Philips Indirect light 69113/87/PH

Philips Indirect light 69113/87/PH
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Imageo LightStrip White Installation instructions
Please take some time to read this before using the product.
Congratulations on your purchase!
Thank you for buying the Imageo LightStrip White set. By following the instructions
you will enjoy the full benefits of the Imageo LightStrip White product for the longest
possible period.
Check to make sure the package contains the following items:
Адаптер:
LightStrip White
2x Mounting clips
Power supply
4x Screws and double sided tape
-
Модел: :
Вход:
Изход:
1a 1b Fix the Imageo LightStrip White on a flat and clean surface with the 2 mounting clips.
2a Connect the power supply to the wall socket and use the on/off switch 2b to light
up the Imageo LightStrip White.
Extension possibilities:
3a Remove protection cap.
3b If you like, it is possible to combine 3 Imageo LightStrips White (not included) on
one power supply.
3c Connect the LightStrips to each other.
Cleaning / Maintenance:
Remove the charger from the wall socket. The power supply can be cleaned with a
dry cloth. The Imageo LightStrip White can be cleaned with a damp cloth. Do not use
cleaning agents!
Safety instructions:
- Do not stick the Imageo LightStrip White on human or animal skin.
- Keep the Imageo LightStrip White away from liquids and damps.
- For safety reasons, the Imageo LightStrip White electronic system should not be
opened.
- Do not allow children to play with it.
- Do not use the Imageo LightStrip White if it is damaged.
- This product is intended for indoor use only.
- Make sure to connect all the connectors safely and correctly before lighting up.
- Please don’t install it near heat-source to avoid damaging the products because of
temperature increasing.
- Do not bend the product when two LightStrips are connected together.
Model:
Input:
Output:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Безопасност и околна среда:
Instructions for use:
Adapter:
- Не използвайте Imageo LightStrip (бял цвят), ако е повредена.
- Този уред е предназначен само за употреба на закрито.
- Погрижете се да свържете всички съединителни елементи по безопасен и
правилен начин, преди да запалите светлината.
- Не инсталирайте в близост до източник на топлина, за да избегнете повреда на
изделията от повишаването на температурата.
- Μην λυγίζετε το προϊόν όταν δύο LightStrip έχουν συνδεθεί μαζί.
Imageo LightStrip (бяла) е светодиоден продукт, изработен от висококачествени
материали и части, които могат да се рециклират. При изхвърляне на опаковката
винаги спазвайте местните разпоредби и наличните възможности за рециклиране.
Гаранция:
Едногодишната гаранция от Philips е валидна, ако изделието се използва в
съответствие с инструкциите и по предназначение. Рекламации ще бъдат
приемани само при представяне на оригинален документ (фактура, касова
бележка, касов бон), потвърждаващ покупката и показващ нейната дата, името на
търговеца и наименованието на продукта.
Гаранцията от Philips отпада, в случай че:
- Нещо е променено, зачеркнато, изтрито или направено нечетливо в
оригиналния документ за закупуване.
- Описанието на продукта е променено, зачеркнато, изтрито или направено
нечетливо.
- Дефектът е предизвикан от екстремни обстоятелства, неприсъщи за
използването на уреда, например мълнии, наводнение, пожар, неправилно
използване или небрежност.
- Imageo LightStrip (бял цвят) не трябва да се разглобява. В случай че продуктът,
който сте закупили, не работи изправно, съветваме ви първо да направите
справка с инструкциите за употреба.
Warranty:
Philips’ one year warranty is valid if the product is used in accordance with the instructions and for its intended purpose. Claims will only be accepted on submission of the
original proof of purchase (invoice, sales slip or receipt) stating the purchase date, the
name of the dealer and a description of the product.
The Philips warranty lapses if:
- Anything has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible.
- The product description has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible.
- A defect is caused by extreme circumstances not inherent to the appliance, for
example, lightning, flooding, fire, incorrect use or negligence.
- The Imageo LightStrip White shouldn’t be disassembled. If your Philips product does
not work properly, we advise to consult the instructions for use first.
Spare parts
Spare parts can be ordered from the Philips website: www.philips.com/homelighting.
Click on SparePart WebShop.
.
!
!
:
:
Imageo LightStrip White
1a
1b
2a
/
Imageo LightStrip White.
:
3a
3b
Imageo LightStrip White
LightStrips
.
Imageo LightStrip White
!
. 3c
:
/
.
:
Imageo LightStrip White
.
Imageo LightStrip White
Imageo
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:
-
.LightStrip White
.
Imageo LightStrip White
Pokyny pro použití:
1a 1b Upevněte svítidlo Imageo LightStrip White na rovný a čistý povrch pomocí
2 montážních svorek. 2a Připojte napájení do síťové zásuvky a pomocí tlačítka pro
zapnutí a vypnutí 2b svítidlo Imageo LightStrip White rozsviťte.
3a Odstraňte ochrannou krytku. 3b Pokud chcete, můžete zkombinovat tři svítidla
Imageo LightStrip White (nejsou součástí dodávky) na jeden zdroj napájení.
3c Propojte svítidla LightStrip.
Čištění a údržba:
Bezpečnostní pokyny:
Adaptér:
Model:
Příkon:
Výkon:
Svítidlo Imageo LightStrip White je výrobek obsahující diodu LED. Je vyrobeno z vysoce
kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat. Při likvidaci obalu se vždy
řiďte místními předpisy a dostupnými možnostmi recyklace.
Svítidlo Imageo LightStrip White musí být zlikvidováno v souladu s místními předpisy.
Záruka:
Dvouletá záruka společnosti Philips je platná, pokud byl výrobek používán v souladu
s tímto návodem k použití a k účelu, k jakému byl vyroben. Nárok na reklamaci bude
uznán po předložení původního dokladu o nákupu (faktura, účtenka nebo příjmový
doklad), který obsahuje datum nákupu, jméno prodejce a popis výrobku.
Záruka společnosti Philips je neplatná, jestliže:
- Byla jakákoliv část textu změněna, přeškrtnuta, smazána anebo se stala nečitelnou.
- Popis výrobku byl změněn, přeškrtnut, smazán nebo se stal nečitelným.
- Závada byla způsobena extrémními okolnostmi, které nesouvisí s přístrojem, jako
například bleskem, povodní, ohněm, nesprávným použitím nebo nedbalostí.
- Svítidlo Imageo LightStrip White se nesmí rozebírat. Jestliže váš výrobek Philips nepracuje správně, doporučujeme nejprve použít informace uvedené v tomto návodu.
Náhradní díly
Náhradní díly si můžete objednat na webové stránce společnosti Philips. Přejděte na
adresu:
www.philips.com/homelighting a klepněte na odkaz SparePart WebShop (Internetový
obchod s náhradními díly).
Pokud se vám nepodaří najít řešení, kontaktujte svého prodejce nebo nahlédněte na
webovou stránku pro zákazníky společnosti Philips na adrese www.philips.com/homelighting, případně zavolejte na linku služeb zákazníkům společnosti Philips:
+800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nizozemí.
Vyrobeno v Číně
Brug lidt tid på at læse dette, før du anvender produktet.
Tillykke med dit køb!
.
LightStrips
Tak, fordi du har købt Imageo LightStrip White-sættet.Ved at følge brugsvejledningen får
du mest muligt ud af Imageo LightStrip White-produktet i den længst mulige periode.
:
PS1605 - PH - W :
100 - 240 V - 50/60 Hz 10 W :
16 V 8VA / 500 mAh :
LED
:
Imageo LightStrip White
.
.
Kontrollér, at æsken indeholder følgende dele:
-
LightStrip White
2x monteringsklemmer
Strømforsyning
4x skruer og dobbeltsidet tape
Brugsvejledning:
1a 1b Fastgør Imageo LightStrip White på en flad og ren overflade med de 2 monteringsklemmer. 2a Slut strømmen til via stikkontakten, og brug on/off-knappen 2b til at
tænde Imageo LightStrip White.
Muligheder for udvidelse:
.
Imageo LightStrip White
.
(
.
:
Philips
.
:
.
Philips
.
)
Philips
.
. Imageo LightStrip White
3a Fjern beskyttelsesdækslet. 3b Hvis du vil, er det muligt at kombinere op til 3
Imageo LightStrips White (ikke inkluderet) på én strømforsyning.
3c Forbind LightStrips med hinanden.
Rengøring/vedligeholdelse:
Fjern opladeren fra stikkontakten. Strømforsyningen kan rengøres med en tør
klud. Imageo LightStrip White kan rengøres med en fugtig klud. Undlad at benytte
rengøringsmidler!
Sikkerhedsinstruktioner:
- Sæt ikke Imageo LightStrip White på menneske- eller dyrehud.
- Hold Imageo LightStrip White væk fra væsker og fugt.
- Af sikkerhedsgrunde må det elektroniske system på Imageo LightStrip White ikke
åbnes.
- Lad ikke børn lege med den.
- Anvend ikke Imageo LightStrip White, hvis den er beskadiget.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.
- Sørg for, at alle stik er sikkert og korrekt tilsluttet, før der tændes.
- Installér ikke produktet i nærheden af en varmekilde, da det dermed kan blive beskadiget pga. temperaturstigninger.
- Produktet må ikke bukkes, når to LightStrips er tilsluttet sammen.
Adapter:
Model:
Input:
Output:
www.philips.com/homelighting
Philips
Philips
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Philips Serice Desk: +800 7445 4775
Imageo LightStrip (бял цвят) Инструкция за монтаж
Моля, отделете малко време, за да прочетете тази
инструкция, преди да използвате изделието.
Поздравяваме ви за избора!
Благодарим ви, че закупихте комплекта Imageo LightStrip (бял цвят). Спазването
на инструкциите за употреба ще ви даде възможност да се наслаждавате напълно
на предимствата и характеристиките на продукта Imageo LightStrip (бял цвят) за
възможно най-дълъг период от време.
Уверете се, че опаковката съдържа следните елементи:
-
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
8 VA / 500 mAh
16 V
Imageo LightStrip White Installationsvejledning
.
LightStrip (бял цвят)
2 бр. монтажни скоби
Захранващ блок
4 бр. винтове и двустранни лепенки
Указания за употреба:
1a 1b Закрепете Imageo LightStrip (бял цвят) върху равна и чиста повърхност с
двете монтажни скоби.
2a Включете захранващия блок в контакта и използвайте ключа за вкл./изкл. 2b ,
за да запалите Imageo LightStrip (бял цвят).
Възможности за удължаване:
3a Свалете предпазната капачка.
3b По ваше желание е възможно да съчетаете три LightStrip (бял цвят) (не са
включени в комплекта) на един захранващ блок.
3c Свържете устройствата LightStrip едно към друго.
Почистване / поддръжка:
Не залепвайте LightStrip (бял цвят) върху кожата на човек или животно.
Пазете Imageo LightStrip (бял цвят) далеч от течности и влага.
От съображения за безопасност електронната система на Imageo LightStrip (бял
цвят) не трябва да се отваря.
3222 637 50282_IFU_lightstrip_white.indd 1
3a Nehmen Sie die Schutzkappe ab. 3b Sie können, wenn Sie wollen, 3 Imageo LightStrips Weiß (nicht im Lieferumfang enthalten) an einem Netzteil betreiben.
3c Verbinden Sie die LightStrips miteinander.
Reinigung / Wartung:
Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose. Das Netzteil können Sie mit einem
trockenen Tuch reinigen. Imageo LightStrip Weiß können Sie mit einem feuchten Tuch
reinigen.Verwenden Sie keine Reinigungsmittel!
Sicherheitshinweise:
- Kleben Sie Imageo LightStrip Weiß nicht auf die Haut von Tieren oder Menschen.
- Halten Sie Imageo LightStrip Weiß fern von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.
- Aus Sicherheitsgründen darf das elektronische System von Imageo LightStrip Weiß
nicht geöffnet werden.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Verwenden Sie Imageo LightStrip Weiß nicht, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass alle Anschlüsse korrekt und sicher
verbunden sind.
- Um Schäden durch Wärmeentwicklung zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht in
der Nähe von Wärmequellen installieren.
- Neigen Sie das Produkt nicht zur Seite, wenn zwei LightStrips miteinander verbunden sind.
Modell:
Eingang:
Ausgang:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Sikkerhed og miljø:
Imageo LightStrip White er et LED-produkt, der er lavet af kvalitetsmateriale og -dele,
som kan genbruges.Ved bortskaffelse af emballagen skal du altid følge de lokale regler
omhyggeligt og anvende genbrugsmuligheder.
Imageo LightStrip White skal bortskaffes i henhold til lokale regler.
Garanti:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Imageo LightStrip Weiß ist ein LED-Produkt, das aus hochwertigen recycelbaren Materialien und Teilen hergestellt wird. Beachten Sie beim Entsorgen der Verpackung stets die
örtlichen Vorschriften und die verfügbaren Recyclingmöglichkeiten.
Entsorgen Sie Imageo LightStrip Weiß entsprechend den örtlichen Bestimmungen.
Garantie:
Die von Philips gewährleistete einjährige Garantie ist nur dann gültig, wenn das Produkt
vorschriftsmäßig und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Garantieansprüche
können nur unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (Rechnung, Kassenbeleg oder
Quittung) mit Kaufdatum, Händlernamen und Produktbeschreibung geltend gemacht
werden.
Die Philips Garantie erlischt, wenn:
- Ein Teil des Belegs geändert, durchgestrichen, gelöscht oder unkenntlich gemacht
wurde.
- Die Produktbeschreibung geändert, durchgestrichen, gelöscht oder unkenntlich
gemacht wurde.
- Schäden durch extreme Einflüsse vorliegen, die nicht durch einen Fehler im Gerät
begründet sind; dazu zählen zum Beispiel Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer,
unsachgemäße Handhabung oder Fahrlässigkeit.
- Zerlegen Sie Imageo LightStrip Weiß nicht eigenmächtig. Sollte Ihr Philips Produkt
nicht ordnungsgemäß funktionieren, ziehen Sie zunächst die Gebrauchsanweisung
zurate.
Ersatzteile
Ersatzteile können über die Philips Website bestellt werden. Gehen Sie zu:
www.philips.com/homelighting, und klicken Sie auf SparePart WebShop.
Sollten Sie dort keine Lösung finden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, ziehen Sie die Philips Kundenwebsite www.philips.com/homelighting zurate oder
setzen Sie sich unter + 800 7445 4775 mit dem Philips Service-Center in Verbindung
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Niederlande.
Made in China
Vyjměte nabíječku ze síťové zásuvky. Napájení lze vyčistit suchým hadříkem. Svítidlo
Imageo LightStrip White je možné čistit navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí
prostředky!
.
.
Svítidlo LightStrip White
2x montážní svorky
napájení
4x šroubky a oboustrannou lepicí pásku
Bezpečnost a životní prostředí:
2b
.
Děkujeme, že jste si zakoupili sadu svítidla Imageo LightStrip White. Dodržení zde
uvedených pokynů vám zajistí plné využití výhod výrobku Imageo LightStrip White po
nejdelší možnou dobu.
Nepoužívejte svítidlo Imageo LightStrip White v případě, že je poškozené.
Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
Než svítidlo rozsvítíte, zkontrolujte, zda jste bezpečně a správně připojili všechny
konektory.
Neinstalujte výrobek blízko tepelného zdroje, jinak by mohlo dojít k poškození
výrobku v důsledku nárůstu teploty.
- Když propojujete několik svítidel LightStrip, neohýbejte je.
4
.
Než začnete výrobek používat, věnujte chvíli přečtení těchto
pokynů.
Blahopřejeme vám k nákupu!
-
LightStrip White
2
"on/off"
Svítidlo Imageo LightStrip White Pokyny k instalaci
Nedovolte, aby si s výrobkem hrály děti.
. Imageo LightStrip White
Imageo LightStrip White
.
Erweiterungsmöglichkeiten:
Sicherheit und Umweltschutz:
Nelepte svítidlo Imageo LightStrip White na pokožku lidí ani živočichů.
Udržujte svítidlo Imageo LightStrip White mimo dosah kapalin a vlhkosti.
Elektronický systém svítidla Imageo LightStrip White nesmí být z bezpečnostních
důvodů otevírán.
Imageo LightStrip White
1a 1b Befestigen Sie Imageo LightStrip Weiß mithilfe der 2 Montageklemmen auf
einer ebenen und sauberen Oberfläche. 2a Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose
an, und schalten Sie das Imageo LightStrip Weiß mithilfe der Ein-/Ausschalttaste 2b ein.
Ако не можете да намерите решение, можете да се обърнете към вашия търговец,
да се консултирате със сайта за потребители на Philips на www.philips.com/homelighting или да се обадите в представителния офис на Philips: +800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Произведено в Китай
Možnosti rozšíření:
If you can not find the solution, you can contact your dealer, consult the Philips
consumer website at www.philips.com/homelighting or call the Philips Service desk:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Made in China
Gebrauchsanweisung:
Adapter:
Safety and the environment:
The Imageo LightStrip White is a LED product, made from high-quality materials and
parts, which can be recycled. When disposing of the packaging, always follow the local
regulations and available possibilities for recycling.
The Imageo LightStrip White should be disposed of according to local regulations.
- LightStrip Weiß
- 2 Montageklemmen
- Netzteil
- 4 Schrauben und doppelseitiges Klebeband
Резервни части
Резервни части може да се поръчват от уеб сайта на Philips. Посетете:
www.philips.com/homelighting и щракнете върху SparePart WebShop.
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile im Lieferumfang
enthalten sind:
Imageo LightStrip White Οδηγίες εγκατάστασης
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε το παρόν πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Συγχαρητήρια για την αγορά σας!
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το σετ Imageo LightStrip White. Ακολουθήστε
τις οδηγίες για να απολαμβάνετε τις πλήρεις δυνατότητες του προϊόντος Imageo
LightStrip White για όσο το δυνατό περισσότερο καιρό.
Ελέγξτε τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα:
- LightStrip White
- 2 κλιπ στερέωσης
- Τροφοδοτικό ρεύματος
- 4 βίδες και ταινία διπλής όψεως
Οδηγίες χρήσης:
1a 1b Στερεώστε το Imageo LightStrip White σε μια επίπεδη και καθαρή επιφάνεια
με τα 2 κλιπ στερέωσης. 2a Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στην πρίζα και
χρησιμοποιήστε το διακόπτη on/off 2b για να ενεργοποιήσετε το Imageo LightStrip
White.
∆υνατότητες επέκτασης:
3a Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας. 3b Εάν θέλετε, μπορείτε να συνδέσετε 3
Imageo LightStrip White (δεν παρέχονται) σε ένα τροφοδοτικό ρεύματος.
3c Ενώστε τα LightStrip μεταξύ τους.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα. Το τροφοδοτικό ρεύματος μπορεί να
καθαριστεί με ένα στεγνό πανί. Το Imageo LightStrip White μπορεί να καθαριστεί με
ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά!
Οδηγίες ασφαλείας:
Μην κολλάτε το Imageo LightStrip White σε δέρμα ανθρώπου ή ζώου.
∆ιατηρείτε το Imageo LightStrip White μακριά από υγρά και υγρασία.
Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει να ανοίγετε το ηλεκτρονικό σύστημα του Imageo
LightStrip White.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό.
Μην χρησιμοποιείτε το Imageo LightStrip White εάν έχει υποστεί φθορά.
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει όλες τις υποδοχές προσεχτικά και σωστά πριν
ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας προς αποφυγή
ενδεχομένης βλάβης εξαιτίας αυξανόμενης θερμοκρασίας.
- Μην λυγίζετε το προϊόν όταν δύο ή περισσότερα LightStrip είναι συνδεδεμένα.
-
Τροφοδοτικό:
Μοντέλο:
Είσοδος:
Έξοδος:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Ασφάλεια και περιβάλλον:
Το Imageo LightStrip White είναι ένα προϊόν LED κατασκευασμένο από υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας με δυνατότητα ανακύκλωσης. Κατά την απόρριψη
της συσκευασίας, ακολουθείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς και τις διαθέσιμες
δυνατότητες ανακύκλωσης.
Το Imageo LightStrip White πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.
Εγγύηση:
Η εγγύηση ενός έτους της Philips ισχύει εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται
σύμφωνα με τις οδηγίες και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η έγερση
αξιώσεων γίνεται αποδεκτή μόνο με την υποβολή αυθεντικής απόδειξης αγοράς
(τιμολογίου, δελτίου πώλησης ή απόδειξης), όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία
αγοράς και η περιγραφή του προϊόντος, καθώς και το όνομα του αντιπροσώπου.
Η εγγύηση της Philips καθίσταται άκυρη εάν:
- παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή, διαγραφή ή απαλοιφή στοιχείων ή εάν τα
στοιχεία έχουν καταστεί δυσανάγνωστα
- στην περιγραφή του προϊόντος παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή, διαγραφή
ή απαλοιφή στοιχείων ή εάν τα στοιχεία έχουν καταστεί δυσανάγνωστα
- έχει προκληθεί δυσλειτουργία που οφείλεται σε ακραίες συνθήκες που δεν είναι
εγγενείς με τη λειτουργία της συσκευής, για παράδειγμα, κεραυνός, πλημμύρα,
πυρκαγιά, λανθασμένη χρήση ή αμέλεια.
- Το Imageo LightStrip White δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται. Εάν το προϊόν
της Philips δεν λειτουργεί σωστά, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε πρώτα τις
οδηγίες χρήσης.
Ανταλλακτικά εξαρτήματα
Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά εξαρτήματα από την ιστοσελίδα της Philips.Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.philips.com/homelighting και επιλέξτε SparePart
WebShop.
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό
σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα καταναλωτικών προϊόντων της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com/homelighting ή καλέστε το γραφείο εξυπηρέτησης της
Philips στον αριθμό: 00800 3122 8332
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Imageo LightStrip White Instrucciones de instalación
Lea detenidamente este documento antes de comenzar a usar
el producto.
Enhorabuena por su compra.
Gracias por comprar este juego de lámparas Imageo LightStrip White. Para poder
disfrutar de todas las ventajas del producto Imageo LightStrip White durante el máximo
tiempo posible, siga estas instrucciones.
Asegúrese de que en el embalaje se encuentran los siguientes
elementos:
-
LightStrip White
2 clips de montaje
Fuente de alimentación
4 tornillos y cinta de doble cara
Instrucciones de uso:
1a 1b Asegure la Imageo LightStrip White sobre una superficie plana y limpia mediante los 2 clips de montaje. 2a Conecte la fuente de alimentación a la toma de pared y
use el interruptor de encendido/apagado 2b para encender la Imageo LightStrip White.
- Noget er ændret, overskrevet, slettet eller ulæseligt.
- Produktbeskrivelsen er ændret, overskrevet, slettet eller ulæselig.
- En fejl skyldes ekstreme omstændigheder, der ikke er naturligt forbundet med apparatet, for eksempel lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, forkert anvendelse eller
uagtsomhed.
- Imageo LightStrip White må ikke skilles ad. Hvis dit Philips-produkt ikke virker
ordentligt, råder vi dig til at se i brugsvejledningen først.
3a Quite la funda protectora. 3b Si lo desea, puede combinar hasta 3 Imageo LightStrips White (no incluidas) en una fuente de alimentación.
3c Conecte las LightStrips entre sí.
Reservedele
Reservedele kan bestilles på Philips’ websted. Gå til:
www.philips.com/homelighting, og klik på SparePart WebShop.
Hvis du ikke kan finde en løsning her, kan du kontakte din forhandler, konsultere Philips’
forbruger-webstedet på www.philips.com/homelighting eller ringe til Philips’ kundelinje:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
Made in China
5600 VB, Eindhoven, Holland.
Imageo LightStrip Weiß Installationsanleitung
Bitte lesen Sie sich die folgenden Anweisungen durch, bevor Sie
das Produkt verwenden.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und
vielen Dank, dass Sie sich für Imageo LightStrip Weiß entschieden haben. Bitte beachten
Sie die folgenden Anweisungen, damit Sie möglichst lange Freude an diesem Produkt
haben.
Posibilidades de ampliación:
Limpieza y mantenimiento:
Desenchufe el cargador de la toma de pared. La fuente de alimentación se puede
limpiar con un paño seco. La Imageo LightStrip White se puede limpiar con un paño
húmedo. No utilice productos de limpieza.
Instrucciones de seguridad:
- No pegue la Imageo LightStrip White sobre piel humana o animal.
- Mantenga la Imageo LightStrip White alejada de líquidos y de la humedad.
- Por motivos de seguridad, no se debe abrir el sistema electrónico de la Imageo
LightStrip White.
- No permita que los niños jueguen con ella.
- No use la Imageo LightStrip White si está dañada.
- Este producto está pensado únicamente para uso en interiores.
- Asegúrese de que todos los conectores están conectados correctamente y de
manera segura antes de encender la lámpara.
- No la instale cerca de una fuente de calor para evitar dañar los productos a causa de
un aumento de temperatura.
- No doble el producto si dos LightStrips están conectadas entre sí.
Adaptador:
Modelo:
Entrada:
Salida:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8 VA / 500 mAh
16 V
Seguridad y medio ambiente:
La lámpara Imageo LightStrip White es un producto LED, hecho con materiales y piezas
reciclables de alta calidad. Al desechar el embalaje, actúe siempre conforme a la normativa local y a las posibilidades de reciclaje.
Para desechar la Imageo LightStrip White es necesario actuar conforme a la normativa
local.
Installation instructions
La garantía de un año de Philips solamente tiene validez si se usa el producto de
acuerdo con las instrucciones y para su propósito original. Solamente se aceptarán
reclamaciones mediante el envío de la prueba de compra original (factura, tique de
compra o recibo) en la que aparezcan la fecha de compra, el nombre del distribuidor y
una descripción del producto.
Инструкции за монтаж
Pokyny k instalaci
Installationsvejledning
Installationsanweisungen
Οδηγίες εγκατάστασης
Instrucciones de instalación
paigaldamisjuhised
Asennusohjeet
Instructions d’installation
Upute za montažu lampica
Telepítési utasítások
Istruzioni di installazione
қолдану жөніндегі нұсқау
Philips įrengimo instrukcijos
sveču komplekta uzstādīšanas instrukcijas
Инструкции за инсталација
Installatie-instructies
Installeringsinstruksjoner
Instrukcje instalacji lampki
Instruções de instalação da
Instrucţiuni de instalare
Инструкции по установке
Pokyny na inštaláciu sviečok
Navodila za namestitev svetilke
Uputstvo za montažu
Installationsinstruktioner
Montaj talimatları
Інструкції зі встановлення світильника
La garantía de Philips quedará anulada si:
- algún dato se ha modificado, tachado, borrado o ha quedado ilegible;
- la descripción del producto se ha modificado, tachado, borrado o ha quedado ilegible;
- se ha producido un defecto debido a circunstancias extremas no inherentes al
dispositivo, por ejemplo, por tormenta eléctrica, inundaciones, fuego, uso incorrecto
o negligencia.
- No se debe desmontar la Imageo LightStrip White. Si su producto Philips no funciona correctamente, le aconsejamos que consulte las instrucciones de uso en primer
lugar. Piezas de repuesto
1a
1b
on/off
Puede pedir piezas de repuesto en el sitio Web de Philips.Vaya a:
www.philips.com/homelighting y haga clic en SparePart WebShop.
Si no consigue encontrar la solución, póngase en contacto con su distribuidor, consulte
la sección de atención al cliente del sitio Web de Philips en
www.philips.com/homelighting o llame al servicio de asistencia de Philips:
+ 800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Número 10461
5600 VB, Eindhoven, Países Bajos.
Fabricada en China
2b
Valge Imageo LightStrip Paigaldamisjuhised
Palun leidke enne toote kasutamist natuke aega selle lugemiseks.
Õnnitlused ostu puhul!
Täname teid valge Imageo LightStripi komplekti ostmise eest. Järgides juhiseid saate
nautida valge Imageo LightStripi kõiki eeliseid pikima võimaliku ajavahemiku jooksul.
2a
Veenduge, et pakend sisaldab järgmisi osi:
-
mudel LightStrip (valge),
kaks kinnitusklambrit,
toiteallikas,
neli kruvi ja kahepoolne kleeplint,
Kasutusjuhend.
1a 1b Kinnitage valge Imageo LightStrip tasasele ja puhtale pinnale kahe kinnitusklambriga. 2a Sisestage toiteallika pistik seinakontakti ja lülitage sisse-välja-lülitist 2b
valge Imageo LightStripi valgus sisse.
Laiendamisvõimalused:
3a Eemaldage kaitsekate, 3b Soovi korral on võimalik ühendada 3 LightStrips (ei ole
komplektis) ühe toiteallika külge. 3c Ühendage LightStripsid üksteisega.
3a
Puhastamine ja hooldamine
Imageo
LightStrip White
3b
Võtke laadija seinakontaktist välja. Toiteallikat saab puhastada kuiva lapiga.Valget Imageo
LightStrippi saab puhastada niiske lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid!
Ohutusjuhised
Ärge kleepige valget Imageo LightStripi inimese ega looma nahale.
Hoidke valget Imageo LightStripi vedelikest ja niiskusest eemal.
Valge Imageo LightStripi elektroonikasüsteemi ei tohiks ohutuse tôttu avada.
Ärge laske lastel sellega mängida.
Ärge kasutage kahjustatud valget Imageo LightStrippi.
See toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
Enne valgustuse sisselülitamist veenduge, et olete kõik pistmikud ohutult ja õigesti
ühendanud.
- Toote kahjustamise ärahoidmiseks tõusva temperatuuri tõttu ärge paigaldage seda
soojusallika lähedale.
- Ärge painutage toodet, kui kaks LightStripsi on kokku ühendatud..
-
3c
Adapter:
Mudel:
PS1605 - PH - W
Sisend:
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
Väljund:
16V
Ohutus ja keskkond
Valge Imageo LightStrip on LED-põhine toode, mis on valmistatud taaskasutatavatest
kvaliteetsetest materjalidest ja osadest. Järgige pakendi äraviskamisel alati kohalikke
seadusi ja saadaolevaid taaskasutusvõimalusi.
Valge Imageo LightStripi peaksite ära viskama vastavalt kohalikele seadustele.
Garantii
Tootele kehtib Philipsi üheaastane garantiiaeg juhul, kui toodet on kasutatud vastavalt
kasutusjuhendile ja sihtotstarbeliselt. Nõudeid võetakse vastu ainult ostu tõendava
originaaldokumendi alusel (arve, kassatšekk või kviitung), millel on ostukuupäev, müüja
andmed ning toote kirjeldus.
Philipsi garantii kaotab kehtivuse, kui:
- midagi on muudetud, läbi kriipsutatud, kustutatud või muudetud loetamatuks;
- toote kirjeldust on muudetud, läbi kriipsutatud, kustutatud või muudetud loetamatuks;
- viga on tekkinud ekstreemsete, seadmele mitteomaste olukordade tõttu, nt välgulöök, uputus, tulekahju, seadme vale või hoolimatu kasutamine.
- Valget Imageo LightStrippi ei tohiks koost lahti võtta. Kui teie Philipsi toode ei tööta
õigesti, soovitame kõigepealt lugeda kasutusjuhendit.
Varuosad
Varuosi saab tellida Philipsi veebisaidilt. Minge
saidile www.philips.com/homelighting ja klõpsake lehekülge SparePart WebShop.
Lahenduse mitteleidmisel pöörduge müügiesindaja poole või külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/homelighting või helistage Philipsi kõnekeskusesse telefonil:
+800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
Valmistatud Hiinas
5600 VB, Eindhoven, Holland.
Καθαρισμός / Συντήρηση:
Philips’ et års garanti er gyldig, hvis produktet anvendes i henhold til vejledningen og
til det beregnede formål. Krav bliver kun accepteret ved fremvisning af det originale
købsbevis (faktura, salgsbevis eller kvittering), der angiver købsdato, navn på forhandler
og beskrivelse af produktet.
Philips’ garanti ophører, hvis:
Garantía:
Imageo LightStrip White Asennusohjeet
Tutustu huolellisesti näihin ohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.
Onnittelut hankinnastasi!
Kiitos, että ostit Imageo LightStrip White -tuotteen. Ohjeiden mukaisesti käytetty
Imageo LightStrip White -tuote tuottaa iloa mahdollisimman pitkään.
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:
-
LightStrip White
2 kiinnitintä
Virtalähde
4 ruuvia ja kaksipuolista teippiä
Käyttöohjeet:
1a 1b Kiinnitä Imageo LightStrip White tasaiselle ja puhtaalle pinnalle 2 kiinnittimellä.
2a Liitä virtalähde pistorasiaan ja sytytä Imageo LightStrip White virtakytkimellä 2b .
Laajennusmahdollisuudet:
3a Irrota suojus. 3b Yhteen virtalähteeseen on mahdollista liittää 3 Imageo Light-Strip
White (lisävaruste). 3c Liitä LightStripit toisiinsa.
Puhdistaminen ja huolto:
Irrota laturi pistorasiasta.Virtalähteen voi puhdistaa kuivalla liinalla. Imageo LightStrip
Whiten voi puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.
Turvallisuusohjeet:
-
Älä kiinnitä Imageo LightStrip Whitea ihmisen tai eläimen iholle.
Älä säilytä Imageo LightStrip Whitea kosteassa.
Turvallisuussyistä Imageo LightStrip Whiten sähköosia ei saa avata.
Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
Älä käytä Imageo LightStrip Whitea, jos se on vahingoittunut.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnossa ennen valon sytyttämistä.
Älä aseta tuotetta lähelle lämmönlähdettä. Se voi vahingoittua lämmön kasvaessa.
Älä taita tuotetta, kun kaksi LightStripiä on liitetty yhteen.
Sovitin:
Malli:
Tulo:
Lähtö:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Turvallisuus ja ympäristö:
Imageo LightStrip White on LED-tuote, joka on valmistettu korkealaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista ja osista. Noudata aina pakkausmateriaaleja hävittäessäsi
hävittämistä ja kierrätystä koskevia määräyksiä.
Imageo LightStrip Whiten hävittämisessä on aina noudatettava paikallisia määräyksiä.
Takuu:
Philipsin yhden vuoden takuu on voimassa, jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti ja
alkuperäiseen tarkoitukseen.Vaateet huomioidaan vain, jos niiden mukana toimitetaan
alkuperäinen ostotodistus (lasku tai ostokuitti), josta ilmenee ostopäivämäärä, myyjän
nimi ja tuotteen kuvaus.
Philips-takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
- Tuotetta on muutettu, siitä on pyyhitty tai poistettu jotain tai sitä ei voi lukea.
- Tuotteen kuvausta on muutettu, siitä on pyyhitty tai poistettu jotain tai sitä ei voi
lukea.
- Vian ovat aiheuttaneet tuotteelle epäominaiset äärimmäiset olosuhteet, esimerkiksi
salamanisku, tulva, tuli, virheellinen käyttö tai laiminlyönti.
- Imageo LightStrip Whitea ei saa purkaa. Jos Philips-tuote ei toimi oikein, suosittelemme, että luet ensin käyttöohjeet.
Varaosat
Varaosia voi tilata Philipsin verkkosivustosta. Siirry sivulle
www.philips.com/homelighting ja napsauta kohtaa SparePart WebShop.
Jos ratkaisua ongelmaasi ei löydy, voit ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, käydä Philipsin
verkkosivustossa osoitteessa www.philips.com/homelighting tai soittaa Philipsin palvelupuhelimeen:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Alankomaat.
Valmistusmaa: Kiina
Imageo LightStrip White Instructions d’installation
Prenez quelques minutes pour lire ce document avant d’utiliser
le produit.
Félicitations !
Merci d’avoir acheté Imageo LightStrip White. Suivez les instructions pour profiter au
maximum du produit Imageo LightStrip White.
Assurez-vous que l’emballage contient bien les éléments suivants :
-
Lampe LightStrip White
2 clips de montage
Module d’alimentation
4 vis et ruban adhésif double face
Conditions d’utilisation :
1a 1b À l’aide des 2 clips de montage, fixez la lampe Imageo LightStrip White sur une
surface plane et propre. 2a Branchez le module d’alimentation sur une prise murale,
puis allumez la lampe Imageo LightStrip White à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt
2b .
Utilisation multiple :
3a Retirez le capot de protection. 3b Vous avez la possibilité de regrouper 3 lampes
Imageo LightStrip White (non fournies) sur un seul module d’alimentation.
3c Connectez les lampes LightStrip les unes aux autres.
Nettoyage et entretien :
Retirez le chargeur de la prise murale.Vous pouvez nettoyer le module d’alimentation
avec un chiffon sec et la lampe Imageo LightStrip White avec un chiffon humide.
N’utilisez pas de produits de nettoyage.
Instructions de sécurité:
Évitez tout contact de la lampe Imageo LightStrip White avec la peau (y compris celle
des animaux).
Éloignez la lampe Imageo LightStrip White de tout liquide et placez-la à l’abri de
l’humidité.
Pour des raisons de sécurité, n’ouvrez pas le système électronique d’Imageo LightStrip
White.
Ne laissez pas la lampe à la portée des enfants.
- N’utilisez pas la lampe Imageo LightStrip White si elle est abîmée.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Veillez à brancher tous les connecteurs de manière appropriée et sécurisée avant
d’allumer la lampe.
- Éloignez la lampe de toute source de chaleur afin d’éviter tout risque de dommage
lié à une hausse de température.
- Ne pliez pas le produit lorsque deux lampes LightStrip sont connectées entre elles.
3222 637 50282 IFU LightStrip White
Adaptateur :
Modèle :
Entrée :
Sortie :
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
8 VA / 500 mAh
16 V
Sécurité et environnement :
La lampe Imageo LightStrip White est un produit à LED, conçu avec des matériaux et
des pièces de haute qualité recyclables. Lorsque vous jetez l’emballage, veillez à respecter la réglementation locale et à utiliser les différentes possibilités de recyclage.
La lampe Imageo LightStrip White doit être mise au rebut conformément à la réglementation locale.
Garantie :
La garantie d’un an de Philips est valable si le produit est utilisé conformément aux
instructions et uniquement dans le but pour lequel il a été créé. Les réclamations sont
acceptées sur présentation de la preuve d’achat d’origine (facture, ticket de caisse ou
reçu) indiquant la date de l’achat, le nom du revendeur et une description du produit.
La garantie Philips n’est pas valable si :
- des informations ont été modifiées, rayées, effacées ou rendues illisibles ;
- la description du produit a été modifiée, rayée, effacée ou rendue illisible ;
- un défaut non inhérent à l’appareil a été causé dans des circonstances extrêmes
(éclairage, inondation, incendie, utilisation inappropriée ou négligence, par exemple) ;
- la lampe Imageo LightStrip White a été désassemblée. Si votre produit Philips ne
fonctionne pas correctement, reportez-vous d’abord aux instructions d’utilisation.
Pièces de rechange
Certaines pièces de rechange peuvent être commandées sur le site Web de Philips.
Rendez-vous à l’adresse suivante :
www.philips.com/homelighting, puis cliquez sur SparePart WebShop (boutique en ligne
de pièces de rechange).
Si vous ne parvenez pas à trouver de solution, contactez votre revendeur, consultez
le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com/homelighting ou appelez le service
d’assistance Philips au numéro suivant : + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Pays-Bas.
Fabriqué en Chine
Imageo LightStrip White Upute za montiranje
Prije korištenja proizvoda pročitajte ove upute.
Čestitamo na kupnji!
Zahvaljujemo na kupnji kompleta Imageo LightStrip White. Pridržavanjem uputa uživat
ćete u svim pogodnostima proizvoda Imageo LightStrip White što je moguće duže.
Provjerite nalaze li se u kompletu sljedeći predmeti:
- LightStrip White
- 2 nosača za montažu
- Napajanje
- 4 vijka i dvostrana traka
Upute za korištenje:
1a 1b Imageo LightStrip White pričvrstite na ravnu i čistu površinu pomoću 2
nosača za montažu. 2a Priključite napajanje u zidnu utičnicu i koristite prekidač za
uključivanje/isključivanje 2b kako biste uključili Imageo LightStrip White.
Mogućnosti proširivanja:
3a Skinite zaštitnu kapicu. 3b Ako želite, možete kombinirati 3 svjetiljke Imageo
LightStrips (nisu u kompletu) na jednom napajanju.
3c Međusobno povežite LightStrips svjetiljke.
Čišćenje / Održavanje:
Izvucite punjač iz zidne utičnice. Napajanje se može očistiti suhom krpom. Svjetiljka
Imageo LightStrip White može se čistiti vlažnom krpom. Nemojte koristiti sredstva za
čišćenje!
Sigurnosne upute:
- Svjetiljku Imageo LightStrip White nemojte lijepiti na ljudsku ili životinjsku kožu.
- Imageo LightStrip White držite dalje od tekućina i vlage.
- Iz sigurnosnih razloga, elektronički sustav svjetiljke Imageo LightStrip White ne smije
se otvarati.
- Nemojte dopustiti djeci da se njome igraju.
- Svjetiljku Imageo LightStrip White nemojte koristiti ako je oštećena.
- Ovaj proizvod namijenjen je korištenju samo u zatvorenom prostoru.
- Prije uključivanja provjerite jeste li sve priključke ispravno i sigurno priključili.
- Svjetiljku nemojte montirati blizu izvora topline kako biste izbjegli oštećenje proizvoda zbog povećanja topline.
- Proizvod nemojte savijati ako su dvije svjetiljke LightStrip povezane.
Adapter:
Model:
Ulaz:
Izlaz:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Zaštita i okoliš:
Imageo LightStrip White je LED proizvod izrađen od vrlo kvalitetnih materijala i dijelova koji se mogu reciklirati. Kad odlažete ambalažu, obavezno pratite lokalne propise i
dostupne mogućnosti reciklaže.
Imageo LightStrip White treba odlagati u skladu s lokalnim propisima.
Jamstvo:
Jednogodišnje jamstvo tvrtke Philips vrijedi ako se proizvod koristi u skladu s uputama
i njegovom namjenom. Reklamacije će se prihvatiti samo uz originalan dokaz o kupnji
(račun, priznanica ili potvrda) koji sadrži datum kupnje, ime distributera i opis proizvoda.
Jamstvo tvrtke Philips prestaje važiti:
- Ako je neki podatak promijenjen, prekrižen, izbrisan ili namjerno učinjen nečitljivim.
- Ako je opis proizvoda promijenjen, prekrižen, izbrisan ili namjerno učinjen nečitljivim.
- Ako je nastalo oštećenje uzrokovano ekstremnim okolnostima nevezanim uz sam
proizvod, na primjer, munjama, poplavom, požarom, nepravilnim korištenjem ili
nemarom.
- Imageo LightStrip White ne smije se rastavljati. Ako proizvod tvrtke Philips ne radi
kako treba, prvo pogledajte upute za korištenje.
Rezervni dijelovi
Rezervni dijelovi mogu se naručiti na web-stranici tvrtke Philips. Idite na:
www.philips.com/homelighting i pritisnite SparePart WebShop.
Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.
Ne használja az Imageo LightStrip White terméket, ha az sérült.
Ez a termék kizárólag beltéri használatra szolgál.
A termék bekapcsolása előtt gondoskodjon az összes csatlakozó biztonságos és
megfelelő csatlakoztatásáról.
- Ne használja hőforrás közelében, mert a termék a megemelkedett hőmérséklet miatt
megsérülhet.
- Ne hajlítsa meg a terméket, amikor két LightStrip-elem van összekapcsolva.
Adapter:
Modell:
PS1605 - PH - W
Bemenet: 100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
Kimenet: 16V
-
Biztonság és környezet:
Az Imageo LightStrip White kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből gyártott LED
termék, amely újrahasznosítható. A csomagolás leselejtezésekor mindig tartsa be a helyi
szabályozást, és vegye igénybe az újrahasznosítás lehetőségeit.
Az Imageo LightStrip White terméket a helyi előírások szerint kell leselejtezni.
Jótállás:
A Philips egyéves garanciája akkor érvényes, ha a terméket az utasításoknak és rendeltetési céljának megfelelően használják. Reklamációt csak a vásárlást igazoló eredeti, a
vásárlás dátumát, a kereskedő nevét és a termék ismertetését tartalmazó dokumentum
(számla, blokk vagy nyugta) bemutatásakor fogadunk el.
A Philips által vállalt jótállás a következő esetekben érvényét
veszti:
- Bármilyen jellegű módosítás, áthúzás, törlés vagy olvashatatlanná tétel;
- A termékleírás módosítása, áthúzása, törlése vagy olvashatatlanná tétele;
- A készülék meghibásodása olyan körülményeknek tulajdonítható, amelyek fennállásakor a készülék használatra nem alkalmas, például villámlás, árvíz, tűzvész, nem
megfelelő használat vagy gondatlanság;
- Az Imageo LightStrip White terméket nem szabad szétszerelni. Ha Philips terméke
nem működik megfelelően, azt javasoljuk, hogy a hibának először a használati utasításban nézzen utána.
Cserealkatrészek
A cserélhető alkatrészek megrendelhetők a Philips weboldalán keresztül. Nyissa meg a
következő oldalt:
www.philips.com/homelighting. Ezután kattintson a SparePart WebShop lehetőségre.
Ha ott nem talál megoldást, forduljon a márkakereskedőhöz, nyissa meg a Philips fogyasztói weboldalát (www.philips.com/homelighting), vagy hívja a Philips vevőszolgálatát a
következő telefonszámon: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Hollandia.
Gyártó ország: Kína
Imageo LightStrip White Istruzioni di installazione
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il
prodotto.
Congratulazioni per l’acquisto!
Grazie per aver acquistato il set Imageo LightStrip White. Seguendo le istruzioni di
questo manuale sarà possibile trarre il massimo vantaggio dalle Imageo LightStrip White
il più a lungo possibile.
Verificare che nella confezione siano contenuti i seguenti articoli:
-
LightStrip White
2 supporti per il montaggio
Alimentatore
4 viti e nastro biadesivo
Istruzioni per l’uso
1a 1b Fissare la Imageo LightStrip White su una superficie piana e pulita tramite i
due supporti di montaggio. 2a Collegare l’alimentatore alla presa a muro e utilizzare
l’interruttore on/off 2b per accendere la Imageo LightStrip White.
Possibilità di combinazione
3a Rimuovere il rivestimento protettivo. 3b Se lo si desidera, è possibile combinare
fino a 3 Imageo LightStrip White (non incluse) collegate ad un unico alimentatore.
3c Collegare le LightStrip una all’altra.
Pulizia/manutenzione
Disinserire l’alimentatore dalla presa a muro. L’alimentatore può essere pulito con un
panno asciutto. La Imageo LightStrip White può essere pulita con un panno umido. Non
utilizzare detergenti.
Istruzioni di sicurezza
- Non fissare la Imageo LightStrip White sulla pelle di persone o animali.
- Tenere la Imageo LightStrip White lontana da liquidi e materiale umido.
- Per questioni di sicurezza, il sistema elettronico di Imageo LightStrip White non deve
essere aperto.
- Tenere il prodotto lontano dai bambini.
- Non utilizzare la Imageo LightStrip White nel caso in cui quest’ultima sia danneggiata.
- Il prodotto è progettato esclusivamente per l’utilizzo in ambienti interni.
- Assicurarsi di collegare tutti i connettori in maniera sicura e in modo corretto prima
dell’accensione.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore al fine di evitare danni legati
all’aumento di temperatura.
- Non piegare il prodotto se vi sono collegate due LightStrip.
Alimentatore:
Modello:
Ingresso:
Uscita:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Sicurezza e ambiente
Imageo LightStrip White è un prodotto costituito da LED e da materiali e componenti
di alta qualità che possono essere riciclati. Attenersi sempre alle normative locali vigenti
e usufruire dei servizi di riciclaggio disponibili prima di procedere allo smaltimento del
prodotto.
Lo smaltimento delle Imageo LightStrip White deve essere effettuato secondo le
normative locali vigenti.
Ako ne možete pronaći rješenje, možete se obratiti svom zastupniku, pogledati webstranicu za podršku korisnicima tvrtke Philips na adresi www.philips.com/homelighting
ili nazvati korisničku službu tvrtke Philips na broj: +800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Netherlands.
Proizvedeno u Kini
Garanzia
Imageo LightStrip White Telepítési utasítások
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot.
Gratulálunk vásárlásához!
- Sono state effettuate modifiche, alterazioni, cancellazioni o il testo è stato reso
illeggibile.
- La descrizione del prodotto è stata modificata, alterata, cancellata o resa illeggibile.
- Il difetto è causato da circostanze non imputabili al prodotto, ad esempio fulmini,
allagamenti, incendi, uso errato o negligenza.
- Imageo LightStrip White non deve essere disassemblata. Se il prodotto Philips non
funziona correttamente, leggere prima le istruzioni per l’uso.
Köszönjük, hogy megvásárolta az Imageo LightStrip White terméket. Az utasítások
betartása hozzájárul ahhoz, hogy a lehető legtovább élvezze az Imageo LightStrip White
termék összes előnyét.
Ellenőrizze a csomagban a következők meglétét:
-
LightStrip White
2 db rögzítőkapocs
Tápegység
4 db csavar és kétoldalas szalag
Használati utasítás:
1a 1b Rögzítse az Imageo LightStrip White terméket egy lapos és tiszta felületen a
két darab rögzítőkapocs segítségével. 2a Csatlakoztassa a tápegységet a fali aljzatba,
és használja a be- és kikapcsoló gombot 2b az Imageo LightStrip White termék
bekapcsolásához.
Bővítési lehetőségek:
3a Vegye le a védősapkát. 3b Igény szerint akár 3 Imageo LightStrips White terméket
(nincs mellékelve) is összekapcsolhat egyetlen áramforráson.
3c Csatlakoztassa egymásba a LightStrip-elemeket.
Tisztítás és karbantartás:
Húzza ki a töltőt a fali aljzatból. A tápegységet száraz ruhával lehet megtisztítani. Az
Imageo LightStrip White nedves ruhával is tisztítható. Ne használjon tisztítószert!
Biztonsági utasítások:
La garanzia Philips di un anno è valida qualora il prodotto venga utilizzato secondo le
istruzioni e l’uso per cui è stato progettato. Le richieste di rimborso verranno accettate solo in presenza della prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta)
in cui venga riportata la data di acquisto, il nome del negoziante e una descrizione del
prodotto.
La garanzia Philips non è valida se:
Parti di ricambio
Le parti di ricambio possono essere ordinate tramite il sito Web Philips. Andare su:
www.philips.com/homelighting, quindi spostarsi nella sezione del negozio online per le
parti di ricambio.
Se non si riesce a trovare una soluzione, è possibile contattare il proprio rivenditore,
consultare il sito Web per i prodotti Consumer di Philips all’indirizzo www.philips.com/
homelighting oppure chiamare il numero di assistenza Philips: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Num. 10461
5600 VB, Eindhoven, Paesi Bassi
Prodotto in Cina
Ақ жарықдиодты лента Imageo
Қондыру жөніндегі нұсқау
Мархабат етіңіз, бұйымды қолданар алдында аталмыш нұсқаумен мұқият
танысыңыз.
Сатып алған затыңызбен құттықтаймыз!
Сізге жарықдиодты лента жинағы Imageo-ны сатып алғаныңыз үшін алғыс
айтамыз. Нұсқауды мүлтіксіз орындау арқасында сіз LightStrip White
өнімдерінің толық қызығын мүмкіндігінше ұзағынан көре аласыз.
- Az Imageo LightStrip White terméket ne ragassza fel emberi vagy állati bőrfelületre.
- Tartsa az Imageo LightStrip White terméket nedvességtől és folyadékoktól távol.
- Az Imageo LightStrip White termékbe épített elektronikus rendszer biztonsági
okokból nem nyitható fel.
20-05-2008 16:51:29
Төмендегі заттар орама ішінде бар екендігін тексеріп алыңыз
(диаграмманы қараңыз).
- LightStrip White
- Монтажды бекіткіш – 2 дн.
- Қуаттың қамтамасыз етілуі
- Шүріппе – 4 дн., екі жақты желімделген лента – 1 дн.
Қондыру жөніндегі нұсқау:
1a 1b Ақ жарықдиодты лента Imageo-ны тегіс және таза үстіртке
екі монтаждық бекіткіштің көмегімен бекітіңіз. 2a Қоректену блогын
штепсельді розеткеге қосыңыз да өшіргішті басыңыз 2b , ақ жарықдиодты
лента
Imageo-ны жағу үшін.
Кеңейту мүмкіндігі:
3a Қорғаныс қақпағын алыңыз. 3b Егер қаласаңыз, 3 Imageo LightStrips
White-ды бір тоқ қуатына байланыстыруға болады (қосымша берілмеген).
3c Жарықдиодты ленталардың біреін басқасына қосыңыз.
Тазалау/Қызмет көрсету:
Зарядты қондырғыны штепсельді розеткадан суырыңыз. Қоректену блогын
таза шүберекпен тазалау керек. Ақ жарықдиодты лента
Imageo-ны
ылғалды шүберекпен тазалау керек. Тазалаушы агенттерді қолданбаңыз!
Қауіпсіздік нұсқаулар:
- Ақ жарықдиодты лента Imageo-ны жануарлар мен адамның терісіне
жапсыруға болмайды.
- Ақ жарықдиодты лента Imageo-ны сұйықтықтан алас жерде, яғни кебу
жерде сақтау керек.
- Қауіпсіздік мақсатында, ақ жарықдиодты лента Imageo-ның электрондық
жүйесін ашпау керек.
- Балаларға лентамен ойнауға жол бермеңіз.
- Ақ жарықдиодты лента Imageo, егер ол зақымдалған болса,
қолданбаңыз.
- Бұл бұйым тек қана бөлме ішінде қолдануға арналған.
- Лентаны жағар алдында барлық бөлшектердің дұрыс және сенімді
қосылғандығына көз жеткізіңіз.
- Лентаны жылу көзіне жақын жерге орналастырмаңыз, температураның
жоғарылауы нәтижесінде бұйымды зақымдап алмау үшін.
- Егер екі LightStrips байланыстырылып тұрса, өнімді еңкейтуге болмайды.
Адаптор:
Үлгі:
PS1605 - PH - W
Кіріс қуаты:
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
Шығыс қуаты: 16V
Қауіпсіздік және қоршаған айнала:
Ақ жарықдиодты лента Imageo, жоғары сапалы материалдар мен
детальдардан жасалған, қайта өңдеп қолдануға жарамды болып
табылады. Орауышты пайдаға асыру үшін әрқашан жергілікті заң талабын
сақтаңыз және өңдеуге жіберілетін мүмкіндікті ескеріңіз.
Ақ жарықдиодты лента Imageo-ны пайдаға асыру жергілікті заң талабына
сәйкес жүргізілуі тиіс.
Кепілдік:
Егер өнімді нұсқауға сәйкес және дұрыс мақсатпен қолданған болсаңыз,
Philips бір жылға кепілдік береді. Кепілдік бойынша арыздар тек сатып алу
жөніндегі құжатта, сатып алған күні, диллердің аты, және өнім суреттемесі
көрсетілген түп нұсқалы дәлел (инвойс, сатушы түбіртегі немесе чек) болса
ғана, қабылданады.
Philips кепілдігі жарамайды егер:
- Бәрі, өзгертілген нәрселер, сызылғандар, жойылды не түсініксіз болды.
- Өнім суреттемесін алмастырған болса, шыймақталған болса, өшірілген
болса, немесе анық көрінбейтін болса
- құралға тиісті емес экстрималды жағдайда зақым тиген болса,
мәселен, жарықтан, су алуда, оттан, дұрыс қолданбағандықтан, немесе
ұқыпсыздықтан
- Ақ жарықдиодты лента Imageo-ны ақтармау керек. Егер сіздің Philips
өніміңіз дұрыс жұмыс жасамаса, біз сізге алдымен алғаш қолданарда
берілетін нұсқауды қараңыз деп кеңес береміз.
Қордағы детальдар
Қордағы детальдарды жалдауға болады, веб-сайты Philips. Мынаған
жүгініңіз:
www.philips.com/homelighting
Егер Сіз іздегеніңізді таба алмасаңыз, Сіз фирманың дилеріне қарала
аласыз, тұтынушылар үшін веб-сайт мекен жайы www.philips.com/homelighting немесе техникалық қолдау көрсетуге қоңыраулаңыз Philips.
+800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Қытайда жасалған
Imageo LightStrip White Įrengimo instrukcijos
Prieš naudodami gaminį, skirkite šiek tiek laiko perskaityti, kas
parašyta.
Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį!
Dėkojame, kad įsigijote „Imageo LightStrip White“ komplektą. Laikydamiesi šių
instrukcijų ilgiausią įmanomą laikotarpį galėsite džiaugtis visais „Imageo LightStrip
White“ gaminio privalumais.
Patikrinkite, ar pakuotėje yra šie elementai:
-
„LightStrip White“
2x tvirtinami gnybtukai
Maitinimo šaltinis
4x varžtai ir abipusė juostelė
Naudojimo instrukcijos:
1a 1b Pritvirtinkite „Imageo LightStrip White“ ant plokščio ir švaraus paviršiaus su 2
tvirtinimo gnybtukais. 2a Įjunkite maitinimo šaltinį į sieninį elektros lizdą ir įjungimo /
išjungimo jungikliu 2b uždekite „Imageo LightStrip White“.
Papildomos galimybės:
3a Nuimkite apsauginį dangtelį. 3b Jei norite, galite sujungti iki 3 „Imageo LightStrips
White“ (rinkinyje nėra) esant vienam maitinimo šaltiniui.
3c Sujunkite šviesos juostas viena su kita.
Valymas / priežiūra:
Ištraukite kroviklį iš sieninio elektros lizdo. Maitinimo šaltinį valykite sausa šluoste.
„Imageo LightStrip White“ galima valyti drėgna šluoste. Nenaudokite valymo medžiagų!
Saugumo instrukcijos:
Nelieskite „Imageo LightStrip White“ prie žmogaus ar gyvūno odos.
Saugokite „Imageo LightStrip White“ nuo skysčių ir drėgmės.
Saugumo sumetimais neatidarykite „Imageo LightStrip White“ elektroninės sistemos.
Neleiskite vaikams žaisti su juo.
Nenaudokite „Imageo LightStrip White“, jei jis pažeistas.
Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.
Prieš uždegdami, įsitikinkite, kad saugiai ir tinkamai sujungėte visas jungtis.
Neįrenkite jo šalia šilumos šaltinio, kad išvengtumėte pažeidimų dėl padidėjusios
temperatūros.
- Nelankstykite gaminio, kai dvi šviesos juostos yra sujungtos kartu.
-
Adapteris:
Modelis:
Įvestis:
Išvestis:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Saugumas ir aplinka:
„Imageo LightStrip White“ yra LED gaminys, pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir
dalių, kurias galima perdirbti. Išmesdami pakavimo medžiagas, laikykitės vietinių taisyklių
ir esančių perdirbimo galimybių.
„Imageo LightStrip White“ reikia išmesti laikantis vietos taisyklių.
Garantija:
„Philips“ vienerių metų garantija galioja, jei produktas yra naudojamas laikantis
instrukcijų ir pagal numatytą paskirtį. Pareiškimai dėl garantijos priimami tik tuo atveju,
jei pateikiamas pirkimą įrodantis dokumentas (sąskaita faktūra ar pardavimo kvitas),
nurodantis pirkimo datą, pardavėjo pavardę ir produkto aprašą.
„Philips“ garantija negalioja, jei:
- yra pakeitimų, kažkas buvo išbraukta, ištrinta ar neįskaitomai sugadinta.
- Produkto aprašas buvo pakeistas, išbrauktas, ištrintas ar neįskaitomai sugadintas.
- Pažeidimai atsirado dėl nepaprastų aplinkybių, nesusijusių su produktu, pavyzdžiui,
žaibo, potvynio, gaisro, neteisingo naudojimo ar aplaidumo.
- „Imageo LightStrip White“ turi būti neišardytas. Jei jūsų „Philips“ produktas tinkamai
neveikia, patariame pirmiausia ieškoti informacijos naudojimo instrukcijose.
Atsarginės dalys
Atsargines dalis galima užsisakyti „Philips“ svetainėje. Apsilankykite adresu:
www.philips.com/homelighting ir spustelėkite „SparePart WebShop“.
Jei neapsisprendžiate, galite susisiekti su savo platintoju, ieškokite informacijos „Philips“
klientų svetainėje adresu: www.philips.com/homelighting ar paskambinti „Philips“
paslaugų informacijos skyrių: +800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Pagaminta Kinijoje
Imageo LightStrip White uzstādīšanas instrukcijas
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas.
Apsveicam ar pirkumu!
Paldies, ka iegādājāties Imageo LightStrip White komplektu. Sekojot šīm instrukcijām,
jūs izbaudīsiet pilnu Imageo LightStrip White ierīces sniegto iespēju klāstu visa tās
darbmūža garumā.
Pārliecinieties, vai iesaiņojumā ir šādi priekšmeti:
-
LightStrip White
2x uzstādīšanas skavas
Elektriskā barošana
4x skrūves un abpusējā līmlente
Lietošanas pamācības:
1a 1b Nostipriniet Imageo LightStrip White uz gludas un tīras virsmas ar 2
uzstādīšanas skavām. 2a Pievienojiet elektrisko barošanu pie sienas kontaktligzdas un
izmantojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi 2b , lai ieslēgtu Imageo LightStrip White.
Paplašināšanas iespējas:
3a Noņemiet aizsargvāciņu. 3b Ja vēlaties, pie viena strāvas avota varat pievienot 3
Imageo LightStrips White lampas (nav iekļautas). 3c Savienojiet LightStrips ierīces vienu
ar otru.
Tīrīšana/apkope:
Izņemiet lādētāju no sienas kontaktligzdas. Barošanas avotu var tīrīt ar sausu drānu.
Imageo LightStrip White var tīrīt ar sausu drānu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus!
Drošības norādes:
- Nelīmējiet Imageo LightStrip White uz cilvēku vai dzīvnieku ādas.
- Glabājiet Imageo LightStrip White vietā, kur tā ir pasargāta no šķidrumiem un
mitruma.
- Drošības apsvērumu dēļ Imageo LightStrip White elektronisko sistēmu nedrīkst vērt
vaļā.
- Neļaujiet ar to rotaļāties bērniem.
- Nelietojiet Imageo LightStrip White, ja tā ir bojāta.
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai telpās.
- Pārliecinieties, ka visi savienotāji ir droši un pareizi pievienoti pirms ierīces
ieslēgšanas.
- Lūdzu, neuzstādiet to tuvu siltuma avotam, lai izvairītos no ierīces bojājumiem
paaugstinātas temperatūras rezultātā.
- Nesalieciet izstrādājumu, ja kopā ir savienotas divas LightStrips lampas.
Adapteris:
Modelis:
Ievads:
Izvads:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
8 VA / 500 mAh
16 V
Drošība un vides aizsardzība:
Imageo LightStrip White ir LED ierīce, kas izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem
un detaļām, kuras var atkārtoti pārstrādāt. Atbrīvojoties no iesaiņojuma, vienmēr
ievērojiet vietējos noteikumus un pieejamās atkārtotas pārstrādes iespējas.
No Imageo LightStrip White ierīces drīkst atbrīvoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Garantija:
Ierīcei ir spēkā Philips viena gada garantija, ja to izmanto paredzētajam nolūkam un
saskaņā ar norādījumiem. Pretenzijas tiks pieņemtas tikai kopā ar pirkuma apliecinājuma
oriģinālu (rēķinu, kvīti vai kases čeku), kurā norādīts pirkuma datums, pārdevēja vārds
un preces apraksts.
Philips garantija vairs nebūs spēkā, ja:
- Kaut kas ticis mainīts, nosvītrots, izdzēsts vai izrādījies nelikumīgs.
- Ierīces apraksts ir mainīts, nosvītrots, izdzēsts vai izrādījies nelikumīgs.
- Bojājums radies ierīces darbībai neraksturīgu ārkārtas apstākļu rezultātā, piemēram,
zibens, plūdi, ugunsgrēks, nepareiza lietošana vai nolaidība.
- Imageo LightStrip White nedrīkst izjaukt. Ja šī Philips ierīce pienācīgi nedarbojas,
iesakām vispirms ieskatīties lietošanas instrukcijās.
Rezerves daļas
Rezerves daļas var pasūtīt Philips mājas lapā. Dodieties uz:
www.philips.com/homelighting un uzklikšķiniet uz SparePart WebShop.
3222 637 50282_IFU_lightstrip_white.indd 2
Ja nespējat atrast risinājumu, varat sazināties ar savu izplatītāju, meklēt informāciju
Philips patērētāju tīmekļa vietnē www.philips.com/homelighting vai zvanīt uz Philips
Apkopes centru: +800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Ražots Ķīnā
Imageo LightStrip White Инструкции за инсталација
Ве молиме прочитајте ги овие инструкции пред употребата
на производот.
Ви честитаме на изборот!
Ви благодариме што се одлучивте да го купите Imageo LightStrip White комплетот.
Доколку се придржувате кон нашите инструкции ќе можете да уживате во
полната функционалност на Imageo LightStrip White најдолг можен период.
Проверете дали комплетот ги содржи следните елементи:
-
LightStrip White
2x прицврстувачи за монтажа
Напојување
4x завртки и двострана лента
Инструкции за користење:
1a 1b Прицврстете го Imageo LightStrip White на рамна и чиста подлога со
2 прицврстувачи за монтажа. 2a Поврзете го напојувањето со штекерот и
употребете го прекинувачот за вклучување/исклучување 2b за вклучување на
Imageo LightStrip White.
Можности за продолжување:
3a Отстранете го заштитното капаче. 3b Доколку сакате, можно е комбинирање
на 3 Imageo LightStrips White светилки (не се вклучени) на едно напојување. 3c
Поврзете ги LightStrip светилките една на друга.
Чистење / одржување:
Извадете го полначот од штекерот. Напојувањето може да се исчисти со
сува крпа. Imageo LightStrip White може да се исчисти со влажна ткаенина. Не
употребувајте средства за чистење!
Безбедносни инструкции:
Немојте да го залепувате Imageo LightStrip White на кожа на луѓе или животни.
Чувајте го Imageo LightStrip White подалеку од течности и влага.
Заради безбедносни причини, електронскиот систем на Imageo LightStrip White не
треба да се отвора.
Не дозволувајте децата да си играат со него.
Не употребувајте го Imageo LightStrip White доколку е оштетен.
Производот е наменет само за внатрешна употреба.
Пред активирањето поврзете ги сите приклучоци правилно и безбедно.
Ве молиме да не го инсталирате во близина на извори на топлина, за да се
избегне оштетување на производот заради зголемувањето на температурата.
- Не виткајте ги производите кога две LightStrip светилки се поврзани заедно.
-
Адаптер:
Модел:
Влез:
Излез:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Безбедност и животна средина:
Imageo LightStrip White е LED производ, изработен од висококвалитетни
материјали и делови кои можат да се рециклираат. При отстранувањето на
амбалажата, секогаш придржувајте се кон локалните регулативи и можностите за
рециклирање.
Imageo LightStrip White треба да се отстрани во согласност со локалните
регулативи.
Гаранција:
Едногодишната гаранција од Philips е важечка доколку производот се употребува
во согласност со инструкциите за неговата примена. Рекламациите ќе бидат
прифатени со поднесување на оригинален доказ за купување (фактура, сметка
или испратница) на кој се наведени датумот на купување, името на продавачот и
описот на производот.
Гаранцијата на Philips престанува со важност доколку:
- Нешто е променето, прецртано, избришано или нечитливо.
- Описот на производот е променет, прецртан, избришан или нечитлив.
- Предизвикан е дефект при екстремни околности за производот како удар на
гром, поплава, пожар, несоодветна употреба или несовесност.
- Imageo LightStrip White не треба да се расклопува. Доколку вашиот Philips
производ не работи правилно, ве молиме прво да го разгледате упатството.
Резервни делови
Резервни делови можат да се нарачаат преку веб-страницата на Philips. Посетете
ја: www.philips.com/homelighting и кликнете на SparePart WebShop.
Доколку не можете да најдете решение, можете да се обратите до вашиот
продавач, разгледајте ја веб-страницата за корисници на Philips на www.philips.
com/homelighting или повикајте го Philips центарот за услуги: +800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Холандија.
Произведено во Кина
Imageo LightStrip White Installatie-instructies
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product
gaat gebruiken.
Gefeliciteerd met uw aankoop!
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Imageo LightStrip White set. Als u deze
instructies volgt, kunt u erg lang plezier hebben van de Imageo LightStrip White.
Controleer of de verpakking de volgende items bevat:
-
LightStrip White
2x bevestigingsclips
Stroomvoorziening
4x schroeven en dubbelzijdige tape
Gebruiksaanwijzing:
1a 1b Bevestig de Imageo LightStrip White op een vlak en schoon oppervlak met
behulp van de 2 bevestigingsclips. 2a Steek de stekker van de stroomvoorziening in
het stopcontact en schakel de Imageo LightStrip White in met de aan-uitschakelaar 2b .
Uitbreidingsmogelijkheden:
3a Verwijder het beschermklepje. 3b Als u wilt, kunt u drie Imageo LightStrips White
aansluiten op één stroomvoorziening. 3c Sluit de LightStrips op elkaar aan.
Reiniging/onderhoud:
Haal de stekker uit het stopcontact. De stroomvoorziening kan worden gereinigd met
een droge doek. De Imageo LightStrip White kan worden gereinigd met een vochtige
doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen!
Veiligheidsinstructies:
- Plak de Imageo LightStrip White niet op de huid van mensen of dieren.
- Houd de Imageo LightStrip White verwijderd van vloeistoffen en vocht.
- Om veiligheidsredenen mag het elektronische gedeelte van de Imageo LightStrip
White niet worden geopend.
- Laat kinderen er niet mee spelen.
- Gebruik de Imageo LightStrip White niet als deze beschadigd is.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat alle connectors veilig en goed zijn aangesloten voordat u het
product inschakelt.
- Sluit het product niet aan in de buurt van een hittebron om schade aan het product
als gevolg van de stijgende temperatuur te voorkomen.
- Buig het product niet als er twee LightStrips op elkaar zijn aangesloten.
Adapter:
Model:
Invoer:
Uitvoer:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Veiligheid en het milieu:
De Imageo LightStrip White is een LED-product, gemaakt van hoogwaardige materialen
en onderdelen die kunnen worden gerecycled.Volg bij het wegwerpen van de verpakking altijd de plaatselijke regelgeving en benut de beschikbare mogelijkheden tot
recycling.
Het wegwerpen van de Imageo LightStrip White dient in overeenstemming met de
plaatselijke regelgeving te gebeuren.
Garantie:
De eenjarige garantie van Philips is alleen geldig als het product wordt gebruikt volgens
de instructies en voor het daarvoor bestemde doel. Claims worden alleen geaccepteerd bij indiening van het originele aankoopbewijs (factuur, kassabon of ontvangstbewijs) met daarop de aankoopdatum, de naam van de dealer en een beschrijving van het
product.
De Philips-garantie komt te vervallen indien:
- Er iets is gewijzigd, doorgestreept, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
- De productbeschrijving is gewijzigd, doorgestreept, verwijderd of onleesbaar is
gemaakt.
- Er een defect is ontstaan als gevolg van extreme omstandigheden waarvoor het
apparaat niet bedoeld is, zoals onweer, overstroming, brand, onjuist gebruik of
nalatigheid.
- De Imageo LightStrip White mag niet worden gedemonteerd. Als uw Philips-product
niet naar behoren werkt, adviseren wij u eerst de gebruiksaanwijzing te lezen.
Reserveonderdelen
Reserveonderdelen kunnen worden besteld via de website van Philips. Ga naar:
www.philips.com/homelighting en klik op SparePart WebShop.
Als u de oplossing niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met uw dealer, de Philips
consumentenwebsite raadplegen op www.philips.com/homelighting of de Philips Servicedesk bellen: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven.
Made in China
Imageo LightStrip White Installeringsinstruksjoner
Ta deg tid til å lese dette før du bruker produktet.
Gratulerer med kjøpet.
Takk for at du kjøpte Imageo LightStrip White-settet.Ved å følge instruksjonene får du
alle fordelene ved Imageo LightStrip White-produktet så lenge som mulig.
Kontroller at pakken inneholder følgende:
-
LightStrip White
2 monteringsklemmer
Strømforsyning
4 skruer og tosidig tape
Brukerveiledning:
1a 1b Fest Imageo LightStrip White på en jevn og ren overflate ved hjelp av de to
monteringsklemmene. 2a Koble strømforsyningen til veggkontakten, og bruk av/påbryteren 2b til å slå på Imageo LightStrip White.
Forlengelsesmuligheter:
3a Fjern beskyttelsesdekselet. 3b Hvis du ønsker det, kan du kombinere opptil to
Imageo LightStrips White på én strømforsyning.
3c Koble LightStrips til hverandre.
Rengjøring/vedlikehold:
Ta ut laderen fra veggkontakten. Strømforsyningen kan rengjøres med en tørr klut.
Imageo LightStrip White kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler.
Sikkerhetsinstruksjoner:
- Ikke fest Imageo LightStrip White til huden på mennesker eller dyr.
- Hold Imageo LightStrip White unna væsker og damper.
- Av sikkerhetsgrunner må ikke det elektroniske systemet til Imageo LightStrip White
åpnes.
- Ikke la barn leke med den.
- Ikke bruk Imageo LightStrip White hvis den er skadet.
- Produktet er beregnet kun til innendørs bruk.
- Sørg for å koble alle kontaktene sikkert og riktig til før du slår den på.
- Ikke installer den nær en varmekilde, for å unngå skader på produktene som skyldes
temperaturøkning.
- Ikke bøy produktet når to LightStrips er koblet sammen.
Adapter:
Modell:
Inn:
Ut:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Sikkerhet og miljø:
Imageo LightStrip White er et LED-produkt som er laget av materialer og deler av
høy kvalitet, og det kan gjenvinnes. Når du kaster emballasjen, må du følge nasjonale
retningslinjer og tilgjengelige muligheter til gjenvinning.
Imageo LightStrip White må kastes i henhold til nasjonale retningslinjer.
Garanti:
Philips’ ettårsgaranti er gyldig såfremt produktet brukes i henhold til instruksjonene
og til beregnet formål. Krav aksepteres kun mot fremlegg av opprinnelig kjøpsbevis
(faktura, salgsnota eller kvittering) hvor kjøpsdatoen, navnet på forhandleren og en
produktbeskrivelse klart fremgår.
Philips-garantien blir ugyldig i følgende tilfeller:
- Hvis noe er endret, overstrøket, slettet eller skrevet med uleselig skrift.
- Hvis produktbeskrivelsen er endret, overstrøket, slettet eller skrevet med uleselig
skrift.
- Hvis en defekt er forårsaket av ekstreme forhold som ikke skyldes apparatet, for
eksempel lynnedslag, flom, brann, feil bruk eller uaktsomhet.
- Imageo LightStrip White må ikke tas fra hverandre. Hvis Philips-produktet ikke fungerer slik det skal, anbefaler vi at du først leser brukerveiledningen.
Reservedeler
Reservedeler kan bestilles fra webområdet til Philips. Gå til:
www.philips.com/homelighting og klikk på SparePart WebShop.
Hvis du ikke får løst problemet, kan du ta kontakt med forhandleren, eller du kan se
webområdet for forbrukere til Philips på www.philips.com/homelighting eller ringe
Philips-service på: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nederland.
Laget i Kina.
Lampka Imageo LightStrip White Instrukcja instalacji
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z
niniejszą instrukcją.
Gratulujemy zakupu!
Dziękujemy za zakup zestawu Imageo LightStrip White. Przestrzeganie niniejszej
instrukcji pozwoli korzystać ze wszystkich zalet produktów Imageo LightStrip White
przez możliwie najdłuższy okres.
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
-
Lampka LightStrip White
2 zaczepy montażowe
Zasilacz
4 śruby i taśma dwustronna
Instrukcja użytkowania:
1a 1b Przymocuj lampkę Imageo LightStrip White do płaskiej i czystej powierzchni
za pomocą 2 zaczepów montażowych. 2a Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego, a
następnie włącz lampkę Imageo LightStrip White za pomocą wyłącznika 2b .
Możliwości rozbudowy:
3a Zdejmij nasadkę zabezpieczającą. 3b W razie potrzeby można podłączyć nawet
dwie lampki Imageo LightStrip White do jednego źródła zasilania. 3c Lampki LightStrip
można łączyć z sobą.
Czyszczenie / konserwacja:
Wyjmij ładowarkę z gniazda sieciowego. Zasilacz można czyścić suchą szmatką. Lampkę
Imageo LightStrip White można czyścić wilgotną szmatką. Nie używaj środków
czyszczących!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
- Nie przyklejaj lampki Imageo LightStrip White do skóry ludzi lub zwierząt.
- Lampkę Imageo LightStrip White przechowuj z dala od płynów i wilgoci.
- Ze względów bezpieczeństwa nie otwieraj układu elektronicznego lampki LightStrip
White.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się lampką.
- Nie używaj lampki Imageo LightStrip White, jeśli jest uszkodzona.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Przed włączeniem lampki sprawdź, czy wszystkie złącza zostały pewnie i prawidłowo
połączone.
- Nie instaluj lampki w pobliżu źródeł ciepła, aby uniknąć jej uszkodzenia z powodu
przegrzania.
- W przypadku połączenia razem dwóch lampek LightStrip nie wyginaj ich.
Zasilacz:
Model:
PS1605 - PH - W
Moc wejściowa: 100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
Moc wyjściowa: 16V
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska:
Lampka Imageo LightStrip White zawiera diody LED wykonane z wysokiej jakości
materiałów i części, które podlegają recyklingowi. W przypadku wyrzucania opakowania
należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących recyklingu.
Zużyte lampki Imageo LightStrip White wyrzucaj zgodnie z lokalnymi przepisami.
Gwarancja:
Roczna gwarancja firmy Philips jest ważna pod warunkiem, że produkt jest używany
zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie po
przedstawieniu oryginalnego dowodu zakupu (faktury lub paragonu) zawierającego datę
zakupu, imię i nazwisko sprzedawcy oraz opis produktu.
Gwarancja firmy Philips traci ważność, jeśli:
- cokolwiek zostało zmienione, skreślone, usunięte lub jest nieczytelne;
- opis produktu został zmieniony, skreślony, usunięty lub jest nieczytelny;
- uszkodzenie powstało na skutek okoliczności niezwiązanych z urządzeniem, na
przykład z powodu wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożaru, nieprawidłowego
użytkowania lub zaniedbania;
- Lampki Imageo LightStrip White nie należy rozmontowywać. Jeśli produkt firmy
Philips nie działa prawidłowo, zalecamy zapoznać się z instrukcjami.
Części zapasowe
Części zapasowe można zamawiać na stronie internetowej firmy Philips. Przejdź na
stronę:
www.philips.com/homelighting i kliknij łącze SparePart WebShop (Sklep internetowy
części zamiennych).
Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą, odwiedź
stronę internetową firmy Philips pod adresem www.philips.com/homelighting lub
skontaktuj się z biurem serwisowym firmy Philips: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandia.
Wyprodukowano w Chinach
Imageo LightStrip Branca Instruções de instalação
Leia com atenção as instruções deste produto.
Parabéns pela sua compra!
Obrigado por adquirir a Imageo LightStrip Branca. Ao seguir estas instruções, poderá
tirar partido de todos os benefícios da Imageo LightStrip Branca durante o maior
período possível.
Confirme que a embalagem contém os seguintes itens:
-
LightStrip Branca
2x clipes de fixação
Alimentação
4x parafusos e fita-gomada de dupla face
Instruções de utilização:
1a 1b Com os 2 clipes de fixação, fixe a Imageo LightStrip Branca numa superfície
plana e limpa. 2a Ligue a fonte de alimentação à tomada eléctrica e, com o botão de
ligar/desligar, 2b acenda a Imageo LightStrip Branca.
Possibilidades de extensão:
3a Remova a tampa de protecção. 3b Se desejar, poderá combinar até 3 Imageo LightStrips Brancas numa única fonte de alimentação. 3c Ligue as LightStrips entre si.
Limpeza/Manutenção:
Retire o carregador da tomada. A fonte de alimentação pode ser limpa com um pano
seco. A Imageo LightStrip Branca pode ser limpa com um pano húmido. Não utilize
agentes de limpeza!
Instruções de segurança:
- Não fixe a Imageo LightStrip Branca a pele humana ou animal.
- Mantenha a Imageo LightStrip Branca afastada de líquidos e zonas húmidas.
- Por razões de segurança, não deve abrir o sistema electrónico da Imageo LightStrip
Branca.
- Não permita que as crianças brinquem com ela.
- Não use a Imageo LightStrip Branca caso apresente danos.
- Este produto foi concebido apenas para uso em interiores.
- Antes de o acender, ligue todos os conectores correctamente e em segurança.
- Não o coloque perto de fontes de calor para evitar danos no aparelho devido a
aumentos de temperatura.
- Não dobre o produto quando duas LightStrips estão ligadas entre si.
Adaptador:
Modelo:
Entrada:
Saída:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Segurança ambiental:
A Imageo LightStrip Branca é um aparelho LED fabricado com materiais e peças recicláveis de elevada qualidade. Ao eliminar a embalagem, respeite sempre os regulamentos locais e as possibilidades de reciclagem ao seu dispor.
A Imageo LightStrip Branca deve ser eliminada de acordo com os regulamentos locais.
Garantia:
A garantia de um ano da Philips é válida se o produto for utilizado de acordo com as
instruções e fins previstos. Serão aceites pedidos de reclamação apenas com entrega da
prova de compra original (factura, talão ou recibo) indicando a data de compra, o nome
do fornecedor e descrição do produto.
A garantia da Philips é invalidada se:
- os dados tiverem sido alterados, riscados, eliminados ou tornados ilegíveis;
- a descrição do produto tiver sido alterada, riscada, eliminada ou tornada ilegível;
- a causa do defeito se dever a circunstâncias extremas extrínsecas ao aparelho — por
exemplo, trovoadas, inundações, incêndios, uso incorrecto ou negligência.
- A Imageo LightStrip Branca não deve ser desmontada. Se o seu produto Philips não
funcionar correctamente, recomendamos que consulte primeiro as instruções do
produto.
Peças sobresselentes
As peças sobresselentes podem ser encomendadas através do Web site da Philips.
Visite: www.philips.com/homelighting e clique em SparePart WebShop (Loja Web para
peças sobresselentes).
Se não encontrar a solução que pretende, pode contactar o seu fornecedor, consultar
o Web site da Philips em www.philips.com/homelighting ou contactar a linha de assistência da Philips: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holanda.
Fabricado na China
Imageo LightStrip Alb Instrucţiuni de instalare
Nu uitaţi să citiţi aceste instrucţiuni înainte de a utiliza produsul.
Felicitări pentru achiziţie!
Vă mulţumim pentru achiziţionarea setului Imageo LightStrip Alb. Urmând instrucţiunile,
vă veţi bucura de beneficiile complete ale produsului Imageo LightStrip Alb pentru o
durată de viaţă cât mai lungă.
Asiguraţi-vă că pachetul conţine următoarele articole:
-
LightStrip Alb
2x Cleme de montare
Sursă de alimentare
4x Şuruburi şi bandă dublu adezivă
Instrucţiuni de utilizare:
1a 1b Fixaţi produsul Imageo LightStrip Alb pe o suprafaţă plană şi curată cu ajutorul
celor 2 cleme de montare. 2a Conectaţi sursa de alimentare la priza de perete şi
utilizaţi comutatorul Pornit/Oprit 2b pentru a aprinde Imageo LightStrip Alb.
Posibilităţi de extindere:
3a Îndepărtaţi capacul de protecţie. 3b Dacă doriţi, este posibil să combinaţi până la 3
produse Imageo LightStrip Alb la o sursă de alimentare.
3c Conectaţi produsele LightStrip între ele.
Curăţare / Întreţinere:
Scoateţi ştecherul din priza de perete. Sursa de alimentare poate fi curăţată cu o cârpă
uscată. Imageo LightStrip Alb poate fi curăţat cu o cârpă uscată. Nu utilizaţi agenţi de
curăţare!
Instrucţiuni de siguranţă:
- Nu atingeţi Imageo LightStrip Alb de pielea umană sau animală.
- Menţineţi Imageo LightStrip Alb la distanţă de lichide şi de umiditate.
- Din motive de siguranţă, sistemul electronic al produsului Imageo LightStrip Alb nu
trebuie dezasamblat.
- Nu permiteţi copiilor să se joace cu acesta.
- Nu utilizaţi Imageo LightStrip Alb dacă este deteriorat.
- Acest produs este destinat numai uzului în spaţii închise.
- Asiguraţi-vă de conectarea în siguranţă a tuturor conectorilor înainte de a aprinde
produsul.
- Nu îl instalaţi lângă o sursă de căldură pentru a evita deteriorarea din cauza temperaturii crescute.
- Nu îndoiţi produsul când două multe LightStrip sunt conectate între ele.
Adaptor:
Model:
Intrare:
Ieşire:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Siguranţa şi protecţia mediului:
Imageo LightStrip Alb este un produs cu LED, fabricat din materiale şi componente de înaltă calitate, reciclabile. La aruncarea ambalajului, respectaţi întotdeauna
reglementările locale şi posibilităţile disponibile pentru reciclare.
Imageo LightStrip Alb ar trebui aruncat în conformitate cu reglementările locale.
Garanţie:
Garanţia de un an de la Philips este valabilă dacă produsul este utilizat în conformitate
cu instrucţiunile şi în scopul pentru care a fost destinat. Revendicările vor fi acceptate
doar la prezentarea dovezii originale de achiziţie (factură, bon sau chitanţă) în care sunt
incluse data achiziţiei, numele distribuitorului şi descrierea produsului.
Garanţia Philips este anulată dacă:
- Orice a fost schimbat, barat, şters sau făcut ilizibil.
- Descrierea produsului a fost modificată, barată, ştearsă sau făcută ilizibilă.
- Un defect este provocat de circumstanţe extreme independente de aparat, de exemplu fulger, inundaţie, incendiu, utilizare incorectă sau neglijenţă.
- Imageo LightStrip Alb nu trebuie dezasamblat. Dacă produsul dvs. Philips nu
funcţionează corect, vă recomandăm să consultaţi mai întâi instrucţiunile de utilizare.
Piese de schimb
Piesele de schimb pot fi comandate de pe site-ul Philips. Deplasare la:
www.philips.com/homelighting şi faceţi clic pe SparePart WebShop (Magazin virtual
piese de schimb).
Dacă nu puteţi găsi soluţia, puteţi contacta distribuitorul dvs., puteţi consulta site-ul
Philips al consumatorului la adresa www.philips.com/homelighting sau apela la biroul de
asistenţă Philips Service: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Fabricat în China
Imageo LightStrip White Инструкции по установке
Перед эксплуатацией продукта ознакомьтесь с данной
информацией.
Поздравляем с удачной покупкой!
Благодарим вас за покупку устройства Imageo LightStrip White. Выполнение
данных инструкций позволит вам пользоваться всеми преимуществами продукта
LightStrip White в течение максимально долгого периода времени.
Проверьте наличие следующих частей комплекта:
-
LightStrip White
2x монтажных крепления
Источник питания
4x винта и двусторонняя клейкая лента
Инструкции по эксплуатации:
1a 1b С помощью двух монтажных креплений установите Imageo LightStrip
White на плоской и чистой поверхности. 2a Подключите источник питания к
розетке электросети и, с помощью переключателя вкл./выкл. 2b Включите Imageo
LightStrip White.
Возможность расширения:
3a Снимите защитный колпачок. 3b При необходимости можно подключить
3 лампы Imageo LightStrips White (в комплект не входят) к одному источнику
питания. 3c Подсоедините LightStrips друг у другу.
Чистка / уход:
Извлеките зарядное устройство из розетки электросети. Очистите источник
питания с помощью сухой ткани. Очистите Imageo LightStrip White с помощью
влажной ткани. Не используйте чистящие средства!
Инструкции по безопасности:
Запрещается наклеивать Imageo LightStrip White на кожу человека или животного.
Берегите Imageo LightStrip White от влажности и попадания жидкости.
Из соображений безопасности не следует вскрывать электронную систему Imageo
LightStrip White.
Берегите от детей.
- Запрещается эксплуатировать Imageo LightStrip White при наличии
повреждений.
- Данный продукт предназначен только для использования в помещении.
- Перед включением убедитесь в правильном и безопасном выполнении всех
соединений.
- Запрещается устанавливать возле источников тепла во избежание повреждения
продуктов вследствие нагревания.
- Не сгибайте изделие, если соединены две лампы LightStrips.
Адаптер
Модель:
Вход:
Выход:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Безопасность и защита окружающей среды
Imageo LightStrip White - это светодиодный продукт, изготовленный из
высококачественных материалов и деталей, подлежащих утилизации. При
утилизации упаковочных материалов соблюдайте местные законодательные
требования и используйте доступные средства утилизации.
Imageo LightStrip White следует утилизировать в соответствии с местными
законодательными требованиями.
Гарантия:
Годовая гарантия Philips действительна при условии использования прибора в
соответствии с инструкциями и по назначению. Претензии могут быть приняты
только при предъявлении оригинального документа о приобретении (счет,
товарный чек или квитанция) с указанием даты покупки,наименования продавца
и описания изделия.
Гарантия Philips недействительна,если:
- что-либо изменено, перечеркнуто, удалено или написано неразборчиво;
- описание продукта изменено, перечеркнуто, удалено или написано
неразборчиво;
- дефект вызван исключительными обстоятельствами, не предусмотренными
для прибора, например, молнией, наводнением, пожаром, неправильным или
небрежным использованием;
- Запрещается разбирать Imageo LightStrip White. Если продукт Philips не работает
должным образом, мы рекомендуем прежде всего обратиться к инструкциям
по эксплуатации.
Запасные части
Запасные части можно заказать через веб-сайт Philips. Перейдите по адресу:
www.philips.com/homelighting и щелкните Интернет-магазин запасных частей.
Если проблему не удается решить, обратитесь по месту продажи,
проконсультируйтесь на веб-сайте поддержки потребителей Philips по адресу
www.philips.com/homelighting или позвоните в службу технической поддержки
Philips.
+800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I № 10461
5600 VB, Эйндховен, Нидерланды.
Сделано в Китае
Svietidlo Imageo LightStrip White
Pokyny na inštaláciu
Skôr, ako začnete výrobok používať, prečítajte si tieto pokyny.
Gratulujeme k vášmu nákupu!
Ďakujeme, že ste si zakúpili súpravu svietidla Imageo LightStrip White. Pri dodržiavaní
týchto pokynov budete môcť čo najdlhšie využívať všetky výhody výrobku Imageo
LightStrip White.
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledovné položky:
-
Svietidlo LightStrip White
2 montážne svorky
Zdroj napájania
4 skrutky a obojstranná páska
Návod na použitie:
1a 1b Pripevnite svietidlo Imageo LightStrip White na rovný a čistý povrch pomocou
2 montážnych svoriek. 2a Zapojte zdroj napájania do sieťovej zásuvky a pomocou
vypínača 2b rozsvieťte svietidlo Imageo LightStrip White.
Možnosti rozšírenia:
3a Odstráňte ochranný kryt. 3b Ak chcete, môžete skombinovať 3 farebné svetlá
Imageo LightStrip (nedodávajú sa) cez jedno sieťové napájanie.
3c Pripojte k sebe svietidlá LightStrip.
Čistenie a údržba:
Vytiahnite nabíjačku zo zásuvky. Zdroj napájania možno čistiť suchou tkaninou. Svietidlo
Imageo LightStrip White možno čistiť vlhkou tkaninou. Nepoužívajte čistiace prostriedky!
Bezpečnostné pokyny:
- Neupevňujte svietidlo Imageo LightStrip White na pokožku ľudí ani zvierat.
- Uchovávajte svietidlo Imageo LightStrip White na miestach, kde nie sú prítomné
kvapaliny ani vlhkosť.
- Z bezpečnostných dôvodov neotvárajte elektronický systém svietidla Imageo
LightStrip White.
- Nedovoľte, aby sa so svietidlom hrali deti.
- Ak je svietidlo Imageo LightStrip White poškodené, nepoužívajte ho.
- Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri.
- Pred rozsvietením svietidla skontrolujte, či sú všetky konektory bezpečne a správne
zapojené.
- Neumiestňujte svietidlo do blízkosti zdrojov tepla, aby nedošlo k poškodeniu
výrobku vysokou teplotou.
- Pri spojení dvoch svietidiel LightStrip výrobok neohýbajte.
Adaptér:
Model:
Vstup:
Výstup:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Bezpečnosť a životné prostredie:
Svietidlo Imageo LightStrip White predstavuje výrobok s technológiou LED, ktorý je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí umožňujúcich recyklovanie. Pri likvidácii
balenia vždy dodržiavajte miestne predpisy a využite dostupné možnosti recyklácie.
Pri likvidácii svietidla Imageo LightStrip White dodržiavajte miestne predpisy.
Záruka:
Jednoročná záruka spoločnosti Philips platí, ak sa výrobok používa v súlade s pokynmi a
na účel, na ktorý je určený. Reklamácia bude uznaná len po predložení originálu dokladu
o kúpe (faktúra, pokladničný blok alebo potvrdenka) s uvedením dátumu zakúpenia,
názvu predajcu a popisu výrobku.
Záruka spoločnosti Philips zaniká, ak:
- akákoľvek položka bola zmenená, prečiarknutá, vymazaná alebo sa stala nečitateľnou,
- popis výrobku bol zmenený, prečiarknutý, vymazaný alebo sa stal nečitateľným,
- porucha je spôsobená mimoriadnymi okolnosťami, ktoré priamo nesúvisia so
zariadením, napríklad bleskom, povodňou, požiarom, nesprávnym používaním alebo
nedbanlivosťou.
- Svietidlo Imageo LightStrip White nie je určené na rozoberanie. Ak váš výrobok Philips nepracuje správne, odporúčame, aby ste si najskôr prečítali pokyny na používanie.
Náhradné súčiastky
Náhradné súčiastky možno objednať na webovej lokalite spoločnosti Philips. Prejdite
na lokalitu:
www.philips.com/homelighting a kliknite na položku SparePart WebShop (Internetový
obchod s náhradnými súčiastkami).
Ak nemôžete nájsť riešenie, obráťte sa na predajcu alebo navštívte webovú lokalitu
spoločnosti Philips pre zákazníkov na adrese www.philips.com/homelighting alebo
zavolajte na servisnú linku spoločnosti Philips: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandsko.
Vyrobené v Číne
Imageo LightStrip White Navodila za namestitev
Pred uporabo izdelka preberite ta navodila.
Čestitamo vam za nakup!
Hvala, ker ste kupili komplet Imageo LightStrip White. Z upoštevanjem navodil lahko
najdlje izkoriščate vse prednosti svetilke Imageo LightStrip White.
Preverite, ali paket vključuje naslednje predmete:
-
LightStrip White
2 namestitveni zaponki
Napajalnik
4 vijake in dvostranski trak
Navodila za uporabo:
1a 1b Imageo LightStrip White z dvema namestitvenima zaponkama pritrdite na ravno
in čisto površino. 2a Napajalnik vključite v omrežno vtičnico in stikalom za vklop/
izklop 2b vključite Imageo LightStrip White.
Možnosti širitve:
3a Odstranite zaščitni pokrovček. 3b Če želite, lahko na napajanje skupaj priklopite
tri svetilke Imageo LightStrip White (niso priložene). 3c Medsebojno povežite svetilke
LightStrip.
Čiščenje/vzdrževanje:
- Polnilnik izklopite iz omrežne vtičnice. Napajalnik lahko očistite s suho krpo. Imageo
LightStrip White lahko očistite s suho krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
- Varnostna navodila:
- Imageo LightStrip White ne postavljajte na kožo ljudi ali živali.
- Imageo LightStrip White ne hranite ali uporabljajte blizu tekočine ali vlage.
- Iz varnostnih razlogov ne odpirajte elektronskega sistema svetilke Imageo LightStrip
White.
- Ne dovolite, da bi se z njo igrali otroci.
- Poškodovane svetilke Imageo LightStrip White ne uporabljajte.
- Ta izdelek je namenjen samo uporabi v zaprtih prostorih.
- Preden vklopite svetilko, preverite, da so vsi konektorji pravilno in varno vključeni.
- Svetilke ne nameščajte blizu toplotnih virov, da preprečite njeno poškodovanje zaradi
povišane temperature.
- Izdelka ne upogibajte, če sta združeni dve svetilki LightStrip.
Adapter:
Model:
Vhod:
Izhod:
1a
1b
on/off
2b
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Varnost in okolje:
Svetilka Imageo LightStrip White je izdelek LED iz visokokakovostnih materialov in
delov, ki jih je mogoče reciklirati. Pri odlaganju embalaže upoštevajte lokalne predpise in
izkoristite možnosti recikliranja.
Svetilko Imageo LightStrip White odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
Garancija:
Philipsova enoletna garancija je veljavna pod pogojem, da izdelek uporabljate v skladu
z navodili in v pravi namen. Reklamacije bomo upoštevali samo, če izdelku priložite
originalno potrdilo o nakupu (račun, blagajniški listek ali drugo potrdilo), na katerem so
navedeni datum nakupa, naziv prodajalca in opis izdelka.
2a
Philipsova garancija je razveljavljena v naslednjih primerih:
- Če je bilo kaj spremenjeno, prečrtano, izbrisano ali spremenjeno.
- Če je bil opis izdelka spremenjen, prečrtan, izbrisan ali zabrisan.
- Če so vzrok za okvaro skrajne razmere, ki niso značilne za izdelek, kot so strela,
poplava, požar, nepravilna uporaba ali malomarnost.
- Svetilke Imageo LightStrip White ne razstavljajte. Če Philipsov izdelek ne deluje
pravilno, najprej preberite navodila za uporabo.
Rezervni deli
Rezervne dele lahko naročite na Philipsovi spletni strani. Pojdite na:
www.philips.com/homelighting in kliknite na SparePart WebShop.
3a
Če ne morete najti rešitve, se obrnite na prodajalca, obiščite spletno stran za uporabnike Philipsovih izdelkov na naslovu www.philips.com/homelighting ali pokličite center
za podporo uporabnikom Philips:
+800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nizozemska.
Izdelano na Kitajskem
3b
Imageo LightStrip White Uputstvo za montažu
Pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe proizvoda.
Čestitamo na kupovini!
Hvala vam što ste kupili komplet Imageo LightStrip White. Ako budete pratili ova
uputstva, moći ćete da na najbolji način koristite proizvod LightStrip White i obezbedite
najduži vek trajanja.
3c
Proverite da li se u paketu nalaze sledeće stavke:
-
LightStrip White
2 držača za montažu
Napajanje
4 vijka i dvostrana traka
Uputstvo za upotrebu:
- Güç kaynağı
- 4x Vida ve çift taraflı bant
1a 1b Pričvrstite Imageo LightStrip White na ravnu i čistu površinu pomoću 2 držača
za montažu. 2a Priključite napajanje u zidnu utičnicu, zatim pritisnite prekidač za
uključivanje/isključivanje 2b da biste uključili lampu Imageo LightStrip White.
Kullanım talimatları:
3a Skinite zaštitnu kapicu. 3b Ako želite, možete povezati do 3 lampe Imageo LightStrip White (nisu u kompletu) i koristiti ih sa istim napajanjem.
3c Povežite LightStrip lampe jednu za drugu.
Uzatma olanakları:
Mogućnost proširenja:
Čišćenje / održavanje:
Izvadite punjač iz zidne utičnice. Napajanje se može očistiti suvom krpom. Imageo LightStrip White može se čistiti vlažnom krpom. Ne koristite sredstva za čišćenje!
Bezbednosna uputstva:
- Ne pričvršćujte Imageo LightStrip White na kožu ljudi ili životinja.
- Imageo LightStrip White čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Iz bezbednosnih razloga, elektronski sistem lampe Imageo LightStrip White ne sme
se otvarati.
- Ne dozvoljavajte deci da se igraju sa proizvodom.
- Ne koristite lampu Imageo LightStrip White ako je oštećena.
- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom.
- Vodite računa da pre uključivanja pravilno i bezbedno povežete sve konektore.
- Ne stavljate proizvod pored izvora toplote kako ne bi došlo do oštećenja usled rasta
temperature.
- Ne savijajte proizvod ako su dve lampe LightStrip povezane jedna na drugu.
Adapter:
Model:
Ulaz:
Izlaz:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
8 VA / 500 mAh
16 V
Imageo LightStrip White pripada klasi LED proizvoda, napravljenih od visokokvalitetnog materijala i delova koji se mogu reciklirati. Pri odlaganju pakovanja, obavezno se
pridržavajte lokalnih propisa i reciklirajte ih, ako je moguće.
Imageo LightStrip White se mora odložiti u skladu sa lokalnim propisima.
Garancija:
Jednogodišnja garancija kompanije Philips važi pod uslovom da se proizvod koristi u
skladu sa uputstvom i u predviđenu svrhu. Reklamacije se prihvataju samo uz originalni
dokaz o kupovini (fakturu ili račun) sa datumom kupovine, imenom distributera i
opisom proizvoda.
Philips garancija prestaje da važi ako je:
- Bilo šta promenjeno, precrtano, izbrisano ili je namerno učinjeno nečitljivim.
- Opis proizvoda promenjen, precrtan, izbrisan ili je namerno učinjen nečitljivim.
- Do problema došlo usled ekstremnih okolnosti, a ne zbog samog proizvoda, npr.
usled udara groma, poplave, požara, nepravilne upotrebe ili nemara.
- Imageo LightStrip White se ne sme rastavljati. Ako vaš Philips proizvod ne radi
pravilno, preporučujemo da prvo pročitate uputstvo za upotrebu.
Rezervni delovi
Rezervni delovi se mogu naručiti sa Web lokacije kompanije Philips. Posetite adresu:
www.philips.com/homelighting i kliknite na SparePart WebShop.
Ako ne možete da pronađete rešenje, možete se obratiti prodavcu, posetiti Philips
Web lokaciju za potrošače na adresi www.philips.com/homelighting ili pozvati tehničku
podršku kompanije Philips: +800 7445 4775.
Proizvedeno u Kini
Imageo LightStrip White Installationsinstruktioner
Läs igenom de här instruktionerna innan du använder produkten.
Grattis till inköpet!
Tack för att du har köpt Imageo LightStrip White-setet. Genom att följa instruktionerna
kan du njuta av alla fördelar med Imageo LightStrip White under längsta möjliga tid.
Kontrollera att förpackningen innehåller följande artiklar:
-
LightStrip White
2 monteringsklämmor
Strömförsörjningsenhet
4 skruvar och dubbelhäftande tejp
Användningsinstruktioner:
1a 1b Sätt fast Imageo LightStrip White på en plan och ren yta med de två monteringsklämmorna. 2a Anslut strömförsörjningsenheten till vägguttaget och använd på/
av-knappen 2b till att tända Imageo LightStrip White.
Förlängningsmöjligheter:
3a Ta bort skyddskåpan. 3b Om du vill kan du kombinera 3 Imageo LightStrip Whiteenheter (medföljer inte) på en strömförsörjningsenhet.
3c Anslut LightStrip-enheterna till varandra.
Rengöring/underhåll:
Dra ut laddaren ur vägguttaget. Strömförsörjningsenheten kan rengöras med en
torr trasa. Imageo LightStrip White kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inte
rengöringsmedel.
Säkerhetsföreskrifter:
Fäst inte Imageo LightStrip White på människor eller djur.
Håll Imageo LightStrip White borta från vätskor och fuktiga miljöer.
Av säkerhetsskäl får det elektroniska systemet i Imageo LightStrip White inte öppnas.
Låt inte barn leka med den.
Använd inte Imageo LightStrip White om den är skadad.
Produkten är endast avsedd för användning inomhus.
Se till att du har anslutit alla kontakter på ett säkert och korrekt sätt innan du tänder
enheten.
- Installera inte enheten i närheten av en värmekälla. Den kan då skadas på grund av
temperaturökningen.
- Böj inte produkten när två LightStrip-enheter är sammankopplade.
-
Adapter:
Modell:
Ingång:
Utgång:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Säkerhet och miljö:
Imageo LightStrip White är en lysdiodprodukt som är tillverkad av högkvalitativa material och delar som kan återvinnas. När du kasserar förpackningen ska du alltid följa de
lokala föreskrifterna och tillgängliga möjligheter till återvinning.
Imageo LightStrip White ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.
Garanti:
Philips ettårsgaranti gäller om produkten används i enlighet med instruktionerna och
för avsedda ändamål. Anspråk accepteras endast vid uppvisande av det ursprungliga
inköpsbeviset (faktura eller försäljningskvitto) där inköpsdatum, återförsäljarnamn och
produktbeskrivning anges.
Philips garanti gäller inte i följande fall:
- Något har ändrats, kryssats över, tagits bort eller gjorts oläsligt.
- Produktbeskrivningen har ändrats, kryssats över, tagits bort eller gjorts oläslig.
- En skada har orsakats av extrema förhållanden som inte härrör från enhetens egna
egenskaper, till exempel blixtnedslag, översvämning, brand, felaktig användning eller
vårdslöshet.
- Imageo LightStrip White får inte monteras isär. Om din Philips-produkt inte fungerar
ordentligt rekommenderar vi att du läser användningsinstruktionerna först.
Reservdelar
Reservdelar kan beställas från Philips webbplats. Gå till:
www.philips.com/homelighting och klicka på SparePart WebShop (webbutik för
reservdelar).
Om du inte hittar lösningen kan du kontakta återförsäljaren, besöka Philips konsumentwebbplats på www.philips.com/homelighting eller ringa Philips kundtjänst:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nederländerna.
Tillverkad i Kina
Imageo LightStrip White Montaj talimatları
Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okumak için vakit ayırın.
Ürünümüzü satın aldığınız için tebrikler!
Imageo LightStrip White setini aldığınız için teşekkürler. Talimatları izleyerek, mümkün
olan en uzun süre boyunca Imageo LightStrip White ürününün tüm avantajlarından
yararlanacaksınız.
Paketin aşağıdakileri içerdiğinden emin olmak için kontrol edin:
- LightStrip White
- 2x Montaj klipsi
3a Koruyucu kapağı çıkarın. 3b İsterseniz, 3 adet Imageo LightStrips White’ı (birlikte
verilmez) ürününü tek bir güç kaynağına bağlayabilirsiniz. 3c LightStrip’leri birbirine
bağlayın.
Temizlik/ Bakım:
Şarj ünitesini prizden çıkarın. Güç kaynağı, kuru bir bez ile temizlenebilir. Imageo LightStrip White, nemli bir bez ile temizlenebilir. Temizlik malzemesi kullanmayın!
Güvenlik talimatları:
Imageo LightStrip White’ı insan veya hayvan derisi ile temas ettirmeyin.
Imageo LightStrip White’ı sıvılardan ve nemden uzak tutun.
Güvenlik nedeniyle, Imageo LightStrip White elektronik sistemi açılmamalıdır.
Çocukların ürünle oynamasına izin vermeyin.
Hasar görmüşse Imageo LightStrip White’ı kullanmayın.
Bu ürün, sadece iç mekanlarda kullanım içindir.
Yakmadan önce, tüm konnektörleri güvenli ve doğru şekilde bağladığınızdan emin
olun.
- Sıcaklık artışı nedeniyle ürünün zarar görmesini önlemek için ısı kaynaklarının
yakınına kurmayın.
- İki adet LightStrips birbirine bağlı iken ürünü eğmeyin.
-
Adaptör:
Bezbednost i životna sredina:
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nizozemska.
1a 1b Imageo LightStrip White’ı, 2 montaj klipsi ile süz ve temiz bir yüzeye tutturun.
2a Güç kaynağını duvar prizine bağlayın ve Imageo LightStrip White’ı yakmak için açma/
kapama anahtarını (2b) kullanın.
Model:
Giriş:
Çıkış:
PS1605 - PH - W
100-240 V~ 50/60 Hz 10W
8VA / 500 mAh
16V
Güvenlik ve çevre:
Imageo LightStrip White, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan
üretilmiş bir LED ürünüdür. Ambalajı atarken, her zaman yerel düzenlemeleri ve geri
dönüşüm için mümkün olan olanakları izleyin.
Imageo LightStrip White, yerel düzenlemelere uygun şekilde imha edilmelidir.
Garanti:
Philips’in bir yıllık garantisi, ürün talimatlara ve amacına uygun kullanıldığı sürece geçerlidir. Talepler sadece, satın alma tarihi, bayi adı ve ürünün tanımını gösteren orijinal satın
alma belgesi (fatura, satış fişi) gösterilirse kabul edilecektir.
Philips garantisi aşağıdaki koşullarda geçersiz olur:
- Herhangi bir şeyin değiştirilmesi, karalanması, silinmesi veya okunmaz hale getirilmesi.
- Ürün tanımının değiştirilmesi, karalanması, silinmesi veya okunmaz hale getirilmesi.
- Yıldırım, sel, yangın, yanlış kullanım ya da ihmalkarlık gibi cihazla ilgili olmayan nedenlerle bir bozukluk olduğunda.
- Imageo LightStrip White sökülmemelidir. Philips ürününüz düzgün şekilde
çalışmıyorsa, kullanım için öncelikle talimatlara başvurmanızı öneririz.
Yedek parçalar
Yedek parçalar Philips Internet sitesinden sipariş edilebilir. www.philips.com/homelighting adresine gidin ve Yedek Parça Internet Mağazası’nı tıklatın.
Çözüm bulamazsanız, bayinizle iletişim kurabilir, www.philips.com/homelighting
adresindeki Philips müşteri Internet sitesine başvurabilir veya Philips Servis masasını
arayabilirsiniz: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Hollanda.
Çin’de üretilmiştir
Світильник Imageo LightStrip White
Інструкції зі встановлення
Будь ласка, прочитайте ці інструкції перед тим, як
використовувати виріб.
Вітаємо Вас із покупкою!
Дякуємо за те, що Ви придбали комплект Imageo LightStrip White. Дотримуючись
даних інструкцій, Ви зможете максимально довго насолоджуватись усіма
перевагами виробу Imageo LightStrip White.
Перевірте наявність в упакуванні таких елементів:
-
світильник LightStrip White
2 фіксатори для монтажу
блок живлення
4 гвинти та двостороння стрічка
Інструкції з використання:
1a 1b Встановіть світильник Imageo LightStrip White на рівну та чисту поверхню
за допомогою 2 фіксаторів для монтажу. 2a Під’єднайте блок живлення до
розетки та увімкніть світильник Imageo LightStrip White, використовуючи вимикач
2b .
Можливості подовження:
3a Зніміть захисний ковпачок. 3b За бажанням, на одному блоці живлення
можна поєднати 3 лампи Imageo LightStrips White (не додаються). 3c З’єднайте
світильники LightStrips один з одним.
Чищення та догляд:
Від’єднайте зарядний пристрій від розетки. Блок живлення можна чистити сухою
ганчіркою. Світильник Imageo LightStrip White можна чистити вологою ганчіркою.
Не використовуйте засоби для чищення!
Заходи безпеки:
Не встановлюйте світильник Imageo LightStrip White на людську шкіру чи шкіру
тварин.
Тримайте світильник Imageo LightStrip White подалі від рідин та вологості.
З міркувань безпеки не відкривайте електронну систему світильника Imageo
LightStrip White.
- Не дозволяйте дітям гратися з виробом.
- Не використовуйте світильник Imageo LightStrip White, якщо його пошкоджено.
- Виріб призначений виключно для використання у приміщенні.
- Перед тим, як увімкнути виріб, переконайтеся, що усі з’єднання правильно та
безпечно під’єднані.
- Для запобігання пошкодженню виробу через підвищену температуру, не
встановлюйте його поблизу джерел тепла.
- Не згинайте виріб, коли дві лампи LightStrips з’єднані докупи.
Адаптер:
Модель:
Вхід:
Вихід:
PS1605 - PH - W
100-240 В - 50/60 Гц 10 Вт
8 В-А / 500 мА
16 В
Безпека та навколишнє середовище:
Світильник LightStrip White - це світлодіодний виріб, виготовлений із
високоякісних матеріалів та частин, придатних для повторної переробки. Під
час утилізації упакування завжди дотримуйтеся місцевих правил та доступних
можливостей утилізації.
Утилізуйте світильник Imageo LightStrip White відповідно до
місцевих норм.
Гарантія:
Гарантія Philips дійсна впродовж одного року, за умов використання виробу
згідно інструкцій та за призначенням. Претензії приймаються лише за умови
надання оригіналу документа про купівлю (рахунку або квитанції), де вказано дату
придбання, ім’я дилера та опис товару.
Гарантія Philips анулюється, якщо:
- щось було змінено, викреслено, витерто або доведено до нечитабельного стану;
- опис товару було змінено, викреслено, витерто або доведено до
нечитабельного стану;
- дефект виник за надзвичайних умов, для яких цей виріб не передбачений,
наприклад, внаслідок блискавки, повені, пожежі, неправильного використання
або недбалості.
- Не розбирайте світильник Imageo LightStrip White. Якщо виріб Philips не працює
належним чином, радимо спершу прочитати інструкції з використання.
Запасні частини
Запасні частини можна замовити на веб-сайті Philips. Відвідайте сторінку:
www.philips.com/homelighting та клацніть SparePart WebShop (веб-магазин
запчастин).
Якщо Ви не можете знайти рішення проблеми самостійно, зверніться до свого
дилера, на веб-сайт для споживачів Philips www.philips.com/homelighting чи
зателефонуйте у відділ обслуговування Philips за номером.
+800 7445 4775
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Виготовлено у Китаї
20-05-2008 16:51:35
C
7
8
© Copyright
Distributor
Satenrozen 13
2550 Kontich – Belgium
Addendum
MX0 000 110
A R46
Last update:
28/08/09
100%
50%
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement