Soehnle | Chill & Go 3D | manual | Soehnle Chill & Go 3D

MASSAGE CUSHION
CHILL & GO 3D
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
NÁVOD NA OBSLUHU
CS
'Ĥ/(å,7e832=251Č1Ì3526Ì0
7(1721É92'.328åÌ9É1Ì
86&+29(-7(.'$/ãÌ08328å,7Ì
3RXĜLWâNXUËHQÒPXĎËHOX
%H]SHËQRVWQâSRN\Q\
3RN\Q\NRĄHWāRYÀQâ
5R]VDKGRGÀYN\
3RSLVSāâVWURMH
8YHGHQâGRSURYR]X
3RXĜâYÀQâ
3UREOÒP\3āâËLQ\2GVWUDQÔQâ
8FKRYÀYÀQâSāHSUDYDDSUDYLGHOQÀNRQWUROD
7HFKQLFNÒSDUDPHWU\
6KRGD
/LNYLGDFH
+RWOLQH
=ÀUXND
3RXĜLWâNXUËHQÒPXĎËHOX
'ÔNXMHPHĜHMVWHVHUR]KRGOLNHNRXSLWRKRWRSāâVWURMH
6WRXWRSāHQRVQRXPDVÀĜQâSRGORĜNRXQDVHGDGORVHPĔĜHWHNG\NROL
DNGHNROLQHFKDWPDVâURYDW
0DVÀĜQâSRGORĜNXPĔĜHWHSRXĜâYDWQDNDQFHOÀāVNÒĜLGOLQHERQD
MDNÒPNROLVHGDFâPQÀE\WNXVGRVWDWHËQÔY\VRNĘPVYLVOĘPRSÔUDGOHP
DSāâVOXĄQRXKORXENRXVHGDGOD
0DVÀĜMHYREHFQÒPVORYDVP\VOXQHMVWDUĄâPOÒËHEQĘPSURVWāHGNHP
OLGVWYD0DVÀĜHREHFQÔVORXĜâNXYROQÔQâVYDOVWYDDQDYR]HQâSRFLWX
SRKRG\0DVÀĜHWâPWRSāâVWURMHPSĔVREâUHOD[DËQÔQHERSRY]EXGLYÔD
RVYÔGËLO\VHSāLSāHSÔWâDXSāâ]QDNĔĎQDY\
3āâVWURMQHQâĜÀGQÀQÀKUDGDOÒNDāVNĘFKQHERI\]LRWHUDSHXWLFNĘFK
RSDWāHQâ3URVâPSRUDÎWHVHVHVYĘPOÒNDāHPSRNXGVLQHMVWHMLVWL
]GDMHWHQWRPDVÀĜQâSāâVWURMSURYÀVYKRGQĘ
3āâVWURMMHXUËHQYĘKUDGQÔMHQNSRXĜLWâYGRPÀFQRVWLQHQâYKRGQĘ
SURNRPHUËQâĎËHO\YĄHKRGUXKXQHERSURSRXĜLWâYQHPRFQLFâFKËL
RUGLQDFâFK
$E\VWHPRKOLY\XĜâYDWYĄHFKSāHGQRVWâYDĄHKRPDVÀĜQâKRSāâVWURMH
SR]RUQÔVLSāHËWÔWHWHQWRQÀYRGNSRXĜLWâDGRGUĜXMWHSRN\Q\N
RĄHWāRYÀQâDEH]SHËQRVWLSDNEXGHWHVWâPWRPDVÀĜQâPSāâVWURMHP
GORXKRVSRNRMHQL
7HQWRQÀYRGXVFKRYHMWHSURGDOĄâSRXĜLWâQHERNG\ĜMHMEXGHWH
SāHGÀYDWGDOĄâPRVREÀP
'DOĄâLQIRUPDFHQDMGHWHQDQDĄLFKLQWHUQHWRYĘFKVWUÀQNÀFK
ZZZVRHKQOHFRP
2
CS
%H]SHËQRVWQâSRN\Q\
1HEH]SHËâ
1HRGERUQÒSRXĜâYÀQâPĔĜHY\YRODWUL]LNDNWHUÀYHGRX
NHVPUWLQHERWÔĜNĘPSRUDQÔQâP
9ĘVWUDKD
1HRGERUQÒSRXĜâYÀQâPĔĜH]DXUËLWĘFKRNROQRVWâYÒVWN
SRUDQÔQâDRKURĜHQâ]GUDYâ
2SDWUQÔ
1HRGERUQÒSRXĜâYÀQâPĔĜHYÒVWNSRUDQÔQâQHER
YÔFQĘPĄNRGÀP
!
ō
8SR]RUQÔQâ
'ĔOHĜLWÒLQIRUPDFH
1HEH]SHËâ
7HQWR SāâVWURM SUDFXMH VH VâĈRYĘP QDSÔWâP 3URWR SODWâ VWHMQÒ
EH]SHËQRVWQâ SāHGSLV\ MDNR SUR NDĜGĘ MLQĘ HOHNWULFNĘ SāâVWURM
ō 3āâVWURM SRXĜâYHMWH MHQ V XYHGHQĘP VâĈRYĘP QDSÔWâP
3āHG XYHGHQâP GR SURYR]X ]NRQWUROXMWH ]GD MVRX YĄHFKQ\
ËÀVWL SāâVWURMH Y SHUIHNWQâP VWDYX 9 SāâSDGÔ GHIHNWX QHER
FK\EQÒ IXQNFH SāâVWURM RNDPĜLWÔ Y\SQÔWH D NRQHNWRU Y\WÀKQÔWH
]H VâWÔ 2SUDY\ PRKRX SURYÀGÔW MHQ WHFKQLFL DXWRUL]RYDQĘFK
VHUYLVĔ 3āâVWURM VDPL QLNG\ QHRWHYâUHMWH -HGQRWOLYÒ NRPSR
QHQW\ WRKRWR ]Dāâ]HQâ QHVPâWH GHPRQWRYDW RSUDYRYDW QHER
SāHVWDYRYDW
3āâVWURM SRXĜâYHMWH MHQ Y DEVROXWQÔ VXFKÒP
SURVWāHGâ D QD VXFKÒP WÔOH ŋ QLNG\ QH YH
YDQÔ VSUĄH QDG QDSXĄWÔQĘP XPĘYDGOHP
QD SORYÀUQÀFK Y VDXQÀFK QHER YHQNX
ō 3āâVWURM QLNG\ QHSRXĜâYHMWH Y EOâ]NRVWL WHSHOQĘFK ]GURMĔ
ō .DEHO QHWDKHMWH SāHV RVWUÒ KUDQ\
ō 1HWDKHMWH ]D NDEHO QHER SāâVWURM FKFHWHOL Y\WÀKQRXW
]ÀVWUËNX QHER SāHPâVWLW SāâVWURM
ō 3RNXG SāâVWURM QHSRXĜâYÀWH Y\WÀKQÔWH VâĈRYĘ NRQHNWRU ]H
]ÀVXYN\
ō %XGHWHOL FKWâW SāâVWURM MHGQRX ]OLNYLGRYDW PÔOL E\VWH KR
SRĄNRGLW QDSāâNODG RGāâ]QXWâP NDEHOX DE\ MLĜ QHPRKO EĘW
SRXĜâYÀQ
ō 7HQWR SāâVWURM QHVPâ SRXĜâYDW RVRE\ ]HMPÒQD GÔWâ V RPH
]HQĘPL I\]LFNĘPL VHQ]RULFNĘPL QHER GXĄHYQâPL VFKRSQRVWPL
QHER RVRE\ V QHGRVWDWNHP ]NXĄHQRVWâ ËL ]QDORVWâ PRKRX
SāâVWURM SRXĜâYDW SRG GR]RUHP RGSRYÔGQÒ RVRE\ QHER SR SRV
N\WQXWâ SRWāHEQĘFK SRN\QĔ
3
CS
ō 'EHMWH DE\ VL GÔWL V SāâVWURMHP QHKUÀO\
ō 3āHG ËLĄWÔQâP RGSRMWH SāâVWURM RG VâWÔ 3āL ËLĄWÔQâ
GEHMWH DE\ VH GR VSâQDËH D WODËâWHN QHGRVWDOD WHNX
WLQD SāâVWURM VPâ EĘW SRXĜâYÀQ MHQ Y ĎSOQÔ VXFKÒP
VWDYX
ō 3āâVWURM QHGHPRQWXMWH 1HREVDKXMH ĜÀGQÒ GâO\ NWHUÒ E\ PRKO
RSUDYLW VÀP XĜLYDWHO
ō .U\W SāâVWURMH SRSā ]GUKRYDGOR QHVPâWH RWHYâUDW W]Q ĜH RSUD
YD LQWHUQâFK NRPSRQHQW MH Y\KUD]HQD RGERUQÒPX SHUVRQÀOX
ō 'R PDVÀĜQâKR SāâVWURMH QH]DSLFKXMWH MHKO\ QHER MLQÒ ĄSLËDWÒ
SāHGPÔW\
ō 7HQWR SāâVWURM QLNG\ QHSRXĜâYHMWH VSROHËQÔ V HOHNWURQLFNĘPL
OÒNDāVNĘPL SāâVWURML HOHNWURQLFNĘPL V\VWÒP\ N XGUĜRYÀQâ
YLWÀOQâFK IXQNFâ WR MVRX WāHED SāâVWURMH QD SRGSRUX GĘFKÀQâ D
VUGHËQâ ËLQQRVWL QHER V PRELOQâPL HOHNWURQLFNĘPL OÒNDāVNĘPL
SāâVWURML WR MVRX WāHED HOHNWURNDUGLRJUDI\ 7HQWR SāâVWURM PĔĜH X
RERX VKRUD XYHGHQĘFK HOHNWURQLFNĘFK OÒNDāVNĘFK SāâVWURMĔ
]SĔVRELW IXQNËQâ SRUXFK\
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
9ĘVWUDK\
3āHG SRXĜLWâP SāâVWURMH VH SRUDÎWH V OÒNDāHP SRNXG
ō MVWH WÔKRWQÀ
ō PÀWH NDUGLRVWLPXOÀWRU DSRG
ō WUSâWH MHGQâP ] QÀVOHGXMâFâFK RQHPRFQÔQâ QDSā FKāLSND
WHSORWD NāHËRYÒ ĜâO\ WURPEö]D ĜORXWHQND GLDEHWHV ]ÀQÔW\
LVFKLDV YĘKāH] PH]LREUDWORYÒ SORWÒQN\ DSRG
ō VH ]RWDYXMHWH SR RSHUDFL
3āâVWURM QLNG\ QHSRXĜâYHMWH X RWHYāHQĘFK UDQ SRSÀOHQLQ
KHPDWRPĔ RWRNĔ D SRGREQÔ
1DYâF QHVPâ EĘW WHQWR SāâVWURM SRXĜâYÀQ QD NORXEHFK SÀWHāL
KODYÔ D MLQĘFK FLWOLYĘFK ËÀVWHFK WÔOD
3āâVWURM QHVPâWH SRXĜâYDW SRG YOLYHP DONRKROX
1HEXGHWHOL VH FâWLW SāâMHPQÔ QHER WR EXGH EROHW SDN PDVÀĜ
]DVWDYWH
3RNXG E\ YÀV GHOĄâ GREX SR SRXĜLWâ SāâVWURMH EROHO\ VYDO\ QHER
NORXE\ RNDPĜLWÔ SāHVWDñWH PDVÀĜQâ SāâVWURM SRXĜâYDW D
QHSURGOHQÔ VH SRUDÎWH V OÒNDāHP
=H VWHMQÒKR GĔYRGX E\VWH QHPÔOL SāâVWURM SRXĜâYDW SRG
SROĄWÀāHP GHNRX DSRG 3āâVWURM QLNG\ QHSRXĜâYHMWH Y SRVWHOL
DE\VWH SāL SRXĜâYÀQâ QHXVQXOL
4
CS
ō
-HOL SRĄNR]HQ VâĈRYĘ NDEHO PXVâ EĘW Y\PÔQÔQ YĘUREFHP MHKR
VHUYLVHP QHER SRGREQÔ NYDOLILNRYDQĘPL RVREDPL DE\ QHGRĄOR
N RKURĜHQâ
ō 3āâVWURM PÀ Y\KāâYDQÒ SORFK\ 2VRE\ NWHUÒ MVRX QHFLWOLYÒ YĔËL
KRUNX PXVâ EĘW SāL SRXĜâYÀQâ SāâVWURMH YHOPL RSDWUQÒ
ō 3āâVWURM PÀ Y\KāâYDQÒ SORFK\ 2VRE\ NWHUÒ MVRX QHFLWOLYÒ YĔËL
KRUNX PXVHMâ GRGUĜRYDW GREX SRXĜâYÀQâ PLQXW SRSā
PRKRX SāâVWURM SRXĜâYDW MHQ SRG GRKOHGHP
ō 3āâVWURM QHVPâ EĘW QLNG\ SRXĜâYÀQ EH] SRWDKX
2SDWUQÔ
ō 'EHMWH DE\ SāL SURYR]X ]ĔVWDO\ YROQÔ SRK\EOLYÒ YĄHFKQ\ GâO\
ō 3āâVWURM PĔĜH EĘW SRXĜâYÀQ MHQ YH VYLVOÒ SROR]H W]Q QLNG\ QH
YOHĜH QDSā Y SRVWHOL QHER QD SRKRYFH SURWRĜH MLQDN EXGH WODN
QD WÔOR SāâOLĄ VLOQĘ
ō 1LNG\ MHM QHSRXĜâYHMWH EÔKHP Mâ]G\ Y DXWRPRELOX
8SR]RUQÔQâ
%XGHWHOL SāâVWURM SRXĜâYDW NUÀWFH SāHG VSDQâP SDN P\VOHWH QD
WR ĜH PÀ PDVÀĜ SRY]EX]XMâFâ ĎËLQN\ D WDN PĔĜH GRMâW N
SRUXFKÀP VSÀQNX
ō $XWRPDWLFNÒ Y\SQXWâ SR PLQXWÀFK 7R RGSRYâGÀ RSWLPÀOQâ
GREÔ WUYÀQâ PDVÀĜH NWHUÀ SĔVREâ EODKRGÀUQÔ QD WÔOR
ō
3RN\Q\ N RĄHWāRYÀQâ
ō
. ËLĄWÔQâ SRXĜâYHMWH MHQ QDYOKËHQRX XWÔUNX D MHPQĘ ËLVWLFâ
SURVWāHGHN
1HEH]SHËâ
3āHG ËLĄWÔQâP Y\WÀKQÔWH VâĈRYRX ]ÀVWUËNX ]H ]ÀVXY
N\ D SāâVWURM QHFKHMWH RFKODGLW
ō 3āâVWURM PĔĜHWH ]QRYX SRXĜâW SR MHKR ĎSOQÒP
Y\VXĄHQâ
ō .U\W SāâVWURMH SRSā ]GUKRYDGOR QHVPâWH RWHYâUDW W]Q ĜH
ËLĄWÔQâ LQWHUQâFK NRPSRQHQW MH Y\KUD]HQR RGERUQÒPX SHUVRQÀ
OX
ō
ō
2SDWUQÔ
9 ĜÀGQÒP SāâSDGÔ QHSRXĜâYHMWH RGâUDMâFâ D OHSWDMâFâ
ËLVWLFâ SURVWāHGN\ D SāâVWURM QLNG\ QHSRQRāXMWH GR
YRG\
5R]VDK GRGÀYN\
0DVÀĜQâ SRGORĜND VH VHGDFâ SORFKRX VâĈRYRX MHGQRWNRX D QÀYR
GHP N SRXĜâYÀQâ
5
CS
3RSLV SāâVWURMH
2YOÀGDFâ SUYN\
)XQNËQâ WODËâWND
9\SâQDË
7HSHOQÒ WODËâWNR
.
1.
11.
)XQNËQâ WODËâWND SUR
KORXENRYRX PDVÀĜ ' VKLDWVX YOHYR
&HOÀ ]ÀGD
+RUQâ ËÀVW ]DG
6SRGQâ ËÀVW ]DG
%RGRYÀ PDVÀĜ VPÔUHP QDKRUX
%RGRYÀ PDVÀĜ VPÔUHP GROĔ
.
.
4.
.
.
10.
6.
.
)XQNËQâ WODËâWND SUR
YÀOHËNRYRX PDVÀĜ YSUDYR
&HOÀ ]ÀGD
+RUQâ ËÀVW ]DG
6SRGQâ ËÀVW ]DG
5R]ĄâāHQÀ UHJXODFH
0DVÀĜQâ SRGORĜND QD VHGDGOR
0DVÀĜQâ SRGORĜND QD VHGDGOR
6QâPDWHOQÀ ]ÀGRYÀ YORĜND XSHYQÔQÀ VXFKĘP ]LSHP
.DSVD SUR RYOÀGDFâ SUYHN
8SHYñRYDFâ SÀV VH VXFKĘP ]LSHP
2YOÀGDFâ SUYHN
3āLSRMRYDFâ NDEHO VH VâĈRYRX ËÀVWâ
URWXMâFâ PDVÀĜQâ KODYLFH
6QâPDWHOQÀ VHGDFâ SORFKD XSHYQÔQÀ VXFKĘP ]LSHP
¯FK\WND N SāHQÀĄHQâ
1.
1.
14.
0.
1.
1.
16.
1.
6
1.
CS
6. 8YHGHQâ GR SURYR]X
'RGUĜXMWH SRāDGâ XYHGHQÒ Y QÀYRGX N SRXĜâYÀQâ.
8SHYQÔQâ PDVÀĜQâ SRGORĜN\
0DVÀĜQâ SRGORĜNX PĔĜHWH SRXĜâYDW QD NDQFHOÀāVNÒ ĜLGOL QHER QD
MDNÒPNROL VHGDFâP QÀE\WNX V GRVWDWHËQÔ Y\VRNĘP VYLVOĘP
RSÔUDGOHP D RGSRYâGDMâFâ KORXENRX VHGDGOD. 3UDNWLFNĘ XSHYñRYDFâ
SÀV VH VXFKĘP ]LSHP EUÀQâ SRVRXYÀQâ SāâVWURMH EÔKHP SRXĜâYÀQâ.
3āLSRMHQâ QDSÀMHFâKR ]GURMH
.RQHNWRU VâĈRYÒ ËÀVWL VSRMWH VH ]ÀVXYNRX D Qâ]NRQDSÔĈRYĘ NRQHNWRU
V Qâ]NRQDSÔĈRYRX ]ÀVXYNRX QD PDVÀĜQâ SRGORĜFH.
8SR]RUQÔQâ
0DVÀĜQâ SRGORĜND PĔĜH EĘW ] EH]SHËQRVWQâFK GĔYRGĔ SURYR]RYÀ
QD MHQ V GRGDQRX D ĜÀGQRX MLQRX VâĈRYRX ËÀVWâ.
7
CS
7. Používání
3āHG SUYQâP SRXĜLWâP SāâVWURMH E\VWH VL ]NXĄHEQÔ PÔOL RSDWUQÔ
VHGQRXW QD PDVÀĜQâ SRGORĜNX. 9 NOLGRYÒ SROR]H MVRX PDVÀĜQâ KOD
YLFH Y ĎURYQL EHGHUQâ REODVWL. 2SDWUQÔ VH RSāHWH R RSÔUDGOR WDN
DE\VWH FâWLOL WODN NWHUĘ FKFHWH Y\YâMHW QD RSÔUDGOR.
9ĜG\ VL EH]SRGPâQHËQÔ VHGQÔWH GR VWāHGX DE\ VH PDVÀĜQâ KOD
YLFH QHPRKO\ SRK\ERYDW SR SÀWHāL. 'âN\ VQâPDWHOQÒ VHGDFâ SORĄH
O]H PDVÀĜQâ SRGORĜNX EH]SUREOÒPRYÔ QDSRORKRYDW QD YĄHFKQ\
EÔĜQÒ W\S\ NāHVHO.
=DSQXWâY\SQXWâ
3āâVWURM ]DSQÔWH Y\SâQDËHP.
9ĘEÔU GUXKX D REODVWL PDVÀĜH
3āâVWURM PÀ N GLVSR]LFL GYD UĔ]QÒ GUXK\ PDVÀĜH YĜG\ V UĔ]QĘPL
PRĜQRVWPL QDVWDYHQâ.
1. +ORXENRYÀ PDVÀĜ ' VKLDWVX
6KLDWVX SRFKÀ]â ] -DSRQVND D ]QDPHQÀ WODN SUVWX 6KL SUVW D
DWVX WODN. -HGQÀ VH R YLWDOL]XMâFâ D VLOQRX NURXĜLYRX PDVÀĜ WOD
NHP SUVWĔ.
. 9ÀOHËNRYÀ PDVÀĜ
9ÀOHËNRYÀ PDVÀĜ MH XNOLGñXMâFâ D XYROñXMâFâ PDVÀĜ SURYÀGÔQÀ
SRGÒO SÀWHāH.
2YOÀGDFâPL WODËâWN\ Y\EHUWH YKRGQĘ GUXK PDVÀĜH D REODVW NWHURX
FKFHWH PDVâURYDW.
3DN VL PĔĜHWH Y\EUDW PH]L PDVÀĜâ FHOĘFK ]DG KRUQâ QHER VSRGQâ
ËÀVWL ]DG.
0DVÀĜ 6KLDWVX QDYâF XPRĜñXMH ERGRYRX PDVÀĜ. 3āHVQĘ PDVÀĜQâ
ERG MH āâ]HQ WUYDOĘP VWLVNHP WODËâWHN 6.
8 ņYÀOHËNRYÒŃ PDVÀĜH PĔĜH EĘW EÔKHP PDVÀĜH WUYDOĘP VWLVNHP
WODËâWHN 4 LQGLYLGXÀOQÔ QDVWDYHQD UR]WHË PDVÀĜQâFK KODYLF.
3R YĘEÔUX GUXKX PDVÀĜH PĔĜHWH WHSHOQĘP WODËâWNHP ]DSQRXW
IXQNFL 7HSOR.
8SR]RUQÔQâ )XQNFH 7HSOR PĔĜH EĘW Y\EUÀQD MHQ YH VSRMHQâ V GUX
KHP PDVÀĜH.
'âN\ VQâPDWHOQÒPX ]ÀGRYÒPX Y\SRGORĜHQâ PĔĜHWH LQGLYLGXÀOQÔ
UHJXORYDW LQWHQ]LWX PDVÀĜH.
8
CS
'RSRUXËHQÀ GRED WUYÀQâ PDVÀĜH ]DG ËLQâ 1 PLQXW. 3URWR VH
SāâVWURM SR XSO\QXWâ WÒWR GRE\ DXWRPDWLFN\ Y\SQH.
9\SQXWâ
3āâVWURM Y\SQHWH VWLVNQXWâP Y\SâQDËH QHER VH SR 1 PLQXWÀFK
DXWRPDWLFN\ Y\SQH VÀP.
0DVÀĜQâ KODYLFH QDMHGRX GR VYÒ YĘFKR]â SRORK\. 6âĈRYĘ NRQHNWRU
Y\WÀKQÔWH ]H VâWÔ.
. 3UREOÒP\ 3āâËLQ\ 2GVWUDQÔQâ
3UREOÒP
3āâËLQD
2GVWUDQÔQâ
0DVÀĜQâ KODYLFH URWXMâ
MHQ SRPDOX
3āâOLĄ VLOQÒ ]DWâĜHQâ
PDVÀĜQâFK KODYLF
7ÔOR QHSāLWODËXMWH WDN
VLOQÔ N SRGORĜFH.
3āâVWURM QHO]H ]DSQRXW
3āâVWURM QHQâ SāLSRMHQ
N VâWL
=DVXñWH VâĈRYĘ NRQHN
WRU D SāâVWURM ]DSQÔWH.
3āâVWURM QHO]H ]DSQ
RXW DËNROL VYâWâ NRQW
UROND Y VâĈRYÒ ËÀVWL
3āâVWURM QHQâ PRĜQÀ
]DSQXWĘ
9\SâQDËHP ]DSQÔWH
SāâVWURM D Y\EHUWH
PDVâURYDQRX REODVW.
0RĜQÀ E\OD LQLFLDOL
]RYÀQD RFKUDQD SURWL
SāHWâĜHQâ
9\WÀKQÔWH VâĈRYĘ NR
QHNWRU D SR QÔNROLND
PLQXWÀFK MHM ]DVH
]DVXñWH.
. 8FKRYÀYÀQâ SāHSUDYD D SUDYLGHOQÀ NRQWUROD
ō 1HEXGHWHOL PDVÀĜQâ SāâVWURM SRXĜâYDW XVFKRYHMWH MHM QD
VXFKÒP PâVWÔ.
ō 3āâVWURM QHFKWH RFKODGLW GāâYH QHĜ MHM ]DVH XVFKRYÀWH.
ō 3UDYLGHOQÔ X SāâVWURMH NRQWUROXMWH PRĜQÒ ]QÀPN\ RSRWāHEHQâ
QHER SRĄNR]HQâ.
ō 9 SāâSDGÔ RSRWāHEHQâ QHER FK\EQÒ IXQNFH SāâVWURMH MHM ]DQHVWH
]SÔW YDĄHPX SURGHMFL. 3RPĔĜH YÀP.
ō 3R XVFKRYÀQâ QHVWDYWH QD SāâVWURM WÔĜNÒ SāHGPÔW\ DE\ QHGRĄOR
N PRĜQÒPX UR]ELWâ ËÀVWâ SāâVWURMH. 1D SāâVWURM QHVWRXSHMWH.
ō 3āâVWURM E\ QHPÔO VSDGQRXW. -LQDN PĔĜH GRMâW N SRĄNR]HQâ.
ō 0DVÀĜQâ SāâVWURM RSDWUQÔ SāHQÀĄHMWH.
9
CS
10. 7HFKQLFNÒ SDUDPHWU\
5R]PÔU\
a 66 G40 V Y PP
+PRWQRVW
a 4 NJ
9ĘNRQ
6âĈRYĘ SāâVWURM 9VWXS 100 40 9 060 +] 1$
9ĘVWXS
19 0$
0DVÀĜ
9VWXS
19 0$
&HONRYĘ YVWXS VâĈRYĘ SāâVWURM PDVÀĜ 0 :
3āâVWURM PÀ GYRMLWRX RFKUDQQRX L]RODFL D RGSRYâGÀ WāâGÔ
RFKUDQ\ .
11. 3URKOÀĄHQâ R VKRGÔ
7âPWR VSROHËQRVW 62(+1/( SURKODĄXMH ĜH SāâVWURM RGSRYâGÀ ]ÀN
ODGQâP SRĜDGDYNĔP D RVWDWQâP RGSRYâGDMâFâP XVWDQRYHQâP
VPÔUQLF 00410(& D 006(&.
3URKOÀĄHQâ R VKRGÔ (8 QDMGHWH QD DGUHVH ZZZ.VRHKQOH.FRP.
1. /LNYLGDFH SRXĜLWĘFK HOHNWULFNĘFK SāâVWURMĔ
3R XSO\QXWâ ĜLYRWQRVWL SāâVWURM ]OLNYLGXMWH SRGOH
006(& ŋ :((( :DVWH (OHFWULFDO DQG (OHFWURQLF
(TXLSPHQW VPÔUQLFH HYURSVNÒKR SDUODPHQWX D UDG\
SUR ]SÔWQĘ RGEÔU VWDUĘFK HOHNWULFNĘFK D HOHNWURQLFNĘFK
SāâVWURMĔ.
6\PERO QD YĘURENX QHER MHKR REDOX XSR]RUñXMH ĜH WHQWR YĘUREHN
QHVPâ EĘW OLNYLGRYÀQ VSROHËQÔ V GRPÀFâP RGSDGHP DOH ĜH PXVâ
EĘW RGHY]GÀQ QD VEÔUQÒP PâVWÔ SUR UHF\NODFL HOHNWULFNĘFK D HOHN
WURQLFNĘFK SāâVWURMĔ.
1. 6HUYLV SUR VSRWāHELWHOH
0ÀWHOL QÔMDNÒ GRWD]\ D SRGQÔW\ MVRX YÀP N GLVSR]LFL QDĄH NRQWDNW
Qâ RVRE\ VHUYLVX SUR VSRWāHELWHOH
1ÔPHFNR
0H]LQÀURGQÔ
3RQGÔOâ DĜ SÀWHN
7HO. 0 00 4 4 4 EH]SODWQÔ
7HO. 4 6 04 0
00 DĜ 100 KRG. 6(o
&KFHWHOL VH V QÀPL VSRMLW SâVHPQÔ MH YÀP N GLVSR]LFL NRQWDNWQâ
IRUPXOÀā QD KRPHSDJH VSROHËQRVWL 62(+1/(
ZZZ.VRHKQOH.FRP QHER VL PĔĜHWH Y\EUDW GRUXËHQâ SRĄWRX.
10
SK
'Ð/(ä,7e832=251(1,$
8&+29$-7(1È92'1$2%6/8+835(Ć$/â,(328ä,7,(
1.
.
.
4.
.
6.
.
.
.
10.
11.
1.
1.
14.
3RXĜâYDQLH QD XUËHQĘ ĎËHO
%H]SHËQRVWQÒ XSR]RUQHQLD
3RN\Q\ N VWDURVWOLYRVWL R YĘURERN
5R]VDK GRGÀYN\
3RSLV SUâVWURMD
8YHGHQLH GR SUHYÀG]N\
3RXĜLWLH
3UREOÒP\ SUâËLQ\ QÀSUDYD
6NODGRYDQLH SUHSUDYD D SUDYLGHOQÀ NRQWUROD
7HFKQLFNÒ ĎGDMH
=KRGD
/LNYLGÀFLD
+RWOLQH
=ÀUXND
11
1
14
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1. 3RXĜâYDQLH QD XUËHQĘ ĎËHO
rDNXMHPH ĜH VWH VL NĎSLOL WHQWR SUâVWURM.
3RPRFRX SUHQRVQHM PDVÀĜQHM SRGORĜN\ VD P÷ĜHWH QHFKDĈ
PDVâURYDĈ NHG\NRìYHN D NGHNRìYHN.
0DVÀĜQD SRGORĜND VD P÷ĜH SRXĜLĈ QD NDQFHOÀUVNHM VWROLËNH DOHER
DNRPNRìYHN LQRP VHGDFRP QÀE\WNX V GRVWDWRËQH Y\VRNRX ]YLVORX
FKUEWRYRX RSLHUNRX D SUâVOXĄQRX KëENRX VHGDGOD.
0DVÀĜ Y QDMĄLUĄRP ]P\VOH VORYD MH MHGQĘP ] QDMVWDUĄâFK OLHËLYĘFK
SURVWULHGNRY ìXGVWYD. 0DVÀĜH YR YĄHREHFQRVWL VOĎĜLD QD
XYRìQHQLH VYDOVWYD D ]YĘĄHQLH SRKRG\. 0DVÀĜH SRPRFRX WRKWR
SUâVWURMD S÷VRELD XYRìñXMĎFD DOHER SRY]EXG]XMĎFR D RVYHGËLOL VD
SUL OLHËEH VWYUGQXWĘFK VYDORY D SUâ]QDNRY ĎQDY\.
3UâVWURM QLH MH QÀKUDGRX OHNÀUVN\FK DOHER I\]LRWHUDSHXWLFNĘFK
RSDWUHQâ. 9 SUâSDGH SRFK\EQRVWâ VD SRUDÎWH V YDĄâP OHNÀURP ËL MH
SUH YÀV WHQWR PDVÀĜQ\ SUâVWURM YKRGQĘ.
3UâVWURM MH XUËHQĘ YĘOXËQH QD GRPÀFH SRXĜLWLH D QLH MH QD SULHP\
VHOQÒ SRXĜLWLH DNÒKRNRìYHN GUXKX SRXĜLWLH Y QHPRFQLFLDFK DOHER
OHNÀUVN\FK DPEXODQFLÀFK.
'÷NODGQH VL SUHËâWDMWH QÀYRG QD REVOXKX DE\ VWH PRKOL Y\XĜâYDĈ
YĄHWN\ YĘKRG\ PDVÀĜQHKR SUâVWURMD D GRGUĜLDYDMWH SRN\Q\ SUH
VWDURVWOLYRVĈ D EH]SHËQRVWQÒ XSR]RUQHQLD. 7ĘP VD P÷ĜHWH ] YÀĄKR
PDVÀĜQHKR SUâVWURMD WHĄLĈ GOKĎ GREX.
1ÀYRG QD REVOXKX XFKRYDMWH SUH ÎDOĄLH SRXĜLWH
DOHER SUH SUâSDG ĜH SUâVWURM RGRY]GÀWH LQĘP RVREÀP.
%OLĜĄLH LQIRUPÀFLH QÀMGHWH QD QDĄHM ZHERYHM VWUÀQNH
ZZZ.VRHKQOH.FRP.
11
SK
. %H]SHËQRVWQÒ XSR]RUQHQLD
1HEH]SHËHQVWYR
1HRGERUQÒ SRXĜLWLH P÷ĜH Y\YRODĈ QHEH]SHËHQVWYÀ NWRUÒ
P÷ĜX PDĈ ]D QÀVOHGRN VPUĈ DOHER ]ÀYDĜQÒ ]UDQHQLD.
9ĘVWUDKD
1HRGERUQÒ SRXĜLWLH P÷ĜH PDĈ Y QLHNWRUĘFK VLWXÀFLÀFK
]D QÀVOHGRN ]UDQHQLD D ]GUDYRWQÒ UL]LNÀ.
3R]RU
1HRGERUQÒ SRXĜLWLH P÷ĜH PDĈ ]D QÀVOHGRN ]UDQHQLD
DOHER YHFQÒ ĄNRG\.
!
8SR]RUQHQLD
'÷OHĜLWÒ LQIRUPÀFLH
1HEH]SHËHQVWYR
ō 7HQWR SUâVWURM Y\XĜâYD VLHĈRYÒ QDSÃWLH. = WRKWR G÷YRGX SODWLD
URYQDNÒ EH]SHËQRVWQÒ SUHGSLV\ DNR SUH NDĜGĘ LQĘ HOHNWULFNĘ
SUâVWURM
ō 3UHYÀG]NXMWH SUâVWURM OHQ V XYHGHQĘP VLHĈRYĘP QDSÃWâP.
ō 3UHG XYHGHQâP GR SUHYÀG]N\ VNRQWUROXMWH ËL VĎ YĄHWN\ ËDVWL
SUâVWURMD Y EH]FK\EQRP VWDYH. 9 SUâSDGH SRUXFK\ DOHER FK\EQHM
IXQNFLH RNDPĜLWH Y\SQLWH SUâVWURM D Y\WLDKQLWH ]ÀVWUËNX ] HOHN
WULFNHM VLHWH. 2SUDY\ VPĎ Y\NRQÀYDĈ OHQ DXWRUL]RYDQâ WHFKQLFL
SUH VOXĜE\ ]ÀND]QâNRP. 1LNG\ QHRWYÀUDMWH SUâVWURM VYRMYRìQH.
-HGQRWOLYÒ NRPSRQHQW\ SUâVWURMD VD QHVPĎ GHPRQWRYDĈ
RSUDYRYDĈ DQL SUHVWDYRYDĈ.
ō 3UâVWURM SRXĜâYDMWH OHQ Y DEVROĎWQH VXFKĘFK
SULHVWRURFK D QD VXFKRP WHOH. 1LNG\
QHSRXĜâYDMWH SUâVWURM YR YDQL VSUFKH QDG
QDSOQHQĘPL XPĘYDGODPL Y ED]ÒQRFK
VDXQÀFK DOHER YRQNX.
ō 1LNG\ QHSUHYÀG]NXMWH SUâVWURM Y WHVQHM EOâ]NRVWL ]GURMRY WHSOD.
ō 1HĈDKDMWH SUâVWURM FH] RVWUÒ KUDQ\.
ō 1HĈDKDMWH ]D NÀEHO DQL ]D SUâVWURM DN FKFHWH Y\WLDKQXĈ
]ÀVWUËNX DOHER SUHPLHVWQLĈ SUâVWURM.
ō $N VD SUâVWURM QHSRXĜâYD Y\WLDKQLWH VLHĈRYĎ ]ÀVWUËNX.
ō $N EXGHWH SUâVWURM QLHNHG\ OLNYLGRYDĈ RGUHĜWH NÀEHO DE\ ERO
SUâVWURM QHSRXĜLWHìQĘ.
12
SK
ō 3UâVWURM QHVPĎ SRXĜâYDĈ RVRE\ SUHGRYĄHWNĘP GHWL V I\]LFNĘP
VHQ]RULFNĘP DOHER GXĄHYQĘP REPHG]HQâP DQL RVRE\ V
QHGRVWDWRËQĘPL VNĎVHQRVĈDPL DOHER ]QDORVĈDPL. 9ĘQLPNRX MH
SRXĜâYDQLH SRG GRKìDGRP ]RGSRYHGQHM RVRE\ DOHER SR SRVN\W
QXWâ SUâVOXĄQĘFK XSR]RUQHQâ.
ō 'EDMWH QD WR DE\ GHWL QHSRXĜâYDOL SUâVWURM DNR KUDËNX.
ō 3UHG ËLVWHQâP RGSRMWH SUâVWURM ] HOHNWULFNHM VLHWH. 3UL
ËLVWHQâ GEDMWH QD WR DE\ VD GR VSâQDËRY D WODËLGLHO
QHGRVWDOL ĜLDGQH NYDSDOLQ\ D DE\ VD SUâVWURM SRXĜâYDO OHQ Y
DEVROĎWQH VXFKRP VWDYH.
ō 3UâVWURM QHUR]REHUDMWH. 1HREVDKXMH ĜLDGQH GLHO\ NWRUÒ E\
GRNÀ]DO SRXĜâYDWHì RSUDYLĈ.
ō .U\W SUâVWURMD UHVS. ]LSV VD QHVPLH RWYÀUDĈ W]Q. ĜH RSUDYX
YQĎWRUQĘFK NRPSRQHQWRY VPLH Y\NRQÀYDĈ OHQ RGERUQĘ SHUVRQÀO.
ō 'R PDVÀĜQHKR SUâVWURMD QHYSLFKXMWH ĜLDGQH LKO\ DQL RVWUÒ SUHG
PHW\.
ō 1LNG\ QHSRXĜâYDMWH SUâVWURM VSROX V HOHNWURQLFNĘPL OHNÀUVN\PL
SUâVWURMPL HOHNWURQLFNĘPL V\VWÒPDPL SRGSRU\ ĜLYRWD DNR QDSU.
SUâVWURMH QD PLPRWHORYĘ REHK DOHER PRELOQÒ HOHNWURQLFNÒ
OHNÀUVNH SUâVWURMH DNR QDSU. (.*. 7HQWR SUâVWURM P÷ĜH VS÷VRELĈ
IXQNËQÒ SRUXFK\ Y\ĄĄLH XYHGHQĘFK HOHNWURQLFNĘFK OHNÀUVN\FK
SUâVWURMRY.
Výstrahy
ō 3UHG SRXĜLWâP SUâVWURMD VD SRUDÎWH V OHNÀURP DN
ō VWH WHKRWQÀ
ō PÀWH NDUGLRVWLPXOÀWRU D SRG.
ō WUSâWH QHMDNĘP RFKRUHQâP QDSU. FKUâSND KRUĎËND NÿËRYÒ
ĜLO\ WURPEö]D ĜOWDËND FXNURYND ]ÀSDO\ LVFKLDV SURODSV
PHG]LVWDYFRYĘFK SODWQLËLHN D SRG..
ō VD ]RWDYXMHWH ] RSHUÀFLH.
ō 1LNG\ QHSRXĜâYDMWH SUâVWURM SUL RWYRUHQĘFK UDQÀFK SRSÀOH
QLQÀFK KHPDWöPRFK RSXFKRFK D SRGREQH.
ō 2NUHP WRKR VD QHVPĎ OLHËLĈ NëE\ FKUEWLFD KODYD D LQÒ FLWOLYÒ
ËDVWL WHOD.
ō 1HSRXĜâYDMWH SUâVWURM DN VWH SRG YSO\YRP DONRKROX.
ō 3UHVWDñWH SRXĜâYDĈ PDVÀĜQ\ SUâVWURM DN MHKR SRXĜLWLH YQâPDWH
DNR EROHVWLYÒ DOHER QHSUâMHPQÒ.
ō $N SR SRXĜLWâ SUâVWURMD GOKĄLX GREX YQâPDWH EROHVWL VYDORY DOHER
NëERY RNDPĜLWH SUHVWDñWH SUâVWURM SRXĜâYDĈ D SRUDÎWH VD V
OHNÀURP.
ō = WRKR LVWÒKR G÷YRGX E\ VD SUâVWURM QHPDO QLNG\ SRXĜâYDĈ SRG
YDQNĎĄPL GHNDPL D SRGREQH. 1LNG\ QHSRXĜâYDMWH SUâVWURM Y
SRVWHOL DE\ VD ]DEUÀQLOR WRPX ĜH E\ VWH SRËDV MHKR SRXĜâYDQLD
]DVSDOL.
ō $N MH VLHĈRYĘ NÀEHO SRĄNRGHQĘ PXVâ KR Y\PHQLĈ YĘUREFD MHKR
]ÀND]QâFN\ VHUYLV DOHER SRGREQH
13
SK
NYDOLILNRYDQÒ RVRE\ DE\ VD ]DEUÀQLOR RKUR]HQLDP.
3UâVWURM REVDKXMH Y\KULHYDQÒ SORFK\. 2VRE\ NWRUÒ VĎ QHFLWOLYÒ
QD WHSOR PXVLD E\Ĉ PLPRULDGQH RSDWUQÒ SUL SRXĜâYDQâ SUâVWUR
MD.
ō 3UâVWURM REVDKXMH Y\KULHYDQÒ SORFK\. 2VRE\ NWRUÒ VĎ QHFLWOLYÒ
QD WHSOR PXVLD GEDĈ QD GREX SRXĜLWLD 1 PLQĎW UHVS. VPĎ
SRXĜâYDĈ SUâVWURM OHQ SRG GRKìDGRP.
ō 3UâVWURM VD QHVPLH QLNG\ VSXVWLĈ EH] SRĈDKX.
ō
3R]RU
'EDMWH QD WR DE\ SRËDV SUHYÀG]N\ ]RVWDOL YĄHWN\ ËDVWL YRìQH
SRK\EOLYÒ.
ō 3UâVWURM VD VPLH SRXĜâYDĈ OHQ Y ]YLVOHM SRORKH W]Q. QLNG\ QLH
SROHĜLDËN\ DNR QDSU. QD SRVWHOL DOHER QD JDXËL SUHWRĜH LQDN
MH SUâOLĄ YHìNĘ WODN QD WHOR.
ō 1HSRXĜâYDMWH SRËDV MD]G\ YR YR]LGOÀFK.
ō
8SR]RUQHQLD
$N SRXĜâYDWH SUâVWURM NUÀWNR SUHG VSDQâP P\VOLWH QD WR ĜH
PDVÀĜ P÷ĜH S÷VRELĈ SRY]EXG]XMĎFR D P÷ĜH WDN VS÷VRELĈ SRUX
FK\ VSÀQNX.
ō $XWRPDWLFNÒ Y\SQXWLH SR 1 PLQĎWDFK. 7RWR ]RGSRYHGÀ
RSWLPÀOQHM GREH MHGQHM PDVÀĜQHM MHGQRWN\ NWRUÀ S÷VREâ
EODKRGDUQH QD WHOR.
ō
. 3RN\Q\ N VWDURVWOLYRVWL R YĘURERN
ō
ō
ō
ō
ō
1D ËLVWHQLH SRXĜâYDMWH LED QDYOKËHQĎ KDQGULËNX D MHPQÒ
ËLVWLDFH SURVWULHGN\.
1HEH]SHËHQVWYR
3UHG ËLVWHQâP Y\WLDKQLWH ]ÀVWUËNX ] HOHNWULFNHM ]ÀVXY
N\ D QHFKDMWH SUâVWURM Y\FKODGQĎĈ.
3UâVWURM SRXĜâYDMWH OHQ YWHG\ DN MH ĎSOQH Y\VXĄHQĘ.
.U\W SUâVWURMD UHVS. ]LSV VD QHVPLH RWYÀUDĈ W]Q. ĜH ËLVWHQLH
YQĎWRUQĘFK NRPSRQHQWRY VPLH Y\NRQÀYDĈ OHQ RGERUQĘ SHU
VRQÀO.
3R]RU
9 ĜLDGQRP SUâSDGH QHSRXĜâYDMWH DEUD]âYQH DOHER
ĜLHUDYÒ ËLVWLDFH SURVWULHGN\ D QLNG\ QHSRQÀUDMWH
SUâVWURM GR YRG\.
4. 5R]VDK GRGÀYN\
0DVÀĜQD SRGORĜND VR VHGDFRX SORFKRX VLHĈRYĘ ]GURM QÀYRG QD
REVOXKX
14
SK
. 3RSLV SUâVWURMD
2YOÀGDFLH ]DULDGHQLH
)XQNËQÒ WODËLGOÀ
1. 7ODËLGOR QD ]DSQXWLHY\SQXWLH
. 7ODËLGOR IXQNFLH Y\KULHYDQLD
)XQNËQÒ WODËLGOÀ SUH
' 6KLDWVX KëENRYÀ PDVÀĜ GRìDYD
. FHOĘ FKUEÀW
4. KRUQÀ ËDVĈ FKUEWD
. GROQÀ ËDVĈ FKUEWD
6. ERGRYÀ PDVÀĜ QDKRU
. ERGRYÀ PDVÀĜ QDGRO
.
1.
11.
.
.
4.
.
.
10.
6.
.
)XQNËQÒ WODËLGOÀ SUH
5ROOLQJ PDVÀĜ GRSUDYD
. FHOĘ FKUEÀW
. KRUQÀ ËDVĈ FKUEWD
10. GROQÀ ËDVĈ FKUEWD
11. UHJXOÀFLD ĄâUN\
0DVÀĜQD SRGORĜND
1.
1.
14.
1.
16.
1.
1.
1.
0.
0DVÀĜQD SRGORĜND
2GREHUDWHìQÀ SRGXĄND RSHUDGOD VR VXFKĘP ]LSVRP
7DĄND SUH RYOÀGDFLH ]DULDGHQLH
3ULSHYñRYDFâ SÀV VR VXFKĘP ]LSVRP
2YOÀGDFLH ]DULDGHQLH
1DSÀMDFâ NÀEHO VR VLHĈRYĘP ]GURMRP
4 URWXMĎFH PDVÀĜQH KODY\
2GREHUDWHìQÀ VHGDFLD SORFKD VR VXFKĘP ]LSVRP
'UĜDGOR
1.
1.
14.
0.
1.
1.
16.
1.
15
SK
6. 8YHGHQLH GR SUHYÀG]N\
3RVWXSXMWH SRGìD QÀYRGX QD REVOXKX.
3ULSHYQHQLH PDVÀĜQHM SRGORĜN\
0DVÀĜQD SRGORĜND VD P÷ĜH SRXĜLĈ QD NDQFHOÀUVNHM VWROLËNH DOHER
DNRPNRìYHN LQRP VHGDFRP QÀE\WNX V GRVWDWRËQH Y\VRNRX ]YLVORX
FKUEWRYRX RSLHUNRX D SUâVOXĄQRX KëENRX VHGDGOD. 3UDNWLFNĘ
SULSHYñRYDFâ SÀV VR VXFKĘP ]LSVRP ]DEUDñXMH ]RĄP\NQXWLX
SUâVWURMD SRËDV SRXĜâYDQLD.
3ULSRMHQLH QDSÀMDQLD HOHNWULFNĘP SUĎGRP
=DVWUËWH VLHĈRYĎ ]ÀVWUËNX VLHĈRYÒKR ]GURMD GR ]ÀVXYN\ D
Qâ]NRQDSÃĈRYĎ ]ÀVWUËNX V Qâ]NRQDSÃĈRYRX ]ÀVWUËNRX QD PDVÀĜQHM
SRGORĜNH.
8SR]RUQHQLH
0DVÀĜQD SRGORĜND VD VPLH ] EH]SHËQRVWQĘFK G÷YRGRY
SUHYÀG]NRYDĈ OHQ V GRGDQĘP VLHĈRYĘP ]GURMRP QHSRXĜâYDMWH
ĜLDGQ\ LQĘ VLHĈRYĘ ]GURM.
16
SK
7. Použitie
3UHG ]DËDWâP SRXĜâYDQLD E\ VWH VD PDOL RSDWUQH QD VNĎĄNX SRVDGLĈ
QD PDVÀĜQX SRGORĜNX. 9 SRNRMRYHM SRORKH VĎ PDVÀĜQH KODY\ Y
GULHNRYHM REODVWL. 2SDWUQH VD RSULWH QD FKUEWRYĎ RSLHUNX DE\ VWH
]âVNDOL FLW SUH WODN NWRUĘP FKFHWH S÷VRELĈ.
%H]SRGPLHQHËQH VHÎWH Y VWUHGH DE\ PDVÀĜQH KODY\ QHS÷VRELOL QD
FKUEWLFX. 9ÎDND RGREHUDWHìQHM VHGDFHM SORFKH MH PRĜQÒ EH] SURE
OÒPRY SRORKRYDĈ PDVÀĜQX VHGDFLX SORFKX QD YĄHWN\ EHĜQÒ
VWROLËN\.
=DSQXWLHY\SQXWLH
=DSQLWH SUâVWURM SRPRFRX WODËLGOD QD ]DSQXWLHY\SQXWLH.
9ĘEHU GUXKX PDVÀĜH D PDVÀĜQHM REODVWL
3UâVWURM PÀ U÷]QH GUXK\ PDVÀĜH V U÷]Q\PL QDVWDYRYDFâPL
PRĜQRVĈDPL.
1. ' 6KLDWVX KëENRYÀ PDVÀĜ
6KLDWVX SRFKÀG]D ] MDSRQËLQ\ D ]QDPHQÀ ņWODN SUVWRYŃ ] MDSRQV
NÒKR 6KL SUVW\ D DWVX WODN. ,GH R YLWDOL]XMĎFX D VLOQĎ NUĎĜLYĎ
PDVÀĜ WODNRP SUVWRY.
. 5ROOLQJ PDVÀĜ
5ROOLQJ MH XSRNRMXMĎFD D XYRìñXMĎFD PDVÀĜ SR]GëĜ FKUEWLFH.
3RPRFRX RYOÀGDFâFK WODËLGLHO SUH SRĜDGRYDQĘ GUXK PDVÀĜH Y\EHU
WH REODVĈ NWRUĎ FKFHWH PDVâURYDĈ.
1ÀVOHGQH P÷ĜHWH Y\EUDĈ FHOĘ FKUEÀW KRUQĎ DOHER GROQĎ ËDVĈ FKUE
WD.
'UXK PDVÀĜH 6KLDWVX XPRĜñXMH RNUHP WRKR ERGRYĎ PDVÀĜ.
3UHVQĘ GUXK PDVÀĜH VD DNWLYXMH SULGUĜDQâP WODËLGLHO 6.
3UL GUXKX PDVÀĜH 5ROOLQJ MH PRĜQÒ SRËDV PDVÀĜH LQGLYLGXÀOQH
QDVWDYLĈ ĄâUNX PDVÀĜQ\FK KOÀY SULGUĜDQâP WODËLGOD 4.
3R QDYROHQâ GUXKX PDVÀĜH MH PRĜQÒ SRPRFRX WODËLGOD V IXQNFLRX
Y\KULHYDQLD ]DSQĎĈ Y\KULHYDQLH.
8SR]RUQHQLH 9\KULHYDFLX IXQNFLX MH PRĜQÒ Y\EUDĈ OHQ VSROX V
GUXKRP PDVÀĜH.
9ÎDND RGREHUDWHìQHM SRGXĄNH RSHUDGOD MH PRĜQÒ LQGLYLGXÀOQH
UHJXORYDĈ WODN LQWHQ]LW\ PDVÀĜH.
17
SK
GSRUĎËDQÀ GRED WUYDQLD PDVÀĜH FKUEWD SUHGVWDYXMH 1 PLQĎW.
3UHWR VD SUâVWURM Y\SQH SR XSO\QXWâ WHMWR GRE\.
9\SQXWLH
3UâVWURM VD Y\SQH VWODËHQâP WODËLGOD QD ]DSQXWLHY\SQXWLH DOHER
DXWRPDWLFN\ SR 1 PLQĎWDFK.
0DVÀĜQH KODY\ SUHMGĎ GR YĘFKRGLVNRYHM SRORK\. 9\WLDKQLWH VLHĈRYĎ
]ÀVWUËNX ] HOHNWULFNHM VLHWH.
. 3UREOÒP\ SUâËLQ\ QÀSUDYD
3UREOÒP
3UâËLQD
1ÀSUDYD
0DVÀĜQH KODY\ URWXMĎ
3UâOLĄ VLOQÒ ]DĈDĜHQLH
1HSULWOÀËDMWH WHOR WDN
OHQ SRPDO\
PDVÀĜQ\FK KOÀY
VLOQR
1LH MH PRĜQÒ ]DSQĎĈ
3UâVWURM QLH MH SULSR
=DVWUËWH VLHĈRYĎ
SUâVWURM
MHQĘ QD HOHNWULFNĎ VLHĈ
]ÀVWUËNX D ]DSQLWH
SUâVWURM
1LH MH PRĜQÒ ]DSQĎĈ
3UâVWURM QLH MH ]DSQXWĘ
=DSQLWH SUâVWURM
SRPRFRX WODËLGOD QD
SUâVWURM DM NHÎ VYLHWL
NRQWUROND QD VLHĈRYRP
]DSQXWLHY\SQXWLH
]GURML
D Y\EHUWH PDVÀĜQX
REODVĈ.
2FKUDQD SURWL
9\WLDKQLWH VLHĈRYĎ
SUHĈDĜHQLX VD DNWL
]ÀVWUËNX D SR
YRYDOD.
QLHNRìNĘFK PLQĎWDFK
]QRYX ]DVWUËWH
9. Skladovanie, preprava a pravidelná kontrola
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
$N PDVÀĜQ\ SUâVWURM QHSRXĜâYDWH XFKRYDMWH KR QD VXFKRP
PLHVWH.
1HFKDMWH SUâVWURM Y\FKODGQĎĈ SUHGWĘP DNR KR ]QRYX XORĜâWH.
3UDYLGHOQH NRQWUROXMWH SUâVWURM QD PRĜQÒ ]QÀPN\ RSRWUHERYD
QLD DOHER SRĄNRGHQLD.
9 SUâSDGH RSRWUHERYDQLD DOHER FK\EQĘFK IXQNFLâ SUâVWURMD
RGQHVWH SUâVWURM N YÀĄPX SUHGDMFRYL. 8UËLWH YÀP UÀG SRP÷ĜH.
3UL XVNODGQHQâ QHNODÎWH QD SUâVWURM ĜLDGQH ĈDĜNÒ SUHGPHW\
DE\ VD ]DEUÀQLOR PRĜQÒPX UR]ELWLX ËDVWâ SUâVWURMD. 1HVWRMWH QD
SUâVWURML.
1HQHFKDMWH SUâVWURM VSDGQĎĈ. ,QDN VD P÷ĜH SRĄNRGLĈ.
0DVÀĜQ\ SUâVWURM SUHSUDYXMWH VWDURVWOLYR.
18
SK
10. 7HFKQLFNÒ ĎGDMH
5R]PHU\
+PRWQRVĈ
9ĘNRQ
6LHĈRYĘ ]GURM
a 66 G40 Ą Y PP
a 4 NJ
9VWXS 100 40 9 060 +] 1 $
9ĘVWXS
1 9 0 $
0DVÀĜ
9VWXS
1 9 0 $
7RWÀOQ\ YVWXS VLHĈRYĘ ]GURM PDVÀĜ 0 :
3UâVWURM MH GYDNUÀW RFKUDQQH L]RORYDQĘ D ]RGSRYHGÀ WULHGH
RFKUDQ\ .
11. 3UHKOÀVHQLH R ]KRGH
6SRORËQRVĈ 62(+1/( WĘPWR SUHKODVXMH ĜH SUâVWURM VSëñD ]ÀNODGQÒ
SRĜLDGDYN\ D RVWDWQÒ SODWQÒ SUHGSLV\ SRGìD VPHUQLFH 00410
(6 D 006(6.
(¯ SUHKOÀVHQLH R ]KRGH QÀMGHWH QD LQWHUQHWRYHM VWUÀQNH ZZZ.
VRHKQOH.FRP.
1. /LNYLGÀFLD RSRWUHERYDQĘFK HOHNWULFNĘFK SUâVWURMRY
3UâVWURM RGVWUÀñWH SRGìD VPHUQLFH R RGSDGH ] HOHN
WULFNĘFK D HOHNWURQLFNĘFK ]DULDGHQâ 006(6 :((( :DVWH (OHFWULFDO DQG (OHFWURQLF (TXLSPHQW.
6\PERO QD YĘURENX DOHER MHKR REDOH XSR]RUñXMH QD WR
ĜH WHQWR YĘURERN VD QHVPLH RGVWUDñRYDĈ DNR EHĜQĘ
GRPRYĘ RGSDG DOH PXVâ VD RGRY]GDĈ QD SUâVOXĄQRP ]EHUQRP PLH
VWH QD UHF\NOÀFLX HOHNWULFNĘFK D HOHNWURQLFNĘFK SUâVWURMRY.
1. 6OXĜE\ ]ÀND]QâNRP
9 SUâSDGH RWÀ]RN D SRGQHWRY VĎ YÀP N GLVSR]âFLL QDĄH NRQWDNWQÒ
RVRE\ SUH VOXĜE\ ]ÀND]QâNRP
1HPHFNR
7HO. 0 00 4 4 4 EH]SODWQH
0HG]LQÀURGQÒ ËâVOR
7HO. 4 6 04 0
3RQGHORN DĜ SLDWRN
00 DĜ 100 KRG. 6(o
$N QÀV FKFHWH NRQWDNWRYDĈ SâVRPQH SRXĜLWH QÀĄ NRQWDNWQĘ IRU
PXOÀU QD LQWHUQHWRYHM VWUÀQNH VSRORËQRVWL 62(+1/( ZZZ.VRHKQOH.
FRP DOHER SRXĜLWH SRĄWRYĎ DGUHVX.
19
1. =ÀUXND
62(+1/( SRVN\WXMH ]ÀUXNX QD GREX OHW RG GDWD ]DNRXSHQâ QD
EH]SODWQÒ RGVWUDQÔQâ ]ÀYDG ]SĔVREHQĘFK PDWHULÀORYĘPL QHER
YĘUREQâPL YDGDPL D WR EXÎ IRUPRX RSUDY\ QHER YĘPÔQ\. 'RNODG R
]DSODFHQâ D ]ÀUXËQâ OLVW GREāH XVFKRYHMWH. 9 SāâSDGÔ UHNODPDFH
SāHGHMWH SāâVWURM V GRNODGHP R ]DSODFHQâ D ]ÀUXËQâP OLVWHP
YDĄHPX SURGHMFL.
13. Záruka
6SRORËQRVĈ 62(+1/( JDUDQWXMH SR GREX URNRY RG GÀWXPX NĎS\
EH]SODWQÒ RGVWUÀQHQLH QHGRVWDWNRY Y]QLNQXWĘFK ] G÷YRGX FKĘE
PDWHULÀOX DOHER YĘURE\ SURVWUHGQâFWYRP RSUDY\ DOHER YĘPHQ\
YĘURENX. 8FKRYDMWH VL GRNODG R NĎSH D ]ÀUXËQĘ ĎVWULĜRN. 9 SUâSDGH
]ÀUXN\ RGRY]GDMWH SUâVWURM VSROX VR ]ÀUXËQĘP ĎVWULĜNRP D GRNOD
GRP R NĎSH YÀĄPX SUHGDMFRYL.
=ÀUXËQâ OLVW =ÀUXËQĘ ĎVWULĜRN
3āâMPHQâ MPÒQR 0HQR SULH]YLVNR
8OLFH 8OLFD
36o REHF 36o PHVWR
'DWXP NRXSÔ'ÀWXP NĎS\
Leifheit AG
Leifheitstrasse
56377 Nassau/Germany
www.soehnle.com
JFS
Quality & Design by
10/2011
3URGHMFH3UHGDMFD
Technische Änderungen vorbehalten.
'ĔYRG UHNODPDFH '÷YRG UHNODPÀFLH
Download PDF