Philips SVC2235, SVC2235/10 Owner's manual

Philips SVC2235, SVC2235/10 Owner's manual
Safety information for cleaning fluid
Warning
2
From the center of the disc,
wipe in a straight line to the
outer edge until the entire
disc surface is clean.
3
When the CD/DVD is dry, replace
it in the original box.
E n glish
Instructions for use
•• FLAMMABLE: Do not use near heat or flame.
•
•
•
•
•
•
Avoid contact with eyes. In case of contact, rinse
thoroughly with water.
HARMFUL IF SWALLOWED: Drink plenty of water.
Contact physician immediately.
Avoid prolonged or frequent contact with skin or
clothing - wash with soap and water.
Avoid breathing vapors.
Keep out of reach from Children.
Contains: Isopropyl alcohol.
Laser lens cleaner instructions
1
Insert the CD/DVD lens cleaner
into the CD/DVD drive.
2
Start the CD/DVD player and
follow the voice instructions.
3
Select track 15.
»» The CD/DVD lens cleaning
is in progress.
b
PLAY
Note
•• Clean with the fluid supplied only.
•• Never use glass or other household cleaners.
Note
Radial CD/DVD cleaning instructions
1
Place the CD/DVD into the tray of the rotary CD/
DVD cleaner with the label side facing downwards.
a
2
Spray a small amount of cleaning
fluid (2 pumps) from a distance of
10-15cm from the CD/DVD.
Close the lid and rotate the knob
for 5-10 times.
4
Open the lid and remove carefully
the cleaned CD/DVD.
4
When you finish, remove the disc and store it into
the case with the brush facing downwards.
••
10-15cm
5-10 x
5
automatically. If it does not stop, press the stop button.
Note
b
3
•• After cleaning, the CD/DVD lens cleaner stops
It is recommended to use your CD/DVD lens cleaner
after every 10 hours of play or every 3-4 weeks.
•• If the disc does not spin when drive is activated, rotate
the CD/DVD lens cleaner several degrees and try again.
Caution
c
•• Do not use cleaning solution with laser lens cleaner.
Warning
When the CD/DVD is dry, replace
it in the original box.
•• Not to be used with any gaming consoles.
Manual cleaning instructions
1
Hold the spray bottle 10-15cm from
the CD/DVD. Handle the CD/DVD
by the edges only. Then wet the
CD/DVD evenly with 2 pumps.
a
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:36
Návod na použití
Pokyny pro ruční čištění 
Podržte lahvičku s rozstřikovačem
ve vzdálenosti 10-15 cm od disku
CD/DVD. Držte disk CD/DVD
pouze za okraje. Poté disk CD/
DVD rovnoměrně navlhčete dvojím
stisknutím pumpičky.
2
Otírejte disk směrem od středu
rovným tahem směrem k okrajům, dokud nebude celý
povrch disku čistý. 
3
Jakmile bude disk CD/DVD suchý,
vraťte jej zpět originální krabičky.
Bezpečnostní informace pro čisticí
kapalinu
Upozornění
•• HOŘLAVÉ: Nepoužívejte v blízkosti tepla nebo
ohně.
•
•
•
•
•
•
Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení je
vypláchněte pod tekoucí vodou.
V PŘÍPADĚ SPOLKNUTÍ MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ:
Vypijte velké množství vody. Okamžitě kontaktujte
lékaře.
Vyhněte se delšímu nebo častému kontaktu
s pokožkou nebo oblečením – omyjte se mýdlem a
vodou.
Vyhněte se vdechnutí výparů.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsahuje: Isopropylalkohol.
a
Č ešt i n a
1
Pokyny pro čištění laserové čočky.
Poznámka
1
Vložte čistič optiky disků CD/DVD
do jednotky CD/DVD. 
2
Spusťte přehrávač disků CD/
DVD a postupujte podle hlasových
pokynů.
3
Vyberte stopu 15.
»» Probíhá čištění
čočky disku CD/DVD.
•• Pro čištění používejte pouze dodanou čisticí kapalinu.
•• Nikdy k tomuto účelu nevyužívejte přípravky na čištění
b
PLAY
Poznámka
skla nebo jiné domácí čisticí přípravky.
•• Po dokončení čištění by se měl čistič optiky CD/DVD
Pokyny k radiálnímu čištění disků CD/
DVD
1
3
Nastříkejte malé množství čisticí
kapaliny (dvakrát stiskněte
pumpičku) ze vzdálenosti 10-15 cm
od disku CD/DVD. 
10-15cm
b
Zavřete víko a otočte pětkrát až
desetkrát knoflíkem. 
5
Otevřete víko a opatrně vyjměte
vyčištěný disk CD/DVD.
Jakmile bude disk CD/DVD suchý,
vraťte jej zpět originální krabičky.
Po skončení vyjměte disk a uschovejte ho v krabičce
štětečkem dolů.
Poznámka
••
Doporučujeme používat čistič optiky CD/DVD vždy po
deseti hodinách provozu nebo každé 3-4 týdny.
•• Pokud se po aktivaci jednotky disk neroztočí, pootočte
čistič optiky CD/DVD o několik stupňů a zkuste to
znovu.
Pozor
•• S čističem laserové optiky nepoužívejte čisticí
5-10 x
4
4
Vložte disk CD/DVD do zásuvky otočného čističe
disků CD/DVD tak, aby štítkem směřoval dolů. 
a
2
automaticky zastavit. Jestliže se nezastaví, stiskněte
tlačítko STOP.
roztoky.
c
Varování
•• Nevhodné pro použití ve všech herních systémech.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:38
Gebrauchsanweisungen
Anweisungen zur Reinigung von Hand

Warnung
•• ENTZÜNDLICH: Nicht in der Nähe von
Halten Sie die Sprühflasche in
einem Abstand von 10 bis 15 cm
von der CD/DVD. Berühren Sie die
CD/DVD nur am äußeren Rand.
Befeuchten Sie die CD/DVD
gleichmäßig mit 2 Sprühstößen. 
2
Wischen Sie von der Mitte der CD
in einer geraden Linie zum äußeren
Rand, bis die gesamte Oberfläche
der CD sauber ist.
3
Wenn die CD/DVD getrocknet ist,
legen Sie sie in die Original-Hülle zurück.
Wärmequellen oder offenem Feuer verwenden.
•
•
•
•
•
•
Vermeiden Sie Augenkontakt. Bei Augenkontakt
sorgfältig mit klarem Wasser ausspülen.
BEI VERSCHLUCKEN GESUNDHEITSSCHÄDLICH:
Trinken Sie in diesem Fall viel Wasser. Wenden Sie
sich unverzüglich an einen Arzt.
Vermeiden Sie längeren oder häufigen Kontakt mit
der Haut oder Kleidung, und reinigen Sie sie nach
Kontakt mit Wasser und Seife.
Dämpfe nicht einatmen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Enthält Isopropylalkohol.
Anweisungen zur Reinigung der
Laserlinse
1
2
3
3
Schließen Sie den Deckel, und
drehen Sie den Knopf fünf- bis
zehnmal um. 
4
Öffnen Sie den Deckel, und
entfernen Sie vorsichtig die
gereinigte CD/DVD.
5
Wenn die CD/DVD getrocknet ist,
legen Sie sie in die Original-Hülle
zurück.
PLAY
Linsenreiniger den Vorgang automatisch. Sollte dies nicht
geschehen, drücken Sie die Stopptaste.
Anweisungen zur radialen CD-/DVDReinigung
Sprühen Sie eine geringe Menge
Reinigungsflüssigkeit (2 Sprühstöße)
aus einer Entfernung von 10 bis 15 cm auf die CD/DVD. 
b
Wählen Sie Titel 15.
•• Nach der Reinigung beendet der CD/DVD-
mitgelieferte Flüssigkeit.
•• Verwenden Sie keine Glas- oder Haushaltsreiniger.
2
Starten Sie den CD/DVD-Player,
und befolgen Sie die Audio-Anleitung.
Hinweis
•• Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich die
Legen Sie die CD/DVD mit der
bedruckten Seite nach unten in
das Fach des rotierenden
CD-Reinigers ein. 
Legen Sie den CD/DVDLinsenreiniger in das CD/
DVD-Laufwerk ein. 
»» Die Reinigung der CD/DVDLinse wird ausgeführt.
Hinweis
1
a
Deut sc h
Sicherheitsinformationen zum
Umgang mit Reinigungsflüssigkeit
1
4
Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, entfernen Sie
die Disc, und bewahren Sie sie mit der Bürste nach
unten in der Hülle auf.
Hinweis
a
••
10-15cm
b
Es empfiehlt sich, den CD/DVD-Linsenreiniger nach
10 Stunden Gebrauch des CD-/DVD-Players oder alle
3 bis 4 Wochen zu verwenden.
•• Wenn sich die Disc nach Aktivierung des Vorgangs nicht
dreht, drehen Sie den CD/DVD-Linsenreiniger etwas,
und versuchen Sie es erneut.
Vorsicht
5-10 x
•• Verwenden Sie keine Reinigungslösung mit dem
Laser-Linsenreiniger.
c
Warnung
•• Nicht für die Verwendung mit Spielekonsolen geeignet.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:39
Οδηγίες χρήσης
Οδηγίες μη αυτόματου καθαρισμού

1
Πληροφορίες ασφάλειας για το
υγρό καθαρισμού
2
•• ΕΥΦΛΕΚΤΟ: Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε
πηγές θερμότητας ή φλόγας.
•
•
•
•
•
•
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση
επαφής, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:
Πιείτε πολύ νερό. Συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό.
Αποφύγετε παρατεταμένη ή συχνή επαφή με
το δέρμα ή τα ρούχα - ξεπλύνετε με σαπούνι
και νερό.
Αποφεύγετε την εισπνοή.
Κρατάτε μακριά από παιδιά.
Περιέχει: Ισοπροπανόλη.
Σημείωση
•• Καθαρίζετε μόνο με το παρεχόμενο υγρό.
•• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά για τα τζάμια ή
3
a
Από το κέντρο του δίσκου,
σκουπίστε σε ευθεία γραμμή προς
τα έξω μέχρι να καθαριστεί όλη
η επιφάνεια του δίσκου. 
Αφού στεγνώσει το CD/DVD,
τοποθετήστε το ξανά στην
αρχική του συσκευασία.
Οδηγίες καθαριστικού φακών λέιζερ

1
Εισαγάγετε το καθαριστικό φακού
CD/DVD στη μονάδα CD/DVD.
2
Εκκινήστε το CD/DVD player
και ακολουθήστε τις φωνητικές
οδηγίες.
3
Επιλέξτε το κομμάτι 15.
»» Πραγματοποιείται καθαρισμός
του φακού CD/DVD.
άλλα οικιακά καθαριστικά.
b
PLAY
Ελληνικά
Προειδοποίηση
Κρατήστε το μπουκάλι του σπρέι
σε απόσταση 10-15 εκ. από το
CD/DVD. Πιάστε το CD/DVD
μόνο από τα άκρα. Στη συνέχεια
ψεκάστε 2 φορές το CD/DVD
ομοιόμορφα.
Σημείωση
Οδηγίες ακτινικού καθαρισμού CD/
DVD
1
Τοποθετήστε το CD/DVD στο δίσκο του
περιστροφικού καθαριστικού CD/DVD με την
πλευρά που φέρει την ετικέτα προς τα κάτω. 
2
Ψεκάστε μικρή ποσότητα του
υγρού καθαρισμού (2 ψεκασμοί)
από απόσταση10-15 εκ. από το
CD/DVD. 
3
Κλείστε το καπάκι και περιστρέψτε
τη λαβή 5-10 φορές. 
4
Ανοίξτε το καπάκι και
απομακρύνετε προσεκτικά το
καθαρισμένο CD/DVD.
5
Αφού στεγνώσει το CD/DVD,
τοποθετήστε το ξανά στην
αρχική του συσκευασία.
•• Μετά τον καθαρισμό, το καθαριστικό φακού CD/DVD
σταματάει αυτόματα. Εάν δε σταματήσει, πατήστε το
κουμπί διακοπής.
4
Όταν τελειώσετε, αφαιρέστε το δίσκο και
αποθηκεύστε τον στη θήκη με τη βούρτσα προς
τα κάτω.
Σημείωση
a
••
10-15cm
b
Συνιστάται η χρήση του καθαριστικού φακών CD/
DVD μετά από κάθε 10 ώρες χρήσης ή κάθε 3-4
εβδομάδες.
•• Εάν ο δίσκος δεν περιστρέφεται όταν ενεργοποιείται η
μονάδα, περιστρέψτε το καθαριστικό φακών CD/DVD
κατά μερικές μοίρες με το χέρι και δοκιμάστε ξανά.
Προσοχή
5-10 x
•• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό διάλυμα με το
καθαριστικό φακών λέιζερ.
c
Προειδοποίηση
•• Να μην χρησιμοποιείται με καμία κονσόλα gaming.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:41
Instrucciones de uso
Instrucciones de limpieza manual 
1
Sujete el pulverizador a 10-15 cm
del CD/DVD. Sujete el CD/DVD
sólo por los bordes. A continuación
humedezca el CD/DVD de forma
uniforme presionando el spray dos
veces.
2
Desde el centro del disco,
límpielo en línea recta hacia afuera
hasta que toda la superficie del
disco esté limpia. 
3
Cuando el CD/DVD esté seco,
vuelva a colocarlo en la caja
original.
Información sobre seguridad para el
líquido de limpieza
Advertencia
•• INFLAMABLE: no utilizar cerca de fuentes de calor
o llamas.
•
•
•
•
•
•
Evitar el contacto con los ojos. En caso de que se
produzca, lávelos muy bien con agua.
NO INGERIR, ES PELIGROSO: Si se hace, beba
mucha agua. Póngase en contacto con un médico de
inmediato.
Evitar el contacto prolongado o frecuente con la piel
o la ropa: lávelas con agua y jabón.
Evitar respirar los vapores.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contiene: alcohol isopropílico.
Nota
•• Limpiarlo sólo con el líquido suministrado.
•• No use nunca limpiacristales ni otros productos de
a
Instrucciones del limpiador de lentes
láser
1
Inserte el limpiador de lentes de
CD/DVD en la unidad. 
2
Inicie el reproductor de CD/DVD
y siga las instrucciones de voz.
3
Seleccione la pista 15.
»» El limpiador de lentes de CD/
DVD está en curso.
limpieza de uso doméstico.
b
PLAY
•• Después de llevar a cabo la limpieza, el limpiador de
Instrucciones del limpiador radial de
CD/DVD
1
lentes de CD/DVD se detiene automáticamente. Si no es
así, pulse el botón de detención.
Coloque el CD/DVD en la bandeja del limpiador
giratorio de CD/DVD con la parte de la etiqueta
hacia abajo. 
4
a
2
3
Aplique una pequeña cantidad de
líquido de limpieza (presionar 2
veces) desde una distancia de
10-15 cm del CD/DVD. 
Nota
Se recomienda que use el limpiador de lentes de CD/
DVD después de 10 horas de reproducción o cada 3-4
semanas.
•• Si el disco no gira al activar la unidad, gire el limpiador de
lentes de CD/DVD unos grados y vuelva a intentarlo.
10-15cm
b
Cierre la tapa y gire el botón de
5-10 veces. 
Precaución
•• No use la solución de limpieza con el limpiador de
lentes láser.
Abra la tapa y extraiga
cuidadosamente el CD/DVD limpio.
c
5
Al finalizar, extraiga el disco y guárdelo en la funda
con los cepillos orientados hacia abajo.
••
5-10 x
4
Espa ño l
Nota
Cuando el CD/DVD esté seco,
vuelva a colocarlo en la caja original.
Advertencia
•• No es apto para consolas de videojuegos.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:43
Käyttöohjeet
Puhdistaminen manuaalisesti 
1
Pidä suihkupulloa 10-15 cm:n
päässä CD-/DVD-levystä. Koske
vain levyn reunoihin. Kastele
CD-/DVD-levy tasaisesti 2
pumppauksella.
2
Pyyhi levyä sen keskustasta
lähtien suoraan sen reunoja
kohti, kunnes levyn
koko pinta on puhdas. 
3
Kun CD-/DVD-levy on kuivunut,
laita se takaisin koteloonsa.
Puhdistusnesteen turvallisuustiedot
Varoitus
•• TULENARKAA: Älä käytä avotulen tai
lämmönlähteiden lähellä.
•
•
•
•
•
•
Vältä silmäkosketusta. Jos ainetta joutuu silmään,
huuhtele huolellisesti vedellä.
VAHINGOLLISTA NIELTYNÄ: juo runsaasti vettä.
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Vältä pitkittynyttä tai toistuvaa kosketusta ihoon tai
vaatteisiin: pese vedellä ja saippualla.
Älä hengitä höyryjä.
Pidä poissa lasten ulottuvilta.
Sisältää: isopropyylialkoholia.
Huomautus
a
Laserlinssin puhdistusohjeet
1
Aseta CD-/DVD-linssinpuhdistaja
CD-/DVD-asemaan. 
2
Käynnistä CD-/DVD-soitin ja
noudata ääniopastusta.
3
Valitse raita 15.
»» CD-/DVD-linssin puhdistus on
meneillään.
•• Puhdista ainoastaan toimitetulla nesteellä.
•• Älä käytä lasinpuhdistusainetta tai muita
b
PLAY
yleispuhdistusaineita.
Huomautus
•• Puhdistuksen jälkeen CD-/DVD-linssinpuhdistaja
pysähtyy automaattisesti. Jos se ei pysähdy, paina
pysäytyspainiketta.
CD-/DVD-levyn puhdistaminen
puhdistuslaitteella
4
Aseta CD-/DVD-levy pyörivän CD-/DVDpuhdistajan levykelkkaan etiketti alaspäin. 
a
2
Suihkuta pieni määrä (2
pumppausta) puhdistusainetta
10-15 cm etäisyydeltä CD-/
DVD-levylle. 
Kun olet valmis, poista levy ja aseta se koteloonsa
harja alaspäin.
Huomautus
•• CD-/DVD-linssinpuhdistajan käyttöä suositellaan 10
käyttötunnin tai 3-4 viikon välein.
•• Jos levy ei pyöri, kun asema käynnistetään, käännä CD-/
10-15cm
DVD-linssinpuhdistajaa useita asteita ja yritä uudelleen.
Suom i
1
b
3
Sulje kansi ja kierrä kampea
5-10 kertaa. 
Varoitus
•• Älä käytä puhdistusainetta laserlinssinpuhdistajan
5-10 x
4
5
Avaa kansi ja poista puhdistettu
CD-/DVD-levy varovasti.
Kun CD-/DVD-levy on kuivunut,
laita se takaisin koteloonsa.
kanssa.
c
Varoitus
•• älä käytä pelikonsolissa.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:44
Instructions
d'utilisation
Instructions de nettoyage manuel 
Informations de sécurité relatives au
liquide de nettoyage
Avertissement
1
Placez le spray à 10-15 cm du
CD/DVD. Tenez le CD/DVD
uniquement par les bords.
Humidifiez le CD/DVD de façon
uniforme en effectuant 2 pressions.
2
Essuyez le disque en partant du
centre vers les bords extérieurs
jusqu'à ce que la surface du
disque soit entièrement propre. 
3
Lorsque le CD/DVD est sec,
replacez-le dans son boîtier d'origine.
a
•• PRODUIT INFLAMMABLE : ne pas utiliser près
d'une source de chaleur ou une flamme.
•
•
•
•
•
Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact
avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.
DANGER EN CAS D'INGESTION : dans ce cas,
boire beaucoup d'eau et prendre immédiatement
contact avec un médecin.
Éviter un contact prolongé ou fréquent avec la peau ou
les vêtements. Dans ce cas, laver au savon et à l'eau.
Éviter d'inhaler les vapeurs.
Maintenir hors de portée des enfants.
Produit contenant de l'alcool isopropylique.
1
Insérez le nettoyeur de lentille
pour lecteur de CD/DVD dans
le lecteur. 
2
Lancez le lecteur de CD/DVD et
suivez les instructions vocales.
3
Sélectionnez la piste 15.
»» Le nettoyage de la lentille du
lecteur de CD/DVD
est en cours.
Remarque
•• Après le nettoyage, le nettoyeur de lentille pour lecteur
ménager.
de CD/DVD s'arrête automatiquement. Si ce n'est pas le
cas, appuyez sur le bouton d'arrêt.
Instructions de nettoyage radial (CD/
DVD)
a
2
Placez le CD/DVD dans le tiroir du
nettoyeur de CD/DVD rotatif en
veillant à mettre la face imprimée
vers le bas. 
Fermez le couvercle et tournez le
bouton 5 à 10 fois. 
4
Ouvrez le couvercle et retirez
délicatement le CD/DVD nettoyé.
Lorsque le CD/DVD est sec,
replacez-le dans son boîtier
d'origine.
4
Lorsque vous avez terminé, retirez le disque et
rangez-le dans le boîtier, brosse vers le bas.
Remarque
••
10-15cm
••
Pulvérisez une petite quantité de
liquide de nettoyage (2 pressions)
à une distance de 10 à 15 cm
du CD/DVD. 
3
5
PLAY
Remarque
•• Utilisez uniquement le liquide fourni pour le nettoyage.
•• N'utilisez jamais de produit d'entretien pour vitres ou
1
b
b
Nous vous recommandons d'utiliser le nettoyeur
de lentille pour lecteur de CD/DVD après 10 heures
d'utilisation ou toutes les 3-4 semaines.
Si le disque ne se met pas à tourner alors que le lecteur
est en marche, tournez le nettoyeur de lentille pour
lecteur de CD/DVD de quelques degrés et recommencez.
Attention
5-10 x
•• N'utilisez pas de solution d'entretien avec le
Fra nça is
•
Instructions d'utilisation du nettoyeur
de lentille laser
nettoyeur de lentille laser.
c
Avertissement
•• ne pas utiliser avec les consoles de jeux.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:46
Használati utasítás
Kézi tisztítási utasítások 
1
Tartsa a permetező flakont 10-15
cm-re a CD-/DVD-lemeztől. A
CD-t/DVD-t kizárólag a széleinél
tartsa. Ezt követően 2 pumpálással
nedvesítse meg egyenletesen a
CD/DVD felületét.
2
A lemez közepétől a szélei felé
haladva egyenes irányba haladva
végezze a műveletet a lemez
teljes felületén.
3
Amikor a CD/DVD megszáradt,
helyezze vissza azt az eredeti tartójába.
Használati utasítás a
tisztítófolyadékhoz
Figyelem
•• GYÚLÉKONY: Nyílt lángtól és hőtől tartsa távol.
•
•
•
•
•
•
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a szemébe. Ha mégis a
szemébe kerülne, azonnal öblítse ki bő vízzel.
LENYELÉSE ÁRTALMAS: Igyon nagy mennyiségű
vizet. Azonnal forduljon orvoshoz.
Kerülje a bőrrel vagy ruhával való hosszantartó
érintkezést - szappanos víz segítségével távolítsa el a
tisztítófolyadékot.
Kerülje a gőzök belélegzését.
Tartsa gyermekektől távol.
Izopropil alkoholt tartalmaz.
Megjegyzés
•• A tisztítást kizárólag a mellékelt folyadékkal végezze.
•• Soha ne használjon üvegtisztítót vagy más háztartási
a
Lézerlencse-tisztítási utasítások
1
Helyezze be a CD-/DVDlencsetisztítót a CD-/DVDmeghajtóba.
2
Indítsa el a CD-/DVD-lejátszót és
kövesse a hangutasításokat.
3
Válassza ki a 15. műsorszámot.
»» A CD-/DVD-tisztítási művelet
folyamatban van.
tisztítószert.
b
PLAY
Megjegyzés
Körkörös CD-/DVD-tisztítási
utasítások.
1
•• A tisztítás végeztével a CD-/DVD-lencsetisztító
automatikusan megáll. Amennyiben nem állna meg,
nyomja meg a leállítás gombot.
Helyezze a CD-/DVD-lemezt a forgatható CD-/
DVD-tisztítóba a címkével lefelé. 
a
2
Permetezzen a CD-/DVD-lemezre
egy kevés tisztítószert (2 pumpálás)
10-15 cm-es távolságból. 
Csukja le a fedelet, és forgassa el a
gombot 5-10 alkalommal. 
4
Nyissa fel a fedelet, és óvatosan
távolítsa el a megtisztított CD-t/
DVD-t.
Amikor végzett, távolítsa el a lemezt és helyezze vissza
azt a tartójába, úgy, hogy a kefe oldal nézzen lefelé.
Megjegyzés
••
10-15cm
b
3
4
Használja a CD-/DVD-lencsetisztítót 10 óra használati
időt követően vagy 3-4 hetes időközönként.
•• Ha a lemez nem forog körbe a lejátszó bekapcsolásakor,
fordítsa el a CD-/DVD-lencsetisztítót néhány fokkal, és
próbálja újból.
5-10 x
c
Figyelem
•• Ne használja a tisztítófolyadékot lézerlencse-
5
Amikor a CD/DVD megszáradt,
helyezze vissza azt az eredeti
tartójába.
Figyelem!
•• Nem játékkonzolokkal való használatra tervezve.
M ag y ar
tisztítóval.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:48
Istruzioni per l'uso
1
Informazioni di sicurezza per il liquido
detergente
2
Avviso
3
•• INFIAMMABILE: non utilizzare in prossimità di fonti
di calore o fiamme.
•
•
•
•
•
•
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto
con gli occhi, sciacquarli accuratamente con acqua.
PERICOLO IN CASO DI INGESTIONE: bere molta
acqua. Contattare subito un medico.
Evitare il contatto prolungato o frequente con la
pelle o i vestiti; lavare con acqua e sapone.
Evitare di respirare i vapori.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Contiene: alcol isopropilico.
Nota
Partendo dal centro del disco,
eseguire la pulizia in linea retta
verso i bordi fino a quando l'intera
superficie non risulta pulita. 
Quando il CD/DVD è asciutto,
riposizionarlo nella confezione
originale.
Istruzioni di utilizzo del sistema di
pulizia della lente laser
1
Inserire il sistema di pulizia della
lente del lettore CD/DVD
nell'unità CD/DVD. 
2
Avviare il lettore CD/DVD e
seguire le istruzioni della voce
guida.
3
•• Eseguire la pulizia solo con il detergente fornito.
•• Non utilizzare detergenti per vetri o agenti pulenti per
a
Tenere la bottiglia spray a 10-15 cm
dal CD/DVD. Tenere il CD/DVD
solo dai bordi. Spruzzare 2 volte il
liquido sul CD/DVD.
I talian o
Istruzioni per la pulizia manuale 
b
Selezionare il brano 15.
»» Ha inizio la pulizia della lente
del lettore CD/DVD.
PLAY
la casa.
Nota
Istruzioni per la pulizia radiale di CD/
DVD
1
Posizionare il CD/DVD nel vassoio del sistema di
pulizia rotante per CD/DVD con l'etichetta rivolta
verso il basso. 
•• Una volta concluso il processo, il sistema di pulizia della
lente del lettore CD/DVD si arresta automaticamente.
Se non si arresta, premere il pulsante di arresto.
4
a
2
3
Spruzzare una modica quantità di
detergente per la pulizia (2 spruzzi)
a una distanza di 10-15 cm dal CD/
DVD. 
Nota
••
10-15cm
b
Chiudere il coperchio e ruotare la
manopola 5-10 volte. 
5
Aprire il coperchio e rimuovere con
attenzione il CD/DVD pulito.
Quando il CD/DVD è asciutto,
riposizionarlo nella confezione
originale.
Si consiglia di utilizzare il sistema di pulizia della lente del
lettore CD/DVD dopo 10 ore di riproduzione oppure
ogni 3-4 settimane.
•• Se il disco non gira quando l'unità viene attivata, ruotare
il sistema di pulizia della lente del lettore CD/DVD di
diversi gradi e riprovare.
Attenzione
5-10 x
4
Al termine dell'operazione, rimuovere il disco e
riporlo all'interno della custodia con la spazzola
rivolta verso il basso.
•• Non utilizzare una soluzione detergente con il
c
sistema di pulizia della lente.
Avvertenza
•• non adatto alle console di gioco.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:49
Instructies voor
gebruik
Instructies voor handmatig reinigen 
Waarschuwing
Houd het spuitflesje 10 - 15 cm van
de CD/DVD. Houd de CD/DVD
alleen aan de rand vast. Maak de
CD/DVD egaal nat met 2 pompjes.
2
Wrijf vanuit het midden van de
CD in een rechte lijn naar de
rand totdat het hele
oppervlak schoon is. 
3
Als de CD/DVD droog is, kunt u
deze weer in het oorspronkelijke
doosje doen.
a
Nederl a nds
Veiligheidsinformatie voor
reinigingsmiddel
1
•• ONTVLAMBAAR: niet in de buurt van hitte of vuur
gebruiken.
•
•
•
•
•
•
Instructies voor de laserlensreiniger
Vermijd contact met de ogen. Bij contact met de
ogen: grondig spoelen met water.
GEVAARLIJK BIJ INSLIKKEN: drink veel water.
Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Vermijd langdurig of frequent contact met huid en
kleding - wassen met water en zeep.
Vermijd inademen van de dampen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bevat: isopropylalcohol.
1
Plaats de CD/DVD-lensreiniger in
het CD/DVD-station. 
2
Start de CD/DVD-speler en volg
de gesproken aanwijzingen.
3
Selecteer track 15.
»» De CD/DVD wordt
gereinigd.
Opmerking
•• Na het reinigingsproces stopt de CD-/DVD-lensreiniger
automatisch. Is dit niet het geval, druk dan op de
stopknop.
schoonmaakmiddelen.
4
Instructies voor CD/DVD-reiniger
Plaats de CD/DVD in de lade van de CD/
DVD-reiniger met het label naar beneden. 
3
Spuit op een afstand van 10 - 15 cm
van de CD een beetje
reinigingsmiddel (2 pompjes) op de
CD/DVD. 
b
Sluit het deksel en draai de knop 5
- 10 keer rond. 
5
Open het deksel en verwijder
de schoongemaakte CD/DVD
voorzichtig.
••
Wij raden aan de CD-/DVD-lensreiniger na elke 10 uur
gebruik of elke 3-4 weken te gebruiken.
•• Als de disc niet draait wanneer het station is geactiveerd,
draai dan de CD-/DVD-lensreiniger een aantal graden
en probeer het opnieuw.
10-15cm
Waarschuwing
•• Gebruik geen reinigingsmiddel in combinatie met de
laserlensreiniger.
5-10 x
4
Als u klaar bent, kunt u de disc verwijderen en in het
doosje opbergen met de borstel naar beneden.
Opmerking
a
2
PLAY
Opmerking
•• Alleen schoonmaken met meegeleverd reinigingsmiddel.
•• Gebruik nooit glasreinigers of andere huishoudelijke
1
b
c
Waarschuwing
•• niet gebruiken in combinatie met gameconsoles.
Als de CD/DVD droog is, kunt u
deze weer in het oorspronkelijke
doosje doen.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:51
Instrukcja
użytkowania
Instrukcja czyszczenia ręcznego 
Ostrzeżenie
•• MATERIAŁ ŁATWOPALNY: Nie używać w pobliżu
Trzymaj butelkę w odległości
10–15 cm od płyty CD/DVD.
Staraj się trzymać płytę CD/DVD
wyłącznie za krawędzie. Zwilż
równomiernie płytę CD/DVD,
spryskując ją dwukrotnie.
2
Wytrzyj całą płytę,
stosując proste pociągnięcia
od środka
płyty do jej krawędzi. 
3
Gdy płyta CD/DVD wyschnie,
schowaj ją do jej oryginalnego
pudełka.
źródeł gorąca lub płomieni.
•
•
•
•
•
•
Unikaj kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z
oczami dokładnie przemyj wodą.
MATERIAŁ SZKODLIWY W WYPADKU
SPOŻYCIA: Pić dużo wody. Niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem.
Unikać długiego lub częstego kontaktu ze skórą lub
odzieżą. W razie zabrudzenia umyć wodą z mydłem.
Nie wdychać.
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Składniki: Alkohol izopropylowy.
Instrukcja użytkowania płyty
czyszczącej soczewkę napędu
1
Włóż płytę czyszczącą soczewkę
napędu do napędu CD/DVD. 
2
Uruchom odtwarzacz CD/DVD
i postępuj zgodnie z instrukcjami
głosowymi.
3
Wybierz ścieżkę nr 15.
»» Rozpocznie się czyszczenie
soczewki napędu CD/DVD.
Uwaga
•• Należy używać wyłącznie dostarczonego płynu.
•• Nigdy nie używaj środków czyszczących do szkła i innych
domowych środków czyszczących.
2
3
4
5
Zamknij pokrywę i przekręć
pokrętło 5–10 razy. 
Otwórz pokrywę i ostrożnie
wyjmij wyczyszczoną płytę
CD/DVD.
Gdy płyta CD/DVD wyschnie,
schowaj ją do jej oryginalnego
pudełka.
PLAY
Uwaga
zatrzyma się automatycznie. Jeśli płyta nie zatrzyma się,
naciśnij przycisk Stop.
4
a
Umieść płytę CD/DVD w
szufladzie urządzenia czyszczącego
etykietą w dół. 
Spryskaj płytę CD/DVD niewielką
ilością płynu do czyszczenia (2
naciśnięcia) z odległości 10–15 cm. 
b
•• Po zakończeniu czyszczenia soczewek płyta czyszcząca
Instrukcja użytkowania urządzenia
czyszczącego do płyt CD/DVD
1
a
Po l ski
Bezpieczeństwo użytkowania dot.
płynu do czyszczenia
1
Po zakończeniu czynności wyjmij płytę i schowaj ją
do pudełka ze szczoteczkami zwróconymi w dół.
Uwaga
••
10-15cm
b
Zalecamy używanie płyty czyszczącej po każdych 10
godzinach odtwarzania lub co 3–4 tygodnie.
•• Jeśli płyta nie obraca się po aktywowaniu napędu,
kilkakrotnie obróć płytę czyszczącą ręcznie i spróbuj
ponownie.
Ostrzeżenie
5-10 x
•• Nie używaj środka czyszczącego wraz z płytą
czyszczącą soczewkę napędu.
c
Ostrzeżenie
•• Nie należy używać z jakimikolwiek konsolami do gier.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:52
Instruções de
utilização
Instruções de limpeza manual 
1
Segure o pulverizador a 10-15
cm do CD/DVD. Segure o CD/
DVD apenas pelas extremidades.
Em seguida, humedeça o CD/
DVD uniformemente com 2
pulverizações.
Informações de segurança para o
líquido de limpeza
2
A partir do centro do disco,
limpe em linha recta na direcção
da margem exterior, até que toda
a superfície do disco esteja limpa. 
3
Quando o CD estiver seco,
coloque-o novamente na caixa original.
•• INFLAMÁVEL: Não utilizar junto de lume ou fontes
de calor.
•
•
•
•
•
•
Evitar o contacto com os olhos. Em caso de
contacto, lavar com água abundante.
PERIGOSO EM CASO DE INGESTÃO: Beber muita
água. Contactar um médico imediatamente.
Evitar o contacto prolongado ou frequente com a
pele ou peças de vestuário - lavar com água e sabão.
Evitar a respiração de vapores.
Manter fora do alcance das crianças.
Contém: Álcool isopropílico.
Instruções do sistema de limpeza da
lente a laser
1
Introduza o sistema de limpeza
para lentes de CD/DVD na
unidade de CD/DVD.
2
Inicie o leitor de CD/DVD e siga as
instruções de voz.
3
Seleccione a faixa 15.
»» A limpeza da lente de CD/DVD
está em curso.
Nota
•• Limpar apenas com o líquido fornecido.
•• Nunca utilize líquido de limpeza para os vidros ou outros
detergentes domésticos.
2
3
4
5
Coloque o CD/DVD no tabuleiro do sistema de
limpeza de CD/DVD rotativo com o lado da etiqueta
voltado para baixo. 
a
Pulverizar uma pequena
quantidade de líquido de limpeza
(2 pulverizações) a uma distância
de 10 a 15 cm do CD/DVD. 
Feche a tampa e rode o botão 5 a
10 vezes. 
Abra a tampa e retire
cuidadosamente o CD/DVD limpo.
Quando o CD estiver seco,
coloque-o novamente na caixa
original.
PLAY
Nota
•• Após a limpeza, o sistema de limpeza do CD/DVD
pára automaticamente. Se não parar, prima o botão de
paragem.
Instruções de limpeza do CD/DVD radial
1
b
Po r tug uês
Aviso
a
10-15cm
b
4
Depois de terminar, retire o disco e guarde-o na
caixa com a escova voltada para baixo.
Nota
••
Recomendamos a utilização do seu sistema de limpeza
de lentes de CD/DVD a cada 10 horas de reprodução ou
a cada 3-4 semanas.
•• Se o disco não rodar quando a unidade é activada, rode
o sistema de limpeza para lentes de CD/DVD vários
graus e tente novamente.
Atenção
5-10 x
•• Não utilizar a solução para limpeza com kits de
c
limpeza para lente de laser.
Aviso
•• Não utilizar com consolas de jogos.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:54
Инструкции по
эксплуатации
Очистка вручную 
Техника безопасности при
пользовании чистящей жидкостью
Предупреждение
•• ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ.
Не использовать рядом с нагретыми
поверхностями и открытым огнем.
•
•
•
•
•
Держать баллончик на
расстоянии 10-15 см от
поверхности диска. Диск
удерживать только за
края. Двумя распылениями
равномерно нанести жидкость
на поверхность диска.
2
Очистить диск прямыми
движениями ткани
от центра к краю. 
3
После высыхания диска убрать
его в коробку.
Очистка линзы лазера
Не допускать попадания в глаза. В случае
попадания промыть большим количеством воды.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ ОПАСНО ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ. В случае проглатывания выпить
большое количество воды. Немедленно
обратиться за медицинской помощью.
Не допускать продолжительного или частого
контакта с кожей и одеждой. При попадании
промыть кожу и одежду водой с мылом.
Не допускать вдыхания паров.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: изопропиловый спирт.
1
Вставьте очиститель линзы CD/
DVD в дисковод. 
2
Включите проигрыватель
и выполните голосовые
инструкции.
3
жидкостью.
3
Закрыть крышку и 5-10 раз
провернуть ручку. 
4
Открыть крышку и осторожно
извлечь чистый диск.
5
После высыхания диска убрать
его в коробку.
4
После завершения очистки извлеките диск и
уберите его в коробку щеткой вниз.
Примечание
Очистка компакт-диска при
помощи радиального очистителя
С расстояния 10-15 см нанести
небольшое количество чистящей
жидкости (2 нажатия) на
поверхность диска. 
PLAY
останавливается автоматически. Если
автоматической остановки не происходит, нажмите
кнопку остановки воспроизведения.
•• Никогда не используйте бытовые чистящие средства.
2
Select track 15.
»» Идет очистка линзы лазера
CD-плеера.
Примечание
•• Для чистки пользоваться только прилагаемой
Вставить компакт-диск в лоток
очистителя этикеткой вниз. 
b
•• После очистки линзы CD/DVD привод
Примечание
1
a
Ру с с кий
•
1
••
a
Рекомендуется использовать очиститель линз CD/
DVD 10 часов использования проигрывателя или
каждые 3-4 недели.
•• Если диск не вращается после запуска привода,
поверните очиститель линцы CD/DVD на несколько
градусов и повторите попытку.
10-15cm
b
Предупреждение
•• Не используйте вместе чистящие средства и
очиститель лазерных линз.
5-10 x
c
Предупреждение
•• Не использовать с игровыми приставками.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:56
Anvisningar för
användning
Instruktioner för manuell rengöring 
Säkerhetsinformation för
rengöringsvätska
Varning!
1
Håll sprejflaskan 10–15 cm från
CD-/DVD-skivan. Håll CD-/DVDskivan i kanterna. Spreja sedan
CD-/DVD-skivan jämnt med två
tryck.
2
Börja i skivans mitt och
torka i en rak linje till den
yttre kanten tills hela
skivytan är ren. 
3
När CD-/DVD-skivan är torr
lägger du tillbaka den i
originalförpackningen.
•• BRANDFARLIGT! Använd inte i närheten av
värmekällor eller öppna lågor.
•
•
•
•
•
Undvik kontakt med ögonen. Skölj noggrant med
vatten vid kontakt med ögonen.
SKADLIGT VID FÖRTÄRING: Drick ordentligt med
vatten. Kontakta läkare omedelbart.
Undvik långvarig eller regelbunden kontakt med hud
eller kläder – tvätta med tvål och vatten.
Undvik att andas in ångor.
Förvara utom räckhåll för barn.
Innehåller: Isopropylalkohol.
Instruktioner för laserlinsrengöring
1
Sätt i CD-/DVD-linsrengöraren i
CD-/DVD-enheten. 
2
Starta CD-/DVD-spelaren och följ
röstanvisningarna.
3
Välj spår 15.
»» CD-/DVD-linsrengöringen
pågår.
Obs!
•• Efter rengöringen stannar CD-/DVD-linsrengöraren
automatiskt. Om den inte stannar trycker du på
stoppknappen.
4
Instruktioner för radial CD-/DVDrengöring
3
Spreja en liten mängd
rengöringsvätska (2 tryck) på 10–15
cm avstånd från CD-/DVD-skivan.

10-15cm
b
Stäng locket och vrid på knoppen
5–10 gånger. 
5
Öppna locket och ta försiktigt bort
den rengjorda CD-/DVD-skivan.
••
Vi rekommenderar att du använder CD-/DVDlinsrengöraren efter tio timmars spelning eller var 3-4
vecka.
•• Om skivan inte snurrar när enheten aktiveras roterar
du CD-/DVD-linsrengöraren några grader och försöker
igen.
Varning
•• Använd inte rengöringsmedel med
laserlinsrengöraren.
5-10 x
4
När du är klar tar du bort skivan och förvarar den i
förpackningen med borsten vänd nedåt.
Obs!
Placera CD/DVD-skivan i facket för den roterande
CD-/DVD-rengöraren med etiketten vänd nedåt. 
a
2
PLAY
Obs!
•• Rengör endast med den medföljande vätskan.
•• Använd aldrig glas- eller andra hushållsrengöringsmedel.
1
b
Svens ka
•
a
c
Varning!
•• Ska inte användas med några spelkonsoler.
När CD-/DVD-skivan är
torr lägger du tillbaka den i
originalförpackningen.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:57
Kullanım
açıklamaları
Manuel temizleme talimatları 
Temizleme sıvısı için güvenlik bilgileri
1
Sprey şişesini CD'den/DVD'der 1015 cm uzakta tutun. CD'yi/DVD'yi
yalnızca kenarlarından tutun. 2
pompa sıvıyla CD'yi/DVD'yi eşit
miktarda ıslatın.
2
Tüm disk yüzeyi temizlenene kadar
, diskin ortasından dış kenara
doğru düz bir
hareketle silin. 
3
CD/DVD kuruduğunda,
orijinal kutusuna yerleştirin.
Uyarı
•• YANICIDIR: Ateş veya alev yanında kullanmayın.
•
•
•
•
•
•
Gözle temasından kaçının. Temas etmesi durumunda
bol suyla iyice yıkayın.
YUTULMASI HALİNDE ZARARLIDIR: Bolca su için.
Derhal bir doktora başvurun.
Cilt veya kıyafetlerle uzun süreli veya sık temasından
kaçının; sabun ve su ile yıkayın.
Buharını solumaktan kaçının.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
İçeriği: İzopropil alkol.
Not
a
Lazer lens temizleme talimatları
1
CD/DVD lens temizleyiciyi CD/
DVD sürücüsüne takın. 
2
CD/DVD oynatıcıyı çalıştırın ve
sesli talimatları izleyin.
3
Parça 15'i seçin.
»» CD/DVD lens temizleme
işlemi devam eder.
•• Sadece birlikte verilen sıvıyla temizleyin.
•• Cam veya diğer ev eşyası temizlik maddelerini
kullanmayın.
b
PLAY
Not
•• Temizleme işleminin ardından, CD/DVD lens temizleyicisi
otomatik olarak durur. Durmazsa, durdurma düğmesine
basın.
Radyal CD/DVD temizleme talimatları
CD'yi/DVD'yi, etiketli tarafı yukarı bakacak şekilde
döner CD/DVD temizleyicisinin tepsisine yerleştirin.

4
a
2
CD'ye/DVD'ye, 10-15 cm
mesafeden az miktarda temizleme
sıvısı (2 pompalama) püskürtün. 
3
Kapağı kapatın ve düğmeyi 5-10 kez
döndürün. 
4
Kapağı açın ve temizlenmiş CD'yi/
DVD'yi dikkatle çıkarın.
CD/DVD kuruduğunda, orijinal
kutusuna yerleştirin.
Not
••
CD/DVD temizleyicinizi her 10 saatlik oynatmanın
ardından veya her 3-4 haftada bir kullanmanız önerilir.
•• Sürücü çalıştıktan sonra disk dönmezse, CD/DVD lens
temizleyiciyi birkaç derece döndürüp tekrar deneyin.
10-15cm
b
Dikkat
•• Temizlik solüsyonunu lazer lens temizleyici ile birlikte
5-10 x
kullanmayın.
c
5
İşinizi tamamladığınızda, diski çıkarın ve fırça aşağı
bakacak şekilde kutusunda saklayın.
Tür kç e
1
Uyarı
•• Oyun konsollarıyla birlikte kullanılmaz.
SVC2235/10
DFU_SVC2235_10.indb
1
2010-10-13
13:42:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project