Brixton KA-5112 space heater User manual

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

Brixton KA-5112 space heater User manual | Manualzz

www.tristar.eu

KA-5112

NL

UK

FR

Gebruikershandleiding

User manual

Manuel d'utilisation

DE

ES

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

IT Manuale utente

PT Manual do usuário

Onderdelenbeschrijving | Parts description | Description des pièces | Teile

Beschreibung | Descripción de las partes | Parti descrizione | Peças descrição

I

II

A

Plastic handvat

Plastic handle

Poignée en plastique

Plastikgriff

Asa de plástico

Impugnatura in plastica

Pega de plástico

D

Lamellen

Fins

Ailettes

Lamellen

Aletas

B

Thermostaat

Thermostat

Thermostat

Thermostat

Termostato

Termostato

Termóstato

E

Draadopslag

Cord storage

C

Stroomknop

Power switch

Stockage du cordon

Kabelaufwickelung

Roulettes pivotante

Stützräde

Almacenamiento de cable Ruedas

Interrupteur d'alimentation

Stromschalter

Interruptor de encendido

Interruttore di corrente

Interruptor

F

Zwenkwielen

Castor wheels

Alette

Protecções

Vano avvolgicavo

Armazenamento do cabo

Ruote direzionabili

Rodízios

Bediening en onderhoud

NL

Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.

Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis.

Voltage 220V-240V 50Hz, stroomopname maximaal 2500 Watt.

Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 10 cm. vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of buitengebruik.

Belangrijke punten voordat u de met olie gevulde verwarming gebruikt.

Sommige geuren en dampen kunnen voorkomen bij het eerste gebruik van uw verwarming.

Het is normaal dat de radiator een geluid maakt bij het eerste gebruik.

Verplaats uw verwarming niet direct na het gebruik, wacht tot deze is afgekoeld.

Als de stroomkabel beschadigd is, moet het door de fabrikant, een geautoriseerde service van de fabrikant of een gekwalificeerde persoon gerepareerd worden.

Als u uw nieuwe verwarming gebruikt, mag het nooit in de buurt staan van ontvlambare materialen zoals gordijnen, tafels, etc. Zorg ervoor dat er mininmaal 10 cm ruimte tussen is.

Plaats de verwarming niet direct onder een stopcontact.

De verwarming mag niet in de badkamer of in de buurt van een andere waterbron gebruikt worden.

U mag nooit zelf de olie bijvullen; het apparaat heeft speciale olie nodig. Enkel geautoriseerd onderhoudspersoneel mag het oliereservoir openen. Elk olie-lek mag alleen gerepareerd worden door gekwalificeerd servicepersoneel.

Bevestiging van de wielen (zie figuur I & II)

Plaats de verwarming op zijn kop, op een zacht oppervlak om krassen op de verwarming te vermijden.

Schroef de wielplaten op de verwarming, gebruik de bijgevoegde draadlussen en vleugelmoeren.

Druk de rollende wielen op de wielpennen op de plaat totdat ze op hun plaats “klikken”.

Plaats de verwarming terug in de correcte rechtopstaande positie.

Gebruik

Zet de stroomknop (C) aan. I: 1000W, II: 1500W en III is 2500W en zet de thermostaat (B) op de hoogste instelling. Als de gewenste temperatuur bereikt is, zet u de thermostaat weer omlaag totdat het indicatielampje uitgaat. Als u het buitenshuis wilt gebruiken kunt u enkel niveau I gebruiken.

Pas simpelweg de thermostaat aan om de gewenste temperatuur te bereiken.

De indicatie lamp geeft aan of de verwarming aan is of niet.

Reiniging

Voordat u uw verwarming reinigt, haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat nu enkele minuten afkoelen.

Reinig uw verwarming met een zachte, vochtige doek.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.

Gebruik geen droge en poederreinigers/oplossingen.

Maak uw verwarming nooit schoon door er water op te gieten, zorg ervoor dat de verwarming droog is voordat u het gebruikt.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees alle instructies voor gebruik.

Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvaten of knoppen.

Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.

Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor reiniging.

Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.

Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het toestel beschadigd is op enigerlei wijze.

Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.

Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe warmtebronnen.

Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.

Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING

Garantievoorwaarden en service

Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.

Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.

Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf gebeuren.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor commercieel of industrieel gebruik.

Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.

Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal TRISTAR het apparaat repareren of vervangen.

Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie.

TRISTAR is niet verantwoordelijk voor schade:

1) Ten gevolge van een val of ongeluk.

2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.

3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.

4) Door normale gebruiksslijtage.

Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.

Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.

Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie.

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden.

Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.

Product

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG

Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

EG-conformiteitsverklaring

Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 73/23/EG, de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EG “Electromagnetische compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

Operation and maintenance

UK

Remove all packaging of the device.

Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home.

Rated voltage : AC220-240V 50Hz, max. rated power 2500 Watt.

Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

Important points before using the oil filled heater.

Some odour and fumes could occur resulting from the first use of your heater.

It’s normal for the radiator to make a noise when it is being used for the first time.

Do not transfer your heater just after using it. Wait for a while so it can cool off.

When the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service of the manufacturer or a qualified person in terms of life and property securities.

When you use your heater never operate it nearby an flammable materials such as curtains, tables etc. Allow a distance of 10 cm between.

Do not place the radiator just below a power socked.

The radiator must not be used in a bathroom or near a source of water.

Never refill yourself the oil; it needs special oil. Only approved agents are obliged to open up the oil container section to carry out repairs. Any oil leak must be reported to an repaired by qualified service personnel.

How to attach the wheels (see figure I & II)

Turn the radiator upside down and rest on a soft surface to prevent scratching of the radiator housing.

Screw the wheel plates on to the radiator, using the wire loops and wing nuts provided.

Push the castor wheels on to the wheel pins on the plate until they “click” into place.

Turn the radiator back to its correct upright position.

Operation

Switch on the power switch (C). I: 1000W, II: 1500W and III is 2500W and turn the thermostat (B) to the highest setting. When the desired temperature has been reached, turn back the thermostat until the indicator lamp goes out. If you want to use it for outdoor you can only use level I.

Simply adjust the thermostat to retain the desired temperature.

The indicator lamp indicates whether or not the radiator is working.

Cleaning

Before cleaning your heater, cut the connection between the plug and socket so it can cool off for a couple of minutes.

Make sure that the heater is cold before

Clean your heater with a soft damp cloth.

Do not use chemical materials for the cleaning of your heater.

Do not use dry and powder cleaners/detergents when cleaning your heater.

Never clean your heater by pouring water on it, make sure that the heater is dry before using it.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before use.

Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or any other liquid.

Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the device to cool before putting on or taking off parts. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.

The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries and invalidate any warranty you may have.

Do not use outdoors, or on or near direct heat sources

Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or come into contact with the hot parts or allow the product to be situated underneath or close to curtains, window coverings etc.

This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.

The appliance must be placed on a stable, level surface.

This appliance is an attended appliance, and as such should never be left ON or whilst hot without adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Guarantee

The device supplied by our Company is covered by 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).

During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!

Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.

If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.

Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.

Defects to consumables or parts subject to wearing , as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!

The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.

After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

Guidelines for protection of the environment

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection

Packaging

The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product

This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC.

On Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product correctly as waste is processed, it helps you may have adverse consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity

This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 73/23/EEC, the protection requirements of the EMC Directive

89/336/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.

Fonctionnement et maintenance

FR

Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil.

Vérifiez si la tension requise par l'appareil correspond à celle de l'alimentation secteur de votre habitation.

Tension nominale : CA 220-240V 50Hz, puissance nominale maximum 2500 Watts.

Placez l'appareil sur une surface stable et plate et assurez au moins 10 cm d'espace libre autour de l'appareil. Cet appareil ne convient pas à une utilisation dans une armoire ou à l'extérieur.

Points importants avant d'utiliser le radiateur à bain d'huile.

Des odeurs et des vapeurs peuvent apparaître lors de la première utilisation de votre radiateur.

Il est normal que le radiateur fasse du bruit lorsqu'il est utilisé pour la première fois.

Ne déplacez pas votre radiateur lorsque vous venez de l'utiliser. Attendez un moment pour qu'il puisse refroidir.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur, un service agréé par le constructeur ou une personne qualifiée en matière de sécurité des biens et des personnes.

Lorsque vous utilisez le radiateur, ne faites jamais fonctionner à proximité de matériaux inflammables tels que des rideaux, des tables etc. Laissez toujours une distance d'au moins 10 cm.

Ne placez pas le radiateur juste en dessous d'une prise d'alimentation.

Le radiateur ne doit jamais être utilisé dans une salle de bains ou à proximité d'une source d'eau.

Nous ne le remplissez jamais vous-même avec de l'huile ; il utilise une huile spéciale.

Seules les personnes agréées sont habilitées à ouvrir la section de conteneur d'huile pour effectuer des réparations. Toute fuite d'huile doit être signalée et réparée par du personnel d'entretien agréé.

Comment fixer les roulettes (voir figure I et II)

Mettez le radiateur à l'envers et posez-le sur une surface douce pour éviter de rayer l'enveloppe du radiateur.

Vissez les plaques des roulettes sur le radiateur, en utilisant les boucles métalliques et les écrous à oreilles fournis.

Pousser les roulettes pivotantes sur les tiges de roulette de la plaque jusqu'à leur mise en place indiquée par un « clic ».

Remettez le radiateur dans sa position correcte à l'endroit.

Fonctionnement

Activez l'interrupteur d'alimentation (C). I : 1000 W, II : 1500 W et III : 2500 W et tournez le thermostat (B) sur la valeur la plus élevée. Lorsque la température voulue a été atteinte, remettez le thermostat à zéro jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne. Si vous voulez l'utiliser à l'extérieur, vous pouvez utiliser seulement le niveau I.

Ajustez simplement le thermostat pour conserver la température désirée.

Le témoin lumineux indique si le radiateur fonctionne.

Nettoyage

Avant de détruire votre radiateur, débranchez la prise pour qu'il puisse refroidir prenant quelques minutes.

Assurez-vous que le radiateur et froid avant de procéder au nettoyage

Nettoyez votre radiateur avec un chiffon humide doux.

N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer votre radiateur.

N'utilisez pas de nettoyants ou de détergents à sec ou en poudre lorsque vous nettoyez votre radiateur.

Ne nettoyez jamais votre radiateur en versant de l'au-dessus, assurez-vous qu'il est parfaitement sec avant de l'utiliser.

MISES EN GARDES IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant utilisation.

Ne touchez pas les surfaces chaudes, servez-vous des poignées et des boutons.

Pour vous protéger des risques d'électrocution, n'immergez ni le cordon d'alimentation ni l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Débranchez la prise lorsque vous ne vous en servez pas et avant de procéder au nettoyage. Laissez refroidir l'appareil avant d'en retirer ou d'y ajouter des éléments.

N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou bien après qu'il ai subit un dysfonctionnement ou ait été endommage d'une quelconque façon.

L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabriquant de l'appareil est susceptible de provoquer des blessures ainsi que l'annulation de la garantie dont vous bénéficiez.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur ou à proximité de sources de chaleur.

Ne laissez pas le cordon pendre depuis le rebord d'une table ou d'un plan de travail, ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou avec les éléments de l'appareil qui chauffent durant l'utilisation. Ne placez pas l'appareil sous ou à proximité de rideaux ou des garnitures de fenêtres.

Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique dans le but pour lequel il a été prévu.

L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.

Cet appareil nécessite la présence constante d'un utilisateur adulte lorsqu'il est en marche ou qu'il est chaud.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE ULTERIEURE

Garantie

L'appareil fourni par notre société est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat (reçu).

Au cours de la période de garantie, tout défaut sur l'appareil ou ses accessoires et tout défaut de fabrication sera gratuitement réparé ou remplacé –à notre discrétion-

Les interventions couvertes par la garantie ne prolongent pas la durée de la période de garantie et ne donnent droit à aucune nouvelle garantie !

La preuve d'achat fait office de bon de garantie. Sans preuve d'achat aucun remplacement ou réparation gratuite ne sera effectué.

Si vous désirez avoir recours à la garantie, veuillez renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine chez votre détaillant, en y joignant votre preuve d'achat.

Les dommages subits par les accessoires n'impliquent pas un remplacement automatique de l'ensemble de l'appareil. Dans un tel cas, veuillez contacter notre service d'assistance en ligne. Les éléments en verre ou en plastique qui sont cassés donnent toujours lieu à un échange.

Les défauts concernant les consommables ou les éléments sujets à l'usure ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de ces éléments ne sont pas couverts par la garantie et sont donc à la charge du client !

La garantie est annulée si des interventions non autorisées sont effectuées sur l'appareil.

Après expiration de la période de garantie, les réparations peuvent être prises en charge contre facturation par un vendeur spécialisé ou un service d'entretien.

Directives pour la préservation de l'environnement

Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers lorsqu'il arrive au terme de sa durée de vie. Il doit être mis au rebut dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements ménagers électriques et

électroniques. Le symbole sur l'appareil, les instructions d'utilisation et sur l'emballage sont là pour vous rappeler ce point important. Les matériaux utilisés pour la fabrication de l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant les

équipements ménagés usés vous contribuez de façon importante à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour obtenir des informations concernant les points de collectes des environs.

Emballage

L'emballage est recyclable à 100%, mettez-le au rebut en le séparant des autres déchets.

Produit

Cette appareil est doté d'une marque en fonction de la Directive Européenne 2002.96/EC sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). En faisant en sorte que le produit soit traité de façon adéquate lors de sa mise au rebut vous pouvez contribuer à prévenir des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité CE

Cet appareil est conçu, fabriqué et distribué en respectant les objectifs de sécurité de la

Directive Basse Tension no 73/23/EEC, les exigences de protection de la Directive EMC

89/336/EC "Compatibilité Electromagnétique" et les exigences de la Directive 93/68/EEC.

Inbetriebnahme und Pflege

Sämtliche Verpackungsmaterialien des Geräts entfernen.

DE

Überprüfen Sie, ob die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der des Gerätes übereinstimmt.

Nennspannung: AC220-240V, 50 Hz, max. Nennleistung 2500 Watt.

Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene und feste Fläche und halten einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät ein. Dieses Gerät ist nicht für den Einbau in einem Schrank geeignet und darf nicht im Freien in Betrieb genommen werden.

Wichtige Hinweise vor der Verwendung des mit Öl befüllten Heizkörpers.

Bei der ersten Verwendung des Heizkörpers können Gerüche und Rauch auftreten.

Es ist normal, wenn der Heizkörper bei der ersten Verwendung Geräusche macht.

Verschieben Sie Ihren Heizkörper nicht direkt nach der Verwendung. Warten Sie einen

Moment, damit er abkühlen kann.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer Person, die sich mit der Sicherheit für Mensch und

Eigentum auskennt, ersetzt werden.

Verwenden Sie Ihren Heizkörper niemals in der Nähe von brennbaren Materialien wie

Vorhängen, Tischen usw. Halten Sie einen Abstand von 10 cm.

Stellen Sie den Heizkörper nicht direkt unter einer Steckdose auf.

Der Heizkörper darf nicht im Badezimmer oder in der Nähe einer Wasserquelle verwendet werden.

Füllen Sie das Öl niemals selbst auf; der Heizkörper benötigt spezielles Öl. Nur autorisierte Beauftragte dürfen den Bereich mit dem Ölbehälter öffnen, um Reparaturen durchzuführen. Öllecks müssen einem qualifiziertem Kundendienst gemeldet und von diesem repariert werden.

Installation der Räder (siehe Abbildung I & II)

Stellen Sie den Heizkörper kopfüber auf eine weiche Oberfläche, damit das Gehäuse nicht zerkratzt wird.

Schrauben Sie die Radbleche mit den mitgelieferten Drahtösen und Flügelmuttern an den

Heizkörper.

Schieben Sie die Stützräder auf die Radbolzen auf der Platte, bis sie einrasten.

Stellen Sie den Heizkörper wieder aufrecht.

Betrieb

Schalten Sie den Stromschalter (C) ein. I: 1000W, II: 1500W und III ist 2500W, stellen Sie den Thermostat (B) auf die höchste Einstellung ein. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, drehen Sie den Thermostat zurück, bis die Anzeigeleuchte erlischt. Im

Außenbereich können Sie nur Stufe I verwenden.

Passen Sie den Termostat einfach an, um die gewünschte Temperatur zu halten.

Die Kennleuchte zeigt an, ob der Heizkörper arbeitet.

Reinigung

Ziehen Sie, bevor Sie Ihren Heizkörper reinigen, das Stromkabel und lassen Sie den

Heizkörper einige Minuten abkühlen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Heizkörper abgekühlt ist.

Reinigen Sie Ihren Heizkörper mit einem weichen, feuchten Tuch.

Verwenden Sie keine Chemikalien, um Ihren Heizkörper zu reinigen.

Verwenden Sie keine trockenen, pulverförmigen Reiniger/Lösungsmittel, um Ihren

Heizkörper zu reinigen.

Reinigen Sie Ihren Heizkörper niemals, indem Sie Wasser darüber gießen, achten Sie darauf, dass Ihr Heizkörper trocken ist, bevor Sie ihn verwenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anleitungen.

Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie Handgriffe oder Knöpfe.

Zum Schutz vor Stromschlag Gerät, Netzkabel oder Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, wenn Zubehörteile ausgewechselt werden oder wenn das Gerät gereinigt wird. Sind Netzstecker oder

Netzkabel beschädigt, dann benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Das gleiche gilt, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner anderen Weise beschädigt ist.

Die Benutzung nicht empfohlener Zubehörteile kann zu Verletzungen führen, außerdem verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.

Nicht im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen benutzen.

Netzkabel nicht über die Tischkante hängen lassen und von heißen Oberflächen entfernt halten. Betreiben Sie das Gerät nicht unterhalb oder in unmittelbarer Nähe von Vorhängen oder Gardinen.

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.

Stellen Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Arbeitsfläche auf.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

BITTE BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES

NACHSCHLAGEN AUF.

Garantie

Dieses Gerät ist für 24 Monate ab Kaufdatum garantiert (bitte Kaufbeleg aufbewahren).

Während der Garantiezeit werden Defekte aufgrund von Material- und

Fertigungsfehlern kostenfrei repariert oder das Gerät wird ersetzt. Im Garantiefall verlängert sich die Laufzeit der ursprünglichen Garantie nicht!

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Ohne Kaufbeleg nehmen wir keine

Garantiearbeiten vor.

Im Garantiefall geben Sie das Gerät bitte mit allen Zubehörteilen originalverpackt und mit Kaufbeleg bei Ihrem Fachhändler ab.

Beschädigte Zubehörteile führen nicht automatisch zum Ersatz des gesamten

Geräts. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an unsere Hotline. Glas- und

Kunststoffteile unterliegen nicht der Garantie.

Verschleißteile, Reinigung und Wartung sind nicht durch die Garantie abgedeckt und werden berechnet!

Bei unerlaubtem Eingriff Dritter verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.

Nach Ablauf der Garantie vereinbaren Sie kostenpflichtige Reparaturen bitte mit

Ihrem Fachhändler oder dem Kundendienst.

Hinweise zum Umweltschutz

Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es an einer Sammelstelle für Altgeräte ab.

Das Symbol auf Gerät, Bedienungsanleitung und Verpackung gibt Hinweise zur Entsorgung.

Die Materialien sind entsprechend recyclingfähig. Durch Recycling und andere

Formen der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen

Beitrag zum Umweltschutz. Bitte erfragen Sie die nächste Sammelstelle für

Altgeräte bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind 100% recyclingfähig.

Produkt

Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EC für elektrische und elektronische Altgeräte (EAG). Durch korrekte Wiederverwertung helfen Sie beim Schutz unserer Umwelt.

EU Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC und der EMC-

Richtlinie 89/336/EC sowie der Richtlinie 93/68/EEC gefertigt und vermarktet.

Funcionamiento y mantenimiento

ES

Retire todos los envases del aparato.

Compruebe si el voltaje del aparato se corresponde con el voltaje principal del hogar.

Voltaje nominal: CA220-240V 50Hz, potencia nominal máx. 2500 W.

Coloque el aparato sobre una superficie estable y procure dejar un mínimo de 10 cm de espacio alrededor del aparato. Este aparato no es adecuado para la instalación de un armario o para uso externo

Aspectos importantes antes de usar la estufa de aceite.

Pueden producirse olores y humos cuando use la estufa por primera vez.

Es normal que el radiador haga ruidos cuando se use por primera vez.

No mueva el radiador inmediatamente después de usarlo. Espere un rato para que se enfríe.

Cuando el cable de alimentación esté dañado, debe ser cambiado por el fabricante, un servicio autorizado por el fabricante o una persona cualificada en términos de seguridad personal y material.

Cuando use la estufa, no la utilice cerca de materiales inflamables, como cortinas, mesas, etc. Deje una distancia minima de 10 cm.

No ponga el radiador debajo de una toma de corriente.

El radiador no debe usarse en el baño ni cerca de fuentes de agua.

No rellene nunca el aceite usted mismo, necesita un aceite especial. Sólo los agentes autorizados pueden abrir el recipiente de aceite para realizar reparaciones. Las fugas de aceite deben ser notificadas a y reparadas por personal de servicio cualificado.

Cómo montar las ruedas (ver figuras I y II)

Ponga el radiador cabeza abajo y déjelo reposar sobre una superficie blanda para evitar rayar el chasis.

Atornille las placas de las ruedas al radiador, usando las abrazaderas de alambre y las roscas incluidas.

Presione las ruedas a los enganches de la placa hasta que encajen en su lugar con un chasquido.

Vuelva a colocar el radiador de pie.

Funcionamiento

Encienda el interruptor de encendido (C). I: 1000W, II: 1500W y III es 2500W, y ponga el termostato (B) a la posición más alta. Cuando llegue a la temperatura deseada, baje el termostato hasta que la luz indicadora se apague. Si quiere usarlo en exterior, sólo puede usar el nivel I.

Ajuste el termostato para mantener la temperatura deseada.

El testigo luminoso indica si el radiador está o no funcionando.

Limpieza

Antes de limpiar la estufa, desconecte el enchufe de la corriente y deje enfriar el aparato durante dos minutos.

Asegúrese de que la estufa esté fría antes de empezar

Limpie la estufa exclusivamente con un trapo suave humedecido.

No use químicos para limpiar la estufa.

No use limpiadores secos ni en polvo o detergentes cuando limpie la estufa.

No limpie la estufa vertiendo agua encima, y asegúrese de que esté seca antes de usarla.

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes del uso.

No toque las superficies calientes. Use las asas o los mandos.

Para protegerse contra electrocución, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua u otros líquidos.

Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje enfriar el dispositivo antes de añadir o quitar piezas. No use aparatos con el cable o enchufe dañado, después de que funcionen mal o se hayan dañado de cualquier modo.

El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato pueden provocar heridas y anular la garantía que pueda tener.

No lo use en exterior, ni sobre o cerca de fuentes de calor directas.

No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera, ni toque las superficies calientes o entre en contacto con piezas calientes. No deje que el producto se coloque debajo o cerca de cortinas, persianas, etc.

Este aparato es solamente para uso doméstico, y sólo para su finalidad.

El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.

Este aparato precisa supervisión, y por lo tanto nunca debe dejarse encendido o cuando esté caliente sin supervisión por un adulto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA EN EL FUTURO

Garantía

El dispositivo proporcionado por nuestra empresa está cubierto por una garantía de

24 meses desde la fecha de compra (recibo).

Durante la duración de la garantía, cualquier avería del dispositivo o sus accesorios debida a defectos de material o fabricación será solucionado sin coste mediante su reparación o, según nuestro criterio, su cambio. El servicio de garantía no implica una ampliación de la duración de la garantía ni da derecho a una nueva garantía.

La prueba de garantía se proporciona mediante la prueba de compra. Sin la prueba de compra no se realizará ningún cambio ni reparación sin coste.

Si desea realizar una reclamación de garantía, devuelva la máquina entera en su embalaje original a su vendedor, junto con el recibo.

Los daños a accesorios no implican el cambio automático gratuito de toda la máquina. En tales casos, contacte con nuestra línea de atención. La rotura de cristales o piezas de plástico siempre tendrán cargo.

Los defectos ds consumibles o piezas susceptibles de desgaste, así como la limpieza, mantenimiento o cambio de dichas piezas, no están cubiertos por la garantía y, por lo tanto, deben pagarse.

La garantía queda anulada en caso de manipulación no autorizada.

Después del fin del periodo de garantía, las reparaciones pueden ser realizadas por vendedores capacitados o el servicio de reparación con el pago de los costes correspondientes.

Normas de protección del medioambiente

Este aparato no debe desecharse con los residuos domésticos al finalizar su vida útil, sino desecharse en un centro de reciclaje de aparatos domésticos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le llama la atención sobre este importante asunto. Los materiales usados en este aparato pueden reciclarse. Reciclando electrodomésticos usados, contribuye de forma importante a la protección del medioambiente.

Consulte a sus autoridades locales para obtener información sobre el punto de recogida.

Embalaje

El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje de forma separada.

Producto

Este dispositivo tiene una marca de cumplimiento con la Directriz Europea 2002/96/EC. sobre Equipo Eléctrico y Electrónico de Desecho (WEEE). Garantizando que el producto de desecho se procese correctamente, ayuda a evitar las posibles consecuencias adversas para el medioambiente y la salud humana.

Declaración de cumplimiento CE

Este dispositivo ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de seguridad de la Directriz de Baja Tensión "Nº 73/23/EEC, los requisitos de protección de la

Directriz EMC 89/336/EC de "Compatiblidad Electromagnética" y los requisitos de la Directriz

93/68/EEC.

Funzionamento e manutenzione

IT

Rimuovere tutto l’imballaggio dal dispositivo.

Controllare se il voltaggio dell’apparecchio corrisponde a quello di rete della vostra casa.

Voltaggio massimo: AC220-240V 50Hz, max. energia massima 2500 Watt.

Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile e assicurare un minimo di 10 cm di spazio libero intorno al dispositivo. Questo dispositivo non è adatto per essere installato in un armadietto o per un uso all’aperto.

Informazioni importanti da sapere prima di utilizzare il radiatore elettrico ad olio.

Al primo utilizzo del vostro termosifone si possono verificare delle fuoriuscite di odori e fumi.

L’emissione i un rumore da parte del radiatore al suo primo utilizzo è del tutto normale.

Non spostare il termosifone subito dopo averlo utilizzato. Attendere finché non si sia raffreddato.

Quando il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, da un servizio autorizzato dal produttore o da personale altamente qualificato in termini di sicurezza.

Non utilizzare mai il termosifone accanto a materiali infiammabili, quali tende, tavoli, ecc.

Tenerlo ad una distanza di 10 cm.

Non posizionare il radiatore esattamente al di sotto di una presa di corrente.

Il radiatore non deve essere usato in un bagno o accanto a dell’acqua.

Non ricaricare mai la riserva di olio da sè. L’apparecchio necessita di un tipo particolare di olio. Solo personale qualificato può aprire il contenitore dell’olio e provvedere ad eventuali riparazioni. Qualsiasi perdita di olio deve essere riferita al produttore e le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale altamente qualificato.

Come collegare le ruote (vedere figura I & II)

Capovolgere il radiatore e posizionarlo su una superficie morbida per evitare dei graffi al contenitore del radiatore.

Avvitare le placche della ruota al radiatore, utilizzando gli anelli e i dadi a farfalla forniti nella confezione.

Spingere i perni della ruota all’interno del foro della placca finchè non faccia un “click”.

Riposizionare il radiatore verticalmente.

Funzionamento

Accendere l’interruttore di corrente (C). I: 1000 W, II: 1500 W e III: 2500 W e girare il termostato (B) po

sizionandolo all’impostazione più elevata. Al raggiungimento della temperatura desiderata, girare nuovamente il termostato fino a quando la spia luminosa non si spegne. Nel caso si volesse utilizzare il radiatore all’esterno, usare solamente il livello I.

Regolare semplicemente il termostato per mantenere la temperatura desiderata.

La spia luminosa indica il corretto funzionamento del radiatore.

Pulizia

Prima di pulire il vostro radiatore, scollegare la spina dalla presa affinché esso possa raffreddarsi per un paio di minuti.

Assicurarsi che il radiatore sia freddo prima di pulirlo

Pulire il radiatore con un morbido panno umido

Non impiegare prodotti chimici per la pulizia del radiatore.

Non impiegare detergenti/pulenti in polvere o secchi per la pulizia del radiatore.

Non pulire mai il radiatore gettando sopra dell’acqua ed assicurarsi che il radiatore .

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso.

Non toccare le superfici calde. Usare presine o manopole.

Per proteggersi da scossa elettrica, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in acqua o in altro liquido.

Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso e prima della pulizia.

Permettere al dispositivo di raffreddarsi prima di inserire o estrarre parti. Non attivare alcun dispositivo che presenti un cavo o una spina danneggiata o dopo il malfunzionamento del dispositivo, o nel caso in cui sia stato danneggiato in qualsiasi modo.

L’uso di pezzi accessori non raccomandati dal produttore del dispositivo può provocare lesioni e invalida qualsiasi garanzia possiate avere.

Non usare all’esterno, o su o vicino a fonti di calore dirette.

Non lasciar pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del banco, o toccare le superfici calde o venire a contatto con le parti calde o lasciare che il prodotto sia posto sotto o vicino a tende, rivestimenti di finestre, ecc.

Questo dispositivo è per il solo uso domestico e solo per lo scopo per cui è stato progettato.

Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie stabile, piana.

Questo dispositivo è un dispositivo potenzialmente pericoloso, e come tale non deve mai essere lasciato ACCESO o ancora caldo senza la supervisione di un adulto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UN RIFERIMENTO FUTURO

Garanzia

Il dispositivo fornito dalla nostra Compagnia ha una garanzia che copre 24 mesi a partire dalla data d’acquisto (ricevuta).

Durante il corso della garanzia qualsiasi difetto del dispositivo o dei suoi accessori o difetti di materiale o di produzione verranno eliminate gratuitamente tramite la riparazione o, a nostra discrezione, tramite la sua sostituzione. Il servizio di garanzia non comporta un’estensione della durata della garanzia, né da diritto ad una nuova garanzia!

La prova della garanzia è fornita dallo scontrino d’acquisto. Senza lo scontrino d’acquisto non verrà effettuata alcuna sostituzione o riparazione.

Se si desidera presentare un reclamo inerente la garanzia si prega di portare l’intero apparecchio nell’imballaggio originale al vostro rivenditore unitamente alla ricevuta.

Danni agli accessori non implicano la sostituzione gratuita automatica dell’intero apparecchio. In tali casi si prega di contattare il nostro numero verde. Vetro rotto o rottura delle parti in plastica sono sempre soggetti ad una spesa.

Difetti ai consumabili o a parti soggette ad usura, come anche pulizia, manutenzione o sostituzione delle suddette parti non sono coperte dalla garanzia e pertanto devono essere pagati!

La garanzia scade in caso di manomissione non autorizzata.

Dopo la scadenza della garanzia le riparazioni possono essere effettuate da un rivenditore competente o da un servizio di riparazioni a fronte del pagamento dei costi conseguenti.

Linee guida per la protezione dell’ambiente

Questo dispositivo non dovrebbe essere inserito nella spazzatura domestica alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito presso un punto centrale per il riciclo dei dispositivi domestici elettrici ed elettronici. Questo simbolo sul dispositivo, sul manuale d’istruzioni e sull’imballaggio centra la vostra attenzione su questo importante argomento. I materiali usati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici usati contribuite a dare una spinta importante alla protezione del nostro ambiente.

Chiedere alle autorità locali per informazioni inerenti i punti di raccolta.

Imballaggio

L’imballaggio è riciclabile al 100%, riportare l’imballaggio separatamente.

Prodotto

Questo dispositivo è dotato di un marchio secondo la Normativa Europea 2002/96/EC. sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Garantendo che il prodotto viene correttamente smaltito come rifiuto, aiutate ad evitare conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana.

Dichiarazione di conformità EC

Questo dispositivo è progettato, prodotto e marchiato secondo gli obiettivi di sicurezza della

Direttiva sul Basso Consumo N° 73/23/EEC, i requisi ti di protezione della Direttiva EMC

89/336/EC sulla "Compatibilità Elettromagnetica" e i requisiti della Direttiva 93/68/EEC.

Funcionamento e manutenção

PT

Remova toda a embalagem do aparelho.

Verifique se a tensão do aparelho corresponde à corrente eléctrica de sua casa

Tensão indicada: AC220-240V 50Hz, potência máx. indicada 2500 Watt.

Coloque o aparelho numa superfície estável e plana e certifique-se de que há no mínimo 10 cm de espaço livre em redor do aparelho. Este aparelho não deve ser colocado dentro de um armário nem deve ser utilizado no exterior.

Pontos importantes antes de utilizar o aquecedor a óleo

Podem surgir alguns odores e fumos resultantes da primeira utilização do seu aquecedor.

É normal o radiador fazer algum ruído quando está ser utilizado pela primeira vez.

Não movimente o aquecedor logo depois de ter utilizado. Espere algum tempo para poder arrefecer.

Caso o cabo esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou um agente de serviços ou um técnico qualificado em termos de seguranças de vida e propriedade.

Quando utiliza o seu aquecedor nunca utilize perto de materiais inflamáveis, tais como cortinados, mesas, etc. Deixe uma distância de 10 cm entre esses artigos.

Não coloque o radiador debaixo de uma tomada eléctrica.

O radiador não deve ser utilizado na casa de banho ou perto de uma fonte de água.

Nunca encha por si próprio o aparelho com óleo; precisa de um óleo especial. Apenas os agentes aprovados têm autorização para abrir a secção do recipiente de óleo para executar reparações. Qualquer fuga de óleo deve ser relatada numa reparação pelo pessoal de serviço qualificado.

Como colocar as rodas (veja a imagem I & II)

Deixe o radiador no chão numa superfície suave para evitar riscar a estrutura do radiador.

Aparafuse as chapas das rodas no radiador, com os parafusos e porcas fornecidas.

Empurre os rodízios para os pinos das rodas na chapa até fixarem, após fazer um

“clique”.

Volte a colocar o radiador na posição direita.

Funcionamento

Ligue o interruptor (C). I: 1000W, II: 1500W e III é 2500W e coloque o termóstato (B) na posição mais alta. Quando alcançar a temperatura pretendida, rode o termóstato até a luz indicadora se desligar. Se quiser utilizar no exterior, só deve utilizar o nível I.

Simplesmente ajuste o termóstato para manter a temperatura pretendida.

A luz indicadora mostra se o radiador está ou não a funcionar.

Limpeza

Antes de limpar o seu aquecedor, desligue da corrente e deixe arrefecer durante alguns minutos.

Certifique-se que o aquecedor já arrefeceu.

Limpe o seu aquecedor com um pano suave humedecido.

Não utilize materiais químicos para limpar o seu aquecedor.

Não utilize produtos de limpeza/detergentes a seco e em pó para limpar o seu aquecedor.

Nunca limpe o seu aquecedor ao deitar-lhe água para cima. Certifique-se de que o aquecedor está seco antes de utilizar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas ou os botões.

Para se proteger de algum choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.

Desligue da tomada quando não o estiver a utilizar e antes de o limpar. Deixe o aparelho arrefecer antes de montar ou desmontar as peças. Não coloque em funcionamento nenhum aparelho com um cabo ou uma ficha danificados ou depois de o aparelho não funcionar correctamente, ou ter sido danificado por qualquer forma.

A utilização dos acessórios incluídos não recomendada pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos e anular qualquer garantia que possa ter.

Não utilize no exterior, ou perto de fontes de calor directas.

Não deixe o cabo dependurado na esquina de uma mesa ou de um balcão, ou toque nas superfícies quentes ou peças quentes ou deixe o produto colocado debaixo ou junto de cortinas, persianas de janelas, etc..

Este aparelho destina-se só para uma utilização doméstica e para os fins previstos.

O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície nivelada e estável.

Este aparelho é um aparelho que necessita de supervisão de um adulto e, como tal, nunca deve ser deixado ligado ou ainda quente.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA

Garantia

O aparelho fornecido pela nossa empresa está coberto por uma garantia de 24 meses a contar da data de compra (recibo).

Durante a duração da garantia qualquer avaria do aparelho ou dos seus acessórios até defeitos de fabrico ou de material serão eliminados sem encargo por reparação ou, se preferir, por substituição. Os serviços da garantia não implicam uma prorrogação da duração da garantia nem conferem nenhum direito a uma nova garantia!

O comprovativo da garantia é fornecido com o comprovativo da compra. Sem o comprovativo da compra não serão realizadas sem encargo a reparação ou a substituição.

Se desejar fazer uma reclamação prevista na garantia, devolva a máquina na totalidade e com a embalagem de origem do distribuidor juntamente com o recibo.

Os danos nos acessórios não significam uma substituição automática sem encargo da máquina na sua totalidade. Neste caso, entre em contacto com a nossa linha de assistência directa. As peças de vidro ou as peças de plástico partidas estão sempre sujeitas a encargo.

Os defeitos nos consumíveis ou nas peças sujeitas a desgaste, assim como a limpeza, a manutenção ou a substituição das referidas peças não estão cobertos pela garantia e por isso devem ser pagos!

A garantia termina no caso de adulteração não autorizada.

Depois do prazo de validade da garantia a reparação pode ser realizada por um fabricante qualificado ou por um serviço de reparação contra o pagamento dos custos decorrentes.

Instruções gerais sobre a protecção do ambiente

Este aparelho não deve ser colocado juntamente com o lixo doméstico depois da sua vida útil ter terminado, mas deve ser eliminado num ponto central de reciclagem de electrodomésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, o manual de instruções e as embalagens chamam a sua atenção para esta importante questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos está a contribuir para promover a protecção do nosso ambiente. Peça às suas autoridades locais informações sobre os pontos de reciclagem.

Embalagens

As embalagens são 100% recicláveis. Devolva as embalagens em separado.

Produto

Este aparelho vem equipado com uma marca que está em conformidade com a Directiva

Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

Ao garantir que o produto é tratado correctamente como um resíduo, está a ajudar nas possíveis consequências adversas para o ambiente e para a saúde humana.

Declaração de conformidade CE

Este aparelho foi construído, fabricado e é comercializado em conformidade com os objectivos de segurança da Directiva “Baixa Tensão” Nº 73/23/EEC, com as exigências da Directiva CEE

Nº 89/336/CE “Compatibilidade Electromagnética” e as exigências da Directiva Nº 93/68/CEE.

advertisement

Key Features

  • Radiator
  • Number of power levels: 3
  • Placement options: Floor
  • Heating power: 2500 W
  • Adjustable thermostat
  • White

Related manuals

advertisement