Philips Indirect light 69132/55/PH

Philips Indirect light 69132/55/PH
EN Imageo LightStrip Color 2-set Installation instructions
CS Sada 2 svítidel Imageo LightStrip Color Pokyny k instalaci
Než začnete výrobek používat, věnujte chvíli přečtení
těchto pokynů.
Blahopřejeme vám k nákupu!
Please take some time to read this before using the product.
Congratulations on your purchase!
Thank you for buying the Imageo LightStrip Color 2-set. By following the instructions you
will enjoy the full benefits of the Imageo LightStrip Color product for the longest possible
period.
Děkujeme, že jste si zakoupili sadu 2 svítidel Imageo LightStrip Color. Dodržení zde uvedených pokynů vám zajistí plné využití výhod výrobku Imageo LightStrip Color po nejdelší
možnou dobu.
Check to make sure the package contains the following items:
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:
- 2x LightStrip Color
- 4x Mounting clips
- Power supply
- 8x Screws
- 4x Double sided tape
- 2x svítidlo LightStrip Color
- 4x montážní svorky
- Napájecí zdroj
- 8x šroubky
- 4x oboustrannou lepicí pásku
Instructions for use:
1a 1b Fix the Imageo LightStrip Color on a flat and clean surface with the
2 mounting clips. 2a Connect the power supply to the Imageo LightStrip Color. Connect the
power supply to the wall socket and use the on/off switch to light up the Imageo LightStrip
Color. 2b On the controller there is a button “color change”. Use the “color change” button
to select the color you prefer. Red is the first color, which appears when you switch on the
Imageo LightStrip Color. Push the button once to go to the next color. The sequence of the
colors is: red, green, blue, yellow, cyan, purple and color. To enjoy the automatic color-changing mode, push the “color change” button until you reach the red light color again. Then the
automatic color-changing mode will start.
Extension possibilities:
3a Remove protection cap. 3b If you like, it is possible to combine 2 Imageo LightStrips
Color (not included) on one power supply. 3c Make sure the connection is tight. Connect
the Imageo LightStrip Color with the front connector of the power supply. Plug the power
supply into the wall socket and then light up the LightStrip by using the on/off switch.
Remove the charger from the wall socket. The power supply can be cleaned with a dry cloth.
The Imageo LightStrip Color can be cleaned with a damp cloth. Do not use cleaning agents!
Safety instructions:
3a Odstraňte ochrannou krytku. 3b Pokud chcete, můžete zkombinovat 2 svítidla Imageo
LightStrip Color (nejsou součástí dodávky) na jeden zdroj napájení. Propojte svítidla LightStrip. 3c Zkontrolujte, zda je připojení provedeno bezpečně a správně. Připojte svítidlo Imageo LightStrip Colour k přednímu konektoru napájení. Připojte napájení do síťové zásuvky a
poté pomocí tlačítka pro zapnutí a vypnutí rozsviťte svítidlo LightStrip.
Čištění a údržba:
Vyjměte nabíječku ze síťové zásuvky. Napájení lze vyčistit suchým hadříkem. Svítidlo Imageo
LightStrip Color je možné čistit navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky!
- Do not stick the Imageo LightStrip Color on human or animal skin.
- Keep the Imageo LightStrip Color away from liquids and damps.
- For safety reasons, the Imageo LightStrip Color electronic system should not be opened.
- Do not allow children to play with it.
- Do not use the Imageo LightStrip Color if it is damaged.
- This product is intended for indoor use only.
- Make sure to connect all the connectors safely and correctly before lighting up.
- Please don’t install it near heat-source to avoid damaging the products because
of temperature increasing.
- Do not bend the product when two or more LightStrips are connected together.
Model: Input: Output: 1a 1b Upevněte svítidlo Imageo LightStrip Color na rovný a čistý povrch pomocí
2 montážních svorek. 2a Připojte napájení ke svítidlu Imageo LightStrip Color. Připojte
napájení do síťové zásuvky a pomocí tlačítka pro zapnutí a vypnutí rozsviťte svítidlo Imageo
LightStrip Color. 2b Na ovladači naleznete tlačítko „color change“ (Změna barvy). Pomocí
tlačítka „color change“ (Změna barvy) můžete vybrat upřednostňovanou barvu. První barvou
je červená, která se rozsvítí při zapnutí svítidla Imageo LightStrip Color. Jedním stisknutím
tlačítka přejděte k další barvě. Pořadí barev je následující: červená, zelená, modrá, žlutá, tyrkysová, purpurová a proměnlivá. Chcete-li použít režim automatické změny barev, stiskněte
tlačítko „color change“ (Změna barvy), dokud se svítidlo znovu nerozsvítí červeně. Poté se
spustí režim automatické změny barev.
Možnosti rozšíření:
Cleaning/Maintenance:
Adapter:
Pokyny pro použití:
Bezpečnostní pokyny:
- Nelepte svítidlo Imageo LightStrip Color na pokožku lidí ani živočichů.
- Udržujte svítidlo Imageo LightStrip Color mimo dosah kapalin a vlhkosti.
- Elektronický systém svítidla Imageo LightStrip Color nesmí být z bezpečnostních
důvodů otevírán.
- Nedovolte, aby si s výrobkem hrály děti.
- Nepoužívejte svítidlo Imageo LightStrip Color v případě, že je poškozené.
- Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
- Než svítidlo rozsvítíte, zkontrolujte, zda jste bezpečně a správně připojili
všechny konektory
- Neinstalujte výrobek blízko tepelného zdroje, jinak by mohlo dojít k poškození výrobku
v důsledku nárůstu teploty.
- Když propojujete několik svítidel LightStrip, neohýbejte je.
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Safety and the environment:
Adaptér:
The Imageo LightStrip Color is a LED product, made from high-quality materials and parts,
which can be recycled. When disposing of the packaging, always follow the local regulations
and available possibilities for recycling. The Imageo LightStrip Color should be disposed of
according to local regulations.
Model:
Vstup:
Výstup: PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
12V
1A
Warranty:
Bezpečnost a životní prostředí:
The Philips warranty lapses if:
Záruka:
Svítidlo Imageo LightStrip Color je výrobek obsahující diodu LED. Je vyrobeno z vysoce
kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat. Při likvidaci obalu se vždy řiďte
místními předpisy a dostupnými možnostmi recyklace. Svítidlo Imageo LightStrip Color musí
být zlikvidováno v souladu s místními předpisy.
Philips’ one year warranty is valid if the product is used in accordance with the instructions
and for its intended purpose. Claims will only be accepted on submission of the original
proof of purchase (invoice, sales slip or receipt) stating the purchase date, the name of the
dealer and a description of the product.
Dvouletá záruka společnosti Philips je platná, pokud byl výrobek používán v souladu s tímto
návodem k použití a k účelu, k jakému byl vyroben. Nárok na reklamaci bude uznán po
předložení původního dokladu o nákupu (faktura, účtenka nebo příjmový doklad), který
obsahuje datum nákupu, jméno prodejce a popis výrobku.
- Anything has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible.
- The product description has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible.
- A defect is caused by extreme circumstances not inherent to the appliance, for example,
lightning, flooding, fire, incorrect use or negligence.
- The Imageo LightStrip Color shouldn’t be disassembled. If your Philips product does
not work properly, we advise to consult the instructions for use first.
Záruka společnosti Philips je neplatná, jestliže:
Spare parts
Spare parts can be ordered from the Philips website: www.philips.com/homelighting.
Click on SparePart WebShop.
If you can not find the solution, you can contact your dealer, consult the Philips
consumer website at www.philips.com/homelighting or call the Philips Service desk:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Made in China
AR
Imageo LightStrip Color 2-set
!
.
.Imageo LightStrip Color 2-set
Imageo LightStrip Color
:
LightStrip Color 2
4
:
1a 1b
2a
Imageo LightStrip Color
Imageo LightStrip Color.
/
Imageo LightStrip Color. 2b
/
"color change" (
.(
.
Imageo LightStrip Color.
:
.
.
.
(
.
3a 3 .
3.
3c
3b 2
Imageo LightStrips Color (
Imageo LightStrip Color
.
LightStrip
(
/
:
.
.
!
/
LightStrip Color
.
:
Imageo LightStrip
Imageo LightStrip Color
.
.
Imageo
.
LightStrip Color
.
.
Imageo LightStrip Color
LightStrips
:
PS1210-PH-W:
50/60 240 - 100 :
1
12 :
15
mageo LightStrip Color
Imageo LightStrip Color
Philips
.
(
.
.
.
:
Philips
.
.
.
Philips
www.philips.com/homelighting
Philips
:
.Imageo LightStrip Color
.
.Philips
Philips
SparePart
.
WebShop
www.philips.com/homelighting
80074454775+
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
BG Imageo LightStrip (цветна), комплект 2 бр. Инструкции за монтаж
Моля, отделете малко време, за да прочетете тези
инструкции, преди да използвате изделието.
Поздравяваме ви за избора!
Благодарим ви, че закупихте комплекта от 2 бр. Imageo LightStrip (цветна). Спазването
на инструкциите за употреба ще ви даде възможност да се наслаждавате напълно на
предимствата и характеристиките на продукта Imageo LightStrip (цветна) за възможно
най-дълъг период от време.
Уверете се, че опаковката съдържа следните елементи:
- 2 бр. LightStrip (цветна)
- 4 бр. монтажни скоби
- Захранващ блок
- 8 бр. винтове
- 4 бр. двустранни лепенки
Указания за употреба:
1a 1b Закрепете Imageo LightStrip (цветна) върху равна и чиста повърхност с
двете монтажни скоби. 2a Включете захранващия блок към Imageo LightStrip
(цветна). Включете захранващия блок в контакта и използвайте ключа за вкл./
изкл., за да запалите Imageo LightStrip (цветна). 2b На контролния пулт има бутон
“Смяна на цвета”. Използвайте бутона “Смяна на цвета”, за да изберете цвета, който
предпочитате. Червеното е първият цвят, който се появява, когато включите Imageo
LightStrip (цветна). Натиснете бутона веднъж, за да преминете към следващия цвят.
Последователността на цветовете е: червено, зелено, синьо, жълто, цианово, виолетово
и променящ се цвят. За да ползвате режима на автоматична смяна на цвета, натиснете
бутона “Смяна на цвета”, докато стигнете отново до червения цвят. След това ще
стартира режимът на автоматична смяна на цвета.
Възможности за удължаване:
3a Свалете предпазната капачка. 3b По ваше желание е възможно да съчетаете
2 LightStrip (цветна) (не са включени в комплекта) на един захранващ блок. 3c
Проверете дали свързването е здраво. Свържете Imageo LightStrip (цветна) с лицевия
съединителен елемент на захранващия блок. Включете захранващия блок в контакта и
запалете LightStrip с ключа за вкл./изкл.
Почистване/поддръжка:
Изключете зарядното устройство от контакта. Захранващият блок може да се почисти
със суха кърпа. Лампичките Imageo LightStrip (цветна) могат да се почистват и с мокра
кърпа. Не използвайте почистващи препарати!
Инструкции за безопасност:
- Не залепвайте LightStrip (цветна) върху кожата на човек или животно.
- Пазете Imageo LightStrip (цветна) далеч от течности и влага.
- От съображения за безопасност електронната система на Imageo LightStrip
(цветна) не трябва да се отваря.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Не използвайте Imageo LightStrip (цветна), ако е повредена.
- Погрижете се да свържете всички съединителни елементи по безопасен
и правилен начин, преди да запалите светлината.
- Не инсталирайте в близост до източник на топлина, за да избегнете
повреда на изделията от повишаването на температурата.
- Не огъвайте уреда, в случай че са свързани две или повече устройства LightStrip.
Адаптер:
Модел:
Вход:
Изход:
1a 1b Fastgør Imageo LightStrip Color på en flad og ren overflade med de 2 monteringsklemmer. 2a Slut strømforsyningen til Imageo LightStrip Color. Sæt strømforsyningen i
stikkontakten, og brug on/off-knappen til at tænde for Imageo LightStrip Color. 2b Knappen
“color change” findes på produktet. Brug knappen “color change” til at vælge den farve, du
foretrækker. Rød er den første farve, der vises, når du tænder Imageo LightStrip Color. Tryk
på knappen én gang for at gå videre til næste farve. Rækkefølgen for farverne er: Rød, grøn,
blå, gul, cyan, lilla og farveskift. For at kunne nyde godt af de automatiske farveskift skal du
trykke på “color change”-knappen, indtil du kommer til det røde lys igen. Derefter starter de
automatiske farveskift.
Fjern opladeren fra stikkontakten. Strømforsyningen kan rengøres med en tør klud. Imageo
LightStrip Color kan rengøres med en fugtig klud. Undlad at benytte rengøringsmidler!
.
)
- 2x LightStrip Color
- 4x monteringsklemmer
- Strømforsyning
- 8x skruer
- 4x dobbeltsidet tape
Rengøring/vedligeholdelse:
:
LED
Tak, fordi du har købt Imageo LightStrip Color 2-set.Ved at følge brugsvejledningen får du
mest muligt ud af Imageo LightStrip Color-produktet i den længst mulige periode.
3a Fjern beskyttelsesdækslet. 3b Hvis du vil, er det muligt at kombinere op til 2 Imageo
LightStrips Color (ikke inkluderet) på én strømforsyning. 3c Sørg for, at forbindelsen er
strammet. Slut Imageo LightStrip Color til det forreste stik i strømforsyningen. Sæt strømforsyningen i stikkontakten, og tænd for LightStrip ved hjælp af on/off-knappen.
.
.
Brug lidt tid på at læse dette, før du anvender produktet.
Tillykke med dit køb!
Muligheder for udvidelse:
.
.
Pokud se vám nepodaří najít řešení, kontaktujte svého prodejce nebo nahlédněte na
webovou stránku pro zákazníky společnosti Philips na adrese www.philips.com/homelighting,
případně zavolejte na linku služeb zákazníkům společnosti Philips:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nizozemí.
Vyrobeno v Číně
Brugsvejledning:
.
.
Imageo
Náhradní díly si můžete objednat na webové stránce společnosti Philips: www.philips.com/
homelighting. Klepněte na odkaz SparePart WebShop (Internetový obchod s náhradními díly).
Kontrollér, at æsken indeholder følgende dele:
.
"color change" (
Náhradní díly
DA Imageo LightStrip Color 2-set Installationsvejledning
8
4
- Byla jakákoliv část textu změněna, přeškrtnuta, smazána anebo se stala nečitelnou.
- Popis výrobku byl změněn, přeškrtnut, smazán nebo se stal nečitelným.
- Závada byla způsobena extrémními okolnostmi, které nesouvisí s přístrojem, jako
například bleskem, povodní, ohněm, nesprávným použitím nebo nedbalostí.
- Svítidlo Imageo LightStrip Color se nesmí rozebírat. Jestliže váš výrobek Philips nepracuje
správně, doporučujeme nejprve použít informace uvedené v tomto návodu.
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60 Hz 15 W
12 V
1A
Безопасност и околна среда:
Imageo LightStrip (цветна) е светодиоден продукт, изработен от висококачествени
материали и части, които могат да се рециклират. При изхвърляне на опаковката
винаги спазвайте местните разпоредби и наличните възможности за рециклиране.
Imageo LightStrip (цветна) трябва да се изхвърли в съответствие с местните нормативни
уредби.
Гаранция:
Едногодишната гаранция от Philips е валидна, ако изделието се използва в
съответствие с инструкциите и по предназначение. Рекламации ще бъдат приемани
само при представяне на оригинален документ (фактура, касова бележка, касов
бон), потвърждаващ покупката и показващ нейната дата, името на търговеца и
наименованието на продукта.
Гаранцията от Philips отпада, в случай че:
- Нещо е променено, зачеркнато, изтрито или направено нечетливо
в оригиналния документ за закупуване.
- Описанието на продукта е променено, зачеркнато, изтрито или направено нечетливо.
- Дефектът е предизвикан от екстремни обстоятелства, неприсъщи за използването на
уреда, например мълния, наводнение, пожар, неправилно използване или небрежност.
- Imageo LightStrip (цветна) не трябва да се разглобява. В случай че продуктът на Philips,
който сте закупили, не работи изправно, съветваме ви първо да направите справка
с инструкциите за употреба.
Резервни части
Резервни части могат да бъдат поръчани от уеб сайта на Philips:
www.philips.com/homelighting. Щракнете върху SparePart WebShop.
Ако не можете да намерите решение, можете да се обърнете към вашия търговец, да
се консултирате със сайта за потребители на Philips на www.philips.com/homelighting или
да се обадите в представителния офис на Philips:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Произведено в Китай
Sikkerhedsinstruktioner:
- Sæt ikke Imageo LightStrip Color på menneske- eller dyrehud.
- Hold Imageo LightStrip Color væk fra væsker og fugt.
- Af sikkerhedsgrunde må det elektroniske system på Imageo LightStrip Color ikke åbnes.
- Lad ikke børn lege med den.
- Anvend ikke Imageo LightStrip Color, hvis den er beskadiget.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.
- Sørg for, at alle stik er sikkert og korrekt tilsluttet, før der tændes.
- Installér ikke produktet i nærheden af en varmekilde, da det dermed kan blive
beskadiget pga. temperaturstigninger.
- Produktet må ikke bukkes, når to LightStrips er tilsluttet sammen.
Adapter:
Model:
Input:
Output: PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Sikkerhed og miljø:
Imageo LightStrip Color er et LED-produkt, der er lavet af kvalitetsmateriale og -dele, som
kan genbruges.Ved bortskaffelse af emballagen skal du altid følge de lokale regler omhyggeligt
og anvende genbrugsmuligheder. Imageo LightStrip Color skal bortskaffes i henhold til lokale
regler.
Garanti:
Philips’ et års garanti er gyldig, hvis produktet anvendes i henhold til vejledningen og til det
beregnede formål. Krav bliver kun accepteret ved fremvisning af det originale købsbevis
(faktura, salgsbevis eller kvittering), der angiver købsdato, navn på forhandler og beskrivelse
af produktet.
Philips’ garanti ophører, hvis:
- Noget er ændret, overskrevet, slettet eller ulæseligt.
- Produktbeskrivelsen er ændret, overskrevet, slettet eller ulæselig.
- En fejl skyldes ekstreme omstændigheder, der ikke er naturligt forbundet med apparatet,
for eksempel lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, forkert anvendelse eller uagtsomhed.
- Imageo LightStrip Color må ikke skilles ad. Hvis dit Philips-produkt ikke virker ordentligt,
råder vi dig til at se i brugsvejledningen først.
Reservedele
Reservedele kan bestilles på Philips’ websted. Gå til: www.philips.com/homelighting, og klik på
SparePart WebShop.
Hvis du ikke kan finde en løsning her, kan du kontakte din forhandler, konsultere Philips’
forbruger-webstedet på www.philips.com/homelighting eller ringe til Philips’ kundelinje:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holland.
Fremstillet i Kina
DE Imageo LightStrip bunt (2er-Set) Installationsanleitung
Bitte lesen Sie sich die folgenden Anweisungen durch,
bevor Sie das Produkt verwenden.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!
Vielen Dank, dass Sie sich für die Imageo LightStrip bunt (2er-Set) entschieden haben.
Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen, damit Sie möglichst lange Freude an diesem
Produkt haben.
Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden
Teile im Lieferumfang enthalten sind:
- 2x LightStrip bunt
- 4x Montageklemmen
- Netzteil
- 8x Schrauben
- 4x Doppelseitiges Klebeband
Gebrauchsanweisung:
1a 1b Befestigen Sie die Imageo LightStrip bunt mithilfe der 2 Montageklemmen auf einer
ebenen und sauberen Oberfläche. 2a Schließen Sie das Netzteil an die Imageo LightStrip
bunt und dann an die Steckdose an, und schalten Sie die Imageo LightStrip bunt mithilfe der
Ein-/Ausschalttaste ein. 2b Auf der Steuerungseinheit finden Sie die Taste “color change”.
Verwenden Sie diese Taste, um die gewünschte Farbe einzustellen. Rot ist die erste Farbe, die
beim Einschalten von der Imageo LightStrip bunt eingestellt ist. Drücken Sie die Taste einmal,
um zur nächsten Farbe zu wechseln. Die Farbreihenfolge ist: rot, grün, blau, gelb, cyan, violett
und Farbwechsel. Drücken Sie die Taste “color change” so lange, bis wieder die Farbe Rot
eingestellt ist, um den Farbwechselmodus zu aktivieren. Der automatische Farbwechselmodus wird aktiviert.
Erweiterungsmöglichkeiten:
3a Nehmen Sie die Schutzkappe ab. 3b Sie können, wenn Sie möchten, 2 Imageo LightStrips
bunt (nicht im Lieferumfang enthalten) an einem Netzteil betreiben. 3c Verbinden Sie die
LightStrips fest miteinander. Schließen Sie den vorderen Anschluss des Netzteils an der
Imageo LightStrip bunt an.Verbinden Sie das Netzteil anschließend mit einer Steckdose, und
schalten Sie die Imageo LightStrip mithilfe der Ein-/Ausschalttaste ein.
Reinigung/Wartung:
Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose. Das Netzteil können Sie mit einem trockenen
Tuch reinigen. Imageo LightStrip bunt können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen.Verwenden Sie keine Reinigungsmittel!
Sicherheitshinweise:
- Kleben Sie die Imageo LightStrip bunt nicht auf die Haut von Tieren oder Menschen.
- Halten Sie die Imageo LightStrip bunt fern von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.
- Aus Sicherheitsgründen darf die Elektronik von der Imageo LightStrip bunt
nicht geöffnet werden.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Verwenden Sie die Imageo LightStrip bunt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass alle Anschlüsse korrekt
und sicher verbunden sind.
- Um Schäden durch Wärmeentwicklung zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht
in der Nähe von Wärmequellen installieren.
- Bei der Verbindung von zwei LightStrips darf das Produkt nicht gebogen werden.
Adapter:
Modell:
Eingang:
Ausgang:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15 W
12 V
1A
Sicherheit und Umweltschutz:
Imageo LightStrip bunt ist ein LED-Produkt, das aus hochwertigen recycelbaren Materialien
und Teilen hergestellt wird. Beachten Sie beim Entsorgen der Verpackung stets die örtlichen
Vorschriften und die verfügbaren Recyclingmöglichkeiten. Entsorgen Sie die Imageo LightStrip
bunt entsprechend den örtlichen Bestimmungen.
Garantie:
Die von Philips gewährleistete einjährige Garantie ist nur dann gültig, wenn das Produkt
vorschriftsmäßig und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Garantieansprüche
können nur unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (Rechnung, Kassenbeleg oder Quittung)
mit Kaufdatum, Händlernamen und Produktbeschreibung geltend gemacht werden.
Die Philips Garantie erlischt, wenn:
- Ein Teil des Belegs geändert, durchgestrichen, gelöscht oder unkenntlich gemacht wurde.
- Die Produktbeschreibung geändert, durchgestrichen, gelöscht oder unkenntlich
gemacht wurde.
- Schäden durch extreme Einflüsse vorliegen, die nicht durch einen Fehler im Gerät
begründet sind; dazu zählen zum Beispiel Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer,
unsachgemäße Handhabung oder Fahrlässigkeit.
- Zerlegen Sie die Imageo LightStrip bunt nicht eigenmächtig. Sollte Ihr Philips Produkt
nicht ordnungsgemäß funktionieren, ziehen Sie zunächst die Gebrauchsanweisung zurate.
Ersatzteile
Ersatzteile können über die folgende Philips Website bestellt werden: www.philips.com/
homelighting. Klicken Sie hier auf “WebShop für Ersatzteile”.
Sollten Sie dort keine Lösung finden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung,
ziehen Sie die Philips Kundenwebsite www.philips.com/homelighting zurate, oder setzen Sie
sich unter + 800 7445 4775 mit dem Philips Service-Center in Verbindung.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Niederlande.
Hergestellt in China
EL Imageo LightStrip Color, σετ των 2 Οδηγίες εγκατάστασης
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε το παρόν πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Συγχαρητήρια για την αγορά σας!
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Imageo LightStrip Color, σετ των 2. Ακολουθήστε
τις οδηγίες για να απολαμβάνετε τις πλήρεις δυνατότητες του προϊόντος Imageo LightStrip Color για όσο το δυνατό περισσότερο καιρό.
Ελέγξτε τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε
ότι περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα:
- 2 LightStrip Color
- 4 κλιπ στερέωσης
- Τροφοδοτικό ρεύματος
- 8 βίδες
- 4 ταινίες διπλής όψεως
Οδηγίες χρήσης:
1a 1b Στερεώστε το Imageo LightStrip Color σε μια επίπεδη και καθαρή επιφάνεια με
τα 2 κλιπ στερέωσης. 2a Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στο Imageo LightStrip
Color.Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στην πρίζα και χρησιμοποιήστε το διακόπτη
on/off για να ενεργοποιήσετε το Imageo LightStrip Color. 2b Στο χειριστήριο υπάρχει ένα
κουμπί “color change” (Αλλαγή χρώματος). Χρησιμοποιήστε το κουμπί “color change”
(Αλλαγή χρώματος) για να επιλέξετε το χρώμα που προτιμάτε. Το πρώτο χρώμα που
εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το Imageo LightStrip Color είναι το κόκκινο. Πιέστε το
κουμπί μία φορά για να μεταβείτε στο επόμενο χρώμα. Η ακολουθία των χρωμάτων είναι:
κόκκινο, πράσινο, μπλε, κίτρινο, κυανό, μοβ και πολύχρωμο. Για λειτουργία αυτόματης
εναλλαγής χρωμάτων, πιέστε το κουμπί “color change” (Αλλαγή χρώματος) μέχρι να
επιστρέψετε στο κόκκινο χρώμα. Τότε, θα ξεκινήσει η λειτουργία αυτόματης εναλλαγής
χρωμάτων.
Δυνατότητες επέκτασης:
3a Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας. 3b Εάν θέλετε, μπορείτε να συνδέσετε 2 Imageo
LightStrip Color (δεν παρέχονται) σε ένα τροφοδοτικό ρεύματος. 3c Βεβαιωθείτε ότι
έχουν συνδεθεί σταθερά. Ενώστε το Imageo LightStrip Color με την μπροστινή υποδοχή
του τροφοδοτικού ρεύματος. Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στην πρίζα και, στη
συνέχεια, ανάψτε το LightStrip χρησιμοποιώντας το διακόπτη on/off.
Καθαρισμός/Συντήρηση:
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα. Το τροφοδοτικό ρεύματος μπορεί να
καθαριστεί με ένα στεγνό πανί. Το Imageo LightStrip Color μπορεί να καθαριστεί με ένα
νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά!
Οδηγίες ασφαλείας:
- Μην κολλάτε το Imageo LightStrip Color σε δέρμα ανθρώπου ή ζώου.
- Διατηρείτε το Imageo LightStrip Color μακριά από υγρά και υγρασία.
- Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει να ανοίγετε το ηλεκτρονικό σύστημα
του Imageo LightStrip Color.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε το Imageo LightStrip Color εάν έχει υποστεί φθορά.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει όλες τις υποδοχές προσεχτικά και σωστά
πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας προς αποφυγή ενδεχομένης
βλάβης εξαιτίας αυξανόμενης θερμοκρασίας.
- Μην λυγίζετε το προϊόν όταν δύο ή περισσότερα LightStrip είναι συνδεδεμένα.
Τροφοδοτικό:
Μοντέλο:
Είσοδος:
Έξοδος: PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Ασφάλεια και περιβάλλον:
Värvused muutuvad järgmiselt: punane, roheline, sinine, kollane, helesinine, purpur ning
seejärel muutuva värvi režiim. Nautimaks värvuste automaatset vaheldumist vajutage nuppu
„Värvuste muutmine” kuni jõuate uuesti punase värvuseni. Seejärel käivitub automaatne
värvuste vaheldumise režiim.
Laiendamisvõimalused
3a Eemaldage kaitsekate. 3b Soovi korral on võimalik ühendada kolm Imageo LightStrip Colorit (ei ole komplektis) ühe 2 külge. 3c Veenduge, et need on kindlalt ühendatud. Ühendage
LightStrip Color toiteallika eesmise pistikuga. Ühendage toiteallikas seinakontakti ja seejärel
lülitage LightStripi valgustus sisse-välja lülitit kasutades sisse.
EN Installation instructions
Puhastamine ja hooldamine
BG Инструкции за монтаж
Võtke laadija seinakontaktist välja. Toiteallikat saab puhastada kuiva lapiga. Imageo LightStrip
Colorit saab puhastada niiske lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid!
Adapter
Mudel:
Sisend:
Väljund:
Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά εξαρτήματα από την ιστοσελίδα της Philips.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.philips.com/homelighting και επιλέξτε SparePart
WebShop.
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό
σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα καταναλωτικών προϊόντων της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com/homelighting ή καλέστε το γραφείο εξυπηρέτησης της Philips στον
αριθμό:
00800 3122 8332
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Κατασκευάστηκε στην Κίνα
ES Imageo LightStrip Color (set de 2 unidades)
Instrucciones de instalación
Lea detenidamente este documento antes de comenzar
a usar el producto.
Enhorabuena por su compra.
Gracias por comprar este juego de lámparas Imageo LightStrip Color (set de 2 unidades).
Para poder disfrutar de todas las ventajas del producto Imageo LightStrip Color durante el
máximo tiempo posible, siga estas instrucciones.
Asegúrese de que en el embalaje se encuentran
los siguientes elementos:
- 2 LightStrip Color
- 4 clips de montaje
- Fuente de alimentación
- 8 tornillos
- 4 unidades de cinta de doble cara
Instrucciones de uso:
1a 1b Asegure la Imageo LightStrip Color sobre una superficie plana y limpia mediante
los 2 clips de montaje. 2a Conecte la fuente de alimentación a la Imageo LightStrip Color.
Conecte la fuente de alimentación a la toma de pared y use el interruptor de encendido/
apagado para encender la Imageo LightStrip Color. 2b En el controlador está el botón
“color change”. Use el botón “color change” para elegir el color que prefiera. El rojo es el
primer color que aparece al encender la Imageo LightStrip Color. Pulse el botón una vez
para cambiar al siguiente color. La secuencia de colores es: rojo, verde, azul, amarillo, cian,
morado y colores variados. Para disfrutar del modo de cambio de color automático, pulse el
botón “color change” hasta que la lámpara vuelva a encenderse en rojo. Entonces comenzará
el modo de cambio de color automático.
Posibilidades de ampliación:
3a Quite la funda protectora. 3b Si lo desea, puede combinar hasta 2 Imageo LightStrips
Color (no incluidas) en una fuente de alimentación. 3c Asegúrese de realizar la conexión
correctamente. Conecte la Imageo LightStrip Color mediante el conector frontal de la
fuente de alimentación. Enchufe la fuente de alimentación a la toma de pared y encienda la
LightStrip mediante el interruptor de encendido/apagado.
Limpieza y mantenimiento:
Desenchufe el cargador de la toma de pared. La fuente de alimentación se puede limpiar con
un paño seco. La Imageo LightStrip Color se puede limpiar con un paño húmedo. No utilice
productos de limpieza.
Instrucciones de seguridad:
- No pegue la Imageo LightStrip Color sobre piel humana o animal.
- Mantenga la Imageo LightStrip Color alejada de líquidos y de la humedad.
- Por motivos de seguridad, no se debe abrir el sistema electrónico de la Imageo
LightStrip Color.
- No permita que los niños jueguen con ella.
- No use la Imageo LightStrip Color si está dañada.
- Este producto está pensado únicamente para uso en interiores.
- Asegúrese de que todos los conectores están conectados correctamente y de manera
segura antes de encender la lámpara.
- No la instale cerca de una fuente de calor para evitar dañar los productos a causa
de un aumento de temperatura.
- No doble el producto si dos LightStrips están conectadas entre sí.
Adaptador:
Modelo:
Entrada:
Salida:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60 Hz 15 W
12 V
1A
Imageo LightStrip Color on LED-põhine toode, mis on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja taaskasutatavatest osadest. Järgige pakendi äraviskamisel alati kohalikke seadusi ja
saadaolevaid taaskasutusvõimalusi. Imageo LightStrip Colori peaksite kasutusest eemaldama
vastavalt kohalikele seadustele.
Garantii
Piezas de repuesto
Puede pedir piezas de repuesto en el sitio Web de Philips: www.philips.com/homelighting y
haga clic en SparePart WebShop.
Si no consigue encontrar la solución, póngase en contacto con su distribuidor, consulte la
sección de atención al cliente del sitio Web de Philips en www.philips.com/homelighting o
llame al servicio de asistencia de Philips:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Número 10461
5600 VB, Eindhoven, Países Bajos.
Fabricada en China
ET Imageo LightStrip Color 2-set Paigaldamisjuhised
Palun lugege kasutusjuhendid enne toote kasutamist
hoolikalt läbi.
Õnnitlused ostu puhul!
Täname teid Imageo LightStrip Color 2-set komplekti ostmise eest. Järgides juhiseid saate
nautida Imageo LightStrip Colori kõiki eeliseid võimalikult pika aja jooksul.
Veenduge, et pakend sisaldab järgmisi osi:
LightStrip Color (2 tk)
- Kinnitusklambrid (4 tk)
- Toiteallikas
- Kruvid (8 tk)
- Kahepoolne kleeplint (4 tk)
Kasutusjuhend
1a 1b Kinnitage Imageo LightStrip Color tasasele ja puhtale pinnale kahe kinnitusklambriga. 2a Ühendage toiteallikas Imageo LightStrip Coloriga. Sisestage toiteallika pistik
seinakontakti ja Imageo LightStrip Colori valguse sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitit.
2b Juhtseade on varustatud nupuga „Värvuste muutmine”. Kasutage „Värvuste muutmise”
nuppu soovitud värvuse valimiseks. Imageo LightStrip Colori sisselülitamisel ilmub kõigepealt
punane värvus. Nupu ühekordsel vajutamisel saate valida järgmise värvuse.
FI Asennusohjeet
ff
/o
on
FR Instructions d’installation
HR Upute za montažu lampica
HU Telepítési utasítások
IT Istruzioni di installazione
KK қолдану жөніндегі нұсқау
LT Philips įrengimo instrukcijos
LV sveču komplekta uzstādīšanas
instrukcijas
MK Инструкции за инсталација
2a
NL Installatie-instructies
NO Installeringsinstruksjoner
PL Instrukcje instalacji lampki
PT Instruções de instalação da
RO Instrucţiuni de instalare
Varuosad
SR Uputstvo za montažu
Varuosi saab tellida Philipsi veebilehelt. Minge lehele www.philips.com/homelighting ja
klõpsake jaotist SparePart WebShop.
Lahenduse mitteleidmisel pöörduge müügiesindaja poole või külastage Philipsi veebilehte
www.philips.com/homelighting või helistage Philipsi kõnekeskusesse telefonil
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holland.
Valmistatud Hiinas
RU Инструкции по установке
SK Pokyny na inštaláciu sviečok
SL Navodila za namestitev svetilke
3a
SV Installationsinstruktioner
3b
TR Montaj talimatları
UK Інструкції зі встановлення
світильника
FI Imageo LightStrip Color 2-set Asennusohjeet
Tutustu huolellisesti näihin ohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.
Onnittelut hankinnastasi!
Kiitos, että ostit Imageo LightStrip Color 2-set -tuotteen. Ohjeiden mukaisesti käytetty
Imageo LightStrip Color -tuote tuottaa iloa mahdollisimman pitkään.
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:
- 2 LightStrip Color
- 4 kiinnitintä
- Virtalähde
- 8 ruuvia
- 4 kaksipuolista teippiä
3c
MA0 000 016 IFU LightStrip Color
Käyttöohjeet:
1a 1b Kiinnitä Imageo LightStrip Color tasaiselle ja puhtaalle pinnalle 2 kiinnittimellä. 2a
Liitä virtalähde Imageo LightStrip Coloriin. Liitä virtalähde pistorasiaan ja sytytä Imageo
LightStrip Color virtakytkimellä. 2b Ohjaimessa on color change -värinvaihtopainike.Valitse
haluamasi väri color change -painikkeella. Ensimmäinen väri on punainen, joka alkaa palaa,
kun sytytät Imageo LightStrip Colorin. Siirry seuraavaan väriin painamalla painiketta kerran.
Värien järjestys: punainen, vihreä, sininen, keltainen, syaani, purppura ja väri vaihtava. Jos haluat
käyttää automaattista värinvaihtotilaa, paina color change -painiketta punaiseen valoon asti.
Automaattinen värinvaihtotila käynnistyy.
3a Irrota suojus. 3b Yhteen virtalähteeseen on mahdollista liittää 2 Imageo Light-Strip
coloria (lisävaruste). 3c Varmista, että liitos on tukeva. Liitä LightStrip Color virtalähteen
etummaiseen liitäntään. Liitä virtalähde pistorasiaan ja sytytä LightStrip virtakytkimellä.
Puhdistaminen ja huolto:
Turvallisuusohjeet:
- Älä kiinnitä Imageo LightStrip Coloria ihmisen tai eläimen iholle.
- Älä säilytä Imageo LightStrip Coloria kosteassa.
- Turvallisuussyistä Imageo LightStrip Colorin sähköosia ei saa avata.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä käytä Imageo LightStrip Coloria, jos se on vahingoittunut.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Varmista ennen valon sytyttämistä, että kaikki liitännät ovat kunnossa.
- Älä aseta tuotetta lähelle lämmönlähdettä. Se voi vahingoittua lämmetessään.
- Älä taita tuotetta, kun kaksi LightStripiä on liitetty yhteen.
Sovitin:
Malli:
Tulo:
Lähtö:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Turvallisuus ja ympäristö:
Imageo LightStrip Color on LED-tuote, joka on valmistettu korkealaatuisista, kierrätettävistä
materiaaleista ja osista. Noudata aina pakkausmateriaaleja hävittäessäsi hävittämistä ja kierrätystä koskevia määräyksiä. Imageo LightStrip Colorin hävittämisessä on aina noudatettava
paikallisia määräyksiä.
Takuu:
Philipsin yhden vuoden takuu on voimassa, jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti ja
alkuperäiseen tarkoitukseen.Vaateet huomioidaan vain, jos niiden mukana toimitetaan
alkuperäinen ostotodistus (lasku tai ostokuitti), josta ilmenee ostopäivämäärä, myyjän nimi ja
tuotteen kuvaus.
Philips-takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
- Jotain on muutettu, pyyhitty tai poistettu tai tekstiä ei voi lukea.
- Tuotteen kuvausta on muutettu, siitä on pyyhitty tai poistettu jotain tai sitä ei voi lukea.
- Vian ovat aiheuttaneet tuotteelle epäominaiset äärimmäiset olosuhteet, esimerkiksi
salamanisku, tulva, tuli, virheellinen käyttö tai laiminlyönti.
- Imageo LightStrip Coloria ei saa purkaa. Jos Philips-tuote ei toimi oikein, suosittelemme,
että luet ensin käyttöohjeet.
Varaosat
Varaosia voi tilata Philipsin verkkosivustosta. Siirry sivulle www.philips.com/homelighting ja
napsauta kohtaa SparePart WebShop.
Jos ratkaisua ongelmaasi ei löydy, voit ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, käydä Philipsin verkkosivustossa osoitteessa www.philips.com/homelighting tai soittaa Philipsin palvelupuhelimeen:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Valmistusmaa: Kiina
FR Imageo LightStrip Color 2 pièces Instructions d’installation
Prenez quelques minutes pour lire ce document
avant d’utiliser le produit.
Félicitations !
Merci d’avoir acheté Imageo LightStrip Color 2 pièces. Suivez les instructions pour profiter
au maximum du produit Imageo LightStrip Color.
Assurez-vous que l’emballage contient bien les éléments
suivants :
- 2 lampes LightStrip Color
- 4 clips de montage
- Module d’alimentation
- 8 vis
- 4 rubans adhésifs double face
Conditions d’utilisation :
1a 1b À l’aide des 2 clips de montage, fixez la lampe Imageo LightStrip Color sur une
surface plane et propre. 2a Connectez le module d’alimentation à la lampe Imageo LightStrip Color. Branchez le module d’alimentation sur la prise murale, puis allumez la lampe Imageo LightStrip Color à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt. 2b L’interrupteur dispose d’un
bouton « color change ». Utilisez ce bouton pour sélectionner la couleur de votre choix. Le
rouge est la première couleur qui apparaît lorsque vous allumez la lampe Imageo LightStrip
Color. Appuyez une fois sur le bouton pour passer à la couleur suivante. Les couleurs
s’affichent dans l’ordre suivant : rouge, vert, bleu, jaune, cyan, violet et mode de changement
de couleur. Pour profiter du mode de changement de couleur automatique, appuyez sur le
bouton « color change » jusqu’à ce que la couleur rouge apparaisse de nouveau. Le mode de
changement de couleur automatique s’active ensuite.
Utilisation multiple :
3a Retirez le capot de protection. 3b Vous avez la possibilité de regrouper 2 lampes Imageo
LightStrip Color (non fournies) sur un seul module d’alimentation. 3c Vérifiez que tout
est fermement connecté. Connectez la lampe Imageo LightStrip Color au connecteur avant
du module d’alimentation. Branchez ce dernier sur la prise murale, puis allumez la lampe
LightStrip à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt.
Nettoyage et entretien :
Retirez le chargeur de la prise murale.Vous pouvez nettoyer le module d’alimentation avec
un chiffon sec et la lampe Imageo LightStrip Color avec un chiffon humide. N’utilisez pas de
produits de nettoyage.
Instructions de securité :
Adaptateur :
- Algún dato se ha modificado, tachado, borrado o ha quedado ilegible.
- La descripción del producto se ha modificado, tachado, borrado o ha quedado ilegible.
- Se ha producido un defecto debido a circunstancias extremas no inherentes al dispositivo,
por ejemplo, por tormenta eléctrica, inundaciones, fuego, uso incorrecto o negligencia.
- No se debe desmontar la Imageo LightStrip Color. Si su producto Philips no funciona
correctamente, le aconsejamos que consulte las instrucciones de uso en primer lugar.
2b
- midagi on muudetud, läbi kriipsutatud, kustutatud või muudetud loetamatuks;
- toote kirjeldust on muudetud, läbi kriipsutatud, kustutatud või muudetud loetamatuks;
- viga on tekkinud ekstreemsete, seadmele mitteomaste olukordade tõttu, nt välgulöök,
uputus, tulekahju, seadme vale või hoolimatu kasutamine.
- Imageo LightStrip Colorit ei tohiks koost lahti võtta. Kui teie Philipsi toode ei tööta
õigesti, soovitame kõigepealt lugeda kasutusjuhendit.
La garantía de Philips quedará anulada si:
Garantía:
ES Instrucciones de instalación
ET paigaldamisjuhised
Philipsi garantii kaotab kehtivuse, kui:
La garantía de un año de Philips solamente tiene validez si se usa el producto de acuerdo
con las instrucciones y para su propósito original. Solamente se aceptarán reclamaciones
mediante el envío de la prueba de compra original (factura, tique de compra o recibo) en la
que aparezcan la fecha de compra, el nombre del distribuidor y una descripción del producto.
La lámpara Imageo LightStrip Color es un producto LED, hecho con materiales y piezas
reciclables de alta calidad. Al desechar el embalaje, actúe siempre conforme a la normativa
local y a las posibilidades de reciclaje. Para desechar la Imageo LightStrip Color es necesario
actuar conforme a la normativa local.
EL Οδηγίες εγκατάστασης
lor
co ange
ch
Tootele kehtib Philipsi üheaastane garantiiaeg juhul, kui toodet on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile ja sihtotstarbeliselt. Nõudeid võetakse vastu ainult ostu tõendava originaaldokumendi alusel (arve, kassatšekk või kviitung), millel on ostukuupäev, müüja andmed ning toote
kirjeldus.
- Évitez tout contact de la lampe Imageo LightStrip Color avec la peau
(y compris celle des animaux).
- Éloignez la lampe Imageo LightStrip Color de tout liquide et placez-la à l’abri de l’humidité.
- Pour des raisons de sécurité, n’ouvrez pas le système électronique
d’Imageo LightStrip Color.
- Ne laissez pas la lampe à la portée des enfants.
- N’utilisez pas la lampe Imageo LightStrip Color si elle est abîmée.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Veillez à brancher tous les connecteurs de manière appropriée et sécurisée
avant d’allumer la lampe.
- Éloignez la lampe de toute source de chaleur afin d’éviter tout risque de dommage
lié à une hausse de température.
- Ne pliez pas le produit lorsque plus de deux lampes LightStrip sont connectées entre elles.
Seguridad y medio ambiente:
DE Installationsanweisungen
on/off
Ohutus ja keskkond
Irrota laturi pistorasiasta.Virtalähteen voi puhdistaa kuivalla liinalla. Imageo LightStrip Colorin
voi puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.
Ανταλλακτικά εξαρτήματα
DA Installationsvejledning
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60 Hz 10 W
16 V
8 VA / 500 mAh
Εγγύηση:
- παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή, διαγραφή ή απαλοιφή στοιχείων ή εάν
τα στοιχεία έχουν καταστεί δυσανάγνωστα,
- στην περιγραφή του προϊόντος παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή, διαγραφή
ή απαλοιφή στοιχείων ή εάν τα στοιχεία έχουν καταστεί δυσανάγνωστα,
- έχει προκληθεί δυσλειτουργία που οφείλεται σε ακραίες συνθήκες που δεν είναι
εγγενείς με τη λειτουργία της συσκευής, για παράδειγμα, κεραυνός, πλημμύρα,
πυρκαγιά, λανθασμένη χρήση ή αμέλεια.
- Το Imageo LightStrip Color δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται. Εάν το προϊόν της
Philips δεν λειτουργεί σωστά, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε πρώτα τις
οδηγίες χρήσης.
CS Pokyny k instalaci
1b
- Ärge kleepige Imageo LightStrip Colorit inimese ega looma nahale.
- Hoidke Imageo LightStrip Colorit vedelikest ja niiskusest eemal.
- Imageo LightStrip Colori elektroonikasüsteemi ei tohiks ohutuse eesmärgil avada.
- Ärge laske lastel sellega mängida.
- Ärge kasutage kahjustatud Imageo LightStrip Colorit.
- See toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Enne valgustuse sisselülitamist veenduge, et olete kõik pistikud ohutult ja õigesti
ühendanud.
- Toote kahjustamise ärahoidmiseks tõusva temperatuuri tõttu ärge paigaldage seda
soojusallika lähedale.
- Ärge painutage toodet, kui kaks või enam LightStripi on kokku ühendatud.
Laajennusmahdollisuudet:
Η εγγύηση της Philips καθίσταται άκυρη εάν:
1a
Ohutusjuhised
Το Imageo LightStrip Color είναι ένα προϊόν LED κατασκευασμένο από υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας με δυνατότητα ανακύκλωσης. Κατά την απόρριψη
της συσκευασίας, ακολουθείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς και τις διαθέσιμες
δυνατότητες ανακύκλωσης. Το Imageo LightStrip Color πρέπει να απορρίπτεται
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Η εγγύηση ενός έτους της Philips ισχύει εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με
τις οδηγίες και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η έγερση αξιώσεων γίνεται
αποδεκτή μόνο με την υποβολή αυθεντικής απόδειξης αγοράς (τιμολογίου, δελτίου
πώλησης ή απόδειξης), όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και η περιγραφή του
προϊόντος, καθώς και το όνομα του αντιπροσώπου.
AR Modèle :
Entrée :
Sortie :
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Sécurité et environnement :
La lampe Imageo LightStrip Color est un produit à LED, conçu avec des matériaux et des
pièces de haute qualité recyclables. Lorsque vous jetez l’emballage, veillez à respecter la
réglementation locale et à utiliser les différentes possibilités de recyclage. La lampe Imageo
LightStrip Color doit être mise au rebut conformément à la réglementation locale.
Garantie :
La garantie d’un an de Philips est valable si le produit est utilisé conformément aux
instructions et uniquement dans le but pour lequel il a été créé. Les réclamations sont
acceptées sur présentation de la preuve d’achat d’origine (facture, ticket de caisse ou reçu)
indiquant la date de l’achat, le nom du revendeur et une description du produit.
La garantie Philips n’est pas valable si :
- des informations ont été modifiées, rayées, effacées ou rendues illisibles ;
- la description du produit a été modifiée, rayée, effacée ou rendue illisible ;
- un défaut non inhérent à l’appareil a été causé dans des circonstances extrêmes
(éclairage, inondation, incendie, utilisation inappropriée ou négligence, par exemple) ;
- la lampe Imageo LightStrip Color a été désassemblée. Si votre produit Philips ne
fonctionne pas correctement, reportez-vous d’abord aux instructions d’utilisation.
Pièces de rechange
Certaines pièces de rechange peuvent être commandées sur le site Web de Philips.
Rendez-vous à l’adresse suivante : www.philips.com/homelighting, puis cliquez sur SparePart
WebShop (boutique en ligne de pièces de rechange).
Si vous ne parvenez pas à trouver de solution, contactez votre revendeur, consultez le site
Web de Philips à l’adresse www.philips.com/homelighting ou appelez le service d’assistance
Philips au numéro suivant :
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Pays-Bas.
Fabriqué en Chine
HR Komplet od dvije svjetiljke Imageo LightStrip Color
Upute za montiranje
Prije korištenja proizvoda pročitajte ove upute.
Imageo
LightStrip Color
Čestitamo na kupnji!
Cserealkatrészek
Provjerite nalaze li se u kompletu sljedeći predmeti:
Ha ott nem talál megoldást, forduljon a márkakereskedőhöz, nyissa meg a Philips fogyasztói
weboldalát (www.philips.com/homelighting), vagy hívja a Philips vevőszolgálatát a következő
telefonszámon:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Hollandia.
Gyártó ország: Kína
Zahvaljujemo na kupnji kompleta od dvije svjetiljke Imageo LightStrip Color. Pridržavanjem
uputa uživat ćete u svim pogodnostima proizvoda Imageo LightStrip Color što je moguće
duže.
- 2 svjetiljke LightStrip Color
- 4 kopče za montažu
- Kabel za napajanje
- 8 vijaka
- 4 dvostrane trake
Upute za korištenje:
1a 1b Imageo LightStrip Color pričvrstite na ravnu i čistu površinu pomoću 2 kopče za
montažu. 2a Priključite kabel za napajanje na Imageo LightStrip Color. Priključite kabel za
napajanje u zidnu utičnicu i koristite prekidač za uključivanje/isključivanje kako biste uključili
Imageo LightStrip Color. 2b Na regulatoru postoji gumb “color change” (razne boje koje se
izmjenjuju). Koristite gumb “color change” za odabir željene boje. Crvena je prva boja koja
će se pojaviti kad uključite Imageo LightStrip Color. Za prelazak na sljedeću boju jednom
pritisnite gumb. Slijed boja je: crvena, zelena, plava, žuta, cijan, ljubičasta i razne boje. Ako želite
uživati u automatskoj promjeni boja, pritišćite gumb “color change” dok ponovo ne dođete
do crvene boje. Tada će se pokrenuti automatsko mijenjanje boja.
Mogućnosti proširivanja:
3a Skinite zaštitnu kapicu. 3b Ako želite, možete kombinirati 2 svjetiljke Imageo LightStrips
(nisu u kompletu) na jednom napajanju. 3c Provjerite je li veza dobra. Imageo LightStrip Color priključite na prednji priključak napajanja. Kabel za napajanje priključite u zidnu utičnicu, a
zatim uključite LightStrip koristeći prekidač za uključivanje/isključivanje.
Čišćenje / Održavanje:
Izvucite punjač iz zidne utičnice. Kabel za napajanje može se očistiti suhom krpom. Svjetiljka
Imageo LightStrip Color može se čistiti vlažnom krpom. Nemojte koristiti sredstva za
čišćenje!
Sigurnosne upute:
- Svjetiljku Imageo LightStrip Color nemojte lijepiti na ljudsku ili životinjsku kožu.
- Imageo LightStrip Color držite dalje od tekućina i vlage.
- Iz sigurnosnih razloga, elektronički sustav svjetiljke Imageo LightStrip Color
ne smije se otvarati.
- Nemojte dopustiti djeci da se njome igraju.
- Svjetiljku Imageo LightStrip Color nemojte koristiti ako je oštećena.
- Ovaj proizvod namijenjen je korištenju samo u zatvorenom prostoru.
- Prije uključivanja provjerite jeste li sve priključke ispravno i sigurno priključili.
- Svjetiljku nemojte montirati blizu izvora topline kako biste izbjegli oštećenje
proizvoda zbog povećanja topline.
- Proizvod nemojte savijati ako su dvije svjetiljke LightStrip povezane.
Adapter:
Model:
Ulaz:
Izlaz:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60 Hz 15 W
12 V
1A
Zaštita i okoliš:
Imageo LightStrip Color je LED proizvod izrađen od vrlo kvalitetnih materijala i dijelova
koji se mogu reciklirati. Kad odlažete ambalažu, obavezno pratite lokalne propise i dostupne
mogućnosti reciklaže. Imageo LightStrip Color treba odlagati u skladu s lokalnim propisima.
A cserélhető alkatrészek megrendelhetők a Philips weboldalán keresztül. Nyissa meg a
következő oldalt: www.philips.com/homelighting. Ezután kattintson a SparePart WebShop
lehetőségre.
IT Set di 2 Imageo LightStrip Color Istruzioni di installazione
Leggere attentamente questo manuale prima
di utilizzare il prodotto.
Congratulazioni per l’acquisto!
Grazie per aver acquistato il set di 2 Imageo LightStrip Color. Seguendo le istruzioni di
questo manuale sarà possibile trarre il massimo vantaggio dalle Imageo LightStrip Color, il più
a lungo possibile.
Verificare che nella confezione siano contenuti i seguenti
articoli:
- 2 LightStrip Color
- 4 supporti per il montaggio
- Alimentatore
- 8 viti
- 4 nastri biadesivi
Istruzioni per l’uso
1a 1b Fissare la Imageo LightStrip Color su una superficie piana e pulita tramite i due supporti di montaggio. 2a Collegare l’alimentatore alla Imageo LightStrip Color, quindi alla presa
a muro. Utilizzare l’interruttore on/off per accendere/spegnere la Imageo LightStrip Color.
2b Sul sistema di controllo è presente il pulsante “color change” (Cambia colore). Utilizzare
questo pulsante per selezionare il colore preferito. Il colore rosso è quello che viene selezionato per impostazione predefinita all’accensione della Imageo LightStrip Color. Premere
il pulsante una volta per passare al colore successivo. La sequenza dei colori è: rosso, verde,
blu, giallo, ciano, viola e cangiante. Per utilizzare la funzione di modifica automatica del colore,
premere il pulsante “color change” fino a che non viene selezionato nuovamente il colore
rosso. A questo punto, viene avviata la sequenza di modifica automatica del colore.
Possibilità di combinazione
3a Rimuovere il rivestimento protettivo. 3b Se lo si desidera, è possibile combinare fino a 2
Imageo LightStrip Color (non incluse) collegate ad un unico alimentatore. 3c Assicurarsi che
il collegamento sia saldo. Collegare la Imageo LightStrip Color con il connettore anteriore
dell’alimentatore, quindi collegare quest’ultimo alla presa a muro. Accendere la LightStrip
tramite l’interruttore on/off.
Pulizia/manutenzione
Rimuovere l’alimentatore dalla presa a muro. L’alimentatore può essere pulito con un panno
asciutto. La Imageo LightStrip Color può essere pulita con un panno umido. Non utilizzare
detergenti.
Istruzioni di sicurezza
- Ako je neki podatak promijenjen, prekrižen, izbrisan ili namjerno učinjen nečitljivim.
- Ako je opis proizvoda promijenjen, prekrižen, izbrisan ili namjerno učinjen nečitljivim.
- Ako je nastalo oštećenje uzrokovano ekstremnim okolnostima nevezanim uz sam proizvod,
na primjer, munjama, poplavom, požarom, nepravilnim korištenjem ili nemarom.
- Imageo LightStrip Color ne smije se rastavljati. Ako proizvod tvrtke Philips ne radi kako
treba, najprije pogledajte upute za korištenje.
- Non fissare la Imageo LightStrip Color sulla pelle di persone o animali.
- Tenere la Imageo LightStrip Color lontana da liquidi e materiale umido.
- Per questioni di sicurezza, il sistema elettronico di Imageo LightStrip Color
non deve essere aperto.
- Tenere il prodotto lontano dai bambini.
- Non utilizzare la Imageo LightStrip Color nel caso in cui sia danneggiata.
- Il prodotto è progettato esclusivamente per l’uso in interni.
- Assicurarsi che tutti i connettori siano collegati saldamente e in modo corretto
prima dell’accensione.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore per evitare danni causati dall’aumento
di temperatura.
- Non piegare il prodotto se vi sono due o più LightStrip collegate insieme.
Rezervni dijelovi
Alimentatore
Jamstvo:
Jednogodišnje jamstvo tvrtke Philips vrijedi ako se proizvod koristi u skladu s uputama i
njegovom namjenom. Reklamacije će se prihvatiti samo uz originalan dokaz o kupnji (račun,
priznanica ili potvrda) koji sadrži datum kupnje, ime distributera i opis proizvoda.
Jamstvo tvrtke Philips prestaje vrijediti:
Rezervni dijelovi mogu se naručiti na web-stranici tvrtke Philips: www.philips.com/homelighting. Pritisnite SparePart WebShop.
Ako ne možete pronaći rješenje, možete se obratiti svom zastupniku, pogledati web-stranicu
za podršku korisnicima tvrtke Philips na adresi www.philips.com/homelighting ili nazvati
korisničku službu tvrtke Philips na broj:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Netherlands.
Proizvedeno u Kini
Modello:
Ingresso:
Uscita:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Sicurezza e ambiente
Imageo LightStrip Color è un prodotto costituito da LED e da materiali e componenti di alta
qualità che possono essere riciclati. Attenersi sempre alle normative locali vigenti e usufruire
dei servizi di riciclaggio disponibili prima di procedere allo smaltimento del prodotto. Lo
smaltimento delle Imageo LightStrip Color deve essere effettuato secondo le normative
locali vigenti.
HU Imageo LightStrip Color 2-set Telepítési utasítások
Garanzia
A termék használata előtt figyelmesen olvassa
el ezt a dokumentumot.
Gratulálunk vásárlásához!
La garanzia Philips non è valida se:
Köszönjük, hogy megvásárolta az Imageo LightStrip Color 2-set terméket. Az utasítások
betartása hozzájárul ahhoz, hogy a lehető legtovább élvezze az Imageo LightStrip Color
termék összes előnyét.
Ellenőrizze a csomagban a következők meglétét:
- 2 LightStrip Color
- 4 db rögzítőkapocs
- Tápegység
- 8 db csavar
- 4 kétoldalas szalag
Használati utasítás:
1a 1b Rögzítse az Imageo LightStrip Color terméket egy lapos és tiszta felületen a két
darab rögzítőkapocs segítségével. 2a Csatlakoztassa a tápegységet az Imageo LightStrip
Color termékhez. Csatlakoztassa a tápegység másik végét a fali aljzatba, és használja a be- és
kikapcsológombot az Imageo LightStrip Color termék bekapcsolásához. 2b A vezérlőn egy
„color change” (Színváltás) gomb található. A „color change” (Színváltás) gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő színt. Az első szín a piros, amely az Imageo LightStrip Color
termék bekapcsolásakor jelenik meg. A gomb egyszeri megnyomásával megjelenítheti a
következő színt. A színek sorrendje a következő: piros, zöld, kék, sárga, cián, lila és színváltós.
Az automatikus színváltó móddal járó előnyök kihasználása érdekében nyomja meg egymás
után többször a Színváltás gombot, amíg ismét megjelenik a piros szín. Ezt követően elindul
az automatikus színváltó mód.
Bővítési lehetőségek:
3a Vegye le a védősapkát. 3b Igény szerint akár 2 Imageo LightStrips Color terméket (nincs
mellékelve) is összekapcsolhat egyetlen áramforráson. 3c Ellenőrizze, hogy megfelelő-e
a csatlakozás. Csatlakoztassa az Imageo LightStrip Color terméket a tápegység elülső
csatlakozójához. Illessze bele a tápegységet a fali aljzatba, majd a LightStrip készülék be- és
kikapcsológombjával kapcsolja be a azt.
Tisztítás és karbantartás:
Húzza ki a töltőt a fali aljzatból. A tápegységet száraz ruhával lehet megtisztítani. Az Imageo
LightStrip Color nedves ruhával is tisztítható. Ne használjon tisztítószert!
Biztonsági utasítások:
- Az Imageo LightStrip Color terméket ne ragassza fel emberi vagy állati bőrfelületre.
- Tartsa az Imageo LightStrip Color terméket nedvességtől és folyadékoktól távol.
- Az Imageo LightStrip Color termékbe épített elektronikus rendszer biztonsági
okokból nem nyitható fel.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.
- Ne használja az Imageo LightStrip Color terméket, ha az sérült.
- Ez a termék kizárólag beltéri használatra szolgál.
- A termék bekapcsolása előtt gondoskodjon az összes csatlakozó biztonságos
és megfelelő csatlakoztatásáról.
- Ne használja hőforrás közelében, mert a termék károsodhat a megemelkedett
hőmérséklet hatására.
- Ne hajlítsa meg a terméket, amikor két LightStrip-elem van összekapcsolva.
Adapter:
Modell: PS1210-PH-W
Bemenet: 100-240 V~ 50/60 Hz 15 W
1A
Kimenet: 12 V
Biztonság és környezet:
Az Imageo LightStrip White kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből gyártott, újrahasznosítható LED-termék. A csomagolás leselejtezésekor mindig tartsa be a helyi szabályozást,
és vegye igénybe az újrahasznosítás lehetőségeit. Az Imageo LightStrip White terméket a helyi
előírások szerint kell leselejtezni.
Jótállás:
A Philips egyéves garanciája akkor érvényes, ha a terméket az utasításoknak és rendeltetési
céljának megfelelően használják. Reklamációt csak a vásárlást igazoló eredeti, a vásárlás
dátumát, a kereskedő nevét és a termék ismertetését tartalmazó dokumentum (számla, blokk
vagy nyugta) bemutatásakor fogadunk el.
A Philips által vállalt jótállás a következő
esetekben érvényét veszti:
- Bármilyen jellegű módosítás, áthúzás, törlés vagy olvashatatlanná tétel;
- A termékleírás módosítása, áthúzása, törlése vagy olvashatatlanná tétele;
- A készülék meghibásodása olyan körülményeknek tulajdonítható, amelyek fennállásakor
a készülék használatra nem alkalmas, például villámlás, árvíz, tűzvész, nem megfelelő
használat vagy gondatlanság;
- Az Imageo LightStrip Color terméket nem szabad szétszerelni. Ha Philips terméke
nem működik megfelelően, azt javasoljuk, hogy a hibának először a használati utasításban
nézzen utána.
La garanzia Philips di un anno è valida qualora il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni e l’uso per cui è stato progettato. Le richieste di rimborso verranno accettate solo in
presenza della prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) in cui venga riportata
la data di acquisto, il nome del negoziante e una descrizione del prodotto.
- Sono state effettuate modifiche, alterazioni, cancellazioni o il testo è stato reso illeggibile.
- La descrizione del prodotto è stata modificata, alterata, cancellata o resa illeggibile.
- Il difetto è causato da circostanze non imputabili al prodotto, ad esempio fulmini,
allagamenti, incendi, uso errato o negligenza.
- ata. Se il prodotto Philips non funziona correttamente, leggere prima le istruzioni per l’uso.
Parti di ricambio
Le parti di ricambio possono essere ordinate tramite il sito Web Philips. Andare su www.
philips.com/homelighting e accedere alla sezione del negozio online per le parti di ricambio.
In caso di problemi, è possibile contattare il proprio rivenditore, consultare il sito Web per i
prodotti Consumer di Philips all’indirizzo www.philips.com/homelighting oppure chiamare il
numero di assistenza Philips:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Num. 10461
5600 VB, Eindhoven, Paesi Bassi
Prodotto in Cina
KK Imageo LightStrip Color 2-set Орнату жөніндегі нұсқаулар
Шамды пайдаланар алдында осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
Сатып алған затыңызбен құттықтаймыз!
Imageo LightStrip Color 2-set шамын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз.
Нұсқауларды мүлтіксіз орындау LightStrip Color шамының барлық артықшылықтарын
ұзақ уақыт пайдалануға мүмкіндік береді.
Төмендегі заттардың орама ішінде бар екендігін тексеріп алыңыз:
-
-
-
-
-
LightStrip Color - 2 дана
Монтажды бекіткіш – 4 дана
Қуат көзі
Бұранда – 8 дана
Екі жақты желімделетін лента – 4 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулар:
1a 1b Imageo LightStrip Color шамын екі монтажды бекіткіштің көмегімен тегіс және
таза бетке орнатыңыз. 2a 2a Қуат көзін Imageo LightStrip Color шамына жалғаңыз.
Imageo LightStrip Color шамын жағу үшін қуат көзін тікелей розеткаға қосып, «Қосу/
өшіру» түймесін басыңыз. 2b Басқару блогында «Түсті өзгерту» түймесі бар. Қажет
түсті таңдау үшін осы түймені басыңыз. Imageo LightStrip Color шамын қосқанда,
алдымен қызыл түс жанады. Келесі түсті қосу үшін түймені тағы басыңыз. Түстің
реттілігі мынадай: қызыл, жасыл, көк, сары, көгілдір, қызғылт көк және түстердің
алмасуы. Түстің автоматты түрде өзгеріп тұру режимін қосу үшін жарық қызыл
болып жанғанша, «Түсті өзгерту» түймесін бірнеше рет басыңыз. Содан кейін түстің
автоматты түрде өзгеріп тұру режимі қосылады.
Ұзарту мүмкіндігі:
3a Қорғаныс қақпағын алыңыз. 3b Егер қаласаңыз, 2 Imageo LightStrips Color
шамын (жинақта берілмеген) бір ток қуатына жалғауға болады. 3c Олардың дұрыс
жалғанғанын тексеріңіз. Imageo LightStrip Color шамын қуат көзінің алдындағы
басқару блогына жалғаңыз. Қуат көзін тікелей розеткаға қосып, «Қосу/өшіру»
түймесін басыңыз да, LightStrip шамын жағыңыз.
Тазалау/Күтіп ұстау:
Зарядтау құрылғысын розеткадан суырыңыз. Қуат көзін таза шүберекпен, ал Imageo
LightStrip Color шамын ылғалды шүберекпен тазалау керек. Тазартатын құралдарды
қолданбаңыз!
Қауіпсіздік нұсқаулары:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imageo LightStrip Color шамын жануарлар мен адамның терісіне
жабыстыруға болмайды.
Imageo LightStrip Color шамын сұйықтықтан аулақ, құрғақ жерде сақтау керек.
Қауіпсіздік үшін Imageo LightStrip Color шамының электрондық жүйесін
ашпаған жөн.
Балаларға шаммен ойнауына рұқсат бермеңіз.
Егер Imageo LightStrip Color зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз.
Бұл шам тек қана бөлме ішінде қолдануға арналған.
Шамды жағар алдында барлығының дұрыс және қауіпсіз қосылғандығын тексеріңіз.
Температураның жоғарылауынан шамды зақымдап алмау үшін оны жылу көзіне
жақын жерге орналастырмаңыз.
Егер екі LightStrips шамы бір-біріне жалғанған болса, өнімді еңкейтуге болмайды.
Адаптер:
Үлгі:
Кіріс:
Шығыс:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Қауіпсіздік және қоршаған орта:
Imageo LightStrip Color — жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден
жасалған, қайта өңдеп қолдануға болатын жарық диодты шам. Орауышты пайдаға
асыру үшін әрқашан жергілікті заң талабын сақтаңыз және өңдеуге жіберілетін
мүмкіндікті ескеріңіз. Imageo LightStrip Color шамын пайдаға асыру жергілікті заң
талабына сәйкес жүргізілуі тиіс.
Кепілдік:
Егер шам нұсқауға сәйкес және белгіленген мақсатта қолданылған болса, Philips
бір жылға кепілдік береді. Сатып алған күні, сатушының аты және өнім сипаттамасы
бар сатып алу жөніндегі түпнұсқалы құжатты (инвойс, сатушы түбіртегі немесе чек)
көрсеткенде ғана, кепілдік бойынша арыздар қабылданады.
Мына жағдайларда Philips берген кепілдік жарамсыз
болып табылады:
-
-
-
-
бір нәрсе өзгертілген, сызылған, жойылған немесе түсініксіз жазылған;
өнім сипаттамасы өзгертілген, сызылған, жойылған немесе түсініксіз жазылған;
төтенше жағдайда (найзағай, су тасқыны немесе өрт кезінде, дұрыс емес және
ұқыпсыз пайдаланылғандықтан) шам зақымдалған;
Imageo LightStrip Color шамын ашуға тыйым салынады. Егер Philips шығарған өнім
дұрыс жұмыс жасамаса, алдымен пайдалану жөніндегі нұсқауларды қарап шығуға
кеңес беріледі.
Қосымша бөлшектер
Қосымша бөлшектерді Philips веб-сайтынан тапсырыс беріп алдыртуға болады.
Мына мекенжайға өтіп: www.philips.com/homelighting, «Қосымша бөлшектердің
Интернет-дүкені» сілтемесін таңдаңыз.
Проблеманы өзіңіз шеше алмаған кезде жергілікті өнім сатушысымен хабарласыңыз,
Philips тұтынушыларына қолдау көрсететін веб-сайтты (www.philips.com/homelighting)
қараңыз немесе Philips техникалық көмек көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Қытайда жасалған
LT „Imageo LightStrip Color 2-set“ Įrengimo instrukcijos
Prieš naudodami gaminį, skirkite šiek tiek laiko perskaityti,
kas parašyta. Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį!
Sveikiname įsigijus prekę!
Dėkojame, kad įsigijote „Imageo LightStrip Color 2-set“ komplektą. Laikydamiesi šių
instrukcijų ilgiausią įmanomą laikotarpį galėsite džiaugtis visais „Imageo LightStrip Color“
gaminio privalumais.
Patikrinkite, ar pakuotėje yra šie elementai:
- 2x „LightStrip Color“
- 4x tvirtinami gnybtukai
- Maitinimo šaltinis
- 8x varžtai
- 4x Abipusė juostelė
Naudojimo instrukcijos:
1a 1b Pritvirtinkite „Imageo LightStrip Color“ ant plokščio ir švaraus paviršiaus su
2 tvirtinimo gnybtukais. 2a Įjunkite maitinimo šaltinį į „Imageo LightStrip Color“. Įjunkite
maitinimo šaltinį į sieninį elektros lizdą ir įjungimo / išjungimo jungikliu uždekite „Imageo
LightStrip Color“. 2b Valdiklyje yra „color change“ (spalvos pakeitimo) mygtukas. Mygtuku
„color change“ (spalvos pakeitimo) pasirinkite pageidaujamą spalvą. Raudona yra pirmoji
spalva, kuri pasirodo, kai įjungiate „Imageo LightStrip Color“. Jei norite pereiti prie kitos
spalvos, kartą paspauskite mygtuką. Spalvų seka yra tokia: raudona, žalia, mėlyna, geltona,
žalsvai mėlyna, purpurinė ir besikeičiančios spalvos. Jei norite mėgautis automatiniu spalvų
pasikeitimo režimu, spauskite „color change“ (spalvos pakeitimo) mygtuką, kol vėl pasieksite
raudonos spalvos šviesą. Tada įsijungs automatinis spalvų pasikeitimo režimas.
Papildomos galimybės:
3a Nuimkite apsauginį dangtelį. 3b Jei norite, galite sujungti iki 2 „Imageo LightStrips Color“
(rinkinyje nėra) esant vienam maitinimo šaltiniui. 3c Įsitikinkite, kad jungtis tvirta. Prijunkite
„Imageo LightStrips Color“ prie maitinimo šaltinio priekinės jungties. Įkiškite maitinimo
šaltinį į sieninį elektros lizdą ir įjungimo / išjungimo jungikliu uždekite šviesos juostas.
Valymas/priežiūra:
Ištraukite kroviklį iš sieninio elektros lizdo. Maitinimo šaltinį valykite sausa šluoste. „Imageo
LightStrip Color“ galima valyti drėgna šluoste. Nenaudokite valymo medžiagų!
Saugumo instrukcijos:
- Nelieskite „Imageo LightStrip Color“ prie žmogaus ar gyvūno odos.
- Saugokite „Imageo LightStrip Color“ nuo skysčių ir drėgmės.
- Saugumo sumetimais neatidarykite „Imageo LightStrip Color“ elektroninės sistemos.
- Neleiskite vaikams žaisti su juo.
- Nenaudokite „Imageo LightStrip Color“, jei jis pažeistas.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.
- Prieš uždegdami, įsitikinkite, kad saugiai ir tinkamai sujungėte visas jungtis.
- Neįrenkite jo šalia šilumos šaltinio, kad išvengtumėte pažeidimų dėl padidėjusios
temperatūros.
- Nelankstykite gaminio, kai dvi šviesos juostos yra sujungtos kartu.
Adapteris:
Modelis:
Įvestis:
Išvestis:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Saugumas ir aplinka:
„Imageo LightStrip Color“ yra LED gaminys, pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių,
kurias galima perdirbti. Išmesdami pakavimo medžiagas, laikykitės vietinių taisyklių ir esančių
perdirbimo galimybių. „Imageo LightStrip Color“ reikia išmesti laikantis vietos taisyklių.
Garantija:
„Philips“ vienerių metų garantija galioja, jei produktas yra naudojamas laikantis instrukcijų
ir pagal numatytą paskirtį. Pareiškimai dėl garantijos priimami tik tuo atveju, jei pateikiamas
pirkimą įrodantis dokumentas (sąskaita faktūra ar pardavimo kvitas), nurodantis pirkimo datą,
pardavėjo pavardę ir produkto aprašą.
„Philips“ garantija negalioja, jei:
- Yra pakeitimų, kažkas buvo išbraukta, ištrinta ar neįskaitomai sugadinta.
- Produkto aprašas buvo pakeistas, išbrauktas, ištrintas ar neįskaitomai sugadintas.
- Pažeidimai atsirado dėl nepaprastų aplinkybių, nesusijusių su produktu, pavyzdžiui, žaibo,
potvynio, gaisro, neteisingo naudojimo ar aplaidumo.
- „Imageo LightStrip Color“ turi būti neišardytas. Jei jūsų „Philips“ produktas tinkamai
neveikia, patariame pirmiausia ieškoti informacijos naudojimo instrukcijose.
Atsarginės dalys
Atsargines dalis galima užsisakyti „Philips“ svetainėje. Apsilankykite adresu: www.philips.com/
homelighting ir spustelėkite „SparePart WebShop“.
Jei nerandate sprendimo patys, galite susisiekti su savo platintoju. Ieškokite informacijos
„Philips“ klientų svetainėje adresu: www.philips.com/homelighting ar skambinkite į „Philips“
paslaugų informacijos skyrių.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Pagaminta Kinijoje
LV Imageo LightStrip Color 2-set uzstādīšanas instrukcija
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju.
Apsveicam ar pirkumu!
Paldies, ka iegādājāties Imageo LightStrip Color 2-set komplektu. Sekojot šai instrukcijai jūs
izbaudīsiet pilnu Imageo LightStrip Color ierīces sniegto iespēju klāstu visa tās darbmūža
garumā.
Pārbaudiet, vai iesaiņojumā ir šādi priekšmeti:
дали поврзувањето е добро. Поврзете го Imageo LightStrip Color со предниот
приклучок на напојувањето. Поврзете го напојувањето со штекерот и вклучете го
LightStrip со помош на прекинувачот за вклучување/исклучување.
Чистење/одржување:
Извадете го полначот од штекерот. Напојувањето може да се исчисти со сува крпа.
Imageo LightStrip Color може да се исчисти со влажна ткаенина. Не употребувајте
средства за чистење!
Безбедносни инструкции:
- Немојте да го залепувате Imageo LightStrip Color на кожа на луѓе или животни.
- Чувајте го Imageo LightStrip Color подалеку од течности и влага.
- Заради безбедносни причини, електронскиот систем на Imageo LightStrip Color
не треба да се отвора.
- Не дозволувајте децата да си играат со него.
- Не употребувајте го Imageo LightStrip Color доколку е оштетен.
- Производот е наменет само за внатрешна употреба.
- Пред активирањето поврзете ги сите приклучоци правилно и безбедно.
- Ве молиме да не го инсталирате во близина на извори на топлина, за да се избегне
оштетување на производот заради зголемувањето на температурата.
- Не виткајте ги производите кога две или повеќе LightStrip светилки
се поврзани заедно.
Адаптер:
Модел:
Влез:
Излез:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Безбедност и животна средина:
Imageo LightStrip Color е LED производ, изработен од висококвалитетни материјали
и делови кои можат да се рециклираат. При отстранувањето на амбалажата, секогаш
придржувајте се кон локалните регулативи и можностите за рециклирање. Imageo
LightStrip Color треба да се отстрани во согласност со локалните регулативи.
Гаранција:
Едногодишната гаранција од Philips е важечка доколку производот се употребува во
согласност со инструкциите за неговата примена. Рекламациите ќе бидат прифатени со
поднесување на оригинален доказ за купување (фактура, сметка или испратница) на кој
се наведени датумот на купување, името на продавачот и описот на производот.
Гаранцијата на Philips престанува со важност доколку:
- Нешто е променето, прецртано, избришано или нечитливо.
- Описот на производот е променет, прецртан, избришан или нечитлив.
- Предизвикан е дефект при екстремни околности за производот како удар на гром,
поплава, пожар, несоодветна употреба или несовесност.
- Imageo LightStrip Color не треба да се расклопува. Доколку вашиот Philips производ
не работи правилно, ве молиме прво да го разгледате упатството.
Резервни делови
Резервни делови можат да се нарачаат преку веб-страницата на Philips. Посетете ја:
www.philips.com/homelighting и кликнете на SparePart WebShop.
Доколку не можете да најдете решение, можете да се обратите до вашиот продавач,
разгледајте ја веб-страницата за корисници на Philips на www.philips.com/homelighting
или повикајте го Philips центарот за услуги.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Холандија. Произведено во Кина
NL Imageo LightStrip Color 2-delige set Installatie-instructies
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product
gaat gebruiken.
Gefeliciteerd met uw aankoop!
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Imageo LightStrip Color 2-delige set. Als u deze
instructies volgt, kunt u erg lang plezier hebben van de Imageo LightStrip Color.
Controleer of de verpakking de volgende items bevat:
- 2x LightStrip Color
- 4x bevestigingsclips
- Stroomvoorziening
- 8x schroeven
- 4x dubbelzijdige tape
Gebruiksaanwijzing:
1a 1b Bevestig de Imageo LightStrip Color op een vlak en schoon oppervlak met behulp
van de 2 bevestigingsclips. 2a Steek de stekker van de stroomvoorziening in het stopcontact
en schakel de Imageo LightStrip Color in met de aan-uitschakelaar. 2b De controller is
voorzien van een knop “color change”. Selecteer met behulp van de knop “color change”
de gewenste kleur. Rood is de eerste kleur die u ziet wanneer u de Imageo LightStrip Color
inschakelt. Druk eenmaal op de knop om naar de volgende kleur te gaan. De volgorde van
de kleuren is: rood, groen, blauw, geel, cyaan, paars en wit. Om van de automatische kleurverandermodus te genieten, drukt u op de knop “color change” totdat u weer bij het rode licht
bent. De automatische kleurverandermodus wordt dan vanzelf ingeschakeld.
Uitbreidingsmogelijkheden:
3a Verwijder het beschermklepje. 3b Als u wilt, kunt u 2 Imageo LightStrips Color
aansluiten op één stroomvoorziening. 3c Zorg voor een stevige aansluiting. Sluit de Imageo
LightStrip Color aan op de aansluiting aan de voorzijde van de stroomvoorziening. Steek
de stekker van de stroomvoorziening in het stopcontact en schakel de LightStrip in met de
aan-uitschakelaar.
Reiniging/onderhoud:
Haal de stekker uit het stopcontact. De stroomvoorziening kan worden gereinigd met een
droge doek. De Imageo LightStrip Color kan worden gereinigd met een vochtige doek.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen!
Veiligheidsinstructies:
- Plak de Imageo LightStrip Color niet op de huid van mensen of dieren.
- Houd de Imageo LightStrip Color verwijderd van vloeistoffen en vocht.
- Om veiligheidsredenen mag het elektronische gedeelte van de Imageo LightStrip Color
niet worden geopend.
- Laat kinderen er niet mee spelen.
- Gebruik de Imageo LightStrip Color niet als deze beschadigd is.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat alle connectors veilig en goed zijn aangesloten voordat u het
product inschakelt.
- Sluit het product niet aan in de buurt van een hittebron om schade aan het product door
hoge temperaturen te voorkomen.
- Buig het product niet als er twee of meer LightStrips op elkaar zijn aangesloten.
Adapter:
Model:
Invoer:
Uitvoer:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Veiligheid en het milieu:
De Imageo LightStrip Color is een LED-product, gemaakt van hoogwaardige materialen
en onderdelen die kunnen worden gerecycled.Volg bij het wegwerpen van de verpakking
altijd de plaatselijke regelgeving en benut de beschikbare mogelijkheden tot recycling. Het
wegwerpen van de Imageo LightStrip Color dient in overeenstemming met de plaatselijke
regelgeving te gebeuren.
Garantie:
De eenjarige garantie van Philips is alleen geldig als het product wordt gebruikt volgens de
instructies en voor het daarvoor bestemde doel. Claims worden alleen geaccepteerd bij
indiening van het originele aankoopbewijs (factuur, kassabon of ontvangstbewijs) met daarop
de aankoopdatum, de naam van de dealer en een beschrijving van het product.
De Philips-garantie komt te vervallen indien:
- 2x LightStrip Color
- 4x uzstādīšanas skavas
- Barošanas bloks
- 8x skrūves
- 4x Abpusējā līmlente
- Er iets is gewijzigd, doorgestreept, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
- De productbeschrijving is gewijzigd, doorgestreept, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
- Er een defect is ontstaan als gevolg van extreme omstandigheden waarvoor het apparaat
niet bedoeld is, zoals onweer, overstroming, brand, onjuist gebruik of nalatigheid.
- De Imageo LightStrip Color mag niet worden gedemonteerd. Als uw Philips-product niet
naar behoren werkt, adviseren wij u eerst de gebruiksaanwijzing te lezen.
Lietošanas instrukcija:
Reserveonderdelen
1a 1b Nostipriniet Imageo LightStrip Color uz gludas un tīras virsmas, izmantojot divas
uzstādīšanas skavas. 2a Pievienojiet Imageo LightStrip Color ierīcei barošanas bloku.
Pieslēdziet barošanas bloku sienas kontaktligzdai un izmantojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi,
lai ieslēgtu Imageo LightStrip Color. 2b Uz kontroliera ir poga “color change” (krāsas maiņa).
Izmantojiet “color change” (krāsas maiņas) pogu, lai izvēlētos sev vēlamo krāsu. Sarkanā krāsa
ir pirmā, kas parādās, kad ieslēdzat Imageo LightStrip Color ierīci.Vienreiz nospiediet pogu,
lai pārietu uz nākamo krāsu.Var izvēlēties šādas krāsas: sarkana, zaļa, zila, dzeltena, gaišzila,
violeta, vai krāsu maiņas režīmu. Lai izbaudītu automātisko krāsu maiņas režīmu, nospiediet
“color change” (krāsas maiņas) pogu, līdz atkal nonākat pie sarkanās krāsas. Tad ieslēgsies
automātiskais krāsu maiņas režīms.
Paplašināšanas iespējas:
3a Noņemiet aizsargvāciņu. 3b Ja vēlaties, pie viena barošanas bloka varat pieslēgt 2
Imageo LightStrips Color lampas (nav iekļautas). 3c Nodrošiniet, lai savienojums ir stingrs.
Savienojiet Imageo LightStrip Color ar barošanas bloka priekšējo savienotāju. Pieslēdziet
barošanas bloku sienas kontaktligzdai un pēc tam ieslēdziet LightStrip, izmantojot ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi.
Tīrīšana/apkope:
Izņemiet lādētāju no sienas kontaktligzdas. Barošanas bloku var tīrīt ar sausu drānu. Imageo
LightStrip Color var tīrīt ar mitru drānu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus!
Drošības norādes:
- Nelīmējiet Imageo LightStrip Color uz cilvēku vai dzīvnieku ādas.
- Glabājiet Imageo LightStrip Color vietā, kur tā ir pasargāta no šķidrumiem un mitruma.
- Drošības apsvērumu dēļ Imageo LightStrip Color elektronisko sistēmu nedrīkst vērt vaļā.
- Neļaujiet ar to rotaļāties bērniem.
- Nelietojiet Imageo LightStrip Color, ja tā ir bojāta.
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai telpās.
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka visi savienotāji ir droši un pareizi pievienoti.
- Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, kas rodas paaugstinātas temperatūras rezultātā,
neuzstādiet ierīci siltuma avotu tuvumā.
- Nesalieciet izstrādājumu, ja kopā ir savienotas divas LightStrips lampas.
Adapteris:
Modelis:
Ieeja:
Izeja:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60 Hz 15 W
12 V
1A
Drošība un vides aizsardzība:
Imageo LightStrip Color ir LED ierīce, kas izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un
detaļām, kuras var atkārtoti pārstrādāt. Atbrīvojoties no iesaiņojuma, vienmēr ievērojiet
vietējos likumus un pieejamās atkārtotas pārstrādes iespējas. No Imageo LightStrip Color
ierīces drīkst atbrīvoties saskaņā ar vietējiem likumiem.
Garantija:
Ierīcei ir spēkā Philips viena gada garantija, ja to izmanto paredzētajam nolūkam un saskaņā
ar norādījumiem. Pretenzijas tiks pieņemtas tikai kopā ar pirkuma apliecinājuma oriģinālu
(rēķinu, kvīti vai kases čeku), kurā norādīts pirkuma datums, pārdevēja vārds un preces
apraksts.
Philips garantija vairs nebūs spēkā, ja:
- Kaut kas ticis mainīts, nosvītrots, izdzēsts vai izrādījies nelikumīgs.
- Ierīces apraksts ir mainīts, nosvītrots, izdzēsts vai izrādījies nelikumīgs.
- Bojājums radies ierīces darbībai neraksturīgu ārkārtas apstākļu rezultātā, piemēram,
zibens, plūdi, ugunsgrēks, nepareiza lietošana vai nolaidība.
- Imageo LightStrip Color nedrīkst izjaukt. Ja šī Philips ierīce pienācīgi nedarbojas,
iesakām vispirms ieskatīties lietošanas instrukcijā.
Rezerves daļas
Rezerves daļas var pasūtīt Philips mājas lapā. Dodieties uz www.philips.com/homelighting
un uzklikšķiniet uz SparePart WebShop.
Reserveonderdelen kunnen worden besteld via de website van Philips. Ga naar:
www.philips.com/homelighting en klik op SparePart WebShop.
Als u de oplossing niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met uw dealer, de Philips
consumentenwebsite raadplegen op www.philips.com/homelighting of de Philips Servicedesk
bellen: + 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven. Gemaakt in China
NO Imageo LightStrip Color 2-sett Installeringsinstruksjoner
Ta deg tid til å lese dette før du bruker produktet.
Gratulerer med kjøpet.
Takk for at du kjøpte Imageo LightStrip Color 2-settet.Ved å følge instruksjonene får du alle
fordelene ved Imageo LightStrip Color-produktet så lenge som mulig.
Kontroller at pakken inneholder følgende:
- 2 LightStrip Color
- 4 monteringsklemmer
- Strømforsyning
- 8 skruer
- 4 dobbeltsidig tape
Brukerveiledning:
1a 1b Fest Imageo LightStrip Color på en jevn og ren overflate ved hjelp av de to monteringsklemmene. 2a Koble strømforsyningen til Imageo LightStrip Color. Koble strømforsyningen til stikkontakten, og bruk av/på-knappen til å slå på Imageo LightStrip Color. 2b
På kontrollen finner du knappen for endring av farge. Bruk knappen for endring av farge
til å velge den fargen du ønsker. Rød er den første fargen som vises når du slår på Imageo
LightStrip Color. Trykk én gang på knappen for å bytte til neste farge. Rekkefølgen på fargene
er: rød, grønn, blå, gul, cyan, lilla og fargeendring. Trykk på knappen for endring av farge til det
lyser rødt igjen hvis du vil ha glede av modusen for automatisk fargeendring. Modusen for
automatisk fargeendring aktiveres.
Forlengelsesmuligheter:
3a Fjern beskyttelsesdekselet. 3b Hvis du ønsker det, kan du kombinere opptil 2 Imageo
LightStrips Color (ikke inkludert) på én strømforsyning. 3c Kontroller at tilkoblingen sitter
godt. Koble Imageo LightStrip Color med fronten til strømforsyningen. Koble strømforsyningen til stikkontakten, og slå deretter på LightStrip med av/på-knappen.
Rengjøring/vedlikehold:
Ta laderen ut av stikkontakten. Strømforsyningen kan rengjøres med en tørr klut. Imageo
LightStrip Color kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler.
Sikkerhetsinstruksjoner:
- Ikke fest Imageo LightStrip Color til huden på mennesker eller dyr.
- Hold Imageo LightStrip Color unna væsker og damp.
- Av sikkerhetsgrunner må ikke det elektroniske systemet til Imageo LightStrip Color åpnes.
- Ikke la barn leke med den.
- Ikke bruk Imageo LightStrip Color hvis den er ødelagt.
- Produktet er bare beregnet på innendørs bruk.
- Sørg for å koble alle kontaktene sikkert og riktig til før du slår den på.
- Ikke installer den nær en varmekilde, for å unngå skader på produktene som skyldes
temperaturøkning.
- Ikke bøy produktet når to eller flere LightStrips er koblet sammen.
Adapter:
Modell:
Inn:
Ut:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60 Hz 15 W
12 V
1A
Ja nespējat atrast risinājumu, varat sazināties ar izplatītāju, meklēt informāciju Philips
patērētāju tīmekļa vietnē www.philips.com/homelighting vai zvanīt uz Philips Apkopes centru:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Ražots Ķīnā
Sikkerhet og miljø:
MK Imageo LightStrip Color комплет од 2 светилки
Philips’ ettårsgaranti er gyldig såfremt produktet brukes i henhold til instruksjonene og
til beregnet formål. Krav aksepteres kun mot fremlegg av opprinnelig kjøpsbevis (faktura,
salgsnota eller kvittering) hvor kjøpsdatoen, navnet på forhandleren og en produktbeskrivelse klart fremgår.
Инструкции за инсталација
Ве молиме прочитајте ги овие инструкции пред употребата
на производот.
Ви честитаме на изборот!
Ви благодариме што се одлучивте да го купите Imageo LightStrip Color комплетот од 2
светилки. Доколку се придржувате кон нашите инструкции ќе можете да уживате во
полната функционалност на Imageo LightStrip Color најдолг можен период.
Проверете дали комплетот ги содржи следните елементи:
-
-
-
-
-
2x LightStrip Color
4x прицврстувачи за монтажа
Напојување
8x завртки
4x двострана лента
Инструкции за користење:
1a 1b Прицврстете го Imageo LightStrip Color на рамна и чиста подлога со 2
прицврстувачи за монтажа. 2a Поврзете го напојувањето со Imageo LightStrip Color.
Поврзете го напојувањето со штекерот и употребете го прекинувачот за вклучување/
исклучување за вклучување на Imageo LightStrip Color. 2b На контролерот постои
копче “color change” (промена на боја). Користете го копчето “color change” за избор
на саканата боја. Првата боја која се јавува по вклучувањето на Imageo LightStrip
Color е црвената. Притиснете го копчето еднаш за да преминете на наредната боја.
Секвенцата на бои е: црвена, зелена, сина, жолта, цијан, виолетова и менување на боите.
За да уживате во режим на автоматско менување на боите, притиснувајте го “color
change” копчето додека не дојдете повторно до црвената боја. Потоа ќе започне
автоматско менување на боите.
Можности за продолжување:
3a Отстранете го заштитното капаче. 3b Доколку сакате, можно е комбинирање на 2
Imageo LightStrips Color светилки (не се вклучени) на едно напојување. 3c Проверете
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się
następujące elementy:
-
-
-
-
-
2 lampki LightStrip Color
4 zaczepy montażowe
Zasilacz
8 śrub
4 taśmy dwustronne
Instrukcja użytkowania:
1a 1b Przymocuj lampkę Imageo LightStrip Color do płaskiej i czystej powierzchni za
pomocą 2 zaczepów montażowych. 2a Podłącz zasilacz do lampki Imageo LightStrip Color.
Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz lampkę Imageo LightStrip
Color za pomocą wyłącznika. 2b Na sterowniku znajduje się przycisk zmiany koloru „color
change”. Przycisk zmiany koloru pozwala na wybór koloru świecenia lampki. Bezpośrednio
po włączeniu zasilania lampka Imageo LightStrip Color świeci na czerwono. Naciśnięcie
przycisku powoduje wybór następnego koloru. Kolory są zmieniane w kolejności: czerwony,
zielony, niebieski, żółty, turkusowy, fioletowy i wielokolorowy. Aby włączyć tryb automatycznej zmiany koloru, naciśnij przycisk zmiany koloru aż do ponownego włączenia koloru
czerwonego. Nastąpi włączenie trybu automatycznej zmiany koloru.
Możliwości rozbudowy:
3a Zdejmij nasadkę zabezpieczającą. 3b W razie potrzeby można podłączyć 2 lampki
Imageo LightStrip Color (niedołączone do zestawu) do jednego źródła zasilania. 3c
Sprawdź połączenie. Podłącz lampkę Imageo LightStrip Color do przedniego złącza zasilacza.
Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz lampkę LightStrip za pomocą
wyłącznika.
Czyszczenie/konserwacja:
Hvis du ikke finner en løsning på problemet, kan du ta kontakt med forhandleren, eller du
kan se webområdet for Philips-forbrukere på www.philips.com/homelighting eller ringe
Philips-service på:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nederland. Laget i Kina
PL Zestaw 2 lampek Imageo LightStrip Color Instrukcja instalacji
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z
niniejszą instrukcją.
Gratulujemy zakupu!
Dziękujemy za zakup zestawu 2 lampek Imageo LightStrip Color. Przestrzeganie niniejszej
instrukcji pozwoli korzystać ze wszystkich zalet produktu Imageo LightStrip Color przez
możliwie najdłuższy okres.
Dacă nu puteţi găsi soluţia, puteţi contacta distribuitorul dvs., puteţi consulta site-ul Philips
al consumatorului la adresa www.philips.com/homelighting sau apela la biroul de asistenţă
Philips Service.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Fabricat în China
RU Инструкции по установке светильника с 2-мя цветными лампами дневного света
Imageo LightStrip Color
Перед эксплуатацией продукта ознакомьтесь с данной
информацией.
Поздравляем с удачной покупкой!
Проверьте наличие в комплекте следующих предметов:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nie przyklejaj lampki Imageo LightStrip Color do skóry ludzi lub zwierząt.
Lampkę Imageo LightStrip Color przechowuj z dala od płynów i wilgoci.
Ze względów bezpieczeństwa nie otwieraj układu elektronicznego lampki LightStrip Color.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się lampką.
Nie używaj lampki Imageo LightStrip Color, jeśli jest uszkodzona.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Przed włączeniem lampki sprawdź, czy wszystkie złącza zostały pewnie
i prawidłowo połączone.
Nie instaluj lampki w pobliżu źródeł ciepła, aby uniknąć jej uszkodzenia
z powodu przegrzania.
W przypadku połączenia razem dwóch lub więcej lampek LightStrip nie wyginaj ich.
Zasilacz:
Model:
PS1210-PH-W
Moc wejściowa:100–240 V~ 50/60 Hz 15 W
Moc wyjściowa:12 V
1 A
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska:
Lampka Imageo LightStrip Color zawiera diody LED wykonane z wysokiej jakości materiałów
i części, które podlegają recyklingowi. W przypadku wyrzucania opakowania należy
przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących recyklingu. Zużyte lampki Imageo LightStrip
Color wyrzucaj zgodnie z lokalnymi przepisami.
Gwarancja:
Roczna gwarancja firmy Philips jest ważna pod warunkiem, że produkt jest używany zgodnie
z instrukcją i jego przeznaczeniem. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie po przedstawieniu oryginalnego dowodu zakupu (faktury lub paragonu) zawierającego datę zakupu, imię i
nazwisko sprzedawcy oraz opis produktu.
Gwarancja firmy Philips traci ważność, jeśli:
- cokolwiek zostało zmienione, skreślone, usunięte lub jest nieczytelne;
- opis produktu został zmieniony, skreślony, usunięty lub jest nieczytelny;
- uszkodzenie powstało na skutek okoliczności niezwiązanych z urządzeniem, na przykład
z powodu wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożaru, nieprawidłowego użytkowania
lub zaniedbania.
- Lampki Imageo LightStrip Color nie należy rozmontowywać. Jeśli produkt firmy Philips
nie działa prawidłowo, zalecamy zapoznać się z instrukcjami.
Części zapasowe
Części zapasowe można zamawiać na stronie internetowej firmy Philips:
www.philips.com/homelighting. Kliknij łącze SparePart WebShop.
Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą, odwiedź stronę
internetową firmy Philips pod adresem www.philips.com/homelighting lub skontaktuj się z
biurem serwisowym firmy Philips:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandia.
Wyprodukowano w Chinach
PT Conjunto de 2 Imageo LightStrip Cor Instruções de instalação
Dedique alguns momentos à leitura das instruções deste
produto.
Parabéns pela sua compra!
Obrigado por adquirir o conjunto de 2 Imageo LightStrip Cor. Ao seguir estas instruções,
poderá tirar partido de todos os benefícios da Imageo LightStrip Cor durante o maior
período possível.
Confirme que a embalagem contém os seguintes itens:
- 2x LightStrip Cor
- 4x clipes de fixação
- Alimentação
- 8x parafusos
- 4x fita-gomada de dupla face
Instruções de utilização:
1a 1b Com os 2 clipes de fixação, fixe a Imageo LightStrip Cor numa superfície
plana e limpa. 2a Ligue a fonte de alimentação à Imageo LightStrip Cor. Ligue a fonte à
tomada eléctrica e, com o botão de ligar/desligar, acenda a Imageo LightStrip Cor. 2b O
controlador possui um botão denominado “color change”. Use o botão “color change”
para seleccionar a cor pretendida. Quando liga a Imageo LightStrip Cor, a primeira cor
apresentada é a vermelha. Prima o botão uma vez para aceder à próxima cor. As cores são
apresentadas na seguinte sequência: vermelho, verde, azul, amarelo, ciano, púrpura e branco.
Para desfrutar do modo de mudança automática de cores, prima o botão “color change” até
atingir novamente a cor vermelha. Inicia-se então o modo automático de mudança de cor.
Possibilidades de extensão:
3a Remova a tampa de protecção. 3b Se desejar, poderá combinar até 2 Imageo LightStrips
Cor (não incluídas) numa única fonte de alimentação. 3c Certifique-se de que a ligação está
apertada. Ligue a Imageo LightStrip Cor com o conector frontal da fonte de alimentação.
Ligue a fonte de alimentação à tomada de parede e acenda a LightStrip utilizando o botão
ligar/desligar.
Limpeza/Manutenção:
Retire o carregador da tomada. A fonte de alimentação pode ser limpa com um pano seco. A
Imageo LightStrip Cor pode ser limpa com um pano húmido. Não utilize agentes de limpeza!
Instruções de segurança:
- Não fixe a Imageo LightStrip Cor a pele humana ou animal.
- Mantenha a Imageo LightStrip Cor afastada de líquidos e zonas húmidas.
- Por razões de segurança, não deve abrir o sistema electrónico da Imageo LightStrip Cor.
- Não permita que as crianças brinquem com ela.
- Não use a Imageo LightStrip Cor caso apresente danos.
- Este produto foi concebido apenas para uso em interiores.
- Antes de o acender, ligue todos os conectores correctamente e em segurança.
- Não o coloque perto de fontes de calor para evitar danos no aparelho devido
a aumentos de temperatura.
- Não dobre o produto quando duas LightStrips estão ligadas entre si.
Adaptador:
Modelo:
Entrada:
Saída:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Segurança ambiental:
A Imageo LightStrip Cor é um aparelho LED fabricado com materiais e peças recicláveis de
elevada qualidade. Ao eliminar a embalagem, respeite sempre os regulamentos locais e as
possibilidades de reciclagem ao seu dispor. A Imageo LightStrip Cor deve ser eliminada de
acordo com os regulamentos locais.
Garantia:
A garantia de um ano da Philips é válida se o produto for utilizado de acordo com as
instruções e fins previstos. Serão aceites pedidos de reclamação apenas com entrega da
prova de compra original (factura, talão ou recibo) indicando a data de compra, o nome do
fornecedor e descrição do produto.
A garantia da Philips é invalidada se:
- os dados tiverem sido alterados, riscados, eliminados ou tornados ilegíveis;
- a descrição do produto tiver sido alterada, riscada, eliminada ou tornada ilegível;
- a causa do defeito se dever a circunstâncias extremas extrínsecas ao aparelho — por
exemplo, trovoadas, inundações, incêndios, uso incorrecto ou negligência.
- A Imageo LightStrip Cor não deve ser desmontada. Se o seu produto Philips não funcionar
correctamente, recomendamos que consulte primeiro as instruções do produto.
Peças sobresselentes
As peças sobresselentes podem ser encomendadas através do Web site da Philips.Visite:
www.philips.com/homelighting e clique em SparePart WebShop (Loja Web para peças
sobressalentes).
Se não encontrar a solução que pretende, pode contactar o seu fornecedor, consultar o
Web site da Philips em www.philips.com/homelighting ou contactar a linha de assistência da
Philips:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holanda. Fabricado na China
RO Imageo LightStrip Colorat 2-set Instrucţiuni de instalare
Nu uitaţi să citiţi aceste instrucţiuni înainte
de a utiliza produsul.
Felicitări pentru achiziţie!
Vă mulţumim pentru achiziţionarea setului Imageo LightStrip Colorat 2-set. Urmând
instrucţiunile, vă veţi bucura de beneficiile complete ale produsului Imageo LightStrip
Colorat pentru o durată de viaţă cât mai lungă.
Asiguraţi-vă că pachetul conţine următoarele articole:
- 2x LightStrip Colorat
- 4x Cleme de montare
- Sursă de alimentare
- 8x Şuruburi
- 4x bandă dublu adezivă
Instrucţiuni de utilizare:
1a 1b Fixaţi produsul Imageo LightStrip Colorat pe o suprafaţă plană şi curată cu ajutorul
celor 2 cleme de montare. 2a Conectaţi sursa de alimentare la Imageo LightStrip Colorat.
Conectaţi sursa de alimentare la priza de perete şi utilizaţi comutatorul Pornit/Oprit pentru
a aprinde Imageo LightStrip Colorat. 2b Pe controller există un buton “color change”
(Schimbare culoare). Utilizaţi butonul “color change” (Schimbare culoare) pentru a selecta
culoarea pe care o preferaţi. Roşu este prima culoare, care apare când porniţi produsul Imageo LightStrip Colorat. Apăsaţi o dată pe buton pentru a vă deplasa la culoarea următoare.
Secvenţa de culori este următoarea: roşu, verde, albastru, galben, cian, purpuriu şi schimbare
culori. Pentru a vă bucura de modul de schimbare automată a culorilor, apăsaţi pe butonul
“color change” (Schimbare culori) până ajungeţi din nou la lumina de culoare roşie. Atunci
modul automat de Schimbare a culorii va porni.
Posibilităţi de extindere:
Curăţare/Întreţinere:
Reservedeler kan bestilles fra webområdet til Philips. Gå til: www.philips.com/homelighting,
og klikk på SparePart WebShop.
Piesele de schimb pot fi comandate de pe site-ul Philips: www.philips.com/homelighting.
Faceţi clic pe SparePart WebShop (Magazin virtual piese de schimb).
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Garanti:
Reservedeler
Piese de schimb
Wyjmij ładowarkę z gniazdka elektrycznego. Zasilacz można czyścić suchą szmatką. Lampkę
Imageo LightStrip Color można czyścić wilgotną szmatką. Nie używaj środków czyszczących!
Imageo LightStrip Color er et LED-produkt som er laget av materialer og deler av høy
kvalitet, og det kan gjenvinnes. Når du kaster emballasjen, må du følge nasjonale retningslinjer
og tilgjengelige muligheter til gjenvinning. Imageo LightStrip Color må kastes i henhold til
nasjonale retningslinjer.
- Hvis noe er endret, overstrøket, slettet eller skrevet med uleselig skrift.
- Hvis produktbeskrivelsen er endret, overstrøket, slettet eller skrevet med uleselig skrift.
- Hvis en defekt er forårsaket av ekstreme forhold som ikke skyldes apparatet, for eksempel
lynnedslag, flom, brann, feil bruk eller uaktsomhet.
- Imageo LightStrip Color må ikke tas fra hverandre. Hvis Philips-produktet ikke fungerer
slik det skal, anbefaler vi at du først leser brukerveiledningen.
- Orice a fost schimbat, barat, şters sau făcut ilizibil.
- Descrierea produsului a fost modificată, barată, ştearsă sau făcută ilizibilă.
- Un defect este provocat de circumstanţe extreme independente de aparat, de exemplu
fulger, inundaţie, incendiu, utilizare incorectă sau neglijenţă.
- Imageo LightStrip Colorat nu trebuie dezasamblat. Dacă produsul dvs. Philips nu
funcţionează corect, vă recomandăm să consultaţi mai întâi instrucţiunile de utilizare.
Благодарим Вас за приобретение светильника с 2-мя цветными лампами дневного света
Imageo LightStrip Color. Выполнение данных инструкций позволит вам использовать все
преимущества продукта LightStrip Color и продлить срок его службы.
3a Îndepărtaţi capacul de protecţie. 3b Dacă doriţi, este posibil să combinaţi până la 2 produse Imageo LightStrip Colorat (nu sunt incluse) la o sursă de alimentare. 3c Asiguraţi-vă de
etanşeitatea conexiunii. Conectaţi Imageo LightStrip Colorat la conectorul din faţă al sursei
de alimentare. Conectaţi sursa de alimentare la priza de perete şi apoi aprindeţi LightStrip
utilizând comutatorul Pornit/Oprit.
Philips-garantien blir ugyldig i følgende tilfeller:
Garanţia Philips este anulată dacă:
Scoateţi ştecherul din priza de perete. Sursa de alimentare poate fi curăţată cu o cârpă
uscată. Imageo LightStrip Colorat poate fi curăţat cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi agenţi de
curăţare!
Instrucţiuni de siguranţă:
- Nu atingeţi Imageo LightStrip Colorat de pielea umană sau animală.
- Menţineţi Imageo LightStrip Colorat la distanţă de lichide şi de umiditate.
- Din motive de siguranţă, sistemul electronic al produsului Imageo LightStrip Colorat
nu trebuie dezasamblat.
- Nu permiteţi copiilor să se joace cu acesta.
- Nu utilizaţi Imageo LightStrip Colorat dacă este deteriorat.
- Acest produs este destinat numai uzului în spaţii închise.
- Asiguraţi-vă de conectarea în siguranţă a tuturor conectorilor înainte
de a aprinde produsul.
- Nu îl instalaţi lângă o sursă de căldură pentru a evita deteriorarea din cauza
temperaturii crescute.
- Nu îndoiţi produsul când două sau mai multe LightStrip sunt conectate între ele.
Adaptor:
Model:
Intrare:
Ieşire:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Siguranţa şi protecţia mediului:
Imageo LightStrip Colorat este un produs cu LED, fabricat din materiale şi componente de
înaltă calitate, reciclabile. La aruncarea ambalajului, respectaţi întotdeauna reglementările
locale şi posibilităţile disponibile pentru reciclare. Imageo LightStrip Alb ar trebui aruncat în
conformitate cu reglementările locale.
Garanţie:
Garanţia de un an de la Philips este valabilă dacă produsul este utilizat în conformitate cu
instrucţiunile şi în scopul pentru care a fost destinat. Revendicările vor fi acceptate doar la
prezentarea dovezii originale de achiziţie (factură, bon sau chitanţă) în care sunt incluse data
achiziţiei, numele distribuitorului şi descrierea produsului.
- 2x цветные лампы дневного света LightStrip Color
- 4x монтажных крепления
- Источник питания
- 8x винтов
- 4x двусторонние клейкие ленты
Инструкции по эксплуатации:
Рис. 1a и 1b . Установите Imageo LightStrip Color на плоской и чистой поверхности
при помощи двух монтажных креплений. Рис. 2a Подключите к лампам дневного
света LightStrip Color источник питания. Подключите источник питания к
розетке электросети и включите светильник Imageo LightStrip Color при помощи
переключателя вкл./выкл. прибора. Рис. 2b Чтобы выбрать предпочитаемый цвет,
воспользуйтесь кнопкой “смена цвета”. Первым цветом светильника LightStrip Color
при включении будет красный. Чтобы перейти к следующему цвету, нажмите кнопку
один раз. Последовательность цветов: красный, зеленый, синий, желтый, голубой,
лиловый и режим изменения цветов. Перейти к режиму автоматической смены цветов
можно последовательно нажимая кнопку “смена цвета” до тех пор, пока цвет снова не
станет красным; после этого прибор перейдет в режим автоматической смены цвета.
Возможность расширения:
Рис. 3a Снимите защитный колпачок. Рис. 3b При необходимости можно подключить
2 лампы Imageo LightStrips Color (в комплект не входят) к одному источнику питания.
Рис. 3c Подсоедините лампы Imageo LightStrip Color друг к другу при помощи разъема
в передней части источника питания. Подключите источник питания к розетке
электросети и включите светильник LightStrip при помощи переключателя вкл./выкл.
прибора.
Чистка/уход:
Извлеките зарядное устройство из розетки электросети. Очистите источник питания
с помощью сухой ткани. Лампы Imageo LightStrip Color можно очистить с помощью
влажной ткани. Не используйте чистящие средства!
Инструкции по безопасности:
- Запрещается наклеивать Imageo LightStrip Color на кожу человека или животного.
- Не подвергайте Imageo LightStrip Color воздействию влаги и избегайте попадания
жидкости на прибор.
- Из соображений безопасности не следует вскрывать электронную систему Imageo
LightStrip Color.
- Берегите от детей.
- Запрещается использовать Imageo LightStrip Color при наличии повреждений.
- Данный продукт предназначен только для использования в помещении.
- Перед включением убедитесь в правильном и безопасном подключении всех
соединений.
- Запрещается устанавливать прибор вблизи источников тепла во избежание его
повреждения вследствие нагревания.
- При соединении двух или нескольких ламп LightStrips запрещается сгибать изделие.
Адаптер:
Модель:
Вход:
Выход:
PS1210-PH-W
100-240В~ 50/60Гц 15Вт
12В
1A
Безопасность и защита окружающей среды:
Imageo LightStrip Color - это светодиодный продукт, изготовленный из
высококачественных материалов и деталей, подлежащих утилизации. При утилизации
упаковочных материалов соблюдайте местные законодательные требования и
используйте доступные средства утилизации. Imageo LightStrip Color следует
утилизировать в соответствии с местными законодательными требованиями.
Гарантия:
Годовая гарантия Philips действительна при условии использования прибора в
соответствии с инструкциями и по назначению. Претензии могут быть приняты только
при предъявлении оригинального документа о приобретении (счет, товарный чек или
квитанция) с указанием даты покупки, наименования продавца и описания изделия.
Гарантия Philips недействительна, если:
- что-либо изменено, перечеркнуто, удалено или написано неразборчиво;
- описание продукта изменено, перечеркнуто, удалено или написано неразборчиво;
- дефект вызван исключительными обстоятельствами, не предусмотренными для
прибора, например, молнией, наводнением, пожаром, неправильным или небрежным
использованием;
- Запрещается разбирать Imageo LightStrip Color. Если продукт Philips не работает
должным образом, рекомендуется прежде всего обратиться к инструкциям по
эксплуатации.
Запасные детали
Запасные детали можно заказать через веб-сайт Philips. Перейдите по адресу: www.
philips.com/homelighting и щелкните Интернет-магазин запасных деталей.
Если проблему решить не удается, обратитесь по месту продажи, проконсультируйтесь
на веб-сайте поддержки потребителей Philips по адресу www.philips.com/homelighting
или позвоните в службу технической поддержки Philips.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I № 10461
5600 VB, Эйндховен, Нидерланды.
Сделано в Китае
SK 2-dielna súprava svietidiel Imageo LightStrip Color –
Pokyny na inštaláciu
Skôr, ako začnete výrobok používať, prečítajte si tieto pokyny.
Gratulujeme k vášmu nákupu!
Ďakujeme, že ste si zakúpili 2-dielnu súpravu svietidiel Imageo LightStrip Color. Pri
dodržiavaní týchto pokynov budete môcť čo najdlhšie využívať všetky výhody výrobku
Imageo LightStrip Color.
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledovné položky:
- 2 x svietidlo LightStrip Color
- 4 x montážne svorky
- Zdroj napájania
- 8 x skrutky
- 4 x obojstranná páska
Návod na použitie:
1a 1b Pripevnite svietidlo Imageo LightStrip Color na rovný a čistý povrch pomocou 2
montážnych svoriek. 2a Pripojte zdroj napájania k svietidlu Imageo LightStrip Color. Zapojte
zdroj napájania do elektrickej zásuvky a pomocou vypínača rozsvieťte svietidlo Imageo
LightStrip Color. 2b Na ovládači sa nachádza tlačidlo „zmena farby“. Pomocou tlačidla
„zmena farby“ nastavíte požadovanú farbu. Pri prvom zapnutí sa svietidlo Imageo LightStrip
Color najskôr rozsvieti načerveno. Každým ďalším stlačením tlačidla prejdete na nasledujúcu
farbu svetla. Poradie farieb svetla je nasledovné: červená, zelená, modrá, žltá, modrozelená,
purpurová a striedanie všetkých farieb. Ak chcete využiť režim automatického striedania
farieb, stláčajte tlačidlo „zmena farby“ dovtedy, kým znova nenastavíte červenú farbu svetla.
Následne sa spustí režim automatického striedania farieb.
Možnosti rozšírenia:
3a Odstráňte ochranný kryt. 3b Ak chcete, môžete skombinovať 2 farebné svietidlá Imageo
LightStrip Color (nie sú súčasťou balenia) cez jeden zdroj napájania. 3c Uistite sa, že svietidlá sú správne pripojené. Pripojte svietidlo Imageo LightStrip Color k prednému konektoru
zdroja napájania. Zapojte zdroj napájania do elektrickej zásuvky a potom pomocou vypínača
rozsvieťte svietidlo LightStrip.
Čistenie a údržba:
Vytiahnite nabíjačku zo zásuvky. Zdroj napájania možno čistiť suchou tkaninou. Svietidlo
Imageo LightStrip Color možno čistiť vlhkou tkaninou. Nepoužívajte čistiace prostriedky!
Bezpečnostné pokyny:
- Neupevňujte svietidlo Imageo LightStrip Color na pokožku ľudí ani zvierat.
- Uchovávajte svietidlo Imageo LightStrip Color na miestach, kde nie sú prítomné
kvapaliny ani vlhkosť.
- Z bezpečnostných dôvodov neotvárajte elektronický systém svietidla Imageo
LightStrip Color.
- Nedovoľte, aby sa so svietidlom hrali deti.
- Ak je svietidlo Imageo LightStrip Color poškodené, nepoužívajte ho.
- Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri.
- Pred rozsvietením svietidla skontrolujte, či sú všetky konektory bezpečne
a správne zapojené.
- Neumiestňujte svietidlo do blízkosti zdrojov tepla, aby nedošlo k poškodeniu
výrobku vysokou teplotou.
- Pri spojení dvoch alebo viacerých svietidiel LightStrip výrobok neohýbajte.
Adaptér:
Model:
Vstup:
Výstup:
PS1210-PH-W
100 - 240 V~ 50/60 Hz 15 W
12 V
1A
Bezpečnosť a životné prostredie:
Svietidlo Imageo LightStrip Color predstavuje výrobok s technológiou LED, ktorý je vyrobený
z vysokokvalitných materiálov a súčastí umožňujúcich recyklovanie. Pri likvidácii balenia vždy
dodržiavajte miestne predpisy a využite dostupné možnosti recyklácie. Pri likvidácii svietidla
Imageo LightStrip Color dodržiavajte miestne predpisy.
Záruka:
Jednoročná záruka spoločnosti Philips platí, ak sa výrobok používa v súlade s pokynmi a na
účel, na ktorý je určený. Reklamácia bude uznaná len po predložení originálu dokladu o kúpe
(faktúra, pokladničný blok alebo potvrdenka) s uvedením dátumu zakúpenia, názvu predajcu
a popisu výrobku.
Záruka spoločnosti Philips zaniká, ak:
- akákoľvek položka bola zmenená, prečiarknutá, vymazaná alebo sa stala nečitateľnou,
- popis výrobku bol zmenený, prečiarknutý, vymazaný alebo sa stal nečitateľným,
- porucha je spôsobená mimoriadnymi okolnosťami, ktoré priamo nesúvisia so zariadením,
napríklad bleskom, povodňou, požiarom, nesprávnym používaním alebo nedbanlivosťou.
- Svietidlo Imageo LightStrip Color nie je určené na rozoberanie. Ak váš výrobok Philips
nepracuje správne, odporúčame, aby ste si najskôr prečítali pokyny na používanie.
Náhradné súčiastky
Náhradné súčiastky možno objednať na webovej lokalite spoločnosti Philips. Prejdite na lokalitu: www.philips.com/homelighting a kliknite na položku SparePart WebShop (Internetový
obchod s náhradnými súčiastkami).
Ak nemôžete nájsť riešenie, obráťte sa na predajcu alebo navštívte webovú lokalitu
spoločnosti Philips pre zákazníkov na adrese www.philips.com/homelighting alebo zavolajte
na servisnú linku spoločnosti Philips:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandsko.
Vyrobené v Číne
SL Imageo LightStrip Color 2-set Navodila za namestitev
Pred uporabo izdelka preberite ta navodila.
Čestitamo vam za nakup!
Hvala, ker ste kupili komplet Imageo LightStrip Color 2-set. Z upoštevanjem navodil lahko
najdlje izkoriščate vse prednosti svetilke Imageo LightStrip Color.
Preverite, ali paket vključuje naslednje predmete:
- 2 svetilki LightStrip Color
- 4 namestitvene zaponke
- Napajalnik
- 8 vijakov
- 4 dvostranske trakove
Navodila za uporabo:
1a 1b Imageo LightStrip Color z dvema namestitvenima zaponkama pritrdite na ravno in
čisto površino 2a Napajalnik vključite v svetilko Imageo LightStrip Color. Napajalnik vključite
v omrežno vtičnico in stikalom za vklop/izklop vključite Imageo LightStrip Color. 2b Na
upravljalniku je gumb “Sprememba barve”. Z gumbom “Sprememba barve” izberite želeno
barvo. Rdeča je prva barva, ki se pojavi ob vklopu svetilke Imageo LightStrip Color. Pritisnite
gumb, da izberete naslednjo barvo. Zaporedje barv je naslednje: rdeča, zelena, modra, rumena,
cian, škrlatna in zamenjava barv. Če želite, da bi se barve spreminjale samodejno, pritiskajte
gumb “Sprememba barve”, dokler ni ponovno izbrana rdeča barva. Nato se samodejno
spreminjanje barve začne.
Možnosti širitve:
3a Odstranite zaščitni pokrovček. 3b Če želite, lahko na napajanje skupaj priklopite 2
svetilke Imageo LightStrip Color (niso priložene). 3c Preverite, da so kabli trdno vključeni.
Svetilko Imageo LightStrip Color priključite s sprednjim konektorjem napajalnika. Napajalnik
vključite v omrežno vtičnico in s stikalom za vklop/izklop vklopite svetilko LightStrip.
Čiščenje/vzdrževanje:
Polnilnik izklopite iz omrežne vtičnice. Napajalnik lahko očistite s suho krpo. Imageo
LightStrip Color lahko očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Varnostna navodila:
- Imageo LightStrip Color ne postavljajte na kožo ljudi ali živali.
- Imageo LightStrip Color ne hranite ali uporabljajte blizu tekočine ali vlage.
- Iz varnostnih razlogov ne odpirajte elektronskega sistema svetilke Imageo LightStrip Color.
- Ne dovolite, da bi se z njo igrali otroci.
- Poškodovane svetilke Imageo LightStrip Color ne uporabljajte.
- Ta izdelek je namenjen samo uporabi v zaprtih prostorih.
- Preden vklopite svetilko, preverite, da so vsi konektorji pravilno in varno vključeni.
- Svetilke ne nameščajte blizu toplotnih virov, da preprečite njeno poškodovanje zaradi
povišane temperature.
- Izdelka ne upogibajte, če sta združeni dve svetilki LightStrip.
Adapter:
Model:
Vhod:
Izhod:
1a
1b
on/off
PS1210-PH-W
100-240 V ~ 50/60 Hz 15 W
12 V
1A
lor
co ange
ch
Varnost in okolje:
Svetilka Imageo LightStrip Color je izdelek LED iz visokokakovostnih materialov in delov, ki
jih je mogoče reciklirati. Pri odlaganju embalaže upoštevajte lokalne predpise in izkoristite
možnosti recikliranja. Svetilko Imageo LightStrip Color odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
2b
Garancija:
f
/of
on
Philipsova enoletna garancija je veljavna pod pogojem, da izdelek uporabljate v skladu z
navodili in v pravi namen. Reklamacije bomo upoštevali samo, če izdelku priložite originalno
potrdilo o nakupu (račun, blagajniški listek ali drugo potrdilo), na katerem so navedeni datum
nakupa, naziv prodajalca in opis izdelka.
Philipsova garancija je razveljavljena v naslednjih primerih:
- Če je bilo kaj spremenjeno, prečrtano, izbrisano ali zabrisano.
- Če je bil opis izdelka spremenjen, prečrtan, izbrisan ali zabrisan.
- Če so vzrok za okvaro skrajne razmere, ki niso značilne za izdelek, kot so strela,
poplava, požar, nepravilna uporaba ali malomarnost.
- Svetilke Imageo LightStrip Color ne razstavljajte. Če Philipsov izdelek ne deluje pravilno,
najprej preberite navodila za uporabo.
2a
Rezervni deli
Rezervne dele lahko naročite na Philipsovi spletni strani: www.philips.com/homelighting.
Kliknite na SparePart WebShop.
Če ne morete najti rešitve, se obrnite na prodajalca, obiščite spletno stran za uporabnike
Philipsovih izdelkov na naslovu www.philips.com/homelighting ali pokličite center za podporo
uporabnikom Philips.
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nizozemska.
Izdelano na Kitajskem
SR Dve lampe Imageo LightStrip Color Uputstvo za montažu
Pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe proizvoda.
Čestitamo na kupovini!
3a
3b
Hvala vam što ste kupili komplet od dve lampe Imageo LightStrip Color. Ako budete pratili
ova uputstva, moći ćete da na najbolji način koristite proizvod LightStrip Color i obezbedite
najduži vek trajanja.
Proverite da li se u paketu nalaze sledeće stavke:
- 2 LightStrip Color
- 4 držača za montažu
- Napajanje
- 8 vijaka
- 4 dvostrane trake
Uputstvo za upotrebu:
1a 1b Pričvrstite Imageo LightStrip Color na ravnu i čistu površinu pomoću 2 držača za
montažu. 2a Priključite napajanje na Imageo LightStrip Color. Priključite napajanje u zidnu
utičnicu, zatim pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste uključili lampu Imageo
LightStrip Color. 2b Na kontroleru se nalazi dugme „color change“. Pomoću dugmeta „color
change“ možete izabrati željenu boju. Prva boja je crvena i ona se pojavljuje kada uključite
Imageo LightStrip Color. Pritisnite dugme jednom da biste prešli na sledeću boju. Redosled
boja je: crvena, zelena, plava, žuta, tirkizna, ljubičasta i razne boje Da biste uživali u režimu
automatskog menjanja boje, pritiskajte dugme „color change“ dok ponovo ne dođete do
crvene boje. Tada će se pokrenuti režim automatskog menjanja boje.
3c
Mogućnost proširenja:
3a Skinite zaštitnu kapicu. 3b Ako želite, možete povezati do 2 lampe Imageo LightStrip
Color (nisu u kompletu) i koristiti ih sa istim napajanjem. 3c Uverite se da je povezivanje
ispravno obavljeno. Povežite Imageo LightStrip Color na prednji priključak na napajanju.
Priključite napajanje na zidnu utičnicu, a zatim uključite lampu LightStrip pomoću prekidača za
uključivanje/isključivanje.
Čišćenje/održavanje:
Izvadite punjač iz zidne utičnice. Napajanje se može očistiti suvom krpom. Imageo LightStrip
Color može se čistiti vlažnom krpom. Ne koristite sredstva za čišćenje!
Bezbednosna uputstva:
- Ne pričvršćujte Imageo LightStrip Color na kožu ljudi niti životinja.
- Imageo LightStrip Color čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Iz bezbednosnih razloga, elektronski sistem lampe Imageo LightStrip Color
ne bi trebalo otvarati.
- Ne dozvoljavajte deci da se igraju sa lampom.
- Ne koristite lampu Imageo LightStrip Color ako je oštećena.
- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom.
- Vodite računa da pre uključivanja pravilno i bezbedno povežete sve priključke.
- Ne stavljate proizvod pored izvora toplote kako ne bi došlo do oštećenja usled
rasta temperature.
- Ne savijajte proizvod ako su dve ili više lampi LightStrip povezane jedna na drugu.
Adapter:
Model:
Ulaz:
Izlaz:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60 Hz 15 W
12 V
1A
Bezbednost i životna sredina:
Imageo LightStrip Color pripada klasi LED proizvoda, napravljenih od visokokvalitetnih
materijala i delova koji se mogu reciklirati. Pri odlaganju pakovanja, obavezno se pridržavajte
lokalnih propisa i reciklirajte ih, ako je moguće. Imageo LightStrip Color bi trebalo odložiti u
skladu sa lokalnim propisima.
Garancija:
Jednogodišnja garancija kompanije Philips važi pod uslovom da se proizvod koristi u skladu
sa uputstvom i u predviđenu svrhu. Reklamacije se prihvataju samo uz originalni dokaz o
kupovini (fakturu ili račun) sa datumom kupovine, imenom distributera i opisom proizvoda.
Philips garancija prestaje da važi ako je:
- Bilo šta promenjeno, precrtano, izbrisano ili je namerno učinjeno nečitljivim.
- Opis proizvoda promenjen, precrtan, izbrisan ili je namerno učinjen nečitljivim.
- Do problema došlo usled ekstremnih okolnosti, a ne zbog samog proizvoda, npr. usled
udara groma, poplave, požara, nepravilne upotrebe ili nemara.
- Imageo LightStrip Color se ne sme rastavljati. Ako vaš Philips proizvod ne radi pravilno,
preporučuje se da prvo pročitate uputstvo za upotrebu.
Rezervni delovi
Rezervni delovi se mogu naručiti sa Web lokacije kompanije Philips. Posetite adresu: www.
philips.com/homelighting i kliknite na SparePart WebShop.
Ako ne možete da pronađete rešenje, možete se obratiti prodavcu, posetiti Philips Web
lokaciju za potrošače na adresi www.philips.com/homelighting ili pozvati tehničku podršku
kompanije Philips na broj telefona:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandija.
Proizvedeno u Kini
SV Imageo LightStrip Color 2-set Installationsinstruktioner
Läs igenom de här instruktionerna innan du
använder produkten.
Grattis till inköpet!
Tack för att du har köpt Imageo LightStrip Color 2-setet. Genom att följa instruktionerna
kan du njuta av alla fördelar med Imageo LightStrip Color under längsta möjliga tid.
Kontrollera att förpackningen innehåller följande artiklar:
Imageo LightStrip Color’ı açmak için açma/kapama anahtarını kullanın. 2b Kontrol cihazında,
bir “renk değiştirme” düğmesi bulunmaktadır. Tercih ettiğiniz rengi seçmek için “renk
değiştirme” düğmesini kullanın. Kırmızı, Imageo LightStrip Color’ı açtığınızda görülen ilk renktir. Bir sonraki renge geçmek için düğmeye bir kez basın. Renk sıralaması: kırmızı, yeşil, mavi,
sarı, cam göbeği, mor ve renk değiştirme şeklindedir. Otomatik renk değiştirme modunun
keyfini çıkarmak için, kırmızı ışık rengine tekrar gelene kadar “renk değiştirme” düğmesine
basın. Otomatik renk değiştirme modu başlar.
Uzatma olanakları:
3a Koruyucu kapağı çıkarın. 3b İsterseniz, 2 adet Imageo LightStrips Color (birlikte
verilmez) ürününü tek bir güç kaynağına bağlayabilirsiniz. 3c Bağlantının sağlam olduğundan
emin olun. Imageo LightStrip Color’ları, güç kaynağı ön konnektörüyle birbirine bağlayın. Güç
kaynağını duvar prizine takın ve açma/kapama düğmesini kullanarak LightStrip’i yakın.
Temizlik / Bakım:
Şarj ünitesini prizden çıkarın. Güç kaynağı, kuru bir bez ile temizlenebilir. Imageo LightStrip
Color, nemli bir bez ile temizlenebilir. Temizlik malzemesi kullanmayın!
Güvenlik talimatları:
- Imageo LightStrip Color’ı insan veya hayvan derisi ile temas ettirmeyin.
- Imageo LightStrip Color’ı sıvılardan ve nemden uzak tutun.
- Güvenlik nedeniyle, Imageo LightStrip Color elektronik sistemi açılmamalıdır.
- Çocukların ürünle oynamasına izin vermeyin.
- Hasar görmüşse Imageo LightStrip Color’ı kullanmayın.
- Bu ürün, sadece iç mekanlarda kullanım içindir.
- Yakmadan önce, tüm konnektörleri güvenli ve doğru şekilde bağladığınızdan emin olun.
- Sıcaklık artışı nedeniyle ürünün zarar görmesini önlemek için, ürünü ısı kaynaklarının
yakınına kurmayın.
- İki veya daha fazla LightStrip birbirine bağlı iken ürünü bükmeyin.
Adaptör:
- Model:
- Giriş:
- Çıkış:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Güvenlik ve çevre:
Imageo LightStrip Color, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan
üretilmiş bir LED ürünüdür. Ambalajı atarken, her zaman yerel düzenlemeleri ve geri dönüşüm
için mümkün olan olanakları takip edin. Imageo LightStrip Color, yerel düzenlemelere uygun
şekilde imha edilmelidir.
Garanti:
Philips’in bir yıllık garantisi, ürünün talimatlara ve amacına uygun kullanılması durumunda
geçerlidir. Talepler sadece, satın alma tarihi, bayi adı ve ürünün tanımını gösteren orijinal satın
alma belgesinin (fatura, satış fişi) gösterilmesi durumunda kabul edilir.
Philips garantisi aşağıdaki koşullarda geçersiz olur:
- Herhangi bir şeyin değiştirilmesi, karalanması, silinmesi veya okunmaz hale getirilmesi
durumunda.
- Ürün tanımının değiştirilmesi, karalanması, silinmesi veya okunmaz hale getirilmesi
durumunda.
- Yıldırım, sel, yangın, yanlış kullanım ya da ihmalkarlık gibi cihazla ilgili olmayan nedenler
sonucu bir bozukluk durumunda.
- Imageo LightStrip Color sökülmemelidir. Philips ürününüz düzgün şekilde çalışmıyorsa,
kullanım için öncelikle talimatlara başvurmanızı öneririz.
Yedek parçalar
Yedek parçalar www.philips.com/homelighting adresindeki Philips Internet sitesinden sipariş
edilebilir.Yedek Parça Internet Mağazası’nı tıklatın.
Çözüm bulamazsanız, bayinizle iletişim kurabilir, www.philips.com/homelighting adresindeki
Philips müşteri Internet sitesine başvurabilir veya Philips Servis masasını arayabilirsiniz:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Hollanda.
Çin’de üretilmiştir
UK Світильник Imageo LightStrip Color 2-set.
- 2 LightStrip Color
- 4 monteringsklämmor
- Strömförsörjningsenhet
- 8 skruvar
- 4 dubbelhäftande tejpbitar
Användningsinstruktioner:
Дякуємо за те, що Ви придбали комплект Imageo LightStrip Color 2-set. Дотримуючись
даних інструкцій, Ви зможете максимально довго насолоджуватись усіма перевагами
виробу Imageo LightStrip Color.
1a 1b Sätt fast Imageo LightStrip Color på en plan och ren yta med de två monteringsklämmorna. 2a Anslut strömförsörjningsenheten till Imageo LightStrip Color. Anslut strömförsörjningsenheten till vägguttaget och använd på/av-knappen till att tända Imageo LightStrip
Color. 2b På kontrollen finns knappen color change (färgändring).Välj den färg du föredrar
med knappen color change (färgändring). Röd är den första färgen som visas när du slår
på Imageo LightStrip Color. Tryck en gång på knappen när du vill gå till nästa färg. Färgerna
visas i följande ordning: röd, grön, blå, gul, cyan, lila och färgändring. Om du vill använda det
automatiska färgändringsläget trycker du på knappen color change (färgändring) tills du når
den röda färgen igen. Sedan startar det automatiska färgändringsläget.
Förlängningsmöjligheter:
3a Ta bort skyddskåpan. 3b Om du vill kan du kombinera 2 Imageo LightStrip Colorenheter (medföljer inte) på en strömförsörjningsenhet. 3c Se till att anslutningen sitter
ordentligt. Anslut Imageo LightStrip Color med den främre kontakten till strömförsörjningsenheten. Sätt i strömförsörjningsenheten i vägguttaget och tänd sedan LightStrip genom
att använda på/av-knappen.
Rengöring/underhåll:
Dra ut laddaren ur vägguttaget. Strömförsörjningsenheten kan rengöras med en torr trasa.
Imageo LightStrip Color kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel.
Säkerhetsföreskrifter:
- Fäst inte Imageo LightStrip Color på människor eller djur.
- Håll Imageo LightStrip Color borta från vätskor och fuktiga miljöer.
- Av säkerhetsskäl får det elektroniska systemet i Imageo LightStrip Color inte öppnas.
- Låt inte barn leka med den.
- Använd inte Imageo LightStrip Color om den är skadad.
- Produkten är endast avsedd för användning inomhus.
- Se till att du har anslutit alla kontakter på ett säkert och korrekt sätt innan
du tänder enheten.
- Installera inte enheten i närheten av en värmekälla. Den kan då skadas på grund
av temperaturökningen.
- Böj inte produkten när två LightStrip-enheter är sammankopplade.
Adapter:
Modell:
Ingång:
Utgång:
PS1210-PH-W
100-240 V~ 50/60Hz 15W
12V
1A
Säkerhet och miljö:
Imageo LightStrip Color är en lysdiodprodukt som är tillverkad av högkvalitativa material
och delar som kan återvinnas. När du kasserar förpackningen ska du alltid följa de lokala
föreskrifterna och tillgängliga möjligheter till återvinning. Imageo LightStrip Color ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.
Garanti:
Philips ettårsgaranti gäller om produkten används i enlighet med instruktionerna och för
avsedda ändamål. Anspråk accepteras endast vid uppvisande av det ursprungliga inköpsbeviset
(faktura eller försäljningskvitto) där inköpsdatum, återförsäljarnamn och produktbeskrivning
anges.
Philips garanti gäller inte i följande fall:
- Något har ändrats, kryssats över, tagits bort eller gjorts oläsligt.
- Produktbeskrivningen har ändrats, kryssats över, tagits bort eller gjorts oläslig.
- En skada har orsakats av extrema förhållanden som inte härrör från enhetens egna egens kaper, till exempel blixtnedslag, översvämning, brand, felaktig användning eller vårdslöshet.
- Imageo LightStrip Color får inte monteras isär. Om din Philips-produkt inte fungerar
ordentligt rekommenderar vi att du läser användningsinstruktionerna först.
Reservdelar
Reservdelar kan beställas från Philips webbplats. Gå till: www.philips.com/homelighting och
klicka på SparePart WebShop (webbutik för reservdelar).
Om du inte hittar lösningen kan du kontakta återförsäljaren, besöka Philips konsumentwebbplats på www.philips.com/homelighting eller ringa Philips kundtjänst:
+ 800 7445 4775.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nederländerna.
Tillverkad i Kina
TR Imageo LightStrip Color 2’li set Montaj talimatları
Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okumak için vakit ayırın.
Ürünümüzü satın aldığınız için tebrikler!
Інструкції зі встановлення
Будь ласка, прочитайте ці інструкції перед тим, як
використовувати виріб.
Вітаємо Вас із покупкою!
Перевірте наявність в упакуванні таких елементів:
- 2 лампи LightStrip Color
- 4 фіксатори для монтажу
- блок живлення
- 8 гвинтів
- 4 двосторонні стрічки
Інструкції з використання:
1a 1b Встановіть світильник Imageo LightStrip Color на рівну та чисту поверхню за
допомогою 2 фіксаторів для монтажу. 2a Під’єднайте блок живлення до світильника
Imageo LightStrip Color та розетки. Увімкніть світильник Imageo LightStrip Color,
використовуючи вимикач. 2b На регуляторі знаходиться кнопка “color change” (Зміна
кольору). За допомогою кнопки “color change” (Зміна кольору) виберіть бажаний колір.
Червоний - це перший колір, який з’являється після увімкнення світильника Imageo
LightStrip Color. Натисніть кнопку один раз, щоб перейти до наступного кольору.
Послідовність кольорів: червоний, зелений, синій, жовтий, блакитний, пурпуровий
та зміна кольорів. Щоб насолоджуватись режимом автоматичної зміни кольорів,
натискайте кнопку “color change” (Зміна кольору), доки знову не з’явиться червоний
колір. Увімкнеться режим автоматичної зміни кольорів.
Можливості розширення:
3a Зніміть захисний ковпак. 3b За бажанням, на одному блоці живлення можна
поєднати 2 лампи Imageo LightStrips Color (не додаються). 3c З’єднайте світильники
LightStrips один з одним. Під’єднайте блок живлення до розетки та увімкніть
світильник Imageo LightStrip Color, використовуючи вимикач.
Чищення та догляд:
Від’єднайте зарядний пристрій від розетки. Блок живлення можна чистити сухою
ганчіркою. Світильник Imageo LightStrip Color можна чистити вологою ганчіркою. Не
використовуйте засоби для чищення!
Заходи безпеки:
- Не встановлюйте світильник Imageo LightStrip Color на людську шкіру
чи шкіру тварин.
- Тримайте світильник Imageo LightStrip Color подалі від рідин та вологості.
- З міркувань безпеки не відкривайте електронну систему світильника Imageo
LightStrip Color.
- Не дозволяйте дітям гратися з виробом.
- Не використовуйте світильник Imageo LightStrip Color, якщо його пошкоджено.
- Виріб призначений виключно для використання у приміщенні.
- Перед тим, як увімкнути виріб, переконайтеся, що усі з’єднання правильно
та безпечно під’єднані.
- Для запобігання пошкодженню виробу через підвищену температуру, не
встановлюйте його поблизу джерел тепла.
- Не згинайте виріб, коли дві лампи LightStrips з’єднані докупи.
Адаптер:
Модель:
Вхід:
Вихід:
PS1210-PH-W
100-240 В - 50/60 Гц 10 Вт
16 B
1А
Безпека та навколишнє середовище:
Світильник LightStrip Color - це світлодіодний виріб, виготовлений із високоякісних
матеріалів та частин, придатних для повторної переробки. Під час утилізації упакування
завжди дотримуйтеся місцевих правил та доступних можливостей утилізації. Утилізуйте
світильник Imageo LightStrip Color відповідно до місцевих норм.
Гарантія:
Гарантія Philips дійсна впродовж одного року, за умов використання виробу згідно
інструкцій та за призначенням. Претензії приймаються лише за умови надання оригіналу
документа про купівлю (рахунку або квитанції), де вказано дату придбання, ім’я дилера
та опис товару.
Гарантія Philips анулюється, якщо:
- щось було змінено, викреслено, витерто або доведено до нечитабельного стану;
- опис товару було змінено, викреслено, витерто або доведено до нечитабельного
стану;
- дефект виник за надзвичайних умов, для яких цей виріб не передбачений, наприклад,
внаслідок блискавки, повені, пожежі, неправильного використання або недбалості.
- Не розбирайте світильник Imageo LightStrip Color. Якщо виріб Philips не працює
належним чином, радимо спершу прочитати інструкції з використання.
Imageo LightStrip Color 2’li set ürününü aldığınız için teşekkürler. Talimatları izleyerek,
mümkün olan en uzun süre boyunca Imageo LightStrip Color ürününün tüm avantajlarından
yararlanacaksınız.
Запасні частини
Paketin aşağıdakileri içerdiğinden emin olmak için kontrol edin:
Якщо Ви не можете знайти рішення проблеми самостійно, зверніться до свого дилера,
на веб-сайт для споживачів Philips www.philips.com/homelighting чи зателефонуйте у
відділ обслуговування Philips за номером:
“+ 800 7445 4775.“
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Виготовлено у Китаї
- 2x LightStrip Color
- 4x Montaj klipsi
- Güç kaynağı
- 8x Vida
- 4x Çift taraflı bant
Kullanım talimatları:
1a 1b Imageo LightStrip Color’ı, 2 montaj klipsi ile düz ve temiz bir yüzeye tutturun. 2a
Güç kaynağını Imageo LightStrip Color’a bağlayın. Güç kaynağını duvar prizine bağlayın ve
Запасні частини можна замовити на веб-сайті Philips. Відвідайте веб-сторінку www.
philips.com/homelighting та клацніть SparePart WebShop (веб-магазин запчастин).
C
7
8
© Copyright
Distributor
Satenrozen 13
2550 Kontich – Belgium
Addendum
MX0 000 110
A R46
Last update:
28/08/09
100%
50%
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement