Siemens | S6 PCN | obchodná politika mobilných operátorov na slovensku

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
OBCHODNÁ POLITIKA MOBILNÝCH OPERÁTOROV
NA SLOVENSKU
KATARÍNA MACUROVÁ
2007
OBCHODNÁ POLITIKA MOBILNÝCH OPERÁTOROV
NA SLOVENSKU
BAKALÁRSKA PRÁCA
KATARÍNA MACUROVÁ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
KATEDRA KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH VIED A DIDAKTIKY
INFORMATIKY
Študijný odbor: Mediamatika
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Jozef Jančo
Stupeň kvalifikácie : Bakalár (Bc.)
Dátum odovzdania práce: 23.04.2007
ŽILINA 2007
MACUROVÁ, Katarína : Obchodná politika mobilných operátorov na Slovensku
[Bakalárska práca]. Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta prírodných vied; Katedra knižnično –
informačných vied a didaktiky informatiky.
Školiteľ: Ing. Jozef Jančo. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár
Žilina: FPV ŽU, 2007. 45 strán
Bakalárska práca obsahuje analýzu mobilných operátorov na Slovensku. Podrobne rozoberá
ich históriu, vývoj , súčasné postavenie na telekomunikačnom trhu. Práca sleduje všetky
dôležité zmeny, ktoré poznačili ich rozvoj. Sú tu spracované reakcie zákazníkov na služby
mobilných operátorov.
This project is focused on analysis mobile company of Slovakia. Detailed attention their
history, evolution, market position on the telecommunication market place. This project
surveies important changes, which influence their evolution. There are analysis of customers
reactions to services of mobile company in Slovakia in this project.
Prehlásenie
Prehlasujem, že celú bakalársku prácu na tému „Obchodná politika mobilných operátorov na
Slovensku“, vrátane všetkých príloh, obrázkov som vypracovala samostatne s použitím
literatúry uvedenej v priloženom zozname.
V Kysuckom Novom Meste, 20.04.2007
Katarína Macurová
OBSAH
ÚVOD
1 HISTÓRIA KOMUNIKÁCIE VO SVETE.....................................................1
2 ZAČIATKY MOBILNEJ KOMUNIKÁCIE NA SLOVENSKU.........................3
2.1 VÝVOJ TELEKOMUNIKÁCIÍ NA SLOVENSKU..........................................................6
2.2 PRVÁ LASTOVIČKA MOBILNEJ KOMUNIKÁCIE.......................................................7
3 SÚČASNÝ MOBILNÍ OPERÁTORI NA SLOVENSKU...................................9
3.1 T-MOBILE SLOVENSKO, A.S. ..............................................................................9
3.1.1 T-MOBILE CLUB........................................................................................11
3.2 ORANGE SLOVENSKO, A.S. ..............................................................................12
3.2.1 KOTNO ORANGE........................................................................................13
3.3 TELEFÓNICA O2 SLOVAKIA, A.S. ......................................................................15
3.3.1 PRÍCHOD TELEFÓNICA O2 SLOVAKIA, A.S...................................................15
4 PRIEREZ HISTÓRIOU SLOVENSKÝCH MOBILNÝCH OPERÁTOROV........18
4.1SPUSTENIE SIETÍ GSM.......................................................................................19
4.1.1 EUROTEL BRASTISLAVA,A.S., SPÚŠŤA SIEŤ GSM........................................20
4.2 ROK 1998...........................................................................................................21
4.3 ROK 1999...........................................................................................................22
4.4 ROK 2000...........................................................................................................23
4.5 ROK 2001...........................................................................................................25
4.6 ROK 2002...........................................................................................................26
4.7 ROK 2003...........................................................................................................27
4.8 ROK 2004...........................................................................................................30
4.9 ROK 2005...........................................................................................................32
4.10 ROK 2006.........................................................................................................34
4.11 TELEFÓNICA VERZUS ORANGE SLOVENSKO, A.S.
A T-MOBILE SLOVENSKO, A.S..........................................................................38
5 PRIESKUM TRHU...................................................................................40
ZÁVER.....................................................................................................43
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY............................................................44
PRÍLOHY..................................................................................................46
PRÍLOHA A ANKETA..............................................................................................46
Zoznam skratiek
CLIP
služba, ktorá umožňuje zobrazenie čísla volajúceho
CLIR
služba, ktorá umožňuje utajenie čísla volajúceho
CSD
vytáčaný dátový prenos na mobilné pripojenie na internet
EDGE
technológia založená na sieťach GSM, ktorá umožňuje dátové prenosy
v teoretickej rýchlosti 384 kb/s
Flash –OFDM označenie pre modernú vysokorýchlostnú mobilnú sieť pre prepojenie na
internet
GPRS
dátový prenos v mobilnej sieti GSM, teoretická rýchlosť 57,6 kb/s
HSDPA
nadstavba siete tretej generácie zvyšujúca rýchlosť mobilných dátových
prenosov
JAVA
programovací jazyk na inštalovanie java hier a rôznych programov
MMS
multimediálne správy, ktoré môžu text, obrázky, zvuk a video
NMT
analógový štandard pre mobilné telefóny
Push to Talk
technológia, ktorá umožňuje používať mobilné telefóny ako vysielačky
SMS
krátke textové správy
Triband
označenie schopnosti mobilného telefónu pracovať na frekvenciách siete,
GSM 900, 1800 a 1900 MHz
UMTS
sieť tretej generácie, ktorá ponúka predovšetkým dátové prenosy
a možnosť využívať videohovory
UTO
uzlový telefónny obvod
WAP
internet upravený pre zobrazovanie na displeji mobilných telefónov
Wi-fi
bezdrôtová technológia na prenos dát
3G
označenie pre mobilné siete tretej generácie, ktoré ponúkajú
vysokorýchlostné dátové prenosy
Zoznam obrázkov, tabuliek a grafov
Obr.1: Dierna páska – informačné médium telekomunikácii 80-tych rokov
Obr.2: Značková predajňa Telefónicy O2 v Bratislave
Obr.3: Značková predajňa Telefónicy O2 v Bratislave
Tab.1: Porovnanie benefitov paušálov spoločnosti Oange Slovensko, a.s. a EuroTel
Bratislava,a.s. za rok 2003
Tab.2: Porovnanie predplatených kariet Prima a Easy
Tab.3: PorovnanieVianočnej ponuky 2004 spoločností Orange Slovensko, a.s. a EuroTel
Bratislava,a.s.
Graf 1: Počet zákazníkov slovenských mobilných operátorov za obdobie od roku 1997 do
roku 2006
Úvod
Neoddeliteľnou súčasťou existencie ľudstva je komunikácia. Jednoznačne možno
konštatovať, že popri abstraktnom myslení človeka , vnímaní toku času a logickom
spracovávaní informácií patrí medzi jeho najdôležitejšie schopnosti. Sami si ani
neuvedomujeme ako často potrebujeme komunikovať . Vývoj ľudstva prešiel značným
množstvom inovácií a úprav spôsobov komunikácie od jej najprimitívnejších foriem až po
súčasné formy prenosu informácií, ktoré už prekonávajú astronomické vzdialenosti . Ľudia
neustále hľadajú možnosti ako ju zjednodušiť, modifikovať, spracovávať, sprístupniť,
technicky zdokonaliť . Neutíchajúca ľudská zvedavosť a honba za zdokonaľovaním
už
priniesla množstvo technických výdobytkov, bez ktorých by sme si v dnešnej dobe
nevedeli život ani predstaviť. Čoraz častejšie je nutnosťou zabezpečiť
komunikáciu
okamžite a v reálnom čase, za účelom urgentne získať požadované informácie prípadne
podať spätnú väzbu. Jedným z najfrekventovanejších prostriedkov na uskutočnenie
komunikácie je telefón a v súčasnej modernej dobe práve mobilný telefón. Stal sa
nevyhnutnou súčasťou života, či už v práci, pri zábave, relaxovaní, dokáže spájať ľudí
na míle vzdialených kedykoľvek a takmer kdekoľvek.
V bakalárskej práci som sa rozhodla venovať sa práve prevádzkovateľom mobilných sietí,
vďaka ktorým dokážeme tento dynamický moderný artikel spoločenského života využívať
aj na Slovensku. Mojím cieľom je priblížiť históriu prevádzkovateľov mobilných sietí vo
svete a podať komplexnejší obraz o vzniku, vývoji a súčasnom stave obchodnej politiky
mobilných operátorov na Slovensku. Systematicky mapujem všetky ich dôležité kroky,
princípy , úspechy, nedostatky, ktoré citeľne poznačili ich rozvoj a smerovanie. Takisto
chcem zareagovať na príchod očakávaného tretieho operátora a analyzovať jeho vplyv na
slovenský telekomunikačný trh. Túto prácu chcem využiť na štúdium základov
organizačnej štruktúry a fungovania obchodnej politiky súčasných mobilných operátorov,
aby som ich následne mohla spracovať a zhodnotiť. Významným zdrojom informácií sú
výročné správy spoločností mobilných operátorov, ktoré obsahujú autentické informácie.
Poznatky som čerpala aj analýzou
tlačových správ, ktoré pravidelne zverejňujú
spoločnosti mobilných operátorov, ktorými priebežne informujú o aktuálnych zmenách a a
postupoch pri budovaní svojich cieľov. Nezanedbateľné postrehy som získavala aj priamo
od užívateľov služieb mobilných operátorov prostredníctvom ankety,
vypracované v závere môjho výskumu.
ktoré sú
1 História mobilnej komunikácie vo svete
Mobilné siete a mobilné telefóny sprevádzajú naše dejiny už takmer polstoročie.
Medzi prvých priekopníkov patrí holandská komerčná sieť Landelijk Openbaar Net
(OLN), ktorá spustila prevádzku v roku 1949. V dobe svojej najväčšej slávy mala 2600
užívateľov. Problematickým bol nedostatok komfortu pre bežné využívanie. Hovor sa
uskutočňoval len za asistencie operátorky a mal simplexný charakter (len jeden účastník
telefonického prenosu mohol hovoriť, druhého nebolo počuť).Táto komunikácia
vychádzala z jednoduchej schémy vysielačiek napojených na pevnú sieť.
V osemdesiatych rokoch minulého storočia nebol vývoj mobilných sietí príliš vzdialený od
spomínanej siete OLN. Sprístupnila sa už možnosť telefonovať bez pomoci operátorky a
hovor bol duplexný (obaja účastníci sa mohli súčasne zapojiť do prenosu). Existujúcim
nedostatkom sietí bola nízka kapacita, obmedzené pokrytie signálom, mobilné stanice
dosahovali nekomfortne veľké rozmery. Používať sa mohli iba v autách a vyznačovali sa
vysokou spotrebu energie. To čo je dnes považované za samozrejmosť, v tom čase
znamenalo prelomovú a taktiež technicky náročnú záležitosť. Dovtedy každá základová
stanica mala svoju pridelenú frekvenciu , ktorú iná stanica nemohla používať. Ak sa
napríklad s mobilnou stanicou prešlo z dosahu pokrytia základovej stanice, hovor sa
prerušil a bolo nevyhnutné zavolať znova a pripojiť sa na inú dosiahnuteľnú základovú
stanicu. Ďalší problém mohol nastať pri prichádzajúcom hovore na mobilnú stanicu, kedy
volajúci musel vedieť v ktorej základovej stanici je mobilný telefón prihlásený. Základové
stanice mali obmedzenú kapacitu hovorov, avšak dosah až stovky kilometrov.
Prvý skutočný krok smerom k mobilnej komunikácií na globálnej úrovni sa datuje rokom
1982, kedy skupina telekomunikačných operátorov požiadala Európsku konferenciu
poštových a telekomunikačných administratív (CEPT) o možnosť štandardizácie
celoeurópskeho mobilného komunikačného štandardu GSM. V júni 1982 vytvorila CEPT
pracovnú skupinu nazvanú Groupe Spécial Mobile (odtiaľ skratka GSM). Prvé rokovanie
tejto pracovnej skupiny sa uskutočnilo v novembri 1982 v Stockholme a predsedal jej
Thomas Haug predstaviteľ švédskeho telekomu Televerket. Nesporne možno tvrdiť , že
práve jeho obrovská osobná angažovanosť a nasadenie, ale i nezpochybniteľná odbornosť
a znalosť mobilného prostredia posúvali vývoj GSM štandardu a vďaka tomuto možno
označiť Thomasa Huaga za otca GSM.
1
Skratka GSM sa dodnes používa pre systém, ktorý na rozdiel od predchodcov využíva
obidva kanály, signalizačný aj hlasový na digitálnej báze, vďaka čomu dostal označenie
mobilný systém druhej generácie (2G). Namiesto výkladu Groupe Spécial Mobile sa dnes
používa výstižnejší Global System for Mobile Communications.
V roku 1982 CEPT prijíma odporúčanie, aby frekvenčné spektrum 900 MHz (890-915
MHZ a 935-960 MHz) bolo vyhradené pre budúci pozemný a námorný mobilný systém,
ktorým sa neskôr stáva práve GSM. V najbližších rokoch došlo k rozšíreniu tohto spektra
o ďalšie časti, v roku 1988, 1989 a 1990 sa definujú rozšírené frekvencie pre paketové
prenosy Enhanced GSM, DCS-1800 a PCN-1900, dnes označované ako 900 a 1800 MHz
nie sú už pre užívateľa citeľné žiadne prechody.
2
2 Začiatky mobilnej komunikácie na Slovensku
Úvahy o vybudovaní siete mobilných telefónov na Slovensku siahajú do osemdesiatych
rokov dvadsiateho storočia. Oproti krajinám rozvinutého Západu sme boli v informačných
technológiách o niekoľko desaťročí pozadu. Dôvodom bolo, že vyspelé technológie boli
embargované a ich legálny dovoz nielen do našej krajiny nebol umožnený, preto dostala
slovo improvizácia, či už vo vývoji alebo vo výrobe.
V oblasti telekomunikácií vývoj na Slovensku dlhodobo stagnoval, čo dokazuje aj fakt, že
od vynálezu telefónu neboli evidované žiadne výrazné kroky týmto smerom. Zmeny
v technológií ústrední a prenosových zariadení pre konečný efekt veľa neznamenali. Stále
to bol rovnaký telefónny hovor v pásme 300 až 3400 Hz, popretkávaný šumom, rušením,
často znehodnotený príliš vysokým útlmom. Jediný hmatateľný rozdiel vo vývoji sa dal
vnímať v pokračujúcej medzimestskej a medzinárodnej automatizácii spojenia.
Zatiaľ čo do sféry výpočtovej techniky už prenikla mikroelektronika, hoci veľmi vzdialená
bežnej svetovej úrovni, telekomunikačný priemysel stále využíval ústredne pracujúce
s elektromechanickými prvkami - relé a krížovými spínačmi. Vtedajšie hospodárstvo ešte
nedokázalo dobudovať jednotnú telekomunikačnú sieť s automatickými ústredňami.
V osemdesiatych rokoch 20-teho storočia bola stále časť jednotnej telekomunikačnej
ústredne tvorená ústredňami 1. generácie ( s krokovými voličmi, vybranými už v 50-tych
rokoch) a systémami 2. generácie s krížovými spínačmi. Tieto systémy boli z hľadiska
vyspelých krajín raritou. Nie preto, že by táto generácia ústrední v tom čase na Západe už
absentovala, hoci štandardom vo svete sa už stávali digitálne systémy 4. generácie, ale
preto, že existovala na úplne inej platforme. Kým vo vyspelých krajinných mal typický
zákazník k dispozícii tlačidlové telefóny s tónovou voľbou, pamäťami, telefónne
záznamníky a faxy a operátor mu poskytoval komfortné služby ako presmerovanie,
detailný výpis hovorov, zachytenie zlomyseľného volania a podobne aj na ústredniach 2.
generácie (doplnených mikroprocesorovým riadením a diaľkovou
diagnostikou), naše
ústredne 1. a 2. generácie boli riadené reléovými obvodmi.
Väčšina účastníkov vlastnilo prístroj s rotačnou číslenícou a len málo účastníkov používalo
tlačidlové telefóny ponúkajúce
impulznú voľbu, ktorých najväčším technickým
3
výstrelkom bola funkcia redial, umožňujúca spätné volanie. Telefóny s pamäťou alebo
displejom sa vyskytovali len v odbornej literatúre.
V Bratislave existovala digitálna ústredňa E10, ktorú vyrobil poľský výrobca na základe
licencie firmy Alcatel, ale v porovnaní
a energeticky
náročné
riešenie.
tej doby predstavovali veľmi zastaralé
V 80-tych
rokoch
bolo
prioritou
zavádzať
mikroprocesorovú techniku, pričom možno hovoriť iba o menej významných aplikačných
úspechoch.
A tak vznikali rôzne kuriózne riešenie – jednoúčelové riadiace mikropočítače, kde boli
periférne zariadenia s obľubou tvorené ďalekopisnými
strojmi ako náhradou za
nedostupné tlačiarne a podobne. Riešenia obvykle neboli úspešné a končili v štádiu
prototypu, alebo vo fáze čakania na opravu.
Spoľahlivosť mikroelektronických elementov nedosahovala vysokú úroveň . Podobný
efekt malo aj zavádzanie elektronických pobočkových ústrední UE 200 z produkcie
TESLY Liptovský Hrádok. Systémy 3. generácie vyrábané podľa licencie kanadskej firmy
MITEL boli na tú dobu pokročilé.
Medzimestské hovory fungovali čiastočne v polo automatizovanej prevádzke za asistencie
spojovateľky, pričom ešte zložitejšie komplikácie sprevádzali prevádzku medzinárodných
hovorov. Kvalita siete bola ovplyvnená nízkou spoľahlivosťou technického vybavenia a
poddimenzovanými medzimestskými vedeniami, pri ktorých vznikali značné prevádzkové
straty. Dôležitým, významne sledovaným parametrom bola lehota na zriadenie telefónnej
prípojky, odstupňovaná v percentách vybavených žiadostí. Následkom čoho ešte pred
pätnástimi rokmi existovali v niektorých lokalitách nevybavené požiadavky na zriadenie
telefónnej stanice staré viac ako desaťročie. Pevná telefónna linka, patrila v osemdesiatych
rokoch k luxusným atribútom.
A ako v každej oblasti, kde mnohonásobne prevyšuje dopyt ponuku, existoval aj pri
získavaní telefónnej linky široký priestor pre protekcionárske praktiky. Vtedajšia
spoločenská situácia neposkytovala
takmer žiadny priestor pre liberalizáciu a rozvoj
telekomunikačného trhu, práve naopak štát plne akceptoval nastolenú situáciu.
Na porovnanie treba pripomenúť, že liberalizácia v danej oblasti v osemdesiatych rokoch
nebola jednoznačne prijímaná ani vo vyspelých krajinách s výnimkou USA. Zvlášť
Francúzsko a Nemecko presadzovalo myšlienku zachovania štátneho telekomunikačného
monopolu.
4
V 80-tych rokoch na Slovensku neexistovali žiadne predpoklady na sprevádzkovanie
internetu. Skloňovali sa nanajvýš služby teletex, videotex, minitel, ale aj tie ako hudba
budúcnosti. Potrebné technológie a terminály sa nevyrábali a ich dovoz nebol možný.?
Jediná dátovo orientovaná a rozšírená komunikácia bo ďalekopis (Telex, Gentex) a
ďalekopisná sieť bola prvou úplne automatizovanou telekomunikačnou sieťou.
Prenos dát však existoval a nielen ten , ktorý sa realizoval presunom, či prevozom
papierovej diernej pásky z miesta vzniku do miest spracovania údajov, čo spadalo skôr do
oblasti poštovej prepravy, než telekomunikácií. Pre „moderné metódy“ prenosu dát boli k
dispozícii modemy dosahujúce rýchlostí 300 až 2400 bit/s pri značnej chybovosti. To bol
zároveň dôvod, prečo bolo výhodnejšie dáta doručiť osobne . Navyše modemy patrili
medzi bilancované strategické zariadenia a neboli voľne dostupné na trhu.
Obr.1
Dierna páska – informačné médium telekomunikácii 80-tych rokov
5
2.1 Vývoj telekomunikácií na Slovensku
V oblasti koncových telekomunikačných zariadení sa na Slovensko dostali spoza
západných hraníc obrovské množstvá nehomologovaných telefónov s tlačidlovou
číselnicou, bezšnúrových telefónov pracujúcich v pásme CT 0 a objavovali sa aj rôzne
exotické sekretárske súpravy pre firemnú klientelu.
Naozajstný boom nastal však začiatkom 90-tych rokov nastal okrem predaja výpočtovej a
reprografickej techniky (v socializme prísne kontrolované komodity) v zavádzaní telefaxov
a telefónnych odkazovačov. Faxová komunikácia v priebehu niekoľkých krátkych rokov
v čoraz viac nahradzovala ďalekopisnú prevádzku, napriek tomu, že sieť bola na poslednú
chvíľu digitalizovaná systémami AXE od Ericssonu.
Telekomunikačný úrad hneď na začiatku liberalizácie podnikania v oblasti telekomunikácií
zatrúbil do útoku. Totálny chaos pri dovoze a pripájaní ľubovoľných telekomunikačných
zariadení, ktorý nastal po roku 1990, vystriedala totalita povoľovacieho konania
predchádzajúceho ich inštalácii. Tridsaťdňovej čakacej lehote pred vydaním povolenia sa
po zaplatení príslušných kolkov musel podrobiť budúci majiteľ faxu, modemu, či
pobočkovej ústredne.
Zapojenie mu mohla okrem toho urobiť len odborná firma s koncesiou. Telefón a
záznamník podliehal ohlasovacej povinnosti. Našťastie vývoj postupuje dopredu aj v
oblasti legislatívy a mnohé obmedzenia boli postupne uvoľnené. Začiatky liberalizácie
však boli zložité a každodenný súboj o zákazníka medzi novovznikajúcimi
telekomunikačnými obchodno-montážnymi firmami a štátnymi telekomunikáciami bol
často tvrdý a plný emócií.
Kameňom úrazu sa stala modernizácia pobočkových ústrední. Podľa pôvodného znenia
Telekomunikačného zákona z r. 1964 bol majiteľ pobočkovej ústredne povinný túto po
zakúpení bezúplatným prevodom odovzdať spojom, ktoré mu vzápätí vyrubili mesačný
paušál za údržbu zariadenia. Výnimku zo zákona mala armáda, bezpečnosť, železnice a
energetici. Tichú výnimku mali komunisti. Tento proces permanentného znárodňovania
skončil až v roku 1990 (aspoň v telekomunikáciách, v prípade elektromerov a plynomerov
trvá dodnes) a rozbiehajúca sa liberalizácia mala o niekoľko rokov za následok likvidáciu
jednej profesie v štátnom telekomunikačnom monopole.
6
2.2 Prvá lastovička mobilnej komunikácie
Buďme však spravodliví. V časoch rozvinutého socializmu stranícke špičky vo vedení
rezortu spojov tak veľmi túžili priblížiť sa Západu, že padlo rozhodnutie vybudovať sieť
mobilných telefónov za každú cenu. Čo na tom, že v skutočnosti išlo skôr o sieť
rádiostaníc schopných duplexnej (obojsmernej) prevádzky s možnosťou napojenia sa do
fixnej telefónnej siete v mieste príslušného uzlového telefónneho obvodu (UTO). V
skutočnosti išlo len o imitáciu mobilnej siete - vzájomne izolované bunky neumožňovali
odovzdávanie hovoru pri prechode z dosahu jedného vysielača na druhý a chýbalo aj
centrálne riadenie a vyhľadávanie v sieti. Ak ste sa chceli na takýto „mobilný telefón“
dovolať, museli ste vedieť, v ktorom UTO sa momentálne nachádza. Pri volaní z
automobilu do pevnej siete tento problém nebol. Systém však nedokázal tarifovať hovory a
nebol teda vhodný na komerčnú prevádzku.
Pamätníci si možno spomenuli, že reč je o rádiotelefóne AMR (automatizovaný mestský
rádiotelefón) z produkcie pardubickej Tesly, ktorého celorepubliková sieť bola spustená v
roku 1983. AMR bol pôvodne navrhnutý ako služobný rádiotelefón pre potreby servisných
pracovníkov spojov a vo väčšine prípadov sa naozaj využíval len v tomto rezorte.
Výnimku tvorili niektorí kľúčoví manažéri strategických podnikov a politické špičky KSČ,
k tým sa však AMR dostal až koncom osemdesiatych rokov, keď boli dobudované
vysielače.
Analógový prenos bez akéhokoľvek zabezpečenia v pásme 161/165 MHz nepredstavoval
práve bezpečnú formu komunikácie, v časoch jeho slávy však tento handicap nikto príliš
nevnímal (rovnako ako v čase slávy NMT). Pokrytie územia signálom nebolo v prípade
AMR príliš kvalitné, dosah stanice sa pohyboval maximálne do 25 km a vysielače boli
umiestnené len v sídlach UTO, čo sa zhoduje približne s dnešnými okresnými sídlami
(vtedajšie „predmečiarovské“ okresy boli podstatne väčšie než dnešné a často obsahovali
viacero UTO). Obmedzujúcim činiteľom bola u tohto prototypu mobilnej siete aj jej
nedostatočná kapacita, čo sa týkalo hlavne linkového výstroja základňových staníc. Počet
prenášačov zabezpečujúcich spojenie do pevnej telefónnej siete, alebo medzi dvoma
stanicami AMR sa pohyboval obvykle v intervale 2 až 4. V praxi to znamenalo, že jediný
hovor medzi dvoma AMR stanicami mohol zahltiť celú príslušnú bunku. Počet staníc však
nebol vysoký, pri vývoji sa počítalo s cieľovou kapacitou systému 10 000 telefónov v celej
ČSFR, ktorá nebola nikdy dosiahnutá.
7
Po roku 1989, keď podnikateľské myslenie preniklo aj do štátnych podnikov (česť
výnimkám), začali telekomunikácie ponúkať AMR aj mimorezortným záujemcom na
komerčnej báze za paušálny poplatok 1000 Kčs/mesačne. Pre začínajúcich podnikateľov to
bol okrem dosiahnuteľnosti mimo firmy aj ekonomicky zaujímavý spôsob komunikácie.
Vďaka chýbajúcej tarifikácii bol uvedený paušál konečným mesačným poplatkom, čo sa
niektorí logicky snažili využiť. V istom období na začiatku deväťdesiatych rokov bol AMR
nedostatkovým artiklom, určeným len pre vyvolených, podobne ako jeho nástupca mobilný telefón NMT, hoci dôvody boli v oboch prípadoch rôzne.
8
3 Súčasní mobilní operátori na Slovensku
3.1 T-MobileSlovensko,a.s.
T-Mobile Slovensko, a.s. je vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá
poskytuje služby mobilnej komunikácie a prevádzkuje služby dátových sietí. V sieťach
NMT a GSM T-Mobile pokrýva 98 percent 5,4 miliónového obyvateľstva Slovenska.
T-Mobile Slovensko prevádzkuje tri siete - digitálnu sieť GSM (900 a 1800 MHz), verejnú
dátovú sieť VDS a analógovú sieť NMT. Prevádzka siete GSM vybudovaná technológiou
Ericsson GSM sa začala v roku 1997. Sieť GSM sa používa hlavne v Európe, ale aj na
Blízkom východe, v Afrike, Ázii, Austrálii a Amerike. Prevádzka siete NMT 450 MHz sa
na Slovensku datuje od roku 1991., a bola to prvá forma mobilnej komunikácie.
Poskytovanie služieb dátových sietí je založené na medzinárodných štandardoch v
spolupráci s významnými svetovými spoločnosťami ako sú Nortel Networks, Cisco
Systems a Motorola ING. V rámci Verejnej dátovej siete T-Mobile poskytuje prenos dát,
internetové služby, komunikáciu cez satelit, medzinárodné prepojenia, virtuálne privátne
siete, služby s pridanou hodnotou a pod. K 31. decembru 2005 poskytovala spoločnosť
svoje služby viac ako 2 miliónom zákazníkov.
T-Mobile Slovensko, a. s., je jediným mobilným operátorom v Slovenskej republike, ktorý
svojim zákazníkom poskytuje mobilný prístup do internetu prostredníctvom piatich
technológií vysokorýchlostného prenosu dát – HSCSD, GPRS/EDGE, Wireless LAN (WiFi), UMTS FDD a FLASH-OFDM. Zároveň je prvým mobilným operátorom, ktorý
priniesol na Slovensko službu Multimediálne správy (MMS), technológiu EDGE, začal
komerčnú prevádzku siete tretej generácie UMTS FDD. T-Mobile Slovensko, a. s., ako
prvý mobilný operátor na svete zaviedol celoplošnú prevádzku technológie FLASHOFDM. T-Mobile je operátorom s najvyšším počtom roamingových partnerov. Zákazníci
môžu využívať roamingové služby v sieťach 266 mobilných operátorov v 180 krajinách
sveta a GPRS a MMS roaming u 74 GSM operátorov v 50 krajinách sveta.
100% vlastníkom spoločnosti T-Mobile Slovensko je Slovak Telekom (majoritným
vlastníkom je Deutsche Telekom AG).
9
Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti:
•
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a plného rozsahu dátových
a multimediálnych služieb prostredníctvom mobilnej siete tretej generácie.
•
poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej bunkovej rádiotelefónnej siete a verejnej
paketovej siete pre prenos dát,
•
zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí na
frekvenciách pridelených licenciou Telekomunikačného úradu SR,
•
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných
verejných telekomunikačných sietí uvedených v predchádzajúcom bode,
•
poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných
telekomunikačných sietí,
•
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete na
frekvenciách pridelených licenciou Telekomunikačného úradu SR, ktorá sa
označuje ako sieť tretej generácie a vyhovuje normám UMTS,
•
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej telekomunikačnej siete s cieľom prepojenia
alebo pripojenia zariadení mobilnej siete tretej generácie,
Spoločnosť T-Mobile Slovensko si uvedomuje celkovú spoločenskú zodpovednosť svojho
podnikania a vníma svoj vplyv na širokú verejnosť, na zákazníkov, podnikateľské
prostredie a komunity, v ktorých pôsobí. Spoločnosť T-Mobile sa riadi princípmi
spoločenskej zodpovednosti firiem (z angl. Corporate Social Responsibility). Ide o súbor
praktík a postupov podnikania založených na etických hodnotách a úcte k zákazníkom,
zamestnancom, dodávateľom, obchodným partnerom, ako aj komunite a životnému
prostrediu. Podpisom Memoranda o spoločenskej zodpovednosti sa 18. novembra 2004 Tmobile (v tom čase ešte ako EuroTel Bratislava) stalo jednou z 11 zakladateľských firiem
neformálneho združenia Business Leaders Forum, ktorého poslaním je motivovať a
inšpirovať firmy operujúce na Slovensku k spoločensky zodpovednému podnikaniu
prostredníctvom zvyšovania povedomia a poskytovania potrebného know-how.
Zamestnanci spoločnosti T-Mobile Slovensko sa vo svojej práci už niekoľko rokov riadia
Etickým kódexom zamestnanca, základným dokumentom, ktorý formuje firemnú kultúru.
Kódex vychádza zo zadefinovaných firemných hodnôt a jeho dodržiavanie a napĺňanie je
povinné pre každého zamestnanca.
10
3.1.1 T-Mobile Club
Je to vernostný program, ktorý prináša T-Mobile pre všetkých zákazníkov mesačných
programov. Verný zákazníci získavajú body vo svojom T-Mobile Clube. Nazbierané body
si potom zákazníci môžu vymeniť napríklad za nový telefón , reklamný darček alebo si
môže aktivovať službu alebo inú protihodnotu.
Klubové body si verný zákazník môže nazbierať takýmito spôsobmi:
•
za každé 2 minúty prijatého hovoru z inej siete ako T-Mobile Slovensko alebo zo
zahraničia vám pripočíta 1 klubový bod
•
získava 1 bod za každých 8 Sk bez DPH, ktoré zaplatí za služby T-Mobilu
•
za každých 6 mesiacov nepretržitého využívania služieb, počas ktorých sa včas
uhradili faktúry, získa sa Platobný bonus 300 bodov
•
ak zákazník platí inkasom, získa za každých 6 mesiacov Inkasný bonus až 500
bodov
Každý člen T-Mobile Clubu môže využívať množstvo zliav po celom území Slovenska
(cestovné kancelárie, hotely, parfumérie, šport atď.). Zľavy u partnerov môžu využívať aj
Easy zákazníci, ktorí sú členmi T-Mobile Clubu. Ak sa zákazník chce stať členom TMobile Clubu, je potrebné užívať niektorý z mesačných programov T-Mobilu a načas
uhradiť posledné 3 faktúry alebo mať zriadený inkasný príkaz.
11
3.2 Orange Slovensko , a.s
Spoločnosť Orange na Slovensku pôsobí už 10 rokov. Orange vtedy ešte pod značkou
Globtel spustil svoju prevádzku 15. januára 1997. Od 27.03. 2002 zmenil svoje obchodné
meno na Ornage Slovensko, a.s.. V súčasnosti je najväčším poskytovateľom mobilných
telekomunikačných služieb, ale aj najväčším telekomunikačným operátorom na Slovensku
podľa počtu zákazníkov aj podľa výnosov. Poskytuje hlasové a dátové služby založené na
technológii GSM/GPRS a EDGE.
V septembri 2005 ako prví spustil testovaciu prevádzku služieb tretej generácie v štandarde
UMTS. Dvakrát po sebe obhájil certifikár manažérstva kvality podľa normy ISO
9001:2000. Je zároveň držiteľom certifikátu systému environmentálneho manažérstva
podľa normy ISO 1 4001:2004.
V roku 2003 získali ako prvá spoločnosť zo sektora služieb na Slovensku prestížne
ocenenie Firma roka od renomovaného ekonomického týždenníka Trend. V tom istom
roku sa spoločnosť rozhodla pripojiť k iniciatíve medzinárodnej skupiny Orange s názvom
Program spoločenskej zodpovednosti. Skupina Orange pôsobí v 17 krajinách sveta, kde
má v súčasnosti takmer 58 miliónov zákazníkov. V roku 2005 skupina Orange získala
ocenenie „Najlepší medzinárodný operátor“. Výsledkami tohto prístupu sa v roku 2005
stali dve významné ocenenia, ktoré získala spoločnosť Orange v oblasti spoločenskej
zodpovednosti.
V súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine 2004, ktorú vyhlasuje Ministerstvo práce,
sociálnych vied a rodiny SR, v kategórií rodinná politika získala prvé miesto. Spoločnosť
Orange Slovensko získala aj Hlavnú cenu Via Bona Slovakia 2004 pre veľké podniky za
stratégiu zodpovedného podnikania od Nadácie Pontis. Rovnako sa Orangeu podarilo
v tomto roku získať Hlavnú cenu Via Bona 2005. Via Bona Slovakia oceňuje podnikateľov
za nekomerčnú spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, ktorá rozvíja spoločnosť,
podporuje vzdelávanie, sociálnu pomoc, bdie nad ochranou ľudských práv a životného
prostredia. Tým, že sa Orangeu podarilo získať hlavnú cenu druhý rok po sebe, potvrdila a
upevnila spoločnosť svoje líderstvo v oblasti zodpovednosti firiem voči rozvoju
spoločnosti.
12
Orange Slovensko je taktiež jedným zo zakladajúcich členov neformálneho združenia
firiem Business Leaders Forum (BLF), ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní
princípov spoločensky zodpovedného podnikania (angl. Corporate Social Responsibility CSR) na Slovensku. Cieľom BLF je pomáhať firmám, ako aj iným organizáciám,
dobrovoľne vytvárať vyššie etické štandardy podnikania, aktívne prispievať k trvalo
udržateľnému rozvoju a podporovať skvalitňovanie spoločnosti uplatňovaním princípov
spoločenskej zodpovednosti v ťažisku ich hlavnej činnosti.
3.2.1 Konto Orange
Konto Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu skupín
obyvateľov - komunít. Vznikla v roku 2002 s cieľom realizovať filantropické aktivity,
ktoré pomáhajú riešiť problémy rôznych skupín spoločnosti. Aktivity Konta Orange
pokrývajú mnoho oblastí - od podpory náhradných rodín a adopcie, cez vzdelávanie,
voľnočasové aktivity mladých ľudí až po pomoc opusteným ľuďom v ťažkostiach.
Filantropické aktivity Konta Orange sú zamerané na problémové alebo nejakým spôsobom
deficitné oblasti spoločnosti.
Konto Orange sa venuje podpore rôznych oblastí. Vo všeobecnosti je však možné povedať,
že realizované projekty sú zamerané predovšetkým na podporu vzdelávacích a
voľnočasových aktivít mládeže. Konto Orange sa však venuje aj tzv. minoritným skupinám
ako napríklad je dlhodobé partnerstvo s Návratom, občianskym združením, ktoré sa
venuje téme náhradnej rodinnej starostlivosti a transformácii detských domovov. Spolu s
Asociáciou komunitných nadácií a Slovenskou sporiteľňou sme spustili program Kluby
darcov na podporu regionálneho rozvoja. Za zmienku však stojí aj program Darujte
Vianoce, ktorý sa realizuje už od roku 2002.
Konto Orange, n.f. sa už po piatykrát rozhodlo poskytnúť priestor na realizáciu tvorivých
nápadov mladým ľudom, ktorým nechýba odhodlanie a chuť pripraviť zaujímavé podujatie
pre mládež vo veku od 16 do 35 rokov. Minuloročné skúsenosti s nadšením a entuziazmom
mladých ľudí zapojených do realizácie podporených projektov a pozitívne ohlasy všetkých
návštevníkov len posilnili presvedčenie, že podpora takýchto projektov má zmysel.
A práve preto aj tento rok opäť vyzývame všetkých mladých ľudí, ktorí v sebe nosia
inovatívny nápad, aby neváhali a zapojili sa do grantového programu Podporíme veľké
nápady. Cieľ programu je podporiť nápady mladých ľudí a motivovať ich k realizácii
13
vlastných myšlienok, rozvíjať ich schopnosti , oživiť kultúrny a športový život mladých
ľudí v jednotlivých krajoch a regiónoch Slovenska, podporiť zaujímavé kultúrne, športové,
vzdelávacie a pracovné aktivity.
Orange Slovensko má jasne zadefinovanú marketingovú politiku voči deťom. Aj keď deti
nie sú jeho cieľovou skupinou, a ako cieľovú skupinu ich neoslovuje, ale je úplne
prirodzené, že deti patria medzi nezanedbateľnú skupinu užívateľov telekomunikačných
služieb. Preto
sa rozhodol o svete detí a mobilných telefónov poskytnúť čo najviac
užitočných informácií, prostredníctvom zaujímavej informačnej brožúry Mobilné telefóny
a elektronické komunikácie: Čo by mali rodičia o nich vedieť.
14
3.3 Telefónica O2 Slovakia
Víťazom výberového konania na tretieho mobilného operátora sa Telefónica O2 Slovakia
stala v auguste minulého roka. Firma potom v októbri začala s prípravou výstavby vlastnej
siete. Povolenie na prevádzku GSM siete, ktoré spoločnosti vydal Telekomunikačný úrad
SR (TÚ), nadobudlo právoplatnosť 7. septembra 2006. Firma deň predtým za neho
zaplatila 150 mil. Sk.
TÚ pridelil Telefónice O2 povolenie na činnosť na 20 rokov. Tender však napadla
bratislavská krajská prokuratúra, ktorá ho žiadala zrušiť. Podnet na preverenie tendra
podala spoločnosť Penta, ktorá sa ho zúčastnila v partnerstve českým Radiokomunikacemi.
Penta aj prokuratúra namietali netransparentnosť tendra, vypísaných kritérií, aj zásahov do
priebehu súťaže. TÚ aj minister dopravy Ľubomír Vážny porušenie zákona v súťaži
odmietli, úrad sa však námietkami zaoberá a prvostupňové rozhodnutie o podnete
prokuratúry by mal vydať v priebehu februára.
V rámci medzinárodnej skupiny Telefónica patrí Telefónica O2 Slovakia k skupine
Telefónica O2 Europe. Európska divízia patrí do skupiny Telefónica sídliacej vo Veľkej
Británii, ktorá má 37 mil. zákazníkov fixných a mobilných služieb. Celá skupina
Telefónica je z hľadiska trhovej kapitalizácie jednou z najväčších telekomunikačných
firiem na svete. Firma pôsobí v 23 krajinách a jej zákaznícka základňa predstavuje 196 mil.
zákazníkov.
3.3.1 Príchod Telefónici O2 Slovakia
Média nás informujú, že už čoskoro je to tu. A naozaj v piatok 02. februára 2007 spúšťa
komerčnú prevádzku náš nový tretí operátor Telefónica O2 Slovakia, čomu predchádzala
jeden a pol mesačná marketingová kampaň. Po polnoci už bolo možné prihlásenie za
pomoci ručnej voľby siete. Bolo potrebné navoliť operátora T-Mobile a telefón sa bez
problémov pripojil. Na displeji za niekoľko sekúnd blikol O2-SK, ktoré sa následne
zmenilo na T-Mobile SK. Na niektorých modeloch mobilných telefónov boli zobrazené
obe logá súčasne. Linka služieb zákazníkom od prvých minút doslova praskala vo švíkoch.
Z prvej testovacej SIM karty sa uskutočnili hovor tri minúty po polnoci a dovolať sa
15
podarilo po asi tridsiatich sekundách čakania. Na druhú kartu vyšiel rad až po pätnástich
minútach. Služby zákazníckej linky zatiaľ zabezpečovali pre naše O2 sesterská spoločnosť
v Českej Republike, preto aj väčšina operátoriek hovorí česky. Na každej SIM karte sú
automaticky aktivované služby CLIP (zobrazenie čísla volajúceho) i CLIR (skrytie vášho
čísla).
Náš nový operátor nám už pred spustením prevádzky ponúkal SIM karty prostredníctvom
svojich dílerov O2 anjelikova v cene 50SK s počiatočným kreditom 50SK. Takže aj keď
s malými technickými problémami už u nás funguje dlohočakávaný tretí operátor.Za
prvých 12 dní po začatí komerčnej prevádzky zaevidoval 110 tis. aktívnych zákazníkov.
Ďalší z celkového pôvodného počtu 600 tis. registrovaných záujemcov, ktorí sa registrovali
v rámci kampane O2 Jednotky, mali možnosť aktivovať si SIM karty do 31. marca.
28. februára 2007 Telefónica 02 otvorila svoju prvú značkovú predajňu v Bratislave.
V tento deň predstavil aj svoju historicky prvú ponuku dotovaných mobilných telefónov k
predplatenej sade O2 Narovinu a O2 Jednotka aj operátor Telefónica O2 Slovakia.
Prekvapivé sú ceny, v ktorých sa objavujú samé štvorky a deviatky, ktoré avizujú
príslušnosť k predvoľbe 0949.
Obr.2
Obr.3
Značková predajňa Telefónicy O2 v Bratislave
Operátor zatiaľ vo väčšej miere zabezpečuje prevádzku prostredníctvom siete spoločnosti
T-Mobile Slovensko, postupne ju však bude prepájať na vlastné základňové stanice. Tých
by mal do konca septembra vybudovať 400, o rok neskôr to bude dvojnásobok. Postup
času chce Telefónica O2
dosiahnuť takmer úplne pokrytie Slovenska vlastnými
16
základňovými stanicami. Národný roaming chce využívať len pri minime prípadov,
napríklad ak stavba základňovej stanice nebude mať ekonomické opodstatnenie. Na svojej
internetovej stránke Telefónica O2 uviedla, že chce v tomto roku dosiahnuť minimálne 5%
podiel na slovenskom mobilnom trhu. Podľa hrubého prepočtu to predstavuje vyše 250 tis.
Zákazníkov. Pritom už ku koncu februára využívalo služby operátora Telefónica O2 viac
ako 200 tisíc aktívnych zákazníkov.
17
4 Prierez históriou slovenských mobilných operátorov
Medzinárodná súťaž Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR na vybudovanie
a prevádzkovanie siete GSM na Slovensku bola vyhlásená 22. februára 1996 a ukončená
udelením licencií 4. septembra 1996. Samotné výberové konanie na Slovensku tiež
vzbudzovalo viaceré dohady. Víťazom sa stalo konzorcium SLOVTEL GSM, a.s., ktorý
združoval slovenské energetické podniky disponujúce vlastnou telekomunikačnou
infrašturktúrou (Slovenské elektrárne, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, š.p.,
Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava, Stredoslovenské energetické
závody, š.p., Žilina, Východoslovenské energetické závody, š.p., Košice a firmu HANCO
Bratislava, spol. s r.o.) a a zahraničného operátora France Telecom Mobiles International
stopercentnú dcérsku spoločnosť France Telecom, štvrtého najväčšieho prevádzkovateľa
telekomunikácií na
svete a tretieho prevádzkovateľa telefónov podľa normy GSM.
Transparency International k uvednej súťaži podala takéto stanovisko:
„Na Slovensku boli v roku 1996 pridelené dve licencie na prevádzkovanie digitálnej
rádiotelefónnej siete GSM. Prvá z licencií bola, na základe dohody medzi Federálnym
ministerstvom pôšt a telekomunikácií ČSFR, Správou pôšt a telekomunikácií, š.p.,
Bratislava a konzorciom Atlantic West B. V. z roku 1991, pridelená spoločnosti EuroTel
Bratislava, s.r.o.. EuroTel sa zaviazal splniť a garantovať podmienky súťaže, ktoré boli
stanovené pre udelenie druhej licencie.
Na druhú licenciu bola teda vyhlásená medzinárodná verejná súťaž, do ktorej sa však
zapojili iba dvaja uchádzači. Na vyhodnotenie ponúk bola stanovená medzinárodná
komisia. O držiteľovi druhej licencie rozhodlo ministerstvo na základe odporúčania
komisie. Stala sa ním spoločnosť France Telecom. Cena za licenciu na Slovensku, ktorú
stanovilo ministerstvo, bola 8 mil. USD (240 mil. SK). Táto spoločnosť získala licenciu na
prevádzkovanie GSM v Belgicku. Poplatok za získanie licencie nebol v Belgicku
vyhlásený, ale cena sa vygeneroval v súťaži. France Telecom tak za licenciu v roku 1996
zaplatil 1,5 mld. Belgických frankov(50 mil. USD).”
Pričom stojí za povšimnutie, že Belgicko so svojimi 10,2 miliónmi obyvateľov predstavuje
zhruba dvojnásobný trh oproti Slovensku, preto 6,25- krát nižší poplatok za licenciu bol
pre France Telecom skutočne rentabilný obchodný ťah.
18
4.1 Spustenie sietí GSM
Rok 1996 možno charakterizovať ako ďalší prelomový medzník v histórií mobilných
telekomunikácií na Slovensku. Presne 4. septembra 1996 udelilo Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR dve „Poverenia na prevádzkovanie verejných rádiotelefónnych
sietí GSM v pásme 900 MHz”, z ktoré získali EuroTel Bratislava,a.s. a konzorcium
SLOVTEL GSM ,a.s..
SLOVTEL GSM, a.s. začal okamžite po získaní licencie s výstavbou siete a 15. januára
1997 spustil komerčnú prevádzku v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Podľa
neoficiálnych informácií bola výstava často sprevádzaná aj nekalými praktikami.
Napriek možným pripomienkam k čistote niektorých postupov treba dať pred akceleráciou
slovenského mobilného nováčika klobúk dolu. Technológia firmy Nortel pre základňové
stanice v kontajnerovom vyhotovení sa osvedčila a firme sa podarilo v rekordnom tempe
budovať pokrytie siete. Ak sa aj spočiatku vyskytli problémy s jej kvalitou a
spoľahlivosťou, ukázalo sa, že zákazníci sú pomerne tolerantní a omnoho citlivejšie
reagujú na cenové aspekty komunikácie.
SLOVTEL GSM,a.s. sa zaviazal, že do štyroch mesiacov od udelenia licencie začne
komerčnú prevádzku a do 12-tich mesiacov pokryje signálom GSM územie s 90 %
obyvateľstva.
Obidva záväzky spoločnosť splnila, hoci k druhému zámeru sa mnohí odborníci, najmä z
tábora konkurencie stavali začiatkom roku 1997 skepticky. EuroTel si predsavzal v
polovici roku 1997 pokryť 45 % a na konci 70 % obyvateľstva, čo takisto predstavovalo
ambiciózny plán. Nakoniec sa mu podarilo do konca roku 1997 pokryť 87 % obyvateľstva.
EuroTel, a.s. však mohla ohroziť existujúca skutočnosť, ktorá nastala v Belgicku, keď
France Telecom ako mobilnom operátorov vstúpil na obsadený telekomunikačný trh a
nasadil zničujúcu stratégiu. Po celej krajne vybudoval takmer dokonalé pokrytie a až
potom spustil prevádzku siete , pričom nasadil dumpingové ceny hovorov. S
konkurenčným bojom už mal France Telecom jednoducho svoje skúsenosti, na Slovensku
použil taktiku, ktorá sa vo veľkej miere zhodovala s belgickou. Slogan „Aby ľudia spolu
19
hovorili“ jasne naznačoval zámer sprístupniť mobilnú komunikáciu širokým vrstvám
obyvateľstva.
Pred spustením komerčnej prevádzky sa 20. decembra 1996 SLOVTEL GSM premenoval
na GLOBTEL GSM a.s. a neskôr, 24. októbra 1997, názov korigoval na Globtel GSM a.s.
Náš prvý mobilný operátor so svojou perfektne fungujúcou predajnou a servisnou sieťou a
vybudovanou sieťou NMT, veľkú časť infraštruktúry (stožiare, prenosové trasy) bolo
možné využiť aj pre sieť GSM mal rozhodne lepšiu štartovaciu pozíciu. Napriek tomu po
udelení licencie EuroTel,a.s. s výstavbou GSM siete nezačal v dôsledku obštrukcií svojho
majoritného akcionára, ktorým bol prostredníctvom Slovenských telekomunikácií štát.
V novembri 1996 ešte nebola na svete dohoda akcionárov EuroTelu, a.s. o ďalšom postupe
v sieti GSM a jej budovanie stále nezačalo. Jadrom sporov boli údajne otázky spojené s
novou akciovou spoločnosťou, kde mal byť zvýraznený vplyv štátu. Podľa vyjadrenia
jedného z členov manažmentu dokonca americkí akcionári zvažovali možnosť vrátenia
GSM licencie a sústredenia aktivít na sieť NMT, vrátane ponuky dotovaných telefónov.
Takýto scenár vôbec nebol nerealistický a v nejednom prípade sa odohral v Rusku,
bývalých sovietskych republikách, či Rumunsku. Do siete NMT boli dodatočne
implementované niektoré služby pôvodne určené pre GSM (SMS správy, CLIP).
4.1.1 EuroTel Bratislava, a.s., a spúšťa sieť GSM
12. decembra 1996 bola zaregistrovaná firma EuroTel Bratislava, a.s. Mobilný operátor
investoval obrovské materiálne a finančné kapacity do výstavby GSM ústredne a siete, aby
o mesiac - 15. januára 1997 spustil skúšobnú prevádzku pre V.I.P. klientov zároveň s
komerčnou prevádzkou konkurencie.
Zo strany EuroTelu išlo o nevyhnutnosť, ale verejnosť už mesiace žila očakávaniami
príchodu GSM a svetaznalí biznis zákazníci považovali menšie a modernejšie GSM
telefóny za prestížnu záležitosť. Ak by im EuroTel nemal čo ponúknuť, hrozil ich odchod
ku konkurencii.
20
10.02.1997 EuroTel, a.s. spustil komerčnú prevádzku siete GSM , čo boli iba tri mesiace
po udelení licencie. Na prelome marca a apríla uviedol do ponuky prvý dotovaný mobilný
telefón Siemens S6. Podľa licenčných podmienok mohli operátori počas prvého roku
prevádzky uskutočniť dve dotačné akcie. A tak už začiatkom leta Eurotel, a.s. využil aj
druhú možnosť uskutočniť dotačnú ponuku, v ktorej propagoval mobilné telefóny značky
Dancall HP2711 a Philips Fizz - vyznačoval veľkými rozmermi v porovnaní s inými GSM
prístrojmi .
4.2 Rok 1998
Globtel GSM, a.s.
Vo februári zákazníci využívajúci predplatenú kartu Prima zaregistrovali 1.niekoľko
noviniek. V marci bola v rámci Mobilnej kancelárie uvedená služba Data Internet a SMS
Internet. Najväčšou udalosťou je dotačná akcia Jarná mobilizácia s telefónom Ericssonom
GA 628 za jednu slovenskú korunu – Globtel sa ako prvý mobilný operátor na Slovensku
rozhodol ponúknuť mobilný telefón za symbolickú cenu. Za prvý týždeň sa zrealizovalo
približne 30 000 aktivácií, pričom táto úspešná akcia skončila v júni s konečným počtom
približne 85 000 nových zákazníkov. V apríli bola spustená odkazová služba na Prime,
nové 2. Globtel správy (na mobilný telefón, fax, email, SMS telegram) spolu so službou
Info 350. V ďalších mesiacoch Globtel prináša dotačné akcie nielen pre bežných
zákazníkov, ale aj Firemnú mobilizáciu pre spoločnosti.V auguste je sprístupnená Hlasová
služba5 na čísle 905, ktorú v septembri dopĺňajú jedinečné služby Kontrola spotreby,
Teleplatba (od októbra prístupná aj zákazníkom Primy) a Zvýhodnené číslo. Business
zákazníci začínajú využívať Globtel Business služby (Podrobný rozpis hovorov, Správca
firemnej spotreby, Alarm atď.). Vo vianočnej akcii Zimné radovánky majú možnosť získať
jeden mesačný paušál zdarma nielen noví, ale aj existujúci zákazníci.
EuroTel Bratislava, a.s.
V apríli 1998 prišiel EuroTel s predplatenou kartou Doktor Mobil ako reakciou na Primu
od Globtelu a ako prvý začal v balíčku s predplatenou SIM kartou ponúkať aj telefón za
zvýhodnenú cenu. EuroTel spúšťa roaming v USA. V novembri tohto roku založil
vernostný klub EuroTel. V septembri sa sprístupňuje zákaznícka linka EuroTelu.
21
4.3 Rok 1999
Globtel GSM,a.s
V januári je predstavený nový užívateľský program Globtel 30 a do ponuky dotovaných
telefónov sa zaraďuje nová značka - Nokia. Vo februári Globtel uvádza službu
Medzinárodná linka G1, ktorá umožňuje volanie do zahraničia cez internet. Reakciou na
rozhodnutie Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR je zastavenie tejto služby po
týždňovej
prevádzke.
Od apríla 1999 majú možnosť zákazníci Globtelu využívať vernostný program Globtel
Plus, ktorý im prináša rôzne zľavy a zvýhodnené služby u partnerov programu. Na pozícií
generálneho riaditeľa nastali organizačné zmeny. Odchádza Bruno Duthoit a na jeho
miesto je vymenovaný doterajší riaditeľ Komerčného úseku Pavol Lančarič. Služba
Globtel kuriér, predstavená v júni, umožňuje zanechať odkaz na pevnej linke tým, ktorí nie
sú zastihnuteľní a nemajú odkazovač. Ako dôkaz svojej technologickej vyspelosti uvádza
Globtel na trh ako prvý mobilný operátor na Slovensku technológiu SIM Toolkit s podporu
služby Globtel Menu. Október prináša prvé výrazné zníženie cien za hovory. V polovici
novembra Globtel oficiálne spúšťa komerčnú prevádzku siete
v novom frekvenčnom
pásme GSM 1800. Pre špecifickú cieľovú skupinu sú uvedené programy SMS 500
(sluchovo postihnutí spoluobčania) a SMS 2000 (zákazníci s väčšími potrebami
odosielania SMS). V čase, keď sa spoločnosti Globtel podarí dosiahnuť certifikát
manažérstva kvality podľa normy ISO 900, je v sieti zároveň aktivovaný 500 000.
zákazník. Ako poďakovanie za vernosť Globtel umožňuje telefonovanie vo svojej sieti
zadarmo pre všetkých zákazníkov s ktorýmkoľvek užívateľským programom na Štedrý
deň. 24.12.1999 sa uskutočnilo približne 2 milióny hovorov.
EuroTel Bratislava ,a.s
V roku 1999 EuroTel, a.s. uvádza značku Easy, pomocou ktorej slávil Pyrrhovo víťazstvo,
keď sa stal lídrom na poli predplatených kariet. Keďže priemerný výnos na zákazníka je v
prípade prepaid kariet oproti paušálnym asi tretinový, už pár rokov sa všemožnými
metódami snažia obaja operátori svojich (prípadne aj konkurenčných) zákazníkov
využívajúcich služby predplatených kariet premigrovať na paušál. Po kontroverznom
tendri na GSM 1800, ktorý zmaril príchod potenciálneho tretieho operátora, získali
licenciu na sieť 1800 MHz aj EuroTel. Prvý hovor v sieti GSM 1800 sa uskutočnil 9. júla
1999. Ďalšiu službu, ktorú spúšťa EuroTel Ty a Ja, môžu zákazníci získať zľavu 50 % na
22
volania na vybrané číslo. Po prvý raz možno použiť voľné minúty na hovory do pevnej
siete, ale aj do konkurenčnej mobilnej siete. Nastali i dlhoočakávané veľké zmeny vo
vedení, generálneho riaditeľa Artura Bobovnického strieda nový generálny riaditeľ Jozef
Bárta. V októbri sa uskutočnilo komerčné spustenie siete GSM 1800.
4.4 Rok 2000
Globtel GSM, a.s
Prechod na rok 2000 zvládla spoločnosť Globtel bez problémov. V januári sa predstavuje
služba Globtel Infocentrum, ktorá umožňuje získať informácie či už o počasí, kultúrnom
programe, cestovnom poriadku a ďalšie. Po roku je znova spustená Medzinárodná linka
G1; tento krát definitívne. Globtel zároveň deklaruje, že rok 2000 bude rokom
starostlivosti o zákazníkov, čoho prvým dôkazom sú víkendové hovory zdarma v sieti
Globtel po vyčerpaní paušálu (užívateľský program Globtel 50 a viac). Vo februári 2000 sa
užívateľom Primy predstavuje niekoľko zmien: zníženie cien, možnosť odosielania SMS,
služba CLIP, nová stieracia karta v hodnote 690 Sk + bonus 60 Sk, predĺžená platnosť
kreditu a možnosti byť zastihnuteľný po jeho vyčerpaní – celkovo na 1 rok. Na jar 2000 sa
končia záväzky z najväčšej dotačnej akcie Jarnú mobilizáciu a ponuku výmeny telefónu so
špeciálnymi bonusmi mohli využiť všetci zákaznície, ktorí sa rozhodli naďalej ostať verní
Globtelu
aj
po
vypršaní
záväzku.
Všetci, ktorí využívajú služby Globtelu dva roky a viac, majú po dovŕšení tejto doby
aktivované
služby
CLIP
a
Globtel
správy
bez
mesačných
poplatkov.
Od konca marca je Globtel Infocentrum prístupné nielen zákazníkom Globtelu, ale aj
účastníkom iných sietí. Licencia na GSM 1800 je plnená v predstihu; v apríli je okrem
Bratislavy pokrytá aj Banská Bystrica, ďalej Košice, Žilina a Prešov, postupne aj ďalšie
mestá na Slovensku. Po oficiálnom potvrdení finančných výsledkov spoločnosť prvýkrát
ohlasuje čistý zisk vo výške 54 miliónov Sk za rok 1999.
Od mája môžu zákazníci využívať výhodnú službu počas pobytu v zahraničí Roaming
2000, Medzinárodná linka G1 znižuje ceny a rozširuje počet krajín, pričom je už prístupná
aj užívateľom Primy. Pre záujemcov o predplatenú kartu je v akcii Prima balík s telefónom
a nová stieracia karta v hodnote 199 Sk.
23
Dovolenkové obdobie zákazníkom spríjemňuje Letná SMS hra, ktorá sa teší rekordnému
záujmu. V jesennej akcii je zákazníkom znova ponúknutý telefón za korunu, tento krát
Panasonic GD 30. Po troch týždňoch sú zásoby vypredané, v ponuke ho za rovnakú cenu
nahrádza Siemens C25. Historickým dňom pre predplatenú kartu Prima je 8. september,
kedy Globtel uvádza sekundovú tarifikáciu; po ďalších troch týždňoch sa znižujú ceny
hovorov.
Koncom septembra Riadiaci výbor pre predaj 36%-ného balíka akcií Globtelu, ktoré
vlastnia štátne podniky, oznamuje, že aj napriek pripravenosti firmy a realizácii všetkých
potrebných krokov, sa IPO zatiaľ neuskutoční kvôli nevýhodnej situácii na svetových
15telekomunikačných
trhoch.
Aj október je prelomovým mesiacom: Globtel sa definitívne lúči s minútami, keď pre
svojich zákazníkov s užívateľskými programami spúšťa tarifikáciu po 30 sekundách.
Zákazníci si môžu vybrať z rozšírenej ponuky užívateľských programov, kde navyše nájdu
Globtel 80 a Globtel 2500. Po niekoľkých mesiacoch testovacej prevádzky je komerčne
predstavená služba Globtel WAP s jedinečnými výhodami. Vianočná ponuka pre
zákazníkov využívajúcich služby Prima je obohatená balíkom s telefónom Ericsson
A1018s, ktorého cena sa v decembri znižuje na bezkonkurenčných 2000 Sk. Mimoriadny
záujem verejnosti spôsobí jeho vypredanie v priebehu troch dní. Užívatelia Prima kariet si
môžu kredit v hodnote 490 Sk a 690 Sk+60 Sk bonus dobíjať aj pomocou CD nosičov s
výberom slovenskej hudby. Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
akcionárov Globtel kúpi 85% akcií spoločnosti GlobtelNet, ktoré pôvodne vlastnil
majoritný akcionár Globtelu France Telecom. Volanie zadarmo počas vianočných sviatkov
je prístupné celej zákazníckej báze – na Štedrý deň pre zákazníkov s užívateľskými
programami, na 1. sviatok vianočný pre užívateľov karty Prima. Celkový počet aktivácií
presiahne na konci decembra hranicu 800 tisíc.
EuroTel Bratislava, a.s.
Rok 2000 sa stal rokom zrodu mobilného internetu na Slovensku. Ako prvý sprístupnil
komerčný prístup na internet z mobilného telefónu EuroTel v auguste 2000. Na malú
radosť klientov išlo o technológiu 20 CSD (časová tarifikácia, rýchlosť 9,6 kbit/s). Predaj
časti Slovenských telekomunikácií spoločnosti Deutsche Telekom zasiahol aj orgány
EuroTelu. V tomto roku došlo k zmenám aj u amerických vlastníkov EuroTelu, keď sa
nástupcom Bell Atlantic v konzorciu Atlantic West B.V. stáva Verizon. EuroTel spúšťa
službu EuroTell Intercall 33 – lacnejšie volania do zahraničia. V októbri bola spustená
24
služba21 Mobil Banking. Užívateľov dobíjacej karty Easy určite potešil bonus, ktorý
získajú za každý prichádzajúcu hovor. Takisto ani EuroTel počas Vianoc nezaháľal a tiež
spustil neobmedzené volania počas Vianočných sviatkov
4.5 Rok 2001
Globtel GSM,a.s
V Globteli sa zaviedla 30-sekundová tarifikácia, čo potešilo hlavne zákazníkov, ktorý
uskutočňujú krátke hovory Globtel uvádza, že táto tarifikácia je veľmi výhodná, pretože
približne 2/3 všetkých hovorov užívateľov spoločnosti Globtel sú v dĺžke do 1 minúty,
kedy sú hovory cenovo lacnejšie resp. rovnaké ako u spoločnosti EuroTel /prvá minúta sa
účtuje ako celá a potom po 1 sekunde/. V októbri získal Globtel ako prvý miliónteho
zákazníka. V tomto roku bolo zavedená aktivácia služby Roaming 2000 bez depozitu pre
verných zákazníkov. Takisto je možne si už túto službu aktivovať aj na predplatených
kartách Prima s možnosťou plnohodnotného využitia. Ďalšie služby, ktoré pribudli je
GSM – banking, možnosť hlasovania cez SMS správy v reláciách na TV obrazovkách,
SMS chat a tipovanie Niké. Užívatelia Prima kariet si môžu obnoviť kredit
prostredníctvom bankomatov Slovenskej sporiteľne a služby Teleplatba s 10% bonusom
z hodnoty dobíjaného kreditu.
EuroTel Bratislava, a.s.
V januári 2001 prekonal EuroTel hranicu 500 000 zákazníkov, 60 % z nich tvorili
používatelia predplatených kariet Easy. Postupne operátor zaviedol sekundovú tarifikáciu
pre všetkých klientov. V máji bola spustená služba Elektronický účet. Víkendové a nočné
hovory EuroTel poskytol zadarmo. Od 01. júna zaviedla spoločnosť EuroTel nový spôsob
účtovania hovorov pre užívateľské programy. Každý hovor v dĺžke nad 1 minútu bude
účtovaný po prvej minúte po sekundách. Medzinárodné hovory a hovory Intercall 33 sa
účtujú naďalej po minútach ako doposiaľ.
25
Anlýza nového účtovania hovorov spoločnosti EuroTel pre užívateľské programy
Tempo a spoločnosti Globtel:
-Tarifikácia spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. -každý hovor v dĺžke nad 1 minútu
bude účtovaný po prvej minúte v sekundovej tarifikácií
Príklad: hovor v dĺžke 1 min 23 sekúnd bude účtovaný nasledovne: Prvá minúta sa účtuje
vždy ako celá minúta s príslušnou tarifikáciou, zvyšných 23 sekúnd bude ocenených
podielovou časťou 23/60 z ceny príslušnej minútovej tarify. Hovory kratšie ako 1 minúta
budú vždy účtová tarifou za 1 minútu podľa príslušného typu hovoru.
-Tarifikácia spoločnosti Globtel GSM, a.s. – 30 sekundová tarifikácia
Príklad: Pri užívateľskom programe Globtel 30 môže užívateľ uskutočniť maximálne 60
hovorov z predplatených minút (30 minút / 30 sekúnd sa rovná 60 hovorov). Pri
užívateľskom programe Tempo 30 môže užívateľ uskutočniť maximálne 30 hovorov z
preplatených minút (30 minút /1 minúta sa rovná 30 hovorov)
4.6 Rok 2002
Orange Slovensko, a.s.
Spoločnosť Orange sa v júli stala držiteľom licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie
verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej
telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete. Orange
v auguste, ako prvá telekomunikačná spoločnosť na Slovensku, priniesol zákazníkom
službu Prenosné minúty. Užívatelia programov Paušál 60 až Paušál 250, ktorí z rôznych
dôvodov neminú predplatené minúty svojho Paušálu v bežnom fakturačnom období, si ich
budú môcť vďaka tejto službe preniesť a pretelefonovať v ďalšom fakturačnom období.
Užívatelia programu Paušál 500 budú mať k dispozícii 500 a užívatelia programu Paušál
1000 až 1000 bezplatných minút, ktoré môžu po vyčerpaní predplatených minút v Paušále
pretelefonovať v sobotu a dňoch pracovného pokoja. Orange spustil sekundovú tarifikáciu
aj na hovory do zahraničia. Orange j ako prvý predstavil lokalizačné služby a možnosť
platby za tovar prostredníctvo Orange teleplatby resp. priamo cez telefón zavolaním na
krátke a bezplatné číslo 777. V tomto roku spustila spoločnosť Orange prenos dát cez
GPRS a s tým všetky s
26
EuroTel Bratislava, a.s.
Rok 2002 priniesol žatvu na poli dátových služieb, pričom EuroTel si pripísal viaceré
prvenstvá. 9. septembra spustil komerčnú prevádzku GPRS a mesiac nato sprístupnil aj
správy MMS, ktoré sú dostupnosťou GPRS podmienené. V októbri zo siete EuroTel bola
zaslaná prvá MMS správa na Slovensku. MMSku odoslal na slávnostnej párty spevák
Pavol Habera plaveckej hviezde Martine Moravcovej.V tomto roku EuroTel zaviedol aj
dátové prenosy na báze technológie HSCSD pod názvom High Speed Data. Marec 2002
bol ďalším míľnikom na ceste vývoja spoločnosti, keď prekonala hranicu 1 milión
účastníkov. 2. júla takisto aj EuroTelu bola udelená licencia na sieť 3. generácie UMTS,
(Tretí operátor sa napriek falošným poplachom opäť a definitívne nekonal.) . EuroTel tiež
uviedol službu Presun voľných minút pre programy Viac a Plus. Hneď na to spustil službu
InfoDavka. Služba obsahuje balík siedmich SMS správ s aktuálnymi informáciami pre
daný deň. V súvislosti s voľbami EuroTel spustil spoločne so spravodajskou televíziou
TA3 službu Volebné SMS spravodajstvo
TA3. Prostredníctvom tejto služby budú
zákazníci dostávať aktuálne volebné spravodajstvo, preferencie strán, analýzy a fakty
z politickej scény priamo na displej mobilného telefónu.
4.7 Rok 2003
Orange Slovensko, a.s.
V tomto roku získal Orange ocenenie Firma roka 2003. Orange uviedol novú informačnú
službu Dopravné správy rádia Expres. V roamingu už môžeme využívať aj dátové služby
a to v sieti českého operátora EuroTel Praha a v rakúskej sieti One operátora Connect
Austria. Zákazníci Orangeu majú možnosť využívať Dátové služby a od paušálu P60 až
P250 ponúka Orange doaktivovať si Doplnkové minúty. Pre užívateľov preplatených kariet
je tu nový spôsob navyšovania kreditu a to prenos kreditu medzi jednotlivými
predplatenými kartami, takže stačí ak si jeden užívateľ obnoví štandartným spôsobom
kredit a rozpošle ho ostatným známym, ktorí užívajú Prima kartu. Už v tomto roku získal
Orange dvojmiliónteho zákazníka. Podľa štatistík počas Štedrého večera a vianočných
sviatkov sa spracovalo 81,9 mil. SMS správ a 26,7 mil. hovorov.
27
EuroTel Bratislava, a.s.
V roku 2003 EuroTel naďalej akcentuje dátové služby, keď ako prvý spustil medzinárodný
GPRS roaming (02/2003) a testovaciu prevádzku Wi-Fi, bezdrôtového pripojenia, pod
názvom EuroTel HotSpot. Pokusom atakovať segment živnostníkov a iných menších
podnikateľov bol program s degresívnou tarifikáciou BiznisViac, ktorý je dnes už v útlme.
V tomto roku EuroTel ako prvý zaviedol technológiu WAP 2.0, rozširujúcu možnosti
prehliadania internetových stránok na displeji mobilného telefónu.
28
Tab.1:Porovnanie benefitov paušálov
spoločnosti Oange Slovensko, a.s. a EuroTel
Bratislava, a.s. za rok 2003
Orange, a.s.
EuroTel, a.s.
Oddychové hovory
Víkendové hovory
- dvojnásobok predplatených minút do siete
- dvojnásobok predplatených minút cez
Orange SK využiteľných cez soboty, dni
víkendy po prevolaní predplatených minút.
pracovného pokoja a cez pracovné dni od
22,00 hod do 07,00 hod po prevolaní
predplatených minút.
Vaše SMS
20 SMS zdarma
–9 hodín denne zasielanie SMS správ za
-ku všetkým paušálom, všetky ďalšie SMS
1,50 Sk.
správy sa spoplatňujú 2,50 Sk
Paušál P60
Program Partner
-poskytuje o 5 minút viac ako konkurenčnú – možnosť aktivácie max. 3 čísiel na jeden
paušál Viac 55 pri rovnakom mesačnom
paušál.
poplatku 399 SK
Medzinárodná linka G1
-sekundová tarifikácia pre medzinárodné
hovory
29
Tab.2 : Porovnanie predplatených kariet Prima a Easy
Prima
Easy
Cena – 444 Sk – obsahuje 300 Sk kredit, Cena –300 Sk – obsahuje 300 Sk kredit
Variant SMS –na 30 dní od aktivácie, CLIP
– na 30 dní od aktivácie
Výhodnejšie hovory vo vlastnej sieti po Slabá prevádzka cez pracovné dni o 4
20,00 do 06,00 hod cez pracovné dni o 26 % hodiny dlhšia /od 18,00 do 08,00 hod/
Výhodnejšie hovory do ostatných sietí SR Lacnejšie hovory cez slabú prevádzku do
cez silnú prevádzku o 7%.
ostatných sietí SR o 5%.
SMS správy lacnejšie o 33%
4.8 Rok 2004
EuroTel, Bratislava, a.s. / T-mobile Slovensko, a.s.
Rok 2004 nesie ešte výraznejšiu pečať dátových služieb ako ten predošlý. Masové šírenie
GPRS vyzdvihlo mobilné dáta z deklaratívnej polohy do reality. Prístup do internetu cez
mobil sa stal každodenným chlebíkom pre desaťtisíce Slovákov. Zásluhu na tom mali
najmä GPRS programy oboch mobilných operátorov. EuroTel priniesol ako reakciu na
program konkurencie s 1 GBový limitom prvý neobmedzený GPRS paušál s názvom
DataNonstop. Spočiatku boli vstupné bariéry vysoké (od programu 100Viac), ale postupne
sa znižovali až na úroveň bezpaušálovej karty so službou Partner.. Aby toho bolo viac, od
1.6.2004 spúšťa EuroTel komerčnú prevádzku, v tom čase v šiestich krajských mestách (v
Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne a Prešove). Začala sa rozsiahla
kampaň na pokročilú službu z oblasti 3G pod názvom SuperSPEED. Vzhľadom na
nedostupnosť vhodných terminálov a symbolické pokrytie išlo však skôr o imidžovú
záležitosť. Jednou z kľúčových udalostí roku 2004 bolo odkúpenie 49 % akcií EuroTelu od
konzorcia Atlantic West B.V. spoločnosťou Slovak Telecom, ktorá sa tak stala
31.decembra 2004 jeho stopercentným vlastníkom. Už od začiatku transakcie sa
špekulovalo o zmene značky EuroTelu na T-Mobile.
30
Tab.3: Porovnanie Vianočnej ponuky 2004 spoločností Orange Slovensko, a.s. a EuroTel
Bratislava, a.s.
Názov ponuky
Telefóny
Orange,a.s.
EuroTel,a.s.
Vianočná akvizičná ponuka –
platnosť do 13.01.2005
Vianočná akvizičná ponuka
- platnosť do 31.12.2004
17 typov mobilných telefónov
20 typov mobilných
telefónov
-všetky od 1Sk podľa Paušálu
-8 z nich aj za 1 Sk podľa
Paušálu
Aktivácia za 99 Sk
Aktivačný poplatok Aktivácia za 1Sk
1 mesačný paušál za 1Sk
P 50+SMS)
(od Cestovná taška
Možnosť výberu jedného z 5
balíčkov na 12 mesiacov
Kupón – kredit v hodíte od 100 od 1 zadarmo:
(od 55 Viac)- nad Paušál
mil.Sk od P50+SMS
1.Štedré víkendy – 1000 min
ET, 100 SMS ET, 100 MMS
ET cez víkendy a sviatky
Bonusy
Kupón – Orange World maxi na 1 až
3 mesiace zadarmo
(od P 2.Oddychové minúty –100
min ET –prac. dni od 18,00
50+SMS)
do 08,00 hod.
3. Viac minút – 20 min
všetky siete
Možnosť skrátenia záväzku na 18
mesiacov
(od P
50+SMS)
4.Viac SMS – 50SMS všetky
siete
5.Viac MMS –20MMS ET
150 SMS v sieti OSK mesačne, na 6
mesiacov
- pri zmene Primy na
Paušál (od P 50+SMS)
bonus platí do 30.11.2004
31
4.9 Rok 2005
Orange Slovensko, a.s.
Do pozície plnohodnotnej alternatívy pevnej linky s najbežnejším volacím programom
Orange postavil ponuku exkluzívneho GSM stolového telefónu Priama linka. V oblasti
produktov a služieb bol rok 2005 pre Orange Slovensko jednoznačne rokom dát, inovácií a
nových služieb. Technológiu rýchlych dátových prenosov v mobilnej sieti EDGE
predstavili v atraktívnej podobe produktu Orange internet. Táto služba priniesla po
prvýkrát na slovenský trh internetové pripojenie s jednoduchou inštaláciou za výhodnú
cenu. Mobilný internet sa tak prvýkrát stal plnohodnotným substitútom pevného pripojenia
najbežnejším spôsobom. Orange ako prvý operátor priniesol na trh produkt založený na
USB modeme za korunu so samostatnou SIM kartou. Zámerom Orangeu je byť hlavným
poskytovateľom telekomunikačných služieb pre svojich zákazníkov.
Jednou z oblastí, na ktoré sa v rámci stratégie spoločensky zodpovedného podnikania v
roku 2005 sústredili, boli projekty environmentálneho riadenia procesov. Ako jeden
z kľúčových projektov v roku 2005 zatiaľ ako jediný z operátorov uviedli bezplatnú
Elektronickú faktúru, ktorá nielen uľahčuje fakturáciu,ale výraznou úsporou papiera
prispieva aj k ochrane životného prostredia. Elektronickú faktúru ku koncu roka 2005
využívalo už 25-tisíc zákazníkov Orangeu. Výhodnú ponuku služby Orange internetu
podporili ponukou značkového laptopu.
Orange bezplatne sprísutpnil službu Obrazové správy všetkým zákazníkov vrátane
predplatenej karty Prima. Významnou inováciou v rámci komerčných ponúk Orangeu bol
prvý balík predplatenej služby Prima s telefónom za korunu s možnosťou prevolať cenu
balíka vo forme kreditu. V auguste Orange uviedol nové mesačné programy Biznis paušál
uni, ktoré umožňujú výhodnejšiu komunikáciu firemných zákazníkov a živnostníkov
a odzrkadľujú ich špeciálne komunikačné potreby. Orange ako prvý operátor na Slovensku
oznámil spustenie testovacej prevádzky mobilnej siete tretej generácie v štandarde UMTS
a demonštroval prvý videohovor. Potvrdil tým pozíciu technologického lídra na trhu.
Strategickou novinkou sa v roku 2005 stala služba Orange biznis mail, ktorá umožňuje
plnohodnotnú mobilitu pri práci so službami e-mailového systému a prístup k osobným
dátam na firemnom serveri v reálnom čase. Orange v septembri aj ponukou kolekcie
nových, tzv. kreditných, paušálov. Tie poskytujú zákazníkom slobodu výberu a umožňujú
čerpanie predplateného kreditu na hovory alebo SMS správy spôsobom, ktorý im najviac
vyhovuje. Orange ako prvý operátor na trhu znížil tarifikačný impulz zo 100 kB na 10 kB
32
pri mobilných dátových službách, čím výrazne znížil náklady svojich zákazníkov na dátový
roaming.
V spolupráci s humanitárnou organizáciou Človek v ohrození prostredníctvom Konta
Orange spustili mobilnú finančnú zbierku na pomoc obetiam zemetrasenia v Pakistane.
Prostredníctvom Konta Orange tiež vyhlásili v poradí už tretí ročník úspešného
charitatívneho garantového programu Darujte Vianoce, ktorý sprevádzala aj mobilná
finančná zbierka. V novembri na
trhu výrazne zarezonovala predvianočná nádielka
Orangeu. V rámci špeciálnej komerčnej akcie ponúkli nové kreditné paušály Paušál 499 Sk
a Paušál 299 Sk, ktoré umožňujú volať vo vlastnej sieti bezplatne. Pre záujemcov o ostatné
volacie programy priniesli akciu Happy Day s možnosťou vybrať si jeden deň v týždni,
počas ktorého budú ich volania bezplatné. Prelomovou bola veľká vianočná hra Orangeu, v
rámci ktorej v decembri každý deň odmeňovali nových aj verných zákazníkov dvoma
osobnými automobilmi Peugeot 307. Počas Štedrého dňa, vianočných sviatkov, Silvestra a
Nového roka poslali zákazníci rekordný počet 33,9 milióna SMS správ a uskutočnili viac
ako 48,2 milióna hovorov. Štedrý deň bol rekordným aj pre obrazové správy, ktorých počet
dosiahol hodnotu 128-tisíc.
T-mobile Slovensko, a.s.
Tradičnú predvianočnú vojnu o zákazníka na konci minulého roku vystriedalo začiatkom
roku 2005 ticho pred búrkou. Mlčanie prerušil Orange prekvapujúcim spustením EDGE a
masívnou ofenzívou na viacerých frontoch. Zaútočil na Slovak Telecom na poli
broadbandu aj na poli hlasových služieb. Intenzívnu kampaň na EDGE s dotovaným
modemom vnímal pozorne aj EuroTel. Až tlak konkurencie ho prinútil zverejniť údaje o
pokrytí a počtoch svojich EDGE zákazníkov, ale promptne zareagoval aj na inovované
dátové programy Orangeu. Od 1. marca 2005 uviedol bezprecedentný InternetNonstop –
najlacnejší mobilný prístup do internetu v kvalite GPRS, alebo EDGE (podľa pokrytia). Od
1. apríla zaradil navyše EuroTel do svojho portfólia aj externý EDGE modem ZadaCOM
(navyše za 1 Sk), čím anuloval poslednú výhodu konkurenčného Orangeu v tejto oblasti.
11. apríla 2005 ohlásil EuroTel oficiálne začatie procesu transformácie na značku TMobile, ktorý sa má zavŕšiť 2.mája a začleniť sa do skupiny T-Mobile International, jednej
z najväčších spoločností na svete a vôbec najväčšieho mobilného operátora strednej
a východnej Európy .Už pred týmto termínom zmizli v značkových a firemných
predajniach modré steny a ďalšie insígnie EuroTelu a v týchto dňoch sa postupne mení
dizajn predajní. Na fasádach je možné vidieť nové, striedmejšie logá T-Mobileu.
33
EuroTel teda prežíva posledné týždne svojej 14-ročnej existencie. V tej či onej forme bolo
značkou modrého operátora za toto obdobie dotknutých oveľa viac obyvateľov Slovenska
než je takmer dvojmiliónová armáda jeho klientov. V posledných rokoch, najmä počas
šéfovania súčasného generálneho riaditeľa R. Chvátala sa operátor postupne profiloval z
polohy „menší a drahší, ale kvalitnejší a technologická jednotka“ do pragmatickejšej
polohy príjimanie inovácie, ale za prijateľné ceny. Táto politika priniesla svoje ovocie v
postupnej erózii trhového podielu konkurencie.
4.10 Rok 2006
Orange Slovensko, a.s.
Po niekoľkomesačnej testovacej prevádzke sprístupňuje Orange od 17. marca komerčnú
prevádzku služieb svojej novej mobilnej siete tretej generácie (3G) v štandarde UMTS.
Komerčnú prevádzku
siete UMTS spúšta v ôsmich slovenských mestách s novými
službami ako sú mobilná televízia , video či audio na želanie a ponúka mobilné zariadenia
s podporou 3G už od jednej koruny. Nové možnosti mobilnej komunikácie, ako sú
napríklad videotelefonovanie, kvalitné vysokorýchlostné pripojenie na
intenet, rýchle
sťahovanie hudby a videa alebo sledovanie televízneho vysielania prostredníctvom
mobilných telefónov si môžu od 17. marca vychutnať už aj zákazníci na Slovensku so
službami mobilnej siete tretej generácie Orangeu, a to nielen v Bratislave, ale aj v ďalších
slovenských mestách. Ku dňu spustenia komerčnej prevádzky pokrýva signálom UMTS
spolu osem slovenských miest - okrem Bratislavy aj Košice, Prešov, Banskú Bystricu,
Žilinu, Trnavu, Martin a Vrútky, čo predstavuje približne 15,5 % populácie SR.
Rozširovanie pokrytia bude pokračovať a do konca roka 2006 by malo mať prístup k
mobilnej sieti tretej generácie približne 43 % Slovákov. Dva mobilné telefóny za jedinú
korunu môžu získať všetci firemní zákazníci, ktorí sa v jeden deň zaviažu k využívaniu
vybraných paušálov minimálne na dvoch SIM kartách k čomu stačí podpísať 2 dodatky k
zmluve o pripojení.
Prima Štart, ktorý obsahuje úvodný kredit vo výške 300 korún, Prima variant mesiac v
hodnote 79 korún a službu CLIP na 30 dní bezplatne, môžu teraz zákazníci Orangeu získať
v limitovanej sérii za 222 Sk (pôvodná cena bola 444 Sk).
29. mája 2006 je konečne spustená služba Prenositeľnosť mobilného telefónneho čísla.
Zákazníci, ktorí sa rozhodnú prejsť do konkurenčnej siete mobilného operátrora,
34
konkrétne T-Mobileu, už neprídu o svoje pôvodné telefónne číslo a pokojne ho môžu
využívať naďalej v sieti T-Mobile.
Zaujímavé letné prekvapenie pripravil Orange pre svojich zákazníkov mesačných
paušálov. Až do konca augusta budú každý deň dve hodiny
posielať SMS správy a
obrazové správy zadarmo.
Od novembra sa rýchlosť Orange internetu expres v 3G/HSDPA bude v porovnaní
zdvojnásobuje pre zákazníkov, ktorí si k tejto službe vyberú nový USB modem Huawei
E220. Podporuje rýchlosti do 3.6 Mbit/s a umožňuje tak naplno využiť súčasnú maximálnu
rýchlosť siete 3G s nadstavbou HSDPA od Orangeu.
V novembri Orange rozdáva desaťtisíc korún všetkým, ktorí sa nevedia dočkať Vianoc,
verným prináša Maxi víkendy, Bezplatné hovory až na dva roky, laptop na splátky za
korunu, výhodné ceny mobilného internetu, či paušál, za ktorý sa neplatí , čo ešte nie je
zďaleka všetko. Skutočné vianočné prekvapenie zažili zákazníci vďaka Orangeu naplno
od 23. novembra. Každý, kto od 23. novembra podpísal nový dodatok k zmluve o pripojení
k vybranému hlasovému alebo SMS mesačnému programu, bol zaradený do žrebovania o
jeden zo 48 štýlových Mercedesov Triedy A. Dva nové Mercedesy mal Orange pripravené
pre svojich zákazníkov každý deň až do Vianoc.
T-Mobile Slovensko, a.s.
26. január 2006 spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s., oznámila, že počet zákazníkov ku
koncu roka 2005 dosiahol 2 021 744, čo predstavuje 6% nárast.
Spoločnosť T-Mobile prináša ako prvý operátor na Slovensku svojim zákazníkom UMTS
technológiu (Universal Mobile Telecommunication System) tretej generácie označovanú aj
stručne ako 3G. Vďaka UMTS FDD môžu zákazníci komunikovať so svojimi blízkymi
nielen prostredníctvom hlasu, ale aj obrazu a priamo ich vidieť na displeji svojho
mobilného telefónu. T-Mobile Slovensko tak prináša svojim zákazníkom nový rozmer
komunikácie .
Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s., od 1. marca 2006 spája existujúce infolinky určené
Easy zákazníkom do linky 12 350. Zákazníci si tak na jedinom čísle dobijú kredit, získajú
informácie o aktuálnej ponuke či aktivujú a deaktivujú služby.
Spoločnosť T-Mobile Slovensko v rámci skvalitňovania služieb a zjednodušovania
prístupu k nim zlučuje aj existujúce infolinky určené pre Easy zákazníkov do jedného čísla
12350.
35
Od 29. mája T-Mobile po dohode s konkurenčným operátorom Orange spúšťa službu
Prenesenie čísla. Zákazníci zvyknutí na svoje mobilné telefónne číslo v sieti
konkurenčného operátora, ktorí chcú využívať výhody T-Mobilu, budú môcť odteraz
požiadať o prenesenie svojho čísla.
Mobile Slovensko aj toto leto pripravil pre svojich zákazníkov mesačných programov
výhody so službou Svetový roaming. Počas svojej zahraničnej dovolenky môžu byť
bezplatne v spojení so svojimi blízkymi či obchodnými partnermi v T-Mobile krajinách a
to Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, USA, Holandsko, Veľká Británia a
Nemecko.
Vďaka službe Svetový roaming od T-Mobilu môžu zákazníci od 15. júna 2006 do 31.
augusta 2006 v čase od 17.00 do 20.00 hod. miestneho času vo všetkých sieťach T-Mobile
operátorov prijímať hovory, posielať SMS a dokonca aj MMS správy úplne zadarmo.
T-Mobile Slovensko pripravil krátko po uvedení služby Prenesenie čísla aj novú službu –
Kam volám. Vďaka službe Kam volám si budú môcť všetci zákazníci T-Mobilu
automaticky a bez námahy overiť pred uskutočnením hovoru, do ktorej siete volajú a mať
kontrolu nad svojou spotrebou. T-Mobile tak reaguje na požiadavky svojich zákazníkov a
prináša službu, o ktorú prejavil trh veľký záujem. Dobrou správou pre užívateľov internetu
je zvyšovanie rýchlosť služby Rýchly internet až na 5,3 Mb/s a navyše od 22. augusta
prináša svojim zákazníkom možnosť využívať v sieti UMTS technologickú nadstavbu
HSDPA. Tá im umožní pripojiť sa so svojim mobilným zariadením do internetu
rýchlosťou až 3,6 Mb/s.
Vďaka programom Podnikateľ získajú zákazníci viac voľných minút do všetkých sietí za
menej peňazí. Podnikatelia a firmy si v T-Mobile teraz môžu vybrať optimálny program,
ktorý najviac zodpovedá ich požiadavkám na komunikáciu so svojimi zákazníkmi a
partnermi. Vybrať si môžu spomedzi štyroch programov Podnikateľ 90, 150, 300 a 600,
ktoré sa líšia mesačným poplatkom, počtom voľných minút a cenou za minútu hovoru po
ich prečerpaní. Čím viac voľných minút si zákazník zvolí v základnom programe, tým je
pre neho volanie výhodnejšie.
28. novembera T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia oznamujú, že podpísali
dohodu o národnom roamingu. Zmluva o národnom roamingu znamená, že Telefónica O2
Slovakia bude v úvodnej fáze poskytovať svoje služby čiastočne v sieti T-Mobile
Slovensko.
36
Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s., pripravila pre svojich zákazníkov vianočnú hru
Miliónové Vianoce, v ktorej rozdelí až 60 miliónov korún. Každý zákazník, ktorý si od 1.
novembra do 23. decembra 2006 aktivuje niektorý z vybraných programov alebo služieb
T-Mobilu, získa možnosť hrať o 60 x 1 milión Sk.
Aj tento rok bola pripravená štedrá vianočná ponuka. Vďaka nej si budú môcť zákazníci
T- Mobilu počas 12 mesiacov dopriať dvakrát viac komunikácie so svojimi blízkymi v
ktorejkoľvek sieti na Slovensku. Zákazníci si až do konca roka môžu k svojim mesačným
programom aktivovať službu Rýchly internet 2 a využívať ju až 6 mesiacov úplne
zadarmo. Súčasťou štedrej vianočnej ponuky boli
aj Easy karty so 100-korunovým
kreditom iba za 99 Sk. Na zákazníkov čakala aj vianočná ponuka mobilných telefńov od
1SK.
Každý zákazník, ktorý si v T-Mobile od 2. novembra do 31. decembra 2006 aktivoval
niektorý z mesačných programov Relax 60 či 55Viac a vyššie, získal dvojnásobný počet
voľných minút do všetkých sietí na Slovensku. Zákazníkom, ktorí sa rozhodli využívať
programy Fix 300 Sk alebo Fix 500 Sk, T-Mobile každý mesiac zdvojnásobí ich
predplatený kredit. Ten môžu využiť na telefonovanie a posielanie SMS alebo MMS správ
rovnako do všetkých slovenských sietí.
Graf1: Počet zákazníkov slovenských mobilných operátorov za obdobie od roku1997 do
roku 2006
Počet zákazníkov
3500
Globtel/ Orange
3000
EuroTel/T-mobile
3009
2519
2500
2361
2065
1915
2000
1713
Počet (v tisícoch)
1500
1205
1021
2201
2022
1613
1298
1000
500
10889
397
278
267
195
617
493
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Rok
37
4.11 Telefónica O2 Slovakia, a.s. verzus Orange Slovensko, a.s.
a T-Mobile Slovensko, a.s.
Predplatené služby nového operátora Telefónica O2 boli spustené už na jar 2007. Je
zaujímavé pozorovať ako sa vyvíja náš telekomunikačný trh po vstupe novej, ale zo
zahraničných referencií schopnej konkurencie. Spočiatku sa slovenskí operátori T- Mobile
a najmä Orange tvárili, akoby si príchod nového operátora ani len nevšimli. Počas mesiaca
február sa v podstate u starých operátoroch neudiali žiadne výnimočné zmeny.28
Telefónica nám na trh priniesla to, čo tu ešte nebolo. Veľmi dobre si zistila, ako na nás ako
užívateľov zapôsobiť. Priniesla prostredníctvom svojej predplatenej kary dve závratné
zmeny. Ponúkla lacné volania do vlastnej siete bez obmedzenia času alebo skupiny
užívateľa, konkrétne sa jedná o bezkonkur. sumu 2Sk za minútu. Ďalšou zásadnou zmenou
bolo sprístupnenie dátových prenosov GPRS na predplatenej karte. Aj keď Orange už
minulý rok na jeseň uviedol novú predplatenú kartu Orange Click, ktorá ponúkala lacné
hovory za 2,90 Sk za min., boli však v značnej miere obmedzené len na čísla s rovnakým
programom a vo vyhradenom čase. Karta Orange Click bola30 zameraná hlavne na
mladých ľudí, ktorí by však radi využívali internet, ale vtedy im dátové prenosy
prostredníctvom GPRS neboli sprístupnené. Práve to Telefónica využila a ponúkla tieto
dva tromfy. Prvé zmeny po zvýšenií konkurencie nastali v marci. Spoločnosť Orange na
svojej predplatenej karte ponúkla volania za 1,50 Sk za 1 min a SMS správy v rámci svojej
siete. Taktiež strategicky znižíla sadzbu na hovory do ostatných sietí na 6,50 Sk za 1min.
Platnosť tejto akcie trvá do 31. mája 2007. Takže 31 nechajme sa prekvapiť s čím Orange
od 1. júna 2007. Orange sa nenechal dlho zahanbiť a tiež spustil dátový prenos na svojich
predplatených kartách Prima a Orange Click prostredníctvom služby Orange World kredit.
T-Mobile nezaháľal a na svoj boj s konkurenčnou Telefonicou použil svoju predplatenú
kartu Easy PLUS. Do polovice februára ponúkal iba lacnejšie SMS správy, ale samozrejme
ponuku vylepšil aj o hovory za 1Sk za 1 min. do vlastnej siete v slabej prevádzke a cez
víkend. Nevýhodou programu Easy PLUS oproti predplateným kartám O2 Jednotke
a Orange Click karte je nutnosť pravidelné navyšovanie kreditu každý mesiac. Pričom
platnosť kreditu u Orange Click karty je 3 mesiace, závisí to aj od výšky dobíjanej sumy,
a pri O2 Jednotke 3 resp. až 6 mesiacov.
starší mobilní operátori Orange a T- Mobile majú však momentálne výhodu v spôsobe
navyšovania kreditu. Poskytujú väčšiu variabilitu možností , či už cez bankomat,
prostredníctvom Internet bankingu, cez paušál a ďalšie. Dokonca pri vybraných spôsoboch
38
dobíjania získa zákazník niekoľko percent navyše z dobíjanej sumy. Spoločnosť Orange
má určenú jednotnú percentuálnu sadzbu pre získanie bonusu pri všetkých vybraných
spôsoboch dobíjania, kdežto
T-Mobile skoncipoval progresívne rastúci bonus
to
znamená, čím vyšší kredit, tým vyššie percento bonusu. Telefónica zatiaľ využíva iba
jeden spôsob navyšovania kreditu a to prostredníctvom predaja dobíjacích kupónov. Aj
keď sú už avizované nové spôsoby navyšovania, ktoré sú nevyhnutné v boji
s konkurenicou.
39
5 Prieskum trhu
V tejto časti mojej práce sa venujem zákazníkom, ktorí pravidelne využívajú služby našich
mobilných operátorov. Pre hlbšiu analýzu situácie na trhu som si zvolila anketu, vďaka
ktorej som získala potrebné informácie. Sektor zákazníkov som si rozdelila do troch
skupín:
1. Študenti
2. Domácnosti
3. Podnikatelia
Považujem ich za základnú štruktúru užívateľov služieb mobilných operátorov. Každá
skupina je charakteristická zväčša špecifickými potrebami a podmienkami na užívanie
služieb. V ankete som použila otvorené otázky, vďaka ktorým som zistila spontánne
reakcie respondentov bez pomocného navádzania na odpoveď. Ankety sa zúčastnilo 30
študentov, 20 zamestnancov, 20 podnikateľov.
Otázky ankety:
1. Služby ktorého operátora využívate?
2. Prečo ste sa rozhodli práve pre tohto operátora?
3. Ktoré jeho služby využívate?
4. Ktoré jeho ponúkané služby by ste chceli využívať? Prečo ich nevyužívate?
5. Ako ste spokojní so svojím operátorom ?
6. Čo očakávate od nového operátora Telefónica O2?
7. Aké zmeny očakávate od vášho operátora po vstupe Telefónicy O2 na náš
telekomunikačný trh?
8. Aké služby by ste chceli, aby poskytovali mobilní operátori v budúcnosti?
1. skupina - Študenti:
Táto skupina je špecifická tým, že respondenti nemajú k dispozícii pravidelný prísun
väčších peňažných prostriedkov, čomu nutne prispôsobujú aj svoje výdavky. Na druhej
strane však práve táto skupina má široký prehľad o technických novinkách, či už sú to...
nielen našich , ale aj zahraničných operátorov. Tomu zodpovedajú ich odpovede.
Podľa výsledkov ankety dnešná mladá generácia preferuje služby mobilného operátora TMobile, využíva hlavne jeho preplatenú kartu Easy, čo je výsledkom dlhodobo nízkej
40
avšak pestrej ponuky. Ďalším rozhodujúcim dôvodom pre výber tohto operátora je
skutočnosť, že ho používa im blízky okruh ľudí, široká ponuka služieb, dobré pokrytie,
nízke ceny, najmä počas akvizičných akcií. Medzi najpopulárnejšie služby sa zaradili
CLIP, CLIR, SMS správy, program Študent Viac, Kreditné paušály, WAP, a s ním
súvisiaci SMS chat, sťahovanie MP3 zvonení, vtipov, Obmedzenosť ich finančných
možností sa najviac prejavuje v nedostatočnom využívaní tzv. drahých služieb ako sú
internet, 3G hovory, Roaming, Multimediálne správy, Java hry.
Na príchod nového operátora reagujú študenti pomerne pasívne, nemajú konkrétnejšie
predstavy, čo vysvetľuje aj ich nedostatočný prehľad o pozitívnych efektoch , ktoré môže
priniesť práve zvyšujúca sa konkurencia. Vzhľadom na ich ....... zužujú sa ich očakávania
najmä na zníženie cien u svojich operátorov. Z poslednej anketovej otázky vyplynulo, že
študenti by uvítali väčšie technickejšie zameranie slovenských operátorov, značný vplyv
má na to rozvoj zahraničných technológií, ktoré sú tam už považované za bežný štandard.
Aj napriek drobným nedostatkom študenti vyjadrujú spokojnosť so svojím operátorom, čo
verifikujú aj svojou dlhodobejšou vernosťou svojmu mobilnému operátorovi.
2. Skupina – Domácnosti
Vzťah domácnosť a mobilný operátor sa dá považovať za najmenej hybný a v mnohých
prípadoch až stagnujúci aj napriek otvoreným možnostiam, ktoré súvisia s ich finančnými
prostriedkami zabezpečenými príjmami živiteľov rodín. Preferencie
tejto skupiny na
paletu služieb mobilných operátorov boli vyrovnané. Pri samotnom výbere mali však
rozhodujúcu úlohu preto referencie známych a rodiny ako aj kvalita pokrytia signálom.
Odpovede tejto skupiny čiastočne ovplyvňujú aj ich pracovné podmienky, konkrétne tým
myslím, že často ich výber operátora závisí od operátora ich zamestnávateľa, keďže im
poskytuje firemné paušály. O výbere služieb rozhodujú pomerne racionálne na základe
potrieb celej rodiny. V domácnostiach dominujú služby najmä hlasové, sú to najmä
progarmy v cenovom rozmedzí 600 až 1000 Sk. Domácnosti radi využívajú služby, ktoré
operátori takpovediac ušili
pre túto skupinu, sú to služby, ktoré zvýhodňujú hovory
v rámci rodinných príslušníkov a známych ako sú P 0Sk, Ty a Ja, Zvýhodnené číslo .
Mobilný telefón je často považovaný ako prostriedok zvyšovania bezpečnosti o deti
a svojich blízkych prostredníctvom lokalizačných služieb. Aj vďaka mobilným operátorom
vzrastá dopyt po Internete aj v domácnostiach, ktorého doménou už nie sú len firemných
prevádzok. Domácnosti už iné služby nepovažujú za potrebné, ale ak aj nejakú zvažujú,
41
často rozhodne cena. Preto aj od nového operátora očakávajú výhodnejšiu cenovnú
ponuku a s tým súvisiace zníženie cien služieb ostatných mobilných operátorov. Do
budúcnosti požadujú domácnosti najmä zlepšenie a skvalitnenie pokrytia signálom, ktoré
aj napriek rýchlemu technickému vývoju akosi upadá do pozadia. Ako opýtaní uvádzajú,
na spokojnosť so svojím mobilným operátorom momentálne
značne vplýva ponuka
tretieho slovenského operátora a preto sú v tomto smere otvorení.
3.skupina- Podnikatelia
V tejto skupine som sa stretla s väčšími preferenciami pre spoločnosť Orange, čo
argumentovali zostavením výhodnejšej ponuky volaní
zodpovedajúcej základným
potrebám ich firmy. Keďže ankety sa zúčastnili majoritne malí a strední podnikatelia,
rozhodovanie o výbere
operátora zostáva na ich pleciach. Ich výber predchádza
komplexná analýza výhod i nevýhod ponúk oboch operátorov. Stretla som sa aj
s respondentmi, ktorí pre pracovné zmeny súčasne zmenili aj svojho operátora, pretože
zaznamenali vyššiu efektivitu využitia jeho služieb. Smerodajnými službami sú
samozrejme hlasové služby, ktorých cenové hladiny sa pohybujú od 1500 Sk.
Neodlúčiteľné sú doplnkové hlasové služby, v ktorých operátori ponúkajú zvýhodnené
alebo bezplatné hovory v rámci firiem, nižšie cenové tarifikácie cez silnú prevádzku,
zvýhodnené hovory na pevnú sieť alebo do zahraničia. Momentálne sú preferované členské
krajiny Európskej únie. Potrebu podnikateľov byť neustále zastihnuteľnými pre efektívne
riadenie firmy zabezpečuje Internet sprístupnený prostredníctvom dátových kariet do
Laptopov alebo možnosť využívať ho prostredníctvom mobilného telefónu. Značný prínos
majú služby, ktoré odbúravajú časové bariéry ako sú napríklad e-mail cez mobilný telefón,
mobil banking, možnosť aktivácie burzových správ, kurzových lístkov, vždy on-line
informácie o dopravných kolíziách, Roaming. Monitorovanie nákladov im sprostredkúvajú
služby kontroly spotreby, elektronické faktúry. Každú potrebnú službu si môžu aktivovať
jednoduchým spôsobom. Príchod Telefónicy registrujú, ale pokiaľ ich dostatočne
nezaujme rentabilnou ponukou, výhodami, ktoré
doterajšiemu mobilnému operátrorovi.
42
zostanú naďalej verný svojmu
Záver
Práca podáva komplexný obraz obchodnej politiky mobilných operátorov na Slovensku.
Pre prehľadnosť sú aktivity vyvinuté spoločnosťami mobilných operátorov sumarizované
v jednotlivých rokoch od spustenia prevádzky po súčasnú dobu. Analýzy obchodných
ponúk sú vyhodnotené v doplnených tabuľkách, kde sú zachytené všetky úspechy,
napredovania i nedostatky. V poslednej časti práce sú uverejnené a spracované výsledky
ankety. Respondentmi ankety sú bežný užívatelia služieb mobilných operátorov v rôznych
vekových vrstvách a spoločenských postaveniach.
43
Zoznam použitej literatúry
Orange Slovensko, a.s.,: Výročná správa 2001, Bratislava: Orange Slovensko, a.s. 2002, s.
Orange Slovensko, a.s.,: Výročná správa 2002, Bratislava: Orange Slovensko, a.s. 2003, s.
Orange Slovensko, a.s.,: Výročná správa 2003, Bratislava: Orange Slovensko, a.s. 2004, s.
Orange Slovensko, a.s.,: Výročná správa 2004, Bratislava: Orange Slovensko, a.s. 2005, s.
Orange Slovensko, a.s.,: Výročná správa 2005, Bratislava: Orange Slovensko, a.s. 2006, s.
T-Mobile Slovensko, a.s.,:Ročná správa 2003, Bratislava: T-Mobile Slovensko, a.s., 2004,
s.
T-com, a.s.,: Ročná správa 2004, Bratislava: T-Mobile Slovensko, a.s., 2005, s.
T-com, a.s.,: Ročná správa 2005, Bratislava: T-Mobile Slovensko, a.s., 2006, s.
T-com, a.s.,: Ročná správa 2006, Bratislava: T-Mobile Slovensko, a.s., 2007, s.
Orange Slovensko, a.s.: Na Slovensku začína pôsobiť spoločnosť Orange Slovensko, a.s.,
Bratislava: Tlačová správa Orange Slovensko, a.s., 26.03.2002
Orange Slovensko,a.s.,: Orange v prvom štvrťroku 2002 s rekordnými výsledkami,
Bratislava: Tlačová správa Orange Slovensko, a.s.,26.04.2002
Orange Slovensko, a.s.,: Spoločnosť Orange Slovensko vyhlásená za Firmu roka 2003,
Bratislava: Tlačová správa Orange Slovensko, a.s., 13.11.2003
T-Mobile Slovensko, a.s.,: Rýchly intenet už aj v Bratislave, Bratislava : Talčová správa TMobile Slovensko, a.s.,11.04.2005
T-Mobile Slovensko, a.s.,: EuroTel sa mení na T-Mobile. Bratislava : Tlačová správa TMobile Slovensko, 11.04.2005
T-Mobile Slovensko, a.s.,:Leto zadarmo so Svetovým roamingom odT-Mobilu. Bratislava:
Tlačová správa T-Mobile Slovensko, 22.08.2006
http://www.sme.sk/clanok.asp?=653329
http://www.sme.sk/clanok.asp.cl=6533330
http://www.mobilmania.sk/Text/Ar.asp?.ARI=1317
http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/zprava.asp?NewsID=50545
http://zive.sk/Article/Show_Article_print.asp?PRN=true&ARI=739&CAI2151
http://mobil.sme.sk/clanok_talc.asp?cl=3093992
http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=13&prm1=0&prm2=14&prm3=11763
http://itnews.sk/buxus_dev/generate_page.php?page_id=42552
http://mobilmania.sk/Operatori/AR.asp?.ARI779
http://mobilmania.sk/Operatori/AR.asp?ARI-7584
44
http://zive.sk/h/Mobil/AR.asp?ARI=107784
http://zive.sk/h/Mobil/AR.asp?7396
http://www.zive.sk/Files/obrazky/03pr56.jpg
http:// www.mobilmania.sk/Files/obrazky/2007/bleskovky/02pr4.jpg
45
Prílohy
Príloha A
Anketa
1,Služby ktorého mobilného operátora využívate?
2,Prečo ste sa rozhodli práve pre tohto mobilného operátora?
3,Ktoré jeho služby využívate?
4,Ktoré služby by ste chceli využívať? Prečo ich neužívate?
5, Ako ste so svojím mobilným operátorom spokojní?
6,Čo očakávate od mobilného operátora TelefónicaO2 Slovakia?
7,Aké zmeny očakávate od vášho mobilného operátora po vstupe Telefónicy O2 Slovakia?
8,Čo by ste chceli ,aby v budúcnosti mobilní operátori poskytovali?
Vek:
Pohlavie:
Do akej skupiny užívateľom služieb mobilných operátorov sa zaraďujete
O študent
O domácnosť
O podnikateľ
O iné
Anketa je anonymná.
Ďakujem, za vyplnenie ankety.
46
Download PDF

advertising