SPEEDLINK Metis

SPEEDLINK Metis
SE
Föreskriven användning
Den här produkten är endast avsedd som headset
för anslutning till en dator och den får bara användas
inomhus. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador
på person, djur eller material som är ett resultat
av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller för
att produkten använts på ett sätt som strider mot
föreskrifterna.
Information om batterier
Den här produkten är utrustad med ett
litiumpolymerbatteri. Du får inte skada, öppna eller ta
isär batteriet och inte använda det i fuktig omgivning och/
eller där det finns risk för korrosion. Utsätt inte produkten
för temperaturer över 60°C (140°F). Symbolen med den
överstrukna soptunnan betyder att produkten inte får
slängas bland de vanliga hushållssoporna. Gamla batterier
kan innehålla ämnen som skadar miljön och vår hälsa om
de kasseras eller förvaras på fel sätt. Som slutanvändare
är du skyldig att lämna in elektriska apparater till ett
allmänt insamlingsställe för kassering. Då kommer
samtidigt det inbyggda batteriet att kasseras korrekt.
Undvik hörselskador
AKTA: När man använder hörlurar eller öronsnäckor och
när man lyssnar länge på hög volym finns risk för kroniska
hörselskador.
Försäkran om överensstämmelse
Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller
de relevanta säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En
fullständig försäkran om överensstämmelse kan beställas
på vår webbsida under www.speedlink.com.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den
apparat som stör.
Teknisk support
På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett
supportformulär. Alternativt kan du skicka ett e-brev direkt
till vår support: [email protected]
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako headset pro zapojení
do počítače a použití v uzavřených prostorách. Firma
Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob a zvířat, vzniklé v důsledku
nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku,
nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly
uvedeny výrobcem.
Upozornění k bateriím
Tento výrobek je vybaven lithium-polymerovým baterií.
Nepoškozujte jej,a ani jej neotevírejte a ani nerozebírejte a
nepoužívejte jejve ve vlhkém a/nebo korozivním prostředí.
Výrobek nevystavujte teplotám nad 60°C (140°F). Symbol
přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek se nesmí
likvidovat společně s domovním odpadem. Staré baterie a
akumulátory mohou obsahovat kontaminující látky, které
při nesprávném odstraňování nebo skladování mohou
ohrozit životní prostředí a Vaše zdraví. Jako koncový
uživatel máte dle zákona povinnost, odevzdat vysloužilé
elektrospotřebiče do úředně určené sběrny. Tím je také
zajištěna správná likvidace zabudovaného akumulátoru.
Zabránění poškození sluchu
POZOR: Použití sluchátek a dlouhodobé poslouchání při
vysoké hlasitosti může vést k trvalému poškození sluchu.
Prohlášení o shodě
Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek
je v souladu s relevantními bezpečnostními ustanoveními
směrnice EU č. 1999/5/EC. Kompletní Prohlášení o
konformitě si můžete přečíst na webových stránkách
www.speedlink.com .
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se
pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Technický support
Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme
pro Vás připravili suportový formulář. Jako alternativu
můžete supportu napsat přímo email na adresu:
[email protected]
DK
Anvendelsesområde
Dette produkt er kun egnet som headset og skal tilsluttes
til en computer og anvendes i lukkede rum. Jöllenbeck
GmbH påtager sig intet ansvar for skader på personer, dyr
eller materialer som følge af uforsigtig, uhensigtsmæssig,
forkert anvendelse af produktet eller anvendelse, som er i
modstrid med producentens anvisninger.
Batteriinformationer
Dette produkt er udstyret med et lithium-polymer-batteri.
Batteriet må ikke beskadiges, åbnes eller skilles ad, og det
må ikke bruges i fugtige og/eller korroderende omgivelser.
Udsæt ikke produktet for temperaturer over 60°C
(140°F). Symbolet med den overstregede affaldsspand
betyder, at produktet ikke må smides ud sammen med
husholdningsaffaldet. Udtjente batterier og genopladelige
batterier kan indeholde skadelige stoffer, som kan
beskadige miljøet og dit helbred, hvis de ikke bortskaffes
eller opbevares korrekt. Som slutbruger er du efter loven
forpligtet til at aflevere udtjente elapparater på en officiel
genbrugsplads. Derved sikres det, at det indsatte batteri
bortskaffes korrekt.
Forebyggelse af høreskader
Benyttelse af øre- eller hovedtelefoner samt langvarig
lytning til høje lydstyrker kan føre til permanente
høreskader.
Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at dette
produkt er i overensstemmelse med de relevante
sikkerhedsbestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC. Hele
overensstemmelseserklæringen kan rekvireres på vores
webside på www.speedlink.com.
Overensstemmelsesinfo
Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske eller
højfrekvente felter (radioanlæg, mobiltelefoner,
mikrobølgeafladninger) kan apparatets (apparaternes)
funktion begrænses. Prøv i så fald at øge afstanden til
apparaterne, der forstyrrer.
Teknisk support
På vores webside www.speedlink.com kan du finde en
supportformular. Som alternativ kan du sende en e-mail
direkte til supportafdelingen: [email protected]
GR
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως σετ ακουστικών
για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή και για τη χρήση σε
κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα
λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης
ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Υποδείξεις για τις μπαταρίες
Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν Πολυμερών
λιθίου μπαταρία. Μην καταστρέφετε, ανοίγετε ή
αποσυναρμολογείτε τον συσσωρευτή και μην τον χρησιμοποιείτε σε υγρό και/ή σε περιβάλλον διάβρωσης.
Μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες άνω των
60°C (140°F). Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων σημαίνει ότι το προϊόν δεν επιτρέπεται να
πετιέται στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες και
οι συσσωρευτές μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες,
οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί
να βλάψουν το περιβάλλον και την υγεία σας. Εσείς ως
τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος να παραδίδετε
τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο
καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Έτσι εξασφαλίζεται
και η σωστή απόρριψη του τοποθετημένου συσσωρευτή.
Αποφυγή βλαβών στην ακοή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς και η ακρόαση
μεγάλης διάρκειας με μεγάλη ένταση μπορεί να οδηγήσει
σε μόνιμες βλάβες στην ακοή.
Δήλωση Συμμόρφωσης
Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό
το προϊόν συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς
ασφαλείας της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε
να ζητήσετε την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην
ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής
(των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε
να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει
ένα έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να
στείλετε ένα E-mail στο τμήμα υποστήριξης:
[email protected]
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako
zestaw słuchawkowy do podłączenia do komputera i
do użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za obrażenia u ludzi, zwierząt lub szkody materialne na
skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub
niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania
produktu.
Informacje na temat akumulatorów
Produkt ten jest wyposażony w akumulator litowopolimerowy. Nie należy go uszkadzać, otwierać ani
rozkładać; nie należy też użytkować go w środowisku
wilgotnym lub powodującym korozję. Nie narażać
produktu na temperatury powyżej 60°C (140°F). Symbol
przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że
produktu nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi.
Zużyte akumulatory mogą zawierać szkodliwe substancje,
które przy niewłaściwej utylizacji mogą zaszkodzić
środowisku lub Twojemu zdrowiu. Jako użytkownik
końcowy masz obowiązek dostarczyć zużyte urządzenie
do wyznaczonego punktu zbiórki. Gwarantuje to także
prawidłowe usunięcie wbudowanego akumulatora.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
UWAGA: korzystanie ze słuchawek dousznych lub
nagłownych oraz długotrwałe słuchanie przy dużej
głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
Deklaracja zgodności
Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt
jest zgodny z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa
dyrektywy 1999/5/WE. Kompletny tekst deklaracji
zgodności można uzyskać na naszej stronie internetowej
www.speedlink.com.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia
radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być
przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
W takim wypadku należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
Na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.speedlink.com znajduje się odpowiedni formularz
zgłoszeniowy. Alternatywnie można również wysłać do nas
wiadomość pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan kuulokemikrofonina
tietokoneeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa
tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista
vastuuta henkilöiden tai eläinten loukkaantumisista tai
esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta,
asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Paristoa koskevia ohjeita
Tässä tuotteessa on litiumpolymeeriakku. Sitä ei saa
vaurioittaa, avata tai purkaa eikä sitä saa käyttää
kosteassa ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä.
Älä altista tuotetta lämpötiloille, jotka ovat yli 60°C (140°F).
Yliviivattu roska-astiasymboli tarkoittaa, että tuotetta
ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Käytetyt
paristot ja akut voivat sisältää haitallisia aineita, jotka
voivat vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä, mikäli niitä ei
hävitetä ja varastoida asianmukaisella tavalla. Tuotteiden
loppukäyttäjä on lain mukaan velvollinen toimittamaan
käytetyt sähkölaitteet viranomaisten osoittamaan
keräyspisteeseen. Siten voidaan varmistaa myös
asennettujen akkujen määräysten mukainen hävittäminen.
Kuulovaurioiden välttäminen
HUOMIO Korvanappien tai kuulokkeiden käyttö sekä
pitkäaikainen korkeiden äänenvoimakkuuksien kuuntelu
voi johtaa pysyviin kuulovaurioihin.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on
EU-direktiivin 1999/5/EY turvamääräysten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan
yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset
kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas
häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Yrityksemme internetsivulla www.speedlink.com on
tukilomake. Tekniselle tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti
myös sähköpostia: [email protected]
HU
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék csak headsetként számítógépre történő
csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való használatra
alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
személyekben, állatokban vagy tárgyakban keletkezett
kárért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem
a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból
eredt.
Elemre vonatkozó tudnivalók
A termék lítium polimer akkuval van ellátva. Ne sértse
meg, ne nyissa fel és ne szedje szét, valamint ne
használja nedves és/vagy rozsdásodó környezetben. Ne
tegye ki a terméket 60 °C (140 °F) feletti hőrmésékletnek.
Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti, hogy a
termélet nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A
kimerült elemek olyan káros anyagokat tartalmazhatnak,
melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás
esetén kárt tehetnek a környezetben és egészségében.
Végső felhasználóként törvény kötelezi Önt arra, hogy
a kiselejtezett elektromos készülékeket arra kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. Így szavatolható a behelyezett akkuk
megfelelő kiselejtezése is.
Halláskárosodás elkerülése
FIGYELEM: fül- vagy fejhallgató használata, valmint
a magas hangerőn történő zenehallgatás tartós
halláskárosodást okozhat.
Megfelelőségi nyilatkozat
A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel
az 1999/5/EC uniós irányelv vonatkozó biztonsági
előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot
honlapunkon a www.speedlink.com címen igényelheti
meg.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel.
Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a
zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található támogatási
formanyomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a
Támogatásnak közvetlenül e-mailt is küldhet:
[email protected]
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som headsett for tilkobling til
en datamaskin, og kun for bruk i lukkede rom. Jöllenbeck
GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader,
skader på dyr eller materielle skader, som skyldes ikke
forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet
utover det som er angitt fra produsenten.
Batterianvisninger
Dette produktet er utstyrt med et Lithium-polymer batteri.
Skader på, åpning av eller demontering skal ikkegjøres,
og bruk det ikke ved fuktige og/eller korroderende forhold.
Ikke utsett produktet for temperaturer over 60°C (140°F)
aus. Symbolet på avfallsbøtte med strek over betyr at
produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Gamle
batterier og ladbare batterier kan inneholde skadelige
stoffer, som ved feilaktig avfallshåndtering eller lagring
kan føre til miljøskader eller helseskader. Du er som
sluttbruker rettslig forpliktet til å levere brukte elektriske
apparater til gjenbruk. Derved sikres det også korrekt
avfallsbehandling av inebygde batterier.
Forhindre hørselskader
OBS: Bruk av øreplugger eller hodetelefoner, og langvarig
lytting til høyt lydvolum, kan føre til varige hørselskader.
Samsvarserklæring
Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet
samsvarer med de relevante sikkerhetsbestemmelsene
i EU-direktiv 1999/5/EF. Den komplette
samsvarserklæringen kan du finne på vår webside under
www.speedlink.com.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølgeutladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til
forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
På vår webside www.speedlink.com finner du et
supportskjema. Alternativt kan du sende en e-mail direkte:
[email protected]
CHARGING
CONNECTING
SETUP
POWER ON
Volume control
6
7
adjusting
METIS
power-save modus
WIRELESS STEREO HEADSET
3min
5sec
SE
SL-8765-SBK
DK
PL
1. Ladda först upp headsetet genom att koppla medföljande USB-laddningskabel till en ledig USB-port (500mA).
Under laddningsprocessen lyser headsetets indikatorlampa rött. Den slocknar när laddningen är färdig. Ladda
upp headsetet helt innan du använder det första gången och kom ihåg att det kan ta lite längre tid än vanligt (ca 3
timmar) den första gången man laddar. Det går även att ladda headsetet när det används.
1. Oplad headsettet først ved at slutte det til en ledig USB-port (500mA) med det vedlagte USB-kabel. Under
opladningen lyser LED på headsettet rødt, og når opladningen er slut, slukkes det. Oplad headsettet helt første
gang, og bemærk, at opladningen kan tage lidt længere tid end sædvanligt (ca. 3 timer). Det er også muligt at
oplade, mens headsettet anvendes.
1. Najpierw naładuj akumulatory, podłączając zestaw za pomocą dołączonego kabla do wolnego złącza USB
(500mA). Podczas ładowania dioda LED świeci w kolorze czerwonym, a po zakończeniu - gaśnie. Przed
pierwszym użyciem zestaw należy całkowicie naładować. Pierwsze ładowanie może trwać nieco dłużej niż zwykle
(3 godziny). Ładowanie jest możliwe także podczas pracy.
1. Először töltse fel a headsetet: a csomagban lévő USB töltőkábellel csatlakoztassa egy szabad USB csatlakozásra
(500 mA). Töltés közben a headseten lévő LED pirosan világít, a folyamat befejezése után pedig kialszik. Első
használat előtt teljesen töltse fel a headsetet és vegye figyelembe, hogy a töltés első alkalommal kicsivel több időt
vesz igénybe az átlagosnál (kb. 3 órát). Tölteni működés közben is lehet.
2. Anslut sändaren/mottagaren till en ledig USB-port på din PC och vänta tills den upptäcks av operativsystemet.
2. Slut senderen/modtageren til en ledig USB-port på pc‘en, og vent, til apparatet er registreret af operativsystemet.
3. Sedan kommer det att finnas ännu en audioapparat i Windows® kontrollpanel – försäkra dig om att den är vald som
standard för in- och uppspelning.
3. Derefter er der et ekstra audioapparat i Windows®-systemstyringen – kontrollér, at det er valgt som standardapparat
til optagelse og afspilning.
2. Podłącz nadajnik/odbiornik do wolnego złącza USB komputera i zaczekaj na rozpoznanie go przez system
operacyjny.
2. Csatlakoztassa az adót/vevőt számítógépe szabad USB portjára és várja meg, míg az operációs rendszer fel nem
ismeri a készüléket.
4. Sätt på headsetet genom att flytta knappen till läge ON. Förbindelsen till sändaren/mottagaren upprättas
automatiskt efter ca tio sekunder och indikatorlampan börjar lysa grönt. Om ingen förbindelse upprättas blinkar
indikatorlampan. I så fall ska du hålla Link-knappen inne i ca fem sekunder för att skapa en förbindelse; då ska
headsetet vara så nära sändaren/mottagaren som möjligt.
4. Tænd for headsettet ved at stille kontakten på „ON“. Forbindelsen til senderen/modtageren etableres automatisk
efter cirka ti sekunder, og derefter lyser LED grønt. Hvis der ikke etableres forbindelse, blinker LED. Hold så „Link“tasten nede i fem sekunder for at etablere forbindelsen; Headsettet skal være så tæt på senderen/modtageren som
muligt.
3. W Panelu sterowania Windows® pojawi się wówczas dodatkowe urządzenie audio - upewnij się, że jest ono
zaznaczone jako domyślne urządzenie do zapisu i odtwarzania.
3. Ezután a Windows® vezérlőpultjában plusz audió készülék bukkan fel - győződjön meg arról, hogy felvevő és
lejátszó alapkészülékként legyen kiválasztva.
5. De båda knapparna på headsetets högra sida används för att reglera volymen: Med + ökas och med - minskas
volymen. Kontrollera att volymen är så lågt inställd som möjligt innan du sätter på dig headsetet.
5. De to knapper på højre side af headsettet bruges til lydstyrkeindstilling: + skruer op, - skruer ned for lydstyrken.
Sørg for, at lydstyrken er skruet så langt ned som muligt, før du tager headsettet på.
4. Włącz zestaw, przestawiając przełącznik do położenia „ON“. Połączenie z nadajnikiem/odbiornikiem zostanie
nawiązane po ok. 10 sekundach. Dioda LED będzie świecić w kolorze zielonym. Jeśli połączenie nie zostanie
nawiązane, dioda będzie migać. W takim przypadku naciśnij przycisk „Link“ i przytrzymaj go przez ok. 5 sekund, by
nawiązać połączenie.Zestaw powinien w tym czasie znajdować się możliwie jak najbliżej nadajnika/odbiornika.
4. Kapcsolja be a headsetet: a kapcsolót állítsa „ON“-ra. Kb. 10 másodperc elteltével automatikusan létrejön a
kapcsolat az adóhoz/vevőhöz, ekkor a LED zölden világít. Ha nem jönne létre kapcsolat, a LED villog. Ebben
az esetben kb. 5 másodpercig tartsa lenyomva a „Link“ gombot, hogy létre jöjjön a kapcsolat; a headset közben
lehetőleg közel legyen az adóhoz/vevőhöz.
6. Med den reglerbara bygeln kan du anpassa headsetet efter din huvudstorlek. För bästa talförståelse ska du hålla
mikrofonen ungefär 2 - 3 centimeter från munnen.
6. Du kan indstille headsettet efter din hovedstørrelse med den variable holdebøjle. Sæt mikrofonen cirka 2 til 3
centimeter foran munden, så forståelsen er optimal.
5. Oba przyciski po prawej stronie zestawu służą do regulacji głośności - + zwiększa, - zmniejsza głośność.Podczas
zakładania zestawu głośność powinna być ustawiona na niskim poziomie.
5. A jobb headset oldalon lévő két gomb a hangerő szabályozására való: + növeli, - pedig csökkenti a hangerőt.
Felhelyezés közben ügyeljen arra, hogy a hangerő lehetőleg alacsonyra legyen beállítva.
7. Om ingen signal överförs inom 3 minuter går headsetet över till energisparläge. Använd ett av volymreglagen för att
sätta på det igen.
7. Hvis der ikke overføres noget signal i tre minutter, skifter headsettet over på strømsparemodus. Tryk på en af
lydstyrkeindstillingerne for at tænde for apparatet igen.
6. Za pomocą regulowanego pałąka dopasuj zestaw do wielkości swojej głowy. Optymalną zrozumiałość mowy
uzyskasz ustawiając mikrofon w odległości 2 - 3cm od ust.
6. Az állítható tartópánttal állíthatja saját fejméretére a headsetet. Az optimális megértéshez a mikrofont kb. 2-3 cm
nyire tartsa a szájától.
7. Jeśli w ciągu 3 minut nie jest przesyłany żaden sygnał, zestaw przełącza się w tryb energooszczędny. Naciśnij
przycisk regulacji głośności, aby ponownie włączyć zestaw.
7. Ha 3 percig nem történik jelátadás, a headset magától energiatakarékos üzemmódra áll át. Nyomja meg a
hangerőszabályzó valamelyik gombát, ha vissza szeretné kapcsolni a készüléket.
CZ
1. Headset nejprve nabijte pomocí přiloženého USB nabíjecího kabelu tak, že tento zastrčíte do volného USB portu
(500 mA). Během nabíjení svítí LED na headsetu červeně, po ukončení nabíjení tyto zhasnou. Nabijte headset
před prvním použitím úplně a dbejte na to, aby první nabíjení mohlo trvat o něco déle, než obvyklé nabíjení (cca. 3
hodiny). Nabíjení je možné i během provozu.
2. Zastrčte vysílač/přijímač do volného USB portu na Vašem počítači a počkejte, dokud přístroj nebyl rozpoznán
operačním systémem.
3. Vzápětí se v systémovém řízení Windows® nachází dodatečné audio zařízení – ujistěte se, zda bylo toto zvoleno
jako výchozí zařízení pro záznam a přehrávání.
4. Zapněte headset na stisknutím spínače do polohy „ON“. Spojení k vysílači/přijímači se naváže po cca. deseti
sekundách automaticky, hned na to svítí LED zeleně. Není-li spojení navázáno, LED bliká. V takovém případě
podržte pro navázání spojení stisknuté tlačítko „Link“ po dobu cca. pěti sekund; headset by se měl nacházet co
nejblíže k vysílači/příjímači.
5. Obě tlačítka na pravé straně headsetu slouží k regulaci hlasitosti: + zvýší, - sníží hlasitost. Před nasazením dbejte
na to, aby hlasitost byla nastavená dle možností co nejníže.
6. Variabilním přidržovacím úchytem přizpůsobte headset k velikosti Vaší hlavy. Pro optimální porozumění si nastavte
mikrofon přibližně 2 až 3 cm od úst.
7. Není-li po dobu tří minut přenášen žádný signál, se headset přepne do úsporného režimu. Pro opětovné zapnutí
přístroje stiskněte jeden z regulátorů hlasitosti.
GR
1. Φορτίστε πρώτα τα ακουστικά, συνδέοντας τα μέσω του εσώκλειστου καλωδίου φόρτισης USB με μια ελεύθερη
υποδοχή σύνδεσης USB (500mA). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης ανάβει κόκκινο το LED στα
ακουστικά, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σβήνει. Παρακαλούμε φορτίζετε τα ακουστικά πριν από την
πρώτη χρήση πλήρως και προσέχετε ότι η πρώτη διαδικασία φόρτισης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ότι
συνήθως (περ. 3 ώρες). Η φόρτιση είναι δυνατή και κατά τη λειτουργία.
2. Συνδέστε τον πομπό/δέκτη σε μια ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης USB του Η/Υ σας και περιμένετε έως ότου η
συσκευή αναγνωριστεί από το λειτουργικό σύστημα.
3. Στη συνέχεια υπάρχει στον έλεγχο συστήματος των Windows® μια επιπρόσθετη συσκευή ήχου - εξασφαλίστε ότι
έχει επιλεγεί ως πρότυπη συσκευή για την εγγραφή και αναπαραγωγή.
4. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, θέτοντας το διακόπτη στο „ON“. Η σύνδεση στον πομπό/δέκτη δημιουργείται
αυτόματα περίπου μετά από δέκα δευτερόλεπτα και τότε ανάβει το LED πράσινο. Εάν δεν έχει δημιουργηθεί καμία
σύνδεση, το LED αναβοσβήνει. Σε αυτή την περίπτωση κρατήστε το πλήκτρο „Link“ πιεσμένο περίπου για πέντε
δευτερόλεπτα, για να δημιουργήσετε τη σύνδεση. Τα ακουστικά πρέπει τότε να βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται
στον πομπό/δέκτη.
5. Τα δύο πλήκτρα στη δεξιά πλευρά των ακουστικών εξυπηρετούν στη ρύθμιση της έντασης: Το + αυξάνει, το μειώνει την ένταση. Προσέχετε πριν από την τοποθέτηση ότι η ένταση θα έχει ρυθμιστεί όσο πιο χαμηλά γίνεται.
6. Με το μεταβλητό τόξο συγκράτησης, προσαρμόζετε τα ακουστικά στο μέγεθος του κεφαλιού σας. Για μια βέλτιστη
κατανόηση, θέτετε το μικρόφωνο περίπου 2 έως 3 εκατοστά μπροστά από το στόμα.
7. Εάν για τρία λεπτά δεν μεταδοθεί κανένα σήμα, τα ακουστικά γυρίζουν σε μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Πιέστε έναν από τους ρυθμιστές έντασης, για να ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή.
FI
HU
1. Lad opp headsettet ved at du kobler det til en ledig USB port (500mA) ved hjelp av den vedlagte USB-kabelen.
Under ladeprosessen lyse LED-lyset på headsettet rødt, etter avsluttet lading slukkes det. Vennligst lad
headsettet helt opp før første gangs bruk, og pass på at første ladeprosess kan bruke noe mer tid enn vanlig (ca.
3 timer). Det er også mulig å lade opp under bruk.
2. Liitä lähetin/vastaanotin tietokoneesi vapaaseen USB-liitäntään ja odota, kunnes käyttöjärjestelmä on tunnistanut
laitteen.
2. Koble sender/mottaker til en ledig USB-port på PC-en din, og vent til apparatet er registrert av operativsystemet.
4. Kytke kuulokemikrofoni päälle asettamalla kytkin asentoon „ON“. Yhteys lähettimeen/vastaanottimeen luodaan
automaattisesti noin kymmenen sekunnin kuluttua, sen jälkeen merkkivalo palaa vihreänä. Jos yhteyttä ei luoda,
merkkivalo vilkkuu. Pidä tässä tapauksessa „Link“-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan yhteyden
luomiseksi. Kuulokemikrofonin tulisi tällöin olla mahdollisimman lähellä lähetintä/vastaanotinta.
5. Molemmat kuulokemikrofonin oikealla puolella olevat painikkeet on tarkoitettu äänenvoimakkuuden säätöön: +
lisää, - laskee äänenvoimakkuutta. Varmista ennen kuulokkeiden päähän asettamista, että äänenvoimakkuus on
säädetty mahdollisimman alhaiseksi.
6. Säädettävän pääpannan avulla kuulokemikrofoni voidaan säätää pääsi koon mukaan. Jotta ääni toistuisi
ihanteellisesti, vie mikrofoni noin 2 - 3 senttiä suusi eteen.
7. Jos signaalia ei välitetä kolmeen minuuttiin, kuulokemikrofoni kytkeytyy virransäästötilaan. Paina yhtä
äänenvoimakkuuden säätimistä kytkeäksesi laitteen jälleen päälle.
Vers. 1.0
NO
1. Lataa ensin kuulokemikrofoni liittämällä se mukana tulevalla USB-latausjohdolla vapaaseen USB-liitäntään
(500mA). Lataustapahtuman aikana kuulokemikrofonin merkkivalo palaa punaisena, tapahtuman päätyttyä se
sammuu. Lataa kuulokemikrofoni ennen ensimmäistä käyttökertaa täysin ja huomaa, että ensimmäinen latauskerta
voi kestää hieman enemmän kuin yleensä (n. 3 tuntia). Lataaminen on mahdollista myös käytön aikana.
3. Tämän jälkeen Windows®-järjestelmäohjauksessa on audiolaite lisää – varmista, että se on valittu vakiolaitteeksi
tallennusta ja toistoa varten.
Quick Install Guide
3. Etterpå finer du under Windows®-systemstyring en ny ekstra lydenhet – forsikre deg om at den er valgt som
standard enhet for opptak og avspilling.
4. Slå på headsettet ved å sette brytere til „ON“ (på). Tilkobling til sender/mottaker skjer automatisk etter omtrent 10
sekunder, da tennes det grønne LED-lyset. Dersom det ikke opprettes forbindelse, vil LED-lyset blinke. Hold i så
fall tasten „Link“ inntrykket i ca. 5 sekunder for å opprette forbindelsen. Headsettet bør da befinne seg så nært
sender/mottaker som mulig.
5. De to tastene på høyre side av headsettet brukes for regulering av lydvolumet. + øker, - senker lydstyrken. Før du
tar det på, pass på at lydstyrken er stilt så lavt som mulig.
6. Ved hjelp av den regulerbare holdebøylen kan du tilpasse headsettet til hodestørrelsen. For optimal
talegjengivelse, plasser mikrofonen omtrent 2 til 3 centimeter fra munnen.
7. Dersom det i løpet av 3 minutter ikke overføres noe signal, kobler headsettet over til strømsparemodus. Trykk på
en av volumregulatorne for å slå på apparatet igjen.
®
©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the
United States and/or other countries. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH
shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to
change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
CHARGING
CONNECTING
SETUP
POWER ON
Volume control
6
7
adjusting
EN
power-save modus
3min
5sec
EN
1. First, charge the headset by connecting it to any USB port (500mA) using the accompanying USB cable. The LED on the headset will light up
red while the headset is charging; once fully charged the LED will go out. Make sure the headset is fully charged before using it for the first
time (this may take a little longer than usual (approx. 3.5 hours)). You can charge the headset even while using it.
2. Plug the dongle into any free USB port on your PC and wait until the operating system has detected the device.
3. Once detected, an additional audio device will be displayed in the Windows® Control Panel – make sure that this device is configured as the
default device for recording and playback.
4. Power the headset on by setting the switch to ON. After around ten seconds, a connection between the dongle and headset will be
automatically established and the LED will light up green. If no connection is established, the LED will flash. If this is the case, keep the Link
button held depressed for around five seconds to establish a connection. When doing so, hold the headset as close as possible to the dongle.
5. The two buttons on the right-hand side of the headset control the volume level: + raises and - lowers the volume. Before placing the headset
on your head, make sure the volume level is set to minimum.
6. Adjust the headband for the perfect fit. For the best voice chat quality, position the microphone 2-3cm away from your mouth.
7. If no signal is transmitted for three minutes, the headset will switch to power-saving mode. To wake the device, press one of the volume
buttons.
DE
FR
1. Laden Sie das Headset zunächst auf, indem Sie es über das beiliegende USB-Ladekabel mit einem freien USB-Anschluss (500 mA)
verbinden. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED am Headset rot, nach Abschluss des Vorgangs erlischt sie. Bitte laden Sie das
Headset vor dem ersten Einsatz vollständig auf und beachten Sie, dass der erste Ladevorgang etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann als
gewöhnlich (ca. 3 Stunden). Das Aufladen ist auch im laufenden Betrieb möglich.
1. Commencez par recharger le combiné casque-micro à l‘aide du câble de recharge USB fourni en le reliant à une prise USB libre (500 mA).
Le voyant rouge du combiné casque-micro est allumé durant la recharge et s‘éteint lorsque le casque est rechargé. Veuillez recharger
complètement le combiné casque-micro avant la première utilisation ; nous attirons votre attention sur le fait que la première recharge peut
durer plus longtemps qu‘une recharge normale (3 heures environ). La recharge est également possible en cours d‘utilisation.
2. Schließen Sie den Sender/Empfänger an einen freien USB-Anschluss Ihres PCs an und warten Sie, bis das Gerät vom Betriebssystem
erkannt wurde.
2. Reliez l‘émetteur/récepteur à une prise USB libre de votre ordinateur et attendez que le système d‘exploitation ait reconnu l‘appareil.
3. Anschließend findet sich in der Windows -Systemsteuerung ein zusätzliches Audiogerät – stellen Sie sicher, dass es als Standardgerät für
Aufnahme und Wiedergabe ausgewählt ist.
®
4. Schalten Sie das Headset ein, indem Sie den Schalter auf „ON“ stellen. Die Verbindung zum Sender/Empfänger wird nach etwa zehn
Sekunden automatisch hergestellt, daraufhin leuchtet die LED grün. Sollte keine Verbindung hergestellt werden, blinkt die LED. Halten Sie in
diesem Fall die „Link“-Taste etwa fünf Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung herzustellen; das Headset sollte sich dabei möglichst nah
am Sender/Empfänger befinden.
5. Die beiden Tasten an der rechten Headset-Seite dienen der Lautstärkeregulierung: + erhöht, - senkt die Lautstärke. Achten Sie vor dem
Aufsetzen darauf, dass die Lautstärke möglichst niedrig eingestellt ist.
6. Mit dem variablen Haltebügel passen Sie das Headset an Ihre Kopfgröße an. Für optimale Verständigung führen Sie das Mikrofon etwa 2 bis
3 Zentimeter vor den Mund.
7. Wird drei Minuten lang kein Signal übertragen, schaltet sich das Headset in einen Stromsparmodus. Drücken Sie einen der Lautstärkeregler,
um das Gerät wieder einzuschalten.
ES
1. Lo primero es cargar la batería enchufando el cable USB adjunto a un puerto USB activo (500mA). Durante la carga se enciende el LED del
headset en rojo, al terminar de cargar se apaga este piloto. Antes de utilizarlo carga por completo el headset la primera vez y ten en cuenta
que esta primera carga lleva algo más de tiempo que las que vengan a continuación (unas 3 horas). Se puede efectuar al carga estando
funcionando.
2. Conecta el emisor/receptor a un puerto USB libre de tu PC y espera a que el sistema operativo lo detecte.
3. A continuación busca en el panel de control de Windows® un dispositivo de audio: asegúrate de que lo has elegido como dispositivo estándar
para grabar y reproducir.
4. Enciende el headset, poniendo el interruptor para el encendido en „ON“. El vínculo para emitir/recibir se establece automáticamente a los
diez segundos, a continuación se enciende el LED en verde. Si no se detecta y no hay enlace, parpadea el LED. Pulsa y mantén pulsado el
botón „Link“ durante cinco segundos, para establecer la conexión; el headset deberá estar lo más cerca posible del emisor/receptor en esta
operación.
5. Los dos botones del lado derecho del headset se encargan también de regular el volumen: + sube, - baja el volumen. Ten cuidado cuando te
pongas los auriculares para que el volumen esté lo más bajo posible.
6. Con la diadema variable adaptas el dispositivo al tamaño de tu cabeza. El micrófono mantenlo a un distancia de 2 a 3cm de la boca para que
la transmisión de voz sea óptima.
7. Si pasan 3 minutos y no emites señal alguna, el headset pasa al modo en espera para ahorrar energía. Pulsa uno cualquiera de los
reguladores de volumen para volver a activar el dispositivo.
IT
3. Un nouveau périphérique audio apparaît alors dans le Panneau de configuration Windows® – assurez-vous qu‘il est bien sélectionné comme
périphérique par défaut pour l‘enregistrement et la lecture.
4. Allumez le combiné casque-micro en amenant l‘interrupteur sur « ON ». La liaison avec l‘émetteur/récepteur est établie automatiquement
au bout d‘une dizaine de secondes et le voyant vert s‘allume. Si la liaison n‘a pas pu être établie, le voyant clignote. Dans ce cas, appuyez
sur le bouton « Link » durant cinq secondes environ afin d‘établir la liaison ; le combiné casque-micro doit se trouver le plus près possible de
l‘émetteur/récepteur.
5. Les deux boutons sur la droite du combiné casque-micro servent à régler le volume : + pour monter le son et - pour baisser le son. Avant
d’enfiler le combiné casque-micro, vérifiez que la commande du volume est réglée sur le minimum.
6. L‘arceau réglable vous permet d‘adapter le combiné casque-micro à la taille de votre tête. Pour une compréhension optimale, placez le
microphone 2 à 3 cm devant votre bouche.
7. Quand aucun signal n‘est transmis durant trois minutes, le combiné casque-micro passe en mode d‘économie d‘énergie. Appuyez sur l’un des
boutons de commande du volume pour remettre en marche l‘appareil.
TR
1. Innanzitutto caricare l‘headset collegandolo tramite il cavo di ricarica USB in dotazione ad una porta USB (500 mA). Durante la ricarica è
acceso il LED rosso sull‘headset, a ricarica ultimata si spegne. Caricare l‘headset completamente prima di usarlo per la prima volta. Si precisa
che la prima ricarica può durare leggermente più del solito (ca. 3 ore). La ricarica può essere effettuata anche durante il funzionamento.
1. Önce, birlikte verilen USB şarj kablosunu boş bir USB bağlantısına (500mA) bağlayıp kulaklık setini şarj edin. Şarj işlemi esnasında kulaklık
setindeki LED kırmızı yanar, işlem tamamlandığında ise söner. Lütfen kulaklık setini ilk kullanımdan önce iyice şarj edin ve ilk şarj işleminin
normalden biraz daha uzun sürebileceğini dikkate alın (yakl. 3 saat). Şarj işlemi, aygıt çalışırken de mümkündür.
2. Collegare il trasmettitore/ricevitore ad una porta libera del PC ed attendere affinché il sistema operativo riconosca il dispositivo.
2. Vericiyi/alıcıyı bilgisayarınızın boş bir USB bağlantısına takın ve aygıtın işletim sistemi tarafından algılanmasını bekleyin.
3. Di seguito troverete un dispositivo audio aggiuntivo nel Pannello di controllo di Windows®. Accertatevi che sia selezionato come dispositivo
standard per la registrazione e la riproduzione.
3. Windows® Sistem Yönetimi içinde bulunan ek bir ses aygıtı bulunmaktadır – bunun kayıt ve oynatma için standart aygıt olarak seçilmiş
olduğundan emin olun.
4. Accendere l‘headset, impostando l‘interruttore su „ON“. La connessione tra trasmettitore/ricevitore sarà effettuata automaticamente dopo circa
dieci secondi, in seguito si accenderà il LED verde. Se non è possibile creare una connessione, il LED lampeggia. In quel caso, premere per
circa cinque secondi il tasto „Link“ per creare la connessione, accertandosi che l‘headset si trovi in vicinanza del trasmettitore/ricevitore.
4. Şalteri „ON“ konumuna getirerek kulaklık setini açın. Verici/alıcı bağlantısı on saniye kadar sonra otomatik oluşturulur ve LED yeşil yanmaya
başlar. Eğer bağlantı kurulamazsa, LED yanıp söner. Bu durumda, bağlantıyı oluşturmak için „Link“ tuşunu yaklaşık beş saniye süreyle basılı
tutun; kulaklık seti bu sırada mümkün olduğunca vericinin/alıcının yakınında bulunmalıdır.
5. I due tasti sul lato destro dell‘headset consentono la regolazione del volume: + aumenta, - diminuisce il volume. Accertatevi che il volume sia
impostato ad un livello possibilmente basso prima di indossare le cuffie.
5. Kulaklık setinin sağ kısmındaki iki tuş ses seviyesi ayarı içindir: + ses seviyesini arttırır, - ise azaltır. Aygıtı kulağınıza takmadan önce ses
seviyesinin mümkün olduğu kadar düşük ayarlanmış olmasına dikkat edin.
6. L’archetto regolabile consente di adattare la cuffia alla propria testa. Per una comunicazione perfetta tenere il microfono a una distanza di
circa 2-3 cm dalla bocca.
6. Ayarlanabilen tutucu askı sayesinde kulaklık setini kafanızın ölçüsüne uyarlarsınız. Sesinizin optimum düzeyde anlaşılabilmesi için mikrofonu
ağsınızın 2-3 santim yakınına getirin.
7. Quando non vengono trasmessi alcuni segnali per circa di tre minuti, l‘headset va in modalità di risparmio energetico. Premere uno dei
regolatore di volume per riaccendere il dispositivo.
7. Üç dakika boyunca herhangi bir sinyal aktarımı gerçekleşmezse, kulaklık seti elektrik tasarrufu moduna geçer. Aygıtı tekrar çalıştırmak için ses
seviyesi regülatörlerinden birine basın.
NL
1. Sluit om te beginnen de headset met de meegeleverde USB-kabel aan op een vrije USB-poort (500mA) om hem op te laden. Tijdens het
laden brandt de LED op de headset rood, als het laden is voltooid dooft de LED. Laad de headset de eerste keer helemaal op, dat kan wat
langer duren dan gewoonlijk (ongeveer 3 uur). U kunt de headset ook opladen terwijl u hem gebruikt.
Intended use
This product is only intended as a headset for connecting
to a computer and is designed for indoor use only.
Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any
injuries or damages caused due to careless, improper
or incorrect use of the product or use of the product for
purposes not recommended by the manufacturer.
Battery safety
This product is fitted with a lithium polymer battery. Do
not damage, open or dismantle the battery and do not
use it in damp and/or corrosive conditions. Do not expose
the product to temperatures exceeding 60°C (140°F).
Products displaying a crossed-out bin symbol must not be
disposed of together with household waste. Used batteries
and rechargeables may contain harmful substances which
may cause environmental damage or harm your health if
not stored or disposed of correctly. As the end user, you
are legally obliged to dispose of electrical equipment at the
end of its useful life at an official collection point; this also
ensures that the integral rechargeable battery is disposed
of correctly.
Avoiding hearing damage
PLEASE NOTE: The use of ear or headphones as well
as listening to audio for extended periods at loud volume
levels may cause permanent hearing damage.
Declaration of conformity
Jöllenbeck GmbH hereby declares that this product
conforms to the relevant safety regulations of EU Directive
1999/5/EC. The full Declaration of Conformity can be
requested via our website at www.speedlink.com.
Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected
by strong static, electrical or high-frequency fields (radio
installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic
discharges). If this occurs, try increasing the distance from
the devices causing the interference.
Technical support
If you require support, please use the support form on our
website: www.speedlink.com. Alternatively you can e-mail
our technical support team directly:
[email protected]
2. Sluiter de zender/ontvanger aan op een vrije USB-poort van de pc en wacht tot het apparaat door het besturingssysteem wordt herkend.
DE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur als Headset für den Anschluss an
einen Computer und die Verwendung in geschlossenen
Räumen geeignet. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt
keine Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder
Sachen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer,
falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen
Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.
Batteriehinweise
Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Polymer-Akku
ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie
es nicht und nutzen Sie es nicht in einer feuchten und/
oder korrodierenden Umgebung. Setzen Sie das Produkt
keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. Das
Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass
das Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden
darf. Altbatterien und -akkus können Schadstoffe
enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung oder
Lagerung die Umwelt und Ihre Gesundheit schädigen
können. Sie sind als Endnutzer gesetzlich dazu
verpflichtet, ausgesorgte Elektrogeräte an einer offiziell
ausgewiesenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch ist
auch die korrekte Entsorgung des eingebauten Akkus
gewährleistet.
Vermeidung von Hörschäden
ACHTUNG: Die Benutzung von Ohr- oder Kopfhörern
sowie langes Hören hoher Lautstärken kann zu
dauerhaften Hörschäden führen.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Jöllenbeck GmbH, dass dieses
Produkt konform mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC ist. Die
komplette Konformitätserklärung können Sie auf unserer
Webseite unter www.speedlink.com anfordern.
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen
oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen,
Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu
Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte)
kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu
den störenden Geräten zu vergrößern.
Technischer Support
Auf unserer Webseite www.speedlink.com haben wir ein
Support-Formular bereitgestellt. Alternativ können Sie
dem Support direkt eine E-Mail schreiben:
[email protected]
FR
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à servir de combiné
casque-micro raccordé à un ordinateur et à être utilisé
dans des locaux fermés. La société Jöllenbeck GmbH
décline toute responsabilité en cas de dommages sur
des personnes, des animaux ou des biens dus à une
utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou
contraire aux instructions données par le fabricant.
Remarques relatives aux piles
Ce produit est muni d‘un accu lithium-polymère. Ne
l’abîmez pas, ne l’ouvrez pas, ne le démontez pas et
ne l’utilisez pas dans un milieu humide et/ou corrosif.
N’exposez pas le produit à des températures supérieures
à 60 °C (140 °F). Le symbole de poubelle barrée signifie
que le produit ne doit pas être placé avec les ordures
ménagères. Les piles et les accus usagés peuvent
contenir des substances toxiques susceptibles de nuire
à l‘environnement et à votre santé en cas d‘élimination
ou de stockage incorrects. En tant qu‘utilisateur, vous
êtes tenu par la loi de déposer les appareils électriques
usagés dans une borne de collecte officielle. Cela
garantit également une élimination correcte de l‘accu
intégré.
Lésions auditives
ATTENTION : l’utilisation d’écouteurs et d’oreillettes et
l’écoute prolongée à haut volume peuvent entraîner des
lésions auditives durables.
Déclaration de conformité
La société Jöllenbeck GmbH déclare que ce produit
est conforme aux directives de sécurité afférentes de
la directive de l‘Union européenne 1999/5/CE. Vous
pouvez demander à recevoir la déclaration de conformité
complète en allant sur notre site Web à l’adresse
www.speedlink.com.
Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à
haute fréquence intenses (installations radio, téléphones
mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le
bon fonctionnement de l‘appareil (ou des appareils).
Dans ce cas, essayez d‘éloigner les appareils à l’origine
des perturbations.
Assistance technique
Vous trouverez un formulaire d‘assistance sur notre site
Web www.speedlink.com. Vous pouvez aussi contacter
directement le service d‘assistance technique par e-mail :
[email protected]
NL
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt als headset in
combinatie met een computer bij gebruik binnenshuis.
Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan
personen, dieren of zaken als gevolg van ondoordacht,
ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik
dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant
aangegeven doel van het product.
Aanwijzingen voor de omgang met batterijen
Dit product is uitgerust met een lithiumpolymeerbatterij.
Beschadig de batterij niet, maak hem niet open en
demonteer hem niet; gebruik de batterij evenmin in
een vochtige of corrosie bevorderende ruimte. Stel
het product niet bloot aan temperaturen boven 60°C
(140°F). Een pictogram met een doorgestreepte
afvalbak geeft aan dat het product niet bij het normale
huisvuil mag worden gedaan. Oude batterijen en accu‘s
kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor milieu
en gezondheid wanneer ze niet op de juiste manier
worden verwerkt of opgeslagen. U bent als eindgebruiker
verplicht niet meer functionerende elektrische apparaten
in te leveren bij een officieel inzamelpunt. Dat garandeert
ook een juiste verwerking van de batterij in het product.
Voorkomen van gehoorschade
Waarschuwing: gebruik van oordopjes of hoofdtelefoon
en langdurig luisteren naar luide geluiden kan tot
blijvende gehoorschade leiden.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Jöllenbeck GmbH dat dit product voldoet
aan de relevante veiligheidsbepalingen van de EUrichtlijn 1999/5/EC. De volledige conformiteitsverklaring
kunt u opvragen op onze website www.speedlink.com.
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of
hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze
telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen
van invloed zijn op de werking van het apparaat (de
apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
storende apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Op onze website www.speedlink.com staat een formulier
voor het aanvragen van ondersteuning. U kunt de
ondersteuningsdienst ook rechtstreeks een e-mail sturen:
[email protected]
3. In het Configuratiescherm van Windows® is dan een nieuw audioapparaat toegevoegd. Controleer of dat audioapparaat staat ingesteld als
standaardapparaat voor opname en weergave.
4. Zet de schakelaar op „ON“ om de headset in te schakelen. De verbinding met de zender/ontvanger komt na ongeveer 10 seconden
automatisch tot stand; de LED begint dan groen te branden. Als er geen verbinding tot stand komt, knippert de LED. Houd in dat geval de
knop „Link“ ongeveer vijf seconden ingedrukt om de verbinding tot stand te brengen; dat werkt het beste als de headset zich dicht bij de
zender/ontvanger bevindt.
5. Met de beide knoppen aan de rechterkant van de headset regelt u het volume: + verhoogt het volume, - verlaagt het volume. Controleer
voordat u de headset op uw hoofd zet of het volume laag is ingesteld.
6. Met de verstelbare beugel past u de headset aan de grootte van uw hoofd aan. De microfoon werkt het beste als die zich ongeveer 2 tot 3
centimeter van uw mond bevindt.
7. Als gedurende drie minuten geen signaal wordt overgedragen via de headset, dan wordt de energiebesparingsmodus ingeschakeld. U
schakelt de headset weer in door op een van de knoppen voor volumeregeling te drukken.
RU
1. Сначала зарядите гарнитуру, для этого соедините ее через зарядный USB-кабель со свободным USB-портом (500мА). Во время
процесса зарядки светодиод на гарнитуре горит красным, после завершения процесса он гаснет. Перед первым использованием
полностью зарядите гарнитуре, помните о том, что первая зарядка занимает несколько больше времени чем обычно (ок. 3 часов).
Зарядка возможна также во время работы устройства.
2. Подсоедините передатчик/приемник к свободному USB-порту ПК и подождите, пока операционная система не распознает устройство.
3. После этого в панели управления Windows® обнаружится дополнительное звуковое устройство – выберите его в качестве
стандартного устройства для записи и воспроизведения.
4. Включите гарнитуру, для чего установите выключатель на „ON“. Связь с передатчиком/приемником автоматически устанавливается
примерно через 10 секунд, после этого светодиод загорается зеленым. Если связь не устанавливается, светодиод начинает мигать.
В таком случае нажмите кнопку „Link“ и удерживайте ее в нажатом состоянии около пяти секунд, чтобы установить связь; при этом
гарнитура должна находиться как можно ближе к передатчику/приемнику.
5. Обе кнопки на правом боку гарнитуры служат для регулирования громкости: + увеличивает, - снижает громкость. Перед одеванием
гарнитуры убедитесь в том, что громкость установлена по возможности на самый низкий уровень.
6. При помощи регулируемой скобы подгоните гарнитуру к размеру своей головы. Для обеспечения оптимального понимания речи
отведите микрофон на 2-3 сантиметра ото рта.
7. Если в течение трех минут не передается сигнал, гарнитура автоматически переключается в энергосберегающий режим. Нажмите
один из регуляторов громкости, чтобы включить устройство.
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale como headset para conectarlo
a un ordenador o utilizarlo dentro de lugares o espacios
cerrados. Jöllenbeck GmbH no asume garantía alguna
por daños o lesiones causadas a personas, animales
u objetos debidos a una utilización inadecuada o
impropia, diferente de la especificada en el manual, ni por
manipulación, desarme del aparato o utilización contraria
a la puntualizada por el fabricante.
Nota sobre pilas
Este producto viene con una pila de de polímero de
litio. No la inutilices, abras o destroces, ni la uses en
un ambiente húmedo y/o propenso a la corrosión. No
sometas el producto a temperaturas superiores a los
60 °C (140 °F). El icono de un contenedor de basura
tachado significa que este material no se puede depositar
en contendores de basura doméstica. Las pilas viejas
contienen sustancias nocivas y en caso de no ser
debidamente recicladas pueden ser peligrosas para el
medio ambiente o la salud de las personas. Como todos
los aparatos eléctricos o electrónicos, como usuario
estás obligado a depositarlo, tras su vida útil, en los
contenedores apropiados de un punto limpio oficial.
Con ello también está seguro el reciclado de la batería
incorporada.
Para evitar daños auditivos
¡ATENCIÓN!: La utilización prolongada de auriculares,
cascos o de botón, y la audición a alto volumen pueden
acarrear daños auditivos de larga duración.
Declaración de conformidad
Por la presente Jöllenbeck GmbH declara que este
producto ha sido fabricado de conformidad con las
disposiciones de seguridad de la directiva de la UE
1999/5/EC. La declaración completa de conformidad
puede bajarse de nuestra página web www.speedlink.com
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos
o de alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos
y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer
señales parasitarias que perturben el buen funcionamiento
del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene
que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor
posible.
Soporte técnico
En nuestra página web www.speedlink.com encontrarás
un formulario para el soporte técnico. Opcionalmente
puedes acceder a la asistencia técnica mandándonos un
e-mail: [email protected]
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è indicato solo come headset su un
computer e l‘uso in ambienti chiusi. La Jöllenbeck GmbH
non risponde di lesioni di persone, animali o danni a
oggetti causati da un utilizzo del prodotto involontario,
improprio, erroneo o non indicato dal produttore.
Avvertenze sulle batterie
Questo prodotto è dotato di accumulatore agli
polimeri di litio. Non danneggiare, aprire o scomporre
l‘accumulatore e non usarlo in ambienti umidi e/o
corrosivi. Non esporre il prodotto a temperature superiori
a 60°C (140°F). Il simbolo con il cassonetto barrato
significa che il prodotto non deve essere smaltito
con i rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori
usati possono contenere sostanze inquinanti che
potrebbero danneggiare l‘ambiente e la salute in caso
di smaltimento e stoccaggio non eseguiti correttamente.
Come consumatore finale siete tenuti per legge a
consegnare le apparecchiature elettroniche da smaltire
in un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è
garantito anche lo smaltimento corretto dell‘accumulatore
integrato.
Evitare danni all‘udito
ATTENZIONE: l‘uso di auricolari o cuffie e l‘ascolto
prolungato a volume elevato può provocare danni
permanenti all‘udito.
Dichiarazione di conformità
Con la presente, la Jöllenbeck GmbH dichiara che
il prodotto è conforme alle disposizioni in materia
di sicurezza della Direttiva Europea 1999/5/EC. La
dichiarazione di conformità completa è reperibile sul
nostro sito web all‘indirizzo www.speedlink.com.
Avviso di conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici
ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di
microonde) potrebbe compromettere la funzionalità
del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso cercare di
aumentare la distanza dalle fonti d‘interferenza.
Supporto tecnico
Sul nostro sito web www.speedlink.com abbiamo
preparato un modulo di supporto. In alternativa è
possibile scrivere un‘e-mail direttamente al servizio di
supporto: [email protected]
TR
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün yalnızca bir kulaklık seti olarak bir bilgisayara
bağlanmak ve kapalı ortamlarda kullanmak için uygundur.
Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı
veya üretici tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda
kullanılmaması durumunda kişilerin, hayvanların
yaralanmasından ya da üründeki hasarlardan sorumlu
değildir.
Pil ile ilgili açıklamalar
Bu ürün bir lityum polimer aküsüyle donatılmıştır. Ürünü
parçalamayın, açmayın ve ayırmayın ve ürünü nemli ve/
veya korozyon oluşabilecek bir çevrede kullanmayın.
Ürünü 60°C (140°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz
bırakmayın. Üzeri çizilmiş çöp tenekesinin simgesi
ürünün evsel atıklara atılmaması gerektiğini belirtir. Eski
piller ve aküler, usulüne uygun tasfiye edilmediklerinde
ya da usulüne aykırı depolandıklarında çevreye ve
sağlığınıza zarar verebilecek maddeler içerebilirler.
Yasal olarak elektronik cihazları, resmi bir elektronik
cihazlar toplama yerine iade etmekle son kullanıcı olarak
siz yükümlüsünüz. Bu sayede yerleşik akünün doğru
tasfiyesi sağlanır.
İşitme bozukluklarının önlenmesi
DİKKAT: Kulaklıkların kullanılması ve yüksek ses ile uzun
süre müzik dinlenmesi, sürekli işitme bozukluklarına
yol açabilir.
Uygunluk beyanı
İşbu belgeyle Jöllenbeck GmbH, bu ürünün AB Yönergesi
1999/5/EC‘ye ilişkin önemli güvenlik yönetmeliklerine
uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının
tamamını www.speedlink.com adlı web sitemizden talep
edebilirsiniz.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların
etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga
boşalımları) aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir.
Bu durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi
büyütmeye çalışın.
Teknik destek
www.speedlink.com web sayfamızda bir destek formu
hazırladık. Alternatif olarak destek merkezine doğrudan
bir e-posta yazabilirsiniz: [email protected]
RU
Использование по назначению
Это изделие предназначено только для использования
в качестве головной гарнитуры для подключения к
компьютеру в закрытых помещениях. Jöllenbeck GmbH
не несет ответственности за ущерб изделию или
травмы людей, животных или ущерб материальным
ценностям вследствие неосторожного, ненадлежащего,
неправильного или не соответствующего указанной
производителем цели использования изделия.
Информация об элементах питания
Это изделие оснащено литий-полимерный
аккумулятор. Не повреждайте, не открывайте и не
разбирайтеего , а также не используйте его во влажных
местах и/или местах, где возможно корродирование. Не
подвергайте изделие воздействию температур выше
60 °C (140 °F). Символ перечеркнутого контейнера
для мусора значит, что изделие нельзя выбрасывать с
бытовым мусором. Старые батарейки и аккумуляторы
могут содержать вредные вещества, которые в случае
неправильной утилизации или хранения могут нанести
ущерб окружающей среде и вашему здоровью. Вы в
качестве конечного пользователя по закону обязаны
сдавать старые электроприборы в специальный
пункт для их сбора. Таким образом обеспечивается и
правильная утилизация встроенного аккумулятора.
Нарушения слуха
ВНИМАНИЕ: Использование наушников, а также
продолжительное прослушивание на большой
громкости могут вызвать непроходящее ухудшение
слуха.
Заявление о соответствии
Данным Jöllenbeck GmbH заявляет, что это изделие
отвечает соответствующим положениям о безопасности
Директивы ЕС 1999/5/EC. Полное заявление о
соответствии можно затребовать на нашем сайте по
адресу www.speedlink.com.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно
увеличить расстояние от источников помех.
Техническая поддержка
На нашем сайте www.speedlink.com имеется формуляр
запроса. Или можно написать письмо в службу
техподдержки напрямую по следующему адресу
электронной почты: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement