Philips Indirect light 69132/87/PH

Philips Indirect light 69132/87/PH
EN Imageo LightStrip White 2-set Installation instructions
Ако не можете да намерите решение, можете да се обърнете към вашия търговец, да
се консултирате със сайта за потребители на Philips на www.philips.com/homelighting или
да се обадите в представителния офис на Philips:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Произведено в Китай
Please take some time to read this before using the product.
Congratulations on your purchase!
Thank you for buying the Imageo LightStrip White set 2-set. By following the instructions
you will enjoy the full benefits of the Imageo LightStrip White product for the longest possible period.
Check to make sure the package contains the following items:
- 2x LightStrip White
- 4x Mounting clips
- Power supply
- 8x Screws
- 4x Double sided tape
CS Sada 2 svítidel Imageo LightStrip White Pokyny k instalaci
Než začnete výrobek používat, věnujte chvíli přečtení těchto pokynů.
Blahopřejeme vám k nákupu!
Děkujeme, že jste si zakoupili sadu 2 svítidel Imageo LightStrip White. Dodržení zde uvedených pokynů vám zajistí plné využití výhod výrobku Imageo LightStrip White po nejdelší
možnou dobu.
Instructions for use:
1a 1b Fix the Imageo LightStrip White on a flat and clean surface with the
2 mounting clips. 2a Connect the power supply to the wall socket and use the
on/off switch 2b to light up the Imageo LightStrip White.
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:
- 2x Svítidlo LightStrip White
- 4x montážní svorky
- Napájecí zdroj
- 8x šroubky
- 4x oboustrannou lepicí pásku
Extension possibilities:
3a Remove protection cap. 3b If you like, it is possible to combine 2 Imageo LightStrips
White (not included) on one power supply. 3c Connect the LightStrips to each other.
Cleaning/Maintenance:
Remove the charger from the wall socket. The power supply can be cleaned with a dry cloth.
The Imageo LightStrip White can be cleaned with a damp cloth. Do not use cleaning agents!
Safety instructions:
Pokyny pro použití:
1a 1b Upevněte svítidlo Imageo LightStrip White na rovný a čistý povrch pomocí 2
montážních svorek. 2a Připojte napájení do síťové zásuvky a pomocí tlačítka pro zapnutí a
vypnutí 2b svítidlo Imageo LightStrip White rozsviťte.
- Do not stick the Imageo LightStrip White on human or animal skin.
- Keep the Imageo LightStrip White away from liquids and damps.
- For safety reasons, the Imageo LightStrip White electronic system should not be opened.
- Do not allow children to play with it.
- Do not use the Imageo LightStrip White if it is damaged.
- This product is intended for indoor use only.
- Make sure to connect all the connectors safely and correctly before lighting up.
- Please don’t install it near heat-source to avoid damaging the products because
of temperature increasing.
- Do not bend the product when two LightStrips are connected together.
Možnosti rozšíření:
Adapter:
- Nelepte svítidlo Imageo LightStrip White na pokožku lidí ani živočichů.
- Udržujte svítidlo Imageo LightStrip White mimo dosah kapalin a vlhkosti.
- Elektronický systém svítidla Imageo LightStrip White nesmí být z bezpečnostních
důvodů otevírán.
- Nedovolte, aby si s výrobkem hrály děti.
- Nepoužívejte svítidlo Imageo LightStrip White v případě, že je poškozené.
- Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
- Než svítidlo rozsvítíte, zkontrolujte, zda jste bezpečně a správně připojili všechny
konektory.
- Neinstalujte výrobek blízko tepelného zdroje, jinak by mohlo dojít k poškození výrobku
v důsledku nárůstu teploty.
- Když propojujete několik svítidel LightStrip, neohýbejte je.
Model:
Input:
Output:
3a Odstraňte ochrannou krytku. 3b Pokud chcete, můžete zkombinovat tři svítidla Imageo
LightStrip White (nejsou součástí dodávky) na jeden zdroj napájení. 3c Propojte svítidla
LightStrip.
Čištění a údržba:
Vyjměte nabíječku ze síťové zásuvky. Napájení lze vyčistit suchým hadříkem. Svítidlo Imageo
LightStrip White je možné čistit navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky!
Bezpečnostní pokyny:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA/500 mAh
Safety and the environment:
The Imageo LightStrip White is a LED product, made from high-quality materials and parts,
which can be recycled. When disposing of the packaging, always follow the local regulations
and available possibilities for recycling. The Imageo LightStrip White should be disposed of
according to local regulations.
Warranty:
Philips’ one year warranty is valid if the product is used in accordance with the instructions
and for its intended purpose. Claims will only be accepted on submission of the original
proof of purchase (invoice, sales slip or receipt) stating the purchase date, the name of the
dealer and a description of the product.
Adaptér:
Model:
Vstup: Výstup:
The Philips warranty lapses if:
Bezpečnost a životní prostředí:
- Anything has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible.
- The product description has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible.
- A defect is caused by extreme circumstances not inherent to the appliance, for example,
lightning, flooding, fire, incorrect use or negligence.
- The Imageo LightStrip White shouldn’t be disassembled. If your Philips product does not
work properly, we advise to consult the instructions for use first.
Svítidlo Imageo LightStrip White je výrobek obsahující diodu LED. Je vyrobeno z vysoce
kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat. Při likvidaci obalu se vždy řiďte
místními předpisy a dostupnými možnostmi recyklace. Svítidlo Imageo LightStrip White musí
být zlikvidováno v souladu s místními předpisy.
Záruka: Spare parts
Spare parts can be ordered from the Philips website: www.philips.com/homelighting.Click on
SparePart WebShop.
If you can not find the solution, you can contact your dealer, consult the Philips consumer
website at www.philips.com/homelighting or call the Philips Service desk:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Made in China
AR
Imageo LightStrip White 2-set
.
.Imageo LightStrip White 2-set
Imageo LightStrip White
.
:
3a 3 .
3b
8
:
.
2b
!
:
(
:
.
.
.
/
Imageo LightStrip White
:
Imageo LightStrip White
Imageo LightStrip White
.
.
.Imageo LightStrip White
.
.
.
.
.
.
Imageo LightStrip White.
2 Imageo LightStrips White (
Imageo LightStrip White
.
:
Imageo LightStrip White
.
.
.
Philips
www.philips.com/
:
.
Philips
.
Brug lidt tid på at læse dette, før du anvender produktet.
Tillykke med dit køb!
Tak, fordi du har købt Imageo LightStrip White 2-set.Ved at følge brugsvejledningen får du
mest muligt ud af Imageo LightStrip White-produktet i den længst mulige periode.
.
Muligheder for udvidelse:
3a Fjern beskyttelsesdækslet. 3b Hvis du vil, er det muligt at kombinere op til 3 Imageo
LightStrips White (ikke inkluderet) på én strømforsyning. 3c Forbind LightStrips med
hinanden.
Fjern opladeren fra stikkontakten. Strømforsyningen kan rengøres med en tør klud. Imageo
LightStrip White kan rengøres med en fugtig klud. Undlad at benytte rengøringsmidler!
(
Sikkerhedsinstruktioner:
: Philips
.Philips
.SparePart WebShop
1a 1b Fastgør Imageo LightStrip White på en flad og ren overflade med de 2 monteringsklemmer. 2a Slut strømmen til via stikkontakten, og brug on/off-knappen 2b til at tænde
Imageo LightStrip White.
Rengøring/vedligeholdelse:
:
.
.Imageo LightStrip White
.
Philips
DA Imageo LightStrip White 2-set Installationsvejledning
Brugsvejledning:
LED
)
Pokud se vám nepodaří najít řešení, kontaktujte svého prodejce nebo nahlédněte na
webovou stránku pro zákazníky společnosti Philips na adrese www.philips.com/homelighting,
případně zavolejte na linku služeb zákazníkům společnosti Philips:
+800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nizozemí.
Vyrobeno v Čí
- 2x LightStrip White
- 4x monteringsklemmer
- Strømforsyning
- 8x skruer
- 4x dobbeltsidet tape
:
PS1210-PH-W :
10
50/60 240 - 100 :
500 /
8
16 :
Imageo LightStrip White
- Byla jakákoliv část textu změněna, přeškrtnuta, smazána anebo se stala nečitelnou.
- Popis výrobku byl změněn, přeškrtnut, smazán nebo se stal nečitelným.
- Závada byla způsobena extrémními okolnostmi, které nesouvisí s přístrojem, jako například
bleskem, povodní, ohněm, nesprávným použitím nebo nedbalostí.
- Svítidlo Imageo LightStrip White se nesmí rozebírat. Jestliže váš výrobek Philips nepracuje
správně, doporučujeme nejprve použít informace uvedené v tomto návodu.
Kontrollér, at æsken indeholder følgende dele:
LightStrips
.
Záruka společnosti Philips je neplatná, jestliže:
Náhradní díly si můžete objednat na webové stránce společnosti Philips: www.philips.com/
homelighting. Klepněte na odkaz SparePart WebShop (Internetový obchod s náhradními díly).
!
LightStrip White 2
4
Imageo LightStrip White
/
Dvouletá záruka společnosti Philips je platná, pokud byl výrobek používán v souladu s tímto
návodem k použití a k účelu, k jakému byl vyroben. Nárok na reklamaci bude uznán po
předložení původního dokladu o nákupu (faktura, účtenka nebo příjmový doklad), který
obsahuje datum nákupu, jméno prodejce a popis výrobku.
Náhradní díly
4
1a 1b
2a 2
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
16 V
8 VA / 500 mAh
homelighting
www.philips.com/homelighting
Philips
80074454775+
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
BG Imageo LightStrip (бял цвят), комплект 2 бр.
- Sæt ikke Imageo LightStrip White på menneske- eller dyrehud.
- Hold Imageo LightStrip White væk fra væsker og fugt.
- Af sikkerhedsgrunde må det elektroniske system på Imageo LightStrip White ikke åbnes.
- Lad ikke børn lege med den.
- Anvend ikke Imageo LightStrip White, hvis den er beskadiget.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.
- Sørg for, at alle stik er sikkert og korrekt tilsluttet, før der tændes.
- Installér ikke produktet i nærheden af en varmekilde, da det dermed kan blive
beskadiget pga. temperaturstigninger.
- Produktet må ikke bukkes, når to LightStrips er tilsluttet sammen.
Adapter:
Model:
Input:
Output:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA / 500 mAh”
Sikkerhed og miljø:
Моля, отделете малко време, за да прочетете тези
инструкции, преди да използвате изделието.
Imageo LightStrip White er et LED-produkt, der er lavet af kvalitetsmateriale og -dele, som
kan genbruges.Ved bortskaffelse af emballagen skal du altid følge de lokale regler omhyggeligt
og anvende genbrugsmuligheder. Imageo LightStrip White skal bortskaffes i henhold til lokale
regler.
Поздравяваме ви за избора!
Garanti:
Инструкции за монтаж
Благодарим ви, че закупихте комплекта от 2 бр. Imageo LightStrip (бял цвят). Спазването
на инструкциите за употреба ще ви даде възможност да се наслаждавате напълно на
предимствата и характеристиките на продукта Imageo LightStrip (бял цвят) за възможно
най-дълъг период от време.
Уверете се, че опаковката съдържа следните елементи:
- 2 бр. LightStrip (бял цвят)
- 4 бр. монтажни скоби
- Захранващ блок
- 8 бр. винтове
- 4 бр. двустранни лепенки
Указания за употреба:
Philips’ et års garanti er gyldig, hvis produktet anvendes i henhold til vejledningen og til det
beregnede formål. Krav bliver kun accepteret ved fremvisning af det originale købsbevis
(faktura, salgsbevis eller kvittering), der angiver købsdato, navn på forhandler og beskrivelse
af produktet.
Philips’ garanti ophører, hvis:
- Noget er ændret, overskrevet, slettet eller ulæseligt.
- Produktbeskrivelsen er ændret, overskrevet, slettet eller ulæselig.
- En fejl skyldes ekstreme omstændigheder, der ikke er naturligt forbundet med apparatet,
for eksempel lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, forkert anvendelse eller uagtsomhed.
- Imageo LightStrip White må ikke skilles ad. Hvis dit Philips-produkt ikke virker ordentligt,
råder vi dig til at se i brugsvejledningen først.
1a 1b Закрепете Imageo LightStrip (бял цвят) върху равна и чиста повърхност с двете
монтажни скоби. 2a Включете захранващия блок в контакта и използвайте ключа за
вкл./изкл. 2b , за да запалите Imageo LightStrip (бял цвят).
Reservedele
Възможности за удължаване:
Hvis du ikke kan finde en løsning her, kan du kontakte din forhandler, konsultere Philips’
forbruger-webstedet på www.philips.com/homelighting eller ringe til Philips’ kundelinje:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holland.
Fremstillet i Kina
3a Свалете предпазната капачка. 3b По ваше желание е възможно да съчетаете
2 LightStrip (бял цвят) (не са включени в комплекта) на един захранващ блок. 3c
Свържете устройствата LightStrip едно към друго.
Почистване/поддръжка:
Изключете зарядното устройство от контакта. Захранващият блок може да се почисти
със суха кърпа. Лампичките Imageo LightStrip (бял цвят) могат да се почистват и с мокра
кърпа. Не използвайте почистващи препарати!
Инструкции за безопасност:
- Не залепвайте LightStrip (бял цвят) върху кожата на човек или животно.
- Пазете Imageo LightStrip (бял цвят) далеч от течности и влага.
- От съображения за безопасност електронната система на Imageo LightStrip (бял цвят)
не трябва да се отваря.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Не използвайте Imageo LightStrip (бял цвят), ако е повредена.
- Този уред е предназначен само за употреба на закрито.
- Погрижете се да свържете всички съединителни елементи по безопасен и правилен
начин, преди да запалите светлината.
- Не инсталирайте в близост до източник на топлина, за да избегнете повреда на
изделията от повишаването на температурата.
- Не огъвайте уреда, в случай че са свързани две устройства LightStrip.
Адаптер:
Модел:
Вход:
Изход:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
16 V
8 VA / 500 mAh
Безопасност и околна среда:
Imageo LightStrip (бяла) е светодиоден продукт, изработен от висококачествени
материали и части, които могат да се рециклират. Imageo LightStrip (бял цвят) трябва да
се изхвърли в съответствие с местните нормативни уредби.
Гаранция:
Едногодишната гаранция от Philips е валидна, ако изделието се използва в
съответствие с инструкциите и по предназначение. Рекламации ще бъдат приемани
само при представяне на оригинален документ (фактура, касова бележка, касов
бон), потвърждаващ покупката и показващ нейната дата, името на търговеца и
наименованието на продукта.
Гаранцията от Philips отпада, в случай че:
- Нещо е променено, зачеркнато, изтрито или направено нечетливо в оригиналния
документ за закупуване.
- Описанието на продукта е променено, зачеркнато, изтрито или направено нечетливо.
- Дефектът е предизвикан от екстремни обстоятелства, неприсъщи за използването на
уреда, например мълния, наводнение, пожар, неправилно използване или небрежност.
- Imageo LightStrip (бял цвят) не трябва да се разглобява. В случай че продуктът,
който сте закупили, не работи изправно, съветваме ви първо да направите справка
с инструкциите за употреба.
Резервни части
Резервни части могат да бъдат поръчани от уеб сайта на Philips:
www.philips.com/homelighting. Щракнете върху SparePart WebShop.
Reservedele kan bestilles på Philips’ websted. Gå til: www.philips.com/homelighting,
og klik på SparePart WebShop.
DE Imageo LightStrip weiß (2er-Set) Installationsanleitung
Bitte lesen Sie sich die folgenden Anweisungen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!
Vielen Dank, dass Sie sich für die Imageo LightStrip weiß (2er-Set) entschieden haben.
Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen, damit Sie möglichst lange Freude an diesem
Produkt haben.
Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:
- 2x LightStrip weiß
- 4x Montageklemmen
- Netzteil
- 8x Schrauben
- 4x Doppelseitiges Klebeband
Gebrauchsanweisung:
1a 1b Befestigen Sie die Imageo LightStrip weiß mithilfe der 2 Montageklemmen auf einer
ebenen und sauberen Oberfläche. 2a Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an, und
schalten Sie die Imageo LightStrip weiß mithilfe der Ein-/Ausschalttaste 2b ein.
Erweiterungsmöglichkeiten:
3a Nehmen Sie die Schutzkappe ab. 3b Sie können, wenn Sie möchten, 3 Imageo LightStrips
weiß (nicht im Lieferumfang enthalten) an einem Netzteil betreiben. 3c Verbinden Sie die
LightStrips miteinander.
Reinigung/Wartung:
Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose. Das Netzteil können Sie mit einem trockenen
Tuch reinigen. Imageo LightStrip weiß können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen.Verwenden Sie keine Reinigungsmittel!
Sicherheitshinweise:
- Kleben Sie die Imageo LightStrip weiß nicht auf die Haut von Tieren oder Menschen.
- Halten Sie die Imageo LightStrip weiß fern von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.
- Aus Sicherheitsgründen darf die Elektronik von der Imageo LightStrip weiß nicht
geöffnet werden.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Verwenden Sie die Imageo LightStrip weiß nicht, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass alle Anschlüsse korrekt und sicher
verbunden sind.
- Um Schäden durch Wärmeentwicklung zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht
in der Nähe von Wärmequellen installieren.
- Neigen Sie das Produkt nicht zur Seite, wenn zwei LightStrips miteinander verbunden sind.
Adapter:
Modell:
Eingang:
Ausgang:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
16 V
8 VA/500 mAh
Sicherheit und Umweltschutz:
Imageo LightStrip weiß ist ein LED-Produkt, das aus hochwertigen recycelbaren Materialien
und Teilen hergestellt wird. Beachten Sie beim Entsorgen der Verpackung stets die örtlichen
Vorschriften und die verfügbaren Recyclingmöglichkeiten. Entsorgen Sie die Imageo LightStrip
weiß entsprechend den örtlichen Bestimmungen.
Garantie:
Die von Philips gewährleistete einjährige Garantie ist nur dann gültig, wenn das Produkt
vorschriftsmäßig und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Garantieansprüche können nur unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (Rechnung, Kassenbeleg oder Quittung) mit
Kaufdatum, Händlernamen und Produktbeschreibung geltend gemacht werden.
Die Philips Garantie erlischt, wenn:
- Ein Teil des Belegs geändert, durchgestrichen, gelöscht oder unkenntlich gemacht wurde.
- Die Produktbeschreibung geändert, durchgestrichen, gelöscht oder unkenntlich
gemacht wurde.
- Schäden durch extreme Einflüsse vorliegen, die nicht durch einen Fehler im Gerät
begründet sind; dazu zählen zum Beispiel Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer,
unsachgemäße Handhabung oder Fahrlässigkeit.
- Zerlegen Sie die Imageo LightStrip weiß nicht eigenmächtig. Sollte Ihr Philips Produkt
nicht ordnungsgemäß funktionieren, ziehen Sie zunächst die Gebrauchsanweisung zurate.
Ersatzteile
Ersatzteile können über die folgende Philips Website bestellt werden:
www.philips.com/homelighting. Klicken Sie hier auf “WebShop für Ersatzteile”.
Sollten Sie dort keine Lösung finden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung,
ziehen Sie die Philips Kundenwebsite www.philips.com/homelighting zurate, oder setzen Sie
sich unter + 800 7445 4775 mit dem Philips Service-Center in Verbindung.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Niederlande.
Hergestellt in China
EL Imageo LightStrip White σετ των 2 Οδηγίες εγκατάστασης
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε το παρόν πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Συγχαρητήρια για την αγορά σας!
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Imageo LightStrip White σετ των2. Ακολουθήστε τις
οδηγίες για να απολαμβάνετε τις πλήρεις δυνατότητες του προϊόντος Imageo LightStrip
White για όσο το δυνατό περισσότερο καιρό.
Ελέγξτε τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα:
- 2 LightStrip White
- 4 κλιπ στερέωσης
- Τροφοδοτικό ρεύματος
- 8 βίδες
- 4 ταινίες διπλής όψεως
Οδηγίες χρήσης:
1a 1b Στερεώστε το Imageo LightStrip White σε μια επίπεδη και καθαρή επιφάνεια
με τα 2 κλιπ στερέωσης. 2a Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στην πρίζα και
χρησιμοποιήστε το διακόπτη on/off 2b για να ενεργοποιήσετε το Imageo LightStrip
White.
Δυνατότητες επέκτασης:
3a Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας. 3b Εάν θέλετε, μπορείτε να συνδέσετε 3 Imageo
LightStrip White (δεν παρέχονται) σε ένα τροφοδοτικό ρεύματος. 3c Ενώστε τα LightStrip μεταξύ τους.
Καθαρισμός/Συντήρηση:
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα. Το τροφοδοτικό ρεύματος μπορεί να
καθαριστεί με ένα στεγνό πανί. Το Imageo LightStrip White μπορεί να καθαριστεί με ένα
νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά!
Οδηγίες ασφαλείας:
- Μην κολλάτε το Imageo LightStrip White σε δέρμα ανθρώπου ή ζώου.
- Διατηρείτε το Imageo LightStrip White μακριά από υγρά και υγρασία.
- Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει να ανοίγετε το ηλεκτρονικό σύστημα του
Imageo LightStrip White.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε το Imageo LightStrip White εάν έχει υποστεί φθορά.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει όλες τις υποδοχές προσεχτικά και σωστά πριν
ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας προς αποφυγή ενδεχομένης
βλάβης εξαιτίας αυξανόμενης θερμοκρασίας.
- Μην λυγίζετε το προϊόν όταν δύο ή περισσότερα LightStrip είναι συνδεδεμένα.
Τροφοδοτικό:
Μοντέλο:
Είσοδος:
Έξοδος:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA / 500 mAh
Ασφάλεια και περιβάλλον:
Το Imageo LightStrip White είναι ένα προϊόν LED κατασκευασμένο από υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας με δυνατότητα ανακύκλωσης. Κατά την απόρριψη
της συσκευασίας, ακολουθείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς και τις διαθέσιμες
δυνατότητες ανακύκλωσης. Το Imageo LightStrip White πρέπει να απορρίπτεται
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Εγγύηση:
Η εγγύηση ενός έτους της Philips ισχύει εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με
τις οδηγίες και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η έγερση αξιώσεων γίνεται
αποδεκτή μόνο με την υποβολή αυθεντικής απόδειξης αγοράς (τιμολογίου, δελτίου
πώλησης ή απόδειξης), όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και η περιγραφή του
προϊόντος, καθώς και το όνομα του αντιπροσώπου.
Η εγγύηση της Philips καθίσταται άκυρη εάν:
- παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή, διαγραφή ή απαλοιφή στοιχείων ή εάν
τα στοιχεία έχουν καταστεί δυσανάγνωστα,
- στην περιγραφή του προϊόντος παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή, διαγραφή
ή απαλοιφή στοιχείων ή εάν τα στοιχεία έχουν καταστεί δυσανάγνωστα,
- έχει προκληθεί δυσλειτουργία που οφείλεται σε ακραίες συνθήκες που δεν είναι
εγγενείς με τη λειτουργία της συσκευής, για παράδειγμα, κεραυνός, πλημμύρα,
πυρκαγιά, λανθασμένη χρήση ή αμέλεια.
- Το Imageo LightStrip White δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται. Εάν το προϊόν της
Philips δεν λειτουργεί σωστά, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες
χρήσης.
Ανταλλακτικά εξαρτήματα
Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά εξαρτήματα από την ιστοσελίδα της Philips.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.philips.com/homelighting και επιλέξτε
SparePart WebShop.
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα καταναλωτικών προϊόντων της Philips στη διεύθυνση www.
philips.com/homelighting ή καλέστε το γραφείο εξυπηρέτησης της Philips στον αριθμό:
00800 3122 8332
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Κατασκευάστηκε στην Κίνα
ES Imageo LightStrip White (set de 2 unidades)
Instrucciones de instalación
Lea detenidamente este documento antes de comenzar a usar el producto.
Enhorabuena por su compra.
Gracias por comprar este juego de lámparas Imageo LightStrip White (set de 2 unidades).
Para poder disfrutar de todas las ventajas del producto Imageo LightStrip White durante el
máximo tiempo posible, siga estas instrucciones.
Asegúrese de que en el embalaje se encuentran los siguientes elementos:
- 2 LightStrip White
- 4 clips de montaje
- Fuente de alimentación
- 8 tornillos
- 4 unidades de cinta de doble cara
Instrucciones de uso:
1a 1b Asegure la Imageo LightStrip White sobre una superficie plana y limpia mediante los
2 clips de montaje. 2a Conecte la fuente de alimentación a la toma de pared y use el interruptor de encendido/apagado 2b para encender la Imageo LightStrip White.
Posibilidades de ampliación:
3a Quite la funda protectora. 3b Si lo desea, puede combinar hasta 3 Imageo LightStrips
White (no incluidas) en una fuente de alimentación. 3c Conecte las LightStrips entre sí.
Limpieza y mantenimiento:
Desenchufe el cargador de la toma de pared. La fuente de alimentación se puede limpiar con
un paño seco. La Imageo LightStrip White se puede limpiar con un paño húmedo. No utilice
productos de limpieza.
Instrucciones de seguridad:
- No pegue la Imageo LightStrip White sobre piel humana o animal.
- Mantenga la Imageo LightStrip White alejada de líquidos y de la humedad.
- Por motivos de seguridad, no se debe abrir el sistema electrónico de la Imageo
LightStrip White.
- No permita que los niños jueguen con ella.
- No use la Imageo LightStrip White si está dañada.
- Este producto está pensado únicamente para uso en interiores.
- Asegúrese de que todos los conectores están conectados correctamente y de manera
segura antes de encender la lámpara.
- No la instale cerca de una fuente de calor para evitar dañar los productos a causa
de un aumento de temperatura.
- No doble el producto si dos LightStrips están conectadas entre sí.
Adaptador: Modelo:
Entrada:
Salida:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
16 V
8 VA / 500 mAh
Seguridad y medio ambiente:
La lámpara Imageo LightStrip White es un producto LED, hecho con materiales y piezas
reciclables de alta calidad. Al desechar el embalaje, actúe siempre conforme a la normativa
local y a las posibilidades de reciclaje. Para desechar la Imageo LightStrip White es necesario
actuar conforme a la normativa local.
Garantía:
La garantía de un año de Philips solamente tiene validez si se usa el producto de acuerdo
con las instrucciones y para su propósito original. Solamente se aceptarán reclamaciones
mediante el envío de la prueba de compra original (factura, tique de compra o recibo) en la
que aparezcan la fecha de compra, el nombre del distribuidor y una descripción del producto.
La garantía de Philips quedará anulada si:
- Algún dato se ha modificado, tachado, borrado o ha quedado ilegible.
- La descripción del producto se ha modificado, tachado, borrado o ha quedado ilegible.
- Se ha producido un defecto debido a circunstancias extremas no inherentes al dispositivo,
por ejemplo, por tormenta eléctrica, inundaciones, fuego, uso incorrecto o negligencia.
- No se debe desmontar la Imageo LightStrip White. Si su producto Philips no funciona
correctamente, le aconsejamos que consulte las instrucciones de uso en primer lugar.
Piezas de repuesto
Puede pedir piezas de repuesto en el sitio Web de Philips: www.philips.com/homelighting
y haga clic en SparePart WebShop.
Si no consigue encontrar la solución, póngase en contacto con su distribuidor, consulte la
sección de atención al cliente del sitio Web de Philips en www.philips.com/homelighting o
llame al servicio de asistencia de Philips:
+ 800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Número 10461
5600 VB, Eindhoven, Países Bajos.
Fabricada en China
ET Imageo LightStrip White 2-set Paigaldamisjuhised
Palun lugege kasutusjuhendid enne toote kasutamist hoolikalt läbi.
Õnnitlused ostu puhul!
Täname teid Imageo LightStrip White 2-set komplekti ostmise eest. Järgides juhiseid saate
nautida Imageo LightStrip White’i kõiki eeliseid võimalikult pika aja jooksul.
EN Installation instructions
AR Veenduge, et pakend sisaldab järgmisi osi:
BG Инструкции за монтаж
- LightStrip White (2 tk)
- Kinnitusklambrid (4 tk)
- Toiteallikas
- Kruvid (8 tk)
- Kahepoolne kleeplint (4 tk)
1a
CS Pokyny k instalaci
1b
DA Installationsvejledning
DE Installationsanweisungen
on/off
Kasutusjuhend
EL Οδηγίες εγκατάστασης
ES Instrucciones de instalación
1a 1b Kinnitage Imageo LightStrip White tasasele ja puhtale pinnale kahe kinnitusklambriga. 2a Sisestage toiteallika pistik seinakontakti ja Imageo LightStrip White’i valguse
2b sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitit.
ET paigaldamisjuhised
FI Asennusohjeet
Laiendamisvõimalused
2b
3a Eemaldage kaitsekate. 3b Soovi korral on võimalik ühendada kolm Imageo LightStrip
White’i (ei ole komplektis) ühe toiteallika külge. 3c Ühendage LightStripsid üksteisega.
FR Instructions d’installation
HR Upute za montažu lampica
HU Telepítési utasítások
Puhastamine ja hooldamine
IT Istruzioni di installazione
Eemaldage laadija seinakontaktist. Toiteallikat saab puhastada kuiva lapiga. Imageo LightStrip
White’i saab puhastada niiske lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid!
KK қолдану жөніндегі нұсқау
Ohutusjuhised
LT Philips įrengimo instrukcijos
- Ärge kleepige Imageo LightStrip White’i inimese ega looma nahale.
- Hoidke Imageo LightStrip White’i vedelikest ja niiskusest eemal.
- Imageo LightStrip White’i elektroonikasüsteemi ei tohiks ohutuse tôttu avada.
- Ärge laske lastel sellega mängida.
- Ärge kasutage kahjustatud Imageo LightStrip White’i.
- See toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Enne valgustuse sisselülitamist veenduge, et olete kõik pistikud ohutult ja õigesti
ühendanud.
- Toote kahjustamise ärahoidmiseks tõusva temperatuuri tõttu ärge paigaldage seda
soojusallika lähedale.
- Ärge painutage toodet, kui kaks LightStripi on kokku ühendatud.
Adapter
Mudel:
Sisend:
Väljund:
LV sveču komplekta uzstādīšanas
instrukcijas
MK Инструкции за инсталација
2a
NL Installatie-instructies
NO Installeringsinstruksjoner
PL Instrukcje instalacji lampki
PT Instruções de instalação da
RO Instrucţiuni de instalare
RU Инструкции по установке
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
16 V
8 VA / 500 mAh
SK Pokyny na inštaláciu sviečok
SL Navodila za namestitev svetilke
SR Uputstvo za montažu
Ohutus ja keskkond
Imageo LightStrip White on LED-põhine toode, mis on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja taaskasutatavatest osadest. Järgige pakendi äraviskamisel alati kohalikke seadusi ja
saadaolevaid taaskasutusvõimalusi. Imageo LightStrip White’i peaksite kasutusest eemaldama
vastavalt kohalikele seadustele.
3a
SV Installationsinstruktioner
3b
TR Montaj talimatları
UK Інструкції зі встановлення
світильника
Garantii
Tootele kehtib Philipsi üheaastane garantiiaeg juhul, kui toodet on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile ja sihtotstarbeliselt. Nõudeid võetakse vastu ainult ostu tõendava originaaldokumendi alusel (arve, kassatšekk või kviitung), millel on ostukuupäev, müüja andmed ning toote
kirjeldus.
Philipsi garantii kaotab kehtivuse, kui:
- midagi on muudetud, läbi kriipsutatud, kustutatud või muudetud loetamatuks;
- toote kirjeldust on muudetud, läbi kriipsutatud, kustutatud või muudetud loetamatuks;
- viga on tekkinud ekstreemsete, seadmele mitteomaste olukordade tõttu, nt välgulöök,
uputus, tulekahju, seadme vale või hoolimatu kasutamine.
- Imageo LightStrip White’i ei tohiks koost lahti võtta. Kui teie Philipsi toode ei tööta õigesti,
soovitame kõigepealt lugeda kasutusjuhendit.
3c
MA0 000 017 IFU LightStrip White
Varuosad
Varuosi saab tellida Philipsi veebilehelt. Minge lehele www.philips.com/homelighting ja
klõpsake jaotisele SparePart WebShop.
Lahenduse mitteleidmisel pöörduge kohaliku müügiesindaja poole või külastage Philipsi
veebilehte www.philips.com/homelighting või helistage Philipsi kõnekeskusesse telefonil
+800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holland.
Valmistatud Hiinas
FI Imageo LightStrip White 2-set Asennusohjeet
Tutustu huolellisesti näihin ohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.
Onnittelut hankinnastasi!
Kiitos, että ostit Imageo LightStrip White 2-set -tuotteen. Ohjeiden mukaisesti käytetty
Imageo LightStrip White -tuote tuottaa iloa mahdollisimman pitkään.
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:
- 2 LightStrip White
- 4 kiinnitintä
- Virtalähde
- 8 ruuvia
- 4 kaksipuolista teippiä
Käyttöohjeet:
1a 1b Kiinnitä Imageo LightStrip White tasaiselle ja puhtaalle pinnalle 2 kiinnittimellä. 2a
Liitä virtalähde pistorasiaan ja sytytä Imageo LightStrip White virtakytkimellä 2b .
Laajennusmahdollisuudet:
3a Irrota suojus. 3b Yhteen virtalähteeseen on mahdollista liittää 3 Imageo Light-Strip White
(lisävaruste). 3c Liitä LightStripit toisiinsa.
Puhdistaminen ja huolto:
Irrota laturi pistorasiasta.Virtalähteen voi puhdistaa kuivalla liinalla. Imageo LightStrip Whiten
voi puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.
Turvallisuusohjeet:
- Älä kiinnitä Imageo LightStrip Whitea ihmisen tai eläimen iholle.
- Älä säilytä Imageo LightStrip Whitea kosteassa.
- Turvallisuussyistä Imageo LightStrip Whiten sähköosia ei saa avata.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä käytä Imageo LightStrip Whitea, jos se on vahingoittunut.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Varmista ennen valon sytyttämistä, että kaikki liitännät ovat kunnossa.
- Älä aseta tuotetta lähelle lämmönlähdettä. Se voi vahingoittua lämmetessään.
- Älä taita tuotetta, kun kaksi LightStripiä on liitetty yhteen.
Sovitin:
Malli:
Tulo:
Lähtö:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA / 500 mAh
Turvallisuus ja ympäristö:
Imageo LightStrip White on LED-tuote, joka on valmistettu korkealaatuisista, kierrätettävistä
materiaaleista ja osista. Noudata aina pakkausmateriaaleja hävittäessäsi hävittämistä ja kierrätystä koskevia määräyksiä. Imageo LightStrip Whiten hävittämisessä on aina noudatettava
paikallisia määräyksiä.
Takuu:
Philipsin yhden vuoden takuu on voimassa, jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti ja
alkuperäiseen tarkoitukseen.Vaateet huomioidaan vain, jos niiden mukana toimitetaan
alkuperäinen ostotodistus (lasku tai ostokuitti), josta ilmenee ostopäivämäärä, myyjän nimi ja
tuotteen kuvaus.
Philips-takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
- Jotain on muutettu, pyyhitty tai poistettu tai tekstiä ei voi lukea.
- Tuotteen kuvausta on muutettu, siitä on pyyhitty tai poistettu jotain tai sitä ei voi lukea.
- Vian ovat aiheuttaneet tuotteelle epäominaiset äärimmäiset olosuhteet, esimerkiksi
salamanisku, tulva, tuli, virheellinen käyttö tai laiminlyönti.
- Imageo LightStrip Whitea ei saa purkaa. Jos Philips-tuote ei toimi oikein, suosittelemme,
että luet ensin käyttöohjeet.
Varaosat
Varaosia voi tilata Philipsin verkkosivustosta. Siirry sivulle www.philips.com/homelighting ja
napsauta kohtaa SparePart WebShop.
Jos ratkaisua ongelmaasi ei löydy, voit ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, käydä Philipsin verkkosivustossa osoitteessa www.philips.com/homelighting tai soittaa Philipsin palvelupuhelimeen:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Valmistusmaa: Kiina
FR Imageo LightStrip White 2 pièces Instructions d’installation
Prenez quelques minutes pour lire ce document avant d’utiliser le produit.
Félicitations !
Merci d’avoir acheté Imageo LightStrip White 2 pièces. Suivez les instructions pour profiter
au maximum du produit Imageo LightStrip White.
Assurez-vous que l’emballage contient bien les éléments suivants :
- 2 lampes LightStrip White
- 4 clips de montage
- Module d’alimentation
- 8 vis
- 4 rubans adhésifs double face
Conditions d’utilisation :
1a 1b À l’aide des 2 clips de montage, fixez la lampe Imageo LightStrip White sur une
surface plane et propre. 2a Branchez le module d’alimentation sur une prise murale, puis
allumez la lampe Imageo LightStrip White à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt 2b .
Utilisation multiple : 3a Retirez le capot de protection. 3b Vous avez la possibilité de regrouper 3 lampes Imageo
LightStrip White (non fournies) sur un seul module d’alimentation. 3c Connectez les lampes
LightStrip les unes aux autres.
Nettoyage et entretien :
Retirez le chargeur de la prise murale.Vous pouvez nettoyer le module d’alimentation avec
un chiffon sec et la lampe Imageo LightStrip White avec un chiffon humide. N’utilisez pas de
produits de nettoyage.
Instructions de sécurité:
- Évitez tout contact de la lampe Imageo LightStrip White avec la peau
(y compris celle des animaux).
- Éloignez la lampe Imageo LightStrip White de tout liquide et placez-la à l’abri de l’humidité.
- Pour des raisons de sécurité, n’ouvrez pas le système électronique d’Imageo
LightStrip White.
- Ne laissez pas la lampe à la portée des enfants.
- N’utilisez pas la lampe Imageo LightStrip White si elle est abîmée.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Veillez à brancher tous les connecteurs de manière appropriée et sécurisée
avant d’allumer la lampe.
- Éloignez la lampe de toute source de chaleur afin d’éviter tout risque de dommage
lié à une hausse de température.
- Ne pliez pas le produit lorsque deux lampes LightStrip sont connectées entre elles.
Adaptateur : Modèle :
Entrée :
Sortie :
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA/ 500 mAh
Sécurité et environnement :
La lampe Imageo LightStrip White est un produit à LED, conçu avec des matériaux et des
pièces de haute qualité recyclables. Lorsque vous jetez l’emballage, veillez à respecter la
réglementation locale et à utiliser les différentes possibilités de recyclage. La lampe Imageo
LightStrip White doit être mise au rebut conformément à la réglementation locale.
Garantie : La garantie d’un an de Philips est valable si le produit est utilisé conformément aux instructions et uniquement dans le but pour lequel il a été créé. Les réclamations sont acceptées
sur présentation de la preuve d’achat d’origine (facture, ticket de caisse ou reçu) indiquant la
date de l’achat, le nom du revendeur et une description du produit.
La garantie Philips n’est pas valable si :
- des informations ont été modifiées, rayées, effacées ou rendues illisibles ;
- la description du produit a été modifiée, rayée, effacée ou rendue illisible ;
- un défaut non inhérent à l’appareil a été causé dans des circonstances extrêmes
(éclairage, inondation, incendie, utilisation inappropriée ou négligence, par exemple) ;
- la lampe Imageo LightStrip White a été désassemblée. Si votre produit Philips ne
fonctionne pas correctement, reportez-vous d’abord aux instructions d’utilisation.
Pièces de rechange
Certaines pièces de rechange peuvent être commandées sur le site Web de Philips.
Rendez-vous à l’adresse suivante : www.philips.com/homelighting, puis cliquez sur SparePart
WebShop (boutique en ligne de pièces de rechange).
Si vous ne parvenez pas à trouver de solution, contactez votre revendeur, consultez le site
Web de Philips à l’adresse www.philips.com/homelighting ou appelez le service d’assistance
Philips au numéro suivant :
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Pays-Bas.
Fabriqué en Chine
HR Komplet od dvije svjetiljke Imageo LightStrip White
Upute za montiranje
Prije korištenja proizvoda pročitajte ove upute.
Čestitamo na kupnji!
Zahvaljujemo na kupnji kompleta Imageo LightStrip White. Pridržavanjem uputa uživat ćete u
svim pogodnostima proizvoda Imageo LightStrip White što je moguće duže.
Provjerite nalaze li se u kompletu sljedeći predmeti:
- 2 svjetiljke LightStrip White
- 4 kopče za montažu
- Kabel za napajanje
- 8 vijaka
- 4 dvostrane trake
Upute za korištenje:
1a 1b Imageo LightStrip White pričvrstite na ravnu i čistu površinu pomoću 2 kopče
za montažu. 2a Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu i koristite prekidač za
uključivanje/isključivanje 2b kako biste uključili Imageo LightStrip White.
Mogućnosti proširivanja:
3a Skinite zaštitnu kapicu. 3b Ako želite, možete kombinirati 3 svjetiljke Imageo LightStrips
(nisu u kompletu) na jednom napajanju. 3c Međusobno povežite LightStrips svjetiljke.
Čišćenje/Održavanje:
Izvucite punjač iz zidne utičnice. Kabel za napajanje može se očistiti suhom krpom. Svjetiljka
Imageo LightStrip White može se čistiti vlažnom krpom. Nemojte koristiti sredstva za
čišćenje!
Sigurnosne upute:
- Svjetiljku Imageo LightStrip White nemojte lijepiti na ljudsku ili životinjsku kožu.
- Imageo LightStrip White držite dalje od tekućina i vlage.
- Iz sigurnosnih razloga, elektronički sustav svjetiljke Imageo LightStrip White
ne smije se otvarati.
- Nemojte dopustiti djeci da se njome igraju.
- Svjetiljku Imageo LightStrip White nemojte koristiti ako je oštećena.
- Ovaj proizvod namijenjen je korištenju samo u zatvorenom prostoru.
- Prije uključivanja provjerite jeste li sve priključke ispravno i sigurno priključili.
- Svjetiljku nemojte montirati blizu izvora topline kako biste izbjegli oštećenje proizvoda
zbog povećanja topline.
- Proizvod nemojte savijati ako su dvije svjetiljke LightStrip povezane.
Adapter:
Model:
Ulaz:
Izlaz:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
16 V
8 VA / 500 mAh
Zaštita i okoliš:
Imageo LightStrip White je LED proizvod izrađen od vrlo kvalitetnih materijala i dijelova
koji se mogu reciklirati. Kad odlažete ambalažu, obavezno pratite lokalne propise i dostupne
mogućnosti reciklaže. Imageo LightStrip White treba odlagati u skladu s lokalnim propisima.
Jamstvo:
Imageo
LightStrip White
Adapter:
Modell: PS1605 - PH - W
Bemenet: 100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
Kimenet: 16VV
8VA / 500 mAh
Biztonság és környezet:
Az Imageo LightStrip White kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből gyártott, újrahasznosítható LED-termék. A csomagolás leselejtezésekor mindig tartsa be a helyi szabályozást,
és vegye igénybe az újrahasznosítás lehetőségeit. Az Imageo LightStrip White terméket a helyi
előírások szerint kell leselejtezni.
Jótállás:
A Philips egyéves garanciája akkor érvényes, ha a terméket az utasításoknak és rendeltetési
céljának megfelelően használják. Reklamációt csak a vásárlást igazoló eredeti, a vásárlás
dátumát, a kereskedő nevét és a termék ismertetését tartalmazó dokumentum (számla, blokk
vagy nyugta) bemutatásakor fogadunk el.
A Philips által vállalt jótállás a következő esetekben érvényét veszti:
- Bármilyen jellegű módosítás, áthúzás, törlés vagy olvashatatlanná tétel;
- A termékleírás módosítása, áthúzása, törlése vagy olvashatatlanná tétele;
- A készülék meghibásodása olyan körülményeknek tulajdonítható, amelyek fennállásakor
a készülék használatra nem alkalmas, például villámlás, árvíz, tűzvész, nem megfelelő
használat vagy gondatlanság;
- Az Imageo LightStrip White terméket nem szabad szétszerelni. Ha Philips terméke nem
működik megfelelően, azt javasoljuk, hogy a hibának először a használati utasításban
nézzen utána.
Cserealkatrészek
A cserélhető alkatrészek megrendelhetők a Philips weboldalán keresztül. Nyissa meg a
következő oldalt: www.philips.com/homelighting. Ezután kattintson a SparePart WebShop
lehetőségre.
Ha ott nem talál megoldást, forduljon a márkakereskedőhöz, nyissa meg a Philips fogyasztói
weboldalát (www.philips.com/homelighting), vagy hívja a Philips vevőszolgálatát a következő
telefonszámon: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Hollandia.
Gyártó ország: Kína
IT Set di 2 Imageo LightStrip White Istruzioni di installazione
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
Congratulazioni per l’acquisto!
Grazie per aver acquistato il set di 2 Imageo LightStrip White. Seguendo le istruzioni di
questo manuale sarà possibile trarre il massimo vantaggio dalle Imageo LightStrip White, il
più a lungo possibile.
Verificare che nella confezione siano contenuti i seguenti articoli:
- 2 LightStrip White
- 4 supporti per il montaggio
- Alimentatore
- 8 viti
- 4 nastri biadesivi
Istruzioni per l’uso
1a 1b Fissare la Imageo LightStrip White su una superficie piana e pulita tramite i due supporti di montaggio. 2a Collegare l’alimentatore alla presa a muro e utilizzare l’interruttore
on/off 2b per accendere la Imageo LightStrip White.
Possibilità di combinazione 3a Rimuovere il rivestimento protettivo. 3b Se lo si desidera, è possibile combinare fino a
2 Imageo LightStrip White (non incluse) collegate ad un unico alimentatore. 3c Collegare le
LightStrip una all’altra.
Pulizia/manutenzione Rimuovere l’alimentatore dalla presa a muro. L’alimentatore può essere pulito con un panno
asciutto. La Imageo LightStrip White può essere pulita con un panno umido. Non utilizzare
detergenti.
Istruzioni di sicurezza
- Ako je neki podatak promijenjen, prekrižen, izbrisan ili namjerno učinjen nečitljivim.
- Ako je opis proizvoda promijenjen, prekrižen, izbrisan ili namjerno učinjen nečitljivim.
- Ako je nastalo oštećenje uzrokovano ekstremnim okolnostima nevezanim uz sam proizvod,
na primjer, munjama, poplavom, požarom, nepravilnim korištenjem ili nemarom.
- Imageo LightStrip White ne smije se rastavljati. Ako proizvod tvrtke Philips ne radi kako
treba, najprije pogledajte upute za korištenje.
- Non fissare la Imageo LightStrip White sulla pelle di persone o animali.
- Tenere la Imageo LightStrip White lontana da liquidi e materiale umido.
- Per questioni di sicurezza, il sistema elettronico di Imageo LightStrip White non deve
essere aperto.
- Tenere il prodotto lontano dai bambini.
- Non utilizzare la Imageo LightStrip White nel caso in cui sia danneggiata.
- Il prodotto è progettato esclusivamente per l’uso in interni.
- Assicurarsi che tutti i connettori siano collegati saldamente e in modo corretto prima
dell’accensione.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore per evitare danni causati dall’aumento
di temperatura.
- Non piegare il prodotto se vi sono due LightStrip collegate insieme.
Rezervni dijelovi
Alimentatore
Jednogodišnje jamstvo tvrtke Philips vrijedi ako se proizvod koristi u skladu s uputama i
njegovom namjenom. Reklamacije će se prihvatiti samo uz originalan dokaz o kupnji (račun,
priznanica ili potvrda) koji sadrži datum kupnje, ime distributera i opis proizvoda.
Jamstvo tvrtke Philips prestaje vrijediti:
Rezervni dijelovi mogu se naručiti na web-stranici tvrtke Philips. Idite na: www.philips.com/
homelighting i pritisnite SparePart WebShop.
Ako ne možete pronaći rješenje, možete se obratiti svom zastupniku, pogledati web-stranicu
za podršku korisnicima tvrtke Philips na adresi www.philips.com/homelighting ili nazvati
korisničku službu tvrtke Philips na broj:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Netherlands.
Proizvedeno u Kini
HU Imageo LightStrip White 2-set Telepítési utasítások
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot.
Gratulálunk vásárlásához!
Köszönjük, hogy megvásárolta az Imageo LightStrip White 2-set terméket. Az utasítások
betartásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a lehető legtovább élvezze az Imageo LightStrip White
termék összes előnyét.
Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő elemeket:
- 2 LightStrip White
- 4 db rögzítőkapocs
- Tápegység
- 8 db csavar
- 4 kétoldalas szalag
Használati utasítás:
1a 1b Rögzítse az Imageo LightStrip White terméket egy lapos és tiszta felületen a két
darab rögzítőkapocs segítségével. 2a Csatlakoztassa a tápegységet a fali aljzatba, és használja
a be- és kikapcsoló gombot 2b az Imageo LightStrip White termék bekapcsolásához.
Bővítési lehetőségek:
3a Vegye le a védősapkát. 3b Igény szerint akár 3 Imageo LightStrips White terméket (nincs
mellékelve) is összekapcsolhat egyetlen áramforráson. 3c Csatlakoztassa egymáshoz a
LightStrip-elemeket.
Tisztítás és karbantartás:
Húzza ki a töltőt a fali aljzatból. A tápegységet száraz ruhával lehet megtisztítani. Az Imageo
LightStrip White nedves ruhával is tisztítható. Ne használjon tisztítószert!
Biztonsági utasítások:
- Az Imageo LightStrip White terméket ne ragassza fel emberi vagy állati bőrfelületre.
- Tartsa az Imageo LightStrip White terméket nedvességtől és folyadékoktól távol.
- Az Imageo LightStrip White termékbe épített elektronikus rendszer biztonsági okokból
nem nyitható fel.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.
- Ne használja az Imageo LightStrip White terméket, ha az sérült.
- Ez a termék kizárólag beltéri használatra szolgál.
- A termék bekapcsolása előtt gondoskodjon az összes csatlakozó biztonságos és megfelelő
csatlakoztatásáról.
- Ne használja hőforrás közelében, mert a termék károsodhat a megemelkedett
hőmérséklet hatására.
- Ne hajlítsa meg a terméket, amikor két LightStrip-elem van összekapcsolva.
Modello:
Ingresso:
Uscita:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA / 500 mAh
Sicurezza e ambiente
Imageo LightStrip White è un prodotto costituito da LED e da materiali e componenti di alta
qualità che possono essere riciclati. Attenersi sempre alle normative locali vigenti e usufruire
dei servizi di riciclaggio disponibili prima di procedere allo smaltimento del prodotto. Lo
smaltimento delle Imageo LightStrip White deve essere effettuato secondo le normative
locali vigenti.
Garanzia
La garanzia Philips di un anno è valida qualora il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni e l’uso per cui è stato progettato. Le richieste di rimborso verranno accettate solo in
presenza della prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) in cui venga riportata
la data di acquisto, il nome del negoziante e una descrizione del prodotto.
La garanzia Philips non è valida se:
- Sono state effettuate modifiche, alterazioni, cancellazioni o il testo è stato reso illeggibile.
- La descrizione del prodotto è stata modificata, alterata, cancellata o resa illeggibile.
- Il difetto è causato da circostanze non imputabili al prodotto, ad esempio fulmini,
allagamenti, incendi, uso errato o negligenza.
- Imageo LightStrip White non deve essere disassemblata. Se il prodotto Philips non funziona
correttamente, leggere prima le istruzioni per l’uso.
Parti di ricambio
Le parti di ricambio possono essere ordinate tramite il sito Web Philips. Andare su www.
philips.com/homelighting e accedere alla sezione del negozio online per le parti di ricambio.
In caso di problemi, è possibile contattare il proprio rivenditore, consultare il sito Web per i
prodotti Consumer di Philips all’indirizzo www.philips.com/homelighting oppure chiamare il
numero di assistenza Philips:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Num. 10461
5600 VB, Eindhoven, Paesi Bassi
Prodotto in Cina
KK Imageo LightStrip White 2-set Орнату жөніндегі нұсқаулар
Шамды пайдаланар алдында осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
Сатып алған затыңызбен құттықтаймыз!
Imageo LightStrip White 2-set шамын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз.
Нұсқауларды мүлтіксіз орындау LightStrip White шамының барлық артықшылықтарын
ұзақ уақыт пайдалануға мүмкіндік береді.
Төмендегі заттардың орама ішінде бар екендігін тексеріп алыңыз:
-
-
-
-
-
LightStrip White - 2 дана
Монтажды бекіткіш – 4 дана
Қуат көзі
Бұранда – 8 дана
Екі жақты желімделетін лента – 4 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулар:
1a 1b Imageo LightStrip White шамын екі монтажды бекіткіштің көмегімен тегіс және
таза бетке орнатыңыз. 2b Imageo LightStrip White шамын жағу үшін 2a қуат көзін
тікелей розеткаға қосып, «Қосу/өшіру» түймесін басыңыз.
Ұзарту мүмкіндігі:
3a Қорғаныс қақпағын алыңыз. 3b Егер қаласаңыз, 2 Imageo LightStrips White
шамын (жинақта берілмеген) бір ток қуатына жалғауға болады. 3c LightStrips
шамдарын бір-біріне жалғаңыз.
Тазалау/Күтіп ұстау:
Зарядтау құрылғысын розеткадан суырыңыз. Қуат көзін таза шүберекпен, ал Imageo
LightStrip White шамын ылғалды шүберекпен тазалау керек. Тазартатын құралдарды
қолданбаңыз!
Қауіпсіздік нұсқаулары:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imageo LightStrip White шамын жануарлар мен адамның терісіне жабыстыруға
болмайды.
Imageo LightStrip White шамын сұйықтықтан аулақ, құрғақ жерде сақтау керек.
Қауіпсіздік үшін Imageo LightStrip White шамының электрондық жүйесін
ашпаған жөн.
Балаларға шаммен ойнауына рұқсат бермеңіз.
Егер Imageo LightStrip White зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз.
Бұл шам тек қана бөлме ішінде қолдануға арналған.
Шамды жағар алдында барлығының дұрыс және қауіпсіз қосылғандығын тексеріңіз.
Температураның жоғарылауынан шамды зақымдап алмау үшін оны жылу көзіне
жақын жерге орналастырмаңыз.
Егер екі LightStrips шамы бір-біріне жалғанған болса, өнімді еңкейтуге болмайды.
Адаптер:
Үлгі:
Кіріс:
Шығыс:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Қауіпсіздік және қоршаған орта:
Imageo LightStrip White — жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден
жасалған, қайта өңдеп қолдануға болатын жарық диодты шам. Орауышты пайдаға
асыру үшін әрқашан жергілікті заң талабын сақтаңыз және өңдеуге жіберілетін
мүмкіндікті ескеріңіз. Imageo LightStrip White шамын пайдаға асыру жергілікті заң
талабына сәйкес жүргізілуі тиіс.
Кепілдік:
Егер шам нұсқауға сәйкес және белгіленген мақсатта қолданылған болса, Philips
бір жылға кепілдік береді. Сатып алған күні, сатушының аты және өнім сипаттамасы
бар сатып алу жөніндегі түпнұсқалы құжатты (инвойс, сатушы түбіртегі немесе чек)
көрсеткенде ғана, кепілдік бойынша арыздар қабылданады.
Мына жағдайларда Philips берген кепілдік жарамсыз
болып табылады:
-
-
-
-
бір нәрсе өзгертілген, сызылған, жойылған немесе түсініксіз жазылған;
өнім сипаттамасы өзгертілген, сызылған, жойылған немесе түсініксіз жазылған;
төтенше жағдайда (найзағай, су тасқыны немесе өрт кезінде, дұрыс емес және
ұқыпсыз пайдаланылғандықтан) шам зақымдалған;
Imageo LightStrip White шамын ашуға тыйым салынады. Егер Philips шығарған өнім
дұрыс жұмыс жасамаса, алдымен пайдалану жөніндегі нұсқауларды қарап шығуға
кеңес беріледі.
Қосымша бөлшектер
Қосымша бөлшектерді Philips веб-сайтынан тапсырыс беріп алдыртуға болады.
Мына мекенжайға өтіп: www.philips.com/homelighting, «Қосымша бөлшектердің
Интернет-дүкені» сілтемесін таңдаңыз.
Проблеманы өзіңіз шеше алмаған кезде жергілікті өнім сатушысымен хабарласыңыз,
Philips тұтынушыларына қолдау көрсететін веб-сайтты (www.philips.com/homelighting)
қараңыз немесе Philips техникалық көмек көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
+800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Қытайда жасалған
LT Imageo LightStrip White 2-set įrengimo instrukcijos
Prieš naudodami gaminį, skirkite šiek tiek laiko perskaityti, kas parašyta.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Zasilacz:
Ražots Ķīnā
LV Imageo LightStrip White комплет од 2 светилки
Инструкции за инсталација
Ве молиме прочитајте ги овие инструкции пред употребата на производот.
Ви честитаме на изборот!
Ви благодариме што се одлучивте да го купите Imageo LightStrip White комплетот од
2 светилки. Доколку се придржувате кон нашите инструкции ќе можете да уживате во
полната функционалност на Imageo LightStrip White најдолг можен период.
Проверете дали комплетот ги содржи следните елементи:
- 2x LightStrip White
- 4x прицврстувачи за монтажа
- Напојување
- 8x завртки
- 4x двострана лента
Инструкции за користење:
1a 1b Прицврстете го Imageo LightStrip White на рамна и чиста подлога со 2
прицврстувачи за монтажа. 2a Поврзете го напојувањето со штекерот и употребете го
прекинувачот за вклучување/исклучување 2b за вклучување на Imageo LightStrip White.
Можности за продолжување: 3a Отстранете го заштитното капаче. 3b Доколку сакате, можно е комбинирање на 2
Imageo LightStrips White светилки (не се вклучени) на едно напојување. 3c Поврзете ги
LightStrip светилките една на друга.
Чистење/одржување:
Извадете го полначот од штекерот. Напојувањето може да се исчисти со сува крпа.
Imageo LightStrip White може да се исчисти со влажна ткаенина. Не употребувајте
средства за чистење!
Безбедносни инструкции:
- Немојте да го залепувате Imageo LightStrip White на кожа на луѓе или животни.
- Чувајте го Imageo LightStrip White подалеку од течности и влага.
- Заради безбедносни причини, електронскиот систем на Imageo LightStrip White
не треба да се отвора.
- Не дозволувајте децата да си играат со него.
- Не употребувајте го Imageo LightStrip White доколку е оштетен.
- Производот е наменет само за внатрешна употреба.
- Пред активирањето поврзете ги сите приклучоци правилно и безбедно.
- Ве молиме да не го инсталирате во близина на извори на топлина, за да се избегне
оштетување на производот заради зголемувањето на температурата.
- Не виткајте ги производите кога две LightStrip светилки се поврзани заедно.
Адаптер:
Модел:
Влез:
Излез:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA / 500 mAh
Безбедност и животна средина:
Imageo LightStrip White е LED производ, изработен од висококвалитетни материјали
и делови кои можат да се рециклираат. При отстранувањето на амбалажата, секогаш
придржувајте се кон локалните регулативи и можностите за рециклирање. Imageo
LightStrip White треба да се отстрани во согласност со локалните регулативи.
Гаранција:
Едногодишната гаранција од Philips е важечка доколку производот се употребува во
согласност со инструкциите за неговата примена. Рекламациите ќе бидат прифатени со
поднесување на оригинален доказ за купување (фактура, сметка или испратница) на кој
се наведени датумот на купување, името на продавачот и описот на производот.
Гаранцијата на Philips престанува со важност доколку:
Dėkojame, kad įsigijote „Imageo LightStrip White 2-set“ komplektą. Laikydamiesi šių
instrukcijų ilgiausią įmanomą laikotarpį galėsite džiaugtis visais „Imageo LightStrip White“
gaminio privalumais.
- Нешто е променето, прецртано, избришано или нечитливо.
- Описот на производот е променет, прецртан, избришан или нечитлив.
- Предизвикан е дефект при екстремни околности за производот како удар на гром,
поплава, пожар, несоодветна употреба или несовесност.
- Imageo LightStrip White не треба да се расклопува. Доколку вашиот Philips производ
не работи правилно, ве молиме прво да го разгледате упатството.
Patikrinkite, ar pakuotėje yra šie elementai:
Резервни делови
Naudojimo instrukcijos:
Доколку не можете да најдете решение, можете да се обратите до вашиот продавач,
разгледајте ја веб-страницата за корисници на Philips на www.philips.com/homelighting
или повикајте го Philips центарот за услуги:
+800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Холандија.
Произведено во Кина
Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį!
- 2x LightStrip White
- 4x tvirtinami gnybtukai
- Maitinimo šaltinis
- 8x varžtai
- 4x abipusė juostelė
1a 1b Pritvirtinkite „Imageo LightStrip White“ ant plokščio ir švaraus paviršiaus su 2 tvirtinimo gnybtukais. 2a Įjunkite maitinimo šaltinį į sieninį elektros lizdą ir įjungimo / išjungimo
jungikliu 2b uždekite „Imageo LightStrip White“.
Papildomos galimybės:
3a Nuimkite apsauginį dangtelį. 3b Jei norite, galite sujungti iki 2 „Imageo LightStrips White“
(rinkinyje nėra) esant vienam maitinimo šaltiniui. 3c Sujunkite šviesos juostas viena su kita.
Valymas/priežiūra:
Ištraukite kroviklį iš sieninio elektros lizdo. Maitinimo šaltinį valykite sausa šluoste. „Imageo
LightStrip White“ galima valyti drėgna šluoste. Nenaudokite valymo medžiagų!
Saugumo instrukcijos:
- Nelieskite „Imageo LightStrip White“ prie žmogaus ar gyvūno odos.
- Saugokite „Imageo LightStrip White“ nuo skysčių ir drėgmės.
- Saugumo sumetimais neatidarykite „Imageo LightStrip White“ elektroninės sistemos.
- Neleiskite vaikams žaisti su juo.
- Nenaudokite „Imageo LightStrip White“, jei jis pažeistas.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.
- Prieš uždegdami, įsitikinkite, kad saugiai ir tinkamai sujungėte visas jungtis.
- Neįrenkite jo šalia šilumos šaltinio, kad išvengtumėte pažeidimų dėl padidėjusios
temperatūros.
- Nelankstykite gaminio, kai dvi šviesos juostos yra sujungtos kartu.
Adapteris:
Modelis:
Įvestis:
Išvestis:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA / 500 mAh
Saugumas ir aplinka:
„Imageo LightStrip White“ yra LED gaminys, pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių,
kurias galima perdirbti. Išmesdami pakavimo medžiagas, laikykitės vietinių taisyklių ir esančių
perdirbimo galimybių. „Imageo LightStrip White“ reikia išmesti laikantis vietos taisyklių.
Garantija:
„Philips“ vienerių metų garantija galioja, jei produktas yra naudojamas laikantis instrukcijų
ir pagal numatytą paskirtį. Pareiškimai dėl garantijos priimami tik tuo atveju, jei pateikiamas
pirkimą įrodantis dokumentas (sąskaita faktūra ar pardavimo kvitas), nurodantis pirkimo datą,
pardavėjo pavardę ir produkto aprašą.
„Philips“ garantija negalioja, jei:
- Yra pakeitimų, kažkas buvo išbraukta, ištrinta ar neįskaitomai sugadinta.
- Produkto aprašas buvo pakeistas, išbrauktas, ištrintas ar neįskaitomai sugadintas.
- Pažeidimai atsirado dėl nepaprastų aplinkybių, nesusijusių su produktu, pavyzdžiui, žaibo,
potvynio, gaisro, neteisingo naudojimo ar aplaidumo.
- „Imageo LightStrip White“ turi būti neišardytas. Jei jūsų „Philips“ produktas tinkamai
neveikia, patariame pirmiausia ieškoti informacijos naudojimo instrukcijose.
Atsarginės dalys
Atsargines dalis galima užsisakyti „Philips“ svetainėje. Apsilankykite adresu:
www.philips.com/homelighting ir spustelėkite „SparePart WebShop“.
Jei nerandate sprendimo patys, galite susisiekti su savo platintoju. Ieškokite informacijos
„Philips“ klientų svetainėje adresu: www.philips.com/homelighting ar skambinkite į „Philips“
paslaugų informacijos skyrių: +800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Pagaminta Kinijoje
LV Imageo LightStrip White 2-set uzstādīšanas instrukcija
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju.
Apsveicam ar pirkumu!
Paldies, ka iegādājāties Imageo LightStrip White 2-set komplektu. Sekojot šai instrukcijai jūs
izbaudīsiet pilnu Imageo LightStrip White ierīces sniegto iespēju klāstu visa tās darbmūža
garumā.
Pārbaudiet, vai iesaiņojumā ir šādi priekšmeti:
- 2x LightStrip White
- 4x uzstādīšanas skavas
- Barošanas bloks
- 8x skrūves
- 4x abpusējā līmlente
Lietošanas instrukcija:
1a 1b Nostipriniet Imageo LightStrip White uz gludas un tīras virsmas, izmantojot divas
uzstādīšanas skavas. 2a Pieslēdziet barošanas bloku sienas kontaktligzdai un izmantojiet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi 2b , lai ieslēgtu Imageo LightStrip White.
Paplašināšanas iespējas:
3a Noņemiet aizsargvāciņu. 3b Ja vēlaties, pie viena barošanas bloka varat pieslēgt 2 Imageo
LightStrips White lampas (nav iekļautas). 3c Savienojiet LightStrips ierīces citu ar citu.
Tīrīšana/apkope:
Izņemiet lādētāju no sienas kontaktligzdas. Barošanas bloku var tīrīt ar sausu drānu. Imageo
LightStrip White var tīrīt ar mitru drānu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus!
Drošības norādes:
- Nelīmējiet Imageo LightStrip White uz cilvēku vai dzīvnieku ādas.
- Glabājiet Imageo LightStrip White vietā, kur tā ir pasargāta no šķidrumiem un mitruma.
- Drošības apsvērumu dēļ Imageo LightStrip White elektronisko sistēmu nedrīkst vērt vaļā.
- Neļaujiet ar to rotaļāties bērniem.
- Nelietojiet Imageo LightStrip White, ja tā ir bojāta.
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai telpās.
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka visi savienotāji ir droši un pareizi pievienoti.
- Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, kas rodas paaugstinātas temperatūras rezultātā,
neuzstādiet ierīci siltuma avotu tuvumā.
- Nesalieciet izstrādājumu, ja kopā ir savienotas divas LightStrips lampas.
Adapteris: Modelis:
Ieeja:
Izeja:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
16 V
8 VA / 500 mAh
Drošība un vides aizsardzība:
Imageo LightStrip White ir LED ierīce, kas izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un
detaļām, kuras var atkārtoti pārstrādāt. Atbrīvojoties no iesaiņojuma, vienmēr ievērojiet
vietējos likumus un pieejamās atkārtotas pārstrādes iespējas. No Imageo LightStrip White
ierīces drīkst atbrīvoties saskaņā ar vietējiem likumiem.
Garantija:
Ierīcei ir spēkā Philips viena gada garantija, ja to izmanto paredzētajam nolūkam un saskaņā
ar norādījumiem. Pretenzijas tiks pieņemtas tikai kopā ar pirkuma apliecinājuma oriģinālu
(rēķinu, kvīti vai kases čeku), kurā norādīts pirkuma datums, pārdevēja vārds un preces
apraksts.
Philips garantija vairs nebūs spēkā, ja:
- Kaut kas ticis mainīts, nosvītrots, izdzēsts vai izrādījies nelikumīgs.
- Ierīces apraksts ir mainīts, nosvītrots, izdzēsts vai izrādījies nelikumīgs.
- Bojājums radies ierīces darbībai neraksturīgu ārkārtas apstākļu rezultātā, piemēram, zibens,
plūdi, ugunsgrēks, nepareiza lietošana vai nolaidība.
- Imageo LightStrip White nedrīkst izjaukt. Ja šī Philips ierīce pienācīgi nedarbojas, iesakām
vispirms ieskatīties lietošanas instrukcijā.
Rezerves daļas
Rezerves daļas var pasūtīt Philips mājas lapā. Dodieties uz www.philips.com/homelighting un
uzklikšķiniet uz SparePart WebShop.
Ja nespējat atrast risinājumu, varat sazināties ar izplatītāju, meklēt informāciju Philips
patērētāju tīmekļa vietnē www.philips.com/homelighting vai zvanīt uz Philips Apkopes centru:
+ 800 7445 4775.
Резервни делови можат да се нарачаат преку веб-страницата на Philips. Посетете ја:
www.philips.com/homelighting и кликнете на SparePart WebShop.
NL Imageo LightStrip White 2-delige set Installatie-instructies
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product
gaat gebruiken.
Gefeliciteerd met uw aankoop!
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Imageo LightStrip White 2-delige set. Als u deze
instructies volgt, kunt u erg lang plezier hebben van de Imageo LightStrip White.
Controleer of de verpakking de volgende items bevat:
- 2x LightStrip White
- 4x bevestigingsclips
- Stroomvoorziening
- 8x schroeven
- 4x dubbelzijdige tape
Gebruiksaanwijzing:
1a 1b Bevestig de Imageo LightStrip White op een vlak en schoon oppervlak met behulp
van de 2 bevestigingsclips. 2a Steek de stekker van de stroomvoorziening in het stopcontact
en schakel de Imageo LightStrip White in met de aan-uitschakelaar 2b .
Uitbreidingsmogelijkheden:
3a Verwijder het beschermklepje. 3b Als u wilt, kunt u 2 Imageo LightStrips White aansluiten op één stroomvoorziening. 3c Sluit de LightStrips op elkaar aan.
Reiniging/onderhoud:
Haal de stekker uit het stopcontact. De stroomvoorziening kan worden gereinigd met een
droge doek. De Imageo LightStrip White kan worden gereinigd met een vochtige doek.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen!
Veiligheidsinstructies:
- Plak de Imageo LightStrip White niet op de huid van mensen of dieren.
- Houd de Imageo LightStrip White verwijderd van vloeistoffen en vocht.
- Om veiligheidsredenen mag het elektronische gedeelte van de Imageo LightStrip White
niet worden geopend.
- Laat kinderen er niet mee spelen.
- Gebruik de Imageo LightStrip White niet als deze beschadigd is.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat alle connectors veilig en goed zijn aangesloten voordat u het product
inschakelt.
- Sluit het product niet aan in de buurt van een hittebron om schade aan het product als
gevolg van de stijgende temperatuur te voorkomen.
- Buig het product niet als er twee LightStrips op elkaar zijn aangesloten.
Adapter:
Model:
Invoer:
Uitvoer:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA / 500 mAh
Veiligheid en het milieu:
De Imageo LightStrip White is een LED-product, gemaakt van hoogwaardige materialen
en onderdelen die kunnen worden gerecycled.Volg bij het wegwerpen van de verpakking
altijd de plaatselijke regelgeving en benut de beschikbare mogelijkheden tot recycling. Het
wegwerpen van de Imageo LightStrip White dient in overeenstemming met de plaatselijke
regelgeving te gebeuren.
Garantie:
Model:
PS1605 - PH - W
Moc wejściowa:100–240 V~ 50/60 Hz 10 W
Moc wyjściowa:16 V
8 VA/ 500 mAh
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska:
Lampka Imageo LightStrip White zawiera diody LED wykonane z wysokiej jakości materiałów
i części, które podlegają recyklingowi. W przypadku wyrzucania opakowania należy
przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących recyklingu. Zużyte lampki Imageo LightStrip
White wyrzucaj zgodnie z lokalnymi przepisami.
Gwarancja:
Roczna gwarancja firmy Philips jest ważna pod warunkiem, że produkt jest używany zgodnie
z instrukcją i jego przeznaczeniem. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie po przedstawieniu oryginalnego dowodu zakupu (faktury lub paragonu) zawierającego datę zakupu, imię i
nazwisko sprzedawcy oraz opis produktu.
Gwarancja firmy Philips traci ważność, jeśli:
- cokolwiek zostało zmienione, skreślone, usunięte lub jest nieczytelne;
- opis produktu został zmieniony, skreślony, usunięty lub jest nieczytelny;
- uszkodzenie powstało na skutek okoliczności niezwiązanych z urządzeniem, na przykład
z powodu wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożaru, nieprawidłowego użytkowania
lub zaniedbania.
- Lampki Imageo LightStrip White nie należy rozmontowywać. Jeśli produkt firmy Philips
nie działa prawidłowo, zalecamy zapoznać się z instrukcjami.
Części zapasowe
Części zapasowe można zamawiać na stronie internetowej firmy Philips:
www.philips.com/homelighting. Kliknij łącze SparePart WebShop.
Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą, odwiedź stronę
internetową firmy Philips pod adresem www.philips.com/homelighting lub skontaktuj się z
biurem serwisowym firmy Philips:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandia.
Wyprodukowano w Chinach
PT Conjunto de 2 Imageo LightStrip Branca
Instruções de instalação
Leia com atenção as instruções deste produto.
Parabéns pela sua compra!
Obrigado por adquirir o conjunto de 2 Imageo LightStrip Branca. Ao seguir estas instruções,
poderá tirar partido de todos os benefícios da Imageo LightStrip Branca durante o maior
período possível.
Confirme que a embalagem contém os seguintes itens:
- 2x LightStrip Branca
- 4x clipes de fixação
- Alimentação
- 8x parafusos
- 4x fita-gomada de dupla face
Instruções de utilização:
1a 1b Com os 2 clipes de fixação, fixe a Imageo LightStrip Branca numa superfície plana
e limpa. 2a Ligue a fonte de alimentação à tomada eléctrica e, com o botão de ligar/desligar,
2b acenda a Imageo LightStrip Branca.
Possibilidades de extensão:
3a Remova a tampa de protecção. 3b Se desejar, poderá combinar até 2 Imageo LightStrips
Brancas (não incluídas) numa única fonte de alimentação. 3c Ligue as LightStrips entre si.
Limpeza/Manutenção: Retire o carregador da tomada. A fonte de alimentação pode ser limpa com um pano seco.
A Imageo LightStrip Branca pode ser limpa com um pano húmido. Não utilize agentes de
limpeza!
Instruções de segurança:
- Não fixe a Imageo LightStrip Branca a pele humana ou animal.
- Mantenha a Imageo LightStrip Branca afastada de líquidos e zonas húmidas.
- Por razões de segurança, não deve abrir o sistema electrónico da Imageo LightStrip
Branca.
- Não permita que as crianças brinquem com ela.
- Não use a Imageo LightStrip Branca caso apresente danos.
- Este produto foi concebido apenas para uso em interiores.
- Antes de o acender, ligue todos os conectores correctamente e em segurança.
- Não o coloque perto de fontes de calor para evitar danos no aparelho devido a aumentos
de temperatura.
- Não dobre o produto quando duas LightStrips estão ligadas entre si.
Adaptador:
Modelo:
Entrada:
Saída:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA / 500 mAh
Рис. 3a Снимите защитный колпачок. Рис. 3b При необходимости можно подключить
2 лампы Imageo LightStrips White (в комплект не входят) к одному источнику питания.
Рис. 3c Подсоедините лампы LightStrips друг к другу.
Чистка/уход:
Извлеките зарядное устройство из розетки электросети. Очистите источник питания
с помощью сухой ткани. Лампы Imageo LightStrip White можно очистить с помощью
влажной ткани. Не используйте чистящие средства!
Инструкции по безопасности:
- Запрещается наклеивать Imageo LightStrip White на кожу человека или животного.
- Не подвергайте Imageo LightStrip White воздействию влаги и избегайте попадания
жидкости на прибор.
- Из соображений безопасности не следует вскрывать электронную систему Imageo
LightStrip White.
- Берегите от детей.
- Запрещается использовать Imageo LightStrip White при наличии повреждений.
- Данный продукт предназначен только для использования в помещении.
- Перед включением убедитесь в правильном и безопасном подключении всех
соединений.
- Запрещается устанавливать прибор вблизи источников тепла во избежание его
повреждения вследствие нагревания.
- При соединении двух ламп LightStrips запрещается сгибать изделие.
Адаптер:
Модель:
Вход:
Выход:
PS1605 - PH - W
100-240 В~ 50/60 Гц 10Вт
16В
8ВA / 500 мА/ч
Безопасность и защита окружающей среды:
Imageo LightStrip White - это светодиодный продукт, изготовленный из
высококачественных материалов и деталей, подлежащих утилизации. При утилизации
упаковочных материалов соблюдайте местные законодательные требования и
используйте доступные средства утилизации. Imageo LightStrip White следует
утилизировать в соответствии с местными законодательными требованиями.
Гарантия:
Годовая гарантия Philips действительна при условии использования прибора в
соответствии с инструкциями и по назначению. Претензии могут быть приняты только
при предъявлении оригинального документа о приобретении (счет, товарный чек или
квитанция) с описанием изделия.
Гарантия Philips недействительна, если:
- что-либо изменено, перечеркнуто, удалено или написано неразборчиво;
- описание продукта изменено, перечеркнуто, удалено или написано неразборчиво;
- дефект вызван исключительными обстоятельствами, не предусмотренными для
прибора, например, молнией, наводнением, пожаром, неправильным или небрежным
использованием;
- Запрещается разбирать Imageo LightStrip White. Если изделие Philips не работает
должным образом, рекомендуется прежде всего обратиться к инструкциям по
эксплуатации.
Запасные детали
Запасные детали можно заказать через веб-сайт Philips. Перейдите по адресу:
www.philips.com/homelighting и щелкните Интернет-магазин запасных частей.
Если проблему решить не удается, обратитесь по месту продажи, проконсультируйтесь
на веб-сайте поддержки потребителей Philips по адресу www.philips.com/homelighting
или позвоните в службу технической поддержки Philips.
+800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I № 10461
5600 VB, Эйндховен, Нидерланды.
Сделано в Китае
SK 2-dielna súprava svietidiel Imageo LightStrip Color –
Pokyny na inštaláciu
A garantia de um ano da Philips é válida se o produto for utilizado de acordo com as instruções e fins previstos. Serão aceites pedidos de reclamação apenas com entrega da prova
de compra original (factura, talão ou recibo) indicando a data de compra, o n
A garantia da Philips é invalidada se:
- os dados tiverem sido alterados, riscados, eliminados ou tornados ilegíveis;
- a descrição do produto tiver sido alterada, riscada, eliminada ou tornada ilegível;
- a causa do defeito se dever a circunstâncias extremas extrínsecas ao aparelho — por
exemplo, trovoadas, inundações, incêndios, uso incorrecto ou negligência.
- A Imageo LightStrip Branca não deve ser desmontada. Se o seu produto Philips não
funcionar correctamente, recomendamos que consulte primeiro as instruções do produto.
Peças sobresselentes
As peças sobresselentes podem ser encomendadas através do Web site da Philips.Visite:
www.philips.com/homelighting e clique em SparePart WebShop (Loja Web para peças sobressalentes).
Se não encontrar a solução que pretende, pode contactar o seu fornecedor, consultar o
Web site da Philips em www.philips.com/homelighting ou contactar a linha de assistência da
Philips: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holanda. Fabricado na China
RO Imageo LightStrip Alb 2-set Instrucţiuni de instalare
Nu uitaţi să citiţi aceste instrucţiuni înainte de a utiliza produsul.
Felicitări pentru achiziţie!
Vă mulţumim pentru achiziţionarea setului Imageo LightStrip Alb 2-set. Urmând instrucţiunile,
vă veţi bucura de beneficiile complete ale produsului Imageo LightStrip Alb pentru o durată
de viaţă cât mai lungă.
Asiguraţi-vă că pachetul conţine următoarele articole:
- 2x LightStrip Alb
- 4x Cleme de montare
- Sursă de alimentare
- 8x Şuruburi
- 4x bandă dublu adezivă
Instrucţiuni de utilizare:
1a 1b Fixaţi produsul Imageo LightStrip Alb pe o suprafaţă plană şi curată cu ajutorul celor
2 cleme de montare. 2a Conectaţi sursa de alimentare la priza de perete şi utilizaţi comutatorul Pornit/Oprit 2b pentru a aprinde Imageo LightStrip Alb.
Posibilităţi de extindere:
3a Îndepărtaţi capacul de protecţie. 3b Dacă doriţi, este posibil să combinaţi până la 2
produse Imageo LightStrip Alb (nu sunt incluse) la o sursă de alimentare. 3c Conectaţi
produsele LightStrip între ele.
Scoateţi ştecherul din priza de perete. Sursa de alimentare poate fi curăţată cu o cârpă
uscată. Imageo LightStrip Alb poate fi curăţat cu o cârpă uscată. Nu utilizaţi agenţi de
curăţare!
- Nu atingeţi Imageo LightStrip Alb de pielea umană sau animală.
- Menţineţi Imageo LightStrip Alb la distanţă de lichide şi de umiditate.
- Din motive de siguranţă, sistemul electronic al produsului Imageo LightStrip Alb nu
trebuie dezasamblat.
- Nu permiteţi copiilor să se joace cu acesta.
- Nu utilizaţi Imageo LightStrip Alb dacă este deteriorat.
- Acest produs este destinat numai uzului în spaţii închise.
- Asiguraţi-vă de conectarea sigură şi corectă a tuturor conectorilor înainte de a aprinde
produsul.
- Nu îl instalaţi lângă o sursă de căldură pentru a evita deteriorarea produselor din cauza
temperaturii crescute.
- Nu îndoiţi produsul când două LightStrip sunt conectate între ele.
Adaptor:
Model:
Intrare:
Ieşire: PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA/ 500 mAh
Siguranţa şi protecţia mediului:
Ďakujeme, že ste si zakúpili 2-dielnu súpravu svietidiel Imageo LightStrip White. Pri
dodržiavaní týchto pokynov budete môcť čo najdlhšie využívať všetky výhody výrobku
Imageo LightStrip White.
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledovné položky:
1a 1b Pripevnite svietidlo Imageo LightStrip White na rovný a čistý povrch pomocou 2
montážnych svoriek. 2a Zapojte zdroj napájania do elektrickej zásuvky a pomocou vypínača
2b rozsvieťte svietidlo Imageo LightStrip White.
Možnosti rozšírenia:
3a Odstráňte ochranný kryt. 3b Ak chcete, môžete navzájom skombinovať 2 svietidlá
Imageo LightStrip White (nie sú súčasťou balenia) cez jeden zdroj napájania. 3c Pripojte k
sebe svietidlá LightStrip.
Model:
Vstup:
Výstup:
PS1605 - PH - W
100 - 240 V~ 50/60 Hz 10 W
16 V
8 VA/500 mAh
Bezpečnosť a životné prostredie:
Svietidlo Imageo LightStrip White predstavuje výrobok s technológiou LED, ktorý je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí umožňujúcich recyklovanie. Pri likvidácii balenia
vždy dodržiavajte miestne predpisy a využite dostupné možnosti recyklácie. Pri likvidácii
svietidla Imageo LightStrip White dodržiavajte miestne predpisy.
Záruka:
Jednoročná záruka spoločnosti Philips platí, ak sa výrobok používa v súlade s pokynmi a na
účel, na ktorý je určený. Reklamácia bude uznaná len po predložení originálu dokladu o kúpe
(faktúra, pokladničný blok alebo potvrdenka) s uvedením dátumu zakúpenia, názvu predajcu
a popisu výrobku.
Záruka spoločnosti Philips zaniká, ak:
- akákoľvek položka bola zmenená, prečiarknutá, vymazaná alebo sa stala nečitateľnou,
- popis výrobku bol zmenený, prečiarknutý, vymazaný alebo sa stal nečitateľným,
- porucha je spôsobená mimoriadnymi okolnosťami, ktoré priamo nesúvisia so zariadením,
napríklad bleskom, povodňou, požiarom, nesprávnym používaním alebo nedbanlivosťou.
- Svietidlo Imageo LightStrip White nie je určené na rozoberanie. Ak váš výrobok Philips
nepracuje správne, odporúčame, aby ste si najskôr prečítali pokyny na používanie.
Náhradné súčiastky
Náhradné súčiastky možno objednať na webovej lokalite spoločnosti Philips. Prejdite na lokalitu: www.philips.com/homelighting a kliknite na položku SparePart WebShop (Internetový
obchod s náhradnými súčiastkami).
Ak nemôžete nájsť riešenie, obráťte sa na predajcu alebo navštívte webovú lokalitu
spoločnosti Philips pre zákazníkov na adrese www.philips.com/homelighting alebo zavolajte
na servisnú linku spoločnosti Philips:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandsko.
Vyrobené v Číne
SL Imageo LightStrip White 2-set Navodila za namestitev
Pred uporabo izdelka preberite ta navodila.
Čestitamo vam za nakup!
Hvala, ker ste kupili komplet Imageo LightStrip White 2-set. Z upoštevanjem navodil lahko
najdlje izkoriščate vse prednosti svetilke Imageo LightStrip White.
Preverite, ali paket vključuje naslednje predmete:
Dziękujemy za zakup zestawu 2 lampek Imageo LightStrip White. Przestrzeganie niniejszej
instrukcji pozwoli korzystać ze wszystkich zalet produktu Imageo LightStrip White przez
możliwie najdłuższy okres.
Garanţia de un an de la Philips este valabilă dacă produsul este utilizat în conformitate cu
instrucţiunile şi în scopul pentru care a fost destinat. Revendicările vor fi acceptate doar la
prezentarea dovezii originale de achiziţie (factură, bon sau chitanţă) în care sunt incluse data
achiziţiei, numele distribuitorului şi descrierea produsului.
Navodila za uporabo:
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
Garanţia Philips este anulată dacă:
Instrukcja użytkowania:
1a 1b Przymocuj lampkę Imageo LightStrip White do płaskiej i czystej powierzchni za
pomocą 2 zaczepów montażowych. 2a Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego, a
następnie włącz lampkę Imageo LightStrip White za pomocą wyłącznika 2b .
Możliwości rozbudowy:
3a Zdejmij nasadkę zabezpieczającą. 3b W razie potrzeby można podłączyć 2 lampki
Imageo LightStrip White (niedołączone do zestawu) do jednego źródła zasilania. 3c Lampki
LightStrip można łączyć z sobą.
Czyszczenie i konserwacja:
Wyjmij ładowarkę z gniazdka elektrycznego. Zasilacz można czyścić suchą szmatką. Lampkę
Imageo LightStrip White można czyścić wilgotną szmatką. Nie używaj środków czyszczących!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
- Nie przyklejaj lampki Imageo LightStrip White do skóry ludzi lub zwierząt.
- Lampkę Imageo LightStrip White przechowuj z dala od płynów i wilgoci.
- Ze względów bezpieczeństwa nie otwieraj układu elektronicznego lampki Imageo
LightStrip White.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się lampką.
- Nie używaj lampki Imageo LightStrip White, jeśli jest uszkodzona.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Przed włączeniem lampki sprawdź, czy wszystkie złącza zostały pewnie i prawidłowo
połączone.
- Nie instaluj lampki w pobliżu źródeł ciepła, aby uniknąć jej uszkodzenia z powodu
przegrzania.
- W przypadku połączenia razem dwóch lampek LightStrip nie wyginaj ich.
Piese de schimb
Piesele de schimb pot fi comandate de pe site-ul Philips: www.philips.com/homelighting.
Faceţi clic pe SparePart WebShop (Magazin virtual piese de schimb).
Dacă nu puteţi găsi soluţia, puteţi contacta distribuitorul dvs., puteţi consulta site-ul Philips
al consumatorului la adresa www.philips.com/homelighting sau apela la biroul de asistenţă
Philips Service:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Fabricat în China
RU Установка светильника с 2-мя лампами дневного света
Imageo LightStrip White
Перед эксплуатацией продукта ознакомьтесь с данной
информацией.
Поздравляем с удачной покупкой!
Благодарим Вас за приобретение светильника с 2-мя лампами дневного света Imageo
LightStrip White. Выполнение данных инструкций позволит вам использовать все
преимущества продукта Imageo LightStrip White и продлить срок его службы.
Проверьте наличие в комплекте следующих предметов:
- 2x лампы дневного света LightStrip White
- 4x монтажных крепления
1a 1b Imageo LightStrip White z dvema namestitvenima zaponkama pritrdite na ravno in
čisto površino. 2a Napajalnik vključite v omrežno vtičnico in stikalom za vklop/izklop 2b
vključite Imageo LightStrip White.
Možnosti širitve:
3a Odstranite zaščitni pokrovček. 3b Če želite, lahko na napajanje skupaj priklopite 2 svetilke Imageo LightStrip White (niso priložene). 3c Medsebojno povežite svetilke LightStrip.
Čiščenje/vzdrževanje:
Polnilnik izklopite iz omrežne vtičnice. Napajalnik lahko očistite s suho krpo. Imageo LightStrip White lahko očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Varnostna navodila:
- Imageo LightStrip White ne postavljajte na kožo ljudi ali živali.
- Imageo LightStrip White ne hranite ali uporabljajte blizu tekočine ali vlage.
- Iz varnostnih razlogov ne odpirajte elektronskega sistema svetilke Imageo LightStrip White.
- Ne dovolite, da bi se z njo igrali otroci.
- Poškodovane svetilke Imageo LightStrip White ne uporabljajte.
- Ta izdelek je namenjen samo uporabi v zaprtih prostorih.
- Preden vklopite svetilko, preverite, da so vsi konektorji pravilno in varno vključeni.
- Svetilke ne nameščajte blizu toplotnih virov, da preprečite njeno poškodovanje zaradi
povišane temperature.
- Izdelka ne upogibajte, če sta združeni dve svetilki LightStrip.
Adapter:
Model:
Vhod:
Izhod:
PS1605 - PH - W
100-240 V ~ 50/60 Hz 10 W
16 V
8 VA / 500 mAh
Varnost in okolje:
Svetilka Imageo LightStrip White je izdelek LED iz visokokakovostnih materialov in delov, ki
jih je mogoče reciklirati. Pri odlaganju embalaže upoštevajte lokalne predpise in izkoristite
možnosti recikliranja. Svetilko Imageo LightStrip White odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
Garancija:
Philipsova enoletna garancija je veljavna pod pogojem, da izdelek uporabljate v skladu z
navodili in v pravi namen. Reklamacije bomo upoštevali samo, če izdelku priložite originalno
potrdilo o nakupu (račun, blagajniški listek ali drugo potrdilo), na katerem so navedeni datum
nakupa, naziv prodajalca in opis izdelka.
2b
Pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe proizvoda.
Čestitamo na kupovini!
Hvala vam što ste kupili komplet od dve lampe Imageo LightStrip White. Ako budete pratili
ova uputstva, moći ćete da na najbolji način koristite proizvod LightStrip White i obezbedite
najduži vek trajanja.
Proverite da li se u paketu nalaze sledeće stavke:
- 2 LightStrip White
- 4 držača za montažu
- Napajanje
- 8 vijaka
- 4 dvostrane trake
2a
Uputstvo za upotrebu:
1a 1b Pričvrstite Imageo LightStrip White na ravnu i čistu površinu pomoću 2 držača za
montažu. 2a Priključite napajanje u zidnu utičnicu, zatim pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje 2b da biste uključili lampu Imageo LightStrip White.
Mogućnost proširenja:
3a Skinite zaštitnu kapicu. 3b Ako želite, možete povezati do 2 lampe Imageo LightStrip
White (nisu u kompletu) i koristiti ih sa istim napajanjem. 3c Povežite LightStrip lampe jednu
za drugu.
Čišćenje/održavanje:
3a
Izvadite punjač iz zidne utičnice. Napajanje se može očistiti suvom krpom. Imageo LightStrip
White može se čistiti vlažnom krpom. Ne koristite sredstva za čišćenje!
3b
Bezbednosna uputstva:
- Ne pričvršćujte Imageo LightStrip White na kožu ljudi niti životinja.
- Imageo LightStrip White čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Iz bezbednosnih razloga, elektronski sistem lampe Imageo LightStrip White ne bi trebalo
otvarati.
- deci da se igraju sa lampom.
- Ne koristite lampu Imageo LightStrip White ako je oštećena.
- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom.
- Vodite računa da pre uključivanja pravilno i bezbedno povežete sve priključke.
- Ne stavljajte proizvod pored izvora toplote kako ne bi došlo do oštećenja usled rasta
temperature.
- Ne savijajte proizvod ako su dve lampe LightStrip povezane jedna na drugu.
Adapter:
Model:
Ulaz:
Izlaz:
3c
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
16 V
8 VA / 500 mAh
Bezbednost i životna sredina:
Imageo LightStrip White pripada klasi LED proizvoda, napravljenih od visokokvalitetnih
materijala i delova koji se mogu reciklirati. Pri odlaganju pakovanja, obavezno se pridržavajte
lokalnih propisa i reciklirajte ih, ako je moguće. Imageo LightStrip White se mora odložiti u
skladu sa lokalnim propisima.
Garancija:
- Bilo šta promenjeno, precrtano, izbrisano ili je namerno učinjeno nečitljivim.
- Opis proizvoda promenjen, precrtan, izbrisan ili je namerno učinjen nečitljivim.
- Do problema došlo usled ekstremnih okolnosti, a ne zbog samog proizvoda, npr. usled
udara groma, poplave, požara, nepravilne upotrebe ili nemara.
- Imageo LightStrip White ne bi trebalo rastavljati. Ako vaš Philips proizvod ne radi pravilno,
preporučujemo da prvo pročitate uputstvo za upotrebu.
Rezervni delovi
Rezervni delovi se mogu naručiti sa Web lokacije kompanije Philips. Posetite adresu: www.
philips.com/homelighting i kliknite na SparePart WebShop.
Ako ne možete da pronađete rešenje, možete se obratiti prodavcu, posetiti Philips Web
lokaciju za potrošače na adresi www.philips.com/homelighting ili pozvati tehničku podršku
kompanije Philips na broj telefona:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandija.
Proizvedeno u Kini
SV Imageo LightStrip White 2-set Installationsinstruktioner
Grattis till inköpet!
Adaptér:
on/off
Uputstvo za montažu
Bezpečnostné pokyny:
- Neupevňujte svietidlo Imageo LightStrip White na pokožku ľudí ani zvierat.
- Uchovávajte svietidlo Imageo LightStrip White na miestach, kde nie sú prítomné
kvapaliny ani vlhkosť.
- Z bezpečnostných dôvodov neotvárajte elektronický systém svietidla Imageo LightStrip
White.
- Nedovoľte, aby sa so svietidlom hrali deti.
- Ak je svietidlo Imageo LightStrip White poškodené, nepoužívajte ho.
- Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri.
- Pred rozsvietením svietidla skontrolujte, či sú všetky konektory bezpečne a správne
zapojené.
- Neumiestňujte svietidlo do blízkosti zdrojov tepla, aby nedošlo k poškodeniu výrobku
vysokou teplotou.
- Pri spojení dvoch svietidiel LightStrip výrobok neohýbajte.
1b
SR Komplet od dve lampe Imageo LightStrip White
Läs igenom de här instruktionerna innan du använder produkten.
Vytiahnite nabíjačku zo zásuvky. Zdroj napájania možno čistiť suchou tkaninou. Svietidlo
Imageo LightStrip White možno čistiť vlhkou tkaninou. Nepoužívajte čistiace prostriedky!
1a
Če ne morete najti rešitve, se obrnite na prodajalca, obiščite spletno stran za uporabnike
Philipsovih izdelkov na naslovu www.philips.com/homelighting ali pokličite center za podporo
uporabnikom Philips:
+800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nizozemska.
Izdelano na Kitajskem
Čistenie a údržba:
Garanţie:
- Orice a fost schimbat, barat, şters sau făcut ilizibil.
- Descrierea produsului a fost modificată, barată, ştearsă sau făcută ilizibilă.
- Un defect este provocat de circumstanţe extreme independente de aparat, de exemplu
fulger, inundaţie, incendiu, utilizare incorectă sau neglijenţă.
- Imageo LightStrip Alb nu trebuie dezasamblat. Dacă produsul dvs. Philips nu funcţionează
corect, vă recomandăm să consultaţi mai întâi instrucţiunile de utilizare.
Rezervne dele lahko naročite na Philipsovi spletni strani: www.philips.com/homelighting.
Kliknite na SparePart WebShop.
Philips garancija prestaje da važi ako je:
Gratulujemy zakupu!
- 2 lampki LightStrip White
- 4 zaczepy montażowe
- Zasilacz
- 8 śrub
- 4 taśmy dwustronne
Rezervni deli
Gratulujeme k vášmu nákupu!
- 2 svetilki LightStrip White
- 4 namestitvene zaponke
- Napajalnik
- 8 vijakov
- 4 dvostranske trakove
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Če je bilo kaj spremenjeno, prečrtano, izbrisano ali zabrisano.
- Če je bil opis izdelka spremenjen, prečrtan, izbrisan ali zabrisan.
- Če so vzrok za okvaro skrajne razmere, ki niso značilne za izdelek, kot so strela, poplava,
požar, nepravilna uporaba ali malomarnost.
- Svetilke Imageo LightStrip White ne razstavljajte. Če Philipsov izdelek ne deluje pravilno,
najprej preberite navodila za uporabo.
Skôr, ako začnete výrobok používať, prečítajte si tieto pokyny.
Imageo LightStrip Alb este un produs cu LED, fabricat din materiale şi componente de înaltă
calitate, reciclabile. La aruncarea ambalajului, respectaţi întotdeauna reglementările locale şi
posibilităţile disponibile pentru reciclare. Imageo LightStrip Alb ar trebui aruncat în conformitate cu reglementările locale.
PL Zestaw 2 lampek Imageo LightStrip White Instrukcja instalacji
Philipsova garancija je razveljavljena v naslednjih primerih:
Jednogodišnja garancija kompanije Philips važi pod uslovom da se proizvod koristi u skladu
sa uputstvom i u predviđenu svrhu. Reklamacije se prihvataju samo uz originalni dokaz o
kupovini (fakturu ili račun) sa datumom kupovine, imenom distributera i opisom proizvoda.
Návod na použitie:
Instrucţiuni de siguranţă:
Als u de oplossing niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met uw dealer, de Philips
consumentenwebsite raadplegen op www.philips.com/homelighting of de Philips Servicedesk
bellen:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven.
Made in China
Возможность расширения:
Garantia: De Philips-garantie komt te vervallen indien:
Reserveonderdelen kunnen worden besteld via de website van Philips. Ga naar:
www.philips.com/homelighting en klik op SparePart WebShop.
Рис. 1a , 1b Установите Imageo LightStrip White на плоской и чистой поверхности при
помощи двух монтажных креплений. Рис. 2a Подключите источник питания к розетке
электросети и, с помощью переключателя вкл./выкл. Рис. 2b включите Imageo LightStrip
White.
A Imageo LightStrip Branca é um aparelho LED fabricado com materiais e peças recicláveis
de elevada qualidade. Ao eliminar a embalagem, respeite sempre os regulamentos locais e as
possibilidades de reciclagem ao seu dispor. A Imageo LightStrip Branca deve
Segurança ambiental:
Curăţare/Întreţinere: Reserveonderdelen
Инструкции по эксплуатации:
- 2 x svietidlo LightStrip White
- 4 x montážne svorky
- Zdroj napájania
- 8 x skrutky
- 4 x obojstranná páska
De eenjarige garantie van Philips is alleen geldig als het product wordt gebruikt volgens de
instructies en voor het daarvoor bestemde doel. Claims worden alleen geaccepteerd bij
indiening van het originele aankoopbewijs (factuur, kassabon of ontvangstbewijs) met daarop
de aankoopdatum, de naam van de dealer en een beschrijving van het product.
- Er iets is gewijzigd, doorgestreept, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
- De productbeschrijving is gewijzigd, doorgestreept, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
- Er een defect is ontstaan als gevolg van extreme omstandigheden waarvoor het apparaat
niet bedoeld is, zoals onweer, overstroming, brand, onjuist gebruik of nalatigheid.
- De Imageo LightStrip White mag niet worden gedemonteerd. Als uw Philips-product niet
naar behoren werkt, adviseren wij u eerst de gebruiksaanwijzing te lezen.
- Источник питания
- 8x винтов
- 4x двусторонние клейкие ленты
Tack för att du har köpt Imageo LightStrip White-setet 2-set. Genom att följa instruktionerna
kan du njuta av alla fördelar med Imageo LightStrip White under längsta möjliga tid.
Kontrollera att förpackningen innehåller följande artiklar:
- 2 LightStrip White
- 4 monteringsklämmor
- Strömförsörjningsenhet
- 8 skruvar
- 4 dubbelhäftande tejpbitar
Användningsinstruktioner:
1a 1b Sätt fast Imageo LightStrip White på en plan och ren yta med de två monteringsklämmorna. 2a Anslut strömförsörjningsenheten till vägguttaget och använd på/av-knappen
2b till att tända Imageo LightStrip White.
Förlängningsmöjligheter:
3a Ta bort skyddskåpan. 3b Om du vill kan du kombinera 2 Imageo LightStrip Whiteenheter (medföljer inte) på en strömförsörjningsenhet. 3c Anslut LightStrip-enheterna till
varandra.
Rengöring/underhåll:
Dra ut laddaren ur vägguttaget. Strömförsörjningsenheten kan rengöras med en torr trasa.
Imageo LightStrip White kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel.
Säkerhetsföreskrifter:
- Fäst inte Imageo LightStrip White på människor eller djur.
- Håll Imageo LightStrip White borta från vätskor och fuktiga miljöer.
- Av säkerhetsskäl får det elektroniska systemet i Imageo LightStrip White inte öppnas.
- Låt inte barn leka med den.
- Använd inte Imageo LightStrip White om den är skadad.
- Produkten är endast avsedd för användning inomhus.
- Se till att du har anslutit alla kontakter på ett säkert och korrekt sätt innan du tänder
enheten.
- Installera inte enheten i närheten av en värmekälla. Den kan då skadas på grund
av temperaturökningen.
- Böj inte produkten när två LightStrip-enheter är sammankopplade.
Adapter:
Modell:
Ingång:
Utgång:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA / 500 mAh
Säkerhet och miljö:
Imageo LightStrip White är en lysdiodprodukt som är tillverkad av högkvalitativa material
och delar som kan återvinnas. När du kasserar förpackningen ska du alltid följa de lokala
föreskrifterna och tillgängliga möjligheter till återvinning. Imageo LightStrip White ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.
Garanti:
Philips ettårsgaranti gäller om produkten används i enlighet med instruktionerna och för
avsedda ändamål. Anspråk accepteras endast vid uppvisande av det ursprungliga inköpsbeviset
(faktura eller försäljningskvitto) där inköpsdatum, återförsäljarnamn och produktbeskrivning
anges.
Philips garanti gäller inte i följande fall:
- Något har ändrats, kryssats över, tagits bort eller gjorts oläsligt.
- Produktbeskrivningen har ändrats, kryssats över, tagits bort eller gjorts oläslig.
- En skada har orsakats av extrema förhållanden som inte härrör från enhetens egna
egenskaper, till exempel blixtnedslag, översvämning, brand, felaktig användning eller
vårdslöshet.
- Imageo LightStrip White får inte monteras isär. Om din Philips-produkt inte fungerar
ordentligt rekommenderar vi att du läser användningsinstruktionerna först.
Reservdelar
Reservdelar kan beställas från Philips webbplats. Gå till: www.philips.com/homelighting och
klicka på SparePart WebShop (webbutik för reservdelar).
Om du inte hittar lösningen kan du kontakta återförsäljaren, besöka Philips
konsumentwebbplats på www.philips.com/homelighting eller ringa Philips kundtjänst:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nederländerna.
Tillverkad i Kina
TR Imageo LightStrip White 2’li set Montaj talimatları
Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okumak için vakit ayırın.
Ürünümüzü satın aldığınız için tebrikler!
Imageo LightStrip White 2-set ürününü aldığınız için teşekkürler. Talimatları izleyerek,
mümkün olan en uzun süre boyunca Imageo LightStrip White 2’li set ürününün tüm
avantajlarından yararlanacaksınız.
Paketin aşağıdakileri içerdiğinden emin olmak için kontrol edin:
- 2x LightStrip White
- 4x Montaj klipsi
- Güç kaynağı
- 8x Vida
- 4x Çift taraflı bant
Kullanım talimatları:
1a 1b Imageo LightStrip White’ı, 2 montaj klipsi ile düz ve temiz bir yüzeye tutturun. 2a
Güç kaynağını duvar prizine bağlayın ve Imageo LightStrip White’ı yakmak için açma/kapama
anahtarını 2b kullanın.
Uzatma olanakları:
3a Koruyucu kapağı çıkarın. 3b İsterseniz, 2 adet Imageo LightStrips White’ı (birlikte verilmez) ürününü tek bir güç kaynağına bağlayabilirsiniz. 3c LightStrip’leri birbirine bağlayın.
Temizlik/Bakım:
Şarj ünitesini prizden çıkarın. Güç kaynağı, kuru bir bez ile temizlenebilir. Imageo LightStrip
White, nemli bir bez ile temizlenebilir. Temizlik malzemesi kullanmayın!
Güvenlik talimatları:
- Imageo LightStrip White’ı insan veya hayvan derisi ile temas ettirmeyin.
- Imageo LightStrip White’ı sıvılardan ve nemden uzak tutun.
- Güvenlik nedeniyle, Imageo LightStrip White elektronik sistemi açılmamalıdır.
- Çocukların ürünle oynamasına izin vermeyin.
- Hasar görmüşse Imageo LightStrip White’ı kullanmayın.
- Bu ürün, sadece iç mekanlarda kullanım içindir.
- Yakmadan önce, tüm konnektörleri güvenli ve doğru şekilde bağladığınızdan emin olun.
- Sıcaklık artışı nedeniyle ürünün zarar görmesini önlemek için ısı kaynaklarının yakınına
kurmayın.
- İki veya daha fazla LightStrip birbirine bağlı iken ürünü bükmeyin.
Adaptör:
Model:
Giriş:
Çıkış:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
16V
8VA/ 500 mAh
Güvenlik ve çevre:
Imageo LightStrip White, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan
üretilmiş bir LED ürünüdür. Ambalajı atarken, her zaman yerel düzenlemeleri ve geri dönüşüm
için mümkün olan olanakları takip edin. Imageo LightStrip White, yerel düzenlemelere uygun
şekilde imha edilmelidir.
Garanti:
Philips’in bir yıllık garantisi, ürünün talimatlara ve amacına uygun kullanılması durumunda
geçerlidir. Talepler sadece, satın alma tarihi, bayi adı ve ürünün tanımını gösteren orijinal satın
alma belgesinin (fatura, satış fişi) gösterilmesi durumunda kabul edilir.
Philips garantisi aşağıdaki koşullarda geçersiz olur:
- Herhangi bir şeyin değiştirilmesi, karalanması, silinmesi veya okunmaz hale getirilmesi
durumunda.
- Ürün tanımının değiştirilmesi, karalanması, silinmesi veya okunmaz hale getirilmesi
durumunda.
- Yıldırım, sel, yangın, yanlış kullanım ya da ihmalkarlık gibi cihazla ilgili olmayan nedenler
sonucu bir bozukluk durumunda.
- Imageo LightStrip White sökülmemelidir. Philips ürününüz düzgün şekilde çalışmıyorsa,
kullanım için öncelikle talimatlara başvurmanızı öneririz.
Yedek parçalar
Yedek parçalar www.philips.com/homelighting adresindeki Philips Internet sitesinden sipariş
edilebilir.Yedek Parça Internet Mağazası’nı tıklatın.
Çözüm bulamazsanız, bayinizle iletişim kurabilir, www.philips.com/homelighting adresindeki
Philips müşteri Internet sitesine başvurabilir veya Philips Servis masasını arayabilirsiniz:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Hollanda.
Çin’de üretilmiştir
UK Комплект Imageo LightStrip White 2-set.
Інструкції зі встановлення
Будь ласка, прочитайте ці інструкції перед тим, як використовувати виріб.
Вітаємо Вас із покупкою!
Дякуємо за те, що Ви придбали комплект Imageo LightStrip White 2-set. Дотримуючись
даних інструкцій, Ви зможете максимально довго насолоджуватись усіма перевагами
виробу Imageo LightStrip White 2-set.
Перевірте наявність в упакуванні таких елементів:
- 2 лампи LightStrip White
- 4 фіксатори для монтажу
- блок живлення
- 8 гвинтів
- 4 двосторонні стрічки
Інструкції з використання:
1a 1b Встановіть світильник Imageo LightStrip White на рівну та чисту поверхню за
допомогою 2 фіксаторів для монтажу. 2a Під’єднайте блок живлення до розетки та
увімкніть світильник Imageo LightStrip White, використовуючи вимикач 2b .
Можливості розширення: 3a Зніміть захисний ковпачок. 3b За бажанням, на одному блоці живлення можна
поєднати 2 лампи Imageo LightStrips White (не додаються). 3c З’єднайте світильники
LightStrips один з одним.
Чищення та догляд:
Від’єднайте зарядний пристрій від розетки. Блок живлення можна чистити сухою
ганчіркою. Світильник Imageo LightStrip White можна чистити вологою ганчіркою. Не
використовуйте засоби для чищення!
Заходи безпеки:
- Не встановлюйте світильник Imageo LightStrip White на людську шкіру
чи шкіру тварин.
- Тримайте світильник Imageo LightStrip White подалі від рідин та вологості.
- З міркувань безпеки не відкривайте електронну систему світильника Imageo
LightStrip White.
- Не дозволяйте дітям гратися з виробом.
- Не використовуйте світильник Imageo LightStrip White, якщо його пошкоджено.
- Виріб призначений виключно для використання у приміщенні.
- Перед тим, як увімкнути виріб, переконайтеся, що усі з’єднання правильно
та безпечно під’єднані.
- Для запобігання пошкодженню виробу через підвищену температуру,
не встановлюйте його поблизу джерел тепла.
- Не згинайте виріб, коли дві лампи LightStrips з’єднані докупи.
Адаптер:
Модель:
Вхід:
Вихід:
PS1605 - PH - W
100-240 В - 50/60 Гц 10 Вт
16 В
8 В-А / 500 мА
Безпека та навколишнє середовище:
Світильник LightStrip White - це світлодіодний виріб, виготовлений із високоякісних
матеріалів та частин, придатних для повторної переробки. Під час утилізації упакування
завжди дотримуйтеся місцевих правил та доступних можливостей утилізації. Утилізуйте
світильник Imageo LightStrip White відповідно до місцевих норм.
Гарантія:
Гарантія Philips дійсна впродовж одного року, за умов використання виробу згідно
інструкцій та за призначенням. Претензії приймаються лише за умови надання оригіналу
документа про купівлю (рахунку або квитанції), де вказано дату придбання, ім’я дилера
та опис товару.
Гарантія Philips анулюється, якщо:
- щось було змінено, викреслено, витерто або доведено до нечитабельного стану;
- опис товару було змінено, викреслено, витерто або доведено до нечитабельного
стану;
- дефект виник за надзвичайних умов, для яких цей виріб не передбачений, наприклад,
внаслідок блискавки, повені, пожежі, неправильного використання або недбалості.
- Не розбирайте світильник Imageo LightStrip White. Якщо виріб Philips не працює
належним чином, радимо спершу прочитати інструкції з використання.
Запасні частини
Запасні частини можна замовити на веб-сайті Philips. Відвідайте веб-сторінку www.
philips.com/homelighting та клацніть SparePart WebShop (веб-магазин запчастин).
Якщо Ви не можете знайти рішення проблеми самостійно, зверніться до свого дилера,
на веб-сайт для споживачів Philips www.philips.com/homelighting чи зателефонуйте у
відділ обслуговування Philips за номером:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Виготовлено у Китаї
C
7
8
© Copyright
Distributor
Satenrozen 13
2550 Kontich – Belgium
Addendum
MX0 000 110
A R46
Last update:
28/08/09
100%
50%
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement