VA926-LED LCD DISPLAY

VA926-LED
LCD DISPLAY-NAYTON
Kayttoopas
Model No. VS15103
TCO Information
Congratulations!
This display is designed for both you and the planet!
The display you have just purchased carries the TCO Certified
label. This ensures that your display is designed, manufactured
and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high
performance product, designed with the user in focus that also
minimizes the impact on the climate and our natural
environment.
TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an
accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications
for displays worldwide.
Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:
• Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce
sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black
level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability.
• Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory.
• Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels.
• Low acoustic noise emissions.
Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:
• The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified
environmental management system (EMAS or ISO 14001).
• Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact.
• Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy
metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance).
• Both product and product packaging is prepared for recycling.
• The brand owner offers take-back options.
The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this
label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users
as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved
in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction.
Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and
ITmanufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified.
For displays with glossy bezels the user should consider the placement of the display as
the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
Sisältö
Hyväksyntä yhdysvalloissa......................................................................... 1
Tärkeitä turvaohjeita ................................................................................... 2
Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta ........................................................... 3
Copyright-tiedot .......................................................................................... 4
Tuotteen rekisteröinti .................................................................................. 4
Aloitusopas
Pakkauksen sisältö..................................................................................... 5
Turvaohjeita................................................................................................ 5
Pika-asennus.............................................................................................. 6
Seinäkiinnitys (valinnainen) ........................................................................ 7
LCD Display-näytön käyttäminen
Näyttötilan asettaminen .............................................................................. 8
Kuvaruutunäyttö ja virtakytkimen lukitus .................................................... 8
Kuvan säätäminen...................................................................................... 9
Päävalikon säätimet ................................................................................. 11
Muut tiedot
Tekniset tiedot .......................................................................................... 16
Vianmääritys............................................................................................. 17
Asiakastuki ............................................................................................... 18
LCD Display-näytön puhdistus ................................................................. 19
Rajoitettu takuu ........................................................................................ 20
Hyväksyntä yhdysvalloissa
FCC-lausunto
Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle
kahdelle ehdolle: (1) tämä laite ei voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy
hyväksyä minkä tahansa vastaanotetun häiriön, mukaanlukien häiriön, joka voi aiheuttaa eihalutun toiminnon.
Tämä laite on testattu ja todettu olevan FCC:n sääntöjen kohdan 15 digitaalilaitteiden
luokituksen B mukainen. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kotikäytössä riittävän suojan
vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista
energiaa ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä
radioliikenteeseen. Ei ole kuitenkaan takeita siitä ettei yksittäisestä asennuksessa esiintyisi
häiriöitä. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai tv-lähetyksiin, ne voidaan varmistaa kytkemällä
laite pois päältä ja takaisin päälle. Häiriöiden poistamiseksi suositellaan seuraavia
toimenpiteitä:
• Vaihda vastaanottimen antennin asentoa ja paikkaa.
• Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
• Liitä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistorasia.
• Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio/TV-asentajaan.
Varoitus: Sinua varoitetaan, että muutokset tai muunnelmat, joita yhdenmukaisuudesta
vastaava osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä valtuutesi käyttää
laitteistoa.
Kanadassa
Tämä Luokan B digitaalinen laite täyttää Kanadan vaatimukset ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten
Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin
2004/108/EC ja matalajännitedirektiivin 2006/95/EC mukainen.
Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jäsenmaita:
Oikealla näkyvä tunnus vastaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltoa
(WEEE) koskevaa direktiiviä 2002/96/EY.
Tällä tunnuksella merkittyjä laitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana vaan
ne on vietävä hävitettäväksi paikkakunnalla olevaan keräys- tai palautuspisteeseen
paikallisten säädösten mukaisesti.
1
Tärkeitä turvaohjeita
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähellä. Varoitus: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi
älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
6. Puhdistetaan vain kuivalla kankaalla.
7. Älä tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpölähteitä kuten esimerkiksi lämpöpatteria, lämpörekisteriä
tai uunia sekä muita laitteita (kaiuttimet mukaanlukien) jotka tuottavat lämpöä.
9. Älä jätä huomiotta polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvarakennetta. Polarisoidussa
pistokkeessa on kaksi terää joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi
terää ja kolmas pistoke, joka on maadoitusta varten. Leveä terä ja kolmas piikki on
turvatae. Jos pistoke ei sovi sähkörasiaasi, ota yhteyttä sähkömieheen, joka vaihtaa
sähkörasian pistokkeeseen sopivaksi.
10. Varmista että virtajohdon yli ei kävellä tai ettei sitä puristeta varsinkaan pistoke- ja
liitinkohdista, sekä laitteesta ulostulevista kohdista. Varmista että virtalähde on lähellä
laitetta helposti saavutettavissa.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä liitännäisiä/apulaitteita.
12. Käytä ainoastaan rattaiden, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai pöydän
kanssa, joka on valmistajan määrittelemä. Käyttäessäsi rattaita, ole
varovainen liikuteltaessa laite/ratasyhdistelmää, jotta välttyisit vahingolta
sen kaatuessa.
13. Irroita laitteen virtajohto, jos et käytä sitä pitkään aikaan.
14. Ota yhteyttä ainoastaan valtuutettuun huoltoon. Sinun tulee ottaa yhteyttä huoltoon, jos
laite vahingoittuu esimerkiksi virtajohto tai pistoke vahingoittuu, nestettä kaatuu laitteen
päälle tai tavaroita kaatuu laitteeseen, laite joutuu sateeseen tai kostuu, ei toimi normaalisti
tai putoaa.
2
Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta
Tämä tuote on suunniteltu sekä valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 2002/95/EYdirektiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja
elktroniikkalaitteistossa (RoHS-direktiivi) ja se täyttää Euroopan Teknisen komission (TAC)
asettamat enimmäipitoisuudet alla olevan kaavion mukaan:
Aine
Ehdotettu enimmäispitoisuus
Todellinen pitoisuus
Lyijy (Pb)
0.1%
< 0.1%
Elohope (Hg)
0.1%
< 0.1%
Kadmium (Cd)
0.01%
< 0.01%
Kuudenarvoinen kromi (Cr6+)
0.1%
< 0.1%
Polybromibifenyyli (PBB)
0.1%
< 0.1%
Polybromidifenyylieetteri (PBDE)
0.1%
< 0.1%
Tietyt komponentit ovat vapautettuja yllä olevan listan pitoisuuksista RoHS-direktiivin liitten
mukaisesti.
Esimerkkejä tälläisistä vapautetuista komponenteista ovat:
1. Elohopea pienissä loistevalaisimissa ei ylitä 5 mg lamppua kohden ja muissa lampuissa,
jotka eivat ole erikseen mainittu RoHS-direktiivin liittessä.
2. Lyijy kuvaputken lasissa, elektronisissa komponenteissa, loisteputkissa sekä keraamisissa
elektroniikan osissa (esim. pietsoelektroniikkalaitteet).
3. Lyijy korkean lämpötilan juotoksissa (kuten lyijypohjaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä
85% painostaan tai enemmän).
4. Lyijy kohdentavana elementtinä teräksessä, joka voi sisältää painostaan jopa 0,35% lyijyä,
alumiinissa joka voi sisältää painostaan jopa 0,4% lyijyä ja kupariseoksessa, joka voi
sisältää painostaan jopa 4% lyijyä.
3
Copyright-tiedot
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. Kaikki oikeudet pidätetään.
Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
ViewSonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch ja ViewMeter ovat ViewSonic
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS ja DDC
ovat VESA:n tavaramerkkejä.
ENERGY STAR® on U.S. Environmental Protection Agencyn (EPA) rekisteröity tavaramerkki.
ENERGY STAR® -kumppanina ViewSonic Corporation on määrittänyt, että tämä tuote täyttää
ENERGY STAR® -vaatimukset energiankulutuksen osalta.
Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän oppaan teknisistä tai
painovirheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän
materiaalin toimittamisesta tai tämän tuotteen toimivuudesta tai käytöstä.
Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen
teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä
muutoksia ilman eri ilmoitusta.
Tämän asiakirjan osia ei saa kopioida, jäljentää tai välittää millään tavalla mihinkään
tarkoitukseen ilman ViewSonic Coprorationin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Tuotteen rekisteröinti
Rekisteröi tuotteesi ViewSonic internet-sivuilla, jotka sisältävät lisätietoja tuotteesta ja tietoja
uusista ja tulevista tuotteista osoitteessa: www.viewsonic.com. ViewSonic Wizard CD-levyltä
voi tulostaa rekisteröintilomakkeen, jonka voi joko postittaa tai lähettää faksilla ViewSoniciin.
Rekisteritiedot
Tuotteen nimi:
VA926-LED
ViewSonic LCD Display
Mallinumero:
VS15103
Asiakirjan numero:
VA926-LED-1_UG_FIN Rev. 1A 10-02-12
Sarjanumero:
_______________________________________
Ostopäivä:
_______________________________________
Tuotteen hävittäminen sen elinkaaren lopussa
ViewSonic kunnioittaa ympäristöä ja on sitoutunut työskentelemään ja elämään vihreästi.
Kiitos, kun osallistut älykkäämpään, vihreämpään tietojenkäsittelyyn. Katso lisätietoja
ViewSonicin web-sivustolta.
Yhdysvallat ja Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Eurooppa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
4
Aloitusopas
Onnittelut ViewSonic® LCD display -värinäytön ostosta.
Tärkeää! Säilytä alkuperäinen pakkaus ja kaikki pakkausmateriaalit tulevia lähetystarpeita
varten.
HUOMAA: Termi "Windows" viittaa tässä käyttöoppaassa Microsoft
Windows -käyttöjärjestelmään.
Pakkauksen sisältö
LCD display-paketin sisältö:
• LCD display-näyttö
• Virtajohdot
• D-Sub-kaapeli
• ViewSonic Wizard CD-levy
• Kiire Alku Johdattaa
HUOMAA: CD-kansi sisältää pikaoppaan ja CD-levy sisältää käyttöoppaan PDFtiedostomuodossa ja INF/ICM-optimointitiedostot. INF-tiedosto varmistaa yhteensopivuuden
Windows-käyttöjärjestelmien kanssa ja ICM-tiedosto (Image Color Matching) varmistaa tarkat
näyttövärit. ViewSonic suosittelee, että asennat molemmat tiedostot.
Turvaohjeita
• Istu vähintään 45 cm päässä LCD
displaynäytöstä.
• Valitse LCD display-näytölle paikka, jossa
on hyvä ilmanvaihto. Älä sijoita näytön
päälle mitään, mikä estää lämmön riittävän
hajaantumisen.
• Älä koske kuvaruutuun. Sormista jääviä
rasvajälkiä on vaikea poistaa.
• Varmista, että LCD display-näytön
ympäristö on puhdas ja kuiva.
• Älä koskaan irrota takakantta. LCD
displaynäyttö sisältää korkeajännitteisiä
osia. Voit
• Älä sijoita painavia esineitä näytön,
videokaapelin tai virtajohdon päälle.
• loukkaantua vakavasti, jos kosketat näitä
osia.
• Älä sijoita LCD display ia suoraan
auringonvaloon tai toisen lämmönlähteen
lähelle. Heijastuksen välttämiseksi LCD
display-näyttö tulee sijoittaa poispäin
suorasta auringonvalosta.
• Jos huomaat näytöstä tulevan savua,
epänormaalia ääntä tai outoa hajua, katkaise
heti virta LCD display-näytöstä ja ota yhteys
jälleenmyyjään tai ViewSonic. LCD
displaynäytön käytön jatkaminen voi
tällaisessa tilanteessa olla vaarallista.
• Käsittele LCD display-näyttöä aina
varovasti, kun siirrät sitä.
• Ä lä hiero tai paina nestekidenäyttöpaneelia,
koska se saattaa vaurioitua pysyvästi.
5
Pika-asennus
• Odota CD-levyn automaattista kynnistyst.
HUOMAA: Jos CD-levy ei kynnisty
automaattisesti, kaksoisnapsauta CD-levyn
kuvaketta Windowsin resurssienhallinnassa ja
kaksoisnapsauta sitten viewsonic.exetiedostoa.
1. Kytke LCD display-näytön virtajohto ja
verkkolaite.
2. Kytke videokaapeli
• Varmista, että virta on kytketty pois päältä
sekä LCD display -näytöstä että
tietokoneesta.
• Noudata nytn ohjeita.
• Kytke LCD display videokaapeli
tietokoneeseen.
Macintosh-käyttäjät: G3-mallia aiempien
mallien kanssa täytyy käyttää
Macintoshsovitinta. Kytke sovitin
tietokoneeseen ja liitä videokaapeli
sovittimeen.
5. Windows-käyttäjät: Aseta näyttötila
(resoluutio ja virkistystaajuus)
Esimerkiksi: 1280 x 1024 @ 60 Hz.
Katso grafiikkakortin käyttöoppaasta ohjeita
resoluution ja virkistystaajuuden
muuttamisesta.
Asennus on nyt valmis. Nauti uudesta
ViewSonic LCD display-näytöstäsi.
Valmistaudu tuleviin asiakastukitarpeisiin:
tulosta käyttöopas ja kirjoita sarjanumero
kohtaan “Rekisteritiedot” sivulle 4. (Katso
numero LCD display-näytön takaosasta).
Jos haluat rekisteröidä tuotteen Internetissä,
mene alueesi ViewSonic-sivustolle.
Katso oppaan sisältämää
asiakastukitaulukkoa.
ViewSonic Wizard CD-levyltä voi tulostaa
rekisteröintilomakkeen, jonka voi joko
postittaa tai lähettää faksilla ViewSonic.
ViewSonic® Macintosh-sovittimen voi tilata
ViewSonic asiakaspalvelusta.
3. Kytke LCD Display-näyttö ja tietokone
päälle
Kytke virta LCD display-näyttöön ja sitten
tietokoneeseen. Tämä kytkentäjärjestys
(View-Panel-näyttö päälle ennen tietokonetta)
on tärkeä.
HUOMAA: Windows -käyttäjät voivat saada
viestin, joka pyytää asentamaan INFtiedoston. Tämä löytyy CD-levyltä.
4. Aseta ViewSonic Wizard CD-levy
tietokoneen CD-asemaan.
Noudata näytön ohjeita.
Jos tietokoneessasi ei ole CD-asemaa, katso
“Asiakastuki”.
DVI
D-Sub
AC IN
Virtajohto
Pistorasia
(seinäpistoke)
Tietokoneen virtajohto
6
Seinäkiinnitys (valinnainen)
Käytettäväksi vain UL-listalla olevan seinätelineen kanssa.
Jos haluat seinäpidikkeen tai korkeudensäätöjalustan, ota yhteyttä ViewSonic® tai paikalliselta
jälleenmyyjältäsi. Katso seinäkiinnityssarjan mukana tulevia ohjeita. LCD display-näyttö
muunnetaan työpöytämallista seinäkiinnitteiseksi seuraavasti:
Vaihe 1. Kytke virta pois päältä.
Vaihe 2. Aseta LCD display-näytön etupuoli alaspäin pyyhkeen tai peitteen päälle.
Vaihe 3. Irrota muovikuoret nestekidenäytön takaa.
Vaihe 4. Avaa neljä runkoon kiinnittävää ruuvia.
Vaihe 5. Poista kumitulpat neljän VESA- ruuvinreiän sisältä.
Vaihe 6. Kiinnitä VESA-yhteensopivan seinäkiinnityssarjan kiinnitysteline (100 mm x 100
mm etäisyys), oikean pituisten ruuvien käyttäminen.
Vaihe 7. Kiinnitä LCD display seinälle noudattaen seinäkiinnityssarjan mukana tulevia
ohjeita.
Vaihe 5-6. Nelja
Vesa-ruuvia
Vaihe 3. Muovikansi
Vaihe 4. Neljä jalustan
kiinnittävää ruuvia
7
LCD Display-näytön
käyttäminen
Näyttötilan asettaminen
Näyttötilan asettaminen on tärkeää, jotta kuvan laatu voidaan maksimoida ja silmien
väsyminen on mahdollisimman vähäistä. Näyttötila muodostuu resoluutiosta (esimerkiksi
1280 x 1024) ja virkistystaajuudesta (tai vaakataajuudesta, esimerkiksi 60 Hz). Näyttötilan
asettamisen jälkeen käytä OSD-säätimiä näyttökuvan säätöön.
Saavutat parhaan kuvanlaadun, jos asetat LCD display-näytön näyttötilaksi:
VESA 1280 x 1024 @ 60Hz.
Näyttötilan asettaminen:
1. Aseta resoluutio: Napsauta hiiren oikealla painikkeella Windowsin työpöytää >
Ominaisuudet > Asetukset > säädä resoluutio.
2. Aseta virkistystaajuus: Katso lisätietoja tietokoneen grafiikkakortin käyttöoppaasta.
VAROITUS: Älä aseta tietokoneen grafiikkakortin virkistystaajuutta 75 Hz korkeammaksi;
koska suurempi virkistystaajuus saattaa pysyvästi vahingoittaa LCD display-näyttöä.
Kuvaruutunäyttö ja virtakytkimen lukitus
• Kuvaruutunäytön lukitus: Paina ja pidä [1]-painiketta ja S (ylänuoli) –painiketta alhaalla
10 sekunnin ajan. Jos mitään näppäimiä painetaan, viesti OSD Locked (kuvaruutunäyttö
lukittu) näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan.
• Kuvaruutunäytön lukituksen poisto: Paina ja pidä [1]-painiketta ja S (ylänuoli) painiketta alhaalla taas 10 sekunnin ajan
• Virtakytkimen lukitus: Paina ja pidä [1]-painiketta ja T (alanuoli) –painiketta alhaalla 10
sekunnin ajan. Kun virtakytkintä painetaan, Power Button Locked (virtapainike lukittu)
näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan. Sähkökatkoksen jälkeen riippumatta siitä oliko
virtakytkimen lukitustila päällä, View-Panel-näyttö kytkeytyy päälle automaattisesti, kun
laite saa taas virtaa.
• Virtakytkimen lukituksen poisto: paina ja pidä [1]-painiketta ja T (alanuoli) -painiketta
alhaalla 10 sekunnin ajan.
8
Kuvan säätäminen
Käytä näytön etupaneelin painikkeita, kun säädät kuvaruudussa näkyviä OSD-säätimiä. OSDsäätimet listataan seuraavan sivun ylälaidassa ja määritellään osiossa “Päävalikon säätimet”
sivulla 11.
Päävalikko jossa
OSD-säätimet
Alla lähikuva näytön
etupaneelista
Virta- valo
Sininen = PÄÄLLÄ
Oranssi = virransäästö
Näyttää korostettuna olevan
säätimen ohjausnäytön.
Voidaan käyttää myös
analogisten ja digitaalisten
liitäntöjen välillä vaihtamiseen.
Varallaolo Virta päällä/Pois päältä
Siirtyy valikon
valintojen välillä ja
säätää esillä olevaa
säädintä.
Näyttää
päävalikon tai
poistuu
ohjausnäytöltä
ja säästää
säädöt
Kirkkaus (T) /
Kontrasti (S).
9
Säädä näytön kuvaa seuraavasti:
1. Tuo päävalikko esiin painamalla [1]-painiketta.
HUOMAA: Kaikki OSD-valikot ja ohjausnäytöt poistuvat automaattisesti noin 15 sekunnin
kuluttua. Tätä voidaan säätää kuvaruutunäytön aikakatkaisuasetuksen (OSD timeout) avulla
asetusvalikosta.
2. Valitse säädin, jota haluat säätää painamalla S tai T-painikkeita liikkuen päävalikossa ylös
tai alas.
3. Kun säädin on valittu, paina [2]-painiketta. Alla olevan tyyppinen ohjausnäyttö näkyy
näytössä.
Valikon alalaidassa oleva rivi näyttää
seuraavan mahdollisen toiminnon: Poistu
tai valitse kirkkaussäädin.
4. Säädintä voidaan säätää painamalla S (ylänuoli)- tai T (alanuoli) -painikkeita.
5. Tallenna säädöt ja poistu valikosta painamalla [1]-painiketta kahdesti.
Seuraavat vinkit saattavat auttaa näytön optimoinnissa:
• Säädä tietokoneen grafiikkakorttia siten, että se tuottaa 1280 x 1024 @ 60 Hz
videosignaalin LCD-näytölle. (Katso ohjeita virkistystaajuuden muuttamisesta
grafiikkakortin käyttöoppaasta).
• Jos tarpeen tee pieniä säätöjä käyttäen H POSITION- ja V POSITION -säätimiä, kunnes
näyttökuva näkyy täysin. (Näytön reunan ympärillä olevan mustan reunuksen tulee vain
hieman koskettaa LCD-näytön valaistua "aktiivista aluetta".)
10
Päävalikon säätimet
Seuraavia valikkovaihtoehtoja voidaan säätää ylä-S ja T alapainikkeilla.
Säädin
Kuvaus
Auto Image Adjust (Automaattinen säätö) automaattisesti mitoittaa,
keskittää, säätää kontrastin ja hienosäätää videosignaalin poistaen aaltoisuuden
ja vääristymät. Terävöitä kuva painamalla [2]-painiketta.
HUOMAA: Auto Image Adjust toimii tavallisimpien videokorttien kanssa. Jos
toiminto ei toimi LCD-näytössäsi, alenna virkistystaajuus 60 Hz:iin ja aseta
resoluutio oletusarvoon.
Contrast (kontrasti) Kontrasti säätää näyttökuvan taustan (mustan tason) ja
etualan (valkoisen tason) väliset erot.
Brightness (kirkkaus) säätää näyttökuvan taustan mustan tason.
Input Select (Tulosignaalin valinta) vaihtaa tulojen välillä, jos LCD-näyttöön
on liitettynä useampi kuin yksi tietokone.
11
Säädin
Kuvaus
Color Adjust (värinsäätö) tarjoaa useita värivaihtoehtoja: esiasetetut
värilämmöt ja User Color (Käyttäjän värimääritykset), joiden avulla punaista
(R), vihreää (G) ja sinistä (B) voidaan säätää erikseen. Tuotteen
oletusasetuksena on natiivi.
sRGB-sRGB stä on nopeasti muodostumassa alan standardi värinhallinnassa, ja
monet uusimmat sovellukset tukevat sitä. Tämän asetuksen käyttöönotto
mahdollistaa tarkemmat alkuperäisiä värejä vastaavat nestekidenäytön värit.
sRGBasetuksen käyttöönotto poistaa käytöstä kontrastin ja kirkkauden säädöt.
Sinertävä (Bluish) -Lisää sinistä näyttökuvaan luoden viileämmän valkoisen
(käytetään useimmissa toimistoissa, joissa loistevalaistus).
Viileä (Cool) -Lisää sinistä näyttökuvaan luoden viileämmän valkoisen
(käytetään useimmissa toimistoissa, joissa loistevalaistus).
Natiivi (Native) -Lisää punaista näyttökuvaan luoden lämpimämmän valkoisen
ja runsaamman punaisen.
Lämmin (Warm) -Lisää punaista näyttökuvaan luoden lämpimämmän
valkoisen ja runsaamman punaisen.
User Color (Käyttäjän värimääritykset)-Käyttäjäkohtaiset punaisen (R),
vihreän (G) ja sinisen (B) säädöt.
1. Valitse väri (R, G tai B) painamalla [2]-painiketta.
2. Säädä valittua väriä painamalla S tai T.
Tärkeää! Jos valitset RECALL (palauta) päävalikosta, kun tuote on
esiasetetussa näyttötilassa, värit palaavat tehdasoletuksiin (Natiivi).
12
Säädin
Kuvaus
Information (tiedot) näyttää tietokoneen grafiikkakortista tulevan näyttötilan
(videosignaalin syötön), LCD-mallinumeron, sarjanumeron ja ViewSonic®
websivuston URL-osoitteen.Katso grafiikkakortin käyttöoppaasta ohjeita
resoluution ja virkistystaajuuden vaihtamisesta (vaakataajuus).
HUOMAA: VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz (suositeltu) tarkoittaa sitä, että
resoluutio on 1280 x 1024 ja virkistystaajuus on 60 hertsiä.
Manual Image Adjust (Manuaalinen kuvan säätö) näyttää manuaalisen
kuvansäädön valikon.
H./V. Position (vaakasijainti/pystysijainti) siirtää näyttökuvaa vasemmalle tai
oikealle ja alas- tai ylöspäin.
H. Size (vaakakoko) säätää näytön kuvan leveyden.
Fine Tune (hienosäätö) tarkentaa fokuksen kohdentamalla valaistun tekstin ja/
tai graafisen merkit.
HUOMAA: Yritä ensin Auto Image Adjust -säätöä.
13
Säädin
Kuvaus
Sharpness (terävyys) säätää näytön kuvan selkeyden ja terävyyden.
Dynamic Contrast (Dynaaminen kontrasti) antaa käyttäjälle mahdollisuuden
kytkeä kontrastisuhteen parantamisen päälle tai pois päältä.
ECO Mode (ECO-tila) tarjoaa alemman virrankulutuksen kirkkautta
vähentämällä.
Standard (Standardi): Kirkkauden oletusasetus.
Optimize (Optimoi): Vähentää kirkkautta 25 %:lla.
Conserve (Säilytä): Vähentää kirkkautta 50 %:lla.
Setup Menu (asetusvalikko) sisältää alla olevan valikon.
Language Select (Kielen valinta) valinnan avulla voit valita valikoissa ja
ohjausnäytöissä käytetyn kielen.
Resolution Notice (Resoluution ilmoitus)!neuvoo optimaalisimman
resoluution.
OSD Position (OSD:n paikkai) säädön avulla voit liikuttaa valikkoja ja
ohjausnäyttöjä.
OSD Timeout (OSD:n viive) asettaa näyttökuvan aikakatkaisuajan. Jos
aikakatkaisuajaksi on asetettu esimerkiksi 15 sekuntia ja säädintä ei ole painettu
15 sekunnin kuluessa, näyttökuva poistuu ruudusta.
OSD Background On/Off (OSD:n tausta) valinnan avulla voit kytkeä näytön
taustan päälle tai pois päältä.
Auto Power Off (Automaattinen sammutus) jos asetus on päällä, näyttö
sammuu automaattisesti, kun signaalia ei havaita 3 minuuttiin.
14
Säädin
Kuvaus
Power Indicator (Virran merkkivalo) antaa käyttäjän valita Virta päälle/pois tilalle toiminnon Virran merkkivalo päälle/pois.
Memory Recall (Palauta tehdasasetukset) palauttaa säädöt takaisin
tehdasasetuksiin, jos näyttöä käytetään tämän käyttöoppaan teknisten tietojen
luettelossa mainitussa tuetussa ajoitustilassa.
Poikkeus: Tämä säädin ei vaikuta muutoksiin, jotka tehdään kielen ja
virtalukituksen asetuksilla.
15
Muut tiedot
Tekniset tiedot
LCD
Tyyppi
Näytön koko
Värisuodatin
Lasipinta
TFT (ohutkalvotransistori), aktiivimatriisi 1280 x 1024 LCD,
0.294 mm pistetiheys
Metrinen: 48 cm
Anglosaksinen: 19” (19” katsottavissa)
RGB pystyjuovainen
Heijastamaton
Tulosignaali
Tahdistussignaali
RGB analoginen (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohmia)
Erillinen tahdistus
fh:24-82 kHz, fv:50-75 Hz
Yhteensopivuus
PC
Macintosh1
Enintään 1280 x 1024 lomittamaton (NI)
Power Macintosh: Enintään 1280 x 1024
Resoluutio
Suositellut ja
tuetut
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1280 x 960 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Virta
Jännite
100-240 VAC, 50/60 Hz (automaattinen kytkentä)
Kuva-ala
Täyspyyhkäisy
376.32 mm (vaaka) x 301.06 mm (pysty)
14.8” (vaaka) x 11.9" (pysty)
Käyttöympäristö
Lämpötila
Kosteus
Korkeus
merenpinnasta
0° C to +40° C
20% to 90% (ei tiivistymistä)
3,000 m asti
Varastointiympär
istö
Lämpötila
Kosteus
Korkeus
merenpinnasta
-20° C to +60° C
5% to 90% (ei tiivistymistä)
12,000 m asti
Mitat
Fyysiset
412.2 mm (L) x 434.9 mm (K) x 195.0 mm (S)
16.2” (L) x 17.1” (K) x 7.7” (S)
Paino
Fyysiset
7.65 lb (3.47 kg)
Virransäästötilat
Päällä
pois päältä
18 W (Tyypillinen)
<0.5W
(sininen LED-valo)
Esiasetettu näyttötila (Esisäädetty tilaan: VESA® 1280 x 1024 @ 60 Hz)
Varoitus: Älä aseta tietokoneen grafiikkakortin virkistystaajuutta näitä arvoja suuremmaksi, muutoin LCD
display-näyttö saattaa vahingoittua pysyvästi.
1
Macintosh-tietokoneet, jotka ovat G3:tä aiempia, tarvitsevat ViewSonic® Macintosh-sovittimen. Sovittimen voi
tilata ViewSonic.
16
Vianmääritys
Ei virtaa
• Varmista, että virtapainike (tai -kytkin) on päällä.
• Varmista, että vaihtovirtajohto on kytketty oikein näytön takaosaan ja virtalähteeseen.
• Varmista, että pistorasia toimii asianmukaisesti kytkemällä jonkin toisen sähkölaitteen
(kuten radion) pistorasiaan.
Virta on päällä, mutta näytössä ei ole kuvaa
• Varmista, että näytön mukana tullut videokaapeli on tiukasti kytketty videoportin liitäntään
tietokoneen takaosaan. Jos videokaapelin toista päätä ei ole liitetty pysyvästi näyttöön,
kiinnitä se tiukasti paikalleen näyttöön.
• Säädä kirkkaus ja kontrasti.
• Macintosh-käyttäjät, joiden tietokone on vanhempi kuin G3, tarvitsevat Macintoshsovittimen.
Virheelliset tai epätavalliset värit
• Jos jokin väreistä (punainen, vihreä tai sininen) puuttuu, varmista, että videokaapeli on
tiukasti kytketty. Kaapeliliittimen löysät tai rikkinäiset piikit voivat haitata liitäntää.
• Kytke näyttö toiseen tietokoneeseen.
• Jos tietokoneessa on vanha grafiikkakortti, ota yhteys ViewSonic® saadaksesi DDCsovittimen.
Ohjauspainikkeet eivät toimi
• Paina vain yhtä painiketta kerrallaan.
17
Asiakastuki
Katso alla olevasta taulukosta teknisen tuen tai tuotetuen yhteystiedot tai ota yhteyttä
jälleenmyyjääsi.
HUOMAA: Tarvitset tuotteen sarjanumeron.
Maa/Alue
Web-sivusto
Puhelin
Sähköpostia
Suomi
www.viewsoniceurope.com
www.viewsoniceurope.com/uk/ service_fi@viewsoniceurope.com
support/call-desk/
18
LCD Display-näytön puhdistus
• VARMISTA, ETTÄ LCD DISPLAY-NÄYTTÖ ON KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ.
• ÄLÄ KOSKAAN SUIHKUTA TAI KAADA NESTETTÄ SUORAAN
KUVARUUDULLE TAI KOTELOON.
Näytön puhdistus:
1. Pyyhi kuvaruutu puhtaalla, pehmeällä, nukattomalla liinalla. Liina poistaa pölyn ja muut
hiukkaset.
2. Jos kuvaruutu ei puhdistu, laita pieni määrä ei-ammoniakkipitoista, alkoholitonta
lasinpuhdistusainetta puhtaaseen, pehmeään, nukattomaan liinaan ja pyyhi kuvaruutu.
Kotelon puhdistus:
1. Käytä pehmeää, kuivaa liinaa.
2. Jos kuvaruutu ei puhdistu, laita pieni määrä ei-ammoniakkipitoista, alkoholitonta,
hankaamatonta ja mietoa pesuainetta puhtaaseen, pehmeään ja nukattomaan liinaan ja
pyyhi kotelon pinta.
Vastuuvapauslauseke
• ViewSonic® ei suosittele ammoniakki- ja alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käyttöä
LCD display-kuvaruudun tai kotelon puhdistuksessa. Joidenkin puhdistusaineiden tiedetään
vahingoittavan näyttöä ja/tai koteloa.
• ViewSonic ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ammoniakkia tai alkoholia
sisältävien puhdistusaineiden käytöstä.
19
Rajoitettu takuu
VIEWSONIC® LCD DISPLAY-NÄYTON
Mitä takuu kattaa:
ViewSonic takaa, että sen tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia vikoja
takuuaikana. Jos tuotteessa osoittautuu olevan materiaalivika tai työn laadusta johtuva vika
takuuaikana, ViewSonic korjaa tuotteen tai korvaa sen samanveroisella tuotteella oman
harkintansa mukaan. Vaihtotuote tai vaihto-osat voivat sisältä uudelleen valmistettuja tai
uusittuja osia tai komponentteja.
Kuinka kauan takuu on voimassa:
ViewSonic LCD -näytöt taataan 3 vuoden ajalle kaikkien osien osalta, mukaanlukien
valolähde, ja 3 vuoden ajalle työn osalta ensimmäisen kuluttajan ostopäivämäärästä lukien.
Ketä takuu suojaa:
Tämä takuu on voimassa vain tuotteen ensimmäiselle ostajalle.
Mitä tämä takuu ei kata:
1. Tuotetta, jonka sarjanumero on hangattu pois, muutettu tai poistettu.
2. Vahinkoja, vaurioita tai viallista toimintaa, joka aiheutuu seuraavista tekijöistä:
a. Onnettomuus, vä rinkäyttö, huolimattomuus, tulipalo, vesi, salama tai muut
luonnonilmiöt, luvaton tuotteen muuntelu tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden
laiminlyönti.
b. Tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana.
c. Tuotteen poisto tai asennus.
d. Tuotteen ulkoiset tekijät, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkeaminen.
e. Muiden kuin ViewSonic teknisiä erittelyjä vastaavien osien tai tarvikkeiden käyttö.
f. Normaali kuluminen.
g. Mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen tekovikaan.
3. Tuotteet joissa ilmenee ns. “kuvan palamis”-tila, joka on seurausta siitä että liikkumaton
kuva on ollut näytöllä liian pitkään.
4. Hinnat irrottamiselle, asennukselle, kuljetukselle yhteen suuntaan, vakuutukselle ja
asennuspalveluille.
Kuinka saat palvelua:
1. Pyydä tietoja takuunalaisesta huollosta ottamalla yhteyttä ViewSonic in asiakastukeen
(Katso Asiakaspalvelu -sivulta). Sinun on annettava tuotteen sarjanumero.
2. Takuunalaisen huollon saamiseksi sinun on annettava seuraavat tiedot: (a) alkuperäinen
päivätty ostotosite, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen
sarjanumero.
3. Vie tai lähetä tuote rahti maksettuna alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic
huoltokeskukseen tai ViewSonicille.
4. Pyydä lisätietoja tai lähimmän ViewSonic-huoltokeskuksen osoite ViewSonicilta.
Implisiittisiä takuita koskeva rajoitus:
Tässä kuvatun takuun lisäksi ei ole olemassa mitä n muita takuita, ei ilmaistuja eikä oletettuja,
mukaan lukien oletettu takuu myytävyydestä ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.
4.3: ViewSonic LCD Warranty
Page 1 of 2
20
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
Vahinkojen poissulkeminen:
Viewsonic in vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai korvauksen hintaan.
Viewsonic ei ole vastuussa seuraavista:
1. Toiseen tuotteeseen kohdistuva vahinko, joka aiheutuu tuotteen valmistusviasta, vahingot,
jotka perustuvat epämukavuuteen, tuotteen käytön menetykseen, ajan menetykseen, voittojen menetykseen, liikemahdollisuuden menetykseen, liikearvon menetykseen, liikesuhteiden keskeytykseen tai muuhun kaupalliseen menetykseen, vaikka sellaisten vahinkojen
mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.
2. Mitk n muut vahingot, joko satunnaiset, seurannaiset tai muunlaiset.
3. Mik n asiakasta tai kolmatta osapuolta vastaan esitetty korvausvaatimus.
4. Muiden kuin ViewSonic valtuuttamien henkilöiden tekemät korjaukset tai korjausyritykset.
Valtion lain voimassaolo:
Tämä takuu antaa sinulle tietyt lailliset oikeudet. Sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka
vaihtelevat hallintoalueittain. Joillakin hallintoalueilla ei sallita oletettujen takuiden rajoituksia
ja/tai satunnaisten tai seurannaisten vahinkojen poissulkua, joten yllä olevat rajoitukset ja
poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.
Myynti USA: n ja Kanadan ulkopuolella:
Pyydä takuutietoja ja huoltoa ViewSonicin USA:n ja Kanadan ulkopuolella myydyille
tuotteille ottamalla yhteyttä ViewSoniciin tai paikalliseen ViewSonicin jälleenmyyjä n.
Tmn tuotteen takuuaika Manner-Kiinassa (Hong Kongia, Macaota ja Taiwania
lukuunottamatta) on Huoltotakuukortin ehtojen alainen.
Täydelliset tiedot Euroopassa ja Venäjällä myönnetyistä takuista löytyvät osoitteesta
www.viewsoniceurope.com kohdasta Support/Warranty Information.
4.3: ViewSonic LCD Warranty
Page 2 of 2
21
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
Download PDF
Similar pages
Network Card
viewsonic full hd touch panel solutions
LCD TV - Verkkokauppa.com
Käyttäjän opas VIEWSONIC PJD6531W
viewsonic logo
e2795Vh