SPEEDLINK GRAVITY WAVE 2.1

SPEEDLINK GRAVITY WAVE 2.1
TR
Sorumluluk sınırlaması
Jöllenbeck GmbH, mülkiyet kaybı, kazanç veya ciro kayıpları, yedek
parça masrafları, hizmetin iptal edilmesinden ve diğer zararlardan
kaynaklanan durumlarda hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmemektedir.
Ürünün satın alma fiyatının üzerine çıkan talepler hiçbir şekilde
yerine getirilemez.
İşitme bozukluklarının önlenmesi
DİKKAT: Kulaklık kullanılması ya da yüksek ses seviyelerinde uzun
süreli dinleme, sürekli işitme bozukluklarına yol açabilir.
Uygunluk
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile
(radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) cihazın
(cihazların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan
cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
Teknik destek
www.speedlink.com web sayfamızda bir destek formu hazırladık.
Alternatif olarak destek merkezine doğrudan bir e-posta
yazabilirsiniz: [email protected]
SE
Ansvarsbegränsning
Jöllenbeck GmbH ansvarar under inga omständigheter för
följdskador som skador på eller förlust av egendom, vinst eller
omsättning, kostnader för reservdelar. utgifter för olägenheter i
samband med avbrott av tjänst eller någon annan typ av skador.
Det finns inga möjligheter att ställa krav på ersättning som
överskrider produktens inköpspris.
Undvika hörselskador
AKTA: Att lyssna genom öronsnäckor eller hörlurar på hög volym
under en längre tid kan leda till kroniska hörselskador.
Överensstämmelse
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till de apparater som stör.
Teknisk support
På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett
supportformulär som du kan använda dig av. Alternativt kan du
skicka ett e-brev direkt till vår support: [email protected]
PL
Ograniczenie odpowiedzialności
Firma Jöllenbeck GmbH w żadnym przypadku nie odpowiada za
szkody, takie jak uszkodzenie lub utrata mienia, utrata zysków lub
obrotów, koszty części zamiennych, wydatki z tytułu odszkodowań
za zakłócenia w pracy ani żadne inne szkody. Roszczenia
przewyższające cenę zakupu produktu są wykluczone.
Unikanie uszkodzenia słuchu
UWAGA: używanie słuchawek nagłownych lub dousznych przy dużej
głośności może spowodować trwałą utratę słuchu.
Oświadczenie o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą
być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
Na naszej stronie internetowej pod adresem: www.speedlink.com
znajduje się odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie
można również wysłać do nas wiadomość pocztą elektroniczną na
adres: [email protected]
CZ
Omezení ručení
Firma Jöllenbeck GmbH neručí v žádném případě za škodné
následky, jako je poškození nebo ztráta majetku, ztráta zisku nebo
obratu, za náklady pro náhradní díly, za výdaje za nepříjemnosti,
způsobené přerušením služeb, nebo za jiné škody. Za žádných
okolností nelze uplatňovat nároky, převyšující kupní cenu výrobku.
Zabránění poškození sluchu
POZOR: Použití sluchátek, jakož i dlouhé poslouchání vysokých
zvukových objemů může vést k trvalému poškození sluchu.
Konformita
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.
Technický support
Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme pro Vás
připravili suportový formulář. Jako alternativu můžete suportu napsat
přímo email: [email protected]
GRAVITY WAVE
RU
Ограничение ответственности
2.1 SUBWOOFER SYSTEM
Jöllenbeck GmbH ни в коем случае не отвечает за последствия
ущерба, такие как ущерб или утрата собственности, упущенные
прибыль или оборот, расходы на запчасти, затраты вследствие
прерывания работы или другой ущерб. Ни при каких
обстоятельствах не может подаваться претензия, которая
превышает покупную стоимость изделия.
Предотвращение ущерба для органов слуха
Внимание: Использование наушников, в том числе вставных,
а также большая громкость звучания могут привести к
непоправимому ухудшению слуха.
SL-8220-SBK
Соответствие
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть
радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от
источников помех.
Техническая поддержка
На нашем сайте www.speedlink.com имеется формуляр запроса.
Или можно написать письмо в службу техподдержки напрямую
по следующему адресу электронной почты: [email protected]
CLICK
DK
Begrænsning af ansvar
Jöllenbeck GmbH er i intet tilfælde ansvarlig for skader på eller tab
af ejendom, tab af fortjeneste, omkostninger for reservedele, udgifter
for ubehageligheder på grund af arbejdsafbrydelser eller andre
skader. Under ingen omstændighed kan der fremsættes krav som
overstiger produktets købspris.
Undgå høreskader
Giv agt: Brugen af høretelefoner eller earbuds som også store
lydstyrker kan føre til permanente høreskader.
Overensstemmelseserklæring
Stærke statiske, elektriske felter eller felter med en høj frekvens
(radioanlæg, mobiltelefoner, udladning af mikrobølger) kan påvirke
enhedens (enhedernes) funktion. Forsøg i dette tilfælde at forstørre
afstanden til de forstyrrende enheder.
230V
50-60 Hz ~
Teknisk support
På vores websted www.speedlink.com finder du en support-blanket.
Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til vores support:
[email protected]
HU
Jótállás korlátozása
A Jöllenbeck GmbH semmilyen esetben nem vállalja a tulajdon
elvesztéséből, nyereség- vagy forgalomkiesésből, pótalaktrészek
költségeiből, működéskiesésből eredő kiadások általi kárkövetkezményét vagy más károkat. Semmilyen körülmények között nem lehet
érvényesíteni olyan igényeket, melyek meghaladják a termékek
vásárlási árát.
Halláskárosodás elkerülése
FIGYELEM Fej- vagy fülhallgató használata, valamint a magas
hangerőn történő hosszú ideig tartó zenehallgatás tartós
halláskárosodást okozhat.
Megfelelőség
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni
a távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található támogatási
formanyomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a Támogatásnak
közvetlenül e-mailt is küldhet: [email protected]
GR
0,22A
SE
DK
PL
1. Anslut subwooferns strömkabel till ett eluttag (230V).
1. Sæt subwooferens strømkabel ind i stikdåsen (230 V).
1. Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda zasilania 230V.
2. Koppla fjärrkontrollen till högtalarsystemet: Sätt medföljande kabels 3,5mm teleplugg (svart) i det bakre,
lediga uttaget på kabelfjärren och de båda cinch-/RCA-kontakterna (röd och vit) i subwooferns ingångar.
2. Forbind bordfjernbetjeningen med højtalersystemet: Sæt 3,5-mm-jackstikket (sort) af det vedlagte kabel ind
i den ledige bøsning af kabelfjernbetjeningen og begge cinch-/RCA-stik (rød og hvid) ind i subwooferens
indgangsbøsninger.
2. Połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z systemem głośników: umieść wtyk mini-jack 3,5mm (czarny)
dołączonego kabla w tylnym wolnym gnieździe pilota, a oba wtyki cinch/RCA (czerwony i biały) w gniazdach
wejściowych subwoofera.
3. Forbind bordfjernbetjeningen med computeren: Sæt det grønne stik af fjernbetjeningskablet ind i
højtalerens udgang og det sorte stik ind i lydkortets mikrofonindgang. Hvis du i stedet for mikrofonen ønsker
at tilslutte en anden lydkilde til fjernbetjeningen, f.eks. en MP3-afspiller, sætter du det sorte stik ind
computerens Line-In-indgang (ofte blå).
3. Teraz połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z komputerem: Umieść zielony wtyk kabla pilota w
gnieździe wyjścia głośnikowego, a czarny wtyk w gnieździe wejścia mikrofonowego karty dźwiękowej. Jeśli
zamiast mikrofonu chcesz podłączyć do pilota inne źródło dźwięku, np. odtwarzacz mp3, podłącz czarny
wtyk do wejścia Line in karty dźwiękowej komputera (najczęściej niebieskie).
4. Tilslut nu satellithøjtalerne til subwooferen: Sæt begge cinch-/RCA-stik fra satellitterne ind i de tilsvarende
udgangsbøsninger af subwooferen – rød til den højre og hvis til den venstre kanal.
4. Teraz podłącz do subwoofera głośniki satelitarne: Podłącz oba wtyki cinch/RCA satelitów do odpowiednich
gniazd subwoofera - czerwony do gniazda prawego kanału, biały - do gniazda lewego kanału.
5. Ställ först in fjärrkontrollens och subwooferns volymreglage på en låg nivå. Sätt sedan på systemet
(POWER-knappen på läge ON). Koppla på uppspelningsfunktionen på din PC och anpassa volym och bas
med reglagen.
5. Indstil fjernbetjeningens lydstyrkeregulering og subwooferen først til lav lydstyrke. Tænd så for systemet
(„POWER“ til „ON“). Start nu afspilningen på din PC og tilpas lydstyrken og bassen via reguleringen.
5. Ustaw regulator głośności pilota i subwoofera początkowo na niską głośność. Następnie włącz system
(„POWER“ na „ON“). Uruchom teraz odtwarzanie dźwięku w komputerze i dopasuj głośność oraz tony
. niskie za pomocą regulatorów.
HU
CZ
GR
1. Csatlakoztassa a mélysugárzó kábelét egy konnektorhoz (230 V).
1. Zastrčte napájecí kabel subwooferu do elektrické zásuvky (230V).
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ σε μια πρίζα (230V).
2. Kösse az asztali távirányítót a hangfal rendszerre: dugja be a mellékelt vezeték 3,5 mm-es jack dugóját
(fekete) a vezetékes távirányító hátsó szabad aljzatába és mindkét cinch-/RCA-dugót (pirosat és fehéret)
a mélysugárzó bemeneti aljzatába.
2. Zapojte stolní dálkové ovládání do systému reproduktorů: Zastrčte 3,5-mm zástrčkový konektor (černý)
přiloženého kabelu do zadní volné zdířky kabelového dálkového ovládání a oba konektory Cinch-/RCA
(červený a bílý) do vstupních zdířek subwooferu.
2. Συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με το σύστημα ηχείων: Εισάγετε το βύσμα 3,5χιλ. (μαύρο) του
εσώκλειστου καλωδίου στην πίσω ελεύθερη υποδοχή του τηλεχειριστηρίου καλωδίου και τα δύο βύσματα
Cinch-/RCA (κόκκινο και λευκό) στις υποδοχές εισόδου του υπογούφερ.
3. Kösse az asztali távirányítót a számítógépre: Dugja be a távirányító kábel zöld dugóját a hangszóró
kimenetbe és a fekete dugót a hangkártya mikrofon bemenetébe. Ha mikrofon helyett a távirányítóra
második hangforrást szeretne csatlakoztatni, pl. MP3-lejátszót, akkor dugja a fekete dugót a számítógép
line-in bemenetébe (legtöbbször kék).
3. Nyní zapojte stolní dálkové ovládání do počítače: Zastrčte zelený konektor kabelu dálkového ovládání do
výstupu reproduktorů a černý konektor do mikrofonového vstupu soundkarte. Pokud chcete místo mikrofonu
zapojit do dálkového ovládání druhý zdroj zvuku, například MP3 přehrávač, zastrčte černý konektor do
Line-In vstupu Vašeho počítače (většinou modrý).
3. Τώρα συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με τον Η/Υ: Εισάγετε το πράσινο βύσμα του καλωδίου
τηλεχειριστηρίου στην έξοδο ηχείων και το ροζ βύσμα στην είσοδο μικροφώνου της κάρτας ήχου. Εάν
επιθυμείτε αντί ενός μικροφώνου να συνδέσετε στο τηλεχειριστήριο μια δεύτερη πηγή ήχου ή ένα MP3,
εισάγετε το ροζ βύσμα στην είσοδο Line-In του Η/Υ σας (συνήθως μπλε).
4. Ekkor csatlakoztassa a szatellit hangfalakat a mélysugárzóra: dugja be a szatellitek mindkét cinch-/RCAdugóját a mélysugárzó megfelelő kimeneti aljzatába – a pirosat a jobb, a fehéret a bal csatornához.
4. Nyní připojte satelitní reproduktory na subwoofer: Zastrčte oba konektory Cinch-/RCA satelitů do
příslušných výstupních zdířek subwooferu – červená pro pravý, bílá pro levý kanál.
5. Állítsa először a távirányító és a mélysugárzó hangerőszabályzóját a legkisebb fokozatra. Ezután kapcsolja
be a rendszert („POWER“-t „ON“-ra). Indítsa el a hanglejátszást a számítógépen és állítsa be a
szabályzóval a hangerőt és a basszus erősségét.
5. Nastavte ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači a subwoofer, nejprve na nízkou úroveň. Vzápětí systém
zapněte („POWER“ na „ON“). Spusťte nyní soundreprodukci na Vašem počítači a nastavete hlasitost a
ovládání basů regulátorem.
4. Τώρα συνδέστε τα ηχεία δορυφόρους στο υπογούφερ: Εισάγετε τα δύο βύσματα Cinch-/RCA των
δορυφόρων στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου του υπογούφερ - κόκκινο για το δεξί, λευκό για το αριστερό
κανάλι.
3. Koplla sedan fjärrkontrollen till din PC: Sätt den gröna kontakten på fjärrkontrollens kabel
i högtalarutgången och den svarta kontakten i ljudkortets mikrofoningång. Om du vill ansluta en annan
audiokälla än mikrofonen till fjärrkontrollen, t ex en MP3-spelare, sätter du den svarta kontakten
i Line-In-ingången på din PC (för det mesta blå).
4. Anslut sedan satellithögtalarna till subwoofern: Sätt satellithögtalarnas båda cinch-/RCA-kontakter
i motsvarande utgångar på subwoofern – den röda till höger, den vita till vänster kanal.
Περιορισμός ευθύνης
Η Jöllenbeck GmbH δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για
επακόλουθες ζημιές ή για απώλεια περιουσίας, για απώλειες κερδών
ή τζίρου, για έξοδα για ανταλλακτικά, για δυσάρεστες καταστάσεις
μέσω διακοπής υπηρεσιών ή για άλλες ζημιές. Σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να ισχύουν απαιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν την τιμή
αγοράς του προϊόντος.
Αποφυγή βλάβης στην ακοή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς και η ακρόαση για μεγάλη
χρονική διάρκεια σε μεγάλες εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη
βλάβη στην ακοή.
Συμμόρφωση
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την
περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές
που δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει ένα
έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail
στο τμήμα υποστήριξης: [email protected]
5. Θέστε τον ρυθμιστή έντασης του τηλεχειριστηρίου και του υπογούφερ πρώτα σε μια χαμηλή βαθμίδα. Στη
συνέχεια ενεργοποιήστε το σύστημα („POWER“ στο „ON“). Εκκινήστε τώρα την αναπαραγωγή ήχου στον
Η/Υ σας και προσαρμόστε την ένταση και την ισχύ μπάσων μέσω των ρυθμιστών.
Quick Install Guide
Vers. 1.0
©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK®, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners.
Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained
herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
Limitation of Liability
Jöllenbeck GmbH will not be liable for damages such as damages
to or loss of property, profit or turnover losses, costs for spare parts,
expenses for inconveniences arising from the interruption of a
service or any other damages. Claims which exceed the purchasing
price of the product may not be asserted under any circumstances.
Avoiding hearing damage
Vermeidung von Hörschäden
Declaration of Conformity
Konformität
Technical Support
A support form is available on our website: www.speedlink.com.
Alternatively you can e-mail our technical support team directly:
[email protected]
FR
Limitation de responsabilité
La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité pour les
conséquences de dommages telles que les dégradations, la perte de
biens, les manques à gagner ou les baisses de chiffre d’affaires, les
frais de pièces détachées, les dépenses dues aux désagréments
occasionnés par l’interruption de services ou autres dommages.
Il n’est en aucun cas possible de faire valoir des prétentions
dépassant le prix d’achat du produit.
230V
50-60 Hz ~
0,22 A
Lésions auditives
ATTENTION : l’utilisation d’écouteurs et d’oreillettes et l’écoute
prolongée à haut volume peuvent entraîner des lésions auditives
durables.
Conformité
EN
DE
FR
NL
1. Plug the subwoofer’s mains cable into an AC outlet (230V).
1. Schließen Sie das Stromkabel des Subwoofers an eine Steckdose an (230 V).
1. Raccordez le câble d’alimentation du subwoofer à une prise de courant (230 V).
1. Steek de stekker van de netvoedingskabel van de subwoofer in een stopcontact (230V).
2. Connect the desktop remote to the speaker system: plug the accompanying cable’s 3.5mm jack plug (black) into
the socket on the back of the desktop remote, and both phono connectors (red and white) into the input sockets
on the subwoofer.
2. Verbinden Sie die Tischfernbedienung mit dem Lautsprechersystem: Stecken Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker
(schwarz) des beiliegenden Kabels in die hintere freie Buchse der Kabelfernbedienung und die beiden Cinch/RCA-Stecker (rot und weiß) in die Eingangsbuchsen des Subwoofers.
2. Reliez la télécommande de table au système d’enceintes : raccordez le connecteur jack 3,5 mm (noir) du câble
fourni à la prise arrière libre sur la télécommande filaire et les deux fiches cinch/RCA (rouge et blanche) aux
prises d’entrée du subwoofer.
2. Sluit de afstandsbediening aan op het luidsprekersysteem: Steek de 3,5mm jackplug (zwart) van de
meegeleverde kabel in de achterste vrije ingang van de afstandsbediening en de beide Cinch-/RCA-Stekkers
(rood en wit) in de ingangen van de subwoofer.
3. Now connect the desktop remote to the PC: plug the green connector on the desktop remote cable into the
speaker output socket, and the black connector into the sound card’s microphone input socket. If you’d like to
connect a second audio source, such as an MP3 player, to the remote instead of a microphone, plug the black
connector into your PC’s Line-In input (usually blue).
3. Nun verbinden Sie die Tischfernbedienung mit dem PC: Stecken Sie den grünen Stecker des Fernbedienungskabels in den Lautsprecherausgang und den schwarzen Stecker in den Mikrofon-Eingang der Soundkarte. Möchten
Sie statt eines Mikrofons an der Fernbedienung eine zweite Soundquelle anschließen, etwa einen MP3-Spieler,
stecken Sie den schwarzen Stecker in den Line-In-Eingang Ihres PCs (meist blau).
3. Reliez ensuite la télécommande de table à l’ordinateur : raccordez la fiche verte du câble de la télécommande
à la sortie enceintes de la carte son et la fiche noire à l’entrée microphone. Si vous souhaitez raccorder une
deuxième source sonore à la télécommande au lieu d’un microphone (par exemple un lecteur MP3), reliez la
fiche noire à l’entrée Line-In de votre ordinateur (cette prise est généralement bleue).
3. Sluit nu de afstandsbediening aan op de pc: steek de groene stekker van de kabel van de afstandsbediening
in de luidsprekeruitgang en de roze stekker in de microfooningang van de geluidskaart. Wilt u in plaats van een
microfoon een tweede geluidsbron aansluiten op de afstandsbediening, bijvoorbeeld een MP3-speler, dan steekt
u de roze stekker in de Line-In-ingang van de pc (meestal blauw).
4. Now plug the satellite speakers into the subwoofer: plug the satellites’ two phono connectors into the relevant
output sockets on the subwoofer – red for right, white for the left channel.
5. Now set the volume level on the remote and the subwoofer to their lowest levels. Following that, switch the
system on (set POWER to ON). Now playback audio on your PC and adjust the volume and bass levels to suit
using the controllers on the front of the subwoofer.
ES
4. Schließen Sie nun die Satellitenlautsprecher an den Subwoofer an: Stecken Sie die beiden
Cinch-/RCA-Stecker der Satelliten in die entsprechenden Ausgangs-Buchsen des Subwoofers – rot für den
rechten, weiß für den linken Kanal.
5. Stellen Sie die Lautstärkeregler der Fernbedienung und des Subwoofers zunächst auf eine niedrige Stufe.
Schalten Sie anschließend das System ein („POWER“ auf „ON“). Starten Sie nun die Soundwiedergabe an Ihrem
PC und passen Sie die Lautstärke und die Bassstärke über die Regler an.
IT
4. Reliez à présent les satellites au subwoofer : raccordez les deux fiches cinch/RCA des satellites aux sorties
correspondantes sur le subwoofer – rouge pour le canal de droite, blanche pour le canal de gauche.
4. Sluit nu de satellietluidsprekers aan op de subwoofer: steek de beide Cinch-/RCA-stekkers van de satellieten in
de desbetreffende uitgangen van de subwoofer – rood voor het rechter-, wit voor het linkerkanaal.
5. Commencez par baisser le volume de la télécommande et du subwoofer. Puis allumez le système en amenant
l’interrupteur « POWER » sur « ON ». Lancez la lecture du son sur votre ordinateur et ajustez le volume et les
basses à l’aide des boutons de réglage.
5. Draai het volume op de afstandsbediening en de subwoofer in eerste instantie helemaal dicht. Schakel het
systeem in („POWER“ op „ON“). Start de geluidsweergave op de pc en pas het volume van hoge tonen en lage
tonen aan met de regelaars.
RU
1. Enchufa el cable de red del subwoofer a una toma de corriente (230V).
1. Collegare il cavo elettrico del subwoofer ad una presa (230 V).
1. Subwoofer‘ın elektrik kablosunu bir prize takın (230V).
1. Включите сетевой кабель сабвуфера в розетку (230 В).
2. Conecta el mando a distancia con el sistema de altavoces: El conector de 3,5mm (negro) del cable adjunto lo
enchufas a la entrada libre que está detrás del mando a distancia y los otros dos conectores Cinch/RCA (rojo/
negro) a la entrada del subwoofer.
2. Collegare il telecomando al sistema di altoparlanti: Inserire il jack da 3,5 mm (nero) del cavo in dotazione nella
presa posteriore del telecomando e i due connettori Cinch/RCA (rosso e bianco) nelle prese di ingresso del
subwoofer.
2. Masa uzaktan kumandasını hoparlör sistemiyle birleştirin: Birlikte verilen 3,5mm‘lik soketi (siyah) kablolu uzaktan
kumandanın arkasındaki boş yuvaya ve her iki Cinch/RCA jakı (kırmızı ve beyaz) Subwoofer‘in giriş yuvalarına
takın.
2. Соедините настольный пульт ДУ с системой колонок: Вставьте штекер на 3,5 мм (черный) кабеля из
комплекта поставки в задний свободный разъем кабельного пульта ДУ, а оба штекера Cinch-/RCA
(красный и белый) во входные разъемы сабвуфера.
3. Conecta el mando a distancia con el equipo, o sea tu PC: Luego enchufa el conector verde del cable del mando
a la salida de altavoces y el conector negro en la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido. Si quieres
enchufar al mando a distancia otra segunda fuente de audio en vez del micro, p. ej. un reproductor MP3, el
conector negro lo tendrás que enchufar en Line In de tu PC (suele ser de color azul).
3. Collegare quindi il telecomando al PC: Inserire il connettore verde del cavo del telecomando nell‘uscita
dell‘altoparlante e il connettore nero nell‘ingresso del microfono della scheda audio. Se volete collegare una
seconda sorgente audio al telecomando invece del microfono, per esempio un lettore MP3, inserire il connettore
nero nell‘ingresso Line-In del PC (in genere di colore blu).
3. Şimdi masa uzaktan kumandasını bilgisayar ile birleştirin: Uzaktan kumanda kablosunun yeşil jakını hoparlör
çıkışına ve siyah renkli jakı sesi kartının mikrofon girişine takın. Uzaktan kumandaya mikrofon yerine ikinci bir
ses kaynağını, örn. bir MP3 çaları bağlamak istiyorsanız, siyah renkli jakı bilgisayarınızın Line-In girişine takın
(genelde mavidir).
3. Теперь соедините настольный пульт ДУ с компьютером: Вставьте зеленый штекер кабеля пульта ДУ в
выход для динамика, а черный штекер во вход для микрофона звуковой карты. Если вы хотите вместо
микрофона на пульте ДУ подключить второй источник звука, например, MP3-проигрыватель, вставьте
черный штекер во вход Line-In компьютера (он в большинстве случаев синий).
4. Conecta luego los satélites al subwoofer como sigue: Los dos conectores Cinch/RCA de los satélites los
enchufas a la salida correspondiente del subwoofer - Rojo para el canal derecho y blanco para el canal
izquierdo.
4. Collegare quindi gli altoparlanti satelliti al subwoofer: Inserire i due connettori Cinch/RCA dei satelliti nelle
rispettive uscite del subwoofer: rosso per il canale destro, bianco per quello sinistro.
4. Şimdi uydu hoparlörleri Subwoofer‘e bağlayın: Uyduların her iki Cinch/RCA jakını Subwoofer‘in ilgili çıkış
yuvasına takın – sağ kanal için kırmızı, sol kanal için beyaz.
4. Теперь подключите сателлитные колонки к сабвуферу: Вставьте оба штекера Cinch-/RCA сателлитов в
соответствующие выходные разъемы сабвуфера – красный для правого, белый для левого канала.
5. Impostare i regolatori di volume del telecomando e del subwoofer su un livello basso. Quindi accendere il
sistema („POWER“ su „ON“). Avviare la riproduzione audio sul PC e adattare il volume e i bassi tramite i
regolatori.
5. Uzaktan kumandanın ve Subwoofer‘in ses şiddetini öncelikle düşük bir kademeye alın. Ardından sistemi açın
(„POWER“u „ON“a getirin). Şimdi bilgisayarınızda ses oynatmayı açın ve ayarlayıcılar üzerinden ses ve bas
şiddetini uyarlayın.
5. Сначала выставьте регулятор громкости пульта ДУ и сабвуфера на низкий уровень. Затем включите
систему („POWER“ на „ON“). Включите воспроизведение звука на компьютере и подгоните громкость и
басы с помощью регулятора.
5. Pon el control de volumen del mando y del subwoofer primero a nivel bajo para no molestar. Enciende el sistema
en el interruptor („POWER“ en „ON“). Inicia la reproducción de sonido de tu PC y adapta como más te convenga
el volumen y los graves con el regulador.
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence
intenses (installations radio, téléphones mobiles, décharges de
micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement de l’appareil
(ou des appareils). Dans ce cas, essayez d’éloigner les appareils
à l’origine des perturbations.
Assistance technique
Vous trouverez un formulaire d’assistance sur notre site Web
http://www.speedlink.com. Vous pouvez aussi contacter directement
le service d’assistance technique par e-mail :
[email protected]
ES
Limitación de la responsabilidad
Jöllenbeck GmbH no se responsabiliza en ningún caso por los
daños causados tales como desperfectos, o perdidas ocasionales
de la propiedad privada, perdida de beneficios o ventas, costos
de repuestos, deterioros o interrupciones ocasionales del servicio
o cualquier otro perjuicio inherente. Nunca se podrá solicitar
resarcimiento de daños por un valor superior al del precio de venta
del producto.
Para evitar daños auditivos
¡ATENCIÓN!: La utilización prolongada de auriculares, cascos o de
botón, y la audición a alto volumen pueden acarrear daños auditivos
de larga duración.
TR
Die Jöllenbeck GmbH haftet in keinem Fall für Schadensfolgen
wie Schäden an oder Verlust von Eigentum, Gewinn- oder
Umsatzverluste, Kosten für Ersatzteile, Ausgaben für
Unannehmlichkeiten durch Dienstunterbrechung oder andere
Schäden. Unter keinen Umständen können Ansprüche geltend
gemacht werden, die den Kaufpreis des Produkts übersteigen.
PLEASE NOTE: The use of ear or headphones as well as listening
to audio for extended periods at loud volume levels may cause
permanent hearing damage.
Operation of the device (the devices) may be affected by strong
static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile
telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try
increasing the distance from the devices causing the interference.
CLICK
DE
Haftungsbeschränkung
Declaración de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta
frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles, descargas
de microondas) pueden aparecer señales parasitarias que perturben
el buen funcionamiento del aparato (los aparatos).
En caso necesario conviene que la distancia con los aparatos
implicados sea la mayor posible.
Soporte técnico
En nuestra página web www.speedlink.com encontrarás un
formulario para el soporte técnico. Opcionalmente puedes acceder
al soporte técnico mandándonos un e-mail: [email protected]
ACHTUNG: Die Benutzung von Ohr- oder Kopfhörern sowie langes
Hören großer Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschäden führen.
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder
hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen,
Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen
des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall,
die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.
Technischer Support
Auf unserer Webseite www.speedlink.com haben wir ein
Supportformular bereitgestellt. Alternativ können Sie dem Support
direkt eine E-Mail schreiben: [email protected]
NL
Beperking van de garantie
Jöllenbeck GmbH staat in geen enkel geval garant voor de
gevolgen van schade aan of verlies van eigendom, winstderving of
omzetverliezen, kosten voor vervangende onderdelen, uitgaven als
gevolg van hinder door storingen of andere schade. In geen geval
kan aanspraak gemaakt worden op vergoedingen die de
aankoopprijs van het product te boven gaan.
Voorkomen van gehoorschade
WAARSCHUWING: gebruik van oordopjes of hoofdtelefoon en
langdurig luisteren naar luide geluiden kan tot blijvende gehoorschade leiden.
Conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading
(radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van microgolven)
kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de
apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de storende
apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Op onze website www.speedlink.com vindt u een aanvraagformulier
voor ondersteuning. U kunt de ondersteuningsdienst ook
rechtstreeks een e-mail sturen: [email protected]
IT
Limitazione della responsabilità
La Jöllenbeck GmbH non risponde in nessun caso per conseguenze
dannose come danni alla o perdita della proprietà, perdita di utile
o di fatturato, costi per pezzi di ricambio, spese per inconvenienti
a causa di interruzione del servizio o altri danni. In nessun caso
potranno essere avanzate richieste che superino il prezzo d‘acquisto
del prodotto.
Evitare danni all‘udito
ATTENZIONE: l‘uso di auricolari o cuffie e l‘ascolto prolungato a
volume elevato può provocare danni permanenti all‘udito.
Conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta
frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe
compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal
caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti di interferenza.
cSupporto tecnico
Sul nostro sito web www.speedlink.com abbiamo preparato un
modulo di supporto. In alternativa è possibile scrivere un‘e-mail
direttamente al servizio di supporto: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement