Philips ActiveTouch Garment Steamer GC555/05

Philips ActiveTouch Garment Steamer GC555/05
ActiveTouch
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
GC555, GC550
User manual
คมือผใช
Petunjuk Penggunaan
Hướng dẫn sử dụng
사용자 설명서
使用手冊
Manual pengguna
用户手册
3
4
6
7
2
8
9
10
12
13
14
19
27
3
4
5
ENNote: Fill the water tank with tap water
only. Do not add perfume, vinegar, starch,
descaling agents, ironing aids or other
chemicals in the water tank.
TH หมายเหตุ: เติมนลงในแทงคนดวยนประปา
เทานั้น หามใสนหอม, นสมสายชู, แปง, นยา
ขจัดคราบตะกรัน, นยารีดผาเรียบ หรือสารเคมี
อื่นๆ ลงในแทงคน
ID Catatan: Isilah tangki air hanya dengan
air keran. Jangan menambahkan parfum,
cuka, kanji, bahan pembersih kerak, bahan
pembantu penyetrikaan atau bahan kimia
lainnya ke dalam tangki air.
VI
KO
참고: 물탱크는 수돗물로만
채우십시오. 물탱크에 향수, 식초, 풀,
석회질 제거제, 다림질 보조제, 기타
화학약품을 첨가하지 마십시오.
ý: Chỉ châm nước máy vào ngăn chứa
nước. Không thêm nước hoa, dấm, hồ vải,
chất tẩy rửa, chất phụ trợ ủi hay những hóa
chất khác vào ngăn chứa nước.
ZH-T
注意:請僅以自來水注入水箱。請勿將
香水、醋、澱粉、除水垢劑、熨燙添加
劑或其他化學物質加入水箱中。
ZH-S
注意:仅为水箱注入自来水。请勿将香
水、醋、淀粉、除垢剂、熨烫助剂或其
他化学药品加入水箱中。
00
80
00
00
ml
00
ml
ml
0 ml
0 ml
MS Nota: Isi tangki air dengan air pili sahaja.
Jangan tambah wangian, cuka, kanji, agen
penyahkerak, alat bantuan menyeterika atau
bahan kimia lain di dalam tangki air.
Lưu
000 ml
800 ml
00 ml
00 ml
00 ml
6
7
GC555
ENNote: Both steam settings are safe to use
on any fabric. If you need more steam, use
setting
.
TH หมายเหตุ: การตั้งคาไอนทั้งสองแบบเปนการ
ตั้งคาที่ปลอดภัยสำ�หรับทุกเนื้อผา หากคุณตอง
การไอนมากขึ้นใหใชการตั้งคา
.
ID Catatan: Kedua setelan uap aman
digunakan pada jenis kain apa pun. Jika
Anda memerlukan uap lebih banyak,
gunakan setelan
.
VI
Lưu ý: Cả hai cài đặt hơi nước đều an toàn
cho bất kỳ loại vải nào. Nếu bạn cần hơi
nước nhiều hơn, hãy sử dụng cài đặt
.
KO
참고: 두 스팀 설정은 모든 섬유에
안전하게 사용할 수 있습니다. 더
많은 스팀이 필요하면
설정을
사용합니다.
MS Nota: Kedua tetapan stim adalah selamat
untuk digunakan pada sebarang fabrik.
Jika anda memerlukan lebih banyak stim,
gunakan tetapan
.
8
ZH-T
注意:兩種蒸氣設定皆可安全使用在
任何衣料上。若您需要更多蒸氣,請
使用設定
。
ZH-S
注意:两种蒸汽设置均可安全用于任
何面料。如果您需要更多蒸汽,请使
用
设置。
ENNote: The steam supply hose becomes
warm during steaming. This is normal.
TH หมายเหตุ: สายไอนจะรอนขึ้นในขณะใชงาน
ซึ่งเปนเรื่องปกติ
ID Catatan: Selang pasokan uap menjadi
hangat selama penguapan. Hal ini normal.
VI
Lưu ý: Vòi cung cấp hơi nước sẽ nóng lên
trong khi ủi. Điều này là bình thường.
KO
참고: 스팀을 분사하는 동안
스팀호스가 따뜻해지는 것은
정상적인 현상입니다.
ZH-T
注意:蒸燙期間,蒸氣膠管溫度會逐
漸升高。這是正常現象。
MS Nota: Hos bekalan stim menjadi panas
semasa menstim. Ini adalah normal.
ZH-S
注意:蒸汽熨烫期间,蒸汽输送管会
变热。这是正常现象。
9
GC555
ENThe pleat maker is used to make pleats
on shirts and trousers. Always point the
steamer head upwards to prevent water
dripping out of the steamer head.
ID Pembuat limpitan digunakan untuk
membuat limpitan di baju dan celana.
Selalu arahkan kepala penyembur uap ke
atas untuk mencegah air menetes dari
kepala penyembur uap.
KO
주름선 생성기는 셔츠 및 바지에
주름을 잡을 때 사용합니다. 물이
스팀기 헤드 밖으로 튀는 것을
방지하기 위해 스팀기 헤드를 항상
위쪽으로 향하게 하십시오.
MS Pembuat lisu digunakan untuk membuat
lisu pada kemeja dan seluar. Kepala
penstim hendaklah setiap kali menunjuk
ke atas agar air tidak menitis keluar dari
kepala penstim.
10
TH อุปกรณทำ�รอยจีบใชทำ�รอยจีบบนเสื้อเชิ้ตและ
กางเกง ใหเคลื่อนอุปกรณทำ�รอยจีบตามแนวตั้ง
ตรงเสมอ เพื่อปองกันหยดนจากหัวพนไอน
VI
Dụng cụ xếp li được dùng để tạo nếp gấp
cho áo sơ-mi và quần. Luôn hướng đầu
bàn ủi hơi lên trên để tránh hơi nước nhỏ
giọt từ đầu bàn ủi hơi.
ZH-T
壓摺器的用途是為襯衫和褲子壓出摺
線。使用時請一律將蒸氣噴頭朝上,
以免水從蒸氣噴頭滴出。
ZH-S
褶皱机用于在衬衫和裤子上打褶皱。
请始终将蒸汽喷头朝上,以防蒸汽喷
头中的水滴出。
11
ENPress the suction button. Suction force
pulls the fabric closer to the steamer
head and stretches it for better steam
penetration and easier wrinkle removal.
The appliance produces some motor
sound and air comes out of the sides of
the steamer. Moisture can appear on the
sides of the steamer head. This is normal.
ID Tekan tombol isap. Daya isap akan
menarik kain lebih dekat ke kepala
penyembur uap dan merentangkannya
agar penetrasi uap menjadi lebih baik
dan kerutan lebih mudah dihilangkan.
Alat akan menghasilkan suara motor dan
udara keluar dari samping penyembur uap.
Kelembaban bisa terjadi di samping kepala
penyembur uap. Hal ini normal.
KO
흡입 버튼을 누르십시오. 흡입력으로
옷감을 스팀기 헤드에 밀착하여 스팀이
더 잘 침투하며 주름을 쉽게 제거할
수 있습니다. 제품에서 모터 소리가
나고 공기가 스팀기 측면으로 배출되며
스팀기 헤드 측면에 습기가 찰 수
있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.
MS Tekan butang sedutan. Daya sedutan
menarik fabrik rapat ke arah kepala
penstim dan meregangkannya untuk
penembusan stim yang lebih baik dan
pembuangan kedut yang lebih mudah.
Perkakas mengeluarkan sedikit bunyi
motor dan udara keluar dari sisi penstim.
12
Kelembapan mungkin kelihatan pada sisi
kepala penstim. Ini adalah normal.
TH กดปุ่มการดูด พลังการดูดจะดึงเนื้อผาใหเขา
ใกลกับหัวพนไอนและยืดใหตึง เพื่อ
ใหไอนซึมลึกเขาถึงเนื้อผาไดดีขึ้นและยัง
ขจัดรอยยับไดงายขึ้นอีกดวย เครื่องจะมีเสียง
มอเตอรและอากาศออกมาจากดานขางของ
เครื่องพนไอน อาจมีความชื้นที่ดานขางของหัว
พนไอน ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
VI
Bấm nút hút. Lực hút sẽ hút bề mặt vải lại
tiếp xúc gần hơn với đầu bàn ủi hơi và căng
mặt vải ra để hơi nước thấm sâu vào vải
nhanh hơn giúp ủi phẳng các nếp nhăn dễ
dàng hơn. Thiết bị có tạo ra tiếng động từ
mô-tơ và có hơi thoát ra từ hai bên của bàn
ủi. Hơi nước có thể sẽ xuất hiện ở hai bên
của đầu bàn ủi. Điều này là bình thường.
ZH-T
按吸力按鈕。吸力會將布料吸往蒸氣
噴頭,然後將其伸展拉平,這樣蒸氣
的深入滲透效果會更好,擺平縐褶也
更輕鬆。本產品會發出些許馬達聲,
蒸汽機的側邊也會排出一些氣體。而
蒸氣噴頭的側邊會有一些水氣。這些
都是正常現象。
ZH-S
按下吸尘按钮。吸力将衣物拉近蒸汽喷
头,然后拉伸衣物,以获得更佳的蒸汽
渗入效果,从而轻松除去褶皱。本产品
会产生一些马达声音,气体会从蒸汽挂
烫机的侧边溢出。湿气可能出现在蒸汽
喷头的侧边。这是正常现象。
ENNote: Always empty the water tank
after use.
TH หมายเหตุ: เทนออกจากแทงคนเมื่อใชงาน
เสร็จทุกครั้ง
ID Catatan: Selalu kosongkan tangki air
setelah digunakan.
VI
Lưu ý: Luôn đổ hết nước ra khỏi ngăn
chứa nước sau khi sử dụng.
KO
참고: 사용 후에는 물탱크를 항상
비우십시오.
ZH-T
注意:每次使用後請務必清空水箱。
MS Nota: Kosongkan tangki air setiap kali
selepas penggunaan.
ZH-S 注意:使用后,始终倒空水箱。
13
ENNote: Never use scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such
as alcohol, petrol or acetone to clean the
appliance. Clean the appliance and wipe
any deposits off the steamer head with
a damp cloth and a non-abrasive liquid
cleaning agent.
TH หมายเหตุ: ในการทำ�ความสะอาดอุปกรณ
หามใชแผนใยขัด นยาทำ�ความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกรอนสูง หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เชน
แอลกอฮอล นมัน หรืออะซีโทน ใหทำ�ความ
สะอาดเครื่องและใชผาชุบนยาทำ�ความสะอาด
ที่ไมทำ�ใหเกิดการกัดกรอนบิดพอหมาดเช็ดสิ่ง
สกปรกออกจากหัวพนไอน
ID Catatan: Jangan menggunakan sabut gosok,
bahan pembersih atau zat cairan yang
bersifat abrasif, seperti alkohol, bensin
atau aseton untuk membersihkan alat.
Bersihkan alat dan seka endapan apa pun
dari kepala penyembur uap dengan kain
lembab dan bahan pembersih cair nonabrasif.
VI
Lưu ý: Không bao giờ sử dụng các miếng
tẩy rửa, các chất tẩy rửa có tính ăn mòn
hoặc các chất lỏng mạnh như cồn, xăng
hoặc axeton để lau chùi thiết bị. Vệ sinh
thiết bị và lau sạch các chất gỉ khỏi đầu
bàn ủi hơi bằng một miếng vải ẩm và dung
dịch tẩy rửa không có tính ăn mòn.
KO
참고: 제품을 세척할 때 수세미,
연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은
강력 세제를 사용하지 마십시오.
제품을 세척하고 젖은 천에 비마모성
액체 세제를 묻혀 스팀기 헤드에 묻은
불순물을 닦아내십시오.
MS Nota: Jangan sekali-kali menggunakan pad
penyental, agen pembersih yang melelas
atau cecair yang agresif seperti alkohol,
petrol atau aseton untuk membersihkan
perkakas. Bersihkan perkakas dan sapu
sebarang mendapan daripada kepala
penstim dengan kain lembap dan agen
pencuci cecair tidak melelas.
14
ZH-T
注意:請勿使用鋼絲絨、具有磨蝕性
的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如酒精、
汽油或丙酮) 清潔本產品。請用濕布和
非磨蝕性的液體清潔劑清潔並擦掉蒸
氣噴頭上的任何沈積物。
ZH-S
注意:切勿使用钢丝绒、研磨性清洁
剂或腐蚀性液体(例如酒精、汽油或
丙酮)来清洁本产品。用湿布和非腐
蚀性液体清洁剂清洁本产品,并擦去
蒸汽喷头中的沉积物。
15
ENClean the grille when fluff is collecting on
the grille.
TH ทำ�ความสะอาดตะแกรงเมื่อมีเศษขุยผาสะสม
บนตะแกรง
ID Bersihkan kisi jika bulu-bulu terkumpul di
kisi.
VI
Lau chùi miếng lưới thông hơi khi thấy có
lông tóc bám vào miếng lưới.
KO
헤드그릴에 잔털이 쌓였을 경우
헤드그릴을 청소하십시오.
ZH-T
濾網柵口上若有毛絮堆積時,請加以
清潔。
MS Bersihkan gril apabila bulu-bulu terkumpul
pada gril.
ZH-S
当栅格上积聚有绒毛时,请清洁栅
格。
16
ENNote: Rinse the water tank twice after
5 times of use. This prevents too much
water from dripping out of the steamer
head during steaming.
TH หมายเหตุ: ลางแทงคนดวยนสะอาดสองครั้ง
หลังจากการใชงาน 5 ครั้ง วิธีนี้เปนการปองกัน
ไมใหนหยดออกจากหัวพนไอนขณะรีดผา
มากเกินไป
ID Catatan: Bilas tangki air dua kali setelah
5 kali penggunaan. Ini untuk mencegah
air terlalu banyak menetes dari kepala
penyembur uap selama proses penguapan.
VI
Lưu ý: Súc rửa ngăn chứa nước hai lần sau
5 lần sử dụng bàn ủi. Điều này sẽ tránh
được việc quá nhiều nước rỉ ra từ đầu bàn
ủi hơi trong khi ủi.
KO
참고: 5회 다림질 후 물탱크를 두 번
헹궈 스팀이 분사되는 동안 많은 양의
물이 스팀기 헤드 밖으로 튀는 것을
방지하십시오.
ZH-T
注意:使用 5 次後請沖洗水箱兩次。
這個動作可防止蒸燙時蒸氣噴頭滴出
太多水。
00
80
0 ml
00
ml
00
ml
ml
0 ml
ZH-S
注意:请在使用 5 次后冲洗水箱 2
次。这可避免熨烫过程中过多的水从
蒸汽喷头滴出。
00
MS Nota: Bilas tangki air dua kali selepas 5 sesi
penggunaan. Ini dapat mengelakkan terlalu
banyak air daripada menitis keluar dari
penstim semasa menstim.
000 ml
800 ml
00 ml
00 ml
00 ml
17
18
Problem
Possible cause
Solution
EN
There is a connection problem
Check the mains plug and the wall socket.
You have not switched on the
appliance.
Press the on/off button to switch on the appliance.
The steamer has not heated up
sufficiently.
Let the appliance heat up for approx. 2 minutes.
Steam has condensed in the hose.
Lift the steamer head to straighten the hose
vertically. This allows any condensation to flow
back into the water tank.
The water level is below the MIN
level indication.
Fill water tank to the MAX level indication.
You have placed the steamer
on a table or chair instead of on
the floor.
Place the steamer on the floor.
Steam has condensed in the hose
or in the steamer head.
Lift the steamer head to straighten the hose
vertically. This allows any condensation to flow
back into the water tank.
You have placed the steamer
on a table or chair instead of on
the floor.
Place the steamer on the floor.
Steam has condensed in the hose.
Lift the steamer head to straighten the hose
vertically. This allows any condensation to flow
back into the water tank.
You have left the steamer head
and/or the steam supply hose
in horizontal position for a long
time.
Lift the steamer head to straighten the hose
vertically. This allows any condensation to flow
back into the water tank.
You have placed the steamer
on a table or chair instead of on
the floor.
Place the steamer on the floor.
When the hose forms a U-shape,
condensation present in the
hose cannot flow back into the
water tank.
Lift the steamer head to straighten the hose
vertically. This allows any condensation to flow
back into the water tank.
You have left the steamer head
and/or the steam supply hose
in horizontal position for a long
time.
Lift the steamer head to straighten the hose
vertically. This allows condensation to flow back
into the water tank.
Water spills out of the filling
opening when the cap is closed.
You have put too much water in
the water tank
Do not fill the water tank above the MAX
levelindication.
An excessive amount of water
drips out of the steamer head
when the appliance is heating up.
The water in the appliance is
dirty or has been left inside the
appliance for a long time.
Remove all water from the water tank and rinse
it with clean water, see
The suction power is weakening.
Fluff has collected in the grille and
has clogged up the openings.
Regularly clean the grille to prevent fluff from
clogging up the grille openings.
The suction function does not
work.
You are not pressing the suction
button continuously.
To use the suction function, press the suction
button continuously
When I use the suction
function,the suction is not strong.
You are making fast strokes.
Make slow downward strokes when you use the
suction function.
The appliance does not heat up.
The appliance does not produce
any steam.
The steam output is irregular.
Water droplets drip from the
steamer head.
The appliance produces a croaking sound.
19
Masalah
ID
Penyebab
Solusi
Ada masalah sambungan
Periksa steker listrik dan stopkontak dinding.
Anda belum menyalakan alat.
Tekan tombol on/off untuk menghidupkan alat.
Penyembur uap tidak cukup panas.
Biarkan alat memanas selama kurang lebih 2
menit.
Uap mengembun dalam selang.
Angkatlah kepala penyembur uap untuk meluruskan selang secara vertikal. Ini berfungsi mengalirkan kondensasi kembali ke tangki air.
Batas air berada di bawah tanda
batas MIN.
Isilah tangki air hingga tanda batas MAX.
Anda meletakkan penyembur uap
di atas meja atau di kursi, bukan di
atas lantai.
Letakkan penyembur uap di atas lantai.
Uap mengembun dalam selang
atau dalam kepala penyembur
uap.
Angkatlah kepala penyembur uap untuk meluruskan selang secara vertikal. Ini berfungsi mengalirkan kondensasi kembali ke tangki air.
Anda meletakkan penyembur uap
di atas meja atau di kursi, bukan di
atas lantai.
Letakkan penyembur uap di atas lantai.
Uap mengembun dalam selang.
Angkatlah kepala penyembur uap untuk meluruskan selang secara vertikal. Ini berfungsi mengalirkan kondensasi kembali ke tangki air.
Anda meletakkan kepala penyembur uap dan/atau selang pasokan
uap pada posisi horizontal dalam
waktu lama.
Angkatlah kepala penyembur uap untuk meluruskan selang secara vertikal. Ini berfungsi mengalirkan kondensasi kembali ke tangki air.
Anda meletakkan penyembur uap
di atas meja atau di kursi, bukan di
atas lantai.
Letakkan penyembur uap di atas lantai.
Bila selang membentuk huruf U,
kondensasi yang ada dalam selang
tidak dapat mengalir kembali ke
dalam tangki air.
Angkatlah kepala penyembur uap untuk meluruskan selang secara vertikal. Ini berfungsi mengalirkan kondensasi kembali ke tangki air.
Anda meletakkan kepala penyembur uap dan/atau selang pasokan
uap pada posisi horizontal dalam
waktu lama.
Angkatlah kepala penyembur uap untuk meluruskan selang secara vertikal. Ini berfungsi untuk
mengalirkan kondensasi kembali ke tangki air.
Air menciprat dari
lubang pengisian saat
tutupnya ditutup
Anda terlalu banyak mengisikan
air ke dalam tangki
Jangan mengisi tangki air di atas tanda batas MAX.
Terlalu banyak air menetes keluar dari kepala
penyembur uap saat alat
sedang memanas.
Air di dalam alat kotor atau terlalu lama berada di dalam alat.
Buang semua air dari tangki air dan bilas dengan
air bersih, lihat
Daya isap melemah.
Gumpalan serat kain mengumpul
di kisi-kisi dan menyumbat lubang.
Bersihkan secara teratur kisi-kisi untuk mencegah
gumpalan serat menyumbat lubang kisi-kisi.
Fungsi isap tidak bekerja.
Anda tidak terus menekan
tombol isap.
Untuk menggunakan fungsi isap, tekan terus
tombol isap
Saat saya menggunakan
fungsi isap,daya isap
tidak cukup kuat.
Anda melakukan gerakan yang
cepat.
Perlambat gerakan saat Anda menggunakan
fungsi isap.
Alat tidak memanas.
Alat tidak menghasilkan
uap.
Keluaran uap tidak
beraturan.
Air menetes dari kepala
penyembur uap.
Alat mengeluarkan
bunyi menguak.
20
문제점
KO
원인
해결책
전원 연결에 문제가 있습니다.
전원 코드 및 벽면 콘센트를 확인하십시오.
제품의 전원이 켜져 있지 않
습니다.
전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.
스팀기가 충분히 뜨거워지지
않았습니다.
약 2분간 제품이 예열되도록 기다리십시오.
호스에 스팀이 고여 있습니다.
스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게
펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되
돌아갑니다.
물탱크의 수위가 MIN 레벨 이
하입니다.
물을 MAX 레벨까지 채우십시오.
스팀기를 바닥에 놓지 않고
테이블이나 의자 위에 놓았
습니다.
스팀기를 바닥에 놓으십시오.
호스 또는 스팀기 헤드에 스팀
이 고여 있습니다.
스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게
펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되
돌아갑니다.
스팀기를 바닥에 놓지 않고
테이블이나 의자 위에 놓았
습니다.
스팀기를 바닥에 놓으십시오.
호스에 스팀이 고여 있습니다.
스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게
펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되
돌아갑니다.
스팀기 헤드 및 스팀호스를
긴 시간 동안 수평 위치로 두
었습니다.
스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게
펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되
돌아갑니다.
스팀기를 바닥에 놓지 않고
테이블이나 의자 위에 놓았
습니다.
스팀기를 바닥에 놓으십시오.
호스가 U자 모양이 되면 호스
에 고인 스팀이 물탱크로 되돌
아갈 수 없게 됩니다.
스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게
펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되
돌아갑니다.
스팀기 헤드 및 스팀호스를
긴 시간 동안 수평 위치로 두
었습니다.
스팀기 헤드를 들어 호스를 수직으로 곧게
펴십시오. 그러면 고인 스팀이 물탱크로 되
돌아갑니다.
배출구 뚜껑이 닫혀
있는데도 배출구로
물이 흘러나옵니다.
물탱크에 물이 너무 많습니다.
물탱크는 최대 수위량 표시인 MAX 눈금 이
상 채우지 마십시오.
제품이 가열되면서
과도한 양의 물이 스
팀기 헤드 밖으로 튑
니다.
제품 안에 있는 물이 더럽거나
물이 오랫동안 제품 안에 있
었습니다.
물탱크에서 물을 모두 버리고 깨끗한 물로
헹구십시오
.
흡입력이 약해집
니다.
헤드그릴에 잔털이 쌓여 배출
구가 막혔습니다.
정기적으로 헤드그릴을 청소하면 그릴 배
출구에 잔털이 쌓여 막히는 것을 방지할 수
있습니다.
진공 흡입 기능이 작
동하지 않습니다.
흡입 버튼을 계속 누르고 있지
않습니다.
진공 흡입 기능을 사용하려면 흡입 버튼을
계속 누르고 있으십시오
.
진공 흡입 기능을 사
용할 때 흡입력이 강
하지 않습니다.
동작을 빨리했기 때문입니다.
진공 흡입 기능을 사용할 때 천천히 아래 방
향으로 사용하십시오.
스팀기가 예열되지
않습니다.
제품에서 스팀이 나
오지 않습니다.
스팀량이 일정하지
않습니다.
스팀기 헤드에서 물
방울이 떨어집니다.
다리미에서 끓는 소
리가 납니다.
21
Masalah
MS
Sebab
Penyelesaian
Terdapat masalah sambungan
Periksa kord sesalur kuasa dan soket dinding.
Anda belum menghidupkan
perkakas.
Tekan butang hidup/mati untuk menghidupkan
perkakas.
Penstim tidak memanas dengan
secukupnya.
Biarkan perkakas memanas selama kira-kira 2
minit.
Stim telah terpeluwap di dalam
hos.
Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos
secara menegak. Ini membolehkan sebarang
pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke
dalam tangki air.
Paras air adalah di bawah penunjuk paras MINIMUM.
Isikan tangki air sehingga penunjuk paras MAKSIMUM.
Anda telah meletakkan penstim di
atas meja atau kerusi dan bukan
di atas lantai.
Letakkan penstim di atas lantai.
Stim telah terpeluwap di dalam
hos atau di dalam kepala penstim.
Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos
secara menegak. Ini membolehkan sebarang
pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke
dalam tangki air.
Anda telah meletakkan penstim di
atas meja atau kerusi dan bukan
di atas lantai.
Letakkan penstim di atas lantai.
Stim telah terpeluwap di dalam
hos.
Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos
secara menegak. Ini membolehkan sebarang
pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke
dalam tangki air.
Anda telah membiarkan kepala
penstim dan/atau hos bekalan
stim dalam kedudukan mendatar
dalam tempoh masa yang lama.
Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos
secara menegak. Ini membolehkan sebarang
pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke
dalam tangki air.
Anda telah meletakkan penstim di
atas meja atau kerusi dan bukan
di atas lantai.
Letakkan penstim di atas lantai.
Apabila hos membentuk bentuk
U, pemeluwapan yang hadir dalam
hos tidak dapat mengalir semula
ke dalam tangki air.
Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos
secara menegak. Ini membolehkan sebarang
pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke
dalam tangki air.
Anda telah membiarkan kepala
penstim dan/atau hos bekalan
stim dalam kedudukan mendatar
dalam tempoh masa yang lama.
Angkat kepala penstim untuk meluruskan hos
secara menegak. Ini membolehkan sebarang
pemeluwapan yang terjadi mengalir semula ke
dalam tangki air.
Air melimpah keluar
daripada bukaan isian
apabila tukup ditutup.
Anda telah mengisikan terlalu
banyak air dalam tangki air
Jangan isikan tangki air melepasi tanda MAX.
Banyak air menitis
daripada kepala penstim
apabila perkakas mula
memanas.
Air di dalam perkakas adalah
kotor atau telah dibiarkan di
dalam perkakas dalam tempoh
yang lama.
Keluarkan semua air yang ada daripada tangki air
dan bilas dengan air bersih,
Kuasa sedutannya
semakin lemah.
Debu berbulu yang terkumpul di
dalam gril dan telah menyebabkan
bukaan tersumbat.
Bersihkan gril dengan kerap untuk mengelakkan
daripada bulu-bulu menyumbat bukaan gril.
Fungsi sedutan tidak
berfungsi.
Anda tidak menekan butang sedutan terus-menerus.
Untuk menggunakan fungsi sedutan, tekan butang
sedutan terus-menerus
Apabila saya menggunakan fungsi sedutan,
kuasa sedutannya tak
kuat.
Anda membuat sambaran pantas.
Buat sambaran perlahan arah ke bawah ketika
anda menggunakan fungsi sedutan.
Perkakas tidak memanas.
Perkakas tidak menghasilkan sebarang stim.
Output stim tidak
sekata.
Titisan air menitik dari
kepala penstim.
Perkakas mengeluarkan
bunyi menguak.
22
ปญหา
TH
สาเหตุ
การแกปญหา
การเชื่อมตอมีปญหา
ตรวจสอบปลั๊กไฟและเตารับบนผนัง
คุณไมไดเปดสวิตชเตารีด
กดปุ่มเปด/ปด เพื่อเปดเครื่อง
เครื่องพนไอนรอนไมพอ
ปลอยใหเครื่องสะสมความรอนประมาณ 2 นาที
ไอนควบแนนเปนหยดนในสาย
ไอน
ใหยกหัวพนไอนขึ้นเพื่อยืดสายไอนใหตรง
จะชวยใหหยดนที่เกิดจากการควบแนนไหลกลับ
เขาไปในแทงคน
ระดับนตกวาขีดแสดงระดับตสุด
(MIN)
ใหเติมนลงในแทงคจนถึงขีดแสดงระดับสูงสุด
(MAX)
คุณไดวางเครื่องพนไอนไวบนโตะ
หรือเกาอี้ แทนที่การวางบนพื้น
ใหวางเครื่องพนไอนบนพื้น
ไอนควบแนนเปนหยดนในสาย
ไอนหรือหัวพนไอน
ใหยกหัวพนไอนขึ้นเพื่อยืดสายไอนใหตรง
จะชวยใหหยดนที่เกิดจากการควบแนนไหลกลับ
เขาไปในแทงคน
คุณไดวางเครื่องพนไอนไวบนโตะ
หรือเกาอี้ แทนที่การวางบนพื้น
ใหวางเครื่องพนไอนบนพื้น
ไอนควบแนนเปนหยดนในสาย
ไอน
ใหยกหัวพนไอนขึ้นเพื่อยืดสายไอนใหตรง
จะชวยใหหยดนที่เกิดจากการควบแนนไหลกลับ
เขาไปในแทงคน
คุณวางหัวพนไอนและ/หรือสาย
ไอนในแนวนอนเปนเวลานาน
ใหยกหัวพนไอนขึ้นเพื่อยืดสายไอนใหตรง
จะชวยใหหยดนที่เกิดจากการควบแนนไหลกลับ
เขาไปในแทงคน
คุณไดวางเครื่องพนไอนไวบนโตะ
หรือเกาอี้ แทนที่การวางบนพื้น
ใหวางเครื่องพนไอนบนพื้น
เมื่อสายไอนมวนเปนรูปตัว U หยด
นที่เกิดจากการควบแนนในสาย
ไอนจะไมสามารถไหลยอนกลับลง
ไปในแทงคนได
ใหยกหัวพนไอนขึ้นเพื่อยืดสายไอนใหตรง
จะชวยใหหยดนที่เกิดจากการควบแนนไหลกลับ
เขาไปในแทงคน
คุณวางหัวพนไอนและ/หรือสาย
ไอนในแนวนอนเปนเวลานาน
ใหยกหัวพนไอนขึ้นเพื่อยืดสายไอนใหตรง
จะชวยใหหยดนที่เกิดจากการควบแนนไหลกลับ
เขาไปในแทงคน
นลนออกจากชองเติม
นเมื่อปดฝาครอบแลว
คุณเติมนในแทงคนมากเกินไป
หามเติมนสูงกวาขีดแสดงระดับสูงสุด (MAX)
มีนหยดออกจากหัวพน
ไอนมากเกินไปเมื่อ
เครื่องกำ�ลังทำ�ความรอน
นในแทงคสกปรกหรือทิ้งไวเปน
เวลานาน
เทนออกจากแทงคและลางแทงคดวยนสะอาด ดู
พลังในการดูดเบา
มีเสนใยอุดตันในตะแกรงและอุด
ตันฝา
ทำ�ความสะอาดตะแกรงอยางสมเสมอเพื่อปองกัน
เสนใยอุดตันฝาตะแกรง
ฟงกชันการดูดไมทำ�งาน
คุณไมไดกดปุ่มการดูดอยางตอเนื่อง
ในการใชฟงกชันการดูด ใหกดปุ่มการดูดอยางตอ
เนื่อง
พลังการดูดไมแรงเมื่อฉัน
ใชฟงกชันการดูด
คุณกำ�ลังเลื่อนหัวพนไอนดวย
ความรวดเร็ว
เมื่อใชฟงกชันการดูด ใหเลื่อนหัวพนไอนลงชาๆ
เครื่องพนไอนไมรอน
เตารีดไมสรางพลังไอน
พลังไอนผิดปกติ
นหยดออกจากหัวพน
ไอน
เครื่องมีเสียงดัง
23
Sự cố
VI
Nguyên nhân
Giải pháp
Có vấn đề về dây nối hay phích
cắm điện
Kiểm tra dây điện và ổ cắm.
Bạn chưa bật thiết bị.
Bấm nút on/off (bật/tắt) để bật máy.
Bàn ủi hơi vẫn chưa đủ nóng.
Để thiết bị nóng lên trong khoảng 2 phút.
Hơi nước ngưng tụ trong vòi.
Nhấc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo
hướng thẳng đứng. Việc này cho phép nước
ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.
Mực nước ở dưới chỉ báo mức
TỐI THIỂU.
Đổ nước vào ngăn chứa nước cho đến chỉ báo
mức TỐI ĐA.
Bạn đặt bàn ủi trên bàn hoặc ghế
thay vì đặt trên sàn.
Đặt bàn ủi trên sàn.
Hơi nước đã ngưng tụ trong vòi
hoặc trong đầu bàn ủi.
Nhấc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo
hướng thẳng đứng. Việc này cho phép nước
ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.
Bạn đặt bàn ủi trên bàn hoặc ghế
thay vì đặt trên sàn.
Đặt bàn ủi trên sàn.
Hơi nước ngưng tụ trong vòi.
Nhấc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo
hướng thẳng đứng. Việc này cho phép nước
ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.
Bạn đã để đầu bàn ủi và/hoặc vòi
cung cấp hơi nước ở vị trí đứng
trong một thời gian dài.
Nhấc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo
hướng thẳng đứng. Việc này cho phép nước
ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.
Bạn đặt bàn ủi trên bàn hoặc ghế
thay vì đặt trên sàn.
Đặt bàn ủi trên sàn.
Khi vòi xếp thành hình chữ U,
nước ngưng tụ có trong vòi
không thể chảy ngược lại ngăn
chứa nước.
Nhấc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo
hướng thẳng đứng. Việc này cho phép nước
ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.
Bạn đã để đầu bàn ủi và/hoặc vòi
cung cấp hơi nước ở vị trí đứng
trong một thời gian dài.
Nhấc đầu bàn ủi để làm cho vòi thẳng lại theo
hướng thẳng đứng. Việc này cho phép nước
ngưng tụ chảy ngược lại ngăn chứa nước.
Nước chảy ra từ khe
châm nước khi nắp
đang đóng.
Bạn đổ quá nhiều nước vào ngăn
chứa nước
Không đổ nước vào ngăn chứa nước quá chỉ báo
mức TỐI ĐA.
Lượng nước thừa rỉ ra
từ đầu bàn ủi hơi khi
thiết bị nóng lên.
Nước trong thiết bị bẩn hoặc đã
có trong thiết bị từ rất lâu.
Trút hết nước ra khỏi ngăn chứa nước và rửa
sạch ngăn chứa nước bằng nước sạch (xem
chương ‘Vệ sinh và bảo dưỡng máy’).
Sức hút yếu đi.
Lông tơ tích tụ trên lưới và làm
tắc các lỗ thoát.
Thường xuyên làm sạch lưới để ngăn không cho
lông tơ làm tắc các lỗ thoát của lưới.
Chức năng hút không
hoạt động
Bạn không ấn nút hút liên tục.
Để sử dụng chức năng hút, ấn nút hút liên tục
Khi tôi sử dụng chức
năng hút, lực hút không
mạnh.
Bạn đang di bàn ủi nhanh.
Hãy di bàn ủi chạm xuống phía dưới chậm khi
bạn sử dụng chức năng hút.
Thiết bị không nóng lên.
Thiết bị không phun
hơi nước.
Lượng hơi nước ra
không đều.
Nước nhỏ giọt từ đầu
bàn ủi.
Thiết bị phát ra tiếng
kêu ộp oạp.
24
問題
ZH-T
原因
解決方法
電源連接有問題
檢查電源線及插座。
您沒有啟動產品。
按下開/關按鈕,開啟產品電源。
蒸氣機加熱溫度不夠。
待產品加熱約 2 分鐘。
膠管中的蒸氣凝結。
提起蒸氣噴頭豎直膠管,讓凝結水流回水
箱。
水位低於 MIN 水位刻度。
在水箱內加水至 MAX 水位刻度。
您將蒸氣機放在桌面或椅子
上,而不是放在地板上。
將蒸氣機放在地板上。
蒸氣在膠管或蒸氣噴頭內凝
結。
提起蒸氣噴頭豎直膠管,讓凝結水流回水
箱。
您將蒸氣機放在桌面或椅子
上,而不是放在地板上。
將蒸氣機放在地板上。
膠管中的蒸氣凝結。
提起蒸氣噴頭豎直膠管,讓凝結水流回水
箱。
蒸氣噴頭及/或蒸氣膠管長期水
平放置。
提起蒸氣噴頭豎直膠管,讓凝結水流回水
箱。
您將蒸氣機放在桌面或椅子
上,而不是放在地板上。
將蒸氣機放在地板上。
若膠管呈 U 字形,膠管內形成
的凝結水無法流回水箱。
提起蒸氣噴頭豎直膠管,讓凝結水流回水
箱。
蒸氣噴頭及/或蒸氣膠管長期水
平放置。
提起蒸氣噴頭豎直膠管,讓凝結水流回水
箱。
蓋上注水口時,水從
中濺出。
水箱注入太多水。
水箱內的水不得高於 MAX 水位刻度。
當產品加熱時,多餘
的水從蒸氣噴頭中
滴出。
產品中的水不乾淨,或已經在
產品中很長一段時間。
將水箱中的水全部倒掉,然後以清水進行沖
洗 (請參閱「
清潔」單元)
吸力漸弱。
濾網柵口上堆積了毛絮,因此
阻塞了開口。
定期清洗濾網柵口,避免毛絮阻塞開口。
吸力功能無法運作。
您沒有持續按下吸力按鈕。
如要使用吸力功能,請持續按下吸力功能
使用吸力功能時,吸
力不強。
您快速重複推吸。
使用吸力功能時,請緩慢向下做推吸動作。
產品未加熱。
熨斗不會產生蒸氣。
蒸氣輸出不規律。
蒸氣噴頭滴水。
產品發出汲水聲。
25
问题
ZH-S
原因
解决方法
接触不良
检查电源插头和电源插座。
您没有打开产品电源。
按开/关按钮启动产品。
蒸汽挂烫机未充分加热。
让产品预热约 2 分钟。
有蒸汽凝结在输送管内。
提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样
做可使冷凝水流回水箱中。
水位低于最低 (MIN) 水位标
示。
向水箱内注水至最高 (MAX) 水位标示。
您将蒸汽挂烫机放在了桌子或
椅子上,而不是地板上。
将蒸汽挂烫机置于地板上。
输送管或蒸汽喷头内有蒸汽
冷凝。
提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样
做可使冷凝水流回水箱中。
您将蒸汽挂烫机放在了桌子或
椅子上,而不是地板上。
将蒸汽挂烫机置于地板上。
有蒸汽凝结在输送管内。
提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样
做可使冷凝水流回水箱中。
蒸汽喷头和/或蒸汽输送管水平
摆放了较长时间。
提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样
做可使冷凝水流回水箱中。
您将蒸汽挂烫机放在了桌子或
椅子上,而不是地板上。
将蒸汽挂烫机置于地板上。
当蒸汽输送管处于 U 形状态
时,输送管内的冷凝水不能流
回水箱中。
提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样
做可使冷凝水流回水箱中。
蒸汽喷头和/或蒸汽输送管水平
摆放了较长时间。
提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽输送管。这样
做可使冷凝水流回水箱中。
盖上注水口的盖子
时,注水口有水溢
出。
水箱中盛放了过多的水
请勿让水位超过最高 (MAX) 水位标示。
产品加热时有过多
的水从蒸汽喷头中
滴出。
产品中的水变脏或留在产品很
长时间。
倒掉水箱中的所有水并用清水进行冲洗,
请参阅
吸力减弱。
绒毛聚集在栅格内,堵塞了
开口。
定期清洁栅格以防绒毛堵塞栅格开口。
动态除皱功能不能
工作。
您没有反复按除皱按钮。
使用动态除皱功能,请反复按除皱按钮
我使用动态除皱功能
时,吸力不强劲。
你的操作太快。
使用动态除皱功能时,请降低向下移动的
速度。
产品不能加热。
蒸汽挂烫机不能产
生蒸汽
蒸汽输出不连贯。
有水滴从蒸汽喷头中
滴出。
产品发出咕噜声。
26
27
Specifications are subject to change without notice.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 4239.000.8089.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement