Fritel KE 1290
QUALITY Series
KE 1290
GEBRUIKSAANWIJZING
Proficiat ! U kocht zonet een fantastische waterkoker. Lees deze gebruiksaanwijzing evenals de
veiligheidsvoorschriften aandachtig vooraleer u de sapcentrifuge in gebruik neemt en bewaar
deze zorgvuldig. Personen die deze gebruiksaanwijzing niet gelezen hebben, mogen deze
sapcentrifuge niet gebruiken.
MODE D’EMPLOI
Félicitations! Vous venez d’acheter une superbe bouilloire. Lisez attentivement ce mode
d’emploi, ainsi que les conditions de garantie avant l’usage. Conservez-les soigneusement. Des
personnes, n’ayant pas lu ce mode d’emploi, ne peuvent pas utiliser cette bouilloire.
USER MANUAL
Congratulations! You have just bought a fantastic kettle. Please read this user manual and the
guarantee terms attentively before using the kettle. Keep the manual carefully. Persons, who
have not read this user manual, are not allowed to use this kettle.
GEBRAUCHSANWEISUNG
Glückwunsch mit Ihrem Ankauf diesem super Wasserkocher!
Lesen Sie diese
Gebrauchsanweisung und die Garantiebedingungen andächtig bevor den Wasserkocher in
Gebrauch zu nehmen! Bitte sorgfältig aufbewahren. Persone, die diese Gebrauchsanweisung
nicht gelesen haben, dürfen diesen Wasserkocher nicht benützen.
2
1
2
6
7
3
8
4
9
5
PRODUCTBESCHRIJVING
1. Deksel
2. Schenktuit
3. Behuizing
4. Signaallampjes
5. 360° sokkel
6. Ontgrendelingsknop deksel
7. Handvat
8. Aanduiding waterniveau
9. Aan-uit Hendel
PRODUCT DESCRIPTION
1. Lid
2. Pouring spout
3. Housing
4. Control lights
5. 360° base
6. Release button lid
7. Handle
8. Indication water level
9. On/off handle
DESCRIPTION DU PRODUIT
1. Couvercle
2. Bec verseur
3. Revêtement
4. Lampes témoin
5. Socle 360°
6. Bouton déverrouillage du couvercle
7. Poignée
8. Indication niveau d’eau
9. Levier marche-arrêt
PRODUKT BESCHREIBUNG
1. Deckel
2. Ausgiesser
3. Gehäuse
4. Kontrolllämpchen
5. 360° Sockel
6. Entrieglungsknopf Deckel
7. Handgriff
8. Andeutung Wasserniveau
9. Ein-Aus Hebel
NL - NEDERLANDS
GEBRUIKSAANWIJZING
Alle producten zijn in overeenstemming met de CE-veiligheidsnormen.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
- Raak NOOIT de hete oppervlakken van het apparaat aan. Enkel de knop en het handvat aanraken.
- Dit apparaat is niet geschikt om door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte fysische,
motorische of geestelijke vermogens gebruikt te worden.
- Deze waterkoker NOOIT onbewaakt achterlaten in de buurt van kinderen. Wees uiterst voorzichtig
wanneer er kinderen in de buurt zijn. Laat NOOIT kinderen of andersvaliden met het apparaat
werken.
- De waterkoker NOOIT onbewaakt achterlaten in de buurt van kinderen, om te voorkomen dat zij
ermee zouden spelen.
- Het apparaat steeds op een vaste ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel zodat het
apparaat niet kan kantelen of schuiven.
- De waterkoker NOOIT in water of enig andere vloeistof onder dompelen. Enkel reinigen met een
vochtige doek.
- Schakel na gebruik het toestel onmiddellijk uit. Verwijder dan pas de stekker uit het stopcontact. Doe
dit ook als het apparaat niet in gebruik is, vooraleer u het reinigt en vooraleer u het verplaatst.
- Laat het toestel volledig afkoelen vooraleer u het reinigt of opbergt.
- NOOIT verlengsnoeren of contactdozen gebruiken, evenals tijdschakelaars of afstandsbedieningen.
Plaats het toestel dichtbij een stopcontact en sluit het rechtstreeks aan.
- NOOIT het apparaat in werking onbewaakt laten. Bijzondere voorzichtigheid is geboden in de
nabijheid van kinderen.
- Gebruik het toestel NOOIT buitenhuis.
- Laat het elektrisch snoer NOOIT over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Het elektrisch snoer NOOIT in de nabijheid van warmtebronnen zoals kookplaten, fornuizen,
verwarming of ovens leggen.
- Het toestel NOOIT gebruiken indien het beschadigd is, gevallen is of een storing vertoont of indien
het snoer of de stekker beschadigd is. Breng het toestel in al deze gevallen onmiddellijk naar uw
verkooppunt of een erkend hersteller.
- NOOIT accessoires gebruiken die niet uitdrukkelijk door de fabrikant toegelaten zijn, dit zou immers
verwondingen tot gevolg kunnen hebben.
- Schakel de waterkoker NOOIT aan als hij leeg is om beschadiging van het verwarmingselement te
vermijden. Vul de waterkoker ook NOOIT boven de maximum wateraanduiding, hij zou kunnen
overlopen.
- Vermijd contact met stoom die uit de tuit komt.
- Giet heet water steeds voorzichtig uit en giet zeker niet te snel om morsen te voorkomen. Wees ook
voorzichtig bij het vullen van de waterkoker als deze nog warm (heet) is.
- Deze waterkoker werkt alleen met de bijgeleverde 360° sokkel.
- Deze waterkoker NOOIT verplaatsen terwijl deze in werking is of met heet water. Zorg er steeds
voor dat het deksel volledig gesloten is als de waterkoker in werking is. U zou zich kunnen
verbranden.
- Het apparaat mag enkel gebruikt worden voor datgene waarvoor het bedoeld is.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
- Controleer of de netspanning van uw toestel (230 Volt) overeenkomt met de netspanning in uw huis.
- Verwijder alle verpakkingen. Reinig dan de onderdelen zoals omschreven in ‘onderhoud en reiniging’
vooraleer u het toestel voor de eerste maal gebruikt.
GEBRUIK
- Om de waterkoker te vullen met water, haalt u deze van de sokkel en opent u het deksel d.m.v. de
ontgrendelingsknop. Sluit het deksel en plaats de waterkoker terug op de sokkel.
OPM: De inhoud is 1,7 Liter. Vul NOOIT boven de maximum of onder de MINIMUM
wateraanduiding. Te weinig water zal de waterkoker vroeger doen uitschakelen dan het kookpunt.
- Steek de stekker in het stopcontact. Plaats de AAN/UIT schakelaar naar boven zodat de
signaallampjes gaan branden. De waterkoker start met opwarmen en schakelt automatisch uit na het
bereiken van het kookpunt.
- Met de aan/uit schakelaar kan de waterkoker ten allen tijde uitgeschakeld worden.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het deksel goed gesloten is en dat de schakelaar vrij is van
belemmeringen.
DROOGKOOKBEVEILIGING
Indien de waterkoker aangeschakeld wordt terwijl er zeer weinig water of geen water in is, dan zal de
waterkoker zich automatisch uitschakelen, dankzij de droogkookbeveiliging. Indien dit gebeurt, laat de
waterkoker dan voldoende afkoelen alvorens opnieuw water te koken.
ONDERHOUD EN REINIGING
- Trek de stekker uit het stopcontact na ieder gebruik. Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Reinig zowel de ketel, als de sokkels als het snoer met een zachte, vochtige doek en gebruik NOOIT
agressieve detergenten.
- De filter bevindt zich in de waterkoker, ter hoogte van de schenktuit. De filter kan eenvoudig
verwijderd worden en dient zorgvuldig afgespoeld te worden.
- Alvorens de waterkoker op te bergen, kan u het snoer onderaan de sokkel oprollen.
ONTKALKING
- De waterkoker dient regelmatig ontkalkt te worden , aangezien mineralen zich zullen vastzetten op de
bodem van de waterkoker. De waterkoker zal hierdoor minder snel worden.
- Gebruik een zachte, vloeibare ontkalker en volg de instructies van deze ontkalker zorgvuldig.
GARANTIEVOORWAARDEN
De garantie loopt vanaf de aankoopdatum en bedraagt 2 jaar en wordt enkel en alleen toegekend na
voorlegging van uw aankoopfactuur.. De garantie vervalt onherroepelijk en onmiddellijk indien de
sapcentrifuge op een wijze anders dan huishoudelijk wordt gebruikt (bv. professioneel)
5
• De waarborg dekt herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische
diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of
fabricagefouten.
• De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
• De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper, zowel het opsturen als het afhalen.
De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen :
• Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
• Bij verkeerd, oneigenlijk of abnormaal gebruik.
• Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
• Bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden.
• Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
NUTTIGE WENKEN
Bij een storing aan het apparaat of bij een beschadiging van het snoer, het toestel zeker niet meer
gebruiken. Wend u onmiddellijk tot uw verkooppunt.
HET APPARAAT IS ONTWORPEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. BIJ
PROFESSIONEEL GEBRUIK VERVALLEN DE GARANTIEVOORWAARDEN.
DEFECTEN EN/OF BESCHADIGINGEN TEN GEVOLGE VAN HET NIET NALEVEN VAN
DE GEBRUIKSAANWIJZING WORDEN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE.
MILIEU
Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
lever het in op een officieel verzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze wijze helpt u om het
milieu te beschermen.
AANSPRAKELIJKHEID
Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit
niet-naleving van alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder
geen enkel beding ten laste worden gelegd van de fabrikant. Bij niet-naleving van deze
veiligheidsvoorschriften vrijwaart de gebruiker van de friteuse, of welke persoon ook die deze
veiligheidsvoorschriften niet heeft nageleefd, de fabrikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant
hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.
6
FR - FRANCAIS
MODE D’EMPLOI
Cette bouilloire est conforme aux normes de sécurité CE.
IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ
- Ne JAMAIS toucher les surfaces chaudes de l’appareil. Uniquement toucher le bouton
marche/arrêt et les touches de commande.
- Cet appareil n’est pas approprié pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec
des capacités fysiques, moteurs ou mentales réduites.
- Ne JAMAIS utiliser la bouilloire sans surveillance. Une grande prudence s'impose,
particulièrement lorsque des enfants sont à proximité. Les enfants ou les personnes handicapées
ne peuvent pas utiliser l'appareil.
- Travaillez uniquement sur une surface sèche, plane et stable pour éviter que l'appareil bascule.
- Ne JAMAIS immerger dans l’eau ou un autre liquide la bouilloire. Uniquement les nettoyer avec un
chiffon humide.
- Débranchez toujours immédiatement l’appareil après usage. Ensuite, retirez la fiche de la prise.
Faites également ceci avant de démonter l'appareil pour le nettoyer, pour le déplacer et quand il n’est
pas en usage.
- Laissez la bouilloire refroidir entièrement avant de la nettoyer ou de la ranger.
- Ne JAMAIS utiliser de rallonge, de prise de table, de minuteur ou de télécommande. Branchez
toujours la bouilloire à une prise directe.
- Surveillez l'appareil durant son exploitation et redoublez de prudence si des enfants sont à proximité.
- Ne JAMAIS utiliser l’appareil en dehors de la maison. Cet appareil est uniquement prévu pour un
usage domestique.
- Ne laissez JAMAIS le cordon pendre sur le côté d'une table ou d’un plan de travail. Tenez-le éloigné
de surfaces chaudes (par exemple plaques de cuisson, fours, etc.).
- Tenez-le éloigné de surfaces chaudes (par exemple plaques de cuisson, fours, etc.).
- N’utilisez JAMAIS des produits agressifs pour nettoyer l’appareil.
- Ne travaillez JAMAIS avec des appareils électroménagers dont le cordon d'alimentation ou la fiche
est endommagé et n’utilisez JAMAIS l’appareil s’il est endommagé, tombé, présente un défaut ou si
le cordon est endommagé. Dans ces cas, retournez l’appareil à votre point de vente ou un centre de
service reconnu.
- Ne JAMAIS utiliser des accessoires qui ne sont pas explicitement admis par le fabriquant, alors
qu’il pourraient causes des blessures.
- Ne JAMAIS brancher la bouilloire si celle-ci est vide pour éviter l’endommagement de l’élément de
chauffe. Ne JAMAIS remplir la bouilloire au dessus du niveau d’eau MAX. car celle-ci pourrait
déborder.
- Evitez le contact avec la vapeur qui échappe du bec verseur.
- Soyez toujours prudent en versant l’eau très chaude. Soyez également prudent en remplissant la
bouilloire lorsqu’elle est encore chaude.
- Cette bouilloire fonctionne uniquement avec son socle 360°.
- Ne JAMAIS déplacer la bouilloire lorsqu’elle fonctionne ou lorsqu’elle est remplie d’eau chaude.
- Assurez-vous que le couvercle soit bien ferme quand la bouilloire est en marche. Si non vous
pourriez vous bruler.
- N’utilisez la bouilloire que pour ce qu’elle est prévue, c’est à dire bouillir de l’eau.
7
AVANT LE PREMIER USAGE
- Contrôlez que la tension réseau de votre appareil (230 Volt) correspond à la tension réseau de
votre domicile.
- Enlevez tous les emballages. Nettoyez ensuite les pièces comme décrit sous ‘Entretien et
nettoyage’ avant le premier usage.
USAGE
- Pour remplir la bouilloire d’eau, enlevez-la du socle et ouvrez le couvercle en pressant le bouton
de déverrouillage. Refermez le couvercle et replacez la bouilloire sur le socle.
- Remarque: la bouilloire a un contenu de 1,7 Litre. Ne JAMAIS remplir la bouilloire au dessus
du niveau d’eau MAX ou en dessous du niveau d’eau MIN. Si vous versez trop peu d’eau, la
bouilloire se débranchera avant d’atteindre le point d’ébulition.
- Mettez la fiche dans la prise. Mettez le levier marche/arrêt en position supérieur. Les lampes
témoins bruleront. La bouilloire commence a chauffer et se déclenche automatiquement quand
le point d’ébulition est atteint. Avec le levier marche/arrêt, vous pouvez arrêter la bouilloire à
tout temps. IMPORTANT: Assurez-vous que le couvercle soit bien ferme et que le levier n’est
pas encombré.
SECURITE CONTRE UTILISATION A VIDE
Si la bouilloire est mise en marche contenant très peu ou pas d’eau, la bouilloire se débranchera
automatiquement grâce à la sécurité contre utilisation à vide. Dans ce cas, laissez refroidir la bouilloire
avant de l’utiliser de nouveau.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
- Débranchez la prise après chaque usage. Laissez refroidir entièrement la bouilloire.
- Nettoyez avec un chiffon humide la bouilloire, le socle et le cordon, sans utiliser de détergents
agressifs.
- Le filtre se trouve à l’intérieur de la bouilloire, à la hauteur du bec verseur. Le filtre est facile à
enlever et doit être rincé soigneusement.
- Avant de ranger la bouilloire, vous pouvez enrouler le cordon en dessous du socle.
DETARTRAGE
- La bouilloire doit régulièrement être détartrée, vu que des minéraux se déposent sur le fond de la
bouilloire. La bouilloire fonctionnera par conséquent moins rapide.
- Utilisez un détartrant liquide, non aggressif et suivez bien les instructions de ce détartrant.
CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie prend cours à la date d’achat et est valable pendant 2 ans et n’est applicable que sur
présentation de votre facture d’achat . La garantie expire irrévocablement et immédiatement si la
bouilloire est utilisée d’une façon autre que domestique (ex. professionnel).
8
• La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par
nos services techniques au cas où le défaut est imputable aux vices de construction, de fabrication ou de
matériel.
• La garantie n’est valable que pour l’utilisateur initial.
• Les frais de port sont, tant à l’aller qu’au retour, à charge de l’acheteur.
Les cas suivants font échoir automatiquement la garantie :
• Un raccordement incorrect, p.e. d’une tension électrique excessive.
• Utilisation ou manipulations anormales ou abusives.
• Entretien insuffisant ou incorrect.
• Toute réparation ou modification par des personnes non mandatées en tant que fabricant.
• Appareils dont les numéros d’identification ont été effacés ou altérés.
CONSEILS UTILS
En cas de dérèglement ou en cas d’endommagement du cordon électrique ou de la bouilloire, ne pas
l’utiliser. Adressez-vous immédiatement à votre point de vente.
CET APPAREIL EST CONCU POUR USAGE DOMESTIQUE. EN CAS D’USAGE
PROFESSIONNEL, LES CONDITIONS DE GARANTIE ECHOIENT AVEC EFFET
IMMEDIAT.
LES DEGATS ET/OU ENDOMMAGEMENTS SUITS AU NON-RESPECT DU MODE
D’EMPLOI FONT EXPIRER LES CONDITIONS DE GARANTIE.
ENVIRONNEMENT
Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit
prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour son recyclage. Vous aiderez, ainsi, à protéger
l’environnement.
RESPONSABILITÉS
Toutes les responsabilités, aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu’envers tous les tiers, qui résulteraient
du non-respect de toutes les prescriptions de sécurité prescrites dans ce mode d’emploi, ne peuvent à
aucune condition être inculpées au fabriquant. En cas de non-respect de ces prescriptions de sécurité,
l’utilisateur de la friteuse, ou toute autre personne ne pas ayant appliqué ces prescriptions de sécurité,
préserve le fabriquant de toutes responsabilités qui de ce fait pourraient être inculpées au fabriquant.
9
GB - ENGLISH
USER MANUAL
This kettle is constructed and assembled in accordance with the European CE safety standards.
IMPORTANT SAFETY PRESCRIPTIONS
- NEVER touch the warm surfaces of the kettle. Only touch the on-off handle and the control
buttons.
- This kettle is not suited to be used by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capacities.
- NEVER leave the kettle unattended especially when children are around. NEVER let
children of disabled persons work with the kettle.
- NEVER leave the kettle unattended especially when children are around. NEVER let children of
disabled persons work with the kettle.
- Always place the kettle on a solid base, such as a kitchen counter or table, so that the kettle won’t
move or turn over.
- NEVER immerse the kettle in water or any other liquid. Only clean the kettle with a damp cloth.
- Switch off the kettle immediately after use. Then remove the plug from the power point. Also
proceed this way when the kettle is not in use, before cleaning and moving.
- Let the kettle cool off entirely before cleaning or storing it.
- NEVER use extension cords, sockets, timers or remote controls. Place the kettle near a power point
and connect it directly.
- DO NOT use the kettle outdoors.
- DO NOT use abrasive cleaning products.
- NEVER let the cord hang over the edge of the table or the counter.
- NEVER place the power supply cord near heat sources such as cookers, heating or ovens.
- NEVER use the kettle when it is damaged or has fallen, when it shows a disturbance or when the
power cord is damaged. In all these cases, please return the kettle to your sales point or to a
registered service point.
- NEVER use accessoires that are not explicitly allowed by the manufacturer, this could cause
injuries.
- NEVER switch on the kettle if it is empty to avoid damages to the heating element. Never fill the
kettle above the MAX water level, as it could overflow.
- Avoid any contact with the steam released through the pouring spout.
- Always pour the hot water cautiously and slowly to avoid spilling. Also be careful filling the kettle
when it is still warm (hot).
- This kettle only functions with its 360° base.
- NEVER move the kettle when it is functioning or filled with hot water. Make sure the lid is well
closed when the kettle is functioning. Otherwise you could get burned.
- The kettle may only be used for what it is meant for, namely boiling water.
10
BEFORE THE FIRST USE
- Check if the mains voltage of your appliance (230 Volt) corresponds with the mains voltage in
your home.
- Remove all packaging. Then clean the parts as described in ‘ Maintenance and cleaning’, before
using the appliance for the first time.
USE
- To fill the kettle with water, take it off the base and open the lid by means of the release button.
Close the lid and place the kettle on the base.
- REMARK: The content of the kettle is 1,7 Liter. Never fill above the MAX or below the MIN
water level. Too little water will make the kettle switch off early.
- Plug in the kettle. Put the on-off handle in upward position so that het control lamps will light
up. The ketlle will start warming up and will automatically switch off when the boiling point has
been reached.
- The kettle can be switched off at all times by means of the on/off handle.
IMPORTANT: make sure the lid is well closed and that the on/off handle cannot be obstructed.
DRY-BOIL SAFETY
If the kettle is switched on containing only little or no water, it will switch off automatically before the
boiling point is reached, thanks to the dry-boil safety. If this should occur, let the kettle cool off entirely
before boiling water again.
MAINTENANCE AND CLEANING
- Unplug the kettle after every use. Let the appliace cool off entirely.
- Clean kettle, base and power cored with a soft, damp cloth. NEVER use abbrasive detergents.
- The filter is located inside the kettle, in front of the pouring spout. This filter can easily be removed
and must be thoroughly rinsed in water.
- Before storing the kettle, you can roll up the power cord underneath the base.
DESCALING
- The kettle needs to be descaled regularly, since minerals will deposit on the bottom of the kettle. The
kettle will function slower consequently.
- Use a soft, liquid descaler and follow its instructions carefully.
GUARANTEE PRESCRIPTIONS
Your guarantee starts on the day of purchase and is valid for 2 years and will only apply after
submitting the purchase invoice. The guarantee will expire irrevocably and immediately when the kettle
is used for purposes other than domestic (i.e. professional).
11
• The guarantee covers every repair and/or replacement free of charge of the parts recognized defective
by our technical department and if the damage is due to faulty manufacture, construction or material.
• The guarantee is only valid for the original user.
• Carriage, both ways, is for the purchaser’s account.
The guarantee expires in the following cases :
• Incorrect connection, e.g. electric voltages.
• Abnormal use, misuse handling, lack of care.
• Modifications or repairs made to the kettle by persons not authorized by us as manufacturer.
• When reference numbers altered or removed.
USEFUL TIPS
In case the above mentioned solutions remain without results, please return your kettle to a certified
reparation centre or to your sales point
DO NOT use the kettle in case of a malfunction of when the power cord is damaged. Please address
your sales point immediately.
THE KETTLE HAS BEEN DESIGNED FOR DOMESTIC USE. THE GUARANTEE
CONDITIONS EXPIRE UPON PROFESSIONAL USE;
DEFECT AND/OR DAMAGES FOLLOWING TO THE NON OBSERVANCE OF THE USER
MANUAL ARE NOT COVERED BY THE GUARANTEE.
ENVIRONMENT
DO NOT throw the kettle away with the normal household waste at the end of its life, but hand
it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the
environment.
LIABILITIES
All liabilities, towards both consumer(s) and third parties, that could result from not observing all the
safety regulations prescribed in this user manual, can under no circumstances be charged to the
manufacturer. In case of non-observation of these safety regulations, the user of the deep fryer, or any
other person not having observed these safety regulations, protects the manufacturer from all
responsibilities that he could be charged with.
12
D - DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG
Dieser Wasserkocher entspricht die Europäischen CE-Sicherheitsnormen.
WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN
- NIEMALS die heißen Oberflächen berühren. Nur den Ein/Aus Hebel und Handgriff berühren.
- Diese Kaffeemachine darf nicht verwendet werden von Personen (auch Kinder) mit reduzierten
physischen, motorischen oder psychischen Kapazitäten.
- NIEMALS den Wasserkocher unbeaufsichtigt lassen wenn Kinder in der Nähe sind. Besondere
Vorsicht ist nötig. NIEMALS Kinder oder gebrechliche Menschen mit dem Gerät arbeiten lassen.
- Arbeiten Sie nur auf trockenen, waagerechten Ebenen und festen Arbeitsflächen, die unter dem
Gewicht des Geräts nicht kippen oder verschieben.
- NIEMALS den Wasserkocher in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Nur reinigen mit
einem feuchten Tuch.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Wasserkocher
beendet haben, bevor Sie das Gerät zur Reinigung zerlegen und wenn Sie den Wasserkocher
aufräumen
- Lassen Sie den Wasserkocher immer komplett abkühlen bevor Reinigung und Aufräumung.
- Arbeiten Sie NIEMALS mit dem Wasserkocher wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- NIEMALS Verlängerungskabel, Tischsteckdose, Zeitschalter oder Fernbedienungen verwenden.
Schließen Sie den Wasserkocher immer nur mit dem Netzkabel direkt an eine Wandsteckdose an.
- Verwenden Sie keine aggressive Reinigungsmittel.
- NIEMALS den Wasserkocher außer Hause gebrauchen.
- NIEMALS das Netzkabel über die Tisch- oder Tresenkante hängen lassen.
- Halten Sie das Netzkabel immer von heißen Oberflächen (zum Beispiel Kochplaten, Ofen) entfernt.
- NIEMALS das Gerät gebrauchen wenn es beschädigt oder gefallen ist, wenn es eine Störung zeigt
oder wenn die Schnur oder den Stecker beschädigt ist. In diesen Fällen das Gerät sofort an Ihre
Verkaufspunkt retournieren oder an eine anerkannte Servicestelle.
- NIEMALS Zubehöre anwenden die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet sind. Dies könnte
Verletzungen verursachen.
- NIEMALS den Wasserkocher einschalten wenn er (fast) leer ist, um Beschädigungen an das
Heizelement zu vermeiden. Der Wasserkocher NIEMALS über das MAX Wasserniveau füllen, da er
dann überfließen könnte.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem heißen Dampf dem vom Ausgießer freikommt.
- Gießen Sie das heiße Wasser immer vorsichtig und langsam aus, damit nicht zu kleckern. Vorsicht
beim Füllen des Wasserkocher wenn dieser noch warm ist.
- Dieser Wasserkocher wirkt nur mit seinem 360° Sockel.
- Dieser Wasserkocher NIEMALS umstellen wenn er in Betrieb ist oder gefüllt ist mit heißem Wasser.
Achten Sie darauf dass den Deckel gut geschlossen ist wenn der Wasserkocher in Betrieb ist, damit
Brandwunden zu vermeiden.
- Der Wasserkocher darf nur verwendet werden für dasjenige er bestimmt ist, nämlich Wasser kochen.
13
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
- Kontrollieren Sie ob die Netzspannung Ihres Gerät (230 Volt) übereinstimmt mit der Netzspannung
Ihrem Haus.
- Alle Verpackungen entfernen. Dann die Bestandteile reinigen wie beschrieben in ‘Pflege und
Reinigung’, vor dem ersten Gebrauch.
ARBEITEN MIT DEM WASSERKOCHER
- Um der Wasserkocher zu füllen, dieser vom Sockel entfernen und der Deckel öffnen mittels dem
Entrieglungsknopf. Der Wasserkocher füllen, der Deckel schließen und wieder auf den Sockel
stellen.
BEMERKUNG: Inhalt des Wasserkocher beträgt 1,7 Liter. NIEMALS den Wasserkocher über das
MAX oder unter das MIN Wasserniveau füllen. Der Wasserkocher schaltet aus wenn es zu wenig
Wasser gibt.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Drücken Sie den Ein/Aus Hebel nach oben sodass die
Kontrolllämpchen brennen. Der Wasserkocher fängt an zu wärmen und schaltet automatisch aus
beim Erreichen des Kochpunkt.
- Mit dem Ein/Aus Hebel kann der Wasserkocher immer ausgeschaltet werden.
WICHTIG: Versichern Sie sich dass der Deckel gut geschlossen ist und dass der Hebel nicht
behindert wird.
SCHUTZ GEGEN TROCKEN AUFWÄRMEN
Wenn der Wasserkocher eingeschaltet wird mit nur sehr wenig oder kein Wasser, wird der
Wasserkocher automatisch ausschalten. In diesem Fall, den Wasserkocher komplett abkühlen lassen
bevor es wieder in Betrieb zu stellen.
PFLEGEN UND REINIGEN
- Der Stecker aus die Steckdose ziehen nach jedem Gebrauch. Das Gerät komplett abkühlen lassen.
- Reinigen Sie den Wasserkocher, Sockel und Schnur mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden
Sie NIEMALS aggressive Reinigungsmittel.
- Der Filter befindet sich im Wasserkocher, in Höhe der Ausgießer. Dieser Filter kann einfach
rausgenommen und sollte gut abgespült werden.
- Bevor Aufräumung können Sie die Schnur unter den Sockel aufrollen.
ENTKALKUNG
- Der Wasserkocher sollte regelmäßig entkalkt werden, da Mineralien sich ablagern auf den Boden des
Wasserkochers. Der Wasserkocher wird hierdurch langsamer arbeiten.
- Verwenden Sie zur Entkalkung einen weichen, flüssigen Entkalkungsprodukt und beachten Sie genau
die Instruktionen.
14
GARANTIEBEDINGUNGEN
Die Garantie beginnt mit dem Ankaufstag und belauft sich auf 2 Jahre und gilt nur nach Vorlage Ihrer
Ankaufsrechnung. Die Garantie verfallt unwiderruflich und sofort wenn der Wasserkocher für Zwecke
anders als haushaltlich angewandt wird (z.B. professionell).
• Die Garantie deckt Reparatur und/oder Ersatz aller Teile, die von unserer technischen Abteilung als
Konstruktions-, Material- und Fabrikationsfehler anerkannt werden.
• Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer.
• Die Portokosten für den Hin- und Rückversand gehen zu Lasten des Käufers.
Die Garantie Die Garantie entfällt automatisch bei :
• Einem nicht korrekten Anschluß, z.B. übermäßig starke Netzspannungsschwankungen.
• Nicht normaler oder zweckwidriger Nutzung oder Behandlung.
• Fehlende oder mißbräuchliche Pflege.
• Geräte, die von nicht autorisierten Personen, verändert oder repariert wurden.
• Geräte, deren Kennnummern beseitigt oder verändert wurden.
PRAKTISCHE HINWEISE
Falls Beschädigung der Schnur oder einer Panne am Gerät sollen Sie es sicherlich nicht mehr
gebrauchen. Wenden Sie sich an Ihren Verkäufer.
DAS GERÄT IST FÜR HAUSHALTLICHEN GEBRAUCH KONZIPIERT. BEI
PROFESSIONELLEM GEBRAUCH IST DIE GARANTIE UNMITTELBAR HINFÄLLIG.
DIE GARANTIE DECKT KEINE DEFEKTE UND/ODER BESCHÄDIGUNGEN INFOLGE
NICHT FOLDEN DES GEBRAUCHSANWEISUNG.
UMWELTSCHUTZ
Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie die Umwelt zu
schonen.
HAFTPFLICHTEN
Alle Haftpflichten, hinsichtlich Verbraucher und Dritten, die sich ergeben könnten aus das nicht
Nachkommen von allen in dieser Gebrauchsanweisung vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften,
können keinesfalls zu Lasten des Fabrikanten gehen. Bei Nicht-Befolgung dieser
Sicherheitsvorschriften, schützt der Benutzer der Fritteuse, oder andere Personen die diese
Sicherheitsvorschriften nicht nachgekommen sind, den Fabrikant gegen alle Haftpflichten die Ihm zu
Lasten gelegt werden können.
15
J. van RATINGEN NV
Industriezone Kiewit
Stadsheide 11
B-3500 Hasselt
E-mail : info@vanratingen.com - www.vanratingen.com
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising