SPEEDLINK SL-8271-BK speaker set

SPEEDLINK SL-8271-BK speaker set
CAUTION
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska användas inomhus som högtalare och anslutas till en dator eller någon annan audiokälla. Jöllenbeck GmbH
tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten
använts för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Produkten måste anslutas till ett eluttag som sitter i närheten och är lättåtkomligt. Strömtillfrslen är bara helt bruten till produkten om
kontakten dragits ut.
Undgå høreskader
Information om funktionsstörningar
Overensstemmelseserklæring:
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du når den snabbast genom vår webbsida
www.speedlink.com. Alternativt kan du skicka ett e-brev till [email protected]
RISK OF ELECTRIC
Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen til en computer eller en anden lydkilde og anvendelsen i lukkede rum.
Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt
anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
Ved denne enhed bør stikdåsen være placeret i nærheden og let tilgængeligt. Enheden er først fuldstændigt adskilt fra strømforsyningen, hvis netstikket er trukket ud.
Undvik hörselskador
AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan leda till hörselskador. Kontrolelra alltid volyminställningen innan du kopplar på apparaten
och undvik för hög volym.
GRAVITY X-XE
DK
Bestemmelsesmæssig anvendelse
PLUG IN
VOLUME
Connect the remote
SHOCK
Connect the SATELLITES
DO NOT OPEN !
Giv agt: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang tidsperiode, kan det føre til permanente høreskader. Kontroller før hver
anvendelse den indstillede lydstyrke og undgå for høje niveauer.
power on
TREBLE
CAUTION
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølgeafladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til
forstyrrende enheder.
adjust sound
VOLUME
SHOCK
DO NOT OPEN !
RISK OF ELECTRIC
SHOCK
Teknisk support
TREBLE
TREBLE
BASS
Niniejszy produkt jako głośnik nadaje się wyłącznie do podłączania do komputera lub innego podobnego źródła dźwięku i może być
użytkowany wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
produktu lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez
producenta użytkowania produktu.
W przypadku tego urządzenia gniazdo elektryczne powinno znajdować się w pobliżu i powinno być łatwo dostępne. Urządzenie jest
całkowicie odłączone od zasilania, gdy wtyk jest wyjęty z gniazda.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
UWAGA: Długotrwałe słuchanie przy dużym poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Przed każdym
użyciem sprawdź ustawiony poziom głośności i unikaj zbyt dużej głośności.
Zgodność
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W
takim wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić się do naszej pomocy technicznej, z która najszybciej można
skontaktować się przez naszą stronę internetową www.speedlink.com. Alternatywnie można wysłać wiadomość e-mail na adres
[email protected]
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je určen pouze jako reproduktor pro připojení k počítači nebo podobnému zařízení
a pro použití v uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé
v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly
uvedeny výrobcem.
U tohoto zařízení by měla být zásuvka nainstalována v jeho blízkosti a měla by být snadno přístupná. Přístroj je kompletně odpojen
od proudu až vytažením síťové zástrčky ze zásuvky.
Zabránění poškození sluchu
POZOR: Dlouhodobý poslech za vysokých úrovních hlasitosti může způsobit trvalé poškození sluchu. Před každým použitím zkontrolujte nastavení hlasitosti a zamezte příliš vysoké hladině hlasitosti.
HU
Rendeltetésszerű használat
A termék számítógépre vagy más hangforrásra csatlakoztatva hangszóróként működik és zárt helyiségben használható.
A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy személyi sérülésért, ha az figyelmetlen,
szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
A készülék közelében legyen könnyen elérhető dugaszoló aljzat. A készüléket csak akkor van áramtalanítva, ha kihúztuk a
csatlakozót.
GR
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή ήχου και για τη χρήση σε κλειστούς
χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Σε αυτή τη συσκευή πρέπει η πρίζα να βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Αυτή η συσκευή αποσυνδέεται από το
ρεύμα πλήρως, όταν αποσυνδέεται το βύσμα δικτύου.
Αποφυγή βλαβών στην ακοή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη στην ακοή. Ελέγχετε πριν από
κάθε χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε πολύ δυνατές εντάσεις.
Συμμόρφωση
Pod vlivem silně statických, elektrických, vysocefrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k
omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά
τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Technický suport
Τεχνική υποστήριξη
Konformita
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
našich webových stránek www.speedlink.com . Případně jej kontaktujte e-mailem [email protected]
FI
POWER
ON
1.Anslut subwooferns strömkabel till ett eluttag (220-240V, 50/60Hz ~).
2.Koppla fjärren till högtalarsystemet med medföljande kabel: Sätt den svarta 3,5mm telepluggen i det bakre lediga
OFF
uttaget på kabelfjärren och den gröna änden i ingången på subwoofern (AUDIO INPUT). Koppla sedan fjärren till
en PC: Sätt den gröna kontakten på den fasta fjärrkontrollkabeln i audioutgången (oftast grön) och den svarta i
ljudkortets mikrofoningång (oftast rosa).
Du kan också ansluta ett headset, ett par hörlurar eller en mikrofon till fjärrkontrollen. Då kommer det inget ljud genom
högtalarna. Om du vill ansluta ytterligare en audiokälla, t ex en MP3-spelare, till fjärren istället för en mikrofon sätter
du fjärrkontrollens svarta kontakt i datorns Line-In-ingång (oftast blå).
OFF
AC 230V~50Hz 50W
PL
HU
1.Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda elektrycznego (220-240V, 50/60Hz ~).
1.Dugja a mélysugárzó csatlakozóját egy dugaszoló aljazatba (220-240 V, 50/60 Hz ~).
2.Forbind bordfjernbetjeningen via det vedlagte kabel med højtalersystemet: Stik et af begge 3,5-mm-jackstik i
kabelfjernbetjeningens bageste ledige bøsning og det andet i subwooferens indgangsbøsning („AUDIO INPUT“).
Forbind bordfjernbetjeningen med computeren: Stik det grønne stik fra fjernbetjeningens kabel i lydudgangen (ofte
grønt) og det sorte stik ind i lydkortets mikrofonindgang (ofte lyserød).
2.Podłącz pilota zdalnego sterowania i dołączony kabel do systemu głośnikowego -podłącz czarny wtyk minijack 3,5mm do tylnego wolnego gniazda pilota zdalnego sterowania, zielony koniec do gniazda wejściowego
subwoofera („AUDIO INPUT“). Teraz połącz pilota zdalnego sterowania z komputerem -podłącz zielony wtyk
zainstalowanego na stałe kabla pilota zdalnego sterowania do wyjścia audio (najczęściej zielone), a czarny wtyk do
wejścia mikrofonowego (najczęściej różowe). Do pilota zdalnego sterowania można podłączyć dodatkowo zestaw
słuchawkowy; głośniki zostają wówczas odłączone. Jeśli zamiast mikrofonu chcesz podłączyć do pilota drugie
źródło dźwięku, np. odtwarzacz mp3, podłącz czarny wtyk pilota zdalnego sterowania do wejścia Line-in komputera
(najczęściej niebieskie).
2.Csatlakoztassa az asztali távirányítót a mellékelt kábellel a hangfalrendszerhez: dugja a fekete 3,5 mm-es jack dugót
a vezetékes távirányító hátsó szabad aljzatába, a zöld végét a mélysugárzó bemeneti aljzatába („AUDIO INPUT“).
Csatlakoztassa az asztali távirányítót a számítógéppel: dugja a fixen beszerelt távirányítókábel zöld csatlakozóját az
audió kimenetbe (általában zöld) és a fekete csatlakozót a hangkártya mikrofon bemenetébe (általában rózsaszín).
Du kan desuden tilslutte et headset eller en hovedtelefon og en mikrofon på fjernbetjeningen, højtaleren slukkes så.
Hvis du i stedet for mikrofonen ønsker at tilslutte en anden lydkilde til fjernbetjeningen, f.eks. en MP3-afspiller, sætter
du det sorte stik ind computerens Line-In-indgang (ofte blå).
3.Podłącz satelity do subwoofera – podłącz oba wtyki cinch/RCA satelitów do odpowiednich gniazd wyjściowych
subwoofera – czerwony do prawego, biały do lewego kanału.
3.Csatlakoztassa a szatelithangfalat a mélysugárzóra: dugja be a szatelitek mindkét cinch-/RCA csatlakozóját a
mélysugárzó megfelelő kimeneti aljzatába, a pirosat a jobba, a fehéret pedig a bal csatornába.
4.Ställ först in en låg volym på fjärrkontrollen och subwoofern. Sätt sedan på systemet (POWER på läge ON).
4.Indstil fjernbetjeningens lydstyrkeregulering og subwooferen først til lav lydstyrke. Tænd så for systemet
(„POWER“ til „ON“).
4.Ustaw regulator głośności pilota zdalnego sterowania i subwoofera początkowo na niską głośność.Następnie włącz
system („POWER“ na „ON“).
4.Állítsa először a távirányító és a mélysugárzó hangerőszabályzóját alacsony fokozatra. Ezután kapcsolja be a
rendszert („POWER“ „ON“-ra).
5.Start nu afspilningen på din PC og tilpas lydstyrken og bassen via reguleringen.
5.Rozpocznij odtwarzanie w komputerze i ustaw odpowiednio poziom tonów wysokich i niskich.
5.Indítsa el számítógépe hanglejátszását és igazítsa be a szabályzóval a hangerőt, valamint a magas hangokat és
basszusokat.
5.Starta uppspelningen på din PC och anpassa volym, diskant och bas med reglagen.
Quick Install Guide
Vers. 1.0
A távirányítóra egy headsetet vagy fejhallgatót, ill. mikrofont csatlakoztathat, a hangszóró ekkor kikapcsol. Ha a
mikrofon helyett második hangforrást, pl. MP3 lejátszót szeretne csatlakoztatni a távirányítóra, dugja a távirányító
fekete csatlakozóját számítógépe line-in bemenetébe (általában kék).
3.Tilslut nu satellithøjtalerne til subwooferen: Sæt begge cinch-/RCA-stik fra satellitterne ind i de tilsvarende
udgangsbøsninger af subwooferen – rød til den højre og hvis til den venstre kanal.
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση
μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com. Εναλλακτικά επικοινωνήστε μέσω E-Mail στη διεύθυνση [email protected]
NO
CZ
GR
1.Zastrčte napájecí kabel subwooferu do zásuvky (220-240 V, 50/60 Hz ~).
1.Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ σε μια πρίζα (220-240V, 50/60Hz ~).
1.Liitä subwooferin virtajohto pistorasiaan (220-240V, 50/60Hz ~).
1.Koble subwooferens strømledning til en stikkontakt (220-240V, 50/60Hz ~).
2.Stolní dálkové ovládání zapojte přiloženým kabelem do systému reproduktorů: Černou
2.Συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο μέσω του εσώκλειστου καλωδίου με το σύστημα ηχείων: Εισάγετε το μαύρο
βύσμα 3,5 χιλ. στην πίσω ελεύθερη υποδοχή του τηλεχειριστηρίου καλωδίου, το πράσινο άκρο στην υποδοχή εισόδου
του υπογούφερ („AUDIO INPUT“). Τώρα συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με τον Η/Υ: Εισάγετε το πράσινο
βύσμα του σταθερά εγκατεστημένου καλωδίου τηλεχειριστηρίου στην έξοδο ήχου (τις περισσότερες φορές πράσινο)
και το μαύρο βύσμα στην είσοδο μικροφώνου της κάρτας ήχου (τις περισσότερες φορές ροζ).
Στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να συνδέσετε επιπλέον ακουστικά με μικρόφωνο ή απλά ακουστικά και ένα μικρόφωνο,
η έξοδος ηχείων απενεργοποιείται τότε. Εάν θέλετε να συνδέσετε στο τηλεχειριστήριο αντί ενός μικροφώνου μια
δεύτερη πηγή ήχου ή και μια συσκευή αναπαραγωγής MP3, εισάγετε το μαύρο βύσμα του τηλεχειριστηρίου στην
είσοδο Line-In του Η/Υ σας (τις περισσότερες φορές μπλε).
2.Liitä pöytäkaukosäädin mukana tulevalla johdolla kaiutinjärjestelmään: Liitä musta 3,5 mm:n jakkipistoke
johtokaukosäätimen taaempaan vapaaseen liitäntään, vihreä pää subwooferin tuloliitäntään („AUDIO INPUT“).
Liitä nyt pöytäkaukosäädin tietokoneeseen: Liitä kiinteästi asennetun kaukosäätöjohdon vihreä pistoke äänikortin
audiolähtöön (yleensä vihreä) ja musta pistoke mikrofonituloon (yleensä vaaleanpunainen).
2.Koble bordfjernkontrollen til høyttalersystemet med den medfølgende ledningen: Stikk den svarte 3,5-mm
jackkontakten inn i den bakerste ledige boksen på kabelfjernkontrollen, den grønne enden inn i inngangsboksen på
subwooferen („AUDIO INPUT“). Så kobler du bordfjernkontrollen til PC-en: Stikk det grønne støpselet på den fast
installerte fjernkontrollkabelen inn i Audio-utgangen (ofteste grønn) og det svarte støpselet i mikrofon-inngangen på
lydkortet (oftest rosa).
Unngå hørselsskader
Yhteensopivuus
Konformitet
Do dálkového ovládání můžete také dodatečně zapojit headset nebo sluchátka a mikrofon, reproduktory se pak
vypnou. Chcete-li místo mikrofonu zapojit do dálkového ovládání jiný zdroj zvuku, jako je například MP3 přehrávač,
pak zastrčte černou zástrčku dálkového ovládání do Line-In vstupu Vašeho PC (většinou modrý).
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com kautta. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä sähköpostitse [email protected]
AC 230V~50Hz 50W
3.Anslut satellithögtalarna till subwoofern: Sätt satellithögtalarnas båda cinch/RCA-kontakter i motsvarande utgångar på
subwoofern – den röda fr höger och den vita för vänster kanal.
Kuulovammojen välttäminen
Tekninen tuki
AC IN
1.Sæt subwooferens strømkabel ind i stikdåsen (220-240V, 50/60Hz ~).
AC 230V~50Hz 50W
3.3,5mm západkovou zdířku zastrčte do zadní volné zdířky kabelového dálkového ovládaní, zelený konec zastrčte do
vstupní zdířky subwooferu („AUDIO INPUT“). Nyní zapojte stolní dálkové ovládání do PC: Zelenou zástrčku napevno
instalovaného kabelu dálkového ovládání zastrčte do audio vstupu (většinou zelený) a černou zástrčku zastrčte do
vstupu pro mikrofon soundkarty (většinou růžový).
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
OFF
DK
SE
Forskriftsmessig bruk
HUOMIO: Kovien äänenvoimakkuuksien pitkäaikainen kuuntelu voi johtaa pysyviin kuulovaurioihin. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus ennen jokaista käyttöä ja vältä liian korkeaa tasoa.
AUDIO INPUT
POWER
ON
AC IN
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu kaiuttimeksi tietokoneeseen tai muuhun äänilähteeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck
GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Tällä laitteella pistorasian tulisi sijaita lähellä ja helppopääsyisessä paikassa. Tämä laite on irrotettu virrasta täysin vasta, kun verkkopistoke on irrotettu.
AC IN
CLICK
AUDIO INPUT
Megfelelőség
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon
www.speedlink.com keresztül érhet el. Máskülönben e-mailben is fordulhat hozzánk: [email protected]
POWER
ON
220-240V
50/60Hz ~
FIGYELEM: A hosszú ideig magas hangerőn történő zenehallgatás tartós halláskárosodást okozhat. Használat előtt mindig
ellenőrizze a hangerőt és kerülje a magas zajszintet.
Műszaki támogatás
SOUND OUTPUT
AUDIO INPUT
Halláskárosodás elkerülése
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a
távolságot a zavaró készülékekhez.
BASS
SOUND OUTPUT
SOUND OUTPUT
PL
VOLUME
DO NOT OPEN !
BASS
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
SL-8271-BK
CAUTION
RISK OF ELECTRIC
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du finder på vores webside www.speedlink.com.
Alternativ kan du kontakte os via e-mail til [email protected]
2.1 SUBWOOFER SYSTEM
Dette produktet er egnet som høyttaler for tilkobling til en datamaskin eller en annen lydkilde og for bruk innendørs. Jöllenbeck
GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet
utover det som er angitt fra produsenten.
For dette apparatet må det befinne seg en stikkontakt i nærheten som er lett tilgjengelig. Dette apparatet er ikke helt skilt fra strømmen før støpselet er trukket ut.
ADVARSEL: Lang tids lytting på høyt volum kan føre til varige hørselsskader. Kontroller det innstilte volumet før hver bruk, og unngå
for høyt nivå.
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
www.speedlink.com. Alternativt kan du ta kontakt med dem via e-post til [email protected]
4.Připojte satelitní reproduktory se subwooferem: Zastrčte obě zástrčky Cinch-/RCA satellitů do příslušné výstupní
zdířky subwooferu – červená pro pravý, bílá pro levý kanál.
5.Nastavte ovládání hlasitosti dálkového ovládání a subwooferu nejdříve na nejnižší stupeň. Poté systém zapněte
(„POWER“ na „ON“).
6.Nyní spusťte reprodukci zvuku na vašem PC a ovladačem nastavte hlasitost, výšky a basy.
3.Συνδέστε τα ηχεία με δορυφόρους στο υπογούφερ: Εισάγετε τα δύο βύσματα Cinch/RCA των δορυφόρων στις
αντίστοιχες υποδοχές εξόδου του υπογούφερ - κόκκινο για το δεξιό, λευκό για το αριστερό κανάλι.
4.Θέστε το ρυθμιστή έντασης του τηλεχειριστηρίου και του υπογούφερ πρώτα στη χαμηλότερη βαθμίδα. Στη συνέχεια
ενεργοποιήστε το σύστημα („POWER“ στο „ON“).
5.Τώρα εκκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στον Η/Υ σας και προσαρμόστε την ένταση καθώς και τα πρίμα και μπάσα
μέσω των ρυθμιστών.
FI
Kaukosäätimeen voidaan lisäksi liittää kuulokemikrofonit tai kuuloke ja mikrofoni, silloin kaiutintoisto sammutetaan.
Jos haluat liittää kaukosäätimeen mikrofonin sijaan toisen äänilähteen, kuten esim. MP3-soittimen, liitä
kaukosäätimen musta pistoke tietokoneesi Line-In-tuloon (yleensä sininen).
3.Liitä satelliittikaiutin subwooferiin: Liitä satelliitin molemmat Cinch-/RCA-pistokkeet subwooferin vastaaviin
lähtöliitäntöihin – punainen oikealle, valkoinen vasemmalle kanavalle.
4.Säädä kaukosäätimen ja subwooferin äänenvoimakkuuden säädin aluksi alhaiselle tasolle. Kytke sitten järjestelmä
päälle („POWER“ asentoon „ON“).
5.Käynnistä nyt äänentoisto tietokoneeltasi ja sovita äänenvoimakkuus sekä korkeat ja bassoäänet säätimellä.
NO
Du kan i tillegg koble et headset eller høretelefoner og en mikrofon til fjernkontrollen, høyttalereffekten blir da slått av.
Ønsker du å koble til en ekstra lydkilde til fjernkontrollen istedenfor en mikrofon, f.eks. en MP3-spiller, stikker du det
svarte støpselet på fjernkontrollen inn i Line-In-inngangen på PC-en (oftest blå).
3.Koble satellitthøyttalerne til subwooferen: Stikk begge Cinch-/RCA-støpslene til satellitten inn i tilsvarende
utgangsbokser på subwooferen – rød for den høyre, hvit for den venstre kanalen.
4.Still volumbryteren til fjernkontrollen og subwooferen først inn på et lavt nivå. Slå deretter systemet på
(„POWER“ til „ON“).
5.Start nå lydgjengivelsen på PC-en din og tilpass volumet samt diskant og bass med bryterne.
©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK®, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners.
Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained
herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
Intended use
PLUG IN
CAUTION
CONNECT THE
REMOTE
CONNECT THE SATELLITES
POWER ON
This product is only intended as a speaker system for connecting to a computer or other audio source, and is designed for indoor
use only. Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless,
improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.
Place this device near an AC outlet that is easily accessible. This device will only be completely disconnected from the mains once
it has been unplugged.
ADJUST SOUND
RISK OF ELECTRIC
SHOCK
VOLUME
Avoiding hearing damage
DO NOT OPEN !
CAUTION
CAUTION
RISK OF ELECTRIC
VOLUME
SHOCK
TREBLE
DO NOT OPEN !
RISK OF ELECTRIC
VOLUME
SHOCK
DO NOT OPEN !
TREBLE
TREBLE
BASS
BASS
DE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist als Lautsprecher für den Anschluss an einen Computer oder eine andere Soundquelle und die Verwendung in
geschlossenen Räumen geeignet. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen
von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck
entsprechender Verwendung des Produkts.
Bei diesem Gerät sollte sich die Steckdose in der Nähe befinden und leicht zugänglich sein. Dieses Gerät ist erst vollständig vom
Strom getrennt, wenn der Netzstecker gezogen ist.
PLEASE NOTE: Listening to audio for extended periods at loud volume levels may cause permanent hearing damage, so check
the volume level that has been set on the volume control each time before using the project, and avoid listening to audio at a high
volume level.
Vermeidung von Hörschäden
Declaration of Conformity
Konformität
Technical support
Technischer Support
Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations,
mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try increasing the distance from the devices causing
the interference.
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website:
www.speedlink.com. Alternatively, you can email them at: [email protected]
ACHTUNG: Langes Hören hoher Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die
eingestellte Lautstärke und vermeiden Sie zu hohe Pegel.
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen,
Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie
in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über
unsere Webseite www.speedlink.com erreichen. Alternativ kontaktieren Sie ihn per E-Mail an [email protected]
SOUND OUTPUT
BASS
SOUND OUTPUT
SOUND OUTPUT
AUDIO INPUT
POWER
ON
AC IN
CLICK
220-240V
50/60Hz ~
AUDIO INPUT
AUDIO INPUT
OFF
POWER
ON
POWER
ON
AC 230V~50Hz 50W
DE
OFF
AC 230V~50Hz 50W
2.Now plug the desktop remote into the subwoofer using the accompanying cable: plug the black 3.5mm jack plug into the socket on the back of
the desktop remote, and plug the green jack plug on the other end of the cable into the AUDIO INPUT socket on the subwoofer. Now connect
the desktop remote to the PC: plug the green connector on the cable wired into the desktop remote into the speaker output socket (usually
green), and the black connector into the sound card’s microphone input socket (usually pink).
You can also connect a headset, or headphones and a microphone, to the desktop remote; doing this deactivates the sound to the speakers.
If you’d like to connect a second audio source, such as an MP3 player, to the desktop remote instead of a microphone, plug the desktop
remote’s black connector into your PC’s Line-In socket (usually blue).
FR
AC 230V~50Hz 50W
NL
1.Schließen Sie das Stromkabel des Subwoofers an eine Steckdose an (220-240 V, 50/60 Hz ~).
1.Raccordez le câble d’alimentation du subwoofer à une prise de courant (220-240 V, 50/60 Hz ~).
1.Steek de stekker van de voedingskabel van de subwoofer in een stopcontact (220-240V, 50/60Hz ~).
2.Verbinden Sie die Tischfernbedienung über das beiliegende Kabel mit dem Lautsprechersystem: Stecken Sie den schwarzen
3,5-mm-Klinkenstecker in die hintere freie Buchse der Kabelfernbedienung, das grüne Ende in die Eingangsbuchse des Subwoofers
(„AUDIO INPUT“). Nun verbinden Sie die Tischfernbedienung mit dem PC: Stecken Sie den grünen Stecker des fest installierten
Fernbedienungskabels in den Audio-Ausgang (meist grün) und den schwarzen Stecker in den Mikrofon-Eingang der Soundkarte (meist rosa).
2.Reliez la télécommande de table au système d’enceintes à l’aide du câble fourni : insérez le connecteur jack noir 3,5 mm dans la prise arrière
libre de la télécommande filaire et l’extrémité verte dans la prise entrée du subwoofer (« AUDIO INPUT »). Reliez ensuite la télécommande de
table à l’ordinateur : raccordez la fiche verte du câble fixe de la télécommande à la sortie audio (généralement verte) et la fiche noire à l’entrée
microphone (généralement rose) de la carte son.
An der Fernbedienung können Sie zusätzlich ein Headset oder einen Kopfhörer und ein Mikrofon anschließen, die Lautsprecherausgabe wird
dann abgeschaltet. Möchten Sie statt eines Mikrofons eine zweite Soundquelle an der Fernbedienung anschließen, etwa einen MP3-Spieler,
stecken Sie den schwarzen Stecker der Fernbedienung in den Line-In-Eingang Ihres PCs (meist blau).
Vous pouvez de plus raccorder à la télécommande un combiné casque-micro ou un casque et un microphone ; dans ce cas, la sortie par les
enceintes est désactivée. Si au lieu d’un microphone, vous souhaitez raccorder une deuxième source sonore à la télécommande (par exemple
un lecteur MP3), reliez la fiche noire de la télécommande à l’entrée Line-In de votre ordinateur (généralement bleue).
2.Sluit de afstandsbediening met de bijgeleverde kabel aan op het luidsprekersysteem: Steek de zwarte 3,5mm jackplug in de achterste
vrije ingang van de afstandsbediening en de groene in de ingang van de subwoofer („AUDIO INPUT“). Sluit nu de afstandsbediening aan
op de pc: steek de groene stekker van de kabel van de afstandsbediening in de audio-uitgang (meestal groen) en de zwarte stekker in de
microfooningang van de geluidskaart (meestal roze). U kunt vervolgens een headset of een hoofdtelefon aansluiten op de afstandsbediening,
de luidsprekers worden dan uitgeschakeld. Als u in plaats van een microfoon een tweede geluidsbron op de afstandsbediening aansluit,
bijvoorbeeld een MP3-speler, steek dan de zwarte stekker van de afstandsbediening in de Line-In-ingang van de pc (meestal blauw).
3.Now plug the satellite speakers into the subwoofer: plug each of the satellites’ two phono connectors into the relevant output sockets on the
subwoofer – red for right, white for the left channel.
3.Schließen Sie die Satellitenlautsprecher an den Subwoofer an: Stecken Sie die beiden Cinch-/RCA-Stecker der Satelliten in die
entsprechenden Ausgangs-Buchsen des Subwoofers – rot für den rechten, weiß für den linken Kanal.
4.Now set the volume level on the remote and the subwoofer to their lowest levels. Following that, switch the system on (set POWER to ON).
4.Stellen Sie die Lautstärkeregler der Fernbedienung und des Subwoofers zunächst auf eine niedrige Stufe. Schalten Sie anschließend das
System ein („POWER“ auf „ON“).
5.Now playback audio on your PC and adjust the volume as well as treble and bass levels to suit using the controllers on the front of the
subwoofer.
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme système d’enceintes dans des locaux fermés en le raccordant à un
ordinateur ou à une autre source sonore. La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du
produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions
données par le fabricant.
La prise de courant doit se trouver à proximité et être aisément accessible. Cet appareil n’est complètement hors tension que
lorsque la fiche secteur est débranchée.
Lésions auditives
OFF
1.Plug the subwoofer’s power cable into an AC outlet (220-240V, 50/60Hz ~).
AC IN
AC IN
EN
FR
Utilisation conforme
5.Starten Sie nun die Soundwiedergabe an Ihrem PC und passen Sie die Lautstärke sowie Höhen und Bässe über die Regler an.
3.Reliez les satellites au subwoofer : raccordez les deux fiches cinch/RCA des satellites aux sorties correspondantes sur le subwoofer – rouge
pour le canal de droite, blanche pour le canal de gauche.
4.Baissez le volume sur la télécommande et sur le subwoofer. Puis allumez le système en amenant l’interrupteur « POWER » sur « ON ».
3.Sluit de satellietluidsprekers aan op de subwoofer: steek de beide Cinch-/RCA-stekkers van de satellieten in de desbetreffende uitgangen van
de subwoofer – rood voor het rechter-, wit voor het linkerkanaal.
4.Draai het volume op de afstandsbediening en de subwoofer in eerste instantie helemaal dicht. Schakel het systeem in („POWER“ op „ON“).
5.Start de geluidsweergave op de pc en pas het volume en hoge tonen en lage tonen aan met de regelaars.
5.Lancez la lecture audio sur votre ordinateur et ajustez le volume, les aiguës et les basses à l’aide des boutons de réglage.
ATTENTION : l’écoute prolongée à haut volume peut entraîner des lésions auditives durables. Vérifiez le réglage du volume avant
chaque utilisation et évitez les volumes trop élevés.
Conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence intenses (installations radio, téléphones mobiles, décharges
de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement de l’appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d’éloigner les
appareils à l’origine des perturbations.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre service d’assistance technique. Le moyen
le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web www.speedlink.com. Vous pouvez également joindre notre
service d’assistance par e-mail en écrivant à l’adresse [email protected]
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale como dispositivo de altavoces para enchufar a un ordenador u otras fuentes de audio y para utilizarlo
dentro de lugares o espacios cerrados. Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños causados al producto o lesiones
de personas debidas a una utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el manual, ni por manipulación,
desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante del mismo.
Para el buen funcionamiento de este dispositivo la base de enchufe debería estar cerca y ser de fácil acceso. Este aparato está
completamente apagado y sin corriente cuando se ha retirado el enchufe de la toma de red.
Para evitar daños auditivos
¡ATENCIÓN!: Escuchar durante mucho tiempo y a mucho volumen puede producir daños auditivos. Antes de utilizar el aparato
comprueba el volumen ajustado y evita en cualquier caso que suene excesivamente alto.
Declaración de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles,
descargas de microondas) pueden aparecer señales parasitarias que perturben el buen funcionamiento del aparato
(los aparatos). En caso necesario conviene que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.
Soporte técnico
ES
IT
TR
RU
1.Enchufar el cable de red del subwoofer a una toma de corriente (220-240V, 50/60Hz ~).
1.Collegare il cavo elettrico del subwoofer ad una presa (220-240 V, 50/60 Hz ~).
1.Subwoofer‘ın kablosunu bir prize bağlayın (220-240V, 50/60Hz ~).
1.Подключите кабель питания сабвуфера к розетке (220-240 В, 50/60 Гц ~).
2.Conecta el mando a distancia con el sistema de altavoces enchufando el cable adjunto: Enchufar el conector negro de 3,5 mm a la entrada
libre que está detrás del cable del mando a distancia y el conector verde a la entrada del subwoofer („AUDIO INPUT“). Conecta el mando a
distancia con el equipo, o sea tu PC: Luego enchufa el conector verde del cable del mando a la salida de audio (suele ser de color verde) y el
conector negro en la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido (suele ser rosa).
2.Collegare il telecomando al sistema di altoparlanti tramite il cavo in dotazione: Inserire il jack nero da 3,5mm alla presa posteriore libera del
telecomando a filo e l’altra estremità nell’ingresso verde del subwoofer („AUDIO INPUT“). Collegare quindi il telecomando al PC: Inserire
il connettore verde del cavo fisso del telecomando nell‘uscita audio (in genere verde) e il connettore nero nell‘ingresso del microfono della
scheda audio (in genere rosa).
2.Masa üstü uzaktan kumandayı birlikte verilen kablo ile hoparlör sistemine bağlayın: Siyah 3,5-mm soketi kablolu uzaktan kumandanın
arkasındaki boş girişe, yeşil ucunu ise Subwoofer‘ın girişine („AUDIO INPUT“) takın. Şimdi masa üstü uzaktan kumandayı PC‘ye bağlayın:
Sabit olarak kurulumu yapılan uzaktan kumanda kablosunun yeşil fişini Audio çıkışına (genelde yeşildir) ve siyah fişi ses kartının mikrofon
girişine (genelde pembedir) takın.
2.Соедините настольный пульт ДУ при помощи прилагаемого кабеля с системой динамиков: Вставьте черный штекер на 3,5мм в задний
свободный разъем кабельного пульта ДУ, а зеленый конец в разъем сабвуфера („AUDIO INPUT“). Теперь соедините настольный пульт
ДУ с ПК: Вставьте зеленый штекер кабеля пульта ДУ в аудио-выход (в большинстве случаев зеленый), а черный штекер во вход для
микрофона звуковой платы (в большинстве случаев розовый).
En el mando a distancia puedes enchufar además un headset o unos auriculares y micrófono, la salida de altavoces queda entonces
desconectada. Si quieres enchufar al mando a distancia una segunda fuente de audio en vez del micrófono, p. ej. un reproductor MP3, el
conector negro del mando lo tendrás que enchufar en Line In de tu PC (suele ser azul).
Inoltre è possibile collegare un headset o una cuffia e un microfono al telecomando, l’uscita degli altoparlanti viene disattivata. Se si vuole
collegare una seconda sorgente audio al telecomando invece del microfono, per esempio un lettore MP3, inserire il connettore nero del
telecomando nell’ingresso Line-In del PC (in genere blu).
Uzaktan kumandaya ilave olarak bir kulaklık seti ya da bir kulaklık ve bir mikrofon bağlayabilirsiniz, böylece hoparlör ses çıkışı kapanır. Uzaktan
kumandaya mikrofon yerine MP3 çalar gibi ikinci bir ses kaynağı bağlamak istediğinizde, uzaktan kumandanın siyah fişini PC‘nizin Line-In
girişine (genelde mavidir) takın.
3.Conecta luego los satélites al subwoofer como sigue: Los dos conectores cinch/RCA de los satélites los enchufas a la salida correspondiente
del subwoofer - rojo para el canal derecho y blanco para el canal izquierdo.
3.Collegare gli altoparlanti satelliti al subwoofer: Inserire i due connettori Cinch/RCA dei satelliti nelle rispettive uscite del subwoofer: rosso per il
canale destro, bianco per quello sinistro.
4.Pon el control de volumen del mando y del subwoofer primero a nivel bajo para no molestarte. Enciende el sistema en el interruptor
(„POWER“ en „ON“).
4.Impostare i regolatori di volume del telecomando e del subwoofer su un livello basso. Quindi accendere il sistema („POWER“ su „ON“).
4.Uzaktan kumandanın ve Subwoofer‘ın ses seviyesi ayarlayıcısını önce düşük bir seviyeye ayarlayın. Ardından sistemi çalıştırın („POWER“
düğmesi „ON“ konumuna).
5.Avviare la riproduzione audio sul PC e adattare il volume e gli alti e i bassi tramite i regolatori.
5.Şimdi PC‘niz üzerinden ses oynatma işlemini başlatın ve hoparlörlerle tiz ve basları ayarlayıcı üzerinden uyarlayın.
5.Inicia la reproducción de sonido de tu PC y adapta como más te convenga el volumen y los graves con el regulador.
3.Hoparlörleri Subwoofer‘a bağlayın: Hoparlörlerin her iki çinç/RCA fişini Subwoofer‘ın çıkışlarına takın – kırmızı sağ, beyaz sol kanal için.
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete a nuestro servicio de soporte, podrás entrar rápidamente en
la página web www.speedlink.com De manera alternativa mándanos un Email [email protected]
TR
Tekniğine uygun kullanım
Dit product is geschikt als luidspreker voor aansluiting op een computer of een andere geluidsbron binnenshuis. Jöllenbeck GmbH is
niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het
product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.
Er dient voor dit product een wandcontactdoos in de onmiddellijke omgeving te zijn die goed toegankelijk is. Dit apparaat is pas
volledig losgekoppeld van het spanningsnet als de stekker uit het stopcontact genomen is.
Voorkomen van gehoorschade
Waarschuwing: blootstelling gedurende lange tijd aan hoge geluidsvolumes kan leiden tot blijvende gehoorschade. Controleer steeds
voor gebruik het ingestelde volume en vermijd te hoge piekbelastingen.
Conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de storende
apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken via onze website
www.speedlink.com. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è indicato solo come altoparlante su un computer o un’altra sorgente audio e l’uso in ambienti chiusi. La
Jöllenbeck GmbH non risponde di danni al prodotto o lesioni di persone causati da un utilizzo del prodotto involontario, improprio,
erroneo o non indicato dal produttore.
Si raccomanda di utilizzare per questo apparecchio una presa elettrica situata nelle immediate vicinanze e facilmente accessibile.
Staccare la spina per interrompere completamente l‘alimentazione di corrente del dispositivo.
Evitare danni all’udito
ATTENZIONE: L’ascolto prolungato a volume elevato può provocare danni permanenti all’udito. Prima dell’uso controllare sempre
il volume impostato sul regolatore del volume, evitando il livello troppo alto.
Conformità
L’esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde)
potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti
d’interferenza.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il nostro sito
www.speedlink.com. In alternativa potete contattarci via e-mail all’windirizzo: [email protected]
RU
Использование по назначению
İşitme bozukluklarının önlenmesi
Это изделие в качестве динамика предназначено только для подключения к компьютеру или другому источнику звука и
использования в закрытых помещениях. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию или травмы лиц
вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного или не соответствующего указанной производителем цели
использования изделия.
Розетка для этого устройства должна находиться вблизи от него и быть легко доступной. Это устройство полностью
отсоединено от сети питания только после вытягивания сетевого штекера из розетки.
3.Подключите сателлитные динамики к сабвуферу: Вставьте оба штекера Cinch/RCA сателлитных динамиков в соответствующие
разъемы сабвуфера – красный для правого, а белый для левого канала.
Uygunluk
ВНИМАНИЕ: Прослушивание на высокой громкости в течение длительного времени может серьезно ухудшить слух. Перед
каждым использованием проверяйте отрегулированную громкость и избегайте слишком большого уровня громкости.
4.Сначала установите регуляторы громкости пульта ДУ и сабвуфера на низкий уровень. Затем включите систему („POWER“ на „ON“).
Teknik destek
На пульте ДУ можно дополнительно подключить гарнитуру или наушники и микрофон, в этом случае звук на динамики не выводится.
Если вы желаете вместо микрофона подключить на пульте ДУ второй источник звука, например, MP3-плеер, вставьте черный штекер
пульта ДУ в разъем Line-In ПК (в большинстве случаев синий).
5.Запустите воспроизведение звука на ПК и отрегулируйте громкость, тембр и басы при помощи регуляторов.
Bu ürün bir bilgisayara ya da başka bir ses kaynağına bağlamak için hoparlör olarak tasarlanmış olup kapalı ortamlarda kullanmak
için uygundur. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda
kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.
Bu cihazda elektrik prizi yakınlarda bulunmalı ve erişimi kolay olmalıdır. Bu cihaz, ancak fişi elektrik prizinden çıkarıldıktan sonra
tamamen akımsız duruma gelir.
NL
Gebruik conform de doelstellingen
DİKKAT: Yüksek seste uzun süre dinlemek sürekli işitme bozukluklarına yol açabilir. Her kullanım öncesinde ayarlanan ses seviyesini kontrol edin ve aşırı yüksek seviyeyi önleyin.
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) aygıtın
(aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda lütfen müşteri destek birimimize başvurun. Buraya en hızlı
www.speedlink.com adlı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak bizimle e-posta üzerinden iletişime geçebilirsiniz:
[email protected]
Избежание ухудшения слуха
Соответствие
Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей (излучение радиоустановок, мобильных
телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от
источников помех.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это
можно сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com. Нам можно также написать по электронной почте
[email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement