Samsung SVS-5E User manual

Samsung SVS-5E User manual

KULLANICI KILAVUZU

MİKRODALGA FIRIN

LÜTFEN ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU KULLANICI KILAVUZUNUN TAMAMINI OKUYUN.

MB3941C

P/No. : MFL67468401

ÇA⁄RI MERKEZ‹ : 444 6 543 (LGE)

www.lg.com

Al›nacak önlemler

Olas› bir afl›r› mikrodalga enerjisine maruz kalmaktan sak›nmak için al›nacak önlemler.

Kapak düzene¤inin içerisine yerlefltirilmifl güvenlik kilitleri dolay›s›yla, kapak aç›k iken f›r›n›n›z› çal›flt›ramazs›n›z. Bu güvenlik kilitleri, mikrodalga enerjinin zararl› etkilerine maruz kalmaya neden olabilece¤inden, kapak aç›k oldu¤unda herhangi bir piflirme faaliyetini otomatik olarak devre d›fl› eder.

Güvenlik kilitlerinin kurcalanmamas› önemlidir.

F›r›n›n ön yüzü ile kapa¤› aras›na herhangi bir nesne yerlefltirmeyiniz ya da s›zd›rmaz yüzeyler üzerinde yiyecek ya da temizlik maddesi kalmas›na izin vermeyiniz.

E¤er hasar görmüfl ise f›r›n›n›z› çal›flt›rmay›n›z. F›r›n kapa¤›n›n düzgün bir flekilde kapanmas› ve afla¤›daki k›s›mlarda bir hasar olmamas› bilhassa

önemlidir: (1) kap› (e¤rilik), (2) mentefleler ve kilitleme dili (k›r›k ya da gevflemifl), (3) kap› s›zd›rmazlar› ve s›zd›rmaz yüzeyler.

F›r›n›n›z nitelikli servis personeli d›fl›nda herhangi bir kifli taraf›ndan ayarlanmamal› veya onar›lmamal›d›r.

Uyar›

Afl›r› piflirme, GIDA’n›n tutuflmas› ve dolay›s›yla f›r›n›n›zda hasar ile neticelenebilece¤inden, piflirrme süreleri konusunda lütfen emin olunuz.

Mikrodalga f›r›n›n›zda çorba, soslar ve içeceklerinizi ›s›t›rken, kabarc›klanma belirtisi olmadan, gecikmifl bir ani kaynama bafllayabilir. Bu, s›cak s›v›n›n aniden taflmas› ile sonuçlanabilir. Bu olas›l›¤› önlemek için, afla¤›daki ad›mlar izlenmelidir:

1 Dar a¤›zl› düz kenarlar› olan kaplar kullanmaktan kaç›n›n›z.

2 Afl›r› ›s›tmay›n›z.

3 F›r›n içerisine kab› koymadan önce ve ›s›tma süresinin yar›s›nda kap içerisindeki s›v›y› kar›flt›r›n›z.

4 Is›tma sonras›nda, k›sa bir süre f›r›n›n içerisinde kalmas›n› sa¤lay›n›z, kar›flt›r›n›z veya tekrar dikkatli bir flekilde çalkalay›n›z (bilhassa beslenme flifleleri ve bebek mamas› kavanozlar›n›n içerisindekiler aç›s›ndan) ve yanmalardan sak›nmak için tüketmeden önce bunlar›n s›cakl›klar›n›

(bilhassa beslenme flifleleri ve bebek mamas› kavanozlar›n›n içerisindekileri) kontrol ediniz. Kab› tutarken dikkatli olunuz.

Uyar›

G›dalar›n mikrodalgada piflirilmesi sonras›nda biraz bekllemesini sa¤lay›n›z, bunlar› tüketmeden önce s›cakl›klar›n› kontrol ediniz. Bilhassa beslenme fliflelleri ve bebek mamas› kavanozlar›n›n içindekiler.

2

İçindekiler

Mikrodalga Fırınının Çalışması

Mikrodalgalar, radyo ve televizyon dalgalarına ve sıradan güneş ışığına benzer bir enerji şeklidir. Mikrodalgalar, normal olarak atmosfer içerisinde ilerlerken dışarıya doğru yayılırlar ve herhangi bir etki göstermeksizin kaybolurlar. Ancak mikrodalga fırınlarda, mikrodalgalardaki enerjiyi kullanmak üzere tasarlanmış bir magnetron bulunur. Magnetron tüpüne tedarik edilen elektrik, mikrodalga enerji üretilmesinde kullanılır.

Bu mikrodalgalar, fırının içerisindeki açıklıktan pişirme alanına girerler.

Fırının tabanına döner bir tabla veya tepsi yerleştirilmiştir. Mikrodalgalar, fırının metal duvarlarından geçemezler, fakat cam, porselen ve kâğıt gibi mikrodalgada kullanılmaları güvenli tabakların yapılmış olduğu malzemelerin içerisine sızabilirler.

Mikrodalgalar her ne kadar pişirme kapları ısınan yiyeceğin ürettiği sıcaklıktan dolayı ısınsalar da kabın kendisini ısıtmazlar.

Çok güvenli bir cihaz

Mikrodalga fırınınız, tüm ev aletleri içerisinde en güvenli olanlarından biridir. Kapak açıldığındda, fırın mikrodalga üretimini otomatik olarak keser.

Mikrodalga enerjisi, gıdayı yediğinizden size zarar verecek herhangi bir “kalıntı” enerji bırakmayacak şekilde, yiyeceğin içerisine girdiğinde tümüyle ısıya dönüştürülür.

3

Alınacak önlemler __________________________________ 2

İçindekiler ________________________________________ 3

Ambalajın açılması ve Kurulum _______________________ 4 ~ 5

Saatin Ayarlanması _________________________________ 6

Çocuk Kilidi _______________________________________ 7

Mikro Enerji ile Pişirme ______________________________ 8

Mikro Enerji Düzeyi _________________________________ 9

İki Aşamalı Pişirme __________________________________ 10

Hızlı Başlatma ______________________________________ 11

Izgara Pişirmesi

___________________________________

12

Kombine Pişirme

_________________________________ 13

Otomatik Pişirme ___________________________________ 14 ~ 15

Otomatik Çözünme _________________________________ 16 ~ 17

ÇABUK Çözme _____________________________________ 18 ~ 19

Daha fazla veya daha az pişirme

_____________

20

Isıtma veya Tekrar Isıtma Rehberi ______________________ 21

Önemli güvenlik talimatları ___________________________ 22 ~ 23

Mikrodalga fırında kullanım için güvenli Ev gereçleri ______ 24

Yiyecek özellikleri ve Mikrodalgada pişirme _____________ 25 ~ 26

Sorular ve Yanıtlar __________________________________ 27

Fiş Bağlantı Bilgileri /Teknik Özellikler __________________ 28

Faydali Bilgiler 29

Yetkili Servisler 30 ~ 31

Ambalaj›n aç›lmas› ve

Kurulum

Bu iki sayfadaki temel ad›mlar› takip ederek, f›r›n›n›z›n düzgün olarak çal›flt›¤›n› h›zl› bir flekilde gözden geçirebileceksiniz. Lütfen, f›r›n›n›z›n kurulaca¤› yer hakk›nda yard›mc› rehber bilgilere özel bir itina gösteriniz. F›r›n›n›z›n ambalaj›n› açarken, tüm aksesuar ve paketleri d›flar›ya ç›kard›¤›n›zdan emin olunuz. Teslimat esnas›nda f›r›n›n›z›n hasar görmedi¤inden emin olmak için kontrol ediniz.

F›r›n›n›z›n ambalaj›n› sökünüz ve düz bir zemin üzerine yerlefltiriniz.

F›r›n›n›z› tercihinize göre 85 cm.den daha yüksek düz bir yere yerlefltiriniz ve uygun bir havaland›rma aç›s›ndan üst k›s›mdan en az›ndan 30 cm ve arka taraf›ndan 10 cm aç›kl›k b›rak›ld›¤›ndan emin olunuz. F›r›n›n ön k›sm›, tak›lmay› önlemek üzere yüzeyin kenar›ndan en az›ndan 8 cm içeride olmal›d›r.

F›r›n›n üst ya da yan taraf›nda bir ç›k›fl (egzoz) aç›kl›¤› bulunmaktad›r.

Aç›kl›¤›n kapat›lmas› f›r›nda hasara yol açabilir.

RAF

CAM TEPS‹

DÖNER D‹SK

4

BU FIRIN T‹CAR‹ YEMEK H‹ZMETLER‹ AMAÇLI KULLANILMAMALIDIR.

F›r›n›n›z› standart bir ev elektrik prizine tak›n›z. F›r›n›n›z›n prize tak›l› tek cihaz oldu¤undan emin olunuz. E¤er f›r›n›n›z

düzgün bir flekilde çal›flmaz ise, prizden ç›kart›n›z ve sonra prize tekrar tak›n›z.

DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z ve piflirme süresini 30 saniye olarak ayarlamak üzere BAfiLA (START) dü¤mesine bir kez bas›n›z.

SAN‹YE

KAPAK KOLUNU çekerek f›r›n›n›z›n kapa¤›n› aç›n›z. DÖ-

NER D‹SK f›r›n›n içerisine yerlefltiriniz ve bunun üzerine

CAM TEPS‹’yi yerlefltiriniz.

GÖSTERGE (DISPLAY), 30 saniyeden geriye do¤ru saymaya bafllar. 0’a ulafl›ld›¤›nda, B‹P sesleri iflitilir. F›r›n›n kapa¤›n› aç›n›z ve suyun s›cakl›¤›n› test ediniz. E¤er f›r›n›n›z çal›fl›yorsa, su

›l›k olmal›d›r. Kab› d›flar›ya al›rken dikkatli olunuz, s›cak

olabilir.

Mikrodalga aç›s›ndan güvenli bir kab› 300 ml (1/2 pint) kadar su ile doldurunuz. CAM TEPS‹ üzerine yerlefltiriniz ve f›r›n›n kapa¤›n› kapat›n›z. E¤er ne tür bir kap kullanaca¤›n›z konusunda flüpheleriniz varsa, sayfa 24 ’ye baflvurunuz.

5

Saatin

Ayarlanmas›

Saati 12 saat veya 24 saat düzeninde seçebilirsiniz.

Afla¤›daki örnekte, size 24 saatlik düzende 14:35 için saatin nas›l ayarlanaca¤›n› gösterece¤im

F›r›n›n›z›n tüm ambalajlar›n› ç›kard›¤›n›zdan emin olunuz.

F›r›n›n›z› bu kitapç›kta daha önce aç›kland›¤› gibi düzgün bir flekilde kurdu¤unuzdan emin olunuz.

DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.

F›r›n›n›z ilk kez prize tak›ld›¤›nda veya bir elektrik kesilmesi sonras›nda tekrar enerji geldi¤inde, göstergede bir ‘0’ simgesi görünür; saati s›f›rlaman›z gerekecektir.

E¤er saatte (ya da göstergede) herhangi tuhaf simgeler görünüyorsa, fifli elektrik prizinden ç›kart›n›z, tekrar tak›n›z ve saati s›f›rlay›n›z.

Saat ayarı sırasında ekran yanıp sönecektir.

Saat ayarlandıktan sonra yanıp sönme bitecektir.

SAAT (CLOCK) dü¤mesine bir kez bas›n›z.

(E¤er farkl› bir seçenek kullanmak isterseniz, SAAT dü¤mesine bir kez daha bas›n›z. E¤er saatin ayarlanmas› sonras›nda farkl› b ir seçene¤e de¤ifltirmek isterseniz, fifli tekrar ç›kartmak ve takmak zorun das›n›z.)

1100ddaakk.. tuşuna on beş kere basınız.

11ddaakk.. tuşuna üç kere basınız.

1100ssnn.. tuşuna beş kere basınız.

SAAT (CLOCK) (ya da BAfiLA (START) dü¤mesine bas›n›z.

Saat böylece saymaya bafllar.

6

DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.

F›r›n›n›z, f›r›n›n kazara çal›flt›r›lmas›n›

önleyen bir güvenlik özelli¤ine sahiptir.

Çocuk kilidi bir kez ayarland›¤›nda, bir daha hiçbir fonksiyonu kullanamazs›n›z ve hiçbir piflirme gerçeklefltirilemez.

Bununla birlikte, çocu¤unuz f›r›n›n kapa¤›n› yine de açabilir.

Göstergede “L” görününceye ve B‹P sesi iflitilinceye dek DUR/S‹L

(STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.

ÇOCUK K‹L‹D‹ böylece ayarlanm›fl olur.

Göstergede görünen saat gözden kaybolur fakat birkaç saniye sonra tekrar göstergede görünmeye bafllar.

E¤er herhangi bir dü¤meye bas›l›rsa, göstergede tekrar “L” görünür.

ÇOCUK K‹L‹D‹’ni (CHILD LOCK) iptal etmek için, “L” gözden kayboluncaya dek DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.

Serbest b›rak›ld›¤›nda B‹P sesini iflitirsiniz.

7

Çocuk

Kilidi

Mikro Enerji ile

Piflirme

Afla¤›daki örnekte, size 5 dakika ve 30 saniye içinde %80 güçle baz› yiyeceklerin nas›l piflirilece¤ini gösterece¤im.

F›r›n›n›z› bu kitapç›kta daha önce aç›kland›¤› gibi düzgün bir flekilde kurdu¤unuzdan emin olunuz.

DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.

F›r›n›n›z befl çeflit mikrodalga Enerji ayar›na sahiptir.

ENERJ‹

YÜKSEK

MAKS

ORTA

YÜKSEK

ORTA

DEFROST

(BUZ ÇÖZME)

ORTA DÜfiÜK

DÜfiÜK

%

% 100

% 80

% 60

% 40

% 20

Güç Ç›k›fl›

700 W

560 W

420 W

280 W

140 W

%80 güç seçmek için

1100ssnn.. tuşuna üç kere basınız.

dü¤mesine iki kez bas›n›z.

BAfiLA (START) dü¤mesine bas›n›z.

Pişirme tamamlandıktan sonra bitiş ikaz sesi beş dakika boyunca, dakikada bir kere kapak açılana kadar duyulacaktır.

8

Mikrodalga f›r›n›n›z, size azami esneklik ve piflirme denetimi verecek flekilde 5 enerji düzeyi ile donat›lm›flt›r. Afla¤›daki tabloda, yiyecek örnekleri ve bunlar için bu mikrodalga f›r›n›n›n kullan›lmas› aç›s›ndan tavsiye edilen piflirme gücü düzeyleri gösterilmektedir.

GÜÇ DÜZEYİ

YÜKSEK

MAKS

ORTA YÜKSEK

ORTA

DEFROST

(BUZZ ÇÖZME)

ORTA DÜfiÜK

DÜfiÜK

KULLANIMI

* Su Kaynatma

* Kahverengi dana k›yma

* Kümes hayvanlar›, bal›k, sebzelerin piflirilmesi

* Nazik kesimli et piflirilmesi

* Tüm tekrar ›s›tmalar

* Et biftek ve tavuk türü

* Mantar ve kabuklu deniz mahsullerinin piflirilmesi

* Peynir ve yumurta içeren yiyeceklerin piflirilmesi

* Pasta ve çöreklerin piflirilmesi

* Yumurta haz›rlanmas›

* Kremalar›n haz›rlanmas›

* Pilav, çorba haz›rlanmas›

* Tüm donmufl ürün çözülmeleri

* Tereya¤› ve çikolata eritilmesi

* Daha az nazik kesimli et piflirilmesi

* Tereya¤› ve peynir yumuflat›lmas›

* Dondurma yumuflat›lmas›

* Mayal› hamur kabart›lmas›

GÜÇ DÜZEYİ (%)

% 100

% 80

% 60

% 40

% 20

GÜÇ ÇIKIşI

700 W

560 W

420 W

280 W

140 W

9

Mikro Enerji

Düzeyi

İki Aşamalı

Pişirme

Takip eden örnekte size bazı yemeklerin iki aşamada nasıl pişirileceğini göstereceğim. İlk aşamada

YÜKSEK 11 dakika pişirimden sonra

280’ta 35 dakika pişecektir.

DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.

İki aşamalı pişirim sürecinde fırın kapağı açılarak yemek kontrol edilebilir.

Fırın kapağını kapattıktan sonra BAŞLAT düğmesine tekrar basarak pişirme işlemine devam edebilirsiniz.

Aşama için güç ve pişirme süresini ayarlayın.

(Bu adımı YÜKSEK seçildiğinde atlayabilirsiniz).

düğmesine bir kez basarak YÜKSEK seçeneğini seçin.

11ddaakk.. tuşuna bir kere basınız.

Birinci aşama sonunda bir bip sesi duyulacak ve ikinci aşamaya geçilecektir.

Programı sıfırlamak isterseniz

DUR/S‹L

düğmesine iki kez basabilirsiniz.

Bu yöntem ile yemeğinizin üstünü kızartabilir ve gevrek hale getirebilirsiniz.

Aşama için güç ve pişirme süresini ayarlayın.

düğmesine dört kez basarak

280’ı seçin.

1100ddaakk.. tuşuna üç kere basınız.

11ddaakk.. tuşuna beş kere basınız.

BAŞLA basın.

10

Afla¤›daki örnekte, size yüksek güçte 2 dakikal›k bir piflirmenin nas›l ayarlanaca¤›n› gösterece¤im.

DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.

HIZLI BAfiLATMA özelli¤i, BAfiLA

(START) dü¤mesine bir dokunma ile

YÜKSEK güçte piflirmek üzere 30 saniye aral›klar için ayar yapman›za olanak verir.

YÜKSEK (HIGH) güç düzeyinde 2 dakikay› seçmek için BAfiLA(START) dü¤mesine dört kez bas›n›z. F›r›n›n›z, dördüncü kez basmay› tamamlamadan önce çal›flmaya bafllar.

H›zl›

Bafllatma

11

Izgara

Piflirmesi

Afla¤›daki örnekte, size baz› yiyeceklerin 12 dakika ve 30 saniye içinde piflirilmesi için ›zgaran›n nas›l kullan›laca¤›n› gösterece¤im.

DUR/S‹L (STOP/CLEAR) tufluna bas›n›z.

Izgara (Grill) dü¤mesine bas›n›z.

11ddaakk.. tuşuna

iki kere basınız.

1100ssnn.. tuşuna üç kere basınız.

BAfiLA (START) dü¤mesine bas›n›z.

Aşağıdaki örnekte, fırınınızı kombine modu Co-3’te 25 dakika pişirme süresi için nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim.

Kombine

Pişirme

DUR/S‹L (STOP/CLEAR) tufluna bas›n›z. tuşuna

üç kere basınız.

Fırınınızın kombine pişirme özelliği bulunmaktadır ve bu özellik size ısıtıcı fırın ve mikro dalga ile aynı anda veya birbirini takip eden süreçlerde yemek pişirme olanağını sunmaktadır.

Bunun anlamı, yemek pişirmek için daha az süreye ihtiyaç duyacaksınız.

Üst ısıtıcılar yemeğinizin üst yüzeyini kızartırken, mikro dalga yemeğin içini pişirecektir. Buna ilave olarak, fırında

ön ısıtma işlemine gerek olmayacaktır.

1100ddaakk.. tuşuna

iki kere basınız.

11ddaakk.. tuşuna beş kere basınız.

BAŞLA basın.

Fırından yemeği çıkarırken yemek kabı çok sıcak olacağından dikkatli olun!

Kombine Pişirme Modu

KATEGORİ

Co-1

Co-2

Co-3

MİKRO GÜCÜ (%)

25

45

65

13

ISITICI GÜCÜ (%)

75

55

35

Otomatik

Pişirme

Şimdiki örnekte 0,5kg kumpirlik patatesi nasıl pişireceğinizi göreceksiniz.

DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.

Otomatik Pişirme size en sevdiğiniz yemekleri, yemek tipini ve yemeğin ağırlığını belirttiğinizde kolaylıkla pişirmenize yardımcı olur.

Kategori

Kumpir

Taze Sebze

Düğmesine basın

Otomatik Pişirme

kez kez kez kez kez kez

OTOMATİK PİŞİRME tuşuna bir kere basınız.

Ekranda “Ac-1” yazısı gözükecektir.

Ağırlığı istenilen miktara göre ayarlayınız.

0,5 kg’a ayarlamak için + tuşuna 5 kere basınız.

BAŞLA basın.

14

GIDA

KATEGORİSİ

Kumpir

AĞIRLIK

LİMİTİ

0,1 ~ 1,0 kg

Taze Sebze

Sebze

Donmuş

Pizza

0,2 ~ 0,8 kg

0,2 ~ 0,8 kg

0,2 ~ 0,4 kg

ALETLER

Mikro dalga güvenli kase

Mikro dalga güvenli kase

Mikro dalga güvenli kase

Raf

GIDA ISISI TALİMATLAR

Oda

Oda

Donmuş

Buzdolabından

çıkmış

170 - 200 gram ağırlığında, orta büyüklükte patatesleri seçin.

Patatesleri yıkayın ve kurutun. Çatalı birkaç kez patatesin değişik yerlerine batırın. Patatesleri döner cam tepsi üzerine yerleştirin. Ağırlık kısmını ayarlayıp başlat düğmesine basın. Piştikten sonra patatesleri fırından çıkarın.

Üzerine alüminyum folyo örterek 5 dakika bekletin.

Sebzeleri mikro dalga güvenli kasenin içine yerleştirin. Su ilave edin.

Üzerini örtün. Pişirdikten sonra karıştırın ve 2 dakika bekletin.

Su ölçüsünü sebze miktarına göre ayarlayın.

** 0,2kg – 0,4kg : 2 Çorba kaşığı

** 0.5kg – 0.8kg : 4 Çorba kaşığı

Sebzeleri mikro dalga güvenli kasenin içine yerleştirin. Su ilave edin.

Üzerini örtün. Pişirdikten sonra karıştırın ve 2 dakika bekletin.

Su ölçüsünü sebze miktarına göre ayarlayın.

** 0,2kg – 0,4kg : 2 Çorba kaşığı

** 0.5kg – 0.8kg : 4 Çorba kaşığı ı

0,2 ~ 0,4 kg

0,2 ~ 0,8 kg

Donmuş

Buzdolabından

çıkmış

Donmuş patatesleri mikrodalgada kullanılmaya uygun bir kaba yayın.

En iyi sonucu almak için tek sıra diziniz.

Pişirme işlemi bittikten sonra fırından çıkarıp1-2 dakika pişirin.

Tavuğun derisini yıkayıp, kurutun.

Tavuk butlarına erimiş margarine veya terayağı sürün.

Metal tepsi üzerinde alt rafa yerleştirin.

İkaz sesi geldiğinde yemeği ters çevirin

Pişirmeye devam etmek için Başla/Start tuşuna basın.

Pişirme tamamlandıktan sonra tavuğu2-5 dakika folyo ile kaplayıp bekleyiniz.

15

Otomatik

Çözünme

Yiyeceklerin sıcaklık ve yoğunlukları farklılıklar gösterir, pişirmenin başlatılması öncesinde yiyeceğin gözden geçirilmesini

öneriyorum. Etin ve tavuğun büyük eklemlerine özellikle dikkat ediniz, bazı yiyecekler pişirme öncesinde tamamen

çözülmemiş olabilir. EKMEK (BREAD) programı, francala ve küçük somunlar gibi küçük parçaların çözülmesi için uygundur.

Bunlar, çözülmenin merkeze kadar işleyebilmesi için belirli bir süre geçmesini gerektirir.

Aflağıdaki örnekte, 1.4 kg bir donmuş tavuğun nasıl çözüleceğini size göstereceğim.

DUR/SiL (STOP/CLEAR)

düğmesine basınız.

Buzunu çözeceğiniz yiyeceği tartınız. Herhangi bir metalik parça veya ambalaj malzemelerinin çıkartıldığından emin olunuz; daha sonra, yiyeceği fırınınızın içerisine yerleştiriniz ve fırın kapağını kapatınız.

Fırınınız dört çeşit mikrodalga buz çözme ayarına sahiptir: - Et(Meat), Beyaz Et (Poultry)

Balik(Fish) ve Ekmek(Bread); her bir defrost kategorisi için farklı güç ayarları mevcuttur.

Otomatik Çözünme (Auto defrost) düğmesine iki kez basarak

Beyaz Et (Poultry) için çözünme programını belirleyin.

Ekranda “dEF2” yazısı gözükecektir.

Otomatik Çözünme (Auto defrost) düğmesine tekrarlı bir şekilde basılması ile farklı bir ayar seçilir.

Çözmek istediğiniz gıda malzemesinin ağırlığını girin.

1,4 kg’a ayarlamak için + tuşuna 14 kere basınız.

Kategori

Et

Düğmesine Basın

Otomatik Çözünme

kez

BAŞLA (START) düğmesine basınız.

Beyaz Et

kez

Balik

kez

Ekmek

kez

Buz çözme esnasında “BiP” sesi işitilir, tam bu noktada fırın kapağını açınız, yiyeceği ters yüz ediniz ve düzgün

çözülmesini sağlamak için birbirinden ayırınız. Çözülmüş olan kısımları alınız ya da yavaş çözülmelerine yardımcı olmak üzere bunları perdeleyiniz. Gözden geçirdikten sonra, fırın kapağını kapatınız ve çözülmeyi yeniden başlatmak için BAŞLA (START) düğmesine basınız.

Kapağı açılmadıkça, (bip sesi işitildiğinde bile) fırınınız buz çözme işini durdurmaz.

16

OTOMATİK AĞIRLIK ÇÖZDÜRME REHBERİ

* Buzu çözülecek olan yiyecek, mikrodalga açısından güvenli uygun bir kap içerisinde olmalı ve dönerli cam tabla üzerine üstü örtülmeden yerleştirilmelidir.

* Eğer gerekiyorsa, et ya da tavuğun küçük kısımlarını düz alüminyum folyo parçacıkları ile perdeleyiniz. Böyle yapılması, çözülme esnasında ince sahaların

ısınmasını önler. Folyonun fırın duvarlarına temas etmediğinden emin olunuz.

* Kıyılmış et veya pirzola gibi maddeleri mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde birbirinden ayırınız.

BiP sesi işitildiğinde, bu noktada, yiyeceği mikrodalga fırından çıkartınız ve yiyeceği ters çeviriniz ve mikrodalga fırına tekrar yerleştiriniz. Devam etmek

için Başlat basınız. Programın sonunda, yiyeceği mikrodalga fırından çıkartınız, folyo ile örtünüz ve tümüyle çözülünceye dek beklemeye bırakınız.

Tümüyle çözülmesi için, örneğin etin eklemleri ve bütün tavuk, pişirme öncesinde en az 1 saat BEKLETİLMELİDİR.

Kategori

Et

Beyaz Et

Balik

Ekmek

Ağirlik limiti

0.1 ~ 4.0 kg

0.1 ~ 0.5 kg

Aletler Yiyecek

Mikro dalga fırın gereci (Düz tabak)

Kağıt havlu veya düz tabak

Et

Kıyma, dilimlenmiş et, kuşbaşı, bonfile, çömlek kebabı, but, hamburger , Kuzu pirzola, sarma et, sosis, külbastı (2cm).

Bip sesi işitildiğinde yiyeceği ters yüz ediniz.

Buzu çözüldükten sonra, 5-15 dakika beklemeye bırakınız.

Beyaz Et

Tam tavuk, but, göğüz, hindi göğüs (2.0 kg altında).

Bip sesi işitildiğinde yiyeceği ters yüz ediniz.

Buzu çözüldükten sonra, 20-30 dakika beklemeye bırakınız.

Balik

Fileto, biftek, tam balık, deniz ürünleri.

Bip sesi işitildiğinde yiyeceği ters yüz ediniz.

Buzu çözüldükten sonra, 10-20 dakika beklemeye bırakınız.

Dilim ekmek, hamburger ekmeği, baget, vb.

Dilimleri birbirinden ayırın kağıt havlu veya düz tabak üzerine yerleştirin.

Bip sesi işitildiğinde yiyeceği ters yüz ediniz.

Buzu çözüldükten sonra, 1-2 dakika beklemeye bırakınız.

17

ÇABUK

Çözme

Fırınınız, bir mikrodalga hızlı buz çözme ayarına Et (Meat) sahiptir.

Bu fonksiyonu sadece 0,5 kg kadar Kıymayı çok hızlı bir şekilde çözmek için kullanınız. Bu, çözülmenin merkeze kadar iflleyebilmesi için belirli bir süre geçmesini gerektirir. Aşağıdakiörnekte, 0.5 kg’lık donmuş bir kıymanın nasıl çözüleceği size gösterilecektir.

DUR/SiL (STOP/CLEAR)

düğmesine basınız.

Buzunu çözeceğiniz yiyeceği tartınız. Herhangi bir metalik parça veya ambalaj malzemelerinin çıkartıldığından emin olunuz; daha sonra, yiyeceği fırınınızın içerisine yerleştiriniz ve fırın kapağını kapatınız.

(Quick Defrost)

düğmesine basın.

Fırın otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

Buz çözme esnasında “BiP” sesi işitilir, tam bu noktada fırın kapağını açınız, yiyeceği ters yüz ediniz ve düzgün

çözülmesini sağlamak için birbirinden ayırınız. Çözülmüş olan kısımları alınız ya da yavaş çözülmelerine yardımcı olmak üzere bunları perdeleyiniz. Gözden geçirdikten sonra, fırın kapağını kapatınız ve çözülmeyi yeniden başlatmak için BAŞLA (START) düğmesine basınız.

Kapağı açılmadıkça, (bip sesi işitildiğinde bile) fırınınız buz çözme işini durdurmaz.

18

OTOMATİK AĞIRLIK ÇÖZDÜRME REHBERİ

Eti tamamen paketleme malzemesinden çıkarın. Kıymayı mikro dalga güvenli bir tabağın üzerine koyun.

Biip sesi geldiğinde tabağı fırından çıkarın, kıymayı çevirin ve tekrar fırına yerleştirin. Başlatma düğmesine basarak devam edin.

Programın bitmesi ile birlikte, kıymayı mikro dalga fırından çıkarın ve üzerini folyo ile örterek 5-15 dakika veya tamamen çözülünceye kadar bekletin.

Kategori

Kıyma

Ağirlik limiti

0.5 kg

Aletler Tal¡matlar

Mikro dalga fırın gereci (Düz tabak)

Bip sesi işitildiğinde yiyeceği ters yüz ediniz.

Buzu çözüldükten sonra, 5-15 dakika beklemeye bırakınız.

19

Şimdiki örnekte Otomatik Pişirme programlarının süresinin nasıl değiştirildiğini göreceksiniz.

DUR/SiL (STOP/CLEAR)

düğmesine basınız.

Eğer yemeğiniz Otomatik Pişirme programlarında fazla veya az pişşiyorsa süreyi +/- tuşlarına basarak azaltabilir veya arttırabilirsiniz.

Normal pişirme sırasında

+/- tuşlarına basarak süreyi istediğiniz zaman arttırabilirsiniz. Pişirme işlemini durdurmanıza gerek yoktur.

Otomatik Pişirme programını ayarlayınız.

(Yiyeceğin ağırlığını seçiniz.)

BAŞLA (START) düğmesine basınız.

+ tuşuna basınız

Her bastığınızda pişirme süresi 10 saniye artacaktır.

- tuşuna basınız.

Her bastığınızda pişirme süresi 10 saniye artacaktır.

20

Mikro dalga içerisinde başarılı olarak ısıtma veya yeniden ısıtma için takip edilmesi gereken birkaç adım bulunmaktadır.

Tekrar ısıtma için, ısıtılacak gıdayı tartarak miktarını belirleyin. En iyi sonucu almak için gıdayı daire şeklinde düzenleyin.

Oda sıcaklığında bulunan gıda, buzdolabından çıkan gıdaya göre daha hızlı ısınacaktır. Konserve kutusu içerisindeki yiyecekler kutularından çıkarılarak mikro dalga içine konabilir kaselere konmalıdır. Gıda mikro dalga fırına uygun bir kapak veya hava deliği olan bir plastik film ile örtüldüğü takdirde her yeri eşit olarak ısınacaktır. Kapağı açarken veya çıkarırken buhar yanığına maruz kalmamak için dikkat edilmesi gerekmektedir. Pişirilmiş gıdaların tekrar ısıtılması için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.

Isıtma veya Tekrar Isıtma

Rehberi

Obje

Dilimlenmiş et

3 dilim

(0.5 cm kalınlıkta)

Pişirme süresi

(en fazla)

1~2 dakika

Özel Talimatlar

Dilimlenmiş eti mikro dalga fırına konabilir tabak

üzerine yerleştirin. Plastik fіlm ile üstünü örtün hava için açıklık bulunsun.

¥Not: Et veya değişik soslar etin sulu kalmasını sağlar.

Tavuk parçaları

1 adet göğüs

1 but

Balık fileto

(170-230 gram)

Lazanya

1 kişilik (300 gram)

2~3 dakika

3~31/2 dakika

1~2 dakika

4~6 dakika

Tavuk parçalarını mikro dalga fırına konabilir tabak

üzerine yerleştirin. Plastik fіlm ile üstünü örtün hava için açıklık bulunsun.

Balığı mikro dalga fırına konabilir tabak üzerine yerleştirin. Plastik fіlm ile üstünü örtün hava için açıklık bulunsun.

Lazanyayı mikro dalga fırına konabilir tabak üzerine yerleştirin. Plastik fіlm ile üstünü örtün hava için açıklık bulunsun.

Fırın tabağı

1 bardak

4 bardak

11/2~3 dakika

41/2~7dakika

Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir payreks içinde PİŞİRİN.

Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.

Fırın tabağı

Krema veya peynir

1 bardak

4 bardak

1~21/2 dakika

31/2~6 dakika

Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir payreks içinde PİŞİRİN.

Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.

Kıymalı yemek veya mangalda biftek

1 sandviç

(1/2 bardak et iç malzemesi) sandviç ekmeksiz

1~21/2 dakika

İç malzemesini ve sandviç ekmeğini ayrıca ısıtın.

Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir payreks içinde PİŞİRİN.

Bir kere karıştırın. Sandviç ekmeğini aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi ısıtın.

Obje

Püre

1 bardak

4 bardak

Kuru fasulye

1 bardak

Soslu raviyoli veya makarna

1 bardak

4 bardak

21/2~4 dakika

71/2~11dakika

Pirinç

1 bardak

4 bardak

1~11/2 dakika

31/2~5 dakika

Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir payreks içinde PİŞİRİN.

Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.

Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir payreks içinde PİŞİRİN.

Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.

Sandviç ekmeği

1 rulo

Pişirme süresi

(en fazla)

11/2~3 dakika

15~30 saniye

Özel Talimatlar

21/2~31/2dakika

6~9 dakika

Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir payreks içinde PİŞİRİN.

Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.

Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir payreks içinde PİŞİRİN.

Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.

Kağıt havluya sarın ve cam tepsi üzerine koyun.

Sebzeler

1 bardak

4 bardak

11/2~21/2 dakika

31/2~51/2 dakika

Çorba

1 kişilik (230 gram)

11/2~2 dakika

Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir payreks içinde PİŞİRİN.

Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.

Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir payreks içinde PİŞİRİN.

Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.

21

Önemli güvenlik talimatlar›

Dikkatlice okuyunuz ve daha sonra baflvurmak

üzere saklay›n›z.

UYARI

Afl›r› piflirme, YANGIN ve dolay›s›yla

FIRININIZDA HASAR ile sonuçlanabilece¤inden, piflirme süreleri konusunda lütfen emin olunuz.

1. Kapak, kumanda panosu, emniyet kilitleri veya f›r›n›n herhangi di¤er bir parças›n› kurcalamaya, üzerinde onar›m ya da ayarlama yapmaya kalk›flmay›n›z. Mikrodalga enerjisine maruz kalma durumuna karfl› koruma sa¤layan herhangi bir kapa¤›n sökülmesini de kapsayan bir servis ya da onar›m faaliyeti gerçeklefltirilmesi, herkes için tehlikelidir. Onar›mlar, ancak nitelikli servis teknisyeni taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.

2. F›r›n› bofl iken çal›flt›rmay›n›z. Kullan›lmad›¤› zaman f›r›n›n içerisinde bir bardak su b›rakmak en iyisidir. E¤er f›r›n kazara çal›flt›r›l›rsa bu su tüm mikrodalga enerjisini güvenli bir flekilde emecektir.

3. F›r›n› nem alma amac›yla kullanmay›n›z. Güvenlikle ilgili ciddi bir hasara neden olabilir (örne¤in, mikrodalga f›r›n›n ›slak gazeteler, bezler, oyuncaklar veya tafl›nabilir elektrikli ayg›tlar vs. ile birlikte çal›flt›r›lmas›).

4. Piflirmekte oldu¤unuz yiyece¤in talimatlar›nda yer almad›¤› sürece, yiyece¤i k⤛t havlulara sarmay›n›z.

5. Piflirme için k⤛t havlular yerine gazete k⤛d› kullanmay›n›z.

6. Ahflap kaplar kullanmay›n›z. Is›n›p tutuflabilirler. ‹çerlerinde (örne¤in alt›n ya da gümüfl gibi) metalik katk›lar olabilece¤inden, seramik kaplar kullanmay›n›z. Metal bükme mentefleleri (kelepçeleri) daima ç›kart›n›z.

F›r›n›n içerisindeki metal nesneler ciddi hasara neden olabilecek ark oluflturabilir.

7. Mikrodalga enerjisinde s›z›nt›ya neden olabilece¤inden, f›r›n›n ön kenarlar› ile kapa¤› aras›nda mutfak havlusu, peçete ya da herhangi di¤er bir engelleyici nesne ile birlikte f›r›n› çal›flt›rmay›n›z.

8. Piflirmede kullan›ld›¤›nda, k›v›lc›m ve/veya yang›nlara neden olabilecek kat›fl›kl›klar içerebilece¤inden, geri dönüflümlü k⤛t ürünler kullanmay›n›z.

9. Piflirmenin hemen sonras›nda döner tablay› su içerisine dald›rarak durulamay›n›z. Bu, k›r›lmas›na veya hasar görmesine neden olabilir.

10. Daha küçük miktarda yiyece¤in piflirilmesi veya ›s›t›lmas› daha k›sa bir süre gerektirir. E¤er normal sürelere izin verilirse, bunlar afl›r› ›s›nabilir ve yanabilirler.

11. F›r›n›n, kapa¤›n ön k›sm›, tak›lmay› önlemek üzere yüzeyin kenar›ndan ya da yerlefltirilmifl oldu¤u yerin kenar›ndan en az›ndan 8 cm veya daha fazla geride olacak flekilde yerlefltirilmifl oldu¤undan emin olunuz.

22

12. Piflirme öncesinde, patatesleri, elmalar› ya da bu gibi meyve veya sebzeleri deliniz.

13. Yumurtay› kabuklar›yla piflirmeyiniz. Yumurtan›n içerisinde oluflacak bas›nç, patlamas›na neden olabilir.

14. F›r›n›n›zda, derin ya¤ k›zartmaya teflebbüs etmeyiniz.

15. Piflirme veya çözme öncesinde, yiyece¤in etraf›ndaki plastik ambalaj›

ç›kart›n›z. Baz› durumlarda ›s›tma veya piflirme aç›s›ndan yiyece¤in plastik bir film ile kaplanmas› gerekti¤ini unutmay›n›z.

16. E¤er f›r›n kapa¤› ya da kap› s›zd›rmazlar› hasar görmüfl ise, nitelikli bir servis teknisyeni taraf›ndan onar›l›ncaya kadar f›r›n çal›flt›r›lmamal›d›r.

17. E¤er bir duman olufltu¤u gözlenirse, f›r›n›n elektrik beslemesini ç›kart›n›z ve herhangi bir flekilde alevlerden kaç›nmak üzere f›r›n›n kapa¤›n› kapal› tutunuz.

18. Yiyecekler, at›labilir plastik, k⤛t ya da tutuflabilir di¤er tür malzemeler içerisinde ›s›t›ld›¤› veya piflirildi¤inde, g›da kab›n›n bozulmaya bafllamas› olas›l›¤›ndan dolay›, f›r›n› s›kl›kla kontrol ediniz.

19. Ancak f›r›n› güvenli bir flekilde kullanabilecek ve uygunsuz kullan›mlar›n tehlikelerini anlayabilecek flekilde yeterli talimatlar verildi¤inde, denetleyici olmaks›z›n çocuklar›n f›r›n› kullanmas›na izin veriniz.

20. S›v›lar ya da di¤er g›dalar, patlama e¤ilimi gösterebilece¤inden, s›zd›rmaz kaplar içerisinde ›s›t›lmamal›d›r.

21. E¤er kapak s›zd›rmazlar›nda ve mikrodalga f›r›n›n buna bitiflik k›s›mlar›nda ar›za varsa, nitelikli bir servis teknisyeni taraf›ndan onar›l›ncaya kadar f›r›n›

çal›flt›rmay›n›z.

22. Kullanmadan önce araç gerecin mikrodalga f›r›nlar içerisinde kullanmak

üzere uygun olup olmad›klar›n› kontrol ediniz.

23. S›cak olabilece¤inden, kal›n f›r›n eldivenleri takmad›¤›n›z sürece, f›r›n kapa¤›, d›fl kabin, arka kabin, f›r›n bofllu¤u, aksesuarlar ve tabaklara ›zgara modu, konveksiyon etkili mod ve otomatik piflirme eylemleri esnas›nda dokunmay›n›z. Temizlik öncesinde, bunlar›n s›cak olmad›klar›ndan emin olunuz.

UYARI

Afl›r› piflirme, YANGIN ve dolay›s›yla

FIRININIZDA HASAR ile sonuçlanabilece¤inden, piflirme süreleri konusunda lütfen emin olunuz.

Önemli güvenlik talimatlar›

Dikkatlice okuyunuz ve daha sonra baflvurmak

üzere saklay›n›z.

24. Ancak mikrodalga f›r›nlar içerisinde kullan›ma uygun ev gereçleri kullan›n›z.

25. Yiyece¤i plastik ya da k⤛t kaplar içerisinde ›s›t›rken, tutuflma olas›l›¤›ndan dolay›, gözlerinizi f›r›ndan ay›rmay›n›z.

26. E¤er bir duman gözlenmifl ise, cihaz› dü¤mesinden kapat›n›z ve fiflini çekiniz, olas› bir alevi bo¤mak için kapa¤› kapal› tutunuz.

27. ‹çeceklerin mikrodalgada ›s›t›lmas› gecikmeli bir ani kaynama ile sonuçlanabilir, dolay›s›yla kab› tutarken dikkatli olunuz.

28. Yanma durumlar›yla karfl›laflmamak için, beslenme flifleleri ve bebek mamas› kavanozlar›n›n içerikleri kar›flt›r›lmal›, çalkalanmal› ve tüketilmeden önce s›cakl›¤› kontrol edilemelidir.

29. Kabuklu haldeki ve iyi piflmifl bütün halindeki yumurtalar mikrodalga içerisinde ›s›tma sona erdi¤inde bile patlayabilece¤inden, mikrodalga f›r›n› içerisinde ›s›t›lmamal›d›r.

30. Kapak s›zd›rmazlar›, boflluklar ve bunlar›n yak›n›ndaki parçalar›n ayr›nt›lar›.

31. F›r›n düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek birikintileri al›nmal›d›r.

32. F›r›n›n temiz tutulmamas›, cihaz›n ömrünü olumsuz etkileyebilecek ve olas› tehlikeli bir durumla sonuçlanabilecek flekilde, zeminde bozulmaya yol açabilir.

33. Sadece bu f›r›n için önerilen s›cakl›k probunu kullan›n›z (s›cakl›k-alg›lama probu kullanmak üzere düzene¤i olan cihazlar içindir).

34. E¤er ›s›t›c› elemanlar mevcutsa, kullan›m esnas›nda cihaz s›cak hale gelir.

F›r›n›n iç k›sm›ndaki ›s›t›c› elemanlara dokunmaktan kaç›nmak için dikkat edilmelidir.

35. Cihaz›n, gözetim alt›nda olmadan, küçük çocuklar ya da hasta/sakat kifliler taraf›ndan kullan›lmas› amaçlanmam›flt›r.

36. Bu ba¤lant›, kablolama kurallar›na uygun olarak sabit bir kablolama dâhilinde kolayca eriflilebilir bir priz ya da bir dü¤menin kullan›lmas› yoluyla gerçeklefltirilebilir.

37. Camda lekelenmeye neden olacak flekilde yüzeyi çizebilece¤inden, f›r›n›n kapak cam›n›n temizli¤i için sert afl›nd›r›c› temizlik maddeleri veya keskin metal kaz›y›c›lar kullanmay›n›z.

UYARI: E¤er f›r›n kapa¤› ya da kap› s›zd›rmazlar› hasar görmüfl ise, usta bir kifli taraf›ndan onar›l›ncaya kadar f›r›n çal›flt›r›lmamal›d›r.

UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalma durumuna karfl› koruma sa¤layan herhangi bir kapa¤›n sökülmesini de kapsayan herhangi bir servis verme ya da onar›m faaliyetin gerçeklefltirilmesi, uzman kifliler haricindeki herkes için tehlikelidir.

UYARI: S›v›lar ve di¤er g›dalar, patlama e¤ilimi gösterebilece¤inden, s›zd›rmaz kaplar içerisinde ›s›t›lmamal›d›r.

UYARI: Ancak f›r›n› güvenli bir flekilde kullanabilecek ve uygunsuz kullan›mlar›n tehlikelerini anlayabilecek flekilde yeterli talimatlar verildi¤inde, denetleyici olmaks›z›n çocuklar›n f›r›n› kullanmas›na izin veriniz.

UYARI: Eriflilebilir k›s›mlar kullan›m esnas›nda s›cak olabilirler. Küçük

çocuklar f›r›ndan uzakta tutulmal›d›r.

UYARI: Cihaz kombinasyon konumunda çal›flt›r›ld›¤›nda, oluflan s›cakl›k derecelerinden dolay›, çocuklar f›r›n› ancak bir yetiflkinin gözetiminde kullanmal›d›r.

23

Mikrodalga f›r›nda kullan›m için güvenli

Ev gereçleri

Mikrodalga f›r›n›n›zda metal ya da metal kenarl› gereçleri asla kullanmay›n›z.

Mikrodalgalar metaller içerisine girer. Bunlar f›r›n içerisindeki herhangi metal bir nesneyi titretir ve y›ld›r›m benzeri bir olay› alarm ederek arka neden olurlar.

Metalik olmayan, ›s›ya dirençli tüm piflirme gereçlerinin ço¤u, mikrodalga f›r›n içerisinde kullan›m aç›s›ndan güvenlidir. Bununla birlikte, baz›lar› bunlar› mikrodalga piflirme gereçleri olarak uygunsuz k›lan malzemeler içerebilir. E¤er belirli bir tür gereç hakk›nda flüpheleriniz varsa, bunun mikrodalga f›r›n›n›zda kullan›l›p kullan›lmayaca¤›n› ö¤renmenin basit bir yolu vard›r.

Söz konusu gereci, mikrodalga f›r›n› içerisine su ile dolu bir cam kâsenin yak›n›na yerlefltiriniz. Mikrodalgay› YÜKSEK güçte 1 dakika kadar çal›flt›r›n›z. E¤er su ›s›n›r fakat gereç dokunulacak kadar so¤uk kal›rsa, gereç mikrodalgada kullan›lma aç›s›ndan emniyetlidir. Bununla birlikte, e¤er suyun s›cakl›¤› de¤iflmez fakat gereç ›s›nmaya bafllarsa, mikrodalgalar gereç taraf›ndan so¤urulmaktad›r ve mikrodalga f›r›n içerisinde kullan›lmak için güvenli de¤il demektir. Muhtemelen flu anda mutfa¤›n›zda mikrodalga f›r›n›n›zda piflirme gereci olarak kullan›labilecek birçok nesneye sahipsiniz. Afla¤›daki kontrol listesinin tümünü okuyunuz.

Yemek tabaklar›

Yemek taba¤› türünden eflyan›n pek çok çeflidi mikrodalga f›r›n›nda kullan›lmak

üzere güvenlidir. E¤er flüpheniz varsa, üreticinin dokümantasyonuna baflvurunuz ya da bir mikrodalga testi gerçeklefltiriniz.

Cam eflya

Is›ya dayan›kl› cam eflyalar mikrodalgada kullan›m aç›s›ndan güvenlidir. Bu, f›r›n içerisinde kullan›m için özel imal edilmifl her marka cam malzemeyi içerebilir. Bununla birlikte, yiyecek ›s›nmaya bafllad›¤›nda, çatlayabilece¤inden, kadehler veya ayakl› flarap bardaklar› gibi nazik cam eflyay› f›r›nda kullanmay›n›z.

Plastik saklama kaplar›

Bunlar, h›zla yeniden ›s›t›lacak yiyecekleri koymak için kullan›labilir. Bununla birlikte bunlar, ›s›nan yiyecekler bu plastik kaplar›n flekillerini bozup eritebilece¤inden, f›r›n içerisinde uzun süre kalmalar› gereken yiyeceklerin konulmas›nda kullan›lmamal›d›r.

24

K⤛t

K⤛t tabaklar ve kaplar, e¤er piflirme süresi k›sa ve piflirilecek yiyecekler ya¤ ve nem aç›s›ndan düflük düzeyde iseler, mikrodalga f›r›n›n›zda kullan›m aç›s›ndan uygun ve güvenlidirler. Ayr›ca k⤛t havlular da yiyeceklerin sar›lmas› ve

örne¤in piflirilecek kuzu gibi ya¤l›ca yiyecekler söz konusu oldu¤unda, piflirme tepsilerini astarlamada çok yararl›d›r. Genel olarak, renkleri a¤arabilece¤inden, renkli k⤛t ürünlerden kaç›n›n›z. Kimi geri dönüflümlü k⤛t ürünleri, mikrodalga f›r›n›nda kullan›ld›klar›nda ark veya yang›nlara neden olabilecek katk›lar içerebilir.

Plastik piflirme torbalar›

Bunlar, özellikle piflirme için temin edilmifl, mikrodalga f›r›nda kullan›lmas› güvenli piflirme pofletleridir. Fakat yine de, buhar›n d›flar›ya ç›kabilmesi için poflette delik oldu¤undan emin olunuz. Eriyebilece¤i ve yap›flabilece¤inden, mikrodalga f›r›n›n›zda piflirme maksatl› s›radan plastik torbalar› asla kullanmay›n›z.

Mikrodalga f›r›n için uygun plastik piflirme kaplar›

Çok çeflitli flekillerde ve boyutlarda mikrodalga piflirme kaplar› mevcuttur. Yeni mutfak gereçlerine yat›r›m yapmaktansa, muhtemelen hâlihaz›rda elinizin alt›nda bulunan pek çok gereci kullanabilirsiniz.

Çanak-çömlek türü, tafl ve seramik (porselen) olanlar

Bu tür malzemelerden yap›lan kaplar, mikrodalga f›r›n›n›zda kullan›m aç›s›ndan genellikle iyidirler, fakat emin olmak için test edilmeleri gerekir.

D‹KKAT

Yüksek oranda kurflun ve demir ihtiva eden baz› maddeler piflirme gereçleri olarak uygun de¤ildir.

Mikrodalga f›r›nlarda kullan›m aç›s›ndan uygun olup olmad›-

¤›ndan emin olmak için gereçlerin gözden geçirilmesi gerekir.

Yiyecek özellikleri ve

Mikrodalgada piflirme

Eflyalar üzerinden dikkatin uzaklaflt›r›lmamas› gerekir

Kitapta yer alan bu tarifler, büyük bir özenle formüle edilmifltir ancak bunlar› haz›rlamadaki baflar›n›z, yiyecekler piflirilirken ne kadar özen gösterece¤inize ba¤l›d›r.

Piflerken yiyece¤i daima gözleyiniz. Mikrodalga f›r›n›n›z, f›r›n çal›fl›r durumda oldu-

¤unda otomatik olarak yanan bir lamba ile donat›lm›flt›r böylece iç k›sm› görebilir ve yiyece¤in durumunu kontrol edebilirsiniz. Yukar›ya kald›rmak, kar›flt›rmak ve benzer flekillerde tariflerde yer alan talimatlar, önerilen asgari düzeyde ad›mlar olarak düflünülmelidir. E¤er yiyece¤in her taraf› eflit oranda piflmifl gibi görünmüyorsa, sorunu gidermek için sadece uygun oldu¤unu düflündü¤ünüz gerekli düzenlemeleri yap›n›z.

Mikrodalgada piflirme sürelerini etkileyen faktörler

Piflirme sürelerini pek çok faktör etkiler. Tarifede kullan›lan malzemelerin s›cakl›¤›, piflirme sürelerinde büyük bir farkl›l›k yarat›r. Örne¤in, donacak so¤uklukta tereya¤›, süt ve yumurtadan yap›lan bir kekin piflirilmesi, oda s›cakl›¤›nda olan malzemelerle yap›landan belirli bir ölçüde daha uzun sürecektir. Bu kitapta verilen tariflerin tümünde, bir piflirme süresi aral›¤› verilmektedir. Genel olarak, zaman aral›¤›n›n alt s›n›r›nda yiyece¤in piflmemifl olarak kald›¤›n› görebilirsiniz ve kiflisel tercihe göre, bazen, verilen azami sürenin ötesinde piflirmek isteyebilirsiniz. Bu kitapta hâkim olan düflünce, bir tarif için piflirme sürelerini vermede en iyi olan fleyin tutucu olmak oldu-

¤udur. Bazen afl›r› piflirildi¤inde yiyecek bozulur. Tariflerin baz›lar›, bilhassa ekmek, kek ve koyu krema türünden olanlar›n f›r›ndan hafifçe afl›r› pifltiklerinde ç›kart›lmas›n› önerir. Bunda bir yanl›fll›k yoktur. Bu yiyecekler, üzeri kapal› oldu¤u halde, beklemesi için b›rak›ld›¤›nda, yiyece¤in d›fl k›s›mlar›nda hapsolan ›s› iç k›sma do¤ru yavafl yavafl ilerledi¤inden, f›r›n›n d›flar›s›nda da piflmeye devam ederler. E¤er yiyecek tamamen piflinceye dek f›r›n içerisinde kal›rsa, d›fl k›s›mlar afl›r› piflkin veya hatta yan›k hale gelebilir. Çeflitli yiyecekler için hem piflirme hem de bekleme sürelerini tahmin etmede artan bir beceriye sahip olacaks›n›z.

Yiyece¤in yo¤unlu¤u

Kekler ve ekmekler gibi hafif ve gözenekli yiyecekler, rostolar ve güveçler gibi a¤›r, yo¤un yiyeceklerden daha h›zl› pifler. D›fl kenarlar› kuru ve gevrek hale gelmedi¤inden, gözenekli g›dalar mikrodalga yap›ld›¤›nda dikkatli olmal›s›n›z.

Yiyece¤in yüksekli¤i

Yüksek yiyeceklerin üst k›s›mlar›, alt k›s›mlar›na oranla daha h›zl› pifler. Dolay›s›yla, piflirme esnas›nda yiyece¤i bazen birkaç kez alt üst etmek ak›ll›ca bir ifl olur.

Yiyeceklerdeki nem miktar›

Mikrodalgalardan üretilen ›s›, nemi buharlaflt›rma e¤iliminde oldu¤undan, rosto ve kimi sebzeler gibi nispeten kuru yiyeceklerin üzerine piflirme öncesinde ya su serpilmeli ya da nemin korunmas› için üzerleri örtülmelidir.

25

Yiyeceklerin kemik ve ya¤ içeri¤i

Kemikler ›s›y› iletir ve ya¤lar etten daha h›zl› pifler. Eflit da¤›l›ml› olarak piflmedi¤inden ve afl›r› piflmifl hale gelmediklerinden, kemikli ya da etin ya¤l› k›s›mlar› piflirilirken dikkat edilmelidir.

Yiyece¤in miktar›

F›r›n›n›zdaki mikrodalgalar›n say›s›, ne miktarda yiyecek piflirdi¤inize ba¤l› olmaks›z›n sabit kal›r. Dolay›s›yla, f›r›n içerisine ne kadar fazla yiyecek yerlefltirirseniz piflirme süresi o kadar uzar. Bir tarifin miktar›n› yar›ya düflürdü¤ünüzde, piflme süresinin en az›ndan üçte bir kadar azalaca¤›n› unutmay›n›z.

Yiyece¤in biçimi

Mikrodalgalar, yiyece¤in içerisine sadece 2 cm kadar girerler, kal›n yiyeceklerin iç k›sm› üretilen ›s› d›fl k›s›mdan iç k›sma do¤ru ilerlerken pifler. Mikrodalga enerjisi ile yiyece¤in sadece d›fl k›sm› pifler; geri kalan k›s›m, iletim yoluyla pifler. Mikrodalga f›r›na konulacak bir yiyecek için en kötü olas›l›k, kal›n ve köfleli olmas›d›r. Orta k›s›m henüz ›l›k bile olmadan, köfleler hemen yanar. Yuvarlak biçimli ince yiyecekler ve halka biçimli yiyecekler mikrodalgada baflar›l› biçimde piflirilir.

Üstünün örtülmesi

Bir örtü, yiyece¤in daha h›zl› bir flekilde piflmesine neden olacak flekilde ›s›y› ve buhar› hapseder. Da¤›lmas›n› önlemek üzere köflelerinden geriye do¤ru katlanm›fl bir mikrodalga streç film ya da örtü kullan›n›z.

Koyulaflt›rma (esmerlefltirme)

On befl dakika ya da daha uzun bir süre piflirilen et ve tavuk, kendi ya¤›ndan dolay› hafifçe esmerleflir. Daha k›sa bir sürede piflen yiyeceklerin üzerine, ifltah uyand›ran bir görünüm elde edilmesi aç›s›ndan worcestershire sosu, soya sosu veya barbekü sosu gibi koyulaflt›r›c› bir sos sürülebilir. Yiyece¤e nispeten az miktarlarda koyulaflt›r›c› soslar ilave edildi¤inden, tarifin bafllang›çtaki lezzeti de¤iflmeden kal›r.

Ya¤l›-k⤛t ile kaplama

Ya¤l›-k⤛t, etrafa s›çramay› etkin bir flekilde önler ve yiyece¤in bir miktar ›s› tutmas›na yard›mc› olur. Fakat bir örtü ya da bir streç filme göre daha gevflek oldu¤undan, yiyece¤in hafif bir flekilde kurumas›na izin verir.

Düzenleme ve aç›kl›k b›rakma

Piflmifl patates, küçük kekler ve ordövr gibi tek tek yiyecekler, e¤er birbirlerinden eflit uzakl›kta, tercihen dairesel bir düzende yerlefltirilirlerse, daha düzgün (eflit) bir flekilde ›s›n›rlar. Asla yiyecekleri birbiri üzerine y›¤may›n›z.

Yiyecek özellikleri ve

Mikrodalgada piflirme

Kar›flt›rma

Kar›flt›rma, mikrodalga piflirme tekniklerinin en önemlilerinden biridir. Geleneksel piflirmede, yiyecek harmanlama amac›yla kar›flt›r›l›r. Mikrodalga edilen yiyeceklerde ise, ›s›y› yaymak ve yeniden da¤›tmak üzere kar›flt›r›l›r. Yiyeceklerin d›fl k›sm› daha

önce ›s›nd›¤›ndan, daima d›fl k›s›mdan içeriye do¤ru kar›flt›r›n›z.

Ters yüz etme

Rostolar ve bütün tavuk gibi iri, yüksek yiyecekler, alt ve üst k›s›mlar›n›n eflit olarak piflmesi için ters yüz edilmelidir. Tavu¤u parçalamak ve k›s›mlara ay›rmak da iyi bir fikirdir.

Daha kal›n parçalar›n daha d›fl k›sma yerlefltirilmesi

Mikrodalgalar yiyece¤in daha d›fltaki k›s›mlar›na çekildi¤inden, etin, tavu¤un ve bal›¤›n daha kal›n parçalar›n›n piflirme taba¤›n›n d›fl kenarlar›na yerlefltirilmesi daha mant›kl›d›r. Bu flekilde, daha kal›n porsiyonlar daha fazla mikrodalga enerji al›r ve yiyecek eflit da¤›l›ml› olarak pifler.

Perdeleme

Bu k›s›mlar›n afl›r› piflmelerini önlemek üzere, köfleli ve dikdörtgen biçimli yiyeceklerin kenarlar›na alüminyum folyo fleritleri (mikrodalgalar› önler) yerlefltirilebilir. Çok fazla folyo kullanmay›n›z ve folyonun taba¤a s›k›ca tutturuldu¤undan emin olunuz aksi halde f›r›n ‘ark’ yapmaya neden olabilir.

Yükseltme

Kal›n ve yo¤un yiyecekler yükseltilebilir, böylece mikrodalgalar yiyeceklerin alt k›s›mlar› ve merkezleri taraf›ndan kolayl›kla so¤urulabilirler.

Delme

Bir kabuk, deri ya da zar içerisine hapsolmufl olan yiyecekler, piflirilmeleri öncesinde delinmedikleri sürece, muhtemelen patlayacakt›r. Bu tür yiyecekler, yumurta sar›s› ve beyaz›n›, midyeleri, istiridyeleri ve tüm sebze ve meyveleri içerir.

Piflmifl olup olmad›¤›n›n test edilmesi

Bir mikrodalga f›r›n› içerisinde h›zl› bir flekilde piflen yiyeceklerin s›kl›kla test edilmeleri gerekir. Baz› yiyecekler tümüyle piflinceye dek mikrodalga içerisinde b›rak›l›rlar, fakat etler ve tavuk dâhil pek çok yiyecek, henüz hafif bir flekilde az piflmifl durumdayken f›r›ndan d›flar›ya al›n›r ve bekleme süresince piflmelerinin tamamlanmas›na izin verilir. Yiyece¤in iç ›s›s›, bekleme süresi boyunca 3°C (5°F) ve 8°(15°F) aras›nda yükselir.

Bekletme Süresi

Mikrodalga f›r›ndan d›flar›ya al›nd›ktan sonra yiyecekler genellikle 3 ila 10 dakika bekletilirler. Dokular›n›n kurumas› gerekmedikçe (örne¤in kimi kekler ve bisküviler) yiyeceklerin ço¤unlukla ›s›y› al›koymak üzere bekletilme sürelerince üzerleri kapat›l›r.

Bekletme, yiyeceklerin piflmelerinin tamamlanmas›n› sa¤lar ve lezzetin harmanlanmas›na ve artmas›na yard›mc› olur.

26

F›r›n›n›z›n Temizlenmesi

1 F›r›n›n›z›n iç k›sm›n› temiz tutunuz

Yiyecek s›çramalar› veya etrafa s›çrayan s›v›lar f›r›n duvarlar›na ve s›zd›rmaz ile kap› yüzeyi aras›na yap›fl›r. En iyisi ›slak bir bez ile bu s›çramalar›n derhal silinip temizlenmesidir. Yap›flmalar ve s›çramalar, mikrodalga enerjisini so¤urur ve piflirme süresini uzat›r. Kapak ile çerçeve aras›na düflen bu k›r›nt› ve kal›nt›lar› temizlemek

üzere ›slak bir bez kullan›n›z. S›k› bir s›zd›rmazl›¤›n garanti edilmesi aç›s›ndan bu alan›n temiz tutulmas› önemlidir. Ya¤l› s›çramalar› sabunlu bir bez ile ç›kart›n›z ve daha sonra durulay›p, kurutunuz. Sert deterjan ya da afl›nd›r›c› temizlik maddelerini kullanmay›n›z. Cam tepsi elde veya bulafl›k makinesinde y›kanabilir.

2 F›r›n›n d›fl k›sm›n› temiz tutunuz

F›r›n›n›z›n d›fl k›sm›n› sabun ve su ile temizleyiniz ve sonra temiz su ile durulay›p, yumuflak bir bez veya k⤛t havlu ile kurulay›n›z. F›r›n›n iç k›sm›ndaki çal›flan parçalara hasar gelmesini önlemek için, havaland›rma aç›kl›klar›na suyun kaçmamas›na dikkat edilmelidir. Kumanda panosunu temizlemek için, f›r›n›n kazara çal›flmaya bafllamas›n› önlemek üzere, kapa¤› aç›n›z ve ›slak bir bezle, ard›ndan hemen kuru bir bez ile siliniz. Temizlik sonras›nda DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.

3 E¤er f›r›n kapa¤›n›n iç k›sm›nda veya d›fl k›sm› çevresince buhar birikirse, panelleri yumuflak bir bezle siliniz. Bu durum, mikrodalga f›r›n yüksek oranda nem içeren yerlerde çal›flt›r›ld›¤›nda meydana gelebilir ve ünitede herhangi bir ar›zay› göstermez.

4 Kapak ve kapak s›zd›rmazlar› temiz tutulmal›d›r. Sadece ›l›k, sabunlu su kullan›n›z, durulay›p iyice kurulay›n›z.

TEM‹ZL‹K TOZLARI YA DA PLAST‹K OVMA BEZLER‹ G‹B‹ AfiINDIRICI MALZEMEY‹

KULLANMAYINIZ.

E¤er ›slak bir bezle s›kça silinirse, metal k›s›mlar›n bak›m› daha kolaylaflacakt›r.

5 Herhangi bir buharl› bir temizleyici kullanmay›n›z.

Sorular ve

Yan›tlar

S F›r›n›n ›fl›¤› yanm›yorsa ar›zal› olan nedir?

Y F›r›n›n ›fl›¤›n›n niye yanmad›¤›n›n birkaç gerekçesi olabilir.

Ampul patlam›flt›r

Kapak kapal› de¤ildir.

S Kapaktaki izleme penceresinden mikrodalga enerjisi geçer mi?

Y Hay›r. Delikler, aç›kl›klar ›fl›¤›n geçmesine izin vermek için yap›lm›flt›r; bunlar içlerinden mikrodalga enerjisinin geçmesine izin vermezler.

S Kumanda Panosuna dokunuldu¤unda niye bir bip sesi iflitiliyor?

Y Bip tonu, ayarlar›n düzgün bir flekilde girilmifl oldu¤unu garantilemektedir.

S E¤er bofl olarak çal›flt›r›l›rsa mikrodalga f›r›n› hasar görür mü?

Y Evet onu bofl iken ya da cam tepsisi olmaks›z›n asla çal›flt›rmay›n›z.

S Yumurtalar niye bazen patlar?

Y Yumurtalar› piflirirken, k›zart›rken veya rafadan yaparken, yumurta sar›s›n›n zar›n›n iç k›sm›nda oluflan buhardan dolay›, sar›s› patlayabilir. Bunun

önlemek için, tüm yapaca¤›n›z piflirme öncesinde sar›s›n› delmektir. Asla yumurtalar› kabuklu halde mikrodalgaya koymay›n›z.

S. Mikrodalgada piflirme tamamland›ktan sonra niye bekletme süresi tavsiye edilir?

Y Mikrodalgada piflirme tamamland›¤›nda, bekleme süresi boyunca yiyece-

¤in piflmesi sürdürülür. Bu bekletme süresi, yiyece¤in tümü boyunca düzgün olarak piflmeyi tamamlar. Bekletme süresinin miktar›, yiyece¤in yo-

¤unlu¤una ba¤l›d›r.

S Mikrodalga f›r›nda m›s›r patlatmak mümkün müdür?

Y Evet, e¤er afla¤›da aç›klanan iki yöntemden biri kullan›l›rsa.

1 Bilhassa mikrodalga piflirme için tasarlanm›fl patlam›fl m›s›r patlatma gereçlerinin kullan›lmas›.

2 Kabul edilebilir son ürün için gereken belirli süreleri ve güç ç›kt›lar›n› içeren, daha önceden ambalajlanm›fl, mikrodalga maksatl› patlam›fl m›s›r kullan›lmas›.

KEND‹ PATLAMIfi MISIR ÜRÜNLER‹ ‹Ç‹N HER B‹R ÜRET‹C‹ TARAFINDAN

VER‹LM‹fi OLAN TAL‹MATLARA TAMAMEN UYUNUZ. MISIR PATLATMA

SIRASINDA FIRIN BAfiINDAN AYRILMAYINIZ. ÖNER‹LEN SÜRE SONUN-

DA MISIRIN PATLAMASINDA BAfiARISIZLIK OLURSA, P‹fi‹RMEY‹ DEVAM

ETT‹RMEY‹N‹Z. AfiIRI P‹fi‹R‹LMES‹ MISIRIN TUTUfiMASINA NEDEN OLA-

B‹L‹R.

D‹KKAT

PATLAYAN MISIR ‹Ç‹N ASLA KAHVERENG‹ B‹R KÂ⁄IT KULLANMAYINIZ.

KALAN ÇEK‹RDEKLER‹ YEN‹DEN PATLATMAYA ASLA TEfiEBBÜS ETMEY‹-

N‹Z.

S Niye f›r›n›m her zaman piflirme rehberinde söylendi¤i h›zda piflirmiyor?

Y Talimatlar› do¤ru bir flekilde izlemifl oldu¤unuzdan emin olmak için piflirme rehberinizi tekrar gözden geçiriniz ve piflirme süresinde de¤iflmelere nelerin neden olabilece¤ini araflt›r›n›z. Piflirme rehberindeki süreler ve ›s› ayarlar›, bir mikrodalga f›r›n›n kullan›m›na al›fl›lmas›nda en yayg›n sorun olan afl›r› piflirmenin önlenmesine yard›mc› olmak üzere seçilmifl olan önerilen de¤erlerdir. Yiyeceklerin büyüklük, flekil, a¤›rl›k ve boyutlar›ndaki farkl›l›klar, daha uzun piflirme sürelerini gerektirir. Geleneksel aflç›lar›n yapt›klar› gibi, yiyece¤in durumunu test etmek üzere piflirme rehberindeki

önerilerin yan› s›ra kendi karar ve tercihlerinizi de kullanabilirsiniz.

27

Fifl Ba¤lant› Bilgileri /

Teknik Özellikler

UYARI

Bu ayg›t topraklanmal›d›r.

Bu flebeke besleme uçlar›ndaki kablolar, afla¤›daki kodlara uygun olarak renklendirilmifltir

MAV‹ (BLUE) ~ Nötr

KAHVERENG‹ (BROWN) ~ Canl›

YEfi‹L ve SARI (GREEN & YELLOW) ~ Toprak

Bu ayg›t›n flebeke besleme uçlar›ndaki kablolar›n renkleri sizin prizinizde belirtilmifl olan renkli iflaretlerle uyuflmad›¤› durumlarda afla¤›dakileri yap›n›z:

MAV‹ olarak renklendirilmifl olan tel, N harfi ya da S‹YAH renkli olarak iflaretli ba¤lant› noktas›na ba¤lanmal›d›r.

KAHVERENG‹ olarak renklendirilmifl olan tel, L harfi ya da KIRMIZI renkli olarak iflaretli ba¤lant› noktas›na ba¤lanmal›d›r.

YEfi‹L VE SARI ya da YEfi‹L olarak renklendirilmifl olan tel, E harfi ya da olarak iflaretli ba¤lant› noktas›na ba¤lanmal›d›r.

E¤er besleme kablosu hasarl› ise, tehlikeli bir durumdan sak›nmak

üzere üretici ya da servis eleman› ya da benzeri bir nitelikli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.

28

Güç Girifli

Ç›k›fl

Mikrodalga Frekans›

D›fl Boyutlar

Mikrodalga

Izgara

Kombinasyon

Teknik Özellikler

MB3941C

230 V AC / 50Hz

700 W (IEC60705 derecelendirme standard›)

2450 MHz

455 mm(G) X 260mm(Y) X 330 mm(D)

1000 Watts

600 Watts

1150 Watts

1. Bu çarp› iflaretli tekerlekli çöp tenekesi sembolü ürünün

2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsam›nda oldu¤unu gösterir.

2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin ya da mahalli yetkililerin gösterdi¤i toplama tesislerine at›lmal›d›r.

3. Eski cihaz›n›z›n uygun biçimde at›lmas› çevreye ve insan sa¤l›¤›na zararl› potansiyel negatif sonuçlar› önler.

4. Eski cihaz›n›z›n at›lmas›yla ilgili daha detayl› bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, kat› at›k servisiyle ya da ürünü ald›¤›n›z ma¤aza ile irtibata geçiniz.

5. EEE Yönetmeligine uygundur.

Faydali Bilgiler

EĞER FIRININIZ ÇALIŞMIYORSA , YETKİLİ SERVIS ÇAĞIRMADAN ÖNCE

1- Fiflin prize tam olarak tak›l›p tak›lmad›€›n› ,

2- Evdeki sigortalardan birinin at›p atmad›€›n› ,

3- Ön kapa€›n tam olarak kapan›p kapanmad›€›n› ,

4- Döner tepsi ve deste€inin yerine oturup oturmad›€›n› kontrol ediniz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Fifli prizden ç›kar›n›z

2- Cam tepsiyi ve di€er aksesuarlar› k›r›lmayacak flekilde ambalajlay›n›z ve f›r›n içinde oynamas›n› önleyiniz . Gerekirse ayr› tafl›y›n›z.

3- Ön kapa€› gövdeye bantlay›n›z

4- Ön cama , kapak ve panoya darbe gelmesini önleyiniz.

5- Ürünü normal kullanma konumunda tafl›y›n›z.Yana ve arkaya yat›rmay›n›z.

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

1- Enerji sarfiyat›n› önlemek için kullanma k›lavuzunda belirtilen piflirme önerilerine uyunuz.

2- Az miktarda yiyecekler için daha k›sa piflirme ve ›s›tma süresi gerekir.

3- Gereksiz yere çal›flt›rmay›n›z.

4- Donmufl g›dalar› ,Kullan›m› acil de€il ise oda s›cakl›€›nda çözüldükten sonra kullan›n›z

5- Cihaz›n›z normal ortam koflullar›nda kullan›n›z,afl›r› ›s› farklar› kullan›m esnas›nda ›s› kayb›na neden olarak enerji tüketimini artt›r›r.

Kullan›m süresi 10 y›ld›r. ( Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi ).

Yetkili Servisler

No

Sehir Yetkili Servis Telefon Adres

30

31

32

33

34

35

27

28

29

22

23

24

25

26

19

20

21

16

17

18

11

12

13

14

15

8

9

10

5

6

3

4

7

1

2

‹ÇEL

K.MARAfi

ELAZIG

MALATYA

MALATYA

MALATYA

MALATYA

MALATYA

MUS

AFYON

DENIZLI

IZMIR

MANISA

MUGLA

MUGLA

DIYARBAKIR

GAZIANTEP

GAZIANTEP

GAZIANTEP

GAZIANTEP

ADANA

ADANA

ADANA

ADANA

ADANA

ANTALYA

ANTALYA

ANTALYA

ANTALYA

ANTALYA

ANTALYA

HATAY

HATAY

HATAY

‹ÇEL

BULUT ELEKTRON‹K-CAH‹T BULUT

GÜRSES BEYAZ EfiYA ISITMA SO⁄UTMA -SABIR GÜRSES

KAR TEKN‹K-RECEP ERZ‹N

TEKN‹K ELEK.

YILDIZ ISTMA SOGUTMA

ATEfi SO⁄UTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI ‹Nfi.TKS.GID.NAK.PAZ.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.

MEHMET BAfiARAN

GüRSEL SOGUTMA

GURSEL SOGUTMA

TIRYAKI SOGUTMA

TURGUT TEKNIK

ÇEKMEN TEKN‹K MUSTAFA ÇEKMEN -

SIK SOGUTMA

TUNÇ TEKN‹K - AL‹ TUNÇ

GAZ‹ SO⁄UTMA

GÜVENÇ KL‹MA ISITMA-SO⁄UTMA SERV‹S T‹CARET

GÜNGÖR ELEKTRON‹K

MEHMET BULUT-TEKN‹K SO⁄UTMA

AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SO⁄UTMA

GUVEN TEKNIK

‹HSAN HANBAY-HANBAY TEKN‹K

MESUT TEKN‹K

ÖZTÜRK SO⁄UTMA

MUZAFFER ETA

UMIT UNLU

BUZ TEKNIK

ERSA EV GERECLERI

MET‹N BULDUK

B‹RCAR ELEKTRON‹K

SER‹N SO⁄UTMA MÜH.TUR‹ZM ‹NfiAAT SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.

‹BRAH‹M HAL‹L TEK‹N-TEK‹N BUZ TEKN‹K

ALA‹TT‹N BENCAN- BENCAN ELEKTRON‹K

BURAK TEKNIK

UNAL ELECTRONIC

YUSUF ATES

0 322 234 33 79

0 322 225 12 84

0 322 613 62 63

0 322 231 12 65

0 322 324 50 52

0 242 712 02 25

0 242 722 05 48

0 242 316 17 99

0 242 316 17 99

0 242 322 33 01

0 242 344 23 33

0 326 212 43 45

0 326 615 34 29

0 326 712 91 03

0 324 329 03 00

0 324 326 63 75

0 344 223 46 00

0 424 212 23 72

0 422 324 00 24

0 422 324 21 45

0 533 371 07 87

0 422 325 78 04

0 422 325 79 84

0 436 212 70 66

0 272 512 02 76

0 258 261 80 46

0 232 339 41 43

0 236 232 74 66

0 252 282 25 17

0 252 316 30 70

0 412 235 62 16

0 342 321 63 96

0 342 225 27 27

0 342 215 15 78

0 342 360 86 86

TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN

GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN

Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana

Güzelyal› mah. U¤ur Mumcu bulvar› Tohumcuo¤lu apt. No:10/D Seyhan

Sinan Pafla Mh K›flla Cd No:114/A Yüre¤ir / Adana

Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karfl›s› No:7 Serik / Antalya

Orta Mah. ‹fller Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya

1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4

YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA

Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya

Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya

SÜREYYA HALEFO¤LU CAD.NO:18

UluCami Cad. No:135/C ‹skenderun / Hatay adres kontrol olacak

SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL

BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A

PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL

Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Ar›kan Sitesi B blok No 24/c

KAD‹YE MH.HÜRR‹YET CD.GÖLGEL‹ SK. NO:5/A MERKEZ

M‹LL‹ EGEMERL‹K CAD. ‹LTER SOK. NO:15/1

Fuzuli Cad. Hamiko¤lu Sok. No:8 Merkez / Malatya nasuh› cad atepl› sk no 34/6 merkez

CENG‹Z TOPEL COD. ÜCGEN PO‹LE YANI NO:27

GEVREYOLU ÜZER‹ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ

Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296 ece mah.dinar cad.no:82 / A afyonkarahisar

BARIS CAD NO 24 DENIZLI

8 Sok. 25/G Merkez Bornova / ‹zmir

Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa

CUMHUR‹YET CAD NO:137 ORTACA

K›br›s fiehitleri Cad.Sar›lar Sok. No:18 Bodrum / Mu¤la

Yunus Emre Mah. Kardefllik Cad. Murat 2 Apt. Alt› No:18 Ba¤lar / Diyarbak›r

GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP

Ünald› Mah.Hasipdürri Cad.No:58 —GAZIANTEP MERKEZ

DEGIRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL

BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY

30

Yetkili Servisler

No

Sehir Yetkili Servis Telefon

Adres

62

63

64

65

66

57

58

59

60

67

68

69

51

52

53

55

47

48

49

50

43

44

45

46

39

40

41

42

36

37

38

MARDIN

ANKARA

ANKARA

ANKARA

ANKARA

KAYSERI

KAYSERI

KAYSERI

KONYA

KONYA

BOLU

DUZCE

GIRESUN

GIRESUN

ORDU

ORDU

R‹ZE

TRABZON

BURSA

CANAKKALE

EDIRNE

‹STANBUL

‹STANBUL

‹STANBUL

‹STANBUL

‹STANBUL

‹STANBUL

‹STANBUL

‹STANBUL

‹STANBUL

‹STANBUL

MEHMET BO⁄A

BULUT TEKN‹K LTD. fiT‹.

SAVAS GEDIK

S‹STEM ‹LET‹fi‹M ELEKTRON‹K GIDA TAAH. VE T‹C. LTD. fiT‹.

YILDIZ TEKN‹K AR‹F O⁄UZ KELEfi

AYDIN AKYOL

HAN SO⁄UTMA - ‹BRAH‹M SÖGÜTLÜ

MIZRAK ELEKTRON‹K-MEHMET MIZRAK

BUZDAG BEYAZ ESYA

OZCAN SOGUTMA

ERGÜN RÜZGAR -‹KL‹M ELEKTR‹K - SO⁄UTMA

KUTUP SOGUTMA

ALASKA SOGUTMA

KONFOR SERV‹SL‹K H‹ZMETLER‹- BAHT‹YAR fiAH‹N

YUSUF TEMEL TEKN‹K SO⁄UTMA AEG SERV‹S‹

ZORLU SOGUTMA

CEYLAN ELEK.

MERKEZ SERV‹S-H.TURAN ALEMDA⁄

FARUK YAKUT - YAKUT T‹CARET VE SERV‹S

CAN-KAN ISITMA-SO⁄UTMA S‹STEMLER‹, SERV‹S, MÜHEND‹SL‹K VE T‹CARET L‹M‹TED fi‹RKET‹ LTD. fiT‹.

S‹MGE SO⁄UTMA

ALPER T‹CARET F‹KRET ELF‹DAN

Do¤u Elektronik

ERCAN ELEKTR‹KL‹ ALETLER VE TAfiIMACILIK T‹C. LTD. fiT‹. LTD. fiT‹.

GARANT‹ SERV‹S

KESK‹N SAT‹S VE SERV‹CE

MARIN SOGUTMA

ORHAN GÜRBÜZ

SÜPERGOLD SERV‹S

YES‹LOVA TEKN‹K

YILDIM ELEKTR‹K VE ELEKTRON‹K ALETLER‹ TEKN‹K SER. SAN. LTD. fiT‹.

0 482 312 36 88

0 312 435 98 50

0 312 433 82 82

0 312 442 17 37

0 312 440 97 97

0 352 232 21 26

0 352 235 12 82

0 352 222 65 15

0 332 350 96 02

0 332 236 33 37

0 374 212 12 32

0 380 523 46 04

0 454 216 20 89

0 454 212 17 27

0 452 234 03 50

0 452 324 19 19

0 464 217 92 96

0 462 230 37 44

0 224 711 57 79

0 286 217 61 08

0 284 712 39 03

0 216 472 46 18

0 216 398 60 60

0 212 217 89 44

0 212 427 23 33

0 212 462 97 92

0 216 390 95 90

0 212 369 26 26

0 212 727 24 10

0 212 592 02 92

0 212 611 10 76

SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN

Meflrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 K›z›lay / Ankara

BULBUL DERESI CAD NO 65/B SEYRAN BAGLARI ANKARA

TURON GÜNEfi BULVARI 4.CAD 69.A CANKAYA

SANCAK MAH. C‹DDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA

MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI MESKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCASINAN KAYSERI

Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri

FATIH MAH OGUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASINAN

Tarla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya

Niflantal› Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya

KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU

Gaziantep Cad. Ç›nlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce

Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun

HACI S‹YAM MAH.‹NÖNÜ CADDER‹ NO:31/B s›r›n evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu

L‹SELER MAHALLES‹ DE⁄‹RMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/

PALARDÖKER CAD. NO:3

Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon

KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 ‹NEGÖL

Cevatpafla Mah. ‹nönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale

‹spat Cami Mah. Kurtulufl Cad. No:27/A Keflan / Edirne

35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR

Fatih Bulvar› fien Caddesi No:7 Sultanbeyli

SAL‹H TOZAR SK. ÖZDENIR APT. NO:19/1A MECIDIYEKOY

AL‹BEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP

N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEfiTEPE MAH.A⁄RI SOK. 12/1 GÜNGÖREN

AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDIK

SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA

ATATÜRK CADDES‹ NO:10 SILIVRI

YEfi‹LOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK

KAZM KARABEK‹R MCH.2.SOK ESENLER

31

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı

No:14 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360

Okmeydanı /Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG ElectronicsTianjinAppliance Co., Ltd.

XingDian Road, Bei Chen Qu ,

Tianjin, China

Pos code : 300402

Tel : 86-22-26903049

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement