SPEEDLINK Kappa

SPEEDLINK Kappa
TR
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν
υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν
ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή
χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
σκοπό.
Υποδείξεις για τις μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο μπαταρίας. Αντικαθιστάτε παλιές
και αδύναμες μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε τις εφεδρικές μπαταρίες εκτός εμβέλειας
παιδιών. Ως τελικός καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτετε σωστά
τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Μπορείτε να παραδίδετε τις
χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές δωρεάν στα σημεία συλλογής ή παντού όπου
πωλούνται μπαταρίες/συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
σε μπαταρίες/συσσωρευτές σημαίνει ότι αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται
στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες,
οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και
την υγεία σας.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην
υγεία όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική
συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
Δήλωση Συμμόρφωσης
Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους
σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε να ζητήσετε
την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας
(ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την
περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν
παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο
μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μέσω E-Mail στη διεύθυνση [email protected]
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen liittämisen jälkeen.
Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai
henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta
käytöstä.
Paristoa koskevia ohjeita
Käytä ainoastaan ilmoitettua paristotyyppiä. Vaihda vanhat ja heikot paristot heti.
Säilytä varaparistot poissa lasten ulottuvilta. Loppukäyttäjänä sinulla on lakisääteinen
velvollisuus hävittää käytetyt paristot ja akut asianmukaisesti. Käytetyt paristot/akut
voidaan palauttaa maksutta keräyspisteisiin tai kaikkialle sinne, missä paristoja/akkuja
myydään. Paristoissa/akuissa oleva ylivedetty jäteastian kuva tarkoittaa, ettei niitä
saa hävittää talousjätteiden seassa. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia aineita,
jotka voivat vaarantaa ympäristön ja terveyden, jos niitä ei hävitetä tai varastoida
asianmukaisesti.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä vaivoja, kuten
huonoa oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat
toistuvat.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on EU-direktiivin 1999/5/EY
turvamääräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan
yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan.
Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny tukemme puoleen.
Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä sähköpostitse [email protected]
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera PC. Jöllenbeck
GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia
u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z
określonym przez producenta użytkowania produktu.
Informacje na temat akumulatorów
Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare lub zużyte baterie natychmiast wymieniać.
Zapasowe bateria przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jako użytkownik masz
prawny obowiązek prawidłowego usuwania zużytych baterii lub akumulatorów. Zużyte
baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w specjalnych punktach zbiórki lub
wszędzie tam, gdzie są one sprzedawane. Symbol przekreślonego pojemnika na
odpady na bateriach/akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem z
domowymi odpadami. Zużyte akumulatory mogą zawierać szkodliwe substancje, które
przy niewłaściwej utylizacji mogą zaszkodzić środowisku lub Twojemu zdrowiu.
Zagrożenia dla zdrowia
W przypadku skrajnie długiego posługiwania się urządzeniami do wprowadzania może
dojść do problemów zdrowotnych, jak złe samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego
należy robić regularne przerwy, a w razie powtarzających się problemów należy
zasięgnąć porady lekarza.
Deklaracja zgodności
Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt jest zgodny z odnośnymi
przepisami bezpieczeństwa dyrektywy 1999/5/WE. Kompletny tekst deklaracji
zgodności można uzyskać na naszej stronie internetowej www.speedlink.com.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej
częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
urządzenia (urządzeń). W takim wypadku należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić się do naszej
pomocy technicznej, z która najszybciej można skontaktować się przez naszą stronę
internetową www.speedlink.com. Alternatywnie można wysłać wiadomość e-mail na
adres [email protected]
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en datamaskin.
Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes
ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.
Batterianvisninger
Bruk kun den angitte batteritypen. Skift straks ut gamle og svake batterier. Oppbevar
reservebatterier utilgjengelige for barn. Som sluttforbruker er du juridisk ansvarlig for at
bruke batterier og ladbare batterier avfallshåndteres korrekt. Dine brukte batterier/ladbare
batterier kan leveres gratis på gjenbruksstasjoner eller på steder hvor det selges batterier/ladbare batterier. Symbolet med overkrysset avfallsbøtte på batteriet betyr at det ikke
skal kastes i husholdningsavfallet. Gamle batterier kan inneholde skadelige stoffer, som
ved feilaktig avfallshåndtering eller lagring kan føre til miljøskader eller helseskader.
Heleserisiko
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til helseproblemer som ubehag
eller smerter. Legg derfor inn regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene
vedvarer.
Samsvarserklæring
Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet samsvarer med de relevante
sikkerhetsbestemmelsene i EU-direktiv 1999/5/EF. Den komplette samsvarserklæringen
kan du finne på vår webside under www.speedlink.com.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår Support,
som du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com. Alternativt kan du ta kontakt
med dem via e-post til [email protected]
2
KAPPA
MOUSE – WIRELESS USB
KLICK
SL-6313-BK
OFF
ON
PL
HU
CZ
1. Otwórz wnękę baterii na dolnej stronie myszy. Włóż baterię AA
(1,5V), zwracając przy tym uwagę na właściwą biegunowość.
Ponownie zamknij wnękę baterii.
1. Nyissa ki az egér alján lévő elemtartót. Helyezzen bele egy AA
elemet (1,5V), közben pedig ügyeljen a megfelelő pólusokra.
Csukja vissza az elemtartót.
1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložte jednu
AA baterii (1,5 V), dbejte přitom na dodržení správné polarity. Poté
přihrádku na baterie opět zavřete.
2. Podłącz odbiornik USB do wolnego portu USB komputera.
Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane
przez system operacyjny.
2. Csatlakoztassa az USB-vevőt számítógépe szabad USB portjára.
A készüléket az operációs rendszer magától felismeri és telepíti.
2. Zapojte přijímač USB do volného rozhraní na Vašem počítači.
Operační systém automaticky rozpozná přístroj a jej nainstaluje.
3. Kapcsolja be az egeret: tolja az alján lévő kapcsolót „ON“
helyzetbe. Ha nem használja, kapcsolja ki az egeret („OFF“), hogy
energiát takarítson meg. A csatlakozás néhány másodpercen
belül fennáll.
3. Myš zapněte posunutím spínače na spodní straně do pozice
„ON“. V případě, že myš nepoužíváte, tak ji jednoduše vypněte
(„OFF“), také z důvodu úspory energie. Spojení se naváže během
několika sekund.
4. A három érzékelő pontossági fokozat között úgy tud váltani, ha
az egér kerekét és a bal egérgombot egyszerre nyomja meg:
alacsony (800dpi), középső (1.200dpi) és magas (1.600dpi).
4. Současným stisknutím kolečka a levé klávesy myši můžete
přepínat mezi třemi precizními stupni senzoru : nízký (800 dpi),
střední (1.200 dpi) a vysoký (1.600 dpi).
5. A szállításhoz a vevőt el lehet tenni az elemtartó rekeszbe.
5. Pro přepravu můžete uložit přijímač v přihrádce na baterie.
OFF
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na počítač. Firma
Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé
v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Upozornění k bateriím
Používejte pouze předepsané baterie. Vyměňte ihned staré a slabé baterie.
Uchovávejte náhradní baterie mimo dosah dětí. Jako konečný spotřebitel jste ze
zákona povinni, použité baterie řádně zlikvidovat. Vaše opotřebované baterie/
akumulátory můžete bezplatně odevzdat na sběrných místech nebo všude tam,
kde se prodávají baterie/akumulátory. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích/
akumulátorech znamená, že tyto se nesmí likvidovat jako domácí odpad. Staré baterie
mohou obsahovat kontaminující látky, které při nesprávném odstraňování nebo
skladování mohou ohrozit životní prostředí a Vaše zdraví.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou zdravotních
problémů, jako jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě
opakujících se problémů konzultujte lékaře.
Prohlášení o shodě
Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s relevantními
bezpečnostními ustanoveními směrnice EU č. 1999/5/EC. Kompletní Prohlášení o
konformitě si můžete přečíst na webových stránkách www.speedlink.com.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová
zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport,
který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com. Případně jej kontaktujte e-mailem [email protected]
GR
DK
Anvendelsesområde
Dette produkt er kun beregnet som inputenhed og skal sluttes til en computer.
Jöllenbeck GmbH påtager sig intet ansvar for skader på produktet eller personskader
som følge af uforsigtig, uhensigtsmæssig, forkert anvendelse af produktet eller
anvendelse, som er i modstrid med producentens anvisninger.
Batteriinformationer
Brug kun den foreskrevne batteritype. Udskift straks gamle og svage batterier.
Opbevar reservebatterierne uden for børns rækkevidde. Som slutforbruger er du ifølge
loven forpligtet til at bortskaffe brugte batterier og genopladelige batterier korrekt. De
brugte batterier/genopladelige batterier kan afleveres gratis på genbrugspladserne
eller der, hvor batterierne/de genopladelige batterier sælges. Symbolet med den
overstregne affaldsspand på batterier/genopladelige batterier betyder, at de ikke må
smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. Udtjente batterier kan
indeholde skadelige stoffer, som kan beskadige miljøet og dit helbred, hvis de ikke
bortskaffes eller opbevares korrekt.
Sundhedsrisiko
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag til sundhedsmæssige
skader som ubehag eller smerter. Hold regelmæssigt pause, og søg læge, hvis
problemerne gentager sig.
Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at dette produkt er i overensstemmelse med
de relevante sikkerhedsbestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC. Den komplette
overensstemmelseserklæring kan rekvireres på vores webside på www.speedlink.com.
Overensstemmelsesinfo
Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske eller højfrekvente felter (radioanlæg,
mobiltelefoner, mikrobølgeafladninger) kan apparatets (apparaternes) funktion
begrænses. Prøv så at øge afstanden til apparaterne, der forstyrrer.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du
finder på vores webside www.speedlink.com. Alternativ kan du kontakte os via e-mail
til [email protected]
OFF
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó készülékként. A
Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy
személyi sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő használatból eredt.
Elemre vonatkozó tudnivalók
Csak az előírt típusú elemtípust használja. Azonnal cserélje ki a régi és gyenge
elemeket. A pót elemeket gyermekektől elzárva tartsa. Ön végső felhasználóként
törvényesen kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket vagy akkukat
előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja
a gyűjtőhelyeken, vagy bárhol, ahol elemeket/akkukat árusítanak. Az áthúzott
hulladéktároló jele azt jelenti az elemeken és akkukon, hogy nem szabad a háztartási
hulladékkal kidobni őket. A kimerült elemek olyan káros anyagokat tartalmazhatnak,
melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás esetén kárt tehetnek a
környezetben és egészségében.
Egészségügyi kockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan egészségügyi
panaszok léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen tartson
szünetet és visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.
Megfelelőségi nyilatkozat
A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EC uniós irányelv
vonatkozó biztonsági előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot honlapunkon a
www.speedlink.com címen igényelheti meg.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések,
mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon Támogatásunkhoz,
melyet leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
Máskülönben e-mailben is fordulhat hozzánk: [email protected]
CZ
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska endast användas som inputapparat och anslutas till en dator.
Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett
resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för syften
som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Information om batterier
Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast ut gamla och svaga
batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Den som använder någon typ av
batterier är skyldig att kassera dem enligt föreskrifterna. Du kan lämna in dina gamla,
förbrukade batterier till speciella insamlingsställen eller var som helst där man säljer
batterier. Symbolen med en överkorsad soptunna som sitter på batterierna betyder att
de inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla
ämnen som skadar miljön och vår hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem med hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in regelbundna pauser och konsultera en läkare om problemen
återkommer.
Försäkran om överensstämmelse
Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller de relevanta säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En fullständig försäkran om överensstämmelse kan
beställas på vår webbsida under www.speedlink.com.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så
fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du når
den snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com. Alternativt kan du skicka ett
e-brev till [email protected]
ON
HU
RU
Использование по назначению
Устройство предназначено только для использования в качестве устройства для
ввода на компьютере. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию
или травмы лиц вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного или не
соответствующего указанной производителем цели использования изделия.
Информация об элементах питания
Используйте только батарейки предписанного типа. Незамедлительно меняйте
старые и севшие батарейки. Храните запасные батарейки в недоступном для детей
месте. В качестве конечного потребителя вы обязаны соответствующим образом
утилизировать старые батарейки и аккумуляторы. Севшие батарейки/аккумуляторы
можно бесплатно сдавать в места их сбора или там, где батарейки/аккумуляторы
продаются. Символ перечеркнутого контейнера для мусора на батарейках/
аккумуляторах значит, что их нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором.
Старые аккумуляторы могут содержать вредные вещества, которые в случае
неправильной утилизации или хранения могут нанести ущерб окружающей среде и
вашему здоровью.
Риски для здоровья
Крайне продолжительное использование устройств ввода данных может привести
к возникновению жалоб, связанных со здоровьем (например, к недомоганию
или болям). Регулярно делайте перерывы, а если проблемы будут повторяться,
обратитесь за советом к врачу.
Заявление о соответствии
Данным Jöllenbeck GmbH заявляет, что это изделие отвечает соответствующим
положениям о безопасности Директивы ЕС 1999/5/EC. Полное заявление о
соответствии можно затребовать на нашем сайте по адресу www.speedlink.com.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей
(излучение радиоустановок, мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от источников
помех.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу
службу поддержки, быстрее всего это можно сделать через наш веб-сайт
www.speedlink.com. Нам можно также написать по электронной почте
[email protected]
ON
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün yalnızca bir PC‘ye bağlanmaya yönelik giriş aygıtı olarak uygundur.
Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş
amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan ya da
yaralanmalardan sorumlu değildir.
Pil ile ilgili açıklamalar
Yalnızca belirtilen tip pil kullanın. Eski ve zayıf pilleri hemen yenisiyle değiştirin. Yedek
pilleri çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. Nihai tüketici olarak kullanılmış
pil ve bataryaları nizami bir şekilde tasfiye etmekle yükümlüsünüz. Tükenmiş pillerinizi/
bataryalarınızı ücretsiz olarak toplama noktalarına ya da pillerin/bataryaların satıldığı
yerlere teslim edebilirsiniz. Pillerin/bataryaların üzerindeki üstü çizili çöp bidonu
simgesinin anlamı, bunların ev çöpü olarak atılmaması gerektiğidir. Eski piller, usulüne
uygun tasfiye edilmediklerinde ya da usulüne aykırı depolandıklarında çevreye ve
sağlığınıza zarar verebilecek maddeler içerebilirler.
Sağlık riskleri
Giriş cihazlarının çok uzun süre kullanılması durumunda rahatsızlık ya da ağrı gibi
sağlık şikayetleri meydana gelebilir. Bu nedenle sık sık ara verin ve tekrarlanan
problemler durumunda bir doktora başvurun.
Uygunluk beyanı
İşbu belgeyle Jöllenbeck GmbH, bu ürünün AB Yönergesi 1999/5/EC‘ye ilişkin önemli
güvenlik yönetmeliklerine uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tamamını
www.speedlink.com adlı web sitemizden talep edebilirsiniz.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo istasyonları,
mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir.
Bu durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
Teknik destek
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda lütfen müşteri destek
birimimize başvurun. Buraya en hızlı www.speedlink.com adlı web sayfamızdan
ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak bizimle e-posta üzerinden iletişime geçebilirsiniz:
[email protected]
3. Włącz mysz, przestawiając przełącznik na spodzie myszy do
położenia „ON“. Gdy mysz jest nieużywana, wyłącz ją („OFF“),
by oszczędzać energię. Połączenie zostanie nawiązane w ciągu
kilku sekund.
4. Naciskając jednocześnie pokrętło i lewy przycisk myszy, można
wybrać jeden z trzech stopni czułości: niski (800dpi), średni
(1.200dpi) lub wysoki (1.600dpi).
5. Odbiornik można na czas transportu schować w myszy.
GR
FI
1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristokotelo. Aseta AA-paristo (1,5V)
paikoilleen, varmista tällöin oikea napaisuus. Sulje paristokotelo
uudelleen.
1. Åpne batterihuset på undersiden av musen. Legg inn et
AAA-batteri (1,5V), pass da på korrekt polaritet (retning). Lukk
batterihuset igjen.
2. Συνδέστε το δέκτη USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB στον
υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το
λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.
2. Liitä USB-vastaanotin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.
2. Koble USB-mottaker til en leding USB-port på datamaskinen.
Apparatet blir automatisk gjenkjent og installert av
operativsystemet.
4. Εναλλάσσεστε μεταξύ τριών βαθμίδων ακρίβειας αισθητήρα,
πατώντας ταυτόχρονα τον τροχό ποντικιού και το αριστερό
πλήκτρο ποντικιού: χαμηλή (800dpi), μεσαία (1.200dpi) και υψηλή
(1.600dpi).
5. Για τη μεταφορά μπορείτε να φυλάξετε το δέκτη στο χώρο
μπαταριών.
3. Kytke hiiri päälle kytkemällä pohjassa oleva kytkin asentoon „ON“.
Jos hiirtä ei käytetä, sammuta se („OFF“) säästääksesi sähköä.
Yhteys luodaan muutamassa sekunnissa.
4. Vaihda kolmen anturin tarkkuustason välillä painamalla
samanaikaisesti hiiren pyörää ja hiiren vasenta painiketta:
alhainen (800dpi), keskitaso (1.200dpi) ja korkea (1.600dpi).
5. Kuljetusta varten voidaan vastaanotinta säilyttää paristokotelossa.
Vers. 1.0
NO
1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού.
Τοποθετήστε μια μπαταρία AA (1,5V), προσέξτε εδώ τη σωστή
πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών.
3. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, ωθώντας το διακόπτη στην κάτω
πλευρά στη θέση „ON“. Σε περίπτωση μη χρήσης, απλά
απενεργοποιήστε το ποντίκι („OFF“), ώστε να εξοικονομήσετε
ρεύμα. Η σύνδεση δημιουργείται εντός λίγων δευτερολέπτων.
Quick Install Guide
3. Slå på musen ved å skyve bryteren på undersiden til „ON“posisjonen. Når den ikke brukes, må musen slås av („OFF“) for å
spare strøm. Forbindelsen opprettes i løpet av få sekunder.
4. Bytt mellom tre sensor-presisjonstrinn ved å betjene musehjulet
og venstre museknapp samtidig: lav (800dpi), middels (1.200dpi)
og høy (1.600dpi).
5. Under transport kan mottakeren oppbevares i batterihuset.
©2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK ® , the SPEEDLINK word mark and
the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual.
Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
OFF
ON
2
KLICK
OFF
ON
EN
DE
FR
NL
ES
1. Ouvrez le compartiment à pile sur la face inférieure de la souris.
Insérez une pile AA (1,5 V) en faisant attention à la polarité. Refermez
le compartiment à pile.
1. Open het batterijvak op de onderkant van de muis. Plaats een AAbatterij (1,5V) en let daarbij op de juiste polariteit. Sluit het batterijvak
weer.
1. Abre el compartimento de pilas, parte inferior del ratón. Coloca la
pila adjunta AA (1,5V) y ten en cuenta la polaridad. Vuelve a cerrar
la tapa.
2. Plug the USB receiver into any free USB port on your computer. The
operating system will detect and install the device automatically.
2. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit einer freien USB-Schnittstelle
an Ihrem Rechner. Das Gerät wird vom Betriebssystem automatisch
erkannt und installiert.
2. Reliez le récepteur USB à une prise USB libre sur votre ordinateur.
L’appareil est détecté automatiquement par le système d’exploitation
et installé.
2. Sluit de USB-ontvanger aan op een vrije USB-poort van de computer.
Het apparaat wordt automatisch herkend door het besturingssysteem
en geïnstalleerd.
2. Enchufa el cable a un puerto USB libre de tu ordenador. El programa
de instalación se activa, lo detecta y se instala automáticamente.
3. Schalten Sie die Maus ein, indem Sie den Schalter an der Unterseite
in die „ON“-Position schieben. Bei Nichtgebrauch schalten Sie die
Maus einfach ab („OFF“), um Strom zu sparen. Die Verbindung wird
innerhalb weniger Sekunden hergestellt.
3. Allumez la souris en amenant l’interrupteur sur « ON » sur la face
inférieure de la souris. Lorsque vous ne vous servez pas de la souris,
éteignez-la en amenant l’interrupteur sur « OFF » afin de ne pas
gaspiller d’énergie. La liaison est établie en l‘espace de quelques
secondes.
3. Schakel de muis in door de schakelaar op de onderkant in de stand
„ON“ te zetten. Als u de muis niet gebruikt zet u die schakelaar
eenvoudigweg uit (in de stand „OFF“) om energie te besparen. De
verbinding wordt binnen een paar seconden tot stand gebracht.
3. Switch the mouse on by setting the switch on the base to “ON”. If
you do not intend to use the mouse, simply set the switch to “OFF” to
save power. The connection will be established in a few seconds.
4. Switch between three sensitivity settings on the fly by pressing the
left mouse button and the scroll wheel at the same time: low (800dpi),
medium (1,200dpi) and high (1,600dpi).
5. For ease of transport, stow the receiver in the battery compartment.
OFF
1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Maus. Legen
Sie eine AA-Batterie (1,5 V) ein, achten Sie dabei auf die richtige
Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
ON
1. Open the battery compartment on the base of the mouse. Insert
an AA battery (1.5V) making sure the polarity is correct. Close the
battery compartment again.
4. Wechseln Sie zwischen drei Sensor-Präzisionsstufen, indem Sie
gleichzeitig das Mausrad und die linke Maustaste betätigen: niedrig
(800 dpi), mittel (1.200 dpi) und hoch (1.600 dpi).
5. Für den Transport können Sie den Empfänger im Batteriefach
verstauen.
IT
TR
4. Pour modifier la précision du capteur, appuyez simultanément sur la
roulette et sur le bouton gauche de la souris. Vous avez le choix entre
trois niveaux de précision : basse (800 dpi), moyenne (1.200 dpi) et
élevée (1.600 dpi).
5. En déplacement, vous pouvez glisser tout simplement le récepteur
dans le compartiment à pile.
RU
1. Aprire il vano batterie sulla parte inferiore del mouse. Inserire una
batteria AA (1,5 V) rispettando la polarità indicata. Richiudere il vano
batterie.
1. Farenin alt kısmındaki pil gözünü açın. Bir adet AA pil (1,5V) takın,
bu arada kutuplara dikkat edin. Ardından pil gözü kapağını tekrar
kapatın.
1. Откройте отсек для батареек на нижней стороне мышки. Вложите
в него одну батарейку AA (1,5 В), соблюдайте правильную
полярность. Закройте отсек для батареек.
2. Collegare il ricevitore USB a una porta USB libera del computer.
Il dispositivo viene riconosciuto e installato automaticamente dal
sistema operativo.
2. USB alıcısını bilgisayarınızdaki boş bir USB arabirimine bağlayın.
Aygıt işletim sistemi tarafından otomatik algılanıp kurulumu yapılır.
2. Вставьте USB-штекер в свободный USB-разъем компьютера.
Операционная система автоматически обнаруживает и
инсталлирует устройство.
3. Accendere il mouse posizionando su „On“ l’interruttore presente sulla
parte inferiore. Spegnere il mouse quando non viene usato („OFF“)
per risparmiare energia. La connessione sarà creata entro pochi
secondi.
4. Azionare contemporaneamente la rotella e il tasto sinistro del mouse
per cambiare tra i tre livelli di precisione del sensore: basso (800 dpi),
medio (1.200 dpi) e alto (1.600 dpi).
5. Per trasportare il mouse, riporre il ricevitore nel vano batterie.
3. Alt kısımdaki şalteri „ON“ konumuna getirerek fareyi çalıştırın.
Kullanmadığınız zaman elektrik tasarrufu için fareyi kapatın („OFF“).
Bağlantı birkaç saniye içerisinde oluşturulur.
4. Aynı anda fare tekerine ve sol fare tuşuna basarak üç sensör
hassasiyet kademesi arasında geçiş yapın: düşük (800dpi), orta
(1.200dpi) ve yüksek (1.600dpi).
5. Taşıma için alıcıyı pil bölmesinde saklayabilirsiniz.
3. Включите мышку, для этого передвиньте выключатель на нижней
стороне в положение „On“. Если мышка не используется, ее
можно выключить (выключатель в положение „Off“) для экономии
энергии. Соединение устанавливается в течение нескольких
секунд.
4. Для переходя между разными уровнями точности датчика
одновременно используйте колесико мышки и ее левую кнопку:
низкий уровень (800 dpi), средний уровень (1.200 dpi) и высокий
уровень (1.600 dpi).
5. Для переноски приемник можно спрятать в отсеке для батареек.
4. Schakel tussen de gevoeligheidsstanden door tegelijkertijd op de
linkermuisknop te drukken en het scrollwiel te draaien: laag (800dpi),
normaal (1.200dpi) en hoog (1.600dpi).
5. Berg de USB-ontvanger op in het batterijvak als u de muis wilt
meenemen.
SE
1. Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in ett AA-batteri
(1,5V) med polerna åt rätt håll. Stäng batterifacket igen.
2. Koppla USB-mottagaren till en ledig USB-port på datorn. Apparaten
upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.
3. Sätt på musen genom att flytta brytaren på undersidan till läge ON.
Stäng av musen (brytaren på OFF) när den inte används för att spara
ström. Förbindelsen upprättas inom några få sekunder.
4. Växla mellan de tre sensorkänslighetslägena genom att använda
mushjulet och vänster musknapp samtidigt: låg (800dpi), medel
(1.200dpi) och hög (1.600dpi).
5. Stoppa in mottagaren i batterifacket för transport.
Intended use
This product is only intended as an input device for connecting to a computer. Jöllenbeck GmbH accepts no liability
whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the product
or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.
Battery safety
Only use the recommended battery type. Always replace old or weak batteries promptly. Keep batteries out of
children’s reach. As an end-user, you are legally obliged to dispose of used batteries correctly. You can dispose of
your used batteries free of charge at collection points or anywhere where batteries are sold. Batteries/rechargeables
displaying a crossed-out bin symbol must not be disposed of together with household waste. Used batteries may
contain harmful substances which may cause environmental damage or harm your health if not stored or disposed of
correctly.
Health risks
Extended use of input devices may cause health problems such as discomfort or pain; as such, take regular breaks
and consult a doctor if problems persist.
Declaration of conformity
Jöllenbeck GmbH hereby declares that this product conforms to the relevant safety regulations of EU Directive 1999/5/
EC. The full Declaration of Conformity can be requested via our website at www.speedlink.com.
Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio
installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try increasing the distance from
the devices causing the interference.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website:
www.speedlink.com. Alternatively, you can email them at: [email protected]
DE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für den Anschluss an einen Computer geeignet. Die Jöllenbeck GmbH
übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer,
unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des
Produkts.
Batteriehinweise
Verwenden Sie nur den vorgeschriebenen Batterietyp. Ersetzen Sie alte und schwache Batterien sofort. Bewahren Sie
Ersatzbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet,
verbrauchte Batterien und Akkus ordnungsgemäß zu entsorgen. Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie
unentgeltlich bei den Sammelstellen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Das Symbol der
durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien/Akkus bedeutet, dass diese nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen.
Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung oder Lagerung die Umwelt und Ihre
Gesundheit schädigen können.
Gesundheitsrisiken
Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es zu gesundheitlichen Beschwerden wie Unbehagen oder
Schmerzen kommen. Legen Sie regelmäßig Pausen ein und holen Sie bei wiederkehrenden Problemen ärztlichen
Rat ein.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Jöllenbeck GmbH, dass dieses Produkt konform mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen der
EU-Richtlinie 1999/5/EC ist. Die komplette Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite unter
www.speedlink.com anfordern.
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen,
Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie
in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am
schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com erreichen. Alternativ kontaktieren Sie ihn per E-Mail an
[email protected]
FR
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme dispositif de pointage sur un ordinateur. La société Jöllenbeck
GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à une
utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.
Remarques relatives aux piles
Utilisez uniquement le type de piles prescrit. Dès que les piles sont usées, elles doivent être remplacées. Conservez
les piles de réserve hors de portée des enfants. En tant qu‘utilisateur, vous êtes tenu d’éliminer correctement les piles
et accus usagés. Vous pouvez remettre gratuitement vos piles/accus usagés dans les bornes de collecte ou dans tous
les points de vente de piles/d‘accus. Le symbole de poubelle barrée qui figure sur les piles et accus signifie qu‘ils ne
doivent pas être placés avec les ordures ménagères. Les piles usagées peuvent contenir des substances toxiques
susceptibles de nuire à l‘environnement et à votre santé en cas d‘élimination ou de stockage incorrects.
Risques pour la santé
L‘utilisation extrêmement prolongée de périphériques de saisie peut entraîner des troubles physiologiques, tels que
des gênes ou des douleurs. Veillez à faire des pauses régulièrement et consultez un médecin en cas de problèmes
récurrents.
Déclaration de conformité
La société Jöllenbeck GmbH déclare que ce produit est conforme aux directives de sécurité afférentes de la directive
de l‘Union européenne 1999/5/CE. Vous pouvez demander à recevoir la déclaration de conformité complète en allant
sur notre site Web à l’adresse www.speedlink.com.
Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence intenses (installations radio, téléphones mobiles,
décharges de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement de l‘appareil (ou des appareils). Dans ce cas,
essayez d‘éloigner les appareils à l’origine des perturbations.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre service d‘assistance technique.
Le moyen le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web www.speedlink.com. Vous pouvez
également joindre notre service d‘assistance par e-mail en écrivant à l‘adresse [email protected]
3. Enciende el ratón, poniendo el interruptor de encendido en „ON“: se
encuentra debajo del ratón. Si no lo usas continuamente, desconecta
el ratón para lo cual tendrás que poner el interruptor en „OFF“
ahorrando energía. Se restablece la conexión a los pocos segundos.
4. Cambia la sensibilidad a uno de los tres niveles, para ello pulsa al
mismo tiempo la rueda del ratón y su botón izquierdo: baja (800dpi),
media (1.200dpi) alta (1.600dpi).
5. Para el transporte el receptor se escamotea simplemente en el
compartimento de pilas.
DK
1. Åbn batterirummet på bunden af musen. Sæt det medleverede
AA-batteri (1,5V) i, hold herved øje med den korrekte polaritet. Luk
batterirummet.
2. Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface på din
computer. Operativsystemet genkender enheden automatisk.
3. Tænd musen idet du stiller afbryderen på musens bund på „ON“. Hvis
du ikke bruger musen, slukker du den bare („OFF“ og sparer energi).
Forbindelsen oprettes indenfor få sekunder.
4. Skift mellem tre sensor-præcisionstrin idet du samtidigt betjener
musehjulet og den venstre museknap: høj (1.600dpi), medium
(1.200dpi) og lav (800dpi).
5. Til transport kan modtageren opbevares i batetrirummet.
NL
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt als invoerapparaat voor aansluiting op een pc. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk
voor schade aan het product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het
product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.
Aanwijzingen voor de omgang met batterijen
Gebruik alleen het voorgeschreven type batterij. Ersetzen Sie alte und schwache Batterien sofort. Bewaar reservebatterijen buiten het bereik van kinderen. Als consument bent u wettelijk verplicht, lege batterijen en accu’s volgens
de voorschriften af te voeren. U kunt gebruikte batterijen/accu‘s kosteloos inleveren bij inzamelpunten en overal waar
batterijen/accu‘s worden verkocht. Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak op batterijen en accu‘s geeft aan
dat de producten niet bij het normale huisvuil mogen worden gedaan. Oude batterijen kunnen stoffen bevatten die
schadelijk zijn voor milieu en gezondheid wanneer ze niet op de juiste manier worden verwerkt of opgeslagen.
Gezondheidsrisico’s
Bij extreem lang gebruik van invoerapparatuur kunnen gezondheidsklachten zoals gevoelens van ongemak of pijn niet
worden uitgesloten. Las regelmatig pauzes in en raadpleeg bij terugkerende problemen een arts.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Jöllenbeck GmbH dat dit product voldoet aan de relevante veiligheidsbepalingen van de EU-richtlijn
1999/5/EC. De volledige conformiteitsverklaring kunt u opvragen op onze website
www.speedlink.com.http://www.speedlink.com/
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen
van microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de
afstand tot de storende apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken
via onze website www.speedlink.com. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para conectarlo a un ordenador como dispositivo de inserción de datos. Jöllenbeck GmbH no
asume la garantía por daños causados al producto o lesiones de personas debidas a una utilización inadecuada o
impropia, diferente de la especificada en el manual, ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a
la puntualizada por el fabricante del mismo.
Nota sobre pilas
Utiliza sólo pilas apropiadas para este tipo de aparato. Remplaza de inmediato las pilas gastadas por otras nuevas.
Guarda siempre las pilas de reservar fuera del alcance de los niños. Estás legalmente obligado como consumidor a
depositar las pilas y baterías usadas en contenedores adecuados tras su vida útil. Las pilas y baterías gastadas las
puedes depositar sin coste alguno en el punto de recogida de tu comunidad o en la tienda en que las has comprado.
El icono de un contenedor de basura con las pilas tachadas significa que en ellos no podrás depositar ese tipo de
material de desecho. Las pilas viejas contienen sustancias nocivas y en caso de no ser debidamente recicladas
pueden resultar peligrosas para el medio ambiente o la salud de las personas.
Riesgos para la salud
Un exceso en la utilización de dispositivos para introducción de datos puede acarrear problemas de salud,
entumecimiento o dolores. Haz pausas con cierta regularidad, y en caso de repetirse los síntomas acude
inmediatamente al médico.
Declaración de conformidad
Por la presente Jöllenbeck GmbH declara que este producto ha sido fabricado de conformidad con las disposiciones
de seguridad de la directiva de la UE 1999/5/EC. La declaración completa de conformidad puede bajarse de nuestra
página web www.speedlink.com
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y
móviles, descargas de microondas) pueden aparecer señales parasitarias que perturben el buen funcionamiento del
aparato (los aparatos). En caso necesario conviene que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete a nuestro servicio de soporte, podrás entrar
rápidamente en la página web www.speedlink.com. De manera alternativa mándanos un Email
[email protected]
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è adatto unicamente come dispositivo di input su un computer. La Jöllenbeck GmbH non risponde di
danni al prodotto o lesioni di persone causati da un utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o non indicato
dal produttore.
Avvertenze sulle batterie
Utilizzare soltanto batterie del tipo indicato. Sostituire immediatamente batterie vecchie e scariche. Conservare le
batterie di ricambio lontano dalla portata dei bambini. Il consumatore finale per legge è tenuto a smaltire correttamente
le batterie monouso e ricaricabili esauste. Le batterie/accumulatori esausti possono essere consegnati gratuitamente
agli appositi punti di raccolta o in qualsiasi punto vendita di batterie/accumulatori. Il simbolo con il cassonetto barrato
sulle batterie/ sugli accumulatori significa che non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Le batterie usate
possono contenere sostanze inquinanti che possono danneggiare l‘ambiente e la salute se non smaltite o conservate
correttamente.
Rischi per la salute
L‘uso molto prolungato di dispositivi di input può provocare problemi di salute come malessere o dolori. Si consiglia di
fare regolarmente delle pause e di consultare un medico in caso di problemi ricorrenti.
Dichiarazione di conformità
Con la presente, la Jöllenbeck GmbH dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della
Direttiva Europea 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità completa è reperibile sul nostro sito web all‘indirizzo
www.speedlink.com.
Avviso di conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di
microonde) potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la
distanza dalle fonti d‘interferenza.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il
nostro sito www.speedlink.com. In alternativa potete contattarci via e-mail all‘indirizzo: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement