Philips Indirect light 69113/55/PH

Philips Indirect light 69113/55/PH
Възможности за удължаване:
Imageo LightStrip Colour Installation instructions
3a Свалете предпазната капачка. 3b По ваше желание е възможно да съчетаете три
LightStrip (цветна) (не са включени в комплекта) на един захранващ блок. 3
0c Свържете
Please take some time to read this before using the product.
Congratulations on your purchase!
устройствата LightStrip едно към друго.
Почистване / поддръжка:
Thank you for buying the Imageo LightStrip Colour set. By following the instructions you
will enjoy the full benefits of the Imageo LightStrip Colour product for the longest possible
period.
Не залепвайте LightStrip (цветна) върху кожата на човек или животно.
Пазете Imageo LightStrip (цветна) далеч от течности и влага.
От съображения за безопасност електронната система на Imageo LightStrip (цветна) не
трябва да се отваря.
Check to make sure the package contains the following items:
-
LightStrip Colour
2x Mounting clips
Power supply
4x Screws and double sided tape
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Не използвайте Imageo LightStrip (цветна), ако е повредена.
- Този уред е предназначен само за употреба на закрито.
- Погрижете се да свържете всички съединителни елементи по безопасен и правилен
начин, преди да запалите светлината.
- Не инсталирайте в близост до източник на топлина, за да избегнете повреда на
изделията от повишаването на температурата.
- Не огъвайте уреда, в случай че са свързани две или повече устройства LightStrip.
- Μην λυγίζετε το προϊόν όταν δύο LightStrip έχουν συνδεθεί μαζί.
Instructions for use:
1a 1b Fix the Imageo LightStrip Colour on a flat and clean surface with the 2 mounting
clips.
2a Connect the power supply to the Imageo LightStrip Colour.
Connect the power supply to the wall socket and use the on/off switch to light up the
Imageo LightStrip Colour.
2b On the controller there is a button “Colour change”. Use the “Colour change” button
to select the Colour you prefer. Red is the first Colour, which appears when you switch on
the Imageo LightStrip Colour. Push the button once to go to the next Colour. The sequence
of the Colours is: red, green, blue, yellow, cyan, purple and Colour. To enjoy the automatic
Colour-changing mode, push the “Colour Change” button until you reach the red light
Colour again. Then the automatic Colour-changing mode will start.
Extension possibilities:
Colour (not included) on one power supply. 3c Make sure the connection is tight. Connect
the Imageo LightStrip Colour with the front connector of the power supply.
Plug the power supply into the wall socket and then light up the LightStrip by using the on/
off switch.
Cleaning / Maintenance:
Remove the charger from the wall socket. The power supply can be cleaned with a dry cloth.
The Imageo LightStrip Colour can be cleaned with a damp cloth. Do not use cleaning agents!
Safety instructions:
-
Do not stick the Imageo LightStrip Colour on human or animal skin.
Keep the Imageo LightStrip Colour away from liquids and damps.
For safety reasons, the Imageo LightStrip Colour electronic system should not be opened.
Do not allow children to play with it.
Do not use the Imageo LightStrip Colour if it is damaged.
This product is intended for indoor use only.
Make sure to connect all the connectors safely and correctly before lighting up.
Please don’t install it near heat-source to avoid damaging the products because of temperature increasing.
- Do not bend the product when two or more LightStrips are connected together.
Model:
Input:
Output:
Модел: :
Вход:
Изход:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Safety and the environment:
The Imageo LightStrip Colour is a LED product, made from high-quality materials and parts,
which can be recycled. When disposing of the packaging, always follow the local regulations
and available possibilities for recycling.
The Imageo LightStrip Colour should be disposed of according to local regulations.
Warranty:
Philips’ one year warranty is valid if the product is used in accordance with the instructions
and for its intended purpose. Claims will only be accepted on submission of the original
proof of purchase (invoice, sales slip or receipt) stating the purchase date, the name of the
dealer and a description of the product.
The Philips warranty lapses if:
- Anything has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible.
- The product description has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible.
- A defect is caused by extreme circumstances not inherent to the appliance, for example,
lightning, flooding, fire, incorrect use or negligence.
- The Imageo LightStrip Colour shouldn’t be disassembled. If your Philips product does not
work properly, we advise to consult the instructions for use first.
Spare parts
Spare parts can be ordered from the Philips website: www.philips.com/homelighting.Click on
SparePart WebShop.
If you can not find the solution, you can contact your dealer, consult the Philips
consumer website at www.philips.com/homelighting or call the Philips Service desk:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Made in China
Imageo LightStrip (бяла) е светодиоден продукт, изработен от висококачествени
материали и части, които могат да се рециклират. При изхвърляне на опаковката винаги
спазвайте местните разпоредби и наличните възможности за рециклиране.
Едногодишната гаранция от Philips е валидна, ако изделието се използва в
съответствие с инструкциите и по предназначение. Рекламации ще бъдат приемани
само при представяне на оригинален документ (фактура, касова бележка, касов
бон), потвърждаващ покупката и показващ нейната дата, името на търговеца и
наименованието на продукта.
Гаранцията от Philips отпада, в случай че:
- Нещо е променено, зачеркнато, изтрито или направено нечетливо в оригиналния
документ за закупуване.
- Описанието на продукта е променено, зачеркнато, изтрито или направено
нечетливо.
- Дефектът е предизвикан от екстремни обстоятелства, неприсъщи за използването на
уреда, например мълнии, наводнение, пожар, неправилно използване или небрежност.
- Imageo LightStrip (цветна) не трябва да се разглобява. В случай че продуктът, който
сте закупили, не работи изправно, съветваме ви първо да направите справка с
инструкциите за употреба.
Резервни части
Ако не можете да намерите решение, можете да се обърнете към вашия търговец, да
се консултирате със сайта за потребители на Philips на www.philips.com/homelighting или
да се обадите в представителния офис на Philips: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Произведено в Китай
Svítidlo Imageo LightStrip Colour Pokyny k instalaci
Než začnete výrobek používat, věnujte chvíli přečtení těchto
pokynů.
Blahopřejeme vám k nákupu!
Děkujeme, že jste si zakoupili sadu svítidla Imageo LightStrip Colour. Dodržení zde uvedených pokynů vám zajistí plné využití výhod výrobku Imageo LightStrip Colour po nejdelší
možnou dobu.
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:
Pokyny pro použití:
1a 1b Upevněte svítidlo Imageo LightStrip Colour na rovný a čistý povrch pomocí 2
montážních svorek. 2a Připojte napájení ke svítidlu Imageo LightStrip Colour. Připojte
napájení do síťové zásuvky a pomocí tlačítka pro zapnutí a vypnutí rozsviťte svítidlo Imageo
LightStrip Colour. 2b Na ovladači naleznete tlačítko „Colour change“ (Změna barvy).
Pomocí tlačítka „Colour change“ (Změna barvy) můžete vybrat upřednostňovanou barvu.
První barvou je červená, která se rozsvítí při zapnutí svítidla Imageo LightStrip Colour. Jedním
stisknutím tlačítka přejděte k další barvě. Pořadí barev je následující: červená, zelená, modrá,
žlutá, tyrkysová, purpurová a bílá. Chcete-li použít režim automatické změny barev, stiskněte
tlačítko „Colour change“ (Změna barvy), dokud se svítidlo znovu nerozsvítí červeně. Poté se
spustí režim automatické změny barev.
LightStrip.
Vyjměte nabíječku ze síťové zásuvky. Napájení lze vyčistit suchým hadříkem. Svítidlo Imageo
LightStrip Colour je možné čistit navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky!
Bezpečnostní pokyny:
:
LightStrip Colour
2
(
1b
LightStrip Colour.
."on/off" (
)
.(
:
1a Imageo LightStrip Colour
2a
Imageo LightStrip Colour
) 2b "Colour change" (
)
.
Imageo LightStrip Colour.
:
.
Imageo
/
"Colour change"
.
)
.
.
:
3a
3b
. 3c
LightStrips
.
.
Imageo LightStrip Colour
!
:
Imageo LightStrip Colour
.
Nepoužívejte svítidlo Imageo LightStrip Colour v případě, že je poškozené.
Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
Než svítidlo rozsvítíte, zkontrolujte, zda jste bezpečně a správně připojili všechny
konektory.
Neinstalujte výrobek blízko tepelného zdroje, jinak by mohlo dojít k poškození výrobku
v důsledku nárůstu teploty.
- Když propojujete několik svítidel LightStrip, neohýbejte je.
Adaptér:
Model:
Příkon:
Výkon:
Imageo LightStrip Colour
Imageo
.
Svítidlo Imageo LightStrip Colour je výrobek obsahující diodu LED. Je vyrobeno z vysoce
kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat. Při likvidaci obalu se vždy řiďte
místními předpisy a dostupnými možnostmi recyklace.
Svítidlo Imageo LightStrip Colour musí být zlikvidováno v souladu s místními předpisy.
Dvouletá záruka společnosti Philips je platná, pokud byl výrobek používán v souladu s tímto
návodem k použití a k účelu, k jakému byl vyroben. Nárok na reklamaci bude uznán po
předložení původního dokladu o nákupu (faktura, účtenka nebo příjmový doklad), který
obsahuje datum nákupu, jméno prodejce a popis výrobku.
Záruka společnosti Philips je neplatná, jestliže:
- Byla jakákoliv část textu změněna, přeškrtnuta, smazána anebo se stala nečitelnou.
- Popis výrobku byl změněn, přeškrtnut, smazán nebo se stal nečitelným.
- Závada byla způsobena extrémními okolnostmi, které nesouvisí s přístrojem, jako
například bleskem, povodní, ohněm, nesprávným použitím nebo nedbalostí.
- Svítidlo Imageo LightStrip Colour se nesmí rozebírat. Jestliže váš výrobek Philips nepracuje
správně, doporučujeme nejprve použít informace uvedené v tomto návodu.
Náhradní díly si můžete objednat na webové stránce společnosti Philips. Přejděte na adresu:
www.philips.com/homelighting a klepněte na odkaz SparePart WebShop (Internetový obchod
s náhradními díly).
Pokud se vám nepodaří najít řešení, kontaktujte svého prodejce nebo nahlédněte na
webovou stránku pro zákazníky společnosti Philips na adrese www.philips.com/homelighting,
případně zavolejte na linku služeb zákazníkům společnosti Philips: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nizozemí.
Vyrobeno v Číně
Imageo LightStrip Colour Installationsvejledning
Tak, fordi du har købt Imageo LightStrip Colour-sættet.Ved at følge brugsvejledningen får du
mest muligt ud af Imageo LightStrip Colour-produktet i den længst mulige periode.
.
.
Kontrollér, at æsken indeholder følgende dele:
-
.
LightStrips
.
PS1605 - PH - W :
100 - 240 V - 50/60 Hz 10 W :
16 V
8VA / 500 mAh :
:
LED
Imageo LightStrip Colour
.
.
1a 1b Fastgør Imageo LightStrip Colour på en flad og ren overflade med de 2 monteringsklemmer. 2a Slut strømforsyningen til Imageo LightStrip Colour. Sæt strømforsyningen i
stikkontakten, og brug on/off-knappen til at tænde for Imageo LightStrip Colour. 2b Knappen “Colour change” findes på fjernbetjeningen. Brug knappen “Colour change” til at vælge
den farve, du foretrækker. Rød er den første farve, der vises, når du tænder Imageo LightStrip
Colour. Tryk på knappen én gang for at gå videre til næste farve. Rækkefølgen for farverne
er: Rød, grøn, blå, gul, cyan, lilla og hvid. For at kunne nyde godt af de automatiske farveskift
skal du trykke på “Colour change”-knappen, indtil du kommer til det røde lys igen. Derefter
starter de automatiske farveskift.
Muligheder for udvidelse:
.
Imageo LightStrip Colour
:
Philips
.
(
.
:
.
.
LightStrip Colour
2x monteringsklemmer
Strømforsyning
4x skruer og dobbeltsidet tape
Brugsvejledning:
:
Philips
)
Philips
.
. Imageo LightStrip Colour
.
3a Fjern beskyttelsesdækslet. 3b Hvis du vil, er det muligt at kombinere op til 3 Imageo
LightStrips Colour (ikke inkluderet) på én strømforsyning. 3c Forbind LightStrips med
hinanden.
Rengøring/vedligeholdelse:
Fjern opladeren fra stikkontakten. Strømforsyningen kan rengøres med en tør klud. Imageo
LightStrip Colour kan rengøres med en fugtig klud. Undlad at benytte rengøringsmidler!
Sikkerhedsinstruktioner:
-
Sæt ikke Imageo LightStrip Colour på menneske- eller dyrehud.
Hold Imageo LightStrip Colour væk fra væsker og fugt.
Af sikkerhedsgrunde må det elektroniske system på Imageo LightStrip Colour ikke åbnes.
Lad ikke børn lege med den.
Anvend ikke Imageo LightStrip Colour, hvis den er beskadiget.
Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.
Sørg for, at alle stik er sikkert og korrekt tilsluttet, før der tændes.
Installér ikke produktet i nærheden af en varmekilde, da det dermed kan blive beskadiget
pga. temperaturstigninger.
- Produktet må ikke bukkes, når to LightStrips er tilsluttet sammen.
Adapter:
Model:
Input:
Output:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Philips
Philips
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Philips Serice Desk: +800 7445 4775
Imageo LightStrip (цветна) Инструкция за монтаж
Моля, отделете малко време, за да прочетете тази
инструкция, преди да използвате изделието.
Поздравяваме ви за избора!
Благодарим ви, че закупихте комплекта Imageo LightStrip (цветна). Спазването на
инструкциите за употреба ще ви даде възможност да се наслаждавате напълно на
предимствата и характеристиките на продукта Imageo LightStrip (цветна) за възможно
най-дълъг период от време.
Уверете се, че опаковката съдържа следните елементи:
-
LightStrip (цветна)
2 бр. монтажни скоби
Захранващ блок
4 бр. винтове и двустранни лепенки
Указания за употреба:
1a 1b Закрепете Imageo LightStrip (цветна) върху равна и чиста повърхност с двете
монтажни скоби.
2a 2a) Включете захранващия блок към Imageo LightStrip (цветна). Включете
захранващия блок в контакта и използвайте ключа за вкл./изкл., за да запалите Imageo
LightStrip (цветна). 2b На контролера има бутон “Смяна на цвета”. Използвайте бутона
“Смяна на цвета”, за да изберете цвета, който предпочитате. Червеното е първият
цвят, който се появява, когато включите Imageo LightStrip (цветна). Натиснете бутона
веднъж, за да преминете към следващия цвят. Последователността на цветовете
е:червено, зелено, синьо, жълто, цианово, виолетово и бяло. За да ползвате режима
на автоматична смяна на цвета, натиснете бутона “Смяна на цвета”, докато стигнете
отново до червения цвят. След това ще стартира режимът на автоматична смяна на
цвета.
3222 637 50292_IFU_lightstrip_Colour.indd 1
Imageo LightStrip Colour er et LED-produkt, der er lavet af kvalitetsmateriale og -dele, som
kan genbruges.Ved bortskaffelse af emballagen skal du altid følge de lokale regler omhyggeligt
og anvende genbrugsmuligheder.
Imageo LightStrip Colour skal bortskaffes i henhold til lokale regler.
Garanti:
Philips’ et års garanti er gyldig, hvis produktet anvendes i henhold til vejledningen og til det
beregnede formål. Krav bliver kun accepteret ved fremvisning af det originale købsbevis
(faktura, salgsbevis eller kvittering), der angiver købsdato, navn på forhandler og beskrivelse
af produktet.
Philips’ garanti ophører, hvis:
- Noget er ændret, overskrevet, slettet eller ulæseligt.
- Produktbeskrivelsen er ændret, overskrevet, slettet eller ulæselig.
- En fejl skyldes ekstreme omstændigheder, der ikke er naturligt forbundet med apparatet,
for eksempel lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, forkert anvendelse eller uagtsomhed.
- Imageo LightStrip Colour må ikke skilles ad. Hvis dit Philips-produkt ikke virker ordentligt,
råder vi dig til at se i brugsvejledningen først.
Reservedele
Reservedele kan bestilles på Philips’ websted. Gå til:
www.philips.com/homelighting, og klik på SparePart WebShop.
- Kleben Sie Imageo LightStrip Colour nicht auf die Haut von Tieren oder Menschen.
- Halten Sie Imageo LightStrip Colour fern von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.
- Aus Sicherheitsgründen darf das elektronische System von Imageo LightStrip Colour nicht
geöffnet werden.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Verwenden Sie Imageo LightStrip Colour nicht, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass alle Anschlüsse korrekt und sicher verbunden
sind.
- Um Schäden durch Wärmeentwicklung zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht in der
Nähe von Wärmequellen installieren.
- Bei der Verbindung von zwei LightStrips darf das Produkt nicht gebogen werden.
Adapter:
Modell:
Eingang:
Ausgang:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Imageo LightStrip Colour ist ein LED-Produkt, das aus hochwertigen recycelbaren Materialien und Teilen hergestellt wird. Beachten Sie beim Entsorgen der Verpackung stets die
örtlichen Vorschriften und die verfügbaren Recyclingmöglichkeiten.
Entsorgen Sie Imageo LightStrip Colour entsprechend den örtlichen Bestimmungen.
Garantie:
Die von Philips gewährleistete einjährige Garantie ist nur dann gültig, wenn das Produkt
vorschriftsmäßig und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Garantieansprüche können nur unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (Rechnung, Kassenbeleg oder Quittung) mit
Kaufdatum, Händlernamen und Produktbeschreibung geltend gemacht werden.
- Ein Teil des Belegs geändert, durchgestrichen, gelöscht oder unkenntlich gemacht wurde.
- Die Produktbeschreibung geändert, durchgestrichen, gelöscht oder unkenntlich gemacht
wurde.
- Schäden durch extreme Einflüsse vorliegen, die nicht durch einen Fehler im Gerät begründet sind; dazu zählen zum Beispiel Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer, unsachgemäße
Handhabung oder Fahrlässigkeit.
- Zerlegen Sie Imageo LightStrip Color nicht eigenmächtig. Sollte Ihr Philips Produkt nicht
ordnungsgemäß funktionieren, ziehen Sie zunächst die Gebrauchsanweisung zurate.
Ersatzteile können über die Philips Website bestellt werden. Gehen Sie zu:
www.philips.com/homelighting, und klicken Sie auf SparePart WebShop.
Sollten Sie dort keine Lösung finden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung,
ziehen Sie die Philips Kundenwebsite www.philips.com/homelighting zurate oder setzen Sie
sich unter + 800 7445 4775 mit dem Philips Service-Center in Verbindung
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Niederlande.
Made in China
Imageo LightStrip Colour Οδηγίες εγκατάστασης
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε το παρόν πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Συγχαρητήρια για την αγορά σας!
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το σετ Imageo LightStrip Colour. Ακολουθήστε τις
οδηγίες για να απολαμβάνετε τις πλήρεις δυνατότητες του προϊόντος Imageo LightStrip
Colour για όσο το δυνατό περισσότερο καιρό.
Ελέγξτε τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα:
- LightStrip Colour
- 2 κλιπ στερέωσης
- Τροφοδοτικό ρεύματος
- 4 βίδες και ταινία διπλής όψεως
Οδηγίες χρήσης:
1a 1b Στερεώστε το Imageo LightStrip Colour σε μια επίπεδη και καθαρή επιφάνεια
με τα 2 κλιπ στερέωσης. 2a Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στο Imageo LightStrip
Colour.Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στην πρίζα και χρησιμοποιήστε το διακόπτη
on/off για να ενεργοποιήσετε το Imageo LightStrip Colour. (2β) Στο χειριστήριο υπάρχει
ένα κουμπί “Colour change” (Αλλαγή χρώματος). Χρησιμοποιήστε το κουμπί “Colour
change” (Αλλαγή χρώματος) για να επιλέξετε το χρώμα που προτιμάτε. Το πρώτο
χρώμα που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το Imageo LightStrip Colour είναι το κόκκινο.
Πιέστε το κουμπί μία φορά για να μεταβείτε στο επόμενο χρώμα. Η ακολουθία των
χρωμάτων είναι: κόκκινο, πράσινο, μπλε, κίτρινο, κυανό, μοβ και λευκό. Για λειτουργία
αυτόματης εναλλαγής χρωμάτων, πιέστε το κουμπί “Colour Change” (Αλλαγή χρώματος)
μέχρι να επιστρέψετε στο κόκκινο χρώμα. Τότε, θα ξεκινήσει η λειτουργία αυτόματης
εναλλαγής χρωμάτων.
∆υνατότητες επέκτασης:
Καθαρισμός / Συντήρηση:
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα. Το τροφοδοτικό ρεύματος μπορεί να
καθαριστεί με ένα στεγνό πανί. Το Imageo LightStrip Colour μπορεί να καθαριστεί με ένα
νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά!
Οδηγίες ασφαλείας:
Μην κολλάτε το Imageo LightStrip Colour σε δέρμα ανθρώπου ή ζώου.
∆ιατηρείτε το Imageo LightStrip Colour μακριά από υγρά και υγρασία.
Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει να ανοίγετε το ηλεκτρονικό σύστημα του Imageo
LightStrip Colour.
-
Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό.
Μην χρησιμοποιείτε το Imageo LightStrip Colour εάν έχει υποστεί φθορά.
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει όλες τις υποδοχές προσεχτικά και σωστά πριν
ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας προς αποφυγή ενδεχομένης
βλάβης εξαιτίας αυξανόμενης θερμοκρασίας.
- Μην λυγίζετε το προϊόν όταν δύο ή περισσότερα LightStrip είναι συνδεδεμένα.
Τροφοδοτικό:
Μοντέλο:
Είσοδος:
Έξοδος:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Ασφάλεια και περιβάλλον:
Το Imageo LightStrip Colour είναι ένα προϊόν LED κατασκευασμένο από υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας με δυνατότητα ανακύκλωσης. Κατά την απόρριψη
της συσκευασίας, ακολουθείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς και τις διαθέσιμες
δυνατότητες ανακύκλωσης.
Το Imageo LightStrip Colour πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.
Η εγγύηση ενός έτους της Philips ισχύει εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με
τις οδηγίες και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η έγερση αξιώσεων γίνεται
αποδεκτή μόνο με την υποβολή αυθεντικής απόδειξης αγοράς (τιμολογίου, δελτίου
πώλησης ή απόδειξης), όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και η περιγραφή του
προϊόντος, καθώς και το όνομα του αντιπροσώπου.
Η εγγύηση της Philips καθίσταται άκυρη εάν:
- παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή, διαγραφή ή απαλοιφή στοιχείων ή εάν τα
στοιχεία έχουν καταστεί δυσανάγνωστα
- στην περιγραφή του προϊόντος παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή, διαγραφή ή
απαλοιφή στοιχείων ή εάν τα στοιχεία έχουν καταστεί δυσανάγνωστα
- έχει προκληθεί δυσλειτουργία που οφείλεται σε ακραίες συνθήκες που δεν είναι
εγγενείς με τη λειτουργία της συσκευής, για παράδειγμα, κεραυνός, πλημμύρα,
πυρκαγιά, λανθασμένη χρήση ή αμέλεια.
- Το Imageo LightStrip Colour δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται. Εάν το προϊόν της
Philips δεν λειτουργεί σωστά, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες
χρήσης.
Ανταλλακτικά εξαρτήματα
Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά εξαρτήματα από την ιστοσελίδα της Philips.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.philips.com/homelighting και επιλέξτε SparePart WebShop.
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα καταναλωτικών προϊόντων της Philips στη διεύθυνση www.
philips.com/homelighting ή καλέστε το γραφείο εξυπηρέτησης της Philips στον αριθμό:
00800 3122 8332
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Imageo LightStrip Colour Instrucciones de instalación
Lea detenidamente este documento antes de comenzar a usar
el producto.
Enhorabuena por su compra.
Gracias por comprar este juego de lámparas Imageo LightStrip Colour. Para poder disfrutar
de todas las ventajas del producto Imageo LightStrip Colour durante el máximo tiempo
posible, siga estas instrucciones.
Asegúrese de que en el embalaje se encuentran los siguientes
elementos:
-
LightStrip Colour
2 clips de montaje
Fuente de alimentación
4 tornillos y cinta de doble cara
1a 1b Asegure la Imageo LightStrip Colour sobre una superficie plana y limpia mediante
los 2 clips de montaje. 2a Conecte la fuente de alimentación a la Imageo LightStrip Colour.
Conecte la fuente de alimentación a la toma de pared y use el interruptor de encendido/
apagado para encender la Imageo LightStrip Colour. 2b En el controlador está el botón
“Colour change”. Use el botón “Colour change” para elegir el color que prefiera. El rojo es
el primer color que aparece al encender la Imageo LightStrip Colour. Pulse el botón una vez
para cambiar al siguiente color. La secuencia de colores es: rojo, verde, azul, amarillo, cian,
morado y blanco. Para disfrutar del modo de cambio de color automático, pulse el botón
“Colour change” hasta que la lámpara vuelva a encenderse en rojo. Entonces comenzará el
modo de cambio de color automático.
Posibilidades de ampliación:
3a Quite la funda protectora. 3b Si lo desea, puede combinar hasta 3 Imageo LightStrips
Colour (no incluidas) en una fuente de alimentación.
3c Conecte las LightStrips entre sí.
Limpieza y mantenimiento:
Desenchufe el cargador de la toma de pared. La fuente de alimentación se puede limpiar con
un paño seco. La Imageo LightStrip Colour se puede limpiar con un paño húmedo. No utilice
productos de limpieza.
Instrucciones de seguridad:
Hvis du ikke kan finde en løsning her, kan du kontakte din forhandler, konsultere Philips’
forbruger-webstedet på www.philips.com/homelighting eller ringe til Philips’ kundelinje:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holland.
Sicherheitshinweise:
Instrucciones de uso:
Sikkerhed og miljø:
www.philips.com/homelighting
Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose. Das Netzteil können Sie mit einem trockenen
Tuch reinigen. Imageo LightStrip Colour können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel!
Εγγύηση:
Brug lidt tid på at læse dette, før du anvender produktet.
Tillykke med dit køb!
Imageo LightStrip Colour
Reinigung / Wartung:
3c Ενώστε τα LightStrip μεταξύ τους.
Bezpečnost a životní prostředí:
.LightStrip Colour
Erweiterungsmöglichkeiten:
3a Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας. 3b Εάν θέλετε, μπορείτε να συνδέσετε 3 Imageo
LightStrip Colour (δεν παρέχονται) σε ένα τροφοδοτικό ρεύματος.
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
8 VA / 500 mAh
16 V
Náhradní díly
/
:
.
Nedovolte, aby si s výrobkem hrály děti.
Záruka:
"Colour Change" (
.
Nelepte svítidlo Imageo LightStrip Colour na pokožku lidí ani živočichů.
Udržujte svítidlo Imageo LightStrip Colour mimo dosah kapalin a vlhkosti.
Elektronický systém svítidla Imageo LightStrip Colour nesmí být z bezpečnostních důvodů
otevírán.
-
4
Ein-/Ausschalttaste ein. 2b Auf der Steuerungseinheit finden Sie die Taste “Colour change”.
Verwenden Sie diese Taste, um die gewünschte Farbe einzustellen. Rot ist die erste Farbe,
die beim Einschalten von Imageo LightStrip Colour eingestellt ist. Drücken Sie die Taste
einmal, um zur nächsten Farbe zu wechseln. Die Farbreihenfolge ist: rot, grün, blau, gelb, cyan,
violett und weiß. Drücken Sie die Taste “Colour change” so lange, bis wieder die Farbe Rot
eingestellt ist, um den Farbwechselmodus zu aktivieren. Der automatische Farbwechselmodus wird aktiviert.
Ersatzteile
Svítidlo LightStrip Colour
2x montážní svorky
napájení
4x šroubky a oboustrannou lepicí pásku
Čištění a údržba:
. Imageo LightStrip Colour
Imageo LightStrip Colour
.
Colour und dann an die Steckdose an, und schalten Sie Imageo LightStrip Colour mithilfe der
Die Philips Garantie erlischt, wenn:
3a Odstraňte ochrannou krytku. 3b Pokud chcete, můžete zkombinovat tři svítidla Imageo
LightStrip Colour (nejsou součástí dodávky) na jeden zdroj napájení. 3c Propojte svítidla
.
1a 1b Befestigen Sie Imageo LightStrip Colour mithilfe der 2 Montageklemmen auf einer
ebenen und sauberen Oberfläche. 2a Schließen Sie das Netzteil an Imageo LightStrip
Sicherheit und Umweltschutz:
Резервни части може да се поръчват от уеб сайта на Philips. Посетете:
www.philips.com/homelighting и щракнете върху SparePart WebShop.
Možnosti rozšíření:
Imageo LightStrip Colour
Gebrauchsanweisung:
3c Verbinden Sie die LightStrips miteinander.
Безопасност и околна среда:
-
- LightStrip Colour
- 2 Montageklemmen
- Netzteil
- 4 Schrauben und doppelseitiges Klebeband
3a Nehmen Sie die Schutzkappe ab. 3b Sie können, wenn Sie wollen, 3 Imageo LightStrips
Color (nicht im Lieferumfang enthalten) an einem Netzteil betreiben.
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Гаранция:
3a Remove protection cap. 3b If you like, it is possible to combine 3 Imageo LightStrips
Adapter:
Адаптер:
Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile im Lieferumfang
enthalten sind:
Made in China
Imageo LightStrip Colour Installationsanleitung
Bitte lesen Sie sich die folgenden Anweisungen durch, bevor Sie
das Produkt verwenden.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und
vielen Dank, dass Sie sich für Imageo LightStrip Colour entschieden haben. Bitte beachten Sie
die folgenden Anweisungen, damit Sie möglichst lange Freude an diesem Produkt haben.
- No pegue la Imageo LightStrip Colour sobre piel humana o animal.
- Mantenga la Imageo LightStrip Colour alejada de líquidos y de la humedad.
- Por motivos de seguridad, no se debe abrir el sistema electrónico de la Imageo LightStrip
Colour.
- No permita que los niños jueguen con ella.
- No use la Imageo LightStrip Colour si está dañada.
- Este producto está pensado únicamente para uso en interiores.
- Asegúrese de que todos los conectores están conectados correctamente y de manera
segura antes de encender la lámpara.
- No la instale cerca de una fuente de calor para evitar dañar los productos a causa de un
aumento de temperatura.
- No doble el producto si dos LightStrips están conectadas entre sí.
Adaptador:
Modelo:
Entrada:
Salida:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
8 VA / 500 mAh
16 V
Seguridad y medio ambiente:
La lámpara Imageo LightStrip Colour es un producto LED, hecho con materiales y piezas
reciclables de alta calidad. Al desechar el embalaje, actúe siempre conforme a la normativa
local y a las posibilidades de reciclaje.
Para desechar la Imageo LightStrip Colour es necesario actuar conforme a la normativa local.
Installation instructions
Garantía:
La garantía de un año de Philips solamente tiene validez si se usa el producto de acuerdo
con las instrucciones y para su propósito original. Solamente se aceptarán reclamaciones
mediante el envío de la prueba de compra original (factura, tique de compra o recibo) en la
que aparezcan la fecha de compra, el nombre del distribuidor y una descripción del producto.
Инструкции за монтаж
Pokyny k instalaci
Installationsvejledning
Installationsanweisungen
Οδηγίες εγκατάστασης
Instrucciones de instalación
paigaldamisjuhised
Asennusohjeet
Instructions d’installation
Upute za montažu lampica
Telepítési utasítások
Istruzioni di installazione
қолдану жөніндегі нұсқау
Philips įrengimo instrukcijos
sveču komplekta uzstādīšanas instrukcijas
Инструкции за инсталација
Installatie-instructies
Installeringsinstruksjoner
Instrukcje instalacji lampki
Instruções de instalação da
Instrucţiuni de instalare
Инструкции по установке
Pokyny na inštaláciu sviečok
Navodila za namestitev svetilke
Uputstvo za montažu
Installationsinstruktioner
Montaj talimatları
Інструкції зі встановлення світильника
La garantía de Philips quedará anulada si:
- algún dato se ha modificado, tachado, borrado o ha quedado ilegible;
- la descripción del producto se ha modificado, tachado, borrado o ha quedado ilegible;
- se ha producido un defecto debido a circunstancias extremas no inherentes al dispositivo,
por ejemplo, por tormenta eléctrica, inundaciones, fuego, uso incorrecto o negligencia.
- No se debe desmontar la Imageo LightStrip Colour. Si su producto Philips no funciona
correctamente, le aconsejamos que consulte las instrucciones de uso en primer lugar.
Piezas de repuesto
1a
1b
Puede pedir piezas de repuesto en el sitio Web de Philips.Vaya a:
lor
co ange
ch
www.philips.com/homelighting y haga clic en SparePart WebShop.
Si no consigue encontrar la solución, póngase en contacto con su distribuidor, consulte la
sección de atención al cliente del sitio Web de Philips en www.philips.com/homelighting o
llame al servicio de asistencia de Philips: +800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Número 10461
5600 VB, Eindhoven, Países Bajos.
Fabricada en China
2b
Värviline Imageo LightStrip Paigaldamisjuhised
Palun leidke enne toote kasutamist natuke aega selle lugemiseks.
Õnnitlused ostu puhul!
f
/of
on
2a
Täname teid värvilise Imageo LightStrip komplekti ostmise eest. Järgides juhiseid saate nautida värvilise Imageo LightStripi kõiki eeliseid pikima võimaliku ajavahemiku jooksul.
Veenduge, et pakend sisaldab järgmisi osi:
-
mudel LightStrip (Värviline),
kaks kinnitusklambrit,
toiteallikas,
neli kruvi ja kahepoolne kleeplint.
Kasutusjuhend.
3b
3a
1a 1b Kinnitage Värviline Imageo LightStrip tasasele ja puhtale pinnale kahe kinnitusklambriga. 2a Ühendage toiteallikas värvilise Imageo LightStripiga. Lülitage värvilise Imageo
LightStripi valgus sisse- / väljalülitist sisse. 2b Juhtseade on varustatud nupuga „Värvuste
muutmine”. Kasutage „Värvuste muutmise” nuppu eelisvärvuse valimiseks. Esimene värvus,
mis Imageo LightStripi sisselülitamisel ilmub, on punane.Vajutage järgmise värvuse sisselülitamiseks üks kord nupule.Värvuste järgnevus on: punane, roheline, sinine, kollane, helesinine,
purpur ja valge. Automaatse värvusevaheldumise nautimiseks vajutage nuppu „Värvuste
muutmine” kuni jõuate uuesti punase värvuseni. Seejärel käivitub automaatne värvuste
vaheldumise režiim.
Laiendamisvõimalused:
3c
3a Eemaldage kaitsekate, 3b Soovi korral on võimalik ühendada 3 LightStrips Colourit (ei
ole komplektis) ühe toiteallika külge. 3c Ühendage LightStripsid üksteisega.
3222 637 50292 IFU LightStrip Colour
Puhastamine ja hooldamine
Võtke laadija seinakontaktist välja. Toiteallikat saab puhastada kuiva lapiga.Värvilist Imageo
LightStrippi saab puhastada niiske lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid!
Ohutusjuhised
Imageo
LightStrip Colour
-
Ärge kleepige värvilist Imageo LightStripi inimese ega looma nahale.
Hoidke värvilist Imageo LightStripi vedelikest ja niiskusest eemal.
Värviline Imageo LightStripi elektroonikasüsteemi ei tohiks ohutuse eesmärgil avada.
Ärge laske lastel sellega mängida.
Ärge kasutage kahjustatud värvilist Imageo LightStrippi.
See toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
Enne valgustuse sisselülitamist veenduge, et olete kõik pistmikud ohutult ja õigesti
ühendanud.
- Toote kahjustamise ärahoidmiseks tõusva temperatuuri tõttu ärge paigaldage seda
soojusallika lähedale.
- Ärge painutage toodet, kui kaks LightStripsi on kokku ühendatud..
Adapter:
Mudel:
Sisend:
Väljund:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
8 VA / 500 mAh
16 V
Adaptateur :
Ohutus ja keskkond
Värviline Imageo LightStrip on LED-põhine toode, mis on valmistatud taaskasutatavatest
kvaliteetsetest materjalidest ja osadest. Järgige pakendi äraviskamisel alati kohalikke seadusi ja
saadaolevaid taaskasutusvõimalusi.
Värviline Imageo LightStripi peaksite ära viskama vastavalt kohalikele seadustele.
Garantii
Tootele kehtib Philipsi üheaastane garantiiaeg juhul, kui toodet on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile ja sihtotstarbeliselt. Nõudeid võetakse vastu ainult ostu tõendava originaaldokumendi alusel (arve, kassatšekk või kviitung), millel on ostukuupäev, müüja andmed ning toote
kirjeldus.
Philipsi garantii kaotab kehtivuse, kui:
- midagi on muudetud, läbi kriipsutatud, kustutatud või muudetud loetamatuks;
- toote kirjeldust on muudetud, läbi kriipsutatud, kustutatud või muudetud loetamatuks;
- viga on tekkinud ekstreemsete, seadmele mitteomaste olukordade tõttu, nt välgulöök,
uputus, tulekahju, seadme vale või hoolimatu kasutamine.
- Valget Imageo LightStrippi ei tohiks koost lahti võtta. Kui teie Philipsi toode ei tööta
õigesti, soovitame kõigepealt lugeda kasutusjuhendit.
Varuosad
Varuosi saab tellida Philipsi veebisaidilt. Minge
saidile www.philips.com/homelighting ja klõpsake lehekülge SparePart WebShop.
Lahenduse mitteleidmisel pöörduge müügiesindaja poole või külastage Philipsi veebilehte
www.philips.com/homelighting või helistage Philipsi kõnekeskusesse telefonil
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holland.
Valmistatud Hiinas
Imageo LightStrip Colour Asennusohjeet
Tutustu huolellisesti näihin ohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.
Onnittelut hankinnastasi!
Kiitos, että ostit Imageo LightStrip Colour -tuotteen. Ohjeiden mukaisesti käytetty Imageo
LightStrip Colour -tuote tuottaa iloa mahdollisimman pitkään.
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:
-
LightStrip Colour
2 kiinnitintä
Virtalähde
4 ruuvia ja kaksipuolista teippiä
Käyttöohjeet:
1a 1b Kiinnitä Imageo LightStrip Colour tasaiselle ja puhtaalle pinnalle 2 kiinnittimellä. 2a
. Liitä virtalähde Imageo LightStrip Colouriin. Liitä virtalähde pistorasiaan ja sytytä Imageo
LightStrip Colour virtakytkimellä. 2b Ohjaimessa on Colour change -värinvaihtopainike.
Valitse haluamasi väri Colour change -painikkeella. Ensimmäinen väri on punainen, joka alkaa
palaa, kun sytytät Imageo LightStrip Colourin. Siirry seuraavaan väriin painamalla painiketta
kerran.Värien järjestys: punainen, vihreä, sininen, keltainen, syaani, purppura ja valkoinen. Jos
haluat käyttää automaattista värinvaihtotilaa painamalla Colour Change -painiketta punaiseen
valoon asti. Automaattinen värinvaihtotila käynnistyy.
Laajennusmahdollisuudet:
3a Irrota suojus. 3b Yhteen virtalähteeseen on mahdollista liittää 3 Imageo Light-Strip
Colouria (lisävaruste). 3c Liitä LightStripit toisiinsa.
Puhdistaminen ja huolto:
Irrota laturi pistorasiasta.Virtalähteen voi puhdistaa kuivalla liinalla. Imageo LightStrip Colourin voi puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.
Turvallisuusohjeet:
-
Älä kiinnitä Imageo LightStrip Colouria ihmisen tai eläimen iholle.
Älä säilytä Imageo LightStrip Colouria kosteassa.
Turvallisuussyistä Imageo LightStrip Colourin sähköosia ei saa avata.
Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
Älä käytä Imageo LightStrip Colouria, jos se on vahingoittunut.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnossa ennen valon sytyttämistä.
Älä aseta tuotetta lähelle lämmönlähdettä. Se voi vahingoittua lämmön kasvaessa.
Älä taita tuotetta, kun kaksi LightStripiä on liitetty yhteen.
Sovitin:
Malli:
Tulo:
Lähtö:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Turvallisuus ja ympäristö:
Imageo LightStrip Colour on LED-tuote, joka on valmistettu korkealaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista ja osista. Noudata aina pakkausmateriaaleja hävittäessäsi hävittämistä ja
kierrätystä koskevia määräyksiä.
Imageo LightStrip Colourin hävittämisessä on aina noudatettava paikallisia määräyksiä.
Takuu:
Philipsin yhden vuoden takuu on voimassa, jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti ja
alkuperäiseen tarkoitukseen.Vaateet huomioidaan vain, jos niiden mukana toimitetaan
alkuperäinen ostotodistus (lasku tai ostokuitti), josta ilmenee ostopäivämäärä, myyjän nimi ja
tuotteen kuvaus.
Philips-takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
- Tuotetta on muutettu, siitä on pyyhitty tai poistettu jotain tai sitä ei voi lukea.
- Tuotteen kuvausta on muutettu, siitä on pyyhitty tai poistettu jotain tai sitä ei voi lukea.
- Vian ovat aiheuttaneet tuotteelle epäominaiset äärimmäiset olosuhteet, esimerkiksi
salamanisku, tulva, tuli, virheellinen käyttö tai laiminlyönti.
- Imageo LightStrip Colouria ei saa purkaa.
- Jos Philips-tuote ei toimi oikein, suosittelemme, että luet ensin käyttöohjeet.
Varaosat
Varaosia voi tilata Philipsin verkkosivustosta. Siirry sivulle
www.philips.com/homelighting ja napsauta kohtaa SparePart WebShop.
Modèle :
Entrée :
Sortie :
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Sécurité et environnement :
La lampe Imageo LightStrip Colour est un produit à LED, conçu avec des matériaux et des
pièces de haute qualité recyclables. Lorsque vous jetez l’emballage, veillez à respecter la
réglementation locale et à utiliser les différentes possibilités de recyclage.
La lampe Imageo LightStrip Colour doit être mise au rebut conformément à la réglementation locale.
Garantie :
La garantie d’un an de Philips est valable si le produit est utilisé conformément aux instructions et uniquement dans le but pour lequel il a été créé. Les réclamations sont acceptées
sur présentation de la preuve d’achat d’origine (facture, ticket de caisse ou reçu) indiquant la
date de l’achat, le nom du revendeur et une description du produit.
La garantie Philips n’est pas valable si :
- des informations ont été modifiées, rayées, effacées ou rendues illisibles ;
- la description du produit a été modifiée, rayée, effacée ou rendue illisible ;
- un défaut non inhérent à l’appareil a été causé dans des circonstances extrêmes (éclairage,
inondation, incendie, utilisation inappropriée ou négligence, par exemple) ;
- la lampe Imageo LightStrip Colour a été désassemblée. Si votre produit Philips ne fonctionne pas correctement, reportez-vous d’abord aux instructions d’utilisation.
Pièces de rechange
Certaines pièces de rechange peuvent être commandées sur le site Web de Philips. Rendezvous à l’adresse suivante :
www.philips.com/homelighting, puis cliquez sur SparePart WebShop (boutique en ligne de
pièces de rechange).
Si vous ne parvenez pas à trouver de solution, contactez votre revendeur, consultez le site
Web de Philips à l’adresse www.philips.com/homelighting ou appelez le service d’assistance
Philips au numéro suivant : + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Pays-Bas.
Fabriqué en Chine
Imageo LightStrip Colour Upute za montiranje
Prije korištenja proizvoda pročitajte ove upute.
Čestitamo na kupnji!
Zahvaljujemo na kupnji kompleta Imageo LightStrip Colour. Pridržavanjem uputa uživat ćete
u svim pogodnostima proizvoda Imageo LightStrip Colour što je moguće duže.
Provjerite nalaze li se u kompletu sljedeći predmeti:
- LightStrip Colour
- 2 nosača za montažu
- Napajanje
- 4 vijka i dvostrana traka
Upute za korištenje:
1a 1b Imageo LightStrip Colour pričvrstite na ravnu i čistu površinu pomoću 2 nosača za
montažu. 2a Priključite napajanje na Imageo LightStrip Colour. Priključite napajanje u zidnu
utičnicu i koristite prekidač za uključivanje/isključivanje kako biste uključili Imageo LightStrip
Colour. 2b Na regulatoru postoji gumb “Colour change”. Koristite gumb “Colour change”
za odabir željene boje. Crvena je prva boja koja će se pojaviti kad uključite Imageo LightStrip
Colour. Za prelazak na sljedeću boju jednom pritisnite gumb. Slijed boja je: crvena, zelena,
plava, žuta, cijan, ljubičasta i bijela. Ako želite uživati u automatskoj promjeni boja, pritišćite
gumb “Colour change” dok ponovo ne dođete do crvene boje. Tada će se pokrenuti automatsko mijenjanje boja.
Mogućnosti proširivanja:
3a Skinite zaštitnu kapicu. 3b Ako želite, možete kombinirati 3 svjetiljke Imageo LightStrips
(nisu u kompletu) na jednom napajanju.
3c Međusobno povežite LightStrips svjetiljke.
Čišćenje / Održavanje:
Izvucite punjač iz zidne utičnice. Napajanje se može očistiti suhom krpom. Svjetiljka Imageo
LightStrip Colour može se čistiti vlažnom krpom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje!
Sigurnosne upute:
- Svjetiljku Imageo LightStrip Colour nemojte lijepiti na ljudsku ili životinjsku kožu.
- Imageo LightStrip Colour držite dalje od tekućina i vlage.
- Iz sigurnosnih razloga, elektronički sustav svjetiljke Imageo LightStrip Colour ne smije se
otvarati.
- Nemojte dopustiti djeci da se njome igraju.
- Svjetiljku Imageo LightStrip Colour nemojte koristiti ako je oštećena.
- Ovaj proizvod namijenjen je korištenju samo u zatvorenom prostoru.
- Prije uključivanja provjerite jeste li sve priključke ispravno i sigurno priključili.
- Svjetiljku nemojte montirati blizu izvora topline kako biste izbjegli oštećenje proizvoda
zbog povećanja topline.
- Proizvod nemojte savijati ako su dvije svjetiljke LightStrip povezane.
Adapter:
Model:
Ulaz:
Izlaz:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Zaštita i okoliš:
Imageo LightStrip Colour je LED proizvod izrađen od vrlo kvalitetnih materijala i dijelova
koji se mogu reciklirati. Kad odlažete ambalažu, obavezno pratite lokalne propise i dostupne
mogućnosti reciklaže.
Imageo LightStrip Colour treba odlagati u skladu s lokalnim propisima.
Jamstvo:
Jednogodišnje jamstvo tvrtke Philips vrijedi ako se proizvod koristi u skladu s uputama i
njegovom namjenom. Reklamacije će se prihvatiti samo uz originalan dokaz o kupnji (račun,
priznanica ili potvrda) koji sadrži datum kupnje, ime distributera i opis proizvoda.
Jamstvo tvrtke Philips prestaje važiti:
- Ako je neki podatak promijenjen, prekrižen, izbrisan ili namjerno učinjen nečitljivim.
- Ako je opis proizvoda promijenjen, prekrižen, izbrisan ili namjerno učinjen nečitljivim.
- Ako je nastalo oštećenje uzrokovano ekstremnim okolnostima nevezanim uz sam proizvod, na primjer, munjama, poplavom, požarom, nepravilnim korištenjem ili nemarom.
- Imageo LightStrip Colour ne smije se rastavljati. Ako proizvod tvrtke Philips ne radi kako
treba, prvo pogledajte upute za korištenje.
Jos ratkaisua ongelmaasi ei löydy, voit ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, käydä Philipsin verkkosivustossa osoitteessa www.philips.com/homelighting tai soittaa Philipsin palvelupuhelimeen:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Alankomaat.
Valmistusmaa: Kiina
Rezervni dijelovi
Imageo LightStrip Colour Instructions d’installation
Prenez quelques minutes pour lire ce document avant d’utiliser
le produit.
Félicitations !
Ako ne možete pronaći rješenje, možete se obratiti svom zastupniku, pogledati web-stranicu
za podršku korisnicima tvrtke Philips na adresi www.philips.com/homelighting ili nazvati
korisničku službu tvrtke Philips na broj.
Philips Service desk: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Netherlands.
Proizvedeno u Kini
Merci d’avoir acheté Imageo LightStrip Colour. Suivez les instructions pour profiter au
maximum du produit Imageo LightStrip Colour.
Assurez-vous que l’emballage contient bien les éléments suivants :
-
Lampe LightStrip Colour
2 clips de montage
Module d’alimentation
4 vis et ruban adhésif double face
Conditions d’utilisation :
1a 1b À l’aide des 2 clips de montage, fixez la lampe Imageo LightStrip Colour sur
une surface plane et propre. 2a Connectez le module d’alimentation à la lampe Imageo
LightStrip Colour. Branchez le module d’alimentation sur la prise murale, puis allumez la
lampe Imageo LightStrip Colour à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt. 2b La télécommande dispose d’une touche « Colour change ». Utilisez cette touche pour sélectionner la
couleur de votre choix. Le rouge est la première couleur qui apparaît lorsque vous allumez
la lampe Imageo LightStrip Colour. Appuyez une fois sur la touche pour passer à la couleur
suivante. Les couleurs s’affichent dans l’ordre suivant : rouge, vert, bleu, jaune, cyan, violet et
blanc. Pour profiter du mode de changement de couleur automatique, appuyez sur la touche
« Colour change » jusqu’à ce que la couleur rouge apparaisse de nouveau. Le mode de
changement de couleur automatique s’active ensuite.
Utilisation multiple :
3a Retirez le capot de protection. 3b Vous avez la possibilité de regrouper 3 lampes Imageo LightStrip Colour (non fournies) sur un seul module d’alimentation.
3c Connectez les lampes LightStrip les unes aux autres.
Nettoyage et entretien :
Retirez le chargeur de la prise murale.Vous pouvez nettoyer le module d’alimentation avec
un chiffon sec et la lampe Imageo LightStrip Colour avec un chiffon humide. N’utilisez pas de
produits de nettoyage.
Instructions de securité :
Évitez tout contact de la lampe Imageo LightStrip Colour avec la peau
(y compris celle des animaux).
Éloignez la lampe Imageo LightStrip Colour de tout liquide et placez-la à l’abri de l’humidité.
Pour des raisons de sécurité, n’ouvrez pas le système électronique d’Imageo
LightStrip Colour.
Ne laissez pas la lampe à la portée des enfants.
- N’utilisez pas la lampe Imageo LightStrip Colour si elle est abîmée.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Veillez à brancher tous les connecteurs de manière appropriée et sécurisée avant
d’allumer la lampe.
- Éloignez la lampe de toute source de chaleur afin d’éviter tout risque de dommage lié à
une hausse de température.
- Ne pliez pas le produit lorsque deux lampes LightStrip sont connectées entre elles.
Rezervni dijelovi mogu se naručiti na web-stranici tvrtke Philips. Idite na:
www.philips.com/homelighting i pritisnite SparePart WebShop.
Imageo LightStrip Colour Telepítési utasítások
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot.
Gratulálunk vásárlásához!
Köszönjük, hogy megvásárolta az Imageo LightStrip Colour terméket. Az utasítások betartása
hozzájárul ahhoz, hogy a lehető legtovább élvezze az Imageo LightStrip Colour termék
összes előnyét.
Ellenőrizze a csomagban a következők meglétét:
-
LightStrip Colour
2 db rögzítőkapocs
Tápegység
4 db csavar és kétoldalas szalag
Használati utasítás:
1a 1b Rögzítse az Imageo LightStrip Colour terméket egy lapos és tiszta felületen a két
csatlakoztatásáról.
- Ne használja hőforrás közelében, mert a termék a megemelkedett hőmérséklet miatt
megsérülhet.
- Ne hajlítsa meg a terméket, amikor két LightStrip-elem van összekapcsolva.
Adapter:
Modell:
Bemenet:
Kimenet:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Biztonság és környezet:
Az Imageo LightStrip Colour kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből gyártott LED
termék, amely újrahasznosítható. A csomagolás leselejtezésekor mindig tartsa be a helyi
szabályozást, és vegye igénybe az újrahasznosítás lehetőségeit.
Az Imageo LightStrip Colour terméket a helyi előírások szerint kell leselejtezni.
Jótállás:
A Philips egyéves garanciája akkor érvényes, ha a terméket az utasításoknak és rendeltetési
céljának megfelelően használják. Reklamációt csak a vásárlást igazoló eredeti, a vásárlás
dátumát, a kereskedő nevét és a termék ismertetését tartalmazó dokumentum (számla, blokk
vagy nyugta) bemutatásakor fogadunk el.
A Philips által vállalt jótállás a következő esetekben érvényét
veszti:
- Bármilyen jellegű módosítás, áthúzás, törlés vagy olvashatatlanná tétel;
- A termékleírás módosítása, áthúzása, törlése vagy olvashatatlanná tétele;
- A készülék meghibásodása olyan körülményeknek tulajdonítható, amelyek fennállásakor
a készülék használatra nem alkalmas, például villámlás, árvíz, tűzvész, nem megfelelő
használat vagy gondatlanság;
- Az Imageo LightStrip Colour terméket nem szabad szétszerelni. Ha Philips terméke nem
működik megfelelően, azt javasoljuk, hogy a hibának először a használati utasításban nézzen utána.
Cserealkatrészek
A cserélhető alkatrészek megrendelhetők a Philips weboldalán keresztül. Nyissa meg a
következő oldalt:
www.philips.com/homelighting. Ezután kattintson a SparePart WebShop lehetőségre.
Ha ott nem talál megoldást, forduljon a márkakereskedőhöz, nyissa meg a Philips fogyasztói
weboldalát (www.philips.com/homelighting), vagy hívja a Philips vevőszolgálatát a következő
telefonszámon.
Philips Service desk: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Hollandia.
Gyártó ország: Kína
Imageo LightStrip Colour Istruzioni di installazione
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il
prodotto.
Congratulazioni per l’acquisto!
Grazie per aver acquistato il set Imageo LightStrip Colour. Seguendo le istruzioni di questo
manuale sarà possibile trarre il massimo vantaggio dalle Imageo LightStrip Colour il più a
lungo possibile.
Verificare che nella confezione siano contenuti i seguenti articoli:
-
LightStrip Colour
2 supporti per il montaggio
Alimentatore
4 viti e nastro biadesivo
Istruzioni per l’uso
1a 1b Fissare la Imageo LightStrip Colour su una superficie piana e pulita tramite i due
supporti di montaggio. 2a Collegare l’alimentatore alla Imageo LightStrip Colour, quindi alla
presa a muro. Utilizzare l’interruttore on/off per accendere/spegnere la Imageo LightStrip
Colour. 2b Sul sistema di controllo è presente il pulsante “Colour change” (Cambia
colore). Utilizzare questo pulsante per selezionare il colore preferito. Il colore rosso è quello
che viene selezionato per impostazione predefinita all’accensione della Imageo LightStrip
Colour. Premere il pulsante una volta per passare al colore successivo. La sequenza dei
colori è la seguente: rosso, verde, blu, giallo, ciano, viola e bianco. Per utilizzare la funzione di
modifica automatica del colore, premere il pulsante “Colour Change” fino a che non viene
selezionato nuovamente il colore rosso. A quel punto viene avviata la sequenza di modifica
automatica del colore.
Possibilità di combinazione
3a Rimuovere il rivestimento protettivo. 3b Se lo si desidera, è possibile combinare fino a
3 Imageo LightStrip Colour (non incluse) collegate ad un unico alimentatore.
3c Collegare le LightStrip una all’altra.
Pulizia/manutenzione
Disinserire l’alimentatore dalla presa a muro. L’alimentatore può essere pulito con un panno
asciutto. La Imageo LightStrip Colour può essere pulita con un panno umido. Non utilizzare
detergenti.
Istruzioni di sicurezza
- Non fissare la Imageo LightStrip Colour sulla pelle di persone o animali.
- Tenere la Imageo LightStrip Colour lontana da liquidi e materiale umido.
- Per questioni di sicurezza, il sistema elettronico di Imageo LightStrip Colour non deve
essere aperto.
- Tenere il prodotto lontano dai bambini.
- Non utilizzare la Imageo LightStrip Colour nel caso in cui quest’ultima sia danneggiata.
- Il prodotto è progettato esclusivamente per l’utilizzo in ambienti interni.
- Assicurarsi di collegare tutti i connettori in maniera sicura e in modo corretto prima
dell’accensione.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore al fine di evitare danni legati all’aumento
di temperatura.
- Non piegare il prodotto se vi sono collegate due LightStrip.
Alimentatore:
Modello:
Ingresso:
Uscita:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Sicurezza e ambiente
Imageo LightStrip Colour è un prodotto costituito da LED e da materiali e componenti di
alta qualità che possono essere riciclati. Attenersi sempre alle normative locali vigenti e usufruire dei servizi di riciclaggio disponibili prima di procedere allo smaltimento del prodotto.
Lo smaltimento delle Imageo LightStrip Colour deve essere effettuato secondo le normative
locali vigenti.
Garanzia
La garanzia Philips di un anno è valida qualora il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni e l’uso per cui è stato progettato. Le richieste di rimborso verranno accettate solo in
presenza della prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) in cui venga riportata
la data di acquisto, il nome del negoziante e una descrizione del prodotto.
La garanzia Philips non è valida se:
- Sono state effettuate modifiche, alterazioni, cancellazioni o il testo è stato reso illeggibile.
- La descrizione del prodotto è stata modificata, alterata, cancellata o resa illeggibile.
- Il difetto è causato da circostanze non imputabili al prodotto, ad esempio fulmini, allagamenti, incendi, uso errato o negligenza.
- Imageo LightStrip Colour non deve essere disassemblata. Se il prodotto Philips non funziona correttamente, leggere prima le istruzioni per l’uso.
Parti di ricambio
Le parti di ricambio possono essere ordinate tramite il sito Web Philips. Andare su:
www.philips.com/homelighting, quindi spostarsi nella sezione del negozio online per le parti
di ricambio.
Se non si riesce a trovare una soluzione, è possibile contattare il proprio rivenditore, consultare il sito Web per i prodotti Consumer di Philips all’indirizzo www.philips.com/homelighting oppure chiamare il numero di assistenza Philips: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Num. 10461
5600 VB, Eindhoven, Paesi Bassi
Prodotto in Cina
3b Vegye le a védősapkát. 3b Igény szerint akár 3 Imageo LightStrips Colour terméket
(nincs mellékelve) is összekapcsolhat egyetlen áramforráson. 3c Csatlakoztassa egymásba a
LightStrip-elemeket.
Ақ жарықдиодты лента Imageo
Қондыру жөніндегі нұсқау
Мархабат етіңіз, бұйымды қолданар алдында аталмыш нұсқаумен мұқият
танысыңыз.
Сатып алған затыңызбен құттықтаймыз!
Сізге жарықдиодты лента жинағы Imageo-ны сатып алғаныңыз үшін алғыс
айтамыз. Нұсқауды мүлтіксіз орындау арқасында сіз LightStrip Colour
өнімдерінің толық қызығын мүмкіндігінше ұзағынан көре аласыз.
Төмендегі заттар орама ішінде бар екендігін тексеріп алыңыз (диаграмманы
қараңыз).
- LightStrip Colour
- Монтажды бекіткіш – 2 дн.
- Қуаттың қамтамасыз етілуі
- Шүріппе – 4 дн., екі жақты желімделген лента – 1 дн.
Қондыру жөніндегі нұсқау:
Húzza ki a töltőt a fali aljzatból. A tápegységet száraz ruhával lehet megtisztítani. Az Imageo
LightStrip Colour nedves ruhával is tisztítható. Ne használjon tisztítószert!
монтаждық бекіткіштің көмегімен бекітіңіз. 2a Қоректену блогын штепсельді
розеткеге қосыңыз да өшіргішті басыңыз, түсті жарықдиодты лента Imageo-ны
- Az Imageo LightStrip Colour terméket ne ragassza fel emberi vagy állati bőrfelületre.
- Tartsa az Imageo LightStrip Colour terméket nedvességtől és folyadékoktól távol.
- Az Imageo LightStrip Colour termékbe épített elektronikus rendszer biztonsági okokból
nem nyitható fel.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.
- Ne használja az Imageo LightStrip Colour terméket, ha az sérült.
- Ez a termék kizárólag beltéri használatra szolgál.
- A termék bekapcsolása előtt gondoskodjon az összes csatlakozó biztonságos és megfelelő
жағу үшін. 2b Қондырғы басқармасында «Түсті өзгерту» түймесі бар. «Түсті
өзгерту» түймесін қолдана отырып, Сіз өзіңізге қалаған түсті таңдай аласыз.
Түсті жарықдиодты лента Imageo-ны қосқанда, ол алдымен қызыл түспен
жанады. Түймеге бір рет басыңыз, келесі түсті таңдау үшін. Түстің реттілігі
мынадай: қызыл, жасыл, көк, ауа көк, сия көк және ақ. Түстің режим-тәртібін
автоматты қайта қосылуы үшін, «Түсті өзгерту» түймесін бірнеше реет басыңыз,
басынан қызыл түс пайда болғанша. Осыдан кейін түстің режим-тәртібін
автоматты қайта қосылады.
darab rögzítőkapocs segítségével. 2a Csatlakoztassa a tápegységet az Imageo LightStrip
Colour termékhez. Csatlakoztassa a tápegység másik végét a fali aljzatba, és használja a be- és
kikapcsológombot az Imageo LightStrip Colour termék bekapcsolásához. 2b A vezérlőn
egy „Colour change” (Színváltás) gomb található. A „Colour change” (Színváltás) gomb
segítségével kiválaszthatja a megfelelő színt. Az első szín a piros, amely az Imageo LightStrip
Colour termék bekapcsolásakor jelenik meg. A gomb egyszeri megnyomásával megjelenítheti
a következő színt. A színek sorrendje a következő: piros, zöld, kék, sárga, cián, lila és fehér. Az
automatikus színváltó móddal járó előnyök kihasználása érdekében nyomja meg egymás után
többször a Színváltás gombot, amíg ismét megjelenik a piros szín. Ezt követően elindul az
automatikus színváltó mód.
Bővítési lehetőségek:
Tisztítás és karbantartás:
Biztonsági utasítások:
1a 1b Ақ жарықдиодты лента Imageo-ны тегіс және таза үстіртке екі
20-05-2008 16:46:39
Кеңейту мүмкіндігі:
3a Қорғаныс қақпағын алыңыз. 3b Егер қаласаңыз, 3 Imageo LightStrips
Colour-ды бір тоқ қуатына байланыстыруға болады (қосымша берілмеген).
3c Жарықдиодты ленталардың біреін басқасына қосыңыз.
Тазалау/Қызмет көрсету:
Зарядты қондырғыны штепсельді розеткадан суырыңыз. Қоректену блогын
таза шүберекпен тазалау керек. Ақ жарықдиодты лента Imageo-ны ылғалды
шүберекпен тазалау керек. Тазалаушы агенттерді қолданбаңыз!
Қауіпсіздік нұсқаулар:
- Ақ жарықдиодты лента Imageo-ны жануарлар мен адамның терісіне
жапсыруға болмайды.
- Ақ жарықдиодты лента Imageo-ны сұйықтықтан алас жерде, яғни кебу жерде
сақтау керек.
- Қауіпсіздік мақсатында, ақ жарықдиодты лента Imageo-ның электрондық
жүйесін ашпау керек.
- Балаларға лентамен ойнауға жол бермеңіз.
- Ақ жарықдиодты лента Imageo, егер ол зақымдалған болса, қолданбаңыз.
- Бұл бұйым тек қана бөлме ішінде қолдануға арналған.
- Лентаны жағар алдында барлық бөлшектердің дұрыс және сенімді
қосылғандығына көз жеткізіңіз.
- Лентаны жылу көзіне жақын жерге орналастырмаңыз, температураның
жоғарылауы нәтижесінде бұйымды зақымдап алмау үшін.
- Егер екі LightStrips байланыстырылып тұрса, өнімді еңкейтуге болмайды.
Адаптор:
Үлгі:
PS1605 - PH - W
Кіріс қуаты:
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
Шығыс қуаты:
16V
8VA / 500 mAh
Қауіпсіздік және қоршаған айнала:
Ақ жарықдиодты лента Imageo, жоғары сапалы материалдар мен
детальдардан жасалған, қайта өңдеп қолдануға жарамды болып табылады.
Орауышты пайдаға асыру үшін әрқашан жергілікті заң талабын сақтаңыз және
өңдеуге жіберілетін мүмкіндікті ескеріңіз.
Ақ жарықдиодты лента Imageo-ны пайдаға асыру жергілікті заң талабына
сәйкес жүргізілуі тиіс.
Кепілдік:
Егер өнімді нұсқауға сәйкес және дұрыс мақсатпен қолданған болсаңыз, Philips
бір жылға кепілдік береді. Кепілдік бойынша арыздар тек сатып алу жөніндегі
құжатта, сатып алған күні, диллердің аты, және өнім суреттемесі көрсетілген түп
нұсқалы дәлел (инвойс, сатушы түбіртегі немесе чек) болса ғана, қабылданады.
Philips кепілдігі жарамайды егер:
- Бәрі, өзгертілген нәрселер, сызылғандар, жойылды не түсініксіз болды.
- Өнім суреттемесін алмастырған болса, шыймақталған болса, өшірілген
болса, немесе анық көрінбейтін болса
- құралға тиісті емес экстрималды жағдайда зақым тиген болса, мәселен,
жарықтан, су алуда, оттан, дұрыс қолданбағандықтан, немесе ұқыпсыздықтан
- Ақ жарықдиодты лента Imageo-ны ақтармау керек. Егер сіздің Philips өніміңіз
дұрыс жұмыс жасамаса, біз сізге алдымен алғаш қолданарда берілетін
нұсқауды қараңыз деп кеңес береміз.
Қордағы детальдар
Қордағы детальдарды жалдауға болады, веб-сайты Philips. Мынаған жүгініңіз:
www.philips.com/homelighting
Егер Сіз іздегеніңізді таба алмасаңыз, Сіз фирманың дилеріне қарала аласыз,
тұтынушылар үшін веб-сайт мекен жайы www.philips.com/homelighting немесе
техникалық қолдау көрсетуге қоңыраулаңыз Philips.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Қытайда жасалған
Imageo LightStrip Colour Įrengimo instrukcijos
Prieš naudodami gaminį, skirkite šiek tiek laiko perskaityti, kas
parašyta.
Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį!
Dėkojame, kad įsigijote „Imageo LightStrip Colour“ komplektą. Laikydamiesi šių instrukcijų
ilgiausią įmanomą laikotarpį galėsite džiaugtis visais „Imageo LightStrip Colour“ gaminio
privalumais.
Patikrinkite, ar pakuotėje yra šie elementai:
-
„LightStrip Colour“
2x tvirtinami gnybtukai
Maitinimo šaltinis
4x varžtai ir abipusė juostelė
Naudojimo instrukcijos:
1a 1b Pritvirtinkite „Imageo LightStrip Colour“ ant plokščio ir švaraus paviršiaus su 2
tvirtinimo gnybtukais. 2a Įjunkite maitinimo šaltinį į „Imageo LightStrip Colour“. Įjunkite
maitinimo šaltinį į sieninį elektros lizdą ir įjungimo / išjungimo jungikliu uždekite „Imageo
LightStrip Colour“. 2b Valdiklyje yra „Colour change“ (spalvos pakeitimo) mygtukas.
„Colour change“ (spalvos pakeitimo) mygtuku pasirinkite pageidaujamą spalvą. Raudona yra
pirmoji spalva, kuri pasirodo, kai įjungiate „Imageo LightStrip Colour“. Jei norite pereiti prie
kitos spalvos, kartą paspauskite mygtuką. Spalvų seka yra: raudona, žalia, mėlyna, geltona,
žalsvai mėlyna, purpurinė ir balta. Jei norite mėgautis automatiniu spalvų pasikeitimo režimu,
spauskite „Colour Change“ (spalvos pakeitimo) mygtuką, kol vėl pasieksite raudonos spalvos
šviesą. Tada įsijungs automatinis spalvų pasikeitimo režimas.
Papildomos galimybės:
3a Nuimkite apsauginį dangtelį. 3b Jei norite, galite sujungti iki 3 „Imageo LightStrips
Colour“ (rinkinyje nėra) esant vienam maitinimo šaltiniui. 3c Sujunkite šviesos juostas viena
su kita.
Valymas / priežiūra:
Ištraukite kroviklį iš sieninio elektros lizdo. Maitinimo šaltinį valykite sausa šluoste. „Imageo
LightStrip Colour“ galima valyti drėgna šluoste. Nenaudokite valymo medžiagų!
Saugumo instrukcijos:
-
Nelieskite „Imageo LightStrip Colour“ prie žmogaus ar gyvūno odos.
Saugokite „Imageo LightStrip Colour“ nuo skysčių ir drėgmės.
Saugumo sumetimais neatidarykite „Imageo LightStrip Colour“ elektroninės sistemos.
Neleiskite vaikams žaisti su juo.
Nenaudokite „Imageo LightStrip Colour“, jei jis pažeistas.
Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.
Prieš uždegdami, įsitikinkite, kad saugiai ir tinkamai sujungėte visas jungtis.
Neįrenkite jo šalia šilumos šaltinio, kad išvengtumėte pažeidimų dėl padidėjusios
temperatūros.
- Nelankstykite gaminio, kai dvi šviesos juostos yra sujungtos kartu.
Adapteris:
Modelis:
Įvestis:
Išvestis:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Saugumas ir aplinka:
„Imageo LightStrip Colour“ yra LED gaminys, pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir
dalių, kurias galima perdirbti. Išmesdami pakavimo medžiagas, laikykitės vietinių taisyklių ir
esančių perdirbimo galimybių.
„Imageo LightStrip Colour“ reikia išmesti laikantis vietos taisyklių.
Garantija:
„Philips“ vienerių metų garantija galioja, jei produktas yra naudojamas laikantis instrukcijų
ir pagal numatytą paskirtį. Pareiškimai dėl garantijos priimami tik tuo atveju, jei pateikiamas
pirkimą įrodantis dokumentas (sąskaita faktūra ar pardavimo kvitas), nurodantis pirkimo datą,
pardavėjo pavardę ir produkto aprašą.
„Philips“ garantija negalioja, jei:
- yra pakeitimų, kažkas buvo išbraukta, ištrinta ar neįskaitomai sugadinta.
- produkto aprašas buvo pakeistas, išbrauktas, ištrintas ar neįskaitomai sugadintas.
- pažeidimai atsirado dėl nepaprastų aplinkybių, nesusijusių su produktu, pavyzdžiui, žaibo,
potvynio, gaisro, neteisingo naudojimo ar aplaidumo.
- „Imageo LightStrip Colour“ turi būti neišardytas. Jei jūsų „Philips“ produktas tinkamai
neveikia, patariame pirmiausia ieškoti informacijos naudojimo instrukcijose.
Atsarginės dalys
Atsargines dalis galima užsisakyti „Philips“ svetainėje. Apsilankykite adresu:
www.philips.com/homelighting ir spustelėkite „SparePart WebShop“.
Jei neapsisprendžiate, galite susisiekti su savo platintoju, ieškokite informacijos „Philips“
klientų svetainėje adresu: www.philips.com/homelighting ar paskambinti „Philips“ paslaugų
informacijos skyrių.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Pagaminta Kinijoje
Imageo LightStrip Colour uzstādīšanas instrukcijas
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas.
Apsveicam ar pirkumu!
Paldies, ka iegādājāties Imageo LightStrip Colour komplektu. Sekojot šīm instrukcijām, jūs
izbaudīsiet pilnu Imageo LightStrip Colour ierīces sniegto iespēju klāstu visa tās darbmūža
garumā.
Pārliecinieties, vai iesaiņojumā ir šādi priekšmeti:
-
LightStrip Colour
2x uzstādīšanas skavas
Elektriskā barošana
4x skrūves un abpusējā līmlente
Lietošanas pamācības:
1a 1b Nostipriniet Imageo LightStrip Colour uz gludas un tīras virsmas ar 2 uzstādīšanas
skavām. 2a Pievienojiet elektrisko barošanu Imageo LightStrip Colour ierīcei. Pievienojiet
elektrisko barošanu pie sienas kontaktligzdas un izmantojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi,
lai ieslēgtu Imageo LightStrip Colour. 2b Uz kontroliera ir poga “Colour change” (Krāsas
maiņa). Izmantojiet “Colour change” (Krāsas maiņas) pogu, lai izvēlētos sev vēlamo krāsu.
Sarkanā krāsa ir pirmā, kas parādās, kad ieslēdzat Imageo LightStrip Colour ierīci.Vienreiz nospiediet pogu, lai pārietu uz nākamo krāsu. Krāsu secība ir: sarkana, zaļa, zila, dzeltena, gaišzila,
violeta un balta. Lai izbaudītu automātisko krāsu maiņas režīmu, nospiediet “Colour Change”
(Krāsas maiņas) pogu, līdz atkal nonākat pie sarkanās krāsas. Tad ieslēgsies automātiskais
krāsu maiņas režīms.
Paplašināšanas iespējas:
3a Noņemiet aizsargvāciņu. 3b Ja vēlaties, pie viena strāvas avota varat pievienot 3 Imageo
LightStrips Colour lampas (nav iekļautas). 3c Savienojiet LightStrips ierīces vienu ar otru.
Tīrīšana/apkope:
Izņemiet lādētāju no sienas kontaktligzdas. Barošanas avotu var tīrīt ar sausu drānu. Imageo
LightStrip Colour var tīrīt ar sausu drānu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus!
Drošības norādes:
-
Nelīmējiet Imageo LightStrip Colour uz cilvēku vai dzīvnieku ādas.
Glabājiet Imageo LightStrip Colour vietā, kur tā ir pasargāta no šķidrumiem un mitruma.
Drošības apsvērumu dēļ Imageo LightStrip Colour elektronisko sistēmu nedrīkst vērt vaļā.
Neļaujiet ar to rotaļāties bērniem.
Nelietojiet Imageo LightStrip Colour, ja tā ir bojāta.
Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai telpās.
Pārliecinieties, ka visi savienotāji ir droši un pareizi pievienoti pirms ierīces ieslēgšanas.
Lūdzu, neuzstādiet to tuvu siltuma avotam, lai izvairītos no ierīces bojājumiem
paaugstinātas temperatūras rezultātā.
- Nesalieciet izstrādājumu, ja kopā ir savienotas divas LightStrips lampas.
Adapteris:
Modelis:
Ievads:
Izvads:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
8 VA/500 mAh
16 V
Drošība un vides aizsardzība:
Imageo LightStrip Colour ir LED ierīce, kas izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem
un detaļām, kuras var atkārtoti pārstrādāt. Atbrīvojoties no iesaiņojuma, vienmēr ievērojiet
vietējos noteikumus un pieejamās atkārtotas pārstrādes iespējas.
No Imageo LightStrip Colour ierīces drīkst atbrīvoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Garantija:
Ierīcei ir spēkā Philips viena gada garantija, ja to izmanto paredzētajam nolūkam un saskaņā
ar norādījumiem. Pretenzijas tiks pieņemtas tikai kopā ar pirkuma apliecinājuma oriģinālu
(rēķinu, kvīti vai kases čeku), kurā norādīts pirkuma datums, pārdevēja vārds un preces
apraksts.
Philips garantija vairs nebūs spēkā, ja:
- Kaut kas ticis mainīts, nosvītrots, izdzēsts vai izrādījies nelikumīgs.
- Ierīces apraksts ir mainīts, nosvītrots, izdzēsts vai izrādījies nelikumīgs.
- Bojājums radies ierīces darbībai neraksturīgu ārkārtas apstākļu rezultātā, piemēram, zibens,
plūdi, ugunsgrēks, nepareiza lietošana vai nolaidība.
- Imageo LightStrip Colour nedrīkst izjaukt. Ja šī Philips ierīce pienācīgi nedarbojas, iesakām
vispirms ieskatīties lietošanas instrukcijās.
Rezerves daļas
Rezerves daļas var pasūtīt Philips mājas lapā. Dodieties uz:
www.philips.com/homelighting un uzklikšķiniet uz SparePart WebShop.
Ja nespējat atrast risinājumu, varat sazināties ar savu izplatītāju, meklēt informāciju Philips
patērētāju tīmekļa vietnē www.philips.com/homelighting vai zvanīt uz Philips Apkopes centru.
Philips Service desk: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Ražots Ķīnā
Reservedeler
Проверете дали комплетот ги содржи следните елементи:
Hvis du ikke får løst problemet, kan du ta kontakt med forhandleren, eller du kan se webområdet for forbrukere til Philips på www.philips.com/homelighting eller ringe Philips-service på:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nederland.
Laget i Kina.
Ви благодариме што се одлучивте да го купите Imageo LightStrip Colour комплетот.
Доколку се придржувате кон нашите инструкции ќе можете да уживате во полната
функционалност на Imageo LightStrip Colour најдолг можен период.
-
LightStrip Colour
2x прицврстувачи за монтажа
Напојување
4x завртки и двострана лента
Инструкции за користење:
1a 1b Прицврстете го Imageo LightStrip Colour на рамна и чиста подлога со 2
прицврстувачи за монтажа. 2a Поврзете го напојувањето со Imageo LightStrip Colour.
Поврзете го напојувањето со штекерот и употребете го прекинувачот за вклучување/
исклучување за вклучување на Imageo LightStrip Colour. 2b На контролерот постои
копче “Colour change” (промена на боја). Користете го копчето “Colour change” за
избор на саканата боја. Првата боја која се јавува по вклучувањето на Imageo LightStrip
Colour е црвената. Притиснете го копчето еднаш за да преминете на наредната боја.
Секвенцата на бои е: црвена, зелена, сина, жолта, цијан, виолетова и бела. За да уживате
во режим на автоматско менување на боите, притиснувајте го “Colour Change” копчето
додека не дојдете повторно до црвената боја. Потоа ќе започне автоматско менување
на боите.
Можности за продолжување:
3a Отстранете го заштитното капаче. 3b Доколку сакате, можно е комбинирање на 3
Imageo LightStrips Colour светилки (не се вклучени) на едно напојување. 3c Поврзете
ги LightStrip светилките една на друга.
Чистење / одржување:
Извадете го полначот од штекерот. Напојувањето може да се исчисти со сува крпа.
Imageo LightStrip Colour може да се исчисти со влажна ткаенина. Не употребувајте
средства за чистење!
Безбедносни инструкции:
Немојте да го залепувате Imageo LightStrip Colour на кожа на луѓе или животни.
Чувајте го Imageo LightStrip Colour подалеку од течности и влага.
Заради безбедносни причини, електронскиот систем на Imageo LightStrip Colour не
треба да се отвора.
Не дозволувајте децата да си играат со него.
-
Не употребувајте го Imageo LightStrip Colour доколку е оштетен.
Производот е наменет само за внатрешна употреба.
Пред активирањето поврзете ги сите приклучоци правилно и безбедно.
Ве молиме да не го инсталирате во близина на извори на топлина, за да се избегне
оштетување на производот заради зголемувањето на температурата.
- Не виткајте ги производите кога две LightStrip светилки се поврзани заедно.
Адаптер:
Модел:
Влез:
Излез:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Безбедност и животна средина:
Imageo LightStrip Colour е LED производ, изработен од висококвалитетни материјали
и делови кои можат да се рециклираат. При отстранувањето на амбалажата, секогаш
придржувајте се кон локалните регулативи и можностите за рециклирање.
Imageo LightStrip Colour треба да се отстрани во согласност со локалните регулативи.
Гаранција:
Едногодишната гаранција од Philips е важечка доколку производот се употребува во
согласност со инструкциите за неговата примена. Рекламациите ќе бидат прифатени со
поднесување на оригинален доказ за купување (фактура, сметка или испратница) на кој
се наведени датумот на купување, името на продавачот и описот на производот.
Гаранцијата на Philips престанува со важност доколку:
- Нешто е променето, прецртано, избришано или нечитливо.
- Описот на производот е променет, прецртан, избришан или нечитлив.
- Предизвикан е дефект при екстремни околности за производот како удар на гром,
поплава, пожар, несоодветна употреба или несовесност.
- Imageo LightStrip Colour не треба да се расклопува. Доколку вашиот Philips производ
не работи правилно, ве молиме прво да го разгледате упатството.
Резервни делови
Резервни делови можат да се нарачаат преку веб-страницата на Philips. Посетете ја:
www.philips.com/homelighting и кликнете на SparePart WebShop.
Доколку не можете да најдете решение, можете да се обратите до вашиот продавач,
разгледајте ја веб-страницата за корисници на Philips на www.philips.com/homelighting
или повикајте го Philips центарот за услуги.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Холандија.
Произведено во Кина
Imageo LightStrip Colour Installatie-instructies
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product
gaat gebruiken.
Gefeliciteerd met uw aankoop!
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Imageo LightStrip Colour set. Als u deze instructies volgt, kunt u erg lang plezier hebben van de Imageo LightStrip Colour.
Controleer of de verpakking de volgende items bevat:
-
LightStrip Colour
2x bevestigingsclips
Stroomvoorziening
4x schroeven en dubbelzijdige tape
Gebruiksaanwijzing:
1a 1b Bevestig de Imageo LightStrip Colour op een vlak en schoon oppervlak met behulp
van de 2 bevestigingsclips. 2a Steek de stekker van de stroomvoorziening in het stopcontact en schakel de Imageo LightStrip Colour in met de aan-uitschakelaar. 2b De controller is
voorzien van een knop “Colour change”. Selecteer met behulp van de knop “Colour change”
de gewenste kleur. Rood is de eerste kleur die u ziet wanneer u de Imageo LightStrip Colour
inschakelt. Druk eenmaal op de knop om naar de volgende kleur te gaan. De volgorde van de
kleuren is: rood, groen, blauw, geel, cyaan, paars en wit. Om van de automatische kleurverandermodus te genieten, drukt u op de knop “Colour Change” totdat u weer bij het rode licht
bent. De automatische kleurverandermodus wordt dan vanzelf ingeschakeld.
Uitbreidingsmogelijkheden:
3a Verwijder het beschermklepje. 3b Als u wilt, kunt u 3 Imageo LightStrips Colour aansluiten op één stroomvoorziening.
3c Sluit de LightStrips op elkaar aan.
Reiniging/onderhoud:
Haal de stekker uit het stopcontact. De stroomvoorziening kan worden gereinigd met een
droge doek. De Imageo LightStrip Colour kan worden gereinigd met een vochtige doek.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen!
Veiligheidsinstructies:
- Plak de Imageo LightStrip Colour niet op de huid van mensen of dieren.
- Houd de Imageo LightStrip Colour verwijderd van vloeistoffen en vocht.
- Om veiligheidsredenen mag het elektronische gedeelte van de Imageo LightStrip Colour
niet worden geopend.
- Laat kinderen er niet mee spelen.
- Gebruik de Imageo LightStrip Colour niet als deze beschadigd is.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat alle connectors veilig en goed zijn aangesloten voordat u het product
inschakelt.
- Sluit het product niet aan in de buurt van een hittebron om schade aan het product als
gevolg van de stijgende temperatuur te voorkomen.
- Buig het product niet als er twee of meer LightStrips op elkaar zijn aangesloten.
Adapter:
Model:
Invoer:
Uitvoer:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Veiligheid en het milieu:
De Imageo LightStrip Colour is een LED-product, gemaakt van hoogwaardige materialen en
onderdelen die kunnen worden gerecycled.Volg bij het wegwerpen van de verpakking altijd
de plaatselijke regelgeving en benut de beschikbare mogelijkheden tot recycling.
Het wegwerpen van de Imageo LightStrip Colour dient in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving te gebeuren.
Garantie:
De eenjarige garantie van Philips is alleen geldig als het product wordt gebruikt volgens de
instructies en voor het daarvoor bestemde doel. Claims worden alleen geaccepteerd bij
indiening van het originele aankoopbewijs (factuur, kassabon of ontvangstbewijs) met daarop
de aankoopdatum, de naam van de dealer en een beschrijving van het product.
De Philips-garantie komt te vervallen indien:
- Er iets is gewijzigd, doorgestreept, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
- De productbeschrijving is gewijzigd, doorgestreept, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
- Er een defect is ontstaan als gevolg van extreme omstandigheden waarvoor het apparaat
niet bedoeld is, zoals onweer, overstroming, brand, onjuist gebruik of nalatigheid.
- De Imageo LightStrip Colour mag niet worden gedemonteerd. Als uw Philips-product niet
naar behoren werkt, adviseren wij u eerst de gebruiksaanwijzing te lezen.
Reserveonderdelen
Reserveonderdelen kunnen worden besteld via de website van Philips. Ga naar:
www.philips.com/homelighting en klik op SparePart WebShop.
Reservedeler kan bestilles fra webområdet til Philips. Gå til:
www.philips.com/homelighting og klikk på SparePart WebShop.
Lampka Imageo LightStrip Colour Instrukcja instalacji
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z
niniejszą instrukcją.
Gratulujemy zakupu!
Dziękujemy za zakup zestawu Imageo LightStrip Colour. Przestrzeganie niniejszej instrukcji
pozwoli korzystać ze wszystkich zalet produktów Imageo LightStrip Colour przez możliwie
najdłuższy okres.
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
-
Lampka LightStrip Colour
2 zaczepy montażowe
Zasilacz
4 śruby i taśma dwustronna
Instrukcja użytkowania:
1a 1b Przymocuj lampkę Imageo LightStrip Colour do płaskiej i czystej powierzchni za
pomocą 2 zaczepów montażowych. 2a Podłącz zasilacz do lampki Imageo LightStrip Colour.
Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego, a następnie włącz lampkę Imageo LightStrip Colour
za pomocą wyłącznika. 2b Na sterowniku znajduje się przycisk zmiany koloru („Colour
change”). Przycisk zmiany koloru pozwala na wybór koloru świecenia lampki. Bezpośrednio
po włączeniu zasilania lampka Imageo LightStrip Colour świeci na czerwono. Naciśnięcie
przycisku powoduje wybór następnego koloru. Kolory są zmieniane w kolejności: czerwony,
zielony, niebieski, żółty, turkusowy, fioletowy i biały. Aby włączyć tryb automatycznej zmiany
koloru, naciśnij przycisk zmiany koloru aż do ponownego włączenia koloru czerwonego.
Nastąpi włączenie trybu automatycznej zmiany koloru.
Możliwości rozbudowy:
3a Zdejmij nasadkę zabezpieczającą. 3b W razie potrzeby można podłączyć nawet 3 lampki
Imageo LightStrip Colour do jednego źródła zasilania. 3c Lampki LightStrip można łączyć z
sobą.
Czyszczenie / konserwacja:
Wyjmij ładowarkę z gniazda sieciowego. Zasilacz można czyścić suchą szmatką. Lampkę Imageo LightStrip Colour można czyścić wilgotną szmatką. Nie używaj środków czyszczących!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
- Nie przyklejaj lampki Imageo LightStrip Colour do skóry ludzi lub zwierząt.
- Lampkę Imageo LightStrip Colour przechowuj z dala od płynów i wilgoci.
- Ze względów bezpieczeństwa nie otwieraj układu elektronicznego lampki LightStrip
Colour.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się lampką.
- Nie używaj lampki Imageo LightStrip Colour, jeśli jest uszkodzona.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Przed włączeniem lampki sprawdź, czy wszystkie złącza zostały pewnie i prawidłowo
połączone.
- Nie instaluj lampki w pobliżu źródeł ciepła, aby uniknąć jej uszkodzenia z powodu przegrzania.
- W przypadku połączenia razem dwóch lampek LightStrip nie wyginaj ich.
Zasilacz:
Model:
Moc wejściowa:
Moc wyjściowa:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska:
Lampka Imageo LightStrip Colour zawiera diody LED wykonane z wysokiej jakości
materiałów i części, które podlegają recyklingowi. W przypadku wyrzucania opakowania
należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących recyklingu.
Zużyte lampki Imageo LightStrip Colour wyrzucaj zgodnie z lokalnymi przepisami.
LightStrip Colour
2 monteringsklemmer
Strømforsyning
4 skruer og tosidig tape
Brukerveiledning:
1a 1b Fest Imageo LightStrip Colour på en jevn og ren overflate ved hjelp av de to monteringsklemmene. 2a Koble strømforsyningen til Imageo LightStrip Colour. Koble strømforsyningen til veggkontakten, og bruk av/på-knappen til å slå på Imageo LightStrip Colour. 2b
På kontrollen finner du knappen for endring av farge. Bruk knappen for endring av farge til å
velge fargen du ønsker. Rød er den første fargen som vises når du slår på Imageo LightStrip
Colour. Trykk én gang på knappen for å bytte til neste farge. Rekkefølgen på fargene er:
rød, grønn, blå, gul, cyan, lilla og hvit Trykk på knappen for endring av farge til det lyser rødt
igjen hvis du vil ha glede av modusen for automatisk fargeendring. Modusen for automatisk
fargeendring vil deretter aktiveres.
Forlengelsesmuligheter:
3a Fjern beskyttelsesdekselet. 3b Hvis du ønsker det, kan du kombinere opptil 3 Imageo
LightStrips Colour på én strømforsyning.
3c Koble LightStrips til hverandre.
Rengjøring/vedlikehold:
Ta ut laderen fra veggkontakten. Strømforsyningen kan rengjøres med en tørr klut. Imageo
LightStrip Colour kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler.
Sikkerhetsinstruksjoner:
- Ikke fest Imageo LightStrip Colour til huden på mennesker eller dyr.
- Hold Imageo LightStrip Colour unna væsker og damper.
- Av sikkerhetsgrunner må ikke det elektroniske systemet til Imageo LightStrip Colour
åpnes.
- Ikke la barn leke med den.
- Ikke bruk Imageo LightStrip Colour hvis den er skadet.
- Produktet er beregnet kun til innendørs bruk.
- Sørg for å koble alle kontaktene sikkert og riktig til før du slår den på.
- Ikke installer den nær en varmekilde, for å unngå skader på produktene som skyldes
temperaturøkning.
- Ikke bøy produktet når to LightStrips er koblet sammen.
Adapter:
Modell:
Inn:
Ut:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Sikkerhet og miljø:
Imageo LightStrip Colour er et LED-produkt som er laget av materialer og deler av høy
kvalitet, og det kan gjenvinnes. Når du kaster emballasjen, må du følge nasjonale retningslinjer
og tilgjengelige muligheter til gjenvinning.
Imageo LightStrip Colour må kastes i henhold til nasjonale retningslinjer.
Garanti:
Philips’ ettårsgaranti er gyldig såfremt produktet brukes i henhold til instruksjonene og
til beregnet formål. Krav aksepteres kun mot fremlegg av opprinnelig kjøpsbevis (faktura,
salgsnota eller kvittering) hvor kjøpsdatoen, navnet på forhandleren og en produktbeskrivelse klart fremgår.
- Hvis noe er endret, overstrøket, slettet eller skrevet med uleselig skrift.
- Hvis produktbeskrivelsen er endret, overstrøket, slettet eller skrevet med uleselig skrift.
- Hvis en defekt er forårsaket av ekstreme forhold som ikke skyldes apparatet, for eksempel
lynnedslag, flom, brann, feil bruk eller uaktsomhet.
Siguranţa şi protecţia mediului:
Imageo LightStrip Alb este un produs cu LED, fabricat din materiale şi componente de înaltă
calitate, reciclabile. La aruncarea ambalajului, respectaţi întotdeauna reglementările locale şi
posibilităţile disponibile pentru reciclare.
Imageo LightStrip Alb ar trebui aruncat în conformitate cu reglementările locale.
Garanţie:
Garanţia de un an de la Philips este valabilă dacă produsul este utilizat în conformitate cu
instrucţiunile şi în scopul pentru care a fost destinat. Revendicările vor fi acceptate doar la
prezentarea dovezii originale de achiziţie (factură, bon sau chitanţă) în care sunt incluse data
achiziţiei, numele distribuitorului şi descrierea produsului.
Garanţia Philips este anulată dacă:
- Orice a fost schimbat, barat, şters sau făcut ilizibil.
- Descrierea produsului a fost modificată, barată, ştearsă sau făcută ilizibilă.
- Un defect este provocat de circumstanţe extreme independente de aparat, de exemplu
fulger, inundaţie, incendiu, utilizare incorectă sau neglijenţă.
- Imageo LightStrip Alb nu trebuie dezasamblat. Dacă produsul dvs. Philips nu funcţionează
corect, vă recomandăm să consultaţi mai întâi instrucţiunile de utilizare.
Piese de schimb
Piesele de schimb pot fi comandate de pe site-ul Philips. Deplasare la:
www.philips.com/homelighting şi faceţi clic pe SparePart WebShop (Magazin virtual piese de
schimb).
Dacă nu puteţi găsi soluţia, puteţi contacta distribuitorul dvs., puteţi consulta site-ul Philips
al consumatorului la adresa www.philips.com/homelighting sau apela la biroul de asistenţă
Philips Service.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Fabricat în China
Imageo LightStrip Colour Инструкции по установке
Перед эксплуатацией продукта ознакомьтесь с данной
информацией.
Поздравляем с удачной покупкой!
Благодарим вас за покупку устройства Imageo LightStrip Colour. Выполнение данных
инструкций позволит вам пользоваться всеми преимуществами продукта LightStrip
Colour в течение максимально долгого периода времени.
Проверьте наличие следующих частей комплекта:
-
LightStrip Colour
2x монтажных крепления
Источник питания
4x винта и двусторонняя клейкая лента
Инструкции по эксплуатации:
1a 1b С помощью двух монтажных креплений установите Imageo LightStrip Colour
на плоской и чистой поверхности. 2a Zapojte zdroj napájania do svietidla Imageo LightStrip Colour. Zapojte zdroj napájania do sieťovej zásuvky a pomocou vypínača rozsvieťte
svietidlo Imageo LightStrip Colour. 2b Na ovládači sa nachádza tlačidlo „Colour change“
(Zmena farby). Pomocou tlačidla „Colour change“ (Zmena farby) vyberte požadovanú farbu.
Pri zapnutí svietidla Imageo LightStrip Colour sa ako prvá nastaví červená farba. Jedným
stlačením tlačidla prejdete na nasledujúcu farbu. Poradie farieb je nasledovné: červená, zelená,
modrá, žltá, modrozelená, fialová a biela. Ak si chcete vychutnať režim s automatickým
prepínaním farby, stláčajte tlačidlo „Colour change“ (Zmena farby), až kým znova nenastavíte
červenú farbu.Vtedy sa spustí režim s automatickým prepínaním farby.
Возможность расширения:
3a Снимите защитный колпачок. 3b При необходимости можно подключить 3
лампы Imageo LightStrips Colour (в комплект не входят) к одному источнику питания.
3c Подсоедините LightStrips друг у другу.
Чистка / уход:
- Запрещается эксплуатировать Imageo LightStrip Colour при наличии повреждений.
- Данный продукт предназначен только для использования в помещении.
- Перед включением убедитесь в правильном и безопасном выполнении всех
соединений.
- Запрещается устанавливать возле источников тепла во избежание повреждения
продуктов вследствие нагревания.
- Не сгибайте изделие, если соединены две лампы LightStrips.
Części zapasowe
Części zapasowe można zamawiać na stronie internetowej firmy Philips. Przejdź na stronę:
www.philips.com/homelighting i kliknij łącze SparePart WebShop (Sklep internetowy części
zamiennych).
Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą, odwiedź stronę
internetową firmy Philips pod adresem www.philips.com/homelighting lub skontaktuj się z
biurem serwisowym firmy Philips: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandia.
Wyprodukowano w Chinach
Imageo LightStrip Branca Instruções de instalação
Leia com atenção as instruções deste produto.
Parabéns pela sua compra!
Obrigado por adquirir a Imageo LightStrip Branca. Ao seguir estas instruções, poderá tirar
partido de todos os benefícios da Imageo LightStrip Branca durante o maior período possível.
Confirme que a embalagem contém os seguintes itens:
-
LightStrip Branca
2x clipes de fixação
Alimentação
4x parafusos e fita-gomada de dupla face
Instruções de utilização:
1a 1b Com os 2 clipes de fixação, fixe a Imageo LightStrip Branca numa superfície plana
e limpa. 2a Ligue a fonte de alimentação à Imageo LightStrip Cor. Ligue a fonte à tomada
eléctrica e, com o botão de ligar/desligar, acenda a Imageo LightStrip Cor. 2b O controlador possui um botão denominado “Colour change”. Use o botão “Colour change” para seleccionar a cor pretendida. Quando liga a Imageo LightStrip Cor, a primeira cor apresentada
é a vermelha. Prima o botão uma vez para aceder à próxima cor. As cores são apresentadas
na seguinte sequência: vermelho, verde, azul, amarelo, ciano, púrpura e branco. Para desfrutar
do modo de mudança automática de cores, prima o botão “Colour Change” até atingir
novamente a cor vermelha. Inicia-se então o modo automático de mudança de co
Possibilidades de extensão:
3a Remova a tampa de protecção. 3b Se desejar, poderá combinar até 3 Imageo LightStrips
Brancas numa única fonte de alimentação.
3c Ligue as LightStrips entre si.
Limpeza/Manutenção:
Retire o carregador da tomada. A fonte de alimentação pode ser limpa com um pano seco.
A Imageo LightStrip Branca pode ser limpa com um pano húmido. Não utilize agentes de
limpeza!
Instruções de segurança:
- Não fixe a Imageo LightStrip Branca a pele humana ou animal.
- Mantenha a Imageo LightStrip Branca afastada de líquidos e zonas húmidas.
- Por razões de segurança, não deve abrir o sistema electrónico da Imageo LightStrip
Branca.
- Não permita que as crianças brinquem com ela.
- Não use a Imageo LightStrip Branca caso apresente danos.
- Este produto foi concebido apenas para uso em interiores.
- Antes de o acender, ligue todos os conectores correctamente e em segurança.
- Não o coloque perto de fontes de calor para evitar danos no aparelho devido a aumentos
de temperatura.
- Não dobre o produto quando duas LightStrips estão ligadas entre si.
Adaptador:
Modelo:
Entrada:
Saída:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Segurança ambiental:
A Imageo LightStrip Branca é um aparelho LED fabricado com materiais e peças recicláveis
de elevada qualidade. Ao eliminar a embalagem, respeite sempre os regulamentos locais e as
possibilidades de reciclagem ao seu dispor.
A Imageo LightStrip Branca deve ser eliminada de acordo com os regulamentos locais.
Garantia:
A garantia de um ano da Philips é válida se o produto for utilizado de acordo com as
instruções e fins previstos. Serão aceites pedidos de reclamação apenas com entrega da
prova de compra original (factura, talão ou recibo) indicando a data de compra, o nome do
fornecedor e descrição do produto.
Peças sobresselentes
-
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
- cokolwiek zostało zmienione, skreślone, usunięte lub jest nieczytelne;
- opis produktu został zmieniony, skreślony, usunięty lub jest nieczytelny;
- uszkodzenie powstało na skutek okoliczności niezwiązanych z urządzeniem, na przykład z
powodu wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożaru, nieprawidłowego użytkowania lub
zaniedbania;
- Lampki Imageo LightStrip Colour nie należy rozmontowywać. Jeśli produkt firmy Philips
nie działa prawidłowo, zalecamy zapoznać się z instrukcjami.
Gwarancja firmy Philips traci ważność, jeśli:
Imageo LightStrip Colour Installeringsinstruksjoner
Ta deg tid til å lese dette før du bruker produktet.
Gratulerer med kjøpet.
Kontroller at pakken inneholder følgende:
Model:
Intrare:
Ieşire:
Roczna gwarancja firmy Philips jest ważna pod warunkiem, że produkt jest używany zgodnie
z instrukcją i jego przeznaczeniem. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie po przedstawieniu oryginalnego dowodu zakupu (faktury lub paragonu) zawierającego datę zakupu, imię i
nazwisko sprzedawcy oraz opis produktu.
Gwarancja:
A garantia da Philips é invalidada se:
Takk for at du kjøpte Imageo LightStrip Colour-settet.Ved å følge instruksjonene får du alle
fordelene ved Imageo LightStrip Colour-produktet så lenge som mulig.
Adaptor:
Извлеките зарядное устройство из розетки электросети. Очистите источник питания с
помощью сухой ткани. Очистите Imageo LightStrip Colour с помощью влажной ткани.
Не используйте чистящие средства!
Инструкции по безопасности:
Запрещается наклеивать Imageo LightStrip Colour на кожу человека или животного.
Берегите Imageo LightStrip Colour от влажности и попадания жидкости.
Из соображений безопасности не следует вскрывать электронную систему Imageo
LightStrip Colour.
Als u de oplossing niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met uw dealer, de Philips
consumentenwebsite raadplegen op www.philips.com/homelighting of de Philips Servicedesk
bellen: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven.
Made in China
Philips-garantien blir ugyldig i følgende tilfeller:
3222 637 50292_IFU_lightstrip_Colour.indd 2
- Imageo LightStrip Colour må ikke tas fra hverandre. Hvis Philips-produktet ikke fungerer
slik det skal, anbefaler vi at du først leser brukerveiledningen.
Imageo LightStrip Colour Инструкции за инсталација
Ве молиме прочитајте ги овие инструкции пред употребата
на производот.
Ви честитаме на изборот!
- os dados tiverem sido alterados, riscados, eliminados ou tornados ilegíveis;
- a descrição do produto tiver sido alterada, riscada, eliminada ou tornada ilegível;
- a causa do defeito se dever a circunstâncias extremas extrínsecas ao aparelho — por
exemplo, trovoadas, inundações, incêndios, uso incorrecto ou negligência.
- A Imageo LightStrip Branca não deve ser desmontada. Se o seu produto Philips não funcionar correctamente, recomendamos que consulte primeiro as instruções do produto.
As peças sobresselentes podem ser encomendadas através do Web site da Philips.Visite:
www.philips.com/homelighting e clique em SparePart WebShop (Loja Web para peças sobresselentes).
Se não encontrar a solução que pretende, pode contactar o seu fornecedor, consultar o
Web site da Philips em www.philips.com/homelighting ou contactar a linha de assistência da
Philips: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holanda.
Fabricado na China
Imageo LightStrip Alb Instrucţiuni de instalare
Nu uitaţi să citiţi aceste instrucţiuni înainte de a utiliza produsul.
Felicitări pentru achiziţie!
Vă mulţumim pentru achiziţionarea setului Imageo LightStrip Alb. Urmând instrucţiunile, vă
veţi bucura de beneficiile complete ale produsului Imageo LightStrip Alb pentru o durată de
viaţă cât mai lungă.
Asiguraţi-vă că pachetul conţine următoarele articole:
-
LightStrip Alb
2x Cleme de montare
Sursă de alimentare
4x Şuruburi şi bandă dublu adezivă
Instrucţiuni de utilizare:
1a 1b Fixaţi produsul Imageo LightStrip Alb pe o suprafaţă plană şi curată cu ajutorul
celor 2 cleme de montare. 2a Conectaţi sursa de alimentare la Imageo LightStrip Colorat.
Conectaţi sursa de alimentare la priza de perete şi utilizaţi comutatorul Pornit/Oprit pentru
a aprinde Imageo LightStrip Colorat. 2b Pe controller există un buton “Colour change”
(Schimbare culoare). Utilizaţi butonul “Colour change” (Schimbare culoare) pentru a selecta
Culoarea pe care o preferaţi. Roşu este prima Culoare, care apare când porniţi produsul Imageo LightStrip Colorat. Apăsaţi o dată pe buton pentru a vă deplasa la Culoarea următoare.
Secvenţa de culori este următoarea: roşu, verde, albastru, galben, cian, purpuriu şi alb. Pentru
a vă bucura de modul de schimbare automată a Culorilor, apăsaţi pe butonul “Colour
Change” (Schimbare culori) până ajungeţi din nou la lumina de Culoare roşie. Atunci modul
automat de Schimbare a culorii va porni.
Posibilităţi de extindere:
3a Îndepărtaţi capacul de protecţie. 3b Dacă doriţi, este posibil să combinaţi până la 3
produse Imageo LightStrip Alb la o sursă de alimentare.
3c Conectaţi produsele LightStrip între ele.
Curăţare / Întreţinere:
Scoateţi ştecherul din priza de perete. Sursa de alimentare poate fi curăţată cu o cârpă
uscată. Imageo LightStrip Alb poate fi curăţat cu o cârpă uscată. Nu utilizaţi agenţi de
curăţare!
Instrucţiuni de siguranţă:
- Nu atingeţi Imageo LightStrip Alb de pielea umană sau animală.
- Menţineţi Imageo LightStrip Alb la distanţă de lichide şi de umiditate.
- Din motive de siguranţă, sistemul electronic al produsului Imageo LightStrip Alb nu trebuie
dezasamblat.
- Nu permiteţi copiilor să se joace cu acesta.
- Nu utilizaţi Imageo LightStrip Alb dacă este deteriorat.
- Acest produs este destinat numai uzului în spaţii închise.
- Asiguraţi-vă de conectarea în siguranţă a tuturor conectorilor înainte de a aprinde
produsul.
- Nu îl instalaţi lângă o sursă de căldură pentru a evita deteriorarea din cauza temperaturii
crescute.
- Nu îndoiţi produsul când două multe LightStrip sunt conectate între ele.
Берегите от детей.
Адаптер
Модель:
Вход:
Выход:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Безопасность и защита окружающей среды
Imageo LightStrip Colour - это светодиодный продукт, изготовленный из
высококачественных материалов и деталей, подлежащих утилизации. При утилизации
упаковочных материалов соблюдайте местные законодательные требования и
используйте доступные средства утилизации.
Imageo LightStrip Colour следует утилизировать в соответствии с местными
законодательными требованиями.
Гарантия:
Годовая гарантия Philips действительна при условии использования прибора в
соответствии с инструкциями и по назначению. Претензии могут быть приняты только
при предъявлении оригинального документа о приобретении (счет, товарный чек или
квитанция) с указанием даты покупки,наименования продавца и описания изделия.
Гарантия Philips недействительна,если:
- что-либо изменено, перечеркнуто, удалено или написано неразборчиво;
- описание продукта изменено, перечеркнуто, удалено или написано неразборчиво;
- дефект вызван исключительными обстоятельствами, не предусмотренными для
прибора, например, молнией, наводнением, пожаром, неправильным или небрежным
использованием;
- Запрещается разбирать Imageo LightStrip Colour. Если продукт Philips не работает
должным образом, мы рекомендуем прежде всего обратиться к инструкциям по
эксплуатации.
Запасные части
Запасные части можно заказать через веб-сайт Philips. Перейдите по адресу:
www.philips.com/homelighting и щелкните Интернет-магазин запасных частей.
Если проблему не удается решить, обратитесь по месту продажи, проконсультируйтесь
на веб-сайте поддержки потребителей Philips по адресу www.philips.com/homelighting
или позвоните в службу технической поддержки Philips.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I № 10461
5600 VB, Эйндховен, Нидерланды.
Сделано в Китае
Svietidlo Imageo LightStrip Colour
Pokyny na inštaláciu
Skôr, ako začnete výrobok používať, prečítajte si tieto pokyny.
Gratulujeme k vášmu nákupu!
Ďakujeme, že ste si zakúpili súpravu svietidla Imageo LightStrip Colour. Pri dodržiavaní
týchto pokynov budete môcť čo najdlhšie využívať všetky výhody výrobku Imageo LightStrip
Colour.
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledovné položky:
-
Svietidlo LightStrip Colour
2 montážne svorky
Zdroj napájania
4 skrutky a obojstranná páska
Návod na použitie:
1a 1b Pripevnite svietidlo Imageo LightStrip Colour na rovný a čistý povrch pomocou 2
montážnych svoriek. 2a Priključite napajanje na Imageo LightStrip Colour. Priključite napajanje u zidnu utičnicu, zatim pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste uključili
lampu Imageo LightStrip Colour. 2b Na kontroleru se nalazi dugme “Colour change”.
Pomoću dugmeta “Colour change” možete izabrati željenu boju. Prva boja je crvena i ona se
pojavljuje kada uključite Imageo LightStrip Colour. Pritisnite dugme jednom da pređete na
sledeću boju. Redosled boja je: crvena, zelena, plava, žuta, tirkizna, ljubičasta i bela. Da biste
uživali u režimu automatskog menjanja boje, pritiskajte dugme “Colour Change” dok ponovo
ne dođete do crvene boje. Tada će se pokrenuti režim automatskog menjanja boje.
Možnosti rozšírenia:
3a Odstráňte ochranný kryt. 3b Ak chcete, môžete skombinovať 3 farebné svetlá Imageo
LightStrip (nedodávajú sa) cez jedno sieťové napájanie. 3c Pripojte k sebe svietidlá Light-
Strip.
Čistenie a údržba:
Vytiahnite nabíjačku zo zásuvky. Zdroj napájania možno čistiť suchou tkaninou. Svietidlo
Imageo LightStrip Colour možno čistiť vlhkou tkaninou. Nepoužívajte čistiace prostriedky!
Bezpečnostné pokyny:
- Neupevňujte svietidlo Imageo LightStrip Colour na pokožku ľudí ani zvierat.
- Uchovávajte svietidlo Imageo LightStrip Colour na miestach, kde nie sú prítomné kvapaliny ani vlhkosť.
- Z bezpečnostných dôvodov neotvárajte elektronický systém svietidla Imageo LightStrip
Colour.
- Nedovoľte, aby sa so svietidlom hrali deti.
- Ak je svietidlo Imageo LightStrip Colour poškodené, nepoužívajte ho.
- Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri.
- Pred rozsvietením svietidla skontrolujte, či sú všetky konektory bezpečne a správne
zapojené.
- Neumiestňujte svietidlo do blízkosti zdrojov tepla, aby nedošlo k poškodeniu výrobku
vysokou teplotou.
- Pri spojení dvoch alebo viacerých svietidiel LightStrip výrobok neohýbajte.
Adaptér:
Model:
Vstup:
Výstup:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Bezpečnosť a životné prostredie:
Svietidlo Imageo LightStrip Colour predstavuje výrobok s technológiou LED, ktorý je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí umožňujúcich recyklovanie. Pri likvidácii balenia
vždy dodržiavajte miestne predpisy a využite dostupné možnosti recyklácie.
Pri likvidácii svietidla Imageo LightStrip Colour dodržiavajte miestne predpisy.
Záruka:
Jednoročná záruka spoločnosti Philips platí, ak sa výrobok používa v súlade s pokynmi a na
účel, na ktorý je určený. Reklamácia bude uznaná len po predložení originálu dokladu o kúpe
(faktúra, pokladničný blok alebo potvrdenka) s uvedením dátumu zakúpenia, názvu predajcu
a popisu výrobku.
Záruka spoločnosti Philips zaniká, ak:
- akákoľvek položka bola zmenená, prečiarknutá, vymazaná alebo sa stala nečitateľnou,
- popis výrobku bol zmenený, prečiarknutý, vymazaný alebo sa stal nečitateľným,
- porucha je spôsobená mimoriadnymi okolnosťami, ktoré priamo nesúvisia so zariadením,
napríklad bleskom, povodňou, požiarom, nesprávnym používaním alebo nedbanlivosťou.
- Svietidlo Imageo LightStrip Colour nie je určené na rozoberanie. Ak váš výrobok Philips
nepracuje správne, odporúčame, aby ste si najskôr prečítali pokyny na používanie.
Náhradné súčiastky
Náhradné súčiastky možno objednať na webovej lokalite spoločnosti Philips. Prejdite na
lokalitu:
www.philips.com/homelighting a kliknite na položku SparePart WebShop (Internetový
obchod s náhradnými súčiastkami).
Ak nemôžete nájsť riešenie, obráťte sa na predajcu alebo navštívte webovú lokalitu
spoločnosti Philips pre zákazníkov na adrese www.philips.com/homelighting alebo zavolajte
na servisnú linku spoločnosti Philips: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandsko.
Vyrobené v Číne
Imageo LightStrip Colour Navodila za namestitev
Pred uporabo izdelka preberite ta navodila.
Čestitamo vam za nakup!
Hvala, ker ste kupili komplet Imageo LightStrip Colour. Z upoštevanjem navodil lahko najdlje
izkoriščate vse prednosti svetilke Imageo LightStrip Colour.
Preverite, ali paket vključuje naslednje predmete:
-
LightStrip Colour
2 namestitveni zaponki
Napajalnik
4 vijake in dvostranski trak
Navodila za uporabo:
1a 1b Imageo LightStrip Colour z dvema namestitvenima zaponkama pritrdite na ravno
in čisto površino. 2a Napajalnik vključite v svetilko Imageo LightStrip Colour. Napajalnik
vključite v omrežno vtičnico in stikalom za vklop/izklop 2b vključite Imageo LightStrip
Colour. 2b Na upravljalniku je gumb “Sprememba barve”. Z gumbom “Sprememba barve”
izberite želeno barvo. Rdeča je prva barva, ki se pojavi ob vklopu svetilke Imageo LightStrip
Colour. Pritisnite gumb, da izberete naslednjo barvo. Zaporedje barv je naslednje: rdeča,
zelena, modra, rumena, cian, škrlatna in bela. Če želite, da bi se barve spreminjale samodejno,
pritiskajte gumb “Sprememba barve”, dokler ni ponovno izbrana rdeča barva. Nato se samo-
dejno spreminjanje barve začne.
Možnosti širitve:
3a Odstranite zaščitni pokrovček. 3b Če želite, lahko na napajanje skupaj priklopite tri
svetilke Imageo LightStrip Colour (niso priložene).
3c Medsebojno povežite svetilke LightStrip.
Čiščenje/vzdrževanje:
- Polnilnik izklopite iz omrežne vtičnice. Napajalnik lahko očistite s suho krpo. Imageo
LightStrip Colour lahko očistite s suho krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
- Varnostna navodila:
- Imageo LightStrip Colour ne postavljajte na kožo ljudi ali živali.
- Imageo LightStrip Colour ne hranite ali uporabljajte blizu tekočine ali vlage.
- Iz varnostnih razlogov ne odpirajte elektronskega sistema svetilke Imageo LightStrip
Colour.
- Ne dovolite, da bi se z njo igrali otroci.
- Poškodovane svetilke Imageo LightStrip Colour ne uporabljajte.
- Ta izdelek je namenjen samo uporabi v zaprtih prostorih.
- Preden vklopite svetilko, preverite, da so vsi konektorji pravilno in varno vključeni.
- Svetilke ne nameščajte blizu toplotnih virov, da preprečite njeno poškodovanje zaradi
povišane temperature.
- Izdelka ne upogibajte, če sta združeni dve svetilki LightStrip.
Adapter:
Model:
Vhod:
Izhod:
1a
1b
lor
co ange
ch
2b
f
/of
on
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Varnost in okolje:
Svetilka Imageo LightStrip Colour je izdelek LED iz visokokakovostnih materialov in delov,
ki jih je mogoče reciklirati. Pri odlaganju embalaže upoštevajte lokalne predpise in izkoristite
možnosti recikliranja.
Svetilko Imageo LightStrip Colour odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
2a
Garancija:
Philipsova enoletna garancija je veljavna pod pogojem, da izdelek uporabljate v skladu z
navodili in v pravi namen. Reklamacije bomo upoštevali samo, če izdelku priložite originalno
potrdilo o nakupu (račun, blagajniški listek ali drugo potrdilo), na katerem so navedeni
datum nakupa, naziv prodajalca in opis izdelka.
Philipsova garancija je razveljavljena v naslednjih primerih:
- Če je bilo kaj spremenjeno, prečrtano, izbrisano ali spremenjeno.
- Če je bil opis izdelka spremenjen, prečrtan, izbrisan ali zabrisan.
- Če so vzrok za okvaro skrajne razmere, ki niso značilne za izdelek, kot so strela, poplava,
požar, nepravilna uporaba ali malomarnost.
- Svetilke Imageo LightStrip Colour ne razstavljajte. Če Philipsov izdelek ne deluje pravilno,
najprej preberite navodila za uporabo.
3b
3a
Rezervni deli
Rezervne dele lahko naročite na Philipsovi spletni strani. Pojdite na:
www.philips.com/homelighting in kliknite na SparePart WebShop.
Če ne morete najti rešitve, se obrnite na prodajalca, obiščite spletno stran za uporabnike
Philipsovih izdelkov na naslovu www.philips.com/homelighting ali pokličite center za podporo uporabnikom Philips.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nizozemska.
Izdelano na Kitajskem
3c
Imageo LightStrip Colour Uputstvo za montažu
Pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe proizvoda.
Čestitamo na kupovini!
Hvala vam što ste kupili komplet Imageo LightStrip Colour. Ako budete pratili ova uputstva,
moći ćete da na najbolji način koristite proizvod LightStrip Colour i obezbedite najduži vek
trajanja.
Proverite da li se u paketu nalaze sledeće stavke:
-
LightStrip Colour
2 držača za montažu
Napajanje
4 vijka i dvostrana traka
Uputstvo za upotrebu:
1a 1b Pričvrstite Imageo LightStrip Colour na ravnu i čistu površinu pomoću 2 držača za
montažu. 2a Priključite napajanje na Imageo LightStrip Colour. Priključite napajanje u zidnu
utičnicu, zatim pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste uključili lampu Imageo
LightStrip Colour. 2b Na kontroleru se nalazi dugme “Colour change”. Pomoću dugmeta
“Colour change” možete izabrati željenu boju. Prva boja je crvena i ona se pojavljuje kada
uključite Imageo LightStrip Colour. Pritisnite dugme jednom da pređete na sledeću boju.
Redosled boja je: crvena, zelena, plava, žuta, tirkizna, ljubičasta i bela. Da biste uživali u režimu
automatskog menjanja boje, pritiskajte dugme “Colour Change” dok ponovo ne dođete do
crvene boje. Tada će se pokrenuti režim automatskog menjanja boje.
Mogućnost proširenja:
3a Skinite zaštitnu kapicu. 3b Ako želite, možete povezati do 3 lampe Imageo LightStrip
Colour (nisu u kompletu) i koristiti ih sa istim napajanjem.
ve Imageo LightStrip White’ı yakmak için açma/kapama anahtarını kullanın. 2b Kontrol
cihazında, bir “Renk değiştirme” düğmesi bulunmaktadır. Tercih ettiğiniz rengi seçmek için
“Renk değiştirme” düğmesini kullanın. Kırmızı, Imageo LightStrip Colour’ı açtığınızda görülen
ilk renktir. Bir sonraki renge geçmek için düğmeye basın. Renk sıralaması: kırmızı, yeşil, mavi,
sarı, cam göbeği, mor ve beyazdır. Otomatik Renk değiştirme modunun keyfini çıkarmak için,
kırmızı ışık rengine tekrar gelene kadar “Renk Değiştirme” düğmesine basın. Otomatik Renk
değiştirme modu başlar.
Uzatma olanakları:
Čišćenje / održavanje:
3a Koruyucu kapağı çıkarın. 3b İsterseniz, 3 adet Imageo LightStrips Colour (birlikte verilmez) ürününü tek bir güç kaynağına bağlayabilirsiniz. 3c LightStrip’leri birbirine bağlayın.
Bezbednosna uputstva:
Şarj ünitesini prizden çıkarın. Güç kaynağı, kuru bir bez ile temizlenebilir. Imageo LightStrip
Colour, nemli bir bez ile temizlenebilir. Temizlik malzemesi kullanmayın!
3c Povežite LightStrip lampe jednu za drugu.
Izvadite punjač iz zidne utičnice. Napajanje se može očistiti suvom krpom. Imageo LightStrip
Colour može se čistiti vlažnom krpom. Ne koristite sredstva za čišćenje!
Temizlik/ Bakım:
- Ne pričvršćujte Imageo LightStrip Colour na kožu ljudi ili životinja.
- Imageo LightStrip Colour čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Iz bezbednosnih razloga, elektronski sistem lampe Imageo LightStrip Colour ne sme se
otvarati.
- Ne dozvoljavajte deci da se igraju sa proizvodom.
- Ne koristite lampu Imageo LightStrip Colour ako je oštećena.
- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom.
- Vodite računa da pre uključivanja pravilno i bezbedno povežete sve konektore.
- Ne stavljate proizvod pored izvora toplote kako ne bi došlo do oštećenja usled rasta
temperature.
- Ne savijajte proizvod ako su dve lampe LightStrip povezane jedna na drugu.
Güvenlik talimatları:
Adapter:
Model:
Ulaz:
Izlaz:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
8 VA / 500 mAh
16 V
Bezbednost i životna sredina:
Imageo LightStrip Colour pripada klasi LED proizvoda, napravljenih od visokokvalitetnog
materijala i delova koji se mogu reciklirati. Pri odlaganju pakovanja, obavezno se pridržavajte
lokalnih propisa i reciklirajte ih, ako je moguće.
Imageo LightStrip Colour se mora odložiti u skladu sa lokalnim propisima.
Garancija:
Jednogodišnja garancija kompanije Philips važi pod uslovom da se proizvod koristi u skladu
sa uputstvom i u predviđenu svrhu. Reklamacije se prihvataju samo uz originalni dokaz o
kupovini (fakturu ili račun) sa datumom kupovine, imenom distributera i opisom proizvoda.
Philips garancija prestaje da važi ako je:
- Bilo šta promenjeno, precrtano, izbrisano ili je namerno učinjeno nečitljivim.
- Opis proizvoda promenjen, precrtan, izbrisan ili je namerno učinjen nečitljivim.
- Do problema došlo usled ekstremnih okolnosti, a ne zbog samog proizvoda, npr. usled
udara groma, poplave, požara, nepravilne upotrebe ili nemara.
- Imageo LightStrip Colour se ne sme rastavljati. Ako vaš Philips proizvod ne radi pravilno,
preporučujemo da prvo pročitate uputstvo za upotrebu.
-
Imageo LightStrip Colour’ı insan veya hayvan derisi ile temas ettirmeyin.
Imageo LightStrip Colour’ı sıvılardan ve nemden uzak tutun.
Güvenlik nedeniyle, Imageo LightStrip Colour elektronik sistemi açılmamalıdır.
Çocukların ürünle oynamasına izin vermeyin.
Hasar görmüşse Imageo LightStrip Colour’ı kullanmayın.
Bu ürün, sadece iç mekanlarda kullanım içindir.
Yakmadan önce, tüm konnektörleri güvenli ve doğru şekilde bağladığınızdan emin olun.
Sıcaklık artışı nedeniyle ürünün zarar görmesini önlemek için ısı kaynaklarının yakınına
kurmayın.
- İki adet LightStrips birbirine bağlı iken ürünü eğmeyin.
Adaptör:
Model:
Giriş:
Çıkış:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Güvenlik ve çevre:
Imageo LightStrip Colour, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan
üretilmiş bir LED ürünüdür. Ambalajı atarken, her zaman yerel düzenlemeleri ve geri dönüşüm
için mümkün olan olanakları izleyin.
Imageo LightStrip Colour, yerel düzenlemelere uygun şekilde imha edilmelidir.
Garanti:
Philips’in bir yıllık garantisi, ürün talimatlara ve amacına uygun kullanıldığı sürece geçerlidir.
Talepler sadece, satın alma tarihi, bayi adı ve ürünün tanımını gösteren orijinal satın alma
belgesi (fatura, satış fişi) gösterilirse kabul edilecektir.
Philips garantisi aşağıdaki koşullarda geçersiz olur:
- Herhangi bir şeyin değiştirilmesi, karalanması, silinmesi veya okunmaz hale getirilmesi.
- Ürün tanımının değiştirilmesi, karalanması, silinmesi veya okunmaz hale getirilmesi.
- Yıldırım, sel, yangın, yanlış kullanım ya da ihmalkarlık gibi cihazla ilgili olmayan nedenlerle
bir bozukluk olduğunda.
- Imageo LightStrip Colour sökülmemelidir. Philips ürününüz düzgün şekilde çalışmıyorsa,
kullanım için öncelikle talimatlara başvurmanızı öneririz.
Rezervni delovi
Yedek parçalar
Ako ne možete da pronađete rešenje, možete se obratiti prodavcu, posetiti Philips Web
lokaciju za potrošače na adresi www.philips.com/homelighting ili pozvati tehničku podršku
kompanije Philips. + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nizozemska.
Proizvedeno u Kini
Çözüm bulamazsanız, bayinizle iletişim kurabilir, www.philips.com/homelighting adresindeki
Philips müşteri Internet sitesine başvurabilir veya Philips Servis masasını arayabilirsiniz:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Hollanda.
Çin’de üretilmiştir
Imageo LightStrip Colour Installationsinstruktioner
Läs igenom de här instruktionerna innan du använder produkten.
Grattis till inköpet!
Світильник Imageo LightStrip Colour
Інструкції зі встановлення
Будь ласка, прочитайте ці інструкції перед тим, як
використовувати виріб.
Вітаємо Вас із покупкою!
Rezervni delovi se mogu naručiti sa Web lokacije kompanije Philips. Posetite adresu:
www.philips.com/homelighting i kliknite na SparePart WebShop.
Tack för att du har köpt Imageo LightStrip Colour-setet. Genom att följa instruktionerna
kan du njuta av alla fördelar med Imageo LightStrip Colour under längsta möjliga tid.
Kontrollera att förpackningen innehåller följande artiklar:
-
LightStrip Colour
2 monteringsklämmor
Strömförsörjningsenhet
4 skruvar och dubbelhäftande tejp
Användningsinstruktioner:
1a 1b Sätt fast Imageo LightStrip Colour på en plan och ren yta med de två monterings-
Yedek parçalar Philips Internet sitesinden sipariş edilebilir. www.philips.com/homelighting
adresine gidin ve Yedek Parça Internet Mağazası’nı tıklatın.
Дякуємо за те, що Ви придбали комплект Imageo LightStrip Colour. Дотримуючись
даних інструкцій, Ви зможете максимально довго насолоджуватись усіма перевагами
виробу Imageo LightStrip Colour.
Перевірте наявність в упакуванні таких елементів:
-
світильник LightStrip Colour
2 фіксатори для монтажу
блок живлення
4 гвинти та двостороння стрічка
klämmorna. 2a Anslut strömförsörjningsenheten till Imageo LightStrip Colour. Anslut
strömförsörjningsenheten till vägguttaget och använd på/av-knappen till att tända Imageo
Інструкції з використання:
LightStrip Colour. 2b På kontrollen finns knappen Colour Change (färgändring).Välj den
färg du föredrar med knappen Colour Change (färgändring). Röd är den första färgen som
visas när du slår på Imageo LightStrip Colour. Tryck en gång på knappen när du vill gå till
nästa färg. Färgerna visas i följande ordning: röd, grön, blå, gul, cyan, lila och vit. Om du vill
använda det automatiska färgändringsläget trycker du på knappen Colour Change (färgändring) tills du når den röda färgen igen. Sedan startar det automatiska färgändringsläget.
допомогою 2 фіксаторів для монтажу. 2a Під’єднайте блок живлення до світильника
Imageo LightStrip Colour та розетки. Увімкніть світильник Imageo LightStrip Colour,
Förlängningsmöjligheter:
3a Ta bort skyddskåpan. 3b Om du vill kan du kombinera 3 Imageo LightStrip Colourenheter (medföljer inte) på en strömförsörjningsenhet.
3c Anslut LightStrip-enheterna till varandra.
Rengöring/underhåll:
Dra ut laddaren ur vägguttaget. Strömförsörjningsenheten kan rengöras med en torr trasa.
Imageo LightStrip Colour kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel.
Säkerhetsföreskrifter:
-
Fäst inte Imageo LightStrip Colour på människor eller djur.
Håll Imageo LightStrip Colour borta från vätskor och fuktiga miljöer.
Av säkerhetsskäl får det elektroniska systemet i Imageo LightStrip Colour inte öppnas.
Låt inte barn leka med den.
Använd inte Imageo LightStrip Colour om den är skadad.
Produkten är endast avsedd för användning inomhus.
Se till att du har anslutit alla kontakter på ett säkert och korrekt sätt innan du tänder
enheten.
- Installera inte enheten i närheten av en värmekälla. Den kan då skadas på grund av
temperaturökningen.
- Böj inte produkten när två LightStrip-enheter är sammankopplade.
Adapter:
Modell:
Ingång:
Utgång:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Säkerhet och miljö:
Imageo LightStrip Colour är en lysdiodprodukt som är tillverkad av högkvalitativa material
och delar som kan återvinnas. När du kasserar förpackningen ska du alltid följa de lokala
föreskrifterna och tillgängliga möjligheter till återvinning.
Imageo LightStrip Colour ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.
Garanti:
Philips ettårsgaranti gäller om produkten används i enlighet med instruktionerna och för
avsedda ändamål. Anspråk accepteras endast vid uppvisande av det ursprungliga inköpsbeviset (faktura eller försäljningskvitto) där inköpsdatum, återförsäljarnamn och produktbeskrivning anges.
Philips garanti gäller inte i följande fall:
- Något har ändrats, kryssats över, tagits bort eller gjorts oläsligt.
- Produktbeskrivningen har ändrats, kryssats över, tagits bort eller gjorts oläslig.
- En skada har orsakats av extrema förhållanden som inte härrör från enhetens egna egenskaper, till exempel blixtnedslag, översvämning, brand, felaktig användning eller vårdslöshet.
- Imageo LightStrip Colour får inte monteras isär. Om din Philips-produkt inte fungerar
ordentligt rekommenderar vi att du läser användningsinstruktionerna först.
Reservdelar
Reservdelar kan beställas från Philips webbplats. Gå till:
www.philips.com/homelighting och klicka på SparePart WebShop (webbutik för reservdelar).
Om du inte hittar lösningen kan du kontakta återförsäljaren, besöka Philips konsumentwebbplats på www.philips.com/homelighting eller ringa Philips kundtjänst: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nederländerna.
Tillverkad i Kina
Imageo LightStrip Colour Montaj talimatları
Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okumak için vakit ayırın.
Ürünümüzü satın aldığınız için tebrikler!
Imageo LightStrip Colour setini aldığınız için teşekkürler. Talimatları izleyerek, mümkün
olan en uzun süre boyunca Imageo LightStrip Colour ürününün tüm avantajlarından
yararlanacaksınız.
Paketin aşağıdakileri içerdiğinden emin olmak için kontrol edin:
-
1a 1b Встановіть світильник Imageo LightStrip Colour на рівну та чисту поверхню за
використовуючи вимикач. 2b На регуляторі знаходиться кнопка “Colour change”
(Зміна кольору). За допомогою кнопки “Colour change” (Зміна кольору) виберіть
бажаний колір. Червоний - це перший колір, який з’являється після увімкнення
світильника Imageo LightStrip Colour. Натисніть кнопку один раз, щоб перейти до
наступного кольору. Послідовність кольорів: червоний, зелений, синій, жовтий,
блакитний, пурпуровий та білий. Щоб насолоджуватись режимом автоматичної зміни
кольорів, натискайте кнопку “Colour change” (Зміна кольору), доки знову не з’явиться
червоний колір. Увімкнеться режим автоматичної зміни кольорів.
Можливості подовження:
3a Зніміть захисний ковпак. 3b За бажанням, на одному блоці живлення можна
поєднати 3 лампи Imageo LightStrips Colour (не додаються). 3c З’єднайте світильники
LightStrips один з одним.
Чищення та догляд:
Від’єднайте зарядний пристрій від розетки. Блок живлення можна чистити сухою
ганчіркою. Світильник Imageo LightStrip Colour можна чистити вологою ганчіркою. Не
використовуйте засоби для чищення!
Заходи безпеки:
Не встановлюйте світильник Imageo LightStrip Colour на людську шкіру чи шкіру тварин.
Тримайте світильник Imageo LightStrip Colour подалі від рідин та вологості.
З міркувань безпеки не відкривайте електронну систему світильника Imageo LightStrip
Colour.
- Не дозволяйте дітям гратися з виробом.
- Не використовуйте світильник Imageo LightStrip Colour, якщо його пошкоджено.
- Виріб призначений виключно для використання у приміщенні.
- Перед тим, як увімкнути виріб, переконайтеся, що усі з’єднання правильно та
безпечно під’єднані.
- Для запобігання пошкодженню виробу через підвищену температуру, не
встановлюйте його поблизу джерел тепла.
- Не згинайте виріб, коли дві лампи LightStrips з’єднані докупи.
Адаптер:
Модель:
Вхід:
Вихід:
PS1605 - PH - W
100-240 В - 50/60 Гц 10 Вт
8 B-A / 500 mA
16 B
Безпека та навколишнє середовище:
Світильник LightStrip Colour - це світлодіодний виріб, виготовлений із високоякісних
матеріалів та частин, придатних для повторної переробки. Під час утилізації упакування
завжди дотримуйтеся місцевих правил та доступних можливостей утилізації.
Утилізуйте світильник Imageo LightStrip Colour відповідно
до місцевих норм.
Гарантія:
Гарантія Philips дійсна впродовж одного року, за умов використання виробу згідно
інструкцій та за призначенням. Претензії приймаються лише за умови надання оригіналу
документа про купівлю (рахунку або квитанції), де вказано дату придбання, ім’я дилера
та опис товару.
Гарантія Philips анулюється, якщо:
- щось було змінено, викреслено, витерто або доведено до нечитабельного стану;
- опис товару було змінено, викреслено, витерто або доведено до нечитабельного
стану;
- дефект виник за надзвичайних умов, для яких цей виріб не передбачений, наприклад,
внаслідок блискавки, повені, пожежі, неправильного використання або недбалості.
- Не розбирайте світильник Imageo LightStrip Colour. Якщо виріб Philips не працює
належним чином, радимо спершу прочитати інструкції з використання.
Запасні частини
Запасні частини можна замовити на веб-сайті Philips. Відвідайте сторінку:
www.philips.com/homelighting та клацніть SparePart WebShop (веб-магазин запчастин).
Якщо Ви не можете знайти рішення проблеми самостійно, зверніться до свого дилера,
на веб-сайт для споживачів Philips www.philips.com/homelighting чи зателефонуйте у
відділ обслуговування Philips за номером: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Виготовлено у Китаї
LightStrip Colour
2x Montaj klipsi
Güç kaynağı
4x Vida ve çift taraflı bant
Kullanım talimatları:
1a 1b Imageo LightStrip Colour’ı, 2 montaj klipsi ile süz ve temiz bir yüzeye tutturun.
2a Güç kaynağını Imageo LightStrip Colour’a bağlayın.Güç kaynağını duvar prizine bağlayın
20-05-2008 16:46:44
C
7
8
© Copyright
Distributor
Satenrozen 13
2550 Kontich – Belgium
Addendum
MX0 000 110
A R46
Last update:
28/08/09
100%
50%
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement