SPEEDLINK SL-8050-BK loudspeaker

SPEEDLINK SL-8050-BK loudspeaker
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska användas som högtalare
och anslutas till en dator eller någon annan
ljudkälla. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för
skador på produkt eller person som är ett resultat
av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att
produkten använts för syften som inte motsvarar
tillverkarens anvisningar.
Undvik hörselskador
AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan leda till
hörselskador. Kontrolelra alltid volyminställningen
innan du kopplar på apparaten och undvik för
hög volym.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar
från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till den apparat som stör.
Teknisk support
På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut
ett supportformulär. Alternativt kan du skicka ett
e-brev direkt till vår support:
[email protected]
DK
Anvendelsesområde
Dette produkt er egnet som højttaler og skal
sluttes til en computer eller anden lydkilde.
Jöllenbeck GmbH påtager sig intet ansvar for
skader på produktet eller personskader som følge
af uforsigtig, uhensigtsmæssig, forkert anvendelse
af produktet eller anvendelse, som er i modstrid
med producentens anvisninger.
Forebyggelse af høreskader
GIV AGT: Hvis du lytter længere tid til høj musik og
lyd, kan du få vedvarende høreskader. Kontrollér
den indstillede lydstyrke før brug, og undgå at
skrue for højt op.
Overensstemmelsesinfo
Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske eller
højfrekvente felter (radioanlæg, mobiltelefoner,
mikrobølgeafladninger) kan apparatets
(apparaternes) funktion begrænses. Prøv i så fald
at øge afstanden til apparaterne, der forstyrrer.
Teknisk support
På vores webside www.speedlink.com kan du
finde en supportformular. Som alternativ kan du
sende en e-mail direkte til supportafdelingen:
[email protected]
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt ten to system głośnikowy do
podłączenia do komputera lub do innego źródła
dźwięku. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia produktu
lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego
z określonym przez producenta
użytkowania produktu.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
UWAGA: Długotrwałe słuchanie przy dużym
poziomie głośności może spowodować trwałe
uszkodzenie słuchu. Przed każdym użyciem
sprawdź ustawiony poziom głośności i unikaj zbyt
dużej głośności.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
(urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony
komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w
działaniu urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
należy zachować większą odległość od źródeł
zakłóceń.
Pomoc techniczna
Na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.speedlink.com znajduje się odpowiedni
formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie można
również wysłać do nas wiadomość pocztą
elektroniczną na adres: [email protected]
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný jako reproduktor pro
zapojení do počítače nebo jiného zdroje zvuku.
Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v
důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného
použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k
jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Zabránění poškození sluchu
POZOR: Dlouhodobý poslech za vysokých
úrovních hlasitosti může způsobit trvalé poškození
sluchu. Před každým použitím zkontrolujte
nastavení hlasitosti a zamezte příliš vysoké
hladině hlasitosti.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě
se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Technický suport
Na našich webových stránkách
www.speedlink.com jsme pro Vás připravili suportový formulář. Jako alternativu můžete supportu
napsat přímo email na adresu:
[email protected]
GR
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη
σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή
ήχου. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος
για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
κατασκευαστή, σκοπό.
Αποφυγή βλαβών στην ακοή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε
υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη
βλάβη στην ακοή. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση
τη ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε πολύ
δυνατές εντάσεις.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών
πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες
εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν
επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να
αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε
ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά
μπορείτε να στείλετε ένα E-mail στο τμήμα
υποστήριξης: [email protected]
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietokoneeseen tai
toiseen äänilähteeseen liitettäväksi kaiuttimeksi.
Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden
loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai
valmistajan ohjeiden vastaisesta,
käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Kuulovaurioiden välttäminen
HUOMIO: Pitkäaikainen korkeiden
äänenvoimakkuuksien kuuntelu voi johtaa pysyviin
kuulovaurioihin. Tarkasta asetettu
äänenvoimakkuus ennen jokaista käyttöä ja vältä
liian korkeaa tasoa.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Yrityksemme internetsivulla
www.speedlink.com on tukilomake. Tekniselle
tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös
sähköpostia: [email protected]
HU
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék számítógépre vagy más hangforrásra
csatlakoztatva hangszóróként alkalmas. A
Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi
sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen,
hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak
megfelelő használatból eredt.
1
2
LANCEA STEREO SOUND BAR
3
SL-8050-BK
Halláskárosodás elkerülése
Green
FIGYELEM: A hosszú ideig magas hangerőn
történő zenehallgatás tartós halláskárosodást
okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a
hangerőt és kerülje a magas zajszintet.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú
mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők,
kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
próbálja meg növelni a távolságot a
zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található
támogatási formanyomtatványunk. Másik
lehetőség még, hogy a Támogatásnak közvetlenül
e-mailt is küldhet: [email protected]
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er egnet som høyttaler for
tilkobling til en datamaskin eller en annen lydkilde.
Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller
for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig
eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det
som er angitt fra produsenten.
SE
DK
PL
1.Koppla USB-strömkabeln till en ledig USB-port på
din PC eller notebook (500mA). Produkten kopplas
på automatiskt.
1.Tilslut USB-kabel til strømforsyningen til en ledig
USB-grænseflade på din PC eller notebook (500
mA). Enheden tændes automatisk.
1.Podłącz kabel USB do zasilania do wolnego
gniazda USB komputera (500mA). Urządzenie
włączy się automatycznie.
1.Zapojte kabel USB pro napájení do volného USB
portu na Vašem PC nebo notebooku (500 mA).
Přístroj se automaticky zapne.
2.Koppla högtalarna till audioutgången på din PC
eller notebook med audiokabeln (3,5mm). Ställ in
volymen med skruvreglaget.
2.Firbind højtaleren via lydkablet (3,5 mm) med
højtalerudgangen af din PC eller notebook . Med
drejeregulatoren indstiller du lydstyrken.
2.Połącz głośniki kablem audio (3,5mm) z wyjściem
audio komputera. Ustaw głośność za pomocą
regulatora głośności.
3.I det vänstra 3,5mm-uttaget på baksidan kan
du ansluta ett par hörlurar. Då försvinner ljudet
automatiskt från högtalarna. Till uttaget Line In kan
du koppla ytterligare en ljudkälla, t ex en
MP3-spelare.
3.På den venstre 3,5-mm-bøsning på bagsiden
kan du tilslutte hovedtelefoner, derved dæmpes
højtalerne automatisk. Via „Line In“-bøsningen
kan man tilslutte en alternativ klangkilde, f.eks. en
MP3-afspiller.
3.Do lewego gniazda 3,5mm z tyłu można
podłączyć słuchawki. Głośnik zostanie przy tym
automatycznie wyłączony. Do gniazda „Line In“
można podłączyć alternatywne źródło dźwięku, np.
odtwarzacz mp3.
2.Zapojte reproduktory pomocí audio kabelu
(3,5 mm) do audio výstupu na Vašem PC nebo
notebooku. Otočným ovladačem můžete nastavit
hlasitost.
Forhindre hørselskader
OBS: Lang tids lytting kan føre til varige
hørselsskader. Før hver bruk, kontroller det
innstilte lydvolumet og unngå for høyt nivå.
Samsvarsanvisning
GR
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner,
mikrobølge-utladninger) kan det forekomme
funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så
fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
1.Συνδέστε το καλώδιο USB για την παροχή ρεύματος
σε μια ελεύθερη διασύνδεση USB του Η/Υ σας ή
του φορητού σας υπολογιστή (500mA). Η συσκευή
ενεργοποιείται αυτόματα.
Teknisk Support
2.Συνδέστε το ηχείο, μέσω του καλωδίου ήχου (3,5χιλ.),
με την έξοδο ήχου του Η/Υ σας ή του φορητού. Με τον
περιστρεφόμενο ρυθμιστή, ρυθμίζετε την ένταση.
På vår webside www.speedlink.com finner du et
supportskjema. Alternativt kan du sende en e-mail
direkte: [email protected]
CZ
3.Στην αριστερή υποδοχή 3,5χιλ. στην πίσω πλευρά
μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά, ο ήχος του ηχείου
απενεργοποιείται τότε αυτόματα. Μέσω της υποδοχής
„Line In“ μπορεί να συνδεθεί μια εναλλακτική πηγή
ήχου, όπως δηλαδή μια συσκευή MP3.
HU
FI
Vers. 1.0
3.Do levé 3,5-mm zdířky na zadní straně můžete
zapojit sluchátka, reproduktor se při tom
automaticky ztlumí. Pomocí zdířky „Line In“ lze
napojit alternativní zvukový zdroj, jako je např.
MP3 přehrávač.
NO
1.Csatlakoztassa az áramellátás USB kábelét
számítógépe vagy notebookja szabad USB
portjára (500 mA). A készülék magától bekapcsol.
1.Liitä USB-johto virransyöttöä varten tietokoneesi
tai sylimikrosi vapaaseen USB-liitäntään (500mA).
Laite kytkeytyy automaattisesti päälle.
1.Koble til USB-kabelen for strømforsyning til en
ledig USB-port på en PC eller notebook (500mA).
Apparatet slår seg på automatisk.
2.Csatlakoztassa a hangfalat az adiókábel (3,5 mm)
segítségével számítógépe vagy notebookja audio
kiemenetére. A forgatható szabályzóval állítsa be a
hangerőt.
2.Liitä kaiutin audiojohdolla (3,5mm) tietokoneesi
tai sylimikrosi audiolähtöön. Äänenvoimakkuus
säädetään kiertosäätimellä.
2.Koble høyttaleren via audiokabelen (3,5mm)
til audioutgangen på PC-en eller notebook din.
Reguler lydvolumet ved hjelp av skrubryteren.
3.Taustapuolen vasempaan 3,5mm:n liitäntään
voidaan liittää kuulokkeet, kaiutin kytketään
tällöin automaattisesti mykäksi.“Line In“ -liitännän
kautta voidaan liittää vaihtoehtoinen äänilähde,
esimerkiksi MP3-soitin.
3.Du kan koble hodetelefoner til den venstre 3,5mm
kontakten på baksiden, da slås høyttalerne
automatisk av.Via „Line In“-kontakten kan det
kobles til en alternativ lydkilde, f.eks. en
MP3-spiller.
3.A hátoldalon lévő 3,5 mm-es bal aljzatra
csatlakoztathat fejhallgatót, a hangfal közben
magától némul. A „Line In“ aljzaton keresztül
másik hangforrást is lehet csatlakoztatni, pl. MP3
lejátszót.
Quick Install Guide
Technical support
A support form is available on our website: www.speedlink.com.
Alternatively you can e-mail our technical support team directly: [email protected]
©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK®, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the
property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
DE
FR
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Utilisation conforme
PLEASE NOTE: Listening to audio for extended
periods at loud volume levels may cause permanent
hearing damage, so check the volume level that has
been set on the volume control each time before using
the project, and avoid listening to audio at a high
volume level.
Vermeidung von Hörschäden
Prévention des lésions auditives
Conformity notice
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen
oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen,
Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu
Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte)
kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu
den störenden Geräten zu vergrößern.
Indication de conformité
Operation of the device (the devices) may be affected
by strong static, electrical or high-frequency fields
(radio installations, mobile telephones, microwaves,
electrostatic discharges). If this occurs, try increasing
the distance from the devices causing the interference.
Technical support
Technischer Support
Assistance technique
Intended use
This product is intended as a speaker system for
connecting to a computer or other audio device.
Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for
any damage to this product or injuries caused due to
careless, improper or incorrect use of the product or
use of the product for purposes not recommended by
the manufacturer.
Avoiding hearing damage
If you require support, please use the support form on
our website: www.speedlink.com. Alternatively you can
e-mail our technical support team directly:
[email protected]
Dieses Produkt ist als Lautsprecher für den Anschluss
an einen Computer oder eine andere Soundquelle
geeignet. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine
Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen
von Personen aufgrund von unachtsamer,
unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom
Hersteller angegebenen Zweck entsprechender
Verwendung des Produkts.
ACHTUNG: Langes Hören hoher Lautstärken kann
zu dauerhaften Hörschäden führen. Prüfen Sie vor
jeder Verwendung die eingestellte Lautstärke und
vermeiden Sie zu hohe Pegel.
Auf unserer Webseite www.speedlink.com haben wir
ein Supportformular bereitgestellt. Alternativ können
Sie dem Support direkt eine E-Mail schreiben:
[email protected]
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé
comme haut-parleur en le raccordant à un ordinateur
ou à une autre source sonore. La société Jöllenbeck
GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures corporelles dues
à une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte,
erronée ou contraire aux instructions données par
le fabricant.
ATTENTION : l’écoute prolongée à haut volume peut
entraîner des lésions auditives durables. Vérifiez le
réglage du volume avant chaque utilisation et évitez
les volumes trop élevés.
La présence de champs statiques, électriques ou
à haute fréquence intenses (installations radio,
téléphones mobiles, décharges de micro-ondes) peut
perturber le bon fonctionnement de l‘appareil (ou
des appareils). Dans ce cas, essayez d‘éloigner les
appareils à l’origine des perturbations.
Vous trouverez un formulaire d‘assistance sur notre
site Web www.speedlink.com. Vous pouvez aussi
contacter directement le service d‘assistance
technique par e-mail : [email protected]
NL
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is geschikt als luidspreker voor aansluiting
op een computer of een andere geluidsbron. Jöllenbeck
GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product
of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht,
ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik
dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant
aangegeven doel van het product.
1
2
Voorkomen van gehoorschade
Waarschuwing: blootstelling gedurende lange tijd aan
hoge geluidsvolumes kan leiden tot blijvende gehoorschade. Controleer steeds voor gebruik het ingestelde volume
en vermijd te hoge piekbelastingen.
Green
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op de
werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat
geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Op onze website www.speedlink.com staat een formulier
voor het aanvragen van ondersteuning. U kunt de
ondersteuningsdienst ook rechtstreeks een e-mail sturen:
[email protected]
EN
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para conectarlo como altavoz
a un ordenador o cualquier otra fuente de audio.
Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños
causados al producto o lesiones de personas debidas
a una utilización inadecuada o impropia, diferente de
la especificada en el manual, ni por manipulación,
desarme del aparato o utilización contraria a la
puntualizada por el fabricante del mismo.
Para evitar daños auditivos
¡ATENCIÓN!: Escuchar durante mucho tiempo y a
mucho volumen puede producir daños auditivos. Antes
de utilizar el aparato comprueba el volumen ajustado y
evita en cualquier caso que suene excesivamente alto.
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos,
estáticos o de alta frecuencia (emisores, teléfonos
inalámbricos y móviles, descargas de microondas)
pueden aparecer señales parasitarias que perturben
el buen funcionamiento del aparato (los aparatos).
En caso necesario conviene que la distancia con los
aparatos implicados sea la mayor posible.
Soporte técnico
En nuestra página web www.speedlink.com
encontrarás un formulario para el soporte técnico.
Opcionalmente puedes acceder a la asistencia técnica
mandándonos un e-mail: [email protected]
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è adatto come altoparlante su un
computer o un‘altra sorgente audio. La
Jöllenbeck GmbH non risponde di danni al prodotto o
lesioni di persone causati da un utilizzo del prodotto
involontario, improprio, erroneo o non indicato
dal produttore.
Evitare danni all‘udito
ATTENZIONE: L‘ascolto prolungato a volume elevato
può provocare danni permanenti all‘udito. Prima
dell‘uso controllare sempre il volume impostato sul
regolatore del volume, evitando il livello troppo alto.
Avviso di conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o
elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio,
cellulari, scariche di microonde) potrebbe
compromettere la funzionalità del dispositivo (dei
dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la
distanza dalle fonti d‘interferenza.
Supporto tecnico
Sul nostro sito web www.speedlink.com abbiamo
preparato un modulo di supporto. In alternativa è
possibile scrivere un‘e-mail direttamente al servizio di
supporto: [email protected]
TR
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün hoparlör olarak bir bilgisayara ya da başka bir
ses kaynağına bağlamak içindir. Jöllenbeck GmbH,
dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından
belirlenmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan
sorumlu değildir.
İşitme bozukluklarının önlenmesi
DİKKAT: Yüksek seste uzun süre dinlemek sürekli
işitme bozukluklarına yol açabilir. Her kullanım öncesinde ayarlanan ses seviyesini kontrol edin ve aşırı
yüksek seviyeyi önleyin.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların
etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar,
mikrodalga boşalımları) aygıtın (aygıtların) işlevleri
kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan cihazlara
mesafeyi büyütmeye çalışın.
Teknik destek
www.speedlink.com web sayfamızda bir destek
formu hazırladık. Alternatif olarak destek merkezine
doğrudan bir e-posta yazabilirsiniz:
[email protected]
3
RU
Использование по назначению
Устройство предназначено только для подключения в
качестве колонок к компьютеру или другому источнику
звука. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности
за ущерб изделию или травмы лиц вследствие
неосторожного, ненадлежащего, неправильного или
не соответствующего указанной производителем цели
использования изделия.
Нарушения слуха
ВНИМАНИЕ: Продолжительное прослушивание
музыки на большой громкости может привести к
долговременным нарушениям слуха. Перед каждым
использованием проверьте настроенную громкость
звука и избегайте слишком высокого уровня.
1.Plug the USB power cable into any free USB port on your PC or
notebook (500mA). The device will switch on automatically.
2.Connect the speaker to the audio output on your PC or notebook
using the supplied audio cable (3.5mm). Use the volume control to
adjust the volume level.
3.You can connect a set of headphones to the left-hand 3.5mm socket
on the rear (this automatically mutes the speaker). You can connect
an alternative audio source such as an MP3 player to the Line In
socket.
ES
DE
FR
NL
1.Schließen Sie das USB-Kabel für die Stromversorgung an eine freie
USB-Schnittstelle Ihres PCs oder Notebooks an (500 mA). Das
Gerät schaltet sich automatisch ein.
1.Raccordez le câble USB d’alimentation à un port USB libre de votre
ordinateur de bureau ou portable (500 mA). L’appareil se met en
marche automatiquement.
1.Sluit de USB-kabel voor de stroomvoorziening aan op een vrije
USB-poort van de pc of het notebook (500mA). Het apparaat wordt
automatisch ingeschakeld.
2.Verbinden Sie den Lautsprecher über das Audiokabel (3,5 mm) mit
dem Audio-Ausgang Ihres PCs oder Notebooks. Mit dem Drehregler
stellen Sie die Lautstärke ein.
2.Reliez le haut-parleur à la sortie audio de votre ordinateur de bureau
ou portable à l’aide du câble audio (3,5 mm). Le bouton tournant
vous permet de régler le volume.
2.Sluit de luidsprekers met behulp van de audiokabel (3,5mm) aan op
de audio-uitgang van de pc of notebook. Stel het volume in met de
draaiknop.
3.An die linke 3,5-mm-Buchse an der Rückseite können Sie einen
Kopfhörer anschließen, der Lautsprecher wird dabei automatisch
stummgeschaltet. Über die „Line In“-Buchse lässt sich eine
alternative Klangquelle anschließen, etwa ein MP3-Spieler.
3.Vous pouvez raccorder un casque à la prise 3,5 mm au dos ; le
haut-parleur est alors automatiquement désactivé. La prise
« Line In » permet de raccorder une autre source sonore, par
exemple un lecteur MP3.
3.Op de linker 3,5mm-bus op de achterkant kunt u een hoofdtelefoon
aansluiten; daarbij wordt de luidspreker automatisch gedempt. Op
de „Line In“-ingang kunt u een alternatieve geluidsbron aansluiten,
bijvoorbeeld een MP3-speler.
IT
TR
RU
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно
увеличить расстояние от источников помех.
Техническая поддержка
На нашем сайте www.speedlink.com имеется формуляр
запроса. Или можно написать письмо в службу
техподдержки напрямую по следующему адресу
электронной почты: [email protected]
1.Conecta el cable USB para la alimentación de corriente a un
puerto USB de tu PC o de tu portátil (500mA). El aparato se activa
automáticamente.
1.Collegare il cavo USB per l’alimentazione ad una porta USB
libera del PC o del notebook (500 mA). Il dispositivo esegue
un’autoconfigurazione.
2.Enchufa el altavoz con el cable de audio (3,5 mm) a la salida de
audio de tu PC o de tu portátil. Con el regulador giratorio podrás
ajustar el volumen.
2.Tramite il cavo audio (3,5 mm) collegare l’altoparlante all’uscita
audio del PC o del notebook. Usare la manopola per regolare il
volume.
3.En el conector izq. de 3,5mm en la parte trasera podrás enchufar
unos auriculares, al mismo tiempo y de manera automática los
altavoces enmudecen. En el conector „Line In“ podrás conectar una
fuente de sonido alternativa, por ej. un reproductor MP3.
3.Collegando una cuffia alla presa 3,5 mm sinistra sulla parte
posteriore l’altoparlante si disattiva automaticamente. Una sorgente
audio alternativa, come p.e. un lettore MP3, può essere collegato
alla presa „Line In“.
1.USB kabloyu elektrik beslemesi için PC ya da Notebook‘unuzdaki
boş bir USB arabirimine takın (500mA). Cihaz otomatik çalışır.
2.Hoparlörleri audio kablosu (3,5mm) üzerinden PC ya da Notebook
audio çıkışına bağlayın. Çevirmeli ayarlayıcı ile ses seviyesini
ayarlarsınız.
3.Arka kısımdaki sol 3,5-mm girişine bir kulaklık takabilirsiniz, hoparlör
otomatik olarak sessiz konuma geçer. „Line In“ yuvası üzerinden
alternatif bir ses kaynağı bağlanabilir, örneğin bir MP3 çalar.
1.Подключите USB-кабель для электропитания к свободному
USB-разъему на вашем ПК или ноутбуке (500 мА). Устройство
автоматически включается.
2.Соедините колонки через аудиокабель (3,5 мм) с аудио-выходом
на ПК или ноутбуке. Ручкой настройки отрегулируйте громкость
звука.
3.К левому гнезду 3,5 мм на задней стороне вы можете
подключить наушники, звук динамиков при этом автоматически
отключается.Через разъем „Line In“ можно подключить другой
источник звука, например, MP3-плеер.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement