SPEEDLINK Pecos

SPEEDLINK Pecos
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska bara användas för att försörja
kompatibla apparater med ström inomhus. Jöllenbeck
GmbH tar inget ansvar för skador på person, djur eller
material som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
användning eller för att produkten använts på ett sätt som
strider mot föreskrifterna.
Batteriehinweise
Den här produkten är utrustad med ett uppladdningsbart
litiumjonbatteri. Du får inte skada, öppna eller ta isär
batteriet och inte använda det i fuktig omgivning och/
eller där det finns risk för korrosion. Använd endast
lämpliga laddare. Utsätt inte produkten för temperaturer
över 60°C (140°F). Symbolen med den överkorsade
soptunnan betyder att produkten inte får slängas bland
hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla ämnen
som skadar miljön och vår hälsa om de kasseras
eller förvaras på fel sätt. Som slutanvändare är du
skyldig att lämna in elektriska apparater till ett allmänt
insamlingsställe för kassering. Då kommer samtidigt det
inbyggda batteriet att kasseras korrekt.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den
apparat som stör.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända
dig till vår support. Du når den snabbast genom vår
webbsida www.speedlink.com.
CZ
DK
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do zasilania
zgodnych urządzeń i do stosowania w pomieszczeniach
zamkniętych. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za obrażenia u ludzi, zwierząt
lub szkody materialne na skutek nieuważnego,
nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z
określonym przez producenta użytkowania produktu.
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék csak az áramellátással megfelelő
készülékekhez és zárt helyiségben való alkalmazásra
valók. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
személyekben, állatokban vagy tárgyakban keletkezett
kárért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem
a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból
eredt.
Batterianvisninger
Dette produkt er udstyret med en litium-ion-akkumulator.
Du må ikke beskadige, åbne eller adskille akkumulatoren
og ikke bruge den i fugtige og/eller korrosive områder.
Brug kun de egnede opladeenheder. Produktet må ikke
udsættes for temperaturer over 60 °C (140 °F). Symbolet
med den gennemstrejfede skraldespand på batterier/
akkumulatorer betyder, at disse ikke må bortskaffes i
husholdningsaffaldet. Gamle batterier kan indeholde
skadelige stoffer som kan skade miljøet og sundheden,
hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt. Du er
forpligtet til at afgive brugte el-enheder hos et officielt
samlingssted for el-enheder. På den måde sørges
der også for en korrekt bortskaffelse af integrerede
akkumulatorer.
Informacje na temat akumulatora
Ten produkt jest wyposażony w akumulator litowy.
Nie należy go uszkadzać, otwierać ani rozkładać; nie
należy też użytkować go w środowisku wilgotnym lub
powodującym korozję. Należy używać tylko odpowiednich
ładowarek. Produktu nie należy wystawiać na działanie
temperatur powyżej 60°C (140°F). Symbol przekreślonego
pojemnika na odpady oznacza, że produktu nie wolno
wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi. Zużyte
akumulatory mogą zawierać szkodliwe substancje,
które przy niewłaściwej utylizacji mogą zaszkodzić
środowisku lub Twojemu zdrowiu. Jako użytkownik
końcowy masz obowiązek dostarczyć zużyte urządzenie
do wyznaczonego punktu zbiórki. Gwarantuje to także
prawidłowe usunięcie wbudowanego akumulatora.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske
felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå
funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette
tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til
forstyrrende enheder.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia
radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być
przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
W takim wypadku należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Az akkumulátorra vonatkozó előírások
Ez a termék lítium-ion akkumulátorral van ellátva. Ne
rongálja meg, ne nyissa ki és ne szedje szét, valamint
ne használja párás és/vagy korrodáló környezetben.
Kizárólag megfelelő töltőkészüléket használjon. Ne
tegye ki a terméket 60 °C-nál (140 °F) magasabb
hőmérsékletnek. Az áthúzott szeméttároló szimbóluma
azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási
hulladékba helyezni. A kimerült elemek és akkumulátorok
olyan káros anyagokat tartalmazhatnak, amelyek
szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás esetén
károsíthatják a környezetet és az Ön egészségét.
Végfelhasználóként Önt jogszabály kötelezi arra, hogy a
kiszolgált elektromos készülékeket kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. Ezzel a beépített akkumulátor megfelelő
ártalmatlanítása is garantált.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
venligst vores support som du finder på vores webside
www.speedlink.com.
EL
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem
proszę zwrócić się do naszej pomocy technicznej, z która
najszybciej można skontaktować się przez naszą stronę
internetową www.speedlink.com.
FI
Použití podle předpisů
Tento výrobek je určen pouze pro napájení proudem
kompatibilních přístrojů a pro použití v uzavřených
prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
poškození výrobku nebo zranění osob a zvířat, vzniklé v
důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití
výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům,
než byly uvedeny výrobcem.
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο για συσκευές συμβατές
με την παροχή ρεύματος και για τη χρήση σε κλειστούς
χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω
απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης
του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από
τον κατασκευαστή, σκοπό.
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan yhteensopivien
laitteiden virtalähteeksi ja käytettäväksi suljetuissa
tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista
vastuuta henkilöiden tai eläinten loukkaantumisista tai
esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta,
asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Upozornění k bateriím
Tento výrobek je vybaven lithium-polymerovou
baterií. Akumulátor nepoškozujte, neotevírejte jej
ani jej nerozebírejte a nepoužívejte ve vlhkém a/
nebo korozivním prostředí. Používejte pouze vhodné
nabíječky. Výrobek nikdy nevystavujte teplotám nad
60°C (140°F). Symbol přeškrtnuté popelnice znamená,
že se výrobek nesmí vyhazovat do domovního odpadu.
Staré baterie a akumulátory mohou obsahovat škodliviny,
které při nesprávné likvidaci nebo skladování mohou
poškodit životní prostředí a vaše zdraví. Jako koncový
uživatel máte dle zákona povinnost odevzdat vysloužilé
elektrospotřebiče do úředně určené sběrny. Tím si také
zajistíte správnou likvidaci zabudovaného akumulátoru.
Υποδείξεις σχετικά με τη μπαταρία
Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν συσσωρευτή
λιθίου - ιόντων. Μην καταστρέφετε, ανοίγετε ή
αποσυναρμολογείτε το συσσωρευτή και μην τον
χρησιμοποιείτε σε υγρό και/ή σε περιβάλλον διάβρωσης.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλες συσκευές
φόρτισης. Μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες πάνω
από τους 60°C (140°F). Το σύμβολο του διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το προϊόν δεν
επιτρέπεται να πετιέται στα οικιακά απορρίμματα.
Οι παλιές μπαταρίες και οι συσσωρευτές μπορεί να
περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη
απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το
περιβάλλον και την υγεία σας. Εσείς ως τελικός χρήστης
είστε υποχρεωμένος να παραδίδετε τις άχρηστες
ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο
συγκέντρωσης. Έτσι εξασφαλίζεται και η σωστή απόρριψη
του τοποθετημένου συσσωρευτή.
Paristo-ohjeet
Tämä tuote on varustettu litiumioniakulla. Sitä ei saa
vaurioittaa, avata tai purkaa eikä sitä saa käyttää
kosteassa ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä.
Käytä ainoastaan soveltuvia latauslaitteita. Älä altista
tuotetta yli 60°C:n (140°F:n) lämpötiloille. Ylivedetyn
jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää
kotitalousjätteiden seassa. Vanhat paristot ja akut
saattavat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat
vahingoittaa ympäristöä ja omaa terveyttäsi, jos ne
hävitetään tai varastoidaan virheellisesti. Sinulla on
loppukäyttäjänä lakisääteinen velvollisuus toimittaa
käytöstä otetut sähkölaitteet viralliseen keräyspisteeseen.
Näin taataan myös sisäänrakennettujen akkujen oikea
hävittäminen.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se
pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto produktem
kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný
prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com.
HU
Anvendelsesområde
Dette produkt er kun beregnet til apparater, som er
kompatible med strømforsyningen, samt til anvendelse i
lukkede rum. Jöllenbeck GmbH påtager sig intet ansvar
for skader på personer, dyr eller materialer som følge
af uforsigtig, uhensigtsmæssig, forkert anvendelse
af produktet eller anvendelse, som er i modstrid med
producentens anvisninger.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής
(των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε
να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε
στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε
γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
www.speedlink.com.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset
kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas
häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen,
käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin
yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel.
Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a
zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén
forduljon Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
1
CHARGING POWER BANK
2
CHARGING PHONE
3
BATTERY STATUS
4
LED FLASHLIGHT
PECOS
POWER BANK – L
SL-6980-SV
SE
DK
PL
HU
1. Ladda upp batteriet helt innan det används första gången. Koppla då apparatens ingång till
en ledig USB-port på din PC eller någon annan strömkälla med USB (5V, minst 500mA) med
medföljande USB-kabel. Laddningen tar ca 3 till 9 timmar beroende på strömkälla.
Så snart alla fyra indikatorlamporna på Power Bank lyser med fast, blått sken är laddningen färdig
och du kan ta bort kabeln.
2. Koppla sedan den apparat som ska laddas (t ex en mobiltelefon) till Power Banks utgång med
medföljande eller någon annan USB-laddningskabel. Om laddningen inte startar automatiskt
trycker du på Battery-knappen.
3. När man trycker på Battery-knappen visar antalet indikatorlampor som lyser batteriets
laddningsnivå under en kort stund. Om alla fyra indikatorlamporna lyser är batteriet fullt uppladdat;
om ingen av lamporna lyser måste det laddas upp igen.
4. När man trycker på Battery-knappen tänds också den inbyggda LED-lampan. Tryck på knappen en
gång till för att släcka LED-lampan.
1. Oplad akkuen fra power bank fuldstændig inden første brug. Forbind hertil enhedens „Input“tilslutning via det vedlagte USB-kabel med en ledig USB-tilslutning på din PC eller en anden USBstrømkilde (5V, min. 500mA). Afhængigt af strømkilden, varer opladningen ca. 6 til 9 timer.
Så snart alle fire LED på din power bank lyser konstant, er akkumulatoren opladet og du kan
adskille forbindelsen.
2. Forbind nu enheden, som skal oplades, (f.eks. en mobiltelefon) via det medfølgende eller et andet
USB-kabel med ”Output”-tilslutningen på din power bank. Hvis opladningen ikke starter automatisk,
trykker du på ”Battery”-tasten.
3. Hvis du trykker på ”Battery”-tasten, viser de lysende LED for nogle sekunder akkumulatorens
opladestatus. Hvis alle fire LED lyser, er akkumulatoren opladet; hvis ingen LED lyser mere, skal
den oplades.
4. Hvis du trykker på ”Battery”-tasten, tændes også den integrerede LED-lommelygte. Tryk igen på
tasten for at slukke for lommelygten.
1. Przed pierwszym użyciem urządzenia naładuj do pełna akumulator. Podłącz złącze „Input“
urządzenia dołączonym kablem USB do wolnego złącza USB komputera lub inne źródła napięcia
(5V, co najmniej 500mA). Zależnie od źródła prądu, ładowanie trwa 6 do 9 godzin.
Gdy wszystkie niebieskie diody LED urządzenia świecą, akumulator jest całkowicie naładowany i
można go odłączyć.
2. Teraz podłącz urządzenie do naładowania (np. telefon komórkowy) za pomocą dołączonego
lub innego kabla USB do złącza „Output“ urządzenia. Jeżeli ładowanie nie rozpocznie się
automatycznie, naciśnij przycisk „Battery“.
3. Po naciśnięciu przycisku „Battery“ liczba świecących diod LED wskazuje stan naładowania
urządzenia. Jeżeli świecą wszystkie cztery diody LED, urządzenie jest całkowicie naładowane; jeśli
nie świeci żadna dioda, urządzenie wymaga ładowania.
4. Naciśnięcie przycisku „Battery“ włącza także wbudowaną latarkę LED. Naciśnij przycisk ponownie,
aby wyłączyć latarkę.
1. Az első felhasználás előtt teljesen töltse fel a Power Bank akkumulátorát. Ehhez kösse össze az
eszköz „Input“ csatlakozóját a mellékelt USB-kábel útján a PC egy szabad USB-csatlakozójával,
vagy egyéb USB-áramforrással (5 V, legalább 500 mA). A töltési folyamat áramforrástól függően
mintegy 6 - 9 órát igényel.
Amint a Power Bank mind a négy kék LED-je folyamatosan világít, az akkumulátor teljesen fel van
töltve és Ön bonthatja a a kapcsolatot.
2. Ekkor kösse rá a feltöltendő készüléket (pl. egy mobiltelefont) a mellékelt vagy egy másik USBtöltőkábellel a Power Bank „Output“ csatlakozójára. Amenyiben a töltési folyamat nem indulna el
automatikusan, működtesse a „Battery“ gombot.
3. A „Battery“ gomb működtetésekor a világító LED-ek száma néhány másodpercig az akkumulátor
töltésszintjét mutatja. Ha mind a négy LED világít, akor az akkumulátor teljesen fel van töltve; ha
egy LED sem világít már, akkor feltöltés szükséges.
4. A „Battery“ gomb működtetésével az integrált LED-es zseblámpát is bekapcsolja. Nyomja meg újra
a gombot a zseblámpa kikapcsolásához.
CZ
EL
FI
NO
1. Před prvním použitím nechte úplně nabít baterii Power Banky. Za tím účelem připojte „input“
konektor na přístroji pomocí dodaného USB kabelu do volného USB portu na vašem počítači nebo
jiných USB napájecích zdrojů (5 V, minimálně 500 mA). Nabíjení potřebuje v závislosti na zdroji
energie přibližně 6 až 9 hodin.
Jakmile na Power Bank svítí trvale všechny čtyři modré LED diody, je baterie plně nabita a můžete
odpojit spojení.
2. Nyní zapojte zařízení, které se má nabít (jako je např. mobilní telefon), pomocí přiloženého nebo
jiného USB nabíjecího kabelu do druhého konektoru Power Bank, označeného „ouput“. Pokud by
se proces nabíjení nespustí automaticky, stiskněte tlačítko „battery“.
3. Stisknutím tlačítka „battery“ udává počet svítících LED po dobu několika sekund stav nabití baterie.
Pokud svítí všechny čtyři LED diody, je baterie zcela nabitá, pokud však nesvítí žádná z LED diod,
je třeba baterii dobít.
4. Stisknutím tlačítka „battery“ zapnete také integrovanou LED svítilnu. Chcete-li svítilnu opět
vypnout, pak stiskněte tlačítko znovu.
1. Φορτίστε το συσσωρευτή πλήρως πριν από την πρώτη χρήση. Συνδέστε για αυτό τη ζεύξη „Input“
της συσκευής μέσω του εσώκλειστου καλωδίου USB με μια ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης USB
του Η/Υ σας ή με μια άλλη πηγή ρεύματος USB (5V, τουλάχιστο 500mA). Η διαδικασία φόρτισης
απαιτεί ανάλογα με την πηγή ρεύματος περίπου 6 έως 9 ώρες.
Μόλις ανάψουν και τα τέσσερα μπλε LED στη συσκευή φόρτισης, ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί
πλήρως και μπορείτε να διακόψετε τη σύνδεση.
2. Συνδέστε τώρα τη συσκευή προς φόρτιση (π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο) μέσω του απεσταλμένου ή
ενός άλλου καλωδίου φόρτισης USB με την υποδοχή σύνδεσης „Output“ της συσκευής φόρτισης.
Εάν η διαδικασία φόρτισης δεν ξεκινήσει αυτόματα, πιέστε το πλήκτρο „Battery“.
3. Σε περίπτωση πίεσης του πλήκτρου „Battery“ ο αριθμός των LED που ανάβουν για μερικά
δευτερόλεπτα παρέχει την κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή. Εάν ανάβουν και τα τέσσερα
LED, ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί πλήρως. Εάν δεν ανάβουν LED πλέον, πρέπει ο συσσωρευτής
να φορτιστεί.
4. Σε περίπτωση πίεσης του πλήκτρου „Battery“, ενεργοποιείτε επίσης τον ενσωματωμένο φακό LED.
Πιέστε το πλήκτρο εκ νέου, για να απενεργοποιήσετε πάλι το φακό.
1. Lataa Power Bankin akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Liitä tätä varten laitteen „Input“liitäntä mukana tulevalla USB-johdolla tietokoneesi tai muun USB-virtalähteen (5V, vähintään
500mA) vapaaseen USB-liitäntään. Lataustapahtuma kestää virtalähteestä riippuen noin 6 - 9
tuntia.
Heti kun Power Bankin kaikki neljä sinistä LEDiä palavat jatkuvasti, akku on ladattu täyteen ja
yhteys voidaan katkaista.
2. Liitä nyt ladattava laite (kuten matkapuhelin) mukana tulevalla tai toisella USB-latausjohdolla
Power Bankin „Output“-liitäntään. Jos lataustapahtuma ei ala automaattisesti, paina „Battery“painiketta.
3. Kun „Battery“-painiketta painetaan, palavien LEDien lukumäärä näyttää muutaman sekunnin ajan
akun lataustilan. Jos kaikki neljä LEDiä palavat, akku on ladattu täyteen. Jos yksikään LEDeistä ei
pala, akku on ladattava.
4. „Battery“-painiketta painamalla kytketään myös integroitu LED-taskulamppu päälle. Paina
painiketta uudelleen sammuttaaksesi taskulampun jälleen.
1. Lad de oppladbare batteriene til Power Bank helt opp før du bruker dem for første gang. Koble
„Input“-tilkoblingen på apparatet via medfølgende USB-kabel til en ledig USB-port på PC-en eller en
annen USB-strømkilde (5V, minst 500mA). Ladeforløpet tar 6 til 9 timer avhengig av strømkilden.
Så snart alle de fire blå LED-ene på Power Bank lyser kontinuerlig, er de oppladbare batteriene
ladet helt, og du kan bryte tilkoblingen.
2. Koble nå apparatet som skal lades opp (for eksempel en mobiltelefon), via den medfølgende eller
en annen USB-ladekabel, til „output“-tilkoblingen på Power Bank. Hvis ladeforløpet ikke begynner
automatisk, må du betjene „Battery“-tasten.
3. Når du betjener „Battery“-tasten, angir antallet lysende LED-er batteriets ladetilstand i noen
sekunder. Hvis alle fire LED-er lyser, er batteriet fulladet; hvis det ikke lyser noen LED-er lenger, må
det lades opp.
4. Når du betjener „Battery“-tasten, slår du også på den integrerte LED-lommelykten. Trykk på tasten
enda en gang for å slå av lommelykten igjen.
Quick Install Guide
Vers. 1.0
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er ment for strømforsyning av kompatible
apparater og for bruk innendørs (lukkede rom). Jöllenbeck
GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader,
skader på dyr eller materielle skader, som skyldes ikke
forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet
utover det som er angitt fra produsenten.
Batterimerknad
Dette produktet er utstyrt med et litium-ion-batteri. Det må
ikke skades, åpnes eller deles opp, og det må ikke brukes
i fuktige og/eller korroderende miljøer. Bruk kun egnede
ladeapparater. Utsett ikke produktet for temperaturer
på over 60°C (140°F). Symbolet med en søppelkasse
med strek over betyr at produktet ikke skal kastes i
husholdningsavfallet Brukte batterier kan inneholde
skadelige stoffer som kan forårsake skader på miljø og
helse dersom de ikke avhendes eller oppbevares på en
hensiktsmessig måte. Som sluttforbruker er du rettslig
forpliktet til å levere inn brukte elektroniske apparater til
et offisielt utnevnt innsamlingssted. Slik sikres korrekt
avfallshåndtering av innebygde akkumulatorer.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølgeutladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til
forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må
du ta kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via
vår nettside www.speedlink.com.
Technical Support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
®
©2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the property of their respective
owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual.
Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
Intended use
This product is only intended for powering compatible
devices and is designed for indoor use only. Jöllenbeck
GmbH accepts no liability whatsoever for any injuries or
damages caused due to careless, improper or incorrect
use of the product or use of the product for purposes not
recommended by the manufacturer.
Battery safety
This product is fitted with a Li-ion battery. Do not damage,
open or dismantle the battery and do not use it in damp
and/or corrosive conditions. Only use compatible chargers.
Do not expose the product to temperatures exceeding
60°C (140°F). Products labelled with a crossed-out bin
symbol must not be disposed of together with household
waste. Used batteries and rechargeables can contain
harmful substances which may cause environmental
damage or harm your health if not stored or disposed
of correctly. As the end user, you are legally obliged to
dispose of electrical equipment at the end of its useful life
at an official collection point; this also ensures that the
integral rechargeable battery is disposed of correctly.
Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected
by strong static, electrical or high-frequency fields (radio
installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic
discharges). If this occurs, try increasing the distance from
the devices causing the interference.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in
touch with our Support team – the quickest way is via our
website: www.speedlink.com.
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para la alimentación con corriente
de aparatos o dispositivos compatibles y utilizarlo dentro
de espacios cerrados. Jöllenbeck GmbH no asume
garantía alguna por daños o lesiones causadas a
personas, animales u objetos debidos a una utilización
inadecuada o impropia, diferente de la especificada en
el manual, ni por manipulación, desarme del aparato o
utilización contraria a la puntualizada por el fabricante.
Nota sobre pilas
Este producto viene con una pila de litio-iones
incorporada. No lo inutilices, abras o destroces, ni lo uses
en un ambiente húmedo y/o propenso a la corrosión.
Utiliza sólo y exclusivamente cargadores apropiados.
No sometas el producto a temperaturas superiores a
los 60 °C (140 °F). El icono de un contenedor de basura
tachado significa que este material no se ha de depositar
en contendores de basura doméstica. Las pilas viejas o
acumuladores contienen materias nocivas que de no ser
debidamente recicladas pueden ser peligrosas para el
medio ambiente o la salud. Como usuario estás obligado
legalmente a depositar los aparatos eléctricos, tras su
vida útil, en los contenedores apropiados de un punto
limpio oficial. Con ello también está seguro el reciclado de
la batería incorporada.
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos
o de alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos
y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer
señales parasitarias que perturben el buen funcionamiento
del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene
que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor
posible.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el
producto, dirígete a nuestro servicio de soporte, podrás
entrar rápidamente en la página web www.speedlink.com.
DE
FR
NL
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur für die Stromversorgung
kompatibler Geräte und die Verwendung in geschlossenen
Räumen geeignet. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine
Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen
aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher
oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck
entsprechender Verwendung des Produkts.
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à la recharge
d’appareils compatibles et à une utilisation dans des
locaux fermés. La société Jöllenbeck GmbH décline toute
responsabilité en cas de dommages sur des personnes,
des animaux ou des biens dus à une utilisation du
produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux
instructions données par le fabricant.
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt voor stroomvoorziening
van compatibele apparatuur bij gebruik binnenshuis.
Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan
personen, dieren of zaken als gevolg van ondoordacht,
ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik
dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant
aangegeven doel van het product.
Batteriehinweise
Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akkumulator
ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie es
nicht und nutzen Sie es nicht in einer feuchten und/oder
korrodierenden Umgebung. Verwenden Sie ausschließlich
geeignete Ladegeräte. Setzen Sie das Produkt keinen
Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. Das Symbol der
durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt
nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Altbatterien
und -akkus können Schadstoffe enthalten, die bei nicht
sachgemäßer Entsorgung oder Lagerung die Umwelt und
Ihre Gesundheit schädigen können. Sie sind als Endnutzer
gesetzlich dazu verpflichtet, ausgesorgte Elektrogeräte
an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle
abzugeben. Dadurch ist auch die korrekte Entsorgung des
eingebauten Akkus gewährleistet.
Remarques relatives aux piles et aux accumulateurs
Ce produit est muni d’un accumulateur lithium-ions.
Ne l’abîmez pas, ne l’ouvrez pas, ne le démontez pas
et ne vous en servez pas dans un milieu humide et/ou
corrosif. Utilisez uniquement des chargeurs adaptés.
N’exposez pas le produit à des températures supérieures
à 60 °C (140 °F). Le symbole de poubelle barrée
signifie que le produit ne doit pas être placé avec les
ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs
usagés peuvent contenir des substances toxiques
susceptibles de nuire à l’environnement et à votre santé
en cas d’élimination ou de stockage incorrects. En tant
qu’utilisateur, vous êtes tenu par la loi de déposer les
appareils électriques usagés dans une borne de collecte
officielle. Cela garantit également une élimination correcte
de l’accumulateur intégré.
Aanwijzingen voor de omgang met batterijen
Dit product is uitgerust met een lithium-ionbatterij.
Beschadig de batterij niet, maak hem niet open en
demonteer hem niet; gebruik de batterij evenmin in
een vochtige of corrosie bevorderende ruimte. Gebruik
uitsluitend geschikte opladers. Stel het product niet bloot
aan temperaturen boven 60°C (140°F) . Een pictogram
met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het
product niet bij het normale huisvuil mag worden gedaan.
Oude batterijen en accu’s kunnen stoffen bevatten die
schadelijk zijn voor milieu en gezondheid wanneer ze niet
op de juiste manier worden verwerkt of opgeslagen. U
bent als eindgebruiker verplicht niet meer functionerende
elektrische apparaten in te leveren bij een officieel
inzamelpunt. Dat garandeert ook een juiste verwerking
van de batterij in het product.
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen
oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen,
Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu
Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte)
kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu
den störenden Geräten zu vergrößern.
Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à
haute fréquence intenses (installations radio, téléphones
mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le
bon fonctionnement de l’appareil (ou des appareils). Dans
ce cas, essayez d’éloigner les appareils à l’origine des
perturbations.
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of
hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze
telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen
van invloed zijn op de werking van het apparaat (de
apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
storende apparaten te vergroten.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt
wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am
schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com
erreichen.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit,
veuillez vous adresser à notre service d’assistance
technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter
par le biais de notre site Web www.speedlink.com.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op
met onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken
via onze website www.speedlink.com.
IT
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è indicato esclusivamente per
l’alimentazione di dispositivi compatibili e per l’uso in
ambienti chiusi. La Jöllenbeck GmbH non risponde di
lesioni di persone, animali o danni a oggetti causati da un
utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o non
indicato dal produttore.
Avvertenze sulle batterie
Questo prodotto è dotato di accumulatore agli ioni di litio.
Non danneggiare, aprire o scomporre l’accumulatore
e non usarlo in ambienti umidi e/o corrosivi. Usare
esclusivamente alimentatori appropriati. Non esporre
il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F). Il
simbolo con il cassonetto barrato significa che il prodotto
non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Le batterie
e gli accumulatori usati possono contenere sostanze
inquinanti che potrebbero danneggiare l’ambiente e la
salute in caso di smaltimento e stoccaggio non eseguiti
correttamente. Come consumatore finale siete tenuti
per legge a consegnare le apparecchiature elettroniche
da smaltire in un centro di raccolta autorizzato. In
questo modo è garantito anche lo smaltimento corretto
dell’accumulatore integrato.
Avviso di conformità
L’esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici
ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di
microonde) potrebbe compromettere la funzionalità
del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso cercare di
aumentare la distanza dalle fonti d’interferenza.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto
rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente reperibile
attraverso il nostro sito www.speedlink.com.
TR
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün yalnızca elektrik beslemesi için uygun olan
cihazlar için USB üzerinden ve kapalı ortamlarda
kullanılmak için uygundur. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz,
tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş
amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda kişilerin,
hayvanların yaralanmasından ya da üründeki hasarlardan
sorumlu değildir.
Pil uyarıları
Bu ürün bir lityum polimer akümülatörle donatılmıştır.
Ürünü parçalamayın, açmayın ve ayırmayın ve ürünü
nemli ve/veya korozyon oluşabilecek bir ortamda
kullanmayın. Yalnızca uygun şarj cihazları kullanın. Ürünü
60°C (140°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Üzeri çizilmiş çöp tenekesinin simgesi ürünün evsel
atıklara atılmaması gerektiğini belirtir. Eski piller ve aküler,
usulüne uygun tasfiye edilmediklerinde ya da usulüne
aykırı depolandıklarında çevreye ve sağlığınıza zarar
verebilecek maddeler içerebilirler. Yasal olarak elektronik
cihazları, resmi bir elektronik cihazlar toplama yerine iade
etmekle son kullanıcı olarak siz yükümlüsünüz. Bu sayede
yerleşik akünün doğru tasfiyesi sağlanır.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların
etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga
boşalımları) aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu
durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi büyütmeye
çalışın.
Teknik destek
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız durumunda
lütfen müşteri destek birimimize başvurun. Buraya en hızlı
www.speedlink.com adlı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
1
CHARGING POWER BANK
2
CHARGING PHONE
3
BATTERY STATUS
4
LED FLASHLIGHT
COMET
TrACKBAll MEDiA KEYBOArD
EN
DE
FR
NL
1. Charge the Power Bank battery fully before using it for the first time. To do that, connect the Input
socket on the unit to any free USB port on your PC or another USB power source (5V, minimum
500mA) using the accompanying USB cable. Depending on the power source, charging will take
around 6 to 9 hours.
Charging is complete when all four blue LEDs remain lit on the Power Bank. You can then
disconnect the unit.
2. Now connect the device you want to charge (such as a mobile phone) to the Output socket on
the Power Bank using the supplied or another USB cable. If charging does not start automatically,
press the Battery button.
3. When you press the Battery button, the LEDs will light up for a few seconds indicating the charge
level: if all four LEDs light up, the Power Bank is fully charged; if no LEDs light up, it needs to be
charged.
4. You can also switch on the integrated torch by pressing the Battery button. Press this button again
to switch the torch off.
1. Laden Sie den Akku der Power Bank vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden
Sie dafür den „Input“-Anschluss des Gerätes über das beiliegende USB-Kabel mit einem freien
USB-Anschluss Ihres PCs oder einer anderen USB-Stromquelle (5 V, mindestens 500 mA). Der
Ladevorgang benötigt je nach Stromquelle etwa 6 bis 9 Stunden.
Sobald alle vier blauen LEDs an der Power Bank konstant leuchten, ist der Akku vollständig
geladen und Sie können die Verbindung trennen.
2. Verbinden Sie nun das aufzuladende Gerät (etwa ein Mobiltelefon) über das mitgelieferte oder ein
anderes USB-Ladekabel mit dem „Output“-Anschluss der Power Bank. Sollte der Ladevorgang
nicht automatisch beginnen, betätigen Sie die „Battery“-Taste.
3. Bei Betätigung der „Battery“-Taste gibt die Anzahl der leuchtenden LEDs für einige Sekunden den
Akku-Ladestand an. Leuchten alle vier LEDs, ist der Akku vollständig geladen; leuchtet keine der
LEDs mehr, muss er aufgeladen werden.
4. Bei Betätigung der „Battery“-Taste schalten Sie auch die integrierte LED-Taschenlampe ein.
Drücken Sie die Taste erneut, um die Taschenlampe wieder abzuschalten.
1. Rechargez complètement la batterie externe avant la première utilisation. Pour cela, reliez à l’aide
du câble USB fourni la prise « Input » à une prise USB libre de votre ordinateur ou d’une autre
source de courant USB (5 V, 500 mA au moins). Selon la source de courant, la recharge peut
prendre 6 à 9 heures.
Dès que les quatre voyants bleus sont allumés en continu sur la batterie externe, cela signifie
qu’elle est complètement rechargée et vous pouvez la débrancher.
2. Reliez alors l’appareil à recharger (par exemple votre téléphone portable) à la prise « Output » de
la batterie externe à l’aide du câble de recharge USB fourni ou d’un autre câble de recharge USB.
Si la recharge ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche « Battery ».
3. Lorsque vous appuyez sur la touche « Battery », le nombre de voyants qui s’allument durant
quelques secondes vous renseigne sur l’état de charge de la batterie. Si les quatre voyants
s’allument, la batterie est pleine ; si aucun des voyants ne s’allume, cela signifie que la batterie doit
être rechargée.
4. Appuyez également sur la touche « Battery » pour allumer la lampe de poche à LED intégrée. Pour
éteindre la lampe, appuyez de nouveau sur cette touche.
1. Laad de accu van de Power Bank voor het eerste gebruik helemaal op. Verbind daarvoor de „Input“aansluiting van het apparaat via het bijgesloten USB-kabel met een vrije USB-aansluiting van uw pc
of een andere USB-stroomvoorziening (5V, minimaal 500mA). Het opladen duurt ongeveer 6 tot 9 uur
naar gelang stroomvoorziening.
Zodra alle vier blauwe LED’s op de Power Bank continu branden, is de accu helemaal opgeladen en
kunt u de verbinding verbreken.
2. Verbind nu het op te laden apparaat (bijv. een mobiele telefoon) via het meegeleverde of een ander
USB-oplaadsnoer met de „Output“-aansluiting van de Power Bank. Als het opladen niet automatisch
begint, druk dan op de „Battery“-toets.
3. Als er op de „Battery“-toets wordt gedrukt, dan toont het aantal brandende LED’s een paar seconden
lang de stand van de accu. Branden alle vier LED’s dan is de accu helemaal opgeladen; brandt er geen
enkele LED meer dan moet er opgeladen worden.
4. Als u op de „Battery“-toets drukt, dan schakelt u ook de geïntegreerde LED-zaklamp in. Druk opnieuw
op de toets om de zaklamp weer uit te schakelen.
RU
Использование по назначению
Это изделие предназначено только для зарядки
совместимых устройств и использования в
закрытых помещениях. Jöllenbeck GmbH не несет
ответственности за ущерб изделию или травмы
людей, животных или ущерб материальным ценностям
вследствие неосторожного, ненадлежащего,
неправильного или не соответствующего указанной
производителем цели использования изделия.
Информация по аккумуляторам
Это изделие оснащено литий-полимерным
аккумулятором. Его нельзя повреждать, открывать или
разбирать, а также использовать во влажном и/или
коррозионном окружении. Используйте исключительно
подходящие зарядные устройства. Не подвергайте
изделие температурам выше 60°C (140°F). Символ
перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что
изделие нельзя выбрасывать в бытовой мусор. В
старых батарейках и аккумуляторах могут содержаться
вредные вещества, которые при неправильной
утилизации или хранении могут навредить
окружающей среде или вашему здоровью. В качестве
конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать
старые электроприборы на официальных сборных
пунктах. Благодаря этому обеспечена правильная
утилизация встроенного аккумулятора.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно
увеличить расстояние от источников помех.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические
сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки,
быстрее всего это можно сделать через наш веб-сайт
www.speedlink.com.
DO YOU KNOW THESE?
Wireless keyboard with integrated
trackball and mouse wheel
ACUTE PrO
MUlTi-FUNCTiON PrESENTEr
Wireless presenter with mouse mode
and integrated laser pointer
XEOX
PrO ANAlOG GAMEPAD – WirElESS
ES
IT
TR
RU
1. Antes de iniciar cualquier acción, carga por completo el acumulador Power Bank. El minicable USB
lo conectas al puerto „Input“ del aparato y el otro extremo a cualquier otro puerto USB libre del PC
u otro puerto USB con corriente (5V, mínimo 500mA). El proceso de carga precisa entre 6 y 9 horas
dependiendo de la fuente de alimentación con corriente.
En el momento en que se iluminan en continuo los cuatro LEDs azules del Power Bank, el acumulador
está completamente cargado y podrás quitar el cable.
2. Enchufa luego el aparato que quieras cargar (p. ej. un móvil) con el cable USB adjunto o cualquier otro
cable USB al puerto „Output“ del Power Bank. Si no comienza el proceso de carga inmediatamente,
pulsa el botón „Battery“.
3. Al pulsar el botón „Battery“ se indica durante algunos segundos el estado de carga con los LEDs que
veas que están encendiendo. Si se encienden los cuatro LEDs, el acumulador está completamente
cargado, si no se enciende ninguno habrá que volverlo a cargar.
4. Al pulsar el botón „Battery“ se conecta también la linterna LED integrada. Cuando quieras
desconectarla, pulsa de nuevo este botón.
1. Caricare completamente l’accumulatore della Power Bank prima dell’uso. A tale proposito usare il cavo
USB fornito in dotazione per collegare l’ingresso del dispositivo (Input) a una porta USB libera del PC
o un’altra sorgente di energia USB (5 V, minimo 500 mA). La ricarica richiede da 6 a 9 ore in base alla
sorgente di energia.
Appena le quattro LED sulla Power Bank sono accese costantemente, l’accumulatore è completamente
carico e potete staccare il collegamento.
2. Collegare ora il dispositivo da caricare (p.es. un cellulare) all’uscita (Output) della Power Bank tramite
il cavo di ricarica USB in dotazione o un altro cavo USB. In caso di mancato avvio automatico della
ricarica, premere il tasto „Battery“.
3. Premendo il tasto „Battery“, la quantità delle LED accese per alcuni secondi indica lo stato di carica
dell’accumulatore. Quando sono accese tutte le quattro LED, l’accumulatore è completamente carico;
quando non sono più accese, deve essere ricaricato.
4. Quando viene premuto il tasto „Battery“, si accende anche la torcia LED integrata. Premere ancora il
tasto per spegnere la torcia.
1. Power Bank bataryasını ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin. Bunun için cihazın „Input“
bağlantısını, birlikte verilen USB kablo üzerinden bilgisayarınızın veya bir başka USB elektrik
kaynağının USB bağlantısına bağlayın (5V, en az 500mA). Şarj süresi elektrik kaynağına göre 6 ila 9
saat arası sürebilir.
Power Bank’ın dört mavi LED’i de sürekli yanmaya başladığında, batarya tamamen şarj olmuş ve
bağlantıyı kesebilirsiniz demektir.
2. Şimdi şarj olacak cihazı (örn. mobil telefon) birlikte verilen veya başka bir USB kablo üzerinden Power
Bank’ın „Output“ bağlantısıyla bağlayın. Şarj işlemi otomatik olarak başlamazsa, „Battery“ tuşuna basın.
3. „Battery“ tuşuna basıldığında yanan LED’lerin sayısı birkaç saniye için bataryanın şarj durumunu
gösterir. Dört LED’in tümü yandığında, batarya tamamen şarj olmuş demektir; hiçbir LED
yanmadığında, şarj olması gerekir.
4. „Battery“ tuşuna basıldığında entegre LED el feneri de açılır. El fenerini kapatmak için tuşa tekrar basın.
1. Полностью зарядите аккумулятор Power Bank перед первым использованием. Для этого
соедините разъем „Input“ устройства через прилагаемый USB-кабель со свободным USBразъемом ПК или другого источника тока USB (5 В, минимум 500 мА). Процесс зарядки
продолжается в зависимости от источника тока от 6 до 9 часов.
Как только все четыре синих светодиода на Power Bank станут гореть непрерывно, аккумулятор
полностью заряжен и вы можете его отсоединить.
2. Теперь соедините заряжаемое устройство (например, мобильный телефон) через зарядный USBкабель из комплекта поставки или другой с разъемом „Output“ Power Bank. Если процесс зарядки
не начнется автоматически, нажмите кнопку „Battery“.
3. При нажатии кнопки „Battery“ на несколько секунд загораются светодиоды, которые сигнализируют
о степени зарядки аккумулятора. Если горят все четыре светодиода, аккумулятор заряжен
полностью; если ни один из светодиодов не горит, его нужно заряжать.
4. При нажатии кнопки „Battery“ также включается встроенный светодиодный фонарик. Нажмите
кнопку еще раз, чтобы выключить фонарик.
Wireless gamepad for PS3® and PC
with perfect ergonomics
GrAviTY vEOS
2.1 SUBWOOFEr SYSTEM
Active 2.1 speaker system with power
bass and practical desktop remote
ArCUS
GrAPHiCS TABlET – Xl
Graphics tablet with ergonomic stylus
and programmable keys
NOBilÉ
POrTABlE CArD rEADEr
32-in-1 multi-format card reader with
USB plug in a small, portable case
KUDOS rS
GAMiNG MOUSE
Professional gaming mouse with
5700dpi laser sensor for ultimate control
AUX
STErEO HEADSET
Stylish stereo headset for PCs,
notebooks and smartphones
PlayStation and PS3 are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. This product is neither licensed nor endorsed by Sony Computer Entertainment Inc.
All trademarks are the property of their respective owner.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement