Princess | 232613 | Specifications | Princess 232613 electrical kettle

Princess 232613 electrical kettle
Nederlands
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Svenska
232613
4 Dansk
8 Norsk
12 Suomi
16 Português
20 Ελληνικά
24 ‫عربية‬
28232613
232614
232613 Princess Simply White Kettle 1L
232614 Princess Simply White Kettle 1.7L
232614
32
35
38
41
45
52
5
6
7
3
4
1/2
8
232613
5
6
7
3
4
1/2
8
232614
A
2
5
6
5
232613
6
232614
B
3
NL
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
gebruik binnenshuis en voor gelijksoortige
toepassingsgebieden zoals
werknemerskantines in winkels, kantoren
en andere werkomgevingen; boerderijen;
door gasten in hotels, motels, bed and
breakfasts en andere woonomgevingen.
Gefeliciteerd!
U heeft een apparaat van Princess aangeschaft.
Ons doel is om kwaliteitsproducten met een
smaakvol ontwerp en tegen een betaalbare
prijs te bieden. We hopen dat u gedurende
vele jaren plezier zult hebben van dit apparaat.
Gebruik
Instructies voor gebruik
• Wees altijd voorzichtig wanneer u het
apparaat gebruikt.
• Pas op voor hete delen. De toegankelijke
oppervlakken van het apparaat kunnen
zeer heet worden tijdens gebruik. Raak
uitsluitend de handgreep aan wanneer de
toegankelijke oppervlakken heet zijn.
• Bescherm het apparaat altijd tegen water
of hoge vochtigheid.
• Gebruik het apparaat niet als u handen nat
zijn. Gebruik het apparaat niet als u
blootvoets bent.
• Geleid het netsnoer zorgvuldig om ervoor
te zorgen dat het niet over de rand van
een werkblad hangt. Zorg ervoor dat het
netsnoer niet per ongeluk verstrengeld
raakt of de oorzaak van een struikeling kan
vormen.
• Trek nooit aan het netsnoer om de
netstekker van de netvoeding te verwijderen.
Houd het netsnoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
• Verwijder geen onderdeel of accessoire
wanneer de netstekker op de netvoeding
is aangesloten. Verwijder altijd eerst de
netstekker van de netvoeding.
• Indien het netsnoer tijdens gebruik
beschadigd raakt, verwijder dan
onmiddellijk de netstekker van de
netvoeding. Raak het netsnoer niet aan
voordat u de netstekker van de netvoeding
verwijdert.
• Verwijder de netstekker van de netvoeding
wanneer het apparaat niet in gebruik is,
voor montage- of demontage­
werkzaamheden en voor reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden.
De instructies voor gebruik zijn verzameld in
de bijbehorende sectie. Zorg ervoor dat u
vertrouwd bent met de veiligheidsinstructies
wanneer u de instructies voor gebruik
raadpleegt.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing!
- Bij het gebruik van netvoedingapparatuur
moeten de basisveiligheidsinstructies altijd
in acht worden genomen om het risico van
brand, elektrische schok en persoonlijk
letsel te verkleinen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van
badkuipen, douches, wastafels of andere
voorzieningen die water bevatten.
• Lees voor gebruik de volledige
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
• Het beoogde gebruik is beschreven in
deze gebruiksaanwijzing. Het gebruik van
accessoires of het uitvoeren van werkzaam­
heden met dit apparaat die niet in deze
gebruiksaanwijzing zijn beschreven,
kunnen leiden tot persoonlijk letsel.
• Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor
toekomstig gebruik.
• Houd altijd toezicht op kinderen om te
voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
• Het gebruik van dit apparaat door kinderen
of personen met een lichamelijke,
zintuiglijke, geestelijke of motorische
handicap of zonder de benodigde kennis
en ervaring kan gevaar veroorzaken.
Personen die verantwoordelijk zijn voor
hun veiligheid moeten uitdrukkelijke
instructies geven of toezicht houden op het
gebruik van het apparaat.
Veiligheid van anderen
• Laat kinderen en personen die niet
vertrouwd zijn met deze instructies het
apparaat niet gebruiken.
4
NL
• Laat kinderen of dieren niet in de buurt van
de werkruimte komen. Laat kinderen of
dieren het apparaat of het netsnoer niet
aanraken. Nauw toezicht is noodzakelijk
wanneer het apparaat wordt gebruikt in de
buurt van kinderen.
• Sluit het apparaat aan op een geaard
stopcontact. Gebruik indien nodig een
geaarde verlengkabel met een geschikte
diameter (minimaal 3 x 1 mm2).
• Installeer voor extra bescherming een
reststroomvoorziening (RCD) met een
nominale bedrijfsstroom die kleiner is dan
of gelijk is aan 30 mA.
• Het apparaat mag niet worden bediend
door middel van een externe timer of een
apart afstandsbedieningssysteem.
• Zorg ervoor dat er geen water in de
pluggen van het netsnoer en het
verlengsnoer kan komen.
• Draai het netsnoer en het verlengsnoer
altijd volledig uit.
• Plaats het apparaat op een stabiel en vlak
oppervlak.
Voorzichtig!
- Bedien de waterkoker niet op een hellend
vlak.
• Plaats het apparaat op een hittebestendig
en spatvrij oppervlak.
• Zorg ervoor dat er voldoende ruimte
rondom het apparaat is voor het
ontsnappen van de warmte en voor
voldoende ventilatie.
• Bedek het apparaat niet.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact
komt met brandbaar materiaal.
• Houd het apparaat uit de buurt van
warmtebronnen.
• Gebruik het apparaat uitsluitend met het
geleverde voetstuk.
• Schakel het apparaat uitsluitend in
wanneer het verwarmingselement zich
volledig in het water bevindt.
• Verplaats het apparaat niet wanneer het is
ingeschakeld.
• Dompel het apparaat niet onder in water of
andere vloeistoffen. Verwijder het apparaat
niet met uw handen indien het apparaat is
ondergedompeld in water of andere
vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de
netstekker uit het stopcontact. Gebruik het
apparaat niet opnieuw indien het apparaat
is ondergedompeld in water of andere
vloeistoffen.
Na gebruik
• Verwijder de netstekker van de netvoeding
en laat het apparaat afkoelen voordat u het
zonder toezicht achterlaat en voordat u
onderdelen van het apparaat verwisselt,
reinigt of inspecteert.
• Berg het apparaat op een droge plaats op
wanneer het niet in gebruik is. Zorg ervoor
dat kinderen geen toegang hebben tot
opgeborgen apparaten.
Inspectie en reparaties
• Controleer het apparaat voor gebruik op
beschadigde of defecte onderdelen.
Inspecteer het apparaat op kapotte
onderdelen, beschadigingen aan
schakelaars en andere zaken die de
werking nadelig kunnen beïnvloeden.
• Gebruik het apparaat niet als een
onderdeel beschadigd of defect is.
• Laat beschadigde of defecte onderdelen
door een erkend servicecentrum repareren
of vervangen.
• Probeer nooit om onderdelen te
verwijderen of te vervangen die niet in
deze in deze gebruiksaanwijzing zijn
beschreven.
• Controleer voor gebruik het netsnoer op
slijtage of beschadiging.
• Gebruik het apparaat niet als het netsnoer
of de netstekker beschadigd of defect is.
Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het door de
fabrikant of een erkend servicecentrum
worden vervangen.
Veiligheidsinstructies voor
waterkokers
• Controleer voor gebruik altijd of de
netspanning overeenkomt met de spanning
op het typeplaatje van het apparaat.
5
NL
Beschrijving (fig. A)
Indien het waterniveau zich onder de
minimummarkering bevindt, zal de
waterkoker droogkoken. Indien het
waterniveau zich boven de maximum­
markering bevindt, zal de waterkoker
overkoken en heet water naar buiten
spuiten.
Uw 232613/232614 Princess waterkoker is
ontworpen voor het koken van water. Het
apparaat is niet geschikt voor het koken van
andere vloeistoffen dan water. Het apparaat is
uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
1.Aan/uit-schakelaar
2.Aan/uit-indicator
3.Waterkoker
4.Waterniveau-indicator
5.Deksel
6.Dekselontgrendelingsknop
7.Handgreep
8.Voetstuk
- Verwijder de waterkoker niet van het
voetstuk totdat het apparaat is uitgeschakeld.
• Plaats het apparaat op een stabiel en vlak
oppervlak.
• Verwijder de waterkoker (3) van het
voetstuk (7).
• Open het deksel (5) door op de
ontgrendelingsknop (6) te drukken.
• Vul de waterkoker (3) met water.
• Plaats de waterkoker (3) op het voetstuk (7).
• Plaats de netstekker in het stopcontact.
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om het
apparaat in te schakelen. De aan/uitindicator (2) gaat branden. Het apparaat
begint met water koken.
• Verwijder voor het onderbreken van het
proces de netstekker uit het stopcontact.
• Na het einde van het proces schakelt het
apparaat automatisch uit. De aan/uitindicator (2) gaat uit.
Eerste gebruik
Voorbereiding (fig. A & B)
• Reinig het apparaat.
Zie ”Reiniging en onderhoud”.
Waarschuwing!
- Vul de waterkoker voor het eerste gebruik
met water zonder het water voor consumptie
of andere doeleinden te gebruiken.
• Vul de waterkoker (3) met water tot de
maximummarkering op de waterniveauindicator (4).
• Kook het water.
Zie het gedeelte ”Water koken”.
• Leeg de waterkoker (3).
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
- Verwijder voor reiniging en onderhoud de
netstekker uit het stopcontact en wacht
totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water of
andere vloeistoffen.
Voorzichtig!
- Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen om het apparaat te
reinigen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om het
apparaat te reinigen.
Gebruik
Water koken (fig. A & B)
Waarschuwing!
- Verwijder voor het vullen van de
waterkoker altijd de waterkoker van het
voetstuk.
- Gebruik uitsluitend kraanwater om de
waterkoker te vullen.
- Zorg er altijd voor dat het waterniveau zich
tussen de minimummarkering en de
maximummarkering op de waterniveauindicator bevindt (fig. A).
• Reinig de buitenkant van het apparaat met
een vochtige doek.
• Reinig het voetstuk met een schone, droge
doek.
6
NL
Ontkalken van het apparaat (fig. A)
Het apparaat moet na iedere 25 keer gebruik
worden ontkalkt. Indien het apparaat moet
worden ontkalkt, gebruik dan een geschikt
ontkalkingsmiddel. Speciale ontkalkings­
middelen zijn verkrijgbaar bij ons servicestation.
Let op: Princess is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door ontkalkingsmiddelen.
Schade veroorzaakt door het niet regelmatig
ontkalken van het apparaat wordt niet gedekt
door de garantie.
Waarschuwing!
- Verwijder voor het ontkalken van het
apparaat de netstekker uit het stopcontact
en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water of
andere vloeistoffen.
Voorzichtig!
- Wees voorzichtig bij het ontkalken van het
apparaat om beschadiging van meubels of
kleding te voorkomen.
- Gebruik geen azijn of azijnconcentraat om
het apparaat te ontkalken.
- Gebruik geen citroenzuur om het apparaat
te ontkalken.
• Vul de waterkoker (3) met een geschikt
ontkalkingsmiddel.
• Laat het ontkalkingsmiddel inwerken.
• Spoel de waterkoker (3) grondig met
schoon water.
Disclaimer
Wijzigingen voorbehouden;
specificaties kunnen zonder opgave van
redenen worden gewijzigd.
7
EN
Congratulations!
Use
• Always be careful when using the
appliance.
• Beware of hot parts. The accessible
surfaces of the appliance can become very
hot during use. Only touch the handgrip
when the accessible surfaces are hot.
• Always protect the appliance from water or
excessive humidity.
• Do not operate the appliance if your hands
are wet. Do not operate the appliance if
you are barefoot.
• Carefully guide the mains cable to make
sure that it does not hang over the edge of
a worktop and cannot be caught
accidentally or tripped over.
• Never pull the mains cable to disconnect
the mains plug from the mains. Keep the
mains cable away from heat, oil and sharp
edges.
• Do not remove any part or accessory when
the mains plug is connected to the mains.
Always first disconnect the mains plug from
the mains.
• If the mains cable becomes damaged
during use, immediately disconnect the
mains plug from the mains. Do not touch
the mains cable before disconnecting the
mains plug from the mains.
• Disconnect the mains plug from the mains
when the appliance is not in use, before
assembly or disassembly and before
cleaning and maintenance.
You have purchased a Princess appliance.
Our aim is to provide quality products with
a tasteful design and at an affordable price.
We hope that you will enjoy this appliance for
many years.
Instructions for use
The instructions for use have been collected in
the corresponding section. Be familiar with the
safety instructions when you consult the
instructions for use.
Safety instructions
Warning!
- When using mains-powered appliances,
basic safety instructions must always be
followed to reduce the risk of fire, electric
shock and personal injury.
- Do not use the appliance near bathtubs,
showers, basins or other vessels
containing water.
• Read the entire manual carefully before use.
• The intended use is described in this
manual. The use of any accessory or the
performance of any operation with this
appliance other than recommended can
cause a risk of personal injury.
• Keep this manual for future reference.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• The use of this appliance by children or
persons with a physical, sensory, mental or
motorial disability, or lack of experience
and knowledge can give cause to hazards.
Persons responsible for their safety should
give explicit instructions or supervise the
use of the appliance.
• This appliance is intended to be used in
indoor only and similar applications such
as staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments; farm houses;
by clients in hotels, motels and other
residential type environments; bed and
breakfast type environments.
Safety of others
• Do not allow children or any person
unfamiliar with these instructions to use
the appliance.
• Do not allow children or animals to come
near the work area. Do not allow children
or animals to touch the appliance or mains
cable. Close supervision is necessary
when the appliance is used near children.
After use
• Disconnect the mains plug from the mains
and let the appliance cool down before
leaving it unattended and before replacing,
cleaning or inspecting any parts of the
appliance.
8
Inspection and repairs
• Before use, check the appliance for
damaged or defective parts. Inspect the
appliance for breakage of parts, damage to
switches and other conditions that can
affect the operation.
• Do not use the appliance if any part is
damaged or defective.
• Have any damaged or defective part
repaired or replaced by an authorised
repair agent.
• Never attempt to remove or replace any
parts other than those specified in this
manual.
• Before use, check the mains cable for wear
or damage.
• Do not use the appliance if the mains cable
or mains plug is damaged or defective. If
the mains cable or mains plug is damaged
or defective, it must be replaced by the
manufacturer or an authorised repair agent.
Safety instructions for water
boilers
U.K. Wiring instructions
• Before use, always check that the mains
voltage is the same as the voltage on the
rating plate of the appliance.
• Connect the appliance to an earthed wall
socket. If necessary, use an earthed
extension cable of a suitable diameter
(at least 3 x 1 mm2).
• For additional protection, install a residual
current device (RCD) with a rated residual
operating current that does not exceed
30 mA.
• The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or separate
remote-control system.
• Make sure that water cannot enter the
contact plugs of the mains cable and the
extension cable.
• Always fully unwind the mains cable and
the extension cable.
• Place the appliance on a stable and flat
surface.
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE
NEUTRAL
BROWN
LIVE
GREEN/YELLOW EARTH
As the colours of the wire in the mains lead of
this appliance may not correspond with the
colour markings identifying the terminals on
your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be
connected to the terminal which is marked
with the letter N or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be
connected to the terminal which is marked
with the letter L or coloured red.
The wire which is coloured GREEN/YELLOW
must be connected to the terminal which is
marked with the letter E or (
) and is coloured
GREEN or GREEN/YELLOW.
9
EN
Caution!
- Do not operate the water boiler on an
inclined plane.
• Place the appliance on a heat-resistant
and splash-proof surface.
• Make sure that there is sufficient space
around the appliance to allow heat to
escape and provide sufficient ventilation.
• Do not cover the appliance.
• Make sure that the appliance does not
come into contact with flammable material.
• Keep the appliance away from heat
sources.
• Only use the appliance with the supplied
base.
• Only switch on the appliance when the
heating element is fully immersed in water.
• Do not move the appliance while it is
switched on.
• Do not immerse the appliance in water or
other liquids. If the appliance is immersed
in water or other liquids, do not remove the
appliance with your hands. Immediately
remove the mains plug from the wall
socket. If the appliance is immersed in
water or other liquids, do not use the
appliance again.
• Store the appliance in a dry place when not
in use. Make sure that children do not have
access to stored appliances.
EN
If a 13Amp (BS1363) plug is used, a 13Amp
(BS1362) fuse must be fitted, or if any other
type of plug is used, a 13Amp fuse must be
fitted, either in the plug or adaptor, or on the
distribution board.
Warning! This appliance must be earthed.
Description (fig. A)
Your 232613/232614 Princess water boiler
has been designed for boiling water.
The appliance is not suitable for boiling liquids
other than water. The appliance is suitable for
domestic use only.
1.On/off switch
2.On/off indicator
3.Water boiler
4.Water level indicator
5.Lid
6.Lid release button
7.Handgrip
8.Base
Initial use
Preparation (fig. A & B)
• Clean the appliance.
Refer to ”Cleaning and maintenance”.
Warning!
- Before first use, completely fill the water
boiler with water without using the water for
consumption or other purposes.
• Fill the water boiler (3) with water up to the
maximum mark on the water level indicator
(4).
• Boil the water.
Refer to the section ”Boiling water”.
• Empty the water boiler (3).
Use
Boiling water (fig. A & B)
Warning!
- Before filling the water boiler, always
remove the water boiler from the base.
- Only use tap water to fill the water boiler.
- Always make sure that the water level is
between the minimum mark and the
maximum mark on the water level indicator
(fig. A). If the water level is below the
minimum mark, the water boiler will boil
dry. If the water level is above the
maximum mark, the water boiler will boil
over and hot water will spray out.
- Do not remove the water boiler from the
base until the appliance has been switched
off.
• Place the appliance on a stable and flat
surface.
• Remove the water boiler (3) from the base
(7).
• Open the lid (5) by pressing the lid release
button (6).
• Fill the water boiler (3) with water.
• Place the water boiler (3) onto the base (7).
• Insert the mains plug into the wall socket.
• To switch on the appliance, press the on/off
switch (1). The on/off indicator (2) comes
on. The appliance starts to boil the water.
• To interrupt the process, remove the mains
plug from the wall socket.
• If the process is completed, the appliance
switches off automatically. The on/off
indicator (2) goes off.
Cleaning and maintenance
Warning!
- Before cleaning or maintenance, remove
the mains plug from the wall socket and
wait until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance in water or
other liquids.
Caution!
- Do not use aggressive or abrasive cleaning
agents to clean the appliance.
- Do not use sharp objects to clean the
appliance.
• Clean the outside of the appliance with
a damp cloth.
• Clean the base with a clean, dry cloth.
10
Descaling the appliance (fig. A)
EN
The appliance must be descaled after every
25 uses. If the appliance must be descaled,
use a suitable descaling agent. Special
descaling agents are available from our
service station.
Note: Princess will not be responsible for any
damage caused by descaling agents.
Damage caused by not regularly descaling the
appliance is not covered by the guarantee.
Warning!
- Before descaling the appliance, remove
the mains plug from the wall socket and
wait until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance in water or
other liquids.
Caution!
- Be careful when descaling the appliance to
prevent damage to furniture or clothing.
- Do not use vinegar or vinegar concentrate
to descale the appliance.
- Do not use citric acid to descale the
appliance.
• Descale the water boiler (3) with a suitable
descaling agent.
• Let the descaling agent soak in.
• Thoroughly rinse the water boiler (3) with
clean water.
Disclaimer
Subject to change; specifications can be
changed without further notice.
11
Félicitations!
FR
Vous avez acheté un appareil Princess.
Nous souhaitons vous proposer des produits
de qualité associant un design raffiné et des
prix accessibles. Nous espérons que vous
profiterez longtemps de cet appareil.
Instructions d’utilisation
Les instructions d’utilisation ont été réunies
dans la section correspondante. Familiarisezvous avec les instructions de sécurité lorsque
vous consultez les instructions d’utilisation
Instructions de sécurité
Avertissement !
- Si vous utilisez un appareil électrique,
respectez les instructions de sécurité
élémentaires afin de réduire les risques
d’incendie, d’électrocution et de blessures.
- N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou
d’autres récipients contenant de l’eau.
• Lisez avec soin le manuel complet avant
utilisation.
• Ce manuel décrit l’utilisation prévue.
L’emploi de tout accessoire ou la
réalisation de toute opération avec cet
appareil autres que ceux recommandés est
une source potentielle de blessures.
• Conservez ce manuel pour référence future.
• Les enfants doivent toujours être surveillés
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.
• L’emploi de cet appareil par des enfants ou
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel, mental ou moteur
voire ne disposant pas des connaissances
et de l’expérience nécessaires est
potentiellement dangereux. Les personnes
responsables de leur sécurité doivent leur
fournir des instructions explicites voire les
surveiller pour utiliser l’appareil.
• Cet appareil est destiné à un usage
à l’intérieur et pour des applications
similaires comme les zones de cuisine
dans une boutique, un bureau ou autre
environnement ; les fermes ; la clientèle des
hôtels, motels et autres environnements
résidentiels ; et les Bed & Breakfast.
Utilisation
• Faites attention en utilisant l’appareil.
• Attention aux pièces chaudes. Les
surfaces accessibles de l’appareil peuvent
devenir très chaudes pendant l’utilisation.
Touchez seulement la poignée si les
surfaces accessibles sont chaudes.
• Protégez toujours l’appareil de l’eau et
d’une humidité excessive.
• N’utilisez pas l’appareil avec les mains
mouillées. N’employez pas l’appareil si
vous êtes pieds nus.
• Guidez avec soin le cordon d’alimentation
pour vous assurer qu’il ne pend pas sur le
bord d’un plan de travail et qu’il ne peut
pas être happé ou faire trébucher quelqu’un
accidentellement.
• Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation
pour débrancher la fiche secteur du
secteur. Maintenez le cordon d’alimentation
à l’écart de la chaleur, de l’huile et des
bords tranchants.
• Ne retirez aucune pièce ou accessoire
lorsque la fiche secteur est branchée sur le
secteur. Débranchez toujours d’abord la
fiche secteur du secteur
• Si le cordon d’alimentation est endommagé
pendant l’utilisation, débranchez
immédiatement la fiche secteur du secteur.
Ne touchez pas le cordon d’alimentation
avant d’avoir débranché la fiche secteur du
secteur.
• Débranchez la fiche secteur du secteur
lorsque l’appareil n’est pas utilisé, avant le
montage ou le démontage de même
qu’avant le nettoyage ou l’entretien.
Sécurité des tiers
• Ne laissez jamais aucun enfant ou aucune
personne non familiarisée avec ces
instructions utiliser cet appareil.
12
• Connectez l’appareil à une prise murale
mise à la terre. Si nécessaire, vous pouvez
utiliser une rallonge d’un diamètre adapté
(au moins 3 x 1 mm2).
• Pour maximiser la protection, installez un
dispositif de courant résiduel (RCD)
présentant une intensité de service
résiduelle nominale inférieure ou égale
à 30 mA.
• L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé
avec une minuterie externe ou un système
de télécommande séparé.
• Assurez-vous que l’eau ne peut pas
s’infiltrer dans les contacts de prise du
cordon d’alimentation et de la rallonge.
• Déroulez toujours complètement le cordon
d’alimentation et la rallonge.
• Placez l’appareil sur une surface plane et
stable.
Attention !
- N’utilisez pas la bouilloire sur un plan
incliné.
• Placez l’appareil sur une surface résistante
à la chaleur et aux projections.
• Assurez-vous que l’appareil dispose d’un
dégagement suffisant pour que la chaleur
se dissipe tout en assurant une ventilation
satisfaisante.
• Ne couvrez pas l’appareil.
• Assurez-vous que l’appareil n’entre en
contact avec aucune matière inflammable.
• Maintenez l’appareil à l’écart des sources
de chaleur.
• Utilisez l’appareil uniquement avec la base
fournie.
• Mettez l’appareil en marche uniquement
lorsque l’élément chauffant est
complètement immergé sous l’eau.
• Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il est en
marche.
• Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou
autres liquides. Si l’appareil est plongé
dans l’eau ou d’autres liquides, ne retirez
pas l’appareil avec vos mains. Débranchez
immédiatement la fiche secteur de la prise
murale. Si l’appareil est plongé dans l’eau
ou autre liquide, ne l’utilisez pas
à nouveau.
Après utilisation
• Débranchez la fiche secteur du secteur et
laissez l’appareil refroidir avant de le
laisser sans surveillance et avant de
remplacer, de nettoyer ou d’inspecter l’une
quelconque de ses pièces.
• Rangez l’appareil dans un endroit sec
lorsqu’il n’est pas utilisé. Assurez-vous que
les enfants ne puissent pas accéder aux
appareils rangés.
Inspection et réparations
• Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez qu’il n’est
pas endommagé et qu’aucune pièce n’est
défectueuse. Vérifiez si l’appareil présente
des pièces cassées, des boutons
endommagés ou d’autres dégâts
susceptibles d’affecter son fonctionnement.
• N’utilisez pas l’appareil si une pièce est
endommagée ou défectueuse.
• Faites réparer ou remplacer toute pièce
endommagée ou défectueuse par un
réparateur agréé.
• N’essayez jamais d’enlever ou de changer
des pièces autres que celles spécifiées
dans ce manuel.
• Avant utilisation, vérifiez si le cordon
d’alimentation est usé ou endommagé.
• N’utilisez pas l’appareil si le cordon
d’alimentation ou la fiche secteur est
endommagé ou défectueux. Si le cordon
d’alimentation ou la fiche secteur est
endommagé ou défectueux, il doit être
remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Instructions de sécurité pour les
bouilloires
• Avant toute utilisation, vérifiez que la
tension du secteur correspond à celle
indiquée sur la plaque signalétique de
l’appareil.
13
FR
• Ne laissez aucun enfant ou animal
s’approcher de la zone de travail.
Ne laissez aucun enfant ou animal toucher
l’appareil ou le cordon d’alimentation.
Redoublez de vigilance lorsque l’appareil
est utilisé à proximité d’enfants.
Description (fig. A)
FR
Votre bouilloire 232613/232614 Princess a été
conçue pour faire bouillir de l’eau. L’appareil
n’est pas prévu pour faire bouillir d’autres
liquides que l’eau. L’appareil est réservé à un
usage domestique.
1.Interrupteur marche/arrêt
2.Témoin marche/arrêt
3.Bouilloire
4.Indicateur de niveau d’eau
5.Couvercle
6.Bouton de déblocage du couvercle
7.Poignée
8.Base
Utilisation initiale
Préparation (fig. A & B)
• Nettoyez l’appareil.
Voir ”Nettoyage et entretien”.
Avertissement !
- Avant la première utilisation, remplissez
complètement la bouilloire d’eau sans
utiliser l’eau à des fins de consommation
ou autres.
• Remplissez la bouilloire (3) avec de l’eau
jusqu’au repère maximum sur l’indicateur
de niveau d’eau (4).
• Faites bouillir l’eau.
Consultez la section ”Faire bouillir l’eau”.
• Videz la bouilloire (3).
Utilisation
Faire bouillir l’eau (fig. A & B)
Avertissement !
- Avant de remplir la bouilloire, retirez-la
toujours de sa base.
- Utilisez uniquement de l’eau du robinet
pour remplir la bouilloire.
- Assurez-vous toujours que le niveau d’eau
est entre les repères minimum et maximum
de l’indicateur de niveau d’eau (fig. A). Si le
niveau d’eau est sous le repère minimum,
la bouilloire fonctionne à sec.
Si le niveau d’eau est au-dessus du repère
maximum, la bouilloire va déborder et de
l’eau chaude être projetée à l’extérieur.
- Ne retirez pas la bouilloire de sa base tant
que l’appareil n’est pas hors tension.
• Placez l’appareil sur une surface plane et
stable.
• Retirez la bouilloire (3) de sa base (7).
• Ouvrez le couvercle (5) en appuyant sur le
bouton de déblocage de couvercle (6).
• Remplissez la bouilloire (3) avec de l’eau.
• Placez la bouilloire (3) sur sa base (7).
• Insérez la fiche secteur dans la prise
murale.
• Pour mettre l’appareil en marche, appuyez
sur l’interrupteur marche/arrêt (1).
Le témoin marche/arrêt (2) s’allume.
L’appareil commence à faire bouillir l’eau.
• Pour arrêter le processus, retirez la fiche
secteur de la prise murale.
• Si le processus est terminé, l’appareil
s’arrête automatiquement.
Le témoin marche/arrêt (2) s’éteint.
Nettoyage et entretien
Avertissement !
- Avant le nettoyage ou l’entretien, retirez la
fiche secteur de la prise murale et attendez
que l’appareil refroidisse.
- Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou
autres liquides.
Attention !
- N’utilisez pas de produits de nettoyage
agressifs ou abrasifs pour nettoyer
l’appareil.
- Ne nettoyez pas l’appareil avec des objets
coupants.
• Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un
chiffon humide.
• Nettoyez la base à l’aide d’un chiffon
propre et sec.
14
Détartrage de l’appareil (fig. A)
FR
L’appareil doit être détartré toutes les
25 utilisations. Si l’appareil doit être détartré,
utilisez un détartrant adapté. Des agents
détartrants spéciaux sont disponibles auprès
de notre station d’entretien.
Remarque : Princess décline toute
responsabilité pour tout dommage occasionné
par les agents détartrants. Les dommages
causés par l’absence de détartrage régulier de
l’appareil ne sont pas couverts par la garantie.
Avertissement !
- Avant son détartrage, arrêtez toujours
l’appareil, débranchez la fiche secteur de
la prise murale et attendez que l’appareil
refroidisse.
- Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou
autres liquides.
Attention !
- Attention lors du détartrage de l’appareil
à ne pas endommager le mobilier ou les
vêtements.
- N’utilisez ni vinaigre, ni concentré de
vinaigre pour détartrer l’appareil.
- N’utilisez pas d’acide citrique pour détartrer
l’appareil.
• Détartrez la bouilloire (3) avec un agent
détartrant adapté.
• Laissez l’agent détartrant agir.
• Rincez soigneusement la bouilloire (3)
avec de l’eau propre.
Clause de non responsabilité
Sous réserve de modifications ;
les spécifications peuvent être modifiées sans
préavis.
15
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben ein Princess Gerät erworben.
Unser Ziel ist es, Qualitätsprodukte mit einem
geschmackvollen Design zu einem
erschwinglichen Preis anzubieten. Wir hoffen,
dass Sie viele Jahre Gefallen an diesem Gerät
finden.
Bedienungsanleitung
DE
Die Bedienungsanleitung wurde im
entsprechenden Abschnitt zusammengestellt.
Machen Sie sich mit den Sicherheits­
anweisungen vertraut, wenn Sie die
Bedienungsanleitung lesen.
Sicherheitsanweisungen
Achtung!
- Beim Gebrauch von netzbetriebenen
Geräten müssen stets die grundsätzlichen
Sicherheitsanweisungen befolgt werden,
um die Gefahr von Bränden,
Stromschlägen und Personenverletzungen
zu verringern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen, Duschen, Bassins
oder anderen Wasserbehältern.
• Lesen Sie das gesamte Handbuch vor
dem Gebrauch sorgfältig durch.
• Der bestimmungsgemäße Gebrauch ist in
diesem Handbuch beschrieben. Der
Gebrauch von nicht empfohlenem Zubehör
oder das Ausführen von anderen als den
für dieses Gerät empfohlenen Arbeiten
kann gefährlich sein und zu
Personenverletzungen führen.
• Bewahren Sie dieses Handbuch zur
künftigen Bezugnahme auf.
• Kinder müssen stets beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerät spielen.
• Die Benutzung des Geräts durch Kinder
oder durch Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen, geistigen oder
motorischen Fähigkeiten oder ohne das
erforderliche Wissen und die nötige
Erfahrung kann gefährlich sein!
Die für die Sicherheit verantwortlichen
Personen müssen klare Anweisungen
geben oder den Gebrauch des Geräts
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nur in geschlossenen
Räumen und ähnlichen Anwendungen wie
in Personalküchenbereichen von
Geschäften, Büros und anderen
Arbeitsumgebungen, in Gutshäusern und
von Kunden in Hotels, Motels und anderen
Wohnbereichen zum Schlafen und
Frühstücken verwendet werden.
Gebrauch
• Gehen Sie beim Gebrauch des Geräts
stets vorsichtig vor.
• Vorsicht vor heißen Teilen. Die zugänglichen
Oberflächen des Geräts können beim
Gebrauch sehr heiß werden. Fassen Sie
nur den Handgriff an, wenn die
zugänglichen Flächen heiß sind.
• Schützen Sie das Gerät stets vor Wasser
oder übermäßiger Feuchtigkeit.
• Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen
Händen. Betreiben Sie das Gerät nicht
barfuß.
• Führen Sie das Netzkabel vorsichtig, um
sicherzustellen, dass es nicht an der Kante
einer Arbeitsplatte hängen bleibt und nicht
versehentlich daran gezogen oder darüber
gestolpert wird.
• Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den
Netzstecker aus der Wandsteckdose zu
ziehen. Halten Sie das Netzkabel von
Hitzequellen, Öl und scharfen Kanten fern.
• Entfernen Sie kein Teil und kein Zubehör,
solange der Netzstecker noch mit der
Wandsteckdose verbunden ist. Ziehen Sie
stets zunächst den Netzstecker aus der
Wandsteckdose.
• Wird das Netzkabel beim Gebrauch
beschädigt, ziehen Sie sofort den
Netzstecker aus der Wandsteckdose.
Berühren Sie das Netzkabel nicht, solange
der Netzstecker noch nicht aus der
Wandsteckdose gezogen wurde.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose, wenn das Gerät nicht
gebraucht wird, sowie vor der Zerlegung
bzw. dem Zusammenbau und vor der
Reinigung und Wartung.
16
Sicherheit Anderer
• Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch
stets, dass die Netzspannung mit der
Spannung auf dem Typenschild des Geräts
übereinstimmt.
• Schließen Sie das Gerät an eine geerdete
Wandsteckdose an. Verwenden Sie
nötigenfalls ein geerdetes
Verlängerungskabel mit einem geeigneten
Durchmesser (mindestens 3 x 1 mm2).
• Lassen Sie als zusätzliche Schutzmaß­
nahme einen Fehlerstromschutzschalter
(FI-Schutzschalter) installieren, der einen
Nenn-Fehlerstrom von 30 mA nicht
überschreitet.
• Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, von
einer externen Zeitschaltuhr oder einem
Fernsteuersystem betrieben zu werden.
• Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die
Steckkontakte des Netzkabels und in das
Verlängerungskabel eindringen kann.
• Wickeln Sie das Netzkabel und das
Verlängerungskabel stets vollständig ab.
• Stellen Sie das Gerät auf eine stabile,
flache Oberfläche.
Vorsicht!
- Betreiben Sie den Wasserkocher nicht auf
einer schrägen Ebene.
• Stellen Sie das Gerät auf eine hitze­
beständige und spritzgeschützte Oberfläche.
• Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät
ausreichend Platz vorhanden ist, damit die
Wärme entweichen kann und eine
ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
• Decken Sie das Gerät nicht ab.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit
entzündlichem Material in Berührung kommt.
• Halten Sie das Gerät von Wärmequellen
fern.
• Verwenden Sie das Gerät nur mit dem
mitgelieferten Gerätefuß.
• Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn das
Heizelement vollständig in Wasser
eingetaucht ist.
• Bewegen Sie das Gerät nicht, während es
eingeschaltet ist.
Nach dem Gebrauch
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose und lassen Sie das Gerät
abkühlen, bevor Sie es unbeaufsichtigt
zurücklassen oder bevor Sie Teile des
Geräts austauschen, reinigen oder
überprüfen.
• Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch
an einem trockenen Ort auf. Vergewissern
Sie sich, dass Kinder keinen Zugang zu
den aufbewahrten Geräten haben.
Überprüfung und Reparaturen
• Prüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch
auf beschädigte oder defekte Teile.
Überprüfen Sie das Gerät auf gebrochene
Teile, Schäden an den Schaltern und auf
andere Zustände, die den Betrieb
beeinträchtigen können.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein
Teil beschädigt oder defekt ist.
• Lassen Sie ein beschädigtes oder defektes
Teil von einem autorisierten Reparatur­
betrieb reparieren oder austauschen.
• Versuchen Sie niemals, andere als in
diesem Handbuch angegebene Teile zu
entfernen oder auszutauschen.
• Prüfen Sie das Netzkabel vor dem
Gebrauch auf Verschleiß und
Beschädigung.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das
Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der
Netzstecker beschädigt oder defekt, muss
das Teil vom Hersteller oder einem
autorisierten Reparaturbetrieb ausgetauscht
werden.
17
DE
Sicherheitsanweisungen für
Wasserkocher
• Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern
oder anderen Personen benutzen, die mit
dieser Bedienungsanleitung nicht vertraut
sind.
• Lassen Sie keine Kinder oder Tiere in die
Nähe des Arbeitsbereichs kommen.
Lassen Sie keine Kinder oder Tiere das
Gerät oder das Netzkabel berühren.
Wird das Gerät in der Nähe von Kindern
verwendet, ist eine strenge Aufsicht
erforderlich.
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten ein. Falls das
Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eingetaucht wurde, nehmen Sie es nicht
mit Ihren Händen heraus. Ziehen Sie sofort
den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
Falls das Gerät in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eingetaucht wird, darf es
nicht mehr verwendet werden.
DE
Beschreibung (Abb. A)
Ihr 232613/232614 Princess Wasserkocher
wurde zum Kochen von Wasser konstruiert.
Das Gerät ist nicht zum Kochen von anderen
Flüssigkeiten als Wasser geeignet. Das Gerät
ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
1.Ein-/Aus-Schalter
2.Ein-/Aus-Anzeige
3.Wasserkocher
4.Wasserstandanzeige
5.Deckel
6.Deckelfreigabeknopf
7.Handgriff
8.Gerätefuß
Erster Gebrauch
Vorbereitung (Abb. A & B)
• Reinigen Sie das Gerät. Siehe ”Reinigung
und Wartung”.
Achtung!
- Füllen Sie den Wasserkocher vor dem
Erstgebrauch mit Wasser, ohne dass Sie
das Wasser danach zum Verbrauch oder
anderen Zwecken verwenden.
• Füllen Sie den Wasserkocher (3) bis zur
Maximalmarke auf der
Wasserstandsanzeige (4) mit Wasser.
• Kochen Sie das Wasser.
Siehe Abschnitt ”Kochen von Wasser”.
• Entleeren Sie den Wasserkocher (3).
Gebrauch
Kochen von Wasser (Abb. A & B)
Achtung!
- Nehmen Sie den Wasserkocher vor dem
Füllen immer vom Gerätefuß.
- Verwenden Sie zum Füllen des Wasser­
kochers ausschließlich Leitungswasser.
- Vergewissern Sie sich stets, dass sich der
Wasserstand zwischen der Mindest- und
der Maximalmarke auf der
Wasserstandsanzeige (Abb. A) befindet.
Befindet sich der Wasserstand unterhalb
der Mindestmarke, kocht der
Wasserkocher trocken. Befindet sich der
Wasserstand oberhalb der Maximalmarke,
kocht der Wasserkocher über und das
heiße Wasser spritzt heraus.
- Nehmen Sie den Wasserkocher erst dann
vom Gerätefuß, wenn das Gerät
abgeschaltet wurde.
• Stellen Sie das Gerät auf eine stabile,
flache Oberfläche.
• Nehmen Sie den Wasserkocher (3) vom
Gerätefuß (7).
• Öffnen Sie den Deckel (5) durch Druck auf
den Deckelfreigabeknopf (6).
• Füllen Sie den Wasserkocher (3) mit Wasser.
• Stellen Sie den Wasserkocher (3) auf den
Gerätefuß (7).
• Stecken Sie den Netzstecker in die
Wandsteckdose.
• Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie
den Ein-/Aus-Schalter (1). Die Ein-/AusAnzeige (2) leuchtet auf. Das Gerät beginnt,
das Wasser zum Kochen zu bringen.
• Um den Vorgang zu unterbrechen, ziehen
Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
• Ist der Vorgang abgeschlossen, schaltet
sich das Gerät automatisch aus. Die Ein-/
Aus-Anzeige (2) erlischt.
18
• Entkalken Sie den Wasserkocher (3) mit
einem geeigneten Entkalker.
• Lassen Sie den Entkalker einwirken.
• Spülen Sie den Wasserkocher (3)
gründlich mit sauberem Wasser.
Reinigung und Wartung
Achtung!
- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung
stets den Netzstecker aus der
Wandsteckdose und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten ein.
Vorsicht!
- Verwenden Sie keine aggressiven oder
scheuernden Mittel, um das Gerät zu
reinigen.
- Verwenden Sie keine scharfen
Gegenstände, um das Gerät zu reinigen.
Haftungsausschluss
DE
Änderungen vorbehalten; die Daten können
ohne Vorankündigung geändert werden.
• Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit
einem feuchten Lappen.
• Reinigen Sie den Gerätefuß mit einem
sauberen trockenen Lappen.
Entkalken des Geräts (Abb. A)
Das Gerät muss alle 25 Einsätze entkalkt
werden. Muss das Gerät entkalkt werden,
verwenden Sie einen geeigneten Entkalker.
Spezielle Entkalker sind bei unserem
Kundendienst erhältlich.
Hinweis: Princess haftet nicht für durch
Entkalker entstandene Schäden. Schäden, die
durch ein nicht regelmäßiges Entkalken des
Geräts entstanden sind, sind nicht von der
Garantie abgedeckt.
Achtung!
- Ziehen Sie vor dem Entkalken des Geräts
den Netzstecker aus der Wandsteckdose
und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt
ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten ein.
Vorsicht!
- Gehen Sie beim Entkalken des Geräts
vorsichtig vor, um Schäden an Möbeln
oder Kleidung zu vermeiden.
- Verwenden Sie keinen Essig und kein
Essigkonzentrat, um das Gerät zu
entkalken.
- Verwenden Sie keine Zitronensäue, um
das Gerät zu entkalken.
19
¡Enhorabuena!
Ha adquirido un aparato Princess. Nuestro
objetivo es suministrar productos de calidad
con un diseño elegante a un precio asequible.
Esperamos que disfrute de este aparato
durante muchos años.
Instrucciones de uso
Las instrucciones de uso se han incluido en la
sección correspondiente. Familiarícese con
las instrucciones de seguridad cuando
consulte las instrucciones de uso.
ES
Instrucciones de seguridad
¡Advertencia!
- Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre
deben seguirse instrucciones de seguridad
básicas a fin de reducir el riesgo de
incendios, descargas eléctricas y lesiones
personales.
- No utilice el aparato cerca de bañeras,
duchas, lavabos u otros recipientes que
contengan agua.
• Lea detenidamente el manual íntegro
antes del uso.
• En el presente manual se describe el uso
previsto de este aparato. La utilización de
cualquier accesorio o la realización de
operaciones distintas a las recomendadas
con este aparato puede provocar un riesgo
de lesiones personales.
• Conserve este manual para consultas
posteriores.
• Supervise siempre a los niños para
asegurarse de que no jueguen con el
aparato.
• La utilización de este aparato por niños
o personas con una discapacidad física,
sensorial, mental o motora o que no
tengan el conocimiento y la experiencia
necesarios puede provocar riesgos. Las
personas responsables de su seguridad
deben ofrecer instrucciones explícitas
o supervisar la utilización del aparato.
• Este aparato se ha diseñado para su uso
únicamente en interiores y en aplicaciones
tales como zonas de cocina para el
personal en tiendas, oficinas y otros
entornos laborales; granjas; por parte de
clientes en hoteles, moteles y otros
entornos de tipo residencial; así como
pensiones, etc.
Uso
• Tenga siempre cuidado cuando utilice el
aparato.
• Tenga cuidado con las piezas calientes.
Las superficies accesibles del aparato se
pueden calentar mucho durante el uso.
Toque sólo la empuñadura cuando las
superficies accesibles estén calientes.
• Proteja siempre el aparato del agua
o de la humedad excesiva.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas. No utilice el aparato si se
encuentra descalzo.
• Guíe con cuidado el cable eléctrico para
asegurarse de que no cuelgue por encima
del borde de una superficie de trabajo
y pueda engancharse accidentalmente
o tropezarse con él.
• Nunca tire del cable eléctrico para
desconectar el enchufe de la red eléctrica.
Mantenga el cable eléctrico alejado del
calor, del aceite y de las aristas vivas.
• No quite ninguna pieza o accesorio cuando
el enchufe esté conectado a la red
eléctrica. Desconecte siempre primero el
enchufe de la red eléctrica.
• Si el cable eléctrico resulta dañado durante
el uso, desconecte inmediatamente el
enchufe de la red eléctrica. No toque el
cable eléctrico antes de desconectar el
enchufe de la red eléctrica.
• Desconecte el enchufe de la red eléctrica
cuando el aparato no esté en uso, antes
del montaje o el desmontaje y antes de la
limpieza y el mantenimiento.
Seguridad de otras personas
• No deje que el aparato sea utilizado por
niños o por personas que no estén
familiarizadas con estas instrucciones de
uso.
20
Tras el uso
• Desconecte el enchufe de la red eléctrica y
deje que se enfríe el aparato si va a dejarlo
desatendido y antes de sustituir, limpiar
o inspeccionar piezas del aparato.
• Almacene el aparato en un lugar seco
cuando no lo utilice. Asegúrese de que los
niños no tengan acceso a los aparatos
almacenados.
Inspección y reparaciones
• Antes del uso, compruebe si el aparato
está dañado o tiene piezas defectuosas.
Inspeccione el aparato para comprobar si
hay piezas rotas, interruptores dañados
y otras situaciones que puedan afectar al
funcionamiento.
• No utilice el aparato si hay alguna pieza
dañada o defectuosa.
• Encargue al servicio técnico autorizado
que repare o sustituya las piezas
defectuosas o dañadas.
• Nunca intente quitar o sustituir piezas que
no sean las especificadas en este manual.
• Antes del uso, compruebe si el cable
eléctrico presenta desgaste o daños.
• No utilice el aparato si el cable eléctrico
o el enchufe eléctrico está dañado
o defectuoso. Si el cable eléctrico o el
enchufe eléctrico está dañado o
defectuoso, éste debe ser sustituido por el
fabricante o un servicio técnico autorizado.
Instrucciones de seguridad para
hervidores de agua
• Antes del uso, compruebe siempre que la
tensión de red sea la misma que se indica
en la placa de características del aparato.
• Conecte el aparato a un enchufe con toma
de tierra. En caso necesario, utilice un
cable alargador con toma de tierra de un
diámetro adecuado (al menos 3 x 1 mm2).
21
ES
• Para una protección adicional, instale un
dispositivo de corriente residual (DCR) con
una corriente operativa residual nominal
que no supere los 30 mA.
• El aparato no se ha diseñado para funcionar
mediante un temporizador externo o un
sistema de control remoto independiente.
• Asegúrese de que no pueda entrar agua
en los enchufes de contacto del cable
eléctrico y el cable alargador.
• Desenrolle siempre totalmente el cable
eléctrico y el cable alargador.
• Coloque el aparato sobre una superficie
estable y plana.
¡Atención!
- No haga funcionar el hervidor de agua
sobre un plano inclinado.
• Coloque el aparato sobre una superficie
resistente al calor y a prueba de
salpicaduras.
• Asegúrese de que haya suficiente espacio
alrededor del aparato para permitir que el
calor escape y ofrecer suficiente
ventilación.
• No cubra el aparato.
• Asegúrese de que el aparato no entre en
contacto con materiales inflamables.
• Mantenga el aparato alejado de fuentes de
calor.
• Utilice el aparato únicamente con la base
suministrada.
• Encienda el aparato únicamente cuando el
elemento calefactor esté totalmente
sumergido en agua.
• No mueva el aparato mientras esté
encendido.
• No sumerja el aparato en agua ni otros
líquidos. Si el aparato se sumerge en agua
u otros líquidos, no saque el aparato con
las manos. Retire inmediatamente el
enchufe eléctrico de la toma de pared.
Si el aparato se sumerge en agua u otros
líquidos, no vuelva a utilizarlo.
• No permita que niños ni animales se
acerquen a la zona de trabajo. No permita
que niños ni animales toquen el aparato ni
el cable eléctrico. Es necesario estar muy
atento cuando se utiliza el aparato cerca
de niños.
Descripción (fig. A)
El hervidor de agua Princess 232613/232614
se ha diseñado para hervir agua. El aparato
no es adecuado para hervir otros líquidos que
no sean agua. El aparato es adecuado sólo
para uso doméstico.
1.Interruptor de encendido/apagado
2.Indicador de encendido/apagado
3.Hervidor de agua
4.Indicador de nivel de agua
5.Tapa
6.Botón de desbloqueo de la tapa
7.Empuñadura
8.Base
ES
Uso inicial
Preparación (fig. A & B)
• Limpie el aparato.
Consulte ”Limpieza y mantenimiento”.
¡Advertencia!
- Antes del primer uso, llene completamente
el hervidor de agua sin usar el agua para
el consumo u otros fines.
• Llene el hervidor de agua (3) con agua
hasta la marca de máximo en el indicador
de nivel de agua (4).
• Hierva el agua.
Consulte la sección ”Hervido de agua”.
• Vacíe el hervidor de agua (3).
Uso
Hervido de agua (fig. A & B)
¡Advertencia!
- Antes de llenar el hervidor de agua, retire
siempre éste de la base.
- Utilice únicamente agua del grifo para
llenar el hervidor de agua.
- Asegúrese siempre de que el nivel de
agua esté entre la marca de mínimo y de
máximo en el indicador de nivel de agua
(fig. A). Si el nivel de agua está debajo de
la marca de mínimo, el hervidor de agua
hervirá en seco. Si el nivel de agua está
por encima de la marca de máximo,
el hervidor de agua rebosará al hervir y
saldrá agua despedida.
- No retire el hervidor de agua de la base
hasta que el aparato se haya apagado.
• Coloque el aparato sobre una superficie
estable y plana.
• Retire el hervidor de agua (3) de la base (7).
• Abra la tapa (5) pulsando el botón de
desbloqueo de la tapa (6).
• Llene el hervidor de agua (3).
• Coloque el hervidor de agua (3) en la base
(7).
• Inserte el enchufe eléctrico en la toma de
pared.
• Para encender el aparato, pulse el
interruptor de encendido/apagado (1).
El indicador de encendido/apagado (2) se
enciende. El aparato empieza a hervir el
agua.
• Para interrumpir el proceso, retire el
enchufe eléctrico de la toma de pared.
• Si el proceso ha finalizado, el aparato se
desconecta automáticamente. El indicador
de encendido/apagado (2) se apaga.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
- Antes de la limpieza o el mantenimiento,
retire el enchufe eléctrico de la toma de
pared y espere hasta que se haya enfriado
el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni otros
líquidos.
¡Atención!
- No utilice productos de limpieza agresivos
o abrasivos para limpiar el aparato.
- No utilice objetos afilados para limpiar el
aparato.
• Limpie el exterior del aparato con un paño
húmedo.
• Limpie la base con un paño limpio y seco.
Descalcificación del aparato (fig. A)
El aparato debe descalcificarse tras cada
25 usos. Si tiene que descalcificar el aparato,
utilice un producto descalcificador adecuado.
Los productos descalcificadores también se
encuentran disponibles en nuestro centro de
servicio técnico.
22
Nota: Princess no será responsable de los
daños provocados por los productos
descalcificadores. Los daños causados por no
descalcificar periódicamente el aparato no
están cubiertos por la garantía.
ES
¡Advertencia!
- Antes de descalcificar el aparato, retire el
enchufe eléctrico de la toma de pared
y espere hasta que se haya enfriado el
aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni otros
líquidos.
¡Atención!
- Tenga cuidado al descalcificar el aparato
para evitar daños en el mobiliario o la ropa.
- No utilice vinagre ni concentrado de
vinagre para descalcificar el aparato.
- No utilice ácido cítrico para descalcificar el
aparato.
• Descalcifique el hervidor de agua (3) con
un producto descalcificador adecuado.
• Deje en remojo el producto descalcificador.
• Aclare bien el hervidor de agua (3) con
agua limpia.
Descargo de responsabilidad
Sujeto a cambios; las especificaciones
pueden modificarse sin previo aviso.
23
Congratulazioni!
Avete acquistato un apparecchio Princess.
Il nostro scopo è quello di fornire prodotti di
qualità con un design gradevole, ad un prezzo
interessante. Ci auguriamo che possiate
usufruire di questo apparecchio per molti anni
a venire.
Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso sono state raccolte nella
sezione corrispondente. Nel consultare le
istruzioni per l’uso, si prega di leggere con
attenzione le istruzioni per la sicurezza,
imparando a conoscerle a fondo.
Istruzioni per la sicurezza
IT
Avvertenza!
- Durante l’utilizzo di apparecchi collegati
alla rete di alimentazione elettrica, seguire
sempre le istruzioni di sicurezza basilari,
per ridurre il rischio di incendio, scariche
elettriche e lesioni personali.
- Non usare l’apparecchio in prossimità di
vasche da bagno, docce, bacinelle o altri
recipienti contenenti acqua.
• Leggere attentamente l’intero manuale
prima dell’uso.
• Questo manuale ne descrive l’uso previsto.
L’impiego di accessori o lo svolgimento di
qualsiasi operazione, con questo
apparecchio, secondo modalità diverse da
quelle consigliate, possono comportare un
rischio di lesioni personali.
• Conservare questo manuale per poterlo
consultare in futuro.
• Controllare sempre che i bambini non
giochino con l’apparecchio.
• L’uso dell’apparecchio da parte di bambini
o persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali, mentali o motorie oppure senza
la necessaria pratica ed esperienza può
causare rischi. Le persone responsabili per
la loro sicurezza devono offrire istruzioni
precise oppure supervisionare l’uso
dell’apparecchio.
• L’apparecchio è progettato esclusivamente
per l’uso al coperto e in applicazioni simili
quali stanze adibite a cucine per il
personale in negozi, uffici e altri ambienti di
lavoro; fattorie; per clienti di hotel, motel
e altri ambienti di tipo residenziale; bed and
breakfast.
Uso
• Porre sempre attenzione nell’utilizzare
l’apparecchio.
• Porre attenzione alle parti riscaldate.
Le superfici accessibili dell’apparecchio
possono diventare molto calde durante
l’uso. Quando le superfici accessibili sono
calde toccare esclusivamente
l’impugnatura.
• Proteggere sempre l’apparecchio dal
contatto con l’acqua o dall’eccessiva
umidità.
• Non usare l’apparecchio con le mani
bagnate. Non azionare l’apparecchio
a piedi nudi.
• Accompagnare sempre con cura il cavo di
alimentazione, per fare in modo che non
rimanga impigliato nel bordo di sporgenze
o ripiani e non possa costituire fonte di
rischio di incidenti o cadute.
• Per scollegare la spina di alimentazione
elettrica, non tirare mai il cavo di
alimentazione. Tenere il cavo di
alimentazione lontano da fonti di calore,
olio e spigoli taglienti.
• Non rimuovere parti o accessori se la spina
di alimentazione è collegata alla rete di
alimentazione. Scollegare sempre prima la
spina di alimentazione dalla rete di
alimentazione.
• Se il cavo di alimentazione si dovesse
danneggiare durante l’uso, scollegare
immediatamente la spina di alimentazione
dalla rete di alimentazione. Non toccare il
cavo di alimentazione prima di scollegare
la spina di alimentazione dalla rete di
alimentazione.
• Se l’apparecchio non viene utilizzato, prima
di eseguire operazioni di montaggio o
smontaggio e prima di effettuare interventi di
pulizia e manutenzione, scollegare sempre la
spina dalla rete di alimentazione elettrica.
24
Istruzioni di sicurezza per bollitori
• Impedire l’uso dell’apparecchio ai bambini
o a chiunque non abbia familiarità con
queste istruzioni.
• Tenere lontano dall’area di lavoro i bambini
e gli animali. I bambini e gli animali non
devono toccare l’apparecchio o il cavo di
alimentazione. Esercitare un’attenta
supervisione in caso di utilizzo
dell’apparecchio in presenza di bambini.
• Prima dell’uso, verificare sempre che la
tensione di rete corrisponda alla tensione
riportata sulla targhetta nominale
dell’apparecchio.
• Collegare l’apparecchio a una presa
a parete dotata di messa a terra. Se
necessario, utilizzate un cavo di prolunga
con conduttore di messa a terra di
diametro adatto (almeno 3 x 1 mm2).
• Come ulteriore protezione, installare un
interruttore differenziale (RCD) con una
corrente residua di funzionamento
nominale non superiore a 30 mA.
• L’apparecchio non è previsto per essere
azionato mediante timer esterno
o telecomando.
• Verificare che l’acqua non penetri negli
spinotti del cavo di alimentazione e del
cavo di prolunga.
• Srotolare sempre completamente il cavo di
alimentazione e il cavo di prolunga.
• Collocare l’apparecchio su una superficie
uniforme e stabile.
Attenzione!
- Non utilizzare il bollitore su un piano
inclinato.
• Collocare l’apparecchio su una superficie
resistente al calore e agli schizzi.
• Verificare che attorno all’apparecchio vi sia
sufficiente spazio per consentire la
fuoriuscita del calore e fornire un’adeguata
ventilazione.
• Non coprire l’apparecchio.
• Verificare che l’apparecchio non entri in
contatto con materiale infiammabile.
• Tenere l’apparecchio a distanza dalle
superfici calde.
• Utilizzare l’apparecchio esclusivamente
con la base in dotazione.
• Accendere l’apparecchio esclusivamente
quando l’elemento riscaldante
è completamente immerso nell’acqua.
• Non spostare l’apparecchio quando
è acceso.
• Non immergere l’apparecchio in acqua o in
altri liquidi. Se l’apparecchio viene
immerso in acqua o in altri liquidi, non
rimuovere l’apparecchio con le mani.
Dopo l’uso
• Scollegare la spina dalla rete di
alimentazione elettrica e lasciare raffreddare
l’apparecchio prima di lasciarlo incustodito
e prima di cambiare, pulire o ispezionare
una parte qualsiasi dello stesso.
• Riporre l’apparecchio in un luogo asciutto
quando non viene utilizzato. Assicurarsi
che i bambini non abbiano accesso agli
apparecchi riposti.
Ispezione e riparazione
• Prima dell’uso, controllare l’apparecchio
verificando che non presenti parti
danneggiate o difettose. Ispezionare
l’apparecchio per rilevare eventuali parti
rotte, interruttori danneggiati ed altre
condizioni che potrebbero influire sul suo
funzionamento.
• Non usare l’apparecchio se presenta parti
danneggiate o difettose.
• Fare riparare o sostituire le parti
eventualmente danneggiate o difettose da
un centro di assistenza autorizzato.
• Non cercare mai di rimuovere o di
sostituire altre parti se non quelle
specificate sul presente manuale.
• Prima dell’uso, controllare che il cavo di
alimentazione non sia usurato
o danneggiato.
• Non usare l’apparecchio se il cavo di
alimentazione o la spina sono danneggiati
o difettosi. Se il cavo di alimentazione o la
spina sono danneggiati o difettosi, devono
essere sostituiti dal fabbricante o da un
centro di assistenza autorizzato.
25
IT
Sicurezza degli altri
Rimuovere immediatamente la spina di
alimentazione dalla presa a parete.
Se l’apparecchio viene immerso in acqua
o altri liquidi, non riutilizzare l’apparecchio.
Descrizione (fig. A)
Il bollitore 232613/232614 Princess è stato
progettato per bollire l’acqua. L’apparecchio non
è adatto per bollire liquidi diversi dall’acqua.
L’apparecchio è adatto esclusivamente per
uso domestico.
1.Interruttore di accensione/spegnimento
2.Spia acceso/spento
3.Bollitore
4.Indicatore del livello dell’acqua
5.Coperchio
6.Pulsante di sgancio del coperchio
7.Impugnatura
8.Base
IT
Primo utilizzo
Preparazione (fig. A & B)
• Pulire l’apparecchio. Consultare la sezione
”Pulizia e manutenzione”.
Avvertenza!
- Prima del primo utilizzo, riempire
completamente il bollitore con acqua senza
utilizzarla successivamente per il consumo
o altri scopi.
• Riempire il bollitore (3) con acqua fino al
segno di livello massimo posto
sull’indicatore del livello dell’acqua (4).
• Bollire l’acqua. Fare riferimento alla
sezione ”Bollire l’acqua”.
• Svuotare il bollitore (3).
Uso
Bollire l’acqua (fig. A & B)
Avvertenza!
- Prima di riempire il bollitore, rimuoverlo
sempre dalla base.
- Per riempire il bollitore utilizzare
esclusivamente acqua di rubinetto.
- Verificare sempre che il livello dell’acqua si
trovi tra il segno di livello minimo e il segno
di livello massimo del relativo indicatore
(fig. A). Se l’acqua si trova al disotto del
segno di livello minimo, evaporerà durante
la bollitura. Se l’acqua oltrepassa il segno
di livello massimo, l’acqua calda nel
bollitore traboccherà generando spruzzi.
- Non rimuovere il bollitore dalla base finché
l’apparecchio non è stato spento.
• Collocare l’apparecchio su una superficie
uniforme e stabile.
• Rimuovere il bollitore (3) dalla base (7).
• Aprire il coperchio (5) premendo il pulsante
di sgancio del coperchio (6).
• Riempire il bollitore (3) con acqua.
• Collocare il bollitore (3) sulla base (7).
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa a parete.
• Per accendere l’apparecchio, premete
l’interruttore di accensione/spegnimento
(1). La spia acceso/spento (2) si accende.
L’apparecchio inizia a bollire l’acqua.
• Per interrompere il processo, scollegare la
spina di alimentazione dalla presa a parete.
• Quando il processo di bollitura è completato,
l’apparecchio si spegne automaticamente.
La spia acceso/spento (2) si spegne.
Pulizia e manutenzione
Avvertenza!
- Prima di eseguire interventi di pulizia
e manutenzione, rimuovere la spina di
alimentazione dalla presa a parete e
attendere che l’apparecchio si raffreddi.
- Non immergere l’apparecchio in acqua
o in altri liquidi.
Attenzione!
- Per pulire l’apparecchio non utilizzare
detergenti aggressivi o abrasivi.
- Non utilizzare oggetti affilati per pulire
l’apparecchio.
• Pulire l’esterno dell’apparecchio con un
panno umido.
• Pulire la base con un panno pulito
e asciutto.
26
Decalcificare l’apparecchio (fig. A)
L’apparecchio deve essere decalcificato ogni
25 utilizzi. Se è necessario decalcificare
l’apparecchio, utilizzare un agente decalcificante
adatto. Speciali agenti decalcificanti sono
disponibili presso il centro assistenza.
Nota: Princess declina ogni responsabilità per
eventuali danni causati dagli agenti
decalcificanti. I danni causati dalla mancata
decalcificazione dell’apparecchio non sono
coperti dalla garanzia.
IT
Avvertenza!
- Prima di decalcificare l’apparecchio,
staccare la spina di alimentazione dalla
presa elettrica a parete e attendere che
l’apparecchio si raffreddi.
- Non immergere l’apparecchio in acqua
o in altri liquidi.
Attenzione!
- Durante la procedura di decalcificazione
porre estrema attenzione per evitare danni
agli arredi o agli indumenti.
- Non utilizzare aceto o aceto concentrato
per decalcificare l’apparecchio.
- Non utilizzare acido citrico per decalcificare
l’apparecchio.
• Decalcificare il bollitore (3) con un agente
decalcificante adatto.
• Lasciare assorbire l’agente decalcificante.
• Sciacquare a fondo il bollitore (3) con
acqua pulita.
lausola di esclusione della
C
responsabilità
Soggetto a modifica; le specifiche possono
subire variazioni senza preavviso.
27
Gratulerar!
Du har valt en apparat från Princess. Vårt mål
är att kunna erbjuda kvalitetsprodukter med
en smakfull design till ett överkomligt pris.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av
denna produkt i många år.
Anvisningar för användning
Anvisningarna för användning har
sammanställts i motsvarande avsnitt. Gör dig
hemmastadd med säkerhetsanvisningarna när
du tar hjälp av bruksanvisningarna.
Säkerhetsanvisningar
SV
Varning!
- Vid användning av nätmatade apparater,
måste man alltid följa
säkerhetsanvisningarna för att minska
risken för brand, elektriska stötar och
personskador.
- Använd inte apparaten nära badkar,
duschar, bassänger eller andra kärl som
innehåller vatten.
• Läs noggrant igenom hela handboken före
användning.
• Den avsedda användningen beskrivs
i denna handbok. Användning av varje
tillbehör eller användning av varje funktion
i denna apparat andra än de
rekommenderade kan innebära risk för
personskador.
• Behåll denna handbok för framtida behov.
• Barn bör övervakas för att säkerställa att
de inte leker med apparaten.
• Om barn eller personer med fysiska,
sensoriska, mentala eller motoriska
problem eller personer som saknar
erfarenhet och kunskap använder
apparaten kan det innebära risker.
Personer som ansvarar för deras säkerhet
bör ge uttryckliga anvisningar eller
övervaka användningen av apparaten.
• Denna apparat är avsedd att endast
användas inomhus och liknande
tillämpningar som personalköka i affärer,
kontor och andra arbetsmiljöer;
bondgårdar; av kunder på hotell, motell
och andra miljöer av bostadstyp; miljöer av
typen ”rum och frukost”.
Användning
• Var försiktig vid användning av apparaten.
• Akta dig för heta delar. Apparatens
åtkomliga ytor kan bli mycket heta vid
användning. Vidrör endast handtagen när
de åtkomliga ytorna är heta.
• Skydda alltid apparaten från vatten eller
hög fuktighet.
• Använd inte apparaten om händerna är
våta. Använd inte apparaten om du är
barfota.
• Dra nätkabeln med omtanke så att den inte
hänger över vassa kanter och så att den
inte kan fastna av misstag eller trampas på.
• Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa
nätkontakten från nätuttaget. Håll nätkabeln
borta från hetta, olja och skarpa kanter.
• Ta inte bort någon del eller något tillbehör
när nätkontakten är ansluten till nätuttaget.
Lossa alltid först nätkontakten från
nätuttaget.
• Om nätkabeln skulle skadas, dra då
omedelbart ut nätkontakten ur nätuttaget.
Ta aldrig i nätkabeln innan du dragit ut
nätkontakten från nätuttaget.
• Lossa nätkontakten från nätuttaget när
apparaten inte används, före montering
eller demontering och före rengöring och
underhåll.
Säkerhet för andra
• Låt inte barn eller personer som inte är
insatta i anvisningarna använda apparaten.
• Låt inte barn eller djur komma nära
arbetsytan. Låt inte barn eller djur vidröra
apparaten eller nätkabeln. Noggrann
övervakning är nödvändig när apparaten
används i närheten av barn.
28
• Nysta alltid upp nätkabeln och
förlängningskabeln helt.
• Placera apparaten på ett plant och stabilt
underlag.
Försiktig!
- Hantera inte vattenkokaren på ett lutande
underlag.
• Placera apparaten på ett värmebeständigt
och vattensäkert underlag.
• Kontrollera att det finns tillräckligt med fritt
utrymme runt apparaten så att värmen kan
ledas bort och ge tillräcklig ventilation.
• Täck inte över apparaten.
• Kontrollera att apparaten inte kommer
i kontakt med lättantändliga material.
• Håll apparaten borta från värmekällor.
• Använd apparaten bara tillsammans med
den medföljande sockeln.
• Slå på apparaten bara när värmeelementet
är helt nedsänkt i vatten.
• Förflytta aldrig apparaten medan den är
i gång.
• Sänk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska. Om apparaten
hamnar i vatten eller någon annan vätska
får inte apparaten tas bort med händerna.
Dra omedelbart ut nätkontakten från
vägguttaget. Om apparaten hamnar under
vatten eller någon annan vätska får den
inte användas igen.
• Lossa nätkontakten från nätuttaget och låt
apparaten svalna innan den lämnas
obevakad och före utbyte, rengöring eller
inspektion av någon del av apparaten.
• Förvara apparaten på en torr plats när den
inte används. Se till att barn inte kommer
åt förvarade apparater.
Inspektion och reparation
• Före användning, kontrollera apparaten
med avseende på skadade eller defekta
delar. Kontrollera apparaten med avseende
på trasiga delar, skador på strömbrytare
och andra förhållanden som kan påverka
funktionen.
• Använd inte apparaten om någon del är
skadad eller defekt.
• Låt varje skadad eller defekt del repareras
eller bytas ut av en behörig reparatör.
• Försök aldrig avlägsna eller byta ut någon
del annan än de som specificeras i denna
handbok.
• Före användning, kontrollera nätkabeln
med avseende på nötning och skador.
• Använd inte apparaten om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad eller defekt.
Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad
eller defekt, måste den bytas av
tillverkaren eller behörig serviceverkstad.
Säkerhetsanvisningar för
vattenkokare
Beskrivning (fig. A)
• Före användning, kontrollera alltid att
spänningen i det använda nätuttaget
överensstämmer med den som anges på
märkplåten.
• Anslut apparaten till ett jordat vägguttag.
Om nödvändigt, använd en jordad
förlängningskabel med lämplig diameter
(minst 3 x 1 mm2).
• För ytterligare skydd, installera en
jordfelsbrytare med en nominell felström
som inte överskrider 30 mA.
• Apparaten är inte avsedd att användas
med hjälp av en yttre timer eller separat
fjärrstyrningssystem.
• Kontrollera att vatten inte kan komma in
i kontaktstiften på nätkabeln eller
förlängningskabeln.
Din vattenkokare 232613/232614 Princess har
konstruerats för kokning av vatten. Apparaten
lämpar sig inte för kokning av andra vätskor
än vatten. Apparaten är endast lämpad för
hushållsbruk.
1.På/av-brytare
2.På/av-indikator
3.Vattenkokare
4.Vattennivåindikator
5.Lock
6.Frigöringsknapp för locket
7.Handtag
8.Sockel
29
SV
Efter användning
Första användningen
Förberedelser (fig. A & B)
• Rengöra apparaten.
Se ”Rengöring och underhåll”.
Varning!
- Före första användningen, fyll
vattenkokaren helt med vatten utan att
använda vattnet för förbrukning eller andra
syften.
• Fyll vattenkokaren (3) med vatten upp till
max-markeringen på vattennivåindikatorn
(4).
• Koka vattnet.
Se avsnittet ”Kokning av vatten”.
• Töm vattenkokaren (3).
Användning
Kokning av vatten (fig. A & B)
SV
Varning!
- Ta alltid bort vattenkokaren från sockeln
innan du fyller den med vatten.
- Fyll endast på vattenbehållaren med
kranvatten.
- Kontrollera att vattennivån ligger mellan
min- och max-markeringarna på
vattennivåindikatorn (fig. A).
Om vattennivån är under min-markeringen,
kommer vattenkokaren att koka torrt.
Om vattennivån är över max-markeringen,
kommer vattenkokaren att koka över och
hett vatten kommer att spruta ut.
- Ta inte bort vattenkokaren från sockeln
förrän apparaten har stängts av.
• Placera apparaten på ett plant och stabilt
underlag.
• Ta bort vattenkokaren (3) från sockeln (7).
• Öppna locket (5) genom att in trycka på
frigöringsknappen (6).
• Fyll vattenkokaren (3) med vatten.
• Placera vattenkokaren (3) på sockeln (7).
• Anslut nätkontakten till vägguttaget.
• För att slå på apparaten, tryck på
strömbrytaren (1). På/av-indikatorn (2)
tänds. Apparaten börjar koka vattnet.
• Stäng av apparaten genom att dra ut
nätkontakten från vägguttaget.
• När processen är klar, stängs apparaten av
automatiskt. På/av-indikatorn (2) släcks.
Rengöring och underhåll
Varning!
- Före varje rengöring eller underhåll, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
Försiktig!
- Använd inte aggressiva eller slipande
rengöringsmedel vid rengöring av
apparaten.
- Använd inte vassa föremål till att rengöra
apparaten.
• Rengör apparatens utsida med en fuktig
trasa.
• Rengör sockeln med en ren, torr trasa.
Avkalkning av apparaten (fig. A)
Apparaten måste avkalkas efter var 25:e
användning. Om apparaten måste avkalkas,
använd då ett lämpligt avkalkningsmedel.
Lämpligt avkalkningsmedel finns tillgängligt
på vår serviceverkstad.
Obs: Princess påtar sig inget ansvar för
skador orsakade av avkalkningsmedel.
Skador orsakade av bristande avkalkning av
apparaten täcks inte av garantin.
Varning!
- Före avkalkning av apparaten, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
Försiktig!
- Var försiktig vid avkalkning av apparaten
för att förhindra skador på möbler och
kläder.
- Använd inte vinäger eller vinägerkoncentrat
vid avkalkning av apparaten.
- Använd inte citronsyra till avkalkning av
apparaten.
30
• Avkalka vattenkokaren (3) med ett lämpligt
avkalkningsmedel.
• Låt avkalkningsmedlet sugas in.
• Skölj vattenkokaren (3) noggrant med rent
vatten.
Friskrivning
SV
Specifikationer kan bli föremål för ändringar
utan föregående meddelande.
31
Tillykke!
Du har købt et Princess apparat. Vi bestræber
os på at levere kvalitetsprodukter med et
stilfuldt design til en overkommelig pris.
Vi håber, du vil få glæde af dette apparat
i mange år.
Brugsanvisning
Brugsanvisningen er blevet inddelt i de
tilsvarende afsnit. Gør dig bekendt med
sikkerhedsinstruktionerne, når du læser
brugsanvisningen.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel!
- Når du bruger eldrevne apparater, skal de
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner
altid følges, for at nedsætte risikoen for
brand, elektrisk stød og personskader.
- Undlad at anvende apparatet nær badekar,
brusere, vaske eller andre beholdere, som
indeholder vand.
DA
• Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt
før brug.
• Den påtænkte anvendelse er beskrevet
i denne håndbog. Anvendelse af tilbehør,
eller en af dette apparats funktioners
ydeevne, udover hvad der er anbefalet,
kan medføre risiko for personskade.
• Opbevar denne håndbog for senere brug.
• Der skal være opsyn med børn for at sikre,
at de ikke leger med apparatet.
• Anvendelsen af dette apparat af børn eller
personer med fysiske, sansemæssige,
mentale eller motoriske handicap eller med
mangel på den nødvendige viden og
erfaring kan forårsage ulykker. Personer,
som er ansvarlige for deres sikkerhed,
skal give udtrykkelige instruktioner eller
overvåge anvendelsen af apparatet.
• Dette apparat er beregnet til kun at blive
brugt indenfor til anvendelse i køkkenområder
i butikker, kontorer eller på andre
arbejdspladser, i hytter, af kunder på hoteller,
moteller eller andre beboelsesområder
såvel som i bed & breakfast.
Anvendelse
• Vær altid forsigtig under brug af apparatet.
• Vær opmærksom på varme dele.
De tilgængelige overflader på apparatet kan
blive meget varme under brug. Berør kun
håndtaget, hvis de tilgængelige overflader
er varme.
• Apparatet skal altid beskyttes mod vand
eller høj fugtighed.
• Apparatet må ikke betjenes med våde
hænder. Apparatet må ikke betjenes, hvis
du er barfodet.
• Hold øje med netledningen, og sørg for,
at den ikke hænger over kanten af
bordpladen, og at den ikke sætter sig
i klemme eller bliver snublet over.
• Træk ikke i netledningen for at koble
netstikket fra strømforsyningen. Hold
netledningen væk fra varme, olie og skarpe
kanter.
• Fjern ikke dele eller tilbehør, når netstikket
er koblet til strømforsyningen. Netstikket
skal altid først tages ud af strømforsyningen.
• Hvis netledningen bliver beskadiget under
brug, skal netstikket straks kobles fra
strømforsyningen. Netledningen må ikke
berøres, før netstikket er koblet fra
strømforsyningen.
• Når apparatet ikke anvendes, skal
netstikket tages ud af strømforsyningen,
inden det monteres eller afmonteres,
og inden det rengøres og vedligeholdes.
Andres sikkerhed
• Børn eller andre personer, som ikke er
bekendt med disse instruktioner, må ikke
bruge apparatet.
• Lad aldrig børn eller dyr komme
i nærheden af arbejdsområdet. Lad aldrig
børn eller dyr berøre apparatet eller
netledningen. Stærkt opsyn er nødvendigt,
når apparatet anvendes i nærheden af
børn.
Efter brug
• Tag netstikket ud af strømforsyningen og
lad apparatet køle af, inden det efterlades
uden opsyn, og inden nogen af apparatets
dele udskiftes, rengøres eller undersøges.
32
• Når apparatet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt sted. Sørg for, at børn
ikke har adgang til opbevarede apparater.
• Sæt apparatet på en varmeafvisende og
vandafvisende overflade.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt
om apparatet, så den varme luft kan slippe
ud og give tilstrækkelig ventilation.
• Undlad at dække apparatet til.
• Sørg for, at apparatet ikke kommer
i kontakt med letantændelige materialer.
• Hold apparatet væk fra varmekilder.
• Anvend kun apparatet sammen med den
medfølgende fod.
• Tænd kun for apparatet, når
varmeelementet er helt neddykket i vand.
• Apparatet må ikke flyttes, når det er tændt.
• Sænk ikke apparatet ned i vand eller andre
væsker. Hvis apparatet er sænket ned
i vand eller andre væsker, fjern ikke
apparatet med hænderne. Tag straks
netstikket ud af stikkontakten.
Hvis apparatet er sænket ned i vand eller
andre væsker, bør det ikke anvendes igen.
Eftersyn og reparationer
• Inden apparatet anvendes, skal det
kontrolleres for beskadigede eller defekte
dele. Undersøg apparatet for beskadigede
dele, afbrydere og andre forhold, som kan
påvirke driften.
• Brug ikke apparatet, hvis nogen dele er
beskadigede eller defekte.
• Eventuelt beskadigede eller defekte dele
skal repareres eller udskiftes af en
autoriseret reparatør.
• Forsøg aldrig på at fjerne eller udskifte
dele, som ikke er nævnt i denne håndbog.
• Inden apparatet anvendes, skal
netledningen kontrolleres for slitage.
• Brug ikke apparatet, hvis netledningen eller
netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis
netledningen eller netstikket er beskadiget
eller defekt, skal det udskiftes af
producenten eller en autoriseret reparatør.
Sikkerhedsinstruktioner for
vandkogere
• Før brug skal det altid kontrolleres,
at strømspændingen svarer til spændingen
på apparatets typeskilt.
• Tilslut apparatet til en stikkontakt med
jordforbindelse. Om nødvendigt kan en
forlængerledning med jordforbindelse, og
en passende diameter (mindst 3 x 1 mm2)
anvendes.
• For yderligere beskyttelse så monter en
reststrømafbryder (RCD) med en nominel
reststrøm, som ikke overstiger 30 mA.
• Apparatet er ikke beregnet til brug med
ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
• Sørg for, at der ikke kan komme vand ind
i netledningen og forlængerledningen.
• Rul altid netledningen og
forlængerledningen helt ud.
• Sæt apparatet på en stabil flad overflade.
Forsigtig!
- Anvend ikke vandkogeren på en skrå flade.
Indledende brug
Forberedelse (fig. A & B)
• Rengør apparatet.
Se ”Rengøring og vedligeholdelse”.
Advarsel!
- Før første anvendelse skal vandkogeren
fyldes helt med vand, som så ikke skal
anvendes til forbrug eller til andre formål.
33
DA
Beskrivelse (fig. A)
Din 232613/232614 Princess vandkoger er
konstrueret til at koge vand. Apparatet er ikke
beregnet til at koge andre væsker end vand.
Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.
1.Tænd/sluk-kontakt
2.Tænd/sluk-indikator
3.Vandkoger
4.Vandniveauindikator
5.Låg
6.Udløserknap til låg
7.Håndgreb
8.Fod
• Fyld vandkogeren (3) med vand op til
maksimummærket på
vandniveauindikatoren (4).
• Kog vandet. Se afsnittet ”Kogning af vand”.
• Tøm vandkogeren (3).
Anvendelse
Kogning af vand (fig. A & B)
Advarsel!
- Før der fyldes vand på vandkogeren,
skal vandkogeren altid fjernes fra foden.
- Fyld kun postevand på vandkogeren.
- Sørg altid for, at vandniveauet er mellem
minimumsmærket og maksimummærket
på vandniveauindikatoren (fig. A). Hvis
vandniveauet er under minimumsmærket
vil vandkogeren koge tør. Hvis
vandniveauet er over maksimumsmærket
vil vandkogeren koge over, og der vil
sprøjte varmt vand ud.
- Fjern ikke vandkogeren fra foden indtil
apparatet er slukket.
DA
• Sæt apparatet på en stabil flad overflade.
• Fjern vandkogeren (3) fra foden (7).
• Tryk på udløserknappen (6) for at åbne
låget (5).
• Fyld vandkogeren (3) med vand.
• Sæt vandkogeren (3) på foden (7).
• Sæt netstikket i stikkontakten.
• For at tænde apparatet, tryk på tænd/slukkontakten (1). Tænd/sluk-indikatoren (2)
tænder. Apparatet begynder at koge vandet.
• Træk netstikket ud af stikkontakten for at
afbryde processen.
• Når processen er fuldført, slukker
apparatet automatisk.
Tænd/sluk-indikatoren (2) slukker.
Forsigtig!
- Brug ikke aggressive eller slibende
rengøringsmidler for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe objekter for at rengøre
apparatet.
• Rengør ydersiden af apparatet med en
fugtig klud.
• Rengør foden med en ren tør klud.
Afkalkning af apparatet (fig. A)
Apparatet skal afkalkes efter hver 25.
anvendelse. Hvis apparatet skal afkalkes,
så brug et passende afkalkningsmiddel.
Særlige afkalkningsmidler kan fås hos vores
servicestationer.
Bemærk: Princess er ikke ansvarlig for nogen
skader forårsaget af afkalkningsmidler. Skader
forårsaget af, at apparatet ikke afkalkes ofte
nok, dækkes ikke af garantien.
Advarsel!
- Før afkalkning af apparatet, skal netstikket
tages ud af stikkontakten. Vent, indtil
apparatet er kølet af.
- Sænk ikke apparatet ned i vand eller andre
væsker.
Forsigtig!
- Vær forsigtig, når du afkalker apparatet,
så du ikke beskadiger møbler eller tøj.
- Brug ikke eddike eller eddikekoncentrat til
at afkalke apparatet.
- Brug ikke citronsyre til at afkalke apparatet.
• Afkalk vandkogeren (3) med et passende
afkalkningsmiddel.
• Lad afkalkningsmidlet virke.
• Skyl vandkogeren (3) grundigt med rent
vand.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
- Fjern netstikket fra stikkontakten og vent,
indtil apparatet er kølet af, før rengøring
og vedligeholdelse.
- Sænk ikke apparatet ned i vand eller andre
væsker.
Ansvarsfraskrivelse
Afhængig af ændringer; specifikationerne kan
ændres uden forudgående varsel.
34
Gratulerer!
Bruk
• Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
• Pass på varme deler. De tilgjengelige
overflatene av apparatet kan bli svært
varme under bruk. Bruk kun håndtaket når
de tilgjengelige overflate er varm.
• Beskytt alltid apparatet mot vann eller høy
fuktighet.
• Ikke bruk apparatet med våte hender.
Ikke bruk apparatet når du er barbent.
• Håndter strømledningen forsiktig slik at
den ikke henger over kanten på
arbeidsplaten slik at man kan bli hengende
fast eller snuble i den.
• Trekk aldri i strømledningen for å dra
støpselet ut av stikkontakten.
Hold strømledningen unna varme, olje og
skarpe kanter.
• Ikke fjern deler eller tilbehør når støpselet
sitter i stikkontakten. Trekk alltid støpselet
ut av stikkontakten først.
• Dersom strømledningen blir skadet under
bruk, trekk umiddelbart støpselet ut av
stikkontakten. Ikke berør strømledningen
før du drar støpselet ut av stikkontakten.
• Trekk støpselet ut av stikkontakten når
apparatet ikke er i bruk, før montering eller
demontering og før rengjøring og
vedlikehold.
Du har kjøpt et Princess-apparat. Målet vårt er
å produsere kvalitetsprodukter med smakfull
design til en rimelig pris. Vi håper du vil glede
deg over dette apparatet i mange år.
Bruksanvisning
Bruksanvisningene er samlet i den tilsvarende
delen. Gjør deg kjent med sikkerhets­
instruksjonene når du leser bruksanvisningen.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel!
- Når du bruker strømdrevne apparater,
må du alltid følge de grunnleggende
sikkerhetsinstruksjonene for å redusere
risikoen for brann, elektrisk støt og
personskader.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar,
dusj, servant eller annet som inneholder
vann.
• Les hele bruksanvisningen før bruk.
• Tiltenkt bruk er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Bruk av tilbehør eller
annen bruk av apparatet enn det som er
tiltenkt, kan forårsake risiko for personskader.
• Ta vare på denne bruksanvisningen for
fremtidig referanse.
• Pass alltid på at barna ikke leker med
apparatet.
• Det kan oppstå farlige situasjoner hvis
dette apparatet brukes av barn eller
personer med fysisk, følelsesmessig eller
motorisk funksjonshemming, eller som
mangler nødvendig kunnskap eller
erfaring. Personer som har ansvar for
disse menneskenes sikkerhet, må gi
tydelige instruksjoner eller overvåke
bruken av apparatet.
• Dette apparatet er kun beregnet på
innendørs bruk og lignende, som i de
ansattes kjøkken i forretninger, kontorer
eller på andre arbeidsplasser, på gårder,
for gjester på hoteller, moteller og andre
overnattingssteder.
• La aldri barn eller personer som ikke har
lest denne bruksanvisningen, bruke
apparatet.
• Ikke la barn eller dyr komme i nærheten av
arbeidsområdet. Ikke la barn eller dyr
berøre apparatet eller strømledningen.
Vær ekstra oppmerksom når apparatet
brukes i nærheten av barn.
Etter bruk
• Trekk støpselet ut av stikkontakten og la
apparatet avkjøles før du går fra det og før
du skifter det ut, rengjør eller inspiserer
deler av apparatet.
• Lagre apparatet på et tørt sted når det ikke
er i bruk. Forsikre deg om at barn ikke har
tilgang til lagrede apparater.
35
NO
Andre personers sikkerhet
Inspeksjon og reparasjon
• Kontroller apparatet for skadede eller
defekte deler før bruk. Inspiser apparatet
for brudd på deler, skader på brytere og
andre forhold som kan påvirke bruken.
• Bruk aldri apparatet hvis noen av delene
er skadede eller defekte.
• La en autorisert reparatør skifte ut eller
reparere skadede eller defekte deler.
• Prøv aldri å fjerne eller bytte andre deler
enn de som er angitt i denne
bruksanvisningen.
• Kontroller om strømledningen er slitt eller
skadet før bruk.
• Ikke bruk apparatet dersom
strømledningen eller støpselet er skadet
eller defekt. Dersom strømledningen eller
støpselet er skadet eller defekt, må de
skiftes ut av produsenten eller en autorisert
reparatør.
Sikkerhetsinstruksjoner for
vannkokere
NO
• Før bruk, kontroller at nettspenningen er
den samme som den som er oppgitt på
apparatets typeskilt.
• Koble apparatet til en jordet stikkontakt.
Om nødvendig kan du bruke en jordet
skjøteledning med passende diameter
(minst 3 x 1 mm2).
• For ekstra beskyttelse bør du installere en
reststrømsbeskyttelse med en nominell
driftsstrøm på maksimalt 30 mA.
• Apparatet er ikke ment til bruk med en
ekstern timer eller et separat
fjernkontrollsystem.
• Påse at det ikke kommer vann på
kontakter på strømledningen eller
skjøteledningen.
• Trekk alltid hele strømledningen og
skjøteledningen ut.
• Plasser apparatet på et stabilt og flatt
underlag.
Forsiktig!
- Ikke sett vannkokeren på et hellende
underlag.
• Plasser apparatet på en varmeresistent
og sprutsikker overflate.
• Påse at det er nok plass rundt apparatet
til at varmen kan slippe unna. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon.
• Ikke dekk til apparatet.
• Påse at apparatet ikke kommer i kontakt
med antennelige materialer.
• Hold apparatet unna varmekilder.
• Apparatet må kun stå på den medfølgende
basen.
• Apparatet må kun slås på når
varmeelementet er helt nedsenket i vann.
• Ikke flytt på apparatet når det er slått på.
• Ikke dypp apparatet ned i vann eller annen
væske. Hvis apparatet senkes i vann eller
annen væske, ikke ta apparatet ut med
hendene. Trekk umiddelbart støpselet ut
av stikkontakten. Hvis apparatet senkes i
vann eller annen væske, må apparatet ikke
brukes igjen.
Beskrivelse (fig. A)
Din 232613/232614 Princess vannkoker er
beregnet på å koke vann. Apparatet egner seg
ikke til å koke andre væsker enn vann.
Apparatet er kun egnet for hjemmebruk.
1.På/av-bryter
2.På/av-indikator
3.Vannkoker
4.Vannstandsindikator
5.Lokk
6.Utløserknapp for lokk
7.Håndtak
8.Base
Første gangs bruk
Klargjøring (fig. A & B)
• Rengjør apparatet.
Se ”Rengjøring og vedlikehold”.
Advarsel!
- Før første gangs bruk må du fylle
vannkokeren med vann, men dette vannet
må ikke brukes til noe.
• Fyll vannkokeren (3) med vann opp til
ønsket nivå på vannstandsindikatoren (4).
• Kok vannet.
Se avsnittet ”Koking av vannet”.
• Tøm vannkokeren (3).
36
Bruk
• Rengjør utsiden av apparatet med en
fuktig klut.
• Rengjør basen med en ren, tørr klut.
Koking av vannet (fig. A & B)
Advarsel!
- Før du fyller vannkokeren med vann, må
vannkokeren fjernes fra basen.
- Bruk kun springvann til å fylle vannkokeren.
- Sørg alltid for at vannstanden er mellom
minimums- og maksimumsmerkene på
vannstandsindikatoren (fig. A). Hvis
vannstanden er under minimumsmerket,
vil vannkokeren tørrkoke. Hvis vannstanden
er over maksimumsmerket, vil vannkokeren
koke over og det vil sprute varmt vann.
- Ikke ta vannkokeren av basen før
apparatet er slått av.
Avkalking av apparatet (fig. A)
Apparatet må avkalkes etter 25 gangers bruk.
Hvis apparatet må avkalkes, bruker du et
passende avkalkingsmiddel. Avkalkingsmidlet
kan fås fra vår serviceavdeling.
Merk: Princess tar ikke ansvar for skade som
skyldes avkalkingsmidler. Skade som skyldes
manglende avkalking dekkes ikke av
garantien.
Advarsel!
- Før avkalking, slå av apparatet, trekk ut
nettpluggen fra stikkontakten og vente til
apparatet har kjølt seg ned.
- Ikke dypp apparatet ned i vann eller annen
væske.
Forsiktig!
- Vær forsiktig nå du avkalker apparatet slik
at du ikke skader møbler og klær.
- Ikke bruk eddik eller eddikkonsentrat til å
avkalke apparatet.
- Ikke bruk sitronsyre til å avkalke apparatet.
• Plasser apparatet på et stabilt og flatt
underlag.
• Ta vannkokeren (3) av basen (7).
• Åpne lokket (5) ved å trykke på
utløserknappen (6).
• Fyll vannkokeren (3) med vann.
• Plasser vannkokeren (3) på basen (7).
• Sett støpselet i stikkontakten.
• For å slå på apparatet, trykk på på/avbryteren (1). På/av-indikatoren (2) tennes.
Apparatet begynner å koke vannet.
• For å avbryte prosessen, trekker du
støpslet ut av stikkontakten.
• Når prosessen er ferdig, vil apparatet
automatisk slå seg av. På/av-indikatoren
(2) slukkes.
Ansvarsfraskrivelse
Rengjøring og vedlikehold
Gjenstand for endring; spesifikasjonene kan
endres uten videre varsel.
Advarsel!
- Før rengjøring eller vedlikehold må du
trekke støpselet ut av stikkontakten og
vente til apparatet har kjølt seg ned.
- Ikke dypp apparatet ned i vann eller annen
væske.
Forsiktig!
- Ikke bruk aggressive eller skurende
rensemidler til å rengjøre apparatet.
- Ikke bruk skarpe objekter til å rengjøre
apparatet.
37
NO
• Avkalk vannkokeren (3) med et passende
avkalkingsmiddel.
• La avkalkingsmidlet trekke seg inn.
• Skyll vannkokeren (3) grundig med rent
vann.
Onnittelut!
Olet hankkinut Princess-laitteen.
Tavoitteemme on tarjota tyylikkäästi
suunniteltuja laatutuotteita kohtuulliseen
hintaan. Toivomme, että nautit laitteen
käytöstä monen vuoden ajan.
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet on kerätty vastaavaan osioon.
Lue laitteen turvallisuusohjeet käyttöohjeisiin
tutustumisen yhteydessä.
Turvallisuusohjeet
Varoitus!
- Verkkovirralla toimivia laitteita käytettäessä
on aina noudatettava
perusturvallisuusohjeita tulipalon tai
sähköiskun aiheuttaman
loukkaantumisriskin vähentämiseksi.
- Älä käytä laitetta kylpyammeiden,
suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä
sisältävien astioiden lähellä.
FI
• Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen
laitteen käyttöönottoa.
• Laitteen käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöoppaassa. Muiden kuin suositeltujen
varusteiden käyttö tai toimenpiteiden
suoritus voi aiheuttaa
henkilövahinkovaaran.
• Säilytä käyttöohjeet tulevia käyttökertoja
varten.
• Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät
he leiki laitteella.
• Vaaratilanteita voi syntyä, jos laitetta
käyttävät lapset tai henkilöt, joilla on fyysisiä,
aistillisia, henkisiä tai liikkumisrajoitteita tai
joilla ei ole riittävää tuntemusta tai
kokemusta. Heidän turvallisuudestaan
vastaavien henkilöiden on ohjattava tai
valvottava heitä laiteen käytössä.
• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain
sisätilassa ja ympäristöissä, kuten
liikkeiden, toimistojen ja muiden
työympäristöjen ruokailutiloissa,
maalaistaloissa, hotelleissa, motelleissa,
B&B-majataloissa sekä muissa
majoitusympäristöissä.
Käyttö
• Noudata aina varovaisuutta laitteen
käytössä.
• Varo kuumia osia. Laitteen ulkopinnat
voivat kuumua käytön aikana erittäin
kuumiksi. Kun laitteen ulkopinnat ovat
kuumat, koske ainoastaan kahvaan.
• Suojaa laite aina vedeltä tai huomattavalta
kosteudelta.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä. Älä käytä
laitetta avojaloin.
• Sijoita virtajohto huolellisesti niin, että se ei
roiku työtason reunaa vasten eikä siihen
voi vahingossa takertua tai kompastua.
• Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat
pistokkeen verkkovirtalähteestä. Suojaa
virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
• Älä irrota laitteen osia tai varusteita silloin,
kun sen pistoke on kytkettynä
verkkovirtalähteeseen. Irrota pistoke aina
ensin verkkovirtalähteestä.
• Jos virtajohto vaurioituu käytön aikana,
irrota pistoke välittömästi
verkkovirtalähteestä. Älä kosketa
virtajohtoa ennen kuin olet irrottanut
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Muiden turvallisuus
• Älä salli lasten tai muiden henkilöiden,
jotka eivät tunne kyseisiä ohjeita, käyttää
laitetta.
• Älä salli lasten tai eläinten tulla
työskentelyalueen lähelle. Älä salli lasten
tai eläinten koskea laitetta tai virtajohtoa.
Kun laitetta käytetään lasten
läheisyydessä, laitteen käyttöä on
valvottava tarkasti.
Käytön jälkeen
• Irrota virtajohto verkkovirrasta ja anna
laitteen jäähtyä ennen kuin jätät sen ilman
valvontaa tai vaihdat, puhdistat tai tutkit
mitään laitteen osaa.
• Säilytä laitetta kuivassa paikassa silloin,
kun sitä ei käytetä. Varmista, etteivät lapset
pääse varastoitujen laitteiden luo.
38
Tutkinta ja korjaukset
• Varmista, että laitteen ympärillä on
riittävästi tilaa lämmön poistumista ja
riittävää tuuletusta varten.
• Älä peitä laitetta.
• Varmista, ettei laite koske syttyviin
materiaaleihin.
• Pidä laite kaukana lämpölähteistä.
• Käytä laitetta ainoastaan sen mukana
toimitettua alustaa käyttäen.
• Kytke laite päälle vasta sitten, kun
lämmityselementti on kokonaan veden alla.
• Älä liikuta laitetta silloin, kun se on kytketty
päälle.
• Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä poista laitetta käsillä.
Irrota pistoke välittömästi
verkkovirtalähteestä. Jos laite upotetaan
veteen tai muihin nesteisiin, älä käytä enää
laitetta.
• Tarkasta laite ennen käyttöä
vaurioituneiden tai viallisten osien varalta.
Tutki laite rikkoutuneiden osien,
vaurioituneiden kytkimien tai muiden
vaurioiden osalta, jotka saattavat vaikuttaa
sen toimintaan.
• Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa on
vaurioitunut tai viallinen.
• Korjauta tai vaihdata vaurioitunut tai
viallinen osa valtuutetussa
huoltopalvelussa.
• Älä koskaan yritä irrottaa tai vaihtaa mitään
muuta osaa kuin tässä käyttöohjeessa on
määritelty.
• Tarkasta virtajohto ennen käyttöä
kulumisen tai vaurioitumisen varalta.
• Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai
pistoke on vaurioitunut tai viallinen.
Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Kuvaus (kuva A)
232613/232614 Princess-vedenkeitin on
tarkoitettu veden keittämiseen. Laite ei sovi
muiden nesteiden keittämiseen. Laite sopii
vain kotikäyttöön.
1.On/off-kytkin
2.On/off-osoitin
3.Vedenkeitin
4.Vesitason osoitin
5.Kansi
6.Kannen vapautuspainike
7.Kädensija
8.Alusta
Vedenkeittimien
turvallisuusohjeet
• Tarkista aina ennen käyttöä, että
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
• Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa
(vähintään 3 x 1 mm2).
• Asenna turvallisuuden lisäämiseksi
vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka
käyttövirta ei ylitä arvoa 30 mA.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukoohjausjärjestelmällä.
• Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai
jatkojohtoon pääse vettä.
• Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina
kokonaan auki.
• Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
Huomio!
- Älä käytä vedenkeitintä kaltevalla alustalla.
• Aseta laite alustalle, joka kestää kuumuutta
ja roiskeita.
Käyttöönotto
39
FI
Valmistelu (kuva A & B)
• Puhdista laite.
Lue kappale ”Puhdistus ja ylläpito”.
Varoitus!
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa täytä
vedenkeitin kokonaan vedellä, jota ei ole
tarkoitettu kulutukseen tai muihin
tarkoituksiin.
• Täytä vedenkeitin (3) vedellä käyttäen
viitteenä vesitason osoittimen (4)
maksimimerkintää.
• Keitä vesi. Lue osio ”Veden keittäminen”.
• Tyhjennä vedenkeitin (3).
Käyttö
Veden keittäminen (kuva A & B)
Varoitus!
- Poista vedenkeitin alustasta aina ennen
vedenkeittimen täyttämistä.
- Käytä vedenkeittimen täyttämiseen
ainoastaan hanavettä.
- Varmista aina, että vesitaso on vesitason
osoittimen minimi- ja maksimimerkintöjen
välissä (kuva A). Jos vesitaso on
minimimerkinnän alapuolella, vedenkeitin
kiehuu kuivaksi. Jos vesitaso on
maksimimerkinnän yläpuolella,
vedenkeittimen vesi kiehuu yli ja kuuma
vesi roiskuu ulos.
- Älä poista vedenkeitintä alustasta, ennen
kuin laite on kytketty pois päältä.
• Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
• Poista vedenkeitin (3) alustasta (7).
• Avaa kansi (5) painamalla kannen
vapautuspainiketta (6).
• Täytä vedenkeitin (3) vedellä.
• Aseta vedenkeitin (3) alustaan (7).
• Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.
• Kytke laite päälle painamalla on/off-kytkintä
(1). Virran merkkivalo (2) syttyy. Vesi alkaa
kiehumaan laitteessa.
• Keskeytä kiehumisprosessi irrottamalla
pistoke verkkovirtalähteestä.
• Jos kiehumisprosessi on suoritettu
loppuun, laite kytkeytyy automaattisesti
pois päältä. Virran merkkivalo (2) sammuu.
FI
Puhdistus ja ylläpito
Varoitus!
- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen
puhdistusta tai huoltoa ja odota, kunnes
laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Huomio!
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
• Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla liinalla.
• Puhdista alusta puhtaalla ja kuivalla
pyyhkeellä.
Kalkin poistaminen laitteesta
(kuva A)
Laitteesta tulee poistaa kalkki 25 käyttökerran
välein. Jos laitteesta on poistettava kalkki,
käytä sopivaa kalkinpoistoainetta.
Erityinen kalkinpoistoaine on saatavilla
huoltopalvelustamme.
Huom.: Princess ei ota vastuuta
kalkinpoistoaineiden aiheuttamista vahingoista.
Takuu ei kata laitevikoja, jotka aiheutuvat
puutteellisesta kalkin poistamisesta.
Varoitus!
- Ennen kalkin poistamista kytke laite aina
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Huomio!
- Ole varovainen poistaessasi kalkkia
laitteesta niin, ettei kalusteisiin tai
vaatteisiin tule vaurioita.
- Älä käytä viinietikkaa tai etikan tiivistettä
kalkin poistamiseen.
- Älä käytä sitruunahappoa kalkin
poistamiseen.
• Poista kalkki vedenkeittimestä (3) sopivaa
kalkinpoistoainetta käyttäen.
• Anna kalkinpoistoaineen liota.
• Huuhtele vedenkeitin (3) huolellisesti
puhtaalla vedellä.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
40
Parabéns!
• Este aparelho destina-se a ser utilizado
apenas no interior e locais similares, tais
como em áreas de copa do pessoal em
lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho; casas de quinta; clientes em
hotéis e motéis e outros ambientes do tipo
residencial; ambientes do tipo dormida
e pequeno-almoço.
Adquiriu um aparelho Princess. O nosso
objectivo é fornecer produtos de qualidade
com um design atraente e a um preço
acessível. Esperamos que desfrute deste
aparelho durante muitos anos.
Instruções de utilização
Utilização
As instruções de utilização foram reunidas na
secção correspondente. Familiarize-se com
as instruções de segurança quando consultar
as instruções de utilização.
Instruções de segurança
Advertência!
- Durante a utilização de aparelhos
alimentados por corrente eléctrica, terá de
seguir sempre as instruções básicas de
segurança para reduzir o risco de incêndio,
choque eléctrico e ferimentos pessoais.
- Não utilize o aparelho próximo de
banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros
recipientes que contenham água.
• Leia atentamente todo o manual antes de
utilizar.
• A utilização prevista para o aparelho
é descrita neste manual. A utilização de
qualquer acessório ou a realização de
qualquer operação com este aparelho para
além das recomendadas poderá resultar
em risco de ferimentos pessoais.
• Guarde este manual para futura referência.
• Vigie sempre as crianças para que não
brinquem com o aparelho.
• A utilização deste aparelho por crianças
ou pessoas com incapacidade física,
sensorial, mental ou motora, assim como
a falta dos conhecimentos e experiência
necessários podem criar situações de
perigo. As pessoas responsáveis pela sua
segurança devem facultar instruções
explícitas ou supervisionar a utilização do
aparelho.
Segurança de terceiros
• Não permita a utilização do aparelho por
crianças ou qualquer pessoa não
familiarizada com estas instruções.
• Não permita que crianças ou animais se
aproximem da área de trabalho.
41
PT
• Tenha sempre cuidado durante a utilização
do aparelho.
• Tenha cuidado com as peças quentes. As
superfícies acessíveis do aparelho podem
ficar muito quentes durante a utilização.
Quando as superfícies acessíveis
estiverem quentes, toque apenas na pega.
• Proteja sempre o aparelho de água ou
humidade excessiva.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas. Não utilize o aparelho com os
pés descalços.
• Oriente cuidadosamente o cabo de
alimentação de modo a garantir que não
fica pendurado na extremidade de uma
bancada de trabalho e que não pode ser
acidentalmente pisado ou puxado.
• Nunca puxe pelo cabo para desligar
a ficha da tomada. Mantenha o cabo de
alimentação afastado de calor, óleo
e extremidades afiadas.
• Não retire qualquer peça ou acessório com
a ficha ligada na tomada. Desligue sempre
primeiro a ficha da tomada.
• Se o cabo de alimentação se danificar
durante a utilização, desligue
imediatamente a ficha da tomada.
Não toque no cabo de alimentação antes
de desligar a ficha da tomada.
• Desligue a ficha da tomada quando o
aparelho não estiver a ser utilizado, antes
de montar ou desmontar e antes de limpar
e proceder à manutenção.
Não permita que crianças ou animais
toquem no aparelho ou no cabo de
alimentação. É necessária supervisão
sempre que o aparelho seja utilizado
próximo de crianças.
Após a utilização
• Desligue a ficha da tomada e deixe o
aparelho arrefecer antes de o deixar sem
vigilância e antes de substituir, limpar ou
inspeccionar quaisquer peças do mesmo.
• Quando não estiver a utilizar o aparelho,
guarde-o num local seco. Certifique-se de
que as crianças não têm acesso a
aparelhos armazenados.
Inspecção e reparações
• Antes de utilizar, verifique se o aparelho
possui peças danificadas ou com defeito.
Inspeccione o aparelho quanto a peças
partidas, danos em interruptores e outras
condições que possam afectar o seu
funcionamento.
• Não utilize o aparelho se este possuir
qualquer peça danificada ou com defeito.
• Solicite a reparação ou substituição de
qualquer peça danificada ou com defeito
a um agente autorizado.
• Nunca tente remover ou substituir
quaisquer peças para além das indicadas
neste manual.
• Antes de utilizar, verifique se o cabo de
alimentação apresenta desgaste ou danos.
• Não utilize o aparelho se o cabo de
alimentação ou a ficha estiverem
danificados ou apresentarem defeitos.
Se o cabo de alimentação ou a ficha
estiverem danificados ou apresentarem
defeitos, deverão ser substituídos pelo
fabricante ou um agente autorizado.
Instruções de segurança para
jarros eléctricos
PT
• Antes de utilizar, assegure-se de que a
voltagem de rede corresponde à indicada
na placa de identificação do aparelho.
• Ligue o aparelho a uma tomada de parede
com ligação à terra. Se necessário, utilize
um cabo de extensão com ligação à terra
de diâmetro adequado
(pelo menos, 3 x 1 mm2).
• Para uma maior protecção, instale um
dispositivo de corrente residual (RCD) com
uma corrente de funcionamento nominal
residual que não exceda 30 mA.
• O aparelho não permite o controlo através
de um temporizador externo ou de um
sistema de controlo remoto separado.
• Certifique-se de que não entra água nos
pinos de contacto das fichas do cabo de
alimentação e do cabo de extensão.
• Desenrole sempre totalmente o cabo de
alimentação e o cabo de extensão.
• Coloque o aparelho sobre uma superfície
estável e plana.
Atenção!
- Não utilize o jarro eléctrico numa superfície
inclinada.
• Coloque o aparelho sobre uma superfície
resistente ao calor e aos salpicos.
• Certifique-se de que existe espaço
suficiente à volta do aparelho para permitir
a saída do calor e facultar uma ventilação
adequada.
• Não cubra o aparelho.
• Certifique-se de que o aparelho não entra
em contacto com materiais inflamáveis.
• Mantenha o aparelho afastado de fontes
de calor.
• Utilize o aparelho apenas com a base
fornecida.
• Ligue o aparelho apenas quando
o elemento de aquecimento estiver
totalmente imerso em água.
• Não desloque o aparelho enquanto estiver
ligado.
• Não mergulhe o aparelho em água ou
outros líquidos. Se o aparelho for
mergulhado em água ou outros líquidos,
não retire o aparelho com as mãos. Retire
imediatamente a ficha da tomada de
parede. Se o aparelho for mergulhado em
água ou outros líquidos, não volte a utilizá-lo.
Descrição (fig. A)
O seu jarro eléctrico Princess 232613/232614
foi concebido para ferver água. O aparelho
não se destina a ferver outros líquidos.
O aparelho é adequado apenas para utilização
doméstica.
42
1.Interruptor de ligar/desligar
2.Indicador de ligado/desligado
3.Jarro eléctrico
4.Indicador do nível de água
5.Tampa
6.Botão de libertação da tampa
7.Pega
8.Base
• Coloque o aparelho sobre uma superfície
estável e plana.
• Retire o jarro eléctrico (3) da base (7).
• Abra a tampa (5), premindo o botão de
libertação da mesma (6).
• Encha o jarro eléctrico (3) com água.
• Coloque o jarro eléctrico (3) na base (7).
• Insira a ficha na tomada de parede.
• Para ligar o aparelho, prima o interruptor
de ligar/desligar (1). O indicador de ligado/
desligado (2) acende-se. O aparelho
começa a ferver a água.
• Para interromper o processo, retire a ficha
da tomada de parede.
• Assim que o processo estiver concluído,
o aparelho desliga-se automaticamente. O
indicador de ligado/desligado (2) apaga-se.
Utilização inicial
Preparação (fig. A & B)
• Limpe o aparelho.
Consulte ”Limpeza e manutenção”.
Advertência!
- Antes de utilizar pela primeira vez, encha
completamente o jarro eléctrico com água.
Não deve utilizar esta água para consumo
ou outros fins.
• Encha o jarro eléctrico (3) com água até
à marca de nível máximo no indicador do
nível de água (4).
• Ferva a água.
Consulte a secção ”Ferver água”.
• Esvazie o jarro eléctrico (3).
Limpeza e manutenção
Advertência!
- Antes de limpar ou proceder à manutenção,
desligue sempre a ficha da tomada de
parede e aguarde até o aparelho arrefecer.
- Não mergulhe o aparelho em água ou
outros líquidos.
Atenção!
- Não utilize agentes de limpeza agressivos
ou abrasivos para limpar o aparelho.
- Não utilize objectos pontiagudos para
limpar o aparelho.
• Limpe o exterior do aparelho com um pano
húmido.
• Limpe a base com um pano seco e limpo.
Utilização
Ferver água (fig. A & B)
Advertência!
- Antes de encher o jarro eléctrico, retire-o
sempre da respectiva base.
- Utilize apenas água da torneira para
encher o jarro eléctrico.
- Certifique-se de que o nível da água se
encontra entre a marca de nível mínimo
e a marca de nível máximo no indicador de
nível de água (fig. A). Se o nível da água
estiver abaixo da marca de nível mínimo,
o jarro eléctrico irá ferver em seco. Se o
nível da água estiver acima da marca de
nível máximo, a água do jarro eléctrico irá
ferver e transbordar.
- Não retire o jarro eléctrico da base até que
o aparelho tenha sido desligado.
Desincrustação do aparelho (fig. A)
O aparelho deve ser desincrustado após cada
25 utilizações. Se for necessário desincrustar
o aparelho, utilize um desincrustante adequado.
Encontra desincrustantes especiais nos
nossos locais de assistência.
Nota: A Princess não se responsabilizará por
quaisquer danos provocados por
desincrustantes. Os danos resultantes da não
desincrustação regular do aparelho não estão
cobertos pela garantia.
43
PT
Advertência!
- Antes de desincrustar o aparelho, desligue
o aparelho no interruptor, retire a ficha da
tomada e aguarde até o aparelho arrefecer.
- Não mergulhe o aparelho em água ou
outros líquidos.
Atenção!
- Tenha atenção ao proceder à desincrustação
do aparelho para evitar danos em móveis
e vestuário.
- Não utilize vinagre ou concentrado de
vinagre para desincrustar o aparelho.
- Não utilize ácido cítrico para desincrustar
o aparelho.
• Proceda à desincrustação do jarro
eléctrico (3) utilizando um desincrustante
adequado.
• Deixe o desincrustante actuar.
• Enxagúe cuidadosamente o jarro eléctrico
(3) com água limpa.
Declinação de responsabilidade
Sujeito a alterações; as especificações podem
ser alteradas sem aviso prévio.
PT
44
Θερμά συγχαρητήρια!
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
εσωτερική χρήση και παρόμοιες εφαρμογές
όπως περιοχές κουζίνας προσωπικού σε
καταστήματα, γραφεία και άλλα
περιβάλλοντα εργασίας, σπίτια σε χωρίο,
πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα
δωμάτια και άλλους τύπους περιβάλλοντος
κατοικίας, περιβάλλοντα τύπου κρεβάτι και
πρωινό κλπ.
Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Princess.
Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά
προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές
τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση
αυτής της συσκευής για πολλά χρόνια.
Οδηγίες χρήσης
Οι οδηγίες χρήσεως έχουν συλλεχτεί στον
αντίστοιχο τομέα. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες
ασφαλείας όταν συμβουλεύεστε τις οδηγίες
χρήσεως.
• Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή.
• Προσέξτε τα θερμά εξαρτήματα.
Οι προσιτές επιφάνειες της συσκευής
ζεσταίνονται πάρα πολύ κατά την χρήση.
Να ακουμπάτε μόνο τη χειρολαβή όταν οι
προσιτές επιφάνειες είναι ζεστές.
• Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή μακριά
από το νερό ή την υπερβολική υγρασία.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι
βρεγμένα τα χέρια σας. Μη χρησιμοποιείτε
τη συσκευή αν είστε ξυπόλυτοι.
• Χειριστείτε με προσοχή το καλώδιο
ηλεκτρικού ρεύματος να μην κρέμεται
πάνω από την άκρη κάποιας επιφάνειας
εργασίας ώστε να μην μπορεί να πιαστεί
κατά λάθος και να μη σκοντάφτετε σε αυτό.
• Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος
για να το αποσυνδέστε από τη κεντρική
παροχή. Φροντίστε το καλώδιο κεντρικής
παροχής να παραμένει μακριά από τη
θερμότητα, τα λάδια και από αιχμηρές
ακμές.
• Μην αφαιρείτε κανένα μέρος ή εξάρτημα
όταν το βύσμα κεντρικής παροχής είναι
συνδεδεμένο στη παροχή. Να
αποσυνδέσετε πάντα πρώτα το βύσμα
παροχής ρεύματος από τη παροχή.
• Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος υποστεί
ζημιά κατά τη χρήση του, αποσυνδέστε το
βύσμα παροχής ρεύματος αμέσως από τη
παροχή. Μην αγγίζετε το καλώδιο παροχής
ρεύματος πριν αποσυνδέσετε το βύσμα
από την παροχή.
• Αποσυνδέστε το βύσμα παροχής από τη
παροχή όταν η συσκευή δεν είναι σε
χρήση, πριν την συναρμολόγηση ή την
αποσυναρμολόγηση και πριν το καθαρισμό
και την συντήρηση.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση!
- Κατά τη χρήση συσκευών που
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, θα
πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι
βασικές οδηγίες ασφαλείας για τον
περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και σωματικών βλαβών.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε
μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες ή άλλα
σκάφη που περιέχουν νερό.
• Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο τον
εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση.
• Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται σε
αυτό το εγχειρίδιο. Η χρήση οποιουδήποτε
εξαρτήματος ή η εκτέλεση οποιαδήποτε
λειτουργίας με αυτή τη συσκευή εκτός τον
συνιστώμενων μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού.
• Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική
χρήση.
• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται πάντα
κάτω από επίβλεψη για να εξασφαλιστεί ότι
δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά
ή άτομα με μια σωματική, αισθητήρια,
διανοητική ή κινητική ανικανότητα ή με
έλλειψη απαραίτητης γνώσης και εμπειρίας
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Τα άτομα
υπεύθυνα για την ασφάλεια τους πρέπει να
δώσουν λεπτομερές οδηγίες ή να
παρατηρήσουν τη χρήση της συσκευής.
45
EL
Χρήση
Ασφάλεια άλλων
• Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά ή σε
άτομα που δεν έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο
οδηγιών να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.
• Μην επιτρέπετε τα παιδιά ή τα ζώα να
έρθουν κοντά στη περιοχή εργασίας.
Μην επιτρέπετε τα παιδιά ή τα ζώα να
ακουμπίσουν τη συσκευή ή το καλώδιο
παροχής ρεύματος. Όταν χρησιμοποιείτε
τη συσκευή κοντά σε παιδιά, πρέπει να τα
επιτηρείτε στενά.
Μετά τη χρήση
• Αποσυνδέστε το βύσμα παροχής από τη
παροχή και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει
πριν την αφήσετε χωρίς επιτήρηση και πριν
αντικαταστήσετε, καθαρίσετε ή
επιθεωρήσετε οποιαδήποτε τμήματά της.
• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό
μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έχουν
πρόσβαση στις αποθηκευμένες συσκευές.
Έλεγχο και επισκευές
EL
• Πριν τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για
τυχόν φθαρμένα ή ελαττωματικά
εξαρτήματα. Επιθεωρήστε τη συσκευή για
σπασμένα μέρη, φθορά στους διακόπτες
και άλλες συνθήκες που μπορεί να
επηρεάσουν τη λειτουργία.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο
εξάρτημά της έχει πάθει ζημιά ή
παρουσιάζει ελάττωμα.
• Ζητήστε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευής την επισκευή ή την
αντικατάσταση όλων των φθαρμένων
ή ελαττωματικών εξαρτημάτων.
• Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε εξαρτήματα εκτός αυτών
που προσδιορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
• Πριν τη χρήση, ελέγξτε το καλώδιο
παροχής για φθορά η ζημιά.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το
καλώδιο παροχής ρεύματος έχει πάθει
ζημιά ή παρουσιάζει ελάττωμα. Αν το
καλώδιο παροχής ρεύματος έχει πάθει
ζημιά ή παρουσιάζει ελάττωμα, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή
ή κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευής.
Οδηγίες ασφαλείας για
βραστήρες νερού
• Πριν τη χρήση, ελέγξτε πάντα ότι η τάση
παροχής είναι ίδια με τη τάση στην
πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
• Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη
πρίζα. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μια
γειωμένη προέκταση καλωδίου κατάλληλου
διαμέτρου (τουλάχιστον 3 x 1 mm2).
• Για πρόσθετη προστασία, εγκαταστήστε
μια συσκευή υπόλοιπου ρεύματος (RCD)
με μια ονομαστική τάση λειτουργίας που
δεν ξεπερνάει τα 30 mA.
• Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση
μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή
ξεχωριστού τηλεχειριζόμενου συστήματος.
• Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν μπορεί να μπει
στα βύσματα επαφής του καλωδίου
παροχής και προέκτασης.
• Να ξετυλίγετε πάντα το καλώδιο παροχής
και προέκτασης.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή
και επίπεδη επιφάνεια.
Προσοχή!
- Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα του
νερού σε μια επιφάνεια με κλίση.
• Τοποθετηστε τη συσκευη σε μια αδιαβροχη
επιφανεια που αντεχει στη θερμοκρασια.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος
γύρο από τη συσκευή για να επιτρέψετε τη
θερμότητα να αποφύγει και να παρέχετε
αρκετό εξαερισμό.
• Μην καλύψετε τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται σε
επαφή με εύφλεκτο υλικό.
• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πυγές
θερμότητας.
• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την
παρεχόμενη βάση.
• Να ενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν το
στοιχείο θέρμανσης να είναι εντελώς
βυθισμένο σε νερό.
• Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ είναι
αναμμένη.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα
υγρά. Εάν η συσκευή βυθίζεται σε νερό
ή άλλα υγρά, μην αφαιρείτε τη συσκευή με
τα χέρια σας. Βγάλτε αμέσως το βύσμα
από την πρίζα.
46
Εάν η συσκευή είναι βυθισμένο σε νερό
ή άλλα υγρά, μην τη χρησιμοποιήστε ξανά
τη συσκευή.
Εάν η στάθμη νερού είναι κάτω από το
ελάχιστο σημείο, ο βραστήρας θα
στεγνώσει. Εάν η στάθμη νερού είναι πάνω
από το μέγιστο σημείο, ο βραστήρας θα
βράσει και ψεκάσει καυτό νερό.
- Μην αφαιρείτε τον βραστήρα νερού από τη
βάση μέχρι να σβήσει η συσκευή.
Περιγραφή (εικ. A)
Ο βραστήρας νερού 232613/232614 Princess
έχει σχεδιαστεί για βράσιμο νερού. Η συσκευή
δεν είναι κατάλληλη για βράσιμο άλλων υγρών
εκτός από νερό. Η συσκευή προορίζεται για
οικιακή χρήση μόνο.
1.Διακόπτης on/off
2.Ένδειξη on/off
3.Βραστήρας νερού
4.Δείκτης στάθμης νερού
5.Καπάκι
6.Κουμπί απελευθέρωσης καπακιού
7.Λαβή χειρός
8.Βάση
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή
και επίπεδη επιφάνεια.
• Βγάλτε τον βραστήρα νερού (3) από τη
βάση (7).
• Ανοίξτε το καπάκι (5) πιέζοντας το κουμπί
απελευθέρωσης καπακιού (6).
• Γεμίστε τον βραστήρα νερού (3) με νερό.
• Τοποθετήστε τον βραστήρα νερού (3) στη
βάση (7).
• Βάλτε το βύσμα στην πρίζα.
• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευη,
πατήστε το διακόπτη on/off (1). Η ένδειξη
on/off (2) ανάβει. Η συσκευή αρχίζει να
βράζει το νερό.
• Για να σταματήστε τη διαδικασία, βγάλτε το
καλώδιο από την πρίζα.
• Εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία,
η συσκευή απενεργοποιείται αυτομάτως.
Η ένδειξη on/off (2) σβήνει.
Αρχική χρήση
Προετοιμασία (εικ. A & B)
• Καθαρίστε τη συσκευή. Αναφερθείτε στο
”Καθαρισμός και συντήρηση”.
Προειδοποίηση!
- Πριν από τη πρώτη χρήση, γεμίστε
εντελώς τον βραστήρα του νερού με νερό
χωρίς να χρησιμοποιήσετε το νερό για
κατανάλωση ή άλλους λόγους.
• Γεμίστε τον βραστήρα νερού (3) με νερό
ως το σημάδι μέγιστης πλήρωσης στον
δείκτη στάθμης νερού (4).
• Βράστε το νερό. Ανατρέξτε στον τομέα
”Βράσιμο νερού”.
• Αδειάστε τον βραστήρα νερού (3).
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση!
- Πριν το καθαρισμό ή τη συντήρηση,
αφαιρέστε το βύσμα από τη πρίζα και
περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα
υγρά.
Προσοχή!
- Μην χρησιμοποιείτε δυνατά η διαβρωτικά
καθαρίστηκα για να καθορίσετε τη
συσκευή.
- Μη χρησιμοποιήσετε αιχμηρά αντικείμενα
για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Χρήση
Βράσιμο νερού (εικ. A & B)
Προειδοποίηση!
- Πριν γεμίσετε τον βραστήρα νερού, να
αφαιρείτε πάντα τον βραστήρα από τη βάση.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο νερό βρύσης για
τον βραστήρα νερού.
- Να βεβαιωθείτε πάντα ότι η στάθμη νερού
είναι ανάμεσα στο ελάχιστο και μέγιστο
σημείο στον δείκτη στάθμης νερού (εικ. Α).
EL
• Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με
ένα βρεγμένο πανί.
• Καθαρίστε τη βάση με ένα καθαρό, στεγνό
πανί.
47
Αφαλάτωση της συσκευής (εικ. Α)
Η συσκευή πρέπει να αφαλατωθεί μετά από
κάθε 25 χρήσεις. Εάν η συσκευή πρέπει να
αφαλατωθεί, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο
παράγων. Ειδικοί παράγοντες αφαλάτωσης
διατίθενται από το σταθμό σέρβις.
Σημείωση: Η Princess δεν έχει καμιά ευθηνή
για ζημιές από παράγοντα αφαλάτωσης.
Η ζημιά από τη μη τακτική αφαλάτωση της
συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Προειδοποίηση!
- Πριν την αφαλάτωση της συσκευής,
αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και
περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα
υγρά.
Προσοχή!
- Προσέξτε όταν αφαλατώνετε τη συσκευή
για να αποφύγετε τη ζημιά στα έπιπλα
ή τα ρούχα.
- Μην χρησιμοποιείτε ξύδι ή συμπύκνωμα
ξυδιού για να αφαλατώνετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε κιτρικό οξύ για να
αφαλατώνετε τη συσκευή.
• Αφαλατώστε τον βραστήρα νερού (3) με
ένα κατάλληλο παράγοντα αφαλάτωσης.
• Αφήστε τον παράγοντα αφαλάτωσης να
απορροφηθεί.
• Ξεπλύντε κάλα τον βραστήρα νερού (3)
με καθαρό νερό.
Αποποίηση
Υπόκεινται σε τροποποιήσεις.
Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν
χωρίς προειδοποίηση.
EL
48
‫إزالة الرواسب من الجهاز (الشكل ‪)A‬‬
‫يجب إعادة إزالة الرواسب من الجهاز بعد كل ‪25‬‬
‫مرة استخدام‪ .‬استخدم مادة إزالة رواسب مناسبة حين‬
‫يحين وقت إزالة الرواسب من الجهاز‪ .‬تتوفر مواد‬
‫إزالة الرواسب الخاصة من مركز الخدمة الخاص بنا‪.‬‬
‫مالحظة‪ :‬لن تتحمل شركة ‪ Princess‬المسئولية‬
‫عن أي تلف ناجم من مواد إزالة الرواسب‪ .‬التلف‬
‫الناجم عن عدم إزالة الرواسب بانتظام من الجهاز ال‬
‫يشمله الضمان‪.‬‬
‫تحذير!‬
‫‪ -‬قبل إزالة الرواسب من الجهاز‪ ،‬افصل قابس التيار‬
‫الكهربائي عن مقبس الحائط وانتظر إلى أن يبرد‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تغمس الجهاز في الماء أو السوائل األخرى‪.‬‬
‫تنبيه!‬
‫‪ -‬توخ الحذر عند إزالة الرواسب من الجهاز لمنع‬
‫إتالف األثاث أو المالبس‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم الخل أو الخل المركز في إزالة‬
‫الرواسب من الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم حمض الستريك في إزالة الرواسب من‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫•قم بإعادة إزالة الرواسب من الجهاز (‪)3‬‬
‫باستخدام مادة إزالة رواسب مناسبة‪.‬‬
‫•اترك مادة إزالة الرواسب ليتم امتصاصها‪.‬‬
‫•اشطف غالية الماء (‪ )3‬جيدًا بالماء النظيف‪.‬‬
‫إخالء المسئولية‬
‫تخضع للتغيير‪ ،‬يمكن تغيير المواصفات بدون إشعار‬
‫مسبق‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪49‬‬
‫‪ -‬تأكد دائما من أن مستوى الماء يقع بين عالمتي‬
‫الحد األدنى والحد األقصى على مؤشر مستوى‬
‫الماء (شكل ‪ .)A‬إذا كان مستوى الماء أقل من‬
‫عالمة الحد األدنى‪ ،‬فإن غالية الماء قد تغلي‬
‫لدرجة الجفاف‪ .‬وإذا كان مستوى الماء أعلى من‬
‫عالمة الحد األقصى‪ ،‬فإن درجة غليان غالية الماء‬
‫ستزداد وسيتناثر منها الماء الساخن‪.‬‬
‫‪ -‬ال تقم برفع غالية الماء بعيدا عن القاعدة إال بعد‬
‫أن يتم إيقاف الجهاز‪.‬‬
‫الوصف (الشكل ‪)A‬‬
‫إن غالية مياه ‪Princess 232613/232614‬‬
‫الخاصة بك قد تم تصميمها لغلي الماء‪ .‬وال يُعد‬
‫الجهاز مناسبا لغلي أي سوائل أخرى خالف الماء‪.‬‬
‫الجهاز مناسب لالستخدام المنزلي فقط‪.‬‬
‫ ‪ .1‬مفتاح التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل‬
‫ ‪ .2‬مؤشر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل‬
‫ ‪ .3‬غالية الماء‬
‫ ‪ .4‬مؤشر مستوى الماء‬
‫ ‪ .5‬الغطاء‬
‫ ‪ .6‬زر فتح الغطاء‬
‫ ‪ .7‬المقبض‬
‫ ‪ .8‬القاعدة‬
‫•ضع الجهاز على سطح مستو ومستقر‪.‬‬
‫•ارفع غالية الماء (‪ )3‬بعيدا عن القاعدة (‪.)7‬‬
‫•افتح الغطاء (‪ )5‬من خالل الضغط على زر فتح‬
‫الغطاء (‪.)6‬‬
‫•قم بملء غالية الماء (‪ )3‬بالماء‪.‬‬
‫•ضع غالية الماء (‪ )3‬في القاعدة (‪.)7‬‬
‫•أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط‪.‬‬
‫•لتشغيل الجهاز‪ ،‬اضغط على مفتاح التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ .)1‬يضيء مؤشر التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ .)2‬يبدأ الجهاز في غلي الماء‪.‬‬
‫•إليقاف عملية غلي الماء‪ ،‬افصل قابس التيار‬
‫الكهربائي عن مقبس الحائط‪.‬‬
‫•عند اكتمال عملية غلي الماء‪ ،‬يتوقف الجهاز‬
‫تلقائيًا‪ .‬ينطفئ مؤشر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪.)2‬‬
‫االستخدام األولي‬
‫التحضير (الشكالن ‪ A‬و‪)B‬‬
‫•قم بتنظيف الجهاز‪ .‬ارجع إلى „التنظيف‬
‫والصيانة“‪.‬‬
‫تحذير!‬
‫‪ -‬قبل االستخدام ألول مرة‪ ،‬امأل الغالية بالماء تماماً‬
‫وال تستخدم ذلك الماء للشرب أو ألي غرض آخر‪.‬‬
‫•قم بملء غالية الماء (‪ )3‬بالماء إلى أن يصل إلى‬
‫عالمة الحد األقصى على مؤشر مستوى الماء (‪.)4‬‬
‫•اغلِ الماء‪ .‬ارجع إلى القسم „غلي الماء“‪.‬‬
‫•قم بتفريغ غالية الماء (‪.)3‬‬
‫التنظيف والصيانة‬
‫تحذير!‬
‫‪ -‬قبل التنظيف أو الصيانة‪ ،‬افصل قابس التيار‬
‫الكهربائي عن مقبس الحائط وانتظر إلى أن يبرد‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تغمس الجهاز في الماء أو السوائل األخرى‪.‬‬
‫تنبيه!‬
‫‪ -‬ال تستخدم مواد تنظيف كاشطة أو قوية لتنظيف‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم األشياء الحادة في تنظيف الجهاز‪.‬‬
‫االستخدام‬
‫غلي الماء (الشكالن ‪ A‬و‪)B‬‬
‫تحذير!‬
‫‪ -‬قبل ملء غالية الماء‪ ،‬احرص دائما على رفع‬
‫غالية الماء بعيدا عن القاعدة‪.‬‬
‫‪ -‬استخدم الماء البارد فقط لملء غالية الماء‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪AR‬‬
‫•قم بتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة‬
‫قماش رطبة‪.‬‬
‫•جفف القاعدة بقطعة قماش نظيفة جافة‪.‬‬
‫ِّ‬
‫تعليمات السالمة لغاليات الماء‬
‫سالمة اآلخرين‬
‫•قبل االستخدام‪ ،‬تأكد دومًا من أن فلطية التيار‬
‫الكهربائي هي الفلطية نفسها على لوحة التقدير‬
‫بالجهاز‪.‬‬
‫•قم بتوصيل الجهاز بمقبس حائط أرضي‪ .‬إذا لزم‬
‫األمر‪ ،‬استخدم كبل توصيل أرضي بقطر مناسب‬
‫(على األقل ‪ 1 × 3‬مم‪.)2‬‬
‫•للحصول على حماية إضافية‪ ،‬قم بتركيب الجهاز‬
‫الحالي (‪ )RCD‬بتيار تشغيل مقدر ال يتجاوز‬
‫‪ 30‬مللي أمبير‪.‬‬
‫•هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل من خالل‬
‫مؤقت خارجي أو وحدة تحكم عن بعد منفصلة‪.‬‬
‫•تأكد من عدم دخول الماء في فتحات القابس بكبل‬
‫التيار الكهربائي وكبل التوصيل‪.‬‬
‫•احرص دومًا على فك كبل التيار الكهربائي وكبل‬
‫التوصيل كليًا‪.‬‬
‫•ضع الجهاز على سطح مستو ومستقر‪.‬‬
‫تنبيه!‬
‫‪ -‬التقم بتشغيل غالية الماء على سطح غير مستو‪.‬‬
‫•ضع الجهاز على سطح مضاد للبقع ومقاوم‬
‫للحرارة‪.‬‬
‫•تأكد من أن هناك مساحة كافية حول الجهاز‬
‫للسماح للحرارة بالخروج وتوفير تهوية كافية‪.‬‬
‫•ال تغطي الجهاز‪.‬‬
‫•تأكد من عدم تالمس الجهاز بالمواد سريعة‬
‫االشتعال‪.‬‬
‫•احتفظ بالجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز إال مع القاعدة المرفقة معه‪.‬‬
‫•ال تقم بتشغيل الجهاز إال عندما يكون عنصر‬
‫التسخين مغموراً تماما في الماء‪.‬‬
‫•تجنب تحريك الجهاز أثناء تشغيله‪.‬‬
‫•ال تغمس الجهاز في الماء أو السوائل األخرى‪ .‬إذا‬
‫تم غمس الجهاز في الماء أو سوائل أخرى‪ ،‬فال‬
‫تخرج الجهاز بيديك‪ .‬افصل قابس التيار‬
‫الكهربائي عن مقبس الحائط‪ .‬إذا تم غمس الجهاز‬
‫في الماء أو سوائل أخرى‪ ،‬فال تستخدم الجهاز‬
‫مرة أخرى‪.‬‬
‫•ال تسمح لألطفال أو أي شخص ال يعرف هذه‬
‫اإلرشادات باستخدام الجهاز‪.‬‬
‫•ال تسمح لألطفال أو الحيوانات باالقتراب من‬
‫مكان االستخدام‪ .‬ال تسمح لألطفال أو الحيوانات‬
‫بلمس الجهاز أو كبل التيار الكهربائي‪ .‬يجب‬
‫استخدام الجهاز بحرص ووجود إشراف عند‬
‫وجود أطفال بالقرب منك‪.‬‬
‫بعد االستخدام‬
‫•افصل قابس التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي‬
‫واترك الجهاز ليبرد قبل أن تتركه بال مراقبة‬
‫وقبل إعادته إلى مكانه أو تنظيفه أو فحص أي‬
‫جزء من أجزائه‪.‬‬
‫•قم بتخزين الجهاز في مكان جاف عند عدم‬
‫االستخدام‪ .‬تأكد من عدم وصول األطفال إلى‬
‫األجهزة المخزنة‪.‬‬
‫الفحص واإلصالح‬
‫•قبل االستخدام‪ ،‬افحص الجهاز بحثًا عن أجزاء‬
‫تالفة أو معيبة‪ .‬افحص الجهاز بحثًا عن وجود‬
‫كسر بأي جزء أو تلف بالمفاتيح واألشياء األخرى‬
‫التي يمكن أن تؤثر في التشغيل‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز إن كان هناك أي جزء تالف أو‬
‫معيب‪.‬‬
‫•قم بإصالح أو استبدال أي جزء تالف أو معيب‬
‫بواسطة وكيل إصالح معتمد‪.‬‬
‫•ال تحاول أبدًا فصل أو استبدال أي أجزاء أخرى‬
‫غير األجزاء المحددة في هذا الدليل‪.‬‬
‫•قبل االستخدام‪ ،‬افحص كبل التيار الكهربائي بحثًا‬
‫عن آثار بلي أو تلف‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز إذا كان كبل التيار الكهربائي أو‬
‫قابس التيار الكهربائي تالفًا أو معيبًا‪ .‬فإن كان كبل‬
‫التيار الكهربائي أو قابس التيار الكهربائي تالفًا أو‬
‫معيبًا‪ ،‬فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو‬
‫وكيل إصالح معتمد‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪51‬‬
‫تهانينا!‬
‫•تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه في األماكن‬
‫الداخلية فقط واألماكن المشابهة مثل أماكن مطابخ‬
‫الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل‬
‫األخرى والمنازل الريفية‪ ،‬من قبل عمالء في‬
‫الفنادق واالستراحات واألماكن السكنية األخرى‬
‫واألماكن التي تقدم مبيتا ووجبة إفطار‪.‬‬
‫لقد اشتريت أحد أجهزة ‪ .Princess‬نحن نهدف إلى‬
‫توفير منتجات عالية الجودة بتصميم حسن وبسعر‬
‫اقتصادي في متناول الجميع‪ .‬ونأمل أنك ستستمتع‬
‫باستخدام هذا الجهاز لسنوات عديدة‪.‬‬
‫إرشادات االستخدام‬
‫االستخدام‬
‫تم تجميع إرشادات االستخدام في القسم التالي‪ .‬تعرف‬
‫على إرشادات السالمة أثناء رجوعك إلى إرشادات‬
‫االستخدام‪.‬‬
‫إرشادات السالمة‬
‫تحذير!‬
‫‪ -‬عند استخدام األجهزة التي تعمل بالتيار الكهربائي‪،‬‬
‫يلزم دومًا إتباع إرشادات السالمة األساسية للحد‬
‫من خطر نشوب حريق وصدمة كهربائية وإصابة‬
‫شخصية‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم الجهاز بالقرب من حوض االستحمام أو‬
‫الدُش أو حمام السباحة أو األوعية األخرى التي‬
‫تحتوي على مياه‪.‬‬
‫•اقرأ الدليل بأكمله بعناية قبل االستخدام‪.‬‬
‫•علمًا بأن الغرض المنشود الستخدام الجهاز تم‬
‫توضيحه في هذا الدليل‪ .‬ومن ثم فإن استخدام أي‬
‫ملحق أو أداء أي عملية باستخدام هذا الجهاز غير‬
‫تلك الموصى بها قد يؤدي إلى خطر حدوث‬
‫إصابة شخصية‪.‬‬
‫•احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل‪.‬‬
‫•ينبغي اإلشراف على األطفال للتأكد من أنهم ال‬
‫يلعبون بالجهاز‪.‬‬
‫•يمكن أن يؤدي استخدام هذا الجهاز بواسطة‬
‫األطفال أو األشخاص المصابين بإعاقة حركية أو‬
‫عقلية أو حسية أو جسدية أو الذين يفتقرون إلى‬
‫الخبرة والمعرفة الالزمة إلى حدوث مخاطر‪ .‬لذا‬
‫يجب أن يوجه األشخاص المسئولون عن سالمة‬
‫هؤالء األشخاص لهم إرشادات واضحة أو‬
‫يشرفون على استخدام الجهاز‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪AR‬‬
‫•تعامل مع الجهاز بنوع من الحرص‪.‬‬
‫•انتبه للقطع الساخنة‪ .‬يمكن أن تصبح األسطح‬
‫الظاهرة للجهاز ساخنة جدًا أثناء االستخدام‪ .‬المس‬
‫المقبض فقط عندما تكون األسطح الظاهرة‬
‫ساخنة‪.‬‬
‫•قم دومًا بحماية الجهاز من الماء أو الرطوبة‬
‫الزائدة‪.‬‬
‫•تجنب تشغيل الجهاز عندما تكون يداك مبتلتين‪.‬‬
‫تجنب تشغيل الجهاز أثناء عدم ارتداء أي شيء‬
‫في قدميك‪.‬‬
‫•قم بتوجيه كبل التيار الكهربائي بعناية لتتأكد من‬
‫أنه ال يتدلى على حافة الجزء المستخدم ومن أنه‬
‫لن يعلق عرضًا أو يتم التعثر فيه‪.‬‬
‫•احرص أال تشد كبل التيار الكهربائي أبدًا لفصل‬
‫قابس التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي‪ .‬حافظ‬
‫على كبل التيار الكهربائي بعيدًا عن الحرارة‬
‫والزيت والحواف الحادة‪.‬‬
‫•تجنب فصل أي جزء أو ملحق عند توصيل قابس‬
‫التيار الكهربائي بالتيار الكهربائي‪ .‬احرص دومًا‬
‫ال عن التيار‬
‫على فصل قابس التيار الكهربائي أو ً‬
‫الكهربائي‪.‬‬
‫•إذا تلف كبل التيار الكهربائي أثناء االستخدام‪،‬‬
‫افصل قابس التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي‬
‫على الفور‪ .‬ال تلمس كبل التيار الكهربائي قبل‬
‫فصل قابس التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي‪.‬‬
‫•افصل قابس التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي‬
‫عند عدم استخدام الجهاز‪ ،‬وقبل التجميع أو الفك‬
‫وقبل التنظيف والصيانة‪.‬‬
53
54
55
© Princess 2010
08/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising