LG | F1495BD | manual | LG F1495BD washing machine

LG F1495BD washing machine
HANDLEIDING
WASMACHINE
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u
de wasautomaat in gebruik neemt en bewaar de
handleiding om later iets op te zoeken.
F1495BD(1~9)
P/No.: MFL67413363
www.lg.com
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave.........................2
Productkenmerken...................3
Gefeliciteerd met uw aankoop.
Lees deze handleiding zorgvuldig door,
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen......4
Belangrijke veiligheidsmaatregelen ......5
Bewaar deze aanwijzingen ...................6
Kenmerken................................7
Installatie
Verpakking verwijderen.........................8
Verwijderen van de transport
beveiliging .............................................8
Plaatsen van de wasmachine ..............9
Watertoevoerslang verbinding
specificaties ........................................11
Installatie van de afvoerslang .............13
Horizontaal plaatsen ...........................14
deze biedt u informatie in verband met
de veilige installatie, het gebruik en het
onderhoud.
Bewaar de handleiding voor later
gebruik.
Schrijf het model en het serienummer
van uw wasmachine op.
Modelnummer
Serienummer
Aankoopdatum
Gebruik van de wasmachine
Werking wasmachine..........................16
Tips voor het wassen ..........................17
Tabel met wasprogramma’s................18
Extra mogelijkheid...............................19
Maximale toerental per
wasprogramma ...................................20
Bedieningspaneel ...............................21
Extra programma's..............................22
- Uitgestelde start................................22
- Kreukvrij............................................22
- Favoriet.............................................22
- Voorwas............................................22
Optie ...................................................23
- Optie1 ...............................................23
- Optie2 ...............................................23
- Spoelen ............................................23
- Watertemp. ......................................23
Andere functies ...................................23
- Spoelen + Centrif. .............................23
- Centrifugeren ....................................23
Kinderslot ............................................24
Geluidstoon AAN/UIT..........................24
Reinigen van de trommel ...................25
Deur Vergrendeld & Controleren ........25
2
Zeep toevoegen
Toevoegen van wasmiddel en
wasverzachter.....................................26
Onderhoud
Watertoevoerfilter................................28
Pompfilter spoelen ..............................29
Reinigen van de verdeellade ..............30
De wastrommel ...................................31
De wasmachine reinigen.....................31
Voorzorgsmaatregelen voor de winter ...31
Storingsindex
Het vaststellen van het probleem........32
Foutmelding ........................................34
Gebruiksaanwijzing
SMARTDIAGNOSIS™ .........................35
Garantiebepalingen................36
Operationele gegevens..........39
Productkenmerken
Direct Drive-systeem.
De moderne direct-drive motor drijft de trommel rechtstreeks aan zonder
gebruikt te maken van riem of riemschijf.
6 Motion.
De wasmachine kan diverse trommelacties of een combinatie van
verschillende acties, afhankelijk van het geselecteerde wasprogramma
uitvoeren.
Gecombineerd met een gecontroleerde rotatiesnelheid en de capaciteit
van de trommel zowel links als rechts te roteren, zijn de wasprestaties
van de machine uitstekend met als resultaat een perfect wasresultaat.
Bescherming tegen kreuken.
Door links-/rechtsdraaiende beweging van de trommel wordt het
kreukelen van het wasgoed tot een minimum beperkt.
Ingebouwde thermostaat.
De ingebouwde thermostaat verwarmt het water op de beste
temperatuur voor de ingestelde wascyclus.
Economischer door het Beladingherkenning systeem.
Om het energieverbruik en het waterverbruik tot een minimum te beperken,
detecteert het Beladingherkenning systeem de grootte van de lading en de
watertemperatuur. Op basis hiervan bepaald de machine het optimale
waterniveau en de wastijd.
추가선택
예약
Kinderslot.
Het kinderslot wordt gebruikt om te vermijden dat kinderen het
programma wijzigen door op een knop te drukken terwijl de wasmachine
draait.
Ruisarm snelheidscontrolesysteem.
Door de washoeveelheid en de balans te meten, zorgt het systeem ervoor
dat de was gelijkmatig verdeeld wordt zodat het geluidsniveau bij het
centrifugeren tot een minimum beperkt wordt.
3
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
LEES ALLE AANWIJZINGEN EN DE UITLEG VAN DE INSTALLATIE VÓÓR
GEBRUIK
WAARSCHUWING
Volg in verband met uw veiligheid de informatie in deze handleiding stipt op om brand-,
explosie- en schokgevaar te vermijden en om materiële schade evenals ernstig of dodelijk
letsel te voorkomen.
Uw eigen veiligheid en die van anderen is van groot belang.
In deze handleiding en op de wasautomaat zijn een groot aantal
veiligheidswaarschuwingen vermeld.
Lees alle veiligheidswaarschuwingen met aandacht en houd u eraan.
Dit is het waarschuwingssymbool voor veiligheid.
Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waardoor u en anderen ernstig of
dodelijk gewond kunnen raken.
Alle veiligheidswaarschuwingen worden met dit symbool en de woorden “GEVAAR”,
“WAARSCHUWING” of “LET OP” aangegeven.
Deze woorden betekenen het volgende:
GEVAAR
U kunt dodelijk of ernstig gewond raken als u de aanwijzingen niet stipt opvolgt.
WAARSCHUWING
U riskeert een dodelijk of ernstig ongeval als u de aanwijzingen niet stipt opvolgt.
LET OP
Betekent: U riskeert een niet-ernstig ongeval of beschadiging van de wasautomaat als u de
aanwijzingen niet opvolgt.
Alle veiligheidswaarschuwingen geven duidelijk aan wat het mogelijke gevaar is, hoe u het
risico van een ongeval kunt vermijden en wat er kan gebeuren als de aanwijzingen niet
worden opgevolgd.
4
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
■ Belangrijke veiligheidsmaatregelen
WAARSCHUWING
Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, waaronder de volgende, om brand- en
schokgevaar of persoonlijk letsel door het gebruik van de wasautomaat te voorkomen:
• Controle de wasautomaat voordat u deze
installeert op uiterlijke beschadigingen. Als u
een of meer beschadigingen opmerkt, mag u
de wasautomaat niet installeren.
• Installeer of bewaar de wasautomaat niet
waar hij aan het weer blootstaat.
• Knoei niet met bedieningsknoppen.
• Repareer of vervang geen onderdelen van de
wasautomaat en voer geen
onderhoudswerkzaamheden uit tenzij dat
uitdrukkelijk wordt aanbevolen in de
onderhoudsvoorschriften of gepubliceerde
gebruikersreparatie-aanwijzingen die u
begrijpt en waarvoor u voldoende vakkundig
bent om ze uit te voeren.
• Zorg ervoor dat zich onder en bij uw
apparaten geen brandbare materialen
rondslingeren zoals pluizen, papier, vodden,
chemicaliën enzovoort.
• Dit apparaat is zonder toezicht van een
volwassene niet geschikt voor gebruik door
kleine kinderen en mindervaliden. Sta
kinderen niet toe om op, met of in dit of
andere huishoudelijke apparaten te spelen.
• Houd kleine huisdieren van het apparaat
vandaan.
• Laat de deur van de wasautomaat niet open
staan.
• Was of droog in de wasautomaat geen
kledingstukken die zijn gereinigd, gewassen
of geweekt in, of die besprenkeld zijn met
brandbare of explosieve stoffen (zoals was,
olie, verf, benzine, ontvettingsmiddel,
oplosmiddelen voor chemisch reinigen,
kerosine enzovoort) en die kunnen
ontbranden of exploderen. Na een volledige
wascyclus kan olie in de kuip achterblijven en tijdens
een droogcyclus ontbranden.
Doe dus geen kledingstukken die olie
bevatten in de wasautomaat.
• Sla de deur van de wasautomaat niet met
kracht dicht en probeer evenmin de
vergrendelde deur met geweld te openen.
Hierdoor kunt u de wasautomaat beschadigen.
• Wanneer de wasautomaat met een hoge
temperatuur werkt, kan de deur aan de
voorkant erg heet zijn. Raak de deur dan niet
aan.
• Om kortsluiting te voorkomen moet u,
voordat u de wasautomaat een
onderhoudsbeurt geeft of schoonmaakt, de
wasautomaat ontkoppelen van het
stopcontact of de wasautomaat in de
zekeringkast ontkoppelen door de
betreffende smeltveiligheid te verwijderen of
de betreffende stroomverbreker uit te
schakelen.
Een open deur kan kinderen aansporen om aan de
• Pak de netstroomkabel niet bij de kabel maar
deur te gaan hangen of in de wasautomaat te kruipen.
bij stekker vast om de kabel uit een
• Steek nooit uw hand of ander lichaamsdeel in stopcontact te trekken. Anders kan de
de wasautomaat als deze in werking is. Wacht netstroomkabel worden beschadigd.
tot de trommel volledig tot stilstand is
• Schakel dit apparaat nooit in als het
gekomen.
beschadigd, defect of gedeeltelijk
gedemonteerd is of ontbrekende of defecte
• Het wasproces kan de brandwerende eigenschappen
onderdelen heeft zoals een beschadigde
van textiel verminderen. Om dat te voorkomen
netstroomkabel of stekker.
moet u de wasinstructie van de fabrikant van
het kledingstuk nauwkeurig opvolgen.
5
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
■ Belangrijke veiligheidsmaatregelen
WAARSCHUWING
Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, waaronder de volgende, om brand- en
schokgevaar of persoonlijk letsel door het gebruik van de wasautomaat te voorkomen:
• Ontkoppel een oud apparaat voordat u
• Houd u aan de algemeen gangbare
het weg doet. Maak de stekker
veiligheidsprocedures, inclusief het
onbruikbaar. Knip de netstroomkabel zo gebruik van handschoenen met een
dicht mogelijk op het apparaat af om
lange kap en een veiligheidsbril, om het
misbruik te voorkomen.
risico van lichamelijk letsel te
• Bel een servicecentrum als een apparaat verminderen. Door een of meer
veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding
onder water heeft gestaan. Bel het
te negeren riskeert u materiële schade evenals
servicecentrum. Doet u dit niet, dan riskeert
u kortsluiting en brand.
• Apparaat met nieuwe slangensets
aangesloten op het waterleidingnet.
Gebruik geen oude slangensets.
ernstig of dodelijk lichamelijk letsel.
• Druk niet met kracht op de deur als de
deur van de wasautomaat geopend is.
Daardoor kan de wasautomaat omvallen.
■ Bewaar deze aanwijzingen
AANWIJZINGEN VOOR AARDING
Dit apparaat moet worden geaard. Wanneer het apparaat niet goed werkt of defect raakt,
vermindert aarding de kans op kortsluiting doordat er een pad van de minste weerstand voor een
elektrische stroom aanwezig is.
Dit apparaat is uitgerust met een netstroomkabel die een aardleiding bevat en van een geaarde
stekker is voorzien. De stekker moet worden aangesloten op een daarvoor geschikt stopcontact
dat volgens de plaatselijk geldende voorschriften op de juiste wijze is geïnstalleerd en geaard.
• Gebruik geen stopcontactadapter; deze schakelt de werking van de geaarde stekker uit.
• Als u niet beschikt over een geschikt stopcontact, roep dan de hulp in van een vakkundige
elektricien.
WAARSCHUWING
Door een verkeerde aansluiting van de aardleiding van het apparaat kan kortsluiting ontstaan.
Roep een vakkundige elektricien of servicereparateur erbij als u twijfelt of het apparaat goed
geaard is. Verander de bij het apparaat geleverde stekker niet - als de stekker niet in het
stopcontact past, laat dan een vakkundige elektricien het juiste bijpassende stopcontact
installeren.
6
Kenmerken
Bouten transport
beveilging
Elektrische aansluiting
Om gevaar te vermijden moet
de stroomkabel, in geval van
beschadiging vervangen
worden door de fabrikant, door
een erkende dealers of door
gelijkwaardig gekwalificeerde
personen.
Wasmiddellade
(voor wasmiddel
en wasverzachter)
Time Left
1:15
1%
Washing
3
40°C
Temp.
Rinse
Bedieningspaneel
Waterafvoerslang
Trommel
Filter afvoerpomp
Deur
Afvoerstop
Onderhoudsklep
Vier stelvoeten
■ Naam
: Wasmachine, voorlader
■ Stroomtoevoer
: 220 - 240 V~, 50 Hz
■ Afmetingen
: 600 mm(B)×640 mm(D)×850 mm(H)
■ Gewicht
: 70 kg
■ Max.vermogen
: 2200 W
0.33 W (Uit-stand, Ingeschakelde (stand-by) stand)
■ Wascapaciteit
: 12 kg
■ Toegelaten waterdruk
: 100 - 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf / cm2)
Uiterlijke kenmerken kunnen afwijken.
■ Accessoires
Watertoevoerslang (1EA)
Ringsleutel
7
Installatie
■ Verpakking verwijderen
1. Verwijder de kartonnen verpakking van
de wasmachine en piepschuim
verpakking.
2. Til de wasmachine op en verwijder de
onderkant van de verpakking.
3. Verwijder de verpakking rondom de
waterafvoerslang.
4. Verwijder de slang uit de trommel.
Wasmachine
Verpakking
onderkant
OPMERKING
Ringsleutel
• Bewaar de ringsleutel voor het
waterpas plaatsen van de
wasmachine.
WAARSCHUWING
• Het verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld folie en styrofoam) kan voor kinderen
gevaarlijk zijn. Er is gevaar voor verstikking!
Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
■ Verwijderen van de transport beveiliging
Om interne schade tijdens het transport te vermijden zijn de drie speciale
vergrendelingsbouten vastgeschroefd. Alvorens de wasmachine in gebruik te nemen, moet
u de bouten en de rubberen stoppen verwijderen. Als deze niet verwijderd worden, zal de
machine hevig schudden, veel geluid veroorzaken en uiteindelijk storingen veroorzaken.
1. Draai de drie vergrendelingsbouten los
met de meegeleverde ringsleutel.
2. Verwijder de drie vergrendelingsbouten
samen met de rubberen stoppen door
zachtjes aan de stop te draaien.
OPMERKING
• Bewaar de drie vergrendelingsbouten
en de ringsleutel voor eventueel
gebruik in de toekomst.
3. Sluit de gaten af met de meegeleverde
afdekplaatjes/rubbers.
vergrendelingsbouten
8
Installatie
■ Plaatsen van de wasmachine
▶ Plaats
wasmachine
ong.
2 cm
▶ Positioneren
• Waterpas afstellen:
De toegelaten hellingsgraad onder de wasmachine bedraagt 1°.
• Stopcontact:
Moet geplaatst zijn op maximaal 1.5 meter links of rechts van
de wasmachine. Niet meer dan één toestel aansluiten op het
stopcontact.
• Bijkomende vrije ruimte:
Voor inbouw tegen muur, deur en vloer is volgende vrije
ruimte noodzakelijk.
(10 cm: achterzijde / 2 cm: rechter- en linkerzijde)
Plaats of bewaar nooit wasproducten op de wasmachine.
Deze kunnen de afwerkinglaag of de bedieningstoetsen
beschadigen.
Installeer de wasmachine op een vlakke harde vloer.
Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de wasmachine niet wordt gehinderd door tapijten,
matten enz.
• Probeer nooit om een oneffenheid in de vloer te corrigeren door stukken hout, karton of
soortgelijke materialen onder de wasmachine te plaatsen.
• Als de wasmachine naast een gasfornuis of een kolenkachel geplaatst moet worden,
voorzie dan een isolatie (85x60cm), bedekt met aluminiumfolie, op de zijkant van het
fornuis of de kachel tussen de twee toestellen.
• Installeer de wasmachine niet in ruimtes waar de temperatuur tot onder 0°C kan dalen.
• Zorg ervoor dat de wasmachine ook na de installatie nog gemakkelijk bereikbaar is voor
de technicus in geval van een defect.
• Zodra de wasmachine is geïnstalleerd, de vier stelvoeten stellen met de meegeleverde
ringsleutel zodat het toestel stabiel staat en er een open ruimte is van ongeveer 20mm
tussen de bovenkant van de wasmachine en de onderkant van het werkblad.
▶ Elektrische aansluiting
• Om gevaar te vermijden moet de stroomkabel, in geval van beschadiging vervangen
worden door de fabrikant, door een erkende dealers of door gelijkwaardig
gekwalificeerde personen.
• Trek de stekker na gebruik steeds uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
• Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact.
Volg hierbij de geldende voorschriften.
• Het toestel moet zo geplaatst worden dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
• Herstellingen aan de wasmachine mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel. Herstellingen die zijn uitgevoerd door onervaren personen kunnen lichamelijk
letsel of ernstige defecten veroorzaken. Neem contact op met uw plaatselijke
onderhoudsdienst
• Als de wasmachine tijdens de wintermaanden wordt geleverd bij een temperatuur onder
nul: moet u de wasmachine eerst enkele uren op kamertemperatuur laten komen
alvorens u de wasmachine in gebruik neemt.
9
Installatie
LET OP
Het netsnoer
Het wordt aanbevolen de meeste machines aan te sluiten op een stroomgroep, dat wil
zeggen, een circuit met stopcontact dat alleen voor die machine gebruikt wordt; zonder
verdere stopcontacten of aansluitingen op een stroomgroep.
U mag de stopcontacten niet overbelasten. Overbelaste/losse/beschadigde
stopcontacten of verlengsnoeren, versleten netsnoeren, of beschadigde snoerisolatie
vormen een gevaar. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok. Kijk regelmatig
het netsnoer van uw machine na; indien dit er beschadigd uitziet, haalt u dan de stekker
uit het stopcontact en laat het snoer vervangen door een authentiek snoer aangeleverd
door een bevoegde dealer, alvorens de machine opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat
het snoer niet beschadigd raakt: zorg ervoor dat het b.v. niet in de knoop ligt of
afgeknepen wordt, of dat men erop kan lopen. Let vooral op stekkers, stopcontacten, en
de snoeruitgang op de machine.
Als de wasautomaat door een verlengkabel of een draagbaar aggregaat van stroom
wordt voorzien, moeten de verlengkabel of het aggregaat zodanig worden geplaatst dat
er geen (was)water op geknoeid kan worden.
LET OP
• Het verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld folie en styrofoam) kan voor kinderen gevaarlijk
zijn. Er is gevaar voor verstikking! Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
10
Installatie
■ Watertoevoerslang verbinding specificaties
• De toegeleverde waterdruk moet tussen 1 en 10 bar liggen (1.0 - 10.0 kgf / cm2).
• Ontbloot of kruis de leiding niet wanneer u de toevoerleiding aansluit op de klep.
• Wanneer de toegeleverde waterdruk hoger is dan 10 bar, moet u een decompressietoestel
laten installeren.
• Controleer regelmatig de toestand van de leiding en vervang deze indien nodig.
▶ Step1 : Controleer of de rubberen aansluitring goed aansluit en niet lekt.
aansluiting
rubberen ringen
• Om lekkage te vermijden zijn twee
ringen geplaatst op het aansluitpunt in
de aansluiting van de
watertoevoerslang. Controleer de
waterdichtheid van de aansluiting tussen
wasmachine en watertoevoerslang door
de kraan helemaal open te draaien.
aansluiting
rubberen ringen
▶ Step2 : Sluit de toevoerslang aan op de kraan.
Type-A : Het verbinden van een slang met schroefdraad bevestiging aan een kraan met
schroefdraad
• Schroef de slangschakelaar op
watervoorzieningskraan.
Type-2: Het verbinden van een slang met schroefdraad bevestiging aan een kraan zonder
schroefdraad
1. Schroef het adapterringplaatje en de
hogere
rubber
schakelaar
vier bevestigingsschroeven van de
verpakking
adapter los.
2. Duw de adapter op het eind van de
kraan zodat de rubberverbinding een
waterdichte verbinding vormt.
Schroef het verbindingstuk en de vier
bevestigingsschroeven vast.
bevestigende
schroef
plaat
watervoor
zieningsslang
11
Installatie
Type-3: Het verbinden van één type slang met kraan zonder draad
1. Schroef het adapterringplaatje en de
vier bevestigingsschroeven van de
adapter los.
2. Verwijder het geleideplaatje als de
kraan zo breed is dat hij niet op de
adapter past.
3. Duw de adapter op het einde van de
kraan zodat de rubber afsluiting een
waterdichte verbinding vormt.
4. Trek de houderplaat van het
aansluitstuk naar beneden, druk de
toevoerslang op de adapter en laat de
houderplaat van het aansluitstuk los.
Zorg ervoor de dat de adapter vast
klikt.
rings plaat
gids plaat
OPMERKING
• Na het aansluiten van de
waterslang op de kraan, draai de
kraan open om de waterslang
schoon te spoelen. Verwijder vuil,
zand, stofresten en vang het
overtollig water op in een emmer en
controleer de watertemperatuur.
▶ Step3: Sluit de toevoerslag aan op de wasmachine.
• Zorg ervoor dat er geen knik zit in de
leiding en dat deze niet geklemd is.
OPMERKING
• Als na de aansluiting er zich een lek voordoet en water uit de slang komt, herhaal dan
dezelfde stappen opnieuw. Maak gebruik van een gewone waterkraan. Als de kraan vierkant
of te groot is, verwijder dan de afstandsring, alvorens de kraan in de adapter te plaatsen.
gebruikte de horizontale kraan
Horizontale kraan
12
Uitbreidings kraan
Vierkante kraan
Installatie
Installatie van de afvoerslang
• De afvoerslang mag niet hoger dan
100cm boven de vloer geplaatst worden.
Het water in de wasmachine zal anders
langzaam afvoeren.
ong. 100 cm
• Een goede bevestiging van de
afvoerslang voorkomt lekkage.
ong. 145 cm
max. 100 cm
• Wanneer de afvoerleiding te lang is, kan
dit een vreemd geluid veroorzaken.
ong. 105 cm
• Wanneer de afvoerleiding aan een wasbak
bevestigd wordt, maak ze dan stevig vast
met een kettinkje.
• Een goede bevestiging van de
afvoerleiding zal ervoor zorgen dat de
vloer niet beschadigd wordt door
waterlekkage.
waskuip
leiding
houder
max.100cm
max.100cm
kabel
binder
13
Installatie
■ Horizontaal plaatsen
1. Door een wasmachine goed waterpas op te
stellen voorkomt u Geluidsoverlast en
trillingen. Plaats het toestel op een stevige
vloer die waterpas is, bij voorkeur in een
hoek van de kamer.
OPMERKING
• Houtenvloeren kunnen bovenmatige
trillingen en balansfouten veroorzaken.
hoger
lager
borgmoer
Schroef veilig alle 4
borgmoeren aan
2. Wanneer de vloer Ongelijk, kunt u de vier
stelvoeten aanpassen tot op de gewenste
hoogte (gebruik geen stukjes hout en
dergelijke onder de stelvoeten).
Zorg ervoor dat alle vier de stelvoeten
stevig op de vloer rusten, en controleer of
het toestel waterpas staat (gebruik een
waterpas).
• Zet na het stellen van de vier stelvoeten,
de borgmoeren vast door tegen de wijzers
van de klok in te draaien.
• Stabiliteits / waterpas controle
Wanneer u op de hoeken van de
bovenplaat van de wasmachine drukt, mag
de wasmachine absoluut niet op en neer
bewegen (controleer alle hoeken).
Wanneer de machine bij één van deze
drukbewegingen wel beweegt, moet u de
stelvoeten weer aanpassen.
OPMERKING
Als de wasmachine op een verhoogd platform geïnstalleerd is, moet de machine veilig
worden vastgemaakt om vallen te voorkomen.
14
Installatie
▶ Betonnen vloeren
• Het installatieoppervlak moet schoon, droog en waterpas zijn.
• Installeer de wasmachine op een vlakke harde vloer.
▶ Tegelvloeren (gladde vloeren)
• Gebruik bij gladde vloeren een zelfklevend antislip materiaal, om Verschuiven tegen te gaan.
▶ Houten vloeren
• Houten vloeren zijn bijzonder gevoelig voor trillingen.
Rubber dop
• Om trillingen te voorkomen, raden wij aan rubber doppen van ten
minste 15 mm dik te plaatsen onder elk pootje van de wasmachine
en deze met behulp van schroeven te bevestigen aan ten minste
2 vloerbalken.
• Indien mogelijk de wasmachine installeren op een locatie waar de vloer
Egaal/gelijk is.
• Gebruik rubber doppen om de trillingen te verminderen.
• Rubber doppen (onderdeelnr. 4620ER4002B) kunt u verkrijgen bij de LG-afdeling
onderdelen.
OPMERKING
• Correcte plaatsing van de wasmachine verzekert een lange, duurzamer en
betrouwbare werking.
• De wasmachine moet volledig waterpas en stevig vast staan.
• De wasmachine mag niet gaan schommelen tijdens het wassen.
• Het installatieoppervlak moet schoon, vrij van vloerwas en andere
smeermiddelen zijn.
• Zorg ervoor dat de onderkant van de wasmachine niet nat wordt.
15
Gebruik van de wasmachine
Werking wasmachine
1. Wasgoed sorteren
(zie pagina 17).
2. Open de deur en laad wasgoed in de
trommel.
3. Druk op de “aan/uit” -knop.
4. Selecteer een programma
(zie pagina 18 - 20).
Selecteer het programma
(zie pagina 22 – 25).
■ Extra programma’s
■ Watertemperatuur
■ Centrifugeren
■ Andere functies
5. Toevoegen wasmiddel
(zie pagina 26 – 27).
6. Druk de “Start/Pauze”-knop in.
16
Gebruik van de wasmachine
■ Tips voor het wassen
Wastemperatuur
Normale machinewas
Permanente
pers
Delicaat
Handwas
Niet wassen
Sorteer het wasgoed als volgt:
Meer of
minder vuil
kleur
wastempera
tuur
Textielsoort
(Katoen, kunststof,
wol enz.)
1. Controleer de labels
Controleer of uw kledingstuk een label heeft met
wasinstructies. Dit zal aangeven uit welke stoffen het
stuk gemaakt is en hoe het gewassen moet worden
2. Wasgoed sorteren
Voor de beste wasresultaten, sorteert u uw kledingstukken
op ladingen die met hetzelfde wasprogramma gewassen
kunnen worden. De watertemperatuur en de
centrifugesnelheid zijn afhankelijk van het soort stof van de
kledingstukken.
Sorteer donkere was van lichte was en witgoed. Was
afzonderlijk als kleuren kunnen doorlopen of als
pluis/materiaal in elkaar kan klitten. Indien mogelijk was
zwaar bevuilde wasgoed apart van licht vervuild wasgoed.
• Vuil (zwaar, normaal, licht)
• Kleur (witte was, lichte was, donkere was).
Sorteer witgoed van gekleurde was.
• Pluis (pluis producerende was, pluis aantrekkende was
(bijvoorbeeld klittenband). Was pluis producerende was
afzonderlijk van pluis aantrekkende was.
3. Aandacht bij het vullen
Combineer grote en kleine stukken in één waslading. Laad
de grote stukken eerst. Grote stukken mogen niet meer dan
de helft van de gehele wasgoed beslaan. Laat de machine
niet draaien met slechts één kledingstuk erin. Dit kan
instabiliteit veroorzaken. Voeg één of twee gelijksoortige
stukken toe.
• Controleer alle zakken en zorg ervoor dat ze leeg zijn.
Spijkers, lucifers, papier, potloden, schuifspelden,
muntstukken en sleutels kunnen zowel uw wasmachine
als uw kleding beschadigen.
• Sluit ritsen, haken, koorden en klittenband om ervoor te
zorgen dat deze geen andere kledingstukken
beschadigen.
• Behandel vuil en plekken voor, door een beetje in water
opgeloste zeep op boord- en omslagplekken aan te
brengen. Dit om het vuil reeds gedeeltelijk op te lossen.
OPMERKING
• Kies een wascyclus ( Katoen 60 °C, voeg een halve hoeveelheid wasmiddel toe), zet de
machine in werking (zonder kleding). Hiermee verwijdert u eventueel in de trommel
resterende aanslag.
17
Gebruik van de wasmachine
Tabel met wasprogramma’s
※ Aanbevolen wasprogramma's rekening houdende met het type wasgoed
Programma
beschrijving
Zorgt voor betere prestatie door de
combinatie van verschillende
trommelbewegingen.
Katoen Biedt optimale wasprestatie met
Eco
minder energie consumptie
Dit programma is geschikt voor
Easy care hemden die na het wassen niet meer
gestreken hoeven worden
Katoen
Mix
Mogelijk om verschillende textielen
samen te wassen.
Soort weefsel
Katoen (shirts, nachtkleding en
pyjama's, etc) en vervuild katoen
(ondergoed).
Diverse soorten textielen, behalve
speciale kledingstukken.
(zijde/delicate, sportkleding, donkere
kleding, wol, donsdeken/gordijnen)
40°C
(Koud tot 40°C)
Maakt minder lawaai en trillingen en
Nachtprogramma bespaart geld door te gebruiken van
nacht stroom.
Kleurvaste kledingstukken
(shirts en pyjama's) en licht bevuilde
witkatoenen kledingstukken
(ondergoed)
Delicaat
Wol
Intensief
60
18
6.0 kg
60°C
(95°C)
6.5 kg
40°C
(Koud tot 60°C)
Textielen die direct in aanraking
komen met de huid, ondergoed,
Evaluatie
katoenen luiers, handdoeken,
beddengoed, kussen en matrashoes.
Katoen bedlinnen, donsdeken,
kussen, deken, grand foulard met
lichte bevuiling.
Coolmax, Goretex, Fleece en
Sympatex
Donkere kledingstukken van katoen
of gemengde textielen
40°C
(Koud tot 40°C)
1 enkel
stuk
30°C
(Koud tot 40°C)
Dit programma is voor delicate
kleding zoals ondergoed, blousen
enz.
Delicate was die snel beschadigd
Het wassen van wol is mogelijk
(Gelieve specifiek wasmiddel te
gebruiken voor wol)
Machine wasbare wol.
40°C
(Koud tot 40°C)
Licht bevuild, gekleurd wasgoed.
30°C
(Koud tot 40°C)
Katoen en gemengde textielen.
In 60 minuten betere wasprestatie en
(Speciaal 60 minuten programma
energiebesparing
voor normaal vervuilde was)
60°C
(Koud tot 60°C)
Dit is een snel wasprogramma voor
Snelwas 30 een kleine lading van licht bevuilde
kleding.
Evaluatie
60°C
(Koud tot 60°C)
40°C
(Koud tot 60°C)
Licht bevuilde babykleding
Dit programma is speciaal voor groot
Donsdeken wasgoed zoals dekenbedovertrekken,
kussens, grand foulards, enz.
Dit programma is geschikt voor
Sportkleding
sportkleding.
Geschikt wasprogramma voor het
Donkere reduceren van ontkleuring van uw
was
kleding (Gelieve kleurenwasmiddel te
gebruiken voor gekleurde textielen)
40°C
(Koud tot 95°C)
Polyamid, Acryl, Polyester
Extra
Verwijdert hardnekkige vlekken en
verzorging zorgt voor betere spoelingprestatie.
Skin Care Verwijdert restjes van wasmiddel
efficiënt uit kleding.
Watertemperatuur Maximale
(Keuzemogelijkheid) lading
3.0 kg
6.0 kg
Gebruik van de wasmachine
• Watertemperatuur: kies de watertemperatuur in overeenstemming met het wasprogramma.
• Stel het programma in op "Katoen Eco 40°C + Intensief (Halve Lading)", "Katoen Eco 60°C
+Intensief (Halve Lading)", "Katoen Eco 60°C + Intensief (Volle Lading)" voor test volgens
EN60456 en Verordening 1015/2010.
- Standaard 60°C katoen programma : Katoen Eco + 60°C + Intensief
- Standaard 40°C katoen programma : Katoen Eco + 40°C + Intensief
(Zij zijn geschikt om normaal vervuild, katoen wasgoed te reinigen.)
(Dit zijn de meest efficiënte programma's wat betreft gecombineerd energie- en waterverbruik
voor het wassen van dat type katoenen wasgoed.)
* De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven cyclustemperatuur.
• De testresultaten zijn afhankelijk van de waterdruk, de hardheid van het water, de
waterinlaattemperatuur, de kamertemperatuur, de soort en hoeveelheid belading, mate van
vervuiling, gebruikt wasmiddel, netspanningsfluctuaties en de gekozen extra opties.
OPMERKING
• Houd waspoeder en reinigingsproducten buiten het bereik van kinderen.
• Vergiftigingsgevaar.
Extra mogelijkheid
Programma
Intensief Spoelen+ TijdsbeUitgestelde
Kreukvrij Favoriet Voorwas Spoelen
start
Centrifugeren sparing
Intensief
Katoen
Katoen Eco
Easy care
Mix
Extra verzorging
**
*
Nachtprogramma
Skin Care
Donsdeken
Sportkleding
Donkere was
Delicaat
Wol
Snelwas 30
Intensief 60
*
* : Deze mogelijkheid is een onderdeel van de wascyclus en kan niet worden overgeslagen.
** : Deze optie is automatisch inbegrepen in de cyclus, maar kan uitgezet worden.
19
Gebruik van de wasmachine
Maximale toerental per wasprogramma
Programma
Max. toerental
Katoen
1400
Katoen Eco
1400
Easy care
1000
Nachtprogramma
1000
Mix
1400
Donsdeken
1000
Extra verzorging
1000
Skin Care
1400
Sportkleding
800
Donkere was
1400
Delicaat
800
Wol
800
Snelwas 30
1400
Intensief 60
1400
Informatie over hoofdwasprogramma's bij halve lading.
Programma
Tijd in
minuten
Resterend
vochtgehalte
Water in
Liter
Energie in
kWh
Katoen (40°C)
94
44 %
45
0.38
Katoen Eco
(40°C+Intensief)
195
44 %
45
0.80
Katoen Eco
(60°C+Intensief)
205
44 %
45
0.90
20
Gebruik van de wasmachine
■ Bedieningspaneel
De SMARTDIAGNOSIS™ functie is
alleen aanwezig voor producten
met een SMARTDIAGNOSIS™ logo.
Pieptoon
AAN/UIT
Extra
programma's
1%
Tijdsindicatie
Kinderslot
1:29
Resttijd
Wassen
Spoelen
Inschakelen
3
40°C
1400
Programmaknop Start/Pauze Optie Trommelreiniging Spoelen Watertemp. Centrifugeren
Inschakelen
• Druk de “Inschakelen” -knop in om de
stroom in- en uit te schakelen
• Hij kan ook gebruikt worden om de
functie “Voorprogramma” te onderbreken.
Programmaknop
• Afhankelijk van het type wasgoed kan u
kiezen uit programma’s.
• Wanneer u de “start/pauze” -knop indrukt,
wordt automatisch het bontewas
programma geselecteerd.
Start/Pauze
• Deze “start/pauze” -knop wordt gebruikt
om de wascyclus en andere programma’s te
starten of de cyclus tijdelijk te onderbreken.
• Druk op de “start/pauze” -knop wanneer u
de wascyclus tijdelijk wenst te onderbreken.
• Nadat u de pauzeknop heeft ingedrukt wordt
de machine na vier minuten automatisch
uitgeschakeld.
Tijdsindicatie
• Het display toont de instellingen van de
overgebleven geschatte tijd, opties en
statusberichten voor uw wasmachine.
Het display zal tijdens de wascyclus
aanblijven.
Optie
• Dit staat u toe om opties te selecteren en
zal oplichten na een keuze in het display.
Selectie van de taal
• Engels is de standaardtaal. De taal kan
alleen worden gewijzigd wanneer het LCDscherm aan staat. Schakel de wasmachine
in en druk gedurende 3 seconden op de
Uitgestelde start-knop en de Kreukvrij -knop
tot het Select a Language-menu wordt
weergegeven.
Extra programma's
• Gebruik deze knopen om de gewenste
cyclusopties voor de geselecteerde cyclus
te selecteren.
21
Gebruik van de wasmachine
■ Extra programma's
Uitgestelde start
U kunt een tijdsvertraging instellen zodat de
wasmachine automatisch begint na
een gespecificeerde tijdinterval.
OPMERKING
• De vertragingstijd is de tijd aan het
eind van het programma, niet het
begin. De daadwerkelijke tijd kan
wegens watertemperatuur, waslading
enz. variëren.
1. Druk de Inschakelen -knop in.
2. Draai aan de Programma -knop om het
programma te selecteren.
3. Druk op de Uitgestelde start -knop en stel
het gewenste uur in.
4. Druk de “Start/Pauze” -knop in.
Kreukvrij
Favoriet
- Met het Favoriete programma kunt u uw
favoriete wasprogramma instellen en door
middel van 1 simpele selectie het
programma de volgende keer weer
gebruiken
- Het instellen van een favoriet programma:
1. Druk de Inschakelen -knop in.
2. Draai aan de Programma -knop om het
programma te selecteren.
3. Selecteer vervolgens de specificaties zoals
het programma, hoeveelheid was,
centrifuge snelheid, watertemperatuur etc.
4. Druk de favoriet -knop in voor 3 sec. totdat
u 2 geluidstonen hoort.
Nu is het favoriete programma opgeslagen.
Als u het programma wilt gebruiken,
selecteert u de Favoriet -knop en drukt
vervolgens de “Start/Pauze” -knop in.
Voorwas
Als u plooien wilt vermijden, kies dan de
knop antikreukelend.
Als het wasgoed erg bevuild is, is het
“Voorwas” -programma erg effectief.
1. Druk de Inschakelen -knop in.
1. Druk de Inschakelen -knop in.
2. Draai aan de Programma -knop om het
programma te selecteren.
2. Draai aan de Programma -knop om het
programma te selecteren.
3. Druk de Kreukvrij -knop in.
3. Druk de Voorwas -knop in.
4. Druk de “Start/Pauze” -knop in.
4. Druk de “Start/Pauze” -knop in.
22
Gebruik van de wasmachine
■ Optie
■ Andere functies
Optie1
Spoelen+Centrif.
• Intensief Spoelen:
Voor de beste resultaten of voor grondiger
spoelen kunt u Intensief Spoelen kiezen.
• Spoelen+Centrifugeren:
Dit kan voorkomen dat verse vlekken in de
stof trekken.
Dit kan voorkomen dat verse vlekken in de
stof trekken.
1. Druk op de Inschakelen knop.
2. selecteer een cyclus.
3. Druk op optie (Spoelen+Centrifugeren).
4. Druk de “Start/Pauze” -knop in.
Optie2
• Tijdsbesparing:
Deze optie kan gebruikt worden voor het
reduceren van de tijd van het wasprogramma.
• Intensief:
Als de was normaal en hardnekkig bevuild is,
is de optie ‘intensief‘ effectief.
Spoelen
• Spoelen++Spoelstop:
Voeg het spoelen een extra keer toe nadat
het spoelprogramma is afgelopen, het
programma is gepauseerd totdat de
consument weer op de startknop drukt.
• Normaal+Spoelstop:
Het programma is gepauseerd totdat de
consument weer op de startknop drukt zodra
het spoelen is beeindigd.
• Spoelen++ :
Voeg spoelen twee keer toe.
Centrifugeren
1. Druk op de Inschakelen knop.
2. Selecteer het gewenste toerental
centrifugeren.
3. Druk de “Start/Pauze” -knop in.
OPMERKING
Wanneer u “Geen centrifuge”
selecteerd, zal het nog even door
roteren op lage toeren om het water
sneller af te voeren.
• Spoelen+ :
Voeg spoelen toe.
Watertemp.
• Door op de temperatuurknop te drukken,
kan u de watertemperatuur instellen.
- Koud
- 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
23
Gebruik van de wasmachine
■ Kinderslot
Selecteer deze functie om de bedieningselementen te blokkeren en Aanpassingen in het
programma te voorkomen. “Kinderslot” kan alleen tijdens de wascyclus worden gebruikt.
1%
Resttijd
1:29
Kinderslot aan
Spoelen
3
40°C
1400
Vergrendelen van het display
1. Houd de twee selectieknoppen gelijktijdig
ingedrukt voor 3 sec.
2. Na 3 sec zal u een geluidstoon horen en
vervolgens verschijnt de code “
” op het
LCD display. Wanneer het kinderslot wordt
geactiveerd, zijn alle knoppen vergrendeld
behalve de “Start/Pauze” – knop.
OPMERKING
• Wanneer het kinderslot wordt
geactiveerd zal de code “
” op het
LCD display blijven knipperen.
Ook het uitschakelen van de stroom
heeft geen invloed op het kinderslot.
Het ontgrendelen van het display
1%
Resttijd
1:29
Kinderslot uit
Spoelen
3
40°C
1400
1. Houd de twee selectieknoppen gelijktijdig
ingedrukt voor 3 sec.
2. Na 3 sec zal u een geluidstoon horen en
vervolgens verschijnt de resterende tijd
voor de huidige wascyclus op het LCD
display.
■ Geluidstoon AAN/UIT
De geluidstoon kan alleen worden geactiveerd tijdens het wassen:
1. Druk de Inschakelen -knop in.
2. Druk de “Start/Pauze” -knop in.
3. Houd de volgende twee selectieknoppen
gelijktijdig ingedrukt voor 3 sec:
Optie2 en Spoelen.
De geluidstoon in ingeschakeld. Ook het
uitschakelen van de stroom heeft geen
invloed op de geluidstoon.
OPMERKING
• Als u de geluidstoon wilt uitschakelen
herhaal dan dit proces.
24
Gebruik van de wasmachine
■ Reinigen van de trommel
De TROMMELREINIGING is een bijzondere wasbeurt om de binnenkant van de wasmachine
te reinigen. Tijdens die wasbeurt worden een hoger waterniveau en een hoger
centrifugeertoerental toegepast. Voer de wasmachine reiniging regelmatig uit.
1. Verwijder kleding en andere voorwerpen uit de
wasmachine en sluit de deur.
Resttijd
--2. Open het zeepbakje en giet bleekwater in het
Reinigen van
bleekcompartiment.
de trommel
3. Sluit het zeepbakje langzaam.
Spoelen
--- ----4. Schakel de stroom in en houd de knoppen
voor de Reinigen van de trommel .
3 seconden ingedrukt. Vervolgens verschijnt
"Reinigen van de trommel" op het LCD-display.
5. Houd de Start/Pauze-knop ongeveer drie
seconden ingedrukt.
6. Laat de deur openstaan als het
wasprogramma voltooid is zodat de
deuropening, de rubberen ring en het glas van
de deur kunnen drogen.
OPMERKING
• Doe tijdens het trommelreiniging programma geen wasmiddel in de
wasmiddelcompartimenten.
LET OP
• Laat de deur niet te lang en onbewaakt openstaan als er een klein kind in de
buurt is.
■ Deur Vergrendeld & Controleren
•
"Deur Vergrendeld (Deurslot)"
Om veiligheidsredenen wordt de deur
vergrendeld wanneer de machine in werking
is waarbij het statuslampje "Deur
Vergrendeld (Deurslot)" oplicht. Nadat het
statuslampje "Deur Vergrendeld (Deurslot)"
is gedoofd, kunt u de deur veilig openen.
•
Het 'Controleren' pictogram licht op
wanneer de wastrommel langzaam draait en
de wasautomaat kan vaststellen hoeveel
wasgoed u in de trommel hebt geladen.
Dit duurt een paar seconden.
A
1%
Resttijd
---
Controleren
Spoelen
B
2
40°C
1400
25
Zeep toevoegen
■ Toevoegen van wasmiddel en wasverzachter
▶ De verdeellade
• Hoofdwas alleen ➔
• Voorwas + hoofdwas ➔
WAARSCHUWING
• Houd waspoeder en reinigingsproducten
buiten het bereik van kinderen i.v.m.
vergiftigingsgevaar.
• Bij te veel wasmiddel en of wasverzachter
bestaat het risico dat er water overstroomt.
• Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid
wasmiddel.
▶ Wasverzachter toevoegen
• Niet hoger vullen dan tot aan het maximale
vulstreepje. Als het bakje overvol is kan de
wasverzachter te vroeg vrijkomen, waardoor er
vlekken op de kleding kunnen ontstaan.
• Laat wasverzachter niet langer dan 2 dagen in
de zeeplade (wasverzachter kan uitharden)
• De wasverzachter wordt automatisch
toegevoegd gedurende de laatste spoelcyclus.
• De lade niet openen wanneer er water wordt
aangevoerd.
• Solventen (benzeen, enz.) zijn niet toegelaten.
OPMERKING
• Geen wasverzachter rechtstreek op het wasgoed gieten.
26
Zeep toevoegen
▶ Hoeveelheid wasmiddel
• Het wasmiddel dient gebruikt te worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant en moet worden
gekozen op basis van type, kleur, de mate van vervuiling van de stof en de wastempratuur.
• Als u meer wasmiddel gebruikt dan is voorgeschreven, ontstaat er veel schuim waardoor het
wasresultaat afneemt en zal de motor te sterk belast worden (oorzaak van storing).
• Het is aan te raden geconcentreerd wasmiddel te gebruiken voor het beste resultaat.
• Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar wasmiddel neem dan de aanwijzingen van de
wasmiddelfabrikant in acht.
• U kunt gebruik maken van vloeibaar wasmiddel in de wasmiddeldoseerlade zodra het wascyclus
direct van start gaat.
• Vloeibaar wasmiddel kan uitharden, gebruik daarom geen vloeibaar wasmiddel tijdens uitgestelde start.
• Heeft u last van zeepsop resten, verminder dan de hoeveelheid wasmiddel.
• De hoeveelheid wasmiddel moet mogelijk aangepast worden aan het programma, watertemperatuur,
de hardheid van het water, de was hoeveelheid, en de vuilheid van het wasgoed. Zorg ervoor dat er
niet te veel schuim ontstaat.
• Raadpleeg het label van de kleding voordat u het wasmiddel en de watertemperatuur kiest.
• Gebruik enkel het aangegeven wasmiddel voor gebruik in de wasmachine.
- Algemene waspoeders voor alle stofsoorten (Koud - 95°C)
- Waspoeder voor delicate stof (Koud - 40°C)
- Vloeibaar wasmiddel voor alle stofsoorten (Koud - 95°C) of alleen aangegeven wasmiddelen voor
wol (Koud - 40°C)
• Voor een beter was- en wit-resultaat gebruikt u een wasmiddel met een algemeen bleekmiddel.
WAARSCHUWING
• Zorg ervoor dat vloeibaar wasmiddel niet uithard.
Dit kan leiden tot blokkeringen, verminderde spoeling en geurtjes.
OPMERKING
• Volle lading: volgens de aanbevelingen van de producent.
• Gedeeltelijke lading: 3/4 van de normale hoeveelheid.
• Minimumlading: 1/2 van een volle lading.
• Het wasmiddel wordt bij het begin van de wascyclus uit de verdeler gespoeld.
▶ Waterverzachter
▶ Gebruik van wastabletten
1. Open de deur en stop de tabletten in de
trommel.
• Een water verzachter, zoals Calgon, kan
worden gebruikt in regio’s met extreem
hard water. Voeg toe volgens de
aanwijzingen op de verpakking.
Voeg eerst wasmiddel toe en vervolgens
de water verzachter.
• Gebruik de hoeveelheid wasmiddel voor
zacht water.
2. Laad het wasgoed in de trommel.
27
Onderhoud
• Verwijder het wasgoed uit de wasmachine zodra de wascyclus beëindigd is.
Wasgoed die in de wasmachine achterblijven kunnen erg kreuken en verkleuren en ze
kunnen allerlei geuren opnemen.
• Om elektrische schokken te vermijden trekt u eerst de stekker uit de stopcontact voordat
u de binnenzijde van de wasmachine reinigt.
Watertoevoerfilter
• de "
"-foutcode verschijnt op het bedieningspaneel wanneer er geen water verschijnt
in de zeeplade.
• Wanneer uw water zeer hard is of sporen draagt van kalkafzetting, kan de
watertoevoerfilter dichtslibben. Het is daarom noodzakelijk om de filter regelmatig te
reinigen.
1. Draai de waterkraan dicht.
2. Draai de watertoevoer- leiding los.
3. Reinig de filter met een harde
borstel.
4. Breng de toevoerleiding weer aan.
28
Onderhoud
Pompfilter spoelen
• De afvoerfilter verzamelt draadjes en andere kleine voorwerpen die in de was zijn
achtergebleven. Door regelmatig te controleren of de filter nog zuiver is, zal uw
machine beter blijven draaien.
LET OP
• Laat de filter eerst leeglopen via de afvoerleiding, open vervolgens de pomp en
verwijder alles wat de filter eventueel heeft kunnen verstoppen.
• Wacht totdat het water is afgekoeld voordat u de afvoerkanaalpomp schoonmaakt, of de
deur opent in een noodgeval.
1. Afdekkap openen. Afvoerschroef
losmaken. Slang eruit trekken.
2
Opvangbak
voor geloosd
water.
2. Open dan de filter door hem naar links te
draaien.
1
3. Verwijder alle vreemde voorwerpen uit de
pompfilter.
4. Draai de pompfilter er na de reiniging opnieuw
in.
5. Sluit de onderste afdekkap.
29
Onderhoud
Reinigen van de verdeellade
• Na een tijdje zullen de wasmiddelen en de wasverzachters sporen nalaten in de lade.
• De lade moet regelmatig onder stromend water gereinigd worden.
• Indien nodig kan de lade volledig uit de machine verwijderd worden door de klep naar
beneden te drukken en de lade eruit te nemen.
• Om het reinigen te vergemakkelijken kan het bovenste gedeelte van het compartiment
voor de wasverzachter verwijderd worden.
1. Trek het wasmiddelvak eruit.
2. Reinig het wasmiddelvak onder stromend water.
3. Console reinigen (bijv. met tandenborstel).
4. Wasmiddelvak er opnieuw inzetten.
30
Onderhoud
De wastrommel
• Als u in een gebied met hard water woont, kan er zich op den duur kalkaanslag vormen op plekken
waar u het niet kunt zien en niet gemakkelijk kunt verwijderen. Na een tijd kan de kalkaanslag de
machine verstoppen en als dit niet goed in de gaten wordt gehouden, moet de machine worden
vervangen.
• Hoewel de wastrommel uit roestvrij staal bestaat, kunnen er kleine roestvlekken ontstaan die
worden veroorzaakt door kleine metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden) die in de
trommel zijn achtergebleven.
• De wastrommel moet af en toe worden gereinigd.
• Zorg, als u anti-kalkmiddel, verf of bleekmiddel gebruikt, dat deze geschikt zijn voor gebruik in een
wasmachine.
• Anti-kalkmiddel kan chemicaliën bevatten die delen van uw wasmachine kunnen beschadigen.
• Verwijder eventuele vlekken met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
• Gebruik nooit staalwol.
■ De wasmachine reinigen
▶ Buitenzijde
• Een goede zorg voor uw wasmachine kan de levensduur in aanzienlijk verlengen.
• De buitenzijde van de machine kan het beste worden gereinigd met warm water en een
neutraal niet-agressief huishoudmiddel.
• Poets gemorst waspoeder e.d. onmiddellijk af met een vochtige doek. Stoot niet tegen het
oppervlak of bewerkt het niet met scherpe voorwerpen.
• Gebruik geen methylalcohol, verdunners of gelijkwaardige producten.
▶ Binnenzijde
• Droog de ronde flexibele ring in de opening van de wasmachinedeur en het glas.
• Deze plaatsen moeten altijd goed schoon zijn om een waterdichte afsluiting te kunnen
garanderen.
• Voer een volledige wascyclus met warm water uit.
• Herhaal deze procedure indien nodig.
OPMERKING
• Verwijder hardwaterafzettingen alleen met reinigingsmiddelen die wasmachineveilig zijn.
■ Voorzorgsmaatregelen voor de winter
Als de machine zich bevindt in een ruimte waar het kan vriezen of verplaatst wordt wanneer het
vriest, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen worden om te vermijden dat de
wasmachine beschadigd wordt:
• Sluit de watertoevoerkraan af.
• Koppel de leidingen van de watertoevoer en de afvoer los, en laat ze leeglopen.
• Steek de stekker van de elektrische stroomkabel in een goed geaard stopcontact.
• Giet 3,8 liter van een niet-toxisch antivriesmiddel in de lege wastrommel. Sluit de deur.
• Stel de centrifugeercyclus in en laat de wasmachine 1 minuut centrifugeren om al het water uit
de machine af te voeren. Een beetje antivries zal in de machine blijven zitten.
• Trek de stekker uit het stopcontact, droog de binnenzijde van de trommel, en sluit de deur.
• Verwijder de verdeellade. Spoel al het water uit de compartimenten weg en maak ze droog.
Plaats de lade terug.
• Bewaar de machine rechtopstaand.
• Om het antivriesmiddel na opslag uit de machine te verwijderen, laat u de machine een
31
volle cyclus doorlopen met zeep zonder een. waslading toe te voegen.
Storingsindex
• De meeste problemen waar u in het dagelijks gebruik mee te maken kan krijgen kunt u zelf
oplossen door naar onderstaande punten te kijken.
Dit kan u tijd en kosten besparen.
Het vaststellen van het probleem
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Rammelend geluid.
• Vreemde voorwerpen zoals
muntstukken of veiligheidsspelden
kunnen in de trommel of in de pomp
zitten.
Leg de wasmachine stil en controleer
de trommel en de afvoerfilter.
Als het geluid blijft voorduren nadat de
wasmachine opnieuw is opgestart
neemt
u contact op met de klantenservice.
Bonkend geluid.
• Een zware lading kan een bonkend
geluid produceren. Dit is meestal
normaal.
Als het geluid doorgaat, is de
wasmachine waarschijnlijk uit balans.
Stop de machine en herverdeel de was.
Trillend geluid.
• Zijn alle vergrendelingsbouten en
verpakkingen verwijderd?
Als u hem niet verwijderd heeft bij de
installatie: zie “Installatie” voor het
vergrendelingsbouten.
Controleer de stelvoeten, zorg ervoor
dat alle vier de stelvoeten stevig op de
vloer rusten, en controleer of het toestel
waterpas staat (gebruik een waterpas).
• Rusten alle stelvoetjes stevig op de
grond?
Waterlekkage.
• De aansluiting van de
toevoerleiding is los aan de zijde
van het kraantje of aan de zijde van
de wasmachine.
Controleer en draai de
leidingaansluitingen vast.
• De afvoerleidingen van de woning
zijn verstopt.
Ontstop de afvoerpijpen.
Contacteer indien nodig een loodgieter.
Te veel schuim.
Het water komt niet of
te traag in de machine.
Het water wordt niet of
te traag uit de machine
afgevoerd.
32
Te veel wasmiddel of een verkeerd
wasmiddel? De vorming van schuim
kan waterlekkage veroorzaken.
• Onvoldoende watertoevoer in de
regio.
Controleer een andere kraan in huis.
• Watertoevoerkraan niet helemaal
opengedraaid.
Draai de kraan helemaal open.
• Watertoevoerleiding geplooid.
• Filter van de toevoerleiding is
verstopt.
Leg de leiding recht.
Controleer de filter van de
toevoerleiding.
• De afvoerleiding is geklemd of
verstopt.
• De afvoerfilter is verstopt.
Reinig de afvoerleiding en leg hem
recht.
Reinig de afvoerfilter.
Storingsindex
Symptoom
De wasmachine wil
niet starten.
Mogelijke oorzaak
• De stekker zit niet in het
stopcontact of de aansluiting is
los.
Zorg ervoor dat de stekker stevig in
het stopcontact zit.
• De zekering is doorgeslagen, de
stroomonderbreker is
aangeslagen of er was een
stroompiek.
Reset de stroomonderbreker of vervang de
zekering.
De capaciteit van de zekering niet verhogen.
Indien het een probleem van overlading is,
moet dit worden hersteld door een erkend
elektricien.
Draai de watertoevoerkraan open.
• De watertoevoer is niet aangesloten.
De wasmachine wil
niet centrifugeren.
Oplossing
• Controleer of de deur goed
gesloten is.
Sluit de deur en druk de
"Start/Pause"-knop in.
Nadat u op de "Start/Pause"-knop gedrukt
heeft kan het een aantal minuten duren
vooraleer de kleding in de wasmachine
begint te centrifugeren.
De deur moet vergrendeld zijn vooraleer het
centrifugeren kan beginnen.
Voeg 1 of 2 gelijke items toe aan de
waslading om uit te balanseren.
Herschik de waslading voor juiste
centrifuge.
De deur gaat niet
open.
Wanneer de machine ingeschakeld is, kan de
deur, om veiligheidsredenen, niet geopend
worden.
Wacht één of twee minuten vooraleer u de
deur opent.
Hierdoor heeft het elektrisch
deurmechanisme voldoende tijd om de deur
vrij te geven.
De wascyclus wordt
vertraagd.
De wastijd kan verschillen naargelang de
washoeveelheid, de druk van de waterleiding,
de watertemperatuur en andere
gebruiksvoorwaarden.
Wanneer instabiliteit wordt vastgesteld of
wanneer het programma voor de verwijdering
van schuim actief is, zal de wastijd de
verwachte tijd overschrijden.
Wasverzachter
overstroomt.
Wasverzachter is te
vroeg toegediend.
Bij te veel wasverzachter bestaat
het risico dat er water overstroomt.
Gebruik alleen de in de handleiding
aanbevolen hoeveelheid
wasverzachter.Maximale vullevel niet
overschrijden.
Schuif de wasmiddellade zachtjes dicht.
Houd de wasmiddellade gedurende het
wascyclus gesloten.
33
Storingsindex
Foutmelding
Symptoom
Mogelijke oorzaak
• Het watertoevoer is niet
voldoende.
• Watertoevoerkraan is niet
volledig open.
• Watertoevoerslang is verstopt.
• Als er een lekkage ontstaat in
de toevoerslang licht de
indicator “ ” rood op.
Oplossing
<Fig 1>
Controleer andere kranen in het huis.
Open kraan volledig.
Buig slangen recht.
Controleer het filter van de
toevoerslang.
• De afvoerslang is verstopt.
• Het afvoerfilter is verstopt.
Maak afvoerslang schoon en buig recht.
Maak filter schoon.
• Lading was te klein
• Lading uit balans
• De wasmachine heeft een balans en correctie
systeem. Als individuele zware items (zoals
badmat, kamerjas, etc) in de trommel worden
gestopt, kan dit systeem ervoor zorgen dat het
centrifugeren stopt.
• Als de was nog te nat is aan het einde van het
wasprogramma, voeg dan kleinere items toe
om de waslading te balanseren en herhaal het
centrifuge programma.
Voeg 1 of 2 gelijke items toe aan de
waslading om uit te balanseren.
Herschik de waslading voor juiste
centrifuge.
Sluit de deur volledig.
• Als “
” niet is vrijgegeven, bel Service.
• Zorg er voor dat de deur dicht is.
(Klantenservice for Nederlandse kl : 0031 (0)
900-5435454 or 0031 (0) 36-5377780)
Trek de stekker eruit en bel Service
Centrum (Klantenservice for Nederlandse
kl : 0031 (0) 900-5435454 or 0031
(0) 36-5377780)
• Te veel water vanwege lekkage bij waterklep.
• Storing in waterlevelsensor.
34
Sluit de waterkraan.
Trek de stekker eruit. Bel Service
(Klantenservice for Nederlandse kl : 0031
(0) 900-5435454 or 0031 (0) 36-5377780)
• Motor overbelast.
Geef de wasmachine 30minuten om
de motor af te laten koelen; herstart
dan het wasprogramma
• De wasmachine heeft een energiestoring.
Herstart het wasprogramma.
• Waterlekkage.
Bel Service.
(Klantenservice for Nederlandse kl : 0031
(0) 900-5435454 or 0031 (0) 36-5377780)
Storingsindex
OPMERKING
• De SMARTDIAGNOSIS™ functie is alleen aanwezig voor producten met een
SMARTDIAGNOSIS™ logo. Sommige mobiele telefoon toestellen kunnen het geluid
onderdrukken waardoor de SMARTDIAGNOSIS™ functie niet werkt.
Gebruiksaanwijzing SMARTDIAGNOSIS™
• Gebruik deze functie alleen wanneer service erom vraagt.
De informatie overdracht werkt hetzelfde als een fax, en werkt alleen wanneer u belt naar service.
• SMARTDIAGNOSIS™ kan alleen geactiveerd worden wanneer de wasmachine aan staat.
Wanneer de wasmachine uit staat kan SMARTDIAGNOSIS™ niet worden gebruikt.
Wanneer er een probleem optreedt met uw wasmachine, belt u service.
Volg de instructie van service, en de stappen die service aangeeft.
1. Druk op de aan/uit knop om de wasmachine aan te zetten.
Druk of draai niet aan andere knoppen.
2. Zodra service aangeeft kunt u de microfoon van uw telefoon
vlakbij de aan/uit knop houden.
Max. 10 mm
3. Houd de temperatuur knop voor 3 seconde ingedrukt terwijl u de microfoon van uw telefoon
vlakbij de aan/uit knop houdt.
4. Houd de microfoon van uw telefoon bij de aan/uit knop totdat de data overdracht is voltooid. De
data overdracht duurt ongeveer 17 seconde, dit kunt u op het wasmachine display volgen.
• Voor het beste data overdracht adviseren wij de telefoon niet te bewegen.
• Wanneer de data overdracht mislukt kunt u gevraagd worden de voorgaande stappen te
herhalen.
• Wanneer u de aan/uit knop tijdens de data overdracht indrukt zal de data overdracht via
SMARTDIAGNOSIS™ geannuleerd worden.
5. Zodra het aftellen voorbij is en u geen geluid meer hoort, kunt u het gesprek met service
hervatten. Service kan u verder adviseren en assisteren middels de ontvangen data.
• Smart Diagnosis is een probleemoplossende funtie ontworpen als aanvulling op de traditionele
manier van het service-proces. De effectiviteit van deze functie is afhankelijk van verschillende
factoren, waaronder de ontvangstkwaliteit van de mobiele telefoon en externe geluiden tijdens de
transmissie.
Daarom kan LG niet garanderen dat Smart Diagnosis altijd een exacte diagnose kan stellen in
elke situatie.
35
Garantiebepalingen
Uw oude toestel wegdoen
1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak
op een product staat, betekent dit dat het product valt
onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden
meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten
worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door
de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude
toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
De garantie geldt niet in geval van:
• Voorrijkosten worden in rekening gebracht zodra de storing te herstellen was aan de
hand van de gebruiksaanwijzing.
• Als het product aangesloten is op een ander net dan het aangegeven op de plaat.
• Als de fout veroorzaakt is door ongeluk, nalatigheid, misbruik of bovenmachtige
redenen.
• Als de fout veroorzaakt is door een ander dan het gewoon huishoudelijk gebruik of niet
volgens de gebruikershandleiding.
• De gebruikinstructies van het product aanpassen of de instelling van het product
veranderen.
• Als de fout veroorzaakt is door ongedierte, zoals ratten, kakkerlakken, enz.
• Lawaai of vibratie als normaal beschouwd, zoals water afvoeren, centrifugeren of de
inname van warm water.
• De installatie corrigeren, bijvoorbeeld het product waterpas stellen etc.
• Het normale in de handleiding beschreven onderhoud.
• Verwijderen van vreemde voorwerpen/stoffen uit de machine, pomp of filter, zoals
gruis, nagels, bh-beugels, knopen, enz.
• Verwijderen van zekeringen of veranderen van kabels of waterleidingen.
• Niet toegestane reparaties.
• Directe of indirecte schade aan persoonlijke eigendom veroorzaakt door eventuele
gebreken aan dit apparaat.
• Als dit product voor commerciële doeleinden is, wordt hij niet gewaarborgd.
(bijvoorbeeld, voor verkoop-en marketing activiteiten, zoals in openbare toiletten,
sportscholen, hotels, enz.)
Als het product is geïnstalleerd buiten het normale servicegebied, zullen alle
transportkosten die betrokken zijn bij de reparatie van het product of het vervangen van
een onderdeel in rekening gebracht worden.
36
37
Memo
38
Operationele gegevens
Productkaart_Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010 van de Commissie
De naam van de leverancier of het handelsmerk
LG
F1495BD(1~9)
De typeaanduiding van de leverancier
De nominale capaciteit in kg
12
De energie-efficiëntieklasse
A+++
Krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 een "EU-milieukeur" is toegekend aan
de huishoudelijke wasmachine
kg
No
Het gewogen jaarlijkse energieverbruik (AEC) in kWh per jaar gebaseerd op 220
standaard wascycli voor de katoenprogramma’s op 60°C en 40°C bij volledige en
gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke
verbruik wordt bepaalddoor de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
166
kWh /
year
- Het standaard katoen 60°C bij volledige lading
0.9
kWh
- Het standaard katoen 60°C bij gedeeltelijke lading
0.67
kWh
- Het standaard katoen 40°C bij gedeeltelijke lading
0.61
kWh
Het gewogen energieverbruik in de uitstand en de sluimerstand.
0.33
W
11900
litres /
year
Het energieverbruik
Het gewogen jaarlijkse waterverbruik (AWC) in liter per jaar gebaseerd op 220
standaard wascycli voor de katoenprogramma’s op 60°C en 40°C bij volledige en
gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze
waarop het apparaat wordt gebruikt.
Centrifuge-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest
efficiënt).
A
De maximale centrifugesnelheid voor het standaard katoenprogramma op 60°C bij
volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40°C bij gedeeltelijke lading,
indien deze lager is, en het resterend vochtgehalte voor het standaard
katoenprogramma op 60°C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma
op 40°C bij gedeeltelijke lading, indien dit hoger is.
1400
rpm
44
%
De vermelding dat het "Katoen Eco 60°C / 40°C + Intensief" de standaard wasprogramma’s zijn waarop de
informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft, dat deze programma’s geschikt zijn voor het
wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en dat ze de meest efficiënte programma’s zijn wat het
gecombineerd energie- en waterverbruik betreft;
Het programma tijd
- Het standaard katoen 60°C bij volledige lading
267
min.
- Het standaard katoen 60°C bij gedeeltelijke lading
205
min.
- Het standaard katoen 40°C bij gedeeltelijke lading
195
min.
De duur van de sluimerstand (Tl)
10
min.
De geluidsemissie via de lucht, uitgedrukt in dB(A) re 1 pW en afgerond tot op het
dichtstbijzijnde gehele getal, tijdens de was- en centrifugefasen van het standaard
katoenprogramma op 60°C bij volledige lading.
54 (Wassen) dB(A)
70 (Centrif.)
dB(A)
Als de huishoudelijke wasmachine bestemd is voor inbouw, dient dit te worden vermeld.
39
MANUEL D’UTILISATION
LAVE-LINGE
Veuillez lire attentivement ce manuel avant
d'utiliser votre lave-linge et conservez-le pour vous
y référer ultérieurement.
F1495BD(1~9)
www.lg.com
Sommaire
Sommaire ..................................2
Des félicitations avec votre achat.
Caractéristiques du produit ..3
Consignes de sécurité importantes
Consignes de sécurité importantes.......4
Précautions de sécurité de base...........5
Conserver ces instructions....................6
Spécifications ...........................7
Installation
Dépose de l’emballage .........................8
Dépose des vis de bridage ...................8
Emplacement nécessaire du
lave-linge! .............................................9
Spécifications de raccordement du
tuyau l’arrivée d’eau ...............................11
Installation du tuyau de drainage .......13
Mise à niveau .....................................14
Comment utiliser votre lave-linge
Fonctionnement du lave-linge.............16
Précautions à prendre avant le lavage...17
Tableau des programmes de lavage ..18
Options supplémentaires ....................19
Vitesses de rotation maximales ..........20
Panneau de commande......................21
Fonctions additionnelles .....................22
- Fin différée........................................22
- Anti-froissage....................................22
- Favori................................................22
- Prélavage..........................................22
Options................................................23
- Option1 .............................................23
- Option2 .............................................23
- Rinçage ............................................23
- Température d’eau ..........................23
Autres fonctions ..................................23
- Rinçage+Essorage ...........................23
- Essorage seul ...................................23
Verrouillage enfants ............................24
Activation / désactivation du Signal
sonore .................................................24
Nettoyage de la cuve ..........................25
Verrouillage de la porte & Pesée
électronique ........................................25
2
Nous vous recommandons de lire
soigneusement votre notice d'utilisation
qui vous donnera toutes les
instructions utiles pour l'installation,
l'utilisation et la maintenance.
Conservez-la pour vous y référer par la
suite.
Enregistrez le modèle et le numéro de
série de votre lave-linge.
N° de modèle.
N° de série
Date d’achat
Ajout de détergent
Ajout de détergent et d'adoucissant....26
Maintenance
Le filtre d'arrivée d'eau ........................28
Le filtre de la pompe de drainage .......29
Nettoyage du bac à produits ...............30
Le tambour de lavage .........................31
Nettoyage de votre lave-linge .............31
Instructions de préparation pour l'hiver ..31
Guide de dépannage
Diagnostic des problèmes...................32
Message d’erreur ................................34
Manuel d’utilisation
SMARTDIAGNOSIS™.........................35
Termes de la garantie ............36
Données d'exploitation..........39
Caractéristiques du produit
Moteur Direct Drive
Le moteur électromagnétique est en transmission directe sur le tambour
sans courroie ni poulie. Le lave-linge est fiable, performant et
silencieux.
LG Tambour SmartMouv pour une efficacité de lavage accrue
Grâce à son moteur Direct Drive, ce lave-linge rend possible de
nouveaux mouvements de tambour, ou une combinaison de nouveaux
mouvements, selon le programme sélectionné. Avec une vitesse de
rotation maîtrisée et la capacité du tambour à changer fréquemment
son sens de rotation, la performance de lavage est fortement accrue,
pour des résultats parfaits à chaque cycle.
Protection contre le froissement
Grâce à la rotation alternée du tambour, le froissement du linge est
réduit au minimum.
Chauffage de l'eau
La résistance incorporée au lave linge chauffe automatiquement l'eau à
la température adéquate correspondant au programme de lavage
choisi.
Plus économique grâce à la pesée électronique
Le lave-linge détermine le niveau d'eau optimal et le temps de lavage
afin d'adapter les consommations d'eau et d'énergie à la charge
contenue dans le tambour.
추가선택
예약
Verrouillage-enfants
Le système de "Verrouillage-Enfant" est conçu pour empêcher
les enfants d'appuyer sur un bouton entraînant le changement de
programme pendant le fonctionnement.
Système Anti-balourd
En détectant les déséquilibres éventuels du tambour, il répartit
uniformément la charge pour réduire le niveau de bruit pendant
l'essorage.
3
Consignes de sécurité importantes
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité, les instructions contenues dans ce manuel doivent être rigoureusement
suivies. Le non respect de ces instructions entraine un risque d'incendie, d'explosion, de choc
électrique, de dommages materiels, de blessures, ou de décès.
Votre sécurité et celle des autres sont d'une grande importance.
Nous avons fourni de nombreuses consignes de sécurité importantes aussi bien dans ce
manuel que sur votre appareil. Lisez et respectez toujours l'ensemble des consignes de
sécurité.
Ceci est le symbole de mise en garde.
Ce symbole attire votre attention sur des risques potentiels pouvant provoquer des
blessures graves ou la mort.
Toutes les consignes de sécurité suivront le symbole de mise en garde ainsi que l'indication
DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION.
Ces indications ont la signification suivante :
DANGER
Le non-respect immédiat de ces instructions provoquera des blessures graves ou la mort.
AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves ou la mort.
ATTENTION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures légères ou endommager le
produit.
Toutes les consignes de sécurité vous indiqueront quel est le risque potentiel, comment
minimiser le risque de blessures et les conséquences en cas de non-respect des instructions.
4
Consignes de sécurité importantes
■ Précautions de sécurité de base
AVERTISSEMENT
Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures pendant l'utilisation du
lave-linge, prendre les précautions de base suivantes :
• Ne pas mettre les mains dans le lavelinge lorsqu'il est sous tension
(touche Marche enfoncée).
• Ne pas installer ni stocker le lavelinge dans un endroit exposé aux
intempéries.
• Ne pas toucher aux commandes.
• Ne pas réparer ni remplacer une pièce
de la machine à laver. Ne pas
effectuer d'autres entretiens que ceux
spécifiquement recommandés par le
manuel (voir pages 20 à 25). Même
dans ce cadre, assurez vous de la
bonne compréhension des
instructions avant toute manipulation
et renoncez y si vous n'avez pas les
compétences nécessaires.
• Ne pas laisser de matériaux
combustibles tels que des peluches,
du papier, des chiffons, des produits
chimiques, etc … en dessous et
autour de la machine.
• Cet appareil n’est pas destiné à être
utilisé par de jeunes enfants ni par
des personnes handicapées sans
supervision. Ne laissez pas des
enfants jouer dessus, avec ou à
l’intérieur de cet appareil, ni d’ailleurs
avec aucun autre appareil.
• Ne pas laisser les enfants jouer sur,
avec ou à l'intérieur de la machine ou
de tout autre appareil.
• Ne pas laisser la porte du lave-linge
ouverte. Une porte ouverte peut inciter les
enfants à se suspendre à la porte ou à se
glisser à l'intérieur de la machine à laver.
• Ne jamais mettre la main dans la
machine à laver quand elle est en
mouvement. Attendre l'arrêt complet
du tambour.
• Ne pas laver ni sécher des articles qui ont été
nettoyés, lavés, trempés dans des
substances combustibles ou explosives ou
tachées par ces substances (telles que la
cire, l'huile, la peinture, l'essence, les
dégraissants, les solvants de nettoyage à
sec, le kérosène, etc …) qui peuvent
s'enflammer ou exploser.
Il se peut que l’huile reste dans la cuve après
un cycle complet de lavage, ce qui peut
provoquer un incendie pendant le séchage.
Par conséquent, ne pas insérer de vêtements
imprégnés d’huile.
• Le processus de lessivage peut réduire le
caractère ignifuge des tissus.
• Pour éviter cela, suivre soigneusement les
instructions de lavage et de précaution du
fabricant du vêtement.
• Ne pas fermer brusquement la porte de la
machine à laver et ne pas essayer d'ouvrir la
porte de force quand elle est verrouillée
(Indicateur de verrouillage de la porte allumé)
pour ne pas endommager la porte de la
machine à laver.
5
Consignes de sécurité importantes
■ Précautions de sécurité de base
AVERTISSEMENT
Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures pendant l'utilisation du
lave-linge, prendre les précautions de base suivantes :
• Pour réduire le risque de choc électrique, il
est nécessaire, avant toute maintenance ou
nettoyage, de débrancher le cordon
d'alimentation de la prise murale ou de
couper l'alimentation de cette prise soit en
retirant le fusible correspondant du tableau
électrique, soit en déconnectant le
disjoncteur.
• Ne jamais essayer de faire fonctionner cet
appareil s'il est endommagé,s'il fonctionne
mal,s'il est partiellement démonté , si des
pièces sont cassées ou manquantes, ou si le
cordon d'alimentation ou la prise murale sont
endommagés
• Le raccordement de l’appareil à l’alimentation
en eau doit utiliser un jeu de tuyaux neuf,
vous ne devez pas réutiliser un jeu de tuyaux
usagés
• Pour réduire tout risque de blessures,
respectez toutes les procédures de sécurité
recommandées par les industriels pour ces
appareils, y compris le port de gants à
manche longue et des lunettes de sécurité.
Tout manquement aux consignes de sécurité
énoncées dans ce manuel peut se traduire
par des dommages au matériel, des
blessures, voire la mort.
• Si l’appareil a été innondé ou immergé,
veuillez appeler votre service client.
Risque de choc électrique ou d’incendie.
■ Conserver ces instructions
INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise
à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance
pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de
terre et une prise de terre
• Ne pas utiliser d'adaptateur et ne pas retirer la prise de terre.
• Si vous ne disposez pas d'une prise adaptée, consultez un électricien.
AVERTISSEMENT
Un mauvais branchement du conducteur de terre de l'équipement peut entraîner un risque de
choc électrique. Si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte de l'appareil, faites appel
à un électricien ou à un dépanneur qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil -si
elle ne va pas dans la prise, faire installer une prise adaptée par un électricien qualifié.
6
Spécifications
Vis de bridage
Prise de courant
Bac à produits
Si le cordon d'alimentation est
endommagé, le faire remplacer
par le fabricant ou par ses
dépanneurs ou par un
technicien qualifié afin d'écarter
tout danger.
(Pour le détergent
et l'adoucissant)
Time Left
1:15
1%
Washing
3
Rinse
Tuyau l’arrivée
d’eau
40°C
Temp.
Panneau de commande
Tambour
Filtre de la pompe
de vidange.
Porte
Vis de vidange.
Pied de mise à niveau
Trappe d'accès à la
pompe de vidange.
■ Nom
■ Alimentation électrique
■ Dimensions
■ Poids
■ Watt Max.
: Lave-linge à chargement frontal
: 220 - 240 V~, 50 Hz
: 600 mm(W)×640 mm(D)×850 mm(H)
: 70 kg
: 2200 W
0.33 W (Mode arrêt, Mode veille)
■ Capacité de lavage
: 12 kg
■ Nombre de tours par minute: 0 - 1400
(Le nombre de tours minute varie selon le modèle et le cycle)
■ Pression d'eau admissible : 100 - 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf / cm2)
L'apparence et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but d'améliorer la
qualité des éléments.
■ Accessoires
Tuyau l’arrivée d’eau (1EA)
Clé fermée
7
Installation
■ Dépose de l’emballage
1. Retirez la boîte en carton et
l’emballage en mousse de polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez
l’emballage situé à la base.
3. Retirez le ruban adhésif de fixation du
cordon d’alimentation et du tuyau de
vidange.
4. Retirez le tuyau d’arrivée d’eau du
tambour.
Lave-linge
Embase d'emballage
Clé fermée
AVERTISSEMENT
• Les matériaux d'emballage (films plastiques, polystyrène...) peuvent être dangereux
pour les enfants. Il existe un risque de suffocation.
Gardez donc les emballages en lieu sûr, hors de portée des enfants.
■ Dépose des vis de bridage
Les 3 vis spéciales sont serrées pour prévenir tous dommages internes pendant le
transport. Avant de faire fonctionner la machine à laver, enlever les vis ainsi que les
rondelles en caoutchouc.
Ne pas les enlever pourrait provoquer une forte vibration,du bruit et un mauvais
fonctionnement.
1. Dévisser les 3 vis à l'aide de la clé
fermée fournie à cet effet.
2. Enlever les 3 vis ainsi que les rondelles
en caoutchouc en tirant sur les
rondelles.
REMARQUE
• Garder les 3 vis et la clé fermée
pour une utilisation future.
Par exemple pour un déménagement.
3. Obstruer les trous avec les capuchons
fournis.
Vis de bridage
8
Installation
■ Emplacement nécessaire du lave-linge!
▶ Emplacement
Lave-linge
approx. 2 cm
Mise à niveau du sol :
La pente admissible sous la machine est de 1
˚
Prise de courant :
Elle doit être située sur le côté de la machine et
respecter une distance de 1.5 mètres. Afin d'éviter
les risques de surcharge il tient de ne brancher qu'un
seul appareil à cette prise.
Dégagement supplémentaire :
A prévoir pour le mur, la porte et le sol
(10cm : arrière /2cm : côtés droit & gauche)
Ne jamais placer ni stocker de produits de lavage sur
le dessus du lave-linge.
▶ Mise en place
Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.
S‘assurer de la libre circulation de l’air autour et que le dessous la machine n'est pas entravé par
un tapis, une carpette, etc.
• Ne jamais tenter de corriger les irrégularités du sol en glissant des cales en bois, en carton ou
autres matériaux sous les pieds de la machine.
• S ‘il est impossible de placer le lave-linge ailleurs qu’à proximité d’une gazinière ou de toute
autre source de chaleur, il est indispensable de placer entre les deux appareils un isolant
thermique de 85x60cm recouvert d'une feuille d'aluminium côté gazinère ou source de chaleur .
• Le lave-linge doit être installé dans des pièces où la température ne descend pas au-dessous
de 0°C.
• S’assurer lors de l’installation du lave-linge qu’il est facilement accessible par un technicien en
cas d’intervention.
• Le lave-linge mis en place, régler les quatre pieds à l'aide de la clé fermée fournie et s’assurer
de la stabilité de l’appareil. Veiller à ce qu’un dégagement d’environ 20 mm soit respecté entre
le panneau du lave-linge et le système d’évacuation de l’eau de vidange.
9
Installation
▶ Raccordement électrique
1. Ne pas utiliser de rallonge ni de multi-prise.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par
ses dépanneurs ou par un technicien qualifié afin d'écarter tout danger.
3. Après utilisation, toujours débrancher la machine et fermer l'arrivée d'eau.
4. Connecter la machine à une prise avec mise à la terre conformément aux
réglementations de câblage en vigueur.
5. La position de l'appareil doit permettre d'accéder facilement à la prise.
• Ne confiez le réglage ou la réparation de cet appareil qu’à un technicien agréé par le fabricant.
Les réparations effectuées par toutes personnes non-qualifiées peuvent provoquer des
dommages ou de sérieuses avaries. Pour toute réparation, contactez le service après-vente.
• Ne pas entreposer le lave-linge dans une pièce où la température est amenée à descendre
sous 0°C. Les tuyaux gelés peuvent se fendre. A températures négatives, la fiabilité des
composants électroniques peut se trouver altérée.
• Si le lave-linge est livré pendant l’hiver et que la température extérieure est négative :
entreposez-le quelques heures à température ambiante avant de le mettre en marche.
ATTENTION
Le cordon d’alimentation concernant le cordon d’alimentation
Pour la plupart des appareils électroménagers, il est conseillé d’effectuer le branchement sur
un circuit dédié, c’est-à-dire une prise unique qui n’alimente que l'appareil en question et sur
laquelle aucune autre prise ni aucun circuit de dérivation ne vient s’ajouter. Reportez-vous à
la page des spécifications de ce manuel de l’utilisateur pour connaître les consignes
adéquates. (voir page 5).
Ne surchargez pas les prises murales. Cela présente un danger, au même titre que des
prises murales ou des rallonges disloquées ou endommagées, des cordons d’alimentations
effilochés ou une gaine d’isolation électrique défectueuse or craquelée. L’un ou l’autre de ces
cas de figure pourrait être à l’origine d’une électrocution ou d’un incendie. Contrôlez
régulièrement le cordon électrique de votre appareil électroménager. S’il paraît endommagé
ou détérioré, débranchez-le, cessez d’utiliser votre appareil et demandez à un réparateur
agréé qu’il remplace le cordon par un cordon strictement identique.
Protégez le cordon d’alimentation contre tout mauvais traitement physique ou mécanique en
évitant par exemple de le vriller, de l’entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou
de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux branchements, aux prises murales
et au point de sortie du cordon d’alimentation de l’appareil.
Si l’appareil est alimenté par une rallonge ou par un dispositif de sortie électrique portable,
cette dernière ou ce dernier ne doivent pas être exposés à des éclaboussures d’eau ou à
l’humidité.
ATTENTION
• Les matériaux d'emballage (par exemple papier d'aluminium et mousse de polystyrène)
peuvent être dangereux pour les enfants. Il y’a danger d'étouffement! Gardez emballage
hors de portée des enfants.
10
Installation
■ Spécifications de raccordement du tuyau l’arrivée d’eau
• La pression d’arrivée d’eau doit être comprise entre 100 et 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf / cm2).
• Ne tirez pas ou ne faussez pas le filetage lors du raccordement du tuyau d'admission à la valve.
• Si la pression d'arrivée d'eau est supérieure à 1000 kPa, un dispositif de décompression devra
être installé.
• Vérifiez périodiquement l'état du tuyau et remplacez-le si nécessaire.
▶ Etape 1: Vérifiez la bague de serrage au niveau du tuyau d'arrivée d'eau.
Joint en caoutchouc
Raccord de
tuyau
• Deux joints sont fournis avec le tuyau
d'arrivée d'eau dans le raccord de la valve
afin de prévenir les fuites d'eau.
Vérifier l'étanchéité des connexions de la
machine à laver en ouvrant le robinet
d'arrivée d'eau au maximum.
Joint en caoutchouc
Raccord de
tuyau
▶ Etape 2: Raccordez le tuyau d’arrivée d’eau
Type-1: Raccordement du tuyau de type cannelé à un robinet avec filetage
• Vissez le raccord du tuyau sur le robinet
d'arrivée d'eau.
Type-2: Raccordement du tuyau de type cannelé à un robinet sans filetage
Raccord de tuyau
Joint en caoutchouc
1. Dévissez la bague de serrage et les 4 vis
de fixation.
2. Poussez l’adaptateur sur l’extrémité du
robinet de sorte que le joint en
caoutchouc constitue un raccord
étanche à l’eau. Serrez la bague de
serrage et les 4 vis.
Vis de fixation
Bague de
serrage
Tuyau
d'arrivée d'eau
3. Poussez le tuyau d'arrivée d'eau vers le
haut jusqu'à ce que le joint en
caoutchouc adhère complètement au
robinet, puis fixez-le en vissant vers la
droite.
11
Installation
Type-3: Raccordement du tuyau de type raccord rapide à un robinet sans filetage.
1. Dévissez la bague de serrage de
l’adaptateur et les 4 vis de fixation de
l’adaptateur.
2. Retirez le support de serrage si le robinet
est trop grand pour y fixer l’adaptateur.
3. Poussez l’adaptateur sur l’extrémité du
robinet de sorte que le joint en
caoutchouc constitue un raccord étanche
à l’eau.
Serrez la bague de serrage de
l’adaptateur et les 4 vis.
4. Tirez le raccord rapide du connecteur
vers le bas, poussez le tuyau d’admission
dans l’adaptateur, puis relâchez le
raccord rapide du connecteur.
Vérifiez que l’adaptateur se verrouille en
position.
Bague de
serrage
Support de serrage
REMARQUE
Raccord rapide.
• Le tuyau d’arrivée d’eau l'autre bout
et ouvrez le robinet afin d'enlever
les corps étrangers éventuels
(saletés, sable, sciures…) du tuyau.
Vérifiez la température de l'eau.
▶ Etape 3: Raccordez le tuyau au lave-linge.
• Assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu,
plié ou écrasé.
REMARQUE
• Une fois le raccordement d’arrivée d’eau effectué, si de l'eau venait à fuir hors du tuyau,
répétez les mêmes étapes. Utilisez le type de robinet d'eau le plus répandu pour faire
arriver l'eau. Si le robinet d'arrivée d'eau a des formes anguleuses ou s'il est trop gros,
enlevez la bague de serrage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
Type de robinet d'arrivée d'eau
Robinet classique,
horizontal
12
Robinet avec
extension
Robinet avec
formes anguleuses
Installation
Installation du tuyau de drainage
• Le tuyau de vidange ne devra pas être
placé à plus de 100 cm au dessus du
sol.
env. 100 cm
• Sinon le lave-linge n'évacuera pas l'eau
ou l'évacuera lentement.
max. 100 cm
env. 145 cm
• Une fixation appropriée du tuyau de
vidange protégera le sol des dommages
résultant d'une fuite d'eau.
• Si le tuyau de vidange est trop long, ne
pas l'installer. Le substituer par un plus
court afin d'éviter un bruit anormal.
env. 105 cm
• Maintenir solidement le tuyau de
vidange avec un lien lorsque vous
l'installez.
Bac de lavage
Logement
du tuyau
max.100cm
Bride
de
fixation
max.100cm
13
Installation
■ Mise à niveau
1. Pour réduire les vibrations et les bruits
excessifs, installez le lave-linge sur un sol
stable et à niveau, de préférence dans un
coin de la pièce.
REMARQUE
• Un plancher en bois ou surélevé peut
provoquer des vibrations excessives
ou des erreurs d’équilibrage de charge.
Soulever
Abaisser
Ecrou de
blocage
Serrez les 4 contreécrous fermement
2. Si le sol est inégal, régler les pieds de mise
à niveau (ne pas insérer de cales de bois,
etc … sous les pieds). S'assurer que les
quatre pieds sont stables et reposent sur le
sol. Vérifier ensuite que l'appareil est
parfaitement à niveau (utiliser un niveau à
bulle d'air).
• Après le réglage des pieds, serrer l’écrou de
blocage en tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
• Le lave-linge doit rester parfaitement stable
lorsque vous appuyez sur l'un des angles
supérieurs. (Vérifiez bien dans les deux
directions diagonales.) Si le lave-linge
bouge lorsque vous appuyez sur les angles
en diagonale, réajustez les pieds.
REMARQUE
Dans le cas où la machine est installée en hauteur, elle doit être solidement attachée afin d
’éviter tout risque de chute.
14
Installation
▶ Sols en béton
• La surface d’installation doit être propre, sèche et à niveau.
• Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.
▶ Carrelage (Sols glissants)
• Découpez un adhésif anti-dérapant en deux morceaux de 70X70mm. Collez-les sur le sol aux
emplacements prévus des pieds de la machine. Placez l’appareil et réglez les pieds pour
qu’ils soient à niveau.
• Utilisez un matériau auto-adhésif et anti-dérapant que l'on utilise aussi sur les échelles et les
marches, prévu pour éviter de glisser.
▶ Parquets
• Les parquets sont particulièrement sensibles aux vibrations.
• Pour éviter les vibrations nous vous recommandons de placer des
Rondelle en
caoutchouc
rondelles en caoutchouc d’au moins 15 mm d’épaisseur sous chaque
pied .
• Si possible, installez le lave-linge dans un angle de la pièce à l’endroit le plus stable.
• Insérer les rondelles de caoutchouc pour réduire les vibrations.
• Vous pouvez vous procurer les rondelles de caoutchouc en les commandant au SAV de LG
sous la référence 4620ER4002B.
REMARQUE
• Un positionnement et une mise à niveau appropriés du lave-linge assurent un
fonctionnement fiable et durable du lave-linge.
• Le lave-linge doit être absolument horizontal et stable.
• Le lave-linge ne doit pas « basculer » lors d’une pression sur les angles supérieurs.
• La surface d’installation doit être propre, sans cire ni autres produits d’entretien des
sols.
• Veillez à ce que les pieds restent secs. Dans le cas contraire, le lave-linge pourrait
glisser.
15
Comment utiliser votre lave-linge
Fonctionnement du lave-linge
1. Triez votre linge.
(Voir à la page 17).
2. Ouvrez la porte et chargez le linge.
3. Appuyez sur Marche/Arrêt.
4. Sélectionnez un programme.
(Voir aux pages 18 - 20).
Puis sélectionnez les options.
(Voir aux pages 22 - 25).
■ Fonctions additionnelles
■ Température
■ Vitesse d'essorage
■ Autres fonctions
5. Ajoutez la lessive.
(Voir aux pages 26 - 27).
6. Appuyez sur Départ/Pause.
16
Comment utiliser votre lave-linge
■ Précautions à prendre avant le lavage
Température de lavage
Lavage du coton
Lavage des
synthétiques
Délicat
Lavage à la main
Ne pas laver
Tri du linge par
Température
Salissure de lavage
Couleur Type de
tissu
1. Etiquettes d'entretien
Chercher l'étiquette d'entretien sur vos vêtements. Vous
connaîtrez ainsi la composition du textile et la façon de le laver.
2. Trier le ligne
Pour un meilleur résultat, trier les vêtements. Préparer les
charges qui peuvent être lavées avec un même cycle de
lavage. La température de l’eau et la vitesse d’essorage
varient en fonction des différents programmes. Séparer
toujours les cotons foncés des cotons clairs et du blanc. Laver
les couleurs séparément pour éviter qu'elles ne déteignent sur
les blancs. Eviter si possible, de laver des articles très sales
avec des articles peu sales
• Salissure (Très sale, Normal, peu sale)
Séparer les vêtements en fonction du degré de salissure.
• Couleurs (Pâles, Clairs, Foncés)
Séparer le linge blanc et le linge de couleur.
• Peluche (Textiles pelucheux, Textiles capteurs)
Laver séparément les textiles pelucheux et les textiles
capteurs de peluche.
3. Précautions à prendre avant le chargement
Mixer la charge avec des articles de différentes tailles. Charger
les articles les plus volumineux en premier. Ils ne doivent pas
représenter plus de la moitié de la charge de lavage. Ne pas
laver un article seul afin d'éviter un déséquilibre de la charge.
Si tel était le cas, ajouter un ou deux articles similaires.
• Vérifier que toutes les poches sont vides.
Des objets tels que des clous, des pinces à cheveux, des
allumettes, des stylos, des pièces de monnaie ou des
clés peuvent endommager votre lave-linge et vos
vêtements.
• Fermer les fermetures à glissière,à crochets et les
boutons pressions pour éviter que les vêtements ne
s'accrochent les uns aux autres
• Eliminer auparavant les salissures et les taches sur les
cols et les poignets avec un peu de détergent dissous
dans l'eau.
• Le tambour de lavage devra être nettoyé de temps en
temps.
REMARQUE
• Sélectionnez un cycle (Coton 60°C, mettre une demi dose de détergent) et faites tourner l’appareil à
vide. Cela permettra d’évacuer les éventuels résidus de fabrication.
17
Comment utiliser votre lave-linge
Tableau des programmes de lavage
※ Programmes recommandés selon les types de textiles
Programme
Description
Une grande efficacité de lavage grâce à
des mouvements de tambour très différents
Une performance de lavage optimisée avec
Coton Eco
une consommation électrique moindre.
Idéal pour les textiles du quotidien, qui n’ont
Synthétiques
pas besoin d’être repassés après le lavage.
Coton
Mix 40°C
Univers
blanc
Ultra
Silence
Peaux
sensibles
Couette
Textiles
Sport
Noir Eclat
Délicat
Laine
Rapide
30 min.
Intensif
60 min.
18
Idéal pour laver ensemble différents types
de textiles, hors textiles spéciaux.
Adapté pour le linge de maison: draps,
serviettes,… et le linge de bébé.
Meilleure efficacité de rinçage.
Plus de silence, moins de vibrations, et un
faible essorage pour un fonctionnement
ultra-silencieux même en pleine nuit.
Type de textile
Idéal pour les vêtements colorés
(T-shirts, robe de chambre, pyjamas)
et les tissus en coton blanc
légèrement salis (sous-vêtements).
Polyamide, Acrylique, Polyester
Température Charge
de (Au choix) conseillée
40°C
(Froid à 95°C) Capacité
Maximale
60°C
(Froid à 60°C)
40°C
(Froid à 60°C)
Textiles mélangés, hors textiles
nécessitant un soin particulier
40°C
(soie/vêtements délicats, textiles sport,
(Froid à 40°C)
vêtements foncés, laine,
couette/couverture, rideaux…)
Linge de maison, sous-vêtements en
coton
6.0 kg
60°C
(95°C)
Linge de couleur (chemises de nuit,
pyjamas …) et coton blanc peu sale
6.5 kg
(sous-vêtements).
40°C
Textiles en contact direct avec la peau (Froid à 60°C)
Capacité
comme les sous-vêtements, couches
Idéal pour bien dissoudre les résidus de
en tissu, serviettes de toilette, draps,
lessive sur les vêtements.
Maximale
taies d’oreillers et housses de couette.
Taille 1
Adapté pour les articles volumineux:
Couette, couverture, plaid …
personne
couverture, coussin, jeté de canapé etc
40°C
Idéal pour laver des vêtements de sport et/ Vêtements de fitness qui ont besoin
(Froid à 40°C)
de préserver la souplesse de leurs
ou d’extérieur comme par exemple des
vêtements de jogging, de fitness… : respect fibres, vêtements de sports, outdoor
de l’élasticité des fibres et des propriétés. avec propriétés respirantes.
Idéal pour laver des textiles susceptibles de
se décolorer. Ce cycle minimise la
décoloration due aux frictions des
vêtements entre eux ou avec le tambour
grâce à un rythme, un niveau d’eau et une
température adaptés.
Idéal pour laver le linge fragile: soie,
vêtements féminins délicats, lingerie,
voilages etc.
Idéal pour laver les lainages lavables en
machine. Attention : utiliser une lessive
adaptée aux lainages lavables en machine.
Lavage en 30 min., idéal pour coton et
synthétiques de couleur, peu sales.
Lavage en 60 min. seulement de
charges quotidiennes, avec une bonne
performance de lavage et d’énergie.
Vêtements foncés en coton ou tissus
colorés pouvant dégorger.
30°C
(Froid à 40°C)
3.0 kg
Délicat , linge fragile
Lainages 100% pure laine lavables
en machine
40°C
(Froid à 40°C)
Blanc/Couleur peu sale, rapide
30°C
(Froid à 40°C)
Coton et tissus mélangés
Programme de 60 min, idéal comme
cycle quotidien.
60°C
(Froid à 60°C)
6.0 kg
Comment utiliser votre lave-linge
• Température de l’eau : sélectionnez la température de l’eau en fonction du programme de
lavage. Suivez les instructions de lavage indiquées sur l’étiquette du vêtement.
• Réglez le programme sur « Coton Eco 40°C + Intensif (Demi-Charge) », « Coton Eco 60°C +
Intensif (Demi-Charge) », « Coton Eco 60°C + Intensif (Pleine Charge) » pour exécuter des
tests conformément aux normes EN60456 et Règlement 1015/2010.
- La norme 60°C coton programme : Coton Eco + 60°C + Intensif
- La norme 40°C coton programme : Coton Eco + 40°C + Intensif
(Ils sont adaptés pour laver du linge en coton normalement sale.)
(Ces programmes sont les plus efficaces en terme de combinaison des consommations d'eau
et d'énergie pour le lavage de ce type de linge.)
* La température réelle de l'eau peut être différente de la température de cycle indiquée.
• Les résultats des tests varient en fonction de la pression de l'eau, de la dureté de l'eau,
température d'entrée de l'eau, de la température de la pièce, du type de linge et de la quantité
de charge, du degré de détergent utilisé, des variations de courant et d'autres options
supplémentaires sélectionnées.
REMARQUE
• Rangez la lessive et les produits nettoyants hors de portée des enfants.
• Danger d'empoisonnement.
Options supplémentaires
Programme
Fin
Antidifférée froissage
Favori
Rinçage+ Gain de
Prélavage Rinçage
extra
Essorage temps
Intensif
Coton
Coton Eco
Synthétiques
Mix 40°C
Univers blanc
**
*
Ultra Silence
Peaux sensibles
Couette
Textiles Sport
Noir Eclat
Délicat
Laine
Rapide 30 min.
Intensif 60 min.
*
(*) Cette option est automatiquement incluse dans le cycle et ne peut pas être supprimée.
(**) L'option est automatiquement integrée, mais peut être supprimée.
19
Comment utiliser votre lave-linge
Vitesses de rotation maximales
Programme
Nombre de tours par minute au maximum
Coton
1400
Coton Eco
1400
Synthétiques
1000
Ultra Silence
1000
Mix 40°C
1400
Couette
1000
Univers blanc
1000
Peaux sensibles
1400
Textiles Sport
800
Noir Eclat
1400
Délicat
800
Laine
800
Rapide 30 min.
1400
Intensif 60 min.
1400
Informations relatives aux programmes de lavage avec demi-charge.
20
Programme
Temps en
minutes
Humidité
résiduelle
Eau
(en Litre)
Énergie
(en kWh)
Coton (40°C)
94
44 %
45
0.38
Coton Eco
(40°C+Intensif)
195
44 %
45
0.80
Coton Eco
(60°C+Intensif)
205
44 %
45
0.90
Comment utiliser votre lave-linge
■ Panneau de commande
SMARTDIAGNOSIS™ fonctionne
uniquement avec les appareils
identifiés “SMARTDIAGNOSIS™”.
Signal sonore
Marche/Arrêt
Fonctions
Verrouillage
enfants
additionnelles Affichage LCD
Temps
estimé
1%
1:29
Lavage
Rinçage
Marche/
Arrêt
Bouton du
programme
3
40°C
1400
Départ Options Nettoyage Rinçage Température Essorage
/Pause
de la cuve
Marche/Arrêt
• Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour
faire démarrer et stopper la machine.
• On peut aussi l'utiliser pour annuler la
fonction Fin différée.
Bouton du programme
• Les programmes sont étudiés pour
s'adapter à la nature du textile lavé.
• Un voyant s'allume à côté du programme
sélectionné.
Départ/Pause
• On utilise le bouton Départ/Pause pour
lancer le cycle de lavage ou pour suspendre
le cycle en cours d'utilisation.
• S'il est nécessaire d'arrêter temporairement
le cycle de lavage, appuyer sur le bouton
"Départ/Pause"
• La machine s'éteint automatiquement
4 minutes après l'arrêt du cycle.
Affichage LCD
• L’affichage indique les réglages, le temps
estimé restant, les options et autres.
L’affichage reste présent tout au long du
cycle.
Options
• Ceci vous permet de sélectionner des
options supplémentaires dont les témoins
s’allumeront si elles sont sélectionnées.
Sélection de la langue
• L’anglais est la langue par défaut. La langue
ne peut être changée que si l’écran LCD est
allumé. Allumer l’appareil puis appuyer
simultanément et pendant 3 secondes sur
les boutons Fin différée et Anti-froissage
jusqu’à ce que le menu de langage s’affiche.
Fonctions additionnelles
• Ces boutons permettent de sélectionner
des options sur un programme de lavage
donné.
21
Comment utiliser votre lave-linge
■ Fonctions additionnelles
Fin différée
Vous pouvez définir un délai de sorte que
votre lave-linge se mette en marche
automatiquement après un intervalle de
temps spécifié.
REMARQUE
• Le délai définit l’heure de fin du
programme, non son démarrage.
Le temps de fonctionnement réel peut
varier selon la température de l’eau,
la quantité de linge à laver et d’autres
facteurs.
1. Appuyez sur le bouton Marche.
2. Tournez le bouton de sélection du
programme, pour sélectionner le
programme que vous voulez utiliser.
Favori
Le programme Favori vous permet de
mémoriser un cycle de lavage personnalisé
en vue d'une prochaine utilisation.
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Sélectionnez un cycle.
3. Sélectionnez le programme, les options de
lavage, le nombre de rinçages, la vitesse
d’essorage, la température, etc.
4. Maintenez enfoncé le bouton programme
Favori pendant 3 secondes.
(2 bips retentissent) Le programme Favori
est ainsi mémorisé pour une prochaine
utilisation. Pour réutiliser le programme
Favori, sélectionnez-le et appuyez sur
Départ/Pause.
3. Appuyez sur le bouton Fin différée :
Chaque pression sur cette touche recule
d’une heure la fin du cycle.
4. Appuyez sur «Départ/Pause».
Anti-froissage
Prélavage
Si vous désirez éviter le froisseage du linge,
appuyez sur cette touche pendant l’essorage.
lorsque le linge est très sale, nous vous
conseillons de faire un ”Prélavage” coton.
1. Appuyez sur Marche/Arrêt.
1. Appuyez sur Marche/Arrêt.
2. Sélectionnez un cycle.
2. Sélectionnez un cycle.
3. Appuyez sur Anti-froissage.
3. Appuyez sur Prélavage.
4. Appuyez sur Départ/Pause.
4. Appuyez sur Départ/Pause.
22
Comment utiliser votre lave-linge
■ Options
■ Autres fonctions
Option1
Rinçage+Essorage
• Rinçage extra : Réalisé à 40°C, il dissout
les résidus de lessive et optimise le
résultat de rinçage.
• Rinçage+Essorage : Peut permettre de
détacher des textiles les taches fraîches.
Option2
Peut permettre de détacher des textiles les
taches fraîches.
1. Appuyez sur Marche/Arrêt.
2. Sélectionnez un cycle quelconque.
3. Appuyez sur le bouton d’option
(Rinçage+essorage léger).
4. Appuyez sur Départ/Pause.
• Gain de temps : Permet de réduire la
durée de programme. Pour l’utiliser,
pressez la touche avant de lancer le
programme.
• Intensif : Option idéale pour un linge
normalement sale à très sale.
La durée de lavage peut être allongée.
Rinçage
• Rinçage+ +A.C.P. : Ajoute un rinçage de
plus après la phase de rinçage, puis le
tambour s’arrête en cuve pleine jusqu’à
ce que vous appuyiez de nouveau sur la
touche Départ.
• Normal+A.C.P. : Après la phase de
rinçage, le tambour s’arrête en cuve
pleine jusqu’à ce que vous appuyiez de
nouveau sur la touche Départ.
• Rinçage++ : Ajoute deux rinçages après
la phase de rinçage.
• Rinçage+ : Ajoute un rinçage après la
phase de rinçage.
Essorage seul
1. Appuyez sur Marche/Arrêt.
2. Sélectionnez la vitesse d'essorage.
3. Appuyez sur Départ/Pause.
REMARQUE
• Lorsque vous sélectionnez
"0" comme vitesse d'essorage (Pas
d'essorage), le tambour tournera
tout de même brièvement et
lentement afin d'évacuer l'eau plus
rapidement.
Température d’eau
• On peut sélectionner la température de
l'eau en appuyant sur le bouton
température.
- Froid
- 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
• La température de l'eau peut être
sélectionnée en fonction du programme
comme expliqué ci-dessous.
23
Comment utiliser votre lave-linge
■ Verrouillage enfants
Sélectionnez cette fonction pour empêcher toute manipulation intempestive lorsque le lavelinge est en marche. Le Verrouillage enfants ne peut être activé que durant la phase de
lavage.
Verrouillage du panneau de commande
1%
Temps
estimé
1:29
Sécurité enfant activée.
Rinçage
3
40°C
1400
1. Appuyez sur les 2 touches Verrouillage
enfants en même temps pendant 3 secondes.
2. Un signal sonore retentit et “
” doit
apparaître temporairement sur l’écran LCD.
Lorsque le verrouillage enfant est activé, tous
les boutons sont verrouillés à l’exception du
bouton Marche/Arrêt.
Déverrouillage du panneau de commande
1%
Temps
estimé
1:29
Sécurité enfant désactivée.
Rinçage
3
40°C
1400
1. Appuyez sur les 2 touches Verrouillage
enfants en même temps pendant 3 secondes.
2. Un signal sonore retentit et le temps restant
du programme en cours doit réapparaître sur
l’écran LCD.
■ Activation/ désactivation du Signal sonore
La fonction d’activation/de désactivation du bip peut être réglée pendant le cycle de lavage
seulement.
1. Appuyer sur Marche/Arrêt.
2. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
3. Appuyez sur les boutons Options2 et
Rinçage en même temps et maintenez-les
enfoncés pendant trois secondes pour régler
la fonction d’activation/de désactivation du
bip.
Une fois la fonction d’activation/de
désactivation du bip réglée, le réglage reste
mémorisé même après la mise hors tension de
la machine.
24
Comment utiliser votre lave-linge
■ Nettoyage de la cuve
Le nettoyage de la cuve est un cycle de lavage spécial permettant de nettoyer l'intérieur du
lave-linge à haute température. Ce cycle de lavage à haute température utilise un volume
d'eau plus important et une vitesse d'essorage plus élevée. Faites tourner régulièrement ce
cycle de lavage.
Temps
estimé
1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de vêtements
dans le tambour et fermez la porte.
2. Ouvrez le bac à produits et versez de la
javel dans le compartiment prévu à cet
effet.
3. Fermez delicatement le bac à produits.
4. Appuyez sur marche, puis simultanément
sur les boutons Nettoyage de la cuve
jusqu’a ce que l’ecran LCD affiche
"Nettoyage de la cuve".
5. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour
lancer le cycle.
6. Après le cycle, laissez la porte ouverte pour
laisser sécher le joint de porte, le hublot et
le contour de porte.
---
Nettoyage
de la cuve
---
Rinçage
---
---
REMARQUE
• N'ajoutez pas de détergent.
• Il pourrait produire une quantité excessive de mousse et entraîner des fuites.
AVERTISSEMENT
• Par mesure de sécurité, pour protéger les enfants ou les animaux domestiques,
ne laissez pas la porte de la machine ouverte.
■ Verrouillage de la porte & Détection
•
Verrouillage de la porte : pour des
raisons de sécurité, la porte sera
verrouillée pendant le fonctionnement
du lave-linge et l'icône correspondante
sera allumée. Une fois l'icône de
verrouillage de la porte éteinte, vous
pouvez ouvrir la porte en toute sécurité.
•
L’icône "Détection" s'allume lorsque le
lave-linge tourne lentement et détecte la
quantité de linge chargé dans le
tambour. Cela ne demande que
quelques secondes.
A
1%
Temps
estimé
---
Détection
2
Rinçage
B
40°C
1400
25
Ajout de détergent
■ Ajout de détergent et d'adoucissant
▶ Bac à produits
• Lavage uniquement ➔
• Prélavage + Lavage ➔
AVERTISSEMENT
• Rangez la lessive et les produits
nettoyants hors de portée des enfants.
Danger d'empoisonnement.
• Une quantité excessive de détergent, d'eau
de javel ou d'adoucissant peut causer un
débordement.
• Assurez-vous de doser correctement la
lessive.
▶ Ajout d’adoucissant
• Ne pas dépasser la ligne de remplissage
maximum. En cas de dépassement,
l'adoucissant pourrait être distribué trop tôt et
tâcher les vêtements.
• Ne pas laisser l'adoucissant dans le bac à
produits plus de deux jours.
(L'adoucissant pourrait durcir).
• L'adoucissant sera automatiquement ajouté
pendant le cycle de rinçage.
• Ne pas ouvrir le tiroir au moment de l'arrivée
d'eau.
• Les solvants (White spirit, acétone, etc) ne
doivent jamais être utilisés.
REMARQUE
• Ne pas verser l'adoucissant directement sur les vêtements.
26
Ajout de détergent
▶ Dosage du détergent
• La lessive doit être utilisée selon les instructions du fabriquant de produit, et elle doit être choisie en fonction du
type de vêtement, de sa couleur, du niveau de salissure du tissu et de la température de lavage.
• Utiliser trop de détergent peut entraîner des dysfonctionnements qui se traduiront par une formation excessive
de mousse, un alourdissement du tambour et un mauvais résultat de lavage.
• Il est recommandé d'utiliser une lessive de bonne qualité pour un résultat optimal.
• Si vous utilisez une lessive liquide, il est recommandé de suivre les conseils d'utilisation du fabricant.
• Vous pouvez verser la lessive liquide dans le bac principal si vous commencez le cycle immédiatement.
• ATTENTION! Ne jamais utiliser de lessive liquide avec la fin différée ou avec l'option « pré-lavage ».
• S'il survenait une formation de mousse trop importante, réduisez la quantité de lessive.
• Il peut être nécessaire d'ajuster la quantité de détergent en fonction de la température et de la dureté de l'eau,du
poids et du niveau de saleté de la charge. Pour un meilleur résultat, évitez une formation excessive de mousse.
• Référez-vous à l’étiquette des vêtements, avant de choisir la lessive et la température de lavage.
• Utilisez uniquement la liste des lessives suivantes avec votre lave-linge.
- Lessive en poudre pour tous les types de tissu (froid - 95°C)
- Lessive en poudre pour textiles délicats (froid - 40°C)
- Lessive liquide pour tous les types de tissu (froid - 95°C) ou lessive spécifique pour la laine (froid - 40°C)
• Pour de meilleures performances de lavage et de blanchiment du linge, utilisez de la poudre blanchissante en
plus de la lessive.
AVERTISSEMENT
• Ne jamais laisser la lessive se durcir.
Cela peut entrainer des blocages, des mauvaises performances de rinçage ou encore des
mauvaises odeurs.
REMARQUE
• Pleine charge: selon les recommendations du fabricant de lessive.
• Charge partielle : 3/4 de la quantité normale.
• Charge minimum : 1/2 de la charge totale.
• Le détergent est libéré par le distributeur au début du cycle.
▶ Adoucisseur d’eau
• L’utilisation d’un adoucisseur d’eau peut
être nécessaire dans les régions où l’eau
est extrêmement calcaire. Respectez les
quantités indiquées sur l’emballage. Ajoutez
d’abord le détergent puis l’adoucisseur.
• Utilisez la même quantité de détergent que
celle recommandée pour les zones d’eau
douce.
▶ Utilisation de tablettes
1. Ouvrez la porte et placez les tablettes
dans le tambour.
2. Chargez le linge dans le tambour.
27
Maintenance
• Afin de réduire le risque de choc électrique, il est impératif de débrancher le cordon
d'alimentation avant toute opération de maintenance ou d'entretien.
• Avant la mise au rebut de votre lave-linge, coupez le cordon d'alimentation et démontez
le hublot pour éviter que de jeunes enfants ne restent bloqués à l’intérieur.
Le filtre d'arrivée d'eau
-"
" Le message d'erreur clignote sur le panneau de commande si l'eau ne
pénètre pas dans le tiroir de détergent.
- Si votre eau est très dure ou si elle contient des traces de dépôt calcaire,
le filtre d'admission d'eau peut s'obstruer. Il faut donc le nettoyer régulièrement.
1. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
2. Dévissez le tuyau d’arrivée d’eau.
3. Sortez le filtre de son boîtier.
Nettoyez le filtre avec une brosse à poils
durs et replacez-le dans son logement.
4. Revissez le tuyau d’arrivée d’eau.
28
Maintenance
Le filtre de la pompe de drainage
• Le filtre de vidange recueille les fils et les petits objets présents dans le linge. Vérifier
régulièrement la propreté du filtre pour assurer le bon fonctionnement de la machine.
ATTENTION
• Vider d'abord le filtre en utilisant le tuyau de vidange.
Ouvrir ensuite le filtre de la pompe pour enlever ce qui peut l'avoir obstrué.
• Avant de procéder à une drainage en urgence pour nettoyer le tuyau, ou bien à l’ouverture
du hublot, laisser la température de l’eau s’abaisser.
1. Ouvrez la trappe d'accès en positionnant
en-dessous un récipient qui collecte l'eau
s'en écoulant. Tirez le tuyau.
2
Conteneur
servant à
récolter l'eau
vidangée.
2. Dévissez le filtre en tournant vers la droite.
1
3. Enlevez tous les corps étrangers accumulés
dans le filtre de la pompe.
4. Une fois le nettoyage terminé, remettez le
filtre en place en le revissant.
5. Refermez la trappe d’accès à la pompe.
29
Maintenance
Nettoyage de bac à produits
• Après un certain temps, les détergents et les adoucissants laissent un dépôt dans le tiroir.
• Il faudra le nettoyer périodiquement sous un jet d'eau du robinet.
• Si nécessaire, on peut le retirer complètement de la machine en appuyant vers le bas sur
le cliquet et en le tirant pour le sortir.
• Pour faciliter le nettoyage, on peut enlever la partie supérieure du compartiment de
l'adoucissant.
1. Retirez le bac à lessive.
2. Nettoyez le bac à lessive en le passant dans
l’eau.
3. Nettoyez la console (avec une brosse à dents
par exemple).
4. Remettez le bac à lessive en place.
30
Maintenance
Le tambour de lavage
• Si vous habitez dans une zone où l'eau est dure, le tartre s'accumule dans des endroits où on
ne peut ni le voir ni l'enlever facilement. Avec le temps, l'accumulation de tartre va obstruer les
appareils, qui devront éventuellement être remplacés si on ne les surveille pas.
• Bien que le tambour de lavage soit en acier inoxydable, des taches de rouille peuvent être
causées par de petits articles métalliques (trombones, épingles de sûreté) laissés dans le
tambour.
• Le tambour de lavage devra être nettoyé de temps en temps.
• Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des décolorants, assurez-vous qu'ils
peuvent être utilisés en machine.
• Le détartrant est susceptible de contenir des composants capables d'attaquer les pièces de
votre machine à laver.
• Eliminer les taches avec un produit de nettoyage pour acier inoxydable.
• Ne jamais utiliser de laine d'acier.
■ Nettoyage de votre lave-linge
1. Extérieur
Si vous prenez bien soin de votre machine à laver, vous prolongerez sa durée de vie.
On peut nettoyer l'extérieur de la machine avec de l'eau chaude et un détergent ménager neutre
non abrasif. Eliminer immédiatement les coulées. Essuyer avec un chiffon humide.
Faire attention de ne pas heurter la surface avec des objets pointus.
• Ne pas utiliser d'alcool dénaturé, de diluants ou produits similaires.
2. Intérieur
Sécher le pourtour de l'ouverture de la porte de la machine à laver, des joints d'étanchéité et de
la vitre de la porte. Ces zones doivent toujours être propres pour assurer l'étanchéité de la
machine. Faire effectuer un cycle complet à la machine à laver en utilisant de l'eau chaude.
Répéter le processus si nécessaire.
REMARQUE
• Eliminer les dépôts d'eau dure en utilisant uniquement des produits de nettoyage dont l'étiquette
indique qu'ils sont adaptés aux machines à laver.
■ Instructions de préparation pour l'hiver
Si la machine à laver est installée dans une zone où il y a un risque de gel ou de températures
inférieures à zéro, suivre ces instructions de préparation pour l'hiver afin de prévenir tout
dommage à la machine à laver :
1. Fermer le robinet d'arrivée d'eau.
2. Débrancher les tuyaux d'arrivée d'eau et vidanger l'eau des tuyaux.
3. Brancher le cordon de raccordement dans une prise électrique convenablement mise à la
terre.
4. Ajouter (3,8 litres) d'antigel non-toxique à vider dans le tambour de lavage. Fermer la porte
5. Lancer le cycle Essorage et laisser fonctionner l'essorage de la machine à laver pendant
1minute pour évacuer toute l'eau.
La totalité de l'antigel ne sera pas évacuée.
6. Débrancher le cordon de raccordement, sécher l'intérieur du tambour et fermer la porte.
7. Retirer le tiroir de distribution. Evacuer l'eau présente dans les compartiments et sécher les
compartiments. Remettre le tiroir.
8. Ranger la machine à laver en position debout.
9. Pour éliminer l'antigel de la machine à laver après le stockage, faire fonctionner la machine à
laver à vide en effectuant un cycle complet avec détergent. Ne pas ajouter de charge
31
de lavage.
Guide de dépannage
• Cette machine à laver est équipée de fonctions automatiques de sécurité qui détectent et
diagnostiquent les défaillances dès le début et réagissent en conséquence. Si la machine ne
fonctionne pas correctement ou si elle ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants
avant d'appeler le Service Après-Vente.
Diagnostic des problèmes
Problème
Cause possible
Quelque chose cogne
et cliquète
• Des objets étrangers, tels que des
pièces de monnaie ou des épingles
de sûreté peuvent se loger dans le
tambour ou dans la pompe.
Arrêter la machine à laver et vérifier le
tambour et le filtre de vidange.
Si le bruit continue après le
redémarrage de la machine à laver,
appeler votre dépanneur agréé.
Bruit sourd
• Des charges de lavage importantes
peuvent produire un bruit sourd.
C'est généralement normal.
Si le bruit continue, la machine à laver
est probablement déséquilibrée. Arrêter
et répartir la charge de lavage à
nouveau.
Vibration
• Avez-vous enlevé toutes les vis de
bridage et garnitures ?
Vous ne les avez pas enlevé au
moment de l'installation. Voir
Installation pour enlever les boulons de
transport
• Les pieds reposent-ils fermement
sur
le sol ?
La charge de lavage est inégalement
répartie dans le tambour. Arrêter la
machine à laver et répartir à nouveau la
charge de lavage.
• Les raccords du tuyau de
remplissage sont desserrés au
niveau du robinet ou de la machine
à laver.
Vérifier et resserrer les connexions du
tuyau.
• Les tuyaux de drainage de la
maison sont obstrués.
Déboucher le tuyau de drainage.
Contacter le plombier si nécessaire.
Fuite d’eau
Solution
Trop de détergent ou détergent
inadapté ? La formation de mousse
peut causer des fuites d'eau.
Formation de mousse
trop abondante
L'eau ne pénètre pas
dans la machine à
laver ou pénètre
lentement
• L'alimentation d'eau n'est pas
adéquate dans le secteur.
Vérifier un autre robinet dans la
maison.
• Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas
complètement ouvert.
Ouvrir totalement le robinet.
L'eau dans la machine
à laver ne s'évacue
pas ou s'évacue
lentement.
• Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.
Redresser le tuyau.
• Le filtre ou le tuyau d'arrivée est
obstrué.
Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.
• Le tuyau de drainage plié ou
bouché.
Nettoyer et redresser le tuyau de
drainage.
• Le filtre de drainage est obstrué.
Nettoyer le filtre de drainage.
32
Guide de dépannage
Problème
La machine à laver ne
démarre pas
Cause possible
• Le cordon de raccordement n'est
pas branché ou la connexion est
desserrée.
S'assurer que les fiches sont bien
branchées dans les prises murales.
• Le fusible de la maison a sauté, le
coupe-circuit est déclenché ou il y
a une panne de courant.
Remettre le coupe-circuit à zéro ou
remplacer le fusible.
Ne pas augmenter la capacité du fusible.
Si le problème est dû à une surcharge
du circuit, le faire corriger par un
électricien qualifié.
Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.
• Le robinet d'arrivée d'eau n'est
pas ouvert.
La machine à laver
n'essore pas
Solution
• Vérifier que la porte est bien
fermée.
Fermer la porte et appuyer sur le bouton
Départ/Pause. Après avoir appuyé sur
le bouton Départ/Pause, quelques
instants peuvent s'écouler avant le
démarrage de l'essorage des vêtements
dans la machine à laver. Pour que
l'essorage puisse fonctionner, la porte
doit être verrouillée.
Ajouter 1 ou 2 articles similaires pour
équilibrer la charge. Répartir la charge
pour permettre un bon essorage
La porte ne s'ouvre pas
Pour des raisons de sécurité, une fois
que le lave-linge à démarré, la porte ne
peut être ouverte. Regardez si l'icône
"Porte verouillée" est allumée. Vous
pouvez ouvrir la porte en toute sécurité
lorsque l'icône "Porte verouillée" s'éteint.
Durée restante
imprécise.
Le temps de lavage peut varier en
fonction de la quantité de linge, de la
pression au robinet d'eau, de la
température de l'eau et d'autres
conditions d'utilisation.
En cas de constatation d'un
Déséquilibre, ou si le programme
d'élimination de la mousse est en cours,
le temps de lavage sera plus long que
prévu.
Excès d'adoucissant.
Adoucissant distribué
trop tôt.
Une quantité excessive
d'adoucissant peut causer un
débordement.
Référez-vous aux conseils de dosage
de l'adoucissant pour bien le doser. Ne
dépassez pas la ligne de remplissage
maximal.
Fermez doucement le bac à produits.
Ne tirez pas le bac à produits durant le
cycle de lavage.
33
Guide de dépannage
Message d’erreur
Problème
Cause possible
• L'arrivée d'eau n'est pas appropriée.
• L'arrivée d'eau au robinet est
insuffisante car il n'est pas
complètement ouvert.
• Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.
• Le filtre du tuyau d'arrivée est obstrué.
• S'il se produit une fuite d’eau dans le
tuyau d’admission, l’indicateur " "
s’allumera en rouge.
Solution
<Fig 1>
Vérifier un autre robinet dans la maison.
Ouvrir complètement le robinet .
Redresser le tuyau.
Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.
• Le tuyau de vidange est plié ou obstrué.
• Le filtre de vidange est bouché.
Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
Nettoyer le filtre de drainage.
• La charge est trop faible.
• La charge est déséquilibrée.
• L'appareil dispose d'un système de détection et de
correction des balourds. Si des articles trop lourds
sont chargés tels que des tapis de bain, peignoirs,
etc., ce système peut arrêter l'essorage ou même
interrompre le cycle d'essorage si le déséquilibre
est trop important même après plusieurs essorages.
• Si le linge est encore trop humide à la fin du cycle,
ajouter de plus petites pièces de linge pour
équilibrer la charge et répéter le cycle d'essorage.
Ajouter 1 ou 2 articles similaires pour
équilibrer la charge.
Répartir la charge pour permettre un bon
essorage
• La porte est-elle ouverte ?
• Température de l'eau.
• Problème sonde.
• Si l'eau déborde à cause d'une valve
défectueuse.
• S'affiche lorsque le pressostat ne fonctionne pas
normalement.
Fermer la porte.
• Si "
" n'apparaît pas, appeler le
dépanneur. Appeler le service clients.
( : 0031 (0) 900-5435454 or
0031 (0) 36-5377780)
Débrancher la prise de courant et appeler
le dépanneur. Appeler le service clients.
( : 0031 (0) 900-5435454 or
0031 (0) 36-5377780)
Fermer le robinet d'eau.
Débrancher
Appeler le service clients.
( : 0031 (0) 900-5435454 or
0031 (0) 36-5377780)
• Problème moteur
34
• Le lave-linge a connu une panne d’électricite.
Relancer le cycle.
• Fuite d'eau.
Appeler le service clients.
( : 0031 (0) 900-5435454 or
0031 (0) 36-5377780)
Guide de dépannage
REMARQUE
• SMARTDIAGNOSIS™ fonctionne uniquement avec les appareils identifiés « SMARTDIAGNOSIS™ ».
Dans le cas d'un téléphone mobile avec l'option statique, le diagnostic à puce peut ne pas fonctionner.
Manuel d'utilisation SMARTDIAGNOSIS™
• Utiliser cette fonction seulement si demandé par votre interlocuteur à la hotline.
Seule la hotline peut interpréter les sons transmis par le lave-linge.
• SMARTDIAGNOSIS™‚ ne peut être activé si le lave-linge ne s'allume pas.
Dans ce cas, la résolution des problèmes se fera sans l'utilitaire SMARTDIAGNOSIS™.
Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, merci de contacter la hotline et de suivre étape
par étape les instructions de votre interlocuteur.
1. Allumez votre lave-linge en appuyant sur le bouton « marche-arrêt ».
Ne touchez à aucun autres boutons.
2. A la demande de la hotline, placez le micro de votre téléphone à
proximité du bouton « marche-arrêt ».
Max. 10 mm
3. Appuyer sur le bouton « Température » pendant 3 secondes tout en maintenant le téléphone a
proximité du bouton « marche-arrêt »
4. Gardez le téléphone dans cette position le temps de l'enregistrement du signal sonore.
Un compte à rebours de 17sec s'affichera.
• Pour un meilleur résultat, maintenez le téléphone sans bouger.
• Si l'enregistrement ne s'effectue pas dans de bonnes conditions, il vous sera demandé de
recommencer la procédure.
• Si vous appuyez sur le bouton « marche-arrêt » pendant le SMARTDIAGNOSIS™,
celui-ci s'arrêtera.
5. Une fois le compte à rebours terminé, et le signal sonore éteint. Vous pouvez alors reprendre la
conversation avec l'interlocuteur de la hotline qui sera en mesure de déterminer le problème de votre
lave-linge. Une solution vous sera alors proposé.
• SmartDiagnosis est une fonctionnalité de dépannage conçue pour compléter, sans remplacer, la
méthode traditionnelle de dépannage faisant appel au service technique. L'efficacité de cette
fonctionnalité dépend de nombreux facteurs, et notamment de la qualité de réception du téléphone utilisé
pour la transmission, des bruits externes qui peuvent survenir pendant la transmission, ainsi que de
l'acoustique de la pièce où se trouve la machine, entre autres.
Par conséquent, LG ne peut pas garantir que la fonction SmartDiagnosis effectue de manière efficace le
diagnostic d'un problème donné.
35
Termes de la garantie
Mise au rebut des produits
1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique
que le produit est conforme à la Directive Européenne
2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être
collectés séparément et transportés par les services de voirie
municipaux vers conséquence par le gouvernement ou par les
autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à
protéger l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en
fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie,
au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le
produit.
Exclusion de garantie :
Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :
• Si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
• Si l'appareil n'est pas utilisé ou installé correctement, en conformité avec le manuel
d'utilisation et d'installation ou dans un environnement normal; ces produits sont à usage
domestique et non à usage professionnel.
• Si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
• Si le produit ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies,
homologuées ou recommandées par LG ;
• Si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible,
d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne
serait pas sous le contrôle de LG ;
• Si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
• Si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
• Si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie.
• Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de
force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de
l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence,
défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non
conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel.
36
37
Memo
38
Données d'exploitation
Fiche produit_Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission
LG
Nom du fournisseur ou marque;
Référence du modèle établie par le fournisseur
Capacité nominale en kg
Classe d’efficacité énergétique
F1495BD(1~9)
12
kg
A+++
A reçu "le label écologique de l’Union européenne" en application du règlement (CE)
no 66/2010
No
Consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC), exprimée en kWh par an sur la
base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60°C
et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à
faible puissance. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions
d’utilisation de l’appareil
166
kWh /
an
- Le programme standard à 60°C de coton à pleine charge
0,9
kWh
- Le programme standard à 60°C de coton à charge partielle
0,67
kWh
- Le programme standard à 40°C de coton à charge partielle
0,61
kWh
Consommation d’énergie pondérée en mode arrêt et en mode laissé sur marche
0,33
W
11900
litres /
an
La consommation d'énergie
Consommation d’eau annuelle pondérée (AWC), exprimée en litres par an sur la
base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60°C
et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d’eau dépend
des conditions d’utilisation de l’appareil
Classe d’efficacité d’essorage sur une échelle allant de G (appareils les moins
efficaces) à A (appareils les plus efficaces)
Vitesse d’essorage maximale pour le programme "coton" standard à 60°C à pleine
charge ou pour le programme "coton" standard à 40°C à demi-charge, la vitesse la
plus basse des deux étant retenue, et taux d’humidité résiduelle atteint avec le
programme "coton" standard à 60°C à pleine charge ou avec le programme "coton"
standard à 40°C à demi-charge, la taux le plus élevé étant retenu;
A
1400
rpm
44
%
Programme "Coton Eco 60°C / 40°C + Intensif de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui
figurent sur l’étiquette et sur la fiche, que ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement
sale et qu’il s’agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d’eau et d’énergie;
La durée du programme
- Le programme standard à 60°C de coton à pleine charge
267
min.
- Le programme standard à 60°C de coton à charge partielle
205
min.
- Le programme standard à 40°C de coton à charge partielle
195
min.
Durée du mode laissé sur marche (Tl)
10
min.
54 (Lavage)
dB(A)
70 (Essorage)
dB(A)
Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l’entier
le plus proche, au cours des phases de lavage et d’essorage, pour le programme
"coton" standard à 60°C à pleine charge d’essorage, pour le programme "coton"
standard à 60°C à pleine charge.
Librement-permanent
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising