Philips GuideLight Bug Operating instructions

Philips GuideLight Bug Operating instructions
zjišt ní pohybu a automatické vypnutí
po 15 sekundách. Protože je sníma
pohybu vestav ný do nabíje ky, m že
funkce sníma e pracovat pouze v dob ,
kdy je lampi ka GuideLight vložena do
nabíje ky (viz schéma 2 a schéma 3).
Tla ítko pro zapnutí a vypnutí na
zadní stran lampi ky GuideLight
umož uje zapnout a vypnout lampi ku
GuideLight v dob , kdy není vložena
do nabíje ky (viz schéma 4).
.
.
Když po použití vložíte lampi ku
GuideLight zp t do nabíje ky,
automaticky se vypne. Sníma pohybu
se b hem 20 sekund deaktivuje, aby
nedošlo k necht nému zapnutí. Poté
se lampi ka GuideLight znovu automaticky zapne, pokud zjistí pohyb (viz
schéma 5).
.
-
išt .
Vyjm te nabíje ku ze sí ové zásuvky.
Nabíje ku a lampi ku GuideLight
lze istit suchým nebo navlh eným
had íkem. Nepoužívejte isticí
prost edky!
-
.
-
Philips
GuideLight
.
-
.
Philips GuideLight,
-
Manual for GuideLight
Congratulations on your purchase!
Thank you for buying the Philips
GuideLight. Please read these
instructions carefully before using the
GuideLight. By following the instructions you will enjoy the full bene ts of
the GuideLight for the longest possible
period. The set consists of one charger
and one Philips transportable GuideLight. Check to make sure that the
package contains the following items
- Charger
- Philips GuideLight.
Using the Philips GuideLight for
the rst time:
Charge the Philips GuideLight for
at least 24 hours before using it for
the rst time.
Connect the charger with the plug
into the wall socket. Then place your
Philips GuideLight on the charger
in the slot dedicated for it. Before
the rst use, make sure to leave the
GuideLight on the charger for at least
24 hours (see diagram 1).
If you want to have the best
performance of your GuideLight,
recharge it at least once every three
months.
Switching the Philips GuideLight
on and off
The Philips GuideLight contains a
movement sensor that allows it to
gradually switch on automatically when
it detects movements and to switch off
automatically after 15 seconds. Because
the movement sensor is integrated
in the charger, the functionality of
the sensor can only work when the
GuideLight is placed on the charger
(see diagram 2 & diagram 3).
The “on/off” button at the back of the
GuideLight allows you to switch the
light on and off when the GuideLight
is not placed on the charger (see
diagram 4).
After usage, when you put your
GuideLight back on the charger, it
switches off automatically. During
20 seconds, the movement sensor
is deactivated in order to avoid
unintentional switch. After that
time, your GuideLight switches on
automatically again when it feels
movements (see diagram 5).
Cleaning and maintenance
Remove the charger from the wall socket.
The charger and the GuideLight can be
cleaned with a dry or damp cloth. Do not
use cleaning agents!
.
of the dealer and a description of the
product.
-
:
• Charge regularly.
GL-PH
• Batteries can be damaged when
left unused for more than 3
months.
.:
230VAC 50/60Hz 1.0W
.:
6VDC 6mA
The Philips warranty lapses if:
GuideLight
.
GuideLight
.
. GuideLight
.
- Charger or GuideLight have been
disassembled.
,
.
(
),
,
,
230 V st 50/60 Hz 1.0 W
6 V ss 6 mA
!
Bezpe votní prost edí
.
•
•
Philips Lighting BV
Lampi ka GuideLight je výrobek obsahující diodu LED. Je vyrobena z vysoce
kvalitních materiál a sou ástí, které je
možno recyklovat.
,
.
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Philips
GuideLight
,
:
!
,
Philips GuideLight.
,
-
,
,
,
GuideLight.
Made in China.
Royal Philips Electronics,
;
-
,
The Netherlands
,
,
GuideLight
-
,
,
,
GuideLight
,
Philips.
,
;
Guide-
-
Light
.
Philips
-
Pozor!
• Výrobek pravideln nabíjejte.
• Pokud baterie nejsou používány
déle než t i m síce, mohou se
poškodit.
.
Philips Guide:
Light
,
Philips
,
www.philips.com/homelighting
.
Philips GuideLight
,
.
GuideLight
1).
24
Philips.
: www.philips.com/homelighting
SparePart
WebShop.
(
.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
-
+800 7445 4775
Do not expose
the products to
extreme heat.
GuideLight,
-
:
www.philips.com/homelighting
.
/
Philips GuideLight.
.
Royal Philips Electronics,
,
íru ,
- For safety reasons and under the
terms of the warranty, charger and
Philips GuideLight must not be
opened.
- Do not allow children to play with
the charger.
15
.
(
3).
“
GuideLight
.
2
./
.”
,
GuideLight
(
.
4).
Model:
GL-PH
Input:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Output:
6VDC 6mA
Safety and the environment
The GuideLight is a LED product,
made from high-quality materials and
parts, which can be recycled.
When disposing of the packaging the
charger always take care to follow the
local regulations and availability of possibilities for recycling. The GuideLight
contains rechargeable batteries. They
cannot be replaced. The GuideLight
should be disposed of according to
local regulations.
Warranty
Philips’ one-year warranty is valid if
the product is used in accordance with
the instructions and for its intended
purpose. Claims will only be accepted
on submission of the original proof of
purchase (invoice, sales slip or receipt)
stating the purchase date, the name
,
GuideLight
,
.
Jestliže váš výrobek Philips nepracuje
správn , doporu ujeme nejprve použít
informace uvedené v tomto návodu.
Pokud se vám nepoda í najít ešení,
kontaktujte svého prodejce nebo
nahlédn te na webovou stránku pro
zákazníky spole nosti Philips na adrese
www.philips.com/homelighting
ly
Blahop Náhradní díly lze objednat na webové
stránce spole nosti Philips. P ejd te na
adresu: www.philips.com/homelighting a klepn te na odkaz SparePart
WebShop (Internetový obchod
s náhradními díly).
Pr
GuideLight:
20
nosti Philips je
,
- Na dokladu o nákupu bylo cokoliv
zm n no, p eškrtnuto, smazáno
nebo se stalo ne itelným,
- Popis výrobku byl zm n n,
p eškrtnut, smazán nebo se stal
ne itelným,
- Závada je zp sobena extrémními okolnostmi, které nesouvisí
s p ístrojem, jako nap íklad bleskem,
povodní, ohn m, nesprávným
použitím nebo nedbalostí.
- Nabíje ka nebo lampi ka GuideLight
byly rozebírány.
P íru ro svítidlo GuideLight
D kujeme, že jste si zakoupili svítidlo
GuideLight od spole nosti Philips.
P ed použitím výrobk GuideLight
si pozorn p e t te tento návod.
Dodržení zde uvedených pokyn vám
zajistí plné využití výhod výrobku
GuideLight po nejdelší možnou dobu.
Sada se skládá z jedné nabíje ky a jedné
p enosné lampi ky Philips GuideLight.
Zkontrolujte, zda balení obsahuje
následující položky:
- nabíje ka
- lampi ka Philips GuideLight.
,
GuideLight
- Install it far away from a heat source.
Charger
.
Philips GuideLight
,
- It is a product for indoor use only.
- Do not use the Philips GuideLight if it
is damaged.
Dvouletá záruka spole nosti Philips
je platná, pokud byl výrobek používán
v souladu s tímto návodem k použití a
k ú elu, k jakému byl vyroben. Nárok
na reklamaci bude uznán po p edložení
p vodního dokladu o nákupu (faktura,
ú tenka nebo p íjmový doklad), který
obsahuje datum nákupu, jméno prodejce a popis výrobku.
,
- Philips GuideLight.
.
- Keep the charger away from liquids
and damp.
P i likvidaci balení a nabíje ky vždy
dodržujte místní p edpisy a využijte
možnosti recyklace. Lampi ka GuideLight obsahuje dobíjecí baterie. Nelze
je vym nit. Svítidlo GuideLight musí
být zlikvidováno v souladu s místními
p edpisy.
;
-
.
GL-PH
Primární nap tí:
Sekundarní nap tí:
.
Spare parts can be ordered from the
Philips website: www.philips.com/
homelighting. Click on SparePart
WebShop.
Phone number: +800 7445 4775
Model:
,
Spare parts
Website: www.philips.com/homelighting
- Udržujte nabíje ku mimo dosah
kapalin a vlhkosti.
- Tento výrobek je ur en pouze pro
vnit ní použití.
- Z bezpe nostních d vod a podle
záru ních podmínek nesmí dojít
k otev ení nabíje ky ani lampi ky
Philips GuideLight.
- Nedovolte, aby si s nabíje kou
hrály d ti.
- Nepoužívejte lampi ku Philips
GuideLight v p ípad , že je
poškozená.
- Instalujte ji dostate n daleko od
tepelného zdroje.
www.philips.com/homelighting
On/off-knappen bag på GuideLight
giver dig mulighed for at tænde og
slukke lyset, når GuideLight ikke er
placeret på opladeren (se diagram 4).
Når du sætter GuideLight tilbage på
opladeren efter brug, slukker den automatisk. I en periode på 20 sekunder
er bevægelsessensoren deaktiveret for
at undgå utilsigtet tænding. Derefter
tænder GuideLight automatisk igen,
når den mærker bevægelse (se diagram
5).
Bezpe ny
,
Philips
Philips GuideLight indeholder en
bevægelsessensor, så den gradvist
tænder automatisk, når den registrerer
bevægelser, og den slukker igen automatisk efter 15 sekunder. Da bevægelsessensoren er integreret i opladeren, kan
funktionen i sensoren kun fungere, når
GuideLight er placeret på opladeren
(se diagram 2 og diagram 3).
Fjern opladeren fra stikkontakten.
Opladeren og GuideLight kan rengøres
med en tør eller fugtig klud. Undlad at
benytte rengøringsmidler!
.
- The product description has been
changed, crossed out, deleted or
rendered illegible,
If your Philips product does not work
properly, we advise you to consult the
instructions for use rst. If you cannot
nd the solution you can contact your
dealer or consult the Philips consumer
website at
Tænd o$
%&$
Nevystavujte výrobky
extrémním teplotám.
,
- A defect is caused by extreme
circumstances not inherent to the
appliance, for example, lighting,
ooding, re, incorrect use or
negligence,
Hvis du vil have det bedst mulige ud
af din GuideLight, skal den oplades
mindst én gang hver tredje måned.
'$"$og vedligeholdelse
,
- Anything has been changed, crossed
out, deleted or rendered illegible on
the purchase docket,
Do not use perfumed
liquids.
Safety instructions
Nepoužívejte parfémované tekutiny.
Attention!
Philips GuideLight
24
Do not submerge
the individual parts
in water.
Nepono ujte jednotlivé ásti do vody.
.
Oplad Philips GuideLight i mindst
24 timer, før den bruges første gang.
Sæt opladeren med stikket i stikkontakten. Sæt derefter Philips GuideLight
på opladeren på den dertil beregnede
plads. Inden første brug skal du lade
GuideLight være på opladeren i mindst
24 timer (se diagram 1).
Sænk ikke de individuelle dele ned i vand.
Anvend ikke parfumerede væsker.
(
- Hold opladeren fra væsker og fugt.
- Produktet er kun til indendørs brug.
- Af sikkerhedsmæssige årsager og i
henhold til betingelserne i garantien
må opladeren og Philips GuideLight
ikke åbnes.
- Lad ikke børn lege med opladeren.
- Anvend ikke Philips GuideLight, hvis
den er beskadiget.
- Installer den langt væk fra varmekilder.
Oplader
Model:
GL-PH
Primær:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Sekundær:
6VDC 6mA
P ed prvním použitím nabíjejte
lampi ku Charge Philips GuideLight
po dobu nejmén 24 hodin.
.
GuideLight
(
.
5).
.
GuideLight
.
!
P ipojte zástr ku nabíje ky do sí ové
zásuvky. Poté vložte lampi ku Philips
GuideLight do speciální p ihrádky
v nabíje ce. P ed prvním použitím
zajist te, aby byla lampi ka GuideLight
nejprve alespo 24 hodin v nabíje ce
(viz schéma 1).
Nejlepšího výkonu lampi ky GuideLight dosáhnete nabíjením nejmén
jednou za t i m síce.
Zapnutí a vypnutí lampi Philips GuideLight
Lampi ka Philips GuideLight obsahuje
sníma pohybu. Ten umož uje její
postupné automatické zapnutí p i
Wenn Sie GuideLight nach der Verwendung wieder auf die Ladestation
setzen, schaltet es sich automatisch
aus. Der Bewegungssensor schaltet
sich für 20 Sekunden aus, um ein
versehentliches Einschalten zu
vermeiden. Anschließend schaltet sich
GuideLight wieder automatisch ein,
wenn eine Bewegung registriert wird
(siehe Abbildung 5).
)$"rer, hvis:
Hvis dit Philips-produkt ikke virker
ordentligt, råder vi dig til at se i brugsvejledningen først. Hvis du ikke kan
nde en løsning her, kan du kontakte
din forhandler eller Philips forbrugerwebstedet på
www.philips.com/homelighting
Reservedele
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holland.
Websted: www.philips.com/homelighting
Telefonnummer: +800 7445 4775
Made in China.
Brugermanual
Manual til GuideLight
Bedienungsanleitung
Till"
Bedienungsanleitung GuideLight
Tak, fordi du har købt Philips GuideLight. Læs denne brugsvejledning
omhyggeligt, inden GuideLight tages i
brug.Ved at følge brugsvejledningen får
du mest muligt ud af GuideLight i den
længst mulige periode. Sættet består
af en oplader og en Philips bærbar
GuideLight. Kontrollér, at æsken indeholder følgende dele
- Oplader
- Philips GuideLight.
*+
0%
1020+
Ihrem Kauf und
vielen Dank für den Kauf von Philips
GuideLight. Bitte lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch,
bevor Sie GuideLight verwenden. Bitte
beachten Sie die folgenden Anweisungen, damit Sie möglichst lange Freude
an diesem Produkt haben. Das Set besteht aus einer Ladestation und einem
portablen Philips GuideLight. Prüfen
Sie zunächst, ob die folgenden Teile im
Lieferumfang enthalten sind:
.
Guide-
:
-
!
,
,
Guide-
,
-
.
Philips
GuideLight.
,
,
,
,
,
,
GuideLight
.
-
Philips GuideLight
:
Philips
,
Philips GuideLight
24
.
,
.
.
,
Philips GuideLight
Philips
www.philips.com/homelighting
,
.
GuideLight
,
24
(
1).
homelighting
WebShop.
GuideLight,
.
Philips.
www.philips.com/
SparePart
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
: www.philips.com/homelighting
:
Tauchen Sie die Teile
nicht in Wasser ein.
00800 3122 8332
Verwenden Sie keine
parfümierten Flüs-
.
sigkeiten.
15
.
Royal Philips Electronics,
,
GuideLight
(
Manual de usuario
2&
Manual de GuideLight
3).
Setzen Sie die
Produkte keiner
starken Wärmeeinwirkung aus.
“on/off”
GuideLight
GL-PH
Pri:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Sec:
6VDC 6mA
304
Gracias por comprar la lámpara
GuideLight de Philips. Lea detenidamente estas instrucciones antes de
comenzar a usar la GuideLight. Para
poder disfrutar de todas las ventajas
de la lámpara GuideLight durante el
máximo tiempo posible, siga estas
instrucciones. El juego consiste en un
cargador y una GuideLight transportable de Philips. Asegúrese de que
en el embalaje se encuentran los
siguientes elementos:
- Cargador
- GuideLight Philips
GuideLight
Sicherheitshinweise
(
4).
,
GuideLight
,
.
20
,
.
,
GuideLight
(
Uso de la GuideLight Philips por
primera vez:
5).
.
GuideLight
.
Enchufe el cargador a la toma de
pared. Coloque la GuideLight Philips
en la ranura correspondiente del
cargador. Antes de usarla por primera
vez, asegúrese de que ha dejado la
GuideLight en el cargador durante
al menos 24 horas (consulte el
diagrama 1).
!
GuideLight ist ein LED-Produkt, das
aus hochwertigen recycelbaren Materialien und Teilen hergestellt wird.
Beachten Sie beim Entsorgen der
Verpackung und der Ladestation stets
die örtlichen Vorschriften und die
verfügbaren Recyclingmöglichkeiten.
GuideLight enthält Akkus, die nicht
ausgetauscht werden können. GuideLight ist entsprechend den örtlichen
Vorschriften zu entsorgen.
Si desea obtener el máximo
rendimiento de la GuideLight,
recárguela al menos una vez cada tres
meses.
.
.
Encendido y apagado de la
GuideLight Philips
La lámpara GuideLight Philips dispone
de un sensor de movimiento que le
permite encenderse gradualmente
al detectar movimiento y apagarse
automáticamente tras 15 segundos.
Como el sensor de movimiento está
integrado en el cargador, el sensor
funcionará únicamente cuando la
GuideLight esté colocada en el cargador (consulte los diagramas 2 y 3).
Garantie
.
-
.
-
El botón de encendido/apagado
situado en la parte posterior de la
GuideLight le permite encender y
apagar la GuideLight cuando ésta no se
encuentre en el cargador (consulte el
diagrama 4).
.
-
Achtung!
• Laden Sie das Gerät regelmäßig
auf.
• Die Akkus können beschädigt
werden, wenn Sie länger als drei
Monate nicht verwendet werden.
,
Philips GuideLight
.
-
.
Philips
-
Die Philips Garantie erlischt,
wenn:
- Ein Teil des Belegs geändert,
durchgestrichen, gelöscht oder
unkenntlich gemacht wurde.
- Die Produktbeschreibung geändert,
durchgestrichen, gelöscht oder
unkenntlich gemacht wurde.
- Schäden durch extreme Ein üsse
vorliegen, die nicht durch einen
Fehler im Gerät begründet sind;
dazu zählen zum Beispiel Blitzschlag,
Überschwemmung, Feuer,
unsachgemäße Handhabung oder
Fahrlässigkeit.
- Die Ladestation oder GuideLight
zerlegt wurden.
Sollte Ihr Philips Produkt nicht
ordnungsgemäß funktionieren, ziehen
Sie zunächst die Gebrauchsanweisung
zurate. Sollten Sie dort keine Lösung
nden, können Sie sich an Ihren
Händler wenden oder die Philips
Kundenwebsite unter
www.philips.com/homelighting zurate
ziehen.
GuideLight
.
-
.
:
GL-PH
.:
230VAC 50/60Hz 1.0W
.:
6VDC 6mA
GuideLight
LED
Después de utilizarla, cuando coloque
la GuideLight de nuevo en el cargador,
ésta se apagará automáticamente. Durante 20 segundos, se desactiva el sensor de movimiento para evitar que se
encienda de manera no intencionada.
Transcurrido ese tiempo, la GuideLight
vuelve a encenderse automáticamente
al detectar movimiento (consulte el
diagrama 5).
Limpieza y mantenimiento:
Desenchufe el cargador de la toma
de pared. El cargador y la GuideLight
se pueden limpiar con un paño seco
o húmedo. No utilice productos de
limpieza.
.
,
.
No sumerja las piezas
individuales en agua.
GuideLight
.
.
Philips Lighting BV.
Garantía
La garantía de un año de Philips
tiene validez únicamente si se usa de
acuerdo con las instrucciones y para
su propósito original. Solamente se
aceptarán reclamaciones mediante el
envío de la prueba de compra original
(factura, tique de compra o recibo) en
la que aparezcan la fecha de compra,
el nombre del distribuidor y una
descripción del producto.
Atención:
• Cargue las baterías regularmente.
• Las baterías se pueden dañar si
no se usan durante más de tres
meses.
&$
5
anulada si:
- algún dato de la etiqueta de compra
se ha cambiado, tachado, borrado o
ha quedado ilegible;
- la descripción del producto se ha
modi cado, tachado, borrado o ha
quedado ilegible;
- se ha producido un defecto debido
a circunstancias extremas no inherentes al dispositivo, por ejemplo, por
tormenta eléctrica, inundaciones,
fuego, uso incorrecto o negligencia;
- se ha desmontado el cargador o la
GuideLight.
Si su producto Philips no funciona
correctamente, le aconsejamos que
consulte las instrucciones en primer
lugar. Si no consigue encontrar la
solución, póngase en contacto con su
distribuidor o consulte la sección de
atención al cliente del sitio Web de
Philips en
www.philips.com/homelighting
Piezas de repuesto
Puede pedir piezas de repuesto en el
sitio Web de Philips.Vaya a:
www.philips.com/homelighting y haga
clic en SparePart WebShop.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Países Bajos.
Sitio Web: www.philips.com/homelighting
Número de teléfono: +800 7445 4775
No exponga los
productos a calor
extremo.
.
Ärge kastke üksikuid
osi vette.
20 secondes a n d’éviter tout allumage involontaire. Une fois ce temps
écoulé, la lampe s’allume de nouveau
automatiquement lorsqu’elle détecte
des mouvements (voir schéma 5).
Nettoyage et entretien
Ärge kasutage lõhnastatud vedelikke
Älä upota yksittäisiä
osia veteen.
Älä käytä hajustettuja
nesteitä.
Retirez le chargeur de la prise murale.
Le chargeur et la lampe GuideLight
peuvent être nettoyés avec un chiffon
sec ou humide. N’utilisez pas de
produits de nettoyage.
Ärge jätke toodet väga
kõrge temperatuuri
kätte.
Ohutusjuhised
- Hoidke laadija vedelikest ja niiskusest eemal.
- See toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Ohutuse tagamiseks ja garantii
säilitamiseks ei tohi laadijat ja Philipsi
GuideLighti avada.
- Ärge laske lastel sellega mängida.
- Ärge kasutage kahjustatud Philipsi
GuideLighti.
- Paigaldage see kuumuseallikatest
kaugemale.
Laadija
Mudel:
GL-PH
Primaarne:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Sekundaarne:6VDC 6mA
Ohutus ja ond
GuideLight on LED-põhine toode, mis
on valmistatud taaskasutatavatest kvaliteetsetest materjalidest ja osadest.
Kui soovite saavutada GuideLight kasutamisel parimat jõudlust, laadige seda
vähemalt iga kolme kuu tagant.
Philipsi GuideLighti sisse- ja
väljalülitamine
Philipsi GuideLight on varustatud
liikumissensoriga, mis võimaldab seda
liikumise tuvastamisel automaatselt
järk-järgult sisse lülitada ja pärast 15
sekundi möödumist automaatselt
välja lülitada. Kuna liikumissensor on
sisseehitatud laadijasse, siis sensori
funktsioon toimib ainult juhul, kui
GuideLight on laadijasse asetatud (vt
joonist 2 ja 3).
GuideLighti taga asuv nupp „on/off”
(sisse/välja) lubab valguse sisse või välja
lülitada, kui GuideLight on laadijasse
asetamata (vt joonist 4).
Pärast kasutamist, kui panete GuideLighti laadijasse tagasi, lülitub see
automaatselt välja. Tahtmatu sisselülitamise vältimiseks deaktiveeritakse
liikumissensor esimeseks 20 sekundiks.
Pärast seda ajavahemikku lülitatakse
GuideLight liikumise tuvastamisel
automaatselt uuesti sisse (vt jn 5).
Ens.:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Tois.:
6VDC 6mA
Turvallisuus ja ympäristö
GuideLight on LED-tuote, joka on
valmistettu korkealaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista ja osista.
Philipsin yhden vuoden takuu on
voimassa, jos tuotetta käytetään
ohjeiden mukaisesti ja alkuperäiseen
tarkoitukseen. Vaateet huomioidaan
vain, jos niiden mukana toimitetaan
alkuperäinen ostotodistus (lasku tai ostokuitti), josta ilmenee ostopäivämäärä,
myyjän nimi ja tuotteen kuvaus.
Tähelepanu!
• Laadige korrapäraselt.
• Akud võivad kahjustuda, kui neid
ei kasutata rohkem kui kolme
kuu jooksul.
$ehtivuse,
- ostudokumendil on midagi muudetud, läbi kriipsutatud, kustutatud või
muudetud loetamatuks;
- toote kirjeldust on muudetud, läbi
kriipsutatud, kustutatud või muudetud loetamatuks;
- viga on tekkinud ekstreemsete,
seadmele mitteomaste olukordade tõttu, nt välgulöök, uputus,
tulekahju, seadme vale või hoolimatu
kasutamine;
- laadija või GuideLight on lahti
võetud.
Kui Philipsi toode ei tööta õigesti,
soovitame kõigepealt lugeda kasutusjuhendit. Lahenduse mitteleidmisel
pöörduge müügiesindaja poole või
külastage veebisaiti
www.philips.com/homelighting
Varuosad
Varuosi saab tellida Philipsi veebisaidilt.
Minge saidile www.philips.com/homelighting ja klõpsake lehekülge SparePart
WebShop.
5600 VB Eindhoven, Holland
Veebisait: www.philips.com/homelighting
Ühendage pistikuga laadija seinakontakti. Seejärel asetage Philipsi GuideLight
laadijasse selleks mõeldud avasse. Enne
esmakasutust veenduge, et olete jätnud
GuideLighti laadijasse vähemalt 24
tunniks (vt joonist 1).
GL-PH
T
Õnnitlused ostu puhul!
Enne kasutamist laadige Philipsi
GuideLighti vähemalt 24 tundi.
Malli:
Tootele kehtib Philipsi üheaastane garantiiaeg juhul, kui toodet on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile ja sihtotstarbeliselt. Nõudeid võetakse vastu ainult
ostu tõendava originaaldokumendi
alusel (arve, kassatšekk või kviitung),
millel on ostukuupäev, müüja andmed
ning toote kirjeldus.
+800 7445 4775
Philipsi GuideLighti esmaord
Laturi
Garantii
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
Täname teid Philipsi GuideLighti ostu
puhul! Enne GuideLighti kasutamist
palume see juhend hoolikalt läbi
lugeda. Järgides juhiseid saate nautida
GuideLighti kõiki eeliseid pikima võimaliku ajavahemiku jooksul. Komplekt
koosneb laadijast ja ühest Philipsi teisaldatavast GuideLightist. Kontrollige,
kas pakend sisaldab järgmisi osi:
- laadija,
- Philipsi GuideLight.
Turvallisuusohjeet
- Älä säilytä laturia kosteassa.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan
sisäkäyttöön.
- Turvallisuus- ja takuusyistä laturin ja
Philips GuideLightin avaaminen on
kielletty.
- Älä anna lasten leikkiä laturilla.
- Älä käytä Philips GuideLightea, jos se
on vahingoittunut.
- Älä aseta sitä lämmönlähteen lähelle.
Kun hankkiudut eroon pakkausmateriaaleista ja laturista, noudata niiden
hävittämistä ja kierrätystä koskevia
määräyksiä. GuideLightessa on
ladattavat akut. Niitä ei voi vaihtaa.
GuideLighten hävittämisessä on aina
noudatettava paikallisia määräyksiä.
Philips Lighting BV
Kasutusjuhend
Älä säilytä tuotetta
erittäin kuumassa.
Laadija pakendi äraviskamisel järgige
kohalikke seadusi ja saadaolevaid taaskasutamisvõimalusi. GuideLightis on
taaslaetavad akud. Neid ei saa vahetada.
GuideLight tuleks ära visata vastavalt
kohalikele seadustele.
%&$
Võtke laadija seinakontaktist välja.
Laadijat ja GuideLighti võite puhastada
kas kuiva või niiske lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid!
.
Philips
No use líquidos
perfumados.
Royal Philips Electronics, Países Bajos
Puhastamine ja hooldamine
GuideLight
Ersatzteile
Ersatzteile können über die Philips
Website bestellt werden. www.philips.
com/homelighting, und klicken Sie auf
SparePart WebShop.
Al desechar el embalaje o el cargador,
actúe siempre conforme a la normativa
local y a las posibilidades de reciclaje
existentes. La lámpara GuideLight
contiene baterías recargables. Éstas no
se pueden sustituir. La GuideLight debe
desecharse conforme a la normativa
local.
Fabricada en China.
Cargue la GuideLight Philips
durante al menos 24 horas antes de
usarla por primera vez.
Sicherheit und Umweltschutz
Die von Philips gewährleistete einjährige Garantie ist nur gültig, wenn das
Produkt vorschriftsmäßig und für den
vorgesehenen Zweck verwendet wird.
Garantieansprüche können nur unter
Vorlage des Original-Kaufbelegs (Rechnung, Kassenbeleg oder Quittung)
mit Kaufdatum, Händlernamen und
Produktbeschreibung geltend gemacht
werden.
230 V CA 50/60 Hz 1.0 W
La lámpara GuideLight es un producto
LED, hecho con materiales y piezas
reciclables de alta calidad.
-
GuideLight.
- Philips GuideLight.
GL-PH
Primaria:
($
,
Light
Modelo:
Secundaria: 6 V CC 6 mA
Philips GuideLight.
tai kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.
Cargador
Philips
Light
Philips
Modell:
- Noget er ændret, overskrevet, slettet eller ulæseligt på købsbeviset,
- Produktbeskrivelsen er ændret,
overskrevet, slettet eller ulæselig,
- En fejl skyldes ekstreme omstændigheder, der ikke er naturligt
forbundet med apparatet, for eksempel lynnedslag, oversvømmelse,
ildebrand, forkert anvendelse eller
uagtsomhed,
- Opladeren eller GuideLight er blevet
skilt ad.
.
•
•
Philips GuideLight
Philips’ et års garanti er gyldig, hvis
produktet anvendes i henhold til
vejledningen og til det beregnede
formål. Krav bliver kun accepteret ved
fremvisning af det originale købsbevis
(faktura, salgsbevis eller kvittering), der
angiver købsdato, navn på forhandler
og beskrivelse af produktet.
Advarsel!
• Oplad jævnligt.
• Batterier kan blive beskadiget,
hvis de ikke anvendes i mere end
tre måneder.
.
!
Royal Philips Electronics, Niederlande
GuideLight
Ladestation
Philips Lighting BV
Brug af Philips GuideLight
#"$$
Mithilfe der Ein-/Ausschalttaste auf
der Rückseite von GuideLight können
Sie das Gerät ein- und ausschalten,
wenn es sich nicht in der Ladestation
be ndet (siehe Abbildung 4).
Garanti
GuideLight er et LED-produkt, der er
lavet af kvalitetsmateriale og -dele, som
kan genbruges.
5600 VB, Eindhoven, Nizozemí
Royal Philips Electronics, Nizozemí
Philips GuideLight ist mit einem
Bewegungssensor ausgestattet, der
bei einer Bewegung das allmähliche
Einschalten des Geräts ermöglicht
und es nach 15 Sekunden wieder
ausschaltet. Da der Bewegungssensor
in die Ladestation integriert ist, funktioniert dieser nur, wenn GuideLight
sich in der Ladestation be ndet (siehe
Abbildung 2 und 3).
Instrucciones de seguridad
- Mantenga el cargador alejado de
líquidos y de la humedad.
- Este producto está pensado únicamente para uso en interiores.
- Por motivos de seguridad y conforme a los términos de la garantía,
no se deben abrir ni el cargador ni la
GuideLight Philips.
- No permita que los niños jueguen
con el cargador.
- No use la GuideLight Philips si está
dañada.
- Instálela lejos de una fuente de calor.
,
),
,
Made in China
Ein- und Ausschalten von Philips
GuideLight
Ved bortskaffelse af emballagen
og opladeren skal du altid følge de
lokale regler omhyggeligt og anvende
genbrugsmuligheder. GuideLight
indeholder genopladelige batterier.
De kan ikke udskiftes. GuideLight skal
bortskaffes i henhold til lokale regler.
(erhed o$
"
(
+800 7445 4775 mit dem Philips
Service Center in Verbindung.
Um eine bestmögliche Leistung
sicherzustellen, sollten Sie GuideLight
mindestens alle drei Monate au aden.
- Halten Sie die Ladestation fern von
Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Aus Sicherheits- und Garantiegründen dürfen die Ladestation und
Philips GuideLight nicht geöffnet
werden.
- Die Ladestation ist kein Kinderspielzeug.
- Verwenden Sie Philips GuideLight
nicht, wenn es beschädigt ist.
- Installieren Sie das Gerät nicht in
der Nähe einer Wärmequelle.
Royal Philips Electronics, Holland
,
Laden Sie Philips GuideLight vor
dem ersten Gebrauch für mindestens 24 Stunden auf.
Stecken Sie den Stecker der Ladestation in die Steckdose. Setzen Sie
dann Ihr Philips GuideLight auf den
dafür vorgesehenen Steckplatz an der
Ladestation. Stellen Sie sicher, dass Sie
GuideLight vor der ersten Nutzung
mindestens 24 Stunden in der Ladestation belassen (siehe Abbildung 1).
Udsæt ikke produkterne for ekstrem
varme.
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
Telefonní íslo: +800 7445 4775
Website: www.philips.com/homelighting.
5600 VB, Eindhoven, Niederlande.
P ege und Wartung
Philips Lighting BV
Webová stránka: www.philips.com/
homelighting
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461.
Erstmalig%0von
Philips GuideLight:
Ziehen Sie die Ladestation aus der
Steckdose. Reinigen Sie die Ladestation
und GuideLight mit einem trockenen
oder feuchten Tuch.Verwenden Sie
keine Reinigungsmittel!
Reservedele kan bestilles på Philips’
websted. Gå til www.philips.com/
homelighting, og klik på SparePart
WebShop.
Vyrobeno v ín .
- Ladestation
- Philips GuideLight
Valmistatud Hiinas
Huomio!
• Lataa tuote säännöllisesti.
• Akut voivat vahingoittua, jos
niitä ei käytetä yli kolmeen
kuukauteen.
9
voimassa
seuraavissa ta
- Ostotodistusta on muutettu, siitä on
pyyhitty tai poistettu jotain tai sitä
ei voi lukea.
- Tuotteen kuvausta on muutettu, siitä
on pyyhitty tai poistettu jotain tai
sitä ei voi lukea.
- Tuotteen vian ovat aiheuttaneet
tuotteelle epäominaiset äärimmäiset
olosuhteet, esimerkiksi salamanisku,
tulva, tuli, virheellinen käyttö tai
laiminlyönti.
- Laturi tai GuideLight on purettu.
Jos Philips-tuote ei toimi oikein, suosittelemme, että luet ensin käyttöohjeet.
Jos ratkaisua ongelmaasi ei löydy, voit
ottaa yhteyttä jälleenmyyjään tai käydä
Philipsin verkkosivustossa osoitteessa
www.philips.com/homelighting
Varaosat
Varaosia voi tilata Philipsin verkkosivustosta. Siirry sivulle www.philips.
com/homelighting ja napsauta kohtaa
SparePart WebShop.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Alankomaat.
Web-sivusto: www.philips.com/
homelighting
Puhelin: +800 7445 4775
Valmistettu Kiinassa
Royal Philips Electronics, Alankomaat
Royal Philips Electronics, Holland
Käyttöopas
%&$67
8
Kiitos, että ostit Philips GuideLight
-tuotteen. Lue nämä ohjeet tarkasti
ennen GuideLightin käyttöä. Ohjeiden
mukaisesti käytetty GuideLight
tuottaa iloa mahdollisimman pitkään.
Pakkauksessa on yksi laturi ja yksi siirrettävä Philips GuideLight. Tarkista, että
pakkauksessa on seuraavat osat:
- Laturi
- Philips GuideLight.
%&$669
en ensimmäistä ertaa
Lataa Philips GuideLightia ainakin
24 tunnin ajan ennen ensimmäistä
käyttöä.
Liitä laturin pistoke pistorasiaan. Aseta
Philips GuideLight laturiin.Varmista
ennen ensimmäistä käyttökertaa, että
GuideLight on laturissa ainakin 24 tunnin ajan (katso kuva 1).
GuideLight toimii parhaiten, jos se
ladataan ainakin kerran kolmessa
kuukaudessa.
Philips GuideLightin sytyttäminen ja sammuttaminen
Philips GuideLightissa on liikkeentunnistin, jonka ansiosta lamppu syttyy
vähitellen liikkeen tunnistamisen
jälkeen ja sammuu automaattisesti 15
sekunnin kuluttua. Koska liikkeentunnistin on laturissa, se toimii ainoastaan
silloin, kun GuideLight on laturissa
(katso kuvat 2 ja 3).
GuideLightin takaosassa olevalla virtakytkimellä voit sytyttää ja sammuttaa
lampun, kun GuideLight ei ole laturissa
(katso kuva 4).
Kun laitat GuideLightin laturiin käytön
jälkeen, se sammuu automaattisesti.
Liikkeentunnistin on 20 sekunnin ajan
pois käytöstä, ettei lamppu syty vahingossa. Sen jälkeen GuideLight syttyy
automaattisesti havaitessaan liikettä
(katso kuva 5).
Puhdistaminen ja huolto
Irrota laturi pistorasiasta. Laturi ja
GuideLight voidaan puhdistaa kuivalla
Manuel d’utilisation
Manuel d’utilisation GuideLight
Félicitations !
Merci d’avoir acheté la lampe GuideLight Philips. Lisez ces instructions
attentivement avant d’utiliser la lampe
GuideLight. Suivez les instructions
pour pro ter au maximum de la lampe
GuideLight. Le produit se compose
d’un chargeur et d’une lampe transportable GuideLight Philips. Assurezvous que l’emballage contient bien les
éléments suivants :
- Chargeur
- Lampe GuideLight Philips
Première utilisation de la lampe
GuideLight Philips
Avant la première utilisation,
chargez la lampe GuideLight Philips
pendant au moins 24 heures.
Branchez le chargeur sur la prise murale. Placez ensuite votre lampe GuideLight Philips dans l’emplacement prévu
sur le chargeur. Avant la première
utilisation, veillez à laisser la lampe
GuideLight sur le chargeur pendant au
moins 24 heures (voir schéma 1).
Pour pro ter au maximum de votre
lampe GuideLight, rechargez-la au
moins une fois tous les trois mois.
Allumage/extinction de la lampe
GuideLight Philips
La lampe GuideLight Philips comprend
un capteur de mouvement qui
permet d’allumer automatiquement et
progressivement la lampe au moindre
mouvement, puis de l’éteindre automatiquement après 15 secondes. Comme
le capteur de mouvement est intégré
au chargeur, la fonction de détection
est disponible uniquement quand la
lampe GuideLight est placée sur le
chargeur (voir schémas 2 et 3).
Le bouton marche/arrêt situé à
l’arrière de la lampe GuideLight permet d’allumer et d’éteindre la lampe
GuideLight lorsque celle-ci n’est pas
placée sur le chargeur (voir schéma 4).
Après utilisation, la lampe GuideLight
s’éteint automatiquement quand vous
la replacez sur le chargeur. Le capteur
de mouvement est désactivé pendant
Ne plongez pas les
pièces dans l’eau.
N’utilisez pas de
liquides parfumés.
N’exposez pas les
produits à une chaleur
extrême.
Instructions de sécurité
- Éloignez le chargeur de tout liquide
et placez-le à l’abri de l’humidité.
- Ce produit est conçu pour un usage
domestique uniquement.
- Pour des raisons de sécurité et
conformément aux termes de la
garantie, le chargeur et la lampe
GuideLight Philips ne doivent pas
être ouverts.
- Ne laissez pas le chargeur à la
portée des enfants.
- N’utilisez pas la lampe GuideLight
Philips si elle est abîmée.
- Éloignez-la de toute source de
chaleur.
dijagram 1).
Za najbolji rad svjetiljke GuideLight
punite je barem jednom svaka tri
mjeseca.
ivanje
svjetilje Philips GuideLight
Svjetiljka Philips GuideLight sadrži
senzor kretanja koji joj omogu ava
postepeno automatsko uklju ivanje
kad prepozna kretanje i automatsko
isklju ivanje nakon 15 sekundi. Budu i
da je senzor kretanja ugra en u punja ,
ta funkcija može raditi samo kad je
svjetiljka GuideLight postavljena na
punja (pogledajte dijagrame 2 i 3).
GL-PH
Primaire :
230 VAC 50/60 Hz 1.0 W
Secondaire : 6 VDC 6m A
Sécurité et environnement
La lampe GuideLight est un produit à
LED, conçu avec des matériaux et des
pièces haute qualité et recyclables.
Lorsque vous jetez l’emballage et
le chargeur, veillez à respecter la
réglementation locale et à utiliser les
différentes possibilités de recyclage. La
lampe GuideLight contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
La lampe GuideLight doit être mise au
rebut conformément à la réglementation locale.
Garantie
La garantie d’un an de Philips est valable si le produit est utilisé conformément aux instructions et uniquement
dans le but pour lequel il a été créé.
Les réclamations sont acceptées sur
présentation de la preuve d’achat
d’origine (facture, ticket de caisse ou
reçu) indiquant la date de l’achat, le
nom du revendeur et une description
du produit.
Attention !
• Chargez régulièrement le
produit.
• Les batteries peuvent être
endommagées si elles ne sont
pas utilisées pendant plus de
trois mois.
La garantie Philips n’est pas
valale si :
- des informations de la preuve
d’achat ont été modi ées, rayées,
effacées ou rendues illisibles ;
- la description du produit a été
modi ée, rayée, effacée ou rendue
illisible ;
- un défaut non inhérent à l’appareil
a été causé dans des circonstances
extrêmes (éclairage, inondation,
incendie, utilisation inappropriée ou
négligence, par exemple) ;
- le chargeur ou la lampe GuideLight
ont été désassemblés.
Si votre produit Philips ne fonctionne
pas correctement, reportez-vous
d’abord aux instructions d’utilisation.
Si vous ne parvenez pas à trouver de
solution, contactez votre revendeur
ou consultez le site Web de Philips à
l’adresse
www.philips.com/homelighting
Pièces de rechange
Certaines pièces de rechange peuvent
être commandées sur le site Web
de Philips. Rendez-vous à l’adresse
suivante : www.philips.com/homelighting, puis cliquez sur SparePart
WebShop (boutique en ligne de pièces
de rechange).
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Pays-Bas.
Site Web : www.philips.com/homelighting
Téléphone : +800 7445 4775
Fabriqué en Chine.
Royal Philips Electronics, Pays-Bas
Korisni Zahvaljujemo na kupnji svjetiljke Philips
GuideLight. Prije korištenja svjetiljke
GuideLight pažljivo pro itajte ove
upute. Pridržavanjem uputa uživat
ete u svim pogodnostima proizvoda
GuideLight što je mogu e duže. Komplet se sastoji od jednog punja a i
jedne prijenosne svjetiljke GuideLight
tvrtke Philips. Provjerite nalaze li se u
kompletu sljede i predmeti
- Punja
- Philips GuideLight.
Prvo orištenje svjetilje Philips
GuideLight:
Svjetiljku Philips GuideLight
punite najmanje 24 sata prije prvog
korištenja.
Punja s utika em priklju ite u zidnu
uti nicu. Svjetiljku Philips GuideLight
stavite u za nju namijenjeni utor
na punja u. Prije prvog korištenja
obavezno ostavite GuideLight na
punja u barem 24 sata (pogledajte
Weboldal: www.philips.com/homelighting
Els használat el tt legalább 24 órán
keresztül töltse a Philips GuideLight
terméket.
Csatlakoztassa a tölt dugaszát a fali
aljzatba. Ezután illessze a Philips GuideLight terméket a tölt erre a célra
kialakított nyílásába. Az els használat
el tt legalább 24 órán keresztül hagyja
a tölt n a GuideLight terméket (lásd
az 1. ábrát).
A GuideLight optimális teljesítményének elérése érdekében legalább
háromhavonta egyszer töltse újra.
Nakon korištenja, kad vratite svjetiljku
GuideLight na punja , ona e se automatski isklju iti. Tijekom 20 sekundi
senzor kretanja je deaktiviran kako bi
se izbjeglo nenamjerno uklju ivanje.
Nakon toga svjetiljka GuideLight
ponovo se automatski uklju uje kad
prepozna kretanje (pogledajte dijagram
5).
A Philips GuideLight termék egy
mozgásérzékel t tartalmaz, amely
mozgás érzékelésekor automatikusan és fokozatosan bekapcsolja a
terméket, majd 15 másodperc eltelte
után automatikusan kikapcsolja. Mivel
a mozgásérzékel be van építve a
tölt be, az érzékel funkciói csak
akkor m ködnek, amikor a GuideLight
bele van illesztve a tölt be (lásd a 2.
és 3. ábrát).
iš avanje
Izvucite punja iz zidne uti nice. Punja
i GuideLight mogu se istiti suhom
ili vlažnom krpom. Nemojte koristiti
sredstva za iš enje!
Pojedina ne dijelove
nemojte uranjati
u vodu.
Nemojte koristiti
teku ine s dodatkom
mirisa.
=
%&$9<
a0
Amikor a GuideLight nincs a tölt re
helyezve, a világítást a GuideLight
hátoldalán lév be- és kikapcsológomb
segítségével lehet be- és kikapcsolni
(lásd a 4. ábrát).
Amikor használat után a GuideLight terméket ismét a tölt re
teszi, a GuideLight automatikusan
kikapcsol. Ekkor a mozgásérzékel
a véletlenszer kapcsolás elkerülése
érdekében 20 másodpercre kikapcsol.
A 20 másodperc eltelte után a GuideLight ismét automatikusan bekapcsol,
amikor mozgást érzékel (lásd az 5.
ábrát).
>+<r
Proizvode nemojte
izlagati ekstremnim
temperaturama.
Húzza ki a tölt t a fali aljzatból. A tölt
és a GuideLight száraz vagy nedves
ruhával is tisztítható. Ne használjon
tisztítószert!
Sigurnosne upute
- Punja držite dalje od teku ina i
vlage.
- Proizvod je namijenjen korištenju
samo u zatvorenom prostoru.
- Iz sigurnosnih razloga i prema
odredbama jamstva, punja i
svjetiljka Philips GuideLight ne smiju
se otvarati.
- Nemojte dopustiti djeci da se s
igraju s punja em.
- Nemojte koristiti svjetiljku Philips
GuideLight ako je ošte ena.
- Montirajte je dalje od izvora topline.
Punja
Model:
GL-PH
Pri:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Sek:
6VDC 6mA
Zaštita i ooliš
GuideLight je LED proizvod izra en od
vrlo kvalitetnih materijala i dijelova koji
se mogu reciklirati.
Prilikom odlaganja ambalaže i punja a
obavezno poštujte lokalne propise i
iskoristite priliku za recikliranje. GuideLight sadrži baterije koje se mogu
puniti. One se ne mogu zamijeniti.
GuideLight treba odlagati u skladu s
lokalnim propisima.
Jamstvo
Jednogodišnje jamstvo tvrtke Philips
vrijedi ako se proizvod koristi u skladu
s uputama i njegovom namjenom. Reklamacije e se prihvatiti samo uz originalan dokaz o kupnji (ra un, priznanica
ili potvrda) koji sadrži datum kupnje,
ime distributera i opis proizvoda.
P
• Punite redovito.
• Baterije se mogu oštetiti ako se
ne koriste duže od tri mjeseca.
Jamstvo tvrte Philips prestaje
- Ako je neki podatak na potvrdi kupnje promijenjen, prekrižen, izbrisan ili
namjerno u injen ne itljivim,
- Ako je opis proizvoda promijenjen,
prekrižen, izbrisan ili namjerno
u injen ne itljivim,
- Ako je nastalo ošte enje uzrokovano
ekstremnim okolnostima nevezanim
uz sam proizvod, na primjer, munjama, poplavom, požarom, nepravilnim
korištenjem ili nemarom,
- Ako je punja ili svjetiljka GuideLight
rastavljena.
Ako proizvod tvrtke Philips ne radi
kako treba, prvo pogledajte korisni ke
upute. Ako ne možete riješiti problem,
obratite se distributeru ili potražite
rješenje na web-stranici tvrtke Philips
na adresi www.philips.com/homelighting
Rezervni dijelovi
Rezervni dijelovi mogu se naru iti
na web-stranici tvrtke Philips. Idite
na: www.philips.com/homelighting i
pritisnite SparePart WebShop.
Philips Lighting BV
Priru +%&$
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
=
%&$+
els Gumb za “Uklju ivanje/isklju ivanje”
na pozadini svjetiljke GuideLight
omogu uje vam njeno uklju ivanje
i isklju ivanje kada nije na punja i
(pogledajte dijagram 4).
Chargeur
Modèle :
- Tölt
- Philips GuideLight.
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
+800 7445 4775
Web-stranica:
www.philips.com/homelighting
Proizvedeno u Kini.
Royal Philips Electronics, Nizozemska
F
+
;<+7nyv
*+
%&$
<+
%
+
Köszönjük, hogy megvásárolta a Philips
GuideLight terméket. A GuideLight
termék használata el tt olvassa el
gyelmesen az útmutatót. Az utasítások
betartása hozzájárul ahhoz, hogy a
lehet legtovább élvezze a GuideLight
termék összes el nyét. A csomag egy
tölt t és egy Philips gyártmányú szállítható GuideLight terméket tartalmaz.
Ellen rizze a csomagban a következ k
meglétét:
Az egyes részeket nem
merítse vízbe.
Ne használjon illatosított folyadékot.
Óvja a termékeket a
túl magas és túl alacsony h mérséklett l.
?+$
- Tartsa a tölt t nedvességt l és
folyadékoktól távol.
- Ez a termék kizárólag beltéri
használatra szolgál.
- A tölt és a Philips GuideLight
biztonsági okokból és a garanciafeltételek értelmében nem
nyitható fel.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a tölt vel.
- Ne használja a Philips GuideLight
terméket, ha az sérült.
- H forrásoktól távol es területen
használja.
5600 VB, Eindhoven, Hollandia.
Telefonszám: +800 7445 4775
Gyártó ország: Kína
Royal Philips Electronics, Hollandia
Manuale dell’utente
Manuale di GuideLight
Congratulazioni per l’acquisto!
Grazie per aver acquistato Philips
GuideLight. Leggere attentamente li
manuale di istruzioni prima di utilizzare
la GuideLight. Seguendo le istruzioni di
questo manuale sarà possibile trarre il
massimo vantaggio dalla GuideLight il
più a lungo possibile. Il set è composto
da un caricabatterie e da una GuideLight trasportabile.Veri care che nella
confezione siano contenuti i seguenti
articoli:
- Caricabatterie
- Philips GuideLight
Primo utilizzo della Philips
GuideLight
Prima di utilizzarla per la prima
volta, caricare la Philips GuideLight
per almeno 24 ore.
modi cata, alterata, cancellata o resa
illeggibile.
- Il difetto è causato da circostanze
non imputabili al prodotto, ad esempio fulmini, allagamenti, incendi, uso
errato o negligenza.
- Il caricabatterie o la GuideLight sono
stati disassemblati.
Se il prodotto Philips non funziona
correttamente, leggere prima le istruzioni per l’uso. Se non si riesce a
trovare una soluzione, è possibile contattare il proprio rivenditore oppure
consultare il sito Web per i prodotti
Consumer di Philips all’indirizzo
www.philips.com/homelighting
Par0
Le parti di ricambio possono essere
ordinate tramite il sito Web Philips.
Andare su www.philips.com/homelighting, quindi spostarsi nella sezione del
negozio online per le parti di ricambio.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Paesi Bassi.
Sito Web: www.philips.com/homelighting
Numero di telefono: +800 7445 4775
Prodotto in Cina.
Royal Philips Electronics, Paesi Bassi
Collegare il caricabatterie alla presa a
muro. Successivamente posizionare la
Philips GuideLight sul caricabatterie
nell’alloggiamento preposto. Prima di
utilizzarla per la prima volta, caricare la
GuideLight per almeno 24 ore (vedere
gura 1).
Per ottenere i migliori risultati, caricare la GuideLight almeno una volta
ogni tre mesi.
Accensione e spegnimento della
Philips GuideLight
La Philips GuideLight è dotata di un
sensore di movimento che permette
l’accensione automatica graduale
quando viene rilevato del movimento
e lo spegnimento automatico dopo
15 secondi. Poiché il sensore di movimento è integrato nel caricabatterie,
la funzionalità del sensore è attiva solo
quando la GuideLight è posizionata sul
caricabatterie stesso (vedere gura
2 e 3).
-
Il pulsante “on/off” sul retro della
GuideLight consente di accendere e
spegnere la luce quando la GuideLight
non si trova sul caricabatterie (vedere
gura 4).
Dopo l’utilizzo, una volta riposta sul
caricabatterie, si spegne automaticamente. Il sensore di movimento si
spegne per 20 secondi al ne di evitare
accensioni involontarie. Dopo questo
lasso di tempo, la GuideLight si riaccende automaticamente quando rivela
del movimento (vedere gura 5).
Pulizia e manutenzione
Disinserire l’alimentatore dalla presa a
muro. Il caricabatterie e la GuideLight
possono essere puliti con un panno
asciutto o bagnato. Non utilizzare
detergenti.
Non immergere le
singole parti in acqua.
Non utilizzare detergenti profumati.
Tölt
Modell:
GL-PH
1.:
230VAC 50/60Hz 1.0W
2.:
6VDC 6mA
?+$<7nyezet
Az GuideLight kiváló min ség
anyagokból és alkatrészekb l gyártott
LED termék, amely újrahasznosítható.
A tölt csomagolásának leselejtezésekor mindig tartsa be a helyi
szabályozást, és vegye igénybe az
újrahasznosítás lehet ségeit. A
GuideLight termék akkumulátorokat
tartalmaz. Ezek az akkumulátorok nem
cserélhet k. A GuideLight terméket a
helyi el írások szerint kell leselejtezni.
Garancia
A Philips egyéves garanciája akkor érvényes, ha a terméket az
utasításoknak és rendeltetési céljának
megfelel en használják. Reklamációt
csak a vásárlást igazoló eredeti, a
vásárlás dátumát, a keresked nevét és
a termék ismertetését tartalmazó dokumentum (számla, blokk vagy nyugta)
bemutatásakor fogadunk el.
Figyelem!
Non esporre il prodotto a temperature
elevate.
Istruzioni di sicurezza
- Mantenere il caricatore al riparo da
sostanze liquide e umidità.
- Il prodotto è progettato esclusivamente per uso interno.
- Per ragioni di sicurezza e per
rispettare i termini di validità della
garanzia, il caricabatterie e la Philips
GuideLight non devono essere
aperti.
- Tenere l’alimentatore lontano dai
bambini.
- Non utilizzare la Philips GuideLight
nel caso in cui quest’ultima sia
danneggiata.
- Installare il prodotto lontano da
fonti di calore.
@0
Modello:
GL-PH
• Rendszeresen töltse fel a
terméket.
Ingresso:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Uscita:
6VDC 6mA
• Ha az akkumulátorokat három
hónapnál hosszabb ideig nem
használja, megsérülhetnek.
Sicur++
=
;
7vetez <rvényét
veszti:
- A vásárlást igazoló dokumentum
bárminem módosítása, illetve
szövegének áthúzása, törlése vagy
olvashatatlanná tétele;
- A termékleírás módosítása, áthúzása,
törlése vagy olvashatatlanná tétele;
- A meghibásodás olyan
körülményeknek tulajdonítható,
amelyek fennállásakor a készülék
használatra nem alkalmas, például
villámlás, árvíz, t zvész, valamint
nem megfelel használat vagy
gondatlanság.
- A tölt t vagy a GuideLight terméket
szétszerelték.
Ha Philips terméke nem m ködik
megfelel en, azt javasoljuk, hogy
a hibának el ször a használati
utasításban nézzen utána. Ha ott
nem talál megoldást, forduljon a
márkakeresked höz, vagy nyissa meg
a Philips fogyasztói weboldalát: www.
philips.com/homelighting
Cser
<z
A cserélhet alkatrészek
megrendelhet k a Philips weboldalán
keresztül. Nyissa meg a következ
oldalt: www.philips.com/homelighting. Ezután kattintson a SparePart
WebShop lehet ségre.
Philips Lighting BV
La GuideLight è un prodotto costituito
da LED e da materiali e componenti di
alta qualità che possono essere riciclati.
Per lo smaltimento della confezione
e del caricabatterie, attenersi sempre
alle normative locali vigenti e usufruire
dei servizi di riciclaggio disponibili. La
GuideLight contiene batterie ricaricabili che non possono essere sostituite.
Lo smaltimento della GuideLight deve
essere effettuato secondo le normative
locali vigenti.
-
-
Garanzia
La garanzia Philips di un anno è valida
qualora il prodotto venga utilizzato
secondo le istruzioni e l’uso per cui
è stato progettato. Le richieste di
rimborso verranno accettate solo
in presenza della prova di acquisto
originale (fattura, scontrino o ricevuta) in cui venga riportata la data di
acquisto, il nome del negoziante e una
descrizione del prodotto.
Attenzione!
• Effettuare le operazioni di
ricarica regolarmente.
• Le batterie possono danneggiarsi
se non vengono utilizzate per più
di tre mesi.
La garanzia Philips non è valida
se:
- La ricevuta di acquisto è stata
modi cata, alterata, cancellata o resa
illeggibile.
- La descrizione del prodotto è stata
-
GL-PH
2
:
230VAC 50/60Hz 1.0W
(se tegning 4).
:
6VDC 6mA
Etter bruk kan du sette GuideLight
tilbake på laderen. Den slås automatisk
av. Bevegelsessensoren er deaktivert
i 20 sekunder for å unngå at den utilsiktet slås på. Etter at denne tiden har
gått, slås GuideLight på igjen automatisk når den registrerer bevegelser (se
tegning 5).
GuideLight
LED
,
Dompel de afzonderlijke onderdelen niet
onder in water.
Gebruik geen geparfumeerde vloeistoffen.
.
Rengjøring og vedlikehold
,
Ta ut laderen fra veggkontakten.
Laderen og GuideLight kan rengjøres
med en tørr eller fuktig klut. Ikke bruk
rengjøringsmidler.
. GuideLight
.
. GuideLight
Stel de producten niet
bloot aan extreme
hitte.
.
Philips
.
(
,
)
,
.
!
.
•
•
Oplader
.
Model:
Philips
garantijos s lygas kroviklio ir „Philips
GuideLight“ negalima atidaryti.
- Neleiskite vaikams žaisti su krovikliu.
- Nenaudokite „Philips GuideLight“,
jei jis pažeistas.
- renkite j toliau nuo karš io šaltinio.
Kroviklis
Modelis:
GL-PH
Pirminis:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Antrinis:
6VDC 6mA
Saugumas ir aplinka
„GuideLight“ yra LED gaminys, pagamintas iš aukštos kokyb s medžiag ir
dali , kurias galima perdirbti.
Išmesdami kroviklio pakavimo
medžiagas, atsižvelkite atitinkamas
vietines taisykles ir perdirbimo galimybes. „GuideLight“ yra pakartotinai
kraunamos baterijos. Jis negali b ti
pakeistas. „GuideLight“ reikia išmesti
laikantis vietos taisykli .
funkcionalit te var darboties tikai, kad
GuideLight ir ievietota l d t j (skat t
2. un 3. diagrammu).
“On/off” (Iesl gšanas/izsl gšanas) poga
GuideLight aizmugur auj jums iesl gt
un izsl gt gaismu, kad GuideLight nav
ievietota l d t j (skat t 4. diagrammu).
5600 VB, Eindhoven, N derlande.
Ražots
-
,
.
,
Imageo GuideLight
.
5600 VB Eindhoven, Olandija.
+800 7445 4775
Svetain :
www.philips.com/homelighting
Pagaminta Kinijoje.
„Royal Philips Electronics“, Olandija.
Lietot ja rokasgr mata
GuideLight rokasgr mata
Apsveicam ar pirkumu!
Paldies, ka ieg d j ties Philips GuideLight. Pirms GuideLight izmantošanas
l dzam uzman gi izlas t nor d jumus.
Sekojot š m instrukcij m, j s izbaud siet
pilnu GuideLight ier ces sniegto iesp ju
kl stu visa t s darbm ža garum .
Komplekt ietilpst viens l d t js un
viena Philips p rn s jam GuideLight
ier ce. P rliecinieties, vai iesai ojum ir
š di priekšmeti
- L d t js
- Philips GuideLight.
Izmantojot Philips GuideLight
pirmo reizi:
L d jiet Philips GuideLight vismaz
24 stundas, pirms lietojat to pirmo
reizi.
Iespraudiet l d t ja kontaktdakšu
sienas kontaktligzd . Tad ievietojiet
savu Philips GuideLight l d t j tai
paredz taj viet . Pirms lietojat pirmo
reizi, p rliecinieties, ka esat atst jis
GuideLight l d t j vismaz 24 stundas
(skat t 1. diagrammu).
Ja v laties ieg t lab ko veiktsp ju no
savas GuideLight ier ces, uzl d jiet to
vismaz reizi trijos m nešos.
Philips GuideLight iesl gšana un
izsl gšana
Philips GuideLight ir kust bu sensors,
kas auj tai autom tiski pak peniski
iesl gties, kad t nosaka kust bu,
un autom tiski izsl gties p c 15
sekund m. T k kust bu sensors ir ieb v ts l d t j , sensora
Philips
www.philips.com/homelighting
- Philips GuideLight.
Philips.
homelighting
WebShop.
Philips Guide:
GuideLight
www.philips.com/
SparePart
Philips Lighting BV
Philips
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
,
.
5600 VB, Eindhoven,
.
+800 7445 4775
.
Philips GuideLight
Nepak aujiet
produktus augst m
:
www.philips.com/homelighting
temperat r m .
.
L d t js
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
Garantie
.
,
Light
Jei j s „Philips“ gaminys tinkamai
neveikia, patariame pirmiausia ieškoti
informacijos naudojimo instrukcijose.
Jei nerandate sprendimo, susisiekite
su atstovu arba ieškokite informacijos
„Philips“ klient interneto svetain je
adresu: www.philips.com/homelighting
Philips Lighting BV
Philips
,
GuideLight.
Philips
„Philips“ garantija negalioja, jei:
- pardavimo dokumente yra pakeitim ,
kažkas jame buvo išbraukta, ištrinta
ar ne skaitomai sugadinta,
- produkto aprašas buvo pakeistas,
išbrauktas, ištrintas ar ne skaitomai
sugadintas,
- pažeidimas yra atsirad s d l
ekstremali aplinkybi , nesusijusi
su „GuideLight“, pavyzdžiui, žaibo,
potvynio, gaisro, netinkamo naudojimo ar aplaidumo,
- Kroviklis ar „GuideLight“ buvo
išardyti.
Atsargines dalis galima užsisakyti
„Philips“ svetain je. Apsilankykite
adresu www.philips.com/homelighting
ir spustel kite „SparePart WebShop“.
GuideLight
Philips GuideLight.
GuideLight.
Droš bas nor des
- Glab jiet l d t ju viet , kur tas
pasarg ts no š idrumiem un
mitruma.
- Ier ce ir paredz ta izmantošanai
tikai telp s.
- Droš bas apsv rumu d un garantijas nosac jumu ietvaros l d t ju un
Philips GuideLight nedr kst atv rt.
- Ne aujiet ar l d t ju rota ties
b rniem.
- Nelietojiet Philips GuideLight, ja t
ir boj ta.
- Uzst diet to t lu no siltuma avotiem.
Atsargin s dalys
.
-
T r šana un apkope
Nelie-tojiet
aromatiz tus
š idrumus.
,
!
Modelis:
GL-PH
Prim rais:
230V mai str va, 50/60 Hz 1,0 W
Sekund rais:
6 V l dzstr va, 6 mA
Atbr vojoties no iesai ojuma un
l d t ja, vienm r emiet v r
viet jos noteikumus un pieejam s to
p rstr des iesp jas. GuideLight satur
atk rtoti uzl d jamas baterijas. T s nav
nomain mas. No GuideLight ier ces
dr kst atbr voties saska ar viet jiem
noteikumiem.
Royal Philips Electronics,
1).
GuideLight,
Gebruiksaanwijzing
.
Handleiding voor GuideLight
Philips GuideLight
Gefeliciteerd met uw aankoop!
Philips GuideLight
Hartelijk dank voor het aanschaffen
van de Philips GuideLight. Lees deze
instructies zorgvuldig door voordat
u de GuideLight gaat gebruiken. Als u
deze instructies volgt, kunt u erg lang
plezier van de GuideLight hebben. De
set bestaat uit één oplader en één
verplaatsbare Philips GuideLight. Controleer of de verpakking de volgende
items bevat:
- Oplader
- Philips GuideLight.
15
.
,
GuideLight
(
2
3).
/
GuideLight
Droš ba un vides aizsardz ba
GuideLight ir LED ier ce, kas izgatavota
no augstas kvalit tes materi liem un
deta m, kuras var atk rtoti p rstr d t.
.
,
GuideLight
24
(
GuideLight
(
De Philips GuideLight voor het
eerst gebruiken:
Laad de Philips GuideLight
gedurende ten minste 24 uur op
voordat u deze voor het eerst
gebruikt.
4).
,
GuideLight
,
.
20
.
,
,
GuideLight
Garantija
(
Ier cei ir sp k Philips viena gada
garantija, ja to izmanto paredz tajam
nol kam un saska ar nor d jumiem.
Pretenzijas tiks pie emtas tikai kop
ar pirkuma apliecin juma ori in lu
(r inu, kv ti vai kases eku), kur
nor d ts pirkuma datums, p rdev ja
v rds un preces apraksts.
5).
.
GuideLight
!
Ja š Philips ier ce pien c gi nedarbojas, iesak m vispirms ieskat ties
lietošanas noteikumos. Ja nesp jat
atrast risin jumu, varat sazin ties ar
izplat t ju vai mekl t inform ciju Philips
pat r t ju t mek a vietn
www.philips.com/homelighting
.
.
Wanneer de GuideLight niet op de
oplader is geplaatst, kunt u het licht inen uitschakelen met de “on/off”-knop
aan de achterzijde van de GuideLight
(zie diagram 4).
.
.
-
.
-
,
Philips GuideLight
.
-
.
Philips Guide.
-
Light
-
.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
Als u uw GuideLight na gebruik weer
op de oplader plaatst, wordt de GuideLight automatisch uitgeschakeld. Om
onbedoeld inschakelen te voorkomen,
wordt de bewegingssensor gedurende
20 seconden gedeactiveerd. Daarna
wordt uw GuideLight opnieuw automatisch ingeschakeld als deze
bewegingen detecteert (zie diagram 5).
-
Rezerves da as
Rezerves da as var pas t t Philips
m jas lap . Dodieties uz: www.philips.
com/homelighting un uzklikš iniet uz
SparePart WebShop.
Laad voor de beste prestaties uw
GuideLight ten minste eens per drie
maanden opnieuw op.
De Philips GuideLight is voorzien van
een bewegingssensor. Hierdoor wordt
de GuideLight automatisch geleidelijk
ingeschakeld als deze bewegingen
detecteert. Na 15 seconden wordt de
GuideLight automatisch uitgeschakeld.
Omdat de bewegingssensor is
geïntegreerd in de oplader, werkt de
sensor alleen als de GuideLight op de
oplader is geplaatst (zie diagram 2 en
diagram 3).
Uzman bu!
• Regul ri uzl d jiet.
• Nelietojot to tr s vai vair kus
m nešus, var tikt boj tas
baterijas.
Philips garantija vairs neb s
sp k , ja:
- Pirkuma dokument cij kaut kas
ir main ts, nosv trots, izdz sts vai
izr d jies nelikum gs.
- Ier ces apraksts ir main ts, nosv trots,
izdz sts vai izr d jies nelikum gs.
- Boj jums radies ier ces darb bai
nerakstur gu rk rtas apst k u
rezult t , piem ram, zibens, pl di,
ugunsgr ks, nepareiza lietošana vai
nolaid ba.
- L d t js vai GuideLight ier ce ir
izjaukta.
Steek de stekker van de oplader in
het stopcontact. Plaats vervolgens
uw Philips GuideLight in de daarvoor
bestemde sleuf in de oplader. Zorg
ervoor dat de GuideLight gedurende
ten minste 24 uur op de oplader blijft
staan (zie diagram 1) voordat u de
GuideLight voor het eerst gebruikt.
De Philips GuideLight in- en
uitschakelen
.
:
GL-PH
6VDC 6mA
Volg bij het wegwerpen van de verpakking en de oplader altijd de plaatselijke
regelgeving en benut de beschikbare
mogelijkheden tot recycling. De GuideLight bevat oplaadbare batterijen. Deze
kunnen niet worden vervangen. Het
wegwerpen van de GuideLight dient in
overeenstemming met de plaatselijke
regelgeving te gebeuren.
,
GuideLight
Iz emiet l d t ju no sienas kontaktligzdas. L d t ju un GuideLight ier ci
var t r t ar sausu vai mitru dr nu.
Nelietojiet t r šanas l dzek us!
den .
,
,
-
24
D mesio!
• Kraukite reguliariai.
• Baterijos gali b ti pažeistos, jei
nenaudojate daugiau nei tris
m nesius.
,
230VAC 50/60Hz 1.0W
Sec:
De GuideLight is een LED-product,
gemaakt van hoogwaardige materialen
en onderdelen die kunnen worden
gerecycled.
,
n .
GL-PH
Pri:
Veiligheid en het milieu
,
Royal Philips Electronics, N derlande
P c lietošanas, novietojot GuideLight atpaka l d t j , t autom tiski
izsl dzas. 20 sekunžu laik kust bu
sensors tiek deaktiviz ts, lai izvair tos
no neparedz tas ier ces iesl gšan s.
P c š laika spr ža j su GuideLight
ier ce, saj tot kust bu, atkal iesl dzas
autom tiski (skat t 5. diagrammu).
Neiegremd jiet
atseviš as deta as
,
-
T mek a vietne: www.philips.com/
homelighting
Garantija
„Philips“ vieneri met garantija galioja,
jei produktas yra naudojamas laikantis
instrukcij ir pagal numatyt paskirt .
Pareiškimai d l garantijos priimami
tik tuo atveju, jei pateikiamas pirkim
rodantis dokumentas (s skaita fakt ra
ar pardavimo kvitas), nurodantis
pirkimo dat , pardav jo pavard ir
produkto apraš .
:
+800 7445 4775
Veiligheidsinstructies
- Houd de oplader verwijderd van
vloeistoffen en vocht.
- Dit product is alleen geschikt voor
gebruik binnenshuis.
- Om veiligheidsredenen en onder
de garantievoorwaarden mogen de
oplader en de Philips GuideLight niet
worden geopend.
- Laat kinderen niet met de oplader
spelen.
- Gebruik de Philips GuideLight niet
als deze beschadigd is.
- Installeer het product niet in de
buurt van een hittebron.
Reiniging en onderhoud
Haal de stekker uit het stopcontact.
De oplader en de GuideLight kunnen
worden gereinigd met een droge of
vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen!
De eenjarige garantie van Philips is
alleen geldig als het product wordt
gebruikt volgens de instructies en voor
het daarvoor bestemde doel. Claims
worden alleen geaccepteerd bij indiening van het originele aankoopbewijs
(factuur, kassabon of ontvangstbewijs)
met daarop de aankoopdatum, de
naam van de dealer en een beschrijving
van het product.
Let op!
• Laad het product regelmatig op.
• De batterijen kunnen beschadigd
raken als deze langer dan drie
maanden niet worden gebruikt.
De Philips-garantie komt te
vervallen indien:
- Er iets is gewijzigd, doorgehaald,
verwijderd of onleesbaar gemaakt
op het aankoopbewijs,
- De productbeschrijving is gewijzigd,
doorgestreept, verwijderd of onleesbaar is gemaakt,
- Er een defect is ontstaan als gevolg
van extreme omstandigheden die
het apparaat niet eigen zijn, zoals
onweer, overstroming, brand, onjuist
gebruik of nalatigheid,
- De oplader of de GuideLight zijn
gedemonteerd.
Als uw Philips-product niet naar behoren werkt, adviseren wij u eerst de
instructies voor gebruik te lezen. Als
u de oplossing niet kunt vinden, kunt
u contact opnemen met uw dealer of
de Philips-website voor consumenten
raadplegen op
www.philips.com/homelighting
Ikke senk enkeltdelene i vann.
Ikke bruk væsker som
inneholder parfyme.
Ikke utsett produktene for ekstrem
varme..
Sikkerhetsinstruksjoner
- Hold laderen unna væsker og
damper.
- Produktet er kun beregnet på innendørs bruk.
- Av sikkerhetsgrunner og i henhold
til vilkårene i garantien skal ikke
laderen og Philips GuideLight åpnes.
- Ikke la barn leke med laderen.
- Ikke bruk Philips GuideLight hvis den
er skadet.
- Installer den langt unna en varmekilde.
Lader
Modell:
GL-PH
Pri:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Sek:
6VDC 6mA
Sikkerhet og miljø
GuideLight er et LED-produkt som
er laget av materialer og deler av høy
kvalitet, og det kan gjenvinnes.
Når du kaster emballasjen eller
laderen, må du alltid følge de nasjonale retningslinjene og tilgjengelige
muligheter til gjenvinning. GuideLight
har oppladbare batterier. De kan ikke
byttes ut. GuideLight må kastes i henhold til nasjonale retningslinjer.
Garanti
Philips’ ettårsgaranti er gyldig såfremt
produktet brukes i henhold til instruksjonene og til beregnet formål. Krav
aksepteres kun mot fremlegg av opprinnelig kjøpsbevis (faktura, salgsnota
eller kvittering) hvor kjøpsdatoen,
navnet på forhandleren og en produktbeskrivelse klart fremgår.
Obs!
• Lad opp regelmessig.
• Batterier kan bli skadet hvis
de ikke brukes på mer enn tre
måneder.
Philips-garantien blir ugyldig i
følgende tilfeller:
- Hvis noe har blitt endret, overstrøket, fjernet eller skrevet med
uleselig skrift på kjøpsbeviset.
- Hvis produktbeskrivelsen er endret,
overstrøket, slettet eller skrevet
med uleselig skrift.
- Hvis en defekt er forårsaket av
ekstreme forhold som ikke skyldes
apparatet, for eksempel lynnedslag, om, brann, feil bruk eller
uaktsomhet.
- Hvis laderen eller GuideLight har
blitt tatt fra hverandre.
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
Reservedeler
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Reservedeler kan bestilles fra
webområdet til Philips. Gå til: www.
philips.com/homelighting og klikk på
SparePart WebShop.
Website:
www.philips.com/homelighting
Telefoonnummer: + 800 7445 4775.
Made in China.
Royal Philips Electronics,
The Netherlands
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nederland
Webområde:
www.philips.com/homelighting
Bruksanvisning
Veiledning for GuideLight
Telefonnummer: +800 7445 4775
Laget i Kina.
Royal Philips Electronics, Nederland
Gratulerer med kjøpet.
Takk for at du kjøpte Philips GuideLight. Les disse instruksjonene nøye
før du bruker GuideLight. Ved å følge
instruksjonene får du alle fordelene
ved GuideLight så lenge som mulig.
Settet består av en lader og en bærbar
Philips GuideLight. Kontroller at
pakken inneholder følgende:
- Lader
- Philips GuideLight
Bruke Philips GuideLight for
første gang:
Lad Philips GuideLight i minst 24
timer før du bruker den for første
gang.
Koble laderen med kontakten til
veggkontakten. Plasser deretter Philips
GuideLight i ladesporet på laderen.
Før du bruker GuideLight for første
gang, må den lades i minst 24 timer (se
tegning 1).
Hvis du ønsker best mulig ytelse fra
GuideLight, bør du lade den opp minst
én gang hver tredje måned.
Slå Philips GuideLight av og på
Philips GuideLight har en bevegelsessensor som gjør at den automatisk kan
slås på gradvis når den registrerer bevegelser, og den slås automatisk av etter
15 sekunder. Fordi bevegelsessensoren
er integrert i laderen, kan funksjonaliteten til sensoren bare fungere når
GuideLight er plassert på laderen (se
tegning 2 og tegning 3).
Med av/på-knappen på baksiden av
GuideLight kan du slå GuideLight av og
på når den ikke er plassert på laderen
Po zako czeniu u ytkowania i
umieszczeniu lampki GuideLight w
adowarce urz dzenie wy czy si
automatycznie. W celu unikni cia niezamierzonego w czenia czujnik ruchu
jest nieaktywny przez 20 sekund. Po
tym czasie lampka GuideLight w czy
si automatycznie po wykryciu ruchu
(patrz rysunek 5).
Wyjmij adowark z gniazda
sieciowego. adowark i lampk
GuideLight mo na czy ci such lub
wilgotn szmatk . Nie u ywaj rodków
czyszcz cych!
Philips Lighting BV
Reserveonderdelen kunnen worden
besteld via de website van Philips. Ga
naar www.philips.com/homelighting en
klik op SparePart WebShop.
Wy cznik znajduj cy si w tylnej
cz ci lampki GuideLight s u y do
w czania i wy czania lampki, gdy nie
jest umieszczona w adowarce (patrz
rysunek 4).
Czyszczenie i konserwacja
Hvis Philips-produktet ikke fungerer
slik det skal, anbefaler vi at du først
leser brukerveiledningen. Hvis du ikke
får løst problemet, kan du ta kontakt
med forhandleren eller se webområdet
for forbrukere til Philips på
www.philips.com/homelighting
Reserveonderdelen
Lampka Philips GuideLight zawiera
czujnik ruchu powoduj cy jej automatyczne stopniowe w czenie
po wykryciu ruchu, a nast pnie
automatyczne wy czenie po 15
sekundach. Czujnik ruchu znajduje si
w adowarce, dlatego dzia a on tylko
po umieszczeniu lampki GuideLight w
adowarce (patrz rysunek 2 i 3).
Instrukcja obs ugi
Instrukcja obs ugi lampki
GuideLight
Gratulujemy zakupu!
Dzi kujemy za zakup lampki Philips
GuideLight. Przed pierwszym
u yciem lampki GuideLight dok adnie
zapoznaj si z jej instrukcj obs ugi.
Przestrzeganie niniejszej instrukcji
pozwoli korzysta ze wszystkich zalet
produktów GuideLight przez mo liwie
najd u szy okres. Zestaw sk ada si z
jednej adowarki i jednej przeno nej
lampki Philips GuideLight. Sprawd , czy
w opakowaniu znajduj si nast puj ce
elementy:
- adowarka
- Lampka Philips GuideLight.
Pierwsze u ycie lampki Philips
GuideLight:
Przed pierwszym u yciem lampki
Philips GuideLight aduj j przez co
najmniej 24 godziny.
Pod cz adowark do gniazda sieciowego. Nast pnie umie lampk Philips
GuideLight w odpowiednim gnie dzie
adowarki. Przed pierwszym u yciem
aduj lampk GuideLight przez co
najmniej 24 godziny (patrz rysunek 1).
W celu zapewnienia jak najlepszej
wydajno ci lampki GuideLight aduj j
co najmniej raz na trzy miesi ce.
W czanie i wy czanie lampki
Philips GuideLight
QX
ZAPACHOYX
Nie zanurzaj
poszczególnych cz ci
urz dzenia w wodzie.
Nie u ywaj p ynów
zapachowych.
Nie wystawiaj
urz dzenia na
dzia anie wysokich
temperatur..
Wskazówki dotycz ce
bezpiecze stwa
- adowark przechowuj z dala od
p ynów i wilgoci.
- Produkt jest przeznaczony wy cznie
do u ytku wewn trz pomieszcze .
- Ze wzgl dów bezpiecze stwa i
zgodnie z warunkami gwarancji
nie nale y otwiera adowarki ani
lampek Philips GuideLight.
- Nie pozwalaj dzieciom bawi si
adowark .
- Nie u ywaj lampki Philips GuideLight, je li jest uszkodzona.
- Nie instaluj lampki w pobli u róde
ciep a.
carregador e numa Philips GuideLight
portátil. Con rme que a embalagem
contém os seguintes itens:
- Carregador
- Philips GuideLight.
Utilizar a GuideLight pela
primeira vez
Carregue a Philips GuideLight
durante um período mínimo de 24
horas antes da primeira utilização.
Ligue a cha do carregador à tomada
eléctrica. Coloque a Philips GuideLight
na ranhura do carregador. Antes da
primeira utilização, a GuideLight deve
permanecer ligada ao carregador
durante pelo menos 24 horas (ver
diagrama 1).
Para um desempenho máximo da
GuideLight, volte a carregá-la, no
mínimo, uma vez a cada três meses.
Ligar/desligar a Philips GuideLight
A Philips GuideLight contém um sensor de movimentos que permite uma
activação automática gradual e a sua
desactivação automática após 15 segundos. O sensor de movimentos está
incorporado no carregador e, por esse
motivo, o sensor opera apenas quando
a GuideLight é colocada no carregador
(ver diagramas 2 e 3).
O botão “on/off” para parte posterior
da GuideLight permite ligar e desligar a
luz quando a GuideLight não se encontra no carregador (ver diagrama 4).
Depois de a utilizar, a GuideLight
desliga-se automaticamente quando a
volta a colocar no carregador. Durante
20 segundos, o sensor de movimentos
é desactivado de forma a evitar a sua
activação acidental. Após esse período,
a GuideLight activa-se automaticamente ao detectar movimentos (ver
diagrama 5).
Limpeza e manutenção
Retire o carregador da tomada. O
carregador e a GuideLight podem ser
limpos com um pano seco ou húmido.
Não utilize agentes de limpeza!
Não mergulhe os
componentes em
água.
Não use líquidos
perfumados.
adowarka
Model:
GL-PH
Pierwotne: 230 VAC 50/60 Hz 1.0 W
Wtórne:
6V DC 6 mA
Bezpiecze stwo i ochrona
rodowiska
Lampka GuideLight zawiera diody
LED wykonane z wysokiej jako ci
materia ów i cz ci, które podlegaj
recyklingowi.
W przypadku wyrzucania opakowania adowarki nale y przestrzega
lokalnych przepisów dotycz cych
recyklingu. Lampka GuideLight zawiera
akumulatory. Nie wolno ich wymienia .
Zu yte lampki GuideLight wyrzucaj
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Gwarancja
Roczna gwarancja rmy Philips jest
wa na pod warunkiem, e produkt jest
u ywany zgodnie z instrukcj i jego
przeznaczeniem. Reklamacje b d
przyjmowane wy cznie po przedstawieniu oryginalnego dowodu zakupu
(faktury lub paragonu) zawieraj cego
dat zakupu, imi i nazwisko sprzedawcy oraz opis produktu.
Uwaga!
• Akumulatory nale y regularnie
adowa .
• Pozostawienie nieu ywanych
akumulatorów przez ponad trzy
miesi ce mo e spowodowa ich
uszkodzenie.
Gwarancja rmy Philips traci
wa no , je li:
- cokolwiek zosta o zmienione,
skre lone, usuni te lub jest nieczytelne na dowodzie zakupu;
- opis produktu zosta zmieniony,
skre lony, usuni ty lub jest nieczytelny;
- uszkodzenie powsta o na skutek
okoliczno ci niezwi zanych z
urz dzeniem, na przyk ad z powodu
wy adowa atmosferycznych,
powodzi, po aru, nieprawid owego
u ytkowania lub zaniedbania;
- adowark lub lampk GuideLight
roz o ono na cz ci.
Je li produkt rmy Philips nie dzia a
prawid owo, zalecamy zapozna si z
instrukcjami. Je li nadal nie mo esz
rozwi za problemu, skontaktuj si
ze sprzedawc lub odwied stron
internetow rmy Philips pod adresem
www.philips.com/homelighting
Cz ci zapasowe
Cz ci zapasowe mo na zamawia
na stronie internetowej rmy Philips.
W tym celu przejd na stron : www.
philips.com/homelighting i kliknij cze
SparePart WebShop (Sklep internetowy cz ci zamiennych).
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandia.
Strona internetowa: www.philips.com/
homelighting
Numer telefonu: +800 7445 4775
Wyprodukowano w Chinach
Royal Philips Electronics, Holandia
Não exponha o
produto a temperaturas extremas.
Instruções de segurança
- Mantenha o carregador fora do
alcance de líquidos e humidade.
- Este produto destina-se apenas a uso
em interiores.
- Por razões de segurança e nos
termos da garantia, o carregador e
a Philips GuideLight não devem ser
abertos.
- Não permita que as crianças brinquem com o carregador.
- Não use a Philips GuideLight se
estiver dani cada.
- Mantenha-a afastada de fontes de
calor.
Manual do utilizador
Parabéns pela sua compra!
Obrigado por adquirir a Philips
GuideLight. Leia estas instruções com
atenção antes de usar a GuideLight.
Ao seguir estas instruções, poderá
tirar partido de todos os benefícios da
GuideLight durante o maior período
possível. O aparelho consiste num
Felicit ri pentru achizi ie!
Piese de schimb
V mul umim pentru achizi ionarea
aparatului Philips GuideLight. Înainte
de a utiliza produsul GuideLight,
citi i aceste instruc iuni cu aten ie.
Urmând instruc iunile, v ve i bucura
de bene ciile complete ale produsului
GuideLight pentru o durat de via
cât mai lung . Setul const dintr-un
înc rc tor i un produs Philips GuideLight. Asigura i-v c pachetul con ine
urm toarele articole
- Înc rc tor
- Philips GuideLight.
Piesele de schimb pot comandate de
pe site-ul Philips. Deplasare la: www.
philips.com/homelighting i face i
clic pe SparePart WebShop (Magazin
virtual piese de schimb).
Utilizarea produsului Philips
GuideLight pentru prima dat :
Royal Philips Electronics, Olanda
Fabricado na China.
Royal Philips Electronics, Holanda
Manual de utilizare
Conecta i înc rc torul la priza de
perete. Apoi pozi iona i produsul dvs.
Philips GuideLight pe înc rc tor în
ori ciul destinat acestuia. Înainte de
prima utilizare, asigura i-v c l sa i
produsul GuideLight pe înc rc tor
pentru cel pu in 24 de ore (consulta i
diagrama 1).
Dac dori i cea mai bun performan
de la produsul dvs. GuideLight,
reînc rca i-l cel pu in o dat la trei luni.
Cur are i între inere
Scoate i techerul din priza de perete.
Înc rc torul i GuideLight pot
cur ate cu o cârp uscat sau umed .
Nu utiliza i agen i de cur are!
Modelo:
GL-PH
Pri:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Sec:
6VDC 6mA
Segurança ambiental
A GuideLight é um aparelho LED fabricado com materiais e peças recicláveis
de elevada qualidade.
Ao eliminar a embalagem e o carregador, respeite sempre os regulamentos
locais e as possibilidades de reciclagem
ao seu dispor. A GuideLight contém
pilhas recarregáveis que não podem
ser substituídas. A GuideLight deve ser
eliminada de acordo com os regulamentos locais.
Garantia:
A garantia de um ano da Philips é
válida se o produto for utilizado
de acordo com as instruções e ns
previstos. Serão aceites pedidos de
reclamação apenas com entrega da
prova de compra original (factura, talão
ou recibo) indicando a data de compra,
o nome do fornecedor e descrição do
produto.
Atenção!
• Carregue regularmente.
• Podem ocorrer danos nas pilhas
se as mesmas não forem usadas
durante um período superior a
três meses.
A garantia da Philips é invalidada se:
- os dados do documento tiverem
sido alterados, riscados, apagados ou
tornados ilegíveis;
- a descrição do produto tiver sido
alterada, riscada, eliminada ou
tornada ilegível;
- a causa do defeito se dever a circunstâncias extremas extrínsecas ao
aparelho — por exemplo, trovoadas,
inundações, incêndios, uso incorrecto ou negligência;
- o carregador ou a GuideLight
tiverem sido desmontados.
Se o seu produto Philips apresentar
um funcionamento anormal, recomendamos que consulte primeiro as
respectivas instruções de utilização. Se
não encontrar a solução que pretende,
pode contactar o seu fornecedor ou
consultar a Philips em
www.philips.com/homelighting
As peças sobresselentes podem ser
encomendadas através do Web site
da Philips.Visite: www.philips.com/
homelighting e clique em SparePart
WebShop (Loja Web para peças
sobresselentes).
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holanda.
Web site:
www.philips.com/homelighting
Tento produkt nevystavujte nadmerným
teplotám.
Bezpe nostné pokyny
- Nabíja ku uchovávajte na miestach
bez prítomnosti kvapalín a vlhkosti.
- Je ur ená len na použitie v interiéri.
- Z bezpe nostných dôvodov a v
súlade so záru nými podmienkami
sa nabíja ka ani svietidlo Philips
GuideLight nesmú otvára .
- Nedovo te, aby sa s nabíja kou
hrali deti.
- Ak je svietidlo Philips GuideLight
poškodené, nepoužívajte ho.
- Svietidlo umiestnite mimo zdrojov
tepla.
.
,
)
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
,
.
5600 VB, Eindhoven, Olanda.
+800 7445 4775
!
Site: www.philips.com/homelighting
•
.
Fabricat în China.
•
0
.
Philips
,
,
-
,
,
-
,
GuideLight.
,
,
,
GuideLight
.
,
,
,
Guide-
-
Light
.
.
,
Philips
Philips GuideLight:
www.philips.com/homelighting
Philips GuideLight
.
24
ing
Philips.
: www.philips.com/homelight.
Philips Lighting BV
.
GuideLight
(
.
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB Eindhoven, The Netherlands
1).
+800 7445 4775
: www.philips.com/homelighting
GuideLight
,
.
.
/
Philips GuideLight
Royal Philips Electronics,
Philips GuideLight
,
v
15
vod k svietidlu GuideLight
.
%
[m
,
,
GuideLight
Nu scufunda i componentele individuale
în ap .
Nu utiliza i lichide
parfumate.
(
2
.
3).
./
.
GuideLight
,
(
.
GuideLight
4).
GuideLight
Nu expune i
produsele la c ldur
extrem .
.
.
GuideLight
(
.
5).
GL-PH
Primar:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Secundar:
6VDC 6mA
Siguran
i protec ia mediului
.
GuideLight
.
!
Ak chcete zabezpe i optimálnu
výkonnos svietidla GuideLight, nabite
ho minimálne raz za tri mesiace.
Zapnutie a vypnutie svietidla
Philips GuideLight
Svietidlo Philips GuideLight obsahuje
pohybový sníma , pomocou ktorého sa
svietidlo pri zistení pohybu postupne
automaticky zapne a po 15 sekundách
sa automaticky vypne. Ke že je pohybový sníma zabudovaný do nabíja ky,
funkcia využívajúca sníma pracuje len
pri umiestnení svietidla GuideLight do
nabíja ky (pozrite si nákres 2 a 3).
.
.
GuideLight este un produs cu LED,
fabricat din materiale i componente
de înalt calitate, reciclabile.
La scoaterea din uz a ambalajului,
adaptorului i înc rc torului, ave i
întotdeauna grij s respecta i
reglement rile locale i s folosi i
posibilit ile de reciclare. GuideLight con ine baterii reînc rcabile.
Acestea nu pot înlocuite. GuideLight
trebuie aruncat în conformitate cu
reglement rile locale.
Garan ie
Garan ia de un an de la Philips este
valabil dac produsul este utilizat
în conformitate cu instruc iunile i
în scopul pentru care a fost destinat.
Revendic rile vor acceptate doar
la prezentarea dovezii originale de
achizi ie (factur , bon sau chitan )
în care sunt incluse data achizi iei,
numele distribuitorului i descrierea
produsului.
Aten ie!
• Înc rca i în mod regulat.
• Bateriile pot deteriorate când
nu sunt utilizate timp de trei luni.
Garan ia Philips este anulat
dac :
- Orice element a fost modi cat, barat,
ters sau f cut ilizibil în registrul de
achizi ii,
- Descrierea produsului a fost
modi cat , barat , tears sau f cut
ilizibil ,
- Un defect este provocat de
circumstan e extreme independente de aparat, de exemplu
fulger, inunda ie, incendiu, utilizare
incorect sau neglijen ,
- Înc rc torul sau GuideLight au fost
dezasamblate.
Pred prvým použitím svietidlo
Philips GuideLight nabíjajte minimálne 24 hodín.
Pripojte zástr ku nabíja ky do sie ovej
zásuvky. Potom vložte svietidlo Philips
GuideLight do ur eného otvoru
na nabíja ke. Pred prvým použitím
nechajte svietidlo GuideLight na
nabíja ke minimálne 24 hodín (pozrite
si nákres 1).
:
Înc rc tor
Model:
akujeme, že ste si zakúpili svietidlo
Philips GuideLight. Pred použitím svietidla GuideLight si pozorne pre ítajte
tieto pokyny. Pri dodržiavaní týchto
pokynov budete môc o najdlhšie
využíva všetky výhody svietidla
Imageo GuideLight. Súprava obsahuje
jednu nabíja ku a jedno prenosné
svietidlo Philips GuideLight. Skontrolujte, i balenie obsahuje nasledovné
položky:
- Nabíja ka
- Svietidlo Philips GuideLight.
Pr<
GuideLight:
20
Instruc iuni de siguran
- ine i înc rc torul la distan de
lichide i umiditate.
- Este un produs destinat numai
utiliz rii în spa ii închise.
- Din motive de siguran i în conformitate cu garan ia, înc rc torul
i Philips GuideLight nu trebuie
dezasamblate.
- Nu permite i copiilor s se joace cu
înc rc torul.
- Nu utiliza i Philips GuideLight dac
este deteriorat.
- Instala i-l la distan de o surs de
c ldur .
Pomocou vypína a „on/off“ na zadnej
strane svietidla GuideLight možno
svietidlo zapnú a vypnú , ke nie
je vložené do nabíja ky (pozrite si
nákres 4).
.
:
-
.
-
.
-
,
Philips GuideLight.
-
.
Vytiahnite nabíja ku zo zásuvky.
Nabíja ku a svietidlo GuideLight
možno isti suchou alebo navlh enou
tkaninou. Nepoužívajte istiace
prostriedky!
Philips GuideLight
.
-
.
:
Ak po použití vložíte svietidlo
GuideLight spä do nabíja ky, automaticky sa vypne. Pohybový sníma
sa na 20 sekúnd vypne, aby nedošlo
k neúmyselnému zapnutiu svietidla.
Po uplynutí tejto doby sa svietidlo
GuideLight znova automaticky zapne v
prípade, ke zaznamená pohyb (pozrite
si nákres 5).
-
GL-PH
Pri:
230VAC 50/60Hz 1.0W
:
6VDC 6mA
Jednotlivé diely neponárajte do vody.
GuideLight ,
,
Jednoro ná záruka spolo nosti
Philips platí, ak sa výrobok používa v
súlade s pokynmi a na ú el, na ktorý
je ur ený. Reklamácia bude uznaná
len po predložení originálu dokladu
o kúpe (faktúra, pokladni ný blok
alebo potvrdenka) s uvedením dátumu
zakúpenia, názvu predajcu a popisu
výrobku.
Upozornenie!
.
Philips GuideLight
24
Pri likvidácii balenia a nabíja ky vždy
dodržiavajte miestne predpisy a využite
dostupné možnosti recyklácie. Svietidlo GuideLight obsahuje nabíjate né
batérie. Nie je možné ich vymeni .
Pri likvidácii svietidla GuideLight
dodržiavajte miestne predpisy.
Philips
,
Philips GuideLight.
:
- Philips GuideLight.
230VAC 50/60Hz 1.0W
Svietidlo GuideLight predstavuje
výrobok s technológiou LED, ktorý
je vyrobený z vysokokvalitných
materiálov a sú astí umož ujúcich
recyklovanie.
,
Philips GuideLight.
GL-PH
Primárne:
Bezpe nos a votné prostredie
,
!
Model:
Sekundárne: 6VDC 6mA
:
-
GuideLight
Butonul de Pornit/Oprit din partea
din spate a produsului GuideLight
v permite s porni i i s opri i
lumina atunci când GuideLight nu este
pozi ionat pe înc rc tor (consulta i
diagrama 4).
Dup utilizare, când pozi iona i produsul GuideLight înapoi pe înc rc tor,
se opre te automat. Timp de 20 de
secunde, senzorul de mi care este
dezactivat pentru a evita pornirea
neinten ionat . Dup acea durat
de timp, produsul porne te automat
din nou când detecteaz mi care
(consulta i diagrama 5).
Polnilnik in svetilko GuideLight lahko
o istite s suho ali vlažno krpo. Ne
uporabljajte istilnih sredstev.
Philips
(
Pornirea i oprirea Philips
GuideLight
Produsul Philips GuideLight con ine
un senzor de mi care care îi permite
s se porneasc treptat automat când
detecteaz mi care i s se opreasc
dup 15 secunde. Întrucât senzorul
de mi care este integrat în înc rc tor,
senzorul poate func iona doar atunci
când GuideLight este pozi ionat pe
înc rc tor (consulta i diagrama 2 &
diagrama 3).
.
. GuideLight
.
Philips Lighting BV
Înc rca i produsul Philips GuideLight timp de cel pu in 24 ore
înainte de a-l utiliza pentru prima
dat .
Carregador
Peças sobresselentes
Manual da GuideLight
Manual pentru GuideLight
Dac produsul dvs. Philips nu
func ioneaz corect, v recomand m
s consulta i mai întâi instruc iunile de
utilizare. Dac nu pute i g si solu ia,
v pute i contacta distribuitorul sau
pute i consulta site-ul pentru consumatori al Philips la adresa
www.philips.com/homelighting
Telefone: +800 7445 4775
.
Nepoužívajte tekutiny
obsahujúce parfum.
- Batérie pravidelne nabíjajte.
- Batérie sa môžu poškodi , ak
sa nepoužívajú dlhšie ako tri
mesiace.
nosti Philips
+, ak:
- na doklade o zakúpení bolo
oko vek zmenené, pre iarknuté, vymazané alebo sa stalo ne itate ným,
- popis výrobku bol zmenený,
pre iarknutý, vymazaný alebo sa stal
ne itate ným,
- porucha je spôsobená mimoriadnymi
okolnos ami, ktoré priamo nesúvisia
so zariadením, napríklad bleskom,
povod ou, požiarom, nesprávnym
používaním alebo nedbanlivos ou,
- nabíja ka alebo svietidlo GuideLight
boli rozoberané.
Ak váš výrobok Philips nepracuje
správne, odporú ame, aby ste si
najskôr pre ítali pokyny na používanie.
Ak nemôžete nájs riešenie, obrá te
sa na svojho predajcu alebo navštívte
webovú lokalitu spolo nosti Philips pre
zákazníkov na adrese
www.philips.com/homelighting
< iastky
Náhradné sú iastky možno objedna
na webovej lokalite spolo nosti Philips.
Prejdite na lokalitu: www.philips.com/
homelighting a kliknite na položku
SparePart WebShop (Internetový
obchod s náhradnými sú iastkami).
GuideLight
Ne uporabljajte
odišavljenih teko in.
iš avanje
Varnostna navodila
- Polnilnika ne hranite ali uporabljajte
blizu teko ine ali vlage.
- Izdelek je namenjen samo uporabi v
zaprtih prostorih.
- Iz varnostnih razlogov in v skladu z
dolo ili garancije ne odpirajte polnilnika in svetilke Philips GuideLight.
- Ne dovolite, da bi se s polnilnikom
igrali otroci.
- Poškodovane svetilke Philips GuideLight ne uporabljajte.
- Namestite jo pro od toplotnih
virov.
Polnilnik
Model:
GL-PH
Pri:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Sek:
6VDC 6mA
Varnost in okolje
Svetilka GuideLight je izdelek LED iz
visokokakovostnih materialov in delov,
ki jih je mogo e reciklirati.
Pri odlaganju embalaže in polnilnika upoštevajte lokalne predpise
in izkoristite možnosti recikliranja.
Svetilka GuideLight vsebuje baterije
za ponovno polnjenje. Ni jih mogo e
zamenjati. Svetilko GuideLight odvrzite
v skladu z lokalnimi predpisi.
Ko svetilko GuideLight po uporabi
postavite nazaj na polnilnik, se samodejno izklopi. Senzor gibanja se v 20
sekundah izklopi in tako prepre i
nenameren vklop. Svetilka GuideLight
se po tem asu ponovno vklopi, ko
zazna gibanje (glejte sliko 5).
Polnilnik izklopite iz omrežne vti nice.
230 V AC 50/60 Hz 1,0 W
Sek:
6 V DC 6 mA
GL-PH
230VAC 50/60Hz 1.0W
6VDC 6mA
Pozor!
• Redno polnite.
• e baterije ne uporabljate
dlje kot tri mesece, se lahko
poškodujejo.
Philipsova garancija je razveljavljena v naslednjih primerih:
- e je bilo na dobavnici izdelka
karkoli spremenjeno, pre rtano,
izbrisano ali zabrisano.
- e je bil opis izdelka spremenjen,
pre rtan, izbrisan ali zabrisan.
- e so vzrok za okvaro skrajne razmere, ki niso zna ilne za izdelek, kot
so strela, poplava, požar, nepravilna
uporaba ali malomarnost.
- e ste polnilnik ali svetilko GuideLight razstavili.
e Philipsov izdelek ne deluje pravilno,
najprej preberite navodila za uporabo.
e v njih ne najdete primerne rešitve,
se obrnite na prodajalca ali obiš ite
Philipsovo spletno stran za uporabnike
na naslovu
www.philips.com/homelighting
Philips Lighting BV
Izdelano na Kitajskem.
Gumb za vklop/izklop na hrbtni strani
svetilke GuideLight vam omogo a vklop in izklop svetilke, ko ni postavljena
na polnilnik (glejte sliko 4).
Pri:
Säkerhet och miljö
Royal Philips Electronics,
The Netherlands
estitamo za nakup!
Svetilka Philips GuideLight vsebuje
senzor gibanja, ki omogo a postopen
samodejni vklop, ko zazna gibanje, in
samodejni izklop po 15 sekundah. Ker
je senzor gibanja vgrajen v polnilnik,
deluje samo, e je svetilka GuideLight
na polnilniku (glejte diagrama 2 in 3).
Model: GL-PH
Garancija
Jednogodišnja garancija kompanije
Philips važi pod uslovom da se proizvod
koristi u skladu sa uputstvom i u
predvi enu svrhu. Reklamacije se
prihvataju samo uz originalni dokaz o
kupovini (fakturu ili ra un) sa datumom
kupovine, imenom distributera i
opisom proizvoda.
P
Redovno punite proizvod.
Može do i do ošte enja baterija ako
se ne koriste duže od tri meseca.
Philips garancija pr
ako je:
- Bilo šta promenjeno, precrtano,
izbrisano ili je namerno u injeno
ne itljivim na dokazu o kupovini,
- Opis proizvoda promenjen, precrtan,
izbrisan ili je namerno u injen
ne itljivim,
- Do problema došlo usled ekstremnih okolnosti, a ne zbog samog
proizvoda, npr. usled udara groma,
poplave, požara, nepravilne upotrebe
ili nemara,
- Punja ili GuideLight rastavljan.
Ako vaš Philips proizvod ne radi pravilno, preporu ujemo da prvo pro itate
uputstvo za upotrebu. Ako ne možete
da prona ete rešenje, možete se obratiti prodavcu ili posetite Philips Web
lokaciju za potroša e na adresi
www.philips.com/homelighting
Rezervni delovi
estitamo na kupovini!
Hvala vam što ste kupili lampu Philips
GuideLight. Pre upotrebe GuideLight
lampe, pažljivo pro itajte ovo uputstvo.
Ako budete pratili ova uputstva mo i
ete da na najbolji na in koristite proizvod GuideLight i obezbedite najduži
vek trajanja. U kompletu se nalazi jedan
punja i jedna prenosna Philips GuideLight lampa. Proverite da li se u paketu
nalaze slede e stavke
- Punja
- Philips GuideLight
Prvo koriš enje GuideLight
lampe
Pre prvog koriš enja Philips
GuideLight lampe, punite je
najmanje 24 asa.
Priklju ite punja sa utika em u zidnu
uti nicu. Zatim stavite Philips
GuideLight lampu u predvi eni
otvor na punja u. Pre prve upotrebe
GuideLight lampu obavezno ostavite u
punja u najmanje 24 asa (pogledajte
dijagram 1).
Za najbolje performanse GuideLight
lampe punite je najmanje jednom u tri
meseca.
Uklju ivanje i isklju ivanje Philips GuideLight lampe
Philips GuideLight lampa sadrži senzor
pokreta koji joj omogu ava da se
automatski postepeno uklju i kada
detektuje pokret, a da se automatski
isklju i nakon 15 sekundi. Pošto je senzor pokreta ugra en u punja , funkcija
senzora radi samo dok se GuideLight
nalazi u punja u (pogledajte dijagram 2
i dijagram 3).
Dugme za uklju ivanje/isklju ivanje
(on/off) sa zadnje strane GuideLight
lampe omogu ava vam da je uklju ite
När du kasserar förpackningen
och laddaren ska du alltid följa de
lokala föreskrifterna och tillgängliga
möjligheter till återvinning. GuideLight
innehåller laddningsbara batterier.
De kan inte bytas ut. GuideLight
ska kasseras i enlighet med lokala
föreskrifter.
Garanti
Philips ettårsgaranti gäller om
produkten används i enlighet med instruktionerna och för avsedda ändamål.
Anspråk accepteras endast vid uppvisande av det ursprungliga inköpsbeviset (faktura eller försäljningskvitto)
där inköpsdatum, återförsäljarnamn
och produktbeskrivning anges.
Obs!
• Ladda regelbundet.
• Batterierna kan skadas om de
inte används under mer än tre
månader.
Philips garanti gäller inte i
följande fall:
- Något har ändrats, kryssats över,
tagits bort eller gjorts oläsligt på
inköpsbeviset.
- Produktbeskrivningen har ändrats,
kryssats över, tagits bort eller gjorts
oläslig.
- En skada har orsakats av extrema
förhållanden som inte härrör från
enhetens egna egenskaper, till
exempel blixtnedslag, översvämning, brand, felaktig användning eller
vårdslöshet,
- Laddaren eller GuideLight har
monterats isär.
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Reservdelar
+800 7445 4775
Reservdelar kan beställas från Philips
webbplats. Gå till: www.philips.com/
homelighting och klicka på SparePart
WebShop (webbutik för reservdelar).
Philips Lighting BV
Korisni ki priru nik
Priru nik za lampu GuideLight
GuideLight är en lysdiodprodukt som
är tillverkad av högkvalitativa material
och delar som kan återvinnas.
Om din Philips-produkt inte fungerar
ordentligt rekommenderar vi att du
läser användningsinstruktionerna först.
Om du inte hittar lösningen kan du
kontakta återförsäljaren eller besöka
Philips konsumentwebbplats på
www.philips.com/homelighting
Rezervni delovi se mogu naru iti sa
Web lokacije kompanije Philips. Posetite adresu: www.philips.com/homelighting i kliknite na SparePart WebShop.
Web lokacija:
www.philips.com/homelighting
Proizvedeno u Kini.
Royal Philips Electronics, Holandija
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nederländerna.
+800 7445 4775
Användarhandbok
Handbok för GuideLight
Webbplats:
www.philips.com/homelighting
Grattis till inköpet!
Tillverkad i Kina.
Tack för att du har köpt Philips GuideLight. Läs de här instruktionerna noggrant innan du använder GuideLight.
Genom att följa instruktionerna kan du
njuta av alla fördelar med GuideLight
under längsta möjliga tid. Setet består
av en laddare och en yttbar Philips
GuideLight. Kontrollera att förpackningen innehåller följande artiklar:
- Laddare
- Philips GuideLight.
Royal Philips Electronics,
Nederländerna
Använda Philips GuideLight för
första gången:
Ladda Philips GuideLight i minst
24 timmar innan du använder den
första gången.
Anslut laddaren med kontakten till ett
vägguttag. Sätt sedan Philips GuideLight
i laddaren på den plats som är avsedd
för den. Innan du använder GuideLight
första gången måste du ladda den i
minst 24 timmar (se diagram 1).
Om du vill att GuideLight ska fungera
på bästa sätt bör du ladda den minst
en gång var tredje månad.
Slå på och av Philips GuideLight
Philips GuideLight innehåller en
rörelsesensor som gör att den gradvis
slås på automatiskt när den känner
av rörelser och stängs av automatiskt
efter 15 sekunder. Eftersom rörelse-
Philips GuideLight, hareket alg lad nda
kademeli ekilde otomatik olarak
aç lmas na ve 15 saniye sonra otomatik
olarak kapanmas na olanak tan yan bir
hareket sensörü içerir. Hareket sensörü arj ünitesine entegre oldu undan,
sensör fonksiyonu sadece GuideLight
arj ünitesi üzerindeyken çal abilir
(bkz. ekil 2 ve ekil 3).
GuideLight’ n arkas ndaki “açma/
kapama” dü mesi, GuideLight arj
ünitesinde de ilken
açman z ve
kapaman z sa lar (bkz. ekil 4).
Kullan mdan sonra GuideLight’ tekrar
arj ünitesine koydu unuzda, ürün
otomatik olarak kapan r. stenmeyen
yanmalar engellemek için, hareket
sensörü 20 saniye boyunca devre d
kal r. Bu sürenin sonunda, hareket
alg lad nda GuideLight tekrar otomatik olarak yanacakt r (bkz. ekil 5).
Temizlik ve bak m
arj ünitesini prizden ç kar n. arj ünitesi ve GuideLight, kuru veya nemli bir
bezle temizlenebilir. Temizlik malzemesi
kullanmay n!
Kokulu s v lar
kullanmay n.
Parçalar suya
bat rmay n.
Sek:
Spletna stran:
www.philips.com/homelighting
Vklop in izklop svetilke Philips
GuideLight
Punja
Utsätt inte produkterna för extrem
värme.
GuideLight’tan en iyi performans
almak istiyorsan z, ürünü en az her üç
ayda bir arj edin.
Philips GuideLight’ açmak ve
kapatmak
Säkerhetsföreskrifter
- Förvara inte laddaren i närheten av
vätska eller i fuktiga miljöer.
- Produkten är endast avsedd för
användning inomhus.
- Av säkerhetsskäl och enligt garantivillkoren ska laddaren och Philips
GuideLight inte öppnas.
- Låt inte barn leka med laddaren.
- Använd inte Philips GuideLight om
den är skadad.
- Installera den inte i närheten av en
värmekälla.
Prior:
+800 7445 4775
Da bi svetilka GuideLight delovala optimalno, jo ponovno polnite vsaj enkrat
na vsake tri mesece.
Bezbednosna uputstva
- Punja uvajte od te nosti i vlage.
- Ovaj proizvod je namenjen isklju ivo
za upotrebu u zatvorenom.
- Iz bezbednosnih razloga i u skladu
sa uslovima garancije, punja i
Philips GuideLight lampa ne smeju
se otvarati.
- Ne dozvoljavajte deci da se igraju sa
punja em.
- Ne koristite lampu GuideLight ako
je ošte ena.
- Držite je dalje od izvora toplote.
Modell:
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands.
Polnilnik z vti em vklju ite v omrežno
vti nico. Nato svetilko Philips GuideLight postavite v ustrezno režo na
polnilniku. Pred prvo uporabo mora
biti svetilka GuideLight na polnilniku
vsaj 24 ur (glejte sliko 1).
Använd inte
parfymerad vätska.
Pri odlaganju pakovanja i punja a
obavezno se pridržavajte lokalnih
propisa i reciklirajte ih, ako je mogu e.
GuideLight sadrži punjive baterije.
One se ne mogu zameniti. GuideLight
se mora odložiti u skladu sa lokalnim
propisima.
Royal Philips Electronics, Holandsko
Svetilko Philips GuideLight pred
prvo uporabo polnite vsaj 24 ur.
Doppa inte de
enskilda delarna i
vatten.
Ne izlažite proizvod
ekstremnoj toploti.
Laddare
Vyrobené v íne.
Prva uporaba svetilke Philips
GuideLight:
Ne koristite mirišljave
te nosti.
GuideLight pripada klasi LED proizvoda, napravljenih od visokokvalitetnog materijala i delova koji se mogu
reciklirati.
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
Hvala, ker ste kupili svetilko Philips
GuideLight. Pred uporabo svetilke
GuideLight natan no preberite ta
navodila. Z upoštevanjem navodil
lahko najdlje izkoriš ate vse prednosti
svetilke GuideLight. Komplet vsebuje
polnilnik in prenosno svetilko Philips
GuideLight. Preverite, ali paket
vklju uje naslednje predmete:
- Polnilnik
- Philips GuideLight.
Ne potapajte delove
u vodu.
Dra ut laddaren ur vägguttaget. Laddaren och GuideLight kan rengöras med
en torr eller fuktig trasa. Använd inte
rengöringsmedel.
?+votna sredina
Telefónne íslo: +800 7445 4775
Uporabniški priro nik
Efter användning, när du sätter tillbaka
GuideLight i laddaren, stängs den
av automatiskt. Rörelsesensorn är
avaktiverad under 20 sekunder för
att undvika oavsiktlig på-/avslagning.
Efter den tiden slås GuideLight på igen
automatiskt när den känner av rörelser
(se diagram 5).
Garancija
Rezervne dele lahko naro ite na
Philipsovi spletni strani. Pojdite na:
www.philips.com/homelighting in
kliknite na SparePart WebShop.
Priro nik za GuideLight
Med på/av-knappen på baksidan av
GuideLight kan du slå på och stänga av
ljuset när GuideLight inte är placerad i
laddaren (se diagram 4).
Philipsova enoletna garancija je veljavna
pod pogojem, da izdelek uporabljate
v skladu z navodili in v pravi namen.
Reklamacije bomo upoštevali samo, e
izdelku predložite originalno potrdilo
o nakupu (ra un, blagajniški listek
ali drugo potrdilo), na katerem so
navedeni datum nakupa, naziv prodajalca in opis izdelka.
Rezervni deli
Webová lokalita: www.philips.com/
homelighting
sensorn är inbyggd i laddaren fungerar
sensorn endast när GuideLight är
placerad i laddaren (se diagram 2 och
diagram 3).
Rengöring och underhåll
Izdelkov ne izpostavljajte vro ini.
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holandsko.
Kada nakon upotrebe GuideLight
lampu vratite na punja , ona e se automatski isklju iti. Slede ih 20 sekund,
senzor pokreta e biti deaktiviran da bi
se izbeglo slu ajno uklju ivanje. Nakon
toga, GuideLight lampa e se automatski ponovo uklju iti kada detektuje
pokrete (pogledajte dijagram 5).
Izvadite punja iz zidne uti nice. Punja
i GuideLight lampa mogu se istiti
suvom ili vlažnom krpom. Ne koristite
sredstva za iš enje!
Philips Lighting BV
iš +evanje
.
Posameznih delov ne
potapljajte v vodo.
i isklju ite ako se ne nalazi na punja u
(pogledajte dijagram 4).
Ürünleri a r s ca a
maruz b rakmay n.
Güvenlik talimatlar
- arj ünitesini s v lardan ve nemden
uzak tutun.
- Ürün, sadece iç mekan kullan m
içindir.
- Güvenlik nedeniyle ve garanti
ko ullar uyar nca, arj ünitesi
ve Philips GuideLight kesinlikle
aç lmamal d r.
- Çocuklar n arj ünitesiyle
oynamas na izin vermeyin.
- Hasar görmü se Philips GuideLight’
kullanmay n.
- Is kaynaklar nda uza a monte edin.
arj cihaz
Model:
GL-PH
Pri:
230VAC 50/60Hz 1.0W
Sek:
6VDC 6mA
Güvenlik ve çevre
GuideLight, geri dönü türülebilir
yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan
üretilmi bir LED ürünüdür.
arj ünitesinin ambalaj n atarken,
yerel yönetmeliklere uygun hareket
etmeye ve geri dönü üm olanaklar n
kullanmaya dikkat edin. GuideLight, arj edilebilir piller içerir. Bu
piller de i tirilemez. GuideLight, yerel
düzenlemelere uygun ekilde imha
edilmelidir.
Garanti
Philips’in bir y ll k garantisi ürün, talimatlara ve amac na uygun kullan ld
sürece geçerlidir. Talepler sadece, sat n
alma tarihi, bayi ad ve ürünün tan m n
gösteren orijinal sat n alma belgesi
(fatura, sat
i) gösterilirse kabul
edilecektir.
Dikkat!
• Düzenli olarak arj edin.
• Üç aydan uzun bir süre boyunca
kullan lmad nda piller zarar
görebilir.
Philips garantisi a a daki
ko ullarda geçersiz olur:
- Sat n alma belgesindeki herhangi bir
eyin de i tirilmesi, karalanmas , silinmesi veya okunmaz hale getirilmesi,
- Ürün tan m n n de i tirilmesi,
karalanmas , silinmesi veya okunmaz
hale getirilmesi,
- Y ld r m, sel, yang n, yanl kullan m
ya da ihmalkarl k gibi cihazla ilgili
olmayan nedenlerle bir bozukluk
oldu unda,
- arj ünitesi veya GuideLight
söküldü ünde.
Philips ürününüz düzgün ekilde
çal m yorsa, kullan m için öncelikle talimatlara ba vurman z öneririz.
Çözüm bulam yorsan z, bayinizle
ileti im kurabilir veya a a daki adresten Philips tüketici Internet sitesine
ba vurabilirsiniz www.philips.com/
homelighting
Xedek parçalar
Yedek parçalar Philips Internet sitesinden sipari edilebilir. www.philips.com/
homelighting adresine gidin ve Yedek
Parça Internet Ma azas ’n t klat n.
Philips Lighting BV
I.B.R.S/C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Hollanda.
Kullan c k lavuzu
Internet sitesi: www.philips.com/
homelighting
GuideLight k lavuzu
Ürünümüzü sat n ald
tebrikler!
n z için
Philips GuideLight’ sat n ald n z için
te ekkürler. GuideLight’ kullanmadan
önce bu talimatlar dikkatle okuyun.
Talimatlar izleyerek, mümkün olan en
uzun süre boyunca GuideLight’ n tüm
avantajlar ndan yararlanacaks n z. Set,
arj ünitesi ve bir Philips ta nabilir
GuideLight’tan olu ur. Paketin
a a dakileri içerdi inden emin olmak
için kontrol edin:
- arj cihaz
- Philips GuideLight.
Philips GuideLight’ n ilk
kullan m :
Philips GuideLight’ ilk kez kullanmadan önce en az 24 saat arj edin.
arj ünitesinin ini duvar prizine tak n.
Philips GuideLight’ , özel yuvas n n
üzerine, arj ünitesine yerle tirin. lk
kullan mdan önce, GuideLight’ arj ünitesinde en az 24 saat arj etti inizden
emin olun (bkz. ekil 1).
Telefon numaras : +800 7445 4775
Çin’de üretilmi tir.
Royal Philips Electronics, Hollanda
GuideLight
!
,
Philips GuideLight.
,
GuideLight,
.
,
GuideLigh
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project