Samsung SVS-5E storage enclosure
KULLANICI KILAVUZU
MİKRODALGA FIRIN
LÜTFEN ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU KULLANICI KILAVUZUNUN TAMAMINI OKUYUN.
MB3941C
P/No. : MFL67468401
ÇA⁄RI MERKEZ‹ : 444 6 543 (LGE)
www.lg.com
Al›nacak önlemler
Olas› bir afl›r› mikrodalga enerjisine maruz kalmaktan sak›nmak için al›nacak önlemler.
Kapak düzene¤inin içerisine yerlefltirilmifl güvenlik kilitleri dolay›s›yla, kapak
aç›k iken f›r›n›n›z› çal›flt›ramazs›n›z. Bu güvenlik kilitleri, mikrodalga
enerjinin zararl› etkilerine maruz kalmaya neden olabilece¤inden, kapak
aç›k oldu¤unda herhangi bir piflirme faaliyetini otomatik olarak devre d›fl›
eder.
Güvenlik kilitlerinin kurcalanmamas› önemlidir.
Mikrodalga f›r›n›n›zda çorba, soslar ve içeceklerinizi ›s›t›rken, kabarc›klanma
belirtisi olmadan, gecikmifl bir ani kaynama bafllayabilir. Bu, s›cak s›v›n›n
aniden taflmas› ile sonuçlanabilir. Bu olas›l›¤› önlemek için, afla¤›daki
ad›mlar izlenmelidir:
F›r›n›n ön yüzü ile kapa¤› aras›na herhangi bir nesne yerlefltirmeyiniz ya da
s›zd›rmaz yüzeyler üzerinde yiyecek ya da temizlik maddesi kalmas›na izin
vermeyiniz.
2 Afl›r› ›s›tmay›n›z.
1 Dar a¤›zl› düz kenarlar› olan kaplar kullanmaktan kaç›n›n›z.
3 F›r›n içerisine kab› koymadan önce ve ›s›tma süresinin yar›s›nda kap
içerisindeki s›v›y› kar›flt›r›n›z.
E¤er hasar görmüfl ise f›r›n›n›z› çal›flt›rmay›n›z. F›r›n kapa¤›n›n düzgün bir
flekilde kapanmas› ve afla¤›daki k›s›mlarda bir hasar olmamas› bilhassa
önemlidir: (1) kap› (e¤rilik), (2) mentefleler ve kilitleme dili (k›r›k ya da
gevflemifl), (3) kap› s›zd›rmazlar› ve s›zd›rmaz yüzeyler.
F›r›n›n›z nitelikli servis personeli d›fl›nda herhangi bir kifli taraf›ndan
ayarlanmamal› veya onar›lmamal›d›r.
4 Is›tma sonras›nda, k›sa bir süre f›r›n›n içerisinde kalmas›n› sa¤lay›n›z,
kar›flt›r›n›z veya tekrar dikkatli bir flekilde çalkalay›n›z (bilhassa beslenme
flifleleri ve bebek mamas› kavanozlar›n›n içerisindekiler aç›s›ndan) ve
yanmalardan sak›nmak için tüketmeden önce bunlar›n s›cakl›klar›n›
(bilhassa beslenme flifleleri ve bebek mamas› kavanozlar›n›n
içerisindekileri) kontrol ediniz. Kab› tutarken dikkatli olunuz.
Uyar›
Uyar›
G›dalar›n mikrodalgada piflirilmesi sonras›nda biraz
bekllemesini sa¤lay›n›z, bunlar› tüketmeden önce
s›cakl›klar›n› kontrol ediniz. Bilhassa beslenme fliflelleri
ve bebek mamas› kavanozlar›n›n içindekiler.
Afl›r› piflirme, GIDA’n›n tutuflmas› ve dolay›s›yla
f›r›n›n›zda hasar ile neticelenebilece¤inden, piflirrme
süreleri konusunda lütfen emin olunuz.
2
İçindekiler
Mikrodalga Fırınının Çalışması
Mikrodalgalar, radyo ve televizyon dalgalarına ve sıradan güneş ışığına
benzer bir enerji şeklidir. Mikrodalgalar, normal olarak atmosfer içerisinde
ilerlerken dışarıya doğru yayılırlar ve herhangi bir etki göstermeksizin
kaybolurlar. Ancak mikrodalga fırınlarda, mikrodalgalardaki enerjiyi
kullanmak üzere tasarlanmış bir magnetron bulunur. Magnetron tüpüne
tedarik edilen elektrik, mikrodalga enerji üretilmesinde kullanılır.
Bu mikrodalgalar, fırının içerisindeki açıklıktan pişirme alanına girerler.
Fırının tabanına döner bir tabla veya tepsi yerleştirilmiştir. Mikrodalgalar,
fırının metal duvarlarından geçemezler, fakat cam, porselen ve kâğıt gibi
mikrodalgada kullanılmaları güvenli tabakların yapılmış olduğu
malzemelerin içerisine sızabilirler.
Mikrodalgalar her ne kadar pişirme kapları ısınan yiyeceğin ürettiği
sıcaklıktan dolayı ısınsalar da kabın kendisini ısıtmazlar.
Çok güvenli bir cihaz
Mikrodalga fırınınız, tüm ev aletleri içerisinde
en güvenli olanlarından biridir. Kapak açıldığındda,
fırın mikrodalga üretimini otomatik olarak keser.
Mikrodalga enerjisi, gıdayı yediğinizden size
zarar verecek herhangi bir “kalıntı” enerji
bırakmayacak şekilde, yiyeceğin içerisine girdiğinde
tümüyle ısıya dönüştürülür.
3
2
3
4~5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ~ 15
16 ~ 17
18 ~ 19
Alınacak önlemler __________________________________
İçindekiler ________________________________________
Ambalajın açılması ve Kurulum _______________________
Saatin Ayarlanması _________________________________
Çocuk Kilidi _______________________________________
Mikro Enerji ile Pişirme ______________________________
Mikro Enerji Düzeyi _________________________________
İki Aşamalı Pişirme __________________________________
Hızlı Başlatma ______________________________________
Izgara Pişirmesi ___________________________________
Kombine Pişirme _________________________________
Otomatik Pişirme ___________________________________
Otomatik Çözünme _________________________________
ÇABUK Çözme _____________________________________
Daha fazla veya daha az pişirme _____________
Isıtma veya Tekrar Isıtma Rehberi ______________________
Önemli güvenlik talimatları ___________________________
Mikrodalga fırında kullanım için güvenli Ev gereçleri ______
Yiyecek özellikleri ve Mikrodalgada pişirme _____________
Sorular ve Yanıtlar __________________________________
Fiş Bağlantı Bilgileri /Teknik Özellikler __________________
21
22 ~ 23
24
25 ~ 26
27
28
Faydali Bilgiler
Yetkili Servisler
29
30 ~ 31
20
Ambalaj›n aç›lmas› ve
Kurulum
Bu iki sayfadaki temel ad›mlar› takip ederek, f›r›n›n›z›n düzgün olarak çal›flt›¤›n› h›zl› bir
flekilde gözden geçirebileceksiniz. Lütfen, f›r›n›n›z›n kurulaca¤› yer hakk›nda yard›mc›
rehber bilgilere özel bir itina gösteriniz. F›r›n›n›z›n ambalaj›n› açarken, tüm aksesuar ve
paketleri d›flar›ya ç›kard›¤›n›zdan emin olunuz. Teslimat esnas›nda f›r›n›n›z›n hasar
görmedi¤inden emin olmak için kontrol ediniz.
F›r›n›n›z› tercihinize göre 85 cm.den daha yüksek düz bir yere
yerlefltiriniz ve uygun bir havaland›rma aç›s›ndan üst k›s›mdan
en az›ndan 30 cm ve arka taraf›ndan 10 cm aç›kl›k b›rak›ld›¤›ndan emin
olunuz. F›r›n›n ön k›sm›, tak›lmay› önlemek üzere yüzeyin kenar›ndan en
az›ndan 8 cm içeride olmal›d›r.
F›r›n›n üst ya da yan taraf›nda bir ç›k›fl (egzoz) aç›kl›¤› bulunmaktad›r.
Aç›kl›¤›n kapat›lmas› f›r›nda hasara yol açabilir.
F›r›n›n›z›n ambalaj›n› sökünüz ve düz bir zemin üzerine
yerlefltiriniz.
RAF
CAM TEPS‹
BU FIRIN T‹CAR‹ YEMEK H‹ZMETLER‹ AMAÇLI KULLANILMAMALIDIR.
DÖNER D‹SK
4
DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine
bas›n›z ve piflirme süresini 30 saniye olarak
ayarlamak üzere BAfiLA (START) dü¤mesine bir kez
bas›n›z.
F›r›n›n›z› standart bir ev elektrik prizine tak›n›z. F›r›n›n›z›n prize tak›l› tek cihaz oldu¤undan emin olunuz. E¤er f›r›n›n›z
düzgün bir flekilde çal›flmaz ise, prizden ç›kart›n›z ve sonra prize tekrar tak›n›z.
KAPAK KOLUNU çekerek f›r›n›n›z›n kapa¤›n› aç›n›z. DÖNER D‹SK f›r›n›n içerisine yerlefltiriniz ve bunun üzerine
CAM TEPS‹’yi yerlefltiriniz.
SAN‹YE
GÖSTERGE (DISPLAY), 30 saniyeden geriye do¤ru
saymaya bafllar. 0’a ulafl›ld›¤›nda, B‹P sesleri iflitilir. F›r›n›n
kapa¤›n› aç›n›z ve suyun s›cakl›¤›n› test ediniz. E¤er f›r›n›n›z çal›fl›yorsa, su
›l›k olmal›d›r. Kab› d›flar›ya al›rken dikkatli olunuz, s›cak
olabilir.
Mikrodalga aç›s›ndan güvenli bir kab› 300 ml (1/2
pint) kadar su ile doldurunuz. CAM TEPS‹ üzerine yerlefltiriniz ve f›r›n›n kapa¤›n› kapat›n›z. E¤er ne tür bir kap kullanaca¤›n›z konusunda flüpheleriniz varsa, sayfa 24 ’ye baflvurunuz.
5
Saatin
Ayarlanmas›
Saati 12 saat veya 24 saat düzeninde seçebilirsiniz.
Afla¤›daki örnekte, size 24 saatlik düzende 14:35 için saatin nas›l ayarlanaca¤›n› gösterece¤im
F›r›n›n›z›n tüm ambalajlar›n› ç›kard›¤›n›zdan emin olunuz.
F›r›n›n›z› bu kitapç›kta daha önce aç›kland›¤› gibi düzgün bir flekilde
kurdu¤unuzdan emin olunuz.
DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.
F›r›n›n›z ilk kez prize tak›ld›¤›nda veya
bir elektrik kesilmesi sonras›nda tekrar
enerji geldi¤inde, göstergede bir ‘0’
simgesi görünür; saati s›f›rlaman›z
gerekecektir.
E¤er saatte (ya da göstergede) herhangi
tuhaf simgeler görünüyorsa, fifli elektrik
prizinden ç›kart›n›z, tekrar tak›n›z ve
saati s›f›rlay›n›z.
Saat ayarı sırasında ekran yanıp sönecektir.
Saat ayarlandıktan sonra yanıp sönme
bitecektir.
SAAT (CLOCK) dü¤mesine bir kez bas›n›z.
(E¤er farkl› bir seçenek kullanmak isterseniz, SAAT dü¤mesine bir kez
daha bas›n›z. E¤er saatin ayarlanmas› sonras›nda farkl› bir seçene¤e
de¤ifltirmek isterseniz, fifli tekrar ç›kartmak ve takmak zorundas›n›z.)
1 0 d a k . tuşuna on beş kere basınız.
1 d a k . tuşuna üç kere basınız.
1 0 s n . tuşuna beş kere basınız.
SAAT (CLOCK) (ya da BAfiLA (START) dü¤mesine bas›n›z.
Saat böylece saymaya bafllar.
6
Çocuk
Kilidi
DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.
F›r›n›n›z, f›r›n›n kazara çal›flt›r›lmas›n›
önleyen bir güvenlik özelli¤ine sahiptir.
Çocuk kilidi bir kez ayarland›¤›nda, bir
daha hiçbir fonksiyonu kullanamazs›n›z
ve hiçbir piflirme gerçeklefltirilemez.
Bununla birlikte, çocu¤unuz f›r›n›n
kapa¤›n› yine de açabilir.
Göstergede “L” görününceye ve B‹P sesi iflitilinceye dek DUR/S‹L
(STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
ÇOCUK K‹L‹D‹ böylece ayarlanm›fl olur.
Göstergede görünen saat gözden kaybolur fakat birkaç saniye sonra
tekrar göstergede görünmeye bafllar.
E¤er herhangi bir dü¤meye bas›l›rsa, göstergede tekrar “L” görünür.
ÇOCUK K‹L‹D‹’ni (CHILD LOCK) iptal etmek için, “L” gözden
kayboluncaya dek DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z
ve bas›l› tutunuz.
Serbest b›rak›ld›¤›nda B‹P sesini iflitirsiniz.
7
Mikro Enerji ile
Piflirme
Afla¤›daki örnekte, size 5 dakika ve 30 saniye içinde %80 güçle baz› yiyeceklerin nas›l piflirilece¤ini gösterece¤im.
F›r›n›n›z› bu kitapç›kta daha önce aç›kland›¤› gibi düzgün bir flekilde
kurdu¤unuzdan emin olunuz.
DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.
F›r›n›n›z befl çeflit mikrodalga Enerji
ayar›na sahiptir.
ENERJ‹
%
Güç Ç›k›fl›
YÜKSEK
MAKS
% 100
700 W
ORTA
YÜKSEK
% 80
560 W
ORTA
% 60
420 W
DEFROST
(BUZ ÇÖZME)
ORTA DÜfiÜK
% 40
280 W
DÜfiÜK
% 20
140 W
%80 güç seçmek için
dü¤mesine iki kez bas›n›z.
1dak. tuşuna beş kere basınız.
10sn. tuşuna üç kere basınız.
BAfiLA (START) dü¤mesine bas›n›z.
Pişirme tamamlandıktan sonra bitiş ikaz sesi beş
dakika boyunca, dakikada bir kere kapak açılana
kadar duyulacaktır.
8
Mikro Enerji
Düzeyi
Mikrodalga f›r›n›n›z, size azami esneklik ve piflirme denetimi verecek flekilde 5 enerji düzeyi ile
donat›lm›flt›r. Afla¤›daki tabloda, yiyecek örnekleri ve bunlar için bu mikrodalga f›r›n›n›n kullan›lmas›
aç›s›ndan tavsiye edilen piflirme gücü düzeyleri gösterilmektedir.
GÜÇ DÜZEYİ
KULLANIMI
GÜÇ DÜZEYİ (%)
GÜÇ ÇIKIşI
% 100
700 W
* Tüm tekrar ›s›tmalar
* Et biftek ve tavuk türü
* Mantar ve kabuklu deniz mahsullerinin
piflirilmesi
* Peynir ve yumurta içeren yiyeceklerin
piflirilmesi
% 80
560 W
ORTA
*
*
*
*
% 60
420 W
DEFROST
(BUZ
Z ÇÖZME)
ORTA DÜfiÜK
* Tüm donmufl ürün çözülmeleri
* Tereya¤› ve çikolata eritilmesi
* Daha az nazik kesimli et piflirilmesi
% 40
280 W
DÜfiÜK
* Tereya¤› ve peynir yumuflat›lmas›
* Dondurma yumuflat›lmas›
* Mayal› hamur kabart›lmas›
% 20
140 W
YÜKSEK
MAKS
* Su Kaynatma
* Kahverengi dana k›yma
* Kümes hayvanlar›, bal›k, sebzelerin
piflirilmesi
* Nazik kesimli et piflirilmesi
ORTA YÜKSEK
Pasta ve çöreklerin piflirilmesi
Yumurta haz›rlanmas›
Kremalar›n haz›rlanmas›
Pilav, çorba haz›rlanmas›
9
İki Aşamalı
Pişirme
Takip eden örnekte size bazı yemeklerin iki aşamada nasıl pişirileceğini göstereceğim. İlk aşamada
YÜKSEK 11 dakika pişirimden sonra 280’ta 35 dakika pişecektir.
DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.
İki aşamalı pişirim sürecinde fırın kapağı
açılarak yemek kontrol edilebilir.
Fırın kapağını kapattıktan sonra BAŞLAT
düğmesine tekrar basarak pişirme işlemine
devam edebilirsiniz.
Birinci aşama sonunda bir bip sesi
duyulacak ve ikinci aşamaya geçilecektir.
Programı sıfırlamak isterseniz
DUR/S‹L düğmesine iki kez
basabilirsiniz.
Bu yöntem ile yemeğinizin üstünü
kızartabilir ve gevrek hale getirebilirsiniz.
Aşama için güç ve pişirme süresini ayarlayın.
(Bu adımı YÜKSEK seçildiğinde atlayabilirsiniz).
düğmesine bir kez basarak YÜKSEK seçeneğini seçin.
10dak. tuşuna bir kere basınız.
1dak. tuşuna bir kere basınız.
Aşama için güç ve pişirme süresini ayarlayın.
düğmesine dört kez basarak 280’ı seçin.
10dak. tuşuna üç kere basınız.
1dak. tuşuna beş kere basınız.
BAŞLA basın.
10
Afla¤›daki örnekte, size yüksek güçte 2 dakikal›k bir piflirmenin nas›l ayarlanaca¤›n› gösterece¤im.
DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.
HIZLI BAfiLATMA özelli¤i, BAfiLA
(START) dü¤mesine bir dokunma ile
YÜKSEK güçte piflirmek üzere 30 saniye
aral›klar için ayar yapman›za olanak
verir.
YÜKSEK (HIGH) güç düzeyinde 2 dakikay› seçmek için BAfiLA(START)
dü¤mesine dört kez bas›n›z. F›r›n›n›z, dördüncü kez basmay›
tamamlamadan önce çal›flmaya bafllar.
11
H›zl›
Bafllatma
Izgara
Piflirmesi
Afla¤›daki örnekte, size baz› yiyeceklerin 12 dakika ve 30 saniye içinde piflirilmesi için ›zgaran›n nas›l
kullan›laca¤›n› gösterece¤im.
DUR/S‹L (STOP/CLEAR) tufluna bas›n›z.
Izgara (Grill) dü¤mesine bas›n›z.
10dak. tuşuna bir kere basınız.
1dak. tuşuna iki kere basınız.
10sn. tuşuna üç kere basınız.
BAfiLA (START) dü¤mesine bas›n›z.
Kombine
Pişirme
Aşağıdaki örnekte, fırınınızı kombine modu Co-3’te 25 dakika pişirme süresi için nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim.
DUR/S‹L (STOP/CLEAR) tufluna bas›n›z.
tuşuna üç kere basınız.
Fırınınızın kombine pişirme özelliği
bulunmaktadır ve bu özellik size ısıtıcı
fırın ve mikro dalga ile aynı anda veya
birbirini takip eden süreçlerde yemek
pişirme olanağını sunmaktadır.
Bunun anlamı, yemek pişirmek için
daha az süreye ihtiyaç duyacaksınız.
Üst ısıtıcılar yemeğinizin üst yüzeyini
kızartırken, mikro dalga yemeğin içini
pişirecektir. Buna ilave olarak, fırında
ön ısıtma işlemine gerek olmayacaktır.
10dak. tuşuna iki kere basınız.
1dak. tuşuna beş kere basınız.
BAŞLA basın.
Fırından yemeği çıkarırken yemek kabı çok sıcak olacağından
dikkatli olun!
Kombine Pişirme Modu
KATEGORİ
MİKRO GÜCÜ (%)
ISITICI GÜCÜ (%)
Co-1
25
75
Co-2
Co-3
45
65
55
35
13
Otomatik
Pişirme
Şimdiki örnekte 0,5kg kumpirlik patatesi nasıl pişireceğinizi göreceksiniz.
DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.
Otomatik Pişirme size en sevdiğiniz
yemekleri, yemek tipini ve yemeğin
ağırlığını belirttiğinizde kolaylıkla
pişirmenize yardımcı olur.
Kategori
OTOMATİK PİŞİRME tuşuna bir kere basınız.
Ekranda “Ac-1” yazısı gözükecektir.
Düğmesine basın
Otomatik Pişirme
Kumpir
kez
Taze Sebze
kez
Ağırlığı istenilen miktara göre ayarlayınız.
0,5 kg’a ayarlamak için + tuşuna 5 kere basınız.
kez
kez
kez
BAŞLA basın.
kez
14
GIDA
KATEGORİSİ
AĞIRLIK
LİMİTİ
ALETLER
GIDA ISISI
TALİMATLAR
Kumpir
0,1 ~ 1,0 kg
Mikro dalga
güvenli kase
Oda
170 - 200 gram ağırlığında, orta büyüklükte patatesleri seçin.
Patatesleri yıkayın ve kurutun. Çatalı birkaç kez patatesin değişik yerlerine
batırın. Patatesleri döner cam tepsi üzerine yerleştirin. Ağırlık kısmını ayarlayıp
başlat düğmesine basın. Piştikten sonra patatesleri fırından çıkarın.
Üzerine alüminyum folyo örterek 5 dakika bekletin.
Taze Sebze
0,2 ~ 0,8 kg
Mikro dalga
güvenli kase
Oda
Sebzeleri mikro dalga güvenli kasenin içine yerleştirin. Su ilave edin.
Üzerini örtün. Pişirdikten sonra karıştırın ve 2 dakika bekletin.
Su ölçüsünü sebze miktarına göre ayarlayın.
** 0,2kg – 0,4kg : 2 Çorba kaşığı
** 0.5kg – 0.8kg : 4 Çorba kaşığı
0,2 ~ 0,8 kg
Mikro dalga
güvenli kase
Donmuş
Sebzeleri mikro dalga güvenli kasenin içine yerleştirin. Su ilave edin.
Üzerini örtün. Pişirdikten sonra karıştırın ve 2 dakika bekletin.
Su ölçüsünü sebze miktarına göre ayarlayın.
** 0,2kg – 0,4kg : 2 Çorba kaşığı
** 0.5kg – 0.8kg : 4 Çorba kaşığı
0,2 ~ 0,4 kg
Raf
Buzdolabından
çıkmış
Sebze
Donmuş
Pizza
0,2 ~ 0,4 kg
Donmuş
ı
Donmuş patatesleri mikrodalgada kullanılmaya uygun bir kaba yayın.
En iyi sonucu almak için tek sıra diziniz.
Pişirme işlemi bittikten sonra fırından çıkarıp1-2 dakika piş irin.
0,2 ~ 0,8 kg
Buzdolabından
çıkmış
Tavuğun derisini yıkayıp, kurutun.
Tavuk butlarına erimiş margarine veya terayağı sürün.
Metal tepsi üzerinde alt rafa yerleştirin.
İkaz sesi geldiğinde yemeği ters çevirin
Pişirmeye devam etmek için Başla/Start tuşuna basın.
Pişirme tamamlandıktan sonra tavuğu2-5 dakika folyo ile kaplayıp bekleyiniz.
15
Otomatik
Çözünme
Yiyeceklerin sıcaklık ve yoğunlukları farklılıklar gösterir, pişirmenin başlatılması öncesinde yiyeceğin gözden geçirilmesini
öneriyorum. Etin ve tavuğun büyük eklemlerine özellikle dikkat ediniz, bazı yiyecekler pişirme öncesinde tamamen
çözülmemiş olabilir. EKMEK (BREAD) programı, francala ve küçük somunlar gibi küçük parçaların çözülmesi için uygundur.
Bunlar, çözülmenin merkeze kadar işleyebilmesi için belirli bir süre geçmesini gerektirir.
Aflağıdaki örnekte, 1.4 kg bir donmuş tavuğun nasıl çözüleceğini size göstereceğim.
DUR/SiL (STOP/CLEAR) düğmesine basınız.
Buzunu çözeceğiniz yiyeceği tartınız. Herhangi bir metalik parça veya ambalaj
malzemelerinin çıkartıldığından emin olunuz; daha sonra, yiyeceği fırınınızın
içerisine yerleştiriniz ve fırın kapağını kapatınız.
Otomatik Çözünme (Auto defrost) düğmesine iki kez basarak
Beyaz Et (Poultry) için çözünme programını belirleyin.
Fırınınız dört çeşit mikrodalga buz çözme
ayarına sahiptir: - Et(Meat), Beyaz Et (Poultry) , Ekranda “dEF2” yazısı gözükecektir.
Balik(Fish) ve Ekmek(Bread); her bir defrost
kategorisi için farklı güç ayarları mevcuttur.
Otomatik Çözünme (Auto defrost)
düğmesine tekrarlı bir şekilde basılması ile
farklı bir ayar seçilir.
Kategori
Çözmek istediğiniz gıda malzemesinin ağırlığını girin.
1,4 kg’a ayarlamak için + tuşuna 14 kere basınız.
Düğmesine Basın
Otomatik Çözünme
Et
kez
Beyaz Et
kez
Balik
kez
Ekmek
kez
BAŞLA (START) düğmesine basınız.
Buz çözme esnasında “BiP” sesi işitilir, tam bu noktada fırın kapağını açınız, yiyeceği ters yüz ediniz ve düzgün
çözülmesini sağlamak için birbirinden ayırınız. Çözülmüş olan kısımları alınız ya da yavaş çözülmelerine yardımcı
olmak üzere bunları perdeleyiniz. Gözden geçirdikten sonra, fırın kapağını kapatınız ve çözülmeyi yeniden
başlatmak için BAŞLA (START) düğmesine basınız.
Kapağı açılmadıkça, (bip sesi işitildiğinde bile) fırınınız buz çözme işini durdurmaz.
16
OTOMATİK AĞIRLIK ÇÖZDÜRME REHBERİ
* Buzu çözülecek olan yiyecek, mikrodalga açısından güvenli uygun bir kap içerisinde olmalı ve dönerli cam tabla üzerine üstü örtülmeden yerleştirilmelidir.
* Eğer gerekiyorsa, et ya da tavuğun küçük kısımlarını düz alüminyum folyo parçacıkları ile perdeleyiniz. Böyle yapılması, çözülme esnasında ince sahaların
ısınmasını önler. Folyonun fırın duvarlarına temas etmediğinden emin olunuz.
* Kıyılmış et veya pirzola gibi maddeleri mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde birbirinden ayırınız.
BiP sesi işitildiğinde, bu noktada, yiyeceği mikrodalga fırından çıkartınız ve yiyeceği ters çeviriniz ve mikrodalga fırına tekrar yerleştiriniz. Devam etmek
için Başlat basınız. Programın sonunda, yiyeceği mikrodalga fırından çıkartınız, folyo ile örtünüz ve tümüyle çözülünceye dek beklemeye bırakınız.
Tümüyle çözülmesi için, örneğin etin eklemleri ve bütün tavuk, pişirme öncesinde en az 1 saat BEKLETİLMELİDİR.
Kategori
Et
Beyaz Et
Balik
Ağirlik limiti
Aletler
0.1 ~ 4.0 kg
Mikro dalga fırın
gereci (Düz tabak)
Yiyecek
Et
Kıyma, dilimlenmiş et, kuşbaşı, bonfile, çömlek kebabı, but, hamburger , Kuzu pirzola, sarma et, sosis,
külbastı (2cm).
Bip sesi işitildiğinde yiyeceği ters yüz ediniz.
Buzu çözüldükten sonra, 5-15 dakika beklemeye bırakınız.
Beyaz Et
Tam tavuk, but, göğüz, hindi göğüs (2.0 kg altında).
Bip sesi işitildiğinde yiyeceği ters yüz ediniz.
Buzu çözüldükten sonra, 20-30 dakika beklemeye bırakınız.
Balik
Fileto, biftek, tam balık, deniz ürünleri.
Bip sesi işitildiğinde yiyeceği ters yüz ediniz.
Buzu çözüldükten sonra, 10-20 dakika beklemeye bırakınız.
Ekmek
0.1 ~ 0.5 kg
Kağıt havlu
veya düz tabak
Dilim ekmek, hamburger ekmeği, baget, vb.
Dilimleri birbirinden ayırın kağıt havlu veya düz tabak üzerine yerleştirin.
Bip sesi işitildiğinde yiyeceği ters yüz ediniz.
Buzu çözüldükten sonra, 1-2 dakika beklemeye bırakınız.
17
ÇABUK
Çözme
Bu fonksiyonu sadece 0,5 kg kadar Kıymayı çok hızlı bir şekilde çözmek için kullanınız. Bu, çözülmenin merkeze kadar
iflleyebilmesi için belirli bir süre geçmesini gerektirir. Aşağıdakiörnekte, 0.5 kg’lık donmuş bir kıymanın nasıl çözüleceği
size gösterilecektir.
DUR/SiL (STOP/CLEAR) düğmesine basınız.
Buzunu çözeceğiniz yiyeceği tartınız. Herhangi bir metalik parça veya ambalaj
malzemelerinin çıkartıldığından emin olunuz; daha sonra, yiyeceği fırınınızın
içerisine yerleştiriniz ve fırın kapağını kapatınız.
Fırınınız, bir mikrodalga hızlı
buz çözme ayarına Et (Meat)
sahiptir.
(Quick Defrost) düğmesine basın.
Fırın otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
Buz çözme esnasında “BiP” sesi işitilir, tam bu noktada fırın kapağını açınız, yiyeceği ters yüz ediniz ve düzgün
çözülmesini sağlamak için birbirinden ayırınız. Çözülmüş olan kısımları alınız ya da yavaş çözülmelerine yardımcı
olmak üzere bunları perdeleyiniz. Gözden geçirdikten sonra, fırın kapağını kapatınız ve çözülmeyi yeniden
başlatmak için BAŞLA (START) düğmesine basınız.
Kapağı açılmadıkça, (bip sesi işitildiğinde bile) fırınınız buz çözme işini durdurmaz.
18
OTOMATİK AĞIRLIK ÇÖZDÜRME REHBERİ
Eti tamamen paketleme malzemesinden çıkarın. Kıymayı mikro dalga güvenli bir tabağın üzerine koyun.
Biip sesi geldiğinde tabağı fırından çıkarın, kıymayı çevirin ve tekrar fırına yerleştirin. Başlatma düğmesine basarak devam edin.
Programın bitmesi ile birlikte, kıymayı mikro dalga fırından çıkarın ve üzerini folyo ile örterek 5-15 dakika veya tamamen çözülünceye kadar bekletin.
Kategori
Kıyma
Ağirlik limiti
Aletler
0.5 kg
Mikro dalga fırın
gereci (Düz tabak)
Tal¡matlar
Bip sesi işitildiğinde yiyeceği ters yüz ediniz.
Buzu çözüldükten sonra, 5-15 dakika beklemeye bırakınız.
19
D a h a fa z la v e y a d a h a a z p iş ir m e
Şimdiki örnekte Otomatik Pişirme programlarının
süresinin nasıl değiştirildiğini göreceksiniz.
DUR/SiL (STOP/CLEAR) düğmesine basınız.
Eğer yemeğiniz Otomatik Pişirme
şiyorsa
programlarında fazla veya az piş
süreyi +/- tuşlarına basarak
azaltabilir veya arttırabilirsiniz.
Otomatik Pişirme programını ayarlayınız.
(Yiyeceğin ağırlığını seçiniz.)
BAŞLA (START) düğmesine basınız.
Normal pişirme sırasında
+/- tuşlarına basarak süreyi istediğiniz
zaman arttırabilirsiniz. Pişirme
işlemini durdurmanıza gerek yoktur.
+ tuşuna basınız
Her bastığınızda pişirme süresi 10 saniye artacaktır.
- tuşuna basınız.
Her bastığınızda pişirme süresi 10 saniye artacaktır.
20
Mikro dalga içerisinde başarılı olarak ısıtma veya yeniden ısıtma için takip edilmesi gereken birkaç adım bulunmaktadır.
Tekrar ısıtma için, ısıtılacak gıdayı tartarak miktarını belirleyin. En iyi sonucu almak için gıdayı daire şeklinde düzenleyin.
Oda sıcaklığında bulunan gıda, buzdolabından çıkan gıdaya göre daha hızlı ısınacaktır. Konserve kutusu içerisindeki
yiyecekler kutularından çıkarılarak mikro dalga içine konabilir kaselere konmalıdır. Gıda mikro dalga fırına uygun bir kapak
veya hava deliği olan bir plastik film ile örtüldüğü takdirde her yeri eşit olarak ısınacaktır. Kapağı açarken veya çıkarırken
buhar yanığına maruz kalmamak için dikkat edilmesi gerekmektedir. Pişirilmiş gıdaların tekrar ısıtılması için aşağıdaki
tabloya bakabilirsiniz.
Obje
Dilimlenmiş et
3 dilim
(0.5 cm kalınlıkta)
Pişirme süresi
(en fazla)
1~2 dakika
Dilimlenmiş eti mikro dalga fırına konabilir tabak
üzerine yerleştirin. Plastik fіlm ile üstünü örtün hava
için açıklık bulunsun.
¥Not: Et veya değişik soslar etin sulu kalmasını sağlar.
2~3 dakika
3~31/2 dakika
Balık fileto
(170-230 gram)
1~2 dakika
Balığı mikro dalga fırına konabilir tabak üzerine
yerleştirin. Plastik fіlm ile üstünü örtün hava için
açıklık bulunsun.
4~6 dakika
Lazanyayı mikro dalga fırına konabilir tabak üzerine
yerleştirin. Plastik fіlm ile üstünü örtün hava için
açıklık bulunsun.
Lazanya
1 kişilik (300 gram)
Fırın tabağı
1 bardak
4 bardak
Fırın tabağı
Krema veya peynir
1 bardak
4 bardak
Kıymalı yemek veya
mangalda biftek
1 sandviç
(1/2 bardak et iç
malzemesi) sandviç
ekmeksiz
11/2~3 dakika
41/2~7dakika
1~21/2 dakika
31/2~6 dakika
1~21/2 dakika
Obje
Özel Talimatlar
Tavuk parçaları
1 adet göğüs
1 but
Isıtma veya Tekrar Isıtma
Rehberi
Tavuk parçalarını mikro dalga fırına konabilir tabak
üzerine yerleştirin. Plastik fіlm ile üstünü örtün hava
için açıklık bulunsun.
Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir
payreks içinde PİŞİRİN.
Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.
Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir
payreks içinde PİŞİRİN.
Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.
21/2~31/2dakika
6~9 dakika
Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir
payreks içinde PİŞİRİN.
Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.
Kuru fasulye
1 bardak
11/2~3 dakika
Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir
payreks içinde PİŞİRİN.
Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.
Soslu raviyoli veya
makarna
1 bardak
4 bardak
21/2~4 dakika
71/2~11dakika
Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir
payreks içinde PİŞİRİN.
Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.
Pirinç
1 bardak
4 bardak
1~11/2 dakika
31/2~5 dakika
Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir
payreks içinde PİŞİRİN.
Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.
Sandviç ekmeği
1 rulo
15~30 saniye
Kağıt havluya sarın ve cam tepsi üzerine koyun.
11/2~21/2 dakika
31/2~51/2 dakika
Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir
payreks içinde PİŞİRİN.
Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.
Çorba
1 kişilik (230 gram)
21
Özel Talimatlar
Püre
1 bardak
4 bardak
Sebzeler
1 bardak
4 bardak
İç malzemesini ve sandviç ekmeğini ayrıca ısıtın.
Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir
payreks içinde PİŞİRİN.
Bir kere karıştırın. Sandviç ekmeğini aşağıdaki
tabloda gösterildiği gibi ısıtın.
Pişirme süresi
(en fazla)
11/2~2 dakika
Üzeri kapalı mikro dalga fırın için uygun bir
payreks içinde PİŞİRİN.
Pişirme süresinin yarısına gelindiğinde karıştırın.
Önemli güvenlik talimatlar›
UYARI
Dikkatlice okuyunuz ve daha sonra baflvurmak
üzere saklay›n›z.
1.
Kapak, kumanda panosu, emniyet kilitleri veya f›r›n›n herhangi di¤er bir
parças›n› kurcalamaya, üzerinde onar›m ya da ayarlama yapmaya
kalk›flmay›n›z. Mikrodalga enerjisine maruz kalma durumuna karfl› koruma
sa¤layan herhangi bir kapa¤›n sökülmesini de kapsayan bir servis ya da
onar›m faaliyeti gerçeklefltirilmesi, herkes için tehlikelidir. Onar›mlar, ancak
nitelikli servis teknisyeni taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
2.
F›r›n› bofl iken çal›flt›rmay›n›z. Kullan›lmad›¤› zaman f›r›n›n içerisinde bir
bardak su b›rakmak en iyisidir. E¤er f›r›n kazara çal›flt›r›l›rsa bu su tüm
mikrodalga enerjisini güvenli bir flekilde emecektir.
3.
F›r›n› nem alma amac›yla kullanmay›n›z. Güvenlikle ilgili ciddi bir hasara
neden olabilir (örne¤in, mikrodalga f›r›n›n ›slak gazeteler, bezler, oyuncaklar
veya tafl›nabilir elektrikli ayg›tlar vs. ile birlikte çal›flt›r›lmas›).
4.
Piflirmekte oldu¤unuz yiyece¤in talimatlar›nda yer almad›¤› sürece, yiyece¤i
k⤛t havlulara sarmay›n›z.
5.
Piflirme için k⤛t havlular yerine gazete k⤛d› kullanmay›n›z.
6.
Ahflap kaplar kullanmay›n›z. Is›n›p tutuflabilirler. ‹çerlerinde (örne¤in alt›n ya
da gümüfl gibi) metalik katk›lar olabilece¤inden, seramik kaplar
kullanmay›n›z. Metal bükme mentefleleri (kelepçeleri) daima ç›kart›n›z.
F›r›n›n içerisindeki metal nesneler ciddi hasara neden olabilecek ark
oluflturabilir.
7.
Mikrodalga enerjisinde s›z›nt›ya neden olabilece¤inden, f›r›n›n ön kenarlar›
ile kapa¤› aras›nda mutfak havlusu, peçete ya da herhangi di¤er bir
engelleyici nesne ile birlikte f›r›n› çal›flt›rmay›n›z.
8.
Piflirmede kullan›ld›¤›nda, k›v›lc›m ve/veya yang›nlara neden olabilecek
kat›fl›kl›klar içerebilece¤inden, geri dönüflümlü k⤛t ürünler kullanmay›n›z.
9.
Piflirmenin hemen sonras›nda döner tablay› su içerisine dald›rarak
durulamay›n›z. Bu, k›r›lmas›na veya hasar görmesine neden olabilir.
12. Piflirme öncesinde, patatesleri, elmalar› ya da bu gibi meyve veya sebzeleri
deliniz.
13. Yumurtay› kabuklar›yla piflirmeyiniz. Yumurtan›n içerisinde oluflacak bas›nç,
patlamas›na neden olabilir.
14. F›r›n›n›zda, derin ya¤ k›zartmaya teflebbüs etmeyiniz.
15. Piflirme veya çözme öncesinde, yiyece¤in etraf›ndaki plastik ambalaj›
ç›kart›n›z. Baz› durumlarda ›s›tma veya piflirme aç›s›ndan yiyece¤in plastik
bir film ile kaplanmas› gerekti¤ini unutmay›n›z.
16. E¤er f›r›n kapa¤› ya da kap› s›zd›rmazlar› hasar görmüfl ise, nitelikli bir
servis teknisyeni taraf›ndan onar›l›ncaya kadar f›r›n çal›flt›r›lmamal›d›r.
17. E¤er bir duman olufltu¤u gözlenirse, f›r›n›n elektrik beslemesini ç›kart›n›z ve
herhangi bir flekilde alevlerden kaç›nmak üzere f›r›n›n kapa¤›n› kapal›
tutunuz.
18. Yiyecekler, at›labilir plastik, k⤛t ya da tutuflabilir di¤er tür malzemeler
içerisinde ›s›t›ld›¤› veya piflirildi¤inde, g›da kab›n›n bozulmaya bafllamas›
olas›l›¤›ndan dolay›, f›r›n› s›kl›kla kontrol ediniz.
19. Ancak f›r›n› güvenli bir flekilde kullanabilecek ve uygunsuz kullan›mlar›n
tehlikelerini anlayabilecek flekilde yeterli talimatlar verildi¤inde, denetleyici
olmaks›z›n çocuklar›n f›r›n› kullanmas›na izin veriniz.
20. S›v›lar ya da di¤er g›dalar, patlama e¤ilimi gösterebilece¤inden, s›zd›rmaz
kaplar içerisinde ›s›t›lmamal›d›r.
21. E¤er kapak s›zd›rmazlar›nda ve mikrodalga f›r›n›n buna bitiflik k›s›mlar›nda
ar›za varsa, nitelikli bir servis teknisyeni taraf›ndan onar›l›ncaya kadar f›r›n›
çal›flt›rmay›n›z.
22. Kullanmadan önce araç gerecin mikrodalga f›r›nlar içerisinde kullanmak
üzere uygun olup olmad›klar›n› kontrol ediniz.
23. S›cak olabilece¤inden, kal›n f›r›n eldivenleri takmad›¤›n›z sürece, f›r›n kapa¤›,
d›fl kabin, arka kabin, f›r›n bofllu¤u, aksesuarlar ve tabaklara ›zgara modu,
konveksiyon etkili mod ve otomatik piflirme eylemleri esnas›nda
dokunmay›n›z. Temizlik öncesinde, bunlar›n s›cak olmad›klar›ndan emin
olunuz.
10. Daha küçük miktarda yiyece¤in piflirilmesi veya ›s›t›lmas› daha k›sa bir süre
gerektirir. E¤er normal sürelere izin verilirse, bunlar afl›r› ›s›nabilir ve
yanabilirler.
11. F›r›n›n, kapa¤›n ön k›sm›, tak›lmay› önlemek üzere yüzeyin kenar›ndan ya da
yerlefltirilmifl oldu¤u yerin kenar›ndan en az›ndan 8 cm veya daha fazla
geride olacak flekilde yerlefltirilmifl oldu¤undan emin olunuz.
Afl›r› piflirme, YANGIN ve dolay›s›yla
FIRININIZDA HASAR ile sonuçlanabilece¤inden,
piflirme süreleri konusunda lütfen emin olunuz.
22
Önemli güvenlik talimatlar›
UYARI
Afl›r› piflirme, YANGIN ve dolay›s›yla
FIRININIZDA HASAR ile sonuçlanabilece¤inden,
piflirme süreleri konusunda lütfen emin olunuz.
Dikkatlice okuyunuz ve daha sonra baflvurmak
üzere saklay›n›z.
24. Ancak mikrodalga f›r›nlar içerisinde kullan›ma uygun ev gereçleri kullan›n›z.
35. Cihaz›n, gözetim alt›nda olmadan, küçük çocuklar ya da hasta/sakat kifliler
taraf›ndan kullan›lmas› amaçlanmam›flt›r.
25. Yiyece¤i plastik ya da k⤛t kaplar içerisinde ›s›t›rken, tutuflma olas›l›¤›ndan
dolay›, gözlerinizi f›r›ndan ay›rmay›n›z.
26. E¤er bir duman gözlenmifl ise, cihaz› dü¤mesinden kapat›n›z ve fiflini çekiniz,
olas› bir alevi bo¤mak için kapa¤› kapal› tutunuz.
36. Bu ba¤lant›, kablolama kurallar›na uygun olarak sabit bir kablolama
dâhilinde kolayca eriflilebilir bir priz ya da bir dü¤menin kullan›lmas› yoluyla
gerçeklefltirilebilir.
37. Camda lekelenmeye neden olacak flekilde yüzeyi çizebilece¤inden, f›r›n›n
kapak cam›n›n temizli¤i için sert afl›nd›r›c› temizlik maddeleri veya keskin
metal kaz›y›c›lar kullanmay›n›z.
27. ‹çeceklerin mikrodalgada ›s›t›lmas› gecikmeli bir ani kaynama ile
sonuçlanabilir, dolay›s›yla kab› tutarken dikkatli olunuz.
28. Yanma durumlar›yla karfl›laflmamak için, beslenme flifleleri ve bebek mamas›
kavanozlar›n›n içerikleri kar›flt›r›lmal›, çalkalanmal› ve tüketilmeden önce
s›cakl›¤› kontrol edilemelidir.
UYARI:
E¤er f›r›n kapa¤› ya da kap› s›zd›rmazlar› hasar görmüfl ise, usta bir
kifli taraf›ndan onar›l›ncaya kadar f›r›n çal›flt›r›lmamal›d›r.
UYARI:
Mikrodalga enerjisine maruz kalma durumuna karfl› koruma
sa¤layan herhangi bir kapa¤›n sökülmesini de kapsayan herhangi bir
servis verme ya da onar›m faaliyetin gerçeklefltirilmesi, uzman kifliler
haricindeki herkes için tehlikelidir.
UYARI:
S›v›lar ve di¤er g›dalar, patlama e¤ilimi gösterebilece¤inden,
s›zd›rmaz kaplar içerisinde ›s›t›lmamal›d›r.
32. F›r›n›n temiz tutulmamas›, cihaz›n ömrünü olumsuz etkileyebilecek ve olas›
tehlikeli bir durumla sonuçlanabilecek flekilde, zeminde bozulmaya yol
açabilir.
UYARI:
Ancak f›r›n› güvenli bir flekilde kullanabilecek ve uygunsuz
kullan›mlar›n tehlikelerini anlayabilecek flekilde yeterli talimatlar
verildi¤inde, denetleyici olmaks›z›n çocuklar›n f›r›n› kullanmas›na izin
veriniz.
33. Sadece bu f›r›n için önerilen s›cakl›k probunu kullan›n›z (s›cakl›k-alg›lama
probu kullanmak üzere düzene¤i olan cihazlar içindir).
UYARI:
Eriflilebilir k›s›mlar kullan›m esnas›nda s›cak olabilirler. Küçük
çocuklar f›r›ndan uzakta tutulmal›d›r.
34. E¤er ›s›t›c› elemanlar mevcutsa, kullan›m esnas›nda cihaz s›cak hale gelir.
F›r›n›n iç k›sm›ndaki ›s›t›c› elemanlara dokunmaktan kaç›nmak için dikkat
edilmelidir.
UYARI:
Cihaz kombinasyon konumunda çal›flt›r›ld›¤›nda, oluflan s›cakl›k
derecelerinden dolay›, çocuklar f›r›n› ancak bir yetiflkinin gözetiminde
kullanmal›d›r.
29. Kabuklu haldeki ve iyi piflmifl bütün halindeki yumurtalar mikrodalga
içerisinde ›s›tma sona erdi¤inde bile patlayabilece¤inden, mikrodalga f›r›n›
içerisinde ›s›t›lmamal›d›r.
30. Kapak s›zd›rmazlar›, boflluklar ve bunlar›n yak›n›ndaki parçalar›n ayr›nt›lar›.
31. F›r›n düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek birikintileri al›nmal›d›r.
23
Mikrodalga f›r›nda kullan›m için güvenli
Ev gereçleri
Mikrodalga f›r›n›n›zda metal ya da metal kenarl› gereçleri asla
kullanmay›n›z.
K⤛t
K⤛t tabaklar ve kaplar, e¤er piflirme süresi k›sa ve piflirilecek yiyecekler ya¤
ve nem aç›s›ndan düflük düzeyde iseler, mikrodalga f›r›n›n›zda kullan›m aç›s›ndan uygun ve güvenlidirler. Ayr›ca k⤛t havlular da yiyeceklerin sar›lmas› ve
örne¤in piflirilecek kuzu gibi ya¤l›ca yiyecekler söz konusu oldu¤unda, piflirme
tepsilerini astarlamada çok yararl›d›r. Genel olarak, renkleri a¤arabilece¤inden, renkli k⤛t ürünlerden kaç›n›n›z. Kimi geri dönüflümlü k⤛t ürünleri, mikrodalga f›r›n›nda kullan›ld›klar›nda ark veya yang›nlara neden olabilecek katk›lar içerebilir.
Mikrodalgalar metaller içerisine girer. Bunlar f›r›n içerisindeki herhangi metal bir
nesneyi titretir ve y›ld›r›m benzeri bir olay› alarm ederek arka neden olurlar.
Metalik olmayan, ›s›ya dirençli tüm piflirme gereçlerinin ço¤u, mikrodalga f›r›n
içerisinde kullan›m aç›s›ndan güvenlidir. Bununla birlikte, baz›lar› bunlar› mikrodalga piflirme gereçleri olarak uygunsuz k›lan malzemeler içerebilir. E¤er belirli bir tür gereç hakk›nda flüpheleriniz varsa, bunun mikrodalga f›r›n›n›zda
kullan›l›p kullan›lmayaca¤›n› ö¤renmenin basit bir yolu vard›r.
Plastik piflirme torbalar›
Söz konusu gereci, mikrodalga f›r›n› içerisine su ile dolu bir cam kâsenin yak›n›na yerlefltiriniz. Mikrodalgay› YÜKSEK güçte 1 dakika kadar çal›flt›r›n›z. E¤er
su ›s›n›r fakat gereç dokunulacak kadar so¤uk kal›rsa, gereç mikrodalgada kullan›lma aç›s›ndan emniyetlidir. Bununla birlikte, e¤er suyun s›cakl›¤› de¤iflmez
fakat gereç ›s›nmaya bafllarsa, mikrodalgalar gereç taraf›ndan so¤urulmaktad›r ve mikrodalga f›r›n içerisinde kullan›lmak için güvenli de¤il demektir. Muhtemelen flu anda mutfa¤›n›zda mikrodalga f›r›n›n›zda piflirme gereci olarak kullan›labilecek birçok nesneye sahipsiniz. Afla¤›daki kontrol listesinin tümünü
okuyunuz.
Bunlar, özellikle piflirme için temin edilmifl, mikrodalga f›r›nda kullan›lmas› güvenli piflirme pofletleridir. Fakat yine de, buhar›n d›flar›ya ç›kabilmesi için poflette delik oldu¤undan emin olunuz. Eriyebilece¤i ve yap›flabilece¤inden, mikrodalga f›r›n›n›zda piflirme maksatl› s›radan plastik torbalar› asla kullanmay›n›z.
Mikrodalga f›r›n için uygun plastik piflirme kaplar›
Çok çeflitli flekillerde ve boyutlarda mikrodalga piflirme kaplar› mevcuttur. Yeni
mutfak gereçlerine yat›r›m yapmaktansa, muhtemelen hâlihaz›rda elinizin alt›nda bulunan pek çok gereci kullanabilirsiniz.
Yemek tabaklar›
Çanak-çömlek türü, tafl ve seramik (porselen) olanlar
Yemek taba¤› türünden eflyan›n pek çok çeflidi mikrodalga f›r›n›nda kullan›lmak
üzere güvenlidir. E¤er flüpheniz varsa, üreticinin dokümantasyonuna baflvurunuz ya da bir mikrodalga testi gerçeklefltiriniz.
Bu tür malzemelerden yap›lan kaplar, mikrodalga f›r›n›n›zda kullan›m aç›s›ndan genellikle iyidirler, fakat emin olmak için test edilmeleri gerekir.
Cam eflya
D‹KKAT
Is›ya dayan›kl› cam eflyalar mikrodalgada kullan›m aç›s›ndan güvenlidir. Bu, f›r›n
içerisinde kullan›m için özel imal edilmifl her marka cam malzemeyi içerebilir. Bununla birlikte, yiyecek ›s›nmaya bafllad›¤›nda, çatlayabilece¤inden, kadehler veya ayakl› flarap bardaklar› gibi nazik cam eflyay› f›r›nda kullanmay›n›z.
Yüksek oranda kurflun ve demir ihtiva eden baz› maddeler piflirme gereçleri olarak uygun de¤ildir.
Mikrodalga f›r›nlarda kullan›m aç›s›ndan uygun olup olmad›¤›ndan emin olmak için gereçlerin gözden geçirilmesi gerekir.
Plastik saklama kaplar›
Bunlar, h›zla yeniden ›s›t›lacak yiyecekleri koymak için kullan›labilir. Bununla
birlikte bunlar, ›s›nan yiyecekler bu plastik kaplar›n flekillerini bozup eritebilece¤inden, f›r›n içerisinde uzun süre kalmalar› gereken yiyeceklerin konulmas›nda kullan›lmamal›d›r.
24
Yiyecek özellikleri ve
Mikrodalgada piflirme
Eflyalar üzerinden dikkatin uzaklaflt›r›lmamas› gerekir
Kitapta yer alan bu tarifler, büyük bir özenle formüle edilmifltir ancak bunlar› haz›rlamadaki baflar›n›z, yiyecekler piflirilirken ne kadar özen gösterece¤inize ba¤l›d›r.
Piflerken yiyece¤i daima gözleyiniz. Mikrodalga f›r›n›n›z, f›r›n çal›fl›r durumda oldu¤unda otomatik olarak yanan bir lamba ile donat›lm›flt›r böylece iç k›sm› görebilir ve
yiyece¤in durumunu kontrol edebilirsiniz. Yukar›ya kald›rmak, kar›flt›rmak ve benzer
flekillerde tariflerde yer alan talimatlar, önerilen asgari düzeyde ad›mlar olarak düflünülmelidir. E¤er yiyece¤in her taraf› eflit oranda piflmifl gibi görünmüyorsa, sorunu
gidermek için sadece uygun oldu¤unu düflündü¤ünüz gerekli düzenlemeleri yap›n›z.
Mikrodalgada piflirme sürelerini etkileyen faktörler
Piflirme sürelerini pek çok faktör etkiler. Tarifede kullan›lan malzemelerin s›cakl›¤›, piflirme sürelerinde büyük bir farkl›l›k yarat›r. Örne¤in, donacak so¤uklukta tereya¤›,
süt ve yumurtadan yap›lan bir kekin piflirilmesi, oda s›cakl›¤›nda olan malzemelerle
yap›landan belirli bir ölçüde daha uzun sürecektir. Bu kitapta verilen tariflerin tümünde, bir piflirme süresi aral›¤› verilmektedir. Genel olarak, zaman aral›¤›n›n alt s›n›r›nda yiyece¤in piflmemifl olarak kald›¤›n› görebilirsiniz ve kiflisel tercihe göre, bazen, verilen azami sürenin ötesinde piflirmek isteyebilirsiniz. Bu kitapta hâkim olan
düflünce, bir tarif için piflirme sürelerini vermede en iyi olan fleyin tutucu olmak oldu¤udur. Bazen afl›r› piflirildi¤inde yiyecek bozulur. Tariflerin baz›lar›, bilhassa ekmek,
kek ve koyu krema türünden olanlar›n f›r›ndan hafifçe afl›r› pifltiklerinde ç›kart›lmas›n› önerir. Bunda bir yanl›fll›k yoktur. Bu yiyecekler, üzeri kapal› oldu¤u halde, beklemesi için b›rak›ld›¤›nda, yiyece¤in d›fl k›s›mlar›nda hapsolan ›s› iç k›sma do¤ru yavafl yavafl ilerledi¤inden, f›r›n›n d›flar›s›nda da piflmeye devam ederler. E¤er yiyecek
tamamen piflinceye dek f›r›n içerisinde kal›rsa, d›fl k›s›mlar afl›r› piflkin veya hatta yan›k hale gelebilir. Çeflitli yiyecekler için hem piflirme hem de bekleme sürelerini tahmin etmede artan bir beceriye sahip olacaks›n›z.
Yiyece¤in yo¤unlu¤u
Kekler ve ekmekler gibi hafif ve gözenekli yiyecekler, rostolar ve güveçler gibi a¤›r,
yo¤un yiyeceklerden daha h›zl› pifler. D›fl kenarlar› kuru ve gevrek hale gelmedi¤inden, gözenekli g›dalar mikrodalga yap›ld›¤›nda dikkatli olmal›s›n›z.
Yiyece¤in yüksekli¤i
Yüksek yiyeceklerin üst k›s›mlar›, alt k›s›mlar›na oranla daha h›zl› pifler. Dolay›s›yla,
piflirme esnas›nda yiyece¤i bazen birkaç kez alt üst etmek ak›ll›ca bir ifl olur.
Yiyeceklerdeki nem miktar›
Mikrodalgalardan üretilen ›s›, nemi buharlaflt›rma e¤iliminde oldu¤undan, rosto ve
kimi sebzeler gibi nispeten kuru yiyeceklerin üzerine piflirme öncesinde ya su serpilmeli ya da nemin korunmas› için üzerleri örtülmelidir.
Yiyeceklerin kemik ve ya¤ içeri¤i
Kemikler ›s›y› iletir ve ya¤lar etten daha h›zl› pifler. Eflit da¤›l›ml› olarak piflmedi¤inden ve afl›r› piflmifl hale gelmediklerinden, kemikli ya da etin ya¤l› k›s›mlar› piflirilirken dikkat edilmelidir.
Yiyece¤in miktar›
F›r›n›n›zdaki mikrodalgalar›n say›s›, ne miktarda yiyecek piflirdi¤inize ba¤l› olmaks›z›n sabit kal›r. Dolay›s›yla, f›r›n içerisine ne kadar fazla yiyecek yerlefltirirseniz piflirme süresi o kadar uzar. Bir tarifin miktar›n› yar›ya düflürdü¤ünüzde, piflme süresinin en az›ndan üçte bir kadar azalaca¤›n› unutmay›n›z.
Yiyece¤in biçimi
Mikrodalgalar, yiyece¤in içerisine sadece 2 cm kadar girerler, kal›n yiyeceklerin iç
k›sm› üretilen ›s› d›fl k›s›mdan iç k›sma do¤ru ilerlerken pifler. Mikrodalga enerjisi ile
yiyece¤in sadece d›fl k›sm› pifler; geri kalan k›s›m, iletim yoluyla pifler. Mikrodalga f›r›na konulacak bir yiyecek için en kötü olas›l›k, kal›n ve köfleli olmas›d›r. Orta k›s›m
henüz ›l›k bile olmadan, köfleler hemen yanar. Yuvarlak biçimli ince yiyecekler ve halka biçimli yiyecekler mikrodalgada baflar›l› biçimde piflirilir.
Üstünün örtülmesi
Bir örtü, yiyece¤in daha h›zl› bir flekilde piflmesine neden olacak flekilde ›s›y› ve buhar› hapseder. Da¤›lmas›n› önlemek üzere köflelerinden geriye do¤ru katlanm›fl bir
mikrodalga streç film ya da örtü kullan›n›z.
Koyulaflt›rma (esmerlefltirme)
On befl dakika ya da daha uzun bir süre piflirilen et ve tavuk, kendi ya¤›ndan dolay› hafifçe esmerleflir. Daha k›sa bir sürede piflen yiyeceklerin üzerine, ifltah uyand›ran bir görünüm elde edilmesi aç›s›ndan worcestershire sosu, soya sosu veya barbekü sosu gibi koyulaflt›r›c› bir sos sürülebilir. Yiyece¤e nispeten az miktarlarda koyulaflt›r›c› soslar ilave edildi¤inden, tarifin bafllang›çtaki lezzeti de¤iflmeden kal›r.
Ya¤l›-k⤛t ile kaplama
Ya¤l›-k⤛t, etrafa s›çramay› etkin bir flekilde önler ve yiyece¤in bir miktar ›s› tutmas›na yard›mc› olur. Fakat bir örtü ya da bir streç filme göre daha gevflek oldu¤undan, yiyece¤in hafif bir flekilde kurumas›na izin verir.
Düzenleme ve aç›kl›k b›rakma
Piflmifl patates, küçük kekler ve ordövr gibi tek tek yiyecekler, e¤er birbirlerinden eflit
uzakl›kta, tercihen dairesel bir düzende yerlefltirilirlerse, daha düzgün (eflit) bir flekilde ›s›n›rlar. Asla yiyecekleri birbiri üzerine y›¤may›n›z.
25
Yiyecek özellikleri ve
Mikrodalgada piflirme
Kar›flt›rma
Kar›flt›rma, mikrodalga piflirme tekniklerinin en önemlilerinden biridir. Geleneksel piflirmede, yiyecek harmanlama amac›yla kar›flt›r›l›r. Mikrodalga edilen yiyeceklerde
ise, ›s›y› yaymak ve yeniden da¤›tmak üzere kar›flt›r›l›r. Yiyeceklerin d›fl k›sm› daha
önce ›s›nd›¤›ndan, daima d›fl k›s›mdan içeriye do¤ru kar›flt›r›n›z.
Ters yüz etme
Rostolar ve bütün tavuk gibi iri, yüksek yiyecekler, alt ve üst k›s›mlar›n›n eflit olarak
piflmesi için ters yüz edilmelidir. Tavu¤u parçalamak ve k›s›mlara ay›rmak da iyi bir
fikirdir.
Daha kal›n parçalar›n daha d›fl k›sma yerlefltirilmesi
Mikrodalgalar yiyece¤in daha d›fltaki k›s›mlar›na çekildi¤inden, etin, tavu¤un ve bal›¤›n daha kal›n parçalar›n›n piflirme taba¤›n›n d›fl kenarlar›na yerlefltirilmesi daha
mant›kl›d›r. Bu flekilde, daha kal›n porsiyonlar daha fazla mikrodalga enerji al›r ve
yiyecek eflit da¤›l›ml› olarak pifler.
Perdeleme
Bu k›s›mlar›n afl›r› piflmelerini önlemek üzere, köfleli ve dikdörtgen biçimli yiyeceklerin kenarlar›na alüminyum folyo fleritleri (mikrodalgalar› önler) yerlefltirilebilir. Çok
fazla folyo kullanmay›n›z ve folyonun taba¤a s›k›ca tutturuldu¤undan emin olunuz
aksi halde f›r›n ‘ark’ yapmaya neden olabilir.
Yükseltme
Kal›n ve yo¤un yiyecekler yükseltilebilir, böylece mikrodalgalar yiyeceklerin alt k›s›mlar› ve merkezleri taraf›ndan kolayl›kla so¤urulabilirler.
Delme
Bir kabuk, deri ya da zar içerisine hapsolmufl olan yiyecekler, piflirilmeleri öncesinde
delinmedikleri sürece, muhtemelen patlayacakt›r. Bu tür yiyecekler, yumurta sar›s› ve
beyaz›n›, midyeleri, istiridyeleri ve tüm sebze ve meyveleri içerir.
Piflmifl olup olmad›¤›n›n test edilmesi
Bir mikrodalga f›r›n› içerisinde h›zl› bir flekilde piflen yiyeceklerin s›kl›kla test edilmeleri gerekir. Baz› yiyecekler tümüyle piflinceye dek mikrodalga içerisinde b›rak›l›rlar,
fakat etler ve tavuk dâhil pek çok yiyecek, henüz hafif bir flekilde az piflmifl durumdayken f›r›ndan d›flar›ya al›n›r ve bekleme süresince piflmelerinin tamamlanmas›na
izin verilir. Yiyece¤in iç ›s›s›, bekleme süresi boyunca 3°C (5°F) ve 8°(15°F) aras›nda yükselir.
Bekletme Süresi
Mikrodalga f›r›ndan d›flar›ya al›nd›ktan sonra yiyecekler genellikle 3 ila 10 dakika
bekletilirler. Dokular›n›n kurumas› gerekmedikçe (örne¤in kimi kekler ve bisküviler) yiyeceklerin ço¤unlukla ›s›y› al›koymak üzere bekletilme sürelerince üzerleri kapat›l›r.
Bekletme, yiyeceklerin piflmelerinin tamamlanmas›n› sa¤lar ve lezzetin harmanlanmas›na ve artmas›na yard›mc› olur.
F›r›n›n›z›n Temizlenmesi
1
F›r›n›n›z›n iç k›sm›n› temiz tutunuz
Yiyecek s›çramalar› veya etrafa s›çrayan s›v›lar f›r›n duvarlar›na ve s›zd›rmaz ile kap› yüzeyi aras›na yap›fl›r. En iyisi ›slak bir bez ile bu s›çramalar›n derhal silinip temizlenmesidir. Yap›flmalar ve s›çramalar, mikrodalga enerjisini so¤urur ve piflirme
süresini uzat›r. Kapak ile çerçeve aras›na düflen bu k›r›nt› ve kal›nt›lar› temizlemek
üzere ›slak bir bez kullan›n›z. S›k› bir s›zd›rmazl›¤›n garanti edilmesi aç›s›ndan bu
alan›n temiz tutulmas› önemlidir. Ya¤l› s›çramalar› sabunlu bir bez ile ç›kart›n›z ve
daha sonra durulay›p, kurutunuz. Sert deterjan ya da afl›nd›r›c› temizlik maddelerini kullanmay›n›z. Cam tepsi elde veya bulafl›k makinesinde y›kanabilir.
2
F›r›n›n d›fl k›sm›n› temiz tutunuz
F›r›n›n›z›n d›fl k›sm›n› sabun ve su ile temizleyiniz ve sonra temiz su ile durulay›p, yumuflak bir bez veya k⤛t havlu ile kurulay›n›z. F›r›n›n iç k›sm›ndaki çal›flan parçalara hasar gelmesini önlemek için, havaland›rma aç›kl›klar›na suyun kaçmamas›na
dikkat edilmelidir. Kumanda panosunu temizlemek için, f›r›n›n kazara çal›flmaya bafllamas›n› önlemek üzere, kapa¤› aç›n›z ve ›slak bir bezle, ard›ndan hemen kuru bir
bez ile siliniz. Temizlik sonras›nda DUR/S‹L (STOP/CLEAR) dü¤mesine bas›n›z.
26
3
E¤er f›r›n kapa¤›n›n iç k›sm›nda veya d›fl k›sm› çevresince buhar birikirse, panelleri
yumuflak bir bezle siliniz. Bu durum, mikrodalga f›r›n yüksek oranda nem içeren yerlerde çal›flt›r›ld›¤›nda meydana gelebilir ve ünitede herhangi bir ar›zay› göstermez.
4
Kapak ve kapak s›zd›rmazlar› temiz tutulmal›d›r. Sadece ›l›k, sabunlu su kullan›n›z,
durulay›p iyice kurulay›n›z.
TEM‹ZL‹K TOZLARI YA DA PLAST‹K OVMA BEZLER‹ G‹B‹ AfiINDIRICI MALZEMEY‹
KULLANMAYINIZ.
E¤er ›slak bir bezle s›kça silinirse, metal k›s›mlar›n bak›m› daha kolaylaflacakt›r.
5
Herhangi bir buharl› bir temizleyici kullanmay›n›z.
Sorular ve
Yan›tlar
S
Y
F›r›n›n ›fl›¤› yanm›yorsa ar›zal› olan nedir?
F›r›n›n ›fl›¤›n›n niye yanmad›¤›n›n birkaç gerekçesi olabilir.
Ampul patlam›flt›r
Kapak kapal› de¤ildir.
S
Kapaktaki izleme penceresinden mikrodalga enerjisi geçer
mi?
Hay›r. Delikler, aç›kl›klar ›fl›¤›n geçmesine izin vermek için yap›lm›flt›r; bunlar içlerinden mikrodalga enerjisinin geçmesine izin vermezler.
Y
S
Y
S
Y
S
Y
S
Y
Mikrodalga f›r›nda m›s›r patlatmak mümkün müdür?
Evet, e¤er afla¤›da aç›klanan iki yöntemden biri kullan›l›rsa.
1 Bilhassa mikrodalga piflirme için tasarlanm›fl patlam›fl m›s›r patlatma
gereçlerinin kullan›lmas›.
2 Kabul edilebilir son ürün için gereken belirli süreleri ve güç ç›kt›lar›n›
içeren, daha önceden ambalajlanm›fl, mikrodalga maksatl› patlam›fl
m›s›r kullan›lmas›.
KEND‹ PATLAMIfi MISIR ÜRÜNLER‹ ‹Ç‹N HER B‹R ÜRET‹C‹ TARAFINDAN
VER‹LM‹fi OLAN TAL‹MATLARA TAMAMEN UYUNUZ. MISIR PATLATMA
SIRASINDA FIRIN BAfiINDAN AYRILMAYINIZ. ÖNER‹LEN SÜRE SONUNDA MISIRIN PATLAMASINDA BAfiARISIZLIK OLURSA, P‹fi‹RMEY‹ DEVAM
ETT‹RMEY‹N‹Z. AfiIRI P‹fi‹R‹LMES‹ MISIRIN TUTUfiMASINA NEDEN OLAB‹L‹R.
Kumanda Panosuna dokunuldu¤unda niye bir bip sesi iflitiliyor?
Bip tonu, ayarlar›n düzgün bir flekilde girilmifl oldu¤unu garantilemektedir.
D‹KKAT
PATLAYAN MISIR ‹Ç‹N ASLA KAHVERENG‹ B‹R KÂ⁄IT KULLANMAYINIZ.
KALAN ÇEK‹RDEKLER‹ YEN‹DEN PATLATMAYA ASLA TEfiEBBÜS ETMEY‹N‹Z.
E¤er bofl olarak çal›flt›r›l›rsa mikrodalga f›r›n› hasar görür
mü?
Evet onu bofl iken ya da cam tepsisi olmaks›z›n asla çal›flt›rmay›n›z.
Yumurtalar niye bazen patlar?
Yumurtalar› piflirirken, k›zart›rken veya rafadan yaparken, yumurta sar›s›n›n zar›n›n iç k›sm›nda oluflan buhardan dolay›, sar›s› patlayabilir. Bunun
önlemek için, tüm yapaca¤›n›z piflirme öncesinde sar›s›n› delmektir. Asla
yumurtalar› kabuklu halde mikrodalgaya koymay›n›z.
S
Y
S. Mikrodalgada piflirme tamamland›ktan sonra niye bekletme süresi tavsiye edilir?
Y Mikrodalgada piflirme tamamland›¤›nda, bekleme süresi boyunca yiyece¤in piflmesi sürdürülür. Bu bekletme süresi, yiyece¤in tümü boyunca düzgün olarak piflmeyi tamamlar. Bekletme süresinin miktar›, yiyece¤in yo¤unlu¤una ba¤l›d›r.
27
Niye f›r›n›m her zaman piflirme rehberinde söylendi¤i h›zda piflirmiyor?
Talimatlar› do¤ru bir flekilde izlemifl oldu¤unuzdan emin olmak için piflirme rehberinizi tekrar gözden geçiriniz ve piflirme süresinde de¤iflmelere
nelerin neden olabilece¤ini araflt›r›n›z. Piflirme rehberindeki süreler ve ›s›
ayarlar›, bir mikrodalga f›r›n›n kullan›m›na al›fl›lmas›nda en yayg›n sorun
olan afl›r› piflirmenin önlenmesine yard›mc› olmak üzere seçilmifl olan önerilen de¤erlerdir. Yiyeceklerin büyüklük, flekil, a¤›rl›k ve boyutlar›ndaki
farkl›l›klar, daha uzun piflirme sürelerini gerektirir. Geleneksel aflç›lar›n
yapt›klar› gibi, yiyece¤in durumunu test etmek üzere piflirme rehberindeki
önerilerin yan› s›ra kendi karar ve tercihlerinizi de kullanabilirsiniz.
Fifl Ba¤lant› Bilgileri /
Teknik Özellikler
UYARI
Teknik Özellikler
Bu ayg›t topraklanmal›d›r.
MB3941C
Bu flebeke besleme uçlar›ndaki kablolar, afla¤›daki kodlara uygun
olarak renklendirilmifltir
MAV‹ (BLUE) ~ Nötr
KAHVERENG‹ (BROWN) ~ Canl›
YEfi‹L ve SARI (GREEN & YELLOW) ~ Toprak
Bu ayg›t›n flebeke besleme uçlar›ndaki kablolar›n renkleri sizin
prizinizde belirtilmifl olan renkli iflaretlerle uyuflmad›¤› durumlarda
afla¤›dakileri yap›n›z:
MAV‹ olarak renklendirilmifl olan tel, N harfi ya da S‹YAH renkli
olarak iflaretli ba¤lant› noktas›na ba¤lanmal›d›r.
KAHVERENG‹ olarak renklendirilmifl olan tel, L harfi ya da KIRMIZI
renkli olarak iflaretli ba¤lant› noktas›na ba¤lanmal›d›r.
Ç›k›fl
Mikrodalga Frekans›
700 W (IEC60705 derecelendirme standard›)
D›fl Boyutlar
455 mm(G) X 260mm(Y) X 330 mm(D)
2450 MHz
Mikrodalga
1000 Watts
Izgara
600 Watts
Kombinasyon
1150 Watts
Eski cihaz›n›z›n at›lmas›
1. Bu çarp› iflaretli tekerlekli çöp tenekesi sembolü ürünün
2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsam›nda oldu¤unu
gösterir.
YEfi‹L VE SARI ya da YEfi‹L olarak renklendirilmifl olan tel, E harfi
ya da
230 V AC / 50Hz
Güç Girifli
olarak iflaretli ba¤lant› noktas›na ba¤lanmal›d›r.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin ya da mahalli
yetkililerin gösterdi¤i toplama tesislerine at›lmal›d›r.
E¤er besleme kablosu hasarl› ise, tehlikeli bir durumdan sak›nmak
üzere üretici ya da servis eleman› ya da benzeri bir nitelikli kifli
taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
3. Eski cihaz›n›z›n uygun biçimde at›lmas› çevreye ve insan
sa¤l›¤›na zararl› potansiyel negatif sonuçlar› önler.
4. Eski cihaz›n›z›n at›lmas›yla ilgili daha detayl› bilgi almak için
lütfen mahalli yetkililerle, kat› at›k servisiyle ya da ürünü
ald›¤›n›z ma¤aza ile irtibata geçiniz.
5. EEE Yönetmeligine uygundur.
28
Faydali Bilgiler
EĞER FIRININIZ ÇALIŞMIYORSA , YETKİLİ SERVIS ÇAĞIRMADAN ÖNCE
1- Fiflin prize tam olarak tak›l›p tak›lmad›€›n› ,
2- Evdeki sigortalardan birinin at›p atmad›€›n› ,
3- Ön kapa€›n tam olarak kapan›p kapanmad›€›n› ,
4- Döner tepsi ve deste€inin yerine oturup oturmad›€›n› kontrol ediniz.
NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1- Fifli prizden ç›kar›n›z
2- Cam tepsiyi ve di€er aksesuarlar› k›r›lmayacak flekilde ambalajlay›n›z ve f›r›n içinde oynamas›n› önleyiniz . Gerekirse ayr› tafl›y›n›z.
3- Ön kapa€› gövdeye bantlay›n›z
4- Ön cama , kapak ve panoya darbe gelmesini önleyiniz.
5- Ürünü normal kullanma konumunda tafl›y›n›z.Yana ve arkaya yat›rmay›n›z.
ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ
1- Enerji sarfiyat›n› önlemek için kullanma k›lavuzunda belirtilen piflirme önerilerine uyunuz.
2- Az miktarda yiyecekler için daha k›sa piflirme ve ›s›tma süresi gerekir.
3- Gereksiz yere çal›flt›rmay›n›z.
4- Donmufl g›dalar› ,Kullan›m› acil de€il ise oda s›cakl›€›nda çözüldükten sonra kullan›n›z
5- Cihaz›n›z normal ortam koflullar›nda kullan›n›z,afl›r› ›s› farklar› kullan›m esnas›nda ›s› kayb›na
neden olarak enerji tüketimini artt›r›r.
Kullan›m süresi 10 y›ld›r. ( Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi ).
37
29
Yetkili Servisler
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Sehir
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
HATAY
HATAY
HATAY
‹ÇEL
‹ÇEL
K.MARAfi
ELAZIG
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MUS
AFYON
DENIZLI
IZMIR
MANISA
MUGLA
MUGLA
DIYARBAKIR
GAZIANTEP
GAZIANTEP
GAZIANTEP
GAZIANTEP
Yetkili Servis
BULUT ELEKTRON‹K-CAH‹T BULUT
GÜRSES BEYAZ EfiYA ISITMA SO⁄UTMA -SABIR GÜRSES
KAR TEKN‹K-RECEP ERZ‹N
TEKN‹K ELEK.
YILDIZ ISTMA SOGUTMA
ATEfi SO⁄UTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI ‹Nfi.TKS.GID.NAK.PAZ.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
MEHMET BAfiARAN
GüRSEL SOGUTMA
GURSEL SOGUTMA
TIRYAKI SOGUTMA
TURGUT TEKNIK
ÇEKMEN TEKN‹K MUSTAFA ÇEKMEN SIK SOGUTMA
TUNÇ TEKN‹K - AL‹ TUNÇ
GAZ‹ SO⁄UTMA
GÜVENÇ KL‹MA ISITMA-SO⁄UTMA SERV‹S T‹CARET
GÜNGÖR ELEKTRON‹K
MEHMET BULUT-TEKN‹K SO⁄UTMA
AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SO⁄UTMA
GUVEN TEKNIK
‹HSAN HANBAY-HANBAY TEKN‹K
MESUT TEKN‹K
ÖZTÜRK SO⁄UTMA
MUZAFFER ETA
UMIT UNLU
BUZ TEKNIK
ERSA EV GERECLERI
MET‹N BULDUK
B‹RCAR ELEKTRON‹K
SER‹N SO⁄UTMA MÜH.TUR‹ZM ‹NfiAAT SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
‹BRAH‹M HAL‹L TEK‹N-TEK‹N BUZ TEKN‹K
ALA‹TT‹N BENCAN- BENCAN ELEKTRON‹K
BURAK TEKNIK
UNAL ELECTRONIC
YUSUF ATES
Telefon
0 322 234 33 79
0 322 225 12 84
0 322 613 62 63
0 322 231 12 65
0 322 324 50 52
0 242 712 02 25
0 242 722 05 48
0 242 316 17 99
0 242 316 17 99
0 242 322 33 01
0 242 344 23 33
0 326 212 43 45
0 326 615 34 29
0 326 712 91 03
0 324 329 03 00
0 324 326 63 75
0 344 223 46 00
0 424 212 23 72
0 422 324 00 24
0 422 324 21 45
0 533 371 07 87
0 422 325 78 04
0 422 325 79 84
0 436 212 70 66
0 272 512 02 76
0 258 261 80 46
0 232 339 41 43
0 236 232 74 66
0 252 282 25 17
0 252 316 30 70
0 412 235 62 16
0 342 321 63 96
0 342 225 27 27
0 342 215 15 78
0 342 360 86 86
30
Adres
TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN
GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN
Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana
Güzelyal› mah. U¤ur Mumcu bulvar› Tohumcuo¤lu apt. No:10/D Seyhan
Sinan Pafla Mh K›flla Cd No:114/A Yüre¤ir / Adana
Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karfl›s› No:7 Serik / Antalya
Orta Mah. ‹fller Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya
1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4
YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA
Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya
Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya
SÜREYYA HALEFO¤LU CAD.NO:18
UluCami Cad. No:135/C ‹skenderun / Hatay adres kontrol olacak
SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL
BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A
PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL
Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Ar›kan Sitesi B blok No 24/c
KAD‹YE MH.HÜRR‹YET CD.GÖLGEL‹ SK. NO:5/A MERKEZ
M‹LL‹ EGEMERL‹K CAD. ‹LTER SOK. NO:15/1
Fuzuli Cad. Hamiko¤lu Sok. No:8 Merkez / Malatya
nasuh› cad atepl› sk no 34/6 merkez
CENG‹Z TOPEL COD. ÜCGEN PO‹LE YANI NO:27
GEVREYOLU ÜZER‹ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ
Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296
ece mah.dinar cad.no:82 / A afyonkarahisar
BARIS CAD NO 24 DENIZLI
8 Sok. 25/G Merkez Bornova / ‹zmir
Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa
CUMHUR‹YET CAD NO:137 ORTACA
K›br›s fiehitleri Cad.Sar›lar Sok. No:18 Bodrum / Mu¤la
Yunus Emre Mah. Kardefllik Cad. Murat 2 Apt. Alt› No:18 Ba¤lar / Diyarbak›r
GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP
Ünald› Mah.Hasipdürri Cad.No:58 —GAZIANTEP MERKEZ
DEGIRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL
BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY
Yetkili Servisler
No
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
Sehir
MARDIN
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
KAYSERI
KAYSERI
KAYSERI
KONYA
KONYA
BOLU
DUZCE
GIRESUN
GIRESUN
ORDU
ORDU
R‹ZE
TRABZON
BURSA
CANAKKALE
EDIRNE
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
Yetkili Servis
Telefon
MEHMET BO⁄A
BULUT TEKN‹K LTD. fiT‹.
SAVAS GEDIK
S‹STEM ‹LET‹fi‹M ELEKTRON‹K GIDA TAAH. VE T‹C. LTD. fiT‹.
YILDIZ TEKN‹K AR‹F O⁄UZ KELEfi
AYDIN AKYOL
HAN SO⁄UTMA - ‹BRAH‹M SÖGÜTLÜ
MIZRAK ELEKTRON‹K-MEHMET MIZRAK
BUZDAG BEYAZ ESYA
OZCAN SOGUTMA
ERGÜN RÜZGAR -‹KL‹M ELEKTR‹K - SO⁄UTMA
KUTUP SOGUTMA
ALASKA SOGUTMA
KONFOR SERV‹SL‹K H‹ZMETLER‹- BAHT‹YAR fiAH‹N
YUSUF TEMEL TEKN‹K SO⁄UTMA AEG SERV‹S‹
ZORLU SOGUTMA
CEYLAN ELEK.
MERKEZ SERV‹S-H.TURAN ALEMDA⁄
FARUK YAKUT - YAKUT T‹CARET VE SERV‹S
CAN-KAN ISITMA-SO⁄UTMA S‹STEMLER‹, SERV‹S, MÜHEND‹SL‹K VE T‹CARET L‹M‹TED fi‹RKET‹ LTD. fiT‹.
S‹MGE SO⁄UTMA
ALPER T‹CARET F‹KRET ELF‹DAN
Do¤u Elektronik
ERCAN ELEKTR‹KL‹ ALETLER VE TAfiIMACILIK T‹C. LTD. fiT‹. LTD. fiT‹.
GARANT‹ SERV‹S
KESK‹N SAT‹S VE SERV‹CE
MARIN SOGUTMA
ORHAN GÜRBÜZ
SÜPERGOLD SERV‹S
YES‹LOVA TEKN‹K
YILDIM ELEKTR‹K VE ELEKTRON‹K ALETLER‹ TEKN‹K SER. SAN. LTD. fiT‹.
0 482 312 36 88
0 312 435 98 50
0 312 433 82 82
0 312 442 17 37
0 312 440 97 97
0 352 232 21 26
0 352 235 12 82
0 352 222 65 15
0 332 350 96 02
0 332 236 33 37
0 374 212 12 32
0 380 523 46 04
0 454 216 20 89
0 454 212 17 27
0 452 234 03 50
0 452 324 19 19
0 464 217 92 96
0 462 230 37 44
0 224 711 57 79
0 286 217 61 08
0 284 712 39 03
0 216 472 46 18
0 216 398 60 60
0 212 217 89 44
0 212 427 23 33
0 212 462 97 92
0 216 390 95 90
0 212 369 26 26
0 212 727 24 10
0 212 592 02 92
0 212 611 10 76
31
Adres
SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN
Meflrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 K›z›lay / Ankara
BULBUL DERESI CAD NO 65/B SEYRAN BAGLARI ANKARA
TURON GÜNEfi BULVARI 4.CAD 69.A CANKAYA
SANCAK MAH. C‹DDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI MESKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCASINAN KAYSERI
Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri
FATIH MAH OGUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASINAN
Tarla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya
Niflantal› Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya
KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU
Gaziantep Cad. Ç›nlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce
Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun
HACI S‹YAM MAH.‹NÖNÜ CADDER‹ NO:31/B
s›r›n evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu
L‹SELER MAHALLES‹ DE⁄‹RMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/
PALARDÖKER CAD. NO:3
Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon
KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 ‹NEGÖL
Cevatpafla Mah. ‹nönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale
‹spat Cami Mah. Kurtulufl Cad. No:27/A Keflan / Edirne
35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR
Fatih Bulvar› fien Caddesi No:7 Sultanbeyli
SAL‹H TOZAR SK. ÖZDENIR APT. NO:19/1A MECIDIYEKOY
AL‹BEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP
N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEfiTEPE MAH.A⁄RI SOK. 12/1 GÜNGÖREN
AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDIK
SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA
ATATÜRK CADDES‹ NO:10 SILIVRI
YEfi‹LOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK
KAZM KARABEK‹R MCH.2.SOK ESENLER
İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
ÜRETİCİ FİRMA:
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
LG ElectronicsTianjin Appliance Co., Ltd.
Xing Dian Road,Bei Chen Qu ,
Tianjin, China
No:14 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44
Pos code : 300402
Tel : 86-22-26903049
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement