SPEEDLINK Gravity XE 2.1

SPEEDLINK Gravity XE 2.1
CAUTION
TR
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün hoparlör olarak bir bilgisayara ya da başka bir ses kaynağına bağlamak içindir. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı,
hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan
sorumlu değildir. Bu aygıttı priz yakınlarda bulunmalı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır. Bu aygıtın elektriği, ancak kablosu elektrik prizinden
çıkarıldıktan sonra tamamen kesilir.
İşitme bozukluklarının önlenmesi
DİKKAT: Kulaklıkların kullanılması ve yüksek ses ile uzun süre müzik dinlenmesi, sürekli işitme bozukluklarına yol açabilir.
Uygunluk
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) aygıtın
(aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
Teknik destek
www.speedlink.com web sayfamızda bir destek formu hazırladık. Alternatif olarak destek merkezine doğrudan bir e-posta yazabilirsiniz:
[email protected]
GRAVITY XE
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska användas som högtalare och anslutas till en dator eller någon annan ljudkälla. Jöllenbeck GmbH tar inget
ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för
syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Det uttag som produkten kopplas till måste sitta i närheten av utrustningen och vara lättåtkomligt. Produkten är bara helt fri från ström
om kontakten dras ut ur uttaget.
Undvik hörselskador
AKTA: När man använder hörlurar eller öronsnäckor och när man lyssnar länge på hög volym finns risk för kroniska hörselskador.
Funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
Teknisk support
På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett supportformulär. Alternativt kan du skicka ett e-brev direkt till vår support:
[email protected]
RISK OF ELECTRIC
2.1 SUBWOOFER SYSTEM
VOLUME
SHOCK
DO NOT OPEN !
TREBLE
CAUTION
VOLUME
SHOCK
DO NOT OPEN !
RISK OF ELECTRIC
SHOCK
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Dette produkt er beregnet som højtaler for tilslutning til en computer eller en anden lydkilde. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for
skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål,
som ikke svarer til producentens anvisninger. Ved denne enhed bør stikdåsen være placeret i nærheden og let tilgængeligt. Enheden
er først fuldstændigt adskilt fra strømforsyningen, hvis netstikket er trukket ud.
Undgå høreskader
Giv agt: Brugen af høretelefoner eller earbuds som også store lydstyrker kan føre til permanente høreskader.
Overensstemmelseserklæring:
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger),
kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende
enheder.
Teknisk support
På vores websted www.speedlink.com finder du en support-blanket. Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til vores support:
[email protected]
GR
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή ήχου. Η Jöllenbeck GmbH δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή
χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό. Η πρίζα αυτής της συσκευής πρέπει να
βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Αυτή η συσκευή αποσυνδέεται από το ρεύμα μόνο όταν τραβηχτεί το βύσμα δικτύου.
Αποφυγή βλαβών στην ακοή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς και η ακρόαση μεγάλης διάρκειας με μεγάλη ένταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες στην
ακοή.
Συμμόρφωση
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την
περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail στο
τμήμα υποστήριξης: [email protected]
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt ten to system głośnikowy do podłączenia do komputera lub do innego źródła dźwięku. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub
niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania produktu. Gniazdo elektryczne zasilające to urządzenie powinno być w jego
pobliżu i powinno być łatwo dostępne. Urządzenie jest całkowicie odłączone od zasilania tylko wtedy, gdy wtyk przewodu zasilającego
jest odłączony od gniazda elektrycznego.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
UWAGA: korzystanie ze słuchawek dousznych lub nagłownych oraz długotrwałe słuchanie przy dużej głośności może spowodować
trwałe uszkodzenie słuchu.
Zgodność
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W
takim wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
Na naszej stronie internetowej pod adresem: www.speedlink.com znajduje się odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie
można również wysłać do nas wiadomość pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietokoneeseen tai toiseen äänilähteeseen liitettäväksi kaiuttimeksi. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista
vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Tällä laitteella pistorasian tulisi sijaita laitteen lähellä ja helppopääsyisessä paikassa. Tämä laite on täysin virraton vasta, kun
verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.
Kuulovaurioiden välttäminen
HUOMIO: Korvanappien tai kuulokkeiden käyttö sekä pitkäaikainen korkeiden äänenvoimakkuuksien kuuntelu voi johtaa pysyviin
kuulovaurioihin.
Yhteensopivuus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa
laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Yrityksemme internetsivulla www.speedlink.com on tukilomake. Tekniselle tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös sähköpostia:
[email protected]
BASS
HU
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék számítógépre vagy más hangforrásra csatlakoztatva hangszóróként alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
a termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő használatból eredt.
A készülékhez a közelben legyen a dugaszoló aljzat és könnyen hozzáférhető legyen. A készüléket csak akkor választjuk le teljesen az
áramkörről, ha kihúzzuk a csatlakozót.
Halláskárosodás elkerülése
FIGYELEM: fül- vagy fejhallgató használata, valmint a magas hangerőn történő zenehallgatás tartós halláskárosodást okozhat.
Megfelelőség
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú
sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot
a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található támogatási formanyomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a Támogatásnak közvetlenül
e-mailt is küldhet: [email protected]
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er egnet som høyttaler for tilkobling til en datamaskin eller en annen lydkilde. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for
produktet eller for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.
For dette apparatet skal det være en lett tilgjengelig stikkontakt i nærheten. Dette apparatet er kun fullstendig frakoblet strømmen
dersom støpselet er trukket ut av stikkontakten.
Forhindre hørselskader
OBS: Bruk av øreplugger eller hodetelefoner, og langvarig lytting til høyt lydvolum, kan føre til varige hørselskader.
Konformitet
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
På vår webside www.speedlink.com finner du et supportskjema. Alternativt kan du sende en e-mail direkte: [email protected]
BASS
SOUND OUTPUT
SOUND OUTPUT
SOUND OUTPUT
AUDIO INPUT
POWER
ON
110-240V
50-60Hz ~
AC IN
AUDIO INPUT
POWER
ON
AC IN
CLICK
0.22A
AUDIO INPUT
POWER
ON
RU
Использование по назначению
Устройство предназначено только для подключения в качестве колонки к компьютеру или другому источнику звука.
Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию или травмы лиц вследствие неосторожного, ненадлежащего,
неправильного или не соответствующего указанной производителем цели использования изделия. Для этого устройства
сетевая розетка должна находиться вблизи и быть легко доступной. Это устройство полностью отключено от электропитания
только если штекер вынут из сетевой розетки.
Нарушения слуха
ВНИМАНИЕ: Использование наушников, вставляемых в уши или надеваемых на голову, а также длительное прослушивание
громкой музыки может привести к необратимым повреждениям слуха.
Совместимость
Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей (излучение радиоустановок, мобильных
телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от источников
помех.
Техническая поддержка
На нашем сайте www.speedlink.com имеется формуляр запроса. Или можно написать письмо в службу техподдержки
напрямую по следующему адресу электронной почты: [email protected]
TREBLE
BASS
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný jako reproduktor pro zapojení do počítače nebo jiného zdroje zvuku. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení
za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem. U tohoto přístroje by se měla nacházet zástrčka v blízkosti a tato by měla
být dobře přístupná. Tento přístroj je kompletně odpojen od proudu až tehdá, je-li vytáhnutá síťová zástrčka ze zásuvky.
Zabránění poškození sluchu
POZOR:Použití sluchátek a dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti může vést k trvalému poškození sluchu.
Konformita
Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje)
může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Technický support
Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme pro Vás připravili suportový formulář.
Jako alternativu můžete supportu napsat přímo email na adresu: [email protected]
VOLUME
DO NOT OPEN !
TREBLE
DK
SL-8261-DGY
CAUTION
RISK OF ELECTRIC
NL
1. Steek de stekker van de voedingskabel van de subwoofer in een stopcontact (230V, 50-60Hz ~).
2. Sluit de afstandsbediening met de bijgeleverde kabel aan op het luidsprekersysteem: Steek een van de 3,5mm
OFF
jackpluggen in de achterste vrije ingang van de afstandsbediening en de andere in de ingang van de subwoofer
(„AUDIO INPUT“). Sluit nu de afstandsbediening aan op de pc: steek de groene stekker van de kabel van
de afstandsbediening in de luidsprekeruitgang (groen) en de zwarte stekker in de microfooningang van de
geluidskaart (roze).
U kunt vervolgens een headset of een hoofdtelefoon aansluiten op de afstandsbediening, de luidsprekers worden
dan uitgeschakeld. Als u in plaats van een microfoon een tweede geluidsbron op de afstandsbediening aansluit,
bijvoorbeeld een MP3-speler, steek dan de zwarte stekker van de afstandsbediening in de Line-In-ingang van de
pc (blauw).
3. Sluit de satellietluidsprekers aan op de subwoofer: steek de beide Cinch-/RCA-stekkers van de satellieten in de
desbetreffende uitgangen van de subwoofer – rood voor het rechter-, wit voor het linkerkanaal.
4. Draai het volume op de afstandsbediening en de subwoofer in eerste instantie helemaal dicht. Schakel het
systeem in („POWER“ op „ON“).
OFF
AC 230V~50Hz 50W
OFF
AC 230V~50Hz 50W
AC IN
CZ
SE
FI
1. Zastrčte napájecí kabel subwooferu do zásuvky (230 V, 50-60 Hz ~).
1. Koppla subwooferns kabel till ett eluttag (230V, 50-60Hz ~).
1. Liitä subwooferin virtajohto pistorasiaan (230V, 50-60Hz ~).
2. Stolní dálkové ovládání zapojte pomocí přiloženého kabelu do systému reproduktorů: Jeden z obou 3,5mm
zástrčkových konektorů zastrčte do zadní volné zdířky kabelového dálkového ovládání a druhý konec zastrčte
do vstupní zdířky subwooferu („AUDIO INPUT“). Nyní zapojte stolní dálkové ovládání do PC: Zelený konektor
kabelu dálkového ovládání zastrčte do výstupu reproduktorů (zelený) a černý konektor zastrčte do vstupu
mikrofonu soundkarte (růžový).
Do dálkového ovládání můžete dodatečně zapojit headset nebo sluchátka a mikrofon, výstup reproduktorů se
pak vypne. Chcete-li místo mikrofonu zapojit do dálkového ovládání druhý zdroj zvuku, jako je např. přehrávač
MP3, zastrčte černý konektor dálkového ovládání do Line-In vstupu Vašeho PC (modrý).
2. Koppla fjärrkontrollen till högtalarsystemet med medföljande kabel: Sätt en av de båda 3,5mm-telepluggarna i det
bakre, lediga uttaget på fjärrkontrollen och den andra änden i ingången på subwoofern (AUDIO INPUT). Koppla
sedan fjärrkontrollen till din PC: Sätt den gröna kontakten på fjärrkontrollens kabel i högtalarutgången (grön) och den
svarta kontakten i ljudkortets mikrofoningång (rosa).
Du kan också ansluta ett headset eller hörlurar till fjärrkontrollen. Då kopplas högtalarna bort. Om du vill ansluta
någon annan ljudkälla istället för mikrofonen till fjärrkontrollen, till exempel en MP3-spelare, sätter du fjärrkontrollens
svarta kontakt i Line-In-ingången på din PC (blå).
2. Yhdistä pöytäkaukosäädin mukana tulevalla johdolla kaiutinjärjestelmään: Työnnä toinen 3,5mm:n jakkipistokkeista
johtokaukosäätimen taaempaan vapaaseen liitäntään ja toinen pää subwooferin tuloliitäntään („AUDIO INPUT“). Liitä
nyt pöytäkaukosäädin tietokoneeseen: Työnnä kaukosäätöjohdon vihreä pistoke kaiutinlähtöön (vihreä) ja musta
pistoke äänikortin mikrofonituloon (roosa). Kaukosäätimeen voidaan lisäksi liittää kuulokemikrofoni tai kuulokkeet
ja mikrofoni, silloin äänentoisto kaiuttimen kautta otetaan käytöstä. Jos haluat liittää kaukosäätimeen mikrofonin
sijaan toisen äänilähteen, esimerkiksi MP3-soittimen, liitä kaukosäätimen musta pistoke tietokoneesi Line In -tuloon
(sininen).
3. Anslut satellithögtalarna till subwoofern: Sätt satellithögtalarnas två cinch-/RCA-kontakter i motsvarande uttag på
subwoofern – den röda för höger och den vita för vänster kanal.
3. Liitä satelliittikaiutin subwooferiin: Liitä satelliitin molemmat cinch-/RCA-pistokkeet subwooferin vastaaviin
lähtöliitäntöihin – punainen oikealle, valkoinen vasemmalle kanavalle.
4. Ställ först in fjärrkontrollens och subwooferns volymreglage på en låg nivå. Sätt sedan på systemet (POWER på ON).
4. Säädä kaukosäätimen ja subwooferin äänenvoimakkuuden säädin aluksi alhaiselle tasolle. Kytke sitten järjestelmä
päälle („POWER“ asentoon „ON“).
AC 230V~50Hz 50W
3. Zapojte satelitní reproduktory do subwooferu: Oba konektory Cinch-/RCA satelitních reproduktorů zastrčte do
příslušných výstupních zdířek subwooferu – červená je pro pravý, bílá je pro levý kanál.
4. Ovladač hlasitosti dálkového ovládání a subwooferu nastavte nejdříve na nejnižší stupeň. Poté systém zapněte
(„POWER“ na „ON“).
5. Starta uppspelningsfunktionen på din PC och anpassa volym, diskant och bas med reglagen.
Quick Install Guide
Vers. 1.1
5. Käynnistä nyt äänentoisto tietokoneeltasi ja sovita äänenvoimakkuus sekä korkeat äänet ja bassot säätimen avulla.
5. Start de geluidsweergave op de pc en pas het volume en hoge tonen en lage tonen aan met de regelaars.
5. Nyní spusťte na Vašem PC zvukovou reprodukci a přizpůsobte hlasitost, jako jsou výšky a basy, ovladačem
hlasitosti.
RU
HU
GR
NO
1. Включите кабель питания сабвуфера в сетевую розетку (230 В, 50-60 Гц ~).
1. Csatlakoztassa a mélysugárzó vezetékét egy dugaszoló aljzatba (230 V, 50-60 Hz ~).
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ σε μια πρίζα (230V, 50-60Hz ~).
1. Koble strømkabelen på subwooferen til en stikkontakt (230V, 50-60Hz ~).
2. Соедините настольный пульт ДУ при помощи кабеля из комплекта поставки с системой колонок. Вставьте
один их двух штекеров на 3,5мм в задний свободный разъем кабельного пульта ДУ, а второй конец во
входной разъем сабвуфера („AUDIO INPUT“). Теперь соедините настольный пульт ДУ с ПК: Вставьте
зеленый штекер кабеля ДУ выход динамика (зеленый), а черный штекер во вход для микрофона звуковой
платы (розовый).
К пульту ДУ можно дополнительно подключить гарнитуру или наушники и микрофон, в этом случае
колонки отключаются. Если вы хотите подключить к пульту ДУ вместо микрофона второй источник звука,
например, MP3-проигрыватель, вставьте черный штекер пульта ДУ во вход Line-In ПК (синий).
2. Csatlakoztassa az asztali távirányítót a csomagban lévő kábellel a hangszóró rendszerhez: dugja a két
3,5-mm-es jack dugó egyikét a vezetékes távirányító hátsó szabad aljzatába, a másik végét pedig
a mélysugárzó bemeneti aljzatába („AUDIO INPUT“). Ekkor csatlakoztassa az asztali távirányítót a
számítógéppel: dugja a távirányítókábel zöld csatlakozóját a hangszóró kimenetbe (zöld), a fekete csatlakozót
pedig a hangkártya mikrofon bemenetébe (rózsaszín).
A távirányítóra még headsetet vagy fejhallgatót és mikrofont is csatlakoztathat, a hangszóró kimenet ekkor
kikapcsol. Ha mikrofon helyett második hangforrást szeretne csatlakoztatni a távirányítóra, mint pl. MP3
lejátszót, dugja a távirányító fekete csatlakozóját számítógépe Line-In bemnetébe (kék).
2. Συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο μέσω του εσώκλειστου καλωδίου με το σύστημα ηχείων: Εισάγετε ένα
από τα δύο βύσματα 3,5 χιλ. στην πίσω ελεύθερη υποδοχή του τηλεχειριστηρίου με καλώδιο και το άλλο άκρο στην
υποδοχή εισόδου του υπογούφερ („AUDIO INPUT“). Τώρα συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με τον Η/Υ:
Εισάγετε το πράσινο βύσμα του καλωδίου τηλεχειριστηρίου στην έξοδο ηχείου (πράσινο) και το μαύρο βύσμα στην
είσοδο μικροφώνου της κάρτας ήχου (ροζ).
Στο τηλεχειριστήριο μπορείτε επιπλέον να συνδέσετε ακουστικά ή ακουστικά και ένα μικρόφωνο, η λειτουργία ηχείων
απενεργοποιείται τότε. Εάν επιθυμείτε αντί ενός μικροφώνου να συνδέσετε μια δεύτερη πηγή ήχου στο τηλεχειριστήριο,
ή και μια συσκευή MP3, εισάγετε το μαύρο βύσμα του τηλεχειριστηρίου στην είσοδο Line-In του Η/Υ σας (μπλε).
2. Koble bord-fjernkontrollen via den medfølgende kablelen til høyttalersystemet: Sett de to 3,5-mm pluggene i de
bakre ledige kontaktene på kabel-fjernkontrollen og den andre enden i inngangskontaktene på subwooferen („AUDIO
INPUT“). Koble så bord-fjernkontrollen til PC-en: Sett den grønne pluggen på fjernkontrollkabelen i høyttalerutgangen
(grønn) og den svarte pluggen i mikrofoninngangen (rosa) på lydkortet.
På fjernkontrollen kan du også koble til et headsett eller hodetelefoner og mikrofon, da slås høyttalerutgangen av.
Dersom du i stedet for mikrofon vil koble til en ekstra lydkilde til fjernkontrollen, f.eks. en MP3-Spieler, sett den svarte
pluggen på fjernkontrollen i line-in kontakten på PC-en (blå).
3. Подключите сателлитные динамики к сабвуферу: Вставьте оба штекера Cinch/RCA сателлитов в
соответствующие выходы сабвуфера – красный для правого, белый для левого канала.
3. Csatlakoztassa a szatellit hangszórókat a mélysugárzóra: dugja be a szatellitek mindkét Cinch-/RCA
csatlakozóját a mélysugárzó megfelelő kimeneti aljába – a piros a jobb, a fehér pedig a bal csatornához van.
3. Συνδέστε τα ηχεία δορυφόρους στο υπογούφερ: Εισάγετε τα δύο βύσματα Cinch/RCA των δορυφόρων στις
αντίστοιχες υποδοχές εξόδου του υπογούφερ – κόκκινη για το δεξιό, λευκό για το αριστερό κανάλι.
4. Сначала установите регулятор громкости пульта ДУ на низкий уровень. Затем включите систему („POWER“
на „ON“).
4. Állítsa be a távirányító és a mélysugárzó hangerő szabályzóját alacsony fokozatra. Ezután kapcsolja be a
rendszert („POWER“ gombot „ON“-ra állítva).
4. Θέστε αρχικά τους ρυθμιστές έντασης του τηλεχειριστηρίου και του υπογούφερ σε μια χαμηλή βαθμίδα. Στη συνέχεια
ενεργοποιήστε το σύστημα („POWER“ στο „ON“).
5. Теперь запустите воспроизведение на ПК и настройте громкость, тембр и басы при помощи
соответствующих регуляторов.
5. Indítsa el számítógépén a hang lejátszását és állítsa be a szabályzóval a hangerőt, valamint a mély és magas
hangokat.
5. Εκκινήστε τώρα την αναπαραγωγή ήχου στον H/Y και προσαρμόστε την ένταση καθώς και τα πρίμα και μπάσα μέσω
των ρυθμιστών.
3. Koble til satellitt-høyttaleren på subwooferen: Sett de to Cinch-/RCA pluggene på satellittene i de tilhørende
utgangskontaktene på subwooferen – rød for høyre, hvit for venstre kananl.
4. Still inn lydstyrkeregulatoren på fjernkontrollen og på subwooferen først til et lavt nivå. Slå deretter på systemet
(„POWER“ til „ON“).
5. Start nå lydavspilling på PC-en og tilpass lydnivå og diskant/bass via regulatoren.
©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK®, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners.
Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained
herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
CAUTION
RISK OF ELECTRIC
SHOCK
CAUTION
CAUTION
VOLUME
DO NOT OPEN !
RISK OF ELECTRIC
RISK OF ELECTRIC
VOLUME
SHOCK
SHOCK
DO NOT OPEN !
VOLUME
DO NOT OPEN !
TREBLE
TREBLE
BASS
BASS
SOUND OUTPUT
SOUND OUTPUT
TREBLE
BASS
AUDIO INPUT
POWER
ON
SOUND OUTPUT
AUDIO INPUT
POWER
ON
AC IN
DE
Intended use
This product is intended as a speaker system for connecting to a computer or other audio
device. Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or
injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for
purposes not recommended by the manufacturer.
Place this device near to an AC outlet that is easily accessible. This device will only be
completely disconnected from the mains once it has been unplugged.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist als Lautsprecher für den Anschluss an einen Computer oder eine andere
Soundquelle geeignet. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt
oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder
nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.
Bei diesem Gerät sollte sich die Steckdose in der Nähe befinden und leicht zugänglich sein.
Dieses Gerät ist erst vollständig vom Strom getrennt, wenn der Netzstecker gezogen ist.
Avoiding hearing damage
PLEASE NOTE: The use of ear or headphones as well as listening to audio for extended periods
at loud volume levels may cause permanent hearing damage.
Vermeidung von Hörschäden
ACHTUNG: Die Benutzung von Ohr- oder Kopfhörern sowie langes Hören hoher Lautstärken
kann zu dauerhaften Hörschäden führen.
Declaration of Conformity
Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or
high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic
discharges). If this occurs, try increasing the distance from the devices causing the interference.
Konformität
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern
(Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den
störenden Geräten zu vergrößern.
Technical support
If you require support, please use the support form on our website: www.speedlink.com.
Alternatively you can e-mail our technical support team directly: [email protected]
AC IN
Technischer Support
Auf unserer Webseite www.speedlink.com haben wir ein Supportformular bereitgestellt.
Alternativ können Sie dem Support direkt eine E-Mail schreiben: [email protected]
CLICK
110-240V
50-60Hz ~
OFF
0.22 A
AC 230V~50Hz 50W
OFF
AC 230V~50Hz 50W
FR
AUDIO INPUT
POWER
ON
EN
AC IN
DE
FR
IT
1. Plug the subwoofer’s power cable into an AC outlet (230V, 50-60Hz ~).
1. Schließen Sie das Stromkabel des Subwoofers an eine Steckdose an (230 V, 50-60 Hz ~).
1. Raccorder le câble d’alimentation du subwoofer à une prise de courant (230 V, 50-60 Hz ~).
1. Collegare il cavo elettrico del subwoofer ad una presa (230 V, 50-60 Hz ~).
2. Now plug the desktop remote into the subwoofer using the accompanying cable: plug one of the two 3.5mm jack plugs into the socket on the
back of the desktop remote, and plug the other one into the AUDIO INPUT socket on the subwoofer. Now connect the desktop
remote
to the
AC 230V~50Hz
50W
PC: plug the green connector on the desktop remote cable into the speaker output socket (green), and the blackOFF
connector into the sound
card’s microphone input socket (pink).
You can also connect a headset, or headphones and a microphone, to the desktop remote; doing this deactivates the sound to the speakers.
If you’d like to connect a second audio source, such as an MP3 player, to the desktop remote instead of a microphone, plug the desktop
remote’s black connector into your PC’s Line-In socket (blue).
2. Verbinden Sie die Tischfernbedienung über das beiliegende Kabel mit dem Lautsprechersystem: Stecken Sie einen der beiden 3,5-mmKlinkenstecker in die hintere freie Buchse der Kabelfernbedienung und das andere Ende in die Eingangsbuchse des Subwoofers („AUDIO
INPUT“). Nun verbinden Sie die Tischfernbedienung mit dem PC: Stecken Sie den grünen Stecker des Fernbedienungskabels in den
Lautsprecherausgang (grün) und den schwarzen Stecker in den Mikrofon-Eingang der Soundkarte (rosa).
An der Fernbedienung können Sie zusätzlich ein Headset oder einen Kopfhörer und ein Mikrofon anschließen, die Lautsprecherausgabe wird
dann abgeschaltet. Möchten Sie statt eines Mikrofons eine zweite Soundquelle an der Fernbedienung anschließen, etwa einen MP3-Spieler,
stecken Sie den schwarzen Stecker der Fernbedienung in den Line-In-Eingang Ihres PCs (blau).
2. Reliez la télécommande de table au système d’enceintes à l’aide du câble fourni : insérez l’un des deux connecteurs jack dans la prise arrière
libre de la télécommande filaire et l’autre extrémité dans la prise entrée du subwoofer (« AUDIO INPUT »). Reliez ensuite la télécommande de
table à l’ordinateur : raccordez la fiche verte du câble de la télécommande à la sortie enceintes (verte) de la carte son et la fiche noire à l’entrée
microphone (rose).
Vous pouvez de plus raccorder à la télécommande un combiné casque-micro ou un casque et un microphone ; dans ce cas, la sortie par les
haut-parleurs est désactivée. Si au lieu d’un microphone, vous souhaitez raccorder une deuxième source sonore à la télécommande (par
exemple un lecteur MP3), reliez la fiche noire de la télécommande à l’entrée Line-In de votre ordinateur (bleue).
2. Collegare il telecomando al sistema di altoparlanti tramite il cavo in dotazione: Inserire uno dei due jack da 3,5 mm alla presa posteriore libera
del telecomando e l‘altra estremità nell‘ingresso del subwoofer („AUDIO INPUT“). Collegare quindi il telecomando al PC: Inserire il connettore
verde del cavo del telecomando nell‘uscita dell‘altoparlante (verde) e il connettore nero nell‘ingresso del microfono della scheda audio (rosa).
Inoltre è possibile collegare un headset o una cuffia e un microfono al telecomando, l‘uscita degli altoparlanti viene disattivata. Se si vuole
collegare una seconda sorgente audio al telecomando invece del microfono, per esempio un lettore MP3, inserire il connettore nero del
telecomando nell‘ingresso Line-In del PC (blu).
3. Now plug the satellite speakers into the subwoofer: plug the satellites’ two phono connectors into the relevant output sockets on the
subwoofer – red for right, white for the left channel.
3. Schließen Sie die Satellitenlautsprecher an den Subwoofer an: Stecken Sie die beiden Cinch-/RCA-Stecker der Satelliten in die
entsprechenden Ausgangs-Buchsen des Subwoofers – rot für den rechten, weiß für den linken Kanal.
3. Raccordez à présent les satellites au subwoofer : raccordez les deux fiches cinch/RCA des satellites aux sorties correspondantes sur le
subwoofer – rouge pour le canal de droite, blanche pour le canal de gauche.
4. Now set the volume level on the remote and the subwoofer to their lowest levels. Following that, switch the system on (set POWER to ON).
4. Stellen Sie die Lautstärkeregler der Fernbedienung und des Subwoofers zunächst auf eine niedrige Stufe. Schalten Sie anschließend das
System ein („POWER“ auf „ON“).
4. Baissez le volume de la télécommande et du subwoofer tout bas. Puis allumez le système en amenant l’interrupteur « POWER » sur « ON ».
5. Now playback audio on your PC and adjust the volume as well as treble and bass levels to suit using the controllers on the front of the
subwoofer.
5. Starten Sie nun die Soundwiedergabe an Ihrem PC und passen Sie die Lautstärke sowie Höhen und Bässe über die Regler an.
5. Lancez
la lecture du son sur votre ordinateur et ajustez le volume, les aiguës et les basses à l’aide des boutons de réglage.
3. Collegare gli altoparlanti satelliti al subwoofer: Inserire i due connettori Cinch/RCA dei satelliti nelle rispettive uscite del subwoofer: rosso per il
canale destro, bianco per quello sinistro.
4. Impostare i regolatori di volume del telecomando e del subwoofer su un livello basso. Quindi accendere il sistema („POWER“ su „ON“).
5. Avviare la riproduzione audio sul PC e adattare il volume e gli alti e i bassi tramite i regolatori.
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme haut-parleur en le raccordant à un
ordinateur ou à une autre source sonore. La société Jöllenbeck GmbH décline toute
responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à une
utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données
par le fabricant.
Pour utiliser cet appareil, la prise de courant doit se trouver à proximité et être aisément
accessible. Cet appareil n’est complètement hors tension que lorsque la fiche secteur est
débranchée.
Lésions auditives
ATTENTION : l’utilisation d’écouteurs et d’oreillettes et l’écoute prolongée à haut volume
peuvent entraîner des lésions auditives durables.
Conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence intenses (installations
radio, téléphones mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement
de l’appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d’éloigner les appareils à l’origine des
perturbations.
Assistance technique
Vous trouverez un formulaire d’assistance sur notre site Web
www.speedlink.com. Vous pouvez aussi contacter directement le service d’assistance technique
par e-mail : [email protected]
ES
ES
DK
1. Enchufar el cable de red del subwoofer a una toma de corriente (230V, 50-60Hz ~).
1. Sæt subwofferens strømkabel ind i en stikdåse (230V, 50-60Hz ~).
1. Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda elektrycznego (230V, 50-60Hz ~).
1. Subwoofer‘in elektrik kablosunu bir prize takın (230V, 50-60Hz ~).
2. Conecta el mando a distancia con el sistema de altavoces utilizando el cable adjunto: Enchufar uno de los dos conectores de 3,5mm a la
entrada libre que está detrás del cable del mando a distancia y el otro extremo a la entrada del subwoofer („AUDIO INPUT“). Conecta el mando
a distancia con el equipo, o sea tu PC: Luego enchufa el conector verde del cable del mando a la salida de altavoces y el conector (verde) y el
conector negro a la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido (rosa).
En el mando a distancia puedes enchufar además un headset o unos auriculares y micrófono, la salida de altavoces queda entonces
bloqueada. Si quieres enchufar al mando a distancia otra segunda fuente de audio en vez del micro, p. ej. un reproductor MP3, el conector
negro del mando lo tendrás que enchufar en Line In de tu PC (color azul).
2. Forbind bordfjernbetjeningen via det vedlagte kabel med højtalersystemet: Stik et af begge 3,5mm-jackstik i kabelfjernbetjeningens bageste
ledige bøsning og det andet i subwooferens indgangsbøsning („AUDIO INPUT“). Forbind bordfjernbetjeningen med computeren: Stik det
grønne stik fra fjernbetjeningens kabel i højtalerudgangen (grøn) og det sorte stik ind i lydkortets mikrofonindgang (lyserød).
Du kan desuden tilslutte et headset eller en hovedtelefon og en mikrofon på fjernbetjeningen, højtaleren slukkes så. Hvis du i stedet for
mikrofonen ønsker at tilslutte en anden lydkilde til fjernbetjeningen, f.eks. en MP3-afspiller, sætter du det sorte stik ind computerens Line-Inindgang (blå).
2. Połącz stołowy pilot zdalnego sterowania za pomocą dołączonego kabla z systemem głośników: podłącz jeden z wtyków mini-jack 3,5mm do
wolnego tylnego gniazda kablowego pilota zdalnego sterowania, a drugi do gniazda wejściowego subwoofera („AUDIO INPUT“). Teraz podłącz
stołowy pilot zdanego sterowania do komputera: podłącz zielony wtyk kabla pilota do wyjścia głośnikowego (zielone), a czarny wtyk - do
wejścia mikrofonowego (różowe).
Do pilota zdalnego sterowania można ponadto podłączyć zestaw słuchawkowy lub słuchawki i mikrofon. Wyjście głośnikowe zostaje wówczas
wyłączone. Jeżeli zamiast mikrofonu chcesz podłączyć do pilota drugie źródło dźwięku, np. odtwarzacz mp3, podłącz czarny wtyk pilota do
wejścia liniowego komputera (niebieskie).
2. Kabolu uzaktan kumandayı birlikte verilen kablo ile hoparlör sistemine bağlayın: İki adet 3,5-mm jaktan birini kablolu uzaktan kumandanın
arkasındaki boş yuvaya ve diğer ucunu Subwoofer‘in giriş yuvasına takın („AUDIO INPUT“). Şimdi kablolu uzaktan kumandayı PC‘ye bağlayın:
Uzaktan kumanda kablosunun yeşil fişini hoparlör çıkışına (yeşil) ve siyah fişi ses kartının mikrofon girişine (pembe) takın.
Uzaktan kumandaya ayrıca bir kulaklık seti veya bir kulaklık ve bir mikrofon bağlayabilirsiniz, bu durumda hoparlör çıkışı kapatılır. Uzaktan
kumandaya bir mikrofon yerine ikinci bir ses kaynağı bağlamak istiyorsanız, örneğin bir MP3 çalar, o zaman uzaktan kumandanın siyah fişini
PC‘nizin Line-In girişine takın (mavi).
3. Conecta luego los satélites al subwoofer como sigue: Los dos conectores Cinch/RCA de los satélites los enchufas a la salida correspondiente
del subwoofer - Rojo para el canal derecho y blanco para el canal izquierdo.
4. Pon el control de volumen del mando y del subwoofer primero a nivel bajo para que no te molesten. Enciende el sistema en el interruptor
(„POWER“ en „ON“).
5.Inicia la reproducción de sonido de tu PC y adapta como más te convenga el volumen y los graves con el regulador.
3. Tilslut nu satellithøjtalerne til subwooferen: Sæt begge cinch-/RCA-stik fra satellitterne ind i de tilsvarende udgangsbøsninger af subwooferen –
rød til den højre og hvis til den venstre kanal.
4. Indstil fjernbetjeningens lydstyrkeregulering og subwooferen først til lav lydstyrke. Tænd så for systemet („POWER“ til „ON“).
5. Start nu afspilningen på din PC og tilpas lydstyrken og bassen via reguleringen.
PL
3. Podłącz głośniki satelitarne do subwoofera: podłącz oba wtyki cinch/RCA do odpowiednich gniazd wyjściowych subwoofera – czerwony do
prawego kanału, biały – do lewego kanału.
4. Początkowo ustaw regulatory głośności pilota zdalnego sterowania i subwoofera na niski poziom głośności. Następnie włącz system („POWER“
do położenia „ON“).
5. Uruchom odtwarzanie dźwięku w komputerze i dostosuj poziom głośności oraz ustawienia tonów wysokich i niskich.
TR
3. Uydu hoparlörlerini Subwoofer‘a bağlayın: Uyduların her iki jak/RCA fişini Subwoofer‘in ilgili çıkış yuvalarına takın – sağ kanal için kırmızı, sol
kanal için beyaz.
4. Uzaktan kumandanın ve Subwoofer‘in ses seviyesi regülatörünü önce düşük bir kademeye ayarlayın. Ardından sistemi çalıştırın („POWER“,
„ON“ konumuna).
5. Şimdi ses çıkışını PC‘nizden başlatın ve ses seviyesini, tiz ve basları regülatör üzerinden uyarlayın.
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para conectarlo como altavoz a un ordenador o cualquier otra fuente
de audio. Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños causados al producto o lesiones
de personas debidas a una utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el
manual, ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por el
fabricante del mismo.
Para el buen funcionamiento de este aparato la base de enchufe debería estar cerca y ser de
fácil acceso. Este aparato está completamente apagado y sin corriente cuando se ha retirado el
enchufe de la red.
Para evitar daños auditivos
¡ATENCIÓN!: La utilización prolongada de auriculares, cascos o dispositivos de botón, y la
audición a alto volumen, pueden acarrear daños auditivos de larga duración.
Declaración de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta frecuencia (emisores,
teléfonos inalámbricos y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer señales
parasitarias que perturben el buen funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso
necesario conviene que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.
Soporte técnico
En nuestra página web www.speedlink.com encontrarás un formulario para el soporte técnico.
Opcionalmente puedes acceder al soporte técnico mandándonos un e-mail: [email protected]
NL
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is geschikt als luidspreker voor aansluiting op een computer of een andere
geluidsbron. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk
letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat
niet overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.
Er dient voor dit product een wandcontactdoos in de onmiddellijke omgeving te zijn die goed
toegankelijk is. Dit apparaat is pas volledig losgekoppeld van het spanningsnet als de stekker uit
het stopcontact genomen is.
Voorkomen van gehoorschade
WAARSCHUWING: gebruik van oordopjes of hoofdtelefoon en langdurig luisteren naar luide
geluiden kan tot blijvende gehoorschade leiden.
Conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze
telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat
(de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Op onze website www.speedlink.com staat een formulier voor het aanvragen van ondersteuning.
U kunt de ondersteuningsdienst ook rechtstreeks een e-mail sturen: [email protected]
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è adatto come altoparlante su un computer o un‘altra sorgente audio.
La Jöllenbeck GmbH non risponde di danni al prodotto o lesioni di persone causati da un
utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o non indicato dal produttore.
Si raccomanda di utilizzare per questo apparecchio una presa elettrica situata nelle
immediate vicinanze e facilmente accessibile. Staccare la spina per interrompere
completamente l‘alimentazione di corrente del dispositivo.
Evitare danni all‘udito
ATTENZIONE: l‘uso di auricolari o cuffie e l‘ascolto prolungato a volume elevato può provocare
danni permanenti all‘udito.
Conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio,
cellulari, scariche di microonde) potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei
dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti d‘interferenza.
Supporto tecnico
Sul nostro sito web www.speedlink.com abbiamo preparato un modulo di supporto. In alternativa
è possibile scrivere un‘e-mail direttamente al servizio di supporto: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement