Philips Streamium Wi-Fi component Hi-Fi system MCI8080

Philips Streamium Wi-Fi component Hi-Fi system MCI8080
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
MCi8080/12
NO Brukerhåndbok
1 Viktig
Sikkerhet
Miljømerker
Resirkulering
Merknad om varemerke
2 MCi8080
Innledning
Innholdet i esken
Oversikt
Sett ovenfra og forfra
Sett bakfra
Fjernkontroll
Berøringsskjerm
Startskjerm
Avspillingsskjerm
Skrive inn tekst
3 Klargjøring
Koble harddisken til en datamaskin
Kopiere MCi8080-filer til
datamaskinen
Kopier mediefiler til harddisken
Sett inn batterier i fjernkontrollen
4 Plassering av enheten
Plassere høyttalerne
5 Koble til
Koble til hovedenheten og CD/DVDenheten
Koble til høyttalerne
Tilkoble for plateavspilling
Koble til en TV
Koble til FM-antennen
Koble til eksterne lydenheter
Koble til en dokkingstasjon for
iPod/iPhone
Slå på/av
Koble til strøm
Slå på/av
5
5
6
7
7
9
9
9
10
10
11
12
14
15
16
16
18
18
18
18
19
20
21
22
22
22
23
23
24
24
25
25
25
26
6 Første konfigurering
27
Koble til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket
28
Trådløs tilkobling: Wi-Fi Protected
Setup (WPS) ved hjelp av én
knapp
29
Trådløs tilkobling: Skriv inn
krypteringsnøkkelen manuelt
30
Trådløs tilkobling: Skriv inn IP-adresse
manuelt
31
Kablet tilkobling
32
Kabelbasert tilkobling: Skriv inn IPadressen manuelt
33
7 Spill av fra det Wi-Fi-baserte/
kabelbaserte hjemmenettverket
Spill av fra harddisken (HDD)
Koble harddisken til MCi8080
Harddiskbibliotek
Spille av fra harddiskstasjonen
Musikk i flere rom
Stream fra en UPnP-server
Bibliotek på en UPnP-server
Stream fra en UPnP-server
Spill av Internett-radiostasjoner
Still inn Internett-radiostasjoner
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner
Rediger favorittstasjoner
Administrer Internett-radio over
nettet
Legg til stasjoner på nettet
manuelt
Stream fra nettbaserte musikktjenester
Streame fra Napster
Søk etter musikk/bilder
alfanumerisk søk
Hurtignavigering
SuperScroll
8 Spill av musikk-CDer/film-DVDer
Grunnleggende funksjoner
Bruke berøringsskjermen
Bruk platemenyen
Få tilgang til platemenyen
Spill av filmplater (DVD/DivX/VCD)
Pause/gjenoppta/stopp
NO
35
35
35
35
38
39
40
41
41
43
43
43
44
45
46
47
47
48
48
49
49
50
50
50
51
51
51
51
3
N ors k
Innholdsfortegnelse
Søk
Velg språk for avspilling av plate
Programmer favorittkapitler/-spor
Velg avspillingsalternativer
Velg alternativene Repeat
(Gjenta) / Shuffle
(Tilfeldig rekkefølge)
Zoom inn/ut i bilde
Endre kameravinkel
9 Spill av FM-radio
Still inn FM-radiostasjoner
Automatisk lagring
Manuell innstilling
Rediger forhåndsinnstilte stasjoner
Høre på FM-radio
RDS (Radio Data System)
Bruk RDS til å stille klokken
10 Spill av fra en ekstern lydenhet
(AUX)
Spill av fra en ekstern lydenhet
11 Innstillinger
Avspillingsmodi
Lydinnstillinger
Bass og diskant
Full lyd
Direkte kilde
Lydbalanse
Skjerminnstillinger
Lysstyrke
Skjermbakgrunn
Skjermsparer
Innstillinger for lysbildefremvisning
Albumomslag
Knappelyd
Klokkeinnstillinger
Alarm
Tidsinnst. av
Dato og klokkeslett
Nettverksinnstillinger
Konfigurer nettverket
Enhetsnavn
USB-deling
Sted og tidssone
4
NO
52
52
52
53
53
53
53
54
54
54
54
54
54
55
55
56
56
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
60
60
61
61
62
62
62
Språk
Enhetsinformasjon
Søk etter programvareoppgraderinger
Demo-modus
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
12 Registrere MCi8080 hos Philips
Fordeler
Registrer MCi8080
Registrer på hjemmesiden
Registrer via enheten
Avregistrere MCi8080
Kontroller registreringsinformasjonen
13 Vedlikehold
Rengjøring
62
62
62
62
63
64
64
64
64
64
65
65
66
66
14 Teknisk informasjon
67
15 Feilsøking
71
16 Kontaktinformasjon
72
installeringen i henhold til
instruksjonene fra produsenten.
N ors k
1 Viktig
h Ikke fjern dekselet på dette produktet.
Sikkerhet
Informasjon for Europa:
Legg merke til disse sikkerhetssymbolene
i Bruk dette produktet bare innendørs.
Ikke utsett produktet for dryppende/
sprutende vann, regn eller høy
luftfuktighet.
j Ikke utsett dette produktet for direkte
sollys, åpen flamme eller varme.
k Ikke installer apparatet i nærheten av
varmekilder, for eksempel radiatorer,
varmeventiler, ovner eller annet
elektrisk utstyr (inkludert forsterkere).
l Ikke plasser annet elektrisk utstyr på
produktet.
m Ikke plasser noen som helst farekilder
på produktet (for eksempel væskefylte
gjenstander, brennende stearinlys).
Utropstegnet indikerer at det finnes
medfølgende informasjon for den tilhørende
funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå
drifts- og vedlikeholdsproblemer.
Lyn-symbolet indikerer at uisolerte
komponenter i produktet kan føre til elektrisk
støt.
For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt må du ikke utsette produktet for regn
eller fuktighet, og du må ikke plassere
gjenstander fylt med væske, for eksempel
vaser, på produktet.
a Les disse instruksjonene.
n Dette produktet kan inneholde
batterier. Se instruksjonene om
sikkerhet for og deponering av batterier
i denne brukerhåndboken.
o Dette produktet kan inneholde bly
og kvikksølv. Avhending av disse
materialene kan være regulert på grunn
av miljøhensyn. Se instruksjonene om
avhending i denne brukerhåndboken.
Forsiktig
• Dersom du ikke følger disse instruksjonene,
kan det resultere i farlig strålingseksponering
eller annen farlig bruk.
b Ta vare på disse instruksjonene.
c Følg instruksjonene i alle advarslene.
d Følg alle instruksjonene.
e Ikke bruk produktet i nærheten av vann.
f Rengjør bare med en myk klut.
g Ikke blokker noen av
ventilasjonsåpningene. Utfør
NO
5
Advarsel
• Fjern aldri dekselet på dette apparatet.
• Smør aldri noen av delene i dette apparatet.
• Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk
•
•
•
•
utstyr.
Ikke utsett dette apparatet for direkte sollys,
åpen flamme eller varme.
Se aldri rett på laserstrålen inne i apparatet.
Sørg for at du alltid har enkel tilgang til
strømledningen, støpselet eller adapteren, slik
at du kan koble apparatet fra strømmen.
Når strømuttaket eller en apparatkobling
brukes som frakoblingsenhet, må
frakoblingsenheten hele tiden være klar til
bruk.
Fare for overoppheting! Dette apparatet
må ikke installeres i et trangt rom. La det
være minst 10 cm med luft på alle sider
av apparatet. Kontroller at gardiner eller
annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på
apparatet.
Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel
og klar, uten forvrengning.
Lytt i begrensede perioder om gangen.
Langvarig eksponering for lyd kan føre til
hørselstap også innenfor nivåer som regnes
som sikre.
Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å
ta pauser.
Følgende retningslinjer må leses og overholdes
når du bruker hodetelefonene.
Du bør lytte i begrensede perioder om
gangen med et passe høyt lydnivå.
Du må ikke justere volumet mens hørselen
tilpasser seg.
Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan
høre hva som foregår rundt deg.
Hørselsvern
Du bør være forsiktig eller slutte å bruke
utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan
være farlige.
Lytte med moderat volum:
Miljømerker
Hvis du bruker hodetelefoner med høyt
volum, kan du ødelegge hørselen. Dette
produktet kan avgi lyder på desibelskalaen
som kan forårsake hørselstap for en vanlig
person, selv ved eksponering i mindre enn
ett minutt. De høyeste desibelnivåene er
beregnet på dem som allerede har nedsatt
hørsel.
Dette produktet er i samsvar med kravene for
radioforstyrrelser i EU.
Lyden kan villede deg. Med tiden vil du
bli komfortabel med høyere og høyere
lydvolumer. Lyd som virker normal etter en
lengre periode med lytting, kan faktisk være
høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet
på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg,
og behold det lydnivået for å unngå dette.
Slik etablerer du et sikkert volumnivå:
6
NO
Dette produktet samsvarer med kravene i
direktivet 1999/5/EF.
Apparatet inneholder denne etiketten:
Informasjon om batteribruk:
N ors k
Forsiktig
• Fare for lekkasje: Bruk bare den angitte
Symbol for klasse II-utstyr:
Dette symbolet indikerer at produktet har et
dobbelt isoleringssystem.
batteritypen. Ikke bruk nye og brukte batterier
sammen. Ikke bruk forskjellige typer batterier
sammen. Kontroller at polariteten er riktig. Ta
batteriene ut av produkter som ikke er i bruk
over lengre perioder. Oppbevar batteriene på
et tørt sted.
• Fare for skade: Bruk hansker når du håndterer
batterier som lekker. Hold batteriene unna
barn og dyr.
• Fare for eksplosjon: Ikke kortslutt batteriene.
Ikke utsett batteriene for sterk varme. Ikke
kast batteriene i peisen. Ikke ta batteriene fra
hverandre eller ødelegg dem. Ikke lad opp
batterier som ikke er oppladbare.
Endringer
Batteriavhendingsinformasjon:
Endringer som ikke er godkjent av
produsenten, kan frata brukeren autorisasjon
til å bruke produktet.
Produktet inneholder batterier som omfattes
av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan
deponeres i vanlig husholdningsavfall.
Resirkulering
Produktet er utformet og produsert med
materialer og deler av svært høy kvalitet som
kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk
med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2002/96/EF:
Produktet skal ikke kastes sammen med
annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av
elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du
til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.
Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om
avfallsdeponering av elektriske og elektroniske
produkter. Hvis du deponerer gamle
produkter riktig, bidrar du til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
Merknad om varemerke
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition
Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker tilhørende HDMI
licensing LLC i USA og andre land.
Produsert med tillatelse av Dolby
Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet
er varemerker for Dolby Laboratories.
NO
7
DivX® og DivX Ultra® er registrerte
varemerker for DivX, Inc., og brukes under
lisens. DivX Ultra®-sertifisert til å spille av
DivX®-video med avanserte funksjoner og
førsteklasses innhold.
OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt
videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en
offisielt DivX-sertifisert enhet som spiller av
DivX-video. Gå til www.divx.com hvis du vil
ha mer informasjon eller programvareverktøy
for å konvertere filene dine til DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne
DivX®-sertifiserte enheten må registreres
for å kunne spille av DivX VOD-innhold
(Video-on-Demand). Se avsnittet om DivX
VOD i oppsettsmenyen for enheten for
å generere registreringskoden. Gå til vod.
divx.com med denne koden for å fullføre
registreringsprosessen og lære mer om DivX
VOD.
DVD Video er et varemerke tilhørende DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Windows Media- og Windows-logoen er
enten registrerte varemerker eller varemerker
for Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Uautorisert kopiering eller kopiering
av kopibeskyttet materiale inkludert
dataprogrammer, filer, kringkastinger og
lydopptak, kan betraktes som en overtredelse
av opphavsretten, noe som er en straffbar
handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike
formål.
8
NO
Denne enheten omfatter
kopibeskyttelsesteknologi som er
beskyttet av amerikanske patenter og
andre åndsverkrettigheter tilhørende
Rovi Corporation. Dekompilering eller
demontering er ikke tillatt.
DVD-spilleren i MCi8080 støtter disse
plateformatene:
N ors k
2 MCi8080
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips
tilbyr, kan du registrere produktet på www.
philips.com/welcome.
Innledning
MCi8080 kan:
•
kobles til en harddisk (USBmasselagringsenhet)
•
kobles til det eksisterende
Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket, som kan bestå av
datamaskiner og UPnP-enheter
Innholdet i esken
Kontroller og identifiser innholdet i pakken:
•
hovedenhet og CD/DVD-enhet
•
Harddiskstasjon (HDD) med en
USB-kabel
•
to høyttalere (med
forbindelseskabler)
•
fjernkontroll med batterier
•
Komposittvideokabel
•
FM T-antenne
•
strømledning
spille av Internett-radiostasjoner og
nettbaserte musikktjenester* over
Internett
•
stativ for harddisk (HDD)
•
Programvarepakke (lagret på
harddisken som følger med)
•
spille av DVD-filmer på en TV
•
Kort innføring
•
spille av musikk/bilder som er lagret
på en datamaskin/UPnP-server
•
spille av musikk fra et lydanlegg / en
bærbar mediespiller via høyttalerne
•
Lade eller spill av din iPod/iPhone via
denne enheten.
•
•
kobles til det eksisterende lyd-/
videohjemmeanlegget, inklusive
TVen, lydanlegg og MP3-spillere
Koble til en dokkingstasjon for iPod/
iPhone.
Med slike tilkoblinger kan du:
•
•
spille av musikk som er lagret på en
harddisk (HDD), via høyttalerne
Tips
• * Slike Internett-tjenester er bare tilgjengelige
i enkelte land.
NO
9
Oversikt
Sett ovenfra og forfra
a
b
c
d
e
f
g
1.
STANDBY
Trykk for å slå på anlegget.
Når du skal slå av anlegget,
trykker du for å skifte til aktiv
standby eller trykker på og holder
knappen nede for å skifte til Økostandby.
Avslutt Demo-modus.
2.
Demp / fjern demping av lyden.
- VOLUME +
Hev/senk volumet.
LCD-skjerm
3.
4.
10
NO
5.
6.
7.
Wi-Fi-antenne
Plateskuff
Åpne eller lukk plateskuffen.
N ors k
Sett bakfra
a
l
b
c
k
d
e
j
i
f
h
1.
2.
3.
4.
g
~ AC IN
for strømledning
AUX IN L / R
lydinnganger for en bærbar
mediespiller for å spille via
høyttalerne på MCi8080
DVD CABLE IN
Kontakt for tilkobling av
hovedenheten til CD-/DVDenheten
LAN
Kontakt for Ethernet-kabelen
som kobler MCi8080 til det
Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket, hvis du vil
ha en kablet tilkobling til det
Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket
5.
6.
USB-port til harddisken
DVD CABLE OUT
Kontakt for tilkobling av CD-/
DVD-enheten til hovedenheten
7.
8.
9.
10.
VIDEO OUT
Videoutganger for plateavspilling
for den medfølgende
komposittvideokabelen som
kobler sammen platespilleren og
en standard TV
HDMI
Videoutganger for plateavspilling
for HDMI-kabelen (følger ikke
med) som tilkobles mellom
platespilleren og en highdefinition-TV (HDTV)
DOCK CABLE IN
Kontakt for tilkobling av en
dokkingstasjon for iPod/iPhone
(følger ikke med)
FM TUNER
Kontakt for tilkobling av den
medfølgende FM-antennen
11.
12.
3,5 mm hodetelefonkontakt
LOUDSPEAKERS
Kontakt for tilkoblingskabler
som kobler til de medfølgende
høyttalerne
NO
11
1.
Fjernkontroll
a
b
c
2.
d
w
3.
e
f
g
v
u
h
t
i
s
r
q
j
k
l
m
n
p
o
4.
5.
12
NO
Trykk for å slå på enheten.
Når du skal slå av anlegget,
trykker du for å skifte til aktiv
standby eller trykker på og holder
knappen nede for å skifte til Økostandby.
Avslutt Demo-modus.
SETTINGS
Åpne innstillingsmenyene.
Kildevelger
Velg en mediekilde:
INTERNET RADIO:
radiotjenester som leveres over
Internett
LIBRARY: mediebibliotek på en
UPnP-medieserver
AUX: tilkoblet ekstern lydenhet
(f.eks. en MP3-spiller eller andre
bærbare musikkspillere)
ONLINE SERVICES: Støttede
musikktjenester som leveres
over Internett (bare tilgjengelig i
enkelte land)
DOCKING: Støttede medier på
tilkoblet iPod/iPhone
FM RADIO: FM-radiostasjoner
med støtte for RDS (Radio Data
System)
USB: mediebibliotek på
harddisken som er tilkoblet
enheten
DISC: DVDer, DivX-/WMA-/
MP3-/WMA-filer på plater og
lyd-CDer.
FAVORITE
I LIBRARY-modus:
Legg til sanger i favorittlisten.
I INTERNET RADIO-modus:
Legg til gjeldende stasjon i listen
over favorittstasjoner.
/ / /
8.
9.
10.
6.
HOME: Gå tilbake til
hovedskjermen (hovedmenyen).
11.
7.
BACK Gå tilbake til forrige
skjerm.
/
I LIBRARY/USB/DISC-modus:
Trykk på for å hoppe til forrige/
neste kapittel/spor.
Start/stopp/gjenoppta avspilling.
I LIBRARY/USB-modus: Start
for å spille av hele filmappen
(SuperPlay™).
12.
13.
Stopp avspilling.
14.
RATE
I ONLINE SERVICES-modus:
Hev/senk vurdering* av musikken
som spilles.
Alfanumeriske
knapper
For å skrive inn tekst
I INTERNET RADIO / FM
RADIO-modus:
På radioavspillingsskjermen
trykker du på og holder nede en
talltast for å lagre den gjeldende
stasjonen som en forhåndsinnstilt
stasjon.
I LIBRARY/INTERNET
RADIO/USB-modus:
Quickjump: I en lang liste over
alternativer som er sortert i
alfabetisk rekkefølge, trykker du
én eller flere ganger for å velge
et alfabet og hopper til det første
elementet som begynner med
den valgte bokstaven.
CLEAR
Trykk for å slette den forrige
oppføringen.
Trykk og hold nede for å slette
alle oppføringer.
SUBTITLE
I DISC-modus: Velg et språk for
tekstingen (bare for DVD- og
DivX-plater).
AUDIO
I DISC-modus:
Velg stereo, mono venstre-,
mono høyre- eller blandet monokanal (bare for VCD-plater).
Velg et lydspråk (bare for DVDog DivX-plater).
REPEAT A-B
I DISC-modus: Gjenta en
bestemt del av et spor / en plate.
SOUND
Velg lydinnstillinger.
NO
13
N ors k
Navigeringsknapper
Trykk på for å navigere deg
gjennom menyene.
/
I LIBRARY/INTERNET
RADIO/USB-modus:
Superscroll: I en lang liste over
alternativer trykker du på og
hold nede knappen for å starte
SuperScroll. Slipp for å hoppe
til det første elementet som
begynner med gjeldende alfabet/
tall.
I DISC-modus:
Velg et album (for MP3/WMACDer).
/
I FM RADIO-modus:
Trykk på og hold for å starte
automatisk søk etter neste
tilgjengelige stasjon
Trykk flere ganger for
fininnstilling.
OK
Bekrefte valg.
15.
PLAY MODE
Velg repetisjonsavspilling eller
tilfeldig avspilling.
DISC MENU
I DISC-modus:
Åpne eller avslutt platemenyen.
ZOOM
I DISC-modus: Zoom inn/ut
(for videoplater og bildefiler på
CDer).
ANGLE
I DISC-modus: Velg en
kameravinkel (for videoplater og
bildefiler på CDer).
a/A
Trykk for skifte mellom små og
store bokstaver.
I FM RADIO-modus trykker du
på listen over forhåndsinnstilte
radiostasjoner for å begynne å
redigere stasjonsnavnet.
VOL
Hev/senk volumet.
NOW PLAYING
Gå tilbake til avspillingsskjermen.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Demp / fjern demping av lyden.
SEARCH
Trykk for å starte et søk etter en
alfanumerisk oppføring.
23.
Merknad
• * Vurdering av gjeldende musikk er bare
tilgjengelig for musikktjenester som støtter
vurderinger, og er bare tilgjengelig i noen land.
14
NO
Berøringsskjerm
MCi8080 er utstyrt med berøringsskjerm.
•
Trykk på skjermen for å vise
funksjonsknapper, hvis nødvendig.
•
Trykk på knappene for å velge
korresponderende funksjoner.
•
Trykk på et alternativ for å velge.
•
På startskjermen trykker du på / for å
navigere gjennom ikonene. Trykk på det
korresponderende ikonet for å velge.
•
Eller trykk på / /OK på fjernkontrollen
for å velge ønsket kilde.
Slik går du tilbake til forrige skjerm
•
Trykk på
BACK.
Slik går du tilbake til startskjermen
•
Trykk på
HOME.
På MCi8080 kommer du til startskjermen
etter at den første konfigureringen er fullført.
Hvis du vil velge en musikkilde ellerangi
[Settings]-menyen
NO
15
N ors k
Startskjerm
Avspillingsskjerm
Skrive inn tekst med fjernkontrollen
•
Når du skal skrive inn bokstavene/tallene/
symbolene som tilsvarer den samme
alfanumeriske knappen, trykker du raskt
og gjentatte ganger på knappen.
•
Når du skal skrive inn symboler, trykker
du på
gjentatte ganger.
•
Når du skal sette inn et mellomrom,
.
trykker du på
•
Når du skal skifte mellom små og store
bokstaver, trykker du på
.
•
Når du skal slette det tegnet, trykker du
. Når du skal slette alle innskrevne
på
tegn, trykker du på og holder nede
.
I LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE
SERVICES-modus vises avspillingsskjermen når
avspillingen starter.
Slik navigerer du deg gjennom menyene under
musikkavspilling:
1
Trykk på på fjernkontrollen, og bruk
deretter navigeringsknappene.
2
Når du skal gå tilbake til
avspillingsskjermen, trykker du på NOW
PLAYING.
Tips
• På avspillingsskjermen kan du også trykke på
og
gjentatte ganger for å velge sanger.
Skrive inn tekst
Hvis du vil skrive inn tekst og symboler, kan
du:
16
•
trykke på tekstboksen og skrive
inn tekst og symboler med
hurtigtastaturet direkte
•
trykke på de korresponderende
alfanumeriske knappene på
fjernkontrollen
NO
N ors k
Tips
• Det kan variere hvilke bokstaver en
alfanumerisk knapp er tilordnet, på andre
språk enn engelsk.
NO
17
3 Klargjøring
Kopier mediefiler til harddisken
Koble harddisken til en
datamaskin
Den medfølgende harddisken (HDD)
inneholder PC-/Mac-programvaren for
MCi8080 (Medieserver/TwonkyMedia-server),
en videoveiledning, en brukerhåndbok og andre
opplysninger om MCi8080 som kan være
nyttige.
•
Koble den medfølgende harddisken
til en datamaskin.
» Vent til datamaskinen oppdager
harddisken.
Kopiere MCi8080-filer til
datamaskinen
1
Under [My Computer] eller [Computer]
på datamaskinen:
•
Finn harddisken til MCi8080.
•
Finn et sted på datamaskinen
der du vil lagre MCi8080-filer fra
harddisken.
2
Dra og slipp mappen MCI8080 fra
harddisken til den ønskede plasseringen
på datamaskinen.
18
NO
D:\MCi8080
Overfør musikk-/bildefiler fra datamaskinen
til harddisken Du kan spille av musikk og vise
bilder på MCi8080.
1
2
Under [My Computer] eller [Computer]
på datamaskinen:
•
Finn harddisken til MCi8080.
•
Finn den ønskede musikkmappen.
Dra og slipp musikk-/bildefiler fra
musikk-/bildemappen på datamaskinen til
harddisken.
Tips
• Kopier mediefiler til harddisken uavhengig av
mappestrukturen.
• Det kan ta noe tid å overføre musikk-/
bildefiler. Du kan gå videre til neste trinn mens
du overfører musikk-/bildefiler til harddisken.
N ors k
Sett inn batterier i
fjernkontrollen
Forsiktig
• Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for
varme, sollys eller flammer. Brenn aldri
batteriene.
• Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland
forskjellige typer batterier eller batterier av
ulike merker.
• Fare for produktskade. Når fjernkontrollen
ikke brukes over lengre perioder, må du ta ut
batteriene.
1
2
Åpne batterirommet.
3
Lukk batterirommet.
Sett inn to AAA LR03-batterier riktig vei
(+/-) som vist.
NO
19
4 Plassering av enheten
TV
Wireless Modem PC
TV
Power
Internet
MCi8080
•
•
Plasser MCi8080 i nærheten av en TV for
å bruke platespilleren.
For å oppnå godt Wi-Fi-mottak
må enheten plasseres innenfor
dekningsområdet til ruteren/
tilgangspunktet (følger ikke med).
•
For å unngå magnetisk interferens eller
uønsket støy må dette apparatet og
høyttalerne aldri plasseres for nær
enheter som stråler.
20
NO
Merknad
• Plasser aldri denne enheten i et lukket
kabinett.
• Installer enheten nær strømuttaket, slik at du
lett kan plugge i strømledningen.
N ors k
Plassere høyttalerne
2-3M
For å få en best mulig lytteopplevelse:
•
Plasser diskanthøyttalerne i
ørehøyde og minst 50 cm unna
bakveggen.
•
Plasser høyttalerne på stativer for å
oppnå best mulig resultat.
•
Passer høyttalerne 2–3 meter fra
hverandre, slik at de to høyttalerne
og din foretrukne lytteposisjon
danner en likesidet trekant.
•
Plasser diskanthøyttalerne vendt mot
din foretrukne lytteposisjon.
•
Plasser aldri høyttalerne mellom
noen hyller for å unngå at lyden fra
diskanthøyttalerne blir blokkert.
Tips
• Alternativt kan du plassere høyttalerne på
gulvet eller oppå hyllene, selv om dette ikke er
en optimal plassering.
• Ved å plassere høyttalerne minst 50 cm unna
bakveggen kan du gjøre bassen strammere og
forbedre lytteopplevelsen.
NO
21
5 Koble til
3
Koble til hovedenheten og
CD/DVD-enheten
•
a
Plugg ledningen inn i DVD CABLE IN
som vist på tegningen.
• Kontroller at fargene på høyttalerledningene
og kontaktene samsvarer.
• For å få optimal lyd bruker du kun de
medfølgende høyttalerne.
• Koble kun til høyttalere med impedans
som er lik eller høyere enn de medfølgende
høyttalerne. Se avsnittet Spesifikasjoner i
denne håndboken.
b
c
For høyttalersiden:
4
5
Skru løs høyttalerkontaktene.
6
Sett den røde enden på høyttalerkabelen
helt inn i den røde (+) kontakten.
7
Skru fast den røde (+) kontakten for å
feste kabelen.
8
Sett den sølvfargede enden på
høyttalerkabelen helt inn i den svarte (+)
kontakten.
9
Skru fast den svarte (+) kontakten for å
feste kabelen.
Koble til høyttalerne
Merknad
Slipp utgangsklaffen.
For venstre høyttaler finner du
høyttalerkabelen som er tilkoblet de
venstre kontaktene på hovedenheten.
10 Gjenta trinnene 2–6 for den høyre
høyttaleren.
For siden til hovedenheten:
1
2
22
Hold nede utgangsklaffen.
Sett den strippede delen av ledningen
helt inn.
•
Sett de høyre høyttalerledningene i
R, og de venstre høyttalerledningene
i L.
•
Sett de røde ledningene i +, og de
svarte ledningene i -.
NO
a
b
c
Foreta audio-/videotilkoblinger for å spille av
plater.
Koble til en TV
Bruke HDMI-kontakten (selges separat)
Bruk HDMI-kontakten til å koble til en highdefinition-TV (HDTV) som er utstyrt med
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
eller DVI (Digital Visual Interface), og som
er kompatibel med HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection).
På MCi8080 kan du koble til en TV via en av
de to videokontaktene.
TV
Velg den videokontakten som TVen din
støtter:
•
komposittvideo (CVBS): for en
standard TV
•
HDMI-kontakt: for en HDTV
som er kompatibel med HDMI
(High Definition Multimedia
Interface) / DVI (Digital Visual
Interface) og HDCP (Highbandwidth Digital Contents
Protection)
HDMI IN
Bruke CVBS-kontakten
TV
•
•
•
Koble den medfølgende
komposittvideokabelen inn i de
tilhørende utgangene som vist.
Koble til en HDMI-kabel (følger ikke med)
til følgende steder, som vist her:
•
HDMI-utgangen på denne enheten
•
HDMI-inngangen på TVen
For en TV/skjerm som bare har en DVIkontakt, kan du bruke en DVI-til-HDMIadapter.
Tips
• HDMI overfører ukomprimerte digitale data
som et kompakt audio/video-grensesnitt. Med
HDMI-tilkoblingen kan lyd- og bildeinnhold
i HD gi optimal bilde- og lydkvalitet på en
HDTV.
NO
23
N ors k
Tilkoble for plateavspilling
Koble til FM-antennen
Koble til eksterne lydenheter
Du kan lytte til en ekstern lydenhet via
høyttalerne på MCi8080. Hvis du vil gjøre dette,
må du foreta følgende tilkoblinger, og deretter
velge AUX-modus på MCi8080.
•
•
Merknad
• Koble alltid til FM-antennen før du søker etter
en FM-radiostasjon.
•
Koble den medfølgende FM T-antennen
til FM TUNER-inngangen på enheten.
•
Strekk ut antennen i full lengde og fest
den til veggen.
24
NO
Koble lydkabler (rød/hvit – følger ikke
med) til:
•
AUX IN L / R-inngangene på denne
enheten
•
lydutgangene på den eksterne
lydenheten
Eller hvis du vil spille av fra en
bærbar mediespiller med en 3,5 mm
hodetelefonkontakt:
Koble hodetelefoner med en RCA-kabel
(følger ikke med) til:
•
AUX IN L / R-inngangene på denne
enheten
•
den 3,5 mm hodetelefonkontakten
på den bærbare mediespilleren
Slå på/av
N ors k
Koble til en dokkingstasjon
for iPod/iPhone
Koble til strøm
Advarsel
• Fare for produktskade. Kontroller at
nettspenningen er den samme som
spenningen som er angitt på baksiden eller
under produktet.
DOCK for iPod
•
Med den tilkoblede dokkingstasjonen for iPod/
iPhone kan du lade eller høre på musikk fra din
iPod/iPhone via denne enheten.
•
Koble en dokkingstasjon (følger ikke med)
til DOCK CABLE IN-utgangen på denne
enheten.
Koble MCi8080 til strømforsyningen.
Merknad
• Informasjonen på typeplaten finner du på bakeller undersiden av produktet.
Tips
• Hvis du vil høre på musikk fra iPod/iPhone
i dokkingstasjonen, må du først trykke på
DOCKING for å velge dokkingkilden.
NO
25
Øko-standby
Slå på/av
1
2
Trykk på
enheten.
eller en kildevelger for å slå på
Slik slår du av enheten:
for å skifte til aktiv
•
Trykk på
standby.
•
Eller trykk på og hold nede
for å skifte til Øko-standby
(strømsparingsmodus).
Aktiv standby
Når enheten er i aktiv standby, vil enkelte
viktige funksjoner på MCi8080 forbli i vanlig
strømforbruksmodus, f.eks. Wi-Fi-tilkobling
og klokkevisning. Dermed kan MCi8080 raskt
skifte til aktiv modus når du skifter fra aktiv
standby for MCi8080 til å slå på enheten.
I aktiv standby:
•
Strømindikatoren lyser rødt.
•
Klokkeslettet vises hvis du har stilt
klokken.
Enheten er fremdeles tilkoblet det Wi-Fibaserte/kabelbaserte nettverket.
Automatisk aktiv standby
Dersom det ikke er noen aktivitet på
MCi8080 i 20 minutter, kan MCi8080
automatisk skifte til aktiv standby.
26
NO
Øko-standby er en strømsparingsmodus.
I Øko-standby går alle hovedfunksjonene
over i en lite strømkrevende tilstand eller
deaktiveres, f.eks. mikroprosessoren, Wi-Fitilkoblingen, skjermen og harddisken.
N ors k
6 Første
konfigurering
Første gang du slår på MCi8080:
1
Velg ønsket språk på skjermen, slik du blir
bedt om.
2
Slik lærer du om de viktigste
funksjonene til MCi8080:
•
Velg [Yes, show me the demo]
når du blir spurt om du vil se
demonstrasjonsvideoen.
•
Trykk om nødvendig på
å justere volumet.
•
Når du vil avslutte demoavspillingen,
trykker du på .
» Enheten skifter til Øko-standby.
VOL
for
» Trykk på igjen for å slå
på MCi8080, og start
konfigureringen på nytt.
Slik fortsetter du til
nettverkskonfigureringen:
•
Velg [No] når du blir spurt om du vil
se demonstrasjonsvideoen.
3
Velg sted og tidssone fra listen når du blir
bedt om det.
4
Velg [Yes] når du blir spurt om du vil
konfigurere nettverkstilkoblingen.
NO
27
Koble til det Wi-Fibaserte/kabelbaserte
hjemmenettverket
Koble til trådløst
MCi8080
Koble til via en Ethernet-kabel
MCi8080
Du kan koble MCi8080 til et Wi-Fi-basert/
kabelbasert hjemmenettverk på forskjellige
måter: trådløst eller med kabel, automatisk
eller manuelt.
•
Bruk en ruter (eller et tilgangspunkt)
for et Wi-Fi-basert/kabelbasert
hjemmenettverk. Det vil si, koble
datamaskinene/enhetene til en ruter.
•
Koble MCi8080 til ruteren trådløst eller
via en Ethernet-kabel.
28
NO
•
Hvis du vil koble enheten til Internett
over det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket, må du sørge for at
ruteren er koblet til Internett direkte, og
at det ikke er nødvendig med oppringing
på datamaskinen.
•
Hvis du vil veksle mellom forskjellige
tilkoblingsmetoder (trådløst eller
kabelbasert, automatisk eller manuelt,
eller hvis du vil skifte mellom forskjellige
rutere, går du til [Settings] > [Network
settings] > [Setup network].
MCi8080 støtter Wi-Fi Protected Setup
(WPS). Du kan raskt og sikkert koble
MCi8080 til en trådløs ruter som også støtter
WPS.
Du kan velge en av de to
konfigurasjonsmetodene: PBC (Push Button
Configuration / trykknappkonfigurasjon)
eller PIN (Personal Identification
Number / personlig ID-nummer).
Legg til MCi8080 på ruteren
•
Se i ruterens brukerhåndbok for å se
hvordan du legger til en WPS-enhet på
ruteren. Eksempel:
trykk på og hold nede WPS-knappen.
» Ruteren begynner å søke etter en
WPS-enhet.
N ors k
Trådløs tilkobling: Wi-Fi Protected
Setup (WPS) ved hjelp av én knapp
» Det vises en melding på MCi8080 når
tilkoblingen er opprettet.
Tips
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard
utviklet av Wi-Fi Alliance for enkel opprettelse
av sikre trådløse hjemmenettverk.
Aktiver WPS-PBC på MCi8080
1
Velg [Yes] når du blir bedt om å opprette
en nettverksforbindelse (se Første
konfigurering).
2
Velg [Wireless (WiFi)] > [Push button
(WPS – PBC)].
2/3
Look for network
Push button (WPS...
Pin entry (WPS - PIN)
Tips
• Slik bruker du PIN (Personal Identification
Number) som konfigurasjonsmetode: Velg
[Wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS – PIN)]
på MCi8080, og skriv ned PIN-koden som
vises på MCi8080. Skriv inn PIN-koden på
ruteren.
• Se i ruterens brukerhåndbok for å se hvordan
du legger inn PIN-koden i ruteren.
NO
29
Koble til Internett
•
2
Koble til Internett når du blir bedt om
det.
» Etter at den første konfigureringen er
fullført, kommer du til startskjermen.
Velg [Wireless (WiFi)] > [Look for
network].
» Enheten begynner å søke etter
trådløse nettverk.
» Det vises en liste over tilgjengelige WiFi-nettverk.
MCi8080
1/3
Look for network
Push button (WPS...
Pin entry (WPS - PIN)
Internet
Merknad
1/4
• Kontroller at ruteren kobles til Internett
direkte, og at det ikke er nødvendig med
oppringing på datamaskinen.
Network A
Network B
Trådløs tilkobling: Skriv inn
krypteringsnøkkelen manuelt
Network C
Other ...
MCi8080
Tips
• Ha krypteringsnøkkelen til ruteren for hånden
når du begynner med nettverkoppsettet.
1
Velg [Yes] når du blir bedt om å opprette
en nettverksforbindelse (se Første
konfigurering).
30
NO
3
4
Velg ønsket Wi-Fi-nettverk.
Skriv inn nettverkets krypteringsnøkkel
når du blir bedt om det.
» Enheten begynner å hente IP-adressen
som automatisk tilordnes av Wi-Finettverket.
» Det vises en melding når tilkoblingen
er opprettet.
MCi8080
Stopp henting av automatisk IP
1
Søk etter Wi-Fi-hjemmenettverket,
og koble deretter til Wi-Fihjemmenettverket.
» Enheten begynner å hente IP-adressen
som automatisk tilordnes av Wi-Finettverket.
2
Trykk på BACK på fjernkontrollen for å
slutte å hente automatisk IP.
Successfully
connected to
Network A
Tips
• Hvis du har skjult ruterens SSID (f.eks. ved
å deaktivere SSID-kringkastingen), går du til
slutten av listen over Wi-Fi-nettverk. Velg
[Other...] > [Manual SSID entry]. Skriv inn
ruternavnet i tekstboksen.
Acquiring IP address...
Press <Back> to enter
IP address manually
Merknad
• Dersom DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) er utilgjengelig eller deaktivert på
ruteren, kan det hende at ruteren ikke klarer
å tilordne en IP-adresse. Det kan hende at du
må skrive inn IP-adressen manuelt eller trykke
på BACK for å prøve å koble til på nytt.
NO
31
N ors k
WEP key 1
Trådløs tilkobling: Skriv inn IP-adresse
manuelt
Hent ruterens IP-adresse
•
Se i brukerhåndboken for ruteren.
•
Eller, hvis du vil hente ruterens
innstillinger, skriver du inn IP-adressen
(f.eks. 192.168.1.1) i datamaskinens
nettleser (f.eks. Internet Explorer)
og hent deretter den nødvendige
informasjonen fra konfigurasjonssiden.
Skriv inn IP-adressen manuelt
•
Skriv inn en IP-adresse på MCi8080
som gjør det mulig for enheten å være i
samme delnett som ruteren.
Ruteren kan for eksempel ha
IP-adresse = 192.168.1.1 og
nettverksmaske = 255.255.255.000.
Da kan du skrive inn det følgende på
enheten:
IP-adresse: 192.168.1.XX (der XX står for
et tall), nettverksmaske: 255.255.255.000.
Kablet tilkobling
MCi8080
Koble til ruteren ved hjelp av Ethernetkabelen
1
Velg [Yes] når du blir bedt om å opprette
en nettverksforbindelse (se Første
konfigurering).
2
Bruk en Ethernet-kabel til å koble
enheten til ruteren.
12V=1A
•
Trykk på / gjentatte ganger for å velge
hvor du vil skrive.
•
Bruk de alfanumeriske knappene på
fjernkontrollen for å skrive inn de
ønskede sifrene, eller trykk på /
gjentatte ganger.
Merknad
• Sørg for at du aldri skriver inn en IP-adresse
som allerede er tilordnet til en datamaskin/
enhet i nettverket.
32
NO
To Modem
LAN4
LAN3
LAN2
LAN1
Reset
Koble til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket
•
Velg [Wired (Ethernet)] på enheten.
» Enheten begynner å hente en IPadresse som automatisk tilordnes av
nettverket.
» Det vises en melding når tilkoblingen
er opprettet.
N ors k
Kabelbasert tilkobling: Skriv inn IPadressen manuelt
2/2
Wireless (WiFi)
Wired (Ethernet)
MCi8080
Stopp henting av automatisk IP
Tips
• Dersom DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) er utilgjengelig eller deaktivert på
ruteren, kan det hende at ruteren ikke klarer
å tilordne en IP-adresse. Det kan hende at du
må skrive inn IP-adressen manuelt eller trykke
på BACK for å prøve å koble til på nytt.
1
Bruk en Ethernet-kabel til å koble
enheten til ruteren.
2
3
Velg [Wired (Ethernet)] på enheten.
Trykk på BACK på fjernkontrollen for å
slutte å hente automatisk IP.
Koble til Internett
•
Koble til Internett når du blir bedt om
det.
» Etter at den første konfigureringen er
fullført, kommer du til startskjermen.
MCi8080
Acquiring IP address...
Press <Back> to enter
IP address manually
Internet
Merknad
• Kontroller at ruteren kobles til Internett
direkte, og at det ikke er nødvendig med
oppringing på datamaskinen.
NO
33
Hent ruterens IP-adresse
•
Se i brukerhåndboken for ruteren.
•
Eller, hvis du vil hente ruterens
innstillinger, skriver du inn IP-adressen
(f.eks. 192.168.1.1) i datamaskinens
nettleser (f.eks. Internet Explorer)
og hent deretter den nødvendige
informasjonen fra konfigurasjonssiden.
Tilordne IP-adressen manuelt
•
Skriv inn en IP-adresse på MCi8080
som gjør det mulig for enheten å være i
samme delnett som ruteren.
Ruteren kan for eksempel ha
IP-adresse = 192.168.1.1 og
nettverksmaske = 255.255.255.000.
Da kan du skrive inn det følgende på
enheten:
IP-adresse: 192.168.1.XX (der XX står for
et tall), nettverksmaske: 255.255.255.000.
•
Trykk på / gjentatte ganger for å velge
hvor du vil skrive.
•
Bruk de alfanumeriske knappene på
fjernkontrollen for å skrive inn de
ønskede sifrene, eller trykk på /
gjentatte ganger.
Merknad
• Sørg for at du aldri skriver inn en IP-adresse
som allerede er tilordnet til en datamaskin/
enhet i nettverket.
34
NO
N ors k
7 Spill av fra det
Wi-Fi-baserte/
kabelbaserte
hjemmenettverket
Spill av fra harddisken (HDD)
Koble harddisken til MCi8080
Etter at du har overført musikk-/bildefiler fra
datamaskinen til harddisken CA - COMMON
TOPIC - PREPARE - HEADER - Prepare (se
‘Klargjøring’ på side 18):
1
Installer den medfølgende programvaren
på datamaskinen: Medieserver for PC,
TwonkyMedia-server for Mac.
Tips
• Når programvaren er installert, kan
datamaskinen fungere som en musikkserver.
Du kan streame musikk/bilder fra
datamaskinen til MCi8080 dersom begge
er tilkoblet det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket.
•
Finn mappen MCI8080 som
du kopierte fra harddisken på
datamaskinen.
Harddiskbibliotek
•
Kjør installasjonsfilen under
TwonkyMedia-mappen for å starte
installeringen på datamaskinen.
Du kan overføre musikk-/bildefilene fra en
datamaskin til harddisken på to måter:
2
Sørg for at du har fjernet harddisken trygt
fra datamaskinen.
3
Koble harddisken til MCi8080.
•
via en USB-kabel som kobler
harddisken til datamaskinen
•
via det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket
Overføring via det Wi-Fi-baserte/
kabelbaserte hjemmenettverket
Via nettverket kan du på en lettvint måte
overføre et mindre antall sanger/bilder fra
datamaskinen til harddisken, uten å koble
harddisken fra MCi8080.
NO
35
1
Sørg for at datamaskinen er koblet
til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket.
På MCi8080 må du sørge for at:
•
harddisken er ordentlig tilkoblet
1/2
Music
Pictures
e
•
2
Den første gangen du kobler til
harddisken som en nettverksstasjon,
må du tilordne en nettverksstasjon til
harddisken på datamaskinen.
•
36
“[USB sharing]” er aktivert i
[Settings] > [Network settings]
For datamaskiner med Windows XP
Professional:
NO
På en datamaskin med Windows XP
dobbeltklikker du på [My Computer].
På en datamaskin med Windows
Vista dobbeltklikker du på
[Computer].
3
•
I [My Computer] velger du [Tools] >
[Map Network Drive].
•
Klikk for å tilordne en
nettverksstasjon til harddisken (for
eksempel X: som vist). Skriv inn
harddisknavnet \\Philipsmci8080\usb,
som vist. Klikk på [Finish].
I [My Computer] (Windows XP) eller
[Computer] (Windows Vista):
•
Finn harddisken under [Network
Drives].
•
Finn musikk-/bildemappen på
datamaskinen.
For datamaskiner med Mac OS X:
•
Som vist velger du [Go] >
[Network].
Under [SHARED] velger du [All] >
[philips-network].
•
I [philips-network] velger du
[philipsmci8080] og deretter [usb].
Organiser filer på harddisken
•
Lydfiler:
Hvis filene inneholder filinformasjon
(metakode eller ID3-kode), kan filene
sorteres automatisk av filinformasjonen,
f.eks. etter artist, album, sjanger med mer.
Start programvare for mediebehandling
for å kontrollere eller redigere
filinformasjonen. Klikk for eksempel som
vist i Windows Media Player 11. Velg
ønsket san, og dobbeltklikk på den for å
redigere informasjonen.
9080
•
4
Om nødvendig kan du også organisere
lydfiler i forskjellige mapper etter eget
ønske.
Finn musikk-/bildemappen på
datamaskinen.
Dra og slipp musikk-/bildefiler fra
musikk-/bildemappen til MCi8080.
» I MCi8080 kan du bytte til musikk-/
bildesamlingen på [HDD]-kilden (trykk
på HDD på fjernkontrollen).
•
Bildefiler:
Organiser filer i forskjellige mapper etter
eget ønske. Mappene sorteres i alfabetisk
rekkefølge.
Tips
• Hvis det er snakk om et stort antall
mediefiler, kan nettverkskapasiteten påvirke
overføringshastigheten eller til og med
medføre at overføringen stanser opp.
• Philipsmci8080 er standardnavnet på enheten.
Hvis du vil endre enhetsnavnet, går du til
[Settings] > [Device ID and information].
NO
37
N ors k
•
Spille av fra harddiskstasjonen
1
Sørg for at harddisken er ordentlig
tilkoblet på MCi8080.
2
Trykk på USB på fjernkontrollen.
» Det kan ta litt tid å sortere filene.
Filmappene vises mens filene sorteres.
» Lydfilene vises i forskjellige kategorier
(f.eks. artist, album eller sjanger) hvis
metakoder/ID3-koder er redigert for
filene.
» Bildefilene organiseres også.
3
4
Velg ønsket spor eller album.
Trykk på
for å starte avspillingen.
•
Avspillingen begynner fra
begynnelsen av albumet hvis du
trykker på
på et album.
•
Avspillingsskjermen vises når
avspillingen starter (se MCi8080>Oversikt-> Avspillingsskjerm).
5
Trykk på
38
NO
for å stoppe avspillingen.
N ors k
Musikk i flere rom
NP3700
MCi8080
Med Multiroom Music-funksjonen kan du
spille av den samme sangen på MCi8080 og
en Philips-nettverksmusikkspiller (NP3700)
samtidig.
3
Vent til Multiroom Music-funksjonen er
aktivert.
•
Hvis du vil avbryte samtidig avspilling,
trykker du på på MCi8080.
Kontroller følgende før du aktiverer denne
funksjonen:
•
både MCi8080 og NP3700 er koblet
til Wi-Fi-hjemmenettverket
•
du spiller av sanger fra HDD som er
tilkoblet MCi8080
1
Spill av en sang fra HDD (se Spill av
fra det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket->Spill av fra
harddisken (HDD)->Spill av fra HDD).
2
Fra startskjermen velger du [Multiroom
Music] for å aktivere Multiroom Musicfunksjonen.
Starting Multiroom Music.
Press <STOP> to cancel
Multiroom Music.
Multiroom Music
NO
39
Stream fra en UPnP-server
MCi8080
Wireless Modem PC
Du kan streame musikk/bilder mellom
datamaskiner og MCi8080 når:
•
MCi8080 er koblet til det Wi-Fi/
kabelbaserte hjemmenettverket
•
musikkdeling er konfigurert på
datamaskinene, andre UPnP-servere
som også er koblet til det Wi-Fi-baserte/
kabelbaserte hjemmenettverket
Med musikkdelingsprogrammet (Medieserver
og TwonkyMedia-server som følger med)
kan slike datamaskiner fungere som UPnPmedieservere (musikk-/bildebiblioteker) på
MCi8080, så fremt de er slått på.
Via UPnP-protokollene (Universal Plug and
Play) kan en UPnP-medieserver la musikkeller bildefiler streames fra serveren til en
UPnP-klientenhet (f.eks. MCi8080). På UPnPklientenheten kan du spille av musikken og
bildene fra serveren.
40
NO
Power
MCi8080 kan også være UPnP-medieserveren
for slike datamaskiner og andre UPnP-enheter
som er tilkoblet Wi-Fi-hjemmenettverket, hvis
MCi8080 er påslått eller står i aktiv standby.
Koble en harddisk (HDD)* til MCi8080. Musikk
og bilder på harddisken kan spilles av på slike
datamaskiner og UPnP-enheter.
Tips
• * Harddisken (HDD) kan ha en maksimal
kapasitet på 160 GB eller opptil 40 000
mediefiler.
N ors k
Bibliotek på en UPnP-server
På datamaskinene (UPnP-serverne) kan den
medfølgende programvaren (Medieserver
eller TwonkyMedia-server) få tilgang til
musikkbiblioteker som er organisert av
forskjellige programmer for mediebehandling,
inklusive Windows Media Player 11 og iTunes.
iTunes er et registrert varemerke tilhørende
Apple, Inc. og er registrert i USA og andre
land.
Stream fra en UPnP-server
6
På MCi8080 kan du spille av musikk-/
bildebiblioteker som streames fra en UPnPserver (en datamaskin på det Wi-Fi-baserte/
kabelbaserte hjemmenettverket).
Spill av favorittsanger
1
2
Sørg for at UPnP-serveren er tilkoblet
det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket.
På MCi8080 trykker du på LIBRARY på
fjernkontrollen.
•
3
4
5
Velg ønsket spor eller album.
Trykk på
•
•
for å starte avspillingen.
Avspillingen begynner fra
begynnelsen av albumet hvis du
trykker på
på et album.
Avspillingsskjermen vises når
avspillingen starter (se MCi8080>Oversikt-> Avspillingsskjerm).
for å stoppe avspillingen.
På MCi8080 kan det hende at du ønsker
å lytte til visse sanger fra forskjellige
artister, album og sjangre. Legg til sangene i
[Favorites].
1
2
Eller velg [Media Library] fra
startskjermen.
Velg et musikk-/bildebibliotek.
» Du kan se kategoriene som musikken/
bildene er sortert under (f.eks. artist,
album eller sjanger).
Trykk på
3
Gå til en liste over sanger.
Trykk på FAVORITE på fjernkontrollen
for å legge til den aktuelle sangen i
[Favorites].
•
Eller trykk på FAVORITE mens du
lytter til en sang.
•
Det opprettes en liste over sanger
under [Media Library] > [Favorites].
Når du vil finne og spille av
favorittsangene dine, trykker du på
HOME på fjernkontrollen.
» Fra startskjermen kan du finne
favorittsangene under [Media
Library]> [Favorites].
Slik fjerner du en favorittsang fra
[Favorites]
» Velg sangen i [Media Library] >
[Favorites]. Trykk på FAVORITE på
fjernkontrollen.
NO
41
MCi8080
Spille av bilder
•
Trykk på / for å rotere bildet.
•
Trykk på / for å flytte til forrige/neste
bilde.
•
Trykk på
for å spille av alle bildene i
lysbildefremvisningsmodus.
3
4
Fjernstyring fra en PC
Via det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket vil Medieserver på en
PC (UPnP-server) gjøre det mulig å styre
MCi8080.
1
Start Medieserver fra PC-ens skrivebord
ved å dobbeltklikke på ikonet.
2
I Medieserver velger du hvilke sanger som
skal spilles av på MCi8080. Dra sangene
til MCi8080-ikonet.
» Et grønt + vises hvis sangene er i de
støttede formatene.
42
NO
På datamaskinen kan du klikke på
knappene for å:
•
Justere volumet.
•
Velge forrige/neste sang hvis du har
dratt mer enn én sang til MCi8080.
Se trinn 2 ovenfor.
•
Raskt fremover- eller bakoversøk.
•
Spill av / sett på pause og gjenoppta.
På MCi8080 gjør du følgende for å
avslutte fjernstyringen:
•
Trykk på
på fjernkontrollen.
•
Trykk på kildevelgeren på
fjernkontrollen.
•
Trykk på .
•
Trykk på HOME.
Merknad
• Fjernstyringen stoppes hvis dvalemodus
aktiveres etter et innstilt tidsrom.
Hvis du vil spille av Internett-radiostasjoner, må
du sørge for at
•
MCi8080 er tilkoblet Internett via
det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket
Merknad
• Kontroller at ruteren kobles til Internett
4
direkte, og at det ikke er nødvendig med
oppringing på datamaskinen.
Slik søker du etter radiostasjoner:
•
Gå til [All stations] > [Locations] for
å finne stasjoner etter region.
•
Hvis du vil søke etter en stasjon
etter navn, bruker du fjernkontrollen
til å starte alfanumeriske søk
eller Superscroll (se Spill av fra
det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket->Søke etter
musikk/bilder).
Velg den ønskede stasjonen for å starte
avspillingen.
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner
MCi8080
På MCi8080 kan du lagre opptil ti
forhåndsinnstilte stasjoner. Hver
forhåndsinnstilte stasjon tilsvarer en talltast
på fjernkontrollen. På radioavspillingsskjermen
trykker du på en talltast for raskt å skift til den
tilhørende forhåndsinnstilte stasjonen.
forhåndsinnstilte stasjoner forhåndslastes som
standard til MCi8080 etter den plasseringen
du velger under den første konfigureringen.
Hvis du vil kontrollere eller endre
plasseringen, går du til [Settings] > [Location
and time zone].
Internet
Slik lagrer du den forhåndsinnstilte stasjonen
Still inn Internett-radiostasjoner
1
Sørg for at MCi8080 er koblet til
Internett.
2
På MCi8080 trykker du på INTERNET
RADIO på fjernkontrollen.
•
Eller velg [Internet Radio] fra
startskjermen.
1
Spill av ønsket stasjon (se Spill av
fra det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket->Spill av Internettradiostasjoner->Still inn Internettradiostasjoner).
2
Trykk på og hold nede den ønskede
talltasten (0–9) på avspillingsskjermen.
» Det vises en melding som bekrefter
at stasjonen blir lagret på den aktuelle
plasseringen.
» Hvis plasseringen er opptatt, vil den
nye forhåndsinnstilte stasjonen erstatte
den gamle.
NO
43
N ors k
3
Spill av Internettradiostasjoner
Slik fjerner du en stasjon fra [Favorite
stations]
Slik spiller du av en forhåndsinnstilt stasjon
•
Gå til [Internet Radio] > [Presets].
•
Eller trykk på den ønskede talltasten
(0–9) på radioavspillingsskjermen.
Rediger favorittstasjoner
På MCi8080 kan du merke en Internettradiostasjon som favoritt. Alle stasjonene
legges til [Internet Radio] > [Favorite
stations]. På den måten får du raskt tilgang til
favorittstasjonene dine.
Slik legger du til en stasjon til [Favorite
stations]
44
•
Velg ønsket stasjon fra en liste over
stasjoner. Trykk på FAVORITE på
fjernkontrollen.
•
Eller spill av den ønskede stasjonen.
På avspillingsskjermen trykker du på
FAVORITE på fjernkontrollen.
» Det vises en melding som
bekrefter at stasjonen blir lagt til i
[Favorite stations].
NO
•
Velg stasjonen fra en liste over
stasjoner eller gå til stasjonens
avspillingsskjerm. Trykk på
FAVORITE på nytt.
•
Eller trykk på CLEAR på stasjonens
avspillingsskjerm.
N ors k
Administrer Internett-radio over
nettet
MCi8080
Internet
Hvis du registrerer MCi8080 på www.philips.
com/welcome (se Registrere MCi8080
hos Philips), kan du logge på Club Philips. I
Club Philips kan du gjøre det følgende for å
administrere Internett-radio på en datamaskin:
•
Rediger favorittstasjoner.
•
Legg til stasjoner som du ikke finner på
MCi8080, manuelt.
http://www.philips.com/welcome
2
Slik merker / fjerner du merkingen for
favorittstasjoner:
•
Klikk på [Streamium management] >
[Favorites] > [Browse].
•
Finn de ønskede stasjonene i
[Browse].
Rediger favorittstasjoner på nettet.
Via Club Philips kan du administrere listen
over favorittstasjoner på en datamaskin. Når
du kobler MCi8080 til Internett, oppdaterer
du favorittstasjonene på MCi8080.
1
På en datamaskin logger du på Club
Philips (se Registrere MCi8080 hos
Philips).
NO
45
•
Merk av i boksen for den aktuelle
stasjonen under [Favorite].
» Stasjonen merkes som en favoritt.
•
Hvis du vil fjerne merkingen, fjerner
du merket i boksen for den aktuelle
stasjonen.
» På MCi8080 finner du stasjonene
i den ønskede rekkefølgen, under
[Internet Radio] > [Favorite
stations], hvis du har koblet
MCi8080 til Internett.
Tips
• Hvis du vil plassere en favorittstasjon foran
den første i listen over favorittstasjoner,
plasserer du stasjonen rett bak den første, drar
den første stasjonen nedover og slipper den.
• Hvis du vil plassere en stasjon bak den siste,
må du plassere stasjonen rett foran den siste,
dra den siste stasjonen oppover og slippe den.
Legg til stasjoner på nettet manuelt
Legg til stasjoner manuelt
3
46
Slik endrer du favorittstasjonenes
rekkefølge i listen:
•
Klikk på [Prioritize].
•
Klikk på raden som inneholder
stasjonen du vil flytte.
•
Dra raden oppover eller nedover og
slipp den.
NO
Via Club Philips kan du legge til Internettradiostasjoner manuelt på MCi8080 fra en
datamaskin.
1
På en datamaskin logger du på Club
Philips (se Registrere MCi8080 hos
Philips).
2
Hvis du vil legge til en stasjon, klikker
du på [Streamium management] > [My
media] > [Music].
3
4
I [Music] skriver du inn
stasjonsinformasjonen i tekstboksene:
•
I [URL] fyller du inn stasjonens
hjemmeside.
•
I [Nickname] fyller du inn et navn som
vises som stasjonsnavnet, i [My media].
•
I [Description] fyller du inn en
ettordsbeskrivelse av stasjonen, f.eks.
musikk, sport, ny.
Beskrivelsen blir brukt som en
kategori for å sortere stasjonene
under [My media].
Klikk på [Save].
» En stasjon legges til manuelt under
redigeringsboksene.
Klikk på stasjonen som vist på
tegningen.
» Tekstboksene fylles ut og viser
informasjon om stasjonen.
•
Klikk på tekstboksene for å redigere
informasjonen.
N ors k
•
Stream fra nettbaserte
musikktjenester
På MCi8080 kan du gjøre bruk av de
nettbaserte musikktjenestene.
Med de nettbaserte musikktjenestene kan du få
tilgang til deres nettbaserte musikkbiblioteker.
Opprett en brukerkonto for å gjøre bruk av
tjenestene. Det kan hende at du må abonnere
på tjenestene for å få tilgang til dem.
Merknad
• Nettbaserte tjenester er bare tilgjengelige i
enkelte land.
Streame fra Napster
Slik redigerer du en stasjon som er lagt til
Merknad
• Hvis du vil streame fra nettbaserte
musikktjenester, må du sørge for at MCi8080
er tilkoblet Internett via det Wi-Fi-baserte/
kabelbaserte hjemmenettverket.
Logg på Napster-kontoen
Du må logge på Napster-kontoen for
å få tilgang til den nettbaserte Napster
musikktjenesten. Bruk din eksisterende
Napster-konto, eller bruk prøvekontoen før
du oppretter en konto hos Napster.
1
På MCi8080 trykker du på ONLINE
SERVICES på fjernkontrollen.
•
2
Gå til [Online services] > [Napster]
fra startskjermbildet.
Logg på den eksisterende kontoen eller
prøvekontoen:
NO
47
•
Trykk på eller
vil skrive.
•
Bruk de alfanumeriske knappene for
å skrive inn de ønskede tallene eller
bokstavene.
•
Du kan også trykke på eller
gjentatte ganger eller trykke på og
holde nede eller til det ønskede
tallet eller den ønskede bokstaven
vises.
•
for å velge hvor du
Eller
•
Trykk på OK for å bekrefte.
» Neste gang du velger Napster, vil
du se kontonavnet og passordet
du anga tidligere.
På Napster-skjermen velger du
[Catalogue] (Katalog).
» Du kan bla gjennom musikk som
har blitt sortert og organisert av
ekspertmusikktjenesten Napster.
Spill musikk
•
Trykk på
for å starte avspillingen.
•
Trykk på
for å stoppe avspillingen.
Mitt bibliotek
All musikken du spiller av, lagres i [My Library]
(Mitt bibliotek). Du kan søke etter musikk på
sang, kanal, album, artist og sjanger.
Tips
• Hvis du ikke kan logge på Napster-kontoen,
går du til skjermen for kontoadministrasjon.
Du vil bli bedt om å logge på kontoen igjen,
eller å endre til en annen konto.
Søk etter musikk/bilder
I en liste over alternativer kan du gjøre ett av
følgende for å søke etter det du trenger.
Søke etter musikk
1
2
Tips
På Napster-skjermen velger du [Search]
(Søke) > [Song] (Sang), [Album] (Album)
eller [Artist] (Artist).
» Du kan søke etter musikk på navnet på
en sang, et album eller en artist.
Angi navnet på ønsket sang, album eller
artist.
•
Trykk på eller
vil skrive.
•
Bruk de alfanumeriske knappene for
å skrive inn de ønskede bokstavene.
•
Du kan også trykke på eller
gjentatte ganger eller trykke på og
holde nede eller til den ønskede
bokstaven vises.
•
sørge for at MCi8080 er i modusen [Media
Library], [HDD] eller [Internet Radio].
•
Bruk navigasjonstastene , , og .
•
Start hurtigsøk ved å bruke alfanumerisk
søk, Superscroll og Quickjump.
for å velge hvor du
Trykk på OK for å bekrefte.
Eller
1
• Når du utfører søk på følgende måter, må du
På Napster-skjermen velger du
[Channels] (Kanaler).
2
Velg en spilleliste etter sjanger (f.eks. jazz,
blues).
48
NO
Merknad
• Alfanumerisk søk, Superscroll og Quickjump
er bare tilgjengelige når du angir en lang
sortert liste over alternativer (med unntak av
startskjermen og menylister).
alfanumerisk søk
I en lang liste over alternativer starter du
alfanumeriske søk ved å skrive inn tegn som et
element begynner med eller inneholder.
1
Trykk på SEARCH på fjernkontrollen om
nødvendig.
» Det vises en tekstboks.
•
N ors k
Slik finner du det første elementet som
begynner med neste bokstav
Trykk på .
Slik finner du det første elementet som
begynner med forrige bokstav
•
Trykk på .
SuperScroll
2
Skriv inn tegnene ved å bruke
fjernkontrollen (se MCi8080->Oversikt>Skrive inn tekst).
3
Trykk på OK når du er ferdig med å
skrive inn tekst.
» Søket starter.
I en lang liste over alternativer lar Superscroll
deg starte et søk i alfabetisk rekkefølge. Du
kan raskt finne det første elementet som
begynner med den valgte bokstaven
1
Trykk på og hold nede / for å starte
SuperScroll.
» Det vises et hurtigvindu. Bokstavene
vises gjentatte ganger i alfabetisk
rekkefølge og begynner fra den
gjeldende bokstaven.
2
Slipp / når du kommer frem til den
ønskede bokstaven.
» Nå finner du det første elementet som
begynner med denne bokstaven.
» Du kan finne en liste over elementer
som inneholder tegnene.
» Du kan få “nestentreff ” hvis det ikke er
noen elementer som inneholder det
aktuelle tegnet.
Hurtignavigering
Du kan også bruke Quickjump til
alfanumeriske søk.
Slik finner du det første elementet som
begynner med en bestemt bokstav
•
Trykk én eller flere ganger på
knappen som tilsvarer den aktuelle
bokstaven, helt til bokstaven vises.
NO
49
8 Spill av musikkCDer/filmDVDer
3
Trykk på DISC på fjernkontrollen om
nødvendig, og deretter på
for å starte
avspillingen.
4
Under avspilling av en plate:
•
/
gjentatte ganger for
Trykk på
å velge et spor/kapittel. For WMA-/
MP3-filer på en CD-R/RW eller
opptakbar DVD trykker du på /
for å velge en filmappe.
•
Trykk på og hold nede / for å søke
fremover/bakover.
•
for å sette på pause
Trykk på
eller gjenoppta.
•
Trykk på
Forsiktig
• Se aldri rett på laserstrålen inne i enheten.
• Fare for produktskade. Spill aldri av plater med
tilbehør, for eksempel platestabilisatorringer
eller platebeskyttelsesark.
• Plasser aldri noe annet enn plater i
plateskuffen.
for å stoppe.
Merknad
• Kontroller at du har foretatt tilkoblinger
Bruke berøringsskjermen
for plateavspilling (se Koble til->Tilkoble for
plateavspilling).
• Hvis du vil se hvilke formater som støttes, kan
du se MCi8080->Introduksjon.
Grunnleggende funksjoner
1 Trykk på på MCi8080.
» Plateskuffen åpnes.
2
Sett inn en plate i skuffen med den trykte
siden vendt opp. Trykk på .
» Avspillingen starter automatisk når
platen er ferdig lest.
Printed side
På skjermbildet for CD-avspilling
•
trykker du på skjermen for å vise
funksjonsknappene.
•
Velg alternativene for avspilling ved
å trykke på de korresponderende
knappene:
/ : Trykk på for å sette på pause eller spille
av gjeldende sang.
/
sang.
WI-FI COMPONENT HI-FI SYSTEM
50
NO
: Trykk på for å velge forrige/neste
: Trykk på for å spille av alle sangene i
mappen i tilfeldig rekkefølge.
Få tilgang til platemenyen
: Trykk på for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
Slik får du tilgang til eller lukker du menyen
manuelt
•
Bruk platemenyen
N ors k
: Trykk på for å spille av alle sangene i
mappen om igjen.
I DISC-modus trykker du på
DISC MENU eller SETTINGS på
fjernkontrollen.
Når du har satt inn platen i skuffen, kan du se
plateinnstillingene på TV-skjermen.
Printed side
TV
WI-FI COMPONENT HI-FI SYSTEM
AV/TV
1
2
Spill av filmplater (DVD/
DivX/VCD)
Sett inn en plate i skuffen til MCi8080.
Slå på TVen, og skift til riktig video innkanal på en av følgende måter:
Pause/gjenoppta/stopp
•
Sette på pause
•
•
På TVens fjernkontroll trykker du
på AV/TV-knappen gjentatte ganger
til du ser Philips-skjermen eller
videoplateskjermen.
Gå til den laveste kanalen på TVen,
og trykk på Kanal ned-knappen
til du ser Philips-skjermen eller
videoplateskjermen.
•
for
Mens en plate spilles av, trykk
å sette på pause.
» Tv-skjermen viser scenen der du
stanset avspillingen.
•
Eller mens en DVD spilles av, trykker
du på .
» TV-skjermen viser Philipsskjermen.
Trykk gjentatte ganger på
kildeknappen på TVens fjernkontroll.
Gjenoppta
Tips
•
• Video inn-kanalen befinner seg mellom den
laveste og den høyeste kanalen og kan hete
FRONT, A/V IN, VIDEO osv. Se TVens
bruksanvisning angående hvordan du velger
riktig innsignal på TVen.
Trykk på .
» Platen spilles av videre fra siste
stoppunkt.
Stoppe
•
Trykk på
på nytt.
NO
51
Merknad
• På enkelte DVD-plater kan språket bare
endres fra platemenyen.
Velg språk for tekstingen
Du kan velge språk for tekstingen på DVDplater.
•
Mens en plate spilles av, trykk
SUBTITLE.
Merknad
• På enkelte DVD-plater kan språket bare
endres fra platemenyen.
Søk
Raskt fremover- eller bakoversøk
1
Under avspilling trykker du på og holder
nede / for å velge en søkehastighet.
•
Når du vil gjenoppta normal
avspilling, trykker du på .
Søk etter tidspunkt eller kapittel/spor
1
Mens en plate spilles av, trykker du på
SEARCH inntil det vises et tidsfelt eller et
kapittel/spor.
•
For tidsfeltet skriver du inn
avspillingsposisjonen i timer, minutter
og sekunder.
•
For kapittel-/sporfeltet skriver du inn
kapittel-/spornnummeret.
» Avspillingen starter automatisk fra
det punktet du velger.
Programmer favorittkapitler/spor
Du kan spille av bestemte kapitler/spor på en
plate. Programmer kapitlene/sporene slik du
ønsker, på TV-skjermen.
Velg språk for avspilling av plate
Velg et lydspråk
Du kan velge lydspråk for DVD-plater og
DivX-plater.
1
52
Mens en plate spilles av, trykk AUDIO.
» Språkalternativene vises. Hvis den
valgte lydkanalen er utilgjengelig, brukes
standard lydkanal for plater.
NO
Printed side
WI-FI COMPONENT HI-FI SYSTEM
TV
I DISC-modus må du sørge for at
plateavspillingen stopper.
2
Trykk på FAVORITE på fjernkontrollen.
» På TV-skjermen ser du en meny som
lar deg programmere ønskede kapitler/
spor.
3
Bruk fjernkontrollen for å skrive inn
ønskede kapitler/spor.
4
Trykk på FAVORITE for å avslutte.
Slik spiller du av et program
•
Trykk på .
Slik sletter du et program
•
Trykk på
•
Eller ta platen ut av skuffen.
to ganger.
Velg avspillingsalternativer
Velg alternativene Repeat
(Gjenta) / Shuffle (Tilfeldig rekkefølge)
Merknad
N ors k
1
• Del A og B kan bare angis innenfor samme
kapittel/spor.
Zoom inn/ut i bilde
1
Mens videoen/bildene spilles av, trykker
du på ZOOM gjentatte ganger for å
zoome inn/ut av bildet.
•
Når bildet er zoomet inn, kan du
trykke på / / / for å panorere
over bildet.
Endre kameravinkel
Enkelte DVD-plater inneholder skiftende
scener, for eksempel scener som er tatt opp
med forskjellige kameravinkler. På slike plater
kan du velge blant de tilgjengelige skiftende
scenene.
1
Mens DVD-platen spilles av, trykker du
på ANGLE gjentatte ganger for å skifte
kameravinkel.
Mens en plate spilles av, kan du gjentatte
ganger spille av et kapittel/spor eller én eller
flere filer i en mappe. Du kan også spille av
spor eller filer i en mappe i tilfeldig rekkefølge.
Slik aktiverer eller deaktiverer du
alternativene Repeat (Gjenta) / Shuffle
(Tilfeldig rekkefølge)
•
Trykk på PLAY MODE på
fjernkontrollen.
Slik spiller du av en del av en plate gjentatte
ganger
1
Mens musikken eller videoen spilles
av, trykker du på REPEAT A-B ved
startpunktet.
2
Trykk på REPEAT A-B ved sluttpunktet.
» Den valgte delen begynner å spilles av
gjentatte ganger.
» Hvis du vil avbryte gjentatt avspilling,
trykker du på REPEAT A-B igjen.
NO
53
9 Spill av FM-radio
Rediger forhåndsinnstilte stasjoner
Lagre den gjeldende stasjonen et sted
Still inn FM-radiostasjoner
Merknad
• Før du stiller inn FM-radiostasjoner, må
du kontrollere at du har installert den
medfølgende FM-antennen (se Koble til>Koble til FM-antennen).
Mens du lytter til en radiostasjon, kan du
lagre den på en ønsket plassering (0–9) i
forhåndsinnstillingslisten. Nummertastene på
fjernkontrollen (0–9) tilsvarer plasseringene
(0–9) i forhåndsinnstillingslisten.
1
2
Still inn ønsket stasjon.
Trykk på og hold nede en talltast på
radioavspillingsskjermen.
•
Trykk om nødvendig på NOW
PLAYING for å få tilbake til
radioavspillingsskjermen.
•
Stasjonen lagres på den aktuelle
plasseringen.
Automatisk lagring
1
På MCi8080, trykk FM RADIO på
fjernkontrollen.
•
2
Eller velg [FM radio] fra
startskjermen.
Velg [Auto store] i [FM radio].
» MCi8080 begynner automatisk å søke
etter tilgjengelige stasjoner.
» Radioavspillingen starter og
maksimalt 60 stasjoner lagres som
forhåndsinnstilte stasjoner når
autosøket er fullført.
Rediger stasjonsinformasjon
1
•
2
» De forhåndsinnstilte stasjonene er
oppført etter styrken på signalmottaket,
med RDS-stasjoner øverst i listen.
3
Hvis du vil velge en forhåndsinnstilt
stasjon, går du til [Presets].
• Eller trykk på FAVORITE under
radioavspilling.
Gå til [Presets] i FM RADIO-modus.
3
Trykk på FAVORITE på
radioavspillingsskjermen.
I listen over forhåndsinnstilte stasjoner:
•
Velg den stasjonen som skal
redigeres.
•
Trykk på a/A for å starte
redigeringen.
•
Trykk på / for å velge hvor du vil
skrive, og trykk på / gjentatte
ganger for å velge de ønskede
bokstavene.
Trykk på OK for å bekrefte. Trykk på
BACK for å forkaste endringene.
Manuell innstilling
1
2
Velg [Manual tuning] i [FM radio].
Trykk på og hold nede / for å starte
autosøk.
» Du søker opp den neste tilgjengelige
stasjonen med tilstrekkelig mottak.
3
Trykk på / gjentatte ganger for
fininnstilling.
54
NO
Høre på FM-radio
1 På MCi8080 trykker du på FM RADIO på
fjernkontrollen.
•
Eller velg [FM radio] fra
startskjermen.
Velg den radiokanalen du vil høre på
(se Spill av FM-radio->Still inn FMradiostasjoner).
•
3
Slik velger du en forhåndsinnstilt
stasjon:
Gå til [FM radio] > [Presets].
Eller trykk på den tilhørende
talltasten på radioavspillingsskjermen
(gjelder bare de ti første
forhåndsinnstilte stasjonene)
Slik demper / fjerner du dempingen av
radioavspillingen
•
Trykk på .
2
Velg [Current date and time] >
[Automatic (RDS)] i [Date and time].
» Enheten søker automatisk etter den
første forhåndsinnstilte stasjonen.
N ors k
2
» Klokken stilles inn etter tidssignalene
fra stasjonen.
3
Still inn en ny RDS-stasjon med én gang
for å bruke en annen RDS-stasjon til å
stille klokken.
Tips
• Lagre stasjonen som den første
forhåndsinnstilte stasjonen for å bruke den til å
stille klokken regelmessig.
RDS (Radio Data System)
RDS (Radio Data System) er en tjeneste som
tillater FM-stasjoner å vise tilleggsinformasjon.
Under automatisk lagring lagres RDS-stasjoner
automatisk øverst i listen over forhåndsinnstilte
stasjoner.
Når du stiller inn en RDS-stasjon, kan du se
følgende informasjon på skjermen:
•
stasjonsnavn
•
programtype, for eksempel nyheter,
sport og popmusikk
•
frekvens
•
rulletekst (RDS-tekst), hvis
tilgjengelig
Bruk RDS til å stille klokken
Merknad
• Når du brukerman en RDS-stasjon til å stille
klokken, må du sørge for at RDS-stasjonen
sender ut tidssignaler.
1
Velg [Settings] > [Clock settings] >
[Date and time] fra startskjermen.
•
Når du vil angi [Settings], kan
du også trykke på SETTINGS på
fjernkontrollen.
NO
55
10 Spill av fra en
ekstern lydenhet
(AUX)
Med AUX IN L / R-utgangen og AUXmodusen lar MCi8080 deg spille av en ekstern
lydenhet (f.eks. en bærbar mediespiller) via
høyttalerne til MCi8080.
Spill av fra en ekstern
lydenhet
1 Kontroller at den eksterne lydenheten
er skikkelig tilkoblet MCi8080 (se Koble
til->Koble til eksterne lydenheter).
2
3
Velg AUX-modus for MCi8080.
•
Velg [AUX] fra startskjermen.
•
Eller trykk på AUX på
fjernkontrollen.
Begynn å spille av musikk på den eksterne
lydenheten.
•
56
NO
For musikkavspilling kan du bruke
lydinnstillingene på MCi8080 (se
Innstillinger->Lydinnstillinger).
Avspillingsmodi
Bass og diskant
Bruk [Bass / Treble] for å justere den lave
(bass) eller høye (diskant) serien med
musikalske noter.
1
Når du spiller av musikk, kan du velge å
spille av gjentatte ganger, spille av i tilfeldig
rekkefølge eller spille av én etter én. Velg den
avspillingsmodusen du ønsker.
Slik velger du en avspillingsmodus for avspilling
av musikk
Før eller under avspilling av musikk:
•
Gå til [Settings] > [Play mode] fra
startskjermen. Eller:
•
Trykk på PLAY MODE på
fjernkontrollen.
– spill av alle sangene i
»
gjeldende mappe gjentatte ganger.
»
– spill av gjeldende sang
gjentatte ganger.
»
– spill av alle sangene i
gjeldende mappe i tilfeldig
rekkefølge.
Lydinnstillinger
På MCi8080 kan du velge forskjellige
lydinnstillinger via [Settings] > [Sound settings].
1
Gå til [Settings] > [Sound settings] fra
startskjermen.
•
2
Eller trykk på SETTINGS på
fjernkontrollen for å gå til [Settings].
Velg alternativet. Trykk på OK for å slå
den av eller på.
Eller
Trykk på SOUND på fjernkontrollen for å
åpne menyen med lydinnstillinger.
•
N ors k
11 Innstillinger
Gå til [Settings] > [Sound settings] >
[Bass / Treble] fra startskjermen.
•
2
Eller trykk på SOUND på
fjernkontrollen for å åpne menyen
med lydinnstillinger.
Trykk på / gjentatte ganger for å øke/
redusere nivået.
•
Trykk på CLEAR for å velge et
nøytralt nivå.
Full lyd
[FullSound] gjenoppretter de soniske
detaljene som musikkompresjonen kan
ødelegge (f.eks. MP3, WMA).
Slå på eller av [FullSound] i [Settings]
>[Sound settings].
Direkte kilde
Med [Direct source] kan du slå av
lydeffektinnstillingene på MCi8080, inklusive
[FullSound] og [Bass / Treble].
Musikken spilles dermed av på en original
måte, uten lydeffektene fra MCi8080.
•
Slå av eller på [Direct source] i
[Settings] > [Sound settings].
Tips
• Når [Direct source] er på, kan du fremdeles
justere volumet og [Balance].
• Lydeffektinnstillingene opprettholdes og
aktiveres når [Direct source] er av.
Trykk på BACK for å avslutte
menyen med lydinnstillinger.
NO
57
Lydbalanse
Skjermsparer
Med [Balance] kan du forbedre
lytteopplevelsen ved å justere forskjellen
mellom venstre og høyre lydkanal.
På MCi8080 aktiveres skjermspareren når
MCi8080 settes i aktiv standby.
1
Gå til [Settings] > [Sound settings] >
[Balance] fra startskjermen.
•
2
Eller trykk på SOUND på
fjernkontrollen for å åpne menyen
med lydinnstillinger.
Trykk på / gjentatte ganger for å øke/
redusere utgangseffekten fra venstre/
høyre lydkanal.
•
Trykk på CLEAR for lik utgangseffekt
fra venstre/høyre lydkanal.
Ved påslåing vises den valgte skjermspareren.
Klokken vises nederst til høyre på skjermen.
Som standard dukker klokkevisningen opp
som skjermsparer.
Slik angir du skjermsparer
1
2
3
Velg og spill av et bilde på MCi8080.
Trykk på SETTINGS på fjernkontrollen
for å velge [Settings] > [Display settings]
> [Screen saver].
Velg [Current picture] i [Screen saver].
» Det gjeldende bildet angis som
skjermsparer.
Skjerminnstillinger
Lysstyrke
Innstillinger for
lysbildefremvisning
På MCi8080 kan du justere skjermens lysstyrke.
Alt etter hva du måtte ønske, vil lyset fra
skjermen forsterkes, dempes eller slås av når
MCi8080 slås på eller settes i aktiv standby.
I lysbildefremvisningsmodus kan du vise et og
et bilde.
•
Velg et alternativ i [Settings] > [Display
settings] > [Brightness when on] eller
[Brightness when standby], og trykk på
OK.
Skjermbakgrunn
Slik velger du avspillingsmodus for
lysbildefremvisninger
1
Gå til [Settings] > [Slideshow settings]
fra startskjermen.
Eller trykk på SETTINGS på
fjernkontrollen for å gå til [Settings].
2
Velg én av følgende spillemodi. Trykk på
OK for å slå den av eller på.
» [Repeat]: Spill av alle bildene gjentatte
ganger.
Du kan angi bakgrunn for menyer på
MCi8080.
Angi bakgrunn
1
2
3
58
» [Shuffle]: Spill av alle bildene i tilfeldig
rekkefølge.
Velg og spill av et bilde på MCi8080.
Trykk på SETTINGS på fjernkontrollen
for å velge [Settings] > [Display settings]
> [Wallpaper].
Velg [Current picture] i [Wallpaper].
» Det gjeldende bildet angis som
bakgrunn.
NO
Slik angir du spilletid for hvert bilde
1
Gå til [Settings] > [Slideshow settings] >
[Time per slide] fra startskjermen.
•
2
Eller trykk på SETTINGS på
fjernkontrollen for å gå til [Settings].
Velg ønsket varighet i [Time per slide].
N ors k
Albumomslag
Albumomslag (bildet på CD-coveret/
albumcoveret) kan noen ganger lastes ned.
Albumomslag kan settes inn for sangene
ved hjelp av enkelte programmer for
mediebehandling. Ved å slå [Album art] på eller
av kan du velge om du vil vise CD-coverets eller
albumcoverets bilde for de tilhørende sangene.
Slik slår du på [Album art]
1
Gå til [Settings] > [Album art] fra
startskjermen.
Eller trykk på SETTINGS på
fjernkontrollen for å gå til [Settings].
2
Velg [Album art]. Trykk på OK for å slå
den av eller på.
Hvis [Album art] er på:
» I sanglisten vises albumomslaget som
et miniatyrbilde sammen med den
tilhørende sangen.
Knappelyd
MCi8080 kan avgi en hørbar varsling (klikkelyd)
hver gang du trykker på en knapp på fjernkontrollen.
Du kan slå klikkelyden av eller på i [Settings]
>[Clicker sound].
Klokkeinnstillinger
Alarm
Angi alarmen
1
Kontroller at du har angitt klokken (se
Innstillinger->Dato og klokkeslett).
2
Gå til [Settings] > [Clock settings]
>[Alarm] fra startskjermbildet.
•
» Mens sangen spilles av, vises
albumomslaget som bakgrunnsbilde på
fullskjerm.
3
Eller trykk på SETTINGS på
fjernkontrollen for å gå til [Settings].
Slik angir du alarmlydkilden:
•
Velg [Music].
» Ved innstilling av alarmtid starter
eller gjenopptas sangen som
er sist avspilt, eller du kan stille
inn den sist avspilte Internettradiostasjonen.
•
Velg [Buzzer].
» På alarmtidspunktet lager
vibratoren lyd.
NO
59
4
Slik stiller du inn alarmtiden:
Slik stopper du alarmen.
•
Trykk på og hold nede / eller
trykk på / gjentatte ganger til du
kommer til de ønskede tallene. Trykk
på OK for å bekrefte.
•
•
Eller skriv inn de ønskede tallene ved
å bruke de alfanumeriske knappene
på fjernkontrollen.
» Alarmikonet vises på skjermen.
Slik spiller du av en sang eller en Internettradiostasjon som neste alarmlyd
1
Sørg for at du har valgt [Music] i trinn 3
ovenfor.
2
Før du slår av MCi8080 eller setter
MCi8080 i aktiv standby:
•
Gå til [Media Library] og velg og spill
av ønsket sang.
•
» Alarmen går på nytt neste dag.
Slik slår du av alarmen
•
På det angitte alarmtidspunktet spilles
musikken/Internett-radiostasjonen av som
ønsket, eller vibratoren lager lyd.
Gå til [Settings] > [Clock settings] >
[Alarm]. Velg [Alarm off] og trykk på
OK på fjernkontrollen.
Tidsinnst. av
Med tidsinnstillingen (sleep timer) kan du få
MCi8080 til å slå seg av automatisk etter den
angitte varigheten.
Slik stiller du inn varigheten
1
Eller gå til [Internet Radio] og still
inn ønsket stasjon.
Bruk alarmen
Trykk på og hold nede eller .
» Alarmen stoppes. Alarmikonet
forsvinner.
Gå til [Settings] > [Clock settings] >
[Sleep timer] fra startskjermen.
•
2
Eller trykk på SETTINGS på
fjernkontrollen for å gå til [Settings].
Velg et alternativ. Trykk på OK for å slå
det på.
Dato og klokkeslett
Merknad
• Alarmen lyder selv om du har satt MCi8080 i
aktiv standby eller Øko-standby.
Dato og klokkeslett kan angis automatisk eller
manuelt.
• Hvis MCi8080 ikke klarer å koble seg til et
Automatisk innstilling
musikkbibliotek eller en Internett-radiostasjon,
høres vibratoren i stedet.
• Hvis lyden fra MCi8080 er dempet, slås den
på igjen.
• Alarmen lyder i høyere volum hvis volumnivået
er lavere enn minimum.
Hvis du vil at klokken skal stilles automatisk,
bruker du Internett-tjenesten eller tidssignalet
fra FM RDS-radioen.
Slik setter du alarmen på slumring
•
60
NO
Trykk på en hvilken som helst knapp
på enheten eller fjernkontrollen
(unntatt volumknappene).
» Alarmen settes i gang igjen etter
15 minutter. Alarmikonet vises
fortsatt.
Via Internett-tjenesten
1
Slå på enheten om nødvendig.
•
2
Sørg for at enheten er koblet til
det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte
hjemmenettverket og til Internett.
Velg [Settings] > [Clock settings] >
[Date and time] fra startskjermen.
•
Eller trykk på SETTINGS på
fjernkontrollen for å gå til [Settings].
» Enheten søker automatisk etter den
første forhåndsinnstilte stasjonen.
Velg [Current date and time] >
[Automatic (Internet)] i [Date and time].
» Enheten starter den automatiske
tidsinnstillingen over Internett.
» Det vises en melding når innstillingen
er utført.
13
» Klokken stilles inn etter tidssignalene
fra stasjonen.
Manuell innstilling
1
2
Automatic (Internet)
Manual
Velg [Current date and time] > [Manual]
i [Date and time].
4
Slik skriver du inn dato og klokkeslett:
Via tidssignaler fra FM RDS-radio
Slå på FM-radioen på enheten om
nødvendig.
Sørg for at FM-antennen er ordentlig
tilkoblet CA-MCI8080-Connect
the FM antenna (se ‘Koble til FMantennen’ på side 24).
2
Lagre en FM RDS-stasjon som overfører
tidssignaler på den første plasseringen for
de forhåndsinnstilte stasjonene.
3
Velg [Settings] > [Clock settings] >
[Date and time] fra startskjermen.
4
Eller trykk på SETTINGS på
fjernkontrollen for å åpne [Settings].
3
velger, kan enheten få klokkeslettet stilt inn og
justert automatisk via Internett-tjenesten.
• Hvis du vil kontrollere og endre gjeldende
plassering og tidssone, går du til [Settings] >
[Location and time zone].
•
Velg [Settings] > [Clock settings] >[Date
and time] fra startskjermen.
Automatic (RDS)
• Avhengig av hvilken plassering og tidssone du
•
Slå på enheten om nødvendig.
•
Tips
1
N ors k
3
Eller trykk på SETTINGSpå
fjernkontrollen for å åpne [Settings].
Velg [Current date and time] >
[Automatic (RDS)] i [Date and time].
•
Trykk på eller
vil skrive.
for å velge hvor du
•
Bruk de alfanumeriske knappene for
å skrive inn de ønskede tallene.
•
Trykk på OK for å bekrefte.
•
Du kan også trykke på eller
gjentatte ganger eller trykke på og
holde nede eller til det ønskede
tallet vises.
Angi dato-/klokkeslettsformat
Velg hvordan dato og klokkeslett skal vises på
klokken.
1
2
Følg trinn 1–2 under Manuell innstilling.
Gå til [Time format] eller [Date format] i
[Date and time] for å velge alternativer.
Nettverksinnstillinger
Konfigurer nettverket
Etter den første konfigureringen kan du endre
hvordan MCi8080 skal koblestil det Wi-Fibaserte/kabelbaserte hjemmenettverket:
•
Veksle mellom forskjellige
tilkoblingsmetoder (trådløst eller
kabelbasert, automatisk eller manuelt)
NO
61
•
1
Eller trykk på SETTINGS på
fjernkontrollen for å gå til [Settings].
Koble til MCi8080 som du gjorde under
den første konfigureringen (se Første
konfigurering->Koble til det Wi-Fibaserte/kabelbaserte hjemmenettverket).
Enhetsnavn
I [Device name] kan du gi MCi8080 et (nytt)
navn. MCi8080 kan bli funnet som navngitt på
en tilkoblet UPnP-server/klient.
1
Gå til [Settings] > [Network settings] >
[Device name] fra startskjermen.
2
Trykk på / i [Device name] for å
velge hvor du vil skrive, og trykk på /
gjentatte ganger for å velge de ønskede
bokstavene.
USB-deling
Når du kobler MCi8080 til det Wi-Fibaserte/kabelbaserte hjemmenettverket, kan
harddisken som er tilkoblet MCi8080, fungere
som en delt disk på nettverket. Innholdet
på harddisken kan spilles av eller deles på
datamaskiner eller UPnP-enheter som også er
tilkoblet nettverket.
•
Hvis du vil tillate eller forby delingen,
går du til [Settings] > [Network
settings] > [USB sharing]. Trykk på
OK for å aktivere eller deaktivere
deling.
Sted og tidssone
Etter den første konfigureringen kan du endre
den valgte plasseringen og tidssonen når du
flytter til en ny plassering eller tidssone.
62
I henhold til den valgte plasseringen og
tidssonen kan MCi8080:
Gå til [Settings] > [Network settings] >
[Setup network] fra startskjermen.
•
2
Veksle mellom forskjellige rutere.
Det gjør du på følgende måte:
NO
•
Angi klokken automatisk via
Internett (se Innstillinger->Dato og
klokkeslett).
•
automatisk forhåndslaste Internettradiostasjoner
Språk
Etter den første konfigureringen kan du endre
språkvalget i [Settings] > [Language].
Enhetsinformasjon
Gå til [Settings] > [Device ID and information]
fra startskjermen. Du kan få informasjon om
MCi8080, inklusive modellnummer, navnet
som skal vises på en UPnP-server/klient,
programvareversjon og nettverksinnstillinger.
Søk etter
programvareoppgraderinger
Du kan søke etter programvareoppgraderinger
på MCi8080. Nedlasting og installasjon av nye
oppgraderinger kan starte automatisk etter at
du har klikket for å godta vilkårene.
1
Sørg for at MCi8080 er koblet til
Internett.
2
Gå til [Settings] > [Check for software
upgrades] fra startskjermen.
Demo-modus
Etter den første konfigureringen kan du vise
demonstrasjonsvideoen igjen.
1
Gå til [Settings] > [Demo mode] fra
startskjermen.
» Avspilling av demonstrasjonsvideoen
starter.
Når du vil avslutte demoavspillingen,
trykker du på .
» Enheten skifter til Øko-standby.
N ors k
2
Gjenopprette
fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene til
MCi8080. Alle innstillinger fjernes, inklusive
innstillinger for nettverk, lyd, skjerm, klokke,
alarm og språk.
1
Gå til [Settings] > [Restore factory
settings].
2
Velg [Yes] når du blir bedt om det.
» Enheten slås av.
» Enheten slås automatisk på igjen når
fabrikkinnstillingene gjenopprettes.
» Start den første konfigureringen.
NO
63
12 Registrere
MCi8080 hos
Philips
Slik finner du produktmodellnummeret
•
Se etter på esken enheten var
pakket inn i, eller produktetiketten
Du vil alltid finne modellnummeret
på esken eller på produktetiketten
(f.eks. MCi8080 eller NP3700).
Fordeler
Ved å registrere MCi8080 på www.philips.com/
welcome kan du:
•
få gratis programvareoppgraderinger
•
administrere dine egne
favorittradiostasjoner
•
motta Streamium-nyhetsbrev
Merknad
Slik finner du produktregistrerings-ID
• Registrering av MCi8080 krever en gyldig
•
e-postadresse.
Registrer MCi8080
Bruk en gyldig e-postadresse som kontonavn
når du registrerer MCi8080 på www.philips.
com/welcome.
Du kan utføre registreringen direkte på www.
philips.com/welcome. Eller du kan bruke en
e-postadresse til å registrere via selve enheten,
og deretter fullføre registreringen via Internettkoblingen som du mottok per e-post.
Gå til [Settings] > [Device ID and
information] på MCi8080. Trykk
på gjentatte ganger for å finne
[Product Registration ID].
Registrer via enheten
Bruk en e-postadresse til å registrere via selve
enheten, og fullfør deretter registreringen
via Internett-koblingen som du mottok per
e-post.
1
Sørg for at MCi8080 er koblet til
Internett.
2
Slik registrerer du via www.philips.com/
welcome:
Registrer på hjemmesiden
•
Hvis du vil registrere MCi8080 direkte på
www.philips.com/welcome, må du fylle ut
følgende opplysninger etter hvert som du blir
bedt om det, i løpet av registreringen:
Velg [Settings] > [User registration]
> [Register now] > [Register on the
device] på MCi8080.
•
Når du får beskjed om det, skriver
du inn e-postadressen din (se
MCi8080->Oversikt->Skrive inn
tekst).
» Du vil motta en e-postmelding fra
ConsumerCare@Philips.com.
•
en gyldig e-postadresse som
registreringskonto
•
produktmodellnummer
•
produktregistrerings-ID
64
NO
Bruk Internett-koblingen i
e-postmeldingen til å fullføre
registreringen via en datamaskin.
N ors k
•
Tips
• Senere kan du bruke Internett-koblingen i
e-postmeldingen og passordet til å logge deg
inn på Philips’ Internett-tjenester.
Avregistrere MCi8080
Når du registrerer via www.philips.com/
welcome, kan du bare bruke én konto per
enhet (f.eks. MCi8080). Du kan opprettholde
en gruppe favorittstasjoner og manuelt tillagte
stasjoner for hver konto.
Hvis du vil bruke en annen konto i
registreringen, må du først avregistrere den
gjeldende kontoen.
Slik avregistrerer du en konto
1
Velg [Settings] > [User registration]
>[Unregister] på MCi8080.
2
Bekreft at du vil starte avregistreringen av
kontoen når du blir bedt om det.
Tips
• Når du registrerer kontoen på nytt, kan du
gjenopprette Internett-radiostasjonene som
du hadde opprettet via Philips’ Internetttjenester.
Kontroller
registreringsinformasjonen
Du kan kontrollere hvorvidt du har registrert
MCi8080, og hvilken konto du har brukt til
registreringen. Hvis du vil kontrollere denne
informasjonen, går du til [Settings] > [User
registration] > [Registration status].
NO
65
13 Vedlikehold
Dette kapittelet viser deg hvordan du tar vare
på MCi8080.
Rengjøring
Merknad
• Unngå fuktighet og slitasje.
1
Rengjør MCi8080 bare med en myk, tørr
klut.
66
NO
Generelt
AC-strøm (hovedenhet)
230 V ± 10 %, 50 Hz (for /12, /05 /79)
120 V ± 10 %, 60 Hz (for /37)
DC-strøm (DVD-enhet)
DIN-kontakt (utgang på hovedenhet)
DC-strøm (HDD-enhet)
5 V USB-strøm, 900 mA (fra hovedenhet)¹
Dimensjoner
Hovedenhet: 251 x 251 x 142 mm (inkludert
LCD)
DVD-enhet: 251 x 251 x 74 mm
HDD-enhet: 122 x 75 x 13 mm
Høyttalerboks: 180 x 282,9 x 295 mm
Vekt (netto)
12,50 kg (alle enheter)
Merknad
• ¹Bruk HDD kun med den vedlagte USBledningen.
Strømforbruk
Aktiv (På)
50 W
(Aktiv) standby
≤ 12.5 W (HDD med lavere hastighet)
ECO (passiv) standby
≤ 0,9 W
Lydinnganger
Aux in (linje inn)
2 x cinch
Inngangssensitivitet
0,8 V
Inngangsimpedans
> 10 kΩ (ohm)
Lydutganger
Hodetelefoner
1 x 3,5 mm jack, 20–18000 Hz, 32 Ω (ohm)
Signal-til-støy-forhold (hodetelefoner)
vanligvis ≥ 85 dBA (IEC)
Forvrengning (hodetelefoner)
≤1%
N ors k
14 Teknisk
informasjon
Lyd-/videoutganger (bruk utgang kun under
avspilling av plate)
CVBS
1 x cinch, 1 Vpp, 75 ohm
HDMI
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Videosystem
PAL / NTSC
Videoformat
4:3 / 16:9
Lydforsterker (digital)
Utgangseffekt
2 x 50 W (RMS) (= samlet effekt 100 W)
Frekvenssvar
20 Hz til 20 000 Hz (±0,5 dB)
Signal-til-støy-forhold
vanligvis 92 dB / ≥ 93 dBA
Høyttalere
Effektbehandling
50 W (RMS)
Impedans
8 Ω (ohm)
Sensitivitet
83dB / 1 m / W
Dimensjoner
Basshøyttaler: 5,25 tommer
Diskanthøyttaler: 1,00 tommer
Frekvenssvar
75 til 20000 Hz
NO
67
Lydfunksjoner
Internett-tjenester
FullSound®
Ja (av/på)
Bass/diskantkontroll
+/– 10 trinn
Balansekontroll
+/– 10 trinn
Direkte kilde (flat)
Ja (av/på)
Internett-radio
Mediebibliotek
Muligheter for dekoding (med unntak av
platespiller)
Trådløsstandard
802.11n, bakoverkompatibel til 802.11b/g
Trådløssikkerhet
WEP (64 eller 128 biter),
WPA/WPA2 (8–63 tegn)
Frekvensrekkevidde
2412–2462 MHz (CH1–CH11) (for /79, /37,
/55, /97)
2412–2472 MHz (CH1–CH13) (for /12, /05)
Antenne
1 x ekstern, ulikhetsmodus aktivert
Wireless Protected Setup (WPS)
Ja (PBC + PIN)
MP3
8–320 kbps (CBR/VBR)
WMA
32kbps–192 kbps (CBR/VBR)
WMT DRM – ND (WMA DRM – 10)
Ja, aktivert (kun fra en uPnP-server)
AAC (M4A)
16–320 kbps (CBR/VBR)
PCM/WAV
1x (1,4 Mbps)
FLAC
Ja, støttes
Ogg Vorbis
Ja, støttes
eAAC+
Ja, støttes
JPEG
Ja, støttes (maksimumsstørrelse: 7 MB)
Kabelbasert (LAN/Ethernet)
Spillelistestøtte (med unntak av platespiller)
Kabelbasert standard
802.3 / 802.3 u
Hastighet
10/100 Mbps
Modus
halv/full dupleks
Overgangsoppdaging (Auto MDIX)
Ja
*.m3u, *.wpl
Ja
iTunes, Rhapsody
Ja (via pakket UPnP-server)
Trådløst
Merknad
• Kabelbasert og trådløst nettverksgrensesnitt
kan ikke aktiveres samtidig.
68
NO
USB
Frekvensrekkevidde
87,50 til 108,00 Hz
Antall forhåndsinnstillinger
60
Signal-til-støy-forhold
Vanligvis 60 dB
Innstillingsnett
50 kHz
RDS
Ja, inkludert RDS-klokkeinnstilling
Antennekontakt
IEC (75 ohm)
USB-porttype
Type A
Støttede medier
FAT, FAT-32, NTFS V 3-1
Støttet klasse
Kun MSC (ingen MTP-støtte)
Flerdelingsstøtte
Nei, kun første lesbare deling
Databasestøtte
Opptil 40 000 sanger
Platespiller
Støttede plater
DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R, DVD-R, Bilde (JPEG) CD, DivX
(Ultra)-plate, MP3 / WMA CDR / CDRW,
CD (CDDA)
Støttede platestørrelser
8 cm / 12 cm
Videodekoding
MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG
Audiodekoding
MP3: 32 til 320 kbps (samplinghastighet: 32,
44,1, 48 kHz)
WMA: 32 til 360 kbps (samplingshastighet:
44,1, 48 kHz)
RDS
Ja, PTY, PS, tekst inkludert RDSklokkeinnstilling
HDMI Audio-støtte
Ja
N ors k
FM-radio
Harddiskstasjon
Platetype
2,5 tommer
Størrelse
160 GB³
Format
FAT32
Merknad
• ³Tilgjengelig platestørrelse er mindre pga.
forhåndslastet innhold.
NO
69
Visning/klokke
Oppløsning
Punktmatrise: 320 x 240 punkter (QVGA),
farge-TFT
Størrelse
3,5 tommer
Bakgrunnsbelysning
Kan slås av/på og dimmes
Visning av klokke/dato
Ja
Bakgrunn/skjermsparer
Ja
Automatisk tidsinnstilling via Internett
(NTP)
Ja, aktivert
Sleep timer
Ja
Intern (nøkkel) klikkelyd
Ja
Annet
UPnP²
DMP (lokal gjengiver, lokalt kontrollpunkt) /
DMS
Merknad
• ² Krever brukerregistrering hos Rhapsody.
• ² Kan kobles til – Windows Media Player 11/12,
Winamp, TwonkyMedia– Philips Music Center
WAC3500/WAC7500/MCi500H– Philips
NAS SPD8020CC– mobiltelefonene Nokia
N85, N95,N900
• Spesifikasjoner og utvendig utseende kan
endres uten varsel.
70
NO
N ors k
15 Feilsøking
Jeg hører ingen lyd, eller lyden er svak. Hva
kan jeg gjøre?
•
Trykk på + VOL - for å øke volumet.
•
Trykk på knappen MUTE på nytt for å
reaktivere lyden.
Finnes det en maksimalavstand for overføring
mellom en trådløs ruter og MCi8080 for
effektiv streaming?
Ja. Maksimalavstanden for Wi-Fi-overføring
er 250 m uten hindringer. I et hjemmemiljø
finner du imidlertid ofte faste hindringer
som vegger og dører, og den effektive
overføringsavstanden reduseres til 50–100 m.
Endre plasseringen til enhetene hvis det
oppstår problemer med overføringen.
Jeg har ikke mottatt noen registreringsmelding
på e-post fra ConsumerCare@Philips.com.
•
Kontroller at e-postadressen som er
angitt i brukerregistreringsdelen, er gyldig
og stavet riktig.
•
Kontroller at PCen har en aktiv Internetttilkobling.
•
Internett-serveren er kanskje opptatt,
prøv igjen senere.
•
Kontroller om e-posten ble omdirigert til
søppelpostmappen.
Hvordan unngår jeg Wi-Fi-interferens fra
andre enheter som opererer på samme
frekvensområde (2,4 GHz), for eksempel
DECT-telefoner og Bluetooth-enheter?
•
Flytt MCi8080 minst 3 m unna slike
enheter.
•
Bruk en WEP/WPA-krypteringsnøkkel
når du oppretter den trådløse tilkoblingen
for PCen/hjemmenettverket.
•
Endre driftskanalen for enhetene som
skaper interferens.
•
Juster plasseringen av enhetene slik at
de peker i forskjellige retninger, for å
minimere interferensen.
NO
71
16 Kontaktinformasjon
Argentina
Australia
Østerrike
Belgium
Hviterussland
Brasil
Bulgaria
Canada
Chile
Kina
Colombia
Kroatia
Tsjekkia
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Hellas
Hongkong
Hungary
India
Irland
Israel
Italia
Japan
Korea
Latvia
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Nederland
New Zealand
Norge
72
NO
(54-11) 4544-2047
1300 363 391
0810 000 205
78250145
882000110068
0800 701 02 03
(alle bortsett fra Sao
Paulo)(11) 2121-0203
(bare Sao Paulo)
8001154424
1-888-744-5477
600 744 5477 (600PHILIPS)
4008 800 008
01 800 700 7445
800222778
800142840
35258759
8000100288
923113415
805025510
8000007520
80031221280
852-2619 9663
680018189
1860-180-1111
16011777
9600900-09
800088774
0570-07-6666
080-600-6600
80002794
4066615644
1800 880 180
01 800 504 6200
8000230076
0800 658 224
22708111
Pakistan
Peru
Filippinene
Polen
Portugal
Romania
Russland
Singapore
Slovakia
Sør-Afrika
Spania
Sverige
Sveits
Taiwan
Thailand
Tyrkia
Ukraina
Storbritannia
USA
Uruguay
Venezuela
051 580 902-3
0800 00100
(63 2) 667 9000
8003111318
800780903
800894910
(495)961-1111
(lokaltakst)8-800-2000880 (mobiltelefon
– gratis)
65 6882 3999
800004537
(011) 471-5194
900800655
857929100
844800544
0800 231 099
66 2 652 8652
0800 261 3302
8-800-500-69-70
8003316015
1-888-744-5477
(598-2) 619 6666
0800 100 4888
Termos e condições de utilização do Streamium
Termos e Condições de Utilização do dispositivo activado com Streamium da Philips
Felicitamo-o(a) pela aquisição do dispositivo activado com Streamium da Philips (adiante designado por
“Dispositivo”). Os presentes Termos e Condições de Utilização atribuem ao comprador os direitos de utilizar
algumas funcionalidades no seu Dispositivo no que respeita à transmissão de conteúdos. Antes de utilizar o
Dispositivo, o comprador deve aceitar os presentes Termos e Condições de Utilização. Ao utilizar o Dispositivo,
o comprador concorda em vincular-se aos presentes Termos e Condições de Utilização, facto que lhe dará o
direito de aceder a estas funcionalidades. No caso de não concordar com os termos de condições de utilização,
o comprador poderá devolver o Dispositivo no estabelecimento onde procedeu à sua aquisição. Os presentes
Termos e Condições de Utilizam complementam, mas não substituem, quaisquer termos, condições ou cláusulas
de desresponsabilização fornecidos aquando da aquisição do Dispositivo. Os referidos termos, condições e
cláusulas de desresponsabilização manter-se-ão em vigor.
Elegibilidade para registo.
Para assumir as responsabilidades emergentes dos presentes Termos e Condições de Utilização, o comprador
deve ter, no mínimo, 14 anos de idade. Se tiver menos de 14 anos de idade, o comprador apenas poderá utilizar
o Dispositivo se os seus pais ou tutores legais assumirem as responsabilidades emergentes dos presentes
Termos e Condições de Utilização. Ao utilizar o Dispositivo, o comprador está a declarar que tem 14 anos de
idade ou, caso contrário, que os seus pais ou tutores legais assumiram as responsabilidades emergentes dos
presentes Termos e Condições de Utilização.
Restrições à modificação do Dispositivo
O Dispositivo proporciona acesso a várias transmissões de conteúdos. Como condição para ter acesso às
referidas transmissões através do Dispositivo, o comprador compromete-se a não adulterar ou, de outro modo,
modificar ou tentar alterar o dispositivo de qualquer modo (incluindo a utilização de software ou a realização de
alterações físicas no Dispositivo). O comprador compromete-se a não contornar ou tentar contornar as medidas
tecnológicas utilizadas para controlar o acesso a qualquer conteúdo ou os direitos respectivos. Compromete-se a
não contornar ou tentar contornar qualquer sistema de gestão de cópias por qualquer meio. Compromete-se
ainda a não decifrar ou tentar decifrar chaves criptográficas ou, de outro modo, iludir ou tentar iludir as
funcionalidades de segurança aplicadas no dispositivo ou nas transmissões de conteúdos. Compromete-se também
a não utilizar o Dispositivo para fins não autorizados ou em violação de qualquer legislação ou regulamento.
Cláusulas de desresponsabilização sobre os conteúdos
As transmissões de conteúdos acessíveis através do Dispositivo não são controladas nem programadas pela Philips.
Pelo contrário, são fornecidas por terceiros. O comprador deve considerar o Dispositivo (além das outras
funcionalidades de que dispõe) um “sintonizador” que lhe permite receber conteúdos difundidos por muitas
outras entidades de fora da sua área. Tendo em conta que os conteúdos são fornecidos por outras entidades, A
PHILIPS NÃO TEM QUALQUER CONTROLO EDITORIAL SOBRE OS CONTEÚDOS RECEBIDOS ATRAVÉS
DO DISPOSITIVO E, NESTES TERMOS, NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS CONTEÚDOS, SUA NATUREZA
OU DISTRIBUIÇÃO. A PHILIPS NÃO APOIA AS OPINIÕES EXPRESSAS NOS CONTEÚDOS RECEBIDOS
ATRAVÉS DO DISPOSITIVO. A PHILIPS NÃO GARANTE A VERACIDADE, A EXACTIDÃO, A FIABILIDADE, A
INTEGRALIDADE OU A OPORTUNIDADE DOS CONTEÚDOS. O COMPRADOR CONCORDA QUE A
ACEITAÇÃO DOS CONTEÚDOS É DA SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.
Limites ao acesso a transmissões.
A Philips não garante o acesso a qualquer transmissão particular ou aos conteúdos contidos nas transmissões.
A Philips, por sua iniciativa, poderá acrescentar ou remover o acesso a transmissões específicas ou conteúdos
em qualquer momento. Há transmissões cujo acesso é efectuado através de acordos com prestadores de
serviços online, que determinam as transmissões que são incluídas nos seus directórios. Embora a Philips envide
esforços no sentido de proporcionar uma boa escolha de prestadores de serviços online, não garante o acesso
permanente a um prestador de serviços online específico. A Philips, por sua iniciativa, poderá acrescentar ou
remover o acesso a qualquer prestador de serviços online.
Direitos dos conteúdos
Os conteúdos poderão estar protegidos por direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual ou
exclusivos. Em certos casos, como a utilização do Dispositivo num ambiente comercial, poderá ser necessário
obter, por conta e risco do comprador, uma licença ou outra autorização para utilizar os referidos conteúdos.
Assim, o comprador compromete-se a, no caso de ser necessário obter uma licença ou autorização, aceitar a
responsabilidade pela obtenção das mesmas. O comprador aceita em ser responsabilizado(o) em exclusivo no
que respeita a danos que possam resultar da não obtenção da licença ou autorização necessária para utilização
dos conteúdos acessíveis através do Dispositivo. Aceita também que a Philips não será responsabilizada no
âmbito da utilização dos conteúdos.
Alterações das funcionalidades
Por sua iniciativa, a Philips poderá alterar as funcionalidades do Dispositivo, incluindo o acréscimo ou a remoção
de funcionalidades do Dispositivo. Eventualmente, certas funcionalidades novas poderão exigir a alteração dos
presentes Termos e Condições de Utilização. A utilização destas novas funcionalidades constituirá a sua
concordância aos Termos e Condições de Utilização revistos.
Software e direitos de propriedade intelectual
Para utilizar ou ter acesso integral a certas funcionalidades do Dispositivo, o comprador poderá necessitar de usar
certo software. Ao adquirir o Dispositivo, o comprador recebeu algum software e, futuramente, poderá vir a
receber outro. A maioria do referido software está contido no Dispositivo e o comprador não tem acesso ao
mesmo. Há software que é propriedade da Philips e outro que é propriedade de terceiros. A utilização do software
da propriedade da Philips está sujeita aos presentes Termos e Condições de Utilização e a qualquer contrato de
licença aplicável. A utilização de software da propriedade de terceiros é regida pelos contratos de licença aplicáveis.
A utilização do software não transfere para o comprador quaisquer direitos de titularidade ou propriedade do
software. A Philips mantém todos os seus direitos no software e outra propriedade intelectual, incluindo direitos de
autor, direitos de patentes e direitos nas suas marcas registadas e comerciais. O comprador compromete-se a não
desmontar, descompilar, criar trabalhos derivados, proceder à engenharia inversa, modificar, ceder a licença, distribuir
o software ou utilizar o software para fins não autorizados ou em violação de qualquer lei ou regulamento.
Cláusula de desresponsabilização de garantia
A PHILIPS NÃO EFECTUA DECLARAÇÕES NEM GARANTE, DE MODO EXPLÍCITO OU IMPLÍCITO, QUE
O DISPOSITIVO SATISFAZ AS SUAS EXIGÊNCIAS OU QUE A UTILIZAÇÃO DO MESMO NÃO TERÁ
INTERRUPÇÕES, SERÁ OPORTUNO, SEGURO OU LIVRE DE ERROS. A PHILIPS NÃO PRESTA QUALQUER
GARANTIA RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS DAS TRANSMISSÕES. A PHILIPS NÃO EFECTUA
DECLARAÇÕES NEM GARANTE, DE MODO EXPLÍCITO OU IMPLÍCITO, RELATIVAMENTE ÀS
INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS ACEDIDOS ATRAVÉS DO DISPOSITIVO OU À CONFIANÇA QUE O
COMPRADOR DEPOSITA OU AO USO QUE FAZ DAS INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS ACEDIDOS
ATRAVÉS DO DISPOSITIVO. COM A AQUISIÇÃO DO DISPOSITIVO FORAM PRESTADAS GARANTIAS
ESPECÍFICAS, PELO QUE ESTAS, ASSIM COMO QUAISQUER CLÁUSULAS DE DESRESPONSABILIZAÇÃO,
CONTINUARÃO APLICÁVEIS. Tendo em conta que certas jurisdições impedem a existência da cláusula de
desresponsabilização de garantias implícitas, essas cláusulas poderão não lhe ser aplicáveis.
Limite de responsabilidade
A PHILIPS NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O COMPRADOR NEM TERCEIROS RELATIVAMENTE A
DANOS INDIRECTOS, ACESSÓRIOS, PUNITIVOS, ESPECIAIS OU SECUNDÁRIOS (INCLUINDO LUCROS
CESSANTES OU POUPANÇAS CESSANTES), PERDA DE DADOS OU INTERRUPÇÃO DO NEGÓCIO EM
CONSEQUÊNCIA OU EM RELAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO, INDEPENDENTEMENTE DE
OS REFERIDOS DANOS TEREM ORIGEM EM DELITO, GARANTIA, CONTRATO OU QUALQUER OUTRA
DOUTRINA – MESMO QUE A PHILIPS TENHA SIDO AVISADA OU TENHA CONHECIMENTO DA
POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS REFERIDOS DANOS. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A
RESPONSABILIDADE CUMULATIVA RELATIVAMENTE A DANOS (INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA)
SERÁ SUPERIOR AO MONTANTE PAGO PELO DISPOSITIVO.
Diversos
“O presente contrato será regido pela legislação da jurisdição na qual o Dispositivo foi vendido e o comprador,
pelo presente, dá o seu consentimento ao foro não exclusivo dos tribunais do país em questão. No caso de
uma disposição do presente contrato ser inválida ou não aplicável ao abrigo de qualquer lei, considera-se que a
referida disposição é alterada no que for necessário para a tornar válida e aplicável, pelo que as restantes
disposições do presente contrato continuarão em aplicação e vigor. Os presentes Termos e Condições de
Utilização não serão regidos pela Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda
Internacional de Mercadorias, pelo que se renuncia expressamente à sua aplicação.”
AO UTILIZAR O DISPOSITIVO, O COMPRADOR DECLARA QUE LEU E ENTENDEU OS PRESENTES
TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E QUE OS ACEITA.
AVISO
CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O UTILIZADOR FINAL
O PRESENTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O UTILIZADOR FINAL ("CONTRATO") É
UM CONTRATO VINCULATIVO ENTRE V. EXA. (O “UTILIZADOR”, PESSOA SINGULAR OU
COLECTIVA) E A PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B.V., SOCIEDADE COMERCIAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA HOLANDESA, COM SEDE EM GLASLAAN 2, 5616 LW
EINDHOVEN, PAÍSES BAIXOS, E AS SOCIEDADES POR SI PARTICIPADAS (DESIGNADAS,
INDIVIDUAL E CONJUNTAMENTE, POR "PHILIPS"). PELO PRESENTE CONTRATO, É
CONCEDIDO AO UTILIZADOR O DIREITO DE UTILIZAR UM DETERMINADO SOFTWARE (O
"SOFTWARE"), INCLUINDO A DOCUMENTAÇÃO DO UTILIZADOR EM FORMATO
ELECTRÓNICO QUE POSSA TER SIDO FORNECIDA, SEPARADA OU JUNTAMENTE, COM UM
COMPUTADOR PESSOAL OU UM PRODUTO PHILIPS (O “EQUIPAMENTO”). AO
DESCARREGAR, INSTALAR OU , POR QUALQUER OUTRA FORMA, UTILIZAR O SOFTWARE, O
UTILIZADOR ESTÁ A ACEITAR E CONCORDAR OBRIGAR-SE POR TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES
CONSTANTES DESTE CONTRATOS E O UTILIZADOR NÃO CONCORDAR COM AS CONDIÇÕES, NÃO
DEVERÁ DESCARREGAR , INSTALAR NEM, POR QUALQUER OUTRA FORMA, UTILIZAR O SOFTWARE. SE
O UTILIZADOR TIVER OBTIDO O SOFTWARE NUM SUPORTE FÍSICO (POR EXEMPLO, EM CD) E NÃO
ACEITAR ESTE CONTRATO, TERÁ DIREITO AO REEMBOLSO DO PREÇO PAGO PELO SOFTWARE, NO
CASO DE O SOFTWARE TER SIDO VENDIDO SEPARADAMENTE, SE O UTILIZADOR O DEVOLVER SEM
QUE TENHA SIDO UTILIZADO, JUNTAMENTE COM A PROVA DO PAGAMENTO, NO PRAZO DE 30 DIAS
A CONTAR DA DATA DE COMPRA; E TERÁ TAMBÉM DIREITO AO PREÇO PAGO PELO EQUIPAMENTO,
NO CASO DE O SOFTWARE TER SIDO FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, SE
DEVOLVER O EQUIPAMENTO E O SOFTWARE, SEM QUE TENHAM SIDO UTILIZADOS, JUNTAMENTE
COM A PROVA DO PAGAMENTO, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE COMPRA.
1. Licença. O presente Contrato atribui ao Utilizador um direito não exclusivo, intransmissível e não sublicenciável, de instalar e utilizar, no Equipamento ou num computador pessoal, conforme seja aplicável, uma (1)
cópia da versão específica do Software em formato codificado, tal como descrito na documentação do utilizador,
apenas para uso pessoal do Utilizador. Considera-se que o Software está "em utilização" quando estiver carregado
na memória temporária ou permanente (RAM, disco rígido, etc.) do computador pessoal ou do Equipamento.
2. Propriedade. O Utilizador adquire uma licença para utilização do Software, não o próprio Software. O
presente Contrato apenas confere ao Utilizador o direito de utilização do Software; o Utilizador não adquire
quaisquer outros direitos sobre o Software, explícitos ou implícitos, para além dos expressos no presente
Contrato. A Philips e os respectivos licenciadores reservam para si todos os direitos, a propriedade, títulos e
interesses sobre o Software ou relacionados com o mesmo, incluindo patentes, direitos de autor, segredos
comerciais e outros direitos de propriedade intelectual, nele incluídos. O Software é protegido por legislação de
direitos de autor, tratados internacionais e demais legislação de propriedade intelectual. Assim, salvo disposição
deste Contrato em contrário, o Utilizador não está autorizado a copiar o Software sem autorização prévia da
Philips por escrito, podendo contudo fazer uma (1) cópia do Software apenas por razões de segurança. Não é
permitido copiar nenhum material impresso fornecido com o Software, nem imprimir mais do que um (1)
exemplar da documentação do Utilizador fornecida em formato electrónico, podendo embora fazer-se uma (1)
cópia do material impresso apenas por motivos de segurança.
3. Restrições da Licença. Salvo disposição do presente contrato em contrário, o Utilizador não pode locar, sublicenciar, vender, ceder, emprestar ou transmitir o Software por qualquer outra forma. O Utilizador não poderá
manipular, decompor ou alterar o Software, ou permitir que terceiros o façam, excepto na medida em que normas
legais imperativas contrariem tais restrições. Não é permitido remover do Software ou destruir qualquer
identificação de produto, avisos de direitos de autor ou outros sinais privativos ou restrições do Software. Todos
os avisos sobre propriedade, títulos, marcas e direitos de autor e restrições ou reservas de direitos têm de ser
reproduzidos na cópia de segurança do Software feita pelo Utilizador. Não é permitido modificar ou adaptar o
Software, nem fundi-lo noutro programa ou criar trabalhos derivados com base no Software.
4. Cessação de certas funcionalidades. O Software poderá conter componentes de determinado software
licenciado, incluindo software licenciado pela Microsoft Corporation ("Microsoft"), que implemente a tecnologia
digital de gestão de direitos da Microsoft para o Windows Media. Os fornecedores de conteúdos utilizam a
tecnologia digital de gestão de direitos para o Windows Media ("WM-DRM") para proteger a integridade dos seus
conteúdos ("Conteúdos Protegidos"), de modo a poderem impedir violações da propriedade intelectual sobre tais
conteúdos, incluindo direitos de autor. O Equipamento pode também utilizar o software WM-DRM para transmitir
ou reproduzir Conteúdos Protegidos ("Software WM-DRM"). Se a segurança desse Software WM-DRM for
comprometida, a Microsoft pode, por sua iniciativa ou a pedido do(s) proprietário(s) de Conteúdos Protegidos
("Proprietários de Conteúdos Protegidos"), revogar o direito de obter novas licenças para copiar, armazenar,
descarregar, ler e/ou reproduzir Conteúdos Protegidos contidos no Software WM-DRM. Tal revogação não altera a
capacidade do Software WM-DRM para a leitura de conteúdos não protegidos. Será enviada para o computador
pessoal e/ou Equipamento do Utilizador uma lista do Software WM-DRM revogado, quando o Utilizador
descarregar uma licença de Conteúdos Protegidos. A Microsoft pode descarregar também, em conjunto com
aquela licença, listas de revogação para o Equipamento do Utilizador, por conta dos Proprietários de Conteúdos
Protegidos, o que poderá retirar ao Equipamento capacidade de copiar, armazenar, ler e/ou reproduzir Conteúdos
Protegidos. Os Proprietários de Conteúdos Protegidos poderão também exigir ao Utilizador que melhore alguns
dos componentes WM-DRM distribuídos com o Software ("Melhoria do WM-DRM") antes de aceder aos
conteúdos daqueles. Quando o Utilizador tentar reproduzir os Conteúdos Protegidos, o Software WM-DRM
desenvolvido pela Microsoft informá-lo-á de que será necessária uma Melhoria do WM-DRM e pedirá permissão
ao Utilizador para descarregar a Melhoria do WM-DRM. É possível que o Software WM-DRM desenvolvido pela
Philips também o solicite. Se o Utilizador recusar a Melhoria, não poderá aceder aos Conteúdos Protegidos para
o quais se requer tal Melhoria do WM-DRM. Todavia, o Utilizador continuará a poder aceder aos conteúdos não
protegidos e aos Conteúdos Protegidos para o quais não seja necessária a Melhoria. As funções do WM-DRM que
acedam à Internet, tais como a função para a solicitação de novas licenças e/ou a execução de uma Melhoria de
WM-DRM necessária, podem ser desactivadas. Se essas funções forem desactivadas, o Utilizador poderá continuar
a descarregar os Conteúdos Protegidos se dispuser de uma licença válida para esses conteúdos já armazenados
no seu Equipamento. Todavia, o Utilizador não poderá fazer uso de determinadas funções do Software WM-DRM
que exijam uma ligação à Internet, tais como a capacidade de descarregar conteúdos que exijam a Melhoria do
WM-DRM. Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual incluídos e relacionados com os Conteúdos
Protegidos são da propriedade dos respectivos Proprietários de Conteúdos Protegidos e poderão estar protegidos
por outras leis sobre direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual. O presente Contrato não
confere ao Utilizador qualquer direito de utilização desses Conteúdos Protegidos. Em resumo: se o Software
contiver componentes WM-DRM da Microsoft, os Conteúdos Protegidos que o Utilizador pretenda
descarregar, copiar, armazenar, reproduzir, transmitir e/ou ler, estão protegidos pelos componentes
do Software WM-DRM da Microsoft. A Microsoft, os Proprietários ou os Distribuidores de
Conteúdos Protegidos podem negar ou limitar o acesso do Utilizador a tais Conteúdos Protegidos,
mesmo que o Utilizador tenha já pago e/ou obtido esses conteúdos. Não é necessária a permissão
do Utilizador nem da Philips para que qualquer daquelas entidades possa negar, recusar ou, de
outro modo, restringir o acesso do Utilizador a esses Conteúdos Protegidos. A Philips não garante
que o Utilizador possa descarregar, copiar, armazenar, reproduzir, transferir e/ou ler os Conteúdos
Protegidos.
5. Software de Código Aberto. (a) Este Software pode abranger software que se encontre sujeito às
Condições do Código Aberto, tais como as mencionadas na documentação deste equipamento. O presente
acordo não se aplica a este tipo de software como tal. (b) Os direitos decorrentes da licença do Utilizador não
abrangem quaisquer direitos de utilização, distribuição ou criação de trabalhos derivados do Software, por
forma a que o Software pudesse ficar sujeito às Condições do Código Aberto. "Condições de Código Aberto"
significam as condições de qualquer licença que, directa ou indirectamente, (1) criem ou impliquem obrigações
para a Philips, relacionadas com o Software e/ou trabalhos derivados do mesmo; ou (2) concedam ou impliquem
a concessão de direitos ou isenções para terceiros ao abrigo dos direitos de propriedade intelectual ou direito
sobre o Software ou trabalhos derivados do mesmo.
6. Cessação. O presente Contrato entra em vigor a partir da instalação do Software, ou da primeira utilização,
e cessará (i) por vontade da Philips, com fundamento em incumprimento por parte do Utilizador de qualquer
disposição do presente Contrato; ou (ii) mediante destruição de todas as cópias do Software e materiais com
este relacionados que a Philips forneça ao abrigo da presente licença. Os direitos da Philips e os deveres do
Utilizador permanecem em vigor para além da cessação do presente Contrato.
7. Melhoramentos. A Philips pode disponibilizar melhoramentos do Software, por sua exclusiva vontade,
colocando-os num website ou por quaisquer outros meios . Tais melhoramentos podem ficar sujeitos às
disposições do presente Contrato ou à aceitação de um outro contrato pelo Utilizador.
8. Serviços de Apoio. A Philips não tem qualquer obrigação de prestar apoio ou assistência técnica ("Serviços
de Apoio") ao Software. Se a Philips prestar Serviços de Apoio, os mesmos serão regidos por acordo autónomo
entre o Utilizador e a Philips.
9. Garantia Limitada do Software. A Philips fornece o Software no estado em que se encontrar, sem
qualquer garantia, excepto a de que o Software funcionará em conformidade com a documentação fornecida
com o Software, pelo período de um ano após o primeiro descarregamento, instalação ou utilização do
Software, dependendo do que ocorra primeiro. Toda a responsabilidade da Philips e o único remédio do
Utilizador no caso de incumprimento desta garantia consistirão, por exclusiva opção da Philips, (i) na devolução
do preço pago pelo Utilizador pelo Software (se algum tiver havido); ou (ii) na reparação ou substituição do
Software que não cumpra a garantia aqui descrita e que for devolvido à Philips, juntamente com a prova de
compra. Esta garantia limitada será ineficaz se o defeito no Software for consequência de um acidente ou
utilização ou aplicação incorrectas. Qualquer substituição do Software será assegurada pelo período restante da
garantia original ou por trinta (30) dias, consoante o período que seja mais longo. Esta garantia limitada não será
aplicável se o Software tiver sido disponibilizado sem custos para o Utilizador, para efeitos de teste.
10. EXCLUSÃO DE GARANTIAS. SEM PREJUÍZO DO REFERIDO ANTERIORMENTE, A PHILIPS E OS
RESPECTIVOS LICENCIADORES NÃO GARANTEM QUE O SOFTWARE FUNCIONARÁ SEM DEFEITOS
OU QUE FUNCIONARÁ ININTERRUPTAMENTE, OU QUE CORRESPONDERÁ AOS PROPÓSITOS DO
UTILIZADOR. O UTILIZADOR ASSUME TODA A RESPONSABILIDADE PELA ESCOLHA DO SOFTWARE
PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS PRETENDIDOS, BEM COMO PELA SUA INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO
E RESULTADOS OBTIDOS. A PHILIPS E OS RESPECTIVOS LICENCIADORES RECUSAM TODAS AS
GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS, NA MEDIDA DO MÁXIMO QUE AS NORMAS
LEGAIS IMPERATIVAS PERMITAM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, PRECISÃO E COMPLETUDE DOS
RESULTADOS RELACIONADOS COM O SOFTWARE E COM OS RESPECTIVOS MATERIAIS QUE O
ACOMPANHEM. NÃO SÃO PRESTADAS GARANTIAS CONTRA QUAISQUER INFRACÇÕES. A PHILIPS
NÃO GARANTE QUE O UTILIZADOR CONSIGA, DESCARREGAR, ARMAZENAR, LER, TRANSMITIR E/OU
REPRODUZIR CONTEÚDOS PROTEGIDOS.
11. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. EM CASO ALGUM, PODERÃO A PHILIPS OU OS SEUS
LICENCIADORES SER RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS,
INDIRECTOS, INCIDENTAIS, INCLUINDO PENAS OU SANÇÕES PUNITIVAS DE QUALQUER ESPÉCIE,
INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE LUCROS OU PERDA DE RENDIMENTOS, INTERRUPÇÃO DE
ACTIVIDADE, PERDA DE INFORMAÇÃO E DADOS, PRIVAÇÃO DE USO OU QUALQUER OUTRA PERDA
FINANCEIRA, MESMO QUE A PHILIPS OU OS RESPECTIVOS LICENCIADORES TENHAM SIDO
INFORMADOS DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE ALGUM DESSES DANOS. EM CASO ALGUM, A
RESPONSABILIDADE TOTAL DA PHILIPS OU DOS RESPECTIVOS LICENCIADORES POR DANOS
DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO SERÁ SUPERIOR AO PREÇO EFECTIVAMENTE PAGO PELO
SOFTWARE OU A CINCO (5,00) EUROS, DEPENDENDO DO MONTANTE QUE FOR MAIS ELEVADO.
12. Marcas. Alguns dos produtos e designações da Philips utilizados no presente Contrato, no Software e nos
documentos do utilizador impressos, podem constituir marcas da Philips, dos respectivos licenciadores ou de
terceiros. É proibida a utilização dessas marcas.
13. Exportação. Não é permitida a exportação ou a reexportação, directa ou indirecta, do Software para
qualquer país onde se exija uma licença de exportação de acordo com a Lei de Administração de Exportações
– “Export Administration Act” - , ou com qualquer outra lei ou regulamento semelhantes dos E.U.A, ou
qualquer outra autorização pelo governo dos E.U.A, a menos que o Utilizador tenha previamente obtido a
licença ou a autorização adequada. Ao descarregar ou instalar o Software, o Utilizador estará a aceitar a
presente cláusula de exportação.
14. Legislação aplicável. O presente Contrato é regido pelas leis do seu país de residência, sem referência às
respectivas normas sobre conflitos de leis. Qualquer litígio entre a Philips e o Utilizador relativamente ao
presente Contrato estará sujeito à jurisdição não-exclusiva dos Tribunais do seu país de residência.
15. Cláusula geral . O presente Contrato constitui todo o acordo entre o Utilizador e a Philips e substitui
quaisquer declarações, estipulações ou outras comunicações prévias ou publicidade respeitantes ao Software e
à documentação do Utilizador. Se qualquer parte do presente Contrato for declarada inválida, manter-se-ão
em vigor as restantes disposições do mesmo. O presente Contrato não prejudica os direitos conferidos por
normas legais imperativas a quem contrate como consumidor.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
MCi8080_UM_12_NO_wk1102.4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement