Philips SVC1116, SVC1116/10 Owner's manual

Philips SVC1116, SVC1116/10 Owner's manual
SVC1116/10
CS
SVC1116/10
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DFU_SVC1116_10_V1.0
EN
Čisticí sada pro LCD/plazmové obrazovky
Κιτ καθαρισμού LCD/Plasma
Jak mne používat?
1 Před čištěním vypněte televizor.
2 Lahvičku dobře protřepejte a podržte ji ve
vzdálenosti 10–15 cm od obrazovky.
3 Jednou až dvakrát stříkněte na obrazovku.
4 Obrazovku otírejte utěrkou, dokud není
suchá.
Πώς να με χρησιμοποιήσετε.
1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση ή την
οθόνη πριν την καθαρίσετε.
2 Ανακινήστε καλά το μπουκάλι και κρατήστε
το σε απόσταση 10-15 εκ. από την οθόνη.
3 Ψεκάστε την οθόνη 1-2 φορές.
4 Σκουπίστε την οθόνη από τη μία άκρη ως
την άλλη μέχρι να στεγνώσει.
POZOR: DRÁŽDIVÉ. Zabraňte kontaktu
s očima. Při zasažení je vypláchněte pod tekoucí
vodou. Po použití si omyjte ruce. Před použitím
se ujistěte, že je čistič obrazovek vhodný pro váš
televizor nebo obrazovku. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Obsah: destilovaná voda, aniontová
povrchově aktivní látka, antistatický a alkyl
akrylátový crosspolymer.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε
περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε σχολαστικά
με νερό. Πλύνετε τα χέρια αμέσως μετά
τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό
οθόνης είναι συμβατό με την τηλεόραση ή την
οθόνη σας πριν το χρησιμοποιήσετε. Κρατάτε
μακριά από παιδιά. Περιέχει: Αποσταγμένο
νερό, ανιονικά τασιενεργά, αντιστατικό και
συμπολυμερές ακρυλικού αλκυλίου.
DE
ES
LCD/Plasma Cleaning Kit
LCD/Plasma-Reinigungskit
How should you use me?
1 Turn off the TV or screen before cleaning.
2 Shake the bottle well and hold it 10-15cm
away from the screen.
3 Spray onto the screen for 1-2 times.
4 Wipe the screen from one side to another
until it is dry.
Gebrauchsanweisung
1 Schalten Sie das Fernsehgerät bzw. den
Monitor vor der Reinigung aus.
2 Schütteln Sie die Flasche gut, und halten Sie
sie 10 bis 15 cm vom Bildschirm entfernt.
3 Sprühen Sie das Spray ein- bis zweimal auf den
Bildschirm.
4 Wischen Sie von links nach rechts über den
Bildschirm, bis er trocken ist.
CAUTION: IRRITANT. Avoid contact with eyes.
In case of contact, rinse thoroughly with water.
Wash hands immediately after use. Ensure
that this screen cleaner is compatible with
your TV or screen before using. Keep out of
reach from Children. Contains: Distilled water,
Anionic tensod, anti-static and Alkyl acrylate
crosspolymer.
DFU_SVC1116_10.indd
1
ΕL
ACHTUNG: REIZEND.Vermeiden Sie Augenkontakt. Bei Augenkontakt sorgfältig mit
klarem Wasser ausspülen. Waschen Sie sich
unmittelbar nach dem Gebrauch Ihre Hände.
Achten Sie darauf, dass der Bildschirmreiniger
für Ihr Fernsehgerät oder Bildschirm geeignet
ist. Außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren. Inhaltsstoffe: Destilliertes Wasser,
anionische Tenside, antistatisches Alkyl Acrylate
Crosspolymer.
Kit de limpieza para pantallas LCD/
Plasma
¿Cómo debe utilizarme?
1 Apague el televisor o la pantalla antes de
limpiar.
2 Agite la botella y sosténgala a una distancia de
entre 10 y 15 cm de la pantalla.
3 Aplique el spray en la pantalla de 1 a 2 veces.
4 Límpiela de lado a lado hasta que quede seca.
ATENCIÓN: AGENTE IRRITANTE. Evitar
el contacto con los ojos. En caso de que se
produzca, lávelos muy bien con agua. Lávese
las manos inmediatamente después de su uso.
Asegúrese de que este limpiador es compatible
con su televisor o monitor antes de usarlo.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contiene: agua destilada, tensoactivo aniónico,
antiestático y crospolímero de acrilato de
alquilo.
FI
LCD- ja plasmanäytön puhdistussarja
Pikaohjeet
1 Sammuta televisio tai näyttö ennen
puhdistusta.
2 Ravistele pulloa perusteellisesti ja pidä sitä
10-15 cm:n päässä näytöstä.
3 Suihkuta ainetta näyttöön 1-2 kertaa.
4 Pyyhi näyttöä puolelta toiselle, kunnes se on
kuiva.
VAROITUS: ÄRSYTTÄVÄ.Vältä silmäkosketusta.
Jos ainetta joutuu silmään, huuhtele huolellisesti
vedellä. Pese kädet heti käytön jälkeen.Varmista
ennen käyttöä, että puhdistusliina soveltuu
kyseisen TV:n tai näytön puhdistamiseen. Pidä
poissa lasten ulottuvilta. Sisällys: tislattu vesi,
anioninen tensidi, staattisuuden poistoaine ja
alkyliakrylaatti-ristipolymeeri.
FR
Kit de nettoyage pour écran LCD/Plasma
Comment m'utiliser ?
1 Éteignez le téléviseur ou l'écran avant de
procéder au nettoyage.
2 Secouez énergiquement la bouteille et placezla à 10-15 cm de l'écran.
3 Vaporisez sur l'écran 1 à 2 fois.
4 Essuyez l'écran à l'aide du chiffon en effectuant
un mouvement de va-et-vient d'un côté à
l'autre de l'écran jusqu'à ce qu'il soit sec.
ATTENTION : PRODUIT IRRITANT. Éviter
tout contact avec les yeux. En cas de contact
avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Se
laver les mains immédiatement après utilisation.
S'assurer que ce nettoyant est compatible avec
votre téléviseur ou votre écran avant utilisation.
Maintenir hors de portée des enfants. Contient :
eau distillée, tensioactif anionique, Alkyl acrylate
crosspolymer antistatique
2010-8-9
17:30:49
SVC1116/10
HU
NL
PT
SV
LCD-/Plazmaképernyő tisztítókészlet
Reinigingskit voor LCD-/plasmaschermen
Kit de Limpeza LCD/Plasma
Rengöringspaket för plasma-/LCD-skärmar
A használat módja
1 A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a
TV-t vagy a képernyőt.
2 Rázza meg a flakont alaposan, és tartsa 10-15
cm távolságra a képernyőtől.
3 Permetezzen tisztítószert a képernyőre 1-2
alkalommal.
4 Az egyik oldalról a másik felé haladva törölje
le a képernyőt, amíg az száraz nem lesz.
Hoe te gebruiken?
1 Schakel de TV of het scherm voor het
reinigen uit.
2 Schud het flesje goed en houd het op 10 tot
15 cm afstand van het scherm.
3 Spuit 1 of 2 keer op het scherm.
4 Veeg het scherm van de ene naar de andere
kant droog.
Como utilizar?
1 Desligue o TV ou o ecrã antes de limpar.
2 Agite bem a garrafa e segure-a a 10-15cm
do ecrã.
3 Pulverize o ecrã 1-2 vezes.
4 Limpe o ecrã de um lado ao outro até este
ficar seco.
Hur ska du använda den?
1 Stäng av TV:n eller skärmen innan du rengör
den.
2 Skaka flaskan ordentligt och håll den 10–15
cm från skärmen.
3 Spreja skärmen en eller två gånger.
4 Torka skärmen från ena sidan till den andra
tills den är torr.
FIGYELMEZTETÉS: INGERLŐ HATÁSÚ
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a szemébe. Ha
mégis a szemébe kerülne, azonnal öblítse
ki bő vízzel. Használat után rögtön mossa
meg a kezeit. Használat előtt győződjön meg
róla, hogy a képernyőtisztító kompatibilis a
TV-készülékével vagy a képernyővel. Tartsa
gyermekektől távol. Tartalma: desztillált víz,
anionos tenzid, antisztatikus és alkil-akrilát
keresztkötésű kopolimer.
LET OP: IRRITEREND.Vermijd contact met
de ogen. Bij contact met de ogen: grondig
spoelen met water. Na gebruik meteen de
handen wassen. Controleer voor gebruik of
het reinigingsmiddel op uw TV of scherm kan
worden gebruikt. Buiten bereik van kinderen
bewaren. Bevat: gedistilleerd water, anionisch
tenside, antistaticum en dwarsverbonden alkylacrylaat-polymeer.
IT
PL
Kit per la pulizia di schermi LCD/plasma
Zestaw do czyszczenia ekranu
plazmowego/LCD
Modalità di utilizzo
1 Prima della pulizia spegnere il TV o lo schermo.
2 Agitare la bottiglia e tenerla a 10-15 cm dallo
schermo.
3 Spruzzare sullo schermo 1-2 volte.
4 Pulire lo schermo da un lato all'altro fino a
quando non risulta asciutto.
Jak używać?
1 Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz
telewizor lub ekran.
2 Mocno wstrząśnij butelką i ustaw ją w
odległości 10–15 cm od ekranu.
3 Spryskaj ekran 1–2 razy.
4 Przetrzyj powierzchnię ekranu i wytrzyj ją
do sucha.
ATTENZIONE: SOSTANZA IRRITANTE.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di
contatto con gli occhi, sciacquarli accuratamente
con acqua. Dopo l'utilizzo lavarsi subito le
mani. Assicurarsi che il sistema di pulizia degli
schermi sia compatibile con il proprio televisore
o monitor prima dell'uso. Tenere lontano dalla
portata dei bambini. Contiene: acqua distillata,
tenside anionico, antistatico e alchil acrilato
crosspolimero.
DFU_SVC1116_10.indd
2
UWAGA: MOŻE POWODOWAĆ
PODRAŻNIENIA SKÓRY. Unikaj kontaktu
z oczami. W przypadku kontaktu z oczami
dokładnie przemyj wodą. Umyj ręce natychmiast
po użyciu produktu. Przed użyciem sprawdź,
czy ściereczkę można stosować na posiadanym
typie telewizora lub ekranu. Przechowuj w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Składniki: woda
destylowana, tensydy anionowe, antystatyczny i
alkilowy akrylan polimeru siatkowego.
ATENÇÃO: IRRITANTE. Evitar o contacto com
os olhos. Em caso de contacto, lavar com água
abundante. Lavar imediatamente as mãos após
a utilização. Certifique-se de que este produto
de limpeza é compatível com o seu televisor
ou ecrã antes de utilizá-lo. Manter fora do
alcance das crianças. Contém: água destilada,
tensilaniónico, antiestático e crospolímero de
acrilato de alquila.
VARNING! IRRITERANDE. Undvik kontakt med
ögonen. Skölj noggrant med vatten vid kontakt
med ögonen. Tvätta händerna direkt efter
användning. Kontrollera att skärmrengöraren
kan användas med TV:n eller skärmen före
användning. Förvara utom räckhåll för barn.
Innehåll: Destillerat vatten, anjonisk tensid,
antistatisk och alkylakrylat korspolymer.
RU
TR
Чистящий комплект для плазменных/
ЖК экранов
Как использовать данное средство?
1 Выключите телевизор или экран перед
очисткой.
2 Хорошо встряхните флакон и поднесите
его к экрану на расстояние 10-15 см.
3 1-2 раза распылите средство на
поверхность экрана.
4 Насухо протрите экран движениями от
одного края к другому.
ОСТОРОЖНО! РАЗДРАЖАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО. Не допускать попадания в
глаза. В случае попадания промыть большим
количеством воды. Сразу после работы
вымыть руки. Перед использованием
убедитесь, что чистящий гель подходит для
чистки вашего телевизора или монитора.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: дистиллированная вода, анионный
тенсод, антистатическое средство, алкилакрилатный структурированный полимер.
LCD/Plazma Temizlik Seti
Nasıl kullanılır?
1 Temizliğe başlamadan önce TV’yi veya ekranı
kapatın.
2 Şişeyi iyice çalkalayın ve ekrandan 10-15 cm
uzakta tutun.
3 1-2 kez ekrana püskürtün.
4 Kuruyana kadar ekranı bir kenarından diğerine
doğru silin.
DİKKAT: TAHRİŞ EDİCİDİR. Gözle temasından
kaçının. Temas etmesi durumunda bol suyla
iyice yıkayın. Kullanımdan hemen sonra ellerinizi
yıkayın. Ekran temizleyicisini kullanmadan önce,
TV’niz veya ekranınızla uyumlu olduğundan emin
olun. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
İçeriği: Damıtılmış su, Anyonik tensit, antistatik
ve alkil akrilat krospolimer.
2010-8-9
17:30:49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project