ENG
OFF English
ENG French
German
Italian
Off
Preferred Subtitle Language
Page réglages vidéo
--Video Setup Page-Quality
Panel Quality
Sous titre
Entrez dans cette option pour choisir la langue des
sous titres pour disques DVD. Le réglage standard
est anglais.
Remarque :
Le choix des langues dépend du contenu du disque.
L'utilisateur peut changer la langue pendant la
lecture en utilisant le bouton Subtitle.
Entrez cette page pour régler la qualité de l'image
de la sortie vidéo. Vous pouvez régler : luminosité,
contraste, couleurs et sturation.
Pour tous ces réglages le niveau standard est 00.
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
OFF
ENG English
Menu disque
Pour choisir la langue menu du disque
French
German
Italian
Go to Video Setup Page
Preferred Menu Language
--Video Setup Page-Quality
Panel Quality
Entrez cette page pour régler la qualité de l'image de
l'écran. Vous pouvez régler : luminosité, contraste,
couleurs et sturation.
Pour tous ces réglages le niveau standard est 00.
Go to Video Panel Quality Setup Page
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Paretal
Default
ENG
OFF
ENG
1
2
3
4
5
6
7
8
KID SAF
G
PG
PG 13
PGR
R
NC 17
ADULT
Set Parental Control
Page réglage mot de passe
Parental
Les disques DVD sont pourvus d'une protection
enfants, dépendant du contenu. Le niveau peut
varier selon le contenu du disque. Quand le disque
le permet vous pouvez remplacer des passages
violents ou tout simplement les blocquer. Entrez le
mot de passe avec les boutons numériques de la
télécommande et choisissez le niveau et confirmez
avec OK.
Réglage standard : ADULT (adultes).
--Password Setup Page-Password
Entrez cette page pour introduire votre mot de passe
(quatre chiffres). Le contrôle parental est protecté
par le mot de passe. Cette fonction vous permet de
changer le mot de passe.
Le mot de passe standard est 8888
Go To Password Setup Page
Default
Selectionnez cette fonction et poussez OK pour
remettre tous les réglages au n iveau d'usine.
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
OFF
ENG
Reset
Load Factory Setting
16
17
Specifications
En cas de problèmes
Disques compatibles : DVD+R/RW, DVD-R/RW, Xvid, CD-DA, CD-R/RW,
Mp3, JPEG, VCD2.0
Système : PAL et NTSC
Format écran : 9 pouces
Résolution image : 640 x 234 (RGB)
Réponse en fréquences : 20 Hz 20 kHz
Sortie vidéo : 1 Vp-p/75 ohms non balancé
Sortie audio : 1.4 Vrms/ 10 kohms
Rapport S/B : mieux que 80 dB
Plage dynamique : mieux que 85 dB
USB : USB1.1
Laser : semiconducteur, longueur d'ondes 650nm/795 nm
Alimentation : DC 9-12 V
Consommation : 10 watts
Température d'utilisation : 0-40° C
Poids : 0.79 kg
Dimensions (l x p x h) : 233 x 170 x 36 mm
Type accu : LiPolymère
Notes :
1. La qualité et la vitesse de lecture des photos JPEG dépend de la
rfésolution et de la compression des photos. Certains photos JPEG ne
peuvent pas être reproduits à cause de la qualité ou du format.
2. Certains disques DVD+R/RW, DVD-R/RW et CD-R/RW ne peuvent pas
être reproduits à cause de la qualité ou de la façon avec laquelle ils sont
enregistrés.
PROBLEME
Pas de son ou son
avec distorsion
Précautions pour le chargement de l'accu
L'accu peut uniquement être chargé quand l'appareil est hor fonction et
connecté au courant secteur. Pendant le chargement un témoin rouge
s'allume. Après chargement le témoin devient jaune.
Vérifiez que l'appareil est bien connecté.
Contrôlez les câbles et les connexions.
Vous ne pouvez pas avancer rapidement
Ne peut pas avancer
pendant les informations qui aparaissent au
rapidement
début du film, car ceci est défendu.
Le symbole
apparaît sur
l'écran
Image avec
distorsion
Utilisation de l'accu regarcheable
L'appareil utilise un accu LiPolymère à très grande longuevité. L'accu n'a
pas de point de mémoire et peut être chargé à n'importe quel moment,
même si l'accu ne s'est pas déchargé entièrement. Le rechargement total
prend environ six heures, ce qui offre une durée de lecture de deux heures.
SOLUTION
Pas d'avancement
rapide
La fonction choisie ne peut pas être effectuée
parce que :
1.Le disque le défend.
2.Le disque ne possède pas la fonction.
3.La fonction n'est pas disponible à l'instant.
4.Vous avez introduit un numéro qui n'existe pas.
Le disque est endommagé. Essayez un autre
disque.
Une distorsion pendant avancement rapide est
normale.
Certains disques ne permetten pas
l'avancement rapide.
Vous ne pouvez pas avancer rapidement
pendant les informations qui aparaissent au
début du film, car ceci est défendu.
Si, à un certain moment, l'appareil arrive à sa fin de vie,
notez que vous ne pouvez pas disposer un appareil
éléctrique ensemble avec les autres déchets domestiques.
Le recyclage est recommandé. Consultez les autorités
locaux ou votre revendeur (Directive sur les Déchets de
l'Equipement Electrique et Electronique).
Utilisation et entretien de l'accu rechargeable
1. La température d'utilisation est de 0° - 40°C.
2. Déconnectez l'alimentation quand vous n'uilisez pas l'appareil.
3. Pendant l'utilisation l'appareil devient chaud, ce qui est normal.
Néanmoins évitez des durées d'utilisation trop longues.
4. Evitez que l'appareil tombe et ne l'utilisez pas dans des environnements
trop humides ou trop chaudes.
Pour des raisons d'amélioration, les caractéristiques et les spécifications
peuvent être changées sans préavis.
18
19
Safety Precautions
Table Of Contents
Safety Precaution
1
Package
2
Main Features
2
Main Unit Controls
3
System Connection
4
The Remote Control
8
Basic operation
10
System Setup
15
Specification
18
Troubleshooting
19
Hi-voltage, Don't Open it
Remind user to be careful to
avoid electric shock
Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this
apparatus to rain or moisture.
1) Please read the instruction manual carefully and follow all the
requirements of safe operation to operate the device.
2) Do not use this unit near water. Do not place over the unit any container
with liquid inside.
3) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers,
stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
4) Unplug this unit during lightning storms or when unused for long time.
5) About Cleaning: Unplug the system, use only wet cloth to clean. Do not
use liquid detergent or aerosol.
6) Only use accessories specified by the manufacturer.
7) Refer all servicing to qualified service personnel, servicing is required
when the unit has been damaged in any way, such as power supply cord or
plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit,
exposed to moisture, does not operate normally. Don't try to repair the
machine by yourself because of the danger of high voltage and electric
shock.
8) Do not use irregular shaped discs such as heart or star-shaped discs as
they may cause the unit to malfunction.
1
Package
Main Unit Controls
DVD player
1
Audio/Video cable
1
Remote Control with battery
1
AC/DC Power Adapter
1
Cigarette Lighter Adapter
1
User manual
1
1
1
3
2
Earphone
FUNC.
SETUP
MENU
13
7
12
5
6
Compatible with disc of DVD,VCD,MP3,MP4,CD,JPEG, etc.
11
OFF/ON
4
High brightness color 9” LCD screen
14
AV IN/OUT
10
DC IN 9-12V
8
Main Features
15
PUSH
9
Built-in stereo speaker
16
Built-in rechargeable Lithium polymer battery
Support PAL or NTSC system
Support Multi-language OSD,speed forward/backward,repeat function
Zoom in/out function
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
LCD switch
Setup button
FUNC button
/
9.Open knob
10.DC IN 9-12V
11. Power ON/OFF switch
12. USB port
13. SD card slot
14. AV IN/OUT
15. Volume knob/
16. Earphone jack
/
OK button
Menu button
Play/Pause
3
System Connection
Connecting to TV
Powering and installation
You can also connect the unit to a TV to enjoy high quality picture and stereo
sound.Please refer to the following illustration:
Plug one end of the AC/DC power adaptor into the DC IN 9-12V jack on the
right of the machine, then plug the other end into the AC power receptacle.
Please refer to the following illustration.
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
AV CABLE
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
(Not Supplied)
If using car cigarette lighter adaptor to connect to the power: Plug one end of
the cigarette lighter adaptor into the DC IN 9-12Vjack on the unit, plug the
other end into the car cigarette lighter socket. See illustration below.
AUDIO IN
VIDEO IN
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
TV
Note
Car cigarette lighter adaptor can't be used to recharge the battery.
Car cigarette lighter adaptor is available to use only when the car power
supply is 9-12V.
Please use AV cable to connect the machine and the TV. Make sure it is
connected correctly.
4
5
Connecting with external speaker
Connecting with external AV signal
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
DC IN 9-12V
AV IN/OUT
OFF/ON
AV CABLE
(Not Supplied)
VIDEO IN
AUDIO IN
(Not Supplied)
AMPLIFIER
TV
VIDEO IN
ADUIO IN
Centre speaker
Left front speaker
Right front speaker
Press FUNC button to receive external AV signal.
Use the AV cable(supplied) to connect the unit and external AV device,
SUBWOOFER
AV cable(not supplied).
To exit, press FUNC button again.
Left rear speaker
Note
Right rear speaker
There is no 5.1 channel in the unit,however,after connecting to APM
it is available to output audio in 5.1 channel.
6
7
Remote Control
The use of Remote Control
Please put the battery into the remote control as per illustration below.
1
1
2
10
11
12
2
4
13
14
5
6
15
16
3
CR2025
CR2025
When using remote control,make sure the
infrared window is pointed to infrared receiving
window of the machine.The distance between
20
17
7
machine and remote control must be within 3
FUNC
19
0
Number button
information)
3.AUDIO(To select audio language)
4.SETUP(To go to or exit setup menu)
/
button(To go to
Previous/next chapter or scene during
playing)
6.
/
button (To scan forward /backward
at 2,4,8,16 or 32 times)
7.OSD(To display disc information
during playing such as elapsed and
remaining)
8.Play/pause
9.Stop(press once to stop playback,
then press
metres.Please refer to the following illustration
on the right.
2.TITLE (To display title
5.
SETUP
PUSH
30
8
9
.
MENU
18
to resume playback
from the point where you stopped;
10.IN/OUT(To input or output
signal)
11.USB/SD(To select the source)
12.Menu(To enter or exit menu root)
13.Subtitle (To select subtitle
language when playing DVD disc)
14.Angle(To change viewing angle
when playing disc with multi-angle)
15.A-B(Repeat a specific portion from
point A to B, press it again to cancel
repeat playing)
16.Repeat(To Repeat playing title,
chapter or track)
17.Return(To return to the main menu)
18.ZOOM(To zoom in/out the image
during playback)
19.VOL+/-(To adjust the volume)
20.Enter(To confirm)
30
Note
1.To avoid falling off or place near damp environment.
2.To avoid infrared receiving window of the unit being under direct sunlight.
3.Please use a new battery to replace old one if the remote control doesn't work.
press stop button twice to stop playback
completely.
8
0
9
Fast forward and fast backward
Basic Operation
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
Playing disc of DVD,MPE4,SVCD,VCD,CD,MP3,
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
MP3
1.Connect the unit to the power;
2.Open the unit and adjust the monitor to the best position for viewing.
3.Turn on the unit by sliding the ON/OFF switch to ON,the source menu will
be displayed on the screen:
DVD
MEDIA
Press[
]to enter DVD mode or Media mode and press ENTER to confirm
when selecting media, ensure to insert USB or SD/MMC card properly.
4.Open the disc door by sliding OPEN knob to left and insert a disc into the door
with the label side facing up.
5.Close the disc door. The unit will load the disc and start playing.
6.Press[ ] once to stop playback; then press[
] to resume playback from
the point where you stopped; press[ ] twice to stop playback completely.
7.when the playing is finished, please turn off the power by sliding
ON/OFF switch to OFF.
Note: Please do not disconnect USB devices or plug out SD/MMC cards
while they are working with the unit. Functional failure may occur in
case of wrong operations.
Pause during playback
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
32X
2X
4X
16X
8X
2.press[
],the unit search backward.Press it
repeatedly,the unit will play at 2,4,8,16,32 times
of speed
32X
2X
4X
16X
8X
Search forward
Search backward
Repeat playing
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD, user can repeat playing
one chapter, title or the whole disc.
For DVD disc, press repeat button to repeat playing one Chapter, press it
again to repeat playing Title; press it third time to repeat playing the whole
disc ;Press it again to cancel repeat function.
MP3
During playback,press[
] to pause;press it
again to resume playback.
When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,the unit can search
forward or backward.
1.Press[
] ,the unit will search forward.Press it repeatedly,the unit will
playat 2,4,8,16,32 times of speed.
Chapter
Title
All
Repeat off
Play/pause
For CD/VCD disc,press Repeat repeatedly to repeat the track and the whole
disc
Note
When at PAUSE,STOP,or no disc,in about 3 minutes the unit
will be protected; press any button to exit.
Track
Play DVD disc with title or chapter menu
Title
For some DVD disc with Title or chaptermenu
,press MENU button to enter menu page,and Cursor button
ENTER
use direction button to select,Press ENTER
to confirm.
10
Menu
Repeat off
All
For Mp3 disc,press REPEAT to repeat playing current file;press it again to
repeat playing the folder;press it third time to cancel repeat function.
Repeat off
Repeat one
Repeat folder
11
Zoom in/out
Repeat playing of favorite scene
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
MP3
DVD
When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3,user can repeatedly
play a specific section.
During playback,press A-B button at a point A,then
A
press this button again in point B,the unit will
automatically repeat playing the part betweenA-B.
AB
Press it the third time,the unit will return to normal playback
MPEG4
SVCD
VCD
When playing disc of DVD ,MPEG4,SVCD,VCD,
user can zoom in or zoom out the image
2X
During playback,press Zoom button,the image will
be enlarged;press it again the image will be
enlarged again;press it fourth time,the image will
zoom out,press it repeatedly and the image will
return to normal status.
3X
4X
1 /2
Number
1 /3
A-B
Angle
1 /4
Select angle
DVD
When the image is enlarged,user can press[
the image.
During playing DVD disc with multi-angle,press
“Angle”,button,the followings will be displayed
on screen.
Press number buttons to select the angle you desire
]to move
1 /4
2 /4
To return to normal playing,please press “Angle”
the unit will play the disc in the default angle.
3 /4
Zoom in/out
Note
4 /4
The function is available only for discs with
multi-angle.
12
13
System Setup
Playing JPG file
1
2
3
4
5
6
7
8
Place a JPG disc into the tray,the unit will start reading and play.
Press "MENU"to browse JPG file.
When viewing JPG file,press[ ],pictures will be displayed in thumbnail mode,
press[
] or OK button to select one picture to view.
Press[
] and OK button to select a JPG file from the menu.
To browse JPG file selected,press[ ] or OK button.
To rotate the picture counter-clockwise,press[ ];Press[ ] to rotate the picture
clockwise.
Press[
] to reverse the picture horizontally and press[ ] to reverse the picture
vertically.
Press OSD button when viewing pictures,you can select different refresh mode
as follows:
. from top to bottom
. from bottom to top
. from left side to right side
. from right side to left side
. from left top to right bottom
. from right top to left bottom
. from left bottom to right top
. from right bottom to left top
. from horizontal centre to both sides
. from vertical centre to both sides
. from top and bottom to centre
. from right and left to centre
. from four window top side to bottom side
. from four window left side to right side
. from four edges to centre
Press”Setup”button,the main menu will be displayed on the
screen
In the General Setup Page, Press
button to highlight this
item.
Press OK button to access.
Press
button to select the setting.
Press OK button to confirm your selection.
Press button to exit.
--General Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Go to General Setup Page
General setup page
TV display:
Enter this option,user can set screen display format
--General Setup Page-TV Display
Wide Normal/PS
TV Type
PAL Normal/LB
Angle Mark
ON
Wide
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Set TV Display Mode
(Nomal/PS,Nomal/LB,Wide)
The default is "Wide"
Note
The function depends on the display ratio with which the
DVD disc is recorded.
Please choose “Wide(16:9)"when using a16:9 wide screen
TV set16:9
TV Type:
--General Setup Page-TV Display
Wide
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Enter this option to select TV type(PAL,NTSC)
PAL
NTSC
The default is PAL.
Set TV Standard
Angle Mark:
Play Mp3 file
1.Place Mp3 disc into the disc door or insert USB disk,SD card to USB port or SD
card slot.
2.Press[
] or OK button to select a Mp3 file;Press[
] or OK button to
play the file selected.
00 36 03
Dir 001
--General Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
On
OSD Lang
ENG Off
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
Set Angle Mark
--Video Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
......
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
when various angle are available on the DVD.Select "OFF"
and the camera symbol will disappear
43
\Ctyy\
Mp3
When available,a camera symbol will appear on the screen
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
English
French
German
Italian
OSD Language:
In the option user can set OSD menu language(English,
French,German,Italian).
The default:English
Set OSD Language
14
15
--General Setup Page-TV Display
WIDE
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
On
Off
Set Screen Saver
Screen Saver
Select On to activate the screen saver function,
when you activate this function,a moving DVD symbol
appears on the screen when the unit is stopped or
when it shows a still picture for several minutes.This
features saves the screen from the being damaged by
a static image remaining on the LCD screen for long
periods of time.
Select Off to cancel this function.
Preference page
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
OFF
ENG
English
French
German
Italian
Audio:
Enter this option,user can select your preferred audio
language for DVDs,The default is English.
Note
The audio language depend on the material on each disc.
User can also change the audio language during playback
by pressing the Audio button.
Last Memory:
--General Setup Page-TV Display
Wide
TV Type
PAL
Angle Mark
ON
OSD Lang
ENG
Screen Saver
ON
Last Memory
ON
The Last position memory function only effect AV IN/OUT
operation.
Preference Audio La nguage
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
On
Off
Set Last Memory state
ENG
OFF English
ENG French
German
Italian
Subtitle
Select your preferred language to show the subtitles
on the screen.The subtitle languages depend on the
information available on each disc,You can also change the
subtitle language during playback by press the SUBTITLE
button.
Off
Preferred Subtitle Language
Video setup page
--Video Setup Page-Quality
Panel Quality
Enter this option, user can adjust picture quality of video
output. There are items available to be adjusted:
Brightness, contrast, Hue and Saturation.
For all these items the default is 00
Disc Menu
This function allows you to choose the menu language
stored on the disc.
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
OFF
ENG English
French
German
Italian
Go to Video Setup Page
Preferred Menu Language
--Video Setup Page-Quality
Panel Quality
Enter this option,user can adjust picture quality of unit
screen.There are items available to be adjusted:
Brightness,contrast,Hue and Saturation.
For all these items the default is 00
Parental:
DVD discs equipped with the child lock function are rated
Audio
Subtitle
Disc Menu
Paretal
Default
Go to Video Panel Quality Setup Page
according to their content. The content authorized by a parental
--Preference Page-ENG
OFF
ENG
1
2
3
4
5
6
7
8
KID SAF
G
PG
PG 13
PGR
R
NC 17
ADULT
Password
and replace them or lock out playback of the disc altogether.
press the number button on the remote control to enter the
password and press the OK button to return to the previous
Set Parental Control
menu.
Password Setup Page
--Password Setup Page--
lock level and the way a disc can be controlled may vary from
disc to disc. If the disc allows, you can edit out violent scenes
The default is ADULT.
Enter this option, you can set a password(four numbers).
All parental Control features are password protected.
This function allow you to change the password.
The default password is 8888.
Go To Password Setup Page
Default:
Select this item and press OK button to reset
all settings to the original factory settings.
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
OFF
ENG
Reset
Load Factory Setting
16
17
Specification
Troubleshooting
Compatible disc: DVD+R/RW, DVD-R/RW,Xvid, CD-DA,
CD-R/RW, MP3,JPEG, VCD2.0
Signal system: PAL/NTSC
Panel size: 9inch
Picture resolution: 640x234 (RGB)
Frequency response: 20 Hz to 20 kHz
Video output: 1 Vp-p/75 Ohm, unbalanced
Audio output: 1.4Vrms/10kOhm
Audio S/N: Better than 80 dB
Dynamic range: Better than 85 dB
USB: support USB 1.1
Laser: Semiconductor Laser, Wave Length: 650 nm/795 nm
Power source: DC 9-12V
Power consumption: 10 W
Operating temperature: 0~40°C
Weight: 0.79kg
Dimensions (W x D x H): 233x 170 x 36mm
Battery Type: Li Polymer
Note:
1.The quality and speed for reading JPEG photos depend on the resolution and
compression ratio of the photos. Some JPEG photo may not be played due to
the disc quality and the formats.
2.Some DVD+R/RW,DVD-R/RW,CD-R/RW disc may not be played due to the quality
on burning conditions.
Rechargeable battery use
The unit utilizes long-life Li polymer battery for portable power supply.The battery
has no Memory Effect and thus can be recharged safely regardless of whether
the battery is fully or partially discharged.It is enough to recharge no longer than
6H each time.fully recharged battery can last about 2 hours.
Precautions related to Battery Recharge
The battery can be only recharged when turning power to OFF state,and keep
continuous power supply,the red light will be on,and thelight will turn yellow when
it is fully charged.
Using and Maintaining Rechargeable Battery
PROBLEM
SOLUTION
No sound or
distorted sound
Make sure the machine is connected properly.
Make sure all cables are securely inserted into
the appropriate jacks.
Can't advance
through a movie
You can't advance through the opening credits
and warning information that appears at the
beginning of movies because the disc is
programmed to prohibit that action.
The icon
appears on
screen
The feature or action cannot be completed at
this time because:
1. The disc's software restricts it.
2. The disc's software doesn't support the
feature (e.g., angles)
3. The feature is not available at the moment.
4. You've requested a title or chapter number
that is out of range.
The disc might be damaged. Try another disc;
Picture is distorted It is normal for some distortion to appear during
forward or reverse scan.
No forward or
reverse scan
Some discs have sections that prohibit rapid
scanning or chapter skip;
If you try to skip through the warning information
and credits at the beginning of a movie, you
won't be able to. This part of the movie is often
programmed to prohibit skipping through it.
If at any time in the future you should need to dispose of this
product please note that waste electrical products should not
be disposed of with household waste. Please recycle where
facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for
recycling advice.(Waste Electrical and Electronic equipment
Directive)
Owing to continuous improvement, no prior notice will be given regarding changes on above
feature and spec.
1. The normal working temperature is: 0 °C ~40 °C ;
2. Always unplug AC/DC power supply for the unit when not in use;
3. Heat will create during playing, it's normal, while avoid long time playing and
unattended;
4. Avoid having the unit collide with any objects, and place away from all possible heat
sources or damp areas.
18
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement