SPEEDLINK SYGMA Comfort Mouse Installation guide

SPEEDLINK SYGMA Comfort Mouse Installation guide
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska endast användas som inputapparat och anslutas till
en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person
som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten
använts för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Information om batterier
Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast ut gamla och svaga
batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Den som använder någon
typ av batterier är skyldig att kassera dem enligt föreskrifterna. Du kan lämna
in dina gamla, förbrukade batterier till speciella insamlingsställen eller var som
helst där man säljer batterier. Symbolen med en överkorsad soptunna som sitter
på batterierna betyder att de inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna.
Gamla batterier kan innehålla ämnen som skadar miljön och vår hälsa om de
kasseras eller förvaras på fel sätt.
Hälsofaror
Att använda inputapparater extremt länge i sträck kan orsaka besvär med hälsan
som t ex obehag eller smärta. Ta paus regelbundet och kontakta en läkare om
problemen återkommer.
Försäkran om överensstämmelse
Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller de relevanta
säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En fullständig försäkran om
överensstämmelse kan beställas på vår webbsida under www.speedlink.com.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat
som stör.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du
når den snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com. Alternativt kan du
skicka ett e-brev till [email protected]
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na počítač.
Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění
osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku,
nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Upozornění k bateriím
Používejte pouze předepsané baterie. Vyměňte ihned staré a slabé baterie.
Uchovávejte náhradní baterie mimo dosah dětí. Jako konečný spotřebitel jste ze
zákona povinni, použité baterie řádně zlikvidovat. Vaše opotřebované baterie/
akumulátory můžete bezplatně odevzdat na sběrných místech nebo všude tam,
kde se prodávají baterie/akumulátory. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích/
akumulátorech znamená, že tyto se nesmí likvidovat jako domácí odpad. Staré
baterie mohou obsahovat kontaminující látky, které při nesprávném odstraňování
nebo skladování mohou ohrozit životní prostředí a Vaše zdraví.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé užívání vstupních zařízení může způsobit zdravotní problémy,
jako jsou nevolnost nebo bolesti. Dělejte proto časté přestávky a v případě
opakujících se problémů konzultujte lékaře.
Prohlášení o shodě
Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s
relevantními bezpečnostními ustanoveními směrnice EU č. 1999/5/EC. Kompletní
Prohlášení o konformitě si můžete přečíst na webových stránkách
www.speedlink.com.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí
(rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš
suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com. Případně jej kontaktujte e-mailem
[email protected]
DK
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning til en PC.
Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller personskader på
grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et
formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
Batterianvisninger
Brug kun de foreskrevne batterityper. Gamle eller næsten tomme batterier bør straks
udskiftes. Batterier skal opbevares således, at de ikke er i rækkevidde af børn. Som
slutbruger er du forpligtet til at bortskaffe brugte batterier og akkumulatorer miljørigtigt.
De brugte batterier/akkumulatorer kan bortskaffes gratis på samlingssteder eller du
kan aflevere dem i forretninger, som sælger batterier/akkumulatorer. Symbolet med
den gennemstrejfede skraldespand på batterier/akkumulatorer betyder, at disse ikke
må bortskaffes i husholdningsaffaldet. Gamle batterier kan indeholde skadelige stoffer
som kan skade miljøet og sundheden, hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt.
Sundhedsfarer
Ved ekstrem lange brugstider af indtastningsenheder kan der opstå problemer med
sundheden som ubehag eller smerter. Tag derfor regelmæssige pauser og konsulter
en læge efter gentagende problemer.
Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at produktet stemmer overens med alle
relevante sikkerhedsbestemmelser af EU-direktivet 1999/5/EC. Den fuldstændige
overensstemmelseserklæring kan forespørges på vores hjemmeside under
www.speedlink.com.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj
frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå
funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du
finder på vores webside www.speedlink.com. Alternativ kan du kontakte os via e-mail
til [email protected]
GR
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν
υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν
ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή
χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
σκοπό.
Υποδείξεις για τις μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο μπαταρίας. Αντικαθιστάτε παλιές
και αδύναμες μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε τις εφεδρικές μπαταρίες εκτός εμβέλειας
παιδιών. Ως τελικός καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτετε σωστά
τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Μπορείτε να παραδίδετε τις
χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές δωρεάν στα σημεία συλλογής ή παντού όπου
πωλούνται μπαταρίες/συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
σε μπαταρίες/συσσωρευτές σημαίνει ότι αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται
στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες,
οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και
την υγεία σας.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην
υγεία όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική
συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
Δήλωση Συμμόρφωσης
Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους
σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε να ζητήσετε
την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας
(ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την
περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν
παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο
μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μέσω E-Mail στη διεύθυνση [email protected]
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera PC.
Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu
lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego
lub niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania produktu.
Informacje na temat akumulatorów
Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare lub zużyte baterie natychmiast
wymieniać. Zapasowe bateria przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jako
użytkownik masz prawny obowiązek prawidłowego usuwania zużytych baterii
lub akumulatorów. Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w
specjalnych punktach zbiórki lub wszędzie tam, gdzie są one sprzedawane.
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na bateriach/akumulatorach
oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem z domowymi odpadami. Zużyte
akumulatory mogą zawierać szkodliwe substancje, które przy niewłaściwej
utylizacji mogą zaszkodzić środowisku lub Twojemu zdrowiu.
Zagrożenia dla zdrowia
Podczas skrajnie długiego korzystania z urządzeń do wprowadzania danych
może dojśc do problemów zdrowotnych, jak złe samopoczucie lub bóle. Dlatego
należy robić regularne przerwy, a w razie powtarzających się problemów należy
zasięgnąć porady lekarza.
Deklaracja zgodności
Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt jest zgodny z odnośnymi
przepisami bezpieczeństwa dyrektywy 1999/5/WE. Kompletny tekst deklaracji
zgodności można uzyskać na naszej stronie internetowej www.speedlink.com.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej
częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w
działaniu urządzenia (urządzeń). W takim wypadku należy zachować większą
odległość od źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić się do naszej
pomocy technicznej, z która najszybciej można skontaktować się przez naszą
stronę internetową www.speedlink.com. Alternatywnie można wysłać wiadomość
e-mail na adres [email protected]
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen liittämisen
jälkeen. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Paristoa koskevia ohjeita
Käytä ainoastaan ilmoitetun tyyppisiä paristoja. Vaihda vanhat ja heikot paristot
välittömästi. Säilytä varaparistot poissa lasten ulottuvilta. Loppukäyttäjänä
sinulla on lakisääteinen velvollisuus hävittää käytetyt paristot ja akut määräysten
mukaisesti. Käytetyt paristot/akut voit toimittaa maksutta keräilypisteisiin
tai kaikkialle sinne, missä paristoja/akkuja myydään. Paristoissa/akuissa
oleva päällerastitun roskakorin symboli tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia aineita,
jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä, mikäli niitä ei hävitetä ja
varastoida asianmukaisella tavalla.
Terveysvaarat
Syöttölaitteiden äärimmäisen pitkä käyttö saattaa aiheuttaa terveydellisiä vaivoja,
kuten epämukavaa oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä
neuvoja ongelmien toistuessa.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on EU-direktiivin 1999/5/
EY turvamääräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on
kokonaisuudessaan yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista
laitteista.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny tukemme
puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com
kautta. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä sähköpostitse
[email protected]
HU
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó készülékként. A
Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy
vagy személyi sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a
gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
Elemre vonatkozó tudnivalók
Csak az előírt típusú elemtípust használja. Azonnal cserélje ki a régi és gyenge
elemeket. A pót elemeket gyermekektől elzárva tartsa. Ön végső felhasználóként
törvényesen kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket vagy akkukat
előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen
leadhatja a gyűjtőhelyeken, vagy bárhol, ahol elemeket/akkukat árusítanak.
Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti az elemeken és akkukon, hogy nem
szabad a háztartási hulladékkal kidobni őket. A kimerült elemek olyan káros
anyagokat tartalmazhatnak, melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás
esetén kárt tehetnek a környezetben és egészségében.
Egészségügyi kockázat
A beadó készülékek rendkívül hosszú ideig tartó használatakor olyan
egészségügyi panaszok jelentkezhetnek, mint rosszullét vagy fájdalom.
Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.
Megfelelőségi nyilatkozat
A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EC uniós
irányelv vonatkozó biztonsági előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot
honlapunkon a www.speedlink.com címen igényelheti meg.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések,
mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések)
hatására a készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az
esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon Támogatásunkhoz,
melyet leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
Máskülönben e-mailben is fordulhat hozzánk: [email protected]
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en datamaskin.
Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes
ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er
angitt fra produsenten.
Batterianvisninger
Bruk kun den foreskrevne batteritypen. Skift straks ut gamle eller svake batterier.
Oppbevar reservebatterier utenfor rekkevidde av barn. Som forbruker er du
forpliktet il å kaste brukte batterier/ladbare batterier på en miljømessige korrekt
måte. Brukte batterier/ladbare batterier kan leveres på gjenbruksstasjoner eller
hos forhandlere av batterier. Symbolet for overkrysset avfallsbøtte på batteriene
betyr at de ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Gamle batterier og ladbare
batterier kan inneholde skadelige stoffer, som ved feilaktig avfallshåndtering eller
lagring kan føre til miljøskader eller helseskader.
Helsefarer
Ved ekstremt langvarig bruk av inngangsapparater kan det oppstå
helseproblemer, som ubehag eller smerter. Legg regelmessig inn pauser, og
oppsøk en lege for råd dersom problemene stadig kommer tilbake.
Samsvarserklæring
Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet samsvarer med de
relevante sikkerhetsbestemmelsene i EU-direktiv 1999/5/EF. Den komplette
samsvarserklæringen kan du finne på vår webside under www.speedlink.com.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår
Support, som du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com. Alternativt
kan du ta kontakt med dem via e-post til [email protected]
SYGMA
2
MOUSE – wireless usb
SL-6365-GBK
SE
1. Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in två AAAbatterier (1,5V) med polerna åt rätt håll. Stäng batterifacket igen.
2. Koppla USB-mottagaren till en ledig USB-port på datorn. Apparaten
upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.
3. Sätt på musen genom att flytta brytaren på undersidan till läge ON.
Förbindelsen upprättas automatiskt inom några få sekunder.
Stäng av musen (brytaren på OFF) när den inte används för att
spara ström.
4. Om batteriindikatorn börjar blinka när produkten används ska du
byta batterierna.
5. Stoppa in den lilla USB-mottagaren i batterifacket för transport.
CZ
DK
PL
1. Åbn batterirummet på bunden af musen. Sæt de to medleverede
AAA-batterier (1,5V) i, hold herved øje med den korrekte polaritet.
Luk batterirummet.
1. Otwórz wnękę baterii na spodzie myszy. Włóż dwie baterie AAA
(1,5V), zwracając przy tym uwagę na poprawną polaryzację.
Zamknij wnękę baterii.
1. Nyissa ki az egér alján lévő elemtartót. Helyezzen bele két AAA
mini ceruzaelemet (1,5 V), közben ügyeljen a megfelelő pólusokra.
Csukja vissza az elemtartót.
2. Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface på din
computer. Operativsystemet genkender enheden automatisk.
2. Podłącz odbiornik USB do wolnego gniazda USB komputera.
Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane
przez system operacyjny.
2. Csatlakoztassa az USB-vevőt számítógépe szabad USB portjára.
A készüléket az operációs rendszer magától felismeri és telepíti.
3. Tænd musen idet du stiller afbryderen på musens bund på „ON.
Forbindelsen oprettes automatisk indenfor få sekunder.
Hvis du ikke bruger musen, slukker du den bare („OFF“) og
sparer energi.
4. Hvis batteri-statusindikatorens LED starter at blinke under brugen,
skal batterierne udskiftes.
5. Til transport opbevarer du USB-modtageren bare i batterirummet.
GR
3. Włącz mysz, przestawiając przełącznik na spodzie myszy do
położenia „ON“. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie
w ciągu kilku sekund. Gdy mysz jest nieużywana, przestaw
przełącznik do położenia „OFF“, by oszczędzać baterie.
3. Kapcsolja be az egeret: tolja az alján lévő kapcsolót „ON“
helyzetbe. A csatlakozás pár másodpercen belül automatikusan
létrejön.
Ha nem használja, kapcsolja ki az egeret („OFF“), hogy energiát
takarítson meg.
4. Gdy podczas pracy dioda LED wskaźnika stanu baterii zacznie
migać, wymień baterie.
4. Ha az elemstátusz kijelző LED üzemelés közben villogni kezd,
cserélje ki az elemeket.
5. Do transportu odbiornik USB można schować we wnęce baterii.
5. Szállítás közben az USB vevőt egyszerűen tegye az elemtartóba.
FI
1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložte dvě
baterie AAA (1,5 V), dbejte při tom na správnou polaritu. Přihrádku
na baterie opět zavřete.
1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού.
Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (1,5V), προσέχετε εδώ για τη σωστή
πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών.
1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristokotelo. Aseta kaksi AAAparistoa (1,5V) paikoilleen, huomioi tällöin oikea napaisuus. Sulje
paristokotelo uudelleen.
2. Zastrčte přijímač USB do volného USB rozhraní na Vašem
počítači. Operační systém automaticky rozpozná přístroj a
jej nainstaluje.
2. Συνδέστε το δέκτη USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB στον
υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό
σύστημα και εγκαθίσταται.
2. Liitä USB-vastaanotin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.
3. Myš zapněte posunutím spínače na spodní straně do pozice „ON“.
Spojení se automaticky naváže během několika vteřin.
V případě, že myš nepoužíváte, tak ji jednoduše vypněte („OFF“),
také z důvodu úspory energie.
3. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, ωθώντας το διακόπτη στην κάτω πλευρά στη
θέση „ON“.
Η σύνδεση δημιουργείται εντός λίγων δευτερολέπτων αυτόματα.
Σε περίπτωση μη χρήσης, απλά απενεργοποιήστε το ποντίκι („OFF“),
ώστε να εξοικονομήσετε ρεύμα.
4. Pokud začne blikat během provozu stavová LED, tak
vyměňte baterie.
5. Pro přepravu můžete uložit přijímač USB snadno v přihrádce
na baterie.
HU
4. Εάν κατά τη λειτουργία αρχίσει να αναβοσβήνει το LED κατάστασης της
μπαταρίας, αλλάξτε τις μπαταρίες.
5. Για τη μεταφορά, απλά φυλάξτε το δέκτη USB μέσα στη θήκη μπαταριών.
3. Kytke hiiri päälle kytkemällä pohjassa oleva kytkin asentoon
„ON“. Yhteys luodaan muutamassa sekunnissa automaattisesti.
Jos hiirtä ei käytetä, sammuta se („OFF“) säästääksesi sähköä.
4. Kun paristotilan merkkivalo alkaa vilkkua käytön aikana,
vaihda paristot.
5. Säilytä USB-vastaanotinta kuljetusta varten paristokotelossa.
Quick Install Guide
Vers. 1.0
NO
1. Åpne batterihuset på undersiden av musen. Sett inn to AAAbatterier (1,5V), pass på riktig polaritet. Lukk batterihuset igjen.
2. Koble USB-mottakeren til en ledig USB-port på datamaskinen.
Apparatet blir automatisk gjenkjent av operativsystemet og
blir installert.
3. Slå på musen ved å skyve bryteren på undersiden til „ON“posisjonen. Forbindelsen opprettes automatisk i løpet av få
sekunder.
Når den ikke er i bruk slår du musen av („OFF“) for å spare strøm.
4. Hvis batteritilstandslyset begynner å blinke under bruk må du
bytte batterier.
5. For transport stuer du USB-mottakeren i batterihuset.
©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK ® , the SPEEDLINK word mark
and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual.
Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
2
EN
DE
FR
1. Open the battery compartment on the base of the mouse. Insert two AAA
batteries (1.5V), making sure the polarity is correct. Close the battery
compartment again.
1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Maus. Legen Sie zwei AAABatterien (1,5 V) ein, achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie
das Batteriefach wieder.
1. Ouvrez le compartiment à piles sur la face inférieure de la souris. Insérez deux
piles AAA (1,5 V) en faisant attention à la polarité. Refermez le compartiment
à piles.
2. Plug the USB receiver into any free USB port on your computer. The operating
system will automatically detect and install the device.
2. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit einer freien USB-Schnittstelle an
Ihrem Rechner. Das Gerät wird vom Betriebssystem automatisch erkannt und
installiert.
2. Reliez le récepteur USB à une prise USB libre sur votre ordinateur. L‘appareil
est détecté automatiquement par le système d‘exploitation et installé.
3. Switch the mouse on by setting the switch on the base to ON. The connection
will be established automatically in a few seconds. If you do not intend to use
the mouse, simply set the switch to OFF to save power.
4. If the battery status LED starts to flash while using the mouse, change
the batteries.
5. Stow the USB receiver in the battery compartment for transportation
3. Schalten Sie die Maus ein, indem Sie den Schalter an der Unterseite in die
„ON“-Position schieben. Die Verbindung wird innerhalb weniger Sekunden
automatisch hergestellt. Bei Nichtgebrauch schalten Sie die Maus einfach ab
(„OFF“), um Strom zu sparen.
4. Beginnt die Batteriezustands-LED im Betrieb zu blinken, wechseln Sie bitte
die Batterien.
5. Für den Transport verstauen Sie den USB-Empfänger einfach im Batteriefach.
ES
IT
1. Abre el compartimento de pilas, parte inferior del ratón. Coloca dos pilas AAA
(1,5V) teniendo siempre en cuenta la polaridad. Vuelve a cerrar la tapa.
1. Aprire il vano batterie sulla parte inferiore del mouse. Inserire due batterie AAA
(1,5 V) rispettando la polarità indicata. Richiudere il vano batterie.
2. Enchufa el cable a un puerto USB libre de tu ordenador. El programa de
instalación se activa, lo detecta y se instala automáticamente.
2. Collegare il ricevitore USB a una porta USB libera del computer. Il dispositivo
viene riconosciuto e installato automaticamente dal sistema operativo.
3. Enciende el ratón, poniendo el interruptor de encendido en „ON“: se encuentra
debajo del ratón. Se establece la conexión automáticamente a los pocos
segundos.
Si no lo usas continuamente, desconecta el ratón para lo cual tendrás que
poner el interruptor en „Off“ ahorrando energía.
3. Accendere il mouse posizionando su „On“ l‘interruttore presente sulla parte
inferiore. La connessione sarà creata automaticamente entro pochi secondi.
Spegnere il mouse quando non viene usato („OFF“) per risparmiare energia.
4. Si empieza a parpadear el LED de estado de pilas, tendrás que cambiarlas.
5. Para el transporte el receptor USB se escamotea simplemente en el
compartimento de pilas.
4. Se il LED di stato delle batterie inizia a lampeggiare, sostituire le batterie.
5. Per trasportare il mouse, riporre il ricevitore USB nel vano batterie.
3. Allumez la souris en amenant l‘interrupteur sur « ON » sur la face inférieure.
La liaison est établie en l‘espace de quelques secondes.
Lorsque vous ne vous servez pas de la souris, éteignez-la en amenant
l‘interrupteur sur « OFF » afin de ne pas gaspiller d‘énergie.
4. Lorsque le voyant d‘état des piles se met à clignoter en cours d‘utilisation, cela
signifie que vous devez changer les piles.
5. En déplacement, le récepteur USB se glisse tout simplement dans le
compartiment à piles.
TR
1. Farenin alt kısmındaki pil gözünü açın. İki adet AAA pil (1,5V) takın, bu esnada
kutupların doğru olmasına dikkat edin. Ardından pil gözü kapağını tekrar
kapatın.
2. USB alıcısını bilgisayarınızdaki boş bir USB arabirimine bağlayın. Aygıt işletim
sistemi tarafından otomatik algılanıp kurulumu yapılır.
3. Alt kısımdaki şalteri „ON“ konumuna getirerek fareyi çalıştırın. Bağlantı birkaç
saniye içerisinde otomatik oluşturulur.
Kullanmadığınız zaman elektrik tasarrufu için fareyi kapatın („OFF“).
4. Çalışma esnasında pil durum LED‘i yanıp sönmeye başlarsa, lütfen
pilleri değiştirin.
5. Taşımak için USB alıcısını pil yuvasında saklayın.
NL
1. Open het batterijvak aan de onderkant van de muis. Plaats twee AAA-batterijen (1,5V)
en let daarbij op de juiste polariteit. Sluit het batterijvak weer.
Intended use
This product is only intended as an input device for connecting to a computer.
Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or
injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the
product for purposes not recommended by the manufacturer.
Handling batteries
Only use the recommended battery type. Always replace old or weak batteries promptly.
Keep batteries out of children’s reach. As an end-user, you are legally obliged to dispose
of used batteries correctly. You can dispose of your used batteries free of charge
at collection points or anywhere where batteries are sold. Batteries/rechargeables
displaying a crossed-out bin symbol must not be disposed of together with household
waste. Used batteries may contain harmful substances which may cause environmental
damage or harm your health if not stored or disposed of correctly.
Your health and comfort
Extended use of input devices may cause health problems such as discomfort or pain;
as such, take regular breaks and consult a doctor if problems persist.
Declaration of conformity
Jöllenbeck GmbH hereby declares that this product conforms to the relevant safety
regulations of EU Directive 1999/5/EC. The full Declaration of Conformity can be
requested via our website at www.speedlink.com.
Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or
high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic
discharges). If this occurs, try increasing the distance from the devices causing
the interference.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the
quickest way is via our website: www.speedlink.com. Alternatively, you can email them
at: [email protected]
2. Sluit de USB-ontvanger aan op een vrije USB-poort van de computer. Het apparaat
wordt automatisch herkend door het besturingssysteem en geïnstalleerd.
3. Zet de muis aan, door de schakelaar aan de onderkant in de „ON“-stand te schuiven.
De verbinding wordt automatisch binnen luttele seconden gemaakt.
Als de muis niet wordt gebruikt schakelt u deze gewoon uit („OFF“), om stroom te
besparen.
4. Begint de batterij-indicatie-LED tijdens het gebruik te knipperen, vervangt u de
batterijen.
5. Voor het transport bergt u de USB-receiver gewoon op in het batterijvak.
RU
1. Откройте отсек для батареек на нижней стороне мышки. Вложите две батарейки
AAA (1,5 В), следите за их правильной полярностью. Закройте отсек для батареек.
2. Вставьте USB-штекер в свободный USB-разъем компьютера. Операционная
система автоматически обнаруживает и инсталлирует устройство.
3. Включите мышку, для этого передвиньте выключатель на нижней стороне
в положение „On“. Соединение устанавливается автоматически в течение
нескольких секунд.
Если мышка не используется, ее можно выключить (выключатель в положение
„Off“) для экономии энергии.
4. Если светодиодный индикатор состояния батареек начинает мигать во время
работы, замените батарейки.
5. Для транспортировки USB-приемник можно спрятать в отсеке для батареек.
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para conectarlo a un ordenador como dispositivo de inserción.
Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños causados al producto o lesiones de
personas debidas a una utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada
en el manual, ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a la
puntualizada por el fabricante del mismo.
Nota sobre pilas
Utiliza sólo pilas apropiadas para este tipo de aparato. Remplaza de inmediato las pilas
gastadas por otras nuevas. Guarda siempre las pilas de reservar fuera del alcance de
los niños. Estás legalmente obligado como consumidor a depositar las pilas y baterías
usadas en contenedores adecuados tras su vida útil. Las pilas y baterías gastadas las
puedes depositar sin coste alguno en el punto limpio de tu comunidad o en la tienda
en que las has comprado. El icono de un contenedor de basura tachado en pilas o
recargables significa que en ellos no podrá depositar ese tipo de material de desecho.
Las pilas viejas contienen sustancias nocivas y en caso de no ser debidamente
recicladas pueden ser peligrosas para el medio ambiente o la salud de las personas.
Riesgos para la salud
Un exceso en la utilización de dispositivos de interacción con ordenadores puede
acarrear problemas de salud, entumecimiento o dolores. Haz pausas con cierta
regularidad, y en caso de que los síntomas se repitan, acude inmediatamente al
médico.
Declaración de conformidad
Por la presente Jöllenbeck GmbH declara que este producto ha sido fabricado de
conformidad con las disposiciones de seguridad de la directiva de la UE 1999/5/EC. La
declaración completa de conformidad puede bajarse de nuestra página web
www.speedlink.com
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta frecuencia (emisores,
teléfonos inalámbricos y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer señales
parasitarias que perturben el buen funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso
necesario conviene que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete a nuestro servicio
de soporte, podrás entrar rápidamente en la página web www.speedlink.com De
manera alternativa mándanos un Email [email protected]
DE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für den Anschluss an einen Computer
geeignet. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt
oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher
oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des
Produkts.
Batteriehinweise
Verwenden Sie nur den vorgeschriebenen Batterietyp. Ersetzen Sie alte und schwache
Batterien sofort. Bewahren Sie Ersatzbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern
auf. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, verbrauchte Batterien
und Akkus ordnungsgemäß zu entsorgen. Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können
Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus
verkauft werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien/Akkus
bedeutet, dass diese nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altbatterien können
Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung oder Lagerung die
Umwelt und Ihre Gesundheit schädigen können.
Gesundheitsrisiken
Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es zu gesundheitlichen
Beschwerden wie Unbehagen oder Schmerzen kommen. Legen Sie regelmäßig Pausen
ein und holen Sie bei wiederkehrenden Problemen ärztlichen Rat ein.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Jöllenbeck GmbH, dass dieses Produkt konform mit den
relevanten Sicherheitsbestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC ist. Die komplette
Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite unter www.speedlink.com
anfordern.
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten
Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu
Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in
diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren
Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com erreichen.
Alternativ kontaktieren Sie ihn per E-Mail an [email protected]
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è adatto unicamente come dispositivo di input su un computer. La
Jöllenbeck GmbH non risponde di danni al prodotto o lesioni di persone causati da un
utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o non indicato dal produttore.
Avvertenze sulle batterie
Utilizzare soltanto batterie del tipo indicato. Sostituire immediatamente batterie vecchie
e scariche. Conservare le batterie di ricambio lontano dalla portata dei bambini. Il
consumatore finale per legge è tenuto a smaltire correttamente le batterie monouso
e ricaricabili esauste. Le batterie/accumulatori esausti possono essere consegnati
gratuitamente agli appositi punti di raccolta o in qualsiasi punto vendita di batterie/
accumulatori. Il simbolo con il cassonetto barrato sulle batterie/ sugli accumulatori
significa che non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Le batterie usate
possono contenere sostanze inquinanti che possono danneggiare l’ambiente e la salute
se non smaltite o conservate correttamente.
Rischi per la salute
L‘uso molto prolungato di dispositivi di input può provocare problemi di salute come
malessere o dolori. Si consiglia di fare regolarmente delle pause e di consultare un
medico in caso di problemi ricorrenti.
Dichiarazione di conformità
Con la presente, la Jöllenbeck GmbH dichiara che il prodotto è conforme alle
disposizioni in materia di sicurezza della Direttiva Europea 1999/5/EC. La dichiarazione
di conformità completa è reperibile sul nostro sito web all‘indirizzo www.speedlink.com.
Avviso di conformità
L’esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti
radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe compromettere la funzionalità del
dispositivo (dei dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti
d‘interferenza.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al nostro supporto che è
facilmente reperibile attraverso il nostro sito www.speedlink.com. In alternativa potete
contattarci via e-mail all’indirizzo: [email protected]
FR
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme dispositif de pointage sur
un ordinateur. La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de
dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation du produit
inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.
Remarques relatives aux piles
Utilisez uniquement le type de piles prescrit. Dès que les piles sont usées, elles doivent
être remplacées. Conservez les piles de réserve hors de portée des enfants. En tant
qu’utilisateur, vous êtes tenu d’éliminer correctement les piles et accus usagés. Vous
pouvez remettre gratuitement vos piles/accus usagés dans les bornes de collecte ou
dans tous les points de vente de piles/d’accus. Le symbole de poubelle barrée qui
figure sur les piles et accus signifie qu’ils ne doivent pas être placés avec les ordures
ménagères. Les piles usagées peuvent contenir des substances toxiques susceptibles
de nuire à l’environnement et à votre santé en cas d’élimination ou de
stockage incorrects.
Risques pour la santé
L‘utilisation extrêmement prolongée de dispositifs de pointage peut entraîner des
troubles physiologiques, tels que des gênes ou des douleurs. Veillez à faire des pauses
régulièrement et consultez un médecin en cas de problèmes récurrents.
Déclaration de conformité
La société Jöllenbeck GmbH déclare que ce produit est conforme aux directives de
sécurité afférentes de la directive de l’Union européenne 1999/5/CE. Vous pouvez
demander à recevoir la déclaration de conformité complète en allant sur notre site Web
à l’adresse www.speedlink.com.
Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence intenses
(installations radio, téléphones mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le
bon fonctionnement de l’appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d’éloigner
les appareils à l’origine des perturbations.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre
service d’assistance technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter par
le biais de notre site Web www.speedlink.com. Vous pouvez également joindre notre
service d’assistance par e-mail en écrivant à l‘adresse [email protected]
TR
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün yalnızca bir PC’ye bağlanmaya yönelik giriş aygıtı olarak uygundur.
Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş
amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan ya da
yaralanmalardan sorumlu değildir.
Pil ile ilgili açıklamalar
Yalnızca belirtilen tip pil kullanın. Eski ve zayıf pilleri hemen yenisiyle değiştirin. Yedek
pilleri çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. Nihai tüketici olarak kullanılmış
pil ve bataryaları nizami bir şekilde tasfiye etmekle yükümlüsünüz. Tükenmiş pillerinizi/
bataryalarınızı ücretsiz olarak toplama noktalarına ya da pillerin/bataryaların satıldığı
yerlere teslim edebilirsiniz. Pillerin/bataryaların üzerindeki üstü çizili çöp bidonu
simgesinin anlamı, bunların ev çöpü olarak atılmaması gerektiğidir. Eski piller, usulüne
uygun tasfiye edilmediklerinde ya da usulüne aykırı depolandıklarında çevreye ve
sağlığınıza zarar verebilecek maddeler içerebilirler.
Sağlık riskleri
Giriş yapan cihazların aşırı uzun süreli kullanılması durumunda sıkılma veya ağrı gibi
sağlık riskleri söz konusudur. Bu nedenle sık sık ara verin ve tekrarlanan problemler
durumunda bir doktora başvurun.
Uygunluk beyanı
İşbu belgeyle Jöllenbeck GmbH, bu ürünün AB Yönergesi 1999/5/EC’ye ilişkin önemli
güvenlik yönetmeliklerine uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tamamını
www.speedlink.com adlı web sitemizden talep edebilirsiniz.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo istasyonları, mobil
telefonlar, mikrodalga boşalımları) aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda
parazite yol açan cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
Teknik destek
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda lütfen müşteri destek
birimimize başvurun. Buraya en hızlı www.speedlink.com adlı web sayfamızdan
ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak bizimle e-posta üzerinden iletişime geçebilirsiniz:
[email protected]
NL
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt als invoerapparaat voor aansluiting op een pc.
Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel
als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat
niet overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.
Aanwijzingen voor de omgang met batterijen
Gebruik alleen het voorgeschreven type batterij. Vervang oude en bijna lege batterijen
meteen. Bewaar reserve-batterijen buiten het bereik van kinderen. Als consument bent
u wettelijk verplicht, lege batterijen en accu‘s volgens de voorschriften af te voeren. U
kunt gebruikte batterijen/accu‘s kosteloos inleveren bij inzamelpunten en overal waar
batterijen/accu’s worden verkocht. Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak
op batterijen en accu‘s geeft aan dat de producten niet bij het normale huisvuil mogen
worden gedaan. Oude batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor milieu
en gezondheid wanneer ze niet op de juiste manier worden verwerkt of opgeslagen.
Gezondheidsrisico‘s
ij extreem lang gebruik van invoerapparatuur kunnen gezondheidsklachten zoals
gevoelens van ongemak of pijn niet worden uitgesloten. Las daarom regelmatig pauzes
in en raadpleeg bij terugkerende problemen een arts.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Jöllenbeck GmbH dat dit product voldoet aan de relevante
veiligheidsbepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC. De volledige
conformiteitsverklaring kunt u opvragen op onze website www.speedlink.com.
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading (radiotoestellen,
draadloze telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op de
werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
storende apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze ondersteuning;
u kunt hen het snelste bereiken via onze website www.speedlink.com. U kunt ook een
e-mail sturen naar [email protected]
RU
Использование по назначению
Устройство предназначено только для использования в качестве устройства
для ввода на компьютере. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за
ущерб изделию или травмы лиц вследствие неосторожного, ненадлежащего,
неправильного или не соответствующего указанной производителем цели
использования изделия.
Информация об элементах питания
Используйте только батарейки предписанного типа. Незамедлительно меняйте
старые и севшие батарейки. Храните запасные батарейки в недоступном для
детей месте. В качестве конечного потребителя вы обязаны соответствующим
образом утилизировать старые батарейки и аккумуляторы. Севшие батарейки/
аккумуляторы можно бесплатно сдавать в места их сбора или там, где батарейки/
аккумуляторы продаются. Символ перечеркнутого контейнера для мусора на
батарейках/аккумуляторах значит, что их нельзя утилизировать вместе с бытовым
мусором. Старые аккумуляторы могут содержать вредные вещества, которые в
случае неправильной утилизации или хранения могут нанести ущерб окружающей
среде и вашему здоровью.
Риски для здоровья
При чрезмерно продолжительном использовании устройств ввода могут
возникнуть проблемы со здоровьем, такие как дискомфорт или боли. Регулярно
делайте перерывы, а если проблемы будут повторяться, обратитесь к врачу.
Заявление о соответствии
Данным Jöllenbeck GmbH заявляет, что это изделие отвечает соответствующим
положениям о безопасности Директивы ЕС 1999/5/EC. Полное заявление о
соответствии можно затребовать на нашем сайте по адресу www.speedlink.com.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей
(излучение радиоустановок, мобильных телефонов, микроволновых печей)
могут возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от
источников помех.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу
службу поддержки, быстрее всего это можно сделать через наш веб-сайт
www.speedlink.com. Нам можно также написать по электронной почте
[email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project