PMP MEDYA OYNATICI KULLANIM KILAVUZU MPixx 1200

PMP MEDYA OYNATICI
KULLANIM KILAVUZU
MPixx 1200
tr
en
*h9(1/ü.%ü/*ü/(5ü
)UJITIRÃtQV=aIZÄ
8OXVDOdHYUH0HY]XDWòPò]JHUHðL$PEDODMODUJHULG|QôWUOHELOLU
PDO]HPHOHUGHQ UHWLOPLôWLU $PEDODMODUòQ QRUPDO HY o|SQH
DWòOPDPDVò\HUHORWRULWHQLQEHOLUWWLðLDPEDODMWRSODPDQRNWDODUòQD
DWòOPDVòVDðODQPDOòGòU
8QTÃtQV=aIZÄ
8OXVDO dHYUH 0HY]XDWòPò] JHUHðL hUQGH EXOXQDQ 3LO X\JXQ
ôHNLOGH JHUL G|QôWUOPHOL YH\D \HUHO RWRULWHQLQ EHOLUWWLðL DWòN SLO
NXWXVXQD DWòOPDOòGòU 3LOL NXOODQPD NòODYX]XQGD EHOLUWLOGLðL ôHNLOGH
ôDUMHGLQL]YH\DGHðLôWLULQL]3LOLJHULG|QôWUPHNLoLQOWIHQ\HUHO
\HWNLOLVHUYLVHEDôYXUXQ
?----TMS\ZWVQS)\ÄSTIZÄV*MZ\IZINÄ"
%X UQ JHUL G|QôPO YH WHNUDU NXOODQòODELOLU \NVHN NDOLWHOL PDO]HPH YH SDUoDODUGDQ UHWLOPLôWLU %X VHEHSWHQ DUWòN
NXOODQòODPD\DFDNGXUXPDJHOGLðLQGHQRUPDOHYo|SQHDWòOPDPDOò
HOHNWULNOLYHHOHNWURQLNFLKD]ODUòQJHULG|QôPLoLQNXOODQòODQELU
WRSODPDQRNWDVòQDYHULOPHOLGLU%XGXUXPUQ]HULQGHNXOODQPD
NòODYX]XQGDYH\DDPEDODMGDEXOXQDQ\DQGDJ|UQHQVHPEROLOH
EHOLUWLOLU%X WRSODPD \HUOHULQL OWIHQ EXOXQGXðXQX] \|UHGHNL \HUHO\|QHWLPHVRUXQX](VNLFLKD]ODUòJHULND]DQòPDYHUHUHNoHYUH
NRUXPDVòQD|QHPOLELUNDWNòGDEXOXQXUVXQX]
AI[ISTÄ5ILLM3]TTIVÄUÄVÄV3Ä[Ä\TIVUI[ÄVI=a]U"
((( <|QHWPHOLðLQH 8\JXQGXU $OGòðòQò] UQ 7&dHYUH YH 2UPDQ%DNDQOòðòWDUDIòQGDQWDULKYHVD\òOò5HVPL *D]HWH·GH \D\òPODQDQ (OHNWULNOL YH (OHNWURQLN (ô\DODUGD %D]ò
=DUDUOò0DGGHOHULQ.XOODQòPòQòQ6òQòUODQGòUòOPDVòQD'DLU<|QHWPHOLNWHEHOLUWLOHQ]DUDUOòYH\DVDNOòPDGGHOHULLoHUPH]
8+*=aO]VT]Â]"
´3&%3ROLNORUOXELIHQLOLoHUPH]µ
-VMZRQ\I[IZZ]N]QtQVaIXÄTUI[ÄOMZMSMVTMZ
(NUDQIRQòôòðòòQòQNDSDQPDVUHVLQLVL]LQEHOLUOHGLðLQL]HQNòVDVUH\H
D\DUODPDQò]SLOSHUIRUPDQVòQòDUWòUòU
&LKD]òX]XQVUHNXOODQPD\DFDNVDQò]$oPD.DSDPDGðPHVLQGHQ
NDSDWòQYH\DRWRPDWLNNDSDQPDIRQNVL\RQXQXHWNLQOHôWLULQ
'DKD D] HQHUML KDUFDQPDVò LoLQ 6HV HIHNWLQL (NROD\]HU YH VHV
GHULQOLðLQLHðHUDoòNVDNDSDOòWXWXQ$\UòFDVHVVHYLYHVLQLQPDNVLPXPGDROPDVòKDUFDQDQHQHUML\LDUWòUDFDNWòU
ñdñ1'(.ñ/(5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
MPIXX 1200
Birlikte verilen aksesuarlar
Özellikler
Güvenlik
Çevre uyDUòVò
5
*(1(/B$.,ó
KXOODQPDHOHPDQODUò
Müzik okuma modundaki göstergeler
$QDPHQGHNLPHQVD\IDODUò
9
B$ï/$17,+$=,5/,.
Elektrik beslemesi
BilgisayarDEDðODQPDVò
BilgisayarGDQD\UòOPDVò
KXODNOòðòQWDNòOPDVò
Bellek karWòQòQWDNòOPDVò
12
*(1(/ñó/(9/(5
Açma ve kapatma
Menü dilinin seçilmesi
Ses seviyHVLQLQGHðLôWLrilmesi
dDOòôWòrPDPRGODUòQòQVHoLOPHVL
Navigasyon menüsü
TXôNLOLGLQLQHWNLQOHôWLrilmesi ve devrHGòôòEòrDNòOPDVò
2\QDWòFòQòQresetlenmesi
14
0h=ñ.2.810$6,
Müzik okXQPDVò²THPHOLôOevler
0]LNPHQVQGHNLLôOevler
17
5$'<202'8
RadyRPRGX²THPHOLôOevler
Radyo istasyRQODUòQòQDyarODQPDVò
19
6(62.810$6,
Ses ka\òWODUòQòQRkXQPDVò
Ses ka\òWODUòPHQVQGHNLLôOevler
20
5(6ñ0ñ=/(0(
Resim izleme
RHVLPPHQVQGHNLLôOevler
21
9ñ'(22.810$6,
Video okXQPDVò²THPHOLôOevler
22
0(7ñ12.810$6,
Metin okXQPDVò
23
.A<,7
Ka\òW-Ayarlar
Ses ka\Gò
FM radyodan ka\òW
25
'26<A/$5,16ñ/ñ10(6ñ
'DKLOLEHOOHðLQVHoLOPHVL
2
İÇİNDEKİLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26
ÖNCELİKLİ AYARLAR
»Ayarlar« menüsünün seçilmesi
Oynatıcının kapanma süresinin ayarlanması (sleep timer)
Gösterge fon ışığının kapanma süresinin ayarlanması
Sistem araçları ve ayarları
Dahili ve harici bellek arasında değiştirme
30
BİLGİSAYARDA ÇALIŞTIRMA
Sistem gereksinimleri
Bilgisayara bağlanması
MP3/WMA veri aktarımı
Müzik ve metin dosyalarının senkronizasyonu
Video dosyalarının MTV biçimine dönüştürülmesi
Metin verisi aktarımı
Bilgisayardan ayrılması
BİLGİLER
Teknik özellikler
TÜRKÇE
34
3
MPIXX 1200
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Birlikte verilen aksesuarlar
1
2
3
4
Kullanım kılavuzu ile birlikte kurulum CD’si
Stereo kulaklık
USB kablosu
Kısa kullanım kılavuzu
Dikkat:
Aksesuar parçalarının teslimat kapsamı değişebilir.
Özellikler
MP3/WMA/AD PCM player, resim, video, ses ve metin dosyaları okuyan ve
veren, kayıt yapan, FM radyo özelliği bulunan ve çıkarılabilen USB disk olarak
kullanılan tek bir cihazdır.
Güvenlik
Bu cihaz müzik, resim, video, metin ve ses dosyalarını okumak için tasarlanmıştır ve çıkartılabilir disk olarak kullanılabilir. Bunun dışındaki amaçlar için kesinlikle
kullanılmamalıdır.
Cihazı yere düşürmeyiniz. Cihazın TFT ekranına baskı uygulamayınız.
Bu cihazı manyetik nesnelere yaklaştırmayınız.
Cihazın neme (su damlaması ve sıçraması), güneş ışınlarına ve ısıya karşı
korunmasını sağlayınız.
Aküyü güneş ışınları, kalorifer, ateş vb. tarafından yayılan sıcaklıklara maruz
bırakmayınız.
Cihazın içini açmayınız. Yanlış müdahale sonucu oluşan hasarlarda, verilmiş olan
üretici garantisi geçersizdir.
Dikkat:
Araç kullanırken, bisiklet sürerken veya yaya olarak trafikteyken oynatıcıyı
kullanmayınız. Bu, trafik güvenliğini etkiler!
Çevre uyarısı
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve
parçalardan üretilmiştir.
Bu sebepten, artık kullanılamayacak duruma geldiğinde, normal ev çöpüne atılmamalı, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum, ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya
ambalajda bulunan yanda görünen sembol ile belirtilir.
Bu toplama yerlerini, lütfen bulunduğunuz yöredeki yerel yönetime sorunuz.
Eski cihazları geri kazanıma vererek, çevre korumasına önemli bir katkıda
bulunursunuz.
4
GENEL BAKIŞ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kullanma elemanları
1
2
5
6
3
7
4
8
9
1
MIC
Ses kayıtları için tümleşik mikrofon.
2
RESET
Oynatıcıyı resetler.
3
8/7
Bir micro SD bellek kartının yerleştirilmesi için yuva.
5
FUNC
İlgili alt menüleri seçer; alt menüleri kapatmak için.
6
1,8" LC ekran (128 x 160 piksel).
7
Okuma modunda: okumayı başlatır, okumayı geçici olarak durdurur.
Ana menüyü açar. Ana menüde: çalışma modlarının seçimini onaylar.
8
Λ
Micro
SDHC
Okuma modunda: bir önceki başlığı seçer;
basılı olarak tutulduğunda: geriye doğru aramayı başlatır.
Ana menüde: bir önceki menü noktasını seçer.
Menülerde: sola gezinti.
V
4
Okuma modunda: bir sonraki başlığı seçer; basılı olarak tutulduğunda:
ileriye doğru aramayı başlatır.
Menülerde: sağa gezinti.
9
TÜRKÇE
Oynatıcıyı açar ve kapatır.
Ses ve FM radyo programı kayıtlarını başlatır.
Okumayı ve kayıt işlemini sona erdirir.
5
GENEL BAKIŞ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
11
12
6
13
10
+
Okuma modunda: ses seviyesini yükseltir.
Menüde: imleci yukarıya hareket ettirir.
11
–
Okuma modunda: ses seviyesini düşürür.
Menüde: imleci aşağıya hareket ettirir.
12
USB
Oynatıcının USB kablosu üzerinden bilgisayara veya USB şarj cihazına
bağlanması için USB soketi.
13
0
Stereo kulaklık için bağlantı soketi.
GENEL BAKIŞ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Müzik okuma modundaki göstergeler
1
8
2
9
3
4
10
11
5
13
6
14
7
15
1
Okuma modu (Normal, Başlık tekrarla, Tümünü tekrarla, Tümü. rasgelel, Dizin normal, Dizini tekrarla veya Dizin rasgele).
2
Ses seviyesi göstergesi.
3
Başlık adı, ID3 Tag bilgileri, şarkı sözleri.
4
Ses seviyesi göstergesi.
5
Bit oranı.
6
Örnekleme frekansı.
7
Başlığın okunduğu süre.
8
Tuş kilidini açar.
9
Akü seviye göstergesi (» Ä «: akü zayıflıyor).
10
Dosya formatı.
11
Güncel olarak ayarlanmış ses efekti, örn. klasik.
12
Güncel başlık numarası, toplam başlık sayısı.
13
Güncel çalıştırma modu, yani müzik.
14
Calışma durumu (Okuma e, Ara II, Stand-by 7 veya Kayıt •).
15
Başlığın toplam oynatma süresi.
TÜRKÇE
12
7
GENEL BAKIŞ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ana menüdeki menü sayfaları
Müzik
Radyo
1
2
Sil
Film
5
8
Fotoğraf
Dil
3
Ayarlar
6
4
Metin
7
1
Müzik – Müzik okunması.
2
Radyo – FM yayınları için.
3
Dil – Kayıt dosyalarının okunması.
4
Fotoğraf – Resim izleme.
5
Film – Video okunması.
6
Sil – Dahili bellekte gezinti, dosyaların silinmesi.
7
Ayarlar – Ayarlar.
8
Metin – Metin dosyalarının okunması.
8
BAĞLANTI/HAZIRLIK -----------------------------------------------------------------------------------------------------Elektrik beslemesi
Oynatıcı, içinde bulunan 1 x 3,7 V, 310 mA lityum polimer akü ile çalışır.
Akünün şarj edilmesi
Oynatıcı aküsü bilgisayarda şarj edilir.
Aküyü şarj etmek için, oynatıcı bir USB kablosu ile USB uyumlu bir Hi-Fi setine de
bağlanabilir.
Uyarı:
Piyasadan satın alınabilen bir USB şarj adaptörü üzerinden şarj ederken,
oynatıcı kullanıma hazırdır.
1 Oynatıcının USB soketini, birlikte verilen USB kablosu ile bilgisayarın, bir şarj
aletinin veya Hi-Fi setinin ilgili soketine bağlayın.
2 Bilgisayarı veya Hi-Fi setini açın ya da şarj aletini elektrik şebekesine bağlayın.
– Şarj işlemi oynatıcı ekranında görünür. Akünün şarj süresi yaklaşık 4 saattir.
Akü tamamen şarj edildiğinde, ekranda »P« görünür.
Uyarılar:
Akünün durumu cihazın ekranında görünür. Ekranda » Ä « göründüğünde,
akü zayıflıyor demektir.
Cihazın oynatma süresi, akü ile birlikte audio modunda yaklaşık 7 saat, video
modunda ise, yaklaşık 4 saattir.
Dikkat:
Akü değiştirmede hata yapılırsa, patlama tehlikesi mevcuttur. Daima aynı tip
veya aynı kalitede aküler kullanınız.
Dikkat:
Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, birlikte verilen pil koruma fişini
mutlaka kulaklık girişine takınız. Bu, akünün tamamen boşalmasını önler.
Bilgisayara bağlanması
1 Bilgisayarı açın.
2 Oynatıcıyı kapatın.
TÜRKÇE
3 Oynatıcının USB soketini, birlikte verilen USB kablosu ile bilgisayarın ilgili
soketine bağlayın.
– Bağlantı kurulduğunda ekranda ilgili bir gösterge görünür.
9
BAĞLANTI/HAZIRLIK -----------------------------------------------------------------------------------------------------Bilgisayardan ayrılması
Veri aktarımı yapılmıyorsa, oynatıcıyı bilgisayardan ayrılabilirsiniz.
Önce oynatıcı, Windows masaüstünden silinmelidir; bunun için, Windows işletim
sistemindeki “Donanım ayırma” yönergelerini takip etmeniz gerekir.
Dikkat:
Veri aktarımı devam ederken oynatıcı bilgisayardan ayrılmamalıdır. Veriler
tahrip olabilir.
1 Donanım ayırma simgesine çift tıklayınız.
– “Donanım ayırma” penceresi görünür.
2 Devam etmek için ekrandaki yönergeleri takip edin.
Dikkat:
Windows ME/2000/XP/Vista altında verilen talimatlara uyulmadığı durumlarda, oynatıcı ve bilgisayar elektrik devrelerinde ciddi hasarlar oluşabilir.
Kulaklığın takılması
1 Kulaklık kablosunun fişini oynatıcı üzerindeki »0« soketine takın.
Uyarı:
Kulaklık kablosu FM anteni olarak kullanıldığından, radyo dinlemek için
kulaklık daima takılı olmalıdır.
Dikkat:
Kulaklığı sürekli yüksek sesle kullanmak işitme hasarlarına yol açabilir.
10
BAĞLANTI/HAZIRLIK -----------------------------------------------------------------------------------------------------Bellek kartının takılması
Oynatıcıda, bir microSDTM bellek kartını takmak için bir kart yuvası mevcuttur.
Böylece 8 GB’ye kadar bellek kapasitesi elde edersiniz.
1 Bellek kartını, etiketi yukarıda olacak şekilde kart yuvasına yerleştirin, kart
tam olarak yerine oturmalıdır.
Uyarılar:
Bellek kartı, bilgisayarda oynatıcının yanında, çıkartılabilir veri sürücüsü
olarak görünür.
Bellek kartının içeriğini okumak istediğinizde önce »Ayarlar« menüsünde
»Bellek« altında, dahili bellekten harici belleğe geçmelisiniz.
Bellek kartının çıkartılması
1 Bellek kartını yuvasından çıkartmak için, kartı hafifçe içeriye doğru bastırınız.
Kart kendiliğinden dışarıya çıkar. Daha sonra da kartı dışarıya çekiniz.
Uyarılar:
O anda bilgisayar ile bir veri alışverişi söz konusu ise bellek kartını
çıkarmayın.
TÜRKÇE
O anda içerik okunuyor ise bellek kartını çıkarmayın. Kartı çıkarmadan önce
oynatıcıyı daima kapatın.
11
GENEL İŞLEVLER -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Açma ve kapatma
1 Oynatıcıyı çalıştırmak için, kısaca »8/7« tuşuna basın.
– Kısa bir süre sonra LC ekranında logo görünür.
– Oynatıcı daha sonra »Müzik« çalıştırma modu ile ana menüye geçer.
2 Oynatıcıyı kapatmak için »8/7« tuşuna basın ve ekrandaki logo silinene
kadar basılı tutun.
Menü dilinin seçilmesi
1 »
Language
7
Display
7
Record
7
Sys Tools
7
Hold Time
7
Storage
V
Λ
2 »Settings« menüsünü » « veya » « ile seçin ve »
« ile etkinleştirin.
3 »Settings« menüsünde »+« veya »–« ile »Language« opsiyonunu seçin ve
» « ile etkinleştirin.
4 İstenen menü dilini (12 dil) »+« veya »–« ile seçin ve » « ile onaylayın.
V
7
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
V
Settings
7 Sleep Timer
Ses seviyesinin değiştirilmesi
1 Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için »+« veya »–« tuşuna basın.
Çalıştırma modlarının seçilmesi
V
Λ
1 Açtıktan sonra, ana menüde istenen çalışma modunu » « veya » « ile seçin
ve » « ile etkinleştirin.
– »Müzik«: müzik okunması.
– »Radyo«: FM yayınları için.
– »Dil«: kayıt dosyalarının okunması.
– »Fotoğraf«: resim izleme.
– »Film«: video okunması.
– »Sil«: dahili bellekte gezinti, dosyaların silinmesi.
– »Ayarlar«: ayarlar.
– »Metin«: metin dosyalarının okunması;
veya
okuma modunda, »
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
12
V
Λ
2 İstenen çalışma modunu » « veya » « ile seçin ve »
« ile etkinleştirin.
GENEL İŞLEVLER -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navigasyon menüsü
1 »
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
V
Λ
2 İstenen çalışma modunu, örn. »Müzik«, » « veya » « ile seçin ve »
etkinleştirin.
« ile
3 Alt menüyü seçin; bunun için kısa bir süre »FUNC« tuşuna basın.
V
4 İstenen opsiyonu »+« veya »–« ile seçin ve » « ile açın.
V
5 İstenen ayarı »+« veya »–« ile seçin ve » « ile onaylayın.
Λ
6 Bir menü seviyesine geri dönmek için kısa bir süre » « tuşuna basın;
veya
kısa bir süre »FUNC« tuşuna basarak okuma moduna geri dönün.
Display
7
Kayıt
7
Araçlar
7
Durma süresi
7
Bellek
2 Tuş kilidi için istenen başlama zamanını (»10 saniye«, »30 saniye«, »1 dakika«, »3 dakika«, »5 dakika« veya »Kapalı«) »+« veya »–« ile seçin ve » «
ile onaylayın.
– Zamanın seçilmesinden sonra, daha önce bir tuşa basılmadıysa, tuş kilidi
otomatik olarak etkinleştirilir.
– Daha sonra bir tuşa basıldığında, göstergede kısa bir süre ilgili bir simge
görünür.
3 Tuş kilidini iptal etmek için, »
« tuşuna basın ve yakl. 1 saniye basılı tutun.
Oynatıcının resetlenmesi
Cihaz çalışırken bir hata oluştuğunda veya oynatıcı artık tuşla verilen komutlara
yanıt vermiyorsa, oynatıcı resetlenebilir.
1 Resetlemek için sivri uçlu bir nesne (örn. bir ataç) ile, »RESET« üzerine basın.
Uyarı:
Oynatıcı resetlenirken bilgisayara veya USB şarj cihazına bağlı olmamalıdır.
TÜRKÇE
Dil
7
V
7
1 »Ayarlar« menüsünde »+« veya »–« ile »Durma süresi« opsiyonunu seçin ve
» « ile açın.
V
Ayarlar
7 Sleep-Timer
Tuş kilidinin etkinleştirilmesi ve devre dışı
bırakılması
13
MÜZİK OKUNMASI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Müzik okunması – Temel işlevler
Müzik okumanın başlatılması
Müzik
1 Güncel okuma modunda »
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
V
Λ
2 »Müzik« çalışma modunu » « veya » « ile seçin ve »
« ile etkinleştirin.
3 Okuma işlemini başlatmak için tekrar » « tuşuna basın.
– Sırasıyla, mevcut olan tüm müzik dosyaları okunur.
Okuma işlevleri
1 Okumayı »
2 »
« ile başlatın.
« ile okumaya geçici olarak ara verilir.
3 Okumaya »
« ile devam edilir.
4 Okumayı »8/7« ile bitirin.
Başlık seçilmesi
V
Λ
1 Bir önceki veya bir sonraki parça adını seçmek için, kısaca » « veya » «
tuşuna basın.
Hızlı ileriye ve geriye alma
V
V
Λ
Λ
1 Bir başlıkta istenen bir bölümü aramak için okuma esnasında » « veya » «
tuşuna basın ve basılı tutun.
– İleriye veya geriye doğru arama başlatılır. İstediğiniz yere gelindiğinde
» « veya » « tuşunu bırakın.
Müzik menüsündeki işlevler
Müzik menüsünün seçilmesi
1 »Müzik« modunda Müzik menüsünü seçin, bunun için kısa bir süre »FUNC«
tuşuna basın.
14
MÜZİK OKUNMASI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Okuma modlarının seçilmesi
7
Ekolayzer
7
3D
7
Okuma hızı
7
Navigasyon
V
1 Müzik menüsünde »+« veya »–« ile »Tekrarla« opsiyonunu seçin ve » « ile açın.
2 İstenen okuma modunu »+« veya »–« ile seçin ve » « ile onaylayın:
– »Normal«: tüm başlıklar sırayla birer defa okunur.
– »Başlık tekrarla«: o an okunmakta olan başlık durmadan tekrar edilir.
– »Tümünü tekrarla«: tüm başlıklar sürekli tekrarlanır.
– »Tümü. rasgelel«: tüm başlıklar, rasgele sırada okunur.
– »Dizin normal«: güncel dizinin tüm başlıkları sırayla bir defa okunur.
– »Dizini tekrarla«: güncel dizinin tüm başlıkları devamlı tekrar çalınır.
– »Dizin rasgele«: güncel dizindeki tüm başlıklar rasgele sırada okunur.
V
Müzik
7 Tekrarla
Ses efektlerinin seçilmesi
Önceden ayarlanmış olan çeşitli ses efektleri ile bir adet kullanıcı ekolayzeri
seçebilirsiniz.
V
1 Müzik menüsünde »+« veya »–« ile »Ekolayzer« opsiyonunu seçin ve
» « ile açın.
V
2 İstenen ses efektini (normal, pop, rock, classic, jazz, bass veya Kullanıcı EQ)
»+« veya »–« ile seçin ve » « ile onaylayın.
Müzik
7 Tekrarla
Uyarı:
»Kullanıcı EQ« (kullanıcı ekolayzeri) altında kişisel ses efektinizi ayarlayabilirsiniz.
Ekolayzer
7
3D
7
Okuma hızı
Kullanıcı ekolayzerinin ayarlanması
7
Navigasyon
1 »Kullanıcı EQ« opsiyonunu »+« veya »–« ile seçin ve » « ile açın.
V
7
2 İstenen frekans bandını »+« veya »–« ile seçin ve »
3 Ayarı »+« veya »–« ile yapın ve »
« ile onaylayın.
« ile onaylayın.
4 Diğer frekans bantlarını ayarlamak için 2 ve 3 adımlarını tekrarlayın.
5 Menüden »FUNC« ile çıkın.
Ses derinliğinin açılması ve kapatılması
V
1 »+« veya »–« ile »3D« opsiyonunu seçin ve » « ile etkinleştirin.
V
2 »+« veya »–« »Açık« veya »Kapalı« = kapalıyı seçin ve » « ile onaylayın.
7
Ekolayzer
7
3D
7
Okuma hızı
7
Navigasyon
TÜRKÇE
Müzik
7 Tekrarla
15
MÜZİK OKUNMASI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekolayzer
7
3D
7
Okuma hızı
7
Navigasyon
Müzik başlıkları için normal okuma hızını düşürebilir veya artırabilirsiniz.
1 »Okuma hızı« opsiyonunu »+« veya »–« ile seçin ve » « ile açın.
V
7
Okuma hızının ayarlanması
2 İstenen okuma hızını (100 = normal, %105 veya %110 = yüksek hız,
%95 veya %90 = düşük hız) »+« veya »–« ile seçin ve » « ile onaylayın.
V
Müzik
7 Tekrarla
Müzik belleğinde gezinme
V
1 »Navigasyon« opsiyonunu »+« veya »–« ile seçin ve » « ile açın.
– Tüm müzik dosyaları görünür.
7
Ekolayzer
7
3D
7
Okuma hızı
7
Navigasyon
Müzik
16
2 İstenen müzik başlığını »+« veya »–« ile seçin ve » « ile onaylayın.
– Seçilen başlık okunmaya başlar.
V
Müzik
7 Tekrarla
Uyarı:
»Navigasyon« opsiyonu altında sadece dizin ve müzik dosyaları görünür.
3 Menüden »FUNC« ile çıkın.
RADYO MODU -----------------------------------------------------------------------------------------------------Radyo modu – Temel işlevler
Kulaklık kablosu FM anteni olarak kullanıldığından, radyo dinlemek için kulaklık
daima takılı olmalıdır.
Radyo
Program kaynağı olarak “Radyo” seçilmesi
1 Güncel okuma modunda »
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
V
Λ
2 »Radyo« çalışma modunu » « veya » « ile seçin ve »
« ile etkinleştirin.
Uyarı:
Oynatıcı, radyo modunda ilk defa kullanıldığında, ilk önce otomatik olarak
program arar ve mevcut olan tüm FM programlarını program yerlerine kaydeder (maksimum 30). Arama sonuçlanana kadar bekleyiniz. 01 (CH 01)
program konumunda kaydedilen program dinlenebilir.
Manuel mod ve ön ayar modu arasında
değiştirme
Radyo modunda oynatıcı iki çalışma moduna sahiptir: manuel frekans ayarı ve
preset modları, yani kayıtlı radyo programları modu. Bir program yerinde kayıtlı
olan radyo programına “Preset” denir.
1 Manuel mod ile preset modu arasında değiştirmek için, kısaca »
basın.
– Gösterge: frekans veya program yeri ile frekans örn. »CH 01«.
« tuşuna
Radyo istasyonlarının ayarlanması ...
... manuel
Oynatıcı, manuel frekans ayarları modunda olmalıdır.
V
Λ
1 İstenen frekansı ayarlamak için, » « veya » « tuşuna gereken sıklıkta basın.
– Frekans100 kHz aralıklarla değişir;
veya
V
Λ
Aramayı başlatın, bunun için » « veya » « tuşuna ekranda »Aranı yor ...«
görünene kadar basın.
– Sinyali güçlü bir program bulunduğunda arama durur.
... ve otomatik program arama (auto scan) ile
kaydetme
Sil
7
Arama
2 »+« veya »–« ile »Arama« opsiyonunu seçin ve » « ile etkinleştirin.
– Otomatik program arama başlar ve 30 adede kadar sinyalleri alınabilen
programı program yerlerine kaydeder.
TÜRKÇE
7
1 »FUNC« tuşuna kısaca basarak FM menüsünü seçin.
V
Radyo
7 Kaydet
17
RADYO MODU -----------------------------------------------------------------------------------------------------Radyo istasyonlarının manuel olarak
kaydedilmesi
Radyo
7 Kaydet
7
Sil
7
Arama
Oynatıcı, manuel frekans ayarları modunda olmalıdır.
1 İstenen radyo istasyonunu ayarlayın.
2 »FUNC« tuşuna kısaca basarak FM menüsünü seçin.
V
3 »Kaydet« opsiyonunu »+« veya »–« ile seçin ve » « ile etkinleştirin.
– Ayarlanmış olan radyo istasyonu, istenen program yerine kaydedilir. Oynatıcı Preset moduna geçer, ekranda kayıtlı olan program yeri örn.
»CH 15« görünür.
Kayıtlı radyo istasyonlarının seçilmesi
Preset modu etkin olmalıdır. Bu durumda ekranda güncel program yerinin
numarası görünür.
V
Λ
1 İstenen kanal kaydetme yerini seçin, bunun için » « veya » « tuşuna gereken
sıklıkta basın.
Program yerlerinin teker teker silinmesi
7
Sil
7
Arama
Preset modu etkin olmalıdır.
1 »FUNC« tuşuna kısaca basarak FM menüsünü seçin.
2 »Sil« opsiyonunu »+« veya »–« ile seçin ve » « ile etkinleştirin.
– »Sil« penceresi görünür. Frekans ve güncel program yeri ekranda görünür.
V
Radyo
7 Kaydet
3 İstenen program yerini seçmek için, »+« veya »–« tuşuna gereken sıklıkta
basın.
V
4 Silmek istediğinizi » « ile onaylayın.
– Seçilen program yerine kaydedilmiş olan radyo istasyonu silinir, diğer
programlar birer basamak ileriye kayar.
Radyo
18
SES OKUNMASI -----------------------------------------------------------------------------------------------Ses kayıtlarının okunması
Okumayı başlatma
1 Güncel okuma modunda »
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
V
2 »Dil« çalışma modunu » « veya » « ile seçin ve »
Λ
« ile etkinleştirin.
3 Okumayı » « ile başlatın.
– Sırasıyla, mevcut olan tüm kayıtlar (ses ve radyo kayıtları) okunur.
Okuma işlevleri
1 Okumayı »
2 »
« ile başlatın.
« ile okumaya geçici olarak ara verilir.
3 Okumaya »
« ile devam edilir.
4 Okumayı »8/7« ile bitirin.
Ses kayıtları menüsündeki işlevler
Kayıt menüsünün seçilmesi
1 Kayıt esnasında kısaca »FUNC« tuşuna basarak kayıt menüsünü seçin.
Okuma modlarının seçilmesi
Bunun için 15. sayfadaki Müzik menüsünde bulunan açıklamalara bakınız.
Ses efektlerinin seçilmesi
Bunun için 15. sayfadaki Müzik menüsünde bulunan açıklamalara bakınız.
Kullanıcı ekolayzerinin ayarlanması
Bunun için 15. sayfadaki Müzik menüsünde bulunan açıklamalara bakınız.
Ses derinliğinin açılması ve kapatılması
Bunun için 15. sayfadaki Müzik menüsünde bulunan açıklamalara bakınız.
Okuma hızının ayarlanması
Bunun için 16. sayfadaki Müzik menüsünde bulunan açıklamalara bakınız.
Kayıt belleğinde gezinme
Bunun için 16. sayfadaki Müzik menüsünde bulunan açıklamalara bakınız.
TÜRKÇE
Dil
19
RESİM İZLEME -------------------------------------------------------------------------------------------------------Resim izleme
Fotoğraf
Görüntü okumanın başlatılması
1 Güncel okuma modunda »
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
V
Λ
2 »Fotoğraf« çalışma modunu » « veya » « ile seçin ve »
– Tüm dizin ve dosyalar görünür.
« ile etkinleştirin.
V
3 İstenen resim dosyasını veya opsiyonu »+« veya »–« ile seçin ve » « ile açın.
– Seçilen resimlerden bir slayt gösterisi başlatır.
Λ
4 » « ile dosya listesine geri döner.
Resim menüsündeki işlevler
Resim menüsünün seçilmesi
1 »Fotoğraf« modunda Resim menüsünü seçin, bunun için kısa bir süre »FUNC«
tuşuna basın.
Slayt gösterisi ve manuel mod arasında değiştirme
7
Manuel
1 Resim menüsünde »+« veya »–« ile »Slayt gösterisi« opsiyonunu seçin ve »
« ile etkinleştirin.
– Slayt gösterisi otomatik olarak başlar;
V
Fotoğraf
7 Slayt gösterisi
veya
V
1 resim menüsünde »+« veya »–« ile »Manuel« opsiyonunu seçin ve » « ile etkinleştirin.
2 Bir önceki ya da bir sonraki resmi »+« veya »–« ile seçin.
Fotoğraf
7 Slayt gösterisi
7
20
Manuel
VİDEO OKUNMASI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Video okunması – Temel işlevler
Bu oynatıcı, MTV biçimindeki video dosyalarını destekler.
Video okumanın başlatılması
1 Güncel okuma modunda »
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
V
Λ
2 »Film« çalışma modunu » « veya » « ile seçin ve » « ile etkinleştirin.
– Video dizinindeki mevcut video dosyaları gösterilir.
3 İstenen video başlığını »+« veya »–« ile seçin.
V
4 Okumayı, » « ile başlatın.
Okuma işlevleri
1 »
« ile okumaya geçici olarak ara verilir.
2 Okumaya »
« ile devam edilir.
3 Okumayı »8/7« ile bitirin.
Video dosyalarının seçilmesi
V
Λ
1 Bir önceki veya bir sonraki video dosyasını seçmek için, kısaca » « veya
» « tuşuna basın.
Hızlı ileriye ve geriye alma
TÜRKÇE
V
V
Λ
1 Bir video dosyasında istenen bir bölümü aramak için okuma esnasında » «
veya » « tuşuna basın ve basılı tutun.
– İleriye veya geriye doğru arama başlatılır. İstediğiniz yere gelindiğinde
» « veya » « tuşunu bırakın.
Λ
Film
21
METİN OKUNMASI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Metin okunması
Metin okumanın başlatılması
Metin
1 Güncel okuma modunda »
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
V
Λ
2 »Metin« çalışma modunu » « veya » « ile seçin ve »
– Ekranda dosya listesi görünür.
« ile etkinleştirin.
V
3 İstenen metin dosyasını »+« veya »–« ile seçin ve » « ile açın.
4 »+« veya »–« ile bir önceki veya sonraki satıra geçin.
V
Λ
5 » « veya » « ile bir önceki veya sonraki sayfaya geçin.
6 Dosya listesine geri dönmek için »8/7« tuşuna basın.
22
KAYIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kayıt-Ayarlar
Display
7
Kayıt
7
Araçlar
7
Durma süresi
7
Bellek
1 Güncel okuma modunda »
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
2 »Ayarlar« menüsünü » « veya » « ile seçin ve »
« ile etkinleştirin.
3 »Kayıt« opsiyonunu »+« veya »–« ile seçin ve » « ile etkinleştirin.
Ses kayıt kalitesinin ayarlanması
1 »Kayıt« menüsünde »+« veya »–« ile »Kalite« opsiyonunu seçin ve » « ile etkinleştirin.
V
7
Ayarların seçilmesi
V
Dil
V
7
Λ
Ayarlar
7 Sleep-Timer
7
Düşük
7
Normal
7
Yüksek
2 İstenen kayıt kalitesini (»Düşük«, »Normal« veya »Yüksek«) »+« veya »–« ile
seçin ve » « ile onaylayın.
V
Ayarlar
7 Kalite
Uyarı:
Kayıt kalitesi ne kadar düşük olursa, kayıtiçin o kadar az bellek gerekir. Aynı
zamanda kayıt süresi uzar.
Ses kaydı
Ses kaydının başlatılması
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü
V
2 »Dil« çalışma modunu » « veya » « ile seçin ve »
Λ
« ile etkinleştirin.
3 Ses kaydını »8/7« ile başlatın.
4 »
« ile kayıt işlemine geçici olarak ara verilir.
5 Kayıt işlemine »
« ile devam edilir.
6 Kayıt işlemi »8/7« ile bitirilir.
– Kayıt otomatikman WAV dosyası olarak, örn. MIC00009.WAV,
oynatıcının MICIN.DIR dizininde kaydedilir.
– Oynatıcı daha sonra »Dil« moduna geçer. Kayıt gösterilir ve okunabilir.
Uyarılar:
Kayıt işlemi sırasında göstergede »Bellek doludur« göründüğünde, flash bellek doludur. Kayıt işlemi sona erer ve dosya otomatik olarak kaydedilir. Başka
kayıt işlemi yapılamaz.
Kayıt işlemi sırasında göstergede »Akü!« göründüğünde, akü zayıflamıştır.
Kayıt işlemi sona erer ve dosya otomatik olarak kaydedilir. Sadece akü şarj
edildikten sonra tekrar kayıt yapılabilir.
TÜRKÇE
Dil
1 Güncel okuma modunda »
seçin.
23
KAYIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FM radyodan kayıt
FM kaydının başlatılması
1 »Radyo« modunda istenen radyo istasyonunu seçin.
3 Kayıt işlemi »8/7« ile başlatılır.
4 »
« ile kayıt işlemine geçici olarak ara verilir.
5 Kayıt işlemine »
« ile devam edilir.
6 Kayıt işlemi »8/7« ile bitirilir.
– Kayıt otomatikman WAV dosyası olarak, örn. FM00008.WAV,
oynatıcının FMIN.DIR dizininde kaydedilir.
– Oynatıcı daha sonra tekrar »Radyo« moduna geçer.
Uyarılar:
Kayıt işlemi sırasında göstergede »Bellek doludur« göründüğünde, flash bellek doludur. Kayıt işlemi sona erer ve dosya otomatik olarak kaydedilir. Başka
kayıt işlemi yapılamaz.
Kayıt işlemi sırasında göstergede »Akü!« göründüğünde, akü zayıflamıştır.
Kayıt işlemi sona erer ve dosya otomatik olarak kaydedilir. Sadece akü şarj
edildikten sonra tekrar kayıt yapılabilir.
24
DOSYALARIN SİLİNMESİ -------------------------------------------------------------Dahili belleğin seçilmesi
Sil
1 Güncel okuma modunda »
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
V
Λ
2 »Sil« çalışma modunu » « veya » « ile seçin ve » « ile etkinleştirin.
– Oynatıcıda kayıtlı olan tüm dizinve dosyalar görünür.
V
3 İstenen klasörü »+« veya »–« ile seçin ve » « ile açın.
4 İstediğiniz dosyayı »+« veya »–« ile seçin.
Dosyaların teker teker silinmesi
1 İstediğiniz dosyayı »+« veya »–« ile seçin.
V
2 İşlevi seçmek için » « veya »FUNC« tuşuna basın.
– Ekranda »Sil« menüsü görünür.
Sil
7
Hayırı
7
Evet
3 »+« veya »–« »Evet« veya »Hayırı« seçin ve » « ile onaylayın.
– »Evet« ile onayladığınızda seçilen dosya silinir.
TÜRKÇE
7
V
Sil
25
ÖNCELİKLİ AYARLAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------»Ayarlar« menüsünün seçilmesi
Ayarlar
1 Güncel okuma modunda »
« tuşuna uzun bir süre basarak ana menüyü seçin.
V
Λ
2 »Ayarlar« menüsünü » « veya » « ile seçin ve »
« ile etkinleştirin.
Oynatıcının kapanma süresinin ayarlanması
(sleep timer)
Dil
7
Display
7
Kayıt
7
Araçlar
7
Durma süresi
7
Bellek
2 »+« veya »–« ile »Otom. kapat« opsiyonunu seçin ve » « ile etkinleştirin.
V
7
1 »Ayarlar« menüsünde »+« veya »–« ile »Sleep-Timer« opsiyonunu seçin ve
» « ile etkinleştirin.
3 İstenen kapanma zamanını (»15 dakika« ila »120 dakika«) »+« veya »–« ile
seçin ve » « ile onaylayın;
V
Ayarlar
7 Sleep-Timer
veya
V
»+« veya »–« ile »Devre dışı« opsiyonunu seçin ve » « ile onaylayın.
– Oynatıcı, siz kapatmadığınız takdirde kapanmaz;
veya
26
7
Otom. kapat
7
Daima açık
V
2 »+« veya »–« ile »Daima açık« opsiyonunu seçin ve » « ile etkinleştirin.
3 »+« veya »–« »Evet« veya »Hayırı« seçin ve » « ile onaylayın.
– »Evet« ile onayladığınızda, okuma sırasında oynatıcı kapanmaz. Diğer tüm
modlarda oynatıcı, başka bir tuşa basılmadığında ayarlanmış olan süre dolunca otomatik olarak kapanır.
– »Hayırı« ile onaylandığında, oynatıcı, başka bir tuşa basılmadığında, ayarlanmış olan süre dolunca otomatik olarak kapanır.
V
Ayarlar
7 Sleep-Timer
ÖNCELİKLİ AYARLAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Gösterge fon ışığının kapanma süresinin
ayarlanması
Dil
7
Display
7
Kayıt
7
Araçlar
7
Durma süresi
7
Bellek
2 »Aydınlık« opsiyonunu »+« veya »–« ile seçin ve » « ile etkinleştirin.
V
7
1 »Ayarlar« menüsünde »+« veya »–« ile »Display« opsiyonunu seçin ve
» « ile etkinleştirin.
3 İstenen kapanma zamanını (»15 saniye«, »30 saniye«, »1 dakika« veya
»Daima açık«) »+« veya »–« ile seçin ve » « ile onaylayın.
V
Ayarlar
7 Sleep-Timer
Uyarı:
Resim okuma, video okuma ve metin okuma modlarında fon ışığı prensip
olarak kapanmaz.
Ayarlar
7 Display
7
Aydınlık
7
15 saniye
7
30 saniye
7
1 dakika
7
Daima açık
TÜRKÇE
Ayarlar
7 Aydınlık
27
ÖNCELİKLİ AYARLAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sistem araçları ve ayarları
Display
7
Kayıt
7
Araçlar
7
Durma süresi
7
Bellek
Ayarlar
7 Araçlar
7
Sil
7
Format
7
Reset
7
Bilgi
7
Tümünü sil
1 »Ayarlar« menüsünde »+« veya »–« ile »Araçlar« opsiyonunu seçin ve
» « ile etkinleştirin.
Dosyaların silinmesi
1 »Araçlar« menüsünde »+« veya »–« ile »Sil« opsiyonunu seçin ve » « ile etkinleştirin.
– Oynatıcıda kayıtlı olan tüm dizin ve dosyalar görünür.
V
7
»Araçlar« menüsünün seçilmesi
2 İstenen klasörü »+« veya »–« ile seçin ve » « ile açın.
V
Dil
3 İstenen dosyayı »+« veya »–« ile seçin ve » « ile onaylayın;
– Ekranda »Sil« menüsü görünür.
V
7
4 »+« veya »–« »Evet« veya »Hayırı« seçin ve » « ile onaylayın.
– »Evet« ile onayladığınızda seçilen dosya silinir.
V
Ayarlar
7 Sleep-Timer
Oynatıcının biçimlendirilmesi
Sil
7
Format
7
Reset
7
Bilgi
7
Tümünü sil
1 »Araçlar« menüsünde »+« veya »–« ile »Format« opsiyonunu seçin ve » « ile
etkinleştirin.
V
7
Oynatıcıyı biçimlendirmeden önce bilgisayardaki tüm verileri yedekleyin, aksi
halde bir veri kaybı olabilir.
2 İstediğiniz biçimi (»Hızlı« = hızlı biçimlendirme veya »Tümü« = komple biçimlendirme), »+« veya »–« ile seçin ve » « ile onay-layın.
V
Ayarlar
7 Araçlar
Oynatıcının resetlenmesi
Bu işlev ile oynatıcı, fabrika teslim ayarlarına geri getirilir.
7
Sil
7
Format
7
Reset
7
Bilgi
7
Tümünü sil
V
1 »Araçlar« menüsünde »+« veya »–« ile »Reset« opsiyonunu seçin ve » « ile
etkinleştirin.
2 »+« veya »–« »Evet« veya »Hayırı« seçin ve » « ile onaylayın.
– »Evet« ile onayladığınızda tüm ayarlar silinir.
V
Ayarlar
7 Araçlar
Sistem bilgilerinin ekrana getirilmesi
V
1 »Araçlar« menüsünde »+« veya »–« ile »Bilgi« opsiyonunu seçin ve » « ile açın.
– Ekranda bellenim ve boş bellek alanı ile ilgili bilgiler görünür.
Ayarlar
7 Araçlar
28
7
Sil
7
Format
7
Reset
7
Bilgi
7
Tümünü sil
ÖNCELİKLİ AYARLAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Dahili bellek içeriğinin silinmesi
7
Sil
7
Format
7
Reset
7
Bilgi
7
Tümünü sil
1 »Araçlar« menüsünde »+« veya »–« ile »Tümünü sil« opsiyonunu seçin ve
»9« ile etkinleştirin.
2 »+« veya »–« »Evet« veya »Hayırı« seçin ve » « ile onaylayın.
– »Evet« ile onayladığınızda kayıtlı olan tüm dosyalar silinir.
V
Ayarlar
7 Araçlar
Uyarı:
Oynatıcı, harici bellek yani bellek kartına ayarlandığında, bu işlev bellek
kartını etkiler.
Dahili ve harici bellek arasında değiştirme
V
1 »Ayarlar« menüsünde »+« veya »–« ile »Bellek« opsiyonunu seçin ve » « ile
açın.
7
Dil
7
Display
7
Kayıt
7
Araçlar
7
Durma süresi
7
Bellek
2 »+« veya »–« ile »Bellek« = dahili bellek veya »SD kartı« = bellek kartını
seçin ve » « ile onaylayın.
V
Ayarlar
7 Sleep-Timer
Uyarılar:
Harici belleğe geçmeden önce, bir bellek kartının yerleştirildiğinden
emin olun.
Harici belleğe geçildiğinde, tüm okuma işlevleri bellek kartının içeriğine
göredir. Müzik dinlerken ekranda »SD« görünür.
7
Bellek
7
SD kartı
TÜRKÇE
Ayarlar
7 Bellek
29
BİLGİSAYARDA ÇALIŞTIRMA -----------------------------------------------------------------Sistem gereksinimleri
Oynatıcı bilgisayara bağlandığında, çıkartılabilir disk sürücü olarak algılanır. Bu
da oynatıcı içindeki flash belleğe eşittir. Bilgisayarınızda aşağıdaki özellikler
bulunmalıdır:
– Windows 2000/ME/XP/Vista, Mac OS 10 veya daha yükseği, Linux
Kernel 2.6.
– Microsoft DirectX 9.0 veya daha yükseği
– Microsoft Media Player 9.0 veya daha yükseği
– Entegre edilmiş codec paketi*
– CD-ROM sürücü 4x veya daha yüksek
– Pentium MMX 200 veya daha yükseği
– Sabit diskte minimum 120 MB boş bellek alanı
– USB arabirimi
* Önerilen Codec: K-Lite Mega Codec Pack (www.free-codecs.com veya
www.k-lite.tk adreslerinden alınabilir).
Uyarı:
Codec paketi, video dosyalarının dönüşümünü destekler.
Bilgisayara bağlanması
1 Bilgisayarı açın.
2 Oynatıcıyı kapatın.
3 Oynatıcının USB soketini, birlikte verilen USB kablosu ile bilgisayarın ilgili
soketine bağlayın.
– Bağlantı kurulduğunda ekranda ilgili bir gösterge görünür.
30
BİLGİSAYARDA ÇALIŞTIRMA -----------------------------------------------------------------MP3/WMA veri aktarımı
1 MP3/WMA dosyalarını Bilgisayarım altında kopyalamak için seçin.
2 Dosyaları işaretleyin.
3 Sağ tıklayın ve »Kopyala« seçeneğini seçin.
4 Bilgisayarım’da çıkartılabilir disk sürücüyü (örn. H:) açın.
5 Sağ tıklayın ve dosyaları çıkartılabilir disk sürücüye
(örn. H:) aktarın.
Uyarı:
Müzik dosyalarını doğrudan ana dizine kopyalayın veya hazırlanmış olan bir
»Müzik« dizinine Windows Media Player üzerinden müzik senkronize edin.
Veriler (örn. pdf, ppt, doc dosyaları) doğrudan ana dizine veya sizin
oluşturduğunuz bir dizine kopyalanmalıdır.
Uyarı:
Kayıtlar, MICIN.DIR ve FMIN.DIR dizinlerinde, tek tek dosyalar olarak
kaydedilir.
Dikkat:
DRM (Digital Right Management)-korumalı olan dosyalar desteklenmez.
Müzik ve metin dosyalarının senkronizasyonu
Bu oynatıcı, ilgili metinlerle senkronize edilmiş (LRC dosyaları) müzik dosyalarını
destekler. Bu sayede kulaklıkla müzik dinlerken, aynı zamanda senkron olarak
ekrandan metin okuyabilirsiniz.
TÜRKÇE
Uyarılar:
LRC dosyaları oluşturmak için, ücretsiz Song Edit programını kullanabilirsiniz.
Müzik ve metin dosyalarının aynı dizinde olduklarından ve isimlerinin aynı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, oynatıcı metin dosyasını tanıyamaz.
31
BİLGİSAYARDA ÇALIŞTIRMA -----------------------------------------------------------------Video dosyalarının MTV biçimine dönüştürülmesi
Bu oynatıcı, sadece uygun MTV biçimindeki video dosyalarını destekler. Fakat
diğer biçimlerdeki (AVI, RM, VOB, DAT, RMVB, MPG, MPEG, MP4, ASF, VMV,
MKV) video dosyalarını, birlikte verilen CD üzerinde bulunan Transcoder Yazılımı
“MTV Video Converter” ile MTV biçimine dönüştürebilirsiniz.
1 “Video Converter” programını bilgisayarın sabit diskine kopyalayın.
2 Programı, »VideoConverter.exe« ile başlatın.
3 Dönüştürülecek dosyaları seçmek için, »Input Video« üzerine tıklayın.
– Oynatıcının görüntü çözünürlülüğü 128 x 160 pikseldir. Görüntü kalitesi
olarak »Advanced Setting« ayarlıdır.
4 Şimdi de 6. adımı tekrarlayarak, başka dosyalar ekleyebilirsiniz.
5 İstediğiniz hedef dizini seçin.
6 Dönüşümü başlatmak için »Start« üzerine tıklayın.
– Dönüşümün durumu, bir durum çubuğu ile gösterilir. Dönüşüm tamamlandığında »Close« üzerine tıklayınız. Şimdi yeni MTV dosyalarını oynatıcıya
aktarabilirsiniz.
Metin verisi aktarımı
1 Kopyalama işlemi için Bilgisayarım altında metin dosyası seçin.
2 »Başlat« / »Programlar« / »Aksesuar« / »WordPad« üzerinden metin
dosyasını açın.
3 Metin dosyasını, .TXT uzantısı ile kaydedin.
4 Sağ tıklayın ve »Kopyala« seçeneğini seçin.
5 Bilgisayarım’da çıkartılabilir disk sürücüyü (örn. H:) açın.
6 Sağ tıklayın ve dosyaları çıkartılabilir disk sürücüye
(örn. H: \txt\) aktarın.
32
BİLGİSAYARDA ÇALIŞTIRMA -----------------------------------------------------------------Bilgisayardan ayrılması
Veri aktarımı tamamlanmış ise, oynatıcı bilgisayardan ayrılabilir.
Oynatıcı ile bilgisayar arasındaki kablo bağlantısını ayırmadan önce, oynatıcı,
Windows masaüstünden silinmelidir; bunun için, Windows işletim sistemindeki
“Donanım ayırma” yönergelerini takip etmeniz gerekir.
Dikkat:
Veri aktarımı devam ederken oynatıcı bilgisayardan ayrılmamalıdır. Veriler
tahrip olabilir.
1 Donanım ayırma simgesine çift tıklayınız.
– “Donanım ayırma” penceresi görünür.
2 Devam etmek için ekrandaki yönergeleri takip edin.
TÜRKÇE
Dikkat:
Windows ME/2000/XP/Vista altında verilen talimatlara uyulmadığı durumlarda, oynatıcı ve bilgisayar elektrik devrelerinde ciddi hasarlar oluşabilir.
33
%ñL*ñ/(5----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teknik özellikler
Bu cihaz, Avrupa Direktifleri 2004/108/AT ve 2006/42/AT ile uyumludur.
Tip etiketi, cihazın arka yüzünde bulunur.
Besleme gerilimi
Akü: 1 x 3,7 V, lityum polimer 310 mA
*|UQW
Formatlar: JPEG, BMP
dòNòôJF
2 x 5 mW/32 Ohm (kXODNOòN
Video
Formatlar: MTV (Transcoder yD]òOòPòLOH
+òôòrWògerilimi mesafesi
≥ 85 dB
FM radyo
Frekans arDOòðò87,5 MHz ... 108 MHz
'DKLOLEHOOHN
MPixx 1200: 2 GB
MP3/WMA
Formatlar: MP3, WMA, WAV (okXPD
WMA (kD\òW
MPEG bit orDQODUò16-320 kbps,
WMA: 64-192 kbps
Dosya sistemi: FAT/FAT 32
ID3 Tag versiyRQODUò9Tag, V2 2.0,
V2 3.0, V3 4.0
USB
USB-PC: 2.0 High Speed
FreNDQVDrDOòðò
20 Hz ... 20 kHz
Boyutlar vHDðòUOòN
U x G x Y: 41,0 x 40,0 x 11,5 mm
$ðòUOòNyakl. 35 g
Teknik ve optik değişiklik yapma hakkı saklıdır
34
CONTENTS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
MPIXX 1200
Supplied accessories
Special features
Safety
Environmental note
5
OVERVIEW
Controls
Displays in music playback mode
Main menu pages
9
CONNECTION AND PREPARATION
Power supply
Connecting to a computer
Disconnecting from the computer
Connecting earphones
Inserting the memory card
12
GENERAL FUNCTIONS
6ZLWFKLQJRQDQGR
Selecting the menu language
Adjusting the volume
Selecting the operating modes
Menu navigation
Activating and deactivating the key lock
Resetting the player
14
MUSIC PLAYBACK
Basic music playback functions
Functions in the music menu
17
RADIO MODE
Basic radio mode functions
Tuning to radio stations
19
AUDIO PLAYBACK
Playback of audio recordings
Functions in the audio recording menu
20
PICTURE PLAYBACK
Picture playback
Functions in the picture menu
21
VIDEO PLAYBACK
Basic video playback functions
22
TEXT PLAYBACK
Text playback
23
RECORDING
Recording settings
Voice recording
Recording from FM radio
25
DELETING FILES
Opening the internal memory
2
CONTENTS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26
PREFERENCES
Selecting the »Setting« menu
Setting the player switch-off time (sleep timer)
Setting the backlight display switch-off time
System tools and settings
Switching between internal and external memory
30
OPERATING WITH A COMPUTER
System requirements
Connecting to a computer
MP3/WMA data transfers
Synchronising music and text files
Converting video files to MTV format
Text data transfer
Disconnecting from the computer
INFORMATION
Technical data
ENGLISH
34
3
MPIXX 1200
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Supplied accessories
1
2
3
4
Installation CD with operating manual
Stereo earphones
USB cable
Brief instructions
Note:
The accessory components supplied can change.
Special features
MP3/WMA/AD PCM player, player for picture and video files, voice and text
files, recording device, FM radio and USB removable disc in one.
Safety
This device is intended for the reproduction of music, picture, voice and text files
and serves as a removable disc. Any other use is expressly prohibited.
Do not drop the device. Do not press on the TFT display.
Do not place the device near magnetic objects.
Make sure that the equipment is protected from moisture (dripping or splashing
water), sunlight and heat.
Do not expose the batteries to extreme heat, caused for example by direct
sunlight, heaters or fire.
Never open the device casing. No warranty claims are accepted for damage
caused by improper handling.
Note:
Do not use the player if you are a motorist, cyclist or pedestrian etc. in traffic.
This impairs road safety.
Environmental note
This product has been made from high-quality parts and materials which can be
re-used and recycled.
Therefore, do not dispose of the product along with normal household waste at
the end of its service life. Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The symbol on the product, in the operating manual or on the packaging indicates that recycling is possible.
Please find out about collection points operated by your local authority.
Help protect the environment by recycling used products.
4
OVERVIEW ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Controls
1
2
5
6
3
7
4
8
9
1
MIC
Integrated microphone for voice recordings.
2
RESET
Resets the player.
3
8/7
Slot for inserting a Micro SD memory card.
5
FUNC
For calling up the relevant submenus; to leave the submenus.
6
1.8” LC display (128 x 160 pixels).
7
In playback mode: starts and pauses playback.
Opens the main menu. In the main menu: confirms selected operating
modes.
8
Λ
Micro
SDHC
In playback mode: selects the previous track.
Press and hold down: starts the reverse search.
In the main menu: selects the previous menu item.
In the menus: to navigate to the left.
V
4
In playback mode: selects the next track; press and hold down: starts
the forward search.
9
In the menus: to navigate to the right.
ENGLISH
Switches the player on and off.
Starts voice and FM radio recordings.
Ends playback, ends recording.
5
OVERVIEW ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
11
12
6
13
10
+
In playback mode: increases the volume.
In menu mode: moves the cursor upwards.
11
–
In playback mode: decreases the volume.
In menu mode: moves the cursor down.
12
USB
USB socket for connecting the player to the computer or standard USB
charger using a USB cable.
13
0
Connecting socket for the stereo earphones.
OVERVIEW ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Displays in music playback mode
1
8
2
9
3
4
10
11
5
13
6
14
7
15
1
Playback mode (Normal, Repeat One, Repeat All, Random All, Folder
Normal, Folder Repeat or Folder Random).
2
Volume display.
3
Track name, ID3 tag information, song lyrics.
4
Level display.
5
Bit rate.
6
Sampling frequency.
7
Elapsed playing time of the track.
8
Button lock on.
9
Battery status display (» Ä «: the battery is low).
10
File format.
11
Current sound setting, e.g. classical.
12
Current track number, total number of tracks.
13
Current operating mode, i.e. music.
14
Operating status (playback e, pause II, standby 7 or recording •).
15
Overall playing time of track.
ENGLISH
12
7
OVERVIEW ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Main menu pages
Music
Radio
1
2
Delete
Movie
5
8
Photo
Record
3
Settings
6
4
Text
7
1
Music – music playback.
2
Radio – FM radio reception.
3
Record – playback of recorded files.
4
Photo – picture playback.
5
Movie – video playback.
6
Delete – navigate within internal memory, delete files.
7
Settings.
8
Text – text file playback.
8
CONNECTION/PREPARATION ---------------------------------------------------------Power supply
The player operates with the integrated lithium-polymer battery 1 x 3.7 V,
310 mA.
Battery connector
A battery connector is plugged into the earphone jack »0« of the player when
supplied. This separates the battery from the circuit and prevents the battery from
deep discharge.
1 Before charging, unplug the battery connector and store it in a safe place.
Note:
The pins on the connector are very sharp. There is a risk of injury. Keep the
connector out of the reach of children.
2 If you do not intend to use the player for some time, plug the connector into
the earphone jack »0«.
Note:
The player must be switched off. Never plug the connector into the player
when it is switched on.
Charging the battery
Charge the battery for the player on a computer.
You can also charge the battery by connecting it to a USB-compatible hi-fi
system using a USB cable.
Note:
When charging with a standard USB adapter, the player is still ready for
operation.
1 Connect the USB socket on the player to the USB socket on the computer,
charger or hi-fi system using the USB cable.
2 Switch on the computer or hi-fi or connect the charger to the power supply.
– The display indicates the charging procedure. The charging time is
approximately four hours. »P« appears in the display when the battery
is fully charged.
Notes:
The display of the player tells you about the state of the battery. » Ä « in the
display indicates that the battery is running low.
The playing time of the device with batteries is up to seven hours in audio
mode and up to four hours in video mode.
Note:
There is a risk of explosion if the battery is not replaced properly. Only use
the same type of battery or an equivalent.
ENGLISH
Note:
If you do not intend to use the player for some time, please ensure that you
insert the battery protection plug into the headphone jack. This prevents deep
discharge of the battery.
9
CONNECTION/PREPARATION ---------------------------------------------------------Connecting to a computer
1 Switch on the computer.
2 Switch off the player.
3 Connect the USB socket on the player to the USB socket on the computer
using the USB cable.
– A display appears as soon as the connection is made.
Disconnecting from the computer
If there is no data transfer in progress, you can disconnect the player from the
computer.
You must first remove the player from the Windows desktop by following the
Windows instructions for “Removing hardware”.
Note:
Do not disconnect the player from the computer while data transfer is in
progress. This can damage the data irreparably.
1 Double click the icon for removing hardware.
The “Remove hardware” window appears.
2 To continue, follow the instructions on the screen.
Note:
The circuits of the player and the computer can be seriously damaged if you
do not follow the instructions for Windows ME/2000/XP/Vista.
Connecting earphones
1 Plug the earphones into the »0« socket on the player.
Note:
The earphones must always be plugged in for radio mode, as the cable acts
as the FM antenna.
Note:
Prolonged listening at loud volumes with the earphones can damage your
hearing.
10
CONNECTION/PREPARATION ---------------------------------------------------------Inserting the memory card
The player has a card slot for inserting a micro SDTMmemory card. This can
provide you with up to 8 GB of additional storage capacity.
1 Insert the memory card with the label facing upwards into the card slot until
it latches into place.
Notes:
The memory card appears on the computer next to the player as an
additional removable storage device.
If you wish to playback the content of the memory card, you must first switch
from internal to external memory under »Storage« in the »Settings« menu.
Removing the memory card
1 Remove the memory card from the card slot by pressing the card inwards
slightly until the latch is released. Then pull out the card.
Notes:
Do not remove the memory card if data is currently being exchanged with the
computer.
ENGLISH
Do not remove the memory card if content from it is currently being played.
Always switch off the player before removing the card.
11
GENERAL FUNCTIONS -------------------------------------------------------------------------------------------------Switching on and off
1 Press »8/7« briefly to switch on the player.
– After a short while, the logo appears in the LC display.
– The player then switches to the main menu in »Music« mode.
2 Switch the player off by pressing »8/7« down until the logo disappears
from the display.
Selecting the menu language
1 Open the main menu by pressing and holding »
Language
7
Display
7
Record
7
Sys Tools
7
Hold Time
7
Storage
V
Λ
2 Select the »Settings« menu with » « or » « and activate with »
«.
3 In the »Settings« menu, press »+« or »–« to select the »Language« option
and activate with » «.
V
7
« down.
4 Select the menu language (12 are available) with »+« or »–« and press
» « to confirm.
V
Settings
7 Sleep Timer
Adjusting the volume
1 Adjust the volume during music playback by pressing »+« or –«.
Selecting the operating modes
V
Λ
1 After switching on the device, select the operating mode in the main menu
with » « or » « and press » « to activate.
– »Music«: music playback.
– »Radio«: FM radio reception.
– »Record«: playback of recorded files.
– »Photo«: picture playback.
– »Movie«: video playback.
– »Delete«: navigate within internal memory, delete files.
– »Settings«.
– »Text«: text file playback;
or
Open the main menu in playback mode by pressing and holding »
«.
12
V
Λ
2 Select the desired operating mode with » « or » « and activate with »
«.
GENERAL FUNCTIONS -------------------------------------------------------------------------------------------------Menu navigation
1 Open the main menu by pressing and holding »
« down.
V
Λ
2 Select the desired operating mode, such as »Music«, with » « or » « and
activate with » «.
3 Open the submenu by briefly pressing »FUNC«.
V
4 Press »+« or »–« to select the desired option and open with » «.
V
5 Select the desired setting with »+« or »–« and confirm with » «.
Λ
6 Go back one menu level by briefly pressing » «;
or
Briefly press »FUNC« to return to the playback menu.
Activating and deactivating the key lock
Display
7
Record
7
Sys Tools
7
Hold Time
7
Storage
2 Select the desired starting time for the key lock (»10 Sec«, »30 Sec«, »1 Min«,
»3 Min«, »5 Min« or »Off«) with »+« or »–« and confirm with » «.
– The key lock is activated automatically after the time selected has elapsed,
if no key is pressed in the meantime.
– If you then press a button, a large icon appears briefly in the display to remind you of the key lock.
3 Deactivate the key lock by pressing and holding »
« for about one second.
Resetting the player
In the event of a malfunction during operation or if the player no longer responds
to key commands, you can reset the player.
1 To reset the device, use a pointed object such as a paper clip to press
»RESET«.
Note:
When resetting, the player should not be connected to the computer or the
USB charging device.
ENGLISH
Language
7
V
7
1 In the »Settings« menu, press »+« or »–« to select the »Hold Time« option
and open with » «.
V
Settings
7 Sleep Timer
13
MUSIC PLAYBACK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Basic music playback functions
Starting music playback
1 Open the main menu in the current playback mode by pressing and holding
» «.
V
Λ
2 Select the operating mode »Music« with » « or » « and activate with »
«.
3 To start playback, press » « again.
– All the music files are played in succession.
Playback functions
1 Press »
« to start playback.
2 Press »
« to pause playback.
3 Press »
« to resume normal playback.
4 Press »8/7« to end playback.
Selecting tracks
V
Λ
1 To select the previous or next track, briefly press » « or » «.
Fast forward and reverse search
V
Functions in the music menu
Opening the music menu
1 To open the music menu in »Music« mode, briefly press »FUNC«.
14
V
Λ
Λ
1 To search for a passage in a track, press and hold » « or » « during
playback.
– The fast forward or reverse search begins. Release » « or » « at the
position you want.
MUSIC PLAYBACK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selecting playback modes
Equalizer
7
3D
7
Play Rate
7
Navigation
2 Select the desired playback mode with »+« or »–« and press » « to confirm:
– »Normal«: all tracks are played once in succession.
– »Repeat One«: the current track is repeated continuously.
– »Repeat All«: all tracks are continuously played.
– »Random All«: all tracks are played in random order.
– »Folder Normal«: all the files in the current folder are repeated one after
another.
– »Folder Repeat«: all tracks in the current folder are repeated continuously.
– »Folder Random«: all tracks in the current folder are played in random
order.
V
7
1 In the music menu, select the »Repeat« option with »+« or »–« and open with
» «
V
Music
7 Repeat
Selecting sound settings
Equalizer
7
3D
7
Play Rate
7
Navigation
1 In the music menu, select the »Equalizer« option with »+« or »–« and open
with » «.
2 Select the sound setting (Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz, Bass or Custom
EQ) with »+« or »–« and press » « to confirm.
V
7
You can choose between different preset sound settings and a user equalizer.
V
Music
7 Repeat
Note:
You can use »Custom EQ« to select your personal sound settings.
Setting the custom equalizer
V
1 Press »+« or »–« to select the »Custom EQ« option and open with » «.
2 Select the desired frequency band with »+« or »–« and press »
confirm.
3 Make the setting with »+« or »–« and confirm with »
« to
«.
4 To set more frequency bands, repeat steps 2 and 3.
5 Press »FUNC« to quit the menu.
Switching the surround sound on and off
Equalizer
7
3D
7
Play Rate
7
Navigation
V
2 Press »+« or »–« to select »On« or »Off« and confirm with » «.
ENGLISH
7
1 Select the »3D« option with »+« or »–« and activate with » «.
V
Music
7 Repeat
15
MUSIC PLAYBACK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equalizer
7
3D
7
Play Rate
7
Navigation
You can increase or decrease the normal playback speed for music tracks.
1 Select the »Play Rate« option with »+« or »–« and open with » «.
V
7
Setting the playback speed
2 Select the playback speed (100 = normal, 105% or 110% = faster, 95% or
90% = slower) with »+« or »–« and press » « to confirm.
V
Music
7 Repeat
Navigating in the music memory
V
1 Press »+« or »–« to select the »Navigation« option and open with » «.
– All music files are displayed.
16
7
Equalizer
7
3D
7
Play Rate
7
Navigation
2 Select the desired music track with »+« or »–« and press » « to confirm.
– Playback of the track starts.
V
Music
7 Repeat
Note:
Only folders or music files are displayed in the »Navigation« option.
3 Press »FUNC« to quit the menu.
RADIO MODE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Basic radio mode functions
The earphones must always be plugged in for radio mode, as the cable acts as
the FM antenna.
Selecting the radio input source
Radio
1 Open the main menu in the current playback mode by pressing and holding
» «.
V
Λ
2 Select the »Radio« operating mode with » « or » « and activate with »
«.
Note:
When the player is used in radio mode for the first time, it performs an
automatic station search and stores all available FM stations on presets (up
to 30). Please wait until the search is finished. The station stored at preset
position 01 (CH 01) is played.
Switching between manual and preset mode
In radio operation, the player has two operating modes: Manual tuning and
preset mode, i.e. stored radio stations. A “preset” is a radio station which is saved
on a button.
1 To switch between manual and preset mode, briefly press » «
– Display: the frequency, or the frequency plus the preset number, e.g. »CH
01«.
Tuning to radio stations
... manually
The player must be in manual tuning mode.
V
Λ
1 To set the frequency you want, press » « or » « as often as necessary.
– The frequency changes in steps of 100 kHz.
or
Delete
7
Auto Scan
1 Open the FM menu by briefly pressing »FUNC«.
2 Select the »Auto Scan« option with »+« or »–« and activate with » «.
– The automatic station search begins and saves up to 30 stations with the
best reception as presets.
ENGLISH
7
... storing with the automatic station search (Auto
Scan)
V
Radio
7 Saving
V
Λ
Start the search by pressing » « or » « until »Searching ...« appears in the
display.
– The search stops when a station with a strong signal is found.
17
RADIO MODE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Storing radio stations manually
The player must be in manual tuning mode.
7
Delete
7
Auto Scan
1 Tune in to the station you want.
2 Open the FM menu by briefly pressing »FUNC«.
3 Press »+« or »–« to select the »Saving« option and activate with » «.
– The current radio station is saved on the next preset. The player switches to
preset mode and the occupied preset, »CH 15« for example, is displayed.
V
Radio
7 Saving
Opening presets
Preset mode must be activated. The display shows the current preset number.
V
Λ
1 To select the desired preset, press » « or » « as often as necessary.
Deleting individual presets
Preset mode must be activated.
1 Open the FM menu by briefly pressing »FUNC«.
V
2 Press »+« or »–« to select the »Delete« option and activate with » «.
– The »Delete« window appears. The frequency and the current preset will
be displayed.
Radio
7 Saving
Delete
3 Select the desired preset by pressing »+« or »–« as often as necessary.
7
Auto Scan
4 Confirm deletion with » « to confirm the entry.
– The radio station saved on the selected preset is deleted, and the ones
behind it all move forward by one preset.
Radio
18
V
7
AUDIO PLAYBACK -------------------------------------------------------------------------------------Playback of audio recordings
Starting playback
1 Open the main menu in the current playback mode by pressing and holding
» «.
V
Λ
2 Select the »Record« operating mode with » « or » « and activate with
» «.
3 Press » « to start playback.
– All the available recordings (voice and FM recordings) are played in
succession.
Playback functions
1 Press »
« to start playback.
2 Press »
« to pause playback.
3 Press »
« to resume normal playback.
4 Press »8/7« to end playback.
Functions in the audio recording menu
Opening the recording menu
1 To open the menu when playing back a recording, briefly press »FUNC«.
Selecting playback modes
See the description of the music menu on page 15.
Selecting sound settings
See the description of the music menu on page 15.
Setting the custom equalizer
See the description of the music menu on page 15.
Switching the surround sound on and off
See the description of the music menu on page 15.
Setting the playback speed
See the description of the music menu on page 16.
Navigating in the recording memory
ENGLISH
See the description of the music menu on page 16.
19
PICTURE PLAYBACK ---------------------------------------------------------------------------------Picture playback
Starting picture playback
1 Open the main menu in the current playback mode by pressing and holding
» «.
V
Λ
2 Select the »Photo« operating mode with » « or » « and activate with »
– All folders and files are displayed.
«.
V
3 Select the photo file or the folder you want with »+« or »–« and press » « to
open.
– A slide show starts, starting with the picture selected.
Λ
4 Press » « to switch back to the file list.
Functions in the picture menu
Opening the picture menu
1 To open the picture menu in »Photo« mode, briefly press »FUNC«.
Switching between slide show and manual mode
7
Manual Scan
1 In the picture menu, select the »Slide Show« option with »+« or »–« and
activate with » «.
– The slide show starts automatically;
V
Photo
7 Slide Show
or
V
1 In the picture menu, select the »Manual Scan« option with »+« or »–« and
activate with » «.
2 Select the previous or next picture by pressing »+« or »–«.
Photo
7 Slide Show
7
20
Manual Scan
VIDEO PLAYBACK -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Basic video playback functions
The player supports video files in MTV format.
Starting video playback
1 Open the main menu in the current playback mode by pressing and holding
» «.
V
Λ
2 Select the »Movie« operating mode with » « or » « and activate with »
– The video files in the video folder are displayed.
«.
3 Select the desired video track with »+« or »–«.
V
4 Press » « to start playback.
Playback functions
1 Press »
« to pause playback.
2 Press »
« to resume normal playback.
3 Press »8/7« to end playback.
Selecting video files
V
Λ
1 To select the previous or next video file, briefly press » « or » «.
Fast forward and reverse search
ENGLISH
Λ
V
Λ
V
1 To search for a passage in a video file, press and hold » « or » « during
playback.
– The fast forward or reverse search begins. Release » « or » « at the
position you want.
21
TEXT PLAYBACK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Text playback
Starting text playback
Text
1 Open the main menu in the current playback mode by pressing and holding
» «.
V
Λ
2 Select the »Text« operating mode with » « or » « and activate with »
– The file list appears.
V
3 Press »+« or »–« to select the desired text file and open with » «.
4 Press »+« or »–« to move to the previous or next line.
V
Λ
5 Press » « or » « to move to the previous or next page.
6 To return to the file list press »8/7«.
22
«.
RECORDING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recording settings
7
Display
7
Record
7
Sys Tools
7
Hold Time
7
Storage
Selecting settings
1 Open the main menu in the current playback mode by pressing and holding
» «.
2 Select the »Settings« menu with » « or » « and activate with »
«.
3 Press »+« or »–« to select the »Record« option and activate with » «.
V
Language
V
7
Λ
Settings
7 Sleep Timer
Setting the recording quality
Long Time
7
Normal Quality
7
High Quality
2 Select the recording quality (»Long Time«, »Normal Quality« or »High
Quality«) with »+« or »–« and confirm with » «.
V
7
1 In the »Record« menu, press »+« or »–« to select the »Quality« option and
activate with » «.
V
Settings
7 Quality
Note:
The lower the quality, the less memory the recording requires. At the same
time, the recording time is longer.
Voice recording
Starting voice recording
1 Open the main menu in the current playback mode by pressing and holding
» «.
V
2 Select the operating mode »Record« with » « or » « and activate with
» «.
Λ
3 Start playback with »8/7«.
4 Press »
« to pause recording.
5 Press »
« to resume recording.
6 Press »8/7« to end recording.
– The recording is saved automatically as WAV file, e.g.
MIC000009.WAV in the MICIN.DIR folder on the player.
– The player then switches to »Record« mode. The saved recording is
displayed and can be played back.
Notes:
If »Device Full« appears in the display while it is recording, the flash memory
is full. The recording then stops and the file is saved automatically. No more
recordings can be made.
If »Low Battery!« appears while it is recording, the battery is running low. The
recording then stops and the file is saved automatically. Further recordings
can only be made once the battery has been recharged.
ENGLISH
Record
23
RECORDING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recording from FM radio
Starting FM recording
1 Select the desired radio station in »Radio« mode.
2 Press »8/7« to start recording.
3 Press »
« to pause recording.
4 Press »
« to resume recording.
5 Press »8/7« to end recording.
– The recording is saved automatically as WAV file, e.g. FM000008.WAV
in the FMIN.DIR folder on the player.
– The player then switches back to »Radio« mode.
Notes:
If »Device Full« appears in the display while it is recording, the flash memory
is full. The recording then stops and the file is saved automatically. No more
recordings can be made.
If »Low Battery!« appears while it is recording, the battery is running low. The
recording then stops and the file is saved automatically. Further recordings
can only be made once the battery has been recharged.
24
DELETING FILES -------------------------------------------------------------------------------------------------Opening the internal memory
1 Open the main menu in the current playback mode by pressing and holding
» «.
V
Λ
2 Select the »Delete« operating mode with » « or » « and activate with »
– All the folders and files stored on the player aredisplayed.
«.
V
3 Select the file you want with »+« or »–« and press » « to confirm.
4 Select the desired file with »+« or »–«.
Erasing individual files
1 Select the desired file with »+« or »–«.
Yes
3 Press »+« or »–« to select »Yes« or »No« and confirm with » « .
– If you confirm »Yes«, the selected file is deleted.
ENGLISH
No
7
V
7
2 To select the function, press » « or »FUNC«.
– The »Delete« menu appears.
V
Delete
7 Delete
25
PREFERENCES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selecting the »Setting« menu
1 Open the main menu in the current playback mode by pressing and holding
» «.
V
Λ
2 Select the »Settings« menu with » « or » « and activate with »
«.
Setting the player switch-off time (sleep timer)
Language
7
Display
7
Record
7
Sys Tools
7
Hold Time
7
Storage
2 Select the »Auto off« option with »+« or »–« and activate with » «.
V
7
1 In the »Settings« menu, press »+« or »–« to select the »Sleep Timer« option
and activate with » «.
3 Select the switch-off time (»15 Minutes« to »120 Minutes«) with »+« or »–«
and confirm with » «;
V
Settings
7 Sleep Timer
or
V
Press »+« or »–« to select the »Disable« option and confirm with » «.
– The player remains on until you switch it off manually;
or
26
7
Auto off
7
Always on
V
2 Select the »Always on« option with »+« or »–« and activate with » «.
3 Press »+« or »–« to select »Yes« or »No« and confirm with » «.
– If you confirm »Yes«, the player remains switched on during playback. In
all other modes, it switches itself off after the set time if no key is pressed.
– If you confirm »No«, the player switches itself off after the set time if no key
is pressed.
V
Settings
7 Sleep Timer
PREFERENCES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setting the backlight display switch-off time
7
Language
7
Display
7
Record
7
Sys Tools
7
Hold Time
7
Storage
V
2 Press »+« or »–« to select the »Backlight« option and activate with » «.
3 Select the desired switch-off time (»15 Seconds«, »30 Seconds«, »1 Minute«
or »Always on«) with »+« or »–« and confirm with » «.
V
Settings
7 Sleep Timer
1 In the »Settings« menu, press »+« or »–« to select the »Display« option and
activate with » «.
Note:
The backlight is never switched off in picture playback, video playback or text
playback modes.
Settings
7 Display
7
Backlight
7
15 Seconds
7
30 seconds
7
1 Minute
7
Always on
ENGLISH
Settings
7 Backlight
27
PREFERENCES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------System tools and settings
Settings
7 Sleep Timer
Language
7
Display
7
Record
7
Sys Tools
7
Hold Time
7
Settings
Selecting the »Sys Tools« menu
1 In the »Settings« menu, press »+« or »–« to select the »Sys Tools« option and
activate with » «.
Deleting files
1 In the »Sys Tool« menu, press »+« or »–« to select the »Delete« option and
activate with » «.
– All the folders and files stored on the player are displayed.
V
7
7
Format
7
Reset
7
About
7
Delete All
2 Select the file you want with »+« or »–« and press » « to confirm.
3 Select the desired file with »+« or »–« and confirm with » «;
– The »Delete« menu appears.
V
Delete
4 Press »+« or »–« to select »Yes« or »No« and confirm with » «.
– If you confirm »Yes«, the selected file is deleted.
V
7
V
Settings
7 SysTool
Formatting the player
Delete
7
Format
7
Reset
7
About
7
Delete All
1 In the »Sys Tool« menu, press »+« or »–« to select the »Format« option and
activate with » «.
V
7
Before formatting, make a backup of all the data on the PC, as otherwise the
data may be lost.
2 Select the desired formatting (»Quick« or »Complete«) with »+« or »–« and
confirm » «.
V
Settings
7 SysTool
Resetting the player
This function restores the default settings to the player.
Delete
7
Format
7
Reset
7
About
7
Delete All
2 Press »+« or »–« to select »Yes« or »No« and confirm with » «.
– If you confirm »Yes«, all the settings are deleted.
V
7
1 In the »Sys Tool« menu, press »+« or »–« to select the »Reset« option and
activate with » «.
V
Settings
7 SysTool
Displaying system information
V
1 In the »Sys Tool« menu, press »+« or »–« to select the »About« option and
open with » «.
– You will see information on the firmware and the available memory space.
Settings
7 SysTool
28
7
Delete
7
Format
7
Reset
7
About
7
Delete All
PREFERENCES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deleting the contents of the internal memory
7
Delete
7
Format
7
Reset
7
About
7
Delete All
1 In the »Sys Tool« menu, press »+« or »–« to select the »Delete all« option
and activate with » 9«.
2 Press »+« or »–« to select »Yes« or »No« and confirm with » «.
– If you confirm »Yes«, all the saved files deleted.
V
Settings
7 SysTool
Note:
If the player has been switched to external memory, i.e. memory card, this
function applies to the memory card.
Switching between internal and external memory
V
1 In the »Settings« menu, press »+« or »–« to select the »Storage« option and
open with » «.
7
Language
7
Display
7
Record
7
Sys Tools
7
Hold Time
7
Storage
2 Press »+« or »–« to select »Internal« or »SD Card« and confirm with » «.
V
Settings
7 Sleep Timer
Notes:
Make sure that a memory card has been inserted before you switch to the
external memory.
If you have switched to the external memory, all playback functions apply to
the content of the memory card. »SD« appears in the display during music
playback.
7
Internal
7
SD Card
ENGLISH
Settings
7 Storage
29
OPERATING WITH A COMPUTER -------------------------------------------System requirements
When connected to a computer, the player appears as a removable disk drive.
This corresponds to the player’s flash memory. Your computer should meet the
following requirements:
– Windows 2000/ME/XP/Vista, Mac OS 10 or higher, Linux Kernel 2.6.
– Microsoft DirectX 9.0 or higher
– Microsoft Media Player 9.0 or higher
– Integrated Codec pack*
– CD-ROM drive 4x or higher
– Pentium MMX 200 or higher
– Minimum 120 MB free hard disk memory
– USB port
* Recommended Codec: K-Lite Mega Codec Pack (available at www.freecodecs.com or www.k-lite.tk).
Note:
The Codec pack supports conversion of video files.
Connecting to a computer
1 Switch on the computer.
2 Switch off the player.
3 Connect the USB socket on the player to the USB socket on the computer
using the USB cable.
– A display appears as soon as the connection is made.
30
OPERATING WITH A COMPUTER -------------------------------------------MP3/WMA data transfers
1 Select the MP3/WMA files on your computer for copying.
2 Highlight the files.
3 Right-click and select »Copy«.
4 Open a removable disk drive (e.g. H:) on your computer.
5 Right-click the mouse to transfer the files onto the removable disk drive
(e.g. H:).
Note:
Copy the music files directly into the main folder or synchronise music in a
»Music« folder using Windows Media Player.
Data (such as pdf, ppt, doc files) should be copied directly into the main
folder or into a folder created separately.
Note:
Recordings are saved as separate files in the MICIN.DIR and FMIN.DIR
folders.
Note:
DRM (Digital Rights Management)-protected files are not supported.
Synchronising music and text files
The player supports music files that have been synchronised with corresponding
music text (LRC files). In this way you have the music playback via the earphones
and simultaneously the synchronous text playback on the display.
ENGLISH
Notes:
If you wish to create LRC files, use a program such as the freely-available
Song Edit program.
Make sure that the text and music files are in the same folder and that their
names correspond to each other. If not, then the player cannot recognise the
text file.
31
OPERATING WITH A COMPUTER -------------------------------------------Converting video files to MTV format
The player only supports video files in MTV format. However, you can convert
video files from other formats (AVI, RM, VOB, DAT, RMVB, MPG, MPEG, MP4,
ASF, VMV, MKV) into MTV format using the “MTV Video Converter” transcoder
software on the CD ROM provided.
1 Copy the “Video Converter” program to your computer’s hard drive.
2 Start the program with »VideoConverter.exe«.
3 Click »Input Video« to select the files to be converted.
– The player’s picture resolution is 128 x 160 pixels. »Advanced Setting« is
fixed as the picture quality.
4 You can add other files by repeating step 6.
5 Select the target directory.
6 Click »Start« to start the conversion.
– A progress bar shows the conversion status. Once this has finished, click on
»Close«. You can now transfer the new MTV files to the player.
Text data transfer
1 Select the text files on your computer for copying.
2 Open the text file by clicking »Start« / »Programs« / »Accessories« /
»WordPad«.
3 Save the text file with the extension .TXT.
4 Right-click and select »Copy«.
5 Open a removable disk drive (e.g. H:) on your computer.
6 Right-click and transfer the files onto the removable disk drive
(e.g. H: \txt\).
32
OPERATING WITH A COMPUTER -------------------------------------------Disconnecting from the computer
If there is no data transfer in progress, you can disconnect the player from the
computer.
Before you disconnect the player’s cable connection to the computer, you must
remove the player from the Windows desktop by following the Windows instructions for “Removing hardware”.
Note:
Do not disconnect the player from the computer while data transfer is in
progress. This can damage the data irreparably.
1 Double click the icon for removing hardware.
The “Remove hardware” window appears.
2 To continue, follow the instructions on the screen.
ENGLISH
Note:
The circuits of the player and the computer can be seriously damaged if you
do not follow the instructions for Windows ME/2000/XP/Vista.
33
INFORMATION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technical data
This product fulfils the European directives 2004/108/EC and 2006/42/EC.
The type plate is located on the back of the device.
Power supply
Rechargeable battery: 1 x 3.7 V lithium
polymer 310 mA
Output
2 x 5 mW/32 Ohm (earphones)
Noise voltage ratio
≥ 85 dB
Internal memory
MPixx 1200: 2 GB
MP3/WMA
Formats: MP3, WMA, WAV (playback),
WAV (recording)
MPEG bit rates: 16-320 kbps
WMA: 64-192 kbps
File system: FAT/FAT 32
ID3 tag-versions: V1 tag, V2 2.0,
V2 3.0, V3 4.0
Picture
Formats: JPEG, BMP
Video
Formats: MTV (with Transcoder software)
FM radio
Frequency range: 87.5 MHz ... 108 MHz
USB
USB PC: 2.0 High Speed
Frequency response
20 Hz ... 20 kHz
Dimensions and weight
L x W x H: 41.0 x 40.0 x 11.5 mm
Weight approx. 35 g
Technical and design modifications reserved.
34
'QÓQ«ß›Ý/¯«èÖè«sQ
›¡¡QßÝ s›¢¦|֛Ý'|Ó|¡|«Ý(èÖèÖ¢QÓ
'QÓQ«ß›Ý/Q¾ÖQ¦{o
'Óè«s›ÝßQÓQ‰{«sQ«Ýî|ӛ¢|«Ý_èݐQÓQ«ß›pÝ=2=Ý2|sñQÝ5ñ«Qß{i{ÝÝ3¯Ó¦Q¢›«Ýs{{«sQÝ
¡è¢¢Q«{¢¦QÖ{«sQ«Ýs¯QiQ¡ÝQÓ{õQ¢QÓ{«Ý›s|ӛ¢¦|֛«›Ýî|ÝQQ{sQ¡›ÝsèÓ覢QÓ{Ý
¡Q¾ÖQ¦Q¦Q¡ßQs{ÓÃ
¶ÃÝ /袢Q«¦QݘQßQ¢QÓ{«sQ«Ý¦|ñsQ«Qݐ|¢|«Ý˜QÖQÓÝî|ÝQÓ{õQ¢QÓÃ
æÃÝ GÓë«ë«Ý¦ëß|ӛñ|Ýß|Ö¢›¦›«s|«ÝÖ¯«ÓQ¡›Ýñë¡¢|¦|pÝ_¯Q¢ß¦QÝî|ÝßQ{¦QÝÖ{ÓQÖ{«sQݯ¢èQ«Ý
˜QÖQÓÝî|ÝQÓ{õQ¢QÓÃ
áÃÝ I¯¢ßQ Ýsëë¡¢ëëÝî|ñQ݉Qõ¢Q¢{{ÙݘQßQ¢{Ý|¢|¡ßӛ¡Ýß|֛ÖQß{ÙÝëÓë«ë«Ý|ߛ¡|ߛ«s|ÝñQõ{¢{ÝßQ š
sQ«Ý‰QÓ¡¢{ÝßQ sQݡ袢Q«¦QÝ«|s|«¢|ӛ«s|«Ý¦|ñsQ«Qݐ|¢|i|¡Ý˜QÖQÓÝî|ÝQÓ{õQ¢QÓp
ŽÃÝ LQ«{«Ýî|Ýñ{¢s{Ó{¦Ýsë¦|֛ݛ¢|ݦ|ñsQ«Qݐ|¢|i|¡ÝQÓ{õQ¢QÓÝî|ݘQÖQÓ¢QÓÃ
‹ÃÝ GÓë«ë«Ý ¡è¢¢Q«¦QÝ ¡{¢Qîèõ¢QÓ{«sQÝ ñ|ÓÝ Q¢Q«Ý ˜èÖèÖ¢QÓQÝ Qñ¡{Ó{Ý ¡è¢¢Q«{¢¦QÖ{«sQ«Ý ¡Qñ«Q¡š
¢Q«Q«ÝQÓ{õQ¢QÓÃ
Lè¡QÓ{sQÝ_|¢›Óߛ¢|«ÝQÓ{õQ¢QÓ{«Ý›s|ӛ¢¦|֛ݐQÓQ«ß›Ý¡Q¾ÖQ¦{Ýs{{«sQݯ¢è¾pÝëiÓ|ßÝ¡QÓ{¢{{«sQÝ
ñQ¾{¢¦Q¡ßQs{ÓÃ
GÓë«ë«Ý¡è¢¢Q«{¦Ýñ|ӛ«|ݦ¯«ßQ {Ýî|Ý«Q¡¢›ñ|֛ÝëÓë«ÝŠñQß{«QÝsQ˜›¢Ýs|›¢s›ÓÃ
'QÓQ«ß›Ý _|¢|֛«›«Ý ß|¡|¦¦ë¢Ý |ßߛӛ¢|Ó|¡Ý ßë¡|ߛi›ñ|Ý î|ӛ¢¦|Ö›Ý Ö¯Ó覢è¢èèpÝ ßë¡|ߛi›«›«Ý ¦Q¢{Ý
ÖQß{«ÝQ¢s{{ÝÖQß{i{pÝ_Qñ›pÝQi|«ßQÝñQÝsQÝß|¦Ö›¢i›¢›¡¢|Ó|ÝQ›ßߛÓÃÝ
'QÓQ«ß›Ý_|¢|֛Ýëõ|ӛ«s|ÝßQ˜Ó›‰QßÝñQ¾{¢s{{pÝëÓë«Ýëõ|ӛ«s|¡›Ý¯Ó› ›«Q¢ÝÖ|ӛݫè¦QÓQÖ{Ý¡Q¢s{Ó{¢s{{Ý
î|ñQÝßQ˜Ó›‰Ý|s›¢s››ÝßQ¡s›Ós|Ý_èݐQÓQ«ß›Ý|k|Ó֛õs›ÓÃ
2ëß|ӛÝ(›õ¦|ߢ|ӛo
Bë¦ÝÖ¯Óè¢QÓ{«{õݛk›«Ý'Óè«s›Ý(›õ¦|ßÝ2|Ó¡|õ›Ð«›Ý˜Q‰ßQ«{«ÝÚݐë«ëÝæŽÝÖQQßÝQQ{sQ¡›Ý«èš
¦QÓQsQ«ÝQÓQñQ_›¢›Ó֛«›õÃ
Grundig Hizmet Merkezi 444 9 888
À@Q_›ßÝß|¢|‰¯«¢QÓsQ«Ýî|ñQÝi|¾Ýß|¢|‰¯«¢QÓ{«sQ«ÝQ¢Q«Ý¡¯sèÝk|î›Ó¦|s|«Ý\Á
›|ÓÝ«è¦QÓQÝ÷Ýæ¶ÛݎæáÝææÝ÷Ú
\Ý@Q_›ßÝß|¢|‰¯«¢QÓsQ«ÝñQ¾{¢Q«ÝQÓQ¦Q¢QÓsQÝ|˜›Óݛk›ÝQÓQ¦QÝßQӛ‰|֛Ýëõ|ӛ«s|«pÝi|¾Ýß|¢|‰¯«èÝ
›¢|ÝñQ¾{¢Q«ÝQÓQ¦Q¢QÓsQݛÖ|Ý'@2š'@2ÝßQӛ‰|֛Ýëõ|ӛ«s|«ÝëiÓ|ߢ|«s›Ó¦|ÝñQ¾{¢¦Q¡ßQs{ÓÃ
(›õ¦|ßÝ2|Ó¡|õ›¦›õ|ÝQñÓ{iQÝïïïÐÓè«s›Ãi¯¦ÃßÓÝQsÓ|֛«s|«pÝ÷æ¶ÛݎæáÝææÝ÷ÚÝ«¯¢èÝß|¢|š
‰¯«èÝQÓQñQÓQ¡ÝñQÝsQÝ÷æ¶ÛݎæáÝæá݋áÝ«¯¢èݘQßß{¦{õQ݉QðÝk|¡|Ó|¡Ýs|Ýè¢QQ_›¢›Ó֛«›õÃ
LQõ{¢{Ý _QîèÓè¢QÓÝ ›k›«Ý QsÓ|֛¦›õoÝ 'Óè«s›Ý (›õ¦|ßÝ 2|Ó¡|õ›pÝÓk|¢›¡ÝÃÃÝ«¡QÓQÝ։Q¢ß{Ý
LQ«{pÝᎬ‹÷ÝBèõ¢QÜ@B3D0
9«|ӛ¢|Óo
'QÓQ«ß›Ý˜›õ¦|ߛ«s|«Ý|«Ý›ñ›Ý|¡›¢s|݉QñsQ¢Q«Q_›¢¦|«›õݛk›«ÝQQ{sQ¡›Ý²«|ӛ¢|Ó|Ýèñ¦Q«{õ{Ý
ӛiQÝ|s|ӛõÃ
¶ÃÝ GÓë«ë«ëõëÝQ¢s{{«{õsQݐQÓQ«ß›Ý_|¢|֛«›Ýñ|ß¡›¢›ÝÖQß{i{«{õQݯ«Qñ¢Qß{«{õÃ
æÃÝ GÓë«ë«ëõëݡ袢Q«¦QÝ¡{¢QîèõèÝ|ÖQÖ¢QÓ{«Qݐ²Ó|ݡ袢Q«{«{õÃ
áÃÝ GÓë«ë«ëõ¢|ݛ¢›¢›Ý˜›õ¦|ßÝßQ¢|_›«›õݯ¢sèè«sQÝñè¡QÓ{sQ¡›Ýß|¢|‰¯«Ý«è¦QÓQÖ{«sQ«Ý'Ó諚
s›Ý(›õ¦|ßÝ2|Ó¡|õ›Ð«|Ý_QîèÓè«èõÃ
ŽÃÝ (›õ¦|ßݛk›«Ý|¢|«Ýß|¡«›Öñ|«|ÝËB|¡«›Öñ|«Ý/›¦¢›¡Ý/QÓß{Ë«{ÝÖ¯Óè«èõÃ
‹ÃÝ @|Óî›Öݘ›õ¦|ߛÝ_›ßߛ¡ß|«ÝÖ¯«ÓQpÝÖ|Óî›ÖÝß|¡«›Öñ|«›«s|«Ý˜›õ¦|ß݊›Ý›Öß|¦|ñ›Ýè«èߦQñ{«{õÃÝ
¢QiQ{«{õݘ›õ¦|ß݊›Ý›¢|ӛs|ÝëÓë«ë«ëõs|ݦ|ñsQ«Qݐ|¢|_›¢|i|¡Ý˜|ӘQ«›Ý_›ÓÝÖ¯Óè«sQÝ
֛õ|ÝñQÓQÓÝÖQ¢QñQiQ¡ß{ÓÃ
ÛÃÝ GÓë«ë«Ý¡è¢¢Q«{¦Ý²¦ÓëÝ_¯ñè«iQ݉¯«¡Ö›ñ¯«è«èÝñ|ӛ«|ݐ|ߛÓ|_›¢¦|֛ݛk›«Ý|Ó|¡¢›Ýñ|s|¡Ý
¾QÓkQÝ_è¢è«sèÓ¦QÝÝÖëÓ|֛ݶ÷Ýñ{¢s{ÓÃ
2
Ók|¢›¡ÝÃÃÝßQÓQ‰{«sQ«ÝëÓ|ßߛӛ¢¦›ß›ÓÃ
2|«|›oÝ=Ã?ÃÃ
'?3BÝ 0' @
G?G3G3GOÝæÝÀ/ÁÝL)0Ý@G? Ý0 Ý'?3BÝ 02B?Ã
'QÓQ«ß›ÝÖëÓ|֛Ý=2=Ý2|sñQÝ5ñ«Qß{i{Ýpݡ袢Q«{¦Ý¡{¢Qîèõè«sQݐ²Öß|ӛ¢s››Ý|¡›¢s|ݡ袢Q«{¢¦QÖ{Ý
î|Ý'Óè«s›Ð›«Ýñ|ß¡›¢›Ý¡{¢s{{ÝÖ|Óî›ÖÝ|¢|¦Q«¢QÓ{Ýs{{«sQ¡›ÝQ˜{Ö¢QÓÝßQÓQ‰{«sQ«Ý_Q¡{¦pݯ«QÓ{¦Ý
î|ñQÝ _Q¡QÝ _›ÓÝ «|s|«¢|Ý ¦ësQ˜Q¢|Ý |s›¢¦|¦›Ý ¯¢¦QÖ{Ý QÓß{ñ¢QpÝ ¦Q¢{«Ý _ëßë«Ý ¾QÓkQ¢QÓ{Ý sQš
˜›¢Ý¯¢¦Q¡Ýëõ|Ó|ÝßQ¦Q¦|«Ý¦Q¢õ|¦|pݛk›¢›¡Ýî|ÝëÓ|ߛ¦Ý˜QßQ¢QÓ{«QÝ¡QÓ{ÝëÓë«ë«Ýß|Ö¢›¦›«s|«Ý
›ß›_QÓ|«Ý_Q¢QÓÃ
GÓë«ë«Ý ¡è¢¢Q«{¦Ý ¡{¢Qîèõè«sQÝ ñ|ÓÝ Q¢Q«Ý ˜èÖèÖ¢QÓQÝ Qñ¡{Ó{Ý ¡è¢¢Q«{¢¦QÖ{«sQ«Ý ¡Qñ«Q¡¢Q«Q«Ý
QÓ{õQ¢QÓÝ QÓQ«ß›Ý ¡Q¾ÖQ¦{Ý s{{«sQs{ÓÃÝ 2Q¢{«Ý QÓQ«ß›Ý ÖëÓ|Ö›Ý ›k|ӛ֛«s|Ý |Ó|¡Ý Ý ¦Q¢õ|¦|Ý
î|Ý ›k›¢›¡pÝ |Ó|¡Ö|Ý ¦¯«ßQ Ý ˜QßQ¢QÓ{«sQ«Ý s¯¢Qñ{Ý QÓ{õQ¢Q«¦QÖ{Ý ˜Q¢›«s|Ý ›k›¢›¡Ý ¦QÖÓQ‰{pÝ
s|›ß›Ó›¢|«Ý ¾QÓkQÝ _|s|¢›Ý ñQÝ sQÝ ˜|ӘQ«›Ý _›ÓÝ QsÝ Q¢ß{«sQÝ ˜›k_›ÓÝ ëiÓ|ßÝ ßQ¢|¾Ý |s›¢¦|¡Ö›õ›«Ý
ßQ¦›Ó›Ý ñQ¾{¢QiQ¡ß{ÓÃÝ 'QÓQ«ß›Ý ÖëÓ|Ö›Ý ›k|ӛ֛«s|pÝ Ö|Óî›ÖÝ ›ÖßQÖñ¯«¢QÓ{Ý ßQÓQ‰{«sQ«Ý ñQ¾{¢¦QÖ{«{«Ý
õ¯Óè«¢èݯ¢sèèpݛ¦Q¢Qßk{ÝñQÝsQݛߘQ¢Qßk{ÝßQÓQ‰{«sQ«ÝQÓßÝ¡¯è¢Q«Ý¾|ӛñ¯s›¡Ý_Q¡{¦¢QÓsQÙÝî|Ӛ
›¢|«Ý˜›õ¦|ßÝ¡QÓ{¢{{«sQÝßë¡|ߛi›s|«Ý›k›¢›¡ÝëiÓ|ߛÝî|ñQÝ_|«õ|ӛÝ_›ÓÝëiÓ|ßÝßQ¢|¾Ý|s›¢¦|õÃÝ'Qš
ÓQ«ß›ÝÖëÓ|֛ݛk›«s|ÝñQ¾{¢QiQ¡Ý¯«QÓ{¦¢QÓsQݐ|k|«ÝÖëÓ|pݐQÓQ«ß›ÝÖëÓ|֛«|ݛ¢Qî|Ý|s›¢›ÓÃÝBQ¦›ÓÝ
ÖëÓ|֛Ý|«Ý‰Qõ¢QÝá÷ݛݐë«ësëÓÃÝèÝÖëÓ|ݦQ¢Qݛ¢›¡›«ÝQÓ{õQ«{«Ýñ|ß¡›¢›ÝÖ|Óî›ÖÝQß²¢ñ|¢|ӛ¦›õ|pÝ
ñ|ß¡›¢›Ý Ö|Óî›ÖÝ Qß²¢ñ|¢|ӛ¦›õ›«Ý _è¢è«¦Q¦QÖ{Ý sèÓè¦è«sQÝ ñ|ß¡›¢›Ý ÖQß{i{¢QÓ{¦{õQpÝ ›ß˜Q¢Qßk{Ö{«QÝ
î|ñQ݊ӦQ¦{õQÝ_›¢s›Ó›¢s››ÝßQӛ˜ß|«Ý›ß›_QÓ|«Ý_Q¢QÓÃ
@Q«Qñ›Ý ¦Q¢{«{«Ý QÓ{õQÖ{«{«Ý ¶‹Ý ›Ý ë«ëÝ ›k|ӛ֛«s|Ý ›s|ӛ¢¦|¦|Ö›Ý ˜Q¢›«s|pÝ ›¦Q¢Qßk{Ý ñQÝ sQÝ
›ß˜Q¢Qßk{«{«ÙݦQ¢{«ÝßQ¦›Ó›ÝßQ¦Q¦¢Q«{«iQñQÝ¡QsQÓÝ_|«õ|Óݲõ|¢¢›¡¢|Ó|ÝÖQ˜›¾Ý_Q¡QÝ_›ÓÝÖQ«Qñ›Ý
¦Q¢{«{Ýßë¡|ß|i›«›«Ý¡è¢¢Q«{¦{«QÝßQ˜Ö›ÖÝ|ߦ|֛Ýõ¯Óè«¢èsèÓÃÝ
Ó{õQ«{«Ý ›s|ӛ¢¦|Ö›Ý ¡¯«èÖè«sQÝ èñè¢Q«QiQ¡Ý ß|¡«›¡Ý ñ²«ß|¦¢|ӛ«Ý ß|Ö¾›ß›Ý ›¢|Ý s|›ß›Ó›¢|i|¡Ý
¾QÓkQ¢QÓ{«ÝÖQ¾ßQ«¦QÖ{ÝßQ¦Q¦|«ÝŠÓ¦Q¦{õQÝQ›ßߛÓÃÝÓ{õQ«{«Ý›s|ӛ¢¦|֛ÝëÓë«ë«Ý_è¢è«sèèÝ
ñ|Ós|Ýî|ñQÝñ|ß¡›¢›ÝÖ|Óî›ÖÝQß²¢ñ|¢|ӛ«s|ÝñQ¾{¢Q_›¢›ÓÃÝèÝ¡¯«èsQݦëß|ӛݯ«Qñ{ÝQ¢{«¦QÖ{Ýõ¯š
Óè«¢èsèÓÃÝ
«iQ¡Ù
ššGÓë«ë«Ýß|Ö¢›¦ÝßQӛ˜›«s|«Ý›ß›_QÓ|«ÝQÓQ«ß›ÝÖëÓ|֛ݛk›«s|Ý¡Q¢¦Q¡Ý¡Qñs{ñ¢QÝ_›ÓÝñ{¢Ý›k|ӛ֛«s|pÝ
Qñ«{ÝQÓ{õQñ{ݛ¡›s|«Ý‰Qõ¢QÝß|¡ÓQÓ¢Q¦QÖ{Ù݉QÓ¡¢{ÝQÓ{õQ¢QÓ{«Ýs²Óßß|«Ý‰Qõ¢QݯÓßQñQÝk{¡¦QÖ{Ýî|ñQÝ
_|¢›Ó¢|«|«ÝQÓQ«ß›ÝÖëÓ|֛ݛk|ӛ֛«s|݉QÓ¡¢{ÝQÓ{õQ¢QÓ{«Ý߯¾¢Q¦{«{«ÝQ¢ß{sQ«Ý‰Qõ¢Qݯ¢¦QÖ{ÝÖ¯«èièÝ
ëÓë«s|«ÝñQÓQÓ¢Q«Q¦Q¦Q«{«ÝÖëÓ|¡¢›¢›¡Ý¡QõQ«¦QÖ{p
ššGÓë«ë«ÝßQ¦›Ó›Ý›k›«Ý|Ó|¡|«ÝQõQ¦›ÝÖëÓ|«›«ÝQ{¢¦QÖ{p
ššL|ß¡›¢›Ý @|Óî›ÖÝ Qß²¢ñ|¢|ӛ«i|ÙÝ ¦|îièßÝ ¯¢¦Q¦QÖ{Ý ˜Q¢›«s|Ý Ö{ÓQÖ{ñ¢QÝ ñ|ß¡›¢›Ý ÖQß{i{¦{õpÝ _Qñ›pÝ
Qi|«ß|Ýß|¦Ö›¢i›¢››pݛߘQ¢Qßk{ÝñQÝsQݛ¦Q¢Qßk{sQ«Ý_›Ó›Ö›«›«Ý_²¢|ñ|Ý|«ÝñQ¡{«ÝÖ|Óî›ÖÝñ|ß¡›¢›Ö›š
ñ¢|Ý _›Ó¢›¡ß|Ý î|ñQÝ ŠÓ¦Q¦{õÝ ñ|ß¡›¢›Ö›«i|Ý sëõ|«¢|«|i|¡Ý ÓQ¾¯Ó¢QÝ QÓ{õQ«{«Ý ßQ¦›Ó›«›«Ý ¦ë¦¡ë«Ý
_è¢è«¦Qs{{«{«Ý_|¢›Ó¢|«¦|֛ÝsèÓè¦è«sQpÝßë¡|ߛi›Ý¦Q¢{«ÝëiÓ|ß֛õÝs|›ß›Ó›¢¦|֛«›pÝ_|s|¢Ý›Qš
s|֛Ýî|ñQÝQñ{¾Ý¯ÓQ«{«sQݛ«s›Ó›¦›ÝßQ¢|¾Ý|s|_›¢›ÓÃ
Ý
'QÓQ«ß›Ý_|¢|֛ݛ¢|ݛ¢›¢›Ý¯¢QÓQ¡Ýk{¡Q_›¢|i|¡ÝÖ¯Óè«¢QÓݛk›«Ý@Q«Qñ›Ýî|ÝB›iQÓ|ßÝQ¡Q«¢{{pÝBë¡|ߛi›š
«›«Ýî|Ý?|¡Q_|ߛ«Ý/¯Ó諦QÖ{Ý'|«|¢Ý2ësëÓ¢ëëÒ«|Ý_QîèÓè¢Q_›¢›ÓÃÝèÝ_|¢|«›«Ý¡è¢¢Q«{¢¦QÖ{«QÙÝ
Ž÷ÚÚÝÖQñ{¢{ÝBë¡|ߛi›«›«Ý/¯Ó諦QÖ{Ý(Q¡¡{«sQÝ/Q«è«Ýî|Ý_èÝ¡Q«è«QÝsQñQ«{¢QÓQ¡ÝñëÓëÓ¢ë|Ý
¡¯«è¢Q«Ý'QÓQ«ß›Ý|¢|֛ÝDñè¢Q¦QÝ ÖQÖ¢QÓ{«QÝQ›ÓÝB|_¢›ÝèñQÓ{«iQpÝBÃÃÝ@Q«Qñ›Ýî|ÝB›iQÓ|ßÝ
Q¡Q«¢{{ÝBë¡|ߛi›«›«Ýî|Ý?|¡Q_|ߛ«Ý/¯Ó諦QÖ{Ý'|«|¢Ý2ësëÓ¢ëëÝßQÓQ‰{«sQ«Ý›õ›«Ýî|ӛ¢¦›ß›ÓÃÝ
Ók|¢›¡ÝÃÃ
' 3 0Ý2GG?
' 3 0Ý2GG?ÝL?Ã
%XEHOJH6DQD\LYH7LFDUHW%DNDQO×û×·Q×QQR·OXYHL]LQWDULKOLEHOJHVLQHJ|UHG]HQOHQPLĀWLU
%XE|OPUQDOG×û×Q×]<HWNLOL6DW×F×LP]DOD\DFDNYHNDĀHOH\HFHNWLU
Download PDF
Similar pages