Tristar SA-2839 User manual

Tristar SA-2839 User manual
NL
Gebruiksaanwijzing
EN
Instruction manual
FR
Mode d'emploi
DE
Bedienungsanleitung
ES
Manual de usuario
PT
Manual de utilizador
PL
Instrukcja obsługi
IT
Manuale utente
SV
Bruksanvisning
SA-2839
2
Sandwich toaster
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de
gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken
van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen
en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het
apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat,
bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat
met plezier zult gebruiken.
Veiligheidsvoorschriften
• Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het
garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen
doos met de binnenste verpakking om deze indien nodig later te
kunnen raadplegen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of
hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
• Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
• Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur
mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom
een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij
kunnen. Zorg er voor dat het snoer niet naar beneden hangt.
• Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
het voor bestemd is.
• Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke
ondergrond.
• Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik hendels of draaiknoppen.
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz. De contactdoos moet met ten minste
16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
• Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de
fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade
toebrengen aan het apparaat.
• Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
• Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is voordat u het schoonmaakt
en opbergt.
• Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een
andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
• Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en voor
onderhoudswerkzaamheden.
• Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, dient u
het te laten vervangen door een geautoriseerd servicecentrum(*) om
gevaar te voorkomen.
• Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te
monteren.
• Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, tegen hete
oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product
niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.
NL
(*) Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de
invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat
elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
terug te brengen.
3
Gebruiksaanwijzing
Onderdelenbeschrijving
1. Deksel met vergrendeling
2. Powerindicatielampjes
3. Grillplaat
4. Vetopvangbakje
1
2
• Zorg dat de antiaanbaklaag lichtelijk wordt ingevet voordat de
toaster voor de eerste keer gebruikt wordt. Laat de sandwichtoaster
zonder toast ca. 10 minuten gesloten opwarmen, zodat de geur van
het apparaat kan verdwijnen. Zorg voor goede ventilatie. Hierna de
sandwichtoaster reinigen zoals beschreven in Reiniging en onderhoud.
Gebruik van de sandwich toaster
3
Aansluiting
4
De sandwich toaster mag alleen aangesloten worden op een geaard
stopcontact dat op de juiste manier geïnstalleerd is. De op het typeplaatje
aangegeven spanning moet overeenkomen met de netspanning. In
overeenstemming met EEC Richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC.
Voor het eerste gebruik
• Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.
• Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de
netspanning van uw huis.
• Voltage 220V-240V 50Hz, stroomopname maximaal 90 Watt.
• Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg
voor minimaal 10 cm. vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is
niet geschikt voor inbouw of buitengebruik.
4
• Stop de stekker in het stopcontact. Beide indicatielampjes gaan
branden.
• Na een korte opwarmperiode is de sandwichtoaster klaar voor gebruik;
het groene lampje gaat uit / het rode lampje blijft branden zolang het
toestel is aangesloten op stroom. Open de sandwich toaster.
• De sandwiches op het apparaat leggen en de sandwich toaster sluiten.
Afhankelijk van de inhoud van uw sandwich, kan de baktijd 3-4 minuten
duren; een tortilla duurt tot 8 minuten. Gedurende de bereidingstijd
zal het groene thermostaatlampje aan en uit gaan ten teken van
opwarmen/afkoelen (tussen 150 en 200 graden Celsius).
• Om beschadiging aan de antiaanbaklaag te voorkomen mag u geen
scherpe voorwerpen gebruiken om de sandwiches van de toaster te
verwijderen. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik. Na gebruik
kunt u het snoer aan de onderzijde wegbergen en met de clip sluit u de
beide helften samen, hetgeen het opbergen vergemakkelijkt.
Reiniging en onderhoud
• Trek voor iedere reiniging eerst de stekker uit het stopcontact, en laat
het apparaat afkoelen met beide toasterhelften open.
• De sandwich toaster mag op grond van elektrische veiligheid niet
met vloeistoffen behandeld worden of erin ondergedompeld worden.
Sandwich toaster
Uw sandwichtoaster met bakplaten met antiaanbaklaag is eenvoudig
te onderhouden. De buitenkant reinigen met een vochtige doek. De
bakplaten reinigt u met een vochtige doek of een zacht borsteltje. Het
reinigen gaat gemakkelijker wanneer de platen nog een beetje warm zijn.
• Geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen gebruiken. Voor het
opbergen kunt de beide zijden vergrendelen door middel van de clip
aan de linkerzijde.
Recepten
Enkele tips:
• Een sandwich bestaat normaliter uit twee sneetjes brood met
daartussen broodbeleg.
• Alle gebruikelijke broodsoorten zijn geschikt voor sandwiches.
• Wit-brood moet een dag oud zijn. Snijd de korst eraf.
• Snijd het beleg (kaas, ham enz) zodanig dat het op het brood past.
1.Hamsandwich
Ingrediënten:
• 4 sneetjes brood, boter, 4 plakken magere gekookte ham, 2 plakken
kaas, paprikapoeder en evt. schijfjes komkommer.
Bereiding:
Brood aan een kant met boter besmeren, met ham en kaas beleggen en
met paprika bestrooien, bedekken met tweede plak ham en de tweede
snee brood. Warm opdienen.
2.Kaassandwich
Ingrediënten:
• 4 sneetjes brood, 65 gram boter, 125 gram geraspte kaas, 2 eidooiers,
zout, paprikapoeder, gehakte peterselie.
Bereiding.
Brood aan een kant met boter besmeren, met kaascrème bestrijken en
bedekken met de tweede snee brood. Toasten en warm serveren.
Bereiding kaascrème:
65 gram boter vermengen met kaas, eigeel, zout, paprika en peterselie.
NL
3.Vissandwich
Ingrediënten:
• 4 sneetjes brood, boter, 1 blik tonijn, 4 plakken kaas, 6-8 gevulde olijven
(in plakjes gesneden).
Bereiding:
Brood aan een kant met boter besmeren, met twee plakken kaas
beleggen, daarop tonijn en olijven leggen, bedekken met tweede plak
kaas en tweede sneetje brood. Toasten en warm serveren.
Garantie
• Tristar is niet verantwoordelijk voor schade:
o Ten gevolge van een val of ongeluk.
o Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
o Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
o Door normale gebruiksslijtage.
• Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode
van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees
grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens
Europese richtlijn 1944/44CE niet op.
• Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen
aanspraak maken op enige vorm van garantie.
• Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de
gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade
die hieruit ontstaat is Tristar niet aansprakelijk.
• Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig
5
Gebruiksaanwijzing
gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften is Tristar niet
aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
• Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is
aan dit apparaat geen onderhoud noodzakelijk.
• Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend
door een geautoriseerd bedrijf gebeuren.
• Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
• Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na
aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, kunt u het
apparaat ter vervanging aanbieden bij uw aankooppunt.
• Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
• Dit apparaat heeft 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop
(kassabon).
• Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn inbegrepen in deze garantie.
• Als u gebruik wilt maken van uw garantieaanspraak, zorgt u er dan voor
dat u het volledige apparaat in zijn originele doos en aankoopbewijs
inlevert bij uw aankooppunt.
• Schade aan accessoires of onderdelen betekent niet automatisch dat
het gehele apparaat zal worden vervangen. In dit soort gevallen moet u
contact opnemen met onze serviceafdeling. Afgebroken glazen/plastic
onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen dus
altijd tegen een vergoeding kunnen worden vervangen.
• Defecten aan hulpstukken of aan de slijtende onderdelen, alsmede
reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet
onder de garantie en zullen dus in rekening worden gebracht!
• De garantie vervalt in geval van ongeoorloofde manipulatie.
• Na het verstrijken van de garantie kunnen reparaties worden uitgevoerd
door de bevoegde dealer of reparatieservice tegen de betaling van de
daaruit voortvloeiende kosten.
6
Aanwijzingen ter bescherming van
het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij
het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient
bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en
elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel,
gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. De gebruikte
grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan
de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het
bedoelde inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het
verpakkingsmateriaal gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese
richtlijn 2002/96/EG inzake afgedankte elektrische en elektronische
apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties
voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en
is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC.
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht
in overeenstemming met de veiligheidsdoeleinden van de
“laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften van
de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Elektromagnetische compatibiliteit” en de
vereiste van richtlijn 93/68/EG.
Sandwich toaster
Dear customer,
Congratulations and thank you for purchasing this high quality product.
Please read the instruction manual carefully so that you will be able to make
the best possible use of the appliance. This manual includes all the necessary
instructions and advice for using, cleaning and maintaining the appliance. If
you follow these instructions you will be guaranteed of an excellent result, it
saves you time and will avoid problems. We hope you will have a great deal of
pleasure from using this appliance.
Safety instructions
• Please read the instruction manual carefully before using the device.
Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales
receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
• This appliance is not intended to be used by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instructions concerning the use of the appliance by a person that is
responsible for their safety.
• By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
responsible for the damage.
• To protect children against the dangers of an electrical appliance, please
make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore
you have to select a storage place for the appliance where children
are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a
downward position.
• This appliance is only to be used for household purposes and only for
the purpose it is made for.
• The appliance must be placed on a stable, level surface.
• Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
• Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage
of your home. Rated voltage: AC220-240V 50Hz. The socket must be at
least 16A or 10 A slow-protected.
• The use of accessory that are not recommended by the manufacturer
can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
• Do not use this appliance outdoors.
• Allow the appliance to cool down before you clean or store it.
• To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
plug or appliance in the water or any other liquid.
• Unplug the appliance from the socket when changing the spare parts or
for maintenance.
• Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To
avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
by an authorized technician(*). Do not repair this appliance yourself.
• Allow the device to cool down before you are going to remove or
replace spare parts.
• Make sure that the cord is not hanging over the edge of the table or
counter, does not touch any hot surfaces or is coming directly into
contact with the hot parts of the appliance. Do not place the appliance
underneath or close to curtains, window coverings etc.
EN
(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or
importer or any person who is qualified, approved and competent to perform
this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return
the appliance to this electrician.
7
Instruction manual
Parts description
1
1. Lid with safety lock
2. Power indication lights
3. Grill plate
4. Grease tray
2
• Before you start toasting for the first time, grease the non-stick coated
cooking plates lightly with a small amount of oil or fat, and let the
appliance heat up for about 10 minutes with the cooking plates closed.
This will remove the smell typically encountered when first switching on
a sandwich toaster. Please ensure sufficient ventilation.
• Clean the sandwich toaster afterwards as described in “Cleaning and
Care”.
How to use your sandwich toaster
3
4
Connection to the mains supply
The sandwich toaster should only be connected to an earthed socket
installed in accordance with the regulations. Make sure that the supply
voltage corresponds with the voltage marked on the rating label (1). This
product complies with EEC Directives 89/336/EEC and 72/23/EEC.
Initial use
• Remove all packaging of the device.
• Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage
of your home.
• Rated voltage : AC220-240V 50Hz, max. rated power 90 Watt.
• Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of
10 cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use
8
• Insert the plug into the wall socket. Both indication lights light up.
• After a short warm-up period the sandwich toaster is ready for use.: the
green light switches off: the red light will be switched on as long as the
appliance is operating; the green thermostatlight will go off and on.
• Open the sandwich toaster.
• Place the prepared sandwiches on the lower cooking plate and gently
close the upper cooking plate.
• Press both cooking plates together.
• The cooking time is in general 3 - 4 minutes, depending on the bread
and filling. For tortilla it will take 7 - 8 minutes.
• Finished; open the toaster and take out the sandwiches. In order to
prevent the non-stick cooking plates from being damaged, do not use
sharp or pointed objects while removing the sandwiches.
• Remove the plug from the wall socket after use.
Cleaning and care
• Before cleaning, remove the plug from the wall socket and wait until the
appliance has cooled down with the cooking plates open.
• For reasons of electrical safety, never use water or any other kind of
liquid on the sandwich toaster, nor immerse it.
Sandwich toaster
• The sandwich toaster with non-stick coated plates requires little
maintenance. Clean the outside with a soft damp cloth only.
• The non-stick-coated plates can also be cleaned with a soft damp cloth
or a soft brush.
• Do not use harsh abrasive cleaners.
• With the clip you can close the appliance for easy storage.
Recipes
Practical hints:
• A sandwich consists of two slices of sandwich bread with a filling in
between.
• All common types of sandwich bread can be used.
• White bread should preferably be one day old when it is used for
making sandwiches. Cut off the crust, if any.
• The slices used for the filling (cheese, ham, etc.) should be cut to match
the sandwich shape.
1. Ham and cheese sandwich
Ingredients:
4 slices of sandwich bread, butter, 4 slices lean cooked ham, 2 slices Dutch
cheese, and paprika powder.
Preparation:
Butter the outside of each slice of bread, put one slice of ham and one slice
of cheese onto each slice, season with paprika and then cover with the
two remaining slices of ham and bread. Serve hot.
2. Cheese sandwich
Ingredients:
4 slices sandwich bread, 65 g. (2 1/4 oz.) butter, 125 g. (5 oz.) grated
cheese, butter, 2 egg yolks, salt, paprika powder, finely chopped parsley.
Preparation:
Butter the outside of each slice of bread, add the cheese cream and cover
with the two remaining slices of bread.
Preparing the cheese cream:
cream the 65 g. of butter and add the grated cheese and egg yolks.
Season with salt, paprika and parsley to taste.
EN
3. Fish sandwich
Ingredients:
4 slices sandwich bread, butter, 1 tin of tuna, 4 slices of cheese. 6-8 stuffed
olives (sliced).
Preparation:
Butter the outside of each slice of bread, add 2 slices of cheese, the tuna
and sliced olives, cover with the two remaining slices of bread. Serve hot.
guarantee
• Tristar is not liable for damages occurred through:
o In case the appliance has fallen.
o In case the appliance has been technically changed by the owner or another third party.
o In case of improper use of the appliance.
o In case of normal wear of the appliance.
• By executing repairs the original warranty period of 2 years will not
be extended, nor the right to a complied new warranty. This warranty
is only legal on European soil. This warranty does not overrule the
European directive 1944/44CE.
9
Instruction manual
• Always keep your receipt, without this receipt you can not claim any
form of warranty whatsoever.
• Damage caused by not following the instruction manual will lead to a void of
warranty, if this results in consequential damages Tristar will not be liable.
• Tristar will not be liable for material damage or personal injury caused
by improper use or if the safety instructions are not properly executed.
• Cleaning, as mentioned in this manual, is the only necessary
maintenance for this appliance.
• When the appliance should be repaired, make sure that this will be
performed by an authorized company.
• This appliance may not be amended or changed.
• If problems arise during the 2 years from the date of purchase, which
are covered by the factory warranty, you can go back to the point of
purchase to replace it for a new one.
• For questions or compliances please contact your retailer “point of
purchase.”
• This appliance is covered with a 24 month guarantee starting on the
date of purchase (receipt).
• Only material or manufacturing defects are included in this warranty.
• If you wish to make a claim please return the entire machine in the
original packaging to your dealer together with the receipt.
• Damage to accessories does not mean automatic free replacement of
the whole appliance. In such cases please contact our hotline. Broken
glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.
• Defects to consumables or parts subject to wearing , as well as cleaning,
maintenance or the replacement of these parts are not covered by the
guarantee and hence are to be paid!
• The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
• After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the
competent dealer or repair service against the payment of the ensuing
costs.
10
Guidelines for protection of the
environment
This appliance should not be put into the domestic garbage
at the end of its durability, but must be offered at a central
point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This
symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your
attention to this important issue. The materials used in this appliance
can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute
an important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Packaging
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.
Product
This device is equipped with a mark according to the European Directive
2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By
ensuring that this product will be correctly processed into waste, it will
help prevent possible negative consequences for the environment and
human health.
EC declaration of conformity
This appliance is designed to come into contact with food and is designed
in accordance with EC Directive89/109/EEC. This device is designed,
manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of
the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC", the protection requirements of
the EMC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the
requirement of Directive 93/68/EEC.
Presse-sandwichs
Cher Client,
Félicitations et merci d’avoir acheté ce produit de haute qualité. Veillez à lire
attentivement la notice d’emploi afin de profiter au mieux de l’utilisation de
l’appareil. Cette notice d’emploi comporte toutes les consignes nécessaires
et les recommandations pour utiliser, nettoyer et entretenir l’appareil.
En respectant ces consignes, un excellent résultat vous sera garantit, qui
vous économisera du temps et évitera des problèmes. Nous espérons que
l’utilisation de cet appareil vous apportera beaucoup de plaisir.
Consignes de Sécurité
• Veuillez lire attentivement la notice d’emploi avant l’utilisation de
l’appareil. Veuillez conserver cette notice, le certificat de garantie, le
ticket de caisse et si possible, le carton avec l’emballage intérieur.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par ces personnes (y compris
les enfants) ayant des difficultés physiques, sensorielles ou mentales,
ou sans expérience et connaissance, à moins de leur en donner la
responsabilité ou d'être informés sur l'utilisation de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
• Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
consignes de sécurité ne sont pas respectées.
• Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez à
ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il faudra
choisir un lieu de rangement pour l’appareil inaccessible aux enfants.
Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
• Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
• L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
• Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou les
boutons.
• Vérifiez si la tension de l'appareil correspond à la tension du secteur de
votre domicile. Tension nominale : 220-240V CA 50Hz. La prise doit être
d’au moins 16A ou 10A et à fusible lent.
• L’utilisation d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant
peut entrainer des blessures et annulera toutes garanties en votre
possession.
• Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur.
• Laissez refroidir l’appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
• Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre
liquide afin de vous éviter un choc électrique.
• Débranchez l’appareil de la prise lors du changement de pièces ou pour
l’entretien.
• Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés
ou s’il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts
quelconques. Afin d’éviter tous dangers, veillez à ce qu’un cordon ou
prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (*). Ne
réparez pas vous-même cet appareil.
• Laissez refroidir l’appareil avant de retirer ou de remplacer des pièces.
• Veillez à ce que le cordon ne soit pas suspendu au bord d'une table
ou d’un comptoir, qu’il ne touche aucune surface chaude ou n'entre
pas en contact direct avec des parties brulantes de l'appareil. Ne pas
positionner l’appareil sous ou à proximité de rideaux, de tentures, etc.
FR
(*) Electricien qualifié agréé : Service après vente du fabricant ou de
l’importateur ou tout autre personne qualifiée, agréé et apte à effectuer ce
type de réparation afin d’éviter tous dangers. L'appareil doit, dans tous les cas,
être renvoyé à cet électricien.
11
Mode d’emploi
Description des éléments
afin d'éliminer l'odeur du neuf. Faire attention à ce que l'endroit soit
suffisamment ventilé.
1
• Ensuite nettoyer le sandwich toaster en se référant au paragraphe
2
Nettoyage et entretien.
1. Couvercle avec verrou
2. Témoin lumineux de fonctionnement
3. Plaque à griller
4. Bac récupérateur de graisse
Comment utiliser votre sandwich toaster
3
Raccordement
4
Le sandwich toaster doit être uniquement branché sur une prise de terre.
Vérifier que la tension du secteur est bien conforme à celle indiquée sur
l'appareil. Cet appareil est conforme aux normes CEE 89/3361'CEE et
73/23/CEE.
Première utilisation
12
• Retirez tous les éléments d'emballage de l'appareil.
• Assurez-vous que la tension de l'appareil corresponde à la tension de
l'alimentation sur secteur de votre foyer.
• Tension mesurée : AC220-240V 50Hz, puissance max. 90 Watt.
• Placez l’appareil sur une surface plane et stable et assurez un espace
d’au minimum 10 cm autour de l’appareil. Cet appareil ne doit pas être
installé dans des toilettes ni être utilisé en extérieur.
• Lors de la première utilisation, graisser les plaques à revêtement antiadhésif avec un peu d'huile ou de beurre et faire chauffer le sandwich
toaster environ dix minutes avec les plaques de cuisson fermées
• Mettre la fiche dans la prise de courant. Les 2 voyants de contrôle
s’allumeront.
• Après une courte période de réchauffement, le sandwich toaster est
prêt à fonctionner : la lampe vert s’éteindra ; la lampe rouge reste
brûlante durant que vous usez l’appareil..
• Ouvrir le sandwich toaster.
• Mettre les sandwichs préparés sur la plaque de cuisson inférieure puis
fermer doucement la plaque de cuisson supérieure.
• Le temps de cuisson est de trois à quatre minutes, toutefois il dépend
aussi de la nature du pain et des ingrédients utilisés pour garnir. Pour un
tortilla il faudrait compter sur 7-8 minutes. Durant l’usage la lampe vert
du thermostat indiquera si votre appareil chauffe ou tient chaud (entre
150-200 degrés)
• Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour enlever les
sandwichs afin de protéger les plaques à revêtement anti-adhésif de
toute détérioration.
• Après chaque utilisation enlever la fiche de la prise de courant.
Nettoyage et entretien
• Avant le nettoyage, retirer la fiche de la prise de courant et laisser
refroidir l'appareil en position ouverte.
• Pour des raisons de sécurité ne jamais utiliser de l'eau ou autre liquide
sur le sandwich toaster, ne jamais l'immerger.
Presse-sandwichs
• L'entretien de votre sandwich toaster est assez facile.
• Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
• Les plaques à revêtement anti-adhésif se nettoient avec un chiffon
humide ou une brosse souple.
• Ne jamais utiliser de détergents agressifs. Pour le rangement vous
pouvez fermer le couvercle par le clip (en gauche)
Recettes
Conseils pratiques:
• Un sandwich se fait avec deux tranches de pain et des ingrédients entre
celles-ci pour garnir.
• Toutes sortes de pain pour sandwich peuvent être utilisées.
• Si vous utilisez du pain de mie, celui-ci doit de préférence être du jour
précédent. Coupez la croûte.
• Veiller à ce que les tranches (de jambon, de fromage etc.) utilisées pour
garnir le sandwich aient la même taille que les tranches de pain.
1.Sandwich au jambon et au fromage
Ingrédients:
4 tranches de pain, beurre, 4 tranches de jambon blanc maigre, 2 tranches
de fromage, paprika.
Préparation:
Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, mettre une
tranche de jambon et une de fromage sur les deux sandwichs, saupoudrer
de paprika et poser par dessus les deux tranches du jambon puis recouvrir
avec les deux tranches de pain restantes. Servir chaud.
2. Sandwich au fromage
Ingrédients :
4 tranches de pain, 65 g de beurre, 125 g. de fromage râpé, 2 jaunes
d’œufs, sel, paprika, et persil haché.
Préparation:
Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, tartiner la pâte de
fromage et recouvrir avec les tranches de pain restantes.
Préparation de la pâte de fromage :
Mélanger les 65 g. de beurre avec les jaunes d’œufs et le fromage râpé.
Assaisonner avec du sel, paprika et persil haché.
FR
3. Sandwich au thon
Ingrédients :
4 tranches de pain, beurre, 1 boîte de thon, 4 tranches de fromage, 6-8
olives (tranchées).
Préparation:
Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, ajouter 2
tranches de fromage, le thon et les olives tranchées, poser pardessus les
deux tranches de fromage puis recouvrir avec les deux tranches de pain
restantes. Servir chaud.
garantie
• "Tristar n’est pas tenu responsable des dégâts intervenus :
o En cas de la chute de l’appareil
o En cas de modification technique de l’appareil par le propriétaire ou par un tiers
o En cas de mauvaise utilisation de l’appareil
o En cas d’usure normale de l’appareil"
• L’exécution de réparations ne prolongera pas la période originale
de garantie de 24 mois, ni ne donnera droit à une nouvelle garantie
conforme. Cette garantie n’est légale qu’en Europe. Cette garantie ne
change pas la Directive Européenne 1944/44CE.
• Conservez toujours votre reçu, il vous sera impossible de faire une
réclamation sous garantie sans ce reçu.
• Les dommages causés par le non respect de la notice d’emploi,
13
Mode d’emploi
14
entraineront l’annulation de la garantie, Tristar ne sera pas tenu
responsable si des dégâts en résultent.
• Tristar ne sera pas responsable des dégâts matériels ou des blessures
physiques résultant de la mauvaise utilisation ou si les consignes de
sécurité ne sont pas correctement suivies.
• Le nettoyage mentionné dans cette notice est le seul entretien
nécessaire à cet appareil.
• Si la finition doit être réparée, veillez à ce que cela soit accompli par une
société agréée.
• Cet appareil ne peut pas être modifié ou changé.
• En cas de problèmes durant les 2 ans suivant la date d’achat, qui sont
couverts par la garantie du fabricant, il est possible de revenir chez le
revendeur pour un échange contre un appareil neuf.
• Veuillez contacter votre revendeur pour des questions ou des
problèmes de conformités.
• Cet appareil est couvert par une garantie de 24 mois à partir de la date
d’achat (reçu).
• Seul le matériel défectueux ou les vices de fabrication sont inclus dans
cette garantie.
• Si une réclamation doit être faite, veuillez renvoyer l’appareil complet à
votre revendeur dans l’emballage d’origine avec le reçu.
• Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que l’appareil
complet sera remplacé gratuitement. Dans de tels cas, veuillez contacter
notre assistance téléphonique. Du verre ou des pièces en plastique
cassés sont toujours sujets à des frais.
• Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles à l’usure,
ainsi que le nettoyage, l’entretien ou la réparation desdites pièces ne
sont pas couverts par la garantie et doivent donc être payés.
• La garantie est caduque en cas de modification non autorisée.
• Après l’expiration de la garantie, les réparations peuvent être effectuées
par un revendeur compétent ou par un réparateur contre un paiement
pour les frais occasionnés.
Directives pour la protection de
l’environnement
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à
la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de
recyclage d’appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole
sur l’appareil, La notice d’emploi et l’emballage attirent votre attention sur
ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables.
En recyclant les appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport
important à la protection de notre. Environnement. Adressez vous aux
autorités locales pour des renseignements concernant le centre de
Recyclage
Emballage
L’emballage est 100% recyclable, retournez-le séparément.
Produit
Cet appareil comporte un symbole conforme à la Directive Européenne
2002/96/CE relative aux Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE). En veillant à ce que cet appareil soit correctement
recyclé, des effets éventuellement nuisibles à l’environnement et à la santé
humaine seront évités.
Déclaration de conformité CE
Cet appareil est destiné à être en contact avec de la nourriture et est conçu
conformément à la directive CE 89/109/CEE.
Cet appareil est conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux
consignes de sécurité de "Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, les
conditions de protection de la Directive CEM 2004/108/EC "Compatibilité
Electromagnétique" et la stipulation de la Directive 93/68/CEE.
Sandwichmaker
Lieber Kunde,
Herzlichen Glückwunsch und danke, dass Sie dieses qualitativ hochwertige
Produkt erworben haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfältig, so dass Sie das Gerät auf bestmögliche Weise nutzen können.
Diese Bedienungsanleitung beinhaltet alle notwendigen Instruktionen und
Hinweise zu Benutzung, Reinigung und Wartung des Geräts. Wenn Sie diese
Instruktionen befolgen, erzielen Sie garantiert ein exzellentes Ergebnis, Sie
sparen Zeit und vermeiden Probleme. Wir hoffen, dass die Verwendung dieses
Geräts Ihnen viel Freude bereitet.
Sicherheitsanweisungen
• Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie
das Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Anleitung , die
Garantiekarte, die Rechnung und, wenn möglich, den Karton mit dem
Verpackungsmaterial sorgfältig auf.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten,
oder Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, außer wenn sie
unter Beaufsichtigung oder Anleitung bezüglich des Geräts von einer
für ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen.
• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
Schäden haftbar gemacht werden.
• Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, müssen
Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus
diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort
auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass
das Kabel nicht herunter hängt.
• Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
die es hergestellt wurde, verwendet werden.
• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
• Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie Griffe oder Knöpfe.
• Überprüfen Sie, ob die Gerätespannung mit der Spannung Ihrer
Hausversorgung übereinstimmt. Betriebsspannung: AC 220 -240 V 50 Hz.
Die Anschlussdose muss mindestens mit 16A oder 10 A abgesichert sein.
• Die Benutzung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen
wurde, kann zu Verletzungen führen und den Garantieanspruch
erlöschen lassen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor sie es reinigen oder lagern.
• Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den
Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
• Trennen Sie das Gerät vom Strom, bevor Sie Teile austauschen oder
Wartungsarbeiten durchführen.
• Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt
sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf
irgendeine Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen,
stellen Sie sicher, dass beschädigte Kabel oder Stecker von einem
autorisierten Techniker (*) ausgetauscht werden. Reparieren Sie das
Gerät nicht selbst.
• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Ersatzteile entfernen oder ersetzen.
• Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht über die Kante eines Tischs
oder einer Theke hängt, irgendeine heiße Oberfläche berührt oder in
direkten Kontakt mit heißen Teilen des Geräts kommt. Platzieren Sie das
Gerät nicht unter oder neben Gardinen, Fenstervorhängen usw.
DE
(*) Kompetenter, qualifizierter Elektriker: nach der Verkaufsabteilung des
Herstellers oder des Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, genehmigt
und kompetent ist, um diese Art von Reparatur durchzuführen, um alle
Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollten Sie das Gerät zu diesem
Elektriker zurückbringen.
15
Bedienungsanleitung
Teilebezeichnung
1
1. Deckel mit Verschluß
2. Kontrolllampe
3. Grill Platte
4. Fettaufangbehälter
2
• Bestreichen Sie die Toastflächen leicht mit etwas Öl und lassen Sie
das Gerät mit geschlossenen Toastflächen ca. 10 Minuten aufheizen.
Dadurch kann der Eigengeruch des Sandwich-Toasters abklingen. Bitte
für ausreichende Lüftung sorgen.
• Anschliessend den Sandwich-Toaster wie unter Reinigung und Pflege
beschrieben, reinigen.
Bedienung
3
4
Anschluss
Den Sandwich Toaster nur an eine vorschriftsmässig installierte
Schutzkontaktsteckdose anschliessen.Die Netzspannung muss der
auf dem Typenschild des Sandwich Toasters angegebenen Spannung
entsprechen. Das Gerät entspricht den EG-Richtlinien 89/336/EWG und
73/23/EWG.
Erste Inbetriebnahme
• Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die
Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
• Vor Erstinbetriebnahme das Gerät mit einem nassen Tuch reinigen.
• Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an. (Hinweis: Stellen
Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit Ihrer
örtlichen Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
Spannung 220V-240V 50Hz).
16
• Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Beide Kontrollleuchten leuchten.
• Nach kurzer Aufheizzeit ist der Sandwich-Toaster betriebsbereit.
• Öffnen Sie den Sandwich-Toaster: das Grüne Licht erlöscht und das Rote
Licht brennt solange das Gerät eingeschaltet ist.
• Die vorbereiteten Sandwichs in die untere Toastfläche einlegen und die
obere Toastfläche zuklappen.
• Die Toastzeit beträgt je nach Beschaffenheit der Sandwiches ca. 3 - 4
Minuten. Tortilla nimmt etwa 7-8 Minuten. Ab und zu wird das Grüne
Thermostat Licht erlöschen und wieder leuchten.
• Nach Beendigung Sandwich-Toaster öffnen und die Sandwiches
herausnehmen.
• Verwenden Sie hierzu bitte keine spitzen Gegenstände, damit die
Antihaftbeschichtung nicht beschädigt wird.
• Nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Reinigung und Pflege
• Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und den Sandwich-Toaster
mit geöffneten Toastflächen abkühlen lassen. Der Sandwich-Toaster
darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten
behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
Sandwichmaker
• Ihr Sandwich-Toaster mit antihaftbeschichteten Toastflächen ist
anspruchslos in der Wartung. Die Aussenseite reinigen Sie nur mit
einem angefeuchteten Tuch.
• Die beschichteten Toastflächen reinigen Sie ebenfalls mit einem
angefeuchteten Tuch oder mit einer weichen Bürste. Keine scharfen und
scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
Rezepte
Praktische Hinweise zum guten Gelingen der Sandwiches:
• Ein Sandwich besteht aus zwei Toastscheiben mit dazwischen
liegenden Beilagen.
• Es eignen sich alle üblichen Sorten von Toastscheiben.
• Bei Verwendung von Weissbrot sollte dieses ca. 1 Tag alt sein. Bitte die
Rinde entfernen.
• Die als Belag zu verwendenden Scheiben (Käse, Schinken etc.) in
toastscheibengrosse Stücke schneiden.
1. Schinken-Käse-Sandwich
Zutaten:
4 Scheiben Toastbrot, Butter, 4 Scheiben magerer, gekochter Schinken, 2
Scheiben Holländer Käse, Paprika.
Zubereitung:
Toastscheiben aussen mit Butter bestreichen, mit Schinken belegen, 2
Scheiben Käse auflegen und mit Paprika bestreuen, die beiden anderen
Schinken- und Toastscheiben darüber legen, warm servieren.
2. Käsesandwich
Zutaten:
4 Scheiben Toastbrot, 65g Butter, 125g Käse gerieben, Butter, 2 Eigelb, Salz,
Paprika, Petersilie fein gehackt.
Zubereitung:
Toastbrot aussen mit Butter bestreichen, Käsecreme darauf geben, die
restlichen zwei Toastscheiben darüber legen.
Zubereitung Käsecreme:
65g Butter verrühren, geriebenen Käse und Eigelb hinzufügen, mit Salz,
Paprika und Petersilie abschmecken.
3. Fischsandwich
Zutaten:
4 Scheiben Toastbrot, Butter, 1 Dose Thunfisch, 4 Scheiben Käse, 6 - 8
gefüllte Oliven (in Scheiben geschnitten).
Zubereitung:
Toastbrot aussen mit Butter bestreichen, zwei Scheiben Käse auflegen, mit
Thunfisch und Oliven belegen, die beiden, anderen Toastscheiben darüber
legen. Warm servieren.
DE
Garantie
• "Tristar ist nicht verantwortlich für Beschädigungen, die auftreten
aufgrund von:
o Herunterfallen des Geräts.
o Technischen Veränderungen des Geräts durch den Eigentümer oder Dritte.
o Unsachgemäßer Verwendung des Geräts.
o Normalem Verschleiß des Geräts."
• Bei Durchführung von Reparaturen am Gerät wird die ursprüngliche
Garantiezeit von 24 Monaten nicht verlängert, es entsteht auch kein Recht
auf eine neue Garantie. Diese Garantie gilt nur auf europäischem Boden.
Diese Garantie setzt die Europäische Direktive 1944/44CE nicht außer Kraft.
• Bewahren Sie die Rechnung immer auf, ohne diese Rechnung können
Sie keine Form der Garantie einfordern.
17
Bedienungsanleitung
• Beschädigungen, die durch Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung
entstehen, führen zu einem Garantieverlust, wenn das zu
nachfolgenden Beschädigungen führt, kann Tristar nicht zur
Verantwortung gezogen werden.
• Tristar ist nicht verantwortlich für Material- oder Personenschäden,
die durch unsachgemäße Handhabung oder durch unsachgemäße
Ausführung der Sicherheitsanweisungen verursacht werden.
• Eine Reinigung ist, wie in dieser Bedienungsanleitung erwähnt, der
einzige Wartungsvorgang, der für dieses Gerät notwendig ist.
• Wenn das Gerät repariert werden muss, stellen Sie bitte sicher, dass dies
von einer autorisierten Firma durchgeführt wird.
• Dieses Gerät darf nicht ergänzt oder verändert werden.
• Wenn während der ersten 2 Jahre ab Kaufdatum Probleme auftreten,
die von der Werksgarantie abgedeckt sind, können Sie das Gerät am
Einkaufsort gegen ein neues umtauschen lassen.
• Bei Fragen oder Beanstandungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
• Dieses Gerät hat eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Quittung).
• In dieser Garantie sind nur Material- oder Herstellungsfehler eingeschlossen.
• Wenn Sie einen Anspruch geltend machen möchten, reichen Sie bitte
das vollständige Gerät in der Originalverpackung mit der Quittung bei
Ihrem Händler ein.
• Die Beschädigung von Zubehörteilen führt nicht automatisch zum
kostenlosen Austausch des gesamten Geräts. Kontaktieren Sie in diesen
Fällen bitte unsere Hotline. Glasbruch oder Bruch von Plastikteilen ist
immer kostenpflichtig.
• Defekte an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, ebenso wie
Reinigung, Wartung oder Austausch besagter Teile werden durch die
Garantie nicht abgedeckt und sind daher kostenpflichtig!
• Im Fall unsachgemäßer Produktmanipulation erlischt die Garantie.
• Nach Ablauf der Garantie können Reparaturen durch den Fachhändler
oder Reparaturservice kostenpflichtig durchgeführt werden.
18
Umweltschutzrichtlinien
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im
Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen
Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses Symbol
auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung und der Verpackung lenkt
Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät
verwendete Material kann recycled werden. Durch das Recyclen
gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen
bezüglich einer Sammelstelle.
Verpackung
Die Verpackung ist zu 100 % recyclebar, geben Sie die Verpackung
getrennt zurück.
Produkt
Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie
2002/96/EC für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Geräten (WEEE) gekennzeichnet. Indem die korrekte Entsorgung des
Produkts sichergestellt wird, werden mögliche negative Folgen für Umwelt
und Gesundheit vermieden.
EU-Konformitätserklärung
Dieses Gerät wurde für den Kontakt mit Lebensmitteln und in
Übereinstimmung mit der EU Richtlinie 89/109/EEC konstruiert.
Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitszielen der
Niederspannungsrichtlinie „Nr. 2006/95/EU, den Sicherheitsanforderungen
der EMC Richtlinie 2004/108/EU "Elektromagnetische Kompatibilität" und
den Anforderungen der Richtlinie 93/68/EEC konstruiert, hergestellt und
vermarktet.
Sandwichera
Estimado cliente:
Le agradecemos la compra de este producto de alta calidad. Lea el manual
de instrucciones con detenimiento para poder sacar el máximo provecho al
aparato. Este manual incluye todas las instrucciones y los consejos necesarios
para utilizar, limpiar y mantener el aparato. Si sigue estas instrucciones, le
garantizamos excelentes resultados, ahorrará tiempo y evitará problemas.
Esperamos que disfrute con el uso de este aparato.
Instrucciones de seguridad
• Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el
dispositivo. Guarde estas instrucciones, el certificado de garantía, el
ticket de venta y, si es posible, el cartón con el embalaje interior.
• Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas
con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que
hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del aparato
por parte de una persona responsable de su seguridad.
• Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
responsabilidad por posibles daños.
• Para proteger a los niños frente a los peligros de los aparatos eléctricos,
asegúrese de no dejar los aparatos sin vigilancia. Elija un lugar de
almacenamiento para el aparato donde los niños no puedan acceder a
él. Asegúrese de que el cable no cuelgue hacia abajo.
• Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo
para las funciones para las que se ha diseñado.
• Este aparato se debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
• No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los mandos.
• Compruebe si el voltaje del electrodoméstico es igual la tensión principal
de su hogar. Tensión nominal: CA 220-240 V 50 Hz. La toma debe ser de al
menos 16 A o 10 A con protección frente a suministros lentos.
• El uso de accesorios no son recomendados por el fabricante puede
provocar heridas e invalidar la garantía que pueda tener.
• No utilice ese aparato en el exterior.
• Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o almacenarlo.
• Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja
el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
• Desenchufe el aparato de la toma cuando cambie piezas o realice tareas
de mantenimiento.
• No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después
de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier
manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado
(*) sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el
aparato.
• Deje que el dispositivo se enfríe antes de quitar o sustituir repuestos.
• Asegúrese de que el cable no cuelgue por el filo de la mesa o encimera,
no toque ninguna superficie caliente o entre en contacto directo con las
partes calientes del aparato. No coloque el aparato debajo o cerca de las
cortinas, persianas, etc.
ES
(*) Electricista competente cualificado: departamento post-venta del
fabricante o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y
competente para realizar este tipo de reparación para evitar cualquier peligro.
En cualquier caso deberá devolver el aparato a este electricista.
19
Manual de usuario
Descripción de los componentes
1. Tapa con bloqueo
2. Indicador de encendido luminoso
3. Placa de la parrilla
4. Bandeja recoge grasa
1
2
3
4
Conexión con la alimentación de la red
La tostadora de sándwich solo debe conectarse a un enchufe con toma
tierra instalada de acuerdo con las normativas.
Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponde con la tensión
marcada en la etiqueta de datos (1). Este producto cumple las directivas
89/336/CEE y 72/23/CEE.
Uso inicial
• Retire todo el embalaje del dispositivo.
• Compruebe si la tensión del aparato coincide con la tensión de la
corriente de su casa.
• Tensión nominal: CA220-240V 50Hz, potencia nominal máx. 90 vatios.
• Ponga el dispositivo en una superficie plana y estable y asegure un mínimo
20
de 10 cm de espacio libre alrededor del dispositivo. Este dispositivo no es
adecuado para instalarse en un armario ni para uso en exterior.
• Antes de empezar a tostar por primera vez, engrase las placas de cocción
revestidas con antiadherente con una pequeña cantidad de aceite o
grasa, y deje que el aparato se caliente durante aproximadamente 10
minutos con las placas de cocción cerradas. Esto quitará el olor que se
encuentra normalmente con el primer encendido de una tostadora de
sándwiches. Asegúrese de que haya ventilación suficiente.
• Limpie la tostadora de sándwiches después como se describe en
"Limpieza y Cuidados".
Cómo utilizar su tostadora de
sándwiches
• Introduzca el enchufe en un enchufe de pared. Ambos pilotos se
encenderán.
• Después un corto período de calentamiento la tostadora de sándwiches
está lista para el uso: la luz verde se apaga: la luz roja se encenderá
siempre que el aparato esté funcionando; la luz verde de termostato se
apagará y encenderá.
• Abra la tostadora de sándwiches.
• Coloque los sándwiches preparados en la placa de cocción inferior y
cierre suavemente la placa de cocción superior.
• Apriete ambas placas de cocción entre sí.
• El tiempo de cocción es en general de tres a cuatro minutos,
dependiendo del pan y el relleno. Para tortillas tardará 7-8 minutos
• Terminado; abra la tostadora y saque los sándwiches. Para evitar que las
placas de cocción antiadherentes se dañen, no utilice objetos afilados ni
puntiagudos al sacar los sándwiches.
• Quite el enchufe del enchufe de la pared, después de la utilización.
Sandwichera
Limpieza y cuidados
• Antes de limpiar, quite el enchufe del enchufe de pared y espere hasta
que el aparato se haya enfriado con las placas de cocción abiertas.
• Para razones de seguridad eléctrica, nunca utilice agua ni otra clase de
líquido en la tostadora de sándwiches, ni la sumerja.
• La tostadora de sándwiches con placas antiadherentes necesita poco
mantenimiento. Limpie el exterior solo con un trapo húmedo suave.
• Las placas revestidas con antiadherente también pueden limpiarse con
un trapo húmedo suave o un cepillo suave.
• No utilice limpiadores duros abrasivos.
• Con la pinza puede cerrar el aparato para un almacenamiento fácil.
Recetas
Consejos prácticos:
• Una sándwich consiste en dos rebanadas de pan de sándwich con un
relleno en medio.
• Se pueden utilizar todos los tipos comunes de pan de sándwich.
• El pan blanco debe ser preferiblemente de un día cuando se utiliza para
hacer sándwiches. Corte la corteza, si la hay.Las rodajas utilizadas para el
relleno (queso, jamón, etc.) deben cortarse de forma que coincidan con
la forma del sándwich.
1. Sándwich de jamón y queso
Ingredientes:
4 rodajas de pan de sándwich, mantequilla, 4 rodajas de jamón cocinado, 2
rodajas de queso holandés y polvo de pimentón.
Preparación:
Unte con mantequilla el exterior de cada rebanada de pan, ponga una rodaja de
jamón y una rodaja de queso en cada rebanada, condimente con pimentón y
luego cubra con las dos rebanadas restantes de jamón y pan. Sirva caliente.
2. Sándwich de queso
Ingredientes:
4 rodajas de pan de sándwich, 65 g. (2 1/4 oz.) de mantequilla, 125 g.
(5 oz.) de queso rallado, mantequilla, 2 yemas de huevo, sal, polvo de
pimentón, perejil troceado con precisión.
Preparación:
Unte con mantequilla el exterior de cada rebanada de pan, agregue la nata
de queso y cubra con las dos rebanadas restantes de pan.
Preparación de la nata de queso:
bata los 65 g. de mantequilla y agregue las yemas de huevo y el queso
rallado. Sazone con sal, pimentón y el perejil al gusto.
ES
3. Sándwich de pescado
Ingredientes:
4 rebanadas de pan de sándwich, mantequilla, 1 lata de atún, 4 rodajas de
queso. 6-8 aceitunas rellenas (cortadas).
Preparación:
Unte con mantequilla el exterior de cada rebanada de pan, agregue 2
rodajas de queso, el atún y las olivas cortadas, cubra con las dos rebanadas
restantes de pan. Sirva caliente.
Garantía
• "Tristar no es responsable de los daños que se produzcan:
o En caso de caída del aparato
o En caso de que el propietario o un tercero modifique técnicamente el
aparato
o En caso de un uso incorrecto del aparato
o Por el desgaste habitual del aparato"
• Al ejecutar reparaciones, no se ampliará el período de garantía original de 24
meses, ni el derecho a una nueva garantía. Esta garantía sólo tiene validez en
territorio europeo. Esta garantía no anula la directiva europea 1944/44CE.
21
Manual de usuario
• Conserve siempre el ticket de compra, ya que sin él no podrá reclamar
ningún tipo de garantía.
• Los daños provocados al no seguirse el manual de instrucciones darán
lugar a una anulación de la garantía; Tristar no será responsable si se
producen daños derivados.
• Tristar no será responsable de los daños materiales o lesiones
personales causados por un uso incorrecto o si no se respetan las
instrucciones de seguridad.
• Además de la limpieza, como se ha mencionado en este manual, es el
único mantenimiento necesario para este aparato.
• Cuando se deba reparar el aparato, asegúrese de que lo lleve a cabo una
empresa autorizada.
• Este aparato no puede ser modificado.
• Si se produce algún problema durante los dos años a partir de la fecha
de compra, al estar cubierto por la garantía, podrá dirigirse al punto de
compra y cambiar el aparato por uno nuevo.
• Si tiene cualquier pregunta o dudas acerca de conformidades, contacte
a representante comercial de su “punto de compra”
• Este aparato está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la
fecha de compra (recibo).
• Esta garantía solo incluye defectos de fabricación o de los materiales.
• Si desea realizar una reclamación, devuelva la máquina completa en su
embalaje original al representante comercial, junto con el recibo.
• Daños a los accesorios no garantizan una sustitución gratuita automática
de la aparato entera. En tales casos póngase en contacto con nuestra línea
de atención. La rotura de cristales o piezas de plástico siempre tendrá cargo.
• Los defectos de consumibles o piezas susceptibles al desgaste, así como
la limpieza, mantenimiento o sustitución de dichas piezas, no están
cubiertos por la garantía y, por tanto, deben pagarse.
• La garantía quedará anulada en caso de manipulación no autorizada.
22
• Tras la caducidad de la garantía, las reparaciones se pueden realizar por
vendedores capacitados o por el servicio de reparaciones mediante el
pago correspondiente.
Normas de protección del
medioambiente
Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos
cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un
centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este
símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este
aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades
locales para obtener información acerca del punto de recogida.
Embalaje
El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje por separado.
Producto
Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/EC
para Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Si se asegura de
que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles
consecuencias negativas para medio ambiente y la salud humana.
Declaración de conformidad CE
Este aparato se ha diseñado para entrar en contacto con alimentos y se
ha diseñado de acuerdo con la Directiva 89/109/EEC. Este aparato ha sido
diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de
seguridad de la Directiva de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los requisitos
de protección de la Directiva EMC 2004/108/EC. “Compatibilidad
Electromagnética” y los requisitos de la Directiva 93/68/EEC.
Sandwicheira
Estimado cliente,
Parabéns e obrigado por ter adquirido este produto de elevada qualidade.
Leia este manual de instruções cuidadosamente para que possa utilizar este
aparelho da melhor forma. Este manual inclui todas as instruções e conselhos
necessários para a utilização, limpeza e manutenção do aparelho. Se seguir
estas instruções é garantido que terá excelentes resultados, que poupará
tempo e que evitará problemas. Esperamos que se divirta a utilizar este
aparelho.
Instruções de Segurança
• Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de utilizar
o aparelho. Guarde estas instruções, o certificado de garantia, o
comprovativo de compra e, se possível, a caixa com as embalagens
interiores.
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com
falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham recebido
supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua segurança.
• Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
• Para proteger as crianças contra os perigos de aparelhos eléctricos,
certifique-se de que nunca deixa os aparelhos sem supervisão. Para isso,
deve seleccionar um local de armazenamento para o aparelho onde as
crianças não cheguem. Certifique-se de que o cabo não está pendurado
para baixo.
• Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os
fins para os quais foi concebido.
• O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
• Não toque em superfícies quentes. Use pegas ou puxadores.
• Verifique se a tensão do aparelho corresponde à corrente eléctrica de
sua casa. Tensão indicada: 220-240 V CA 50Hz. A tomada deve ser de,
pelo menos, 16 A ou 10 A de baixa protecção.
• A utilização de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante
pode provocar ferimentos e invalidará qualquer garantia que possa ter.
• Não utilize o aparelho no exterior.
• Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar e guardar.
• Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o
aparelho em água ou noutro líquido.
• Desligue o aparelho da tomada quando trocar para peças
sobresselentes ou para manutenção.
• Não utilize este aparelho com um cabo ou ficha danificado ou quando
o aparelho está avariado, após ocorrer avaria ou qualquer outro dano.
Para evitar perigos, certifique-se de que o cabo ou a tomada danificados
são substituídos por um técnico autorizado (*). Não repare o aparelho
sozinho.
• Deixe arrefecer o aparelho antes de o deslocar ou de substituir peças.
• Certifique-se de que o cabo não fica pendurado no canto da mesa ou
do balcão, não toca em nenhuma superfície quente nem entra em
contacto directo com as partes quentes do aparelho. Não coloque o
aparelho por baixo ou perto de cortinas, coberturas de janelas, etc.
PT
(*) Electricista qualificado competente: departamento pós-venda do
fabricante ou do importador ou qualquer outra pessoa qualificada, aprovada
e competente para realizar este tipo de reparações para evitar perigos. De
qualquer das formas, deve entregar o aparelho a esse electricista.
23
Manual de utilizador
Descrição das peças
1
1. Tampa com fecho
2. Interruptor luminoso
3. Placa de grelhar
4. Bandeja de gordura
2
• Aquando da primeira utilização lubrificar as placas de revestimento
anti-adesivo com um pouco de óleo ou de manteiga e deixar aquecer
a sandwicheira cerca de 10 minutos com as placas de cozedura
fechadas para eliminar o odor de novo. Ter em atenção que o local seja
suficientemente ventilado.
• De seguida limpar a sandwicheira seguindo as indicações de Limpeza e
Cuidados.
Como utilizar a sandwicheira
3
4
Ligação à corrente eléctrica
A sandwicheira deve ser unicamente ligada a uma tomada de corrente
com fio de terra. Verificar que a tensão eléctrica está conforme a indicada
no aparelho. Este aparelho está conforme as normas CEE 89/3361’CEE e
73/23/CEE.
Primeira utilização
• Retire todas as embalagens do aparelho.
• Verifique se a tensão do aparelho corresponde à tensão principal de sua casa.
• Tensão nominal: de 220-240V CA 50Hz; alimentação nominal máxima
de 90 Watts.
• Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e plana e deixe pelo
menos 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não está
adaptado para ser instalado num armário ou ser utilizado no exterior.
24
• Ligar a ficha à tomada de corrente eléctrica. Os dois visores de controle
acenderão.
• Após um curto período de aquecimento, a sandwicheira está pronta
a funcionar. O mostrador luminoso vermelho fica aceso enquanto o
aparelho estiver ligado.
• Quando o aparelho começa a esfriar o mostrador luminoso verde apaga
e apenas se reacende quando a temperatura desejada for atingida. Este
ciclo pode ser repetido várias vezes.
• Abrir a sandwicheira.
• Colocar as suas sanduiches já preparadas sobre a placa de cozedura
inferior e fechar lentamente a placa de cozedura superior.
• O tempo de cozedura é de três a quatro minutos, contudo depende
também da natureza do pão e dos ingredientes utilizados. Para uma
tortilha seria necessário contar sete a oito minutos. Durante a utilização
a luz verde do termóstato indicará se o aparelho aquece ou mantém
quente (entre 150-200 graus).
• Não utilizar objectos pontiagudos ou cortantes para retirar as
sanduiches para proteger as placas de qualquer deterioração.
• Depois de cada utilização retirar a ficha da tomada de corrente eléctrica.
Sandwicheira
Limpeza e Manutenção
• Antes de limpar retirar a ficha da tomada de corrente eléctrica e deixar
esfriar o aparelho, mantendo-o aberto.
• Por razões de segurança nunca utilizar água ou outro líquido sobre a
sandwicheira, nunca imergir o aparelho.
• A manutenção da sandwicheira é bastante fácil.
• Limpar o corpo exterior do aparelho com um pano húmido.
• As placas de revestimentos anti-adesivo limpam-se com um pano
húmido ou uma escova macia.
• Nunca utilizar detergentes agressivos. Para arrumar poderá fechar a
tampa pelo clip (à esquerda).
Receitas
Conselhos práticos:
• Uma sanduíche faz-se com duas fatias de pão e ingredientes entre elas
para completar.
• Todos os tipos de pão para sanduíche podem ser utilizados.
• Se utilizar pão de esfarela bastante, deverá ser de preferência do dia
anterior. Cortar a côdea.
• Verificar que as fatias (de fiambre, queijo, etc.) utilizadas para completar
a sanduíche tenham a mesma medida que as fatias de pão.
1.Sanduíche com fiambre e queijo
Ingredientes:
4 fatias de pão, 4 fatias de fiambre, 2 fatias de queijo, paprika.
Preparação:
Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, colocar uma
fatia de fiambre e uma de queijo sobre as duas sanduíches, salpicar com
paprika e colocar por cima as duas fatias de fiambre e cobrir com as duas
fatias de pão que restam. Servir quente.
2.Sanduíche de queijo
Ingredientes:
4 fatias de pão, 65g de manteiga, 125g de queijo raspado, 2 gemas de ovo,
sal e paprika.
Preparação:
Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, juntar a pasta de
queijo e cobrir com as fatias de pão restantes.
Preparação da pasta de queijo:
Misturar as 65g de manteiga com as gemas de ovo e o queijo raspado.
Temperar com sal e paprika.
3.Sanduíche de atum
Ingredientes:
4 fatias de pão, manteiga, 1 lata de atum, 4 fatias de queijo, 6-8 azeitonas
(trinchadas).
Preparação:
Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, juntar 2 fatias
de queijo, o atum e as azeitonas, colocar por cima as 2 fatias de queijo e
depois cobrir com as 2 fatias de pão restantes. Servir quente.
PT
Garantia
• "A Tristar não é responsável por danos ocorridos nos seguintes casos:
o O aparelho tiver caído
o O aparelho tiver sido alterado tecnicamente pelo proprietário ou por terceiros
o Utilização indevida do aparelho
o Desgaste normal do aparelho"
• Realizando reparações o período de garantia original de 24 meses não será
alargado, nem terá direito a uma nova garantia. Esta garantia só é legal na
Europa. Esta garantia não se sobrepõe à Directiva Europeia 1944/44CE.
25
Manual de utilizador
26
• Guarde sempre o seu recibo pois sem ele não pode reclamar qualquer
tipo de garantia.
• Danos causados pelo não seguimento do manual de instruções
anularão a garantia e se isso resultar em danos consequentes, a Tristar
não será responsável.
• A Tristar não será responsável por danos materiais ou ferimentos
pessoais causados pela utilização indevida ou se as instruções de
segurança não forem devidamente executadas.
• A limpeza, conforme indicada neste manual, é a única manutenção
necessária para este aparelho.
• Quando for necessário reparar o aparelho, certifique-se de que a
reparação será realizada por uma empresa autorizada.
• Este aparelho não deve ser alterado.
• Se surgirem problemas nos 2 anos seguintes à data da aquisição do
aparelho, cobertos pela garantia da fábrica, pode dirigir-se ao ponto de
aquisição para que seja substituído por um novo aparelho.
• Para colocar questões ou queixas, contacte o seu revendedor “ponto de
aquisição”
• Este aparelho está coberto por uma garantia de 24 meses após a data
de aquisição (recibo).
• Apenas defeitos do material ou de fabrico estão cobertos por esta garantia.
• Se pretender efectuar uma queixa, devolva o aparelho na embalagem
original ao revendedor, juntamente com o recibo.
• Os danos a acessórios não significam a substituição gratuita automática de
todo o aparelho. Nesses casos, contacte a nossa linha de apoio. Vidros partidos
ou peças de plástico quebradas estão sempre sujeitas a um custo adicional.
• Os defeitos a consumíveis ou peças sujeitas a desgaste, assim como
limpeza, manutenção ou a substituição dessas peças, não estão cobertos
pela garantia e, por esse motivo, têm de ser pagos.
• A garantia fica anulada no caso de abertura não autorizada.
• Após o término do período da garantia, as reparações podem ser
realizadas pelo agente autorizado ou serviço de reparação, mediante o
pagamento dos devidos custos.
Directrizes para a protecção do
ambiente
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os
resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser
entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos
eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de
instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta
questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao
reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante
passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais
informações relativas aos pontos de recolha.
Embalagem
A embalagem é 100% reciclável, entregue a embalagem em separado.
Produto
Este aparelho está equipado com uma marca, de acordo com a Directiva
europeia 2002/96/EC relativa a Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Electrónicos (REEE). Ao assegurar que este produto é correctamente
processado enquanto resíduo, ajudará a evitar possíveis consequências
negativas no ambiente e na saúde humana.
Declaração EC de Conformidade
Este aparelho está concebido para entrar em contacto com alimentos
e está em conformidade com a Directiva CE 89/109/EEC. Este aparelho
foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com os
objectivos de segurança da Directiva de Baixa Tensão "Nº 2006/95/EC, os
requisitos de protecção da Directiva EMC 2004/108/EC "Compatibilidade
electromagnética" e os requisitos da Directiva 93/68/EEC”.
Opiekacz do kanapek
Szanowny kliencie,
Gratulujemy i dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu. Aby móc
możliwie najlepiej korzystać z tego urządzenia, należy najpierw przeczytać
uważnie instrukcję obsługi. Instrukcja ta zawiera wszelkie niezbędne
instrukcje i porady dotyczące użytkowania, czyszczenia oraz utrzymywania
tego urządzenia. Stosowanie się do tych instrukcji gwarantuje uzyskanie
doskonałych wyników, oszczędza czas i zapobiega wystąpieniu problemów.
Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie bardzo przyjemne.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać uważnie
instrukcję obsługi. Należy zachować niniejszą instrukcję, kartę gwarancyjną,
paragon oraz, o ile to możliwe, pudełko z wewnętrznym opakowaniem.
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także przez osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy,
chyba że osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo zapewnią
nadzór lub udzielą instrukcji dotyczących używania tego urządzenia.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
• Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania urządzeń
elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju urządzeń bez nadzoru.
Dlatego też należy wybrać takie miejsce przechowywania tego urządzenia, z
którego dzieci nie będą mogły go wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.
• Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko
zgodnie z przeznaczeniem.
• Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
• Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwytów i rączek.
• Sprawdzić, czy napięcie urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w
domu użytkownika. Napięcie znamionowe: AC220-240V 50Hz. Gniazdo
elektryczne musi być swobodnie chronione, a wartość natężenia prądu
musi wynosić co najmniej 16 A lub 10 A.
• Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta,
może prowadzić do obrażeń ciała, a także spowoduje unieważnienie
posiadanej gwarancji.
• Urządzenia tego nie należy używać na dworze.
• Przed czyszczeniem lub schowaniem urządzenia należy je odstawić w
celu ostygnięcia.
• Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
• Przed wymianą części zamiennych lub podjęciem czynności
konserwacyjnych urządzenie należy odłączyć od gniazda elektrycznego.
• Urządzenia nie należy używać, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone albo
gdy urządzenie działa wadliwie lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel lub wtyczkę powinien wymienić
upoważniony technik(*). Urządzenia tego nie należy naprawiać samodzielnie.
• Przed wyjęciem lub wymianą części zamiennych urządzenie należy
odstawić w celu ostygnięcia.
• Kabel nie powinien zwisać z krawędzi stołu ani blatu, stykać się z gorącymi
powierzchniami, a także nie powinien stykać się z gorącymi elementami
innych urządzeń. Urządzenia nie należy umieszczać pod zasłonami i innymi
materiałami wykończeniowymi okien ani w ich pobliżu.
PL
(*) Kompetentny i wykwalifikowany elektryk: dział posprzedażny producenta,
importer lub inna osoba, która jest wykwalifikowana, zatwierdzona i
kompetentna do wykonywania tego rodzaju napraw; korzystanie z usług tych
osób ma na celu uniknięcie wszelkich zagrożeń. W każdym wymagającym
tego przypadku urządzenie należy przekazać jednemu z wymienionych
powyżej elektryków.
27
Instrukcja obsługi
Opis części
1
2
1. Pokrywa z zamkiem
2. Kontrolka zasilania
3. Płyta Grill
4. Tackę na tłuszcz
urządzenie i rozgrzewać je przez około 10 minut. Ta czynność usunie
zapach, który zazwyczaj towarzyszy pierwszemu użyciu opiekacza.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
• Następnie wyczyścić opiekacz, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w
części „Czyszczenie i konserwacja”.
Jak używać opiekacza
3
4
Podłączenie do źródła zasilania
Opiekacz należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem, zainstalowanego
zgodnie z przepisami. Należy upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej (1). Produkt jest zgodny z
postanowieniami dyrektyw: 89/336/EEC oraz 72/23/EEC.
Pierwsze użycie
• Zdjąć opakowanie z urządzenia
• Sprawdzić, czy napięcie urządzania odpowiada napięciu w Państwa domu.
• Napięcie szacunkowe: AC220-240V 50Hz, maks. wartość szacunkowa mocy 90 W
• Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni i zapewnić
minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie nie jest
odpowiednie do instalacji w szafce lub do wykorzystania na zewnątrz.
• Przed pierwszym użyciem należy posmarować powierzchnie piekące
niewielką ilością oleju lub tłuszczu zwierzęcego, a następnie zamknąć
28
• Włożyć wtyczkę do gniazdka. Zapalą się obie kontrolki.
• Po krótkim okresie rozgrzewania, opiekacz jest gotowy do użytku: zielona
kontrolka zgaśnie. Czerwona kontrolka pali się tak długo, jak urządzenie
jest uruchomione. Zielona kontrolka termostatu gaśnie i zapala się.
• Otworzyć opiekacz.
• Położyć dwie przygotowane kanapki na dolnej części i delikatnie
zamknąć część górną.
• Ścisnąć oba elementy opiekacza.
• Czas opiekania wynosi zazwyczaj trzy-cztery minuty, w zależności od typu
pieczywa i zawartości kanapki. W przypadku tortilli zajmie to 7-8 minut.
• Koniec. Otworzyć opiekacz i wyjąć kanapki. Aby uniknąć uszkodzenia
nieprzywierającej warstwy grzejnej, nie należy używać do wyjmowania
kanapek ostrych przedmiotów.
• Po użyciu wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Czyszczenie i konserwacja
• Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i
pozostawić otwarty opiekacz do ostygnięcia.
• Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego, nie używać wody ani
innych płynów w opiekaczu oraz nie zanurzać go w nich.
• Opiekacz z nieprzywierającymi płytami grzejnymi wymaga niewiele
Opiekacz do kanapek
czynności konserwacyjnych. Część zewnętrzną należy czyścić miękką
wilgotną szmatką.
• Nieprzywierające warstwy można również czyścić miękką wilgotną
szmatką lub miękką szczotką.
• Nie stosować ścierających środków czyszczących.
• Dla ułatwienia przechowywania, urządzenie można zamknąć zaciskiem.
Przepisy
Wskazówki praktyczne:
• Kanapka składa się z dwóch kromek chleba i wypełnienia pomiędzy nimi.
• Używać można wszystkich popularnych rodzajów chleba.
• Najlepszy do tego typu kanapek jest jasny chleb jednodniowy. Jeśli
chleb ma skórkę, odciąć ją.
• Plastry składników wypełnienia (ser, szynka itp.) powinny być przycięte
do kształtu kanapki.
1. Kanapka z szynką i serem
Składniki:
4 kromki chleba, masło, 4 plastry szynki gotowanej, 2 plastry żółtego sera i
sproszkowana papryka.
Przygotowanie:
Posmarować zewnętrzną część każdej z dwóch kromek chleba, położyć
po jednym plastrze szynki i sera na każdej kromce, przyprawić papryką,
przykryć pozostałymi plastrami szynki i kromkami chleba. Podawać na
ciepło.
2. Tost z serem
Składniki:
4 kromki chleba, 65 g masła, 125 g startego sera, masło, 2 żółtka, sól,
sproszkowana papryka, drobno siekana natka pietruszki.
Przygotowanie:
Posmarować masłem dwie kromki chleba, położyć pastę serową i przykryć
dwoma pozostałymi kromkami chleba.
Przygotowanie pasty serowej:
utrzeć 65 g masła ze startym serem i żółtkami. Doprawić solą, papryką i
natka pietruszki do smaku.
3. Tost z rybą
Składniki:
4 kromki chleba, masło, 1 puszka tuńczyka, 4 plastry sera, 6-8 oliwek
(pociętych w plastry).
Przygotowanie:
Posmarować masłem dwie kromki chleba, położyć 2 plastry sera, tuńczyk i
oliwki, przykryć dwoma pozostałymi kromkami chleba. Podawać na ciepło.
PL
Gwarancja
• "Firma Tristar nie jest odpowiedzialna za uszkodzenia powstałe w
wyniku:
o upadku urządzenia,
o technicznej modyfikacji urządzenia dokonanej przez właściciela lub inną osobę,
o niewłaściwego użytkowania urządzenia,
o normalnego zużywania się urządzenia."
• Przeprowadzenie napraw nie przedłuża oryginalnego 24-miesięcznego
okresu gwarancyjnego ani nie upoważnia do uzyskania nowej gwarancji.
Gwarancja ta jest wiążąca prawnie tylko na terenie Europy. Gwarancja ta
nie unieważnia wytycznych dyrektywy europejskiej 1944/44CE.
• Należy pamiętać o zachowaniu paragonu; bez paragonu nie można
składać żadnych roszczeń gwarancyjnych.
29
Instrukcja obsługi
• Uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się do instrukcji obsługi
spowodują unieważnienie gwarancji, a za powstałe w wyniku tego
uszkodzenia firma Tristar nie będzie ponosić odpowiedzialności.
• Firma Tristar nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub
obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
niestosowaniem się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
• Opisany w instrukcji sposób czyszczenia jest jedyną czynnością
konserwacyjną wymaganą dla tego urządzenia.
• Jeśli urządzenie wymaga naprawy, naprawa powinna zostać zlecona
upoważnionej do tego firmie.
• Urządzenia tego nie można modyfikować ani zmieniać.
• Jeśli w ciągu 2 lat od daty zakupu wystąpią problemy, które są objęte
gwarancją fabryczną, urządzenie można zwrócić do sklepu, w którym
zostało kupione, aby wymienić je na nowe.
• W przypadku pytań lub w celu uzyskania informacji dotyczących
zgodności należy kontaktować się ze sprzedawcą „w miejscu zakupu”.
• Urządzenie to jest objęte 24-miesięczną gwarancją, rozpoczynającą się z
dniem jego zakupu (odbioru).
• Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne.
• W przypadku roszczenia należy przekazać sprzedawcy całe urządzenie
wraz z jego oryginalnym opakowaniem i dowodem zakupu.
• Uszkodzenie wyposażenia dodatkowego nie oznacza automatycznej
bezpłatnej wymiany całego urządzenia. W takich przypadkach
prosimy kontaktować się z naszą gorącą linią (hotline). Zbite szkło czy
uszkodzenie części plastikowych zawsze podlega opłacie.
• Uszkodzenia części łatwo zużywających się, jak też i czyszczenie, konserwacja
czy wymiana tych części nie podlega gwarancji i stąd podlega opłacie.
• Gwarancja podlega utracie w przypadku nieupoważnionej naprawy czy
nieumiejętnego użytkowania.
• Po wygaśnięciu gwarancji naprawy mogą być przeprowadzane przez właściwy
punkt sprzedaży czy serwis naprawczy z chwilą zapłaty za poniesione koszty.
30
Wytyczne w zakresie ochrony
środowiska
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy
wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno
zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na
urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę
ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu
uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować
się z przedstawicielem władz lokalnych.
Opakowanie
Opakowanie jest w 100% materiałem podlegającym ponownemu
wykorzystaniu, należy go zwrócić po wyodrębnieniu.
Produkt
Urządzenie to posiada znak zgodności z dyrektywą europejską 2002/96/
EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewnienie właściwego przetworzenia tego produktu pomoże w
uniknięciu możliwego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie
ludzkie.
Deklaracja zgodności EC
To urządzenie, zgodnie z Dyrektywą 89/109/EEC, może wchodzić
w kontakt z żywnością. To urządzenie zaprojektowano, wykonano
i wprowadzono na rynek zgodnie z założeniami dotyczącymi
bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/
EC, wymaganiami zabezpieczenia Dyrektywy EMC 2004/108/EC
„Kompatybilność Elektromagnetyczna” oraz wymaganiami Dyrektywy
93/68/EEC.
Piastre per sandwich
Estimado cliente,
Parabéns e obrigado por ter adquirido este produto de elevada qualidade.
Leia este manual de instruções cuidadosamente para que possa utilizar este
aparelho da melhor forma. Este manual inclui todas as instruções e conselhos
necessários para a utilização, limpeza e manutenção do aparelho. Se seguir
estas instruções é garantido que terá excelentes resultados, que poupará
tempo e que evitará problemas. Esperamos que se divirta a utilizar este
aparelho.
Instruções de Segurança
• Leggere attentamente il manuale istruzioni prima di mettere in funzione
l’apparecchio. Conservare istruzioni, certificato di garanzia, ricevuta di
acquisto e, se possible, la scatola con l’imballaggio interno.
• L’apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini)
con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza
e conoscenza, se non sotto la supervisione e le istruzioni sull’uso
dell’apparecchio fornite dalla persona responsabile della loro sicurezza.
• Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
• Per proteggere i bambini dai pericoli derivanti dalle apparecchiature
elettriche, non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza. Collocare
quindi l’apparecchio in un luogo non accessibile ai bambini. Non
lasciare il cavo penzoloni.
• Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
• Collocare l’apparecchio su una superficie stabile e piana.
• Non toccare le superfici calde. Utilizzare le impugnature.
• Assicurarsi che il voltaggio dell’apparecchio corrisponda a quello della
vostra rete domestica. Tensione nominale: AC220-240V 50Hz. La presa
deve essere almeno 16 A o 10 A a protezione lenta.
• L’uso di accessori non consigliati dal produttore può provocare lesioni e
invalidare la garanzia.
• Non utilizzare l’apparecchio in esterni.
• Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di pulirlo o utilizzarlo.
• Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liqiudi.
• Sfilare la spina dalla presa prima di sostituire parti durante la
manutenzione.
• Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati
oppure in caso di anomalie o danni di qualunque tipo. Per evitare
pericoli, far sostituire un cavo o una spina danneggiati da un tecnico
autorizzato (*). Non riparare l’apparecchio da soli.
• Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di rimuovere o sostituire parti.
• Controllare che il cavo non penzoli sul bordo di un tavolo o un supporto,
non entri in contatto con superfici calde e non entri in contatto con le
parti calde dell’apparecchio. Non collocare l’apparecchio sotto o vicino
a tende, tendine ecc..
IT
(*) Elettricista competente qualificato: reparto post-vendite del produttore o
dell’importatore o qualunque persona qualificata, approvata e competente
per eseguire questo tipo di riparazioni per evitare pericoli. In ogni caso,
restituire personalmente l’apparecchio all’elettricista.
31
Manuale utente
Descrição das peças
1
2
1. Coperchio con bloccaggio
2. Spia di alimentazione
3. Piastra grill
4. Vassoio del grasso
3
4
Connessione all’alimentazione elettrica
I l tostapane per panini dovrebbe essere connesso solamente a una presa
con messa a terra installata conformemente alla norma. Assicuratevi che la
tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sull’etichetta
identificativa (1). Questo prodotto è conforme alle Direttive 89/336/EEC e
72/23/EEC.
Utilizzo iniziale
• Rimuovere tutti gli imballaggi dall’apparecchio.
• Controllare che la tensione dell’apparecchio corrisponda alla tensione
domestica.
• Tensione nominale: CA 220-240 V 50 Hz, tensione nominale max 90 Watt.
• Collocare l’apparecchio su una superficie stabile e piana e lasciare
una luce minia di 10 cm intorno all’apparecchio. L’apparecchio non è
omologato per installazione in armadietto o in esterni.
32
• Prima che cominciate a tostare per la prima volta, ungete leggermente
le piastre di cottura con rivestimento antiaderente con un po’ d’olio o di
grasso e fate scaldare l’apparecchio per circa 10 minuti tenendo chiuse
le piastre di cottura. Questo toglierà l’odore che si sente di solito quando
si accende per la prima volta un tostapane per panini. Vi preghiamo di
assicurare una ventilazione sufficiente.
• Successivamente pulite il tostapane per panini come descritto in “Pulizia
e manutenzione”.
Come utilizzare il tostapane per panini
• Inserite la spina nella presa a muro. Entrambe le fiammelle bruceranno.
• Dopo un breve periodo di riscaldamento il tostapane per panini è
pronto. La luce verde si spegne; la luce rossa rimarrà accesa fin tanto
che l’apparecchiatura è in funzione; la luce verde del termostato si
accenderà e si spegnerà.
• Aprite il tostapane per panini.
• Mettere i panini preparati sulla piastra di cottura inferiore e chiudete
delicatamente la piastra di cottura superiore.
• Premete le piastre di cottura l’una contro l’altra.
• Il tempo di cottura, generalmente, è di tre o quattro minuti, a seconda
del pane e del ripieno. Per le tortillas ci vorranno 7-8 minuti.
• Una volta finito, aprite il tostapane e tirate fuori i panini. Al fine di
evitare che le piastre di cottura antiaderenti vengano danneggiate, non
utilizzate oggetti taglienti o appuntiti quando togliete i panini.
• Dopo l’utilizzo staccate la spina dalla presa a muro.
Piastre per sandwich
Pulizia e manutenzione
• Prima di pulire, togliete la spina dalla presa a muro e aspettate finché
l’apparecchio non si è raffreddato con le piastre di cottura aperte.
• Per ragioni di sicurezza elettrica non utilizzate mai acqua o qualsiasi
altro tipo di liquido sul tostapane per panini e non immergetelo.
• Il tostapane per panini con piastre antiaderenti richiede poca
manutenzione. Pulite le parti esterne solo con un panno soffice umido.
• Le piastre con rivestimento antiaderente possono anch’esse essere
pulite con un panno soffice umido o una spazzola soffice.
• Non utilizzate detergenti abrasivi corrosivi.
• Grazie alla clip potete richiudere l’apparecchio e riporlo facilmente.
Ricette
Consigli pratici:
• Un panino consiste in due fette di pane da tramezzino con un ripieno in mezzo.
• Si possono utilizzare tutti i comuni tipi di pane da tramezzino.
• Il pane bianco dovrebbe essere, preferibilmente, vecchio di un giorno
quando lo si utilizza per fare panini. Tagliate via la crosta, se ce n’è.
• Le fette utilizzate per il ripieno (formaggio, prosciutto, ecc.) andrebbero
tagliate in modo da corrispondere alla forma del panino.
1. Panino al prosciutto e formaggio
Ingredienti:
4 fette di pane da tramezzino, 4 fette di prosciutto di prosciutto cotto
magro, 2 fette di formaggio olandese e polvere di paprica.
Preparazione:
imburrate la parte esterna di ogni fetta di pane, mettete una fetta di
prosciutto e una fetta di formaggio su ogni fetta, insaporite con la paprica
e poi coprite con le due fette rimanenti di prosciutto e pane. Servite caldo.
2. Panino al formaggio
Ingredienti:
4 fette di pane da tramezzino, 65 g. (2 1/4 oz.) di burro, 125 g. (5 oz.) di
formaggio grattugiato, burro, due tuorli d’uovo, sale, polvere di paprica,
prezzemolo finemente tritato.
Preparazione:
Imburrate la parte esterna di ogni fetta di pane, aggiungete la crema di
formaggio e coprite con le due fette rimanenti di pane.
Preparazione della crema di formaggio:
amalgamate i 65 g. di burro e aggiungete il formaggio grattugiato e i tuorli
d’uovo. Insaporite con sale, paprica e prezzemolo a piacimento.
3. Panino al pesce
Ingredienti:
4 fette di pane da tramezzino, burro, 1 scatoletta di tonno, 4 fette di
formaggio, 6-8 olive farcite (a fette).
Preparazione:
Imburrate la parte esterna di ogni fetta di pane, aggiungete 2 fette di
formaggio, il tonno e le olive a fette, coprite con le due fette rimanenti di
pane. Servite caldo.
IT
Garanzia
• "Tristar non è responsabile dei danni causati da:
o Caduta dell’apparecchio.
o Modifiche tecniche apportate dall’utilizzatore o da terze parti.
o Uso improprio dell’apparecchio.
o Normale usura dell’apparecchio."
• All’atto di una riparazione la garanzia originale di 24 mesi non verrà estesa
né verrà completamente rinnovata. La presente garanzia ha valore legale
solo per l’Europa e non annulla la direttiva europea 1944/44CE
33
Manuale utente
34
• Conservare sempre lo scontrino, senza di esso non si può utilizzare
alcuna forma di garanzia.
• Eventuali danni causati dal mancato rispetto delle indicazioni fornite
nel manuale di istruzioni annulleranno la garanzia. Tristar non è
responsabile per qualsiasi danno conseguente.
• Tristar non è responsabile di danni materiali o lesioni personali causate da
un uso improprio o da un mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.
• La pulizia eseguita secondo le indicazioni di questo manuale è l’unica
manutenzione necessaria per questo apparecchio.
• Qualora l’apparecchio dovesse essere riparato, assicurarsi che la
riparazione venga eseguita da una ditta autorizzata.
• Non si devono apportare modifiche o alterazioni all’apparecchio.
• Se si verificano problemi durante I 2 anni successivi all’acquisto, che
sono coperti dalla garanzia del fabbricante, potete tornare al punto
vendita e farvelo sostituire con un apparecchio nuovo.
• Per qualsiasi domanda o reclamo si prega di contattare il dettagliante
presso cui avete acquistato l’apparecchio.
• Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 24 mesi a partire dalla
data di acquisto (ricevuta).
• Questa garanzia include soltanto difetti materiali o di fabbricazione.
• Se desiderate fare un reclamo, per favore restituite l’intero apparecchio al
vostro negoziante nell’imballo originale, unitamente alla ricevuta di acquisto.
• Danni agli accessori non comportano l’automatica sostituzione gratuita
dell’intero apparecchio. In questi casi contattare il nostro servizio assistenza.
La rottura di parti in vetro o in plastica è sempre soggetta a pagamento.
• Difetti alle parti consumabili o alle parti soggette a usura, così come la
pulizia, la manutenzione o la sostituzione di dette parti non è coperta
da garanzia e quindi deve essere pagata!
• La garanzia decade in caso di manomissione non autorizzata.
• Dopo la scadenza della garanzia le riparazione possono essere
effettuata da un rivenditore autorizzato o dal servizio assistenza dietro
pagamento dei costi previsti.
Linee guida per la protezione
ambientale
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere
gettato tra I rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad
un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale
di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema
importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati.
Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del
nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai
punti di raccolta.
Confezione
La confezione è riciclabile al 100%, restituire la confezione separatamente.
Prodotto
Questo apparecchio è contrassegnato da un marchio corrispondente alla
Direttiva Europea 2002/96/EC sui Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (RAEE). Assicurarne il corretto riciclo aiuterà a prevenire
possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute.
Dichiarazione CE di conformità
L’apparecchio è stato progettato per entrare in contatto con gli alimenti
secondo la Direttiva EC 89/109/EEC. L’apparecchio è stato progettato,
prodotto e commercializzato in accordo alle norme di sicurezza previste
dalla Direttiva Bassa Tensione "N˚ 2006/95/EC, i requisiti di protezione
previsti dalla Direttiva EMC 2004/108/EC "Compatibilità elettromagnetica"
e i requisiti previsti dalla Direttiva 93/68/EEC.
Sandwich brödrost
Kära kund,
Vi tackar och lyckönskar dig för ditt inköp av denna högkvalitativa produkt.
Läs bruksanvisningen noggrant så att du kan använda apparaten på bästa
sätt. Denna bruksanvisning innehåller alla nödvändiga anvisningar för
användning, rengöring och underhåll av apparaten. Om du följer dessa
anvisningar kommer du att erhålla utmärkta resultat samt spara tid och
undvika problem. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje av denna
apparat.
SÄKERHETSRUTINER
• Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara
dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om möjligt,
förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
• Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inkl. barn) med
nedsatta sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller
som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller
erhållit anvisningar om apparatens användning av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
• För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig
att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats
för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte
hänger nedåt.
• Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
det syfte den är konstruerad för.
• Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
• Rör inte de varma ytorna. Använd handtagen
• Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets
huvudspänning. Märkspänning: AC220-240V 50Hz. Vägguttaget måste
vara minst 16 A eller 10 A trög säkring.
• Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan
orsaka skador och ogiltiggör eventuella garantier.
• Använd inte denna apparat utomhus.
• Låt apparaten svalna innan du rengör eller förvarar den.
• För att undvika eltötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
• Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du ska byta revervdelar eller utföra
underhåll på apparaten.
• Använd inte den här apparaten om sladden eller kontakten är skadad
eller om apparaten inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på
något sätt. För att undvika faror ska alltid en skadad sladd eller kontakt
bytas av en auktoriserad tekniker (*). Försök inte reparera apparaten själv.
• Låt enheten svalna innan du tar loss eller byter ut lösa delar.
• Kontrollera så att sladden inte hänger över bords- eller diskkanten,
att den inte rör vid varma ytor eller kommer i direkt kontakt med
apparatens varma delar. Placera inte apparaten under eller i närheten av
gardiner, fönsterövertäckningar etc.
sV
(*) Kompetent kvalificerad elektriker: tillverkarens eller importörens kundtjänst
eller en kvalificerad, godkänd och kompetent person som kan utföra den här
typen av reparationer utan att utsätta sig själv eller andra för faror. Lämna
alltid in apparaten till den elektrikern.
35
Bruksanvisning
Beskrivning av delarna
1
2
1. Lock med lås
2. Strömindikeringslampa
3. Grilltallrik
4. Fettbricka
tillagningsplattorna av teflon med lite olja eller fett och låta apparaten
bli varm cirka 10 minuter med tillagningsplattorna stängda. Detta tar
bort lukten som vanligtvis avges första gången som smörgåsgrillen
sätts på. Se till att ha ordentlig ventilation.
• Rengör smörgåsgrillen efteråt enligt beskrivningen i ”Rengöring och
underhåll”.
Användning av smörgåsgrillen
3
4
Anslutning till elnätet
Smörgåsgrillen får endast anslutas till ett jordat uttag som installerats
enligt bestämmelserna. Kontrollera att försörjningsspänningen motsvarar
den angivna spänningen på märketiketten (1). Denna produkt uppfyller
EEC direktiven 89/336/EEC och 72/23/EEC.
Första användningen
• Avlägsna allt förpackningsmaterial kring apparaten.
• Kontrollera att spänningen på apparaten stämmer överens med
spänningen i eluttaget i ditt hem.
• Spänningsnivå: AC220-240V 50Hz, max. Effekt 90 Watt.
• Placera apparaten på en plan bords yta och försäkra om minst 10
cm fritt utrymme runt apparaten. Denna apparat är inte lämpad för
installation i skåp eller för utomhusbruk.
• Innan du använder grillen för första gången ska du smörja in
36
• Sätt in kontakten i vägguttaget. Bägge kontrollamporna tänds.
• Efter en kort uppvärmningsperiod är smörgåsgrillen färdig att användas
när den gröna lampan släcks. Den röda lampan lyser så länge apparaten
är igång, den gröna termostatlampan kommer att tändas och släckas.
• Öppna smörgåsgrillen.
• Placera den tillredda smörgåsen på den undre tillagningsplattan och
stäng försiktigt den övre tillagningsplattan.
• Pressa ihop bägge tillagningsplattorna.
• Tillagningstiden är i allmänhet tre till fyra minuter, beroende på bröd
och fyllning. En tortilla tar 7-8 minuter.
• När mackan är färdig öppnar du grillen och tar ut smörgåsen. För att
undvika att teflonbeläggningen på plattorna tar skada ska du inte
använda vassa eller spetsiga föremål när du tar ut smörgåsarna.
• Ta ut kontakten ur eluttaget efter användning.
Rengöring och underhåll
• Innan rengöring ska du ta ut kontakten ur eluttaget och vänta tills
apparaten har svalnat med tillagningsplattorna öppna.
• För elsäkerhetens skull ska du aldrig använda vatten eller någon annan
vätska på smörgåsgrillen och inte heller sänka ned den i någon vätska.
Sandwich brödrost
• Smörgåsgrillen med teflonbeläggning kräver bara lite underhåll. Rengör
utsidan med endast en mjuk fuktig trasa.
• Teflonbeläggningen kan också rengöras med en mjuk fuktig trasa eller
en mjuk borste.
• Använd inte grova och slipande rengöringsmedel.
• Med klammern kan du stänga apparaten för enkel förvaring.
Recept
Praktiska tips:
• En smörgås består av två skivor bröd med fyllning emellan.
• Alla vanliga typer av bröd kan användas.
• Vitt bröd ska helst vara en dag gammalt när det används till dessa
smörgåsar. Skär av kanten om det finns någon.
• Skivorna som används som fyllning (ost, skinka etc.) ska skäras så de
passar smörgåsens form.
1. Smörgås med ost och skinka
Ingredienser:
4 skivor bröd, smör, 4 skivor mager kokt skinka, 2 skivor holländsk ost och
paprikapulver.
Tillagning:
Bred smör på en sida av varje brödskiva, lägg på en skiva skinka och en
skiva ost på varje brödskiva, krydda med paprikapulver och täck över med
de två återstående skivorna skinka och bröd. Servera varma.
2. Ostsmörgås
Ingredienser:
4 skivor bröd, 65 g smör, 125 g riven ost, smör, 2 äggulor, salt,
paprikapulver, finhackad persilja.
Tillagning:
Bred smör på en sida av varje brödskiva, lägg på oströran och täck över
med de två återstående skivorna bröd.
Tillagning av oströran:
Rör de 65 grammen smör och lägg till den rivna osten och äggulorna.
Krydda med salt, paprikapulver och persilja efter tycke och smak.
3. Fisksmörgås
Ingredienser:
4 brödskivor, smör, 1 burk tonfisk, 4 ostskivor, 6-8 fyllda oliver (skivade).
Tillagning:
Bred smör på en sida av varje brödskiva, lägg på 2 skivor ost, tonfisk och
fyllda oliver, täck över med de två återstående skivorna bröd. Servera
varma.
garanti
• "Tristar kan inte hållas ansvariga för skador som orsakats av:
o Att apparaten har fallit ned
o Att apparaten har ändrats tekniskt av ägaren eller tredje person
o Att apparaten har används felaktigt
o Att apparaten har råkat ut för normalt slitage"
• Genom att reparation utförs kommer inte den ursprungliga garantitiden
på 24 månader att förlängas, och inte heller rätten till en ny uppfyllande
garanti. Denna garanti gäller endast på europeisk mark. Denna garanti
upphäver inte det europeiska direktivet 1944/44CE.
• Spara alltid ditt kvitto, utan kvittot kan du inte göra anspråk på någon
som helst garanti.
• Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte följts leder till att garantin
ogiltigförklaras. Om detta leder till följdskador kan Tristar inte hållas ansvariga.
sV
37
Bruksanvisning
• Tristar kan inte hållas ansvariga för materiell skada eller personskada som
orsakas av felaktig användning eller av att säkerhetsanvisningarna inte följts.
• Rengöringen som nämns i denna bruksanvisning är det enda underhåll
som behövs utföras för denna apparat.
• Om apparaten behöver repareras måste detta utföras av en auktoriserad
firma.
• Denna apparat får inte modifieras eller ändras.
• Om det uppstår problem med apparaten inom 2 år från inköpsdatumet
och dessa täcks av fabriksgarantin kan du gå till inköpsstället och byta
ut apparaten mot en ny.
• För frågor eller uppfyllelser kontaktar du din återförsäljare, ”köpstället”.
• Denna apparat täcks av en 24 månaders garanti som startar på
inköpsdagen (kvittot).
• I denna garanti ingår endast material- och tillverkningsfel.
• Om du vill göra anspråk på garantin ber vi dig att lämna in hela apparaten
i originalförpackningen till din återförsäljare tillsammans med kvittot.
• Skador på tillbehör innebär inte automatiskt att hela apparaten byts ut
utan kostnad. Ta kontakt med vår ”hotline” vid sådana fall. Det tas alltid
ut en kostnad om delar av glas eller plast har gått sönder.
• Skador på förbrukningsvaror eller delar som utsätts för slitage i form av
t.ex. rengöring, underhåll eller byte omfattas inte av garantin och måste
därför alltid betalas.
• Garantin upphör att gälla vid obehöriga ändringar av apparaten.
• När garantin har gått ut kan reparationer utföras av en kompetent
återförsäljare eller annan reparationsservice mot påföljande betalning.
38
Riktlinjer för skyddande av miljön
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när
den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation
för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen
på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam
på denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan
återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats
för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns
insamlingsställen.
Förpackningen
Förpackningen består av 100 % återvinningsbart material, lämna in
förpackningen uppdelad.
Produkten
Denna apparat är märkt enligt EU-direktivet 2002/96/EC om avfall från
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att produkten
återvinns ordentligt hjälper du till att förhindra att den påverkar miljön
och människors hälsa på ett negativt sätt.
EU-deklaration om överensstämmelse
Denna apparat är gjord för att komma i direkt kontakt med mat och är
tillverkad i enlighet med EU-direktiv 89/109/EEC.
Denna apparat är skapad, tillverkad och marknadsförd i enlighet med
säkerhetsmålen i Lågvoltsdirektivet "Nr 2006/95/EC, skyddskraven i EMCdirektivet 2004/108/EC "Elektromagnetisk kompatibilitet" och kraven i
direktivet 93/68/EEC.
39
Quality shouldn't be a luxury!
BP-2988
RA-2992
BQ-2818
www.tristar.eu
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87 | 5015 BH Tilburg | The Netherlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement